Delårsrapport. 1. kvartal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport. 1. kvartal"

Transkript

1 12 Delårsrapport 1. kvartal

2 RESUMÉ KVARTAL Primær drift (EBIT) eksklusiv ejendomsavance udgør 36,4 mio. kr. mod 29,2 mio. kr. sidste år, hvilket er en forbedring på 7,2 mio. kr. svarende til 24,7%. Saniståls omsætning er i forhold til samme periode sidste år steget med 92,9 mio. kr. svarende til 9,1%. Omkostningerne i kvartalet udgør 242,1 mio. kr., hvilket er på niveau med samme periode sidste år til trods for en omsætningsvækst på 9,1%. Sanistål har fået eksproprieret en ejendom i Silkeborg, hvilket har påvirket resultatet af den primære drift med 61,6 mio. kr. EBIT udgør herefter 98,0 mio. kr FORVENTNINGER Sanistål opjusterer forventningerne til 2012 med baggrund i en omsætningsstigning på 9,1% i 1. kvartal 2012, der overgår forventningerne samt en forventning til begrænsning i omkostninger som følge af løbende effektivisering og enkeltstående tiltag. Den samlede nominelle vækst i omsætningen forventes nu at være i niveauet 3% mod tidligere 2%. Forventningerne til årets resultat af primær drift (EBIT) for 2012 opjusteres og forventes nu realiseret til mellem 150 mio. kr. og 180 mio. kr. før eventuelle yderligere gevinster fra salg af ejendomme mod den hidtidige forventning mellem 135 mio. kr. og 165 mio. kr. Periodens resultat udviser således et overskud på 80,3 mio. kr. mod et overskud på 9,7 mio. kr. i samme periode sidste år. De frie pengestrømme forventes fortsat at udgøre minimum 125 mio. kr. Koncernens pengestrømme fra driftsaktiviteten udgør i kvartalet -20,0 mio. kr. mod -55,8 mio. kr. i samme periode sidste år. De frie pengestrømme udgør 67,7 mio. kr. mod -60,1 mio. kr. sidste år. Aalborg, den 24. maj 2012 Ole Steen Andersen Bestyrelsesformand Christian B. Lund Adm. direktør 2 Delårsrapport 1. kvartal 2012

3 HOVED- OG NØGLETAL KONCERNEN 1. kvartal 1. kvartal mio. kr Hovedtal Resultat: Nettoomsætning 1.113, , ,6 Bruttoavance 290,9 284, ,6 Andre driftsindtægter 64,8 1,8 6,4 Omkostninger -242,1-241,0-977,7 Driftsresultat (EBITDA) 113,6 45,4 165,3 Primær drift (EBIT) 98,0 29,2 91,5 Periodens resultat af fi nansielle poster -8,3-13,9-16,6 Periodens resultat af fortsættende aktiviteter før skat (EBT) 89,7 15,3 74,9 Periodens resultat af fortsættende aktiviteter 80,3 11,6 68,2 Periodens resultat af ophørende aktiviteter - -1,9-3,2 Periodens resultat 80,3 9,7 65,0 Pengestrømme: Pengestrøm fra driftsaktivitet -20,0-55,8 81,5 Pengestrøm fra investeringsaktivitet 87,7-4,3-17,6 Frie pengestrømme 67,7-60,1 63,9 Investeringer i materielle anlægsaktiver 4,7 4,1 15,0 Balance: Langfristede aktiver 1.411, , ,9 Kortfristede aktiver 1.448, , ,4 Aktiver i alt 2.859, , ,3 Egenkapital 619,2 484,1 536,6 Øvrig rentebærende gæld 1.649, , ,0 Ikke-rentebærende gæld 591,1 525,6 463,7 Passiver i alt 2.859, , ,3 Aktiekapital 11,9 11,9 11,9 Nøgletal Bruttoavance % 26,1 27,9 26,4 Omkostnings % 21,7 23,6 22,7 EBITDA-margin % 10,2 4,4 3,8 EBIT-margin (overskudsgrad) % 8,8 2,9 2,1 Resultat efter skat pr. aktie (EPS), kr., basis * 27,1 14,1 6,7 Cash fl ow pr. aktie (CFPS), kr. -1,7-16,8 8,4 Afkastningsgrad (ROIC) % * 21,0 6,4 5,3 Egenkapitalens forrentning % * 37,8 8,1 12,9 Price/Earning (PE) * 2,4 3,4 6,6 Kurs / Indre værdi (K/I) 1,3 1,0 1,0 Børskurs pr. aktie 66,3 39,5 44,4 Indre værdi pr. aktie 52,3 40,9 45,3 Soliditetsgrad 21,7 17,0 19,7 Antal heltidsansatte medarbejdere ultimo *) Nøgletallet er beregnet på helårsbasis. Resultat pr. aktie (EPS) og udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) opgøres i overensstemmelse med IAS 33. Defi nitioner ifølge Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal Antal heltidsansatte måles som ansatte på lønningslisten, uanset om disse måtte være opsagt. Delårsrapport 1. kvartal

4 LEDELSESBERETNING 1. KVARTAL 2012 Saniståls resultat af den primære drift (EBIT) eksklusiv ejendomsavance for 1. kvartal 2012 lever op til forventningerne og udgør 36,4 mio. kr. (3,3%) mod 29,2 mio. kr. (2,9%) i samme periode sidste år. Der er tale om en forbedring på 7,2 mio. kr. på trods af, at samme periode sidste år var påvirket positivt med 8,0 mio. kr. på grund af en meget positiv udvikling i stålpriserne. Forbedringen er opnået ved omsætningsforøgelse samt et stabilt omkostningsniveau. Der er herudover som forventet i perioden realiseret en ejendomsavance på 61,6 mio. kr. i forbindelse med ekspropriationen af ejendommen i Silkeborg. EBIT er således realiseret 68,8 mio. kr. bedre end sidste år. ekspropriationen er i overensstemmelse med de udmeldte forventninger. Sanistål har i 1. kvartal solgt koncernens indiske datterselskab (Carl F International Pvt. Ltd, Indien) med virkning fra 1. januar Salget af datterselskabet har ikke haft nogen resultateffekt. Med dette salg er samtlige aktiviteter i Carl F International afhændet. Som konsekvens heraf rapporteres der fremover ikke på resultat af ophørende aktiviteter. Det er samtidigt besluttet, at Carl F International A/S fusioneres med Sanistål A/S. Omkostninger % af omsætning Omsætningen er i forhold til samme periode sidste år øget med 92,9 mio. kr. svarende til 9,1%. Omsætningsfremgangen for Byggeri Divisionen udgør 49,7 mio. kr. (12,5%) og for Industri Divisionen 43,2 mio. kr. (6,7%). Væksten i Byggeri Divisionen skyldes en øget indsats på udvalgte kundesegmenter samt øget projektsalg, mens væksten i Industri Divisionen relaterer sig til øget salg indenfor stålområdet. 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Kvartal Rullende 12 mdr. Bruttoavancen er realiseret 6,4 mio. kr. over samme periode sidste år i kraft af den øgede omsætning, svarende til en stigning på 2,2%. Bruttoavanceprocenten er i 1. kvartal reduceret til 26,1% mod 27,9% i samme periode sidste år. Den lavere bruttoavanceprocent skyldes blandt andet stigende stålpriser i 1. kvartal 2011, som medførte en yderligere avance på stålsalget på 8,0 mio. kr. sammenlignet med 1. kvartal Sanistål har i marts 2012 fået eksproprieret en ejendom i Silkeborg, der har påvirket kvartalets primære drift positivt med 61,6 mio. kr. Resultateffekten af Omkostningerne i kvartalet udgør 242,1 mio. kr., hvilket til trods for en øget aktivitet (9,1%) er på niveau med sidste år, hvor omkostningerne udgjorde 241,0 mio. kr. Personaleomkostninger er forøget med 2,8 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år, svarende til 2,1%. 1. kvartal 2012 er belastet af fratrædelsesomkostninger i forbindelse med ændringer i ledelsen i Tyskland. Andre eksterne omkostninger udgør 102,0 mio. kr. mod 103,7 mio. kr. i 1. kvartal Reduktionen kan henføres til udtrædelse af ikke anvendt lejemål, hvilket har medført en tilbageførsel af en hensat forpligtelse på 2,0 mio. kr. 4 Delårsrapport 1. kvartal 2012

5 Kvartalets resultatandel i det associerede selskab Brødrene A & O Johansen A/S er i lighed med sidste år ikke indregnet i resultatet, idet resultatet ikke har været tilgængeligt i forbindelse med udarbejdelsen af delårsrapporten for 1. kvartal Finansielle nettoomkostninger udgør 8,3 mio. kr. mod 13,9 mio. kr. i samme periode sidste år. Reduktionen kan henføres til effekten af konvertering af ansvarligt lån på 550 mio. kr. til egenkapital, der blev gennemført den 18.marts Der blev i perioden frem til 18. marts 2011 betalt renter af de ansvarlige lån. Yderligere er den rentebærende gæld reduceret i forhold til samme periode sidste år. Den udgiftsførte skat for 1. kvartal udgør 9,4 mio. kr., svarende til 10,4% af resultatet før skat. Saniståls ejendomsavance ved den gennemførte ekspropriation er skattefri, hvilket har betydet at skattens andel af periodens resultat er lav. af balancesummen. I samme periode sidste år udgjorde egenkapitalen 484,1 mio. kr. svarende til 17,0% af balancesummen. Egenkapitalens andel af balancesummen er således forøget med 4,7 procentpoint, hvoraf 2,4 procentpoint kan henføres til driften, mens 2,3 procentpoint skyldes avance ved ejendomsekspropriation. Koncernens pengestrømme fra driftsaktivitet udgør i kvartalet -20,0 mio. kr. mod -55,8 mio. kr. i 1. kvartal Forbedringen kan henføres til udviklingen i de arbejdskapitalrelaterede poster samt positiv resultateffekt. Pengestrømme fra investeringsaktivitet udgør 87,7 mio. kr. mod -4,4 mio. kr. i Ekspropriationen af ejendommen i Silkeborg har påvirket periodens investeringsaktivitet positivt med 84,1 mio. kr. De frie pengestrømme i koncernen udgør herefter 67,7 mio. kr. mod -60,1 mio. kr. sidste år. Koncernbalancen udgør 2.859,8 mio. kr. mod 2.854,2 mio. kr. i samme periode sidste år. Niveauet på varebeholdningerne følger udviklingen i omsætningen i kvartalet. Tilgodehavender er øget med 40,7 mio. kr. svarende til 6,7%, hvilket er på niveau med udviklingen i omsætningen. Stigningen i tilgodehavender og varebeholdninger modsvares af en tilsvarende stigning i leverandørgælden. Ophørende aktiviteter og aktiver bestemt for salg er i forhold til samme periode sidste år reduceret med 116,2 mio. kr. til 85,0 mio. kr. som følge af frasalg og som følge af reklassifi kation af ejendomme bestemt for salg pr. 31. december Egenkapitalen er forøget med 82,6 mio. kr. i perioden og udgør 619,2 mio. kr. pr. 31. marts 2012 svarende til 21,7% Delårsrapport 1. kvartal

6 KVARTALETS RESULTATUDVIKLING Figuren viser den kvartalsvise driftsudvikling for perioden 1. kvartal kvartal 2012 for den fortsættende aktivitet. Omsætning pr. kvartal og rullende 12. mdr mio. kr Driftsudvikling pr. kvartal mio. kr Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q (50) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Kvartal Rullende 12 mdr. Bruttoavance Omkostninger EBIT excl. ejendomsavancer Omsætningen udviser en positiv trend hen over de seneste 8 kvartaler. EBIT har i 1. kvartal 2012 efter mindre fald i 4. kvartal 2011 igen udviklet sig positivt, og understøtter således den positive udviklingstrend. 6 Delårsrapport 1. kvartal 2012

7 UDVIKLING I SEGMENTERNE Byggeri Divisionen Byggeri Divisionen omfatter byggeriaktiviteterne i Sanistål Danmark samt i koncernens tre baltiske datterselskaber. Byggeri Divisionen kan inddeles i tre hovedproduktgrupper: VVS, VA, samt beslag og øvrige produkter til træ. Byggeri Divisionen er først og fremmest målrettet tre brancher: VVS-installatører, entreprenører, og tømrer-/snedker-virksomheder. Inden for hver branche har Sanistål skabt tilpassede løsninger, som dækker de særlige behov, der eksisterer i forhold til kundernes opgavetyper fra spjæld-/service-forretninger til store anlægsinstallationer og hovedentrepriser. Markedsforholdene inden for Byggeri Divisionen er karakteriseret ved en opdeling i en anlægs- og en vedligeholdelsessektor, hvoraf Sanistål har den største eksponering mod vedligehold. 1. kvartal 1. kvartal Hovedtal, mio. kr Segmentomsætning 449,3 399,6 Segment EBITDA 18,1 10,5 Segmentaktiver 1.050,7 985,0 Omsætning Byggeri mio. kr. kvartal rullende 12 mdr. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Kvartal Rullende 12 mdr Byggeri Divisionen har i 1. kvartal 2012 opnået en omsætningsvækst på 12,5 % i forhold til samme pe riode i Den positive udvikling i omsætningen sker gennem øget indsats på udvalgte kundesegmenter samt et øget projektsalg. Væksten er genereret på både det danske marked samt i Baltikum. Driftsresultatet for segmentet (segment EBITDA) blev i 1. kvartal 2012 øget med 7,6 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år. De væsentligste årsager er et højere aktivitetsniveau samt et fald i omkostningerne i forhold til omsætningen. Bygge- og anlægsbranchen har haft en god vækst i første kvartal Markedet befi nder sig fortsat på et lavt niveau, men har været stigende både i Danmark og Baltikum. Delårsrapport 1. kvartal

8 Industri Divisionen Industri Divisionen omfatter industriaktiviteterne i Sanistål Danmark, koncernens tre baltiske datterselskaber, Polen, Max Schön AG i Tyskland samt Serman og Tipsmark A/S. Industri Divisionen kan inddeles i to hovedproduktgrupper: Stål samt industriens følgeprodukter såsom værktøj og tekniske komponenter. Industri Divisionen er målrettet to brancher: Virksomheder inden for jern- og metalindustrien samt virksomheder, der fordeler sig bredt over hele industrien. Industri Divisionen fokuserer sit markedspotentiale i forhold til de særlige behov, som fi ndes indenfor proces- maskinindustri. Sanistål løser denne varietet ved at udvikle kundetilpassede koncepter. Markedet inden for Industri Divisionen er karakteriseret ved en opdeling i OEM (Original Equipment Manufacturing), hvor Sanistål leverer komponenter og råvarer (stål), der indgår i industriens slutprodukter og i MRO (Maintenance, Repair and Operations), hvor der leveres komponenter og hjælpemidler til industriens produktionsprocesser. 1. kvartal 1. kvartal Hovedtal, mio. kr Segmentomsætning 664,0 620,8 Segment EBITDA 33,9 34,8 Segmentaktiver 1.461, ,4 Omsætning Industri mio. kr. kvartal rullende 12 mdr. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Kvartal Rullende 12 mdr Industri Divisionen har på trods af vigende konjunkturer realiseret en vækst i 1. kvartal 2012 på 6,7 % i forhold til samme periode sidste år. Væksten er primært genereret i Danmark. Driftsresultatet for segmentet (segment EBITDA) i 1. kvartal 2012 faldt med 2,6 % i forhold til samme periode i Den højere aktivitet har ikke kunnet opveje faldet i indtjeningen på stålområdet. Omkostningerne i forhold til omsætningen er faldet med 1,6 procentpoint. Stålpriserne har i 1. kvartal 2012 haft en negativ effekt på indtjeningen i forhold til samme periode sidste år. Indtjeningen i 1. kvartal 2011 var særdeles positivt påvirket af prisudviklingen på stål. De generelle konjunkturindikatorer for industrien har været vigende i første kvartal Industriens produktionsforventninger er faldet. 8 Delårsrapport 1. kvartal 2012

9 VÆSENTLIGE RISICI I Årsrapport 2011 er væsentlige risici beskrevet udførligt bl.a. i noterne om væsentlige skøn og vurderinger (note 2) samt risikostyring (note 33). Disse beskrivelser er fortsat dækkende og retvisende. KAPITALBEREDSKAB Der er indgået aftale med koncernens banker den 8. februar 2012 om forlængelse af kreditfaciliteterne, således at de er uopsigelige indtil den 30. juni Aftalen om kreditfaciliteterne indeholder kvartalsvise covenants, som ledelsen vurderer, at koncernen kan overholde. FORVENTNINGER TIL ÅRET 2012 Saniståls udmeldte resultatforventninger til 2012 som meddelt i årsrapport 2011 var baseret på en forventning om en nominel vækst i omsætningen på 2%. Omsætningen har i 1. kvartal overgået denne forventning, og herudover forventes det, at omkostningerne fortsat kan begrænses via løbende effektivisering og enkeltstående tiltag. På den baggrund opjusteres forventningerne til I Byggeri Divisionen forudses fortsat en moderat vækst i udviklingen på det danske hovedmarked og i Baltikum. I Industri Divisionen påregnes en beskeden vækst i dansk industri, og der forudses en fl ad aktivitetsudvikling på det tyske marked. Baseret på udviklingen i 1. kvartal 2012 forventes den samlede nominelle vækst for koncernen derfor at være i niveauet 3% i forhold til realiseret Koncernens bruttoavanceprocent forventes at udvise et beskedent fald i 2012 i forhold til realiseret Avancen var i 2011 påvirket af udviklingen i stålpriserne. I 2012 forventes lavere løbende avance på stål, og der forventes ikke den samme effekt af stålprisstigninger som i Sanistål arbejder løbende med initiativer til forbedring af marginerne, hvilket i nogen grad forventes at kompensere effekten af den positive udvikling i stålpriserne i Driftsomkostningerne forventes som udgangspunkt at følge infl ationen. Løbende effektiviseringer og enkeltstående tiltag forventes at begrænse omkostningerne. Med baggrund i ovenstående forudsætningsændringer er det nu forventningen, at EBIT før eventuelle yderligere gevinster fra salg af ejendomme i 2012 vil udgøre mellem 150 mio. kr. og 180 mio. kr. mod den hidtidige forventning mellem 135 mio. kr. og 165 mio. kr. Det forventes, at arbejdskapitalen vil følge aktivitets- og sæsonudviklingen. Koncernens pengestrømme fra driftsaktivitet forventes at være i samme størrelsesorden som i De frie pengestrømme vil herudover være positivt påvirket af ekspropriationen og forventes derfor at udgøre minimum 125 mio. kr. i BEGIVENHEDER EFTER DELÅRSPERIODENS UDLØB Der er ikke indtruffet væsentlige begivenheder efter periodens udløb. Delårsrapport 1. kvartal

10 10 Delårsrapport 1. kvartal 2012

11 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012 for Sanistål A/S. fi nansielle stilling pr. 31. marts 2012 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar 31. marts Delårsregnskabet, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, afl ægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at delårsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og for koncernens fi nansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Aalborg, den 24. maj 2012 Direktion: Christian B. Lund Flemming Glamann Bestyrelse: Ole Steen Andersen formand Jens Jørgen Madsen næstformand William E. Hoover, Jr. Ole Enø Jørgensen Benny Kirkeby medarbejdervalgt medarbejdervalgt Jesper Søe medarbejdervalgt Peter Vagn-Jensen Delårsrapport 1. kvartal

12 RESULTATOPGØRELSE KONCERNEN 1. kvartal 1. kvartal tkr. Note Nettoomsætning Vareforbrug Bruttoavance Andre driftsindtægter Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Primær drift før af- og nedskrivninger (EBITDA) Afskrivninger Primær drift (EBIT) Andel af periodens resultat efter skat i associerede virksomheder - - Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Periodens resultat af fortsættende aktiviteter før skat (EBT) Skat af periodens resultat af fortsættende aktiviteter Periodens resultat af fortsættende aktiviteter Periodens resultat af ophørende aktiviteter Periodens resultat Resultat pr. aktie (EPS), basis 27,14 11,77 Resultat pr. aktie (EPS), udvandet 27,11 11,68 Resultat af fortsættende aktiviteter pr. aktie (EPS) kr., basis 27,14 14,05 Resultat af fortsættende aktiviteter pr. aktie (EPS) kr., udvandet 27,11 13,94 TOTALINDKOMSTOPGØRELSE KONCERNEN 1. kvartal 1. kvartal tkr Valutakursregulering, udenlandske dattervirksomheder Egenkapitalbevægelser i associerede virksomheder - - Værdiregulering af sikringsinstrumenter Værdireguleringer overført til fi nansielle poster Skat af sikringsinstrumenter indregnet direkte på totalindkomsten Anden totalindkomst efter skat Periodens resultat Totalindkomst i alt Delårsrapport 1. kvartal 2012

13 BALANCE KONCERNEN 31. marts 31. december 31. marts tkr. Note AKTIVER Langfristede aktiver Immaterielle aktiver Goodwill Varemærker Kundekreds Software Materielle aktiver Grunde og bygninger Driftsmateriel og inventar Andre langfristede aktiver Kapitalandele i associerede virksomheder Udskudt skat Huslejedeposita Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Ophørende aktiviteter og aktiver bestemt for salg Kortfristede aktiver i alt AKTIVER I ALT Delårsrapport 1. kvartal

14 BALANCE KONCERNEN 31. marts 31. december 31. marts tkr. Note PASSIVER Egenkapital Aktiekapital Andre reserver Overført resultat Egenkapital i alt Forpligtelser Langfristede forpligtelser Kreditinstitutter Hensatte forpligtelser Kortfristede forpligtelser Kreditinstitutter Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser Afl edte fi nansielle instrumenter (negativ dagsværdi) Selskabsskat Hensatte forpligtelser Forpligtelser vedrørende ophørende aktiviteter og aktiver bestemt for salg Forpligtelser i alt PASSIVER I ALT Delårsrapport 1. kvartal 2012

15 PENGESTRØMSOPGØRELSE KONCERNEN 1. kvatal 1. kvartal tkr. Note Resultat af fortsættende aktiviteter før skat (EBT) Regulering for ikke-likvide driftsposter m.v.: Avance ved salg af ejendomme m.m Af- og nedskrivninger Andre ikke-kontante driftsposter, netto Hensatte forpligtelser Andre driftsposter Kursreguleringer Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Pengestrøm fra primær drift før ændring i driftskapital Ændring i tilgodehavender Ændring i varebeholdninger Ændring i leverandørgæld og andre gældsforpligtelser Renteindtægter, modtaget Renteudgifter, betalt Betalt selskabsskat Pengestrøm fra driftsaktivitet Køb af immaterielle aktiver Salg af immaterielle aktiver Køb af materielle aktiver Salg af materielle aktiver Salg af dattervirksomhed Andre langfristede aktiver Pengestrøm fra investeringsaktivitet Frie pengestrømme Fremmedfi nansiering: Indfrielse af ansvarlig lånekapital Afdrag på prioritetsgæld Træk på driftskreditter Aktionærerne: Provenu ved aktieemission Pengestrøm fra finansiering Pengestrøm fra ophørende aktiviteter Periodens pengestrøm Likvider primo Kursregulering af likvider Likvide beholdninger ultimo klassifi ceret som ophørende aktiviteter Likvider ultimo Delårsrapport 1. kvartal

16 EGENKAPITALOPGØRELSE KONCERNEN Aktiekapital Reserve for sikringstrans aktioner Reserve for valutakursregulering Reserve for egne aktier Overført resultat 1. kvartal 2012 (tkr.) I alt Egenkapital primo Totalindkomst for perioden Periodens resultat Anden totalindkomst Valutakursregulering ved omregning af udenlandske dattervirksomheder Egenkapitalbevægelser i associerede virksomheder Værdiregulering af sikringsinstrumenter: Periodens værdiregulering Værdireguleringer overført til fi nansielle poster Skat af sikringsinstrumenter Anden totalindkomst i alt Totalindkomst i alt for perioden Transaktioner med ejere Aktiebaseret vederlæggelse Transaktioner med ejere i alt Egenkapital ultimo Delårsrapport 1. kvartal 2012

17 EGENKAPITALOPGØRELSE KONCERNEN Aktiekapital Reserve for sikringstrans aktioner Reserve for valutakursregulering Reserve for egne aktier Overført resultat 1. kvartal 2011 (tkr.) I alt Egenkapital primo Totalindkomst for perioden Periodens resultat Anden totalindkomst Valutakursregulering ved omregning af udenlandske dattervirksomheder Egenkapitalbevægelser i associerede virksomheder Værdiregulering af sikringsinstrumenter: Periodens værdiregulering Værdireguleringer overført til fi nansielle poster Skat af sikringsinstrumenter Anden totalindkomst i alt Totalindkomst i alt for perioden Transaktioner med ejere Kapitalnedsættelse Kapitalforhøjelse Omkostninger i forbindelse med emission Aktiebaseret vederlæggelse Transaktioner med ejere i alt Egenkapital ultimo Reserve for sikringstransaktioner Reserve for sikringstransaktioner indeholder den akkumulerede nettoændring i dagsværdien af sikringstransaktioner, der opfylder kriterierne for sikring af fremtidige betalingsstrømme, hvor den sikrede transaktion endnu ikke er realiseret. Reserve for valutakursregulering Reserve for valutakursregulering omfatter kursdifferencer opstået ved omregning af regnskaber for enheder med en anden funktionel valuta end danske kroner, kursreguleringer vedrørende aktiver og forpligtelser der udgør en del af koncernens nettoinvestering i sådanne enheder, samt kursreguleringer vedrørende sikringsaktioner der kurssikrer koncernens nettoinvestering i sådanne enheder. Reserve for egne aktier Reserve for egne aktier omfatter den nominelle værdi af selskabets beholdning af egne aktier. Delårsrapport 1. kvartal

18 NOTER KONCERNEN Note 1 Anvendt regnskabspraksis Delårsregnskabet, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, afl ægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Ændring af anvendt regnskabspraksis Sanistål A/S har med virkning fra 1. januar 2012 amendments to IFRS 1 og 7. De nye regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag har ikke påvirket indregning og måling. Anvendt regnskabspraksis er bortset fra nedenstående uændret i forhold til koncernregnskabet og årsregnskabet for 2011, hvortil der henvises. Koncernregnskabet og årsregnskabet for 2011 indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. Note 2 Segmentoplysninger Carl F International 1. kvartal 2012 (tkr.) Byggeri Industri (ophørende aktivitet) I alt Segmentomsætning i alt Segment EBITDA Segmentresultat før skat Segmentaktiver Carl F International 1. kvartal 2011 (tkr.) Byggeri Industri (ophørende aktivitet) I alt Segmentomsætning i alt Segment EBITDA Segmentresultat før skat Segmentaktiver Afstemning af periodens resultat af fortsættende aktiviteter før skat 1. kvartal 1. kvartal tkr Segmentresultat før skat for rapporteringspligtige segmenter Periodens resultat af associerede virksomheder - - Periodens resultat af ophørende aktiviteter Ikke-fordelt ejendomsavance Periodens resultat af fortsættende aktiviteter før skat, jf. resultatopgørelsen Delårsrapport 1. kvartal 2012

19 1. kvartal 1. kvartal tkr Note 3 Ophørende aktiviteter og aktiver bestemt for salg Ophørende aktiviteter og aktiver bestemt for salg har bestået af aktiviteterne i Carl F International A/S samt en ejendomsportefølje til salg. Hoved- og nøgletal for ophørende aktiviteter Nettoomsætning Omkostninger Periodens resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat efter skat Nedskrivninger til dagsværdi - - Skat af nedskrivninger - - Værdireguleringer efter skat - - Periodens resultat af ophørende aktiviteter Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrøm fra fi nansieringsaktivitet Pengestrøm i alt Resultat af ophørende aktiviteter pr. aktie (EPS) kr., basis - 2,28 Resultat af ophørende aktiviteter pr. aktie (EPS) kr., udvandet - 2, marts 31. december tkr Materielle aktiver, grunde og bygninger Materielle aktiver, driftsmateriel og inventar Andre langfristede aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Likvide beholdninger Ophørende aktiviteter og aktiver bestemt for salg Kreditinstitutter Kreditinstitutter, prioritetsgæld Øvrige forpligtelser Forpligtelser vedrørende ophørende aktiviteter og aktiver bestemt for salg Aktiviteterne i Carl F International A/S blev afhændet pr. 1. januar jf. fondsbørsmeddelelse 2012 nr. 04 af 16. marts Sanistål har to danske ejendomme bestemt for salg, der fortsat er i en salgsproces. Som følge af de aktuelle markedsforhold på ejendomme er salgsprocessen blevet længere end oprindeligt forventet, men det er stadig selskabets intention at afhænde nævnte ejendomme, hvorfor disse er klassifi ceret som aktiver bestemt for salg. Delårsrapport 1. kvartal

20 20 Delårsrapport 1. kvartal 2012

21 Note 4 Aktiebaseret vederlæggelse Der er medio april 2012 foretaget endelig opgørelse af antal optjente optioner vedrørende Det optjente antal optioner udgør for den ordinære ordning stk. (heraf direktion stk.) til en udnyttelseskurs på 38,33. Med 2012 som optjeningsår kan der tildeles optioner til direktion og ledende medarbejdere i koncernen til erhvervelse af aktier med en samlet maksimal børsværdi på 4,6 mio. kr., hvoraf 50% er resultatafhængigt. Endelig udmåling fi nder sted i april 2013, på basis af de opnåede resultater i 2012 og på grundlag af børskursen i 10 dage efter offentliggørelse af årsrapporten for Dagsværdien (Black-Scholes) af udestående aktieoptioner pr. 31. marts 2012 udgør 2,4 mio. kr. (heraf direktion 1,3 mio. kr.). Note 5 Nærtstående parter Sanistål indgik den 19. januar 2009 en rammelåneaftale med bankerne. Rammelåneaftalen regulerer vilkårene for de kreditfaciliteter, som bankerne stiller til rådighed for Sanistål. Rammelåneaftalen blev i forbindelse med aktieemissionen den 18. marts 2011 videreført med koncernens banker. Rammelåneaftalen er blevet forlænget den 8. februar 2012, således den er uopsigelig indtil den 30. juni Aftalen om kreditfaciliteterne indeholder kvartalsvise covenants. Gæld til bankerne udgør 1.649,5 mio. kr. pr. 31. marts 2012, udnyttet garantiramme stillet af bankerne udgør 14,7 mio. kr., renteswap indgået med bankerne udgør en negativ markedsværdi på 12,6 mio. kr. og renter og gebyrer til bankerne udgør 10,0 mio. kr. Til sikkerhed for engagementet med bankerne har Sanistål stillet pant i Saniståls aktier i det associerede selskab Brødrene A & O Johansen A/S (262,6 mio. kr.), i Saniståls ejendomme (512,2 mio. kr.) samt i fordringer i forbindelse med salg af Saniståls faste ejendomme (6,3 mio. kr.). Bortset fra ovenstående har Sanistål A/S ikke foretaget nogen væsentlige transaktioner med nærtstående parter. Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com Delårsrapport sanistaal.com I I 1 Svage markedsvilkår for byggeri og stål presser indtjeningen Bygge- og anlægsbranchen er fortsat et vanskeligt marked. I Danmark er VVSmarkedet faldet med 2,1% i. Udviklingen

Læs mere

Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00

Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011 Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Sanistål A/S Håndværkervej 14 DK-9000 Aalborg Tel.: +45 96 30 60 00 Fax: +45 98 13 28

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 27 nr. 13 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Ikon tekst. Meddelelse 2010 nr. 13 Aalborg, den 26. august 2010. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00

Ikon tekst. Meddelelse 2010 nr. 13 Aalborg, den 26. august 2010. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Ikon tekst Meddelelse 2010 nr. 13 Aalborg, den 26. august 2010 Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Sanistål A/S Håndværkervej 14 DK-9000 Aalborg Tlf. +45 96 30 60 00 Fax +45

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Ikon tekst. Meddelelse 2010 nr. 09 Aalborg, den 4. maj 2010. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00

Ikon tekst. Meddelelse 2010 nr. 09 Aalborg, den 4. maj 2010. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Ikon tekst Meddelelse 2010 nr. 09 Aalborg, den 4. maj 2010 Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Sanistål A/S Håndværkervej 14 DK-9000 Aalborg Tlf. +45 96 30 60 00 Fax +45 98

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Selskabsmeddelelse nr. 19 af 14. april 2015 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 19 af

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 3 Hoved-

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august 2015 på NASDAQ OMX.

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august 2015 på NASDAQ OMX. Søborg, den 24. august 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K DELÅRSRAPPORT FOR 2015 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 05/2006 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 01/2006 HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2006

Læs mere

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015 på NASDAQ OMX.

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015 på NASDAQ OMX. Søborg, den 27. maj 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K DELÅRSRAPPORT FOR 2015 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2009 for perioden 1. januar 2009-30. september 2009

Delårsrapport 3. kvartal 2009 for perioden 1. januar 2009-30. september 2009 Delårsrapport - side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 12. november 2009 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 15/2009 Delårsrapport 3. kvartal 2009 for perioden 1. januar 2009-30.

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres.

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Selskabsmeddelelse nr. 10-2012 6. november 2012 Rapport for 3. kvartal for Netop Solutions A/S Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Kurt Bager,

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Meddelelse nr. 272 20. maj 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Driftsresultat (EBIT) på DKK 173 mio. i første kvartal 2015 mod DKK 150 mio. samme periode sidste år, svarende til en stigning på 15%.

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

Delårsrapport, 1. kvartal 2012, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport, 1. kvartal 2012, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 16 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2012 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Havnevej

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio.

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio. H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelelse nr. 243, 2011 H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2011 for perioden 1. januar 2011-30. september 2011

Delårsrapport 3. kvartal 2011 for perioden 1. januar 2011-30. september 2011 Side 1 af 13 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 18. november 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 15/2011 Delårsrapport 3. kvartal 2011 for perioden 1. januar 2011-30. september 2011

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Driftsresultat (EBIT) på DKK 485 mio. i første til tredje kvartal 2014 mod DKK 477 mio. samme periode sidste år. God aktivitet omkring indgåelse og genforhandling af

Læs mere

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2012 til 30. juni 2012.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2012 til 30. juni 2012. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 146 31. august 2012 Resumé:

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Delårsrapport, 1. halvår 2010, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport, 1. halvår 2010, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 12 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2010 Delårsrapport 1. halvår 2010 Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Selskabsoplysninger Selskabet Investea German High Street II A/S Tuborg Havnevej 19 2900

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

NASDAQ OMX Copenhagen A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Scandinavian Brake Systems A/S Kuopiovej 11 5700 Svendborg Denmark Tel +45 63 21 15 15 Fax +45 63 21 15 95 E-mail sbs@sbs.dk www.sbs.dk CVR-nr. DK 32 77 42 10 Svendborg, den 24.

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2009 for perioden 1. januar - 31. marts 2009

Delårsrapport 1. kvartal 2009 for perioden 1. januar - 31. marts 2009 Delårsrapport - side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 13. maj 2009 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 7/2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 for perioden 1. januar - 31. marts 2009

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2 01 4

HALVÅRSRAPPORT 2 01 4 HALVÅRSRAPPORT 2 01 4 european retail cvr nr: 27492797 Indhold 3 Bestyrelsens beretning 5 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsespåtegning 7 Anvendt regnskabspraksis 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 11 Opgørelse

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Aalborg Boldspilklub A/S

Aalborg Boldspilklub A/S CVR - nr. 10 99 85 30 Delårsrapport 1. januar 2010 31. marts 2010 Børsmeddelelse nr. 2010/09 Indholdsfortegnelse Børsmeddelelse nr. 2010/09 3 Resumé for 1. kvartal af 2010 3 Selskabsoplysninger m.v. 4

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 5 Nikolaj Plads 6 side 1 af 18 Postboks

Læs mere

Primo januar 2015 blev en eksisterende langtidskontrakt med en af Topsils største FZ kunder forlænget med to år til og med 2017.

Primo januar 2015 blev en eksisterende langtidskontrakt med en af Topsils største FZ kunder forlænget med to år til og med 2017. Nasdaq Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 09/ CVR nr.: 24 93 28 18 26. maj TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S Delårsrapport, 1. januar 31. marts 1.KVARTAL SOM FORVENTET

Læs mere

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. jan. 2012 til 30. sep. 2012.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. jan. 2012 til 30. sep. 2012. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 150 30. november 2012

Læs mere