Hans Tausens betydning for Reformationen i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hans Tausens betydning for Reformationen i Danmark"

Transkript

1 Hans Tausens betydning for Reformationen i Danmark Indholdsfortegnelse 1. Indledning s Afgrænsning, problemstilling og metode s Kulturel og historisk kontekst s Luthers fortaler til de bibelske skrifter s Hans Tausens Postil s Bearbejdning s Perspektivering s Afrunding s Pensumliste Selvvalgt litteratur s Tillæg til Pensumliste Selvvalgt litteratur s Fælles pensum Renæssancekundskab II, Forår 2008 s.19 Kirsten Rysse Mahr Opgave ÅU Renæssancekundskab II Maj 2008

2 1. Indledning Reformationstiden strækker sig over nogle årtier i begyndelsen af 1500 tallet med ændringen i den politiske struktur, skiftet fra katolsk til evangelisk statskirke i Det var en urolig tid i landets historie med krige og voldsomme stridigheder mellem katolikker og lutheraner, fx Billedstormen i Frue kirke i Hans Tausen ( ) var en ivrig tilhænger af Luthers lære. Han fik en fremtrædende og vigtig rolle under og efter reformationen. Eftertiden har givet ham tilnavnet den danske Luther 2. Hans Tausens (HTs) prædikesamling, Postillen, fra 1539 var tænkt som en hjælp og støtte til de mange tidligere katolske præster, som efter reformationens gennemførelse i 1536 blev i deres embede, men nu med et slag skulle virke efter Luthers lære. Postillen anses for HTs litterære hovedværk 3. HT var den første danske lutherske prædikant i Viborg fra efteråret Han var Johannitermunk, udsendt fra Antvorskov kloster i Slagelse. Som det var almindeligt for den tids akademiske munke, havde han studeret ved flere universiteter i Tyskland. I læste HT ved universitetet i Wittenberg, hvor Martin Luther( ) og Philipp Melanchton( ) underviste. Som mange andre blev HT grebet af sin tids humanistiske strømninger (se s.4-6). HT blev lutheraner, og det lagde han ikke skjul på, da han kom tilbage til Antvorskov. Men var HT luthersk i sin forkyndelse? I 1500 tallet var tro og kirkegang et væsentligt element i almindelige menneskers liv, en del af deres identitet. Reformationsbevægelsen, lutheriets gift som modstanderne kaldte det, var startet i byerne og bredte sig fra købstæderne som eksempelvis Viborg. I 1526 indførte hertug Christian (den senere Christian d.3) reformationen i Sønderjylland. Nyskabelser i reformationens kirkekultur var 1 Kilder: Helgesen, Skibbykrønikken s Schwarz Lausten, Reformationen i Danmark, s. 9/10. 2 Torben Svendsen kalder sin biografi fra 1994: Hans Tausen, Den danske Luther + H.V. Gregersen: Reformationen i Sønderjylland, s B.S.Ingemann: På Tave bondes ager fra Kilder: Det danske folks historie bind IV, s Christensen, Hans Tausen fra Birkende til Ribe s. 133, Kornerup, Indledning til Hans Tausens Postil s Schwarz Lausten, Indledningen til Peder Palladius Visitatsbog, s.12 4 Det danske folks historie bind III, s Schwarz Lausten, Reformationen i Danmark, s. 34 og 43 1

3 prædiken og salmesang på modersmål samt nadveren. Det var en stor omvæltning for de mange danskere, som var vokset op med den katolske kirke og fik reformationen påført ved lov. 5 I 1522 begyndte Luther på sine bibeloversættelser til tysk. Luther forsynede bibeloversættelserne med fortaler, en slags læser vejledning. Bibeloversættelserne er Luthers litterære hovedværk 6. Både Luther og HT skrev også salmer. Mange af Luthers salmer blev oversat til dansk, og de er begge repræsenteret i nutidens Danske Salmebog. 7 Ved reformationen i 1536 skulle kirkens forhold omorganiseres. Den nye kirke skulle finde sin form, og HT deltog i det udvalgsarbejde, som førte frem til kirkeordinansen 8. Den blev vedtaget og underskrevet af Christian d.3. i september Som nævnt side 1 blev mange af de katolske præster i deres embede, men de skulle nu lære sig at være evangeliske/lutherske. Behovet for uddannelse og vejledning var stort, og prædikanterne havde allerede gjort opmærksom på disse forhold på herredagen i Odense i En postil, som også kendtes i den katolske kirke kunne være en værdifuldt hjælp til sognepræsterne, og faktisk havde både Luther i Tyskland og Olavus Petri i Sverige udsendt lutherske kirkepostiller på modersmål 9. HTs danske lutherske Postil blev som nævnt side 1 udgivet i Der kan stilles en række spørgsmål til HTs Postil. Er ånden i Postillen luthersk? Var sproget forståeligt for en ikke så boglig sognepræst? Var bogen anvendelig for præsten under gudstjenesten? Og blev den i det hele taget anvendt efter hensigten? Postillen er en smuk bog med fine grafiske illustrationer. Er Postillens billedstof præget af den italienske renæssance? 2. Afgrænsning, problemstilling og metode. Ligesom der kan stilles flere spørgsmål til HTs Postil, kan der også stilles forskellige spørgsmål om HTs engagement og virke i reformationen. På hvilket grundlag har eftertiden udnævnt ham til Den danske Luther? Denne opgave drejer sig om den vejledning HT formulerede til datidens 5 Kilder til ovenstående: Det danske folks historie III s Ibid IV s Gregersen, Reformationen i Sønderjylland s Schwarz Lausten, Reformationen i Danmark, s E. Thestrup Pedersen, Indledning til Fortalerne til de bibelske skrifter, s.12 7 Den Danske Salmebog s og Kirkeordinansen: Den kirkelige grundlov i forbindelse med reformationen. Den indeholdt bestemmelser om kirkens funktion, forkyndelsen, valg af præster o.m.a. Kilde: Schwarz Lausten, Reformation i Danmark, s. 9 9 Christensen, Hans Tausen, s Kornerup, Indledning til Hans Tausens Postil, s. 10 2

4 sognepræster i Postillen. Er vejledningen præget af en luthersk holdning? Via Postillens tekster kan man få en pejling af, hvad HT lagde vægt på i sin forkyndelse. Jeg har fravalgt at gå ind i HTs virke i de urolige tider før reformation (fx i Viborg og København), processen mod HT i København, HTs virke som præst og underviser (i København og Roskilde) og senere superintendant/biskop i Ribe samt ændringer i kirkekulturen. Opgavens problemstilling: Er der overensstemmelse mellem Martin Luthers opfattelse af de bibelske skrifter og den vejledning Hans Tausen giver sin samtids danske sognepræster gennem Postillen? Metode: Der indledes med en beskrivelse af den samtidige kulturelle og historiske kontekst med uddybende data om Martin Luther og Hans Tausen. Derefter beskrives udvalgte tekster af Luthers Fortaler til de bibelske skrifter og udvalgte tekster af Hans Tausens Postil. I bearbejdelsen sammenlignes de udvalgte tekster af Luther og HT set i en samtidig kontekst. 3. Kulturel og historisk kontekst. En ny epoke i Europas historie begyndte omkring år Byerne voksede, handel og håndværk blomstrede op og en ny magtfuld middelklasse begyndte at gøre sig gældende overfor godsejerne og kirken. Verdensbilledet ændredes med opdagelsen af nye kontinenter og rejser til fjerne lande. Fyrster og konger ville gerne bryde adelens og kirkens magt, de lovgav og udviklede en centraladministration med fyrsten eller kongen som centrum i et effektivt styre. Den moderne stat begyndte at udvikle sig, og i administrationerne kom der ikke-adelige og ikke-gejstlige, ofte personer med universitetsuddannelse. Latin var det akademiske sprog, og det blev almindeligt at drage udenlands for at studere. Efterhånden svækkedes den middelalderlige forestilling om, at kristenheden alene styres af Paven, der er overordnet kejseren. De enkelte lande ønskede et stærkt kongeligt styre, som var arveligt, samt en kirke, som var mere afhængig af den lokale fyrste end af Paven i Rom. Udviklingen startede i de italienske bysamfund allerede i 1300tallet og bredte sig i 1500tallet til resten af Vest- samt Nordeuropa. Jacob Burchardt ( ) beskrev som den første de store 3

5 ændringer indenfor litteratur, kultur, tænkemåde og kunst i Italien, og han gav perioden navnet Renæssancen, i.e. genfødelse. Det er den antikke kultur, der bliver genfødt eller snarere omtransformeret til et samtidigt udtryk, ofte benævnt med udtrykket antikreception 10. Renæssancen som epoke er karakteriseret ved en stærk inspiration og påvirkning fra antikken på alle de ovenfor nævnte områder. Albrecht Dürer ( ) grafiker og maler fra Nürnberg var uddannet i gotisk tradition, oprindelig som guldsmed ligesom sin far. Han blev en af dem, der var med til at bringe de nye strømninger i billedkunsten fra Italien til Nordeuropa (fx perspektivet). Han var en belæst mand og havde kontakter med nogle af sin samtids humanister. En af dem var Erasmus af Rotterdam (1466/ ), den store humanist i Nordeuropa. Han var kritisk mod sin tids katolske kirkeforvaltning og i sit store forfatterskab, hvor han også brugte satiren, angreb han kirken 11. Erasmus af Rotterdam(ER) udgav i 1516 Det nye Testamente i en græsk oversættelse, et værk som HT ganske givet har kendt og brugt. ER ønskede en kirkelig reform, men i den katolske kirkes regi, og han forblev katolik hele livet. En anden af Europas store humanister var Philipp Melanchton. Allerede som 21årig blev han professor i græsk ved Wittenberg Universitet. I sin tiltrædelsesforelæsning, på latin og fuld af referencer fra antikken, argumenterede han for en humanistisk reform af universitetets uddannelser 12. I 1537 genåbnedes Københavns universitet efter Melanchtons model fra Wittenberg. I 1518 er Wittenberg kendt i hele Europa. Martin Luther havde opslået sine teser mod afladshandelen på kirkedøren i Wittenberg i 1517, og bl.a. bogtrykkerne 13 hjalp med at udbrede hans synspunkter. Luther afbrød i 1505 som 22årig et jura studium mod sin fars vilje og blev munk. Luther var plaget af spørgsmålet om sjælens frelse, men det strenge liv som munk hjalp ham ikke. Han erfarede at askese, bønner, andagter, skriftemål og studier ikke førte ham nærmere til Gud. I 1507 blev han præsteviet og begyndte derefter at studere teologi. På en rejse for klosteret til Rom i , oplevede han afladshandelen på nært hold blev Luther katolsk præst, han tog doktorgrad og blev professor ved Wittenberg universitet. Studier og tolkninger af de bibelske skrifter var nu også hans faglige arbejde, og det var her, han gjorde sin såkaldte reformatoriske opdagelse. Den går ud på, at Gud skænker retfærdighed og frelse til mennesket. Gud er ikke dømmende, men opretter sit fællesskab med mennesket. Gud er ren kærlighed og tager sig 10 J. Burchardt var en schweizisk historiker og kunsthistoriker. Hans banebrydende værk, Renaissancens kultur i Italien, kom i Bogen betragtes stadig som klassikeren. 11 Fx i Julius foran den låste himmelport, uddrag i Kompendiet Renæssancekundskab II, forår 2006, s Philipp Melanchton: Über die Notwendigkeit, Kompendiet i Renæssancekundskab II, forår 2006, s Bogtrykkerkunsten blev opfundet i 1440ern af Johan Gutenberg 4

6 netop af det syndige menneske, som ikke skal gøre sig fortjent til frelsen. Mennesket får frelsen som en gave af Gud. Troen er ikke en menneskelig præstation, men skabes af kærlighedens og tilgivelsens ord. Evangeliet, løfterne, er retfærdiggørelse, frelse og at tro. - Menneskets forhold til Gud, var det vigtigste spørgsmål for Luther. Luther begyndte at indse, at den katolske teologi var forkert. Han var en aktiv debattør, forfulgte sine synspunkter og var med i mange reformkrav. Nogle af hans synspunkter var, at kirken kun skulle tage sig af at forkynde evangeliet og opgive enhver økonomisk og politisk magt. Staten skulle kun tage sig af politiske og sociale opgaver, beskytte kirken, men ikke blande sig i troen. Staten kunne overtage/inddrage store dele af kirkens besiddelser, men de skulle i vidt omfang anvendes til sociale formål. Rom indledte en kætterproces mod Luther. Paven sendte en bandtrusselsbulle, som Luther brændte, og kort efter blev han lyst i band af Paven. På kirkemødet i Worms i 1521, hvor Luther fik frit lejde, dømtes han som kætter af kejseren, der fulgte Pavens vilje. Frederik den Vise`s ( ) soldater bragte Luther til Wartburg, hvor han boede et års tid. Derefter vendte han tilbage til Wittenberg, hvor han boede og arbejdede indtil sin død. I 1525 stifter Luther familie. Han gifter sig med en bortløben nonne, og de får 6 børn 14. I begyndelsen af 1500 tallet var Danmark 15 et feudalsamfund med store sociale skel. Den katolske kirke var en magtfaktor i samfundet med store jordbesiddelser. Rigsrådet bestod af højadelige og gejstlige, fx biskopper, og det var rigsrådet som udpegede og underskrev håndfæstningen med kongen. Der var mange klostre, og de tog sig bl.a. af sygeforsorgen. Ved domkirkerne lå katedralskolerne, som primært havde til opgave at uddanne præster. Efter reformationen i 1536 kom de under staten og blev starten på latinskolerne. Ligesom i Sydeuropa kom de humanistiske strømninger først fra omkring 1500 og senere spores renæssancepåvirkninger i arkitekturen, fx er Egeskov på Fyn bygget i 1550erne og en af renæssanceperlerne, Rosenborg, blev opført i årene omkring Christian d.2. ( ) søgte at støtte handel og retspleje i købstæderne og at knække højadelens og kirkens magt, men han var også optaget af krigsførelse. Christian d.2. var officielt katolik, men hans interesse for Luther var vakt. Senere, da han boede i eksil i Nederlandene, blev han lutheraner. 14 Kilder til afsnit om Luther: Hakan Arvidsson, Europa , s Leif Grane, Historien om Martin Luther, s Schwarz Lausten, Reformationen i Danmark, s Kilder til afsnittet: Ibid s Det danske folks historie, Bind III s Bind IV s

7 Kampene mellem katolikkerne og lutheranerne forgik åbenlyst fra medio 1520erne, hvor HT i Viborg begyndte på de populære evangeliske gudstjenester med dansk salmesang. Det skabte megen røre og uro i byen. Hans Tausen blev smidt ud af Johanitterordenen, men med hjælp fra byens borgere endte det med, at Frederik d.1. ( ) udstedte et kongeligt beskyttelsesbrev til HT. Beskyttelsesbrevet satte ham udenfor kirkens jurisdiktion (domstol), og han blev udnævnt til kgl. kapellan. HT havde kgl. beskyttelsesbrev indtil reformationen blev indført i Til stor forargelse for mange giftede han sig i Fra 1529 til 1538 er HT kgl. kapellan i København. Endvidere underviser han fra 1537 på universitet bl.a. i hebraisk. Mange havde ligesom HT studeret på udenlandske universiteter, bl.a. Wittenberg, hvor Melanchton og Luther underviste. Chierstiern Pedersen (f. før 1480 og død i 1554) blev fx magister fra Paris universitet. Han var i starten katolik, men skiftede senere over til lutherdommen. Han skrev bl.a. religiøse-opbyggelige skrifter og verdslige humanistiske bøger på både dansk og latin. En glødende modstander af lutherdommen var humanisten Paul Helgesen (født ca.1485, død ca. 1535). Paul Helgesen (PH) var ligesom Erasmus fra Rotterdam reformkatolik. PH var kritisk overfor den megen verdslighed i Rom, men en reform af kirken skulle bygge på studier og fromhed. Hans Tausens opfattelse af det væsentlige i den kristne forkyndelse ligger implicit i Postillen ifølge Christensen 17 : Forkyndelsen skal være for hele folket let tilgængeligt og lige så klart som solens skin. Det drejer sig om Kristus og hans gerninger. Prædikanten skal ikke tale om sig selv, men om det, som Helligånden lægger ham på hjerte - om Kristus, som er vores forløser og frelser. Prædikens værdi afhænger af, om Guds ånd er med, men deraf skal ikke sluttes, at præsten ikke skal forberede sig. HT har ikke meget tilovers for dem, som vil prædike meget, men ikke vil studere. Det er gennemgående, at det evige liv skænkes af Guds nåde og at troen er den eneste vej til at tage imod. Der er mange eksempler og detaljerede forklaringer med henvisninger. 4. Luthers Fortaler til de bibelske skrifter Luther oversatte Bibelen til tysk, mens han som fredløs boede på Wartburg slot under beskyttelse af kurfyrsten Frederik den Vise. De forskellige dele af oversættelsen blev forsynet med fortaler eller indledninger. Det nye var ikke fortalerne i sig selv, en tradition fra oldkirkens tid, det nye var, at 16 HT gift i 1527 med Dorothea Sadolin og i 1538 m Ane Andersdatter. HTs første kone døde tidligt. Der er børn fra begge ægteskaber, og HT er stamfader til en stor slægt. Kilder: Det danske Folks historie III, s Stamtavler. 17 Christensen, Hans Tausen, s

8 Luther i fortalerne henvendte sig til ulærde bibellæsere. Den hellige skrift skulle forvandles fra blot at være en kirkebibel til en folkebog, således at bibellæsning blev til gavn for almindelige mennesker. Fortalerne er en slags nøgle til Bibelen med henblik på, at den ulærde kunne læse den i lyset af det bibelske budskabs hovedanliggende, forkyndelsen af budskabet om Kristus. I fortalerne stiller Luther de fortabtes frelse ved Kristus frem som det store midtpunkt i de bibelske skrifter. Bibeloversættelsen og fortalerne var fra Luthers side også tænkt som et våben mod pavekirken. Hvis Bibelen ikke læses i lyset af den mundtlige forkyndelse af Kristus som sejrsherrer over alle fordærvsmagter, kan den blive en lukket og endog farlig bog, mere en vildleder end en vejleder. Luthers første samlede udgave af hele Bibelen på modersmålet udkom i Luther reviderede hele tiden sine oversættelser og fortaler, og i hans levetid udkom 11 oversættelser af Bibelen, den sidste i I mange år var fortalerne en fast bestanddel af Luthers tyske Bibel. I Danmark var der i 1500tallet forskellig praksis mht. fortalerne, fx medtog HT fortalen til Det gamle Testamente i sin oversættelse af Mosebøgerne, der udkom i Magdeburg i Christiern Pedersen benyttede delvis Luthers fortaler i sin oversættelse af Det nye Testamente af 1529, mens fortalerne ikke var med i Christian d.iii.s Bibel af En fuldstændig samling af Luthers fortaler på dansk udkom anonymt i 1560, men det var i Frederik d.2.s Bibel af 1589, at alle Luthers fortaler først blev optaget i en dansk bibel. De gled snart ud igen 18. Fortalerne er oversat og udgivet på nudansk i 1960erne. Der er godt en snes fortaler til såvel Det gamle Testamente som til Det nye, nogle er lange fx fortaler til Det nye Testamente og Romerbrevet, andre er korte fx Paulus` breve til Efeserne og Galaterne. Af fortale til Johannes åbenbaringer er der 2 meget forskellige versioner en fra 1522 (kort) og en fra 1545 på ca. 8-9 sider (en af de lange). Fortale til Det nye Testamente (1522) 19 Formålet med en forklaring og en fortale er, at føre den enfoldige ind på den rette bane og få viden om, hvad der kan forventes af denne bog. Bogen indeholder ikke bud og love, men evangeliet og guds løfter. Evangelium (græsk) betyder et godt budskab, en glædelig efterretning, gode nyheder, et jubelråb. I Det nye Testamente er evangeliet og Guds forjættelse nedskrevet og ligeledes historien 18 Kilder til afsnittet M Schwarz Lausten: Reformationen i Danmark, s 14 og 96 + E. Thestrup Pedersen: Indledning til Fortalerne til de bibelske skrifter, s Kilde: Martin Luther, Fortalerne til de bibelske skrifter, s

9 om de mennesker som tror eller ikke tror på det, således at man kan være sikker på, at der kun er eet evangelium, ligesom der kun er eet nyt Testamente, kun een tro og kun een Gud, som giver løfter. Guds evangelium og nye testamente er et glædeligt budskab, et jubelråb. Luther sammenligner med en mand, som i et testamente har truffet bestemmelser om fordeling af sine ejendele før han dør, en mand som har skikket sit bo. Før Kristus døde, havde han bestemt og befalet, at Guds evangelium og nye testamente skulle bekendtgøres i hele verden. Alle, som tror på det, kan få del i Kristus` ejendom, som er det liv han overvandt døden med, den retfærdighed han udslettede synden med og den salighed, hvormed han overvandt den evige fordømmelse. Et stakkels menneske kan ikke få nogen større trøst end det dyrebare og dejlige budskab om Kristus. Evangeliet er udelukkende en prædiken om Kristus, Guds og Davids søn, der ved sin død og opstandelse har overvundet synd, død og helvede for alle mennesker, der tror på ham. Evangeliet, glædesbudskabet kan fortælles kort med få ord, som Peter og Paulus gør, eller det kan fortælles med mange ord, som de fire evangelister gør. Man skal passe på, at evangeliet ikke bliver en lov- eller lærebog. Evangeliet kræver ikke gerninger af os for at blive retfærdige og salige, men det kræver tro på, at Kristus har overvundet synd, død og helvede for vores skyld. Troen er retfærdig, levende og salig. Mennesket behøver kun at vise troen i sine gerninger. Ja hvor troen er, giver den sig tilkende ved gode gerninger. Den troende taler om evangeliet, lærer andre derom, vover livet for troen og prøver at gavne og hjælpe sin næste. Da Kristus døde, gav han ikke anden befaling end kærligheden. For der hvor kærlighedens gerninger ikke kommer af sig selv, der er troen ikke rigtig, evangeliet sidder ikke fast i hukommelsen, og Kristus er endnu ikke forstået på den rette måde. Luther anbefaler, at læsning af det nye Testamentes bøger sker med ovenstående i tankerne. Hvilke af det nye Testamentes bøger der er de rette og de ædleste (1522) 20 Efter Luthers opfattelse er de bedste bøger Johannes` Evangelium, Paulus` breve især Romerbrevet - samt Peters første brev. Dem bør man starte med. Enhver kristen rådes til at læse dem ofte, ja daglig, så de kendes lige så godt som det daglige brød. Der er ikke mange beskrivelser af Jesu handlinger og undere, men mesterligt gengivet, hvordan troen på Kristus overvinder synd, død og helvede, og giver livet retfærdighed og salighed evangeliets rette natur. Johannes skriver meget om Kristi prædiken og ikke så meget om hans gerninger. De 3 andre evangelister, Mattæus, Markus og Lukas skriver meget om gerningerne, men ikke så meget om 20 Kilde: Martin Luther, Fortalerne til de bibelske skrifter, s

10 ordene. Derfor er Johannes evangelium det foretrukne. Ligeledes foretrækkes Paulus` og Peters breve frem for de tre andre evangelister. Læseren anbefales Johannes evangelium og hans første brev, Paulus` breve - især det til Romerne samt brevene til Galaterne og Efeserne - samt Peters første brev. Disse bøger viser Kristus, og heraf kan læres alt, hvad der er nødvendigt for at blive salig. Fortale til Paulus` brev til Romerne 21 Dette er Det nye Testamentes vigtigste brev. Det er nyttigt ikke blot at kunne Romerbrevet udenad, men også at beskæftige sig med det hver dag. Som dagligt brød for sjælen jo mere man læser eller tænker over det, des bedre smager det. Luther vil gerne yde sit bidrag til, at Romerbrevet bliver forstået bedre, for det er slemt tilsløret af mange vrøvlede forklaringer, selvom brevet i sig selv er et klart lys. For at gøre læsningen nyttig forklares centrale begreber i Paulus` sprog. Det er ord som lov, synd, nåde, tro, retfærdighed, kød, ånd og lignende. Fx er der forskel på menneskers lov og Guds lov. Guds lov kræver hjertets dyb, og det betyder, at mennesket skal have fri lyst til det gode for at kunne holde Guds lov. Det er almindeligt, at mennesker naturligt føler lyst til det onde og ulyst til det gode. Hvor handlinger udadtil ser ud som gode, men ikke er i overensstemmelse med en fri lyst til at gøre det gode, der stemmer hjertets inderste ikke med Guds lov. Det er en synd som fortjener Guds vrede, selvom det udadtil ser anderledes ud. Nåde betyder Guds yndest eller gunst. Guds tilgivelse af et menneskes synder er ubetinget og mennesket kan intet gøre for at gøre sig fortjent til nåden. Guds nåde deles og udstykkes ikke, men bringes os helt og holdent. Tro er Guds gerning i mennesket. Den forvandler og genføder os og gør os til nye mennesker. Tro er en levende urokkelige tiltro til Guds nåde. Den gør én glad og dristig. Det er lige så umuligt at skille gerning fra tro, som at skille varmen og lyset fra ilden. Du skal bede til Gud om at få troen givet. Der er ret detaljerede eksempler med begrundelser på de forklarede begreber og med henvisning til forskellige skriftsteder i Bibelen. Herefter følger en detaljeret gennemgang af indholdet i Romerbrevets 16 kapitler. 21 Kilde: Martin Luther, Fortalerne til de bibelske skrifter, s

11 Fortale til Johannes åbenbaring (1522 og 1545) 22 I den korte fortale fra 1522 begrunder Luther, hvorfor han ikke værdsætter denne bog. Apostle beskæftiger sig ikke med syner, men taler med klare tørre ord. Det er hvad Luther føler. Hans ånd kan ikke komme til rette med Johannes åbenbaringer, hvor Kristus hverken bliver forkyndt eller erkendt. Men andre kan tænke anderledes og må følge, hvad deres ånd siger til dem. Luther vil holde sig til de bøger, hvor Kristus ses klart og rent. Fortalen blev i 1530 erstattet af en lang fortale, hvor Johannes åbenbaringer søges at tages alvorligt som et åbenbaret skrift. Den anvendte udgave (se note 18) er tilpasset Luthers sidste udgave af Bibelen fra Indledningsvis omtales forskellige slags profetier. Den ene slags er at udlægge profeternes skrifter. Den er mest nødvendigt og er dagligt påtrængende. Den profeti underviser i Guds ord, lægger grundlaget for kristendommen og passer på (værner om) troen. Den anden slags profeti spår om begivenheder, som vil komme og ikke på forhånd er omtalt i skriften. Det kan være med klare ord, med billeder og ord og endelig udelukkende i billeder og figurlig tale. Johannes` åbenbaring er som sidstnævnte. Udlægning af hændelsesforløbet i bogens kapitler ses ud fra trængslerne i kristenhedens historie op til pavedømmet, som også får verdslig magt. Der sluttes med et billede på trøst. Den hellige stad er fuldkommen, parat til at blive ført som brud til det evige bryllup. Kun Kristus skal være Herre, og alle gudløse fordømmes og farer til helvede sammen med djævelen. Nytten af denne udlægning af Johannes åbenbaring er tosidet. Det ene er trøsten; ingen trængsler eller lidelser kan undertrykke kristenheden, som til sidst skal vinde og beholde sejren. Den anden er advarslen mod den store forargelse, som truer kristenheden. Troen på én hellig, kristen kirke kan ikke erkendes af fornuften det er en tro. Kristus er hos os og sejre til sidst. 5. Hans Tausens Postil Hans Tausens Postil 23 er udgivet i oktavformat i 1539 af Hans Walther, bogtrykker i Magdeburg. Hovedteksten er sandsynligvis skrevet under HTs ophold i København medio 1530erne 24. Postillen 22 Kilde: Martin Luther, Fortalerne til de bibelske skrifter, s Kilder til indledende afsnit: Christensen, Hans Tausen fra Birkende til Ribe, s Kornerup, Indledning til Hans Tausens Postil, s Både Kornerup og Christensen henviser til Småskrifter af Hans Tausen udgivet af Rørdam + Christensen henviser en del til Kornerup. 10

12 blev i 1934 genoptrykt og udgivet med en fyldig indledning af Bjørn Kornerup. Et glossar, med oversættelse af nogle af de gamle danske ord til nu-dansk, er et godt hjælpemiddel ved studiet af teksterne med den gotiske skrift. I Postillen er der læsninger og prædikener til alle kirkeårets søn- og helligdage. Reformationen var et diktat fra magthaverne og mange sognepræster blev i deres stilling og accepterede tilsyneladende den nye tros lære. Det var en påtrængende opgave at gøre præstestanden i stand til at forkynde evangeliet i en luthersk ånd. Postillen består af 2 dele Del 1 - Vinterdelen med dedikation til Kongen og læseren samt læsninger til kirkeårets 1. halvdel - fra Advent til Maria Bebudelsesdag. Lidelseshistorien, som slutter med påskelørdag, er i et selvstændigt afsnit bagest i del 1 med eget forord og register. Del 2 - Sommerdelen - starter med Påskesøndag og slutter med 26ende søndag efter Hellig Trefoldigheds søndag (Trinitatis). Læsningerne eller perikoperne 25 rummer epistelteksten med korte kommentarer 26 samt dagens evangelium med en efterfølgende længere prædiken. Sognepræsterne kunne vælge at læse prædiken op, eller de kunne lade sig inspirere til deres egen prædiken. Siderne til dedikationer og registrer er uden nummer. Ellers er der nummerering på hver anden side. Registrene følger umiddelbart efter søn- og helligdagenes tekster, dvs. bagest i bøgerne. I begyndelsen kan Postillen have været brugt direkte ved gudstjenesten. Men driftige bogtrykkere fandt snart ud af at udgive små bekvemme håndbøger med perikoperne. Fortalerne i Postillen Vinterdelen indledes med en dedikation til Christian d.3. Danmarks og Norges konge (+ hele den lange formelle titel) og er underskrevet København Efter indledende hilsener og ønsker om Guds nåde og fred mindes HT kongens afdøde far, Frederik d.1.s ønske om, at evangeliet bliver frit, selvom mange store herrer både i Danmark og i udlandet 24 Flere forfattere går ind i problematikken om, hvornår hovedteksten kan være skrevet. Dedikationen til kongen er underskrevet i 1536 i København. Da Postillen udkom i 1539 var HT i Roskilde. - Kornerup s Se også Christensen: Hans Tausen fra Birkende til Ribe s Passionshistoriens dedikation til sognepræsterne er underskrevet i Roskilde i Perikope (gr) afsnit: bibelafsnit, der ved gudstjenesten tjener som prædiketekst og til oplæsning, Teologisk ordbog af Johannes Hanselmann og Uwe Swarat, Lohses forlag, Fredericia De korte kommentarer er en summarisk eksegetisk udlægning af teksten, dvs. blot en bredere, omskrivende genfortælling af teksten. Kilde, Kornerup, Indledning til Hans Tausens Postil, s

13 var imod det. Gud har ført Jeres Nåde og kgl. Majestæt (Christian d.3.) som en naturlig afløser for, at det hellige evangelium har fået indgang i riget. Kongen opfordres til at gennemføre det, der nu mangler, samt at se det som en del af jeres kgl. Embede. Skiller Kongen sig af med ugudeligheden, styrkes hans trone med retfærdighed. Det vigtigste i den nyordning, der nu forestår, er at Guds ord æres og forkyndes flittigt for menigheden. På opfordring af de andre evangeliske forkyndere og med Deres kgl. Majestæts vilje og samtykke har HT fordansket og ladet trykke (oversat til dansk og udgivet) de epistler og evangelier, som læses for folket på alle søn- og helligdage sammen med en mådelig udlæggelse (prædiken). HT opfordrer kongen til at hjælpe med en god og bekvem reform, som vil føre til at evangeliet vil blive prædiket overalt, at skoler og universitet kommer i gang, samt at ungdommen holdes til tugt og lærdom, og der kommer en god kristen skik på hospitalerne. Derefter følger fortalen til læserne, de fromme og uvillige, som HT hilser med Guds nåde ved Kristus. HT henvender sig til dem der ikke have såre studeret, og ikke hørt meget af den hellige skrifts udlægning. Især til dem der er sat til at lære andre gerne vil gøre deres bedste men ikke rigtig formår det. Postillen har to hensigter - den ene: at hjælpe de præster, der har god vilje, men står tilbage i oplysning - den anden: at hjælpe menigheden til en hårdt tiltrængt skriftforklaring. Postillen er en vejledning og en fast grund til egen hjælp. Læseren skal tage alt i den bedste mening. Det er lettere at dømme og foragte en andens arbejde end at gøre noget godt selv. Er viljen god kan en mand lære skriften i en hel uge, og siden om søndagen på et sandt og klogt grundlag lærer sine sognefolk om troens gode gerninger. Første Søndag i advent Blad I IX i Vinterdelen Epistlen: Romerbrevet kap.13, vers Formaninger om at vandre sømmeligt som ved dag, iført Herren Jesus Kristus og ikke pleje kødet; så begæringer vækkes. I kommentarerne (6) til epistlen: Natten er Det gl. Testamentes tid, for den tids jøder ligger den sande hellighed og salighed fjern. Det nye Testamente sammenlignes med den lyse dag, som klart viste den fremfarende ugudelighed. Guds ubegrænsede nåde og godhed er i Kristus. Formaninger om at vågne op, se hvad der er sket i mørkets tid, gøre som vi plejer og foretage lydige, fromme og 12

14 retfærdige gerninger, som vi er trygge ved at bekende Lysets børn skal vende sig mod synden og mørkets børn. Evangeliet: Mattæus kap. 21 vers 1-9 Indtoget i Jerusalem. Jesus og hans disciple er på oliebjerget, disciplene henter det æsel, som Jesus skal ride ind på i Jerusalem, folkeskaren breder deres kapper ud, strør grene på vejen og følger efter. (en forudsigelse) 4. søndag efter påske Blad XXXIX XLVII i Sommerdelen Epistlen: Jacob kap.1, vers Gode gaver kommer fra Gud, formaninger om at høre og tage imod Guds ord, aflægge vrede og ondskab. I kommentarerne (3): Det der kommer fra himlen er virkelig godt, modsat det onde i menneskene. Gud oplyser os, vi kan ikke forstå det, som tilhører Gud. Det samme evige lys mørkner aldrig i sig selv den guddommelige vished lyser, selvom den også kan formørkes af egen blindhed. Evangeliet: Johannes, kap 16, vers 5-14 Jesus går bort, I (disciplene) er kede af det, der kommer en talsmand, sandhedens ånd, som vil vejlede jer. Hellig Trefoldigheds søndag Blad C CVII i Sommerdelen Epistlen: Romerbrevet af apostlen Paulus, kap. 11, vers Om Guds rigdom, visdom og uransalige veje. Hvem kender hans tanker, el. er hans rådgiver? Hvem gav ham noget for at få noget igen, slutter med en lovprisning. I kommentarerne (4): vi skal være tilfredse med den forstand Gud har givet os, Gud er klogere, han har ikke spurgt nogen han haffuer ikke gaat til raads med nogen Jøderne har fået af Guds nåde, og ingen kan beskylde Gud, om han tager noget fra jøderne og giver til hedningerne. Det et menneske har el. har haft er givet uforskyldt af Gud slutter med en lovprisning. Evangeliet: Johannes, kap. 3, vers 1-15 Historien om en jødisk rådsherre Nicodemus, som kommer til Jesus om natten. Prædiken indledes med at Guds tilsagn og løfte om salighed for alle vil opfyldes - hver bliver kaldt til sin tid. Derefter følger prædiken evangeliets fortælling om jøden Nicodemus, der kommer til Jesus i nattens mørke, så hans venner ikke ser ham. På grund af verdens ære og rigdom hindres hans salighed. Jesus tager Nicodemus alvorligt, taler om Guds sind og menneskenes og om menneskenes uforstand i de åndelige spørgsmål, men Guds børn skal tro på Guds råd og på Jesus Kristus. Taler 13

15 om dåben, mennesket skal genfødes i Guds ånd. Det kødelige kan ikke forstå det åndelige. Flere steder går det igennem prædiken, at vi (menneskene) kommer til Gud via Kristus. Der er flittigt brug af citater fra både Det gamle og Det nye testamente. 6. Bearbejdning Opgavens data er afsnit 3,4 og 5. I dette afsnit vil jeg sammenholde data og undersøge, om jeg kan få dele af et svar på, om HT vejleder sognepræsterne i en luthersk ånd. 27 Vedrørende perikoperne er 4 af de 6 perikoper 28, der er undersøgt, i Luthers præferenceområde. Det lille tilfældigt udvalgte materiale viser måske en tendens, at der er overensstemmelse mellem Luthers og HTs præferencer. Men dels er det et lille materiale, og dels er det et fagligt område, hvor jeg er på besøg. Så det er alt for usikkert at konkludere noget som helst. Ved nærlæsning af såvel Kornerups indledning til Postillen, som Christensens biografi fra 1942 fornemmes tydeligt, at de har en solid faglig ballast på området. Christensen formulerer sin opfattelse af HTs holdning til forkyndelse: Præstens tale skal være klar og forståelig talen skal være lige så klar som solskin. Sammenholdes dette med Luthers hensigter, at skrive læsevejledninger til fortalerne til de bibelske skrifter, så er de helt på bølgelængde. Luther vil gerne føre den enfoldige ind på rette bane, og HT opfordre sognepræsterne til at øve sig, så deres tale bliver klar og forståelig. I de perikoper og tekststykker jeg har læst i Postillen, er sproget klart og direkte med korte sætninger og letforståelige ord.(jeg havde nu ofte brug for Glossariet for at få mening i nogle af ordene). Luther skriver, at han foretrækker ord frem for gerninger og han gør meget ud af at forklare sin tolkning af Paulus` sprog. HT skriver i prædiken til Trefoldigheds søndag, hvorledes Jesus vejleder jøden Nicodemus i åndelige spørgsmål, og at mennesker kommer til Gud via Kristus. Det passer fint med Luthers tale, når han siger, at tro er ikke en menneskelig præstation, og mennesket får frelsen som en gave af Gud. 27 På side 3 er problemstilling formuleret på følgende måde: Er der overensstemmelse mellem Luthers opfattelse af de bibelske skrifter og den vejledning Hans Tausen giver sin samtids danske sognepræster gennem Postillen? 28 2 fra Romerbrevet og 2 fra Johannes evangeliet. 14

16 Sammenfattende kan jeg konkludere, at jeg ikke har fundet modstrid i Luthers og HTs opfattelser af forkyndelse men at konklusionen er på et meget tyndt og usikkert grundlag. 7. Perspektivering Inden jeg startede på opgaven, var jeg usikker på, om det overhovedet var muligt at sammenligne Luthers og HTs opfattelser ved at studere nogle af deres tekster. I min litteratursøgning fandt jeg en reference til en nyere undersøgelse 29, som viser at mange af de såkaldte lutherske prædikanter i årene umiddelbart efter reformationen i deres tankegang var mere påvirket af reformkatolicismen end af Luther. Måske var de præget af Helgesen, som har skrevet Skibbykrønnikken. HT fremhæves i omtalen af denne undersøgelse (og også flere andre steder), at han var en af dem som formede den danske reformation i en luthersk ånd. Det kunne også være spændende at dykke ned i Postillens billedstof. Fra 1500 og frem sker der en kolossal udvikling i den grafiske teknik ikke kun på A. Dürers værksted i Nürnberg. 8. Afrunding HT afsluttede sit virke som aktiv superintendant/biskop i Ribe i 20 år. I dag kan vi læse om ham og se statuer og billeder af ham. I sangen På Tave bondes ager skildres fortællingen om bondesønnen, der skiftede ploven ud med bogen, kæmpede med ordets sværd og endte som en lærd, betydningsfuld og omsorgsfuld biskop i Ribe 30. Ingemanns romantiske sang fra 1843 har overlevet i Højskolesangbogens historiske afsnit i generationer. I dag er sangen alment kendt af i alle tilfælde den lidt ældre danske generation, men ifølge en ung nyuddannet historielærer er Hans Tausens navn døet ud i unge danske hjerter. Det har været spændende at få et strejf af historiens vingesus. Kanten af et eventuelt svar giver mange nye spørgsmål. 29 Schwarz Lausten beskriver undersøgelsen i Reformationen i Danmark, s B.S.Ingemann: På Tave bondes ager fra

17 Kirsten Rysse Mahr Europæisk renæssance udenfor Italien April 2008 Pensumliste Selvvalgt litteratur Primære tekster Helgesen, Povl: Skibykrøniken, ca Rosenkilde og Bagger, København 1967, s. 131, s , s Luther Martin: Fortalerne til de bibelske skrifter, 1522, 1530 og 1534 Luthers skrifter i udvalg, Bind III, red. af Thestrup Pedersen, E, Aros, Århus, 1980, s Palladius, Peder: En Visitatsbog, ca. 1540erne Anis, København 2003, s ns 66 ns 24 ns Tausen, Hans: Postil I og II, ns Levin og Munksgaard, København, 1934 Postil I dedikation til Kongen og læsere, 7 blade ingen sidetal + blad I IX Postil II blad XXXIX XLVII + blad C - CVII I alt 168 ns Sekundære tekster Arvidsson, Hakan og Tove Elisabeth Kruse: Europa Roskilde Universitetsforlag, 1999, s , s Christensen, Marie: Hans Tausen fra Birkende til Ribe Gads forlag, København, 1942, s Den Danske Salmebog Det Kgl. Vajsenhus`Forlag, København 2003, s , s , s.1359 Det danske folks historie, bind III og IV Red.af Friis Aage, Axel Linvald & M. Mackeprang Chr. Eriksens Forlag, København 1928, Bind III s , s , Bind IV s , Gregersen,H. V.: Reformationen i Sønderjylland Historisk samfund for Sønderjylland nr. 63, Aabenraa 1986, s ns 20 ns 1 ns 14 ns 4 ns Side 1 af 2

18 Kirsten Rysse Mahr Europæisk renæssance udenfor Italien April 2008 Ingemann, B. S.: På Tave bondes ager, 1843, nr. 381 i Folkehøjskolens sangbog Foreningen for folkehøjskolers forlag, 17. udg., femtende oplag, 1997 Kornerup, Bjørn : Indledning til Hans Tausens postil Levin og Munksgårds forlag, København, 1934 s.9 17, s.24 29, s , s , s , og s Lausten, Martin Schwarz: Den hellige stad Wittenberg Anis, København 2002, s , s Lausten, Martin Svchwarz: Indledningen til Peder Palladius`Visitatsbog Anis, København 2003, s. 9, s Lausten, Martin Schwarz: Reformationen i Danmark Akademisk forlag, 2. udg. 1. oplag, 2002, s , s. 210 Schmitt, Ludvig: Hans Tausen eller den danske Luther V. Mohus Bogtrykkeri, Kjøbenhavn, 1895, s Svendrup, Torben: Hans Tausen - Den danske Luther Fremad, København, 1994, s Thestrup Pedersen, E.: Indledning til Fortalerne til de bibelske skrifter Forlaget Aros, Århus 1980, s I alt 1ns 23 ns 24 ns 3 ns 177 ns 24 ns 11 ns 5 ns 332 ns I alt (Kilder og sekundær litteratur) 500 ns Side 2 af 2

19 Tillæg til Pensumlisten Selvvalgt litteratur Sekundære tekster Grane, Leif: Historien om Martin Luther, Aros, 1983, s. 5 11, s ns Honour, Hugh & John Fleming: Kunstens verdenshistorie Aschehoug 2. Udgave, 1.oplag, dansk udgave, s. 461 (om A. Dürer) ½ ns Kort om Renæssancen, Sfinx, 29.årg., nr. 3, 2006, Temanummer om Renæssancen, s. 143 ½ ns I Gregersen, H V: Reformationen i Sønderjylland har jeg en henvisning til s. 93, som er udover opgivelserne i den selvvalgte litteratur. I tydningen af perikoperne i Hans Tausens Postil (Gotisk tryk) har jeg som hjælpemiddel brugt Det nye Testamente i en dansk autoriseret oversættelse fra

20 Renæssancekundskab LGR Fælles pensum Renæssancekundskab II. Forår 2008 Kursus ved Unn Irene Aasdalen, Åbent Universitet, KUA Primære tekster (Renæssancetekster) Chaucer The Students Tale 85 ns. Giraldi Cinzio The Moor of Venice 14 ns. Giovanni Boccaccio Griselda (Dec. X.10) 14 ns. Wyatt Gendigtning af Petrarca-sonetter 6 ns. Erasmus af Rotterdam Tåbelighedens lovprisning 19 ns. Julius foran himmelporten 34 ns. Conrad Celtis Digte 25 ns. Melanchton Tiltrædelsesforelæsning 59 ns. Ronsard m.fl. Franske digte 18 ns. Montaigne Essais 44 ns. Rabelais Gargantua og Pantagruel 17 ns. Wyatt, Surrey m.fl. Engelske sonetter 20 ns. Spenser m.fl. Tekster om Elisabeth I. 33 ns. Calderon de la Barca Livet er Drøm 24 ns. Cervantes Don Quijote 33 ns. Luis de Gongora Polyphemos and Galatea 6 ns. Juan de la Cruz Et forsøg i den religiøse tankes historie 13 ns. Hans Svaning Christian II 7 ns. Arild Huitfeldt Historisk beskriffvelse 2 ns. Erasmus Lætus Om Chr. IV s fødsel og dåb 10 ns.

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Protestantisme og katolicisme

Protestantisme og katolicisme Protestantisme og katolicisme Protestantisme og katolicisme er begge en del af kristendommen. Men hvad er egentlig forskellen på de to kirkeretninger? Bliv klogere på det i denne guide, som giver dig et

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

Optakten til reformationen. Renæssancen Verden bliver større Afladshandel

Optakten til reformationen. Renæssancen Verden bliver større Afladshandel Reformation Optakten til reformationen Den lutherske reformation Luthers biografi og den lutherske reformations forløb Teologiske hovedtemaer i den lutherske reformation Den schweiziske og sydtyske reformation:

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag

Prædiken til 2. pinsedag Prædiken til 2. pinsedag Salmer Indgangssalme: DDS 299: Ånd over ånder Salme mellem læsninger: DDS 294: Talsmand, som på jorderige Salme før prædikenen: DDS 292: Kærligheds og sandheds Ånd! Salme efter

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Evige Gud, vor Far i Himlen hold vore døde i dine gode hænder og tag imod vore nyfødte, så at de erfarer, at de altid bliver ledet af din hånd nu og i evighed.

Læs mere

DE TRE HOVEDRETNINGER I KRISTENDOM

DE TRE HOVEDRETNINGER I KRISTENDOM SIDE 1 AF SOFIE HYLDIG REIMICK LEKTOR I HISTORIE OG RELIGION, AARHUS KATEDRALSKOLE DE TRE HOVEDRETNINGER I KRISTENDOM ÉN KRISTENDOM ELLER FLERE KRISTENDOMME? Kristendom opstod og udviklede sig til en selvstændig

Læs mere

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 3. maj 2015 Kirkedag: 4.s.e.påske/A Tekst: Joh 6,5-15 Salmer: SK: 722 * 393 * 600* 310,2 * 297 LL: 722 * 396 * 393 * 600* 310,2 * 297 Kristne menneskers

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør Indhold 5 Forord 6 Vejledning 7 1. samling: Bibelens røde tråd 13 2. samling: Helligånden formidler 20 3. samling: Shhh! Gud taler 26 4. samling: Nåde-leverandør 32 5. samling: Lev i Bibelen 39 6. samling:

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Når det i det hele taget handler om åbenbaringen af Gud, så er der et element i hele frelseshistorien, som det er meget vigtigt,

Når det i det hele taget handler om åbenbaringen af Gud, så er der et element i hele frelseshistorien, som det er meget vigtigt, Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 22. maj 2016 Kirkedag: Trinitatis søndag/b Tekst: Es 49,1-6; Ef 1,3-14; Matt 28,16-20 Salmer: SK: 356 * 418 * 9 * 364 * 6,2 * 11 LL: 356 * 9 * 364 * 6,2

Læs mere

Af børns og spædes mund har du grundlagt et værn mod dine modstandere for at standse fjender og hævngerrige.

Af børns og spædes mund har du grundlagt et værn mod dine modstandere for at standse fjender og hævngerrige. Tekster: Salme 8 i Det Gamle Testamente Galaterbrevets kapitel 4, vers 1-7 Salmisten skriver: Herre, vor Herre! Hvor herligt er dit navn over hele jorden, du som har bredt din pragt ud på himlen! Af børns

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

Hvem var Jesus? Lektion 8

Hvem var Jesus? Lektion 8 Lektion 8 Hvem var Jesus? Vi fortsætter med at se på de tilnavne og beskrivelser, der er af Jesus. I lektion 7 så vi, at han kaldes Messias eller Kristus, og at han kaldes Guds søn. Nu skal vi se på, hvad

Læs mere

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Omvendelse Salmer: 496, 598, 313; 508, 512 Evangelium: Matt. 3,1-10 Store Bededag blev indført i 1686 for at slå mange forskellige bods- og bededage sammen til én dag. Meningen

Læs mere

Den første bliver meget nemt blot et skridt på vejen mod et mål.

Den første bliver meget nemt blot et skridt på vejen mod et mål. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 27. november 2016 Kirkedag: 1.s.i adv/a Tekst: Sl 24; Rom 13,11-14; Matt 21,1-9 Salmer: SK: 87 * 447 * 450 * 75 * 83 * 80,4 * 74 LL: 87 * 75 * 83 * 80,4

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

2. søndag efter påske

2. søndag efter påske 2. søndag efter påske Salmevalg 408: Nu ringer alle klokker mod sky 664: Frelseren er mig en hyrde god 217: Min Jesus, lad mit hjerte få 227: Som den gyldne sol frembryder 42: I underværkers land jeg bor

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17,

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17, Bruger Side 1 08-05-2016 Tekst: Johs. 17, 20-26. Dette er en usædvanlig og helt speciel tekst, som vi lige har hørt. Et medhør ind i Guds eget lønkammer. Gud Fader og Gud søn taler sammen. Vi kalder kap

Læs mere

HELLIGÅNDENS DÅB & GAVER

HELLIGÅNDENS DÅB & GAVER UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HELLIGÅNDENS DÅB & GAVER Helligåndens dåb er ikke kun en lille del af

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække Salmer DDS 318: Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige DDS

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv,

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv, 2.s.e.Helligtrekonger, den 14. januar 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10.- Tekster: 2.Mosebog 33,18-23; Johs. 2,1-11: Salmer: 403-434-22-447-315/319-475 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Jeg Har Set Mit Folks Lidelser...

Jeg Har Set Mit Folks Lidelser... Jeg Har Set Mit Folks Lidelser... II Mos 3:1-14 Prædiken v. pastor Jais H. Tinglund 19. juli 2010 på Evangelisk Luthersk Frikirkes sommerlejr Herren har set sit folks lidelse. Og Han sender frelse til

Læs mere

Når Jesus sådan overfor disciplene foregriber et godt stykke af fremtidens begivenheder, fortæller han dem egentlig, at hvad

Når Jesus sådan overfor disciplene foregriber et godt stykke af fremtidens begivenheder, fortæller han dem egentlig, at hvad Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 28. april 2013 Kirkedag: 4.s.e.påske/A Tekst: Joh 16,5-15 Salmer: SK: 583 * 393 * 600 * 520 * 588 LL: 583 * 585 * 393 * 600 * 520 * 588 Her mellem påske

Læs mere

Forestillingen om, at man kan være kristen

Forestillingen om, at man kan være kristen Forestillingen om, at man kan være kristen uden at drive mission, er lige så absurd, som den er populær blandt mennesker, der ikke kender Jesus Kristus. Det ligger i selve det at være kristen, at man er

Læs mere

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Det kan være svært at forholde sig til Helligånden. Hvad er det for en størrelse, og hvordan virker Han? Er Han en person eller en kraft? Når vi hører om Helligånden,

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Der skal komme en tid, da enhver, som slår jeg ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud. siger Jesus til disciplene.

Der skal komme en tid, da enhver, som slår jeg ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud. siger Jesus til disciplene. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 17. maj 2015 Kirkedag: 6.s.e.påske/A Tekst: Joh 15,26-16,4 Salmer: SK: 254 * 683 * 281 * 473 * 251 LL: 254 * 260 * 683 * 281 * 473 * 251 Der skal komme

Læs mere

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 1 7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Denne solbeskinnede

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Bibelen, anden del. Lektion 2

Bibelen, anden del. Lektion 2 Lektion 2 Bibelen, anden del Profeterne De profetiske bøger er: Josvabogen, Dommerbogen, 1.-2. Samuelsbog, 1.-2. Kongebog, Esajas bog, Jeremias bog, Ezekiels bog, Hoseas bog, Joels bog, Amos bog, Obedias

Læs mere

HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS KÆRLIGHEDEN ER STÆRKERE END DØDEN Kærligheden overvinder alt! Det er betydningen af påskens budskab om Jesu død og opstandelse. Fordi døden ikke er det sidste

Læs mere

Gudstjeneste Løgumkloster mandag den 13. august kl. 13.00

Gudstjeneste Løgumkloster mandag den 13. august kl. 13.00 Gudstjeneste Løgumkloster mandag den 13. august kl. 13.00 Semesterstart pastoralseminariet 313 Kom regn af det høje Hilsen kollekt-læsning 684 o Jesus du al nådes væld Læsning trosbekendelse 396 Min mund

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

De syv dødssynder - Elevmateriale

De syv dødssynder - Elevmateriale De syv dødssynder - Elevmateriale Juli-August 2017 Undervisningsmateriale udarbejdet til Viborg Bibliotekerne i anledning af Reformationsåret 2017 af Kristian Dysted og Bo Jensen 1 Hvad er Synd? I middelalderen

Læs mere

Prædiken til 1. søndag i advent, Matt 21, tekstrække. Urup Kirke Søndag d. 30. november 2014 kl Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 1. søndag i advent, Matt 21, tekstrække. Urup Kirke Søndag d. 30. november 2014 kl Steen Frøjk Søvndal. 1 Urup Kirke Søndag d. 30. november 2014 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag i advent, Matt 21,1-9. 1. tekstrække Salmer DDS 74: Vær velkommen, Herrens år DDS 70: Du kom til vor runde

Læs mere

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen? 1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?»først og fremmest beder jeg om, at man vil tie med mit navn og ikke kalde sig lutherske, men kristne. Hvad er Luther? Læren er dog ikke min

Læs mere

Johannes første brev

Johannes første brev Fastetid i Vanløse Frikirke 2017 1. marts til 16. april Johannes første brev Læs 1-5 vers fra brevet hver dag fra mandag til lørdag Hver søndag vil der til gudstjenesten blive holdt en prædiken, som har

Læs mere

Trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 15. juni 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/356/283/291//318/439/403/1

Trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 15. juni 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/356/283/291//318/439/403/1 1 Trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 15. juni 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/356/283/291//318/439/403/1 Åbningshilsen Trinitatis søndag, Hellig Trefoldigheds Fest. En søndag, hvor vi fejrer GUD, glæder

Læs mere

Uanset hvad, så har der været noget ved Jesus, som på en helt særlig måde får Levi til at følge kaldet og rejse sig og følge Jesus.

Uanset hvad, så har der været noget ved Jesus, som på en helt særlig måde får Levi til at følge kaldet og rejse sig og følge Jesus. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. september 2016 Kirkedag: 17.s.e.Trin/B Tekst: Sl 40,2-6; Jud 20-25; Mk 2,14-22 Salmer: SK: 4 * 51 * 492 * 52 LL: 4 * 51 * 62 * 492 * 511,6 * 52 Følg

Læs mere

Prædiken til Trinitatis søndag 08 18/ Slotskirken kl. 10 Ida Secher

Prædiken til Trinitatis søndag 08 18/ Slotskirken kl. 10 Ida Secher Prædiken til Trinitatis søndag 08 18/5-2008 Slotskirken kl. 10 Ida Secher 725 313 449 364 363 318 1 Ida Secher I den treenige, den trefoldige, Gud, i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vi

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

5. søndag efter trin. Matt. 16,13-26

5. søndag efter trin. Matt. 16,13-26 5. søndag efter trin. Matt. 16,13-26 323, 292, 332 / 54, 477, 725 Magleby Byg, Jesus, med et Guddoms-bliv, af stene, som har ånd og liv, dit tempel i vor midte! Amen Dagens evangelium er en central tekst.

Læs mere

Prædiken til 7. søndag efter trinitatis, Matt 10,24-31. 2. tekstrække

Prædiken til 7. søndag efter trinitatis, Matt 10,24-31. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. august 2014 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 7. søndag efter trinitatis, Matt 10,24-31. 2. tekstrække Salmer DDS 2: Lover den Herre DDS 661: Gud ene tiden deler

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Havde Luther en teologi om Guds rige?

Havde Luther en teologi om Guds rige? Havde Luther en teologi om Guds rige? Nej Guds rige er ikke et centralt begreb i luthersk teologi, (TRE 15,221) Paul Althaus Oswald Bayer C.F. Wisløff Fadervor i Luthers store katekismus, 2. bøn Men som

Læs mere

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 1 Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 Åbningshilsen I dag fejrer vi en begivenhed, en milepæl, noget, der kun sker

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den 21.5. 2017 Beder I faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. At bede i Jesu navn er ikke bare et tomt mantra, det er at bede i troen

Læs mere

Allehelgens dag Søndag den 1. november 2015

Allehelgens dag Søndag den 1. november 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Lykke Salmer: 571, 569, 574; 575, 732 Evangelium: Matt. 5,1-12 "Det er godt at have noget til gode bare det ikke er hug." Sådan hedder det i en gammel talemåde, og det passer

Læs mere

ÅR A, B og C LANGFREDAG

ÅR A, B og C LANGFREDAG ÅR A, B og C LANGFREDAG 1. For Kirken: Kære kristne, lad os bede for Guds hellige Kirke, at vor Gud og Herre vil skænke den fred, enhed og beskyttelse over hele jorden, så vi i vort liv kan herliggøre

Læs mere

Jesus og Kristus. Hvem er Jesus? Lektion 7

Jesus og Kristus. Hvem er Jesus? Lektion 7 Lektion 7 Jesus og Kristus Han blev født i en stald, og var ven med de forkerte. Jesus. Guds søn. Menneskesønnen. Befrieren. Frelseren. Kristus. En mand med mange betydninger, som har betydet meget for

Læs mere

os ind til sig også selvom vi hele tiden vender ham ryggen.

os ind til sig også selvom vi hele tiden vender ham ryggen. Prædiken ved Reformationsfejring 29-10-2017 Stenderup Kirke 10:30 Tekster: Jer. 18,1-6; Rom 1,16-17; Matt 22,1-14 Salmer: 343, 337, 305, 487, 321, Når du vil Her for et halvt år siden fik jeg en invitation

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Helligånden er Guds ånd. Gud i mig

Helligånden er Guds ånd. Gud i mig Helligånden Helligånden er Guds ånd Gud i mig Hvem er Helligånden? Gud er Far, Søn og Helligånd - Gud Fader har skabt os - Gud Søn har frelst os - Gud Helligånd formidler det til os Tre-i-en-Gud (treenig

Læs mere

Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10

Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10 1 Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Luk 1,26-38 Salmer: 71, 434, responsorium 323, 72, 108, 193, 455 v.3-4, 376 v.5-6. Gud, lad os leve af dit ord

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken.

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken. Gud, overbevis os om, at du er den, du er og lad din sandhed frigøre os, så vi bliver virkelig frie ved din elskede Søn, Jesus Kristus. Amen. Tekst: Joh 8.31-36 1 Reformatoren Martin Luther spurgte aldrig

Læs mere

1.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 27. november 2016 kl Salmer: 84/gloria og 80/76,v.1-2/85//83/439/76,v.3-7/74.

1.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 27. november 2016 kl Salmer: 84/gloria og 80/76,v.1-2/85//83/439/76,v.3-7/74. 1 1.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 27. november 2016 kl. 10.00. Salmer: 84/gloria og 80/76,v.1-2/85//83/439/76,v.3-7/74. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn Amen! Jesus kommer

Læs mere

PÅLIDELIGE MENNESKER

PÅLIDELIGE MENNESKER 1 PÅLIDELIGE MENNESKER Kim Torp, søndag d. 14. juni 2015 HVEM ER DE PÅLIDELIGE MENNESKER? 2. Timotheus 2:1 7 Og du, mit barn, vær stærk ved nåden i Kristus Jesus! Hvad du har hørt af mig i mange vidners

Læs mere

Kejseren bruger soldater. Gud nøjes med engle

Kejseren bruger soldater. Gud nøjes med engle Kejseren bruger soldater. Gud nøjes med engle Prædiken til 1. juledag 2015 af præst Kristine S. Hestbech I juleevangeliet hører vi om kejserens befaling og om englens budskab. Kejserens befaling var ikke

Læs mere

1. søndag advent 2015, Hurup og Gettrup. Afskedsgudstjeneste Lukas 4, Herre Jesus Kristus, Guds Søn forbarm dig over mig synder.

1. søndag advent 2015, Hurup og Gettrup. Afskedsgudstjeneste Lukas 4, Herre Jesus Kristus, Guds Søn forbarm dig over mig synder. 1. søndag advent 2015, Hurup og Gettrup. Afskedsgudstjeneste Lukas 4, 16-30 Herre Jesus Kristus, Guds Søn forbarm dig over mig synder. AMEN Det mest bemærkelsesværdige ved denne fortælling er ikke, at

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg 402: Den signede dag 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige 379: Der er en vej som verden ikke kender 245: Opstandne Herre, du vil gå 752: Morgenstund har

Læs mere

Sakramenterne og dåben

Sakramenterne og dåben Lektion 17 Sakramenterne og dåben Dåb og nadver er mere end vand, vin og brød. Kristne tror at både dåben og nadveren har afgørende betydning i den kristne tro. Hverken dåb eller nadver er til at forstå,

Læs mere

Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10

Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10 1 Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Johs 12,23-33 Salmer: 749, 434, 383, 449v.1-3, 289, 319, 467, 192v.7, 673 Du soles sol fra Betlehem

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Åbningshilsen. Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus. Amen.

Åbningshilsen. Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus. Amen. 1 Prædiken lidt stikordsagtig til Helligtrekongers søndag. Sct. Pauls kirke 3. januar 2016 kl. 16.00. Salmer: 108//362/439/136/ Hvad er det der gør jul til noget særligt /138 Åbningshilsen. Nåde være med

Læs mere

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. februar 2014 Kirkedag: 4.s.e.H3K/B Tekst: Matt 14,22-33 Salmer: SK: 720 * 447 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 LL: 720 * 23 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 Jesus

Læs mere

Arbejdsopgaver til reformationen, klasse. https://www.tiki-toki.com/timeline/entry/789792/reformationen/

Arbejdsopgaver til reformationen, klasse. https://www.tiki-toki.com/timeline/entry/789792/reformationen/ Arbejdsopgaver til reformationen, 5. - 6. klasse Til underviseren: Disse arbejdsopgaver er lavet til brug i klasseværelset. De er tilknyttet Det Nationalhistoriske Museums digitale reformationstidslinje,

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1 25-01-2015 side 1 Prædiken til sidste s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Matt. 17,1-9 Hvem skal vi tro på? Moses, Muhammed eller Jesus? I 1968 holdt Kirkernes Verdensråd konference i Uppsala i Sverige,

Læs mere

Frimodighed og mirakler

Frimodighed og mirakler Frimodighed og mirakler MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: FRIMODIGHED OG MIRAKLER Det kan være spænende at læse om de første kristne og hvordan de vendte op ned på hele den daværende kendte verden. Når man læser

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

1. s. i advent 30. november 2014 - Haderslev Domkirke kl. 10

1. s. i advent 30. november 2014 - Haderslev Domkirke kl. 10 1. s. i advent 30. november 2014 - Haderslev Domkirke kl. 10 74-83 447-73 / 90-102,2-78 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus (21,1-9): Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved

Læs mere

til vores medmennesker, og vi kan ændre på vores egen adfærd, og leve efter De ti Bud i forhold til Gud og næsten.

til vores medmennesker, og vi kan ændre på vores egen adfærd, og leve efter De ti Bud i forhold til Gud og næsten. Gudstjeneste i Gørløse & Lille Lyngby Kirke den 27. juli 2014 Kirkedag: 6.s.e.Trin/B Tekst: Matt 19,16-26 Salmer: Gørløse: 402 * 356 * 414 * 192 * 516 LL: 402 * 447 * 449 *414 * 192 * 512,2 * 516 I De

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere