TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 2 MARTS/APRIL EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER / DEL 4 Livet i landsbyen i slutningen af 1930 erne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 2 MARTS/APRIL 2012. EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER / DEL 4 Livet i landsbyen i slutningen af 1930 erne"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 2 MARTS/APRIL 2012 EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER / DEL 4 Livet i landsbyen i slutningen af 1930 erne

2 FORSIDEILLUSTRATION: Familien Køppen i gang med at plukke persille eller spinat. Fra venstre Kurt, Siegfred, Niels og Ingeborg ved deres jorder ved Engdal, Tømmerupvej KILDE: Jan Zibrandtsens erindringer Stads og lokalarkivet ISSN Tidsskriftet Glemmer du er udgivet af: Tårnby Kommunebiblioteker, Stads- og lokalarkivet. Skrevet og redigeret af: Inger Kjær Jansen. Dette nummer af Glemmer du er det sidste redigeret af Inger Kjær Jansen Layout: Anne Petersen

3 EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER/ 4 Livet i landsbyen i slutningen af 1930 erne Jan Zibrandtsen er forfatter til disse erindringer om livet i Tømmerup i 1930 erne. Han er født i 1929 på en gård i Skelgårde, som hans familie ejede indtil for nogle år siden. Jan Zibrandtsen afslutter her sin fortælling om livet i Tømmerup i slutningen af 1930 erne. Første del blev udgivet i Glemmer du nr. 4, 2010, anden del i nr. 1, 2011 og tredie del i nr.1, 2012 De kan alle downloades på arkivets hjemmeside. HANS FISCHERS GÅRD Den næste gård er formentlig byens ældste gård. Den ejes af Hans Fischer. Gården er firlænget med et nyt stuehus. Udlængerne er som anført meget gamle, især staldlængen mod Tømmerup Strandvej, der er opført af bindingsværk og noget forfalden. Foran denne længe ligger gårdens meget store mødding. Så gården har formentlig i sin tid haft en meget stor besætning, hvad også staldlængens bredde og længde tyder på. Den store længe nåede næsten helt ud til Tømmerupvejen, og her kunne man stå i læ for regn og blæst, når man ventede på rutebilen. Her blev også budskaber fra Kongen og regeringen slået op i besættelsens første år. De øvrige længer var også opført i bindingsværk. Det me ste af den jord, der hører til gården ligger samlet. En mindre del lige ved siden af gården og resten på den anden side af vejen. På gården har der i flere år boet to generationer, nemlig Hans Fischer og hans kone samt deres datter Ina og hendes mand Niels Thybo og deres datter Rigmor. Datteren og svigersønnen hjalp til med gårdens drift. Men i slutningen af trediverne købte de den gamle smedje i Ullerup, der var blevet nedlagt. Til smedjen hørte så meget jord, at de kunne drive et amagerlandbrug. Omkring 1940 blev Fischers ejendom solgt til Edvard Lindgreen, der havde haft en gård i Sundbyøster, der var blevet solgt til boligbebyggelse. GLEMMER DU NUMMER 2 MARTS/APRIL

4 timent af grønsager. Edvard Lindgren har en datter og sønnen Ole, der er en af min bror Jørgens gode kammerater. EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER/ DEL 4 Margrethe Fischer, Tårnby med sine 2 døttre Lis og Ina Margrethe Fischer var gift med gårdejer Jens Fischer, Tårnby. Døtrene, til venstre Lis, blev gift med handelsgartner Gert Bastian Olsen, Tømmerup, og Ina der blev gift med skrædermester Bjarnø, Tårnby Torv Edvard Lindgreen rev selv med bistand af en karl alle de gamle bygninger ned og ryddede op og lod herefter opføre en ny stor kombineret stald- og ladebygning med forskellige moderne faciliteter og to mindre bygninger til vognport m.v. Samtidigt blev der boret efter vand, således at arealerne på begge sider af vejen kunde vandes med mulighed for et større høstudbytte og et udvidet sor- GERT BASTIAN OLSENS EJENDOM I forbindelse med salget til Edv. Lindgreen blev der fra Fischers ejendom frastykket en lod på vejens modsatte side. Denne lod blev solgt til Gert Bastian Olsen, der kom fra Tårnby. Han var gift med Jens Fischers datter også fra Tårnby. På parcellen blev opført en bygning med høj rejsning, der i den ene ende indeholdt beboelse og i den anden ende stald og vognport. Gert Bastian Olsen, der var uddannet som gartner, dyrkede grove grønsager og blomkål. En del af den til Gert Bastian Olsens ejendom hørende jord var meget tung og ubekvem. Årsagen hertil var, at der i 1914 som led i en samlet befæstningsplan (Tømmerupstillingen) blev anlagt det såkaldte Skelgårdsbatteri med skanser og skyttegrave, der berørte denne ejendom. Anlægget blev brugt til 1916 og blev nedlagt i

5 47 bataillon 3 kompagni foran Anders Hansens gård i Tømmerup, hvor de sandsynligvis var indkvarteret under 1. verdenskrig, hvor den såkaldte sikringsstyrke huserede på Amager. Til højre Anders Hansen og foran soldaterne hans to sønner Hans Bastian (nederst)og Cornelius. Ca GLEMMER DU NUMMER 2 MARTS/APRIL 2012 TØMMERUP STRANDVEJ Lige efter Fischers ejendom begynder Tømmerup Strandvej. der en makadamiseret (anlagt med skærver, småsten m.m.) privat fællesvej, der fører ud til de mange parceller i Skelgårds og Tømmerups fællederne samt videre ud til strandlæget, hvor der om efteråret blev skåret græstørv og hentet tang, alt til at dække kulerne med om vinteren. Tømmerup Strandvej var som anført en privat fællesvej, hvilket indebar, at de enkelte brugere af vejen hver skulle vedligeholde et nærmere afmærket stykke af vejen, bestemt efter deres brug af vejen. De enkelte vejstykker, som lodsejerne skulle vedligeholde, var afmærkede med træpæle og oprindeligt fastlagt i en af sognerådet afsagt kendelse. Meningen var, at man herefter skulle vedligeholde sit vejstykke hvert forår ved af fylde skærver og grus i de i det forgangne år opståede huller. Realiteten var imidlertid, at der var flere lodsejere, der ikke opfyldte deres vedligeholdelsespligt med det resultat, at strandvejen, der virkeligt blev brugt meget, stort set aldrig var 5

6 EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER/ DEL 4 Vejarbejde udfor Helgeshøj Tømmerupvej 3, sandsynligvis benyttede man skærver og småsten som nævnt i teksten til at reparerer vejen med. Postkort fra ca vel vedligeholdt. Der var i loven hjemmel til, at sognerådet efter en indgivet klage kunne pålægge de uef terrettelige at efterkomme deres vedligeholdelsespligt og, hvis dette ikke skete, selv udføre vedligeholdelsesarbejdet for de pågældendes regning. Men det skete ikke i praksis, for ingen ønskede at klage over en kollega. I 1942 blev rabatterne rettet op, og grøfterne fra Tømmerupvej til Strandlyst blev uddybede. EDV. AHRENSBERG På den første ejendom på Tømmerup Strandvej bor Edvard Ahrensberg og hustru samt deres søn Albert, der i 1940 erne blev gift med en datter af Chrillesen på Fasangården i Kongelunden. En af længerne til Ahrensbergs ejendom blev indrettet til bolig for det unge par. Den pågældende længe blev kaldet Bryggeriet, men jeg ved ikke, hvoraf navnet kommer. Det har nu ikke været noget særligt spændende sted at bo. For bryggeriet lå i lige i skellet til Lindgreens ejendom, og på den anden side var der 6

7 en gårdsplads. På gården dyrkes mest grove grønsager, men også en del smågrønt som tidlige gulerødder, gyldenlakker, persillerødder og pastinakker. Det er en meget flittig familie. Jeg kan huske et år med en meget voldsom tørkeperiode i juli måned, hvor familien Ahrensberg satte vandtønden på enspændervognen og hentede vand i gadekæret og derefter med spande vandede det nyplantede. MARIUS NIELSEN Efter Ahrensbergs ejendom følger en lille bungalow, der tilhører Marius Nielsen, bror til Anders Nielsen i Skelgårdsstræde. Marius Nielsen har bygget sit hus på en parcel, der er udstykket fra forældrenes ejendom, der, jfr. ovenfor, senere blev overtaget af Edvard Nielsen. Marius Nielsen arbejdede på Orlogsværftet og cyklede frem og tilbage hver dag, som jeg har fortalt om i mine barndomserindringer. Marius Nielsen og hustru havde tre børn, Gerda, Egon og Gunnar. Sidstnævnte var min gode kammerat under skoletiden i Tømmerup Skole. Det til huset hørende jordstykke, ca. ½ tdr. land blev dyrket med stor flid, og deres jordbærstykke var så stort, at der var mulighed for at tjene lidt ekstra ved salg af jordbær om sommeren. LERGRAVENE Vejen forbi Marius Nielsens bungalow fører hen til Tømmerup ejerlaugs lergrave, hvor vejen deler sig i en del, der fører forbi husvildebarakkerne og en del, der fører langs hovedgrøften til Skelgårdsstræde. I lergravene har der, som navnet siger, i sin tid været gravet ler til de lerklinede vægge i stuehuse og stalde samt til lerstampede gulve i lader og stalde. Lerklinede vægge har været anvendt indtil begyndelsen af 1800-tallet. I tvillingevintrene 1940/41 og 1941/42 med de enorme snemængder var lergravene ved forårstid oversvømmede, så vi kunne sejle rundt i store baljer. Lergravene tilhørte Tømmerup ejerlaug, og blevet lejet ud til græsning. I den vestlige ende af lergravene var der losseplads, hvor man kunne aflevere grene og andet brændbart affald, der derefter GLEMMER DU NUMMER 2 MARTS/APRIL

8 Oversvømmelse i lergravene i Tømmerup, 1943 EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER/ DEL 4 blev afbrændt en gang om året, Kun de ejendomme, der tilhørte Tømmerup ejerlaug, måtte benytte lossepladsen. STRANDLYST Vejen forbi husvildebarakkerne førte op til Højgård. Inden man nåede så langt, kom man forbi to små enlængede, stråtækte huse, der lå på vejens søndre side. En stikvej fører op til husene, der lig ger parallelt med vejen. Begge huse er beboede af enlige da mer. Stikvejen fører videre op til Peter Jørn i Dalen. Hvis vi vender tilbage til Marius Nielsen, kommer vi derefter til Strandlyst, der ejes af Cornelius Jansen, bror til Chrilles og Bertel Jansen på Høgsbrovej. Også her bor to familier, nemlig Jansen og hans kone og sønnen Albert, der er gift med Edel, en datter af smedemester Rasmussen i Viberup. Sønnen og svigerdatteren bor i en nyopført tilbygning bag ejendommens stuehus. Albert Jansen er uddannet gartner og har mange mistbænke bl.a. med meloner. MAROKKOVEJ I slutningen af trediverne blev Tømmerup Strandvej omdøbt til Marokkovej. Men dette navneskifte huede ikke Cornelius Jansen, for på daværende tidspunkt var der megen politisk uro i Marokko. Det 8

9 var her, at den franske fremmedlegion huserede. Navnet kunne således vække uheldige associationer, og Cornelius Jansen rettede derfor henvendelse til sognerådet for at få navnet ændret. Efter nogle år gav sognerådet sig, og navnet blev ændret til Ugandavej. I betragtning af hvad der senere skete i dette land, var navneskiftet ikke noget heldigt valg. INDDÆMNING OG AFVANDING Når vi står ved Strandlyst, ser vi ud ad den snorlige strandvej, der fører ud til den store afvandingskanal med en vindmølle, der hjælper med til at føre vandet videre ud til hovedpumpestationen ved Nøragersminde. På den anden side af kanalen ligger det store fladvandede areal af Kalveboderne, hvor de vedtagne inddæmningsarbejder snart begynder. Det er et af tidens store beskæftigelsesarbejder. Langs Tømmerup Strandvej går en af de meget store hovedgrøfter, der begynder inde i Tømmerup by og ender ude ved afvandingskanalen. Ved Strandlyst er hovedgrøften næsten 2 meter dyb, me dens den ude ved kanalen er 3 meter dyb. Så den er ikke behagelig at vælte ned i. I midten af trediverne blev der i henhold til den dagældende lov om grundforbedring ved Tårnby sogneråds initiativ gennemført et stort grundforbedringsarbejde på Vestamager, hvor alle de såkaldte fælledsjorder blev afvandet ved anlæg af et stort net af hovedgrøfter og en afvandingskanal med pumpeanlæg. Da arbejdet var et beskæftigelsesarbejde til bekæmpelse af den meget store ledighed i trediverne, blev alt arbejde stort set udført ved håndkraft. Arbejdet var færdigt i 1937 og kostede kr. Pumpeanlæggets kapacitet var 400 l i sekundet eller 1440 kubikmeter i timen. Til bestyrelse af hele det gennemførte afvandingsarbejde blev der nedsat et særligt pumpe- og digelag med tinglyst tvungent medlemskab for de af anlægget berørte grundejere. De årlige udgifter til drift og anlæg blev opkrævet sammen med amtstueskatterne. Formand for pumpe- og digelaget var i mange år tidl. sognerådsmedlem Lauritz Hansen. GLEMMER DU NUMMER 2 MARTS/APRIL

10 Ole Olsen, Tømmeruphøj, pløjer på sine marker ved Ugandavej. I baggrunden ses pumpe-og digelaugets vindmølle. Ca EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER/ DEL 4 I forbindelse med gravningen af hovedgrøfterne blev den udgravede jord lagt på de tilgrænsende lodsejeres jord, og det påhvilede herefter dem at udjævne den opgravede jord. Men det var et besværligt arbejde, for den opgravede jord var mestendels ler, der var meget tung at arbejde med. Ved anlæg af det nævnte net af hovedgrøfter var det skabt stærkt forbedrede muligheder for dræning af de tilgrænsende ejendomme. Min far gjorde da også i 1941 brug af muligheden for optagelse af et af de favorable grundforbedringslån og fik landboforeningens grundforbedringskonsulent til i samarbejde med en landinspektør at udarbejde en dræningsplan for Oliemøllesfælleden, som vi kaldte den. Den lå lige op til Tømmerup Strandvej på den ene side og på den anden side til ben melsfabriken, der tidligere havde været oliemølle, heraf navnet på fælleden. Efter dræningsplanen var blevet udarbejdet, kom landinspektøren en dag på cykel med sine måleinstrumenter bundet på cyklen. Det var jo under krigen, og benzin var meget hurtigt blevet en mangelvare. Dræningsplanen skulle nu afsættes i marken og til dette arbejde skulle han bruge to mand til hjælp samt en del mærkepæle. Jeg havde fri fra skole den dag, da han kom. Så vi gik straks i gang med at skille flere kartoffelkasser ad for at 10

11 Pumpestation på Vestamager. Ca få de nødvendige mærkepæle, og det var mange. Pælene blev tilspidsede og forsynet med et nummer med blå skrift. Så gik det af sted ud i fælleden, hvor karlen og jeg under landinspektørens kommandoer og fagter fik banket de mange pæle i jorden efter et sindrigt system. Herefter kunne dræningsarbejdet begynde. Da det var et beskæftigelsesarbejde, blev hele gravearbejdet udført ved håndkraft af en lokal dræningsmester. Det var meget trættende at arbejde en hel dag - måske i regnvejr- i den meget smalle opgravede dræningsgrøft. Den var så smal, at man næsten ikke kunne vende sig. Når dræningsgrøften var gravet med det rette fald, blev drænrørene, der var af ler og af forskellig størrelse, lagt ned med et særligt redskab, således at man kunne gå på jorden ved siden af dræningsgrøften og lægge rørene ned. De mindste rør blev lagt, hvor dræningsledningen begyndte, og de største hvor ledningen løb ud i hovedgrøften. Herefter kunne dræningsgrøften tildækkes. Inden Oliemøllesfælleden blev drænet, var den afvandet ved hjælp af 8-10 små grøfter, der medførte, at fælleden var opdelt i lige så mange små stykker, der blev kaldt grøftestykker. Det var meget besværligt, når der f.eks. skulle køres med selvbinder eller slåmaskine. Det var derfor en stor dag, da GLEMMER DU NUMMER 2 MARTS/APRIL

12 Fiskemels- og oliefabrikken på Oliefabriksvej kort før den forsvandt ved en brandøvelse EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER/ DEL 4 alle disse smågrøfter kunne jævnes sammen med den opgravede vold fra hovedgrøften. Der fremkom herefter et dejligt sammenhængende jordstykke. Når man står ved Strandlyst og ser ud over de mange marklodder, falder det i øjnene, at de fleste er afgrænsede af levende hegn. I slutningen af maj er det flot syn at se de mange blomstrende rød- og hvidtjørn. Når man ser ud over det flade landskab, kan man i sydvest skimte Kongelunden og stik vest kan man se og lugte benmelsfabrikken med den høje skorsten. ENGVEJEN Et lille stykke ude ad Tømmerup Strandvej går der en sidevej, også kaldet Engvejen, af til venstre. Vejen fører ud til Skelgårdsfællederne. På hjørnet af de to veje ligger Skelgårdsejerlaugets lergrave, der har leveret ler til ejerlaugets gårde. Senere har arealet været brugt til losseplads, og af og til var der en enkelt hest, der græssede der. Engvejen, der er en privat fællesvej med vedligeholdelsespligt for de færdselsberettigede lodsejere, henligger i en noget miserabel stand. Træerne gror ud over vejen, og den har temmelig dybe huller. Om efteråret, når det har regnet, er vejen et forfærdeligt ælte. Der var ikke rigtigt nogen, der kunne bekvemme sig til at få 12

13 sognerådet til at indkalde til en åstedsforretning for at få vejen istandsat. På grund af træerne, der stort set aldrig blev skåret ind, var vejen så smal, at to hestevogne kun vanskeligt kunne passere hinanden. Så kom man med et bredt hølæs, kunne man kun håbe på, at man ikke mødte nogen modkørende. Engvejen er en meget gammel fællesvej, der inden udskiftningen fandt sted i tiden fra tjente som adgangsvej til de overdrevsmarker under Skelgårdene, hvor kvæget i græsningstiden blev drevet ud om morgenen og derfra hjem til gårdene om aftenen. Det areal, der tjente som lergrav, har også i denne periode tjent til fælles vanding på vej ud og hjem. Alle fælles markveje var helt tilbage fra middelalderen udlagt i 6 alens bredde svarende til ca. 3,75 meter. Måske på grund af Engvejens dårlige stand havde en tidligere ejer af mine forældres ejendom i 1892 erhvervet sig en færdselsret over ejendommen matr. nr. 8 af Kongens store Enge. En vej, der gik fra Tømmerupvej ved Jens Thybos ejendom Den gamle skole ned til Engvejen. ALGIERVEJ OG SKRIDTGANG Vi havde også en tredje vejadgang til Skelgårdsfælleden, som blev benyttet, når vi om efteråret skulle have afgrøderne hjem fra fælledens øverste del. Vejen blev også benyttet, hvis vi i dagens løb skulle fra Oliemøllefælleden til Skelgårdsfælleden eller omvendt. Vejen, der den gang ikke havde noget navn, gik fra Tømmerup Strandvej ikke langt fra denne vejs udmunding i Kongelundsvejen og ud til Skelgårdsfælleden. Vejen blev også benyttet af ejerne af de tilstødende jorder. Vejen var selv i meget våde efterår altid fremkommelig. Vejen kom senere til at hedde Algiervej. Hvor vejen begynder ved strandvejen lå en temmelig stor grund med høje hække og trådhegn omkring. Inde på grunden lå en lille frugtplantage og et sommerhus godt skjult. Som barn syntes jeg, at der hvilede en hemmelighedsfuld stemning over dette sted. Grund og sommerhus tilhørte guldsmed Skyum, der havde en forretning på Amagerbrogade. Lidt længere nede ad markvejen lå to huse, hvoraf det GLEMMER DU NUMMER 2 MARTS/APRIL

14 EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER/ DEL 4 første var bygget af blikplader samt de i 20 erne eller 30 erne meget almindelige fordkasser. Når de den gang berømte amerikanske biler Ford A kom her til landet, var de emballeret usamlede i store kasser. Bilerne blev herefter sam lede på Fords samlefabrik i Sydhavnen, og kasserne blev bl.a. brugt til skure og mindre huse. Efter anlægget af Kongelundsvejen i begyndelsen af 1920 erne og op gennem 30 erne blev der bygget mange huse af fordkasser på fællederne på begge sider af denne vej. Nogle af de første var formentlig de ovenfor nævnte. Dette blev begyndelsen til det Klondike, der blev Tårnby kommunes planlægningsmæssige rædsel i begyndelsen af 1950 erne. Men tilbage til det første hus på markvejen. I dette boede en ældre mand og hans husholderske. Han havde to små islandske heste samt flere geder, høns og ænder. Det fortaltes, at huset var indrettet således, at stuen og stalden stort set gik ud i et, hvilket jo gav varme i stuen. Manden tjente lidt ved at dyrke det lille stykke jord, der hørte til huset. Endvidere drev han lidt vognmandskørsel med en fladvogn forspændt de to islandske heste, Men det var jo langt fra Tømmerup Strandvej til Sundby, og han lod altid hestene køre i skridtgang. Trav var for ham et ukendt fænomen. Han gik derfor under tilnavnet Skridtgang. I det følgende hus, der var pudset og velholdt, boede familien Risvad, der havde to nordbagger. I tiden indtil den anden verdenskrig spillede hestene faktisk en stor rolle, når man skulle beskrive livet på landet. Risvads levede bl.a. af at dyrke den til huset hørende jord. SVEND SVENDSEN Vender vi tilbage til Tømmerupvej, ser vi på hjørnet af denne vej og Tømmerup Strandvej Svend Svendsens firlængede ejendom, der har jorden placeret på begge sider af vejen. Der dyrkes især løg asier og agurker. På et tidspunkt forsøgte han sig også med at dyrke champignon på store borde stillet op i en nedlagt stald og lade, ligesom han tidligt fik boret efter vand og 14

15 Fastelavn i Tømmerup Fastelavnsryttere aflægger besøg hos gårdejer Svend Svendsen, Skeldgård, Tømmerupvej 100. Fra venstre: Svend Svendsen, Crilles Christensen (søn af Chr. Christensen), Johannes Jensen, Edvard Jørgensen, Niels Thybo, Ole H. Olsen, Edv. Christensen (Højgaard),?, Harry Fischer, Hans Jensen, Peter Schmidt. Ca GLEMMER DU NUMMER 2 MARTS/APRIL 2012 skabt mulighed for kunstig vanding. Svend Svendsen gik meget op i priserne på grønttorvet. Han har sønnen Børge, der er i lære som gartner, og datteren Rita. FÆDRES GAVE Efter Svendsens ejendom kommer vi til Hans Jensens ejendom Fædres Gave. Hans Jensen har arvet ejendommen fra sin far Peter Jensen, der i slutningen af 1890 erne købte gården af enken Neel Buur, der var fra St. Magleby. Hun tilhørte en af de gamle St. Maglebyslægter, der også ejede gårde i bl.a. Tømmerup. På et tidspunkt i det 18. århundrede var næsten en tredjedel af gårdene i Tømmerup ejet af folk i St. Magleby. Min farfar, der var i familie med Neel Buur, havde i en kortere periode været bestyrer for hende på Fædres Gave. Hans Jensens store interesse var heste. Familien havde et meget flot spand oldenborgere, en dengang ofte anvendt kørehest, der ikke var helt billig i anskaffelse. Et par gange 15

16 EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER/ DEL 4 Gården Fædres Gave, Tømmerupvej 108. ca Fra venstre: Peter Jensen gårdejer og sønnen Hans, endvidere husets datter og svigersøn, Ellen Jensen og Christian Nielsen i løbet af sommeren spændte man oldenborgerne for en flot gul charabanc, og kørte stolte gennem byen for at foretage en udflugt til bl.a. Dyrehavsbakken. Hans Jensen havde sin søster boende. Hun havde en medfødt hofteskade, der indebar, at hun efter Steinckes socialreform fra 1933 fik tillagt en mindre invalidepension. Den sociale forståelse var imidlertid ikke særlig stor i Tømmerup i 1930 erne og 40 erne, så det gav anledning til mange stiklerier og spidse bemærkninger blandt byens borgere, at hun helt berettiget fik denne sociale ydelse. Men det skal selvfølgelig ses i lyset af, at pengene var små den gang, særligt i tredivernes midte. GEORG ARBOES GARTNERI Lige overfor Fædres Gave ligger Georg Arboes gartneri, der er bygget på jord udstykket fra Svend Svendsens ejendom. Arboe har på sin ejendom, der er på 12 tdr. land, opført en række drivhuse, der får varme fra en fælles kulfyret varmecentral. I drivhusene dyrkes 16

17 agurker og blomster, især begonier og alpevioler. På friland dyrkes bl.a. blomkål. Mange af byens unge har været i gartnerlære hos Arboe, således min egen bror Jørgen. Arboes havde tre sønner Finn, Leif og Gert samt en datter. Leif var gennem hele barndommen en af min brors bedste kammerater. RØNNEGÅRD Efter gartner Arboe følger Albert Lindgreens gartneri Rønnegård, der tidligere har tilhørt Th. Plambech, jfr. nedenfor. Et af Amagers større gartnerier med flere rækker drivhuse med især blomster, tomater og agurker. På friland dyrkes blomkål til salg på grønttorvet. Der dyrkes også blomkål, der anvendes til avl af blomkålsfrø. For at holde fuglene væk fra de modne blomkålsfrø er der opstillet en række fugleskræmsler, der er fremstillet af et trækors, hvorpå der er hængt en gammel jakke og en hat. Mere effektivt er det nok, når en skoledreng går op og ned ad rækkerne og trommer på en gammel spand. Nogle bruger en karbidkanon, d.v.s. en indretning med vand, der langsomt drypper ned på karbid, hvilket giver nogle små knald. Også hos Albert Lindgreen har mange af Amagers unge været i lære. På ejendommen blev der i slutningen af trediverne opført et - efter datidens forhold - meget flot stuehus med alle moderne faciliteter indvendigt og med grønne glaserede tagsten. Noget der dengang var ganske uhørt. Vi havde oprindeligt marker lige op til gartneriet. Når vi kørte i marken, kørte vi forbi gartneriets store mistbænkeplads med meloner, og jeg legede af og til med Lindgreens ældste datter Gurli. Det meste af den til gartner Arboes og En ung mand er her i gang med at jage fuglene væk fra blomkålsfrømarken på Ny Kastrupgård ved at tromme. Ca GLEMMER DU NUMMER 2 MARTS/APRIL

18 EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER/ DEL 4 Lindgreens ejendomme hørende jord var forsynet med kunstig vanding, der jo gjorde driften mere effektiv og rentabel. De to gartnerier er faktisk en mindre pendant til de store gartnerier, der i løbet af tyverne og trediverne var blevet etableret i Sundby, Tårnby og Kastrup, som Tagenshus, Dalsgård ved Korsvejen, Allegården, Kastrupgård, Ny Kastrupgård og Lille Kastrupgård. KONGENS STORE ENGE Overfor Arboe og Lindgreens gartnerier ligger en række veldrevne lodder, der alle har matrikelbe tegnelsen: Kongens store Enge. Den første lod, ligger lige efter Hans Jensens ejendom Fædres Gave, og tilhører Tønnes Nielsen i Skelgårdsstræde, derefter følger en række lodder tilhørende gårde i Tømmerup og Skelgårde. Den sidste lod tilhørende en af de nævnte gårde er den lod, Albert og Emmy Lindgreen fejrer deres sølvbryllup på Rønnegård med familie og venner i Sølvbrudeparret sidder forrest med deres døtre. 18

19 Den gamle Tømmerup-Ullerup skole, der blev købt i 1903 af den sidste lærer her, Gotfred Thybo og stadig ejes af familien. Foto: ca GLEMMER DU NUMMER 2 MARTS/APRIL 2012 der tilhører Edvard Christensen, Lavgård, og som ligger lige op til Andy Rasmussens ejendom, som jeg anser som hørende til Viberup. En lod i Kongens store Enge er bebygget med en trelænget ejendom opført i hvidkalkede mursten. Ejendommen er oprindeligt opført af Th. Plambeck efter salget af Rønnegård. I slutningen af trediverne blev ejendommen solgt til gartner Køppen, der har slået sig på dyrkning af radiser og andet smågrønt. DEN GAMLE TØMME- RUP-ULLERUP SKOLE Overfor Køppens ejendom ligger Jens Thyboes stråtækte ejendom, der oprindeligt er bygget som en fælles skole for børn i Tømmerup og Ullerup. Jens Thyboes far var lærer her, indtil der i 1905/06 blev bygget nye skoler i de to byer. Jens Thyboe, der er gift med en datter af Anders Ahrensberg i Tømmerup, driver sin gård som et almindeligt amagerlandbrug. Vi når derefter ind i Viberup landsby, og min beretning om gårde og folk i Tømmerup og Skelgårde er herefter nået til ende. 19

20 Udsnit af et Amagerkort fra 1945, her den vestlige del af Tømmerup HENVENDELSE & ÅBNINGSTIDER Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lokalhistorisk interesse, så henvend dig til Stads- og lokalarkivet. VI HAR ÅBENT Mandag til torsdag: Kl Fredag: Kl Lørdag: Kl Søndage 1. oktober 31. marts: Kl STADS- OG LOKALARKIVET HAR DESUDEN UDSTILLINGER PÅ: Kastrupgårdssamlingen MIDT PÅ AMAGER & KASTRUPGLAS Tirsdag til søndag Onsdag tillige Plyssen Amager Strandvej 350: PERMANENTE OG SKIFTENDE UDSTILLINGER Lørdag og søndag oplag: nr /1200 Stads- og lokalarkivet TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER Kamillevej 10. Tlf.: taarnbybib.dk

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 5 SEPTEMBER/OKTOBER 2010. EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER Livet i landsbyen i slutningen af 1930 erne

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 5 SEPTEMBER/OKTOBER 2010. EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER Livet i landsbyen i slutningen af 1930 erne TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 5 SEPTEMBER/OKTOBER 2010 EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER Livet i landsbyen i slutningen af 1930 erne FORSIDEILLUSTRATION: Jan Zibrandtsen, dette nummers forfatter,

Læs mere

Kastrupgård - Kastrup. Tårnby Kirke. Hjørnegård - Tømmerup. Gadekæret i Ullerup

Kastrupgård - Kastrup. Tårnby Kirke. Hjørnegård - Tømmerup. Gadekæret i Ullerup Kastrupgård - Kastrup Tårnby Kirke Hjørnegård - Tømmerup Gadekæret i Ullerup Udgivet af Tårnby Kommunebiblioteker - Lokalhistorisk Samling - 2005 Tekst: Inger Kjær Jansen Lay-out: Vicky Bonde Copyright

Læs mere

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HAVNEBY. Sundby Sejlforening 2.6

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HAVNEBY. Sundby Sejlforening 2.6 VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HAVNEBY Sundby Sejlforening 2.6 2.6 SUNDBY SEJLFORENING Stedet Kulturmiljøet omfatter Sundby Havn med regnvandsudløb, havnebassin og landarealer brugt

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

"Midt på Amager" Permanente og skiftende udstillinger MÅNEDSBLADET

Midt på Amager Permanente og skiftende udstillinger MÅNEDSBLADET 12 Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lokalhistorisk interesse, så henvend dig til: MÅNEDSBLADET Lokalhistorisk Samling Kamillevej 10 2770 Kastrup Tlf. 32 46 05 45 www.bibliotek.taarnby.dk

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. nr. 1 i Neder Holluf by, Fraugde sogn m.fl., Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtaget på den stiftende generalforsamling, onsdag, den 25. september 1968. Ændret på generalforsamlingen den 24. juni 1978 og den 9. juni

Læs mere

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013.

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Tømmetanke. Sidste år vedtog generalforsamlingen at bestyrelsen kunne låne penge ud til medlemmer der ønskede at få gravet en tømmetank ned og tilsluttet den til

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Vejlebakkens Vandværk!

Vejlebakkens Vandværk! Vejlebakkens Vandværk! Vejlebakken er en forholdsvis ny bebyggelse, som opstod i begyndelsen af 60erne. det var en privat udstykning som blev foretaget af Katrine Pedersen også kaldet Bibbi. Fordi det

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 4 JULI/AUGUST 2010. ET SMEDELIV Niels Fogelstrøms erindringer

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 4 JULI/AUGUST 2010. ET SMEDELIV Niels Fogelstrøms erindringer TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 4 JULI/AUGUST 2010 ET SMEDELIV Niels Fogelstrøms erindringer FORSIDEILLUSTRATION: Peter Fogelstrøm skoer en hest foran smedjen i Kastrup. Foto Carl Flensburg

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Kvostedgårdens Historie

Kvostedgårdens Historie Kvostedgårdens Historie Tillæg: Om at bygge et hus Kvostedgårdens historie Kvostedgården som den ser ud på Hjerl Hede er næsten 200 år gammel. Den har navn efter den lille by Kvosted mellem Skive og Viborg,

Læs mere

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød Find vej i Lynge Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og parker.

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Side 1 af 10 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Kerteminde, den. 8 marts 2015 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Søvangsparken Sted:

Læs mere

Opgaver til Hjemmets fire vægge

Opgaver til Hjemmets fire vægge Opgaver til Hjemmets fire vægge 1 Møblér Pouls lejlighed Diskuter og tegn, hvordan I mener, Pouls lejlighed så ud. Tegn, klip og klister møbler på tegningen. Husk etageseng, sovesofa og alt det andet en

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948.

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. H. F. Ellebækhøj Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. 1 Foreningens navn er Ellebækhøj stiftet den 20. marts 1948. Foreningen, som efter lov af 2001, har status som varige

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en landbrugsejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en landbrugsejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Claus Perregaard og Hans Kristensen v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58, Ganløse 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen den 7. december

Læs mere

D O M. afsagt den 15. maj 2013 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Annette Dellgren, Hanne Aagaard og Rasmus Damm (kst.

D O M. afsagt den 15. maj 2013 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Annette Dellgren, Hanne Aagaard og Rasmus Damm (kst. D O M afsagt den 15. maj 2013 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Annette Dellgren, Hanne Aagaard og Rasmus Damm (kst.)) i ankesag V.L. B 1149 12 Haderslev Kommune (advokat Erik Gram, Haderslev)

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

For meget regnvand i dit sommerhusområde?

For meget regnvand i dit sommerhusområde? For meget regnvand i dit sommerhusområde? Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. Kend dine rettigheder og pligter Juli 2008 når

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Irene Jessen og Kristian Jacobsen benytter den private fællesvej, som vejadgang til deres ejendom Åbøllingvej 3, 6683 Føvling.

Irene Jessen og Kristian Jacobsen benytter den private fællesvej, som vejadgang til deres ejendom Åbøllingvej 3, 6683 Føvling. TEKNIK & MILJØ Vej & trafik Dato: 10-06-2013 Sagsnr.: 12/13699 Kontaktperson: Carsten Wagner Sørensen Dir. tlf.: 7996 6212 Fax: 7539 3444 E-mail: cws@vejenkom.dk EAN-nr.: 5798005410157 NOTAT Åbøllingvej

Læs mere

Referat af Generalforsamling, Haveforeningen Hjortespring d. 17.05.2014.

Referat af Generalforsamling, Haveforeningen Hjortespring d. 17.05.2014. Referat af Generalforsamling, Haveforeningen Hjortespring d. 17.05.2014. Til stede: Lenesvej 2, 4, 6, 7,12,17, 32, 41, 57, 65,70, 71, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 85, 87, 90, 95, 103, 109, 111. Alfavej 6, 7,

Læs mere

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Nu om dage har stort set alle et digitalt fotografiapparat af den ene eller den anden slags, og det koster stort set intet at tage et billede. Anderledes var det før i

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

Pensionist- og nyttehaver

Pensionist- og nyttehaver Pensionist- og nyttehaver Herlev Kommune 2014 Et aktivt og socialt samvær I Herlev Kommunes 118 pensionisthaver og 272 nyttehaver, kan borgerne leje en have og dyrke blomster, urter og frugt. I haverne

Læs mere

Nr. Rind Vandværk. Fra 1902 til 1934. og igen fra 1934 til 1978. og 1978 til 1996

Nr. Rind Vandværk. Fra 1902 til 1934. og igen fra 1934 til 1978. og 1978 til 1996 Nr. Rind Vandværk Historie op til sammenslutning med Vejlebakkens Vandværk Fra 1902 til 1934 og igen fra 1934 til 1978 og 1978 til 1996 gennemgået af Peter Lund Nr. Rind Vandværk fra 1902-1934. Der findes

Læs mere

BELLEVUE STRAND 1880-2012

BELLEVUE STRAND 1880-2012 BELLEVUE STRAND 1880-2012 Strandvejen 419 Årstal: 1880 Gentofte Kommune, Klampenborg, Bellevue Strandpavillonen som hørte til kroen Gamle Bellevue, set fra sydøst med Øresund i baggrunden. Den lå ved dampskibsbroen

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT JANUAR/FEBRUAR 2013 FASTELAVN PÅ AMAGER

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT JANUAR/FEBRUAR 2013 FASTELAVN PÅ AMAGER TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT JANUAR/FEBRUAR 2013 FASTELAVN PÅ AMAGER NUMMER 1 / 2013 FORSIDE: Fastelavnsruten på cykel i Tømmerup med Cornelius Olesen i midten, barnebarn til Cornelius Corneliussen

Læs mere

"Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv).

Centrum i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 "Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). 1 Række af Bedre Byggeskik på Badstuen

Læs mere

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Opgavesæt til Gruppe 2: Jens Rasmussen, den gamle træskomager, er netop afgået ved døden efter et langt godt liv som træskomager.

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01 Bodil Kristensen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Peter Petersen nr. 8 1839-17-02 fødsel Fødsel, opslag 16 i 1854- palmesøndag Konfirmation 205 i 1861-06-01 Militærtjeneste 3. dragonregiment, underofficer

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil:

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil: Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan Kolonihaveforeningen fremlejer have nr. til: Navn: Adresse: Postnr.: By: Mail: Tlf.nr.: Mobil: Havens areal udgør: For lejemålet

Læs mere

Grøn afdeling i Odense

Grøn afdeling i Odense 7 Blommehaven har køkkenhaver, hønsehold og en vild blomstereng. Mange børn og voksne bruger udearealerne blandt andet til at dyrke grøntsager, passe høns, gå ture eller kælke. To gange om året mødes de

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt.

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt. Løve Mølles historie Den første mølle, der helt klart kan erkendes i byen, blev bygget i 1860. Nogle kilder vil vide, at der i endnu ældre tider skal have ligget en stubmølle i Løve, men det sikre bevis

Læs mere

Badehoteller ved Hasmark Strand Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst

Badehoteller ved Hasmark Strand Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst Badehoteller ved Hasmark Strand Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst Hotel Kattegat ved Hasmark Strand. Hotel Kattegat I 1915 besluttede frk. Johanne Karoline Nielsen at købe en strandgrund

Læs mere

Langdyssen ved Lundsbjergvej

Langdyssen ved Lundsbjergvej Langdyssen ved Lundsbjergvej 2014/2 Siden sidst Tirsdag den 14. januar Der blev afholdt foredrag i Ferritslev Friskole v/ Anna Marie Helfer om forfatteren og billedkunstneren William Heinesen. Meget interessant

Læs mere

Grundejerforeningen Ved Stampedammen. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Ved Stampedammen.

Grundejerforeningen Ved Stampedammen. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Ved Stampedammen. 17. marts 2013 Til beboerne Ved Stampedammen Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Ved Stampedammen. Generalforsamlingen afholdes den: 9. april 2013 kl. 19.30 på Usserød

Læs mere

Lyngvejens Grundejerforening

Lyngvejens Grundejerforening Lyngvejens Grundejerforening Dagsorden: Der indkaldes hermed til generalforsamling i Lyngvejens Grundejerforening Lørdag den 14. april 2007 kl. 15.00 på Hotel Strandkroen, Nordsøvej 2, Søndervig 1 2 3

Læs mere

EKSPROPRIATIONSPROTOKOL

EKSPROPRIATIONSPROTOKOL EKSPROPRIATIONSPROTOKOL -------------------------------------------------------- Cykelsti Allingåbro - Ørsted: Side 1-8 -------------------------------------------------------- Norddjurs Kommune påtænker

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 0209 13 Grundejerforeningen Helmklit v/formand Kenn

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

Find vej i Birkerød By del 1

Find vej i Birkerød By del 1 Find vej i Birkerød By del 1 Find vej i Birkerød By - er en anderledes tur i Birkerød. Kortet er fremstillet efter standarden for et orienteringskort i byområde. Posterne er vist med en cirkel og et nummer

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Find vej i Lyngby. Find vej og få historien på din smartphone. Hvad er Find vej i Danmark?

Find vej i Lyngby. Find vej og få historien på din smartphone. Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lyngby Find vej og få historien på din smartphone Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb. Man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012 Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Vedtægt for. det offentlige. Lysabild-Skovby landvindingslag. i Sønderborg Kommune

Vedtægt for. det offentlige. Lysabild-Skovby landvindingslag. i Sønderborg Kommune Vedtægt for det offentlige Lysabild-Skovby landvindingslag i Sønderborg Kommune Lysabild- Skovby Landvindingslag består af et digelag og et afvandingslag og er oprettet i henhold til Vandløbslovens 39

Læs mere

Tabeller, diagrammer og tegninger

Tabeller, diagrammer og tegninger Tabeller, diagrammer og tegninger Udarbejdet af: Niels Jørgen Andreasen, VUC Århus nja@vucaarhus.dk Modul 1,4 - tabeller, diagrammer og tegninger Side 142 1: Buspriser (1) Hvor meget koster et 10-turskort

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

I N T R O D U K T I O N

I N T R O D U K T I O N I N T R O D U K T I O N Det er amtsrådets ansvar at skabe sikre og hensigtsmæssige vej- og trafikforhold til gavn for den nordjyske befolkning. Til dette formål kan amtsrådet blandt andet ved ekspropriation

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. november 2014 J.nr.: NMK-31-01403 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et

Læs mere