TEMA HAVERNE T E M A H A V E R N E I V A L B Y P A R K E N HAVEKULTURELT UDVIKLINGSOMRÅDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEMA HAVERNE T E M A H A V E R N E I V A L B Y P A R K E N HAVEKULTURELT UDVIKLINGSOMRÅDE"

Transkript

1 TEMA HAVERNE VA L B Y A R K E N K Ø B E N H AV N T E M A H A V E R N E I V A L B Y A R K E N HAVEKULTURELT UDVIKLINGSOMRÅDE

2 Temahaverne Temahaverne i Valbyparken er grundlagt i 1996, da København var europæisk kulturby. De blev anlagt i foråret 1996 og indviet den 1. juni samme år som Danmarks hidtil største haveudstilling Havekultur 96 med 17 nyanlagte temahaver. Initiativet kom fra Have & Landskabsrådet, som er paraplyorganisation for de grønne organisationer. Etableringen af haverne skete i et tæt samarbejde mellem Have & Landskabsrådet og Københavns Kommune. Temahaverne er designet af nogle af Danmarks kendteste landskabsarkitekter og groet frem på et fundament af frivillige sponsorer og engagerede mennesker. Det vellykkede resultat blev så overvældende flot, at Borgerrepræsentationen i København efterfølgende besluttede at give området med temahaverne permanent karakter af havekulturelt udviklingsområde. Heri ligger en mulighed for løbende at ændre og udvikle de enkelte havers tema og indhold. Siden etableringen i 1996 er tre haver nedlagt Kolonihaven, Haven med Roser og Have og Rum. Til gengæld er tre nye haver opstået: Børnenes årtusindskiftehave, Dahliahaven og Den Islamiske Have. De enkelte haveplaner, som er gengivet i dette katalog, er tegnet af de respektive landskabsarkitekter. Hvert år den første søndag i august arrangeres der Fokus på haven & Rosenkåring i Valbyparkens 17 temahaver samt i Rosenhaven, som har eksisteret siden Arrangementet byder på underholdning, information og inspiration og giver alle haveinteresserede mennesker en god mulighed for at udveksle haveerfaringer. Valbyparken Valbyparken er en af Københavns store, grønne ressourcer. Den er 64,2 ha stor og anlagt i perioderne og I 1994 startede moderniseringen af parken, som fuldstændig savnede en overordnet og klar indre struktur. arken så groft set ens ud overalt, hvor end man færdedes, og det var vanskeligt at orientere sig. Målet med parkrenoveringen har været og er at skabe og fortsat udvikle en moderne park med en indre sammenhæng og nogle markante landskabelige elementer, der gør parken unik og tiltrækker mange mennesker. Et vigtigt aspekt er at fremme byøkologien og give naturen et stort spillerum. Frøparken Indvielsen af Den Grønne Frøpark 1. juni 1995 markerede starten på den nye park. rojektet blev støttet af WWF Verdensnaturfonden og Tuborgfondet, og formålet har været at skabe egnede levesteder for frøer og tudser. Alléen Den markante poppelallé er som en lang, grøn korridor, der skærer sig tværs gennem parken og forbinder den bymæssige entré ved Hammelstrupvej med glimtet af det fjerne, solblinkende vand ved Kalvebod Strand en kilometer længere borte. Alléen definerer for den besøgende, hvor i parken, man befinder sig: øst for alléen, vest for alléen eller i alléen. (fortsættes side 23) 2 3

3 Kørevej Sti Valby Idrætspark Hammelstrupvej N A Tudsemindevej FRØARK ALLÉ Haveforening Kalvebod Til Gl. Køge Landevej A B arkstien Naturlegeplads Cafe Rosenhaven Haveforening Sundbo Haveforening Bergmanns Have ROSEN- HAVEN A C D B TEMAHAVER K C Toiletter inkl. handicaptoilet (åbne hele året) E G D Toiletter inkl. handicaptoilet (åbne medio april medio oktober) F G G G E F Fritløbsområde for hunde Festplads G G Grill K Kondisti arkeringsplads Til Kystagerparken Kalvebodstien 200 m 4 5

4 1 Frugthaven 2 Havens bund Frugttræer og buske kan bruges til andet end blot at være smukke og give frugt. De kan f.eks. dele en have op i rum, nogle kan danne»tag«i form af allé, lund, løvgang eller pergola, og nogle kan espalieres. Andre er fine til bunddække. Frugttræer danner samtidig gode levesteder for fugle, bier og andre dyr. Havens indgang gennem en paradisæbleallé fører til en oval æblehæk-omkranset plads, hvorfra man kan komme til de enkelte afdelinger: frugtlunden, pergolaen, espalierhaven og bunddækkehaven. I frugtlunden vokser træer i uklippet græs med forvildede stauder. ergolaen er beklædt med vin. I espalierhaven vokser æbleog pæretræer samt vin, kvæde og mispel. I bunddækkehaven er skovjordbær, solbær og ribs og et surbundsbed med bunddække af tyttebær under storfrugtede blåbær. Haven har også hindbær og en fin lille nøddegang. Havearkitekt Hanne Lynge Jacobsen, tlf.: Roskilde Tekniske Skole, Vilvorde, i samarbejde med Den Kgl. Veterinær og Land-bohøjskole. Temaet for haven er behandlingen af havens bund, som grundlag for planters vækst, men også som den grund, vi mennesker færdes på for at opleve planterne. Vigtigst i denne sammenhæng er planterne og deres anvendelse som bunddække. Jordbundens beskaffenhed har indflydelse på, hvilke planter, der kan trives. Haven er opdelt i forskellige rum med forskellige jordtyper og forskellige plantningstyper: langt græs, eng, skov, buskflade og stauder. Et centralt rum præsenterer belægning som også er et bud på behandlingen af havens bund. Haven er opdelt af pilehegn med vedbend, som danner stedsegrønne, rolige skærme, som er med til at fremhæve det væsentlige i denne have: havens bund. Stisystemet består af en klinkebefæstet hovedsti, som fører til havens centrale opholdsrum samt en grusbefæstet sekundær sti, som fører den besøgende på en tur rundt i haven. Landskabsarkitekter MDL Michael Jensen og Hanne Jakobsen, Landskabsarkitekterne Roskilde, tlf Roskilde Tekniske Skole, Vilvorde. 6 Areal: 1075 m2 Anlagt 1996 Areal: 491 m2 Anlagt

5 3 Vandhaven 4 Den stedsegrønne skulpturhave Havens idé er at vise, hvordan man kan arbejde med vand, sten og planter på en stiliseret måde, hvor især sansningen af materialerne er formålet, i mindre grad oplevelsen af en vandbiotop. Haven består af et cirkulært vandspejl, som er omkranset af en ca. 2 meter bred bræmme af grønne planter, accentueret af spredte træer af Hjertetræ, Cercidiphyllum japonicum. lantebedet, der er et tørbundsbed uden sammenhæng med vandet består af forskellige grønne bladplanter som Hosta, Bergenia, Astilbe, Aruncus, Brunnera, Rodgersia og lignende. Udenfor plantebedet løber en 1,5 meter bred flisesti, hvorfra man kan opleve vandfladen, sten og planter i med- og modlys, efterhånden som man bevæger sig rundt i cirklen. Vandfladen er højtliggende for at understrege bassinets karakter af et skabt anlæg. Vandfladen artikuleres af mindre felter af nøkkeroser, der vokser i kurve i 60 cm fordybninger i bassinet. Vanddybden er ellers kun 15 cm. Træstien er udlagt på flisefundament ovenpå VC-folie. Landskabsarkitekt MDL Ib Asger Olsen, tlf.: Anlægsgartnermester Sven Bech A/S Haven er ligesom alle de øvrige haver begrænset af en hæk. Terrænet er svagt skålformet med ensartet stigning fra centrum mod ydersiden. Havens centrum er en cirkulær chausséstensplads. Nåletræssamlingen er placeret i koncentriske buer, der som kulisser lukker sig omkring hverandre og centerpladsen. lantelinierne er sorteret med de højeste yderst og bagerst, aftagende mod centerpladsen og mod indgangsstien. Besøgende kan spadsere på græsbælterne mellem båndplantningerne og opleve de lange, krumme rum, variationen i planterne, særlig afbrudt af mindre pladser og de to bænke af stentøj. Variationerne er indføjet sporadisk og indgår overalt i helhedsindtrykket. Bag haven vokser en lund af gamle løvtræer, som særlig om foråret ved løvspring danner kontrast til de mørkegrønne nåletræer, som udgør hovedmængden af planterne i haven. Landskabsarkitekt MDL Torben Michelsen, tlf.: Skulpturer: Keramiker Betty Engholm Anlægsgartnermester Leif Rasmussen ApS. 8 Areal: 551 m2 Anlagt 1996 Areal: 706 m2 Anlagt

6 5 Den islamiske have 6 Demonstrationshaven I januar 2004 udskrev Vej & ark en idékonkurrence for landskabsarkitektstuderende. Temaet er inspireret af de mange etniske grupper heriblandt muslimer - som benytter Valbyparken til familieskovture. Der indkom i alt 29 forslag. Haven er en moderne fortolkning af en islamisk havetradition, der har rødder i tre kulturer: det indelukkede arabiske gårdrum, hvor planteparadiset afspejler kontrasten til ørkenen, den symmetriske, aksiale persiske gårdhave, hvor jord forenes med kosmos og den tyrkiske parkhave, hvor træer og vand skaber rum og hvile. vinden i hækkens blade. Tidlig forår blomstrer stauder i krukker. I løbet af sommeren springer roser, træer og pergolaens blåregn ud og forvandler haven til en oase. I sensommeren finder man svale på de blåhvide glaserede plinte, hvorfra man i ro kan iagttage spejlbassinet med de maurisk-inspirerede mosaikker af blågrønne glassten. 4 gange 4 træer deler rummet i et kors og indrammer vandet. Landskabsarkitektstuderende Mads Farsø Rasmussen, tlf.: og Juan José lama-alvarez, tlf.: Havens cirkulære form gennemskæres af en gangsti og begrænses udadtil af en hæk. Arealets hovedsti er forsynet med en pergola med slyngplanter. Nærmest jordvolden er en 2 m bred græssti, som forbinder de syv små demonstrationshaver, der har hver sit tema. Med udgangspunkt fra den vestlige indgang ligger haverne som en perlerække adskilt af hække. De udtrykker temaerne frodighed, duft, hvile, farver, flid, former og føde. Haverne kan betrædes på stier og afgrænses mod centrum af en sti. Midterpartiet i haverummet er udlagt som en labyrint med mulighed for en spadseretur på græsstier. Væggene i labyrinten dannes af omhyggeligt klippede lærketræer. Arealet nord for pergolaen er udlagt med græs, hække, bænke og træer. Signaturforklaring: 1. Frodighed, 2. Duft, 3. Fred, 4. Farver, 5. Flid, 6. Former, 7. Føde Landskabsarkitekt MDL Inger Olesen Arnold Nielsen ApS Her er dufte og lyde, planter og klinker, farver og lys, smag og skygge. Om vinteren høres Kommune Teknik København Areal: 1018 m2 Anlagt 2004 Areal: 1018 m2 Anlagt

7 7 Skovhaven 8 Dafo -haven Haven hed oprindeligt Den bæredygtige have. Imidlertid har den siden 1996 udviklet sig til en skovhave. En skovhave følger naturens principper således, at vi samtidig med at høste afgrøder skaber et vedvarende og bæredygtigt anlæg til stadig opbygning af muldlag, vandressourcer, energi og forbedring af luftkvaliteten. Som naturskov fungerer skovene igennem flere lag. Øverst et lag af store træer, dernæst et lag af mindre træer, derpå af buske og endelig et bundlag af flerårige planter. I dette system sker der en stadig forbedring af muldlaget bl.a. gennem bladfaldet hvert efterår. Der sker også binding af vand i plantemasse og muldjord ligesom træmassen binder energi fra hovedsagelig CO2 i luften og plantemassen skaber vores iltrige luft. Haven rummer jord til at dyrke i, vand til at bruge, træ til materialer og brænde samt fødevarer i form af frugt, nødder, hyben, krydderurter, rabarber, jordskok, peberrod, flerårig kål og salat samt vilde planter som f.eks. kulsukker, nælder, melder m.fl. ermakultur Danmark, tlf.: J&B Entreprise A/S Haven viser en del af det danske sortiment af Dafo planter. Havens mange gange giver god mulighed for at se planterne fra flere sider, og havens besøgende kan således bedømme, hvor meget de enkelte planter vil fylde hjemme i egen have. Disse planter er alle dyrkningsværdige i danske haver og har gennem flere år været afprøvet med henblik på klima, sygdomme, dyrkning og anvendelse. lanteudvælgelse og testning såvel som opformering og bevaring af moderplantemateriale finder sted i stærkt kontrollerede rammer hos DJF (Danmarks Jordbrugs Forskning, Årslev) og Dan-Elite, Lunderskov. roducenterne er pålagt en udskiftningstermin af moderplantematerialet, hvorved forbrugerne - haveejerne - kan være sikre på, at sorternes egenskaber er intakte. Dafo betyder Dansk Forskning. Havearkitekt Jann oulsen, tlf.: Anlægsgartnermester Anders Matthiessen 12 Areal: 755 m2 Anlagt 1996 Areal: 531 m2 Anlagt

8 9 Køkkenhaven 10 Staudehaven Der er megen tid i haver. Men tiden tegner sig meget forskelligt. Sår man spinat i april, kan man høste den i juni. lanter man et fyrretræ, så er det klogt at regne med, at det bliver børnebørnene, der får glæde af at klatre i det. Denne have vil vise dette, og hvordan man kan tænke i tid, når man planlægger en have. Den begynder med at være en køkkenhave, men det er en køkkenhave, der er hegnet af nåletræer, som nu har vokset sig store, og som med tiden vil vanskeliggøre dyrkningsbetingelserne. å et tidspunkt må man måske opgive dyrkningen. Da kan det, der begyndte som en køkkenhave blive til en blomsterhave med skyggetålende planter i kanterne. Eller en Rododendronhave, der vil nyde godt af at leve sammen med nåletræerne. Eller det bliver til en græsplæne, der vil opleves som en lysning i en harpiksduftende lund. En have skal være lavet til forandring og den skal være bedst hele tiden. Landskabsarkitekt, professor Sven-Ingvar Andersson, tlf.: Københavns Kommunes arkafdeling Havens rum udfolder sig som mellem randene på en kurveblomsts blomsterblade. I rummene præsenteres stauder anvendt på forskellige måder. Der er en traditionel anvendelse i et stort bed med store grupper. Der er en rose-staudehave, og en meleret have i varme farver, hvor stauderne blandes totalt, dog med de højeste stauder i midten. Der er suppleret med rødbladede Berberis buske. Der er en have med bunddække, hvor stauder står i solitære grupper, og hvor også smukke buske indgår. I havens største rum er stauder brugt i en blomstereng med græsser. Lige indefor hegnet i 2/3 af kredsen plantes bunddækkende stauder, skiftende efter lysforholdene sammen med meget kraftige stauder. Markeringen hækplantningerne af liguster i dobbelte rækker - aftager i højden ind mod midten til det ovale, hævede centrum, hvor de hager sig fast med et lille træ. Indgangsportalerne er simple konstruktioner af runde, tykke stolper, en rem og et kryds. Malet i støvet blåt og blågrønt. Havearkitekterne Birgit Leer, tlf.: og Mette Winther, tlf.: Københavns Kommunes arkafdeling 14 Areal: 531 m2 Anlagt 1996 Areal: 1018 m2 Anlagt

9 11 Dahliahaven 12 Børnenes årtusindskiftehave Dansk Dahliaselskab henvendte sig i 2001 til Vej & ark med ønske om at markere selskabets 50 års jubilæum med en Dahliahave. Et samarbejde blev etableret, og haven, hvoraf formen er fra 1996, blev indviet i I finder en spansk læge, Francisco Hermandez, dahliaarter i Mexico. Først i 1784 indføres de til Europa. lanten kaldes Dahlia efter den svenske botaniker Andreas Dahl ( ). Vildarterne har små, enkelte blomster. I begyndelsen af 1800-tallet tiltrækkes de første fyldte sorter i Tyskland og Holland. I 1836 arrangeres den første dahliaudstilling i Danmark. I 1951 stiftes Dansk Dahlia Selskab. I årenes løb er der tiltrukket mange tusinde sorter, som inddeles i grupper efter blomstens form. Der er typebetegnelser som kaktus, semikaktus, dekorativ, ball, pompon, åkande, halskrave og enkelt. Georginen, det danske navn for Dahlia, har en rodknold, som ikke tåler frost. Den skal derfor graves op og opbevares frostfrit. Formering sker ved knolddeling, stiklinger samt frøformering ved tiltrækning af nye sorter. Landskabsarkitekter MDL Anne Fischer Stausholm, tlf.: og Camilla Wohlert, tlf.: Københavns Kommune, Vej & ark Har børn et forhold til havekultur? Kan de, der tegner fremtiden, tegne fremtidshaven og derigennem markere årtusindskiftet? Spørgsmålene stillede Københavns Kommune til skolerne i Kgs. Enghave og Valby i maj Der indkom syv forslag, hvoraf Styregruppen for Temahaverne valgte at realisere det, som var designet af Valby Skoles daværende 3. klasse. Haven rummer et skyggefuldt skovområde med en junglesti fyldt med udfordringer og et lyst, blomsterrigt og hjerteformet område, hvor man kan mødes med sin kæreste. De to verdner er adskilt af en sø med fontæner, men forbundet af en gangbro. Haven har mange fine detaljer som f.eks. en kærestesti med frierstole, en udhulet træstamme og kæresteparret ussi og Mussi. Svampestole og bord af beton er udført af kunstneren Aage Gadsbøll i 1950 erne. De stod i hans private have i Virum, indtil nye ejere, Monica Schultz og Tommy Dorff Hansen, forærede skulpturerne til Børnenes Årtusindskifte Have. Haven blev indviet i august v, Valby Skole og lærer Marie Jensen Københavns Kommune, Center for Aktivering og Beskæftigelse 16 Areal: 855 m2 Anlagt 1996 Omlagt 2001 Areal: 551 m2 Anlagt:

10 13 Den fælles mindehave 14 Den sommerblomstrende have Den fælles mindehave er et alternativ til den anonyme fællesgrav. Grundidéen er at foretage en afspejling af vor tids kultur i former og materialer, men under hensyntagen til de kirkelige traditioner. Gravmindernes udformning er i store træk hentet fra Foreningen for Kirkegårdskulturs konkurrence i Materialerne er støbejern, beton og granit. Gravminderne udstyres med en metalplade til inskription. Ved tilføjelser eller ændringer vil kun metalpladen skulle fjernes fra gravstedet. En genanvendelse af gravmindet er en af idéerne i den fælles mindehave. Beplantningen er det sammenbindende, levende element. Der er ingen individuel afgrænsning af graven. Små løvfældende træer og lave buksbomhække danner et mønster i den sammenhængende planteflade. Mindre stauder og bunddækkende, delvis stedsegrønne planter danner et tæppe, der skaber liv, bringer indtryk af frodighed og giver smukke farve- og duftoplevelser. Årstidsvariationen i planterne afspejler på mange måder menneskets livscyklus. Landskabsarkitekt MDL Birgitte Fink, tlf.: Anlægsgartnermester Lars Aarup A/S I haven illustreres lidt af sommerblomsternes farve- og formmæssige spændvidde, der kan berige vores haver med duft, insektliv og spontane og spiselige blomsteroplevelser. I havens cirkelform er indskrevet et kvadrat, hvori der igen er indskrevet et diagonalt stående kvadrat. Haven er på den måde inddelt i ni felter. Det inderste felt er holdt i planter med dybe, mørke farver, røde, blå og violette eller med mørkt løv. Hertil enkelte kontraster i lyst gulgrønt. De fire felter omkring det inderste kvadrat indeholder hver især mange variationer af en farve plus enkelte elementer af dens kontrastfarve. Gule nuancer plus lidt violet, rødorange plus blåt, violet plus gult og blåt plus orange. Den yderste ramme består af lutter hvide blomster plus et islæt af pastelfarver inden for samme farveholdning som det overfor liggende felt: hvide, lyse gule, lime og lysviolette over for feltet med gult og violet o.s.v. Hovedvægten er lagt på planter, der foruden selve blomstringen har kvaliteter som duft, tiltrækker insekter, er spiselige og har ornamentale bladformer. Landskabsarkitekt MDL Jane Schul, tlf.: Københavns Kommunes arkafdeling 18 Areal: 346 m2 Anlagt 1996 Areal: 616 m2 Anlagt

11 15 Den handicapvenlige have 16 H.C. Andersens orientalske have Haven består af en prydhave, en nyttehave og en flisehave med plads til bord, stole og grill. rydhaven er indrettet med henblik på at vise den ideelle afslapningshave for mennesker med forskellige handicap. Der er tænkt i planter med dejlige dufte, flotte farver, smukt løv og smukke blomster. Haven er fredfyldt og harmonisk. I nyttehaven dyrkes krydderurter. Der er ballarina-æbletræer, hvorfra frugten nemt kan plukkes. Flisehaven er tænkt som en traditionel terrasse med havebord og grill. Grænsen mellem de enkelte haverum er flydende, og indretningen som helhed fleksibel. En sti slynger sig i cirkelbuer gennem havens varierede beplantning: høje Ginkgotræer, pryd- og frugtbuske, pergola med Blåregn, bede med stauder, roser og krydderurter. Det, der først og fremmest gør haven tilgængelig for ældre og handicappede mennesker, som måske har svært ved at overkomme en traditionel have, er de mange højbede, som er nemme at gå til. Klinkesporet i midten af stien er en ledelinie for blinde og svagsynede. Landskabsarkitekt MAA MDL MM Helle Nebelong, tlf.: Anlægsgartnermester Ove Jensen ApS v/flemming Sørensen En gammel kinesisk havekyndig skrev:»hvis du kan finde et afsondret sted i al larmen, er der ingen grund til at længes efter fjerntliggende steder. Når du har tid til at slappe af, er du allerede ved dit mål, og når du får lyst, kan du tage dine venner med på en vandring«. Inspirationen til denne have er hentet både i orientens haver og i eventyret Nattergalen af H. C. Andersen, hvor fuglens smukke sang får kejseren af Kina til at sande skønheden i det enkle i naturens hjerte. Træd ind i haven og vælg én af de to veje: den brede, belagte sti til venstre, som på kort tid fører dig frem til havens pavillon, eller den smalle grussti til højre, der går gennem en skov af bambus, over et udtørret bækleje, gennem en blomstrende og frodig eng, over bakker, forbi en rislende kilde, gennem endnu en eng og over en lille bro før du når frem til pavillonen. Har du tid til at dvæle en stund, er stedet her. Landskabsarkitekt MDL Dina Ingerslev Nielsen, v/anlægstekniker Lars Juncker 20 Areal: 346 m2 Anlagt 1996 Areal: 330 m2 Anlagt

12 17 Surbundshaven En surbundshave er en naturhave og bør formes organisk, så der opnås helhed mellem form og indhold. Haven er på samme tid overskuelig og spændende. Temaet opfattes klart, samtidig med at haven virker dragende og frister til at blive undersøgt i krogene. Disse overvejelser ligger bag udformningen af denne hele grønne have i en fliget lysning i skoven. Fra indgangen kan haven overskues i sin fulde længde i et indsnævret perspektiv som lokker til undersøgelse af lysningens flige og lommer. Haven viser vekselvirkningen mellem sol og skygge og videregiver skyggehavens stemning. lanterne taler deres eget formsprog, i først og fremmest den grønne farve. De er anbragt i en sådan rytme, at de i sig selv danner et eget uforudsigeligt rumforløb. For at fremme havens sluttethed er terrænet reguleret som en skål med et dybdepunkt i havens midte. Det ligger 20 cm under havens indgang og 40 cm under kildevældet for enden af havens akse.i havens grønne frodighed gemmer Henry Heerups granitskulptur Havtaske fra sig. Landskabsarkitekt MDL LR Andreas Bruun, tlf.: Have & Landskabsservice v/jesper Folke Andersen (Fortsat fra side 3) Naturlegepladserne Danmarks største naturlegeplads på m2 i parkens nordøstlige del er trækplaster for tusinder af børn i alle aldre. Der er masser af plads at bolte sig på og rig mulighed for at gå på opdagelse i bakkerne, på de grønne legeøer og i de fem unikke tematårne. Der er mulighed for at dyrke sportsaktiviteter på asfaltarealerne og på beachvolleybanen, der har internationale mål. Syd for den store legeplads er en lille, men også meget populær legeplads med klatrestammer og legeskulpturer. Rosenhaven Omkring rosenplanter vokser i Rosenhaven, som blev etableret i Haven er en af Noreuropas største rosenhaver og meget velbesøgt. Ikke mindst på den årlige rosenkåringsdag den første søndag i august. Specialfolder om Rosenhaven findes. Tilbagevendende arrangementer Hvert år den første søndag i august er der Fokus på haven & Rosenkåring i Valbyparken. Det er også i Valbyparken at de store friluftskoncerter Åh Abe og Grøn koncert hvert år finder sted. 22 Areal: 531 m2 Anlagt

13 1 raktiske oplysninger Adgangsforhold Der er adgang til parken fra Hammelstrupvej (hovedindgang), Gammel Køge Landevej/arkstien, Kalvebodstien og fra Tudsemindevej. Transport Buslinie 3A har endestation ved parkens hovedindgang fra Hammelstrupvej. Der er 1 2 km at gå gennem poppelalléen til Temahaverne. Nærmeste stationer er Sjælør St. og Ellebjerg St. Færdsel i parken Hunde skal holdes i snor undtaget i fritløbsområdet (se kortet side 4-5). Rulleskøjteløb er tilladt på asfalterede veje. Knallert- og bilkørsel er kun tilladt på kørevejene. Fiskeri er ikke tilladt. Faciliteter arkens grillpladser og discgolf (frisbee) bane kan frit benyttes. Festpladsen og andre arealer i parken udlånes til arrangementer. Henvendelse om lån skal ske til Vej & ark, tlf VALBYARKEN Redaktion og fotos: Helle Nebelong Grafi sk design: sisterbrandt designstue Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & ark

FOKUS PÅ HAVEN & ROSENKÅRING 2006

FOKUS PÅ HAVEN & ROSENKÅRING 2006 FOKUS PÅ HAVEN & ROSENKÅRING 2006 Gratis adgang! EKSTRA: STAND UP OPERA VALBYPARKEN søndag den 6. august kl. 11-17 VELKOMMEN til en havekulturel og musikalsk inspirationsdag i Valbyparken søndag den 6.

Læs mere

HAVEN og 2015 i Valbyparken søndag den 2. august kl. 11-16 Koncert med James Rasmussen Trio

HAVEN og 2015 i Valbyparken søndag den 2. august kl. 11-16 Koncert med James Rasmussen Trio Fokus på HAVEN og ROSENKÅRING 2015 i Valbyparken søndag den 2. august kl. 11-16 Koncert med James Rasmussen Trio Gratis adgang Velkommen til en havedag i Valbyparken TemAHAVERNE Da København i 1996 var

Læs mere

LOGO2TH_Lille_NEGrød. Antistresshave. Modelhave i Geografisk Have

LOGO2TH_Lille_NEGrød. Antistresshave. Modelhave i Geografisk Have LOGO2TH_Lille_NEGrød Antistresshave Modelhave i Geografisk Have ANTISTRESSHAVEN I GEOGRAFISK HAVE Grønt er godt for sjælen! kunne være overskriften på den nye modelhave i Geografisk Have. Vi ved, at natur

Læs mere

HAVEN og 2014 i Valbyparken søndag den 3. august kl. 11-17 Koncerter med Alberte og Bolværket

HAVEN og 2014 i Valbyparken søndag den 3. august kl. 11-17 Koncerter med Alberte og Bolværket Fokus på HAVEN og ROSENKÅRING 2014 i Valbyparken søndag den 3. august kl. 11-17 Koncerter med Alberte og Bolværket Gratis adgang Velkommen til en havekulturel jubilæumsdag i Valbyparken Valbyparken har

Læs mere

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Københavns Kommune Amager Øst Lokaludvalg Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Projekttitel fra ansøgningen Sansehave på Strandparkcentret Dato for projektets afholdelse?

Læs mere

HØRSHOLM KIRKEGÅRD. Beskrivelse af forskellige afdelinger for kistegravsteder. Hørsholm, Kokkedal og Rungsted sogne

HØRSHOLM KIRKEGÅRD. Beskrivelse af forskellige afdelinger for kistegravsteder. Hørsholm, Kokkedal og Rungsted sogne HØRSHOLM KIRKEGÅRD Beskrivelse af forskellige afdelinger for kistegravsteder Hørsholm, Kokkedal og Rungsted sogne KISTEGRAVSTEDER Servitutter på kistegravsteder Til én jordbegravelse købes et gravsted

Læs mere

oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave

oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave N DRONNINGEPORTEN SØLVGADE BOLDBANER ØSTER VOLDGADE ROSENBORG SLOT BOULESBANE KRONPRINSESSEGADE GOTHERSGADE KONGEPORTEN Rosenborg Slot 0 50 100 METER

Læs mere

Rigets Have. Siden har velvillige donorer, en kreativ landskabsarkitekt og mange timers hårdt fysisk arbejde gjort drømme til virkelighed.

Rigets Have. Siden har velvillige donorer, en kreativ landskabsarkitekt og mange timers hårdt fysisk arbejde gjort drømme til virkelighed. Rigets Have "Rigets Have" blev indviet en solskinsfyldt septemberdag i 2006, med manér og fuld musik. Rigtig mange mennesker var mødt op og der var en tydelig glæde over at kunne tage haven i brug. Som

Læs mere

Natur kan lindre stress, smerter og depression

Natur kan lindre stress, smerter og depression NATUR kan lindre stress, smerter og depression fremhæves i en række undersøgelser som afgørende for lindring af stress, smerter og depression*. er et vigtigt element for patienter, pårørende og personale.

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Baggrund Karens Hus og Have ligger placeret på en ca. 2000 m2 stor grund, på et aflukket og hegnet hjørne af Lersø Parken. Størstedelen af arealet

Læs mere

VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag.

VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag. VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag. køkken eksisterende bade Eksisterende indretning, med lang gang bevares. Nye lofter

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Løgumkloster kirkegård

Løgumkloster kirkegård Løgumkloster kirkegård Klostergade 7 6240 Løgumkloster Tlf.:7474 5243 Kontortid mandag til fredag fra kl. 9,30 til 10.00 Udover denne tid kan vi træffes på tlf..: 4084 2494 Indhold: Indhold 2 Div. Orientering

Læs mere

Den sidste rejse. Helle Lykke Nielsen

Den sidste rejse. Helle Lykke Nielsen ANALYSIS May 2013 Den sidste rejse Helle Lykke Nielsen Stadig flere muslimer vælger at lade sig begrave i Danmark. Der findes i dag to muslimske gravpladser i Danmark, en i Odense og en i Brøndby syd for

Læs mere

ET ANDALUSISK PAR A DIS

ET ANDALUSISK PAR A DIS bolig ET ANDALUSISK PAR A DIS I salatdronningen Tina Scheftelowitz sommerhus i Sydspanien er stemningen på én gang eksotisk og hjemlig. Her hersker der ikke én stil, men et eklektisk mix af marokkanske

Læs mere

Præmieret 2008 Adresse Englandsgade 2-12 Bygherre Fyns almennyttige Boligselskab Arkitekt Frede Nielsens Tegnestue Ingeniør Henry Jensen A/S

Præmieret 2008 Adresse Englandsgade 2-12 Bygherre Fyns almennyttige Boligselskab Arkitekt Frede Nielsens Tegnestue Ingeniør Henry Jensen A/S GODT BYGGERI ODENSE 2008 BÆREDYGTIGHED Byggeriet i byen kommer os alle ved, fordi det påvirker byens rum og dermed er med til at sætte rammerne for hverdagens liv. Godt byggeri har et socialt ansvar -

Læs mere

Bredebro - Sønderjyllands blomstrende by i bevægelse

Bredebro - Sønderjyllands blomstrende by i bevægelse Bredebro - Sønderjyllands blomstrende by i bevægelse Illustration af Toosbuys Torv set fra Storegade Mer a kite ur hverd gen! www.movearkitektur.dk Eng i blomsterflor Åen løber I forbindelse med områdefornyelsesprojektet

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Skt. Hans Gade-karréen VEST Ravnsborggade 5-7, Nørrebrogade 20-24 samt Fælledvej 2, 4 og 10 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 2. juni 2014 at sende dette forslag i høring. Frem

Læs mere

Træningscenter Hollufgård: træning i naturen. Af fysioterapeut Gunhild Helmer Hansen, Odense kommune

Træningscenter Hollufgård: træning i naturen. Af fysioterapeut Gunhild Helmer Hansen, Odense kommune Træningscenter Hollufgård: træning i naturen Af fysioterapeut Gunhild Helmer Hansen, Odense kommune I forbindelse med træningscenter Hollufgård ligger et kæmpe parkområde med tilhørende skov, hvor det

Læs mere

GRAVSTED KERTEMINDE KIRKEGÅRD. Hvilken gravstedsform kan vi vælge, og hvad vil det betyde?

GRAVSTED KERTEMINDE KIRKEGÅRD. Hvilken gravstedsform kan vi vælge, og hvad vil det betyde? GRAVSTED PÅ KERTEMINDE KIRKEGÅRD Hvilken gravstedsform kan vi vælge, og hvad vil det betyde? Der er mange ting at tage stilling til i forbindelse med et dødsfald. Oven i sorgen skal der her og nu træffes

Læs mere

Makeupartistens have og plantesalg

Makeupartistens have og plantesalg Makeupartistens have og plantesalg Plante liste Her er vort udvalg af: Stauder Buske Krydderurter Træer Side 2 Akebia Quinata kaldes også for klatreagurk eller chokoladevin og farven er vel også nærmest

Læs mere

VIBEN 8C PRØVEHUS 01_LBF 1 STJERNE

VIBEN 8C PRØVEHUS 01_LBF 1 STJERNE VIBEN 8C PRØVEHUS 01_LBF 1 STJERNE KONCEPT LBF Basisrenovering plus mindst mulige nødvendige ekstra ustøttede arbejder BEBOERE Ældre ægtepar, som altid har boet i bebyggelsen. Ønsker at alt skal være som

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

og nyt liv i Varde midtby

og nyt liv i Varde midtby Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby side 2 Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby Området I Vardes absolutte centrum omkranset af Torvegade, Kræmmergade, Fiskergade og ligger der et upåagtet område

Læs mere

orientering Lær at finde vej

orientering Lær at finde vej orientering Lær at finde vej Fotos: Jan Hauerslev/Kurt Jørgensen Hvad er orientering? Orientering handler om at finde vej mellem et antal punkter - kaldet poster - ved hjælp af et kort. I den traditionelle

Læs mere

oplev GRÅSTeN SloTSHAve BlomSTeRHAveN i landskabet

oplev GRÅSTeN SloTSHAve BlomSTeRHAveN i landskabet oplev GRÅSTEN SLOTSHAVE Blomsterhaven i landskabet N STORE DAM GARTNERIET ÅKANDEDAMMEN FELSTEDVEJ SLOTSSØEN BILLEDDAMMEN GRÅSTEN SLOT Slotsbakken SLOTSBAKKEN 0 50 100 METER Gråsten Slot Gråsten Slotskirke

Læs mere

Et menneskeligt hus. Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum.

Et menneskeligt hus. Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum. Et menneskeligt hus Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum. n Af Marie Leth Rasmussen n Fotos: Adam Mørk Midt imellem Nørrebros karrébygninger, tæt på Rigshospitalets

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER for Aabenraa Havekreds 2015

AKTIVITETSKALENDER for Aabenraa Havekreds 2015 AKTIVITETSKALENDER for Aabenraa Havekreds 2015 Tirsdag den 17. februar 2015 HAVEINSPIRATION og ORDINÆR GENERALFORSAMLING Børge Christensen, Ålsø ved Grenaa holder lysbilled-foredrag om anlæg af haver og

Læs mere

Vejledning med priser 2015

Vejledning med priser 2015 Vejledning med priser 2015 På Gjellerup Kirkegård findes forskellige gravstedsformer: 1. Traditionelle gravsteder i forskellige størrelser. 2. Plænegrave med og uden mindesten. 3. Urnegrave i særlig indrettet

Læs mere

HAVESELSKABET VARDE KREDS PROGRAM 2015

HAVESELSKABET VARDE KREDS PROGRAM 2015 KARENS BLOMSTER MEGET MERE END BLOMSTER! Vestergade 11 6840 Oksbøl Tlf 75571085 Mail: 5210@interflora.dk HAVESELSKABET VARDE KREDS PROGRAM 2015 12 Velkommen til sæson 2015 i Varde Havekreds Velkommen til

Læs mere

Vejledning med priser 2015

Vejledning med priser 2015 Vejledning med priser 2015 På Gjellerup Kirkegård findes forskellige gravstedsformer: 1. Traditionelle gravsteder i forskellige størrelser. 2. Plænegrave med og uden mindesten. 3. Urnegrave i særlig indrettet

Læs mere

Himmelsk hortensia. Dyrk dem i krukker og bede

Himmelsk hortensia. Dyrk dem i krukker og bede Af Anita Banner og Susie Helsing Nielsen. Foto: Sari Tammikari Dyrk dem i Himmelsk hortensia Hortensia er et elsket indslag i haven, uanset om den vokser i større busketter, midt i staudebedet eller i

Læs mere

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder til familien Tæt på alle muligheder Rovsingsgade 1 lejligheder med til 3 dejlige altaner 42 ejerlejligheder dér, hvor Nørrebro giver landets ro og byens puls til at ånde Da de store, gamle produktionsvirksomheder

Læs mere

Vor Frue Kirkeplads. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 LANDSKAB

Vor Frue Kirkeplads. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 LANDSKAB Vor Frue Kirkeplads 28. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 FOTOS AF EKSISTERENDE FORHOLD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 2 4. 9. EKSISTERENDE FORHOLD 1:200 11. Vor Frue Stræde 3. 8.

Læs mere

P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup. maj 2014

P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup. maj 2014 P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup maj 2014 INDHOLD Formål 5 Intro - processen 6 Havens størrelse 8 Havens formsprog 10 Havens rammer 12 Bevægelse og flow i haven

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

Grøn afdeling i Odense

Grøn afdeling i Odense 7 Blommehaven har køkkenhaver, hønsehold og en vild blomstereng. Mange børn og voksne bruger udearealerne blandt andet til at dyrke grøntsager, passe høns, gå ture eller kælke. To gange om året mødes de

Læs mere

100 hoteller i Randers

100 hoteller i Randers nye 100 hoteller i Randers Byg et insek thote l - baggr und/tips/tricks Hvad er et insekthotel? Vores velplejede haver og parker ser måske nok flotte ud for os mennesker, men for insekterne giver det boligmangel.

Læs mere

Højgaarden - Vestbjerg

Højgaarden - Vestbjerg Højgaarden - Vestbjerg Nyt attraktivt boligområde i Vestbjerg tæt på bylivet og midt i naturen! INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Vestbjerg 06 boligoversigt 02 OMRÅDET 07 Byggegrunde 03 Vision 08 Grundoversigt 04

Læs mere

Av! Mayonnaise/ Gør-det-selv. Hygge i haven/ Læsernes billeder. Forsikringer/ Tegn de rigtige

Av! Mayonnaise/ Gør-det-selv. Hygge i haven/ Læsernes billeder. Forsikringer/ Tegn de rigtige Læs før du handler { august 2011 pris: 39,- kr. gratis for fdb-medlemmer } skvalderkål utroskab løbetur motorcykler forsikringer rabarber tema: smerte Av! Vi dulmer vores hverdag med panodil, også selv

Læs mere

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Nyopførte et-og to-plans rækkehuse Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Side 2 Side 3 R O SK IL D E F J O R D Grøn idyl med 5 minutters kørsel til centrum og havn Side 4 Side 5 Bynært med effektiv hverdag

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød Find vej i Lynge Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og parker.

Læs mere

I samarbejde med den lokale kapgang klub Phønix VI 39, er der i Vallensbæk Kommune lavet fem dejlige og naturskønne motionsruter i kommunen.

I samarbejde med den lokale kapgang klub Phønix VI 39, er der i Vallensbæk Kommune lavet fem dejlige og naturskønne motionsruter i kommunen. Gang i Vallensbæk I samarbejde med TrygFonden sætter Indenrigs- og sundhedsministeren fokus på fysisk aktivitet i 2007 under overskriften Gang i Danmark med Kronpris Frederik som protektor. Gang i Danmark

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

BYG DIN EGEN SHELTER I BAGHAVEN: Og kom helt tæt på naturen. 28 Tekst og foto Geert Mørk. Tegning: Christian Raun

BYG DIN EGEN SHELTER I BAGHAVEN: Og kom helt tæt på naturen. 28 Tekst og foto Geert Mørk. Tegning: Christian Raun BY DIN EEN SHELTER I BAHAVEN: Og kom helt tæt på naturen 28 Tekst og foto eert Mørk. Tegning: Christian Raun ør Det Selv 12/2003 Shelter betyder beskyttelse, og det er lige præcis, hvad du opnår, hvis

Læs mere

FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9

FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9 BILAG 4 BESLUTNING FÆLLES GÅRDHAVE Svenskelejrenkarréen FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9 Borgerrepræsentationen har xx.xx.2015 godkendt Teknikog Miljøforvaltningens byfornyelsesbeslutning

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT KOM TIL FREDERIKSHAVN, HVOR VI KAN VOKSE SAMMEN I Frederikshavn Kommune ser vi Spejdernes Lejr 2017 som et samarbejdsprojekt, hvor parterne

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen

FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen Nøddebogade 1-5, Sjællandsgade 33-55, Refnæsgade 28-34 og Fensmarksgade 23-27. Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 24.2.2014 at sende dette forslag om fælles

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Plantning & Landskab, Landsforeningen Levende hegn skal vedligeholdes Det danske kulturlandskab er de fleste steder et hegnslandskab.

Læs mere

BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD

BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD Takster gældende fra: 1. januar 215 31. december 215 TAKSTER PR. 1. JANUAR 215 GÆLDENDE FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD INDLEDNING. Taksterne for Erhvervelse, Begravelse og

Læs mere

Gravsteder. Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker. Orientering om kirkegårdene. ved

Gravsteder. Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker. Orientering om kirkegårdene. ved Gravsteder ved Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker Orientering om kirkegårdene De fleste af os vil før eller siden skulle tage stilling til forhold vedrørende begravelse eller bisættelse, gravsted m.

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Opsamling og inspiration. Fra dialogmødet om fælledens fremtid

Opsamling og inspiration. Fra dialogmødet om fælledens fremtid Opsamling og inspiration Fra dialogmødet om fælledens fremtid at skabe et fælles billede af fælledens fremtidige udvikling Intro Synpunkter fra dialogmødet 12. november 2012 Den 12. november 2012 blev

Læs mere

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen.

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen. Steensgaard rundt Mød vores lokale guide Regnormen Steno der har boet på Steensgaard hele sit liv, og som vil tage dig og dine voksne med på en spændende rejse fra hans jord til vores bord. Derfor er hele

Læs mere

Ansøgning til. Legepladspuljen. for Åby Skole og SFO

Ansøgning til. Legepladspuljen. for Åby Skole og SFO Ansøgning til Legepladspuljen for Åby Skole og SFO Begrundelse for ansøgningen Åby Skole er en skole i tre spor med 700 elever. Børnene kommer primært fra den del af Åbyhøj, der ligger syd for Silkeborg

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

på kirkegårdene ved Vig kirke

på kirkegårdene ved Vig kirke på kirkegårdene ved Vig kirke www.vigkirke.dk Gravsteder på kirkegårdene ved Vig kirke Her en orientering og et tilbud til dem, der skal have passet et gravsted. Vig Kirkes menighedsråd vil med denne folder

Læs mere

Kirkegårdstakster & Ordensregler. for. Magleby & Borre Kirkegårde

Kirkegårdstakster & Ordensregler. for. Magleby & Borre Kirkegårde Kirkegårdstakster & Ordensregler for Magleby & Borre Kirkegårde Takster gældende for 1. jan. 2015 31. dec. 2015 I. Medlem af folkekirken Inden for komm. Ved Medlem af folkekirken Indenfor komm. forstås

Læs mere

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Uanset om man er ung eller gammel, dyrker idræt eller "bare" har brug for en gåtur, så hjælper både ophold i naturen og bevægelse på sundheden. Når skov og

Læs mere

RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE. Information om gravsteder

RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE. Information om gravsteder RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE Information om gravsteder BEGRAVELSE OG BISÆTTELSE Handlingen i kirken samt erhvervelse af gravsted i fredningstiden, er gratis for medlemmer af folkekirken, der bor eller

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

HVOR GÅR DU HEN, NÅR DINE KÆRE GÅR BORT? Vejledning fra Silkeborg Kirkegårde og Krematorium

HVOR GÅR DU HEN, NÅR DINE KÆRE GÅR BORT? Vejledning fra Silkeborg Kirkegårde og Krematorium HVOR GÅR DU HEN, NÅR DINE KÆRE GÅR BORT? Vejledning fra Silkeborg Kirkegårde og Krematorium Side 2 Side 3 INDHOLD SILKEBORG KIRKEGÅRDE OG KREMATORIUM Valg af begravelsesform (kiste eller urne)... 6 Rettigheder

Læs mere

Dagsprogrammet. Dag 3 Efter morgenmaden forlader vi Ajloun for at køre videre til Madaba, hvor vi skal bo en nat på Mosaic City Hotel.

Dagsprogrammet. Dag 3 Efter morgenmaden forlader vi Ajloun for at køre videre til Madaba, hvor vi skal bo en nat på Mosaic City Hotel. Dagsprogrammet Dag 1 København Amman og bustransport til Ajloun, hvor vi skal have 2 overnatninger i den private Mount Birgish Camp. Vi ankommer sidst på eftermiddagen og får tid til at stifte bekendtskab

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Østen for solen Vesten for månen. Historien om en tilgængelig legeplads i København

Østen for solen Vesten for månen. Historien om en tilgængelig legeplads i København Østen for solen Vesten for månen Historien om en tilgængelig legeplads i København 2» Der var engang en fattig husmand, som havde hytten fuld af børn, men ikke stort at give dem, hverken af mad eller klæder.

Læs mere

Sæby Kirkegård. Nyttige oplysninger ved valg af gravsted

Sæby Kirkegård. Nyttige oplysninger ved valg af gravsted Sæby Kirkegård Nyttige oplysninger ved valg af gravsted Sæby Kirkegård Har et areal på 30.000 m2, og rummer 2850 kistegravsteder og 800 urnegravsteder. Den ældste del af den nuværende kirkegård blev indviet

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET Vedrørende notat om Klimaændringers betydning for udviklingen i arealet til vinproduktion i Danmark Susanne Elmholt Koordinator for myndighedsrådgivning Dato: 21. februar 212 Direkte tlf.: 8715 7685 E-mail:

Læs mere

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Hyvildparken Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Brande Tlf. 9718 0815 DanBolig Brande ApS Storegade 32 7330 Brande Tlf.: 89 18 08

Læs mere

Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger!

Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger! Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger! Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening Viborg Politigård - et studie i design og anvendelse af betonbelægninger Viborgs nye politigård blev

Læs mere

Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD

Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD 1. Servietten bredes ud, og kanterne bøjes ind mod midten. 2. Servietten bøjes én gang til. 3. Servietten lægges i fem læg. 4. Alle steder, hvor kanterne

Læs mere

KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE

KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE Takster gældende fra 1. januar 2015 31. december 2015 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE VED VORDINGBORG KIRKE Taksterne for Erhvervelse og fornyelse, Begravelse og

Læs mere

Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI

Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI Den grønne kløversti 2,1 km Kort beskrivelse af den grønne kløversti Fra Brøndbyøster Torv går man under banen og langs med Nygårds Plads. Man går forbi Kulturhuset

Læs mere

Julehjerter med motiver

Julehjerter med motiver Julehjerter med motiver Torben Mogensen 18. december 2012 Resumé Jeg har i mange år moret mig med at lave julehjerter med motiver, og er blevet spurgt om, hvordan man gør. Så det vil jeg forsøge at forklare

Læs mere

Pensionist- og nyttehaver

Pensionist- og nyttehaver Pensionist- og nyttehaver Herlev Kommune 2014 Et aktivt og socialt samvær I Herlev Kommunes 118 pensionisthaver og 272 nyttehaver, kan borgerne leje en have og dyrke blomster, urter og frugt. I haverne

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Laden og Vejrup s have. Karen og Frits Trankjær. Winni og Per Ibsen

Laden og Vejrup s have. Karen og Frits Trankjær. Winni og Per Ibsen Laden og Vejrup s have Mårdalsvej 2, Vester Velling 8860 Ulstrup Tlf. 86 46 63 79 Mobil: 51 86 63 79/22 79 23 97 e-mail: laden@city.dk www.laden.dk Kæmpe stor have 10.000 m². Speciale er stauder. Haven

Læs mere

Aars Kirkegårde Velkommen til Aars Kirke GRAVSTEDS- OG YDELSESOVERSIGT FOR 2014 INTRODUKTIONSFOLDER TIL AARS KIRKE OG KIRKECENTER

Aars Kirkegårde Velkommen til Aars Kirke GRAVSTEDS- OG YDELSESOVERSIGT FOR 2014 INTRODUKTIONSFOLDER TIL AARS KIRKE OG KIRKECENTER Aars Kirkegårde GRAVSTEDS- OG YDELSESOVERSIGT FOR 2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 GRAVSTEDSTYPER KIRKEGÅRDEN BLÅBÆRDALEN... 3 Lynghaven (park og natur gravsted 2 urnepladser)...3 Stauderhaverne (park

Læs mere

Naturlighed, skønhed og grønhed om tilblivelsen af sansehave og legeplads i Ringsted Krisecenter

Naturlighed, skønhed og grønhed om tilblivelsen af sansehave og legeplads i Ringsted Krisecenter Naturlighed, skønhed og grønhed om tilblivelsen af sansehave og legeplads i Ringsted Krisecenter Rapport om Ringsted Krisecenters haveprojekt Udarbejdet af forstander Kirsten Hejnfelt, august 2015 på vegne

Læs mere

Daghaver i Randers. Daghaverne er en grøn perle i et område, som før i tiden kaldtes Randers' Chicago på grund af sociale problemer.

Daghaver i Randers. Daghaverne er en grøn perle i et område, som før i tiden kaldtes Randers' Chicago på grund af sociale problemer. 2 I Jennumparken i har beboere lejet nyttehaver siden 1990. Randrusianere med forskellig etnisk baggrund dyrker grøntsager og blomster og mødes med deres naboer i Daghaverne. Daghaverne er en grøn perle

Læs mere

Det er derfor vigtigt at kunsten her på stedet afspejler stedets ånd på en visuel måde, som kan give noget andet og noget mere fra sig.

Det er derfor vigtigt at kunsten her på stedet afspejler stedets ånd på en visuel måde, som kan give noget andet og noget mere fra sig. Jubilæum, Højbakkegård Maj 2008 Goddag alle sammen. Mit navn er Ruth Campau. Til hverdag er jeg billedkunstner her i dag taler jeg som kunstkonsulent for Universitets og Bygningsstyrelsen, UBST UBST har

Læs mere

Side 1. Rettelser foretaget torsdag 03. maj 2012. Uge 19, torsdag 10. maj 2012 10/05/2012 14:35. 09:30 Drivhusdrømme (3:6) Ny episode

Side 1. Rettelser foretaget torsdag 03. maj 2012. Uge 19, torsdag 10. maj 2012 10/05/2012 14:35. 09:30 Drivhusdrømme (3:6) Ny episode Side 1 Uge 19, torsdag 10. maj 2012 09:30 Drivhusdrømme (3:6) Ny episode Mange drømmer om deres eget drivhus, hvor de kan trodse det kølige danske klima og pusle med planter eller nyde en kop kaffe - fra

Læs mere

LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN.

LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN. LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN. Belægningen anvendes i dag mest til parkeringspladser, torve, overkørsler, korte vejstrækninger i bykerner og private anlæg m.v. Brolægning af chaussésten laves med retvinklede,

Læs mere

Fuglefløjt og vindens susen i bøgetræerne er det eneste, der larmer her.

Fuglefløjt og vindens susen i bøgetræerne er det eneste, der larmer her. Mød os Fuglefløjt og vindens susen i bøgetræerne er det eneste, der larmer her. Vi har bøgeskoven og den nye Naturparken Hindsgavl Dyrehave som nærmeste naboer. Omgivelser der giver indtryk, og som er

Læs mere

Styr PÅ det praktiske

Styr PÅ det praktiske Styr PÅ det praktiske OPBEVARING Sæt bøgerne til vægs, del opslagstavlen op, og gem rodet væg i lommer og kasser på hjul. Her kommer syv skarpe opbevaringsidéer samt en nem vejledning til, hvordan du fører

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Tirsdag den 8. April 2014 kl. 19.30 Kristian Nors Skov byder velkommen på vegne af bestyrelsen og fortæller, at det ekstraordinære afdelingsmøde er varslet korrekt.

Læs mere

Mageløse Madam Inger Lynghøjen 8600 Silkeborg

Mageløse Madam Inger Lynghøjen 8600 Silkeborg Mageløse Madam Inger Lynghøjen 8600 Silkeborg Historien om heksen, der heksede Madmor Inger om til Mageløse Madam Inger og fik hende til I dag bor der en masse søde børn og nogle voksne ude i huset på

Læs mere

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park, Byrumskontoret Tlf.: 33 66 34 09, Fax: 33 66 71 91, E-mail: bypulje@btf.kk.dk Hjemmeside: www.vejpark.kk.dk/byudviklingspuljen BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum)

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Kære børn Jeg er dyrepasser i zoologisk have. Jeg elsker mit arbejde og dyrene er mine allerbedste venner. Er der nogen af jer, der har været i zoologisk

Læs mere