LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport"

Transkript

1 LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport Natur- og Vandmiljøafdelingen, Fyns Amt, Danmark i samarbejde med Fugleværnsfonden under Dansk Ornitologisk Forening og The Royal Society for the Protection of Birds

2 EU LIFE Nature projekt i Tryggelev Nor IMAGE Projekt ansvarlig Fyns Amt Natur- og Vandmiljøafdelingen Ørbækvej Odense SØ Danmark Tlf Fax Projektledelse Claus Paludan Projektets varighed 1. april juni 2006 Projektets budget (ca DKK) Finansiering EU Kommissionens LIFE Nature Program Fyns Amt Fugleværnsfonden Royal Society for the Protection of Birds (England) Skov- og Naturstyrelsen Projektpartnere Fugleværnsfonden Vesterbrogade København V Danmark The Royal Society for the Protection of Birds The Lodge Sandy Bedfordshire SG19 2DL England

3 Indledning I perioden 2002 til 2006 er der gennemført et EU LIFE Nature projekt i Tryggelev Nor. Det helhedsorienterede vandmiljø- og naturprojekt vil resultere i håndfaste forbedringer af vandmiljøets kvalitet, langsigtede forbedringer af naturtilstanden og forbedre offentlighedens adgang til naturen. Mulighederne for forbedringer af Tryggelev Nors vandmiljø og naturtilstand har været diskuteret gennem de seneste mange år. Diskussionen tog for alvor fart i 1995, da en stormflodshændelse medførte, at der blev skabt fri gennemstrømning for havvand gennem strandvolden mellem Marstal Bugt og Tryggelev Nor. Tilførslen af friskt havvand vil medvirke til at fjerne ophobede næringsstoffer fra Tryggelev Nor, hvilket er en forudsætning for at forbedre vandmiljøet. For at forhindre oversvømmelse af et sommerhusområde blev den frie passage for havvand gennem strandvolden imidlertid blokeret efter kort tid, og siden da er der stort set ikke strømmet friskt havvand til noret. LIFE Nature projektet har gjort det muligt at nedbringe tilførslen og tilgængeligheden af næringsstoffer i Tryggelev Nor ved genskabelse af Nørreballe Nor som vådområde samt ved forøgelse af vandudskiftningen i Tryggelev Nor uden risiko for oversvømmelse af sommerhuse. Forbedring af vandmiljøets kvalitet er en afgørende forudsætning for at kunne forbedre områdets naturtilstand, herunder fuglelivet. Tryggelev Nor set fra Galtebjerg i områdets nordøstlige hjørne.

4 Projektets baggrund Tryggelev Nor er beliggende på Sydlangeland i Fyns Amt. Området er udpeget til internationalt naturbeskyttelsesområde (NATURA 2000) som EF Habitatområde og EF Fuglebeskyttelsesområde. I disse områder har Danmark en særlig forpligtigelse til at forbedre naturværdierne, både for arter og naturtyper. Tryggelev Nor er en kystlagune omgivet af strandenge. Kystlaguner er en forholdsvis sjælden og sårbar naturtype. I Tryggelev Nor er vandkvaliteten dårlig fordi kystlagunen er blevet tilført og stadigvæk tilføres mange næringsstoffer fra oplandet. En anden grund er, at der stort set ikke tilføres friskt havvand til kystlagunen, hvilket har medvirket til, at mange næringsstoffer er ophobet i kystlagunens bundsediment. Miljømålsætningerne for Tryggelev Nor er derfor ikke opfyldt. En del af den oprindelige kystlagune blev tørlagt i slutningen af 1800-tallet med etablering af et udpumpningsanlæg. Det er det område, der i dag kendes som Nørreballe Nor. Landvindingen medførte, at hele Nørreballe Nor med tiden kunne dyrkes som almindelig landbrugsjord. Med tørlægningen forsvandt et vigtigt element i landskabet, nemlig de fugtige enge mellem de bagvedliggende marker og norenes vandflader. Engene er vigtige for at tilbageholde en stor del af de næringsstoffer, der strømmer ud fra oplandet. Nørreballe Nor på ca. 68 ha er efter genopretning nu igen en naturlig del af det internationale naturbeskyttelsesområde Tryggelev Nor. Området er en af Danmarks vigtigste fuglelokaliteter, og ejes af Fugleværnsfonden under Dansk Ornitologisk Forening. Tryggelev Nor rummer sjældne arter som rørdrum, rørhøg og plettet rørvagtel. I EF s Habitatdirektiv og Fuglebeskyttelsesdirektiv er der udpeget naturtyper og dyrearter, for hvilke, der skal gøres en særlig bevaringsindsats. Dette er tilfældet for kystlaguner og rørdrum. LIFE nature projektet i Tryggelev Nor er derfor målrettet mod at forbedre naturtilstanden i kystlagunen og skabe nye levesteder for rørdrummen. Projektet omfatter i alt 163 ha. Rørdrum, rørhøg og plettet rørvagtel er del af udpegningsgrundlaget for EF Fuglebeskyttelsesområdet. Forbedring af levevilkårene for disse arter indgår i projektet. Foto: Jan Skriver

5 Tryggelev Nor Nørreballe Nor Øverst: Det tidligere pumpedrænede område i Nørreballe Nor lå indenfor den røde streg. Bemærk, at hele det tidligere vådområde var opdyrket. Nederst: Nu er området omdannet til en sø og våde enge. Foto: Fugleværnsfonden

6 Projektets formål og virkemidler Det overordnede formål med LIFE projektet er i forhold til EF s Habitatdirektiv, at opnå en gunstig bevaringsstatus i Tryggelev Nor og i forhold til EF s Fuglebeskyttelsesdirektiv at forbedre levevilkårene for områdets fugle, herunder rørdrum, rørhøg og plettet rørvagtel. Opnåelse af en gunstig bevaringsstatus i Tryggelev Nor forudsætter, at vandkvaliteten forbedres ved at nedbringe tilgængeligheden af næringsstoffer i kystlagunen. Formålet med projektet er derfor: At øge vandudskiftningen mellem Tryggelev Nor og Marstal Bugt, hvorved næringsstoffer kan udvaskes fra kystlagunens bundsediment. Der etableres et indløbsbygværk for havvand i strandvolden mellem Tryggelev Nor og Marstal Bugt. At formindske tilførslen af næringsstoffer fra oplandet. Der etableres et kvælstofomsættende vådområde i Nørreballe Nor på 68 ha ved at nedlægge udpumpningsanlægget. For at forbedre levevilkårene for en række fuglearter er formålet med LIFE projektet også At sikre mere stabile vandstandsforhold i kystlagunen, således at udtørring af kystlagunen og rørskovene undgås. Vandudskiftningsprojektet tilgodeser dette. At sikre bedre naturpleje af strandengene omkring noret. Dette skal ske ved rydning af uønsket vegetation og ved mere målrettet afgræsning. At sikre en udvidelse af naturarealet. Vådområdet i Nørreballe Nor medfører, at et større sammenhængende landbrugsareal tages ud af drift, og at der skabes en stor vandflade. En del af vandfladen vil med tiden udvikle sig til en større rørskov. Nørreballe Nor genskabes som vådområde ved ophør af pumpedriften. Der skabes en stor sø omgivet af våde enge.

7 Projektets aktører Fyns Amt er ansvarlig for projektet i forhold til EU. Fugleværnsfonden under Dansk Ornitologisk Forening og fondens søsterorganisation i England (The Royal Society for the Protection of Birds) er tilknyttet projektet som partnere. EU s LIFE Nature program afholder 50 % af det samlede budget og Skov- og Naturstyrelsen bidrager økonomisk til projektet med midler til realisering af vådområder under Vandmiljøplan II. Ud over disse formelle aktører har projektet involveret mange andre: Lodsejere i Nørreballe Nor og lodsejere i og omkring Tryggelev Nor Direktoratet for FødevareErhverv, med ansvar for gennemførelse af jordfordeling Jordfordelingens lodsejerudvalg Lokal følgegruppe Fugleværnsfondens frivillige lokale arbejdsgruppe Landbrugets organisationer Lokale og nationale myndigheder Sydlangeland Kommune LIFE projektets styregruppe EU s rådgivere: Nature Link International og ASTRALE Danmarks Miljøundersøgelser Tekniske rådgivere Entreprenører I Tryggelev Nor udføres en række anlægsarbejder med henblik på at forøge vandudskiftningen mellem noret og Marstal Bugt.

8 Projektets faser LIFE Nature projektet har en varighed på lidt mere end fire år fra april Denne type projekter kræver imidlertid en omfattende forudgående planlægningsfase. I Nørreballe Nor er der således siden 1999 udført undersøgelser af de tekniske og ejendomsmæssige forhold med henblik på etablering af vådområdet. En af de vigtigste opgaver i LIFE Nature projektet har været at gennemføre en jordfordeling for at sikre dyrkningsjord til de ejendomme, der afgav jord til vådområdet i Nørreballe Nor. Jordfordelingssagen havde en varighed på to år. En anden væsentlig del af LIFE Nature projektet har været at indgå aftaler med de lodsejere, der er naboer til Tryggelev Nor. Vandudskiftningsprojektet vil således medføre forringet afvanding af mindre arealer, der grænser op til kystlagunen. Undervejs i projektet er der udført væsentlige plejeforanstaltninger på strandengene omkring Tryggelev Nor, herunder rydning af uønsket vegetation. Efter indgåelse af aftaler med de berørte lodsejere er vådområdeprojektet og vandudskiftningsprojektet gennemført i et samarbejde mellem Fyns Amt, rådgivere og entreprenører. Efter realisering af projektet overvåger Fyns Amt i samarbejde med Danmarks Miljøundersøgelser og Fugleværnsfonden den natur- og miljømæssige effekt af de gennemførte tiltag. Dette sker frem til slutningen af Anlægsarbejde i Nørreballe Nor Anlægsarbejde i Tryggelev Nor Foto: Henrik Mørup-Petersen

9 Projektets resultater I løbet af LIFE Nature projektets forløb er alle de ønskede virkemidler gennemført: Indløbsbygværket for havvand er etableret i strandvolden mellem Tryggelev Nor og Marstal Bugt i efteråret Herunder er naboarealer i videst mulige omfang sikret mod oversvømmelse. Nørreballe Nor er genskabt som et vådområde i efteråret Nørreballe Nor udgøres nu af en sø på 54 ha omgivet af 14 ha våde enge. Vådområdet i Nørreballe Nor bidrager også til opfyldelse af Vandmiljøplan II s mål for etablering af vådområder. På strandengene omkring Tryggelev Nor er foretaget rydninger af uønsket vegetation. Der er desuden etableret kreaturfolde ved både Nørreballe Nor og Tryggelev Nor for pleje af arealerne. Naturarealet i habitatområdet er øget med 68 ha, herunder med fugleøer til ynglende vandfugle. Sikring af mere stabile vandstandsforhold i Tryggelev Nor vil sikre rørskovens opretholdelse til glæde for bl.a. rørdrum. Udbygning af muligheden for offentlighedens adgang inkl. informationsmaterialer. Gennemførsel af disse virkemidler forventes at resultere i: At Tryggelev Nors vandkvalitet forbedres, fordi vådområdet i Nørreballe Nor tilbageholder en stor del af de næringsstoffer der strømmer ud fra oplandet og fordi puljen af næringsstoffer i bundsedimentet udvaskes, når Tryggelev Nor tilføres friskt havvand. Vådområdet i Nørreballe Nor vil tilbageholde ca. 17 tons kvælstof om året, hvilket vil reducere kvælstofbelastningen af Tryggelev Nor med 70 %. En styrkelse af grundlaget for et mere varieret fugleliv. Klyder har således allerede indtaget Nørreballe Nor. En styrkelse af livsbetingelserne og ynglemulighederne for bl.a. rørdrum og rørhøg i kraft af sikring af rørskovene. Indløbsbygværket for havvand i strandvolden mellem Tryggelev Nor og Marstal Bugt er etableret. Nørreballe Nor er omdannet til en sø. De våde enge afgræsses. Foto: Allan Østergaard Strandengene omkring Tryggelev Nor plejes med kreaturer. Foto: Allan Gudio Nielsen

10 Samfundsmæssige forhold LIFE Nature projektet i Tryggelev Nor forventes at få en positiv indflydelse på Sydlangelands turisterhverv. Projektet bidrager således til en væsentlig forbedring af de rekreative muligheder for besøgende i Ristinge området og for lokale beboere. Udtagning af landbrugsarealerne i Nørreballe Nor betyder, at udgifter til vedligeholdelse af dræn og pumpestation falder væk. Samtidig er de berørte landbrugsejendomme blevet kompenseret med erstatningsarealer, således at de lodsejere, der ønsker det, kan fortsætte produktionen. Projektet har sikret naboejendomme mod utilsigtede effekter af de udførte tiltag enten ved økonomisk kompensation eller tekniske løsninger. Med afsæt i de landskabelige herlighedsværdier, der er skabt, må det forventes, at ejendomme beliggende tæt på Nørreballe Nor stiger i værdi. Dette er det generelle billede fra andre lignende projekter i Danmark. Fugleværnsfonden har købt hele vådområdet i Nørreballe Nor. Sammen med Tryggelev Nor udgør området nu et af fondens største fuglereservater i Danmark. Diget langs Østersøvej er forhøjet for bl.a. at sikre et sommerhusområde mod oversvømmelse.

11 Offentlighedens inddragelse Inddragelse af offentligheden har været en central del af projektet, dels for at skabe åbenhed om projektet og dels for at sikre en vis grad af offentligt medejerskab i projektet. Dette arbejde har udmøntet sig i Offentlige informationsmøder. Offentlige, guidede ture i projektområdet før og efter projektgennemførelse. Tilknytning af en lokal følgegruppe til projektet. Etablering af en sti i Nørreballe Nor. Stien muliggør offentlig adgang gennem en stor del af det genskabte vådområde. Udgivelse af en folder om projektet. Folderen er tilgængelig i området på både dansk, tysk og engelsk. Opsætning af informationstavler om projektet og etablering af opholdsareal. Udgivelse af pressebreve. Information på Fyns Amts (www.fyns-amt.dk) og Fugleværnsfondens hjemmeside (www.dof.dk). I Nørreballe Nor er det på en nyanlagt sti muligt at gå gennem en stor del af området. Ved Nørreballe Nor er det muligt for besøgende at få viden om projektet og området på infotavler og i en folder.

12 Udgivet af Fyns Amt i 2006, med økonomisk støtte fra EU s LIFE - NATURE program. Hvor andet ikke er angivet har Fyns Amt ophavsret på foto.

Naturplan Danmark. Vores fælles natur

Naturplan Danmark. Vores fælles natur Naturplan Danmark Vores fælles natur Oktober 2014 Naturplan Danmark 1 Vores fælles natur, side 3 1. Regeringens vision for vores fælles natur, side 5 2. Et grønt danmarkskort giver klar retning for naturen,

Læs mere

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND Velfærd Bæredygtighed Naturpleje Kyst og klit Vandløb og eng Hav Økonomi Landbrug og Skovbrug Naturbeskyttelse Naturovervågning Nationale naturområder Biologisk mangfoldighed EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

Læs mere

FORSLAG Plan for. Nationalpark Det Sydfynske Øhav

FORSLAG Plan for. Nationalpark Det Sydfynske Øhav FORSLAG Plan for Nationalpark Det Sydfynske hav P L A N F O R N AT I O N A L PA R K D E T S Y D F Y N S K E H AV Nye muligheder omkring Det Sydfynske hav Det sydfynske område har brug for udvikling både

Læs mere

Udredning om en model for et nationalt naturnetværk

Udredning om en model for et nationalt naturnetværk Udredning om en model for et nationalt naturnetværk Miljøministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Klima, Energi og Bygningsministeriet Udredning om en model for et nationalt naturnetværk

Læs mere

Landbrugsdrift og Natura 2000

Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Udgivet i 2005 af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med Dansk Landbrugsrådgivning Redaktion: Erik B. Aksig, Frans Bach,

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Forslag til. Nationalpark Skjoldungernes Land. Høringsmateriale

Forslag til. Nationalpark Skjoldungernes Land. Høringsmateriale Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land Høringsmateriale Det kan du læse om Du kan give din mening til kende, side 1 Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land, side 3 Målsætninger for Nationalpark

Læs mere

Grøn Vækst. April 2009. Regeringen

Grøn Vækst. April 2009. Regeringen Grøn Vækst April 2009 Regeringen Indhold Del 1 Grøn Vækst 1.1. Grøn Vækst 3 1.2. En grøn vækstvision for natur, 5 miljø, klima og landbrug 1.3. Investeringer i Grøn Vækst 8 1.4. Grøn Vækst balance 10

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt. supplering af beslutningsgrundlag for

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt. supplering af beslutningsgrundlag for Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt supplering af beslutningsgrundlag for GUDENÅENS PASSAGE VED TANGEVÆRKET Titel: Supplering af beslutningsgrundlag for Gudenåens passage

Læs mere

Naturturisme I/S Nyhedsbrev

Naturturisme I/S Nyhedsbrev Naturturisme I/S Nyhedsbrev Nr. 1/2004 Nyhedsbrev nr. 1 fra Velkommen til det første nyhedsbrev i 2004 fra Naturturisme I/S, Naturturisme I/S som vil holde dig løbende orienteret om aktiviteterne i Mål

Læs mere

Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter

Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter Maj 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter Udarbejdet af: Ministeriet

Læs mere

AFGØRELSE i sagen om opstilling af 4 store vindmøller inden for strandbeskyttelseslinjen ved Kalvebod Syd, Københavns Kommune

AFGØRELSE i sagen om opstilling af 4 store vindmøller inden for strandbeskyttelseslinjen ved Kalvebod Syd, Københavns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. marts 2015 J.nr.: NMK-500-00466 Ref.: JKW-NMKN AFGØRELSE i sagen om opstilling af 4 store vindmøller inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Naturpleje som driftsgren

Naturpleje som driftsgren .. BIOLOGISK FORENING FOR NORDVESTJYLLAND Naturpleje som driftsgren Rapport om de muligheder og begrænsninger der er i at pleje naturarealer Udarbejdet for Biologisk Forening for Nordvestjylland af Per

Læs mere

Restaurering af højmoser i Danmark med nye metoder

Restaurering af højmoser i Danmark med nye metoder Restaurering af højmoser i Danmark med nye metoder et LIFE-Nature projekt Lægmandsrapport Tekst Jesper Stenild Redaktion Jesper Stenild, Annita Svendsen og Søren Kjær Fotos Naturstyrelsen, Jydsk Luftfoto,

Læs mere

Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land. Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning

Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land. Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning Titel: Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land Redaktion: Naturstyrelsen,

Læs mere

Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk N30

Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk N30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk N30 Indholdsfortegnelse Side 1. Beskrivelse af området...2 2. Udpegningsgrundlaget...4 3. Foreløbig trusselsvurdering...6

Læs mere

INDSIGELSE mod Udkast til VVM tilladelse til etablering af havbrug ved Endelave, samt til miljøgodkendelse af samme. jr.

INDSIGELSE mod Udkast til VVM tilladelse til etablering af havbrug ved Endelave, samt til miljøgodkendelse af samme. jr. 1 Til Miljøstyrelsen, Strandgade 29, København mst@mst.dk INDSIGELSE mod Udkast til VVM tilladelse til etablering af havbrug ved Endelave, samt til miljøgodkendelse af samme. jr. nr MST-1274-00037 Indsigelsen

Læs mere

Aage V. Jensen Naturfond. CVR-nr. 30 20 55 96

Aage V. Jensen Naturfond. CVR-nr. 30 20 55 96 Årsberetning 2012 Aage V. Jensen Naturfond CVR-nr. 30 20 55 96 Årsrapport 2012 2 indhold Fondsoplysninger m.v. - side 4 Ledelsespåtegning - side 5 Den uafhængige revisors erklæringer - side 6 Ledelsesberetning

Læs mere

Grøn Blå Strategi Det skal der ske fra 2014

Grøn Blå Strategi Det skal der ske fra 2014 Grøn Blå Strategi Det skal der ske fra 2014 November 2014 Forord Indhold Grøn Blå Strategi Handleplan er arbejdsplanen for realiseringen af Grøn Blå Strategi Udviklingsprogram. Det er et dynamisk dokument,

Læs mere

Naturen i Nationalpark Thy

Naturen i Nationalpark Thy Naturen i Nationalpark Thy Indhold Side Et stykke danmarkshistorie bliver til 1 BFN s forventninger til Nationalpark Thy 2 Nationalparker i Danmark - etablering af den første 5 Landskab og landskabstyper

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi

Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi Forord... 2 Afgrænsning og fokus... 4 Vision og hovedudfordringer... 6 Sådan gør vi det virkemidler... 9 Indsatsområde 1. Adgang til landskabet, skov, kyst og

Læs mere

SLUTRAPPORT. for projekt. Mandemarke Grøn Plan

SLUTRAPPORT. for projekt. Mandemarke Grøn Plan SLUTRAPPORT for projekt Mandemarke Grøn Plan Naturgenopretning og etablering af rekreativt fællesområde på arealer omkring landsbyen Mandemarke, Østmøn Mandemarke Bylaug Juni 2011 1. Introduktion Denne

Læs mere

Land- og Skovbrug i Nationalpark Sydfyn

Land- og Skovbrug i Nationalpark Sydfyn Land- og Skovbrug i Nationalpark Sydfyn 0 Indhold 1. Indledning...2 2. Baggrund for oplægget...2 3. Afgrænsning af nationalparkområdet...3 3.1 Vindmøller...5 4. Nationalparkens magt og indflydelse...7

Læs mere

Backcasting af tilskudsordninger til privat skov

Backcasting af tilskudsordninger til privat skov Backcasting af tilskudsordninger til privat skov Ida Weber Jørgensen Studienummer 45663 Vejleder: Ole Erik Hansen Gruppenummer 979 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Problemfelt...

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

Sikring af høj vandstand i Stenholt Mose Forundersøgelse og skitseprojekt. Silkeborg Kommune Natur og Miljø Januar 2015

Sikring af høj vandstand i Stenholt Mose Forundersøgelse og skitseprojekt. Silkeborg Kommune Natur og Miljø Januar 2015 Sikring af høj vandstand i Stenholt Mose Forundersøgelse og skitseprojekt Silkeborg Kommune Natur og Miljø Januar 2015 Udarbejdet af: Niels Riis Dato: 02-02-2014, Revideret: 23-01-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen omfatter: Ejede og forpagtede arealer Adresse: Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen er

Læs mere

De vigtigste resultater fra. Landmanden som vandforvalter i Nordsøregionen

De vigtigste resultater fra. Landmanden som vandforvalter i Nordsøregionen De vigtigste resultater fra Aquarius Landmanden som vandforvalter i Nordsøregionen Partnerne i Aquarius I projektet er der 15 partnere fra seks lande og syv pilotprojekter i området omkring Nordsøen. Side

Læs mere

Vindmøller ved Store Løgtvedgård

Vindmøller ved Store Løgtvedgård PLAN BYG OG MILJØ Vindmøller ved Store Løgtvedgård VVM-redegørelse og miljørapport Maj 2012 Forord Kalundborg Kommune har modtaget en ansøgning om opstilling af tre vindmøller ved Store Løgtvedgård med

Læs mere

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Nyt Hospital Nordsjælland - Program Juli 2012 Nyt Hospital Nordsjælland - Program Januar 2012 Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Region Hovedstaden

Læs mere