Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune"

Transkript

1 Simested Å udspring Kort sammendrag af forundersøgelsen Mariagerfjord kommune

2 Indledning Rebild Kommune har i samarbejde med Mariagerfjord Kommune undersøgt mulighederne for at etablere et vådområde langs Simested Å nær dets udspring. Ved at etablere et vådområde langs med åen, vil der ske en reducering i udvaskning af kvælstof til Hjarbæk fjord og den indre del af Limfjorden. Projektområdet ligger delvis på grænsen mellem Mariagerfjord og Rebild kommune med Rebild som projektejer. Efter denne afsluttede forundersøgelse skal kommunerne tage stilling til, om hele eller dele af projektet skal realiseres. Dette forventes besluttet i løbet af foråret Figur 1. Luftfoto Simested Å udspring. Projektgrænse vises med rødt. 2

3 Beskrivelse af området Simested Å er et af de største vandløb i Himmerland. Det har sit udspring syd for Rold Skov lige øst for landsbyen Ravnkilde, hvorfra det løber i sydlig retning frem til det krydser motorvej E45. Herfra løber det mod vest til Aalestrup hvor det løber syd om byen og ned mod Skals. Simested Å munder ud inderst i Hjarbæk fjord nord for Skals by. Projektet omfatter den øverste del af Simested Å fra udspringet ved Ravnkilde til Kistvad Bro. Strækningen er knapt 5 km lang. Projektområdet er på ca. 64 ha og afvander et opland på 790 ha. Området ligger delvist i Rebild Kommune og i Mariagerfjord Kommune. Hele projektområdet er et udpeget lavbundsareal og kategoriseres som en ådal. Området er primært landbrugsarealer der drives mere eller mindre intensivt. En mindre del af arealet ligger hen i natur domineret af engarealer. På et historisk kort fra 1816, vises tydeligt åens daværende stærkt slyngede forløb samt Bradstrup Sø. Kort 2. Udsnit af det historiske kort (sognekort) for udspringet af Simested Å fra ca viser det daværende slyngede forløb (højre side af kortet). Bemærk også Bradstrup Sø. Sammenlignes dette kort med senere historiske kort ses, hvordan slyngningerne efterhånden er blevet rettet ud, og Bradstrup Sø drænet. På kort fra før Anden Verdenskrig (kort 4)er søen blevet mindre og yderligere et par sving på den sydlige del af Simested Å er rettet ud. Færre arealer er markeret som mose, så afvandingen er intensiveret. Siden da, er de sidste vandløbsslyngninger på strækningen fjernet og Bradstrup Sø er tørlagt. 3

4 Kort 3. historisk kort fra Kort 4. Historisk kort fra

5 Teknisk forundersøgelse Det projektforslag der er skitseret og undersøgt muligheden for at gennemføre forsøger at genskabe områdets naturlige hydrologi. Forslaget indebære følgende; Omlægning af Simested Å samt genåbning af en rørlagt strækning Mulig anlæg af et antal stryg i den sydlige del. Afskæring af de nederste dele af dræn og grøfter som løber til Simested Å Omlægning af de nederste m af Tilløbet fra Bradstrup Sø Ved omlægningen slynges Simested Å således, at en åben strækning på 600 m og en rørlagt strækning på 135 m bliver til i alt 1038 m nyt, slynget vandløb. Anlægsarbejdet omfatter således udgravning af 1038 m nyt vandløb samt tilfyldning af 600 m eksisterende vandløb. Sammenlignes med de historiske kort ses, at forslaget gendanner ca. 20 % af de oprindelige slyngninger i projektområdet. Muligheden for at anlægge et antal ca. 20 m. lange i den sydlige del af projektområdet. Eventuelle styg vi i visse tilfælde modsvares af en vandstandsstigning i åen. Alle dræn og grøfter i projektområdet afbrydes og dræn fra oplandet omlægges, så vandet i stedet ledes ud på terræn i vådområdet. Der er identificeret 18 dræn i projektområdet. Desuden skal 28 grøfter afbrydes. Det foreslås, at den nederste åbne strækning af afløbet fra Bradstrup Sø (170 m) omlægges til et nyt slynget forløb. Det er ikke hensigten, at projektet der skal medfører dannelse af søer i projektområdet. Projektet kan dog medføre, at der lokalt dannes småsøer, afhængig af hvilket projekt der endeligt gennemføres. Som en del af de endelige aftaler, kan der, i det omfang det er foreneligt med natur og vandløbshensyn, aftales etablering af små søer i projektområdet. 5

6 Projektforslagets påvirkning af det nordlige projektområde. (blå=vand, mørk grøn=sump, lys grøn=våd eng, gul=fugtig eng, lys gul= tør eng og beige=agerjord). 6

7 Projektforslagets påvirkning af det sydlige projektområde. (blå=vand, mørk grøn=sump, lys grøn=våd eng, gul=fugtig eng, lys gul= tør eng og beige=agerjord). 7

8 Kvælstoffjernelse Beregningerne af kvælstoffjernelse ved dette projektet tager udgangspunkt i den nuværende arealanvendelse og jordbundsforholdene i de enkelte deloplande. Et opland til vådområdet er det opland, som støder op til vådområdet og bidrager med tilførsel af vand til vådområdet. Det direkte opland til Simested Å projektområdet er opgjort til 790 ha, hvoraf andelen af dyrket areal er 79,5 %. Projektområde, ha 64 N-fjernelse ved gennemsivning/ infiltration, kg/år N-reduktion ved ændret arealanvendelse N-fjernelse i alt, kg/år N-fjernelse, kg/ha/år 152 Beregnet kvælstoffjernelse i Simested Å udspring. Det forventes, at vådområdeprojektet Simested Å-udspring fjerner kg Kvælstof fra vandmiljøet svarende til 152 kg/ha/år Til sammenligning er statens udmeldte nøgletal for vådområdeprojekter 113 kg kvælstof/ha/år. Fosforfjernelse Ved periodisk oversvømmelse af ådalen vil en del af den fosfor, der transporteres i vandløbene som opslemmet partikulært fosfor, blive deponeret og tilbageholdt i vådområdet. Når arealerne, som her, hidtil har været dyrket, vil der også være en reduktion, som opnås ved ophør af landbrugsdrift.. I litteraturen er opgivet en samlet årlig effekt på kg fosfor pr. ha. Ejendomsmæssig forundersøgelse I den ejendomsmæssige forundersøgelse er alle lodsejer i projektområdet blevet interviewet. Projektet er blevet fremlagt og lodsejernes muligheder for erstatning er blevet gennemgået. I projektområdet er der 29 lodsejere der ejer de ca. 64 ha projektjord. Cirka halvdelen af arealerne er jord i omdrift og den anden halvdel er engarealer. Opbakningen til projektet blandt lodsejerne er på baggrund af de individuelle samtaler opgjort til følgende; Antal lodsejere Hektar Positive Skeptiske 0 0 Modstandere 1 5 Opbakning til vådområdeprojektet. 8

9 Med hensyn til erstatningsmulighederne ved projektets realisering kan lodsejerne vælge mellem; Salg af projektjorden Salg af projektjorden mod tilsvarende erstatningsjord uden for projektet Statens 20-årige støtteordning til fastholdelse af vådområder Statens 20-årige støtteordning til fastholdelse af vådområder med erstatningsjord. På baggrund af disse muligheder har lodsejerne tilkendegivet følgende ønsker; Hektar Omkostning i kroner Salg af projektjord 42, Erstatningsjord årig fastholdelsestilskud 20, Lodsejernes ønsker til erstatning i projektområdet. Undersøgelsen viser, at der skal fremskaffes ca.56 ha erstatningsjord, og til brug herfor er der fremkommet et forslag fra en enkelt lodsejer om opkøb af landbrugsejendom, der har været til salg i et par år. Det skønnes, at omdriftsjord i området omkring projektområdet i øjeblikket (efterår 2011) handles til kr./ha. Denne handelsværdi skal dog tages med et betydeligt forbehold. Ved handel med græsarealer og naturarealer er handelsværdien væsentlig lavere ca. kr og kr Omkostningerne til opkøb af projektjord og gensalg efter etablering af vådområdet opgøres som et værditab. Kroner Værditab ved køb og salg Fastholdelsestilskud I alt Omkostningerne til køb, salg og fastholdelsestilskud. For at få gennemført projektet på frivillig basis, fremsætter, som tidligere nævnt, en række af lodsejerne det vilkår, at der skal fremskaffes tilsvarende erstatningsjorder som kompensation for de arealer, som skal indgå i projektet. En række lodsejerne har ytret særligt ønske om placeringen af erstatningsjorden i forhold til jordstykker, hvor deres beboelsesbygninger eller hovedbedriften er placeret. Dette har for enkelte lodsejere afgørende betydning for, om de ønsker at indgå i projektet på frivillig basis. Naturforhold og andre forhold Landskabet kan karakteriseres som et markant, relativt bredt dalstrøg omgivet af storbakket landskab (se figur 1 og 2). Dalbunden langs med Simested Å består af mose-, eng- og græsarealer i omdrift. Langs med kanten, og ofte lidt oppe i terrænet findes en del kilder og væld. I projektområdets nordlige del er kanten af dalen præget af råstofgravningen ved Nysum. 9

10 Området er af væsentlig biologisk betydning, ikke alene på grund af de naturtyper der findes, men også som spredningsmulighed for flora og fauna mellem to af regionens store ådalssystemer, Simested Å og Lindenborg Å. Lindenborg Å har sit udspring få meter fra Simested Å. Området er karakteriseret ved en flad, bred ådal i den nordlige del af projektområdet, hvor der findes store engarealer, hvoraf de fleste er kulturpåvirkede (med kulturpåvirkning menes omlægning, gødskning og vedligeholdelse af dræn) Nogle af engene er registreret som 3 beskyttede. I den sydlige del af projektområdet, er ådalen smal. I den øverste del af Simested Å, i hele projektområdet, men lige uden for projektafgrænsningen findes en del væld, der tilfører projektområdet store mængder vand. Naturtilstanden på arealerne er beregnet eller vurderet til at være fra godt(2), over moderat(3) til ringe(4). Et enkelt areal er vurderet som værende dårligt(5). Naturmæssigt vurderes projektet at være positivt, både for vegetationen i området, med en højere diversitet til følge, samt for visse af bilag IV-arterne, bla. padder og odder. På vestsiden af åen vil der blive områder med vand/rørsump, der vurderes at være positiv for fuglelivet og padder. 10

11 Økonomi Nedenfor er angivet et overslag over de forventede udgifter i forbindelse med gennemførelsen af projektforslaget. Kroner Forundersøgelsen Detailprojekteringen Fastholdelsestilskud Værditab på jord Anlægsudgifter FERV - jordfordeling Kommunetimer og projektledelse Udgifter i alt Med en samlet omkostning på kr og en kvælstoffjernelse på 152 kg/år bliver; Prisen på kvælstoffjernelsen 982 kr.pr.kg.kvælstof Omkostningerne beregnet pr. kg. Kvælstof ligger over grænsen på kr. 866 pr. kg kvælstof der stilles som krav til projekterne af Naturstyrelsen i Limfjordsoplandet. Men da Simested Å udspring projektet afvander til Hjarbæk fjord og der ikke umiddelbart findes andre projekter, der har en bedre omkostnings effektivitet, anbefales det at gå videre med dette projekt. Tidsplan Nedenfor er skitseret et forslag til en tidsplan for gennemførelse af projektforslaget. Tidshorisont Ansøgning af midler til projektrealisering Marts-april 2012 Bevilling af midler til projektering Maj-juni 2012 Lodsejerforhandling Juni juni 2013 Myndighedsforhandling Juni 2012 oktober 2013 Detailprojektering og udbud juni oktober 2013 Anlægsarbejder marts til juni 2014 Aflevering og indvielse juni

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt. supplering af beslutningsgrundlag for

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt. supplering af beslutningsgrundlag for Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt supplering af beslutningsgrundlag for GUDENÅENS PASSAGE VED TANGEVÆRKET Titel: Supplering af beslutningsgrundlag for Gudenåens passage

Læs mere

Miljørapport for vandplan. 1.2 Limfjorden

Miljørapport for vandplan. 1.2 Limfjorden Miljørapport for vandplan 1.2 Limfjorden INDHOLD 1. IKKE-TEKNISK RESUMÉ AF MILJØRAPPORTEN... 6 1.1 Udarbejdelse af miljøvurderingen... 6 1.2 Alternativer... 6 1.3 Indvirkning på miljøet... 7 1.4 Afhjælpende

Læs mere

Sikring af høj vandstand i Stenholt Mose Forundersøgelse og skitseprojekt. Silkeborg Kommune Natur og Miljø Januar 2015

Sikring af høj vandstand i Stenholt Mose Forundersøgelse og skitseprojekt. Silkeborg Kommune Natur og Miljø Januar 2015 Sikring af høj vandstand i Stenholt Mose Forundersøgelse og skitseprojekt Silkeborg Kommune Natur og Miljø Januar 2015 Udarbejdet af: Niels Riis Dato: 02-02-2014, Revideret: 23-01-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FOR RAMMEOMRÅDE HS.D.5 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Indholdsfortegnelse 3 Kommuneplantillæg 3 Retsvirkninger 3 Indledning 3 VVM og Miljøvurdering 3 VVM 4 Miljøvurdering

Læs mere

LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport

LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport Natur- og Vandmiljøafdelingen, Fyns Amt, Danmark i samarbejde med Fugleværnsfonden under Dansk Ornitologisk

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008 Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Januar 2009 Indhold Indledning og baggrund 3 Offentlige høringer

Læs mere

Naturplan Danmark. Vores fælles natur

Naturplan Danmark. Vores fælles natur Naturplan Danmark Vores fælles natur Oktober 2014 Naturplan Danmark 1 Vores fælles natur, side 3 1. Regeringens vision for vores fælles natur, side 5 2. Et grønt danmarkskort giver klar retning for naturen,

Læs mere

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Nyt Hospital Nordsjælland - Program Juli 2012 Nyt Hospital Nordsjælland - Program Januar 2012 Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Region Hovedstaden

Læs mere

Vejledning i placering. af konstruerede minivådområder

Vejledning i placering. af konstruerede minivådområder Vejledning i placering af konstruerede minivådområder Indholdsfortegnelse Indledning Indledning 3 Konstruerede minivådområder 4 Formål 5 Egnede lokaliteter Relevante parametre 6 Dyrket jord 7 Drænoplysninger

Læs mere

Skovrejsning og grundvand

Skovrejsning og grundvand S K O V R E J S N I N G O G G R U N D V A N D 1 Skovrejsning og grundvand Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Dansk Vand- og Spildevandsforening Foreningen af Vandværker i Danmark 2 S K O V R E J

Læs mere

Notat vedr. effekterne af en permanent nulstilling af udtagningsforpligtigelsen

Notat vedr. effekterne af en permanent nulstilling af udtagningsforpligtigelsen Notat vedr. effekterne af en permanent nulstilling af udtagningsforpligtigelsen af Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet Danmarks Miljøundersøgelser,

Læs mere

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-redegørelse >>> Supplerende materiale RAPPOR T 438 SUPPLEME MENT TIL R APPO PORT 402-2012 UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-redegørelse >>> Supplerende

Læs mere

Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk N30

Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk N30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk N30 Indholdsfortegnelse Side 1. Beskrivelse af området...2 2. Udpegningsgrundlaget...4 3. Foreløbig trusselsvurdering...6

Læs mere

Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse. miljørapport. For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage

Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse. miljørapport. For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse og miljørapport For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage November 2013 1 2 Del 1: Forslag til Kommuneplantillæg til Jammerbugt

Læs mere

Faunapassage ved Lerkenfeld Dambrug

Faunapassage ved Lerkenfeld Dambrug Vesthimmerlands Kommune Faunapassage ved Lerkenfeld Dambrug FORUNDERSØGELSE AF PROJEKT TIL ETABLERING AF FAUNAPASSAGE VED LERKENFELD DAMBRUG I LERKENFELD Å Vesthimmerlands Kommune Faunapassage ved Lerkenfeld

Læs mere

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt.

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt. Side 1 Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord Skitseprojekt Maj 2014 Udgivelsesdato : 26. maj 2014 Revision : 1 Projekt :

Læs mere

1 Formål. 2 Aftalens omfang

1 Formål. 2 Aftalens omfang Aftale mellem HOFOR Vand København A/S, Miljøministeriet v/naturstyrelsen, og Frederikssund Kommune om et skovrejsningsprojekt ved Hørup Kildeplads: Hørup Skov 1 Formål Formålet med denne aftale er at

Læs mere

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune Dragør Kommune Juni 2014 Klimatilpasningsplan Dragør Kommune 1 Klimatilpasningsplanens sammenhæng med kommuneplanen Klimatilpasningsplanen er en del af Kommuneplanrevision 2013, udformet som en selvstændig

Læs mere

Vandplan 2009-2015. Ringkøbing Fjord. Hovedvandopland 1.8 Vanddistrikt Jylland og Fyn

Vandplan 2009-2015. Ringkøbing Fjord. Hovedvandopland 1.8 Vanddistrikt Jylland og Fyn Vandplan 2009-2015 Ringkøbing Fjord Hovedvandopland 1.8 Vanddistrikt Jylland og Fyn Kolofon Titel: Vandplan 2009-2015. Ringkøbing Fjord. Hovedvandopland 1.8 Vanddistrikt: Jylland og Fyn Emneord: Vandrammedirektivet,

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Marts 2015 Samfinansieret af EU Det transeuropæsiske transportnet (TEN-T) Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Potentielle testpladser til prototypemøller frem mod 2020

Potentielle testpladser til prototypemøller frem mod 2020 Potentielle testpladser til prototypemøller frem mod 2020 April 2011 Miljøministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Klima- og Energiministeriet Forsvarsministeriet Justitsministeriet Ministeriet for

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 285a

Forslag til Lokalplan nr. 285a Forslag til Lokalplan nr. 285a For et område til 4 vindmøller ved Faster-Astrup Planforslaget offentliggøres sammen med forslag til Tillæg nr. 57a til Kommuneplan 2009-2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport 451-2013

Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport 451-2013 rute ringkøbing-herning Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 451-2013 RUTE RINGKØBING - HERNING Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 451-2013 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

Vejledning om miljømål og servicemål. Naturstyrelsens vejledning, 2012

Vejledning om miljømål og servicemål. Naturstyrelsens vejledning, 2012 Vejledning om miljømål og servicemål Naturstyrelsens vejledning, 2012 Titel: Vejledning om miljømål og servicemål Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2012 ISBN nr. 978-87-7279-403-7

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen juli 2012 U D K A S T. Vejledning om miljømål og servicemål

Miljøministeriet Naturstyrelsen juli 2012 U D K A S T. Vejledning om miljømål og servicemål Miljøministeriet Naturstyrelsen juli 2012 U D K A S T Vejledning om miljømål og servicemål Indledning Vandsektorloven er ændret med lov nr. 578 af 18. juni 2012. Med ændringen fik miljøministeren bemyndigelse

Læs mere

Danmarks Naturfredningsforenings høringssvar til Nationalparkplan for Nationalpark Vadehavet

Danmarks Naturfredningsforenings høringssvar til Nationalparkplan for Nationalpark Vadehavet Danmarks Naturfredningsforenings høringssvar til Nationalparkplan for Nationalpark Vadehavet Indledning Dette dokument indeholder Danmarks Naturfredningsforenings (DN) første bidrag til udviklingen af

Læs mere

Landbrugsdrift og Natura 2000

Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Udgivet i 2005 af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med Dansk Landbrugsrådgivning Redaktion: Erik B. Aksig, Frans Bach,

Læs mere

Høringsnotat Rute 54 Næstved-Rønnede VVM-undersøgelse - Indledende høring

Høringsnotat Rute 54 Næstved-Rønnede VVM-undersøgelse - Indledende høring Høringsnotat Rute 54 Næstved-Rønnede VVM-undersøgelse - Indledende høring Dato August 2015 Dokument 15/09958 Sagsbehandler Lene Nøhr Michelsen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon

Læs mere