TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 2 MARTS/APRIL EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER / DEL 4 Livet i landsbyen i slutningen af 1930 erne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 2 MARTS/APRIL 2012. EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER / DEL 4 Livet i landsbyen i slutningen af 1930 erne"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 2 MARTS/APRIL 2012 EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER / DEL 4 Livet i landsbyen i slutningen af 1930 erne

2 FORSIDEILLUSTRATION: Familien Køppen i gang med at plukke persille eller spinat. Fra venstre Kurt, Siegfred, Niels og Ingeborg ved deres jorder ved Engdal, Tømmerupvej KILDE: Jan Zibrandtsens erindringer Stads og lokalarkivet ISSN Tidsskriftet Glemmer du er udgivet af: Tårnby Kommunebiblioteker, Stads- og lokalarkivet. Skrevet og redigeret af: Inger Kjær Jansen. Dette nummer af Glemmer du er det sidste redigeret af Inger Kjær Jansen Layout: Anne Petersen

3 EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER/ 4 Livet i landsbyen i slutningen af 1930 erne Jan Zibrandtsen er forfatter til disse erindringer om livet i Tømmerup i 1930 erne. Han er født i 1929 på en gård i Skelgårde, som hans familie ejede indtil for nogle år siden. Jan Zibrandtsen afslutter her sin fortælling om livet i Tømmerup i slutningen af 1930 erne. Første del blev udgivet i Glemmer du nr. 4, 2010, anden del i nr. 1, 2011 og tredie del i nr.1, 2012 De kan alle downloades på arkivets hjemmeside. HANS FISCHERS GÅRD Den næste gård er formentlig byens ældste gård. Den ejes af Hans Fischer. Gården er firlænget med et nyt stuehus. Udlængerne er som anført meget gamle, især staldlængen mod Tømmerup Strandvej, der er opført af bindingsværk og noget forfalden. Foran denne længe ligger gårdens meget store mødding. Så gården har formentlig i sin tid haft en meget stor besætning, hvad også staldlængens bredde og længde tyder på. Den store længe nåede næsten helt ud til Tømmerupvejen, og her kunne man stå i læ for regn og blæst, når man ventede på rutebilen. Her blev også budskaber fra Kongen og regeringen slået op i besættelsens første år. De øvrige længer var også opført i bindingsværk. Det me ste af den jord, der hører til gården ligger samlet. En mindre del lige ved siden af gården og resten på den anden side af vejen. På gården har der i flere år boet to generationer, nemlig Hans Fischer og hans kone samt deres datter Ina og hendes mand Niels Thybo og deres datter Rigmor. Datteren og svigersønnen hjalp til med gårdens drift. Men i slutningen af trediverne købte de den gamle smedje i Ullerup, der var blevet nedlagt. Til smedjen hørte så meget jord, at de kunne drive et amagerlandbrug. Omkring 1940 blev Fischers ejendom solgt til Edvard Lindgreen, der havde haft en gård i Sundbyøster, der var blevet solgt til boligbebyggelse. GLEMMER DU NUMMER 2 MARTS/APRIL

4 timent af grønsager. Edvard Lindgren har en datter og sønnen Ole, der er en af min bror Jørgens gode kammerater. EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER/ DEL 4 Margrethe Fischer, Tårnby med sine 2 døttre Lis og Ina Margrethe Fischer var gift med gårdejer Jens Fischer, Tårnby. Døtrene, til venstre Lis, blev gift med handelsgartner Gert Bastian Olsen, Tømmerup, og Ina der blev gift med skrædermester Bjarnø, Tårnby Torv Edvard Lindgreen rev selv med bistand af en karl alle de gamle bygninger ned og ryddede op og lod herefter opføre en ny stor kombineret stald- og ladebygning med forskellige moderne faciliteter og to mindre bygninger til vognport m.v. Samtidigt blev der boret efter vand, således at arealerne på begge sider af vejen kunde vandes med mulighed for et større høstudbytte og et udvidet sor- GERT BASTIAN OLSENS EJENDOM I forbindelse med salget til Edv. Lindgreen blev der fra Fischers ejendom frastykket en lod på vejens modsatte side. Denne lod blev solgt til Gert Bastian Olsen, der kom fra Tårnby. Han var gift med Jens Fischers datter også fra Tårnby. På parcellen blev opført en bygning med høj rejsning, der i den ene ende indeholdt beboelse og i den anden ende stald og vognport. Gert Bastian Olsen, der var uddannet som gartner, dyrkede grove grønsager og blomkål. En del af den til Gert Bastian Olsens ejendom hørende jord var meget tung og ubekvem. Årsagen hertil var, at der i 1914 som led i en samlet befæstningsplan (Tømmerupstillingen) blev anlagt det såkaldte Skelgårdsbatteri med skanser og skyttegrave, der berørte denne ejendom. Anlægget blev brugt til 1916 og blev nedlagt i

5 47 bataillon 3 kompagni foran Anders Hansens gård i Tømmerup, hvor de sandsynligvis var indkvarteret under 1. verdenskrig, hvor den såkaldte sikringsstyrke huserede på Amager. Til højre Anders Hansen og foran soldaterne hans to sønner Hans Bastian (nederst)og Cornelius. Ca GLEMMER DU NUMMER 2 MARTS/APRIL 2012 TØMMERUP STRANDVEJ Lige efter Fischers ejendom begynder Tømmerup Strandvej. der en makadamiseret (anlagt med skærver, småsten m.m.) privat fællesvej, der fører ud til de mange parceller i Skelgårds og Tømmerups fællederne samt videre ud til strandlæget, hvor der om efteråret blev skåret græstørv og hentet tang, alt til at dække kulerne med om vinteren. Tømmerup Strandvej var som anført en privat fællesvej, hvilket indebar, at de enkelte brugere af vejen hver skulle vedligeholde et nærmere afmærket stykke af vejen, bestemt efter deres brug af vejen. De enkelte vejstykker, som lodsejerne skulle vedligeholde, var afmærkede med træpæle og oprindeligt fastlagt i en af sognerådet afsagt kendelse. Meningen var, at man herefter skulle vedligeholde sit vejstykke hvert forår ved af fylde skærver og grus i de i det forgangne år opståede huller. Realiteten var imidlertid, at der var flere lodsejere, der ikke opfyldte deres vedligeholdelsespligt med det resultat, at strandvejen, der virkeligt blev brugt meget, stort set aldrig var 5

6 EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER/ DEL 4 Vejarbejde udfor Helgeshøj Tømmerupvej 3, sandsynligvis benyttede man skærver og småsten som nævnt i teksten til at reparerer vejen med. Postkort fra ca vel vedligeholdt. Der var i loven hjemmel til, at sognerådet efter en indgivet klage kunne pålægge de uef terrettelige at efterkomme deres vedligeholdelsespligt og, hvis dette ikke skete, selv udføre vedligeholdelsesarbejdet for de pågældendes regning. Men det skete ikke i praksis, for ingen ønskede at klage over en kollega. I 1942 blev rabatterne rettet op, og grøfterne fra Tømmerupvej til Strandlyst blev uddybede. EDV. AHRENSBERG På den første ejendom på Tømmerup Strandvej bor Edvard Ahrensberg og hustru samt deres søn Albert, der i 1940 erne blev gift med en datter af Chrillesen på Fasangården i Kongelunden. En af længerne til Ahrensbergs ejendom blev indrettet til bolig for det unge par. Den pågældende længe blev kaldet Bryggeriet, men jeg ved ikke, hvoraf navnet kommer. Det har nu ikke været noget særligt spændende sted at bo. For bryggeriet lå i lige i skellet til Lindgreens ejendom, og på den anden side var der 6

7 en gårdsplads. På gården dyrkes mest grove grønsager, men også en del smågrønt som tidlige gulerødder, gyldenlakker, persillerødder og pastinakker. Det er en meget flittig familie. Jeg kan huske et år med en meget voldsom tørkeperiode i juli måned, hvor familien Ahrensberg satte vandtønden på enspændervognen og hentede vand i gadekæret og derefter med spande vandede det nyplantede. MARIUS NIELSEN Efter Ahrensbergs ejendom følger en lille bungalow, der tilhører Marius Nielsen, bror til Anders Nielsen i Skelgårdsstræde. Marius Nielsen har bygget sit hus på en parcel, der er udstykket fra forældrenes ejendom, der, jfr. ovenfor, senere blev overtaget af Edvard Nielsen. Marius Nielsen arbejdede på Orlogsværftet og cyklede frem og tilbage hver dag, som jeg har fortalt om i mine barndomserindringer. Marius Nielsen og hustru havde tre børn, Gerda, Egon og Gunnar. Sidstnævnte var min gode kammerat under skoletiden i Tømmerup Skole. Det til huset hørende jordstykke, ca. ½ tdr. land blev dyrket med stor flid, og deres jordbærstykke var så stort, at der var mulighed for at tjene lidt ekstra ved salg af jordbær om sommeren. LERGRAVENE Vejen forbi Marius Nielsens bungalow fører hen til Tømmerup ejerlaugs lergrave, hvor vejen deler sig i en del, der fører forbi husvildebarakkerne og en del, der fører langs hovedgrøften til Skelgårdsstræde. I lergravene har der, som navnet siger, i sin tid været gravet ler til de lerklinede vægge i stuehuse og stalde samt til lerstampede gulve i lader og stalde. Lerklinede vægge har været anvendt indtil begyndelsen af 1800-tallet. I tvillingevintrene 1940/41 og 1941/42 med de enorme snemængder var lergravene ved forårstid oversvømmede, så vi kunne sejle rundt i store baljer. Lergravene tilhørte Tømmerup ejerlaug, og blevet lejet ud til græsning. I den vestlige ende af lergravene var der losseplads, hvor man kunne aflevere grene og andet brændbart affald, der derefter GLEMMER DU NUMMER 2 MARTS/APRIL

8 Oversvømmelse i lergravene i Tømmerup, 1943 EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER/ DEL 4 blev afbrændt en gang om året, Kun de ejendomme, der tilhørte Tømmerup ejerlaug, måtte benytte lossepladsen. STRANDLYST Vejen forbi husvildebarakkerne førte op til Højgård. Inden man nåede så langt, kom man forbi to små enlængede, stråtækte huse, der lå på vejens søndre side. En stikvej fører op til husene, der lig ger parallelt med vejen. Begge huse er beboede af enlige da mer. Stikvejen fører videre op til Peter Jørn i Dalen. Hvis vi vender tilbage til Marius Nielsen, kommer vi derefter til Strandlyst, der ejes af Cornelius Jansen, bror til Chrilles og Bertel Jansen på Høgsbrovej. Også her bor to familier, nemlig Jansen og hans kone og sønnen Albert, der er gift med Edel, en datter af smedemester Rasmussen i Viberup. Sønnen og svigerdatteren bor i en nyopført tilbygning bag ejendommens stuehus. Albert Jansen er uddannet gartner og har mange mistbænke bl.a. med meloner. MAROKKOVEJ I slutningen af trediverne blev Tømmerup Strandvej omdøbt til Marokkovej. Men dette navneskifte huede ikke Cornelius Jansen, for på daværende tidspunkt var der megen politisk uro i Marokko. Det 8

9 var her, at den franske fremmedlegion huserede. Navnet kunne således vække uheldige associationer, og Cornelius Jansen rettede derfor henvendelse til sognerådet for at få navnet ændret. Efter nogle år gav sognerådet sig, og navnet blev ændret til Ugandavej. I betragtning af hvad der senere skete i dette land, var navneskiftet ikke noget heldigt valg. INDDÆMNING OG AFVANDING Når vi står ved Strandlyst, ser vi ud ad den snorlige strandvej, der fører ud til den store afvandingskanal med en vindmølle, der hjælper med til at føre vandet videre ud til hovedpumpestationen ved Nøragersminde. På den anden side af kanalen ligger det store fladvandede areal af Kalveboderne, hvor de vedtagne inddæmningsarbejder snart begynder. Det er et af tidens store beskæftigelsesarbejder. Langs Tømmerup Strandvej går en af de meget store hovedgrøfter, der begynder inde i Tømmerup by og ender ude ved afvandingskanalen. Ved Strandlyst er hovedgrøften næsten 2 meter dyb, me dens den ude ved kanalen er 3 meter dyb. Så den er ikke behagelig at vælte ned i. I midten af trediverne blev der i henhold til den dagældende lov om grundforbedring ved Tårnby sogneråds initiativ gennemført et stort grundforbedringsarbejde på Vestamager, hvor alle de såkaldte fælledsjorder blev afvandet ved anlæg af et stort net af hovedgrøfter og en afvandingskanal med pumpeanlæg. Da arbejdet var et beskæftigelsesarbejde til bekæmpelse af den meget store ledighed i trediverne, blev alt arbejde stort set udført ved håndkraft. Arbejdet var færdigt i 1937 og kostede kr. Pumpeanlæggets kapacitet var 400 l i sekundet eller 1440 kubikmeter i timen. Til bestyrelse af hele det gennemførte afvandingsarbejde blev der nedsat et særligt pumpe- og digelag med tinglyst tvungent medlemskab for de af anlægget berørte grundejere. De årlige udgifter til drift og anlæg blev opkrævet sammen med amtstueskatterne. Formand for pumpe- og digelaget var i mange år tidl. sognerådsmedlem Lauritz Hansen. GLEMMER DU NUMMER 2 MARTS/APRIL

10 Ole Olsen, Tømmeruphøj, pløjer på sine marker ved Ugandavej. I baggrunden ses pumpe-og digelaugets vindmølle. Ca EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER/ DEL 4 I forbindelse med gravningen af hovedgrøfterne blev den udgravede jord lagt på de tilgrænsende lodsejeres jord, og det påhvilede herefter dem at udjævne den opgravede jord. Men det var et besværligt arbejde, for den opgravede jord var mestendels ler, der var meget tung at arbejde med. Ved anlæg af det nævnte net af hovedgrøfter var det skabt stærkt forbedrede muligheder for dræning af de tilgrænsende ejendomme. Min far gjorde da også i 1941 brug af muligheden for optagelse af et af de favorable grundforbedringslån og fik landboforeningens grundforbedringskonsulent til i samarbejde med en landinspektør at udarbejde en dræningsplan for Oliemøllesfælleden, som vi kaldte den. Den lå lige op til Tømmerup Strandvej på den ene side og på den anden side til ben melsfabriken, der tidligere havde været oliemølle, heraf navnet på fælleden. Efter dræningsplanen var blevet udarbejdet, kom landinspektøren en dag på cykel med sine måleinstrumenter bundet på cyklen. Det var jo under krigen, og benzin var meget hurtigt blevet en mangelvare. Dræningsplanen skulle nu afsættes i marken og til dette arbejde skulle han bruge to mand til hjælp samt en del mærkepæle. Jeg havde fri fra skole den dag, da han kom. Så vi gik straks i gang med at skille flere kartoffelkasser ad for at 10

11 Pumpestation på Vestamager. Ca få de nødvendige mærkepæle, og det var mange. Pælene blev tilspidsede og forsynet med et nummer med blå skrift. Så gik det af sted ud i fælleden, hvor karlen og jeg under landinspektørens kommandoer og fagter fik banket de mange pæle i jorden efter et sindrigt system. Herefter kunne dræningsarbejdet begynde. Da det var et beskæftigelsesarbejde, blev hele gravearbejdet udført ved håndkraft af en lokal dræningsmester. Det var meget trættende at arbejde en hel dag - måske i regnvejr- i den meget smalle opgravede dræningsgrøft. Den var så smal, at man næsten ikke kunne vende sig. Når dræningsgrøften var gravet med det rette fald, blev drænrørene, der var af ler og af forskellig størrelse, lagt ned med et særligt redskab, således at man kunne gå på jorden ved siden af dræningsgrøften og lægge rørene ned. De mindste rør blev lagt, hvor dræningsledningen begyndte, og de største hvor ledningen løb ud i hovedgrøften. Herefter kunne dræningsgrøften tildækkes. Inden Oliemøllesfælleden blev drænet, var den afvandet ved hjælp af 8-10 små grøfter, der medførte, at fælleden var opdelt i lige så mange små stykker, der blev kaldt grøftestykker. Det var meget besværligt, når der f.eks. skulle køres med selvbinder eller slåmaskine. Det var derfor en stor dag, da GLEMMER DU NUMMER 2 MARTS/APRIL

12 Fiskemels- og oliefabrikken på Oliefabriksvej kort før den forsvandt ved en brandøvelse EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER/ DEL 4 alle disse smågrøfter kunne jævnes sammen med den opgravede vold fra hovedgrøften. Der fremkom herefter et dejligt sammenhængende jordstykke. Når man står ved Strandlyst og ser ud over de mange marklodder, falder det i øjnene, at de fleste er afgrænsede af levende hegn. I slutningen af maj er det flot syn at se de mange blomstrende rød- og hvidtjørn. Når man ser ud over det flade landskab, kan man i sydvest skimte Kongelunden og stik vest kan man se og lugte benmelsfabrikken med den høje skorsten. ENGVEJEN Et lille stykke ude ad Tømmerup Strandvej går der en sidevej, også kaldet Engvejen, af til venstre. Vejen fører ud til Skelgårdsfællederne. På hjørnet af de to veje ligger Skelgårdsejerlaugets lergrave, der har leveret ler til ejerlaugets gårde. Senere har arealet været brugt til losseplads, og af og til var der en enkelt hest, der græssede der. Engvejen, der er en privat fællesvej med vedligeholdelsespligt for de færdselsberettigede lodsejere, henligger i en noget miserabel stand. Træerne gror ud over vejen, og den har temmelig dybe huller. Om efteråret, når det har regnet, er vejen et forfærdeligt ælte. Der var ikke rigtigt nogen, der kunne bekvemme sig til at få 12

13 sognerådet til at indkalde til en åstedsforretning for at få vejen istandsat. På grund af træerne, der stort set aldrig blev skåret ind, var vejen så smal, at to hestevogne kun vanskeligt kunne passere hinanden. Så kom man med et bredt hølæs, kunne man kun håbe på, at man ikke mødte nogen modkørende. Engvejen er en meget gammel fællesvej, der inden udskiftningen fandt sted i tiden fra tjente som adgangsvej til de overdrevsmarker under Skelgårdene, hvor kvæget i græsningstiden blev drevet ud om morgenen og derfra hjem til gårdene om aftenen. Det areal, der tjente som lergrav, har også i denne periode tjent til fælles vanding på vej ud og hjem. Alle fælles markveje var helt tilbage fra middelalderen udlagt i 6 alens bredde svarende til ca. 3,75 meter. Måske på grund af Engvejens dårlige stand havde en tidligere ejer af mine forældres ejendom i 1892 erhvervet sig en færdselsret over ejendommen matr. nr. 8 af Kongens store Enge. En vej, der gik fra Tømmerupvej ved Jens Thybos ejendom Den gamle skole ned til Engvejen. ALGIERVEJ OG SKRIDTGANG Vi havde også en tredje vejadgang til Skelgårdsfælleden, som blev benyttet, når vi om efteråret skulle have afgrøderne hjem fra fælledens øverste del. Vejen blev også benyttet, hvis vi i dagens løb skulle fra Oliemøllefælleden til Skelgårdsfælleden eller omvendt. Vejen, der den gang ikke havde noget navn, gik fra Tømmerup Strandvej ikke langt fra denne vejs udmunding i Kongelundsvejen og ud til Skelgårdsfælleden. Vejen blev også benyttet af ejerne af de tilstødende jorder. Vejen var selv i meget våde efterår altid fremkommelig. Vejen kom senere til at hedde Algiervej. Hvor vejen begynder ved strandvejen lå en temmelig stor grund med høje hække og trådhegn omkring. Inde på grunden lå en lille frugtplantage og et sommerhus godt skjult. Som barn syntes jeg, at der hvilede en hemmelighedsfuld stemning over dette sted. Grund og sommerhus tilhørte guldsmed Skyum, der havde en forretning på Amagerbrogade. Lidt længere nede ad markvejen lå to huse, hvoraf det GLEMMER DU NUMMER 2 MARTS/APRIL

14 EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER/ DEL 4 første var bygget af blikplader samt de i 20 erne eller 30 erne meget almindelige fordkasser. Når de den gang berømte amerikanske biler Ford A kom her til landet, var de emballeret usamlede i store kasser. Bilerne blev herefter sam lede på Fords samlefabrik i Sydhavnen, og kasserne blev bl.a. brugt til skure og mindre huse. Efter anlægget af Kongelundsvejen i begyndelsen af 1920 erne og op gennem 30 erne blev der bygget mange huse af fordkasser på fællederne på begge sider af denne vej. Nogle af de første var formentlig de ovenfor nævnte. Dette blev begyndelsen til det Klondike, der blev Tårnby kommunes planlægningsmæssige rædsel i begyndelsen af 1950 erne. Men tilbage til det første hus på markvejen. I dette boede en ældre mand og hans husholderske. Han havde to små islandske heste samt flere geder, høns og ænder. Det fortaltes, at huset var indrettet således, at stuen og stalden stort set gik ud i et, hvilket jo gav varme i stuen. Manden tjente lidt ved at dyrke det lille stykke jord, der hørte til huset. Endvidere drev han lidt vognmandskørsel med en fladvogn forspændt de to islandske heste, Men det var jo langt fra Tømmerup Strandvej til Sundby, og han lod altid hestene køre i skridtgang. Trav var for ham et ukendt fænomen. Han gik derfor under tilnavnet Skridtgang. I det følgende hus, der var pudset og velholdt, boede familien Risvad, der havde to nordbagger. I tiden indtil den anden verdenskrig spillede hestene faktisk en stor rolle, når man skulle beskrive livet på landet. Risvads levede bl.a. af at dyrke den til huset hørende jord. SVEND SVENDSEN Vender vi tilbage til Tømmerupvej, ser vi på hjørnet af denne vej og Tømmerup Strandvej Svend Svendsens firlængede ejendom, der har jorden placeret på begge sider af vejen. Der dyrkes især løg asier og agurker. På et tidspunkt forsøgte han sig også med at dyrke champignon på store borde stillet op i en nedlagt stald og lade, ligesom han tidligt fik boret efter vand og 14

15 Fastelavn i Tømmerup Fastelavnsryttere aflægger besøg hos gårdejer Svend Svendsen, Skeldgård, Tømmerupvej 100. Fra venstre: Svend Svendsen, Crilles Christensen (søn af Chr. Christensen), Johannes Jensen, Edvard Jørgensen, Niels Thybo, Ole H. Olsen, Edv. Christensen (Højgaard),?, Harry Fischer, Hans Jensen, Peter Schmidt. Ca GLEMMER DU NUMMER 2 MARTS/APRIL 2012 skabt mulighed for kunstig vanding. Svend Svendsen gik meget op i priserne på grønttorvet. Han har sønnen Børge, der er i lære som gartner, og datteren Rita. FÆDRES GAVE Efter Svendsens ejendom kommer vi til Hans Jensens ejendom Fædres Gave. Hans Jensen har arvet ejendommen fra sin far Peter Jensen, der i slutningen af 1890 erne købte gården af enken Neel Buur, der var fra St. Magleby. Hun tilhørte en af de gamle St. Maglebyslægter, der også ejede gårde i bl.a. Tømmerup. På et tidspunkt i det 18. århundrede var næsten en tredjedel af gårdene i Tømmerup ejet af folk i St. Magleby. Min farfar, der var i familie med Neel Buur, havde i en kortere periode været bestyrer for hende på Fædres Gave. Hans Jensens store interesse var heste. Familien havde et meget flot spand oldenborgere, en dengang ofte anvendt kørehest, der ikke var helt billig i anskaffelse. Et par gange 15

16 EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER/ DEL 4 Gården Fædres Gave, Tømmerupvej 108. ca Fra venstre: Peter Jensen gårdejer og sønnen Hans, endvidere husets datter og svigersøn, Ellen Jensen og Christian Nielsen i løbet af sommeren spændte man oldenborgerne for en flot gul charabanc, og kørte stolte gennem byen for at foretage en udflugt til bl.a. Dyrehavsbakken. Hans Jensen havde sin søster boende. Hun havde en medfødt hofteskade, der indebar, at hun efter Steinckes socialreform fra 1933 fik tillagt en mindre invalidepension. Den sociale forståelse var imidlertid ikke særlig stor i Tømmerup i 1930 erne og 40 erne, så det gav anledning til mange stiklerier og spidse bemærkninger blandt byens borgere, at hun helt berettiget fik denne sociale ydelse. Men det skal selvfølgelig ses i lyset af, at pengene var små den gang, særligt i tredivernes midte. GEORG ARBOES GARTNERI Lige overfor Fædres Gave ligger Georg Arboes gartneri, der er bygget på jord udstykket fra Svend Svendsens ejendom. Arboe har på sin ejendom, der er på 12 tdr. land, opført en række drivhuse, der får varme fra en fælles kulfyret varmecentral. I drivhusene dyrkes 16

17 agurker og blomster, især begonier og alpevioler. På friland dyrkes bl.a. blomkål. Mange af byens unge har været i gartnerlære hos Arboe, således min egen bror Jørgen. Arboes havde tre sønner Finn, Leif og Gert samt en datter. Leif var gennem hele barndommen en af min brors bedste kammerater. RØNNEGÅRD Efter gartner Arboe følger Albert Lindgreens gartneri Rønnegård, der tidligere har tilhørt Th. Plambech, jfr. nedenfor. Et af Amagers større gartnerier med flere rækker drivhuse med især blomster, tomater og agurker. På friland dyrkes blomkål til salg på grønttorvet. Der dyrkes også blomkål, der anvendes til avl af blomkålsfrø. For at holde fuglene væk fra de modne blomkålsfrø er der opstillet en række fugleskræmsler, der er fremstillet af et trækors, hvorpå der er hængt en gammel jakke og en hat. Mere effektivt er det nok, når en skoledreng går op og ned ad rækkerne og trommer på en gammel spand. Nogle bruger en karbidkanon, d.v.s. en indretning med vand, der langsomt drypper ned på karbid, hvilket giver nogle små knald. Også hos Albert Lindgreen har mange af Amagers unge været i lære. På ejendommen blev der i slutningen af trediverne opført et - efter datidens forhold - meget flot stuehus med alle moderne faciliteter indvendigt og med grønne glaserede tagsten. Noget der dengang var ganske uhørt. Vi havde oprindeligt marker lige op til gartneriet. Når vi kørte i marken, kørte vi forbi gartneriets store mistbænkeplads med meloner, og jeg legede af og til med Lindgreens ældste datter Gurli. Det meste af den til gartner Arboes og En ung mand er her i gang med at jage fuglene væk fra blomkålsfrømarken på Ny Kastrupgård ved at tromme. Ca GLEMMER DU NUMMER 2 MARTS/APRIL

18 EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER/ DEL 4 Lindgreens ejendomme hørende jord var forsynet med kunstig vanding, der jo gjorde driften mere effektiv og rentabel. De to gartnerier er faktisk en mindre pendant til de store gartnerier, der i løbet af tyverne og trediverne var blevet etableret i Sundby, Tårnby og Kastrup, som Tagenshus, Dalsgård ved Korsvejen, Allegården, Kastrupgård, Ny Kastrupgård og Lille Kastrupgård. KONGENS STORE ENGE Overfor Arboe og Lindgreens gartnerier ligger en række veldrevne lodder, der alle har matrikelbe tegnelsen: Kongens store Enge. Den første lod, ligger lige efter Hans Jensens ejendom Fædres Gave, og tilhører Tønnes Nielsen i Skelgårdsstræde, derefter følger en række lodder tilhørende gårde i Tømmerup og Skelgårde. Den sidste lod tilhørende en af de nævnte gårde er den lod, Albert og Emmy Lindgreen fejrer deres sølvbryllup på Rønnegård med familie og venner i Sølvbrudeparret sidder forrest med deres døtre. 18

19 Den gamle Tømmerup-Ullerup skole, der blev købt i 1903 af den sidste lærer her, Gotfred Thybo og stadig ejes af familien. Foto: ca GLEMMER DU NUMMER 2 MARTS/APRIL 2012 der tilhører Edvard Christensen, Lavgård, og som ligger lige op til Andy Rasmussens ejendom, som jeg anser som hørende til Viberup. En lod i Kongens store Enge er bebygget med en trelænget ejendom opført i hvidkalkede mursten. Ejendommen er oprindeligt opført af Th. Plambeck efter salget af Rønnegård. I slutningen af trediverne blev ejendommen solgt til gartner Køppen, der har slået sig på dyrkning af radiser og andet smågrønt. DEN GAMLE TØMME- RUP-ULLERUP SKOLE Overfor Køppens ejendom ligger Jens Thyboes stråtækte ejendom, der oprindeligt er bygget som en fælles skole for børn i Tømmerup og Ullerup. Jens Thyboes far var lærer her, indtil der i 1905/06 blev bygget nye skoler i de to byer. Jens Thyboe, der er gift med en datter af Anders Ahrensberg i Tømmerup, driver sin gård som et almindeligt amagerlandbrug. Vi når derefter ind i Viberup landsby, og min beretning om gårde og folk i Tømmerup og Skelgårde er herefter nået til ende. 19

20 Udsnit af et Amagerkort fra 1945, her den vestlige del af Tømmerup HENVENDELSE & ÅBNINGSTIDER Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lokalhistorisk interesse, så henvend dig til Stads- og lokalarkivet. VI HAR ÅBENT Mandag til torsdag: Kl Fredag: Kl Lørdag: Kl Søndage 1. oktober 31. marts: Kl STADS- OG LOKALARKIVET HAR DESUDEN UDSTILLINGER PÅ: Kastrupgårdssamlingen MIDT PÅ AMAGER & KASTRUPGLAS Tirsdag til søndag Onsdag tillige Plyssen Amager Strandvej 350: PERMANENTE OG SKIFTENDE UDSTILLINGER Lørdag og søndag oplag: nr /1200 Stads- og lokalarkivet TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER Kamillevej 10. Tlf.: taarnbybib.dk

Familiens liv og hverdag år 1900

Familiens liv og hverdag år 1900 Familiens liv og hverdag år 1900 Århundredeskiftet Børneliv Mad og Køkken Ægteskab Bolig Arbejde Introduktion Hvorfor ser Danmark ud, som det gør i dag? Historien kan hjælpe os med at få svar på det spørgsmål.

Læs mere

VESTBYAVISEN. Vestergade renoveres - 1. etape er i gang. Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003

VESTBYAVISEN. Vestergade renoveres - 1. etape er i gang. Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003 VESTBYAVISEN Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003 Vestergade renoveres - 1. etape er i gang KVARTERLØFT 2001-2007 Bliv gaderepræsentant Hvis I vil gøre noget for jeres kvarter, så bliv gaderepræsentant

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

LAES PA BAKKl. * * * En historie om et husmandshjem. Børge Larsen.

LAES PA BAKKl. * * * En historie om et husmandshjem. Børge Larsen. LAES PA BAKKl. * * * En historie om et husmandshjem. af Børge Larsen. HISTORIEN OM LAES PÅ BAKKI Indledning. Mit navn er Børge Larsen, Serritslev, og jeg er født på den egn, som har det mærkelige navn

Læs mere

Friplejehjemmet Stauning

Friplejehjemmet Stauning Friplejehjemmet Stauning 2009 2010 De første spændende år Dansk Røde Kors Fra idé til virkelighed Selvom der er meget, der skal nås, er der altid tid til hyggelige bemærkninger til hinanden når f.eks.

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Du skal adlyde din mor

Du skal adlyde din mor Du skal adlyde din mor af Sørine Steenholdt fra novellesamlingen: Ung i Grønland, ung i Verden Oversat til dansk af Aminnguaq Dahl Petrussen Kommentarer af psykolog Jonna Ketwa Novelle 2 En ung kvinde

Læs mere

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 10 Oktober 2012 3B har sparet på vand og el Side

Læs mere

Verden er skæv. Af Anne Mette Poulsen; Lene Poulsen Jensen

Verden er skæv. Af Anne Mette Poulsen; Lene Poulsen Jensen ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Verden er skæv Af Anne Mette Poulsen; Lene Poulsen Jensen Dette er en pdf-fil med Verden er skæv Filen er stillet til rådighed

Læs mere

Nummer 49. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøj-festival. Payamino. Byfest i Ø.B. Borgerforeninger. Bjesk. Samlingshus.

Nummer 49. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøj-festival. Payamino. Byfest i Ø.B. Borgerforeninger. Bjesk. Samlingshus. L O K A L B L A D E T for Øster Brønderslev og Hallund området Bålhøj-festival Payamino Byfest i Ø.B. Borgerforeninger Bjesk Samlingshus Dagpleje Spejderhus Skolejubilæum ØB-kolonien Nummer 49 Juni-august

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser.

Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser. Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser. Undervisningshæftet Klima og historie giver et indblik i seks

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Andreas Hansens tid 1906-23

Andreas Hansens tid 1906-23 Kapitel 13 Det første møde med Bornholm Andreas Hansens tid 1906-23 Efter Krebs Langes opsigelse af sin stilling måtte bestyrelsen igen til at se sig om efter en ny forstander. Efter annoncering i Højskolebladet

Læs mere

Læsøs nye vartegn i Vesterø Havn Læsø Kur & Helse Læsø Kattegats Perle - i cykelhøjde

Læsøs nye vartegn i Vesterø Havn Læsø Kur & Helse Læsø Kattegats Perle - i cykelhøjde Læsøs nye vartegn i Vesterø Havn Læsø Kur & Helse Læsø Kattegats Perle - i cykelhøjde Frede Lauritsen SIDE 2 Forord: Årets cykelferie, den fjortende i rækken, var noget kortere end i de tidligere år. Og

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

OVER LADEGAARDEN TIL SUNDHOLM

OVER LADEGAARDEN TIL SUNDHOLM Aksel Beldring & Kaare Olsen OVER LADEGAARDEN TIL SUNDHOLM Opholdssteder for udstødte, hjemløse med flere i København gennem mere end 100 år. Hvor kunne de bo, når ingen andre ville vide af dem? OVER LADEGAARDEN

Læs mere

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN HVOR ER DU? BAGSIDETEKST Adoption bringer mange tanker og følelser i spil. I bøger, aviser,

Læs mere

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet.

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte Mine fremtidsdrømme består

Læs mere

ANDELSBOLIG. En boform med muligheder DRØMMEN OM NOGET SÆRLIGT BIL, BÅD OG SHETLANDSPONY FÆLLESSKAB FOR SENIORER

ANDELSBOLIG. En boform med muligheder DRØMMEN OM NOGET SÆRLIGT BIL, BÅD OG SHETLANDSPONY FÆLLESSKAB FOR SENIORER ANDELSBOLIG En boform med muligheder DRØMMEN OM NOGET SÆRLIGT Det begyndte som en skør ide til en julefrokost. I dag er Vidjekær en moderne andelsboligforening med plads til at være sammen og lov til at

Læs mere

De er døde, begge to

De er døde, begge to De er døde, begge to De er døde, begge to. 2012 Ved Vivi Petersen. Alle rettigheder forbeholdes. Tryk: Eurographic, Denmark Design af omslag: Frede Uhrskov Forlagsredaktør: Vibeke Uhrskov Larsen Forsidefoto:

Læs mere

Gendarmstien. Vandreguide og øjenåbner. 74 kilometer kystnær vandrerute langs den dansk-tyske grænse

Gendarmstien. Vandreguide og øjenåbner. 74 kilometer kystnær vandrerute langs den dansk-tyske grænse Gendarmstien Vandreguide og øjenåbner 74 kilometer kystnær vandrerute langs den dansk-tyske grænse Vandrerute og kort 1:30.000 NYBØL NOR 1. version. 2013 Udgivet af: Sønderborg Erhvervs og Turistcenter

Læs mere

Støvring en underlig by i en underlig tid Skrevet 1994 af Gorm Hjort, bragt i Hanen 4. Rk. Nr. 10, 1995

Støvring en underlig by i en underlig tid Skrevet 1994 af Gorm Hjort, bragt i Hanen 4. Rk. Nr. 10, 1995 Forord af Poul Christensen Ingeniør Gorm Erik Hjort i Åbyhøj, der havde sin opvækst i Støvring for et par generationer siden, har fra tid til anden overladt lokalhistorisk arkiv en del optegnelser, der

Læs mere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere EJER MAGASIN MAGASINET FOR SOMMERHUSEJERE Nr. 2 2008 Peter Gade: Nyder livet som sommerhusejer Foto: www.petergade.net Erik Peitersen: Giv dit sommerhus personlighed Bente og Egon: Renovering gav flere

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

DANSK SPROGNÆVN. Kommaregler. Dansk Sprognævns skrifter 34

DANSK SPROGNÆVN. Kommaregler. Dansk Sprognævns skrifter 34 Kommaregler DANSK SPROGNÆVN Kommaregler Dansk Sprognævns skrifter 34 Kommaregler 2004 by Dansk Sprognævn, Copenhagen Alinea A/S Trykt hos Sangill Grafisk Produktion Printed in Denmark 2004 ISSN 0415-0155

Læs mere

Lemvig set fra luften

Lemvig set fra luften Lemvig set fra luften en fortælling om 1950 erne Af Ellen Damgaard Mange mennesker kender Sylvest Jensens luftfotografier fra 1940 - erne og 1950 erne. De håndkolorerede billeder af ejendommen hænger stadig

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere