DEL 1 PLANLÆGNING SECTION 1 PLANNING 1.2 Person, som er ansvarlig for transporten (navn) Name of person in charge of the journey

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEL 1 PLANLÆGNING SECTION 1 PLANNING 1.2 Person, som er ansvarlig for transporten (navn) Name of person in charge of the journey"

Transkript

1 1.1 ORGANISATOR Navn og adresse ( a ) ( b ) Organisers name and address( a ) ( b ) DEL 1 PLANLÆGNING SECTION 1 PLANNING 1.2 Person, som er ansvarlig for transporten (navn) Name of person in charge of the journey 1.3 Tlf./Fax Phone/fax 2. SAMLET FORVENTET VARIGHED (time/dage) Total expected duration (hours/days) 3.1 Afgangssted og land Place and country of DEPARTURE 4.1 Bestemmelsessted og land Place and country of DESTINATION Dyreart Species 5.2 Antal dyr Number of animals 5.3 Veterinærcertifikatnummer/-numre Veternary certificate(s) number(s) 5.4 Sendingens anslåede samlede vægt (i kg) Estimated total weight of the consignment (in kg) 5.5 Samlet areal afsat til sendingen (i m 2 ) Total space provided for the consignment (in m 2 ) 6.1 Navne på de steder, hvor dyrene vil kunne hvile eller skal omlades (også udgangssteder angives) Name of the places where the animals are to be rested, or transferred (including exit points) 6. LISTE OVER PLANLAGTE HVILE-, OMLADNINGS- OG UDGANGSSTEDER LIST OF SCHEDULED RESTING, TRANSFER OR EXIT POINTS 6.2 Ankomst Arrival 6.3 Varighed (i timer) Length (in hours) 6.4 Transportvirksomhedens navn og autorisationsnummer (hvis forskellige fra organisatorens) Transporter s name and authorisation no. (if different from the organiser) 7. Undertegnede (organisator) erklærer herved, at jeg er ansvarlig for planlægningen af ovennævnte transport, og at jeg i overensstemmelse med bestemmelserne i Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 har truffet de fornødne foranstaltninger til at sikre dyrenes velfærd under hele transporten. I, the organiser, hereby declare that I am responsible for the organisation of the above-mentioned journey and I have made suitable arrangements to safeguard the welfare of the animals throughout the journey in accordance with the provisions of Council Regulation (EC) No 1/ Organisators underskrift Signature of the organiser ( a ) Organisator: Se definitionen i artikel 2, litra q). Organiser: see definition in Article 2(q) of Council Regulation EC No 1/2005. ( b ) Hvis oranisatoren er en transportvirksomhed, skal autorisationsnummeret angives. If the organiser is a transporter the authorisation number shall be specified.

2 DEL 2 AFGANGSSTED SECTION 2 PLACE OF DEPARTURE 1. BRUGEREN ( a ) på afgangsstedet Navn og adresse (hvis forskellig fra den i del 1 nævnte organisator) KEEPER at the place of departure - Name and address (if different from the organiser mentioned in section (1)( a )) 2. Afgangssted og medlemsstat ( bb) Place and Member State of departure ( b ) 3. og klokkeslæt for pålæsning af det første dyr ( b ) and time of first animal loading ( b ) 4. Antal pålæssede dyr ( b ) Number of animals loaded ( b ) 5. Identifikation af transportmidlet Identification of the means of transport 6. Undertegnede (bruger af dyrene på afgangsstedet) erklærer herved, at jeg har været til stede ved pålæsningen af dyrene. Efter min bedste overbevisning var ovennævnte dyr på pålæsningstidspunktet egnede til transport, ligesom faciliteterne og procedurene for håndtering af dyrene var i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1/2005 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter I, the keeper of the animals at the place of departure, hereby declare that I have been present at the loading of the animals. According to my knowledge, at the time of loading the above mentioned animals were fit for transport and the facilities and procedures for handling the animals were in accordance with the provisions of Regulation (EC) No 1/2005 on the protection of animals during transport and related operations 7. Underskrift fra brugeren på afgangsstedet Signature of the keeper at the place of departure 8. SUPPLERENDE KONTROL VED AFGANG ADDITIONAL CHECKS AT DEPARTURE 9. DYRLÆGE på afgangsstedet (navn og adresse) VETERINARIAN at the place of departure (name and address) 10. Undertegnede (dyrlæge) erklærer herved, at jeg har kontrolleret og godkendt pålæsningen af ovennævnte dyr. Efter min bedste overbevisning var dyrene på afgangstidspunktet egnede til transport, ligesom transportmidlet og den anvendte transportpraksis var i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1/2005. I, veterinarian, hereby declare that I have checked and approved the loading of the animals mentioned above. According to my knowledge, at the time of departure, the animals were fit for transport and the means of transport and the transport practices were in accordance with the provisions of Council Regulation (EC) No 1/ DYRLÆGENS underskrift Signature of the VETERINARIAN ( a ) Bruger: Se definitionen i artikel 2, litra k), i forordning (EF) nr. 1/2005. Keeper: see definition in Article 2 (k) of Council Regulation (EC) No 1/2005. ( b ) Hvis forskelligt fra det, der er angivet i del 1. If different from Section 1.

3 DEL 3 BESTEMMELSESSTED SECTION 3 PLACE OF DESTINATION 1. BRUGER på bestemmelsesstedet/embedsdyrlæge Navn og adresse ( a ) KEEPER at the place of destination/official VETERINARIAN Name and adresse ( a ) 2. Bestemmelsessted og medlemsstat/kontrolsted ( a ) Place and Member State of destination/checking point ( a ) 3. Kontroldato og klokkeslæt and time of the check 4. KONTROLLENS ART CHECKS PERFORMED 4.1 Transportvirksomhed Transporter Autorisationsnummer ( b ) Authorisation number ( b ) 5. KONTROLRESULTAT OUTCOME OF THE CHECKS REGLERNE FORBEHOLD OVERHOLDT COMPLIANCE RESERVATIONS 4.2 Fører Driver Kompetencebevisets nummer Number of the certificate of competence 4.3 Transportmiddel Means of transport Identifikation ( c ) Identification ( c ) 4.4 Pladsforhold Space allowances Gennemsnitligt areal pr. dyr m 2 Average space/animal in m Logbog og transporttid Journey log records and journey time limits 4.6 Dyr (angiv antal dyr for hver kategori) Animals (specify the number for each category) Antal dyr kontrolleret i alt Total checked U Uegnede U Unfit D Døde D Dead E Egnede F Fit 6. Undertegnede (bruger af dyrene på bestemmelsesstedet/embedsdyrlæge) erklærer herved, at jeg har kontrolleret denne sending dyr. Efter min bedste overbevisning er ovenstående blevet konstateret på kontrolstidspunktet. Jeg er bekendt med, at de kompetente myndigheder hurtigst muligt skal underrettes om eventuelle forbehold samt om ethvert fund af døde dyr. I, the keeper of the animals at the place of destination/official veterinarian, hereby declare that I have checked this consignment of animals. According my knowledge, at the time of the check the abovementioned findings were recorded. I am aware that the competent authorities must be informed as soon as possible of any reservation there may be and each time dead animals are discovered. 7. Underskrift fra brugeren på bestemmelsesstedet/embedsdyrlægen (med det officielle stempel) Signature of the keeper at the place of destination/official veterinarian (with official stamp) ( a ) Det ikke gældende overstreges. Delete as appropriate. ( b ) Hvis forskelligt fra det, der er angivet i del 1. If different from Section 1. ( c ) Hvis forskelligt fra det, der er angivet i del 2. If different from Section 2.

4 DEL 4 ERKLÆRING FRA TRANSPORTVIRKSOMHEDEN SECTION 4 DECLARATION BY TRANSPORTER SKAL UDFYLDES AF FØREREN UNDER TRANSPORTEN OG UDLEVERES TIL DEN KOMPETENTE MYNDIGHED PÅ AFGANGSSTEDET SENEST [EN MÅNED] EFTER DATOEN FOR ANKOMSTEN TIL BESTEMMELSSTEDET TO BE COMPLETED BY THE DRIVER DURING THE COURSE OF THE JOURNEY AND TO BE AVAILABLE TO THE COMPETENT AUTHORITIES OF THE PLACE OF DEPARTURE WITHIN ONE MONTH OF THE DATE OF ARRIVAL AT THE PLACE OF DESTINATION Den faktiske rute Hvile, omladnings- eller udgangssteder Actual itinerary Resting, transfer and exit points Sted og adresse Place and address Ankomst Arrival Afgang Departure Længden af ophold Length of stop Grund Reason Begrundelse for afvigelser mellem den faktiske og den planlagte rute/evt. bemærkninger Reason for any difference between actual and proposed itinerary/other observation og klokkeslæt for ankomst til bestemmelsesstedet and time of arrival at the place of destination Antal dyr, der er skadet, og/eller som døde under transporten, samt hvorfor Number and reason for animal injuries and/or deaths during the journey FØRERENS navn og underskrift DRIVER(S) name and signature TRANSPORTVIRKSOMHEDENS NAVN, AUTORISATIONSNUMMER TRANSPORTER S name, authorisation number Undertegnede (for transportvirksomheden) erklærer herved, at ovennævnte oplysninger er korrekte, og at jeg er bekendt med, at enhver hændelse, der fører til et dyrs død under transporten, skal meddeles de kompetente myndigheder på afgangsstedet. As the transporter, I hereby certify that the entries above are correct and I am aware that any incident during the journey that leads to animals death must be declared to the compent authorities of the place of departure. og sted and place Underskrift (for transportvirksomheden) Transporter s signature

5 DEL 5 STANDARDFORMULAR TIL INDBERETNING AF AFVIGELSER NR. En kopi af afvigelsesindberetningen sendes til den kompetente myndighed sammen med en kopi af logbogens del 1. SECTION 5 SPECIMEN ANOMALY REPORT No. A copy of the anomaly report accompanied by a copy of Section 1 of the journey log shall be transmitted to the competent authority. 1. INDBERETTENDE PART Navn, stilling og adresse DECLARANT S name, title and address 2. Sted og medlemsstat, hvor afvigelsen er konstateret Place and Member State where the anomaly was observed 3. og klokkeslæt, hvor afvigelsen er konstateret and time when the anomaly was observed 4. AFVIGELSES/AFVIGELSERNES ART i hehold til Rådets forordning (EU) nr. 1/2005 TYPE OF ANOMALY(IES) pursuant to Council Regulation (EC) No 1/ Egnethed til transport ( 1 ) Fitness for transport ( 1 ) 4.6 Pladskrav ( 6 ) Space allowances ( 6 ) 4.2 Transportmidler ( 22 ) Means of transport ( 2 ) 4.7 Transportvirksomhedens autorisation ( 7 ) Transporter s authorisation ( 7 ) 4.3 Transportpraksis ( 3 ) Transport practices ( 3 ) 4.8 Førerens kompetencebevis ( 8 ) Driver certificate of competence ( 8 ) 4.4 Transporttid ( 4 ) Journey time limits ( 4 ) 4.9 Logbog Journey log records 4.5 Supplerende bestemmelser for lange transporter ( 5 ) Additional provisions for long journeys ( 5 ) 4.10 Andet Other 4.11 Bemærkninger: Remarks: 5. Undertegnede erklærer herved, at jeg har kontrolleret sendingen af ovennævnte dyr og gjort opmærksom på de i denne formular nærmere angivne forbehold vedrørende overholdelsen af bestemmelserne i Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 om beskyttelse af dyr under transport og dermed fobundne aktiviteter. I hereby declare that I have checked the consignment of the abovementioned animals and have expressed the reservations detailed in this report concerning compliance with the provisions of Council Regulation (EC) No 1/2005 on the protection of animals during transport and related operations. 6. og klokkeslæt for indberetningen til den kompetente myndighed and time of the declaration to competent authority 7. Den indberettende parts underskrift Signature of the declarant ( 1 ) Bilag I, kapitel I og kapitel VI, punkt 1.9. Annex I, Chapter I and Chapter VI, paragraph 1.9. ( 2 ) Bilag I, kapitel I og IV. Annex I, Chapters II and IV. ( 3 ) Bilag I, kapitel III. Annex I, Chapter III. ( 4 ) Bilag I, kapitel V. Annex I, Chapter V. ( 5 ) Bilag I, kapitel VI. Annex I, Chapter VI. ( 6 ) Bilag I, kapitel VII. Annex I, Chapter VII. ( 7 ) Artikel 6. Article 6. ( 8 ) Artikel 6, stk. 5. Article 6 (5).

DANISH PATENT AND TRADEMARK OFFICE

DANISH PATENT AND TRADEMARK OFFICE PCT Applicant s Guide National Phase National Chapter Page 1 DANISH PATENT AND TRADEMARK OFFICE AS DESIGNATED (OR ELECTED) OFFICE CONTENTS THE ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE SUMMARY THE PROCEDURE IN THE

Læs mere

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto OD1 (Version 4.4.2) Ansøgning om EUopholdsdokument Application for EUresidence document Foto 3,5 * 4,5 cm EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto 1 photo

Læs mere

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE BILAG 2 TIL VEDTÆGTER FOR NORDIC SHIPHOLDING A/S EXHIBIT 2 TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF NORDIC SHIPHOLDING A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL...

Læs mere

General terms and conditions

General terms and conditions December 2014 File No. ED-004-1 The present terms and conditions apply as of 1 December 2014 and supersede the terms and conditions of October 2014. As of 1 April 2014, the Danish National Advanced Technology

Læs mere

[ENGLISH OFFICE TRANSLATION - FOR INFORMATION PURPOSES ONLY]

[ENGLISH OFFICE TRANSLATION - FOR INFORMATION PURPOSES ONLY] TO THE SHAREHOLDERS OF FCM HOLDING A/S Notice is hereby given of the extraordinary general meeting of FCM Holding A/S (the "Company") to be held on Friday, 27 March 2015 at 11:00 in the Lounge, 2 floor,

Læs mere

Transaktionen er gennemført i forkert valuta

Transaktionen er gennemført i forkert valuta Transaktionen er gennemført i forkert valuta Er beløbet er hævet i en forkert valuta, har du mulighed for at gøre indsigelse. Før du kan gøre indsigelse, skal du selv have kontaktet forretningen. Det er

Læs mere

Brugervejledning for den hurtige

Brugervejledning for den hurtige Brugervejledning for den hurtige Inden montering i forrude: Aktiver batteriet ved at trække folien med pilen ud. Brug knapperne 1 og 2 til at indstille klokkeslæt, år, måned og dag - og i den rækkefølge

Læs mere

RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE

RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE Ligebehandlingsafdelingen, Institut for Menneskerettigheder Afdelingsleder: Susanne Nour Magnusson (ansvarlig for undersøgelsen)

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

MOD. Income and assets Indtægt og formue. Purpose of this form Formål med denne blanket. Your partner Deres partner

MOD. Income and assets Indtægt og formue. Purpose of this form Formål med denne blanket. Your partner Deres partner Income and assets Indtægt og formue MOD IA Purpose of this form Formål med denne blanket This form is part of your claim for an Australian payment. Denne blanket udgør del af Deres ansøgning om en australsk

Læs mere

Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark

Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark Australiens socialsikringssystem Australiens socialsikringssystem er forskelligt fra de fleste andre udviklede landes. Hver persons pension betales

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express Hvorfor farligt gods? Hvad er de gældende regler for de forskellige transportformer? Lithium batterier eller celler bruges i en lang række elektroniske enheder. Disse betragtes som farligt gods, fordi

Læs mere

Resume af kommentarer indkommet i den tekniske dialog afholdt i forbindelse med udbuddet af kystnære havvindmøller

Resume af kommentarer indkommet i den tekniske dialog afholdt i forbindelse med udbuddet af kystnære havvindmøller R ESUME AF T EKNISK DI AL O G S U M M AR Y OF TECHNI C AL D I AL OGUE P LE AS E FI N D ENG LISH VERSION BELOW 9. oktober 2014 J.nr. 1031/2002-0003 Center for Energiressourcer Resume af kommentarer indkommet

Læs mere

How to order tickets and seats

How to order tickets and seats How to order tickets and seats At the DSB main page you can choose an English version containing information about DSB, but unfortunately our ordering site is not translated into English yet. This document

Læs mere

Sådan klager du til FN

Sådan klager du til FN Sådan klager du til FN Klagevejledning til FN s Menneskerettighedskomité, FN s Racediskriminationskomité, FN s Torturkomité, FN s Kvindekomité og FN s Menneskerettighedskommission. Klagevejledningen bygger

Læs mere

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Forord Med denne rapport gøres der status over projektet Odense Danmarks Nationale Cykelby. Ideen om en

Læs mere

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1 Project Acronym: Class 1 REF EC: 038572 Technical coordinator org.: Cenergia Energy Consultants DOCUMENT: Work package 4, Deliverable 23 first version Project Coordinator: Jacob Madsen Project coordination

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 17.2.2004 L 46/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til

Læs mere

Folkeretlige problemstillinger i forbindelse med konflikten mellem Ukraine og Rusland

Folkeretlige problemstillinger i forbindelse med konflikten mellem Ukraine og Rusland BRIEF Folkeretlige problemstillinger i forbindelse med konflikten mellem Ukraine og Rusland Af Kenneth Øhlenschlæger Buhl, orlagskaptajn, ph.d. Institut for Strategi, Forsvarsakademiet. FORSVARSAKADEMIETS

Læs mere

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Det indre marked for varer Det indre marked og dets internationale dimension Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj En vejledning

Læs mere

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008;

Læs mere

Uddannelse i fængslerne Hvad siger de indsatte? En interviewundersøgelse 2. reviderede udgave

Uddannelse i fængslerne Hvad siger de indsatte? En interviewundersøgelse 2. reviderede udgave Uddannelse i fængslerne Hvad siger de indsatte? En interviewundersøgelse 2. reviderede udgave Peter Damlund Koudahl Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Århus Universitet Juni 2010 for Direktoratet for

Læs mere

Allgemeine Geschäftsbedingungen / Terms and Conditions

Allgemeine Geschäftsbedingungen / Terms and Conditions Allgemeine Geschäftsbedingungen / Terms and Conditions Allgemeine Geschäftsbedingungen der Adina Apartment Hotels in Deutschland Adina Apartment Hotel Berlin Checkpoint Charlie Adina Apartment Hotel Berlin

Læs mere

Hvilken driftsform drives repræsentantens virksomhed under? Har repræsentanten forfalden gæld til offentlige myndigheder?

Hvilken driftsform drives repræsentantens virksomhed under? Har repræsentanten forfalden gæld til offentlige myndigheder? 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Tillæg C Repræsentant godkendelse Erklæring fra repræsentant, hvis repræsentanten er et selskab (se vejledningen) Ansøger/ tilladelsesindehaver

Læs mere

Forskel mellem genevirkning af motorvejsstøj og støj fra andre veje. Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2013

Forskel mellem genevirkning af motorvejsstøj og støj fra andre veje. Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2013 Forskel mellem genevirkning af motorvejsstøj og støj fra andre veje Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2013 Titel: Forskel mellem genevirkning af motorvejsstøj og støj fra andre veje Redaktion: DELTA

Læs mere

Skelnen mellem pesticidkilder. Miljøprojekt nr. 1502, 2013

Skelnen mellem pesticidkilder. Miljøprojekt nr. 1502, 2013 Skelnen mellem pesticidkilder Miljøprojekt nr. 152, 213 Titel: Skelnen mellem pesticidkilder Redaktion: Nina Tuxen, Sandra Roost og Julie Lund Laurberg Kofoed, Orbicon Angelina Aisopou, Philip J. Binning,

Læs mere

Bestemmelser om certifikater for betjening af radioanlæg i luftfartsradiotjenester m.m.

Bestemmelser om certifikater for betjening af radioanlæg i luftfartsradiotjenester m.m. Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 6-08 Bestemmelser om certifikater for betjening af radioanlæg i luftfartsradiotjenester m.m. Udgave 3, 2. juni 2008 I medfør af 29 i lov om radiofrekvenser,

Læs mere