BIOMEDICINSKE BIVIRKNINGER FORBUNDET MED DOPING! HØJT NIVEAU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BIOMEDICINSKE BIVIRKNINGER FORBUNDET MED DOPING! HØJT NIVEAU"

Transkript

1 Harmonisering af kendskab til biomedicinske bivrkninger i forbindelse med misbug af doping BIOMEDICINSKE BIVIRKNINGER FORBUNDET MED DOPING! HØJT NIVEAU Højt-Niveau-Versionen af undervisningsmaterialet forudsætter et grundliggende kendskab til dopingstoffer. Materialet fokuserer alene på bivirkningerne i den menneskelige organisme. Det tilrådes, at Medium-Versionen af undervisningsmaterialet gennemgås såfremt grundlæggende viden om doping-stoffer ønskes. Ydermere vil vi foreslå gennemlæsning af det detaljerede indhold i Kongressmanualen "Biomedical Side Effects of Doping", hvis detaljeringsgrad er mere omfattende, og kan anvendes som baggrundsinformation for præsentation af High-Versionen. Kongressmanualen kan downloades gratis på: SLIDE 2: Det verdensomspændende antidoping agentur (WADA) udtrykker udarbejdelsen af World Antidoping Code på følgende måde: At sammenfatte og implementere et ensartet antidoping regelsæt, World Anti- Doping Code, repræsenterer et af de mest betydningsfulde resultater for antidoping samarbejdet til dato. Kodekset danner rammer for harmonisering af politik, regler og lovgivning indenfor antidoping anliggender for såvel offentlige indstanser som sportsorganisationer. Det fungerer i praksis sammen med fire Internationale Standarder, med det overordnede mål at harmonisere følgende områder: tests, laboratorier, dispensationer for brugen af forbudte stoffer også kaldet therapeutic use exemptions (TUEs) og den officielle liste over forbudte stoffer dopinglisten... Den fuldstændige beskrivelse og den resterende del af dokumentet kan hentes på: På billedet ses den globale struktur indenfor WADA s antidoping police. WADA og The World Anti-Doping Code ( The Code ) international, selvstændig monitorering, rollen som regulator/vagthund i Yderligere information på:

2 forbindelse med udarbejdning af rammerne for den verdensomspændende dopingbekæmpelse indenfor sport ( The Code ). IOC (International Olympic Committee), IPC (International Paralympic Committee), IF (International Sports Federations) ansvar for udførelse af tests og sanktioner, den rent praktiske udførelse varetages ofte af nationale organisationer. Regeringer finansiel, politisk og strutrukturel opbakning mm. NOCs (National Olympic Committees), NPCs (National Paralympic Committees), NFs (National Sports Federations) forventes at efterleve implementering af kodekset NADOs (Nationale Antidoping Organisationer), RADOs (Regionale Antidoping Organisationer) ansvar for testning af udøvere på nationalt niveau, såvel til konkurrencer som udenfor konkurrence ( out-of-competition ).ydermere domsfældelse ved overtrædelse af antidopinglovgivningen samt undervisning omkring antidoping. Udøver og dennes omgangskreds efterleve antidopingkodekset Laboratorier analysere prøver fra dopingkontroller CAS (Court for Arbitration for Sports) endelig afgørelse af sportsrelaterede uenigheder. SLIDE 3: Overtrædelse af reglerne ifølge antidopingkodekset er defineret som følgende: 2.1 Tilstædeværelse af forbudte stoffer, markører eller metaboliter i dopingprøven fra udøveren. 2.2 Anvendelse eller forsøg på anvendelse af forbudte stoffer eller metoder. 2.3 At nægte prøveafgivelse, eller af anden ikke gyldig grund undlade at medvirke til afgivelse af prøve (fra udøverens side), efter anmodning fra antidopingautoriteter. 2.4 Overtrædelse af regler angående tilrådighed i forbindelse med Out-of Competition kontroller, eller manglende indberetning af opholdssteder. Yderligere information på:

3 2.5 Manipulation af prøve, eller forsøg på dette, herunder gælder også proceduren omkring indsamling af samme. 2.6 Besiddelse af forbudte stoffer eller metoder. 2.7 indførsel eller udførsel af forbudte stoffer eller metoder. 2.8 Omdeling eller forsøg på samme, af forbudte stoffer eller metoder herunder gælder desuden at opfordre til brug af, samt at assistere med anvendelse af førnævnte. Det gældende antidoping kodeks fra 2003 kan downloades på: SLIDE 4: Listen over forbudte stoffer følger nedenstående inddeling: I Stoffer og metoder forbudt i- og udenfor konkurrence: S1. Anabole stoffer S2. Hormoner og lignende stoffer S3. Beta-2-agonister S4. Hormonelle antagonister og modulatorer S5. Diuretika og andre sløringsstoffer M1. Forøgelse af ilttransporten. M2. Kemisk og fysisk manipulation M3. Gendoping. II Stoffer og metoder forbudt i konkurrence: Alle kategorier under sektion I plus S6. Stimulerende stoffer S7. Narkotika S8. Cannabinoider S9. Glukokortikosteroider III Stoffer forbudte i visse sportsgrene: P1. Alkohol P2. Beta-blokkere Yderligere information på:

4 IV Specificerede stoffer. Den aktuelle liste kan downloades på: Listen opdateres årligt. SLIDE 5: Hvorvidt reglerne omkring antidoping respekteres, kontrolleres vha. testning af udøvere som inddeles i testgrupper. Internationale sportsforbund bør kategorisere udøvere på internationalt niveau med henblik på testning i én testgruppe såvel i som udenfor konkurrence. Dette forhold gør sig ligeledes gældende for de nationale forbund. Antidopingkontroller kategoriseres enten som værende forud anmeldte, eller uanmeldte kontroller, hvoraf sidsnævnte er at foretrække. Såfremt der er tale om en forud anmeldte kontrol skal være denne finde sted senest seks timer efter indkaldelsen, mens en uanmeldt kontrol skal påbegyndes senest en time efter indkaldelsen. I dette tidsrum skal udøveren i øvrigt overvåges uafbrudt. Specifikke informationer angående testprocedurer findes i det gældende antidoping kodeks fra 2003 og kan downloades på: SLIDE 6: En dopingprøve kan bestå af en urin- eller en blodprøve. WADA tillader desuden indsamling af andre biologiske prøver såsom spyt, hår mm. Indtil videre er størstedelen af de insamlede prøver urinprøver, men anvendelse og efterfølgende analyse af blodprøver (A- og B-prøve af størrelsen 3 mililiter) vinder stadig større indpas. Blodprøver giver desuden indblik i udøvernes sundhed, eksempelvis monitoreres langrendsløberes hæmoglobin med henblik på at undgå eksempelvis højt blodtryk og eller blodpropper. Yderligere information på:

5 SLIDE 7: Definitionen af WADAs retningslinier for Therapeutic Use Exemption er som følger: Therapeutic Use Exemption (TUE) skal betragtes som en tilladelse til at indtage et forbudt stof under strengt kontrollerede forhold.. Ansøgning om et TUE skal ske i overenstemmelse med de internationale standarder for ansøgning herom. Et TUE skal udstedes før et hvilken som helst stof på dopinglisten må indtages. I tilfælde af udstedelse gælder udelukkende den i TUEet nævnte indtagelsesform... Alle udøvere med et medicinsk anerkendt behov for behandling med et stof eller en metode nævnt på dopinglisten, har pligt til at ansøge om et TUE hos de relevante antidopingmyndigheder. For at udøveren kan blive tildelt et TUE skal der foreligge videnskabelig dokumentation for udøverens behov for behandling. Opfyldelse af fire kriterier er en nødvendighed for, at et TUE kan udstedes. Kriterierne er underlagt de internationale standarder for udstedelse af TUE: 1. Udøverens helbred bliver betydeligt forværret hvis ikke behandlig med det pågældende forbudte stof opretholdes eller påbegyndes. Det er underordnet om der er tale om en akut eller kronisk tilstand (Paragraf 4.2 International Standard for TUE) 2. Efter behandling med det pågældende forbudte stof, forventes en tilbagevenden til normalt helbred. Herunder gælder ikke kompensation for eksempelvis en lav endogen hormonproduktion. (Paragraf 4.3 International Standard for TUE). En præstationsforbedring som følge af behandlingen tillades ikke. Tilbagevenden til normalt helbred dækker over at udøveren som følge af behandlingen, kan konkurrere på samme niveau som det ville være tilfældet såfremt han/hun ikke var plaget af den givne forringelse af helbredstilstand. En præstationsforbedring må forventes, men det tillades ikke, at forbedringen overstiger hvad udøveren ellers kunne have præsteret uden lidelsen. 3. Der findes intet tilsvarende terapeutisk alternativ til anvendelse af det forbudte stof eller metoden (Paragraf 4.4. International Standard for TUE). For at der er tale om et tilsvarende terapeutisk alternativ, skal to krav være opfyldt: - Udelukkende dokumenteret og godkendte medikamenter kan komme i betragtning. - Definitionen af dokumentation og godkendelse kan variere fra land til land. De nationale variationer bør indgå i den overordnede betragtning ved afgørelse om udstedelse af TUE; et medikament kan eksempelvis være godkendt i ét land men ikke i et andet land. 4. Nødvendigheden for behandling med det forbudte stof eller metode, må ikke til fulde eller delvist være en konsekvens som følge af tidligere ikke-terapeutisk Yderligere information på:

6 indtagelse af et stof fra dopinglisten (Paragraf 4.5 International Standard for TUE). Et TUE kan udelukkende udstedes, hvis alle fire kriterier er opfyldt. Omfattende information om Therapeutic Use Exemptions (TUE) kan downloades på: SLIDE 8: De fleste dopingstoffer er lægemidler som under normale forhold anvendes til behandling af medicinske lidelser. Som følge af dette har medikamenterne selvsagt en ønsket effekt på den pågældende lidelse, men ofte optræder der ligeledes uønskede bivirkninger. Disse biomedicinske bivirkninger bliver afprøvet og kortlagt ved adskillige forsøg inden medikamentet kan godkendes som lægemiddel. Kun hvis den gavnlige eller helbredende effekt står mål med de eventuelle bivirkninger, bliver medikamentet godkendt. Der perspektiveres naturligvis også for omfanget af de lidelser, som patienten må gennemgå i et sygdomsforløb, hvis disse er få eller kun optræder i mindre omfang, accepteres de eventuelle bivirkninger kun i ringere grad eller mindre omfang. Det er problematisk når raske udøvere indtager præstationsfremmende stoffer på trods af en ikke eksisterende nødvendighed. Ydermere anvendes medikamenterne ofte i såkaldte suprafarmakologiske doser, eller i kombination med andre medikamenter, uden en tilbundsgående undersøgelse af eventuelle interaktioner. Dette kan medføre bivirkninger som under normale omstændigheder ikke bliver kortlagt i sundhedsmæssig sammenhæng og som derfor kan repræsentere risici som ingen er i stand til at forudsige. Billedet viser sammenhængen mellem medikamenter anvendt med sundhedsfremmende formål for øje, kontra misbrug af samme stoffer i sportsverdenen. Pga. korrekt anvendelse og dosering ses en terapeutisk virkning i forbindelse med den sundhedsfremmende anvendelse, mens misbrug kan føre alvorlige, uventede bivirkninger med sig, som følge af suprafarmakologiske doseringer og/eller forkert anvendelse. Konsekvenserne af misbrug kan være forbigående, reversible eller ikke-reversible, eller have indflydelse på medikamentets oprindelige virkning. Yderligere information på:

7 SLIDE 9: Overblik over organsystemer som påvirkes af misbrug af dopingstoffer. Følgende systemer vil blive gennemgået: - Hjertet - Blod - Hud - Leveren - Det muskuloskeletale system - Endokrine systemer - Centralnervesystemet - Immunsystemet - Gendoping vil desuden blive diskuteret kort. SLIDE 10: Adskillige biomedicinske bivirkninger af dopingmisbrug, kommer til udtryk i hjertet. Hvilke bivirkninger, og hvor svære bivirkningernes omfang er, afhængiger af flere faktorer; Hvilke stoffer der er tale om, hvor længe misbruget har stået på, dosering af den indtagede substans samt organismens individuelle sensitivitet. Fra person til person er det meget individuelt hvordan og i hvor høj grad stofferne virker dog er det et fællestræk at de mest alvorlige biomedicinske bivirkninger findes i hjertet. At der ofte anvendes højere doseringer i forbindelse med misbrug, end i sundhedsfremmende sammenhæng, forværrer risikoen for alvorlige bivirkninger. Det samme er tilfældet ved kombination af flere lægemidler (stacking), hvilket også ses hyppigt i sammenhæng med misbrug. Ifølge Deligiannis et al. er nedenstående stoffer forbundet med de største bivirkninger på hjertet: Anabole androgene steroider (AAS) (sværeste bivirkninger) > kokain > effedrin, alkohol, amfetaminer > hgh, beta-2-agonister > cannabinoider > glukokortikosteroider > erythropoietin > diuretika, narcotika (mindre bivirkninger). Stofferne kan medføre: Arytmier > hjertestop > hypertension > myokardieinfarkt > hjerteinsufficens > coronararterie lidelser > hypertrofi af venstre ventrikel. Yderligere information på:

8 Detaljeret information findes i nedenstående udgivelse : Deligiannis, Björnstad, Carre, Heidbüchel, Kouidi, Panhuyzen-Goedkoop, Pigozzi, Schänzer & Vanhees (2006): ESC Study Group of Sports Cardiology Position Paper on adverse cardiovascular effects of doping in athletes; European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation, 13: SLIDE 11: Bivirkninger af dopingstoffer på hjertet omfatter fem mekanismer. Den første er artherogenese-mekanismen. Anabole steroiders artherogenetiske bivirkninger er baseret på lipoprotein-profilen i blodet. Indtagelse af AAS kan medføre et fald i highdensity lipoprotein (HDL) kolesterol samt en øget koncentration af density lipoprotein (LDL) kolesterol. Ændringer i blodkarrene er det endelige resultat af ændringer i lipoproteinkoncentrationerne. I yderste konsekvens kan ændringerne føre til hjertestop, arteriel hypertension og thromboemboli. Øverste billede viser hypertrofisk koronararterie med hypertrofisk media og en fortykning i intima (EVG-farvning 100x forstørrelse) Nederste billede viser en tidligere infarkt med aneurisme og thrombe; indsat: ecstacia af højre koronararterie. Se nedenstående publikationer for detaljeret information: Hartgens & Kuipers (2004): Effects of Androgenic-anabolic Steroids in Athletes; Sports Med, 34 (8): Tischer, Heyny-von Haußen, Mall & Doenecke (2003): Koronarthrombosen und -ektasien nach langjähriger Einnahme von anabolen Steroiden; Z Kardiol 92: Deligiannis, Björnstad, Carre, Heidbüchel, Kouidi, Panhuyzen-Goedkoop, Pigozzi, Schänzer & Vanhees (2006): ESC Study Group of Sports Cardiology Position Paper on adverse cardiovascular effects of doping in athletes; European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation, 13: Yderligere information på:

9 SLIDE 12: Den anden mekanisme af de fem mekanismer med indflydelse på hjertet, er thrombedannelsen. AAS influerer påvirker koagulationssystemet via en modulering af to processer. For det første øges aggregationen af blodpladerne og for det andet fører misbrug af AAS til en mindsket fibrinolytisk aktivitet og prostacyklinsyntese. Sidst men ikke mindst kan konsekvenserne af AAS-misbrug svække kredsløbet, eksempelvis pga. hjerteinfarkt eller angina pectoris. På billedet ses en koronar-anginografi af a. Coronaria sinistra. 2 cm efter RIVA (Ramus interventricularis anterior) ses en 3 cm lang thrombe. Se nedenstående publikationer for detaljeret information: Hartgens & Kuipers (2004): Effects of Androgenic-anabolic Steroids in Athletes; Sports Med, 34 (8): Tischer, Heyny-von Haußen, Mall & Doenecke (2003): Koronarthrombosen und -ektasien nach langjähriger Einnahme von anabolen Steroiden; Z Kardiol 92: Deligiannis, Björnstad, Carre, Heidbüchel, Kouidi, Panhuyzen-Goedkoop, Pigozzi, Schänzer & Vanhees (2006): ESC Study Group of Sports Cardiology Position Paper on adverse cardiovascular effects of doping in athletes; European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation, 13: SLIDE 13: Den tredje af de fem påvirkede mekanismer som er relateret til hjertet, er koronar arterie vasospasme mekanismen. Endothel-deriveret nitrogenoxid (NO) virker som en vasodilaterende faktor i arterievæggens glatte muskulatur. Det tyder det på, at AAS kan hæmme NOsyntesen, hvilket kommer til udtryk i form af vasospasmer eller i værste fald kardiovaskulær iskæmi eller infarkt. Se nedenstående publikationer for detaljeret information: Hartgens & Kuipers (2004): Effects of Androgenic-anabolic Steroids in Athletes; Sports Med, 34 (8): Yderligere information på:

10 Deligiannis, Björnstad, Carre, Heidbüchel, Kouidi, Panhuyzen-Goedkoop, Pigozzi, Schänzer & Vanhees (2006): ESC Study Group of Sports Cardiology Position Paper on adverse cardiovascular effects of doping in athletes; European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation, 13: SLIDE 14: Den fjerde hjertes relaterede mekanisme som påvirkes af dopingstoffer, er direkte celledøds mekanismen. Den AAS inducerede vækst af cellerne, kan medføre hypertrofi af kardiomyocytter og i yderste konsekvens påvirke den anatomiske struktur på makroskopisk niveau. Denne hypertrofi kan resultere i en reduktion af den arterielle tilførsel af ilt. Yderligere udviser kardiomyocytterne en øget tendens til fibrose, og dermed forringelse af hjertets ydeevne. Se nedenstående publikationer for detaljeret information: Hartgens & Kuipers (2004): Effects of Androgenic-anabolic Steroids in Athletes; Sports Med, 34 (8): Deligiannis, Björnstad, Carre, Heidbüchel, Kouidi, Panhuyzen-Goedkoop, Pigozzi, Schänzer & Vanhees (2006): ESC Study Group of Sports Cardiology Position Paper on adverse cardiovascular effects of doping in athletes; European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation, 13: SLIDE 15: Den sidste hjerterelaterede mekanisme som påvirkes af dopingstoffer beskrives som degenerative forandringer. Fineschi et al. fremsatte i 2006 en teori om, at der kunne være en sammenhæng mellem katekolamin-myotoxitet og hjertestop. Ventrikelflimmer pga. myokardiel nekrose ville i så fald skyldes degenerative forandringer i de intramyokardielle sympatiske neuroner med hjertestop til følge. Se nedenstående publikationer for detaljeret information: Fineschi, Baroldi, Monciotti et al. (2001): Anabolic steroid abuse and cardiac sudden death: a pathologic study. Arch Pathol Lab Med, 125: Yderligere information på:

11 Hartgens & Kuipers (2004): Effects of Androgenic-anabolic Steroids in Athletes; Sports Med, 34 (8): Deligiannis, Björnstad, Carre, Heidbüchel, Kouidi, Panhuyzen-Goedkoop, Pigozzi, Schänzer & Vanhees (2006): ESC Study Group of Sports Cardiology Position Paper on adverse cardiovascular effects of doping in athletes; European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation, 13: SLIDE 16: Manipulation af blod og kan generelt deles i to grupper; misbrug af erythropoietin og lignende stoffer, samt autologe og homologe transfusioner. Begge former for manipulation medfører ændringer i blodets sammensætning. Erythropoietin øger egenproduktion af røde blodlegemer, hovedsageligt erythrocytter, mens transfusioner øger det cirkulerende blodvolumen øjeblikkeligt. Fælles for de to manipulationsformer er en øget risiko for thromboser i de dybe vener, lungeemboli, koronare og/eller cerebrale thromboser samt infektiøse lidelser. SLIDE 17: De to dele af kredsløbet, hhv. det arterielle og det venøse system er afbilledet. Forskellige kliniske komplikationer er forbundet med de to systemer Stimuleret erythropoiese øger mængden af røde blodlegemer, niveauet i hæmoglobinkoncentration og hæmatokrit, hvilket medfører øget viskositet og risiko for thrombedannelse. I det arterielle system kan opstå cerebral og/eller koronar thrombose, mens lungeemboli og thromboser i de dybe vener er de overhængende risici i det venøse system. Se nedenstående publikationer for detaljeret information: Jelkmann (2001): Beneficial and adverse Effects of Erythropoietin Therapy in Peters, Schulz, Michna: Biomedical Side Effects of Doping. Wissenschaftliche Berichte und Materialien des Bundesinstitutes für Sportwissenschaft 13; Sport und Buch, Köln 2001, p Yderligere information på:

12 SLIDE 18: Kredsløbet og blodets sammensætning står for ilttilførslen (O 2 ) til hele organismen, og O 2 -tilførslen til hjerte- og skeletmuskulatur vil typisk udgøre den begrænsende faktor i eksempelvis udholdenhedsidræt. Flere forskellige parametre har indflydelse på iltbæringskapaciteten, men cardiac output og den maksimale O 2 -ekstraktion udgør de vigtigste heraf. I særdeleshed vil en forøgelse af hæmoglobinkoncentrationen forbedre fysiske præstationer. Metoder som anvendes til at øge blodets iltbindingskapacitet associeres med de samme biomedicinske bivirkninger som for kredsløbet. Se nedenstående publikationer for detaljeret information: Jelkmann (2001): Beneficial and adverse Effects of Erythropoietin Therapy in Peters, Schulz, Michna: Biomedical Side Effects of Doping. Wissenschaftliche Berichte und Materialien des Bundesinstitutes für Sportwissenschaft 13; Sport und Buch, Köln 2001, p SLIDE 19: På figuren ses den farmakologiske påvirkning under proliferation af røde blodlegemer. Dannelsen af røde blodlegemer starter i nyrene, går over knoglemarven og slutter i muskulaturen. Målet med den farmakologiske påvirkning, er at stimulere den endogene produktion af erythropoietin, som resulterer i øget erythropoiese.i knoglemarven, og endelig en øget produktion af røde blodlegemer. De legale fysiologiske metoder, omfatter stimulation af kredsløbet ved fysisk træning og ophold under forhold med hypoxi. Originalt abstract af Elliot S (2008): British Journal of Pharmacology, : Erythropoiesis-stimulating agents and other methods to enhance oxygen transport Oxygen is essential for life, and the body has developed an exquisite method to collect oxygen in the lungs and transport it to the tissues. Hb contained within red blood cells (RBCs), is the key oxygen-carrying component in blood, and levels of RBCs are tightly controlled according to the demand for oxygen. The availability of oxygen plays a critical role in athletic performance, and agents that enhance oxygen delivery to tissues increase aerobic power. Early methods to increase oxygen delivery included training at altitude, and later, transfusion of packed RBCs. A breakthrough in understanding how RBC formation is controlled included the discovery of erythropoietin (Epo) and cloning of the EPO gene. Cloning of the EPO gene was followed by commercial development of recombinant human Epo (rhuepo). Yderligere information på:

13 Legitimate use of this and other agents that affect oxygen delivery is important in the treatment of anaemia (low Hb levels) in patients with chronic kidney disease or in cancer patients with chemotherapy-induced anaemia. However, competitive sports was affected by illicit use of rhuepo to enhance endurance performance. Testing methods for these agents resulted in a cat-and-mouse game, with testing labs attempting to detect the use of a drug or blood product to improve athletic performance (doping) and certain athletes developing methods to use the agents without being detected. This article examines the current methods to enhance aerobic performance and the methods to detect illicit use. På billedet ses det de komplette organiske systemer som har med O 2 -transport at gøre, samt metoder til forøgelse af den iltbærende kapacitet. SLIDE 20: Klinisk undersøgelse af huden kan indikere brug af AAS. Længerevarende misbrug af AAS eller glucocorticosteroider, kan føre til striae distensae og/eller acne. Af andre synlige, men mindre almindelige bivirkninger, kan nævnes alopeci og hypertrichose. Glucocortikorticosteroider medfører vævsatrofi, forringet sårheling og svækkelse af huden. Stimulanser, narkotika, corticotropin, erythropoietin og alkohol er stoffer som misbruges i mindre omfang, hvorfor bivirkningerne i denne sammenhæng kun i ringere omfang er beskrevet. Misbrug af stimulanser, i særdeleshed amfetaminer, fører ofte til dehydrering. Urticaria, erythem og puritus kan skyldes misbrug af narkotika. Generelle allergiske reaktioner observeres ind imellem ved corticotropin mens reaktionerne er mere lokale ved erythropoietin eksempelvis omkring indstikstedet. For tidlig aldring af huden kan indikere alkoholmisbrug. SLIDE 21: Ved misbrug af AAS hos vægtløftere, ses en udtalt grad af striae distensae, som udtryk for atrofi af huden, tydeligst i de områder af huden som er udsat for øget stræk, eksempelvis skuldre, ryg, bryst og overekstremiteterne. Træningsinduceret distension synes at være årsagen hertil. Billederne viser to eksempler på striae distensae, som følge af intensiv vægtløftning og misbrug af AAS. Øvre billede: Striae distensae hos vægtløfter Yderligere information på:

14 Nedre billede: Striae distensae hos en bodybuilder Se nedenstående publikationer for detaljeret information: Karamfilov & Elsner (2002): Sport als Risikofaktor und therapeutisches Prinzip in der Dermatologie; Hautarzt, 53: Wollina, Pabst, Schönlebe, Abdel-Naser, Konrad, Gruner, HAroske, Klemm & Schreiber (2007): Side effect of topical androgenic and anabolic substances and steroids. A short review. Acta Dermatoven APA, 16 (3): SLIDE 22: Unge og stærke udøvere med acne lokaliseret på ryg og/eller bryst bør vække den praktiserende læges opmærksomhed, idet der kan være tale om såkaldt steroid-acne som er en følgevirkning af AAS. AAS stimulerer de sebakøse kirtler, med en øget sebum ekskretion og dermed en øgning af lipider på hudens overflade til følge. Resultatet kan være en øgning i propionibakterie-acnae Original Abstract of Melnik et al. (2007): J Dtsch Dermatol Ges. 5(2), : Abuse of anabolic-androgenic steroids and bodybuilding acne: an underestimated health problem Abuse of anabolic-androgenic steroids (AAS) by members of fitness centers and others in Germany has reached alarming dimensions. The health care system provides the illegal AAS to 48.1 % of abusers. Physicians are involved in illegal prescription of AAS and monitoring of 32.1 % of AAS abusers. Besides healththreatening cardiovascular, hepatotoxic and psychiatric long-term side effects of AAS, acne occurs in about 50 % of AAS abusers and is an important clinical indicator of AAS abuse, especially in young men years of age. Both acne conglobata and acne fulminans can be induced by AAS abuse. The dermatologist should recognize bodybuilding acne, address the AAS abuse, and warn the patient about other potential health hazards. På øvre billede ses Acne papulopustulosa induceret af AAS. På nedre billede ses Acne conglobata induceret af AAS. Yderligere information på:

15 SLIDE 23: Leveren er det vigtigste organ når det gælder inaktiveringen af toksiske stoffer og metabolisme, ligesom produktion af galde, der er et vitalt element i omsætning af fedt i fordøjelseskanalen, også foregår i leveren Grundet den korte fysiske afstand mellem leverceller og blodbanen, samt den høje perfusion af blod er organet overordenligt udsat for skadelige stoffer i blodet. De i histologisk sammenhæng mest interessante celletyper i leveren er parenchym- og Kuppfer-celler, som står for hhv. støttende funktioner i form af bindevæv og fagocytose af toksiske partikler. I kraft af den detoxificerende funktion er leveren et meget udsat organ, når det drejer sig om biomedicinske følgevirkninger af dopingstoffer. I særdeleshed kan AAS medføre galdestase, cholestase, pelosis hepatitis, hepatoma og dysregulation af lipoproteiner. Hormoner og lignende stoffer, har indvirkning på organvækst og funktionsforstyrrelser. Akut leversvigt og hepatitis kan være konsekvenser af misbrug med stimulanser. Narkotika, alkohol og beta-blokkere kan føre til leversvigt, fedtlever (steatosis hepatis) og levercirrhose, der er indvidere reporteret uspecifikke lidelser i den øvre abdominale region. Yderligere information kan findes i nedenstående publikation: Müller-Platz, Nishino & Sarikaya (2007): Gastrointestinal tract and liver. In Sarikaya, Peters, Schulz, Schönfelder & Michna: Congress Manual: Biomedical Side Effects of Doping; München 2007, p SLIDE 24: Forstyrrelser i leverfunktionen og lidelser forbundet med medikamentøs terapi med AAS, skyldes hovedsageligt indtagelse af 17-α-alkylerede steroider (eksempelvis methyltestosteron, stanozolol, oxymetholon, fluoxymesteron, norethandrolon og metandienon). Galdestase, cholestase, pelosis hepatitis, hepatomer, er alle eksempler på dysfynktioner i leveren. Ydermere har undersøgelser påvist et fald i HLD-kolesterol koncentration, den gavnlige form, og en stigning i LDL-kolesterol som er den skadelige form, samt atherogenic-promoting apolipoprotein A. De nævnte følgevirkninger er i reglen ireversible efter misbrugets ophør. På billedet ses inflammation af leveren; fedtholdige leverceller og dannelse af levercyster er eksempler på direkte beskadigelse af leveren kan opstå. Yderligere information på:

16 Original Abstract of Hartgens & Kuipers (2004): Sports Med 34 (8), p : Effects of Androgenic-Anabolic Steroids in Athletes Androgenic-anabolic steroids (AAS) are synthetic derivatives of the male hormone testosterone. They can exert strong effects on the human body that may be beneficial for athletic performance. A review of the literature revealed that most laboratory studies did not investigate the actual doses of AAS currently abused in the field. Therefore, those studies may not reflect the actual (adverse) effects of steroids. The available scientific literature describes that short-term administration of these drugs by athletes can increase strength and bodyweight. Strength gains of about 5 20% of the initial strength and increments of 2 5kg bodyweight that may be attributed to an increase of the lean body mass have been observed. A reduction of fat mass does not seem to occur. Although AAS administration may affect erythropoiesis and blood haemoglobin concentrations, no effect on endurance performance was observed. Little data about the effects of AAS on metabolic responses during exercise training and recovery are available and, therefore, do not allow firm conclusions. The main untoward effects of short- and long-term AAS abuse that male athletes most often self-report are an increase in sexual drive, the occurrence of acne vulgaris, increased body hair and increment of aggressive behaviour. AAS administration will disturb the regular endogenous production of testosterone and gonadotrophins that may persist for months after drug withdrawal. Cardiovascular risk factors may undergo deleterious alterations, including elevation of blood pressure and depression of serum high-density lipoprotein (HDL)-, HDL2- and HDL3- cholesterol levels. In echocardiographic studies in male athletes, AAS did not seem to affect cardiac structure and function, although in animal studies these drugs have been observed to exert hazardous effects on heart structure and function. In studies of athletes, AAS were not found to damage the liver. Psyche and behaviour seem to be strongly affected by AAS. Generally, AAS seem to induce increments of aggression and hostility. Mood disturbances (e.g. depression, [hypo-]mania, psychotic features) are likely to be dose and drug dependent. AAS dependence or withdrawal effects (such as depression) seem to occur only in a small number of AAS users. Dissatisfaction with the body and low self-esteem may lead to the so-called reverse anorexia syndrome that predisposes to the start of AAS use. Many other adverse effects have been associated with AAS misuse, including disturbance of endocrine and immune function, alterations of sebaceous system and skin, changes of haemostatic system and urogenital tract. One has to keep in mind that the scientific data may underestimate the actual untoward effects because of the relatively low doses administered in those studies, since they do not approximate doses used by illicit steroid users. The mechanism of action of AAS may differ between compounds because of variations in the steroid molecule and affinity to androgen receptors. Several pathways of action have been recognised. The enzyme 5-α-reductase seems to play an important role by converting AAS into dihydrotestosterone (androstanolone) that acts in the cell nucleus of target organs, Yderligere information på:

17 such as male accessory glands, skin and prostate. Other mechanisms comprises mediation by the enzyme aromatase that converts AAS in female sex hormones (estradiol and estrone), antagonistic action to estrogens and a competitive antagonism to the glucocorticoid receptors. Furthermore, AAS stimulate erythropoietin synthesis and red cell production as well as bone formation but counteract bone breakdown. The effects on the cardiovascular system are proposed to be mediated by the occurrence of AAS-induced atherosclerosis (due to unfavourable influence on serum lipids and lipoproteins), thrombosis, vasospasm or direct injury to vessel walls, or may be ascribed to a combination of the different mechanisms. AAS-induced increment of muscle tissue can be attributed to hypertrophy and the formation of new muscle fibres, in which key roles are played by satellite cell number and ultrastructure, androgen receptors and myonuclei. SLIDE 25: Forbudte stoffer har stor indflydelse på det muskuloskeletale system. AAS kan føre til knoglefrakturer, senepatologi og rhabdomyolyse eller prematur lukning af epifyseskiverne, resulterende i standsning af længdevæksten. Strukturen i senevævet kan også blive beskadiget, hvorfor senerupturer hos unge udøvere bør tolkes som et advarselstegn på et evt. AAS misbrug af den behandlende læge, Hormoner og lignende stoffer kan føre til kliniske symptomer såsom akromegali. I dette tilfælde er der tegn på en endokrin oversekretion af hypofysen. De synlige ændringer af knogle og brusk kan være forstørrelse af hænder og fødder, næse, kindben, tænder, tunge og ører. Beta-2-agonister anvendes i forbindelse med behandling af astmaanfald, men indvirker desuden på fysiologiske processer i skeletmuskulatur. Negative følgevirkninger på knoglestruktur, eksempelvis mindsket knoglemasse og mineraltæthed, muskulær tremor og kramper. Glucocorticosteroider kan føre til osteoporose, og øget risiko for frakturer og forringelse af knoglens genopbygning. Ydermere er der høj risiko for en nedsat næringtilførsel til musklerne samt muskelatrofi. Beta-blokkere anvendes i medicinsk øjemed til behandling af hjerteslidelser, men har også negativ indvirkning på muskulaturen, bl.a. reduceret glukoneogenese. Yderligere information kan findes i nedenstående publikation: Müller-Platz, Nishino & Sarikaya (2007): Gastrointestinal tract and liver. In Sarikaya, Peters, Schulz, Schönfelder & Michna: Congress Manual: Biomedical Side Effects of Doping; München 2007, p Yderligere information på:

18 SLIDE 26: Misbrug af AAS kan have vidt forskellig indflydelse på det muskuloskeletale system. AAS kan føre til knoglefrakturer eller prematur lukning af epifyseskiverne, resulterende i ophør af længdevækst. Strukturen i senevævet kan også blive beskadiget, og ændre på senernes biomekaniske egenskaber. Resultatet bliver en stiv og mindre elastisk sene, hvilket formentlig skyldes de ufysiologisk hurtige adaptationer som AAS inducerer. Adaptationerne forekommer dog i mindre grad i de dårligt vaskulariserede senestrukturer, hvilket gør senerne til det svageste led i kæden, og en naturligt begrænsende faktor. Nedbrydning af muskulatur ved rhabdomyolyse, kan forkomme ved indtagelse af AAS i kombination med vægttræning. Nedenstående publikation omhandler multible senerupturer hos en AAS misbrugende fodboldspiller. Original Abstract of Isenberg et al. (2008): Unfallchirurg, 46-49: Successive ruptures of patellar and Achilles tendons. Anabolic steroids in competitive sports Derivatives of testosterone or of 19-nor-testosterone are used as anabolics for the purpose of improving performance although the effect of anabolics is known still to be under discussion. The use of anabolic steroids continues among competitive athletes despite increased controls and increasingly frequent dramatic incidents connected with them. Whereas metabolic dysfunction during anabolic use is well documented, ruptures of the large tendons are rarely reported. Within 18 months, a 29-year-old professional footballer needed surgery for rupture of the patellar tendon and of both Achilles tendons. Carefully directed questioning elicited confirmation that he had taken different anabolic steroids regularly for 3 years with the intention of improving his strength. After each operation anabolic steroids were taken again at a high dosage during early convalescence and training. Minimally invasive surgery and open suturing techniques led to complete union of the Achilles tendons in good time. Training and anabolic use started early after suturing of the patellar tendon including bone tunnels culminated in histological confirmed re-rupture after 8 weeks. After a ligament reconstruction with a semitendinosus tendon graft with subsequent infection, the tendon and reserve traction apparatus were lost. Repeated warnings of impaired healing if anabolic use was continued had been given without success. In view of the high number of unrecorded cases in competitive and athletic sports, we can assume that the use of anabolic steroids is also of quantitative relevance in the operative treatment of tendon ruptures. Yderligere information på:

19 Billedet viser patella (gule pile) og den manglende forbindelse til tibia (ruptur af tendo patella) SLIDE 27: De endokrine organer påvirkes forskelligt af forbudte stoffer. AAS påvirker både det kvindelige og det mandlige reproduktive system medfører insulinresistens og forstyrrelser i glukosebalancen. Skjoldbruskkirtlens funktion påvirkes af væksthormon og gonadotropiner, mens glukokorticosteroider giver forstyrrelser i bynyrebarkens funktion. Se nedenstående publikationer for detaljeret information: Georgieva (2007): Reproductive and endocrine system. In Sarikaya, Peters, Schulz, Schönfelder & Michna: Congress Manual: Biomedical Side Effects of Doping; München 2007, p SLIDE 28: AAS påvirker det mandlige reproduktive system. De sekretoriske og gametogenetiske funktioner i testiklerne er begge afhængige af sekretion af gonadotropin-releasing hormon (GnRH) fra hypothalamus, som stimulerer sekretion af gonadotropiner, luteiniserende hormon (LH) og det follikelstimulerende hormon (FSH) fra hypofysens forlap. I kraft af at være derivater af testosteron, har AAS udtalt effekt på den mandlige hypothalamus-hypofyse-gonadale akse, og misbrug kan resultere i det kliniske syndrom; hypogonadotropisk hypogonadisme. Denne steroid-inducerede hypogonadal tilstand er karakteriseret ved nedsat serum koncentrationer af FSH og LH, lav endogen testosteron produktion, nedsat spermatogenese og testes atrofi. Disse virkninger skyldes den negative feedback af anabole steroider på hypothalamus-hypofyse-aksen og muligvis også de lokale suppressive virkninger af overskydende androgener på testes. Indgift af AAS efterligner et øget niveau af cirkulerende endogen testosteron. Høje testosteron niveauer samt AAS, hæmmer LH sekretion ved direkte påvirkning af hypofysens forlap men også ved at hæmme sekretion af GnRH fra hypothalamus. Dette medfører igen et tilsvarende fald i sekretion af både LH og FSH og faldet i LH reducerer produktionen af endogen testosteron. Administration af høje doser af testosteron inducerer suprafysiologiske niveauer af serum (total såvel som frit) Yderligere information på:

20 testosteron. Serumkoncentrationer af østradiol, androstenedion og Dihydrotestosteron (DHT) stiger også på grund af perifer omdannelse af AAS. På billedet ses en sammenligning mellem en normal størrelse testis, og formindsket testis efter AAS misbrug. Se nedenstående udgivelse for detaljeret information: Georgieva (2007): Reproductive and endocrine system. In Sarikaya, Peters, Schulz, Schönfelder & Michna: Congress Manual: Biomedical Side Effects of Doping; München 2007, p SLIDE 29: Insulinresistens og nedsat serum-glukose kan være induceret af AAS misbrug. Disse ændringer minder om type 2-diabetes og er observeret hos patienter behandlet med 17-α-alkylerede preoralt administrerede androgener, og hos mandlige sportsudøvere som har benyttet sig af AAS over en længere periode (3-7 år). Selv om der ikke har været dokumenterede tilfælde af diabetes mellitus hos udøvere som anvender AAS, er disse ændringer forbundet med øget risiko for lidelser i hjertet. Se nedenstående publikation for detaljeret information: Georgieva (2007): Reproductive and endocrine system. In Sarikaya, Peters, Schulz, Schönfelder & Michna: Congress Manual: Biomedical Side Effects of Doping; München 2007, p SLIDE 30: Anabolske androgene steroider fører til en ubalance i samspillet mellem frit østrogen og frit androgen i det mandlige brystvæv. Som en konsekvens heraf kan gynækomasti forekomme. På billederne ses: Gynækomasti hos en 30-årig amatørbodybuilder (øverste billede) og gynækomasti hos en 25-årig professionel bodybuilder (nederste billede). Yderligere information på:

ET NÆRMERE INDBLIK I DOPINGPROBLEMATIKKEN MEDIUM NIVEAU

ET NÆRMERE INDBLIK I DOPINGPROBLEMATIKKEN MEDIUM NIVEAU Harmonisering af kendskab til biomedicinske bivrkninger i forbindelse med misbug af doping ET NÆRMERE INDBLIK I DOPINGPROBLEMATIKKEN MEDIUM NIVEAU SLIDE 2: Det verdensomspændende antidoping agentur (WADA)

Læs mere

FØRSTE SKRIDT I DOPING FOREBYGGELSEN! BASIS NIVEAU

FØRSTE SKRIDT I DOPING FOREBYGGELSEN! BASIS NIVEAU Harmonisering af kendskab til biomedicinske bivrkninger i forbindelse med misbug af doping FØRSTE SKRIDT I DOPING FOREBYGGELSEN! BASIS NIVEAU SLIDE 2: Der er flere teorier om, hvor ordet doping stammer

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme 1. En redegørelse for udviklingen af hjertesygdomme og hvad begrebet hjertekarsygdomme dækker over. 2. En forklaring af begreber som blodtryk (og hvordan man

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

Højintens træning for løbere

Højintens træning for løbere Højintens træning for løbere Tanja Ravnholt Cand. Scient Humanfysiologi tanjaravnholt@hotmail.com Indhold Intensitetsbegrebet Højintens træning Uholdenhedspræstationens 3 faktorer Fysiologiske adaptationer

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Lær mere om prostatacancer

Lær mere om prostatacancer Lær mere om prostatacancer Denne brochure indeholder information om prostatacancer rettet mod patienter, familiemedlemmer eller venner og personer, som er interesserede i at lære mere om sygdommen. Det

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

Danske erfaringer med hjemme-niv

Danske erfaringer med hjemme-niv Danske erfaringer med hjemme-niv Gentofte Hospital Torgny Wilcke Lungemedicinsk afdeling Y Gentofte Hospital Ingen interesse konflikter i forhold til aktuelle emne Princip i Non Invasiv Ventilation To

Læs mere

Spørgsmål 1: Nævn (1) de forskellige kartyper i kredsløbet og beskriv kort deres funktion (2).

Spørgsmål 1: Nævn (1) de forskellige kartyper i kredsløbet og beskriv kort deres funktion (2). Spørgsmål 1: Nævn (1) de forskellige kartyper i kredsløbet og beskriv kort deres funktion (2). 1) Aorta store arterier arterioler kapillærer venoler vener De forskellige kar Elastiske kar: aorta og store

Læs mere

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier Fremtidens velfærdsløsninger Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen 1. november 2011 Vi fødes som kopier Carsten Hendriksen Overlæge, lektor, dr. med. Bispebjerg Hospital og Center for

Læs mere

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Link til artiklen: http://www.medicaljane.com/2014/06/13/chronic-pain-and-the-theraputic-benefitsof-medical-cannabis/ Hvad er kroniske smerter?..

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

1. Diabetesmøde. Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom

1. Diabetesmøde. Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom Facts og myter om sukkersyge Hvad er sukkersyge = Diabetes mellitus type 1 og 2 Hvilken betydning har diabetes for den enkelte Hvad kan man selv gøre for at behandle

Læs mere

Brystets anatomi Ammekursus 2012/13 Ingrid Nilsson

Brystets anatomi Ammekursus 2012/13 Ingrid Nilsson Brystets anatomi Ammekursus 2012/13 Ingrid Nilsson Alveole Diameter: 0,12 mm Lactocyt Kilde: Lawrence R. Breastfeeding a guide for the medical profession Mælkegange 9-10 mælkegange udmunder på papillen

Læs mere

Syv transmembrane receptorer

Syv transmembrane receptorer Syv transmembrane receptorer Receptoren som kommunikationscentral Cellemembranen definerer grænsen mellem en celles indre og ydre miljø, der er meget forskelligt. Det er essentielt for cellens funktion

Læs mere

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL Note: Produktresume og indlægsseddel vil muligvis blive ændret efterfølgende af den nationale myndighed, evt. i

Læs mere

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT EFFEKTER AF D-VITAMIN PÅ NYREFUNKTION OG HJERTEKARSYSTEMET Af Læge Ph.D. Thomas Larsen November 2013 Du modtager dette nyhedsbrev, da du i perioden 2010-2012 deltog

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow I kapitlet beskrives et program for alvorligt syge og deres pårørende. Sammenhængen mellem hvordan vi har det psykisk, og hvordan vort immunforsvar fungerer, beskrives - samt effekten af at ændre begrænsende

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Træning øger genbrug i museceller. Er det derfor, at motion er

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Hæmatologisk Ambulatorium Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia betyder mange celler

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Porfyriforeningen i Danmark

Porfyriforeningen i Danmark Porfyriforeningen i Danmark På foreningens hjemmeside, www.porfyriforeningen.dk kan du tilmelde dig, læse mere om foreningen og få adgang til porfyriforum. Denne pjece indeholder information om de mest

Læs mere

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SMERTER www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Smerter er beskrevet som en ubehagelig sensorisk og følelsesmæssig oplevelse, der er forbundet med en skadelig stimulus. Smerter

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307 Polycystiske æggestokke PCOS Rechnitzer.dk UDK-04-307 6314_01_PCO folder_2#b8f2f.indd 2 27/01/05 11:04:02 Hvad er PCOS? Forfattet af Overlæge Ditte Trolle, Skejby Sygehus PCOS betyder PolyCystisk OvarieSyndrom.

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér)

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Teknikker til design omfatter: Opgave/arbejdsanalyser Brugerinddragelse,

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Program. Hvad er mit ærinde? Kort præsentation af dages program. Lad os så komme i gang

Program. Hvad er mit ærinde? Kort præsentation af dages program. Lad os så komme i gang Velkommen til vores workshop Buteyko Program Hvad er mit ærinde? Kort præsentation af dages program Lad os så komme i gang Hvem var Konstantin Buteyko? Russisk professor i fysiologi, med et dødeligt højt

Læs mere

Gruppe A Diabetesmidler

Gruppe A Diabetesmidler Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

Frugt, grøntsager og fuldkorn Beskyttelse mod kræft? - Set med en epidemiologs øjne. Anja Olsen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning

Frugt, grøntsager og fuldkorn Beskyttelse mod kræft? - Set med en epidemiologs øjne. Anja Olsen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Frugt, grøntsager og fuldkorn Beskyttelse mod kræft? - Set med en epidemiologs øjne Anja Olsen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse Frugt og grønt: Historisk Lang interesse (epidemiologiske

Læs mere

Medicin og delir DSG s årsmøde 2013

Medicin og delir DSG s årsmøde 2013 + = Medicin og delir DSG s årsmøde 2013 Jens-Ulrik Rosholm Overlæge, klin. lekt., ph.d. Geriatrisk afd. G, OUH Hvor stor betydning har medicin for delir? I Drugs is probably the most common cause for delirium

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 3. kvartal 2012

Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 3. kvartal 2012 Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 3. kvartal 2012 Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. I det følgende rapporteres status for 3.

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

Det lyder enkelt, men for at forstå hvilket ærinde forskerne er ude i, er det nødvendigt med et indblik i, hvordan celler udvikles og specialiseres.

Det lyder enkelt, men for at forstå hvilket ærinde forskerne er ude i, er det nødvendigt med et indblik i, hvordan celler udvikles og specialiseres. Epigenetik Men hvad er så epigenetik? Ordet epi er af græsk oprindelse og betyder egentlig ved siden af. Genetik handler om arvelighed, og hvordan vores gener videreføres fra generation til generation.

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

15. Mandag Endokrine kirtler del 3

15. Mandag Endokrine kirtler del 3 15. Mandag Endokrine kirtler del 3 Fokus er især på: forskelle og ligheder mellem pensumhormoner: Insulin, glukagon, adrenalin og cortisol. Bogens beskrivelse er udmærket, dog meget kvantitativ og en smule

Læs mere

Information, til læger og andet sundhedspersonale

Information, til læger og andet sundhedspersonale Dansk Geriatrisk Selskab v. Søren Jacobsen 13. maj 2013 Information, til læger og andet sundhedspersonale Vigtige, nye begrænsninger for anvendelse af Protelos/Osseor (strontiumranelat) efter at nye data

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere Beslutningsforslag nr. B 52 Folketinget 2009-10 Fremsat den 12. november 2009 af Karl H. Bornhøft (SF), Anne Baastrup (SF), Jonas Dahl (SF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag til

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg EKSTERN TEORETISK PRØVE MODUL 3 S09S. Dato: 02.07.2010. Kl. 09.00 12.00

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg EKSTERN TEORETISK PRØVE MODUL 3 S09S. Dato: 02.07.2010. Kl. 09.00 12.00 Professionshøjskolen University College Nordjylland Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg EKSTERN TEORETISK PRØVE MODUL 3 S09S Dato: 02.07.2010 Kl. 09.00 12.00 Case: Ane Andersen er 65 år. Hun har i 40 år været

Læs mere

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014 Vibeke Rønnebech maj 2014 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Knogleskørhed og prostatakræft

Knogleskørhed og prostatakræft Mads Hvid Poulsen, Læge, Ph.d. Knogleskørhed og prostatakræft Urinvejskirurgisk forskningsenhed, Urologisk Afdeling, Odense Universitets Hospital Folderen er udarbejdet på baggrund af eksisterende litteratur

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Styrk dit immunforsvar. - med kost og træning

Styrk dit immunforsvar. - med kost og træning Styrk dit immunforsvar - med kost og træning Immunforsvaret Immunforsvarets vigtigste opgave er at beskytte mod infektioner og fremmede stoffer som f.eks.: Bakterier Svampe Parasitter Virus Cancerceller

Læs mere

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Hvordan hænger kost og psyke sammen? 2 3 Sammenhænge imellem livsstil og livskvalitet Livsstil Sund mad

Læs mere

Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres?

Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres? Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres? Initiativmøde-DSKE 27. september 2011 Ann Bech Roskjær Cand. scient i klinisk ernæring, Steno Diabetes Center Slide no 1 Dagsorden Definition på dysreguleret

Læs mere

Betydning, indsigt, klinik og biokemisk praksis

Betydning, indsigt, klinik og biokemisk praksis Lipoproteiner Betydning, indsigt, klinik og biokemisk praksis Overlæge, dr.med. Ulrik Gerdes Klinisk Biokemisk Laboratorium Center for Psykiatrisk Grundforskning Risskov 1 Lipoproteiner og hyperlipidæmi

Læs mere

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem?

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? v/ Professor, overlæge dr.med. Jens Kjølseth Møller Klinisk mikrobiologisk afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Hvad ved vi om Håndhygiejne og Adfærd?

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

PRP (Platelet Rich Plasma)

PRP (Platelet Rich Plasma) Patientinformation PRP (Platelet Rich Plasma) Behandling af kroniske seneskader med kroppens egne væksthormoner Velkommen til Middelfart Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling Idrætsklinikken - Middelfart Middelfart

Læs mere

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil NYT NYT NYT Kom og få lavet en Sundhedsprofil - en udvidet bodyage Tilmelding på kontoret eller ring på tlf. 86 34 38 88 Testning foregår på hold med max. 20 personer pr. gang; det varer ca. tre timer.

Læs mere

Danmarks Idræts-Forbunds dopingudvalg. mod KENDELSE:

Danmarks Idræts-Forbunds dopingudvalg. mod KENDELSE: DIF s dopingnævn Den 221. marts 2011 JL Den 21. marts 2011 blev i sag nr. 2/2011 Danmarks Idræts-Forbunds dopingudvalg mod A afsagt sålydende KENDELSE: Danmarks Idræts-Forbunds dopingudvalg har indbragt

Læs mere

Kiropraktik for hunde. Af: Dyrlæge Charlotte Frigast, lic. med. vet. Kiropraktor

Kiropraktik for hunde. Af: Dyrlæge Charlotte Frigast, lic. med. vet. Kiropraktor Kiropraktik for hunde Af: Dyrlæge Charlotte Frigast, lic. med. vet. Kiropraktor Hvad er Kiropraktik? Selve ordet kiropraktik stammer fra græsk. Det græske ord cheir betyder hånd og praktike betyder at

Læs mere

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011 pwc.dk Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter V/ Lars Engelund Revisor som indsender Revisors ansvar udvides som udgangspunkt ikke i forbindelse med indførelse af obligatorisk digital

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Anvendt BioKemi: Blod som et kemisk system, Struktur af blod

Anvendt BioKemi: Blod som et kemisk system, Struktur af blod Anvendt BioKemi: Struktur 1) MM1 Intro: Terminologi, Enheder Math/ biokemi : Kemiske ligninger, syre, baser, buffer Små / Store molekyler: Aminosyre, proteiner 2) MM2 Anvendelse: blod som kemiske systemer

Læs mere

HVAD BESTÅR BLODET AF?

HVAD BESTÅR BLODET AF? i Danmark HVAD BESTÅR BLODET AF? HVAD BESTÅR BLODET AF? Blodet er et spændende univers med forskellige bittesmå levende bestanddele med hver deres specifikke funktion. Nogle gør rent, andre er skraldemænd

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Ictalcare A/S. Kim Gommesen, Business Manager. Fra ide til prototype - overvågning af epilepsi patienter ved hjælp af det elektroniske plaster

Ictalcare A/S. Kim Gommesen, Business Manager. Fra ide til prototype - overvågning af epilepsi patienter ved hjælp af det elektroniske plaster 1 Ictalcare A/S Kim Gommesen, Business Manager Fra ide til prototype - overvågning af epilepsi patienter ved hjælp af det elektroniske plaster 2 Ictalcare A/S epatch konsortiet frembragte kropsbåret 24/7

Læs mere

Hvorfor er kost og ernæring vigtig?

Hvorfor er kost og ernæring vigtig? Hvorfor er kost og ernæring vigtig? Rehabilitering, forebyggelse af sygdom og (gen)indlæggelse God Mad- Godt Liv. Knudshoved 17.08.11 Mette Holst. Klinisk Sygeplejespecialist, MKS, Phd. Center for Ernæring

Læs mere

Hvad er doping, hvilke stoffer er forbudt og hvordan foregår tests. - relationen til sejlsport

Hvad er doping, hvilke stoffer er forbudt og hvordan foregår tests. - relationen til sejlsport Hvad er doping, hvilke stoffer er forbudt og hvordan foregår tests - relationen til sejlsport Af Michael Risør I sejlsport hører vi ikke så tit om tilfælde med doping, men der bliver hvert år udført mange

Læs mere

Værd at vide om væskeoptagelse

Værd at vide om væskeoptagelse Værd at vide om væskeoptagelse Af: Astrid Bertelsen og Karina Berthelsen, PB i Ernæring & Sundhed Din krop har brug for væske for at kunne give dig et træningspas med velvære og præstationsevne i top.

Læs mere

FISKE ANATOMI DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet

FISKE ANATOMI DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet Gæller Seniorrådgiver Alfred Jokumsen Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Institut for Akvatiske Ressourcer (DTU Aqua) Nordsøen Forskerpark, 9850 Hirtshals 1 DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet FISKE

Læs mere

20 år mand MC-styrt - lav hastighed Ingen sår Ingen andre læsioner

20 år mand MC-styrt - lav hastighed Ingen sår Ingen andre læsioner 20 år mand MC-styrt - lav hastighed Ingen sår Ingen andre læsioner Symptomer Pain out of proportion Pressure (palpable painfull tenderness) Pain on passive stretch Paraesthesia Paresis Pulses present

Læs mere

Breddeidrætten producerer social kapital

Breddeidrætten producerer social kapital Breddeidrætten producerer social kapital Mogens Kirkeby International Sport and Culture Association www.isca isca-web.org info@isca isca-web.org internationale erfaringer med at inddrage idrætten i løsningen

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Vedrørende EU -handlingsprogram for sundhedsområdet 2014-20

Vedrørende EU -handlingsprogram for sundhedsområdet 2014-20 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K 29. november 2011 aw@danskepatienter.dk Vedrørende EU -handlingsprogram for sundhedsområdet 2014-20 Danske Patienter vil hermed

Læs mere

Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail?

Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail? Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail? Janni Lisander Larsen, projektsygeplejerske, Cand.Cur., Phd. studerende Henrik Nordin M.D. Afdeling for Infektions sygdomme og Reumatologi, Rigshospitalet

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Projekt 4.2. Nedbrydning af rusmidler

Projekt 4.2. Nedbrydning af rusmidler Projekt 4.2. Nedbrydning af rusmidler Dette projekt lægger op til et samarbejde med biologi eller idræt, men kan også gennemføres som et projekt i matematik, hvor fokus er at studere forskellen på lineære

Læs mere

WESTERN ONTARIO SHOULDER INSTABILITY INDEX (WOSI)

WESTERN ONTARIO SHOULDER INSTABILITY INDEX (WOSI) Dansk oversættelse af: WESTERN ONTARIO SHOULDER INSTABILITY INDEX (WOSI) Et redskab til måling af livskvalitet ved patienter med skulder instabilitet Copyright 1998 (#474672) A. Kirkley MD, S. Griffin,

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere