Delårsrapport. 1. kvartal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport. 1. kvartal"

Transkript

1 12 Delårsrapport 1. kvartal

2 RESUMÉ KVARTAL Primær drift (EBIT) eksklusiv ejendomsavance udgør 36,4 mio. kr. mod 29,2 mio. kr. sidste år, hvilket er en forbedring på 7,2 mio. kr. svarende til 24,7%. Saniståls omsætning er i forhold til samme periode sidste år steget med 92,9 mio. kr. svarende til 9,1%. Omkostningerne i kvartalet udgør 242,1 mio. kr., hvilket er på niveau med samme periode sidste år til trods for en omsætningsvækst på 9,1%. Sanistål har fået eksproprieret en ejendom i Silkeborg, hvilket har påvirket resultatet af den primære drift med 61,6 mio. kr. EBIT udgør herefter 98,0 mio. kr FORVENTNINGER Sanistål opjusterer forventningerne til 2012 med baggrund i en omsætningsstigning på 9,1% i 1. kvartal 2012, der overgår forventningerne samt en forventning til begrænsning i omkostninger som følge af løbende effektivisering og enkeltstående tiltag. Den samlede nominelle vækst i omsætningen forventes nu at være i niveauet 3% mod tidligere 2%. Forventningerne til årets resultat af primær drift (EBIT) for 2012 opjusteres og forventes nu realiseret til mellem 150 mio. kr. og 180 mio. kr. før eventuelle yderligere gevinster fra salg af ejendomme mod den hidtidige forventning mellem 135 mio. kr. og 165 mio. kr. Periodens resultat udviser således et overskud på 80,3 mio. kr. mod et overskud på 9,7 mio. kr. i samme periode sidste år. De frie pengestrømme forventes fortsat at udgøre minimum 125 mio. kr. Koncernens pengestrømme fra driftsaktiviteten udgør i kvartalet -20,0 mio. kr. mod -55,8 mio. kr. i samme periode sidste år. De frie pengestrømme udgør 67,7 mio. kr. mod -60,1 mio. kr. sidste år. Aalborg, den 24. maj 2012 Ole Steen Andersen Bestyrelsesformand Christian B. Lund Adm. direktør 2 Delårsrapport 1. kvartal 2012

3 HOVED- OG NØGLETAL KONCERNEN 1. kvartal 1. kvartal mio. kr Hovedtal Resultat: Nettoomsætning 1.113, , ,6 Bruttoavance 290,9 284, ,6 Andre driftsindtægter 64,8 1,8 6,4 Omkostninger -242,1-241,0-977,7 Driftsresultat (EBITDA) 113,6 45,4 165,3 Primær drift (EBIT) 98,0 29,2 91,5 Periodens resultat af fi nansielle poster -8,3-13,9-16,6 Periodens resultat af fortsættende aktiviteter før skat (EBT) 89,7 15,3 74,9 Periodens resultat af fortsættende aktiviteter 80,3 11,6 68,2 Periodens resultat af ophørende aktiviteter - -1,9-3,2 Periodens resultat 80,3 9,7 65,0 Pengestrømme: Pengestrøm fra driftsaktivitet -20,0-55,8 81,5 Pengestrøm fra investeringsaktivitet 87,7-4,3-17,6 Frie pengestrømme 67,7-60,1 63,9 Investeringer i materielle anlægsaktiver 4,7 4,1 15,0 Balance: Langfristede aktiver 1.411, , ,9 Kortfristede aktiver 1.448, , ,4 Aktiver i alt 2.859, , ,3 Egenkapital 619,2 484,1 536,6 Øvrig rentebærende gæld 1.649, , ,0 Ikke-rentebærende gæld 591,1 525,6 463,7 Passiver i alt 2.859, , ,3 Aktiekapital 11,9 11,9 11,9 Nøgletal Bruttoavance % 26,1 27,9 26,4 Omkostnings % 21,7 23,6 22,7 EBITDA-margin % 10,2 4,4 3,8 EBIT-margin (overskudsgrad) % 8,8 2,9 2,1 Resultat efter skat pr. aktie (EPS), kr., basis * 27,1 14,1 6,7 Cash fl ow pr. aktie (CFPS), kr. -1,7-16,8 8,4 Afkastningsgrad (ROIC) % * 21,0 6,4 5,3 Egenkapitalens forrentning % * 37,8 8,1 12,9 Price/Earning (PE) * 2,4 3,4 6,6 Kurs / Indre værdi (K/I) 1,3 1,0 1,0 Børskurs pr. aktie 66,3 39,5 44,4 Indre værdi pr. aktie 52,3 40,9 45,3 Soliditetsgrad 21,7 17,0 19,7 Antal heltidsansatte medarbejdere ultimo *) Nøgletallet er beregnet på helårsbasis. Resultat pr. aktie (EPS) og udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) opgøres i overensstemmelse med IAS 33. Defi nitioner ifølge Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal Antal heltidsansatte måles som ansatte på lønningslisten, uanset om disse måtte være opsagt. Delårsrapport 1. kvartal

4 LEDELSESBERETNING 1. KVARTAL 2012 Saniståls resultat af den primære drift (EBIT) eksklusiv ejendomsavance for 1. kvartal 2012 lever op til forventningerne og udgør 36,4 mio. kr. (3,3%) mod 29,2 mio. kr. (2,9%) i samme periode sidste år. Der er tale om en forbedring på 7,2 mio. kr. på trods af, at samme periode sidste år var påvirket positivt med 8,0 mio. kr. på grund af en meget positiv udvikling i stålpriserne. Forbedringen er opnået ved omsætningsforøgelse samt et stabilt omkostningsniveau. Der er herudover som forventet i perioden realiseret en ejendomsavance på 61,6 mio. kr. i forbindelse med ekspropriationen af ejendommen i Silkeborg. EBIT er således realiseret 68,8 mio. kr. bedre end sidste år. ekspropriationen er i overensstemmelse med de udmeldte forventninger. Sanistål har i 1. kvartal solgt koncernens indiske datterselskab (Carl F International Pvt. Ltd, Indien) med virkning fra 1. januar Salget af datterselskabet har ikke haft nogen resultateffekt. Med dette salg er samtlige aktiviteter i Carl F International afhændet. Som konsekvens heraf rapporteres der fremover ikke på resultat af ophørende aktiviteter. Det er samtidigt besluttet, at Carl F International A/S fusioneres med Sanistål A/S. Omkostninger % af omsætning Omsætningen er i forhold til samme periode sidste år øget med 92,9 mio. kr. svarende til 9,1%. Omsætningsfremgangen for Byggeri Divisionen udgør 49,7 mio. kr. (12,5%) og for Industri Divisionen 43,2 mio. kr. (6,7%). Væksten i Byggeri Divisionen skyldes en øget indsats på udvalgte kundesegmenter samt øget projektsalg, mens væksten i Industri Divisionen relaterer sig til øget salg indenfor stålområdet. 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Kvartal Rullende 12 mdr. Bruttoavancen er realiseret 6,4 mio. kr. over samme periode sidste år i kraft af den øgede omsætning, svarende til en stigning på 2,2%. Bruttoavanceprocenten er i 1. kvartal reduceret til 26,1% mod 27,9% i samme periode sidste år. Den lavere bruttoavanceprocent skyldes blandt andet stigende stålpriser i 1. kvartal 2011, som medførte en yderligere avance på stålsalget på 8,0 mio. kr. sammenlignet med 1. kvartal Sanistål har i marts 2012 fået eksproprieret en ejendom i Silkeborg, der har påvirket kvartalets primære drift positivt med 61,6 mio. kr. Resultateffekten af Omkostningerne i kvartalet udgør 242,1 mio. kr., hvilket til trods for en øget aktivitet (9,1%) er på niveau med sidste år, hvor omkostningerne udgjorde 241,0 mio. kr. Personaleomkostninger er forøget med 2,8 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år, svarende til 2,1%. 1. kvartal 2012 er belastet af fratrædelsesomkostninger i forbindelse med ændringer i ledelsen i Tyskland. Andre eksterne omkostninger udgør 102,0 mio. kr. mod 103,7 mio. kr. i 1. kvartal Reduktionen kan henføres til udtrædelse af ikke anvendt lejemål, hvilket har medført en tilbageførsel af en hensat forpligtelse på 2,0 mio. kr. 4 Delårsrapport 1. kvartal 2012

5 Kvartalets resultatandel i det associerede selskab Brødrene A & O Johansen A/S er i lighed med sidste år ikke indregnet i resultatet, idet resultatet ikke har været tilgængeligt i forbindelse med udarbejdelsen af delårsrapporten for 1. kvartal Finansielle nettoomkostninger udgør 8,3 mio. kr. mod 13,9 mio. kr. i samme periode sidste år. Reduktionen kan henføres til effekten af konvertering af ansvarligt lån på 550 mio. kr. til egenkapital, der blev gennemført den 18.marts Der blev i perioden frem til 18. marts 2011 betalt renter af de ansvarlige lån. Yderligere er den rentebærende gæld reduceret i forhold til samme periode sidste år. Den udgiftsførte skat for 1. kvartal udgør 9,4 mio. kr., svarende til 10,4% af resultatet før skat. Saniståls ejendomsavance ved den gennemførte ekspropriation er skattefri, hvilket har betydet at skattens andel af periodens resultat er lav. af balancesummen. I samme periode sidste år udgjorde egenkapitalen 484,1 mio. kr. svarende til 17,0% af balancesummen. Egenkapitalens andel af balancesummen er således forøget med 4,7 procentpoint, hvoraf 2,4 procentpoint kan henføres til driften, mens 2,3 procentpoint skyldes avance ved ejendomsekspropriation. Koncernens pengestrømme fra driftsaktivitet udgør i kvartalet -20,0 mio. kr. mod -55,8 mio. kr. i 1. kvartal Forbedringen kan henføres til udviklingen i de arbejdskapitalrelaterede poster samt positiv resultateffekt. Pengestrømme fra investeringsaktivitet udgør 87,7 mio. kr. mod -4,4 mio. kr. i Ekspropriationen af ejendommen i Silkeborg har påvirket periodens investeringsaktivitet positivt med 84,1 mio. kr. De frie pengestrømme i koncernen udgør herefter 67,7 mio. kr. mod -60,1 mio. kr. sidste år. Koncernbalancen udgør 2.859,8 mio. kr. mod 2.854,2 mio. kr. i samme periode sidste år. Niveauet på varebeholdningerne følger udviklingen i omsætningen i kvartalet. Tilgodehavender er øget med 40,7 mio. kr. svarende til 6,7%, hvilket er på niveau med udviklingen i omsætningen. Stigningen i tilgodehavender og varebeholdninger modsvares af en tilsvarende stigning i leverandørgælden. Ophørende aktiviteter og aktiver bestemt for salg er i forhold til samme periode sidste år reduceret med 116,2 mio. kr. til 85,0 mio. kr. som følge af frasalg og som følge af reklassifi kation af ejendomme bestemt for salg pr. 31. december Egenkapitalen er forøget med 82,6 mio. kr. i perioden og udgør 619,2 mio. kr. pr. 31. marts 2012 svarende til 21,7% Delårsrapport 1. kvartal

6 KVARTALETS RESULTATUDVIKLING Figuren viser den kvartalsvise driftsudvikling for perioden 1. kvartal kvartal 2012 for den fortsættende aktivitet. Omsætning pr. kvartal og rullende 12. mdr mio. kr Driftsudvikling pr. kvartal mio. kr Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q (50) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Kvartal Rullende 12 mdr. Bruttoavance Omkostninger EBIT excl. ejendomsavancer Omsætningen udviser en positiv trend hen over de seneste 8 kvartaler. EBIT har i 1. kvartal 2012 efter mindre fald i 4. kvartal 2011 igen udviklet sig positivt, og understøtter således den positive udviklingstrend. 6 Delårsrapport 1. kvartal 2012

7 UDVIKLING I SEGMENTERNE Byggeri Divisionen Byggeri Divisionen omfatter byggeriaktiviteterne i Sanistål Danmark samt i koncernens tre baltiske datterselskaber. Byggeri Divisionen kan inddeles i tre hovedproduktgrupper: VVS, VA, samt beslag og øvrige produkter til træ. Byggeri Divisionen er først og fremmest målrettet tre brancher: VVS-installatører, entreprenører, og tømrer-/snedker-virksomheder. Inden for hver branche har Sanistål skabt tilpassede løsninger, som dækker de særlige behov, der eksisterer i forhold til kundernes opgavetyper fra spjæld-/service-forretninger til store anlægsinstallationer og hovedentrepriser. Markedsforholdene inden for Byggeri Divisionen er karakteriseret ved en opdeling i en anlægs- og en vedligeholdelsessektor, hvoraf Sanistål har den største eksponering mod vedligehold. 1. kvartal 1. kvartal Hovedtal, mio. kr Segmentomsætning 449,3 399,6 Segment EBITDA 18,1 10,5 Segmentaktiver 1.050,7 985,0 Omsætning Byggeri mio. kr. kvartal rullende 12 mdr. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Kvartal Rullende 12 mdr Byggeri Divisionen har i 1. kvartal 2012 opnået en omsætningsvækst på 12,5 % i forhold til samme pe riode i Den positive udvikling i omsætningen sker gennem øget indsats på udvalgte kundesegmenter samt et øget projektsalg. Væksten er genereret på både det danske marked samt i Baltikum. Driftsresultatet for segmentet (segment EBITDA) blev i 1. kvartal 2012 øget med 7,6 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år. De væsentligste årsager er et højere aktivitetsniveau samt et fald i omkostningerne i forhold til omsætningen. Bygge- og anlægsbranchen har haft en god vækst i første kvartal Markedet befi nder sig fortsat på et lavt niveau, men har været stigende både i Danmark og Baltikum. Delårsrapport 1. kvartal

8 Industri Divisionen Industri Divisionen omfatter industriaktiviteterne i Sanistål Danmark, koncernens tre baltiske datterselskaber, Polen, Max Schön AG i Tyskland samt Serman og Tipsmark A/S. Industri Divisionen kan inddeles i to hovedproduktgrupper: Stål samt industriens følgeprodukter såsom værktøj og tekniske komponenter. Industri Divisionen er målrettet to brancher: Virksomheder inden for jern- og metalindustrien samt virksomheder, der fordeler sig bredt over hele industrien. Industri Divisionen fokuserer sit markedspotentiale i forhold til de særlige behov, som fi ndes indenfor proces- maskinindustri. Sanistål løser denne varietet ved at udvikle kundetilpassede koncepter. Markedet inden for Industri Divisionen er karakteriseret ved en opdeling i OEM (Original Equipment Manufacturing), hvor Sanistål leverer komponenter og råvarer (stål), der indgår i industriens slutprodukter og i MRO (Maintenance, Repair and Operations), hvor der leveres komponenter og hjælpemidler til industriens produktionsprocesser. 1. kvartal 1. kvartal Hovedtal, mio. kr Segmentomsætning 664,0 620,8 Segment EBITDA 33,9 34,8 Segmentaktiver 1.461, ,4 Omsætning Industri mio. kr. kvartal rullende 12 mdr. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Kvartal Rullende 12 mdr Industri Divisionen har på trods af vigende konjunkturer realiseret en vækst i 1. kvartal 2012 på 6,7 % i forhold til samme periode sidste år. Væksten er primært genereret i Danmark. Driftsresultatet for segmentet (segment EBITDA) i 1. kvartal 2012 faldt med 2,6 % i forhold til samme periode i Den højere aktivitet har ikke kunnet opveje faldet i indtjeningen på stålområdet. Omkostningerne i forhold til omsætningen er faldet med 1,6 procentpoint. Stålpriserne har i 1. kvartal 2012 haft en negativ effekt på indtjeningen i forhold til samme periode sidste år. Indtjeningen i 1. kvartal 2011 var særdeles positivt påvirket af prisudviklingen på stål. De generelle konjunkturindikatorer for industrien har været vigende i første kvartal Industriens produktionsforventninger er faldet. 8 Delårsrapport 1. kvartal 2012

9 VÆSENTLIGE RISICI I Årsrapport 2011 er væsentlige risici beskrevet udførligt bl.a. i noterne om væsentlige skøn og vurderinger (note 2) samt risikostyring (note 33). Disse beskrivelser er fortsat dækkende og retvisende. KAPITALBEREDSKAB Der er indgået aftale med koncernens banker den 8. februar 2012 om forlængelse af kreditfaciliteterne, således at de er uopsigelige indtil den 30. juni Aftalen om kreditfaciliteterne indeholder kvartalsvise covenants, som ledelsen vurderer, at koncernen kan overholde. FORVENTNINGER TIL ÅRET 2012 Saniståls udmeldte resultatforventninger til 2012 som meddelt i årsrapport 2011 var baseret på en forventning om en nominel vækst i omsætningen på 2%. Omsætningen har i 1. kvartal overgået denne forventning, og herudover forventes det, at omkostningerne fortsat kan begrænses via løbende effektivisering og enkeltstående tiltag. På den baggrund opjusteres forventningerne til I Byggeri Divisionen forudses fortsat en moderat vækst i udviklingen på det danske hovedmarked og i Baltikum. I Industri Divisionen påregnes en beskeden vækst i dansk industri, og der forudses en fl ad aktivitetsudvikling på det tyske marked. Baseret på udviklingen i 1. kvartal 2012 forventes den samlede nominelle vækst for koncernen derfor at være i niveauet 3% i forhold til realiseret Koncernens bruttoavanceprocent forventes at udvise et beskedent fald i 2012 i forhold til realiseret Avancen var i 2011 påvirket af udviklingen i stålpriserne. I 2012 forventes lavere løbende avance på stål, og der forventes ikke den samme effekt af stålprisstigninger som i Sanistål arbejder løbende med initiativer til forbedring af marginerne, hvilket i nogen grad forventes at kompensere effekten af den positive udvikling i stålpriserne i Driftsomkostningerne forventes som udgangspunkt at følge infl ationen. Løbende effektiviseringer og enkeltstående tiltag forventes at begrænse omkostningerne. Med baggrund i ovenstående forudsætningsændringer er det nu forventningen, at EBIT før eventuelle yderligere gevinster fra salg af ejendomme i 2012 vil udgøre mellem 150 mio. kr. og 180 mio. kr. mod den hidtidige forventning mellem 135 mio. kr. og 165 mio. kr. Det forventes, at arbejdskapitalen vil følge aktivitets- og sæsonudviklingen. Koncernens pengestrømme fra driftsaktivitet forventes at være i samme størrelsesorden som i De frie pengestrømme vil herudover være positivt påvirket af ekspropriationen og forventes derfor at udgøre minimum 125 mio. kr. i BEGIVENHEDER EFTER DELÅRSPERIODENS UDLØB Der er ikke indtruffet væsentlige begivenheder efter periodens udløb. Delårsrapport 1. kvartal

10 10 Delårsrapport 1. kvartal 2012

11 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012 for Sanistål A/S. fi nansielle stilling pr. 31. marts 2012 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar 31. marts Delårsregnskabet, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, afl ægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at delårsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og for koncernens fi nansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Aalborg, den 24. maj 2012 Direktion: Christian B. Lund Flemming Glamann Bestyrelse: Ole Steen Andersen formand Jens Jørgen Madsen næstformand William E. Hoover, Jr. Ole Enø Jørgensen Benny Kirkeby medarbejdervalgt medarbejdervalgt Jesper Søe medarbejdervalgt Peter Vagn-Jensen Delårsrapport 1. kvartal

12 RESULTATOPGØRELSE KONCERNEN 1. kvartal 1. kvartal tkr. Note Nettoomsætning Vareforbrug Bruttoavance Andre driftsindtægter Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Primær drift før af- og nedskrivninger (EBITDA) Afskrivninger Primær drift (EBIT) Andel af periodens resultat efter skat i associerede virksomheder - - Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Periodens resultat af fortsættende aktiviteter før skat (EBT) Skat af periodens resultat af fortsættende aktiviteter Periodens resultat af fortsættende aktiviteter Periodens resultat af ophørende aktiviteter Periodens resultat Resultat pr. aktie (EPS), basis 27,14 11,77 Resultat pr. aktie (EPS), udvandet 27,11 11,68 Resultat af fortsættende aktiviteter pr. aktie (EPS) kr., basis 27,14 14,05 Resultat af fortsættende aktiviteter pr. aktie (EPS) kr., udvandet 27,11 13,94 TOTALINDKOMSTOPGØRELSE KONCERNEN 1. kvartal 1. kvartal tkr Valutakursregulering, udenlandske dattervirksomheder Egenkapitalbevægelser i associerede virksomheder - - Værdiregulering af sikringsinstrumenter Værdireguleringer overført til fi nansielle poster Skat af sikringsinstrumenter indregnet direkte på totalindkomsten Anden totalindkomst efter skat Periodens resultat Totalindkomst i alt Delårsrapport 1. kvartal 2012

13 BALANCE KONCERNEN 31. marts 31. december 31. marts tkr. Note AKTIVER Langfristede aktiver Immaterielle aktiver Goodwill Varemærker Kundekreds Software Materielle aktiver Grunde og bygninger Driftsmateriel og inventar Andre langfristede aktiver Kapitalandele i associerede virksomheder Udskudt skat Huslejedeposita Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Ophørende aktiviteter og aktiver bestemt for salg Kortfristede aktiver i alt AKTIVER I ALT Delårsrapport 1. kvartal

14 BALANCE KONCERNEN 31. marts 31. december 31. marts tkr. Note PASSIVER Egenkapital Aktiekapital Andre reserver Overført resultat Egenkapital i alt Forpligtelser Langfristede forpligtelser Kreditinstitutter Hensatte forpligtelser Kortfristede forpligtelser Kreditinstitutter Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser Afl edte fi nansielle instrumenter (negativ dagsværdi) Selskabsskat Hensatte forpligtelser Forpligtelser vedrørende ophørende aktiviteter og aktiver bestemt for salg Forpligtelser i alt PASSIVER I ALT Delårsrapport 1. kvartal 2012

15 PENGESTRØMSOPGØRELSE KONCERNEN 1. kvatal 1. kvartal tkr. Note Resultat af fortsættende aktiviteter før skat (EBT) Regulering for ikke-likvide driftsposter m.v.: Avance ved salg af ejendomme m.m Af- og nedskrivninger Andre ikke-kontante driftsposter, netto Hensatte forpligtelser Andre driftsposter Kursreguleringer Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Pengestrøm fra primær drift før ændring i driftskapital Ændring i tilgodehavender Ændring i varebeholdninger Ændring i leverandørgæld og andre gældsforpligtelser Renteindtægter, modtaget Renteudgifter, betalt Betalt selskabsskat Pengestrøm fra driftsaktivitet Køb af immaterielle aktiver Salg af immaterielle aktiver Køb af materielle aktiver Salg af materielle aktiver Salg af dattervirksomhed Andre langfristede aktiver Pengestrøm fra investeringsaktivitet Frie pengestrømme Fremmedfi nansiering: Indfrielse af ansvarlig lånekapital Afdrag på prioritetsgæld Træk på driftskreditter Aktionærerne: Provenu ved aktieemission Pengestrøm fra finansiering Pengestrøm fra ophørende aktiviteter Periodens pengestrøm Likvider primo Kursregulering af likvider Likvide beholdninger ultimo klassifi ceret som ophørende aktiviteter Likvider ultimo Delårsrapport 1. kvartal

16 EGENKAPITALOPGØRELSE KONCERNEN Aktiekapital Reserve for sikringstrans aktioner Reserve for valutakursregulering Reserve for egne aktier Overført resultat 1. kvartal 2012 (tkr.) I alt Egenkapital primo Totalindkomst for perioden Periodens resultat Anden totalindkomst Valutakursregulering ved omregning af udenlandske dattervirksomheder Egenkapitalbevægelser i associerede virksomheder Værdiregulering af sikringsinstrumenter: Periodens værdiregulering Værdireguleringer overført til fi nansielle poster Skat af sikringsinstrumenter Anden totalindkomst i alt Totalindkomst i alt for perioden Transaktioner med ejere Aktiebaseret vederlæggelse Transaktioner med ejere i alt Egenkapital ultimo Delårsrapport 1. kvartal 2012

17 EGENKAPITALOPGØRELSE KONCERNEN Aktiekapital Reserve for sikringstrans aktioner Reserve for valutakursregulering Reserve for egne aktier Overført resultat 1. kvartal 2011 (tkr.) I alt Egenkapital primo Totalindkomst for perioden Periodens resultat Anden totalindkomst Valutakursregulering ved omregning af udenlandske dattervirksomheder Egenkapitalbevægelser i associerede virksomheder Værdiregulering af sikringsinstrumenter: Periodens værdiregulering Værdireguleringer overført til fi nansielle poster Skat af sikringsinstrumenter Anden totalindkomst i alt Totalindkomst i alt for perioden Transaktioner med ejere Kapitalnedsættelse Kapitalforhøjelse Omkostninger i forbindelse med emission Aktiebaseret vederlæggelse Transaktioner med ejere i alt Egenkapital ultimo Reserve for sikringstransaktioner Reserve for sikringstransaktioner indeholder den akkumulerede nettoændring i dagsværdien af sikringstransaktioner, der opfylder kriterierne for sikring af fremtidige betalingsstrømme, hvor den sikrede transaktion endnu ikke er realiseret. Reserve for valutakursregulering Reserve for valutakursregulering omfatter kursdifferencer opstået ved omregning af regnskaber for enheder med en anden funktionel valuta end danske kroner, kursreguleringer vedrørende aktiver og forpligtelser der udgør en del af koncernens nettoinvestering i sådanne enheder, samt kursreguleringer vedrørende sikringsaktioner der kurssikrer koncernens nettoinvestering i sådanne enheder. Reserve for egne aktier Reserve for egne aktier omfatter den nominelle værdi af selskabets beholdning af egne aktier. Delårsrapport 1. kvartal

18 NOTER KONCERNEN Note 1 Anvendt regnskabspraksis Delårsregnskabet, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, afl ægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Ændring af anvendt regnskabspraksis Sanistål A/S har med virkning fra 1. januar 2012 amendments to IFRS 1 og 7. De nye regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag har ikke påvirket indregning og måling. Anvendt regnskabspraksis er bortset fra nedenstående uændret i forhold til koncernregnskabet og årsregnskabet for 2011, hvortil der henvises. Koncernregnskabet og årsregnskabet for 2011 indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. Note 2 Segmentoplysninger Carl F International 1. kvartal 2012 (tkr.) Byggeri Industri (ophørende aktivitet) I alt Segmentomsætning i alt Segment EBITDA Segmentresultat før skat Segmentaktiver Carl F International 1. kvartal 2011 (tkr.) Byggeri Industri (ophørende aktivitet) I alt Segmentomsætning i alt Segment EBITDA Segmentresultat før skat Segmentaktiver Afstemning af periodens resultat af fortsættende aktiviteter før skat 1. kvartal 1. kvartal tkr Segmentresultat før skat for rapporteringspligtige segmenter Periodens resultat af associerede virksomheder - - Periodens resultat af ophørende aktiviteter Ikke-fordelt ejendomsavance Periodens resultat af fortsættende aktiviteter før skat, jf. resultatopgørelsen Delårsrapport 1. kvartal 2012

19 1. kvartal 1. kvartal tkr Note 3 Ophørende aktiviteter og aktiver bestemt for salg Ophørende aktiviteter og aktiver bestemt for salg har bestået af aktiviteterne i Carl F International A/S samt en ejendomsportefølje til salg. Hoved- og nøgletal for ophørende aktiviteter Nettoomsætning Omkostninger Periodens resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat efter skat Nedskrivninger til dagsværdi - - Skat af nedskrivninger - - Værdireguleringer efter skat - - Periodens resultat af ophørende aktiviteter Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrøm fra fi nansieringsaktivitet Pengestrøm i alt Resultat af ophørende aktiviteter pr. aktie (EPS) kr., basis - 2,28 Resultat af ophørende aktiviteter pr. aktie (EPS) kr., udvandet - 2, marts 31. december tkr Materielle aktiver, grunde og bygninger Materielle aktiver, driftsmateriel og inventar Andre langfristede aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Likvide beholdninger Ophørende aktiviteter og aktiver bestemt for salg Kreditinstitutter Kreditinstitutter, prioritetsgæld Øvrige forpligtelser Forpligtelser vedrørende ophørende aktiviteter og aktiver bestemt for salg Aktiviteterne i Carl F International A/S blev afhændet pr. 1. januar jf. fondsbørsmeddelelse 2012 nr. 04 af 16. marts Sanistål har to danske ejendomme bestemt for salg, der fortsat er i en salgsproces. Som følge af de aktuelle markedsforhold på ejendomme er salgsprocessen blevet længere end oprindeligt forventet, men det er stadig selskabets intention at afhænde nævnte ejendomme, hvorfor disse er klassifi ceret som aktiver bestemt for salg. Delårsrapport 1. kvartal

20 20 Delårsrapport 1. kvartal 2012

21 Note 4 Aktiebaseret vederlæggelse Der er medio april 2012 foretaget endelig opgørelse af antal optjente optioner vedrørende Det optjente antal optioner udgør for den ordinære ordning stk. (heraf direktion stk.) til en udnyttelseskurs på 38,33. Med 2012 som optjeningsår kan der tildeles optioner til direktion og ledende medarbejdere i koncernen til erhvervelse af aktier med en samlet maksimal børsværdi på 4,6 mio. kr., hvoraf 50% er resultatafhængigt. Endelig udmåling fi nder sted i april 2013, på basis af de opnåede resultater i 2012 og på grundlag af børskursen i 10 dage efter offentliggørelse af årsrapporten for Dagsværdien (Black-Scholes) af udestående aktieoptioner pr. 31. marts 2012 udgør 2,4 mio. kr. (heraf direktion 1,3 mio. kr.). Note 5 Nærtstående parter Sanistål indgik den 19. januar 2009 en rammelåneaftale med bankerne. Rammelåneaftalen regulerer vilkårene for de kreditfaciliteter, som bankerne stiller til rådighed for Sanistål. Rammelåneaftalen blev i forbindelse med aktieemissionen den 18. marts 2011 videreført med koncernens banker. Rammelåneaftalen er blevet forlænget den 8. februar 2012, således den er uopsigelig indtil den 30. juni Aftalen om kreditfaciliteterne indeholder kvartalsvise covenants. Gæld til bankerne udgør 1.649,5 mio. kr. pr. 31. marts 2012, udnyttet garantiramme stillet af bankerne udgør 14,7 mio. kr., renteswap indgået med bankerne udgør en negativ markedsværdi på 12,6 mio. kr. og renter og gebyrer til bankerne udgør 10,0 mio. kr. Til sikkerhed for engagementet med bankerne har Sanistål stillet pant i Saniståls aktier i det associerede selskab Brødrene A & O Johansen A/S (262,6 mio. kr.), i Saniståls ejendomme (512,2 mio. kr.) samt i fordringer i forbindelse med salg af Saniståls faste ejendomme (6,3 mio. kr.). Bortset fra ovenstående har Sanistål A/S ikke foretaget nogen væsentlige transaktioner med nærtstående parter. Delårsrapport 1. kvartal

13 Delårsrapport. 3. kvartal

13 Delårsrapport. 3. kvartal 13 Delårsrapport 3. kvartal FREMSKRIDT PÅ TRODS AF HÅRD KONKUR RENCE og TILBAGEGANG PÅ MARKEDERNE Saniståls markeder er fortsat kendetegnet ved tilbagegang og hård konkurrence. Vi har taget markedsandele

Læs mere

Delårsrapport. 1. halvår

Delårsrapport. 1. halvår 12 Delårsrapport 1. halvår Resumé 2012 2. kvartal Primær drift (EBIT) udgør 33,3 mio. kr. mod 22,0 mio. kr. i samme periode sidste år, hvilket er en forbedring på 11,3 mio. kr. Saniståls omsætning er i

Læs mere

Delårsrapport. 3. kvartal

Delårsrapport. 3. kvartal 12 Delårsrapport 3. kvartal Resumé 2012 3. kvartal Resultatet af den primære drift (EBIT) udgør 27,3 mio. kr., hvilket er på samme niveau som sidste år. Saniståls omsætning er i forhold til samme periode

Læs mere

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com Delårsrapport sanistaal.com I I 1 Svage markedsvilkår for byggeri og stål presser indtjeningen Bygge- og anlægsbranchen er fortsat et vanskeligt marked. I Danmark er VVSmarkedet faldet med 2,1% i. Udviklingen

Læs mere

Delårsrapport. 1. kvartal sanistaal.com

Delårsrapport. 1. kvartal sanistaal.com Delårsrapport 1. kvartal 2014 sanistaal.com Omsætningsfremgang trods øget markedspres Saniståls markeder er præget af et øget markedspres, men der ses positive tendenser. Bygge- og anlægsbranchen er fortsat

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 15 sanistaal.com Fokus på lønsomhed Bygge- og anlægsbranchen viser beskeden fremgang. Rørforeningens markedsanalyser viser en vækst for det danske VVS-marked i på 1,9% sammenholdt med. Aktiviteten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport. 3. kvartal I 3. kvartal 2014 I 1. sanistaal.com

Delårsrapport. 3. kvartal I 3. kvartal 2014 I 1. sanistaal.com Delårsrapport 3. kvartal sanistaal.com I 3. kvartal I 1 Markedet er udfordrende Bygge- og anlægsbranchen er fortsat kendetegnet ved svage markedsvilkår. Det danske VVS-marked er i årets 3 første kvartaler

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2005 nr. 5. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2005 nr. 5. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 25 nr. 5 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00

Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011 Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Sanistål A/S Håndværkervej 14 DK-9000 Aalborg Tel.: +45 96 30 60 00 Fax: +45 98 13 28

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 27 nr. 13 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal

Delårsrapport 3. kvartal Delårsrapport 3. kvartal 15 sanistaal.com Sanistål fastholder fokus på indtjening Den primære drift (EBIT) udgjorde for årets første 3 kvartaler 70 mio. kr. mod 46 mio. kr. sidste år. er positivt påvirket

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

13 Delårsrapport. 1. halvår

13 Delårsrapport. 1. halvår 13 Delårsrapport 1. halvår øget markedsandel på VVS og industri Fortsat pres på stålmarkedet Aktiviteten i Sanistål har i 1. halvår 2013 været påvirket af et generelt pres på alle markeder. Stålpriserne

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse 2011 nr. 23 Aalborg, den 23. maj 2011. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00

Meddelelse 2011 nr. 23 Aalborg, den 23. maj 2011. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Meddelelse 2011 nr. 23 Aalborg, den 23. maj 2011 Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Sanistål A/S Håndværkervej 14 DK-9000 Aalborg Tel.: +45 96 30 60 00 Fax: +45 98 13 28 43

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Ikon tekst. Meddelelse 2010 nr. 13 Aalborg, den 26. august 2010. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00

Ikon tekst. Meddelelse 2010 nr. 13 Aalborg, den 26. august 2010. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Ikon tekst Meddelelse 2010 nr. 13 Aalborg, den 26. august 2010 Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Sanistål A/S Håndværkervej 14 DK-9000 Aalborg Tlf. +45 96 30 60 00 Fax +45

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2006 nr København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2006 nr København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 26 nr. 8 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

Ikon tekst. Meddelelse 2010 nr. 15 Aalborg, den 25. november Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf

Ikon tekst. Meddelelse 2010 nr. 15 Aalborg, den 25. november Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf Ikon tekst Meddelelse 2010 nr. 15 Aalborg, den 25. november 2010 Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Sanistål A/S Håndværkervej 14 DK-9000 Aalborg Tlf. +45 96 30 60 00 Fax +45

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2012

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2012 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2012 Fjerritslev, 23. august 2012 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2012. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Selskabsmeddelelse 10 / 2015 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 Resumé Omsætningen udgjorde 518,2 mio.kr. i de første 6 måneder af 2015 mod 530,6 mio.kr.

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2015 Tivoli, den 27. april 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 1/14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2017

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2017 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2017 Fjerritslev, 29. august 2017 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2017. Halvårsresultat med overskud i Migatronic

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 6/2013 1/14 Brødrene

Læs mere

Delårsrapport for kvartal 2013

Delårsrapport for kvartal 2013 Delårsrapport for 1. 3. kvartal 2013 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 10/2013 1/14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2016 Fjerritslev, 24. august 2016 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2016. Positivt halvårsresultat i Migatronic koncernen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Ikon tekst. Meddelelse 2010 nr. 09 Aalborg, den 4. maj 2010. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00

Ikon tekst. Meddelelse 2010 nr. 09 Aalborg, den 4. maj 2010. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Ikon tekst Meddelelse 2010 nr. 09 Aalborg, den 4. maj 2010 Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Sanistål A/S Håndværkervej 14 DK-9000 Aalborg Tlf. +45 96 30 60 00 Fax +45 98

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 for perioden 1. januar - 31. marts 2016 Resumé Brøndby IF s nettoomsætning

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 12 3. kvartal 2016 Tivoli, den 27. oktober 2016 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Tivoli, den 15. august 2010 Delårsrapport for

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7 1. kvartal 2016 Tivoli, den 18. april 2016 Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10 1. halvår 2016 Tivoli, den 15. august 2016 Delårsrapport

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2005 nr København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2005 nr København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 25 nr. 7 Nicolaj Plads 6 13 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 31. MARTS 2015. Selskabsmeddelelse 5 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 17

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 31. MARTS 2015. Selskabsmeddelelse 5 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 17 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 31. MARTS 2015 Selskabsmeddelelse 5 / 2015 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 17 Resumé Omsætningen udgjorde 231,1 mio.kr. i de første 3 måneder af 2015 mod 239,2

Læs mere

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2014 Tivoli, den 31. oktober 2014 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. SEPTEMBER Selskabsmeddelelse 17 / Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. SEPTEMBER Selskabsmeddelelse 17 / Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2015 Selskabsmeddelelse 17 / 2015 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 Resumé Omsætningen udgjorde 831,0 mio.kr. i de første 9 måneder af 2015 mod 855,4

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR 15 10 77 07. Delårsrapport 1. januar 30. juni 2008

PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR 15 10 77 07. Delårsrapport 1. januar 30. juni 2008 CVR 15 10 77 07 Delårsrapport 1. januar 30. juni 2008 Delårsrapport 1. januar 30. juni 2008 Side 1 af 13 Resume PARKEN Sport & Entertainment A/S fortsatte væksten i 1. halvår af 2008. Primært resultat

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2011.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2011. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2011 Tivoli, den 15. august 2011 Delårsrapport for

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere