BILAG. til. Den tredje rapport om status over energiunionen. {SWD(2017) 387 final} - {SWD(2017) 388 final} - {SWD(2017) 389 final} -

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG. til. Den tredje rapport om status over energiunionen. {SWD(2017) 387 final} - {SWD(2017) 388 final} - {SWD(2017) 389 final} -"

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den COM(2017) 688 final ANNEX 2 BILAG til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG, REGIONSUDVALGET OG DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK Den tredje rapport om status over energiunionen {SWD(2017) 384 final} - {SWD(2017) 385 final} - {SWD(2017) 386 final} - {SWD(2017) 387 final} - {SWD(2017) 388 final} - {SWD(2017) 389 final} - {SWD(2017) 390 final} - {SWD(2017) 391 final} - {SWD(2017) 392 final} - {SWD(2017) 393 final} - {SWD(2017) 394 final} - {SWD(2017) 395 final} - {SWD(2017) 396 final} - {SWD(2017) 397 final} - {SWD(2017) 398 final} - {SWD(2017) 399 final} - {SWD(2017) 401 final} - {SWD(2017) 402 final} - {SWD(2017) 404 final} - {SWD(2017) 405 final} - {SWD(2017) 406 final} - {SWD(2017) 407 final} - {SWD(2017) 408 final} - {SWD(2017) 409 final} - {SWD(2017) 411 final} - {SWD(2017) 412 final} - {SWD(2017) 413 final} - {SWD(2017) 414 final} DA DA

2 Bilag 2 Politiske bemærkninger på medlemsstatsniveau, regionalt niveau og EUniveau Nationale energi- og klimaplaner I overensstemmelse med den skabelon for de nationale energi- og klimaplaner 1, som Kommissionen har foreslået, er medlemsstaterne gået i gang med at udarbejde deres planer for perioden Disse planer bør omfatte nationale bidrag til energiunionens målsætninger og energi- og klimamålene for Mere end to tredjedele af medlemsstaterne har igangsat en politisk proces for planerne eller er i færd med det. Mere end halvdelen har allerede iværksat offentlige høringer om planerne. Mere end en tredjedel af medlemsstaterne har tilkendegivet over for Kommissionen, at de arbejder på at fastlægge analysegrundlaget og har indledt et regionalt samarbejde om udarbejdelse af planerne. Med udgangspunkt i de fremskridt, der er gjort, er det nu nødvendigt at intensivere bestræbelserne på at udarbejde og færdiggøre udkastene til de nationale energi- og klimaplaner. Energisikkerhed EU har gjort gode fremskridt med diversificeringen af energikilder, -transportruter og -leverandører. Det er værd at lægge mærke til, at udviklingen af vedvarende energi i perioden har mindsket behovet for fossile brændstoffer med mere end 10 % i forhold til det niveau, det ellers ville have været på. En række medlemsstater er stadig helt eller i overvejende grad afhængige af forsyninger fra en enkelt kilde eller leverandør. Det gælder bl.a. for Bulgarien, Estland, Finland, Ungarn, Letland og Slovakiet, der især er afhængige af en enkelt gasleverandør (Rusland). Nogle medlemsstater befinder sig i en lignende situation for olie og/eller kul samt for en væsentlig del af deres nukleare brændselsforsyninger. EU's strategi for diversificering af gasleverancer er baseret på tre hovedindsatsområder: i) et gennemsigtigt, likvidt og fleksibelt marked for flydende naturgas (LNG), ii) den sydlige gaskorridor og iii) gasknudepunktet i Middelhavet. Nye sammenkoblinger og LNG-terminaler og navnlig projekter af fælles interesse har gjort det muligt at forbedre gasforsyningssikkerheden i løbet af de seneste par år. I dag kan en større andel af efterspørgslen efter gas dækkes via alternative infrastrukturer, og der er kun en medlemsstat tilbage Bulgarien som ikke er dækket helt ind, hvis dens vigtigste gasinfrastruktur svigter 2. Fuldførelsen af det transeuropæiske gasnet skal fremskyndes yderligere for at imødegå de resterende flaskehalse mellem medlemsstaterne (f.eks. mellem Kroatien, Ungarn, Rumænien, Bulgarien og Grækenland, fra Portugal og Spanien til Frankrig samt fra de baltiske stater gennem Litauen til Polen) og for at sikre, at 1 Bilag I til forslaget til en forordning om forvaltning af energiunionen, COM(2016) 759 final. 2 Slovenien er heller ikke i stand til at opfylde dette krav fuldt ud, men er fritaget herfra sammen med Luxembourg og Sverige. 1

3 forbrugere og leverandører i alle medlemsstater har adgang til LNGknudepunkter. De europæiske forsyninger påvirkes af udviklingen på verdensmarkedet, hvor gas i stigende grad bliver en global vare, hvilket ses af sidste års faldende import af LNG i det nordvestlige Europa, hvor leverancerne blev tiltrukket af højere priser på de asiatiske markeder. Den sydlige gaskorridor er fortsat et strategisk prioriteret projekt inden for rammerne af strategierne for den europæiske energisikkerhed og energiunionen. Det er vigtigt, at korridoren færdiggøres planmæssigt, således at gassen fra nye leverandører kan nå frem til Europa senest i EU fortsætter det aktive samarbejde med alle interessenter, der er involveret i udviklingen af korridoren. De seneste fund af store naturgasfelter i den østlige del af Middelhavet (Israel, Cypern og Egypten) og udsigterne til endnu større udnyttelige forekomster (eventuelt også i Libanon) har styrket regionens profil som gasproducent og -eksportør. Det er derfor i EU's interesse at hjælpe landene i regionen med at udnytte deres energiressourcer bedre og med at udvikle det gensidigt fordelagtige kommercielle samarbejde. Med hensyn til elektricitet steg efterspørgslen betydeligt i januar 2017, hvor der forekom koldt vejr over det meste af Europa. Selv om der ikke opstod større afbrydelser af elforsyningen, indførte mange lande eksportbegrænsninger eller udtrykkelige eksportforbud, hvilket svækkede tilliden til det indre elmarked og energisikkerheden. Disse begivenheder understregede behovet for fælles regler, som gør det muligt at undgå, forberede sig på og håndtere elkriser på en mere solidarisk og gennemsigtig måde. Medlovgivernes vedtagelse af Kommissionens forslag om risikoberedskab i elsektoren er et vigtigt led i disse bestræbelser. Det indre energimarked Elinfrastruktur I 2017 har 17 medlemsstater allerede passeret målet om sammenkobling af 10 % af elnettet i 2020, og flere andre er meget tæt på at gøre det. Fuldførelsen af det transeuropæiske elnet skal fremskyndes for at øge forsyningssikkerheden, håndtere udsving, forbedre integrationen af vedvarende energikilder og fremme det indre energimarked. Der kræves yderligere elsammenkoblinger og bedre interne linjer for at styrke integreringen af det indre elmarked i Sydvesteuropa og i Nord- og Centraleuropa (f.eks. Tyskland og Polen) og for at integrere de baltiske stater i det europæiske elsystem ved synkronisering. Engrosmarkeder Engrosmarkederne for elektricitet er blevet mere integrerede. 30 af de 42 EUgrænser 3 er allerede nu omfattet af day-ahead-markedskobling. Markedskoblingen sikrer en mere effektiv udnyttelse af sammenkoblinger, hvilket medfører effektivitetsgevinster, der kan være med til at højne den sociale velfærd i EU. Gennemførelse af markedskobling ved alle de øvrige europæiske grænser, 3 Grænserne i Østrig, Belgien, Tjekkiet, Tyskland, Danmark, Estland, Spanien, Finland, Frankrig, Ungarn, Italien, Litauen, Letland, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Sverige, Slovenien, Slovakiet og Det Forenede Kongerige. 2

4 hvor der stadig anvendtes eksplicitte day-ahead-auktioner ved udgangen af 2016, vil medføre en gevinst for den sociale velfærd på over 200 mio. EUR årligt 4. Yderligere integrering af markederne kræver en tættere koordinering med naboområderne. En stor del af elsammenkoblingskapaciteten forbliver uudnyttet på grund af manglende koordinering mellem transmissionssystemoperatører og reguleringsmyndigheder i naboområder 5. Eksempler fra forskellige medlemsstater viser, at koordineret kapacitetsberegning kan øge den grænseoverskridende handel betydeligt til gavn for forbrugerne. Mange medlemsstater har gjort gode fremskridt med at åbne deres engrosmarkeder for konkurrence. Det seneste eksempel er Finlands ændrede gasmarkedslov, der ventes at åbne gasmarkedet for konkurrence, når Baltic connector-projektet (en gassammenkobling mellem Finland og Estland) er afsluttet. I de medlemsstater, hvor el- og gasmarkederne er blevet åbnet for konkurrence, har det øget valgmulighederne og forbedret forsyningssikkerheden. I andre lande er markedskoncentrationen imidlertid større end EU-gennemsnittet, og ringe konkurrence giver sig udslag i højere priser og mindre sikkerhed. Mange medlemsstater har endnu ikke fuldt ud gennemført de nødvendige regler, der gør det muligt at skabe konkurrencedygtige og likvide markeder. Hertil kommer, at etablerede virksomheder stadig har en stærk markedsposition i en række medlemsstater. Det er fortsat vigtigt at håndhæve konkurrencereglerne for at sikre åbne og konkurrenceprægede markeder. Ukoordinerede statslige indgreb griber i stigende grad forstyrrende ind i markedsog investeringssignaler og medfører unødvendige omkostninger for forbrugerne. Tilpasning af støtteordninger i retning af mere markedsbaserede modeller (f.eks. ved iværksættelse af udbud) og åbning af kapacitetsmarkeder på tværs af grænserne kan mindske markedsfordrejninger markant, hvilket er sket i forskellige medlemsstater. Detailmarkeder og forbrugere For erhvervskunders vedkommende er der sket en tilnærmelse af detailpriserne på el i EU-landene gennem de seneste par år. Det er for nylig lykkedes for flere medlemsstater at bevæge sig væk fra regulerede slutbrugerpriser (Irland og Letland). Priserne for husholdningerne reguleres imidlertid stadig i større eller mindre omfang i omkring halvdelen af medlemsstaterne, hvilket udgør en hindring for deltagelse på efterspørgselssiden og konkurrence i detailledet og kan fjerne incitamentet til at investere i energieffektivitet. Problemet med energifattigdom bør håndteres mere effektivt på medlemsstatsniveau. De fleste medlemsstater har endnu ikke defineret energifattigdom i deres nationale lovgivning. Energifattige husholdninger bør identificeres bedre, og udviklingen inden for energifattigdom bør overvåges, for at der kan gøres en mere målrettet indsats baseret på 4 ACER/CEER Annual Report on the Results of Monitoring the Internal Electricity and Gas Markets in 2016 Electricity Wholesale Markets Volume, oktober Se ACER/CEER ANNUAL REPORT ON THE RESULTS OF MONITORING THE INTERNAL ELECTRICITY MARKETS IN 2016, kapitlet om engrosmarkeder, afsnit 3.2/3.3. 3

5 energieffektivitetsforanstaltninger som f.eks. langsigtede strategier for renovering af bygninger rettet mod energifattige husholdninger og baseret på socialpolitiske foranstaltninger som f.eks. målrettet indkomststøtte. Energieffektivitet og begrænsning af efterspørgslen Der er gjort væsentlige fremskridt i forbindelse med energieffektivitet. Det overordnede primærenergiforbrug faldt i årene efter recessionen, hvilket viste, at det var muligt at opnå økonomisk opsving og vækst uden at øge efterspørgslen efter energi. I 2015 var primærenergiforbruget i EU kun 3 % højere end målet for primærenergiforbruget i 2020, og det endelige energiforbrug i 2015 var allerede lavere end det aftalte 2020-mål. Både primærenergiforbruget og det endelige energiforbrug steg i 2015 i forhold til 2014 og ventes også at være steget yderligere i 2016, hvilket til dels skyldes vejrmæssige udsving og lavere priser på fossile brændstoffer. De bebudede nationale mål for 2020 er som helhed på linje med EU's ambitionsniveau for det endelige energiforbrug, men afvigelsen er blevet større for primærenergiforbruget. Medlemsstaterne gør gode fremskridt med at opnå energibesparelser i henhold til energieffektivitetsdirektivets artikel 7. Deres kollektive indsats i 2015 lå over den lineære forløbskurve, der skal følges for at opnå de krævede besparelser for EU i Det prioriteres højt at fremskynde renoveringen af EU's bygningsmasse, som tegner sig for ca. 40 % af energiforbruget i EU. Mange medlemsstater har iværksat ambitiøse politikker for at tilgodese dette behov baseret på finansielle incitamenter og støtteordninger, bl.a. ved anvendelse af de europæiske strukturog investeringsfonde. I denne forbindelse er lettere adgang til attraktive finansieringsprodukter til finansiering af bygningsrenovering afgørende for at tiltrække flere private investeringer. Dette har vist sig i forbindelse med anvendelsen af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer, hvor det er lykkedes for den franske region Île de France at opnå et langfristet lån til en lav rentesats til renovering af op til lejligheder. De fleste medlemsstater har behov for yderligere forbedringer af energieffektiviteten i transportsektoren, bl.a. for at fremme overgangen til kollektive transportmidler og nul- og lavemissionskøretøjer. Der bør i denne forbindelse fortsat lægges særlig vægt på at fremme og støtte elektromobilitet, herunder at sikre hurtig etablering af opladningsinfrastrukturen, hvilket også indgår i forslaget om ajourføring af direktivet om bygningers energimæssige ydeevne 6. Dekarbonisering 6 COM(2016) 765 final. 4

6 Det forventes, at de fleste medlemsstater vil nå deres 2020-mål for sektorer uden for ETS i henhold til beslutningen om indsatsfordeling. Kun få medlemsstater har brug for enten at træffe yderligere foranstaltninger eller gøre brug af fleksibilitetsbestemmelserne. Det gælder navnlig for Østrig, Belgien, Finland, Tyskland, Irland, Luxembourg and Malta. Malta overskred sit mål i perioden Foreløbige skøn for 2016 tyder på, at Malta, Belgien, Finland og Irland vil overskride deres mål for sektorer uden for ETS. Et vigtigt bidrag til energiunionens aktiviteter stammer fra indtægter, som medlemsstaterne opnår ved auktionering af emissionskvoter inden for rammerne af Den Europæiske Unions emissionshandelssystem (ETS). Medlemsstaterne tjente næsten 15,8 mia. EUR ved auktionering af EU ETS-kvoter i løbet af perioden Ca. 80 % er blevet anvendt eller forventes at blive anvendt til klima- og energiformål. Medlemsstaterne anvender de fleste af disse indtægter internt til vedvarende energi, efterfulgt af energieffektivitet og bæredygtig transport. I 2016 blev emissionerne fra sektorer, der er omfattet af EU's emissionshandelssystem, reduceret med 2,9 % til 1,75 mia. ton, dvs. til under det niveau, der er fastsat for Den tredje begrænsning af auktioner, som den aftalte udskydelsesforanstaltning resulterede i, fandt sted i 2016 og reducerede udbuddet inden for EU ETS med 200 mio. ton. Det blev i 2015 aftalt at oprette en markedsstabilitetsreserve (MSR) for at rette op på den strukturelle uligevægt mellem udbuddet af og efterspørgslen efter kvoter på CO 2 -markedet og for at gøre auktionsudbuddet inden for EU ETS mere fleksibelt. Da markedsstabilitetsreserven tages i anvendelse i 2019, har Kommissionen i maj 2017 for første gang offentliggjort den samlede mængde kvoter i omsætning, hvilket svarede til 1,69 mia. kvoter. Vedvarende energi Medlemsstaterne vil skulle opretholde og nogle af dem vil skulle intensivere indsatsen for at nå de bindende 2020-mål i takt med, at forløbskurven bliver stejlere op til I 2015 var langt de fleste medlemsstater allerede nået over deres vejledende gennemsnitlige forløb for Kun i tre medlemsstater (Frankrig, Nederlandene og Luxembourg) var andelen af alternativ energi i 2015 lavere end deres vejledende gennemsnitlige forløb for medlemsstater har allerede overskredet deres 2020-mål for vedvarende energi. Der fokuseres stadig mere på vedvarende energi i regionale samarbejdsfora såsom sammenkoblingsplanen for det baltiske energimarked (BEMIP) og gassammenkoblingen mellem Central- og Sydøsteuropa (CESEC), som er blevet udvidet til at omfatte nye samarbejdsområder, herunder elektricitet, vedvarende energi og energieffektivitet. Regionalt samarbejde gør det muligt at opnå yderligere omkostningseffektivitet ved at udbrede vedvarende energi over hele EU, hvilket ses af det fælles pilotudbud, der for nylig blev iværksat af Danmark og Tyskland. Stabile og forudsigelige lovrammer er en vigtig forudsætning for at kunne fremme omkostningseffektiv udbredelse af vedvarende energikilder. De seneste vellykkede auktionsudbud til støtte for vedvarende energiprojekter, bl.a. i Danmark, Tyskland, Nederlandene og Det Forenede Kongerige, vidner om investorernes tillid til teknologiske fremskridt, veltilrettelagte politikker og 5

7 reformer af elmarkedet. Der bør tages ved lære af sådanne eksempler på god praksis, og de bør formidles over hele EU. Vedvarende energiteknologier er blevet billigere i løbet af de seneste par år, hvilket har gjort det muligt for flere forbrugere at producere deres egen vedvarende energi og ført til øget udbredelse. Der findes mere end energifællesskaber i Den Europæiske Union. I Tyskland ejes 50 % af produktionskapaciteten eksempelvis af privatpersoner, og elektriciteten produceres til priser, der kan konkurrere med de store markedsaktører. Medlemsstaterne bør fortsætte de igangværende bestræbelser på at sikre, at eget forbrug af vedvarende energi ikke underlægges alt for strenge betingelser. Lokale initiativer Lokale initiativer som det, der er iværksat af beboerne i den nederlandske by Breda, har bidraget væsentligt til udviklingen af vedvarende energi på lokalt niveau. Over byer i og uden for EU deltager i borgmesterpagt-initiativet. Mere end 31 % af EU's befolkning bor i områder med ambitiøse klima- og energiinitiativer. Forskning, innovation og konkurrenceevne Europæisk industri, forskningsinstitutioner og akademiske innovative aktører er overordnet set godt placeret i det globale energilandskab. Med 35 % af alle internationale patenter 7 inden for vedvarende energi er EU førende, når det gælder innovation inden for central lavemissionsteknologi. Der er sket en stor udvikling hvad angår innovation til modvirkning af klimaforandringer i Europa, navnlig inden for rene energiteknologier og transport. Der er imidlertid behov for en større indsats for at bringe denne innovation hurtigt og effektivt ud på markedet og omsætte den til vækst og jobmuligheder. SET-planen er den europæiske gennemførelsesmekanisme og det eneste fælles forum, hvor industrielle interessenter, lande og forskningsinstitutioner, der beskæftiger sig med forskning og innovation inden for ren energi, kan samles for at virkeliggøre energiunionens femte dimension. Den igangværende gennemførelsesproces fokuserer på de mål, der er fastsat for hver af de ti foranstaltninger i SET-planen, og validerer de forpligtelser, der blev indgået sidste år, hvilket er et meget vigtigt skridt fremad. Medlemsstaterne er dog nødt til at samarbejde mere aktivt og kollektivt med forsknings- og industriaktører for at demonstrere konkrete samarbejdsaktiviteter, som stemmer overens med de mål, der er fastsat herfor. SET-planen bør desuden fungere som videncenter og støttemekanisme for medlemsstaterne, således at de kan opfylde de nye forpligtelser til at planlægge og aflægge rapport om konkrete F&I-indikatorer og konkurrenceevne inden for femte dimension af de nationale energi- og klimaplaner, som de pålægges i forslaget om forvaltning af energiunionen. Den private sektor spiller en afgørende rolle ved at sikre, at nye produkter, teknologier og tjenesteydelser bringes ud på markedet på en effektiv måde. 7 Europa-Kommissionen/Det Fælles Forskningscenter (baseret på data fra Den Europæiske Patentmyndighed). 6

8 Offentlig-private partnerskaber er særlig vigtige i denne sammenhæng, hvilket er årsagen til, at der er afsat betydelige ressourcer til denne type samarbejde under Horizon Der er i den strategiske forsknings- og innovationsdagsorden for transportområdet (STRIA) 8 beskrevet syv prioriterede områder for den fremtidige transportforskning og -innovation med henblik på at dekarbonisere transportsektoren. Baseret på disse køreplaner vil en forvaltningsgruppe bestående af medlemsstater i november 2017 gå i gang med at kontrollere nøgleforanstaltningernes gennemførelse, overvåge processen og koordinere forskningsaktiviteter. 8 SWD(2017)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. februar 2017 (OR. en) 5902/17 ADD 2 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 2. februar 2017 til: ENER 35 CLIMA 21 AGRI 58 COMPET 71 TRANS 43 ENV 96 ECOFIN 65 RELEX

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 242 final BILAG 1.

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 242 final BILAG 1. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. maj 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 17. maj 2017 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2019 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2019 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2019 (OR. en) 10554/19 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 20. juni 2019 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: ENER 390 CLIMA 194 COMPET 549 RECH 385 AGRI 344 ENV

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) 6936/17 ADD 4 JAI 189 ASIM 22 CO EUR-PREP 14 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 2. marts 2017 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2019 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2019 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2019 (OR. en) 10549/19 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 20. juni 2019 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: ENER 386 CLIMA 190 COMPET 545 RECH 381 AGRI 340 ENV

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af om udkastet til Danmarks integrerede nationale energi- og klimaplan for perioden

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af om udkastet til Danmarks integrerede nationale energi- og klimaplan for perioden EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.6.2019 C(2019) 4404 final KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18.6.2019 om udkastet til Danmarks integrerede nationale energi- og klimaplan for perioden 2021-2030 {SWD(2019)

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2019 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2019 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2019 (OR. en) 10548/19 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 20. juni 2019 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: ENER 385 CLIMA 189 COMPET 544 RECH 380 AGRI 339 ENV

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D023442/01.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D023442/01. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 8. november 2012 (09.11) (OR. en) 15867/12 ENV 838 ENER 444 IND 186 COMPET 672 MI 700 ECOFIN 920 TRANS 381 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget:

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Status på EU s 2030 klimamål og Kommissionens vinterpakke - med fokus på det biobaserede samfund

Status på EU s 2030 klimamål og Kommissionens vinterpakke - med fokus på det biobaserede samfund Status på EU s 2030 klimamål og Kommissionens vinterpakke - med fokus på det biobaserede samfund Ved Søren Jacobsen Kontorchef, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. november 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0291 (COD) 14183/17 ADD 1 FORSLAG fra: modtaget: 10. november 2017 til: TRANS 461 CODEC 1777 IA 171

Læs mere

Bilag 1 TILMELDINGSFORMULARER. Kategori 1: Sikre produkter solgt på internettet. Kvalifikationsspøgsmål

Bilag 1 TILMELDINGSFORMULARER. Kategori 1: Sikre produkter solgt på internettet. Kvalifikationsspøgsmål Bilag 1 TILMELDINGSFORMULARER Kategori 1: Sikre produkter solgt på internettet Kvalifikationsspøgsmål 1. Jeg bekræfter, at min virksomhed er en forretningsenhed med industriel eller kommerciel karakter

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2014 C(2014) 6767 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN om ajourføring af de oplysninger, der anvendes til beregning af de faste beløb og de tvangsbøder, som Kommissionen

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

KLIMAÆNDRINGER. Særlig Eurobarometerundersøgelse Foråret 2008 Første bruttoresultater: Europæisk gennemsnit og overordnede nationale tendenser

KLIMAÆNDRINGER. Særlig Eurobarometerundersøgelse Foråret 2008 Første bruttoresultater: Europæisk gennemsnit og overordnede nationale tendenser Generaldirektoratet for Kommunikation UNITE SUIVI DE L'OPINION PUBLIQUE Bruxelles, 15/10/2008 KLIMAÆNDRINGER Særlig Eurobarometerundersøgelse 300 - Foråret 2008 Første bruttoresultater: Europæisk gennemsnit

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

A8-0321/78. Andrzej Grzyb Fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport (COM(2017)0653 C8-0393/ /0291(COD))

A8-0321/78. Andrzej Grzyb Fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport (COM(2017)0653 C8-0393/ /0291(COD)) 17.10.2018 A8-0321/78 Ændringsforslag 78 Keith Taylor for Verts/ALE-Gruppen Betænkning Andrzej Grzyb Fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport (COM(2017)0653 C8-0393/2017 2017/0291(COD))

Læs mere

8400/16 ag/ams/ef 1 DGE 2B

8400/16 ag/ams/ef 1 DGE 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. maj 2016 (OR. en) 8400/16 ENER 134 ENV 254 CLIMA 37 COMPET 189 CONSOM 94 FISC 66 NOTE fra: til: Vedr.: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 56 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 56 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 56 Offentligt Europaudvalget, Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget og Miljø- og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer Den 12.

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 22.2.2019 L 51 I/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2019/316 af 21. februar 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 1408/2013 om anvendelse af artikel 107

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN

BERETNING FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2016 COM(2016) 618 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN Rapport, der skal understøtte beregningen af den tildelte mængde til Den Europæiske Union, og rapport, der skal

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2017 COM(2017) 622 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Den Europæiske Udviklingsfond (): Prognoser over forpligtelser, betalinger og bidrag fra medlemsstaterne

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. marts 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. marts 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. marts 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0013 (NLE) 15436/15 AGRI 684 AGRIORG 101 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2016 C(2016) 5091 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN om ajourføring af oplysninger, der anvendes til beregning af de faste beløb og de tvangsbøder, som Kommissionen

Læs mere

Offentlig høring om en mulig revision af forordning (EF) nr. 764/2008 om gensidig anerkendelse

Offentlig høring om en mulig revision af forordning (EF) nr. 764/2008 om gensidig anerkendelse Offentlig høring om en mulig revision af forordning (EF) nr. 764/2008 om gensidig anerkendelse Felter med en skal udfyldes. Navn E-mailadresse Indledning 1 Hvis en virksomhed lovligt sælger et produkt

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2018 COM(2018) 475 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Finansielle oplysninger om Den Europæiske Udviklingsfond Den Europæiske Udviklingsfond (EUF): prognoser

Læs mere

Generelle oplysninger om respondenten

Generelle oplysninger om respondenten Offentlig høring om Refit-evalueringen af EU's lovgivning om plantebeskyttelsesmidler og pesticidrester Felter med en * skal udfyldes. Generelle oplysninger om respondenten Bemærk: Denne spørgeundersøgelse

Læs mere

Aktuelle CO2-problematikker og fremtidens

Aktuelle CO2-problematikker og fremtidens Aktuelle CO2-problematikker og fremtidens energiudfordringer Kontorchef Thomas Bastholm Bille, Energistyrelsen Dansk Gas Forenings årsmøde den 9. november 2006 Samfundets afhængighed af energi Procesvarme

Læs mere

PGI 2. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 19. juni 2018 (OR. en) EUCO 7/1/18 REV 1

PGI 2. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 19. juni 2018 (OR. en) EUCO 7/1/18 REV 1 Det Europæiske Råd Bruxelles, den 19. juni 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0900 (NLE) 2013/0900 (NLE) EUCO 7/1/18 REV 1 INST 92 POLGEN 23 CO EUR 8 RETSAKTER Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅDS AFGØRELSE

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Anvendelsen af artikel 260 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ajourføring af oplysninger, der anvendes

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET. Finansielle oplysninger om Den Europæiske Udviklingsfond

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET. Finansielle oplysninger om Den Europæiske Udviklingsfond EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.6.2017 COM(2017) 299 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Finansielle oplysninger om Den Europæiske Udviklingsfond Den Europæiske Udviklingsfond (EUF): prognoser

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Samlenotat til Folketingets Europaudvalg

Samlenotat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2019 Rådsmøde 3713 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Samlenotat til Folketingets Europaudvalg Dato 5. september 2019 Rådsmøde (energi) den 24. september 2019 Dagsorden Side

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

A8-0249/139

A8-0249/139 21.10.2015 A8-0249/139 139 Jens Rohde and others Artikel 4 stk. 1 1. Medlemsstaterne begrænser som minimum deres årlige menneskeskabte emissioner af svovldioxid (SO2), nitrogenoxider (NOx), andre flygtige

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) 5908/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 1. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: CLIMA 22 ENV 97 ENER 37 IND 25 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 67 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 67 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 67 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om det europæiske

Læs mere

Europæisk infrastruktur og europæisk indre marked for energi

Europæisk infrastruktur og europæisk indre marked for energi Europæisk infrastruktur og europæisk indre marked for energi DEO møde 14. November, København Klaus Thostrup Energinet.dk 1 Om Energinet.dk 2 Elnet 3 Gasnet Dato - Dok.nr. 4 Det europæiske gassystem- stor

Læs mere

Verifikation af miljøteknologi (ETV)

Verifikation af miljøteknologi (ETV) Verifikation af miljøteknologi (ETV) 20/02/2008-21/03/2008 Der er 371 svar ud af 371, der opfylder dine kriterier 0. DELTAGELSE Land DE - Tyskland 63 (17%) NL - Nederlandene 44 (11.9%) CZ - Tjekkiet 30

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 14 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 14 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 14 Offentligt Europaudvalget og Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Klima-, EU-konsulenten Energi- og Bygningsudvalgets EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.11.2013 C(2013) 8101 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN om ajourføring af oplysninger, der anvendes til beregning af de faste beløb og de tvangsbøder, som Kommissionen

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Teksten til dokumentet er den samme som teksten til den foregående udgave.

Teksten til dokumentet er den samme som teksten til den foregående udgave. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. april 2017 (OR. en) 7873/17 DCL 1 AFKLASSIFICERING 1 af dokument: af: 30. marts 2017 ny status: Vedr.: RECH 98 MED 23 AGRI 179 MIGR 43 RELEX 286 7873/17

Læs mere

Offentlig høring om en mulig revision af forordning (EF) nr. 764/2008 om gensidig anerkendelse

Offentlig høring om en mulig revision af forordning (EF) nr. 764/2008 om gensidig anerkendelse Offentlig høring om en mulig revision af forordning (EF) nr. 764/2008 om gensidig anerkendelse Felter med en skal udfyldes. Navn E-mailadresse Indledning 1 Hvis en virksomhed lovligt sælger et produkt

Læs mere

Dansk industris energieffektivitet er i verdensklasse

Dansk industris energieffektivitet er i verdensklasse Organisation for erhvervslivet December 2009 Dansk industris energieffektivitet er i verdensklasse AF KONSULENT CAMILLA DAMSØ PEDERSEN, CDP@DI.DK Der er et stort potentiale for at sænke verdens CO2-udslip

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.7.2005 KOM(2004) 818 endelig/2 CORRIGENDUM Annule et remplace la page de couverture du COM(2004) 818 final du 20.12.2004. Concerne uniquement

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 1.2.2017 2016/0275(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed til Budgetudvalget

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 125 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 125 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 125 Offentligt Europaudvalget, Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget Klima-, Energi- og Bygningsudvalgets EU-konsulenten EU-note Til: Dato:

Læs mere

11129/19 1 ECOMP.1. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 19. juli 2019 (OR. en) 11129/19 PV CONS 41 ECOFIN 702

11129/19 1 ECOMP.1. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 19. juli 2019 (OR. en) 11129/19 PV CONS 41 ECOFIN 702 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juli 2019 (OR. en) 11129/19 PV CONS 41 ECOFIN 702 UDKAST TIL PROTOKOL RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (økonomi og finans) 9. juli 2019 11129/19 1 INDHOLD

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Den Europæiske Unions anden toårige rapport under FN s rammekonvention om klimaændringer

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Den Europæiske Unions anden toårige rapport under FN s rammekonvention om klimaændringer EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.12.2015 COM(2015) 642 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Den Europæiske Unions anden toårige rapport under FN s rammekonvention om klimaændringer (jf. artikel 18, stk.

Læs mere

Bruxelles, den COM(2016) 85 final ANNEX 4 BILAG. til

Bruxelles, den COM(2016) 85 final ANNEX 4 BILAG. til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.2.2016 COM(2016) 85 final ANNEX 4 BILAG Meddelelse fra Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet om status over gennemførelsen af de prioriterede anstaltninger i den

Læs mere

SEVILLA FEBRUAR 2010 ERKLÆRING FRA DET RÅDGIVENDE FORUM OM DEN PANEUROPÆISKE UNDERSØGELSE AF FØDEVAREFORBRUGET

SEVILLA FEBRUAR 2010 ERKLÆRING FRA DET RÅDGIVENDE FORUM OM DEN PANEUROPÆISKE UNDERSØGELSE AF FØDEVAREFORBRUGET SEVILLA 11.-12. FEBRUAR 2010 ERKLÆRING FRA DET RÅDGIVENDE FORUM OM DEN PANEUROPÆISKE UNDERSØGELSE AF FØDEVAREFORBRUGET HVAD STÅR DER PÅ MENUEN I EUROPA? EN PANEUROPÆISK UNDERSØGELSE AF FØDEVAREFORBRUGET

Læs mere

Støtteprogrammet for strukturreformer: finansieringsramme og overordnet målsætning. Forslag til forordning (COM(2017)0825 C8-0433/ /0334(COD))

Støtteprogrammet for strukturreformer: finansieringsramme og overordnet målsætning. Forslag til forordning (COM(2017)0825 C8-0433/ /0334(COD)) 3.7.2018 A8-0227/ 001-018 ÆNDRINGSFORSLAG 001-018 af Regionaludviklingsudvalget Betænkning Ruža Tomašić A8-0227/2018 Støtteprogrammet for strukturreformer: finansieringsramme og overordnet målsætning (COM(2017)0825

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

I. 2030-RAMME FOR KLIMA- OG EERGIPOLITIKKE

I. 2030-RAMME FOR KLIMA- OG EERGIPOLITIKKE Det Europæiske Råd Bruxelles, den 23. oktober 2014 (OR. en) SN 79/14 NOTE Vedr.: Det Europæiske Råd (den 23.-24. oktober 2014) Konklusioner om 2030-rammen for klima- og energipolitikken I. 2030-RAMME FOR

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 23.11.2012 2012/0202(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) L 118/18 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/704 af 8. maj 2018 om overensstemmelsen af enhedsraterne for afgiftszoner med gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 og (EU) nr. 391/2013 i

Læs mere

14459/15 mbn/mbn/ef 1 DGE 2B

14459/15 mbn/mbn/ef 1 DGE 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. november 2015 (OR. en) 14459/15 ENER 403 CLIMA 139 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 26. november 2015 til: delegationerne

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.8.2010 KOM(2010) 421 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 453/2008

Læs mere

CO2 og VE mål for EU og Danmark. Afdelingschef Susanne Juhl, Klima- og Energiministeriet

CO2 og VE mål for EU og Danmark. Afdelingschef Susanne Juhl, Klima- og Energiministeriet CO2 og VE mål for EU og Danmark Afdelingschef Susanne Juhl, Klima- og Energiministeriet Disposition 1. EU: Klima- og energipakken 2. Danmark: Energiaftalen af 21.02.2008 3. Opfølgninger herpå EU s klima-

Læs mere

FORELØBIG DAGSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) Europabygningen, Bruxelles 3. og 4. juli 2019 (10.00, 9.00)

FORELØBIG DAGSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) Europabygningen, Bruxelles 3. og 4. juli 2019 (10.00, 9.00) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. juli 2019 (OR. en) 10824/19 OJ CRP2 25 FORELØBIG GSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. Europabygningen, Bruxelles 3. og 4. juli 2019 (10.00, 9.00)

Læs mere

Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder

Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder AF KONSULENT JESPER FRIIS, JEF@DI.DK OG KONSULENT LARS B. TERMANSEN, LBTE@DI.DK Det globale marked for

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 22.4.2013 B7-0000/2013 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2013 jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5, Europa-Parlamentets

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.011 KOM(011) 35 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET anden rapport om frivillig

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.3.2019 C(2019) 1616 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 4.3.2019 om ændring af bilag VIII og IX til direktiv 2012/27/EU om indholdet af de omfattende

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Europa-Parlamentet Eurobarometer (EB/EP 84.1) Parlemeter 2015 Del I De vigtigste udfordringer for EU, migration og den økonomiske og sociale situation

Europa-Parlamentet Eurobarometer (EB/EP 84.1) Parlemeter 2015 Del I De vigtigste udfordringer for EU, migration og den økonomiske og sociale situation Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Europa-Parlamentet Eurobarometer (EB/EP 84.1) Bruxelles, 14. oktober 2015 Parlemeter 2015 Del I De vigtigste udfordringer

Læs mere

UDKAST TIL PROTOKOL RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (konkurrenceevne (det indre marked, industri, forskning og rummet)) 27. og 28.

UDKAST TIL PROTOKOL RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (konkurrenceevne (det indre marked, industri, forskning og rummet)) 27. og 28. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juni 2019 (OR. en) 9689/19 PV CONS 28 COMPET 432 IND 184 MI 475 RECH 278 ESPACE 54 UDKAST TIL PROTOKOL RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (konkurrenceevne

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Skiftedag i EU. EU - en kort introduktion til skiftedagen

Skiftedag i EU. EU - en kort introduktion til skiftedagen Skiftedag i EU EU - en kort introduktion til skiftedagen Et fælles europæisk energimarked, fælles europæiske løsninger på klimaudfordringer, fælles europæiske retningslinjer for statsstøtte, der skal forhindre

Læs mere

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet Europaudvalget EU-note - E 78 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 12. september 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Foreløbig rapport om

Læs mere

VALG TIL EUROPA-PARLAMENTET 2009

VALG TIL EUROPA-PARLAMENTET 2009 Generaldirektoratet for Kommunikation ENHEDEN FOR STATISTIK 15/09/2008 VALG TIL EUROPA-PARLAMENTET 2009 Eurobarometer, Standard (EB 69) Foråret 2008 Første bruttoresultater: Europæisk gennemsnit og overordnede

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2017/0193(NLE) 13.11.2017 *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på den Europæiske Unions

Læs mere

L 172 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 61. årgang. 9. juli Dansk udgave. Indhold FORORDNINGER

L 172 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 61. årgang. 9. juli Dansk udgave. Indhold FORORDNINGER Den Europæiske Unions L 172 Tidende Dansk udgave Retsforskrifter 61. årgang 9. juli 2018 Indhold II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter FORORDNINGER Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/963 af

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2015 (OR. en) 13159/15 FIN 699 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 20. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

Europaudvalget 2008 Det Europæiske Råd 15-16/10-08 Bilag 13 Offentligt

Europaudvalget 2008 Det Europæiske Råd 15-16/10-08 Bilag 13 Offentligt Europaudvalget 2008 Det Europæiske Råd 15-16/10-08 Bilag 13 Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 9. oktober 2008 (10.10) (OR. en) 13266/2/08 REV 2 ECOFIN 348 UEM 169 ENER 269 NOTE fra:

Læs mere

BILAG. til. MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om det europæiske gassystems modstandsdygtighed på kort sigt

BILAG. til. MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om det europæiske gassystems modstandsdygtighed på kort sigt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2014) 654 final/2 ANNEXES 1 to 2 CORRIGENDUM This document corrects annexes 1 to 2 of document COM(2014)654 final of 16.10.2014 Concerns all language versions

Læs mere

Erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om deres bygninger som forbillede i forbindelse med energieffektivitetsdirektivet

Erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om deres bygninger som forbillede i forbindelse med energieffektivitetsdirektivet RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 2. oktober 2012 (03.10) (OR. en) Inte rinstitutionel sag: 2011/0172 (COD) 13917/12 ADD 1 REV 3 CODEC 2167 ENER 378 ENV 712 TRANS 300 ECOFIN 783 RECH 341 OC

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.3.2011 KOM(2011) 138 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Udenrigsudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0151(COD) 19.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS ÅRLIGE OVERSIGT. over medlemsstaternes årlige aktivitetsrapporter om eksportkreditter som omhandlet i forordning (EU) nr.

KOMMISSIONENS ÅRLIGE OVERSIGT. over medlemsstaternes årlige aktivitetsrapporter om eksportkreditter som omhandlet i forordning (EU) nr. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.2.2017 COM(2017) 67 final KOMMISSIONENS ÅRLIGE OVERSIGT over medlemsstaternes årlige aktivitetsrapporter om eksportkreditter som omhandlet i forordning (EU) nr. 1233/2011

Læs mere

Trafiksikkerhed: det europæiske handlingsprogram giver fortsat gode resultater målet om færre trafikdræbte på Europas veje i 2010 kan nås

Trafiksikkerhed: det europæiske handlingsprogram giver fortsat gode resultater målet om færre trafikdræbte på Europas veje i 2010 kan nås IP/07/584 Bruxelles, den 27 april 2007 Trafiksikkerhed: det europæiske handlingsprogram giver fortsat gode resultater målet om 25.000 færre trafikdræbte på Europas veje i 2010 kan nås Målet for det europæiske

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.5.2018 COM(2018) 275 final 2018/0130 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om ændring af Rådets direktiv 96/53/EF for så vidt angår fristen for

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2015/0009(COD) 6.3.2015 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Budgetudvalget

Læs mere

Notat. EU-kommissionens initiativ om energiafhængighed. Onsdag den 28. maj offentliggør EU-kommissionen sit udspil om energisikkerhed.

Notat. EU-kommissionens initiativ om energiafhængighed. Onsdag den 28. maj offentliggør EU-kommissionen sit udspil om energisikkerhed. Notat Dok. ansvarlig: AST Sekretær: LGU Sagsnr.: s2014-394 Doknr: d2014-7501-8.0 28-05-2014 EU-kommissionens initiativ om energiafhængighed Onsdag den 28. maj offentliggør EU-kommissionen sit udspil om

Læs mere

10592/19 la/pfw/ipj 1 TREE.2B

10592/19 la/pfw/ipj 1 TREE.2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. juni 2019 (OR. en) 10592/19 ENER 392 CLIMA 196 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10264/19

Læs mere

Forslag til afgørelse (COM(2018)0744 C8-0482/ /0385(COD)) EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag

Forslag til afgørelse (COM(2018)0744 C8-0482/ /0385(COD)) EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag 8.2.2019 A8-0014/ 001-008 ÆNDRINGSFORSLAG 001-008 af Udvalget om Industri, Forskning og Energi Betænkning Miroslav Poche A8-0014/2019 Tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU om

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: SLUTAKT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en) 6626/17 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet LIMITE DEVGEN 27 CLIMA 45 ENER 85 COPS 65 CFSP/PESC

Læs mere

Hvad er Den Europæiske Union?

Hvad er Den Europæiske Union? Hvad er Den Europæiske Union? Den er europæisk fordi den ligger i Europa Den er en union fordi den forener lande og folk Lad os se nærmere på: Hvad har europæerne tilfælles? Hvordan opstod EU? Hvad laver

Læs mere