Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker"

Transkript

1 Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange tre slag på klokken. Til jul påske og pinse kimes der mellem ringningerne. Kimen betyder, at det er en stor fest. Præludium Det er orglet, der åbner gudstjenesten. Et præludium er et lille stykke musik, der spilles til indledning. Indgangsbøn Indgangsbønnen læses fra korbuen oftest af kirkesangeren. Herre, jeg er kommet ind i dette dit hus for at høre, hvad du Gud Fader, min skaber, du Herre Jesus, min frelser, du gode Helligånd i liv og død min trøstermand vil tale til mig. Herre oplad nu således ved din Helligånd for Jesu Kristi skyld mit hjerte, at jeg af dit ord kan lære at sørge for mine synder og at tro i liv og død på Jesus og hver dag forbedre mig i et helligt liv og levned. Det høre og bønhøre Gud ved Jesus Kristus. Amen Der er nummertavler flere steder i kirkerummet, salmenumrene henviser til Den Danske Bog autoriseret i 2002 Hilsen Præst: "Herren være med jer!" Menigheden: "Og med din ånd!" Kollekt (Søndagens kollekt også kaldet indledningdkollekt) Kollekt betyder "samlet".en kollekt er en fællesbøn, som præsten beder for. Der er kollekter til alle kirkeårets helligdage. De kan læses i det afsnit bag i salmebogen, der hedder "Alterbog, der findes tekster til alle kirkeårets Helligdage. Man skal kende søndagens navn for at finde de rigtige kollekter og tekster. Søndagens navn kan læses i gudstjenestelisten i kirkebladet og det bliver gerne sagt af præsten fra prædikestolen i forbindelse med evangelielæsningen. Første læsning fra Bibelen Menigheden rejser sig for at vise respekt for Guds ord. 1

2 Der er 2 eller 3 læsninger fra Bibelen i løbet af en gudstjeneste. 1. Læsning fra Det gamle Testamente 2. Læsning fra Det nye Testamente 3. Evangelielæsning En af de to første læsninger og en salme går ud til de lidt kortere gudstjenester f. eks. kl Læsningerne findes i Alterbogen i salmebogens tekstdel, der læses fra første tekstrække i ulige kirkeår og fra 2. tekstrække i lige kirkeår. Kirkeåret begynder 1. søndag i advent (omkring 1. december). Ulige kirkeår er de år, hvor det meste af kirkeåret falder i et ulige kalenderår. Anden læsning fra Bibelen Menigheden står op under læsningen Læsningen kaldes også epistellæsningen og er oftest fra et af brevene i Det nye Testamente. Epistel betyder brev. Trosbekendelsen Menigheden står op under trosbekendelsen, alle må gerne sige med på bekendelsen, vi bruger Den apostolske Trosbekendelse. Trosbekendelsen er udtryk for kirkens fælles tro. Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen Efter trosbekendelsen synges 123 v.7: Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt, men giv at al vor længsel må til dig alene stå! Trosbekendelsen springes over, når der skal være dåb 2

3 senere i gudstjenesten. Præsten går på prædikestolen Evangelielæsning Læsningen kan indledes med en bøn. Præsten: "Dette hellige evangelium skriver evangelisten... Evt. nævnes søndagens navn Menigheden rejser sig og svarer: "Gud være lovet for sit glædelige budskab. Evangeliet læses. Prædiken En prædiken er forkyndelse, præsten taler til menigheden om den kristne tro ud fra den lige læste evangelietekst. Menigheden sidder ned under prædikenen. Prædikenen afsluttes med en lovprisning: Lov og tak og evig ære være dig vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver én sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Kirkebøn Kirkebønnen er kirkens store forbøn, der bedes for kirken og for landet og for mennesker I nød. Et forslag til kirkebøn kan læses i det afsnit bag i salmebogen, der kaldes højmesseordningen. Hvis der ikke er dåb eller altergang afsluttes kirkebønnen med Fadervor. Meddelelser Her har præsten mulighed for at komme med forskellige praktiske oplysninger. Den apostolske Velsignelse Præsten siger: Lad os med apostlen tilønske hinanden: Vor Herre Jesu Kristi nåde, Gud vor Faders kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle! Amen. Præsten går ned fra prædikestolen. Dåb Hvis der er dåb i forbindelse med gudstjenesten bæres barnet gerne ind i kirken efter salmen efter prædikenen. Ritualet for Dåb er beskrevet i en særlig folder Nadver Nadveren udelades ved nogle gudstjenester Præsten (vendt mod menigheden): "Opløft jeres hjerter til Herren! Lad os prise hans navn!" Præsten vender ansigtet mod menigheden, når der tales til menigheden, og mod alteret, når der tales til Gud.. Præsten (vendt mod alteret): "Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den almægtige, han, som var, og som er, og som kommer." Menigheden: "Hosianna i det højeste!" 3

4 "Hosianna" er det råb, som Jesus blev hilst med, da han red ind i Jerusalem. Hosianna betyder "Giv dog frelse!" Det udtrykker både en hyldest og en bøn om hjælp. Præsten: "Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn." Menigheden: "Hosianna i det højeste!" O du Guds Lam! med korsets skam, du bar alverdens synder, derfra al trøst begynder; miskundelig forbarm du dig! O du Guds Lam! med korsets skam, du bar alverdens synder, dermed al fred begynder; af kærlighed giv os din fred! O du Guds Lam! med korsets skam, du bar alverdens synder, derfra vort liv begynder; vor død til trods opliv du os! Præsten: "Opstandne Herre og frelser, du som selv er til stede iblandt os med al din kærligheds rigdom! Giv os at modtage dit legeme og blod til din ihukommelse og til stadfæstelse i troen på syndernes forladelse. Rens os fra synd, og styrk os i det indre menneske, at du må bo ved troen i vore hjerter; gør os faste i det evige livs håb; giv os at vokse i kærligheden, for at vi med alle dine troende må blive ét i dig, ligesom du er ét med Faderen. Menigheden: Amen. FADERVOR Menigheden er velkommen til at bede med på Fadervor. Fadervor findes i flere let varierende oversættelser, her er den gamle: Fader vor, du som er i himlene! Helliget vorde dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere, og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Thi dit er riget og magten og æren i evighed! Amen. Indstiftelsesordene læses af præsten fra alteret mens 4

5 menighedens står op: "Vor Herre Jesus Kristus tog i den nat, da han blev forrådt, et brød, takkede og brød det, gav sine disciple det og sagde: Tag dette og spis det; det er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til ihukommelse af mig! Ligeså tog han også kalken efter aftensmåltidet, takkede, gav dem den og sagde: Drik alle heraf; denne kalk er den nye pagt ved mit blod, som udgydes for jer til syndernes forladelse. Gør dette, så ofte som I drikker den, til ihukommelse af mig! Efter indstiftelsesordene kommer nadvergæsterne op for at knæle ved alteret og modtage brødet og vinen. Hvis der er flere altergæster end der er plads til rundt om alteret venter man bare til der bliver plads. Hver altergæst skal have et alterbæger til at modtage vinen i, alterbægrene står på hylden på alterskranken, rene alterbægre står på hovedet og skal vendes om. Brødet og vinen deles ud til hver altergæst med ordene: Dette er Jesu Kristi legeme. Dette er Jesu Kristi blod. Derefter siger præsten til hvert hold altergæster: Den korsfæstede og opstandne frelser, vor Herre Jesus Kristus, som nu har givet jer sit hellige legeme og blod, hvormed han har gjort fyldest for alle jeres synder, han styrke og opholde jer derved i en sand tro til det evige liv.! Fred være med jer! Alltergæsterne går derefter ned og tager plads i kirken. Der fortsættes med et nyt "bord" til der ikke er flere altergæster. Efter altergangen synges 474 Jesus Krist, du gav mig livet, dødens magt du overvandt; ved dit bord du mig har givet Salighedens visse pant. Styrk du mig I bøn og tro! Giv mig fred og sjælero! Gør at jeg din ære fremmer, Over dig mig selv forglemmer! Kollekt (Slutningskollekt) Der er flere flere slutningskolelkter, kollekten om ordet, kollekten om dåben, kollekten om nadveren, de kan læses i bogens tekstdel under afsnittet Højmesseordning. Der er også enkelte helligdage, der har deres egen slutningkollekt. Velsignelsen 5

6 Den store velsignelse ved gudstjenestens afslutning kaldes den aronitiske velsignelse eller den præstelige velsignelse, den er opkaldt efter præsten Aron, Moses bror, der var den første ypperstepræst. (4. Mos,6,22-24). Præsten løfter sine hænder til velsignelse. Menigheden står op og modtager velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig! Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig! Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred! Menigheden svarer: Amen. Amen. Amen. Udgangsbøn Udgangsbønnen læses fra korbuen oftest af kirkesangeren: Herre, jeg takker dig af hele mit hjerte, fordi du har lært mig, hvad du vil, at jeg skal gøre. Hjælp mig nu min Gud ved din Helligånd for Jesu Kristi skyld, at jeg må bevare dit ord i et rent hjerte, deraf i troen styrkes, i et helligt levned forbedres og mig derved i liv og død trøste. Amen Postludium Det er orglet, der afslutter gudstjenesten. Et postludium er et lille stykke musik, der spilles til afslutning. Hvis der har været dåb bæres dåbsbarnet ud af kirken til postludiet, hvis der ikke har været dåb under gudstjenesten plejer vi at blive siddende for at høre hele postludiet. Hanne Bohr

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Haderslev Frimenighed Ritualbog

Haderslev Frimenighed Ritualbog Haderslev Frimenighed Ritualbog Vejledende gudstjenesteliturgi Skriftemål og afløsning Dåb Konfirmation Begravelse Salvning Den nikænske trosbekendelse Indsættelser Tjekliste for gudstjenesteledere Tjekliste

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS LITURGI Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS INDLEDNING KORSTEGN OG HILSEN P: I Faderens og Sønnens og Helligåndens

Læs mere

Vejledende liturgihåndbog

Vejledende liturgihåndbog Vejledende liturgihåndbog Indholdsfortegnelse Forord...2 Vejledende gudstjenesteliturgi...5 Menighedsbøn...8 Skriftemål...11 Dåb...14 Konfirmation...27 Nadver...30 Vielse...33 Kirkelig velsignelse af borgerligt

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Luthers lille Katekismus

Luthers lille Katekismus Luthers lille Katekismus Af Dr. Martin Luther Luthers lille Katekismus er gengivet i samme form som i Den danske Salmebog Indhold De 10 bud Troen Fadervor Dåben Skriftemål Nadver De ti bud De ti bud således

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Martin Luthers lille Katekismus

Martin Luthers lille Katekismus Martin Luthers lille Katekismus Forord Ordet katekismus stammer fra det græske ord, katekhismos og betyder undervisning. Undervisning i kristendom har altid været en hjørnesten i kirken. Udviklingen de

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Langfredag. 18.april 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30.

Langfredag. 18.april 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Langfredag. 18.april 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Liturgi Ingen lys tændes på alteret. I Vinderslev ringes kun med den gamle klokke. Ingen blomster, kun kristtjørn. Præludium (alvorligt)

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent 74, Vær velkommen 78, 1-5, Blomstre som en rosengård 85, Op, Zion, at oplukke Prædiken m.m. 87, Det første lys 439, 2 Nadververs: 83, 1-2, Glæd dig Zion 78, 6-7,

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere