Halvårsrapport 1. januar til 30. juni 2012 (22. august 2012) Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 22. august 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårsrapport 1. januar til 30. juni 2012 (22. august 2012) Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 22. august 2012"

Transkript

1 Selskabsmeddelelse nr. 11/2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 22. august 2012 Veloxis Pharmaceuticals offentliggør finansielt resultat for første halvår 2012, forventet finansiering, revideret regulatorisk indsendelsesstrategi i EU og opdaterede forventninger til Fase III aktiviteter for LCP-Tacro forløber som planlagt. Væsentlige begivenheder: Veloxis udviklingsaktiviteter for LCP-Tacro forløber i overensstemmelse med forventningerne. Patientindskrivningen i det pivotale LCP-Tacro 3002 fase III studie i de novo nyretransplantationspatienter er fuldført. I LCP-Tacro 3002 studiet, som er designet til at påvise non-inferioritet over for standardterapien Prograf, er 543 patienter randomiseret på ca. 90 kliniske centre rundt om i verden. Resultater forventes medio Veloxis STRATO studie af LCP-Tacro i nyretransplanterede patienter, som oplever tremor (rysten), forløber som planlagt. Studiet er designet til at undersøge, hvorvidt konvertering af patienter med symptomatisk tremor fra behandling med standard to-gange-daglig tacrolimuskapsler med umiddelbar frigivelse til én-gang daglig LCP-Tacro tabletter med forlænget frigivelse medfører en målbar forbedring af tremor. Selskabet har afholdt møde med repræsentanter for EMA (det europæiske lægemiddelagentur) vedrørende indsendelse af ansøgning om markedsføringstilladelse (MMA) for LCP-Tacro og har aftalt at udsætte indsendelsen til Veloxis offentliggør at have til hensigt at sikre fortsat finansiering gennem en fortegningssemission, som forventes igangsat i fjerde kvartal 2012, med henblik på at opnå et bruttoprovenu på cirka DKK 425 millioner. Selskabets to største aktionærer, Lundbeckfond Invest A/S og Novo A/S, har tilkendegivet at have til hensigt at støtte emissionen. Baseret på de to storaktionærers tilkendegivelse forventer selskabet, at udbudskursen ikke bliver lavere end DKK 0,35 pr. aktie. Selskabet agter sidst i august at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling i september for at få godkendt den foreslåede finansiering. Detaljerede oplysninger til aktionærerne vil fremgå af indkaldelsen, når denne udsendes sidst i august. Veloxis realiserede i første halvår af 2012 et nettounderskud på DKK 160,6 millioner sammenlignet med DKK 141,2 millioner for samme periode i Veloxis ændrer forventninger for I første halvår af 2012 udgjorde Veloxis forsknings- og udviklingsomkostninger DKK 119,5 millioner sammenlignet med DKK 117,2 millioner for samme periode i Pr. 30. juni 2012 havde Veloxis likvide beholdninger på i alt DKK 152,7 millioner. CVR no Side 1 af 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2012

2 Forventninger til 2012 Veloxis ændrer forventningerne til 2012 fra tidligere annonceret DKK millioner til DKK millioner i driftsunderskud grundet restruktureringsomkostninger i andet kvartal Selskabets likvide beholdninger pr. 31. december 2012 forventes uændret at ligge i størrelsesordenen DKK millioner som tidligere annonceret i årsrapporten for Forventningerne er fraregnet effekten af den planlagte finansiering i fjerde kvartal Finanskalender for marts 2013: Offentliggørelse af årsrapport april 2013: Ordinær generalforsamling 15. maj 2013: Kvartalsrapport for 1. kvartal for perioden 1. januar til 31. marts august 2013: Kvartalsrapport for 2. kvartal for perioden 1. januar til 30. juni november 2013: Kvartalsrapport for 3. kvartal for perioden 1. januar til 30. september 2013 Telekonference Den 23. august 2012 er Veloxis ledelse vært for en telekonference kl. 8:00 dansk tid, svarende til kl. 7:00 GMT (London). For at få adgang til den direkte telekonference anvendes et af følgende numre: (Danmark) +44 (0) (UK) (USA) Adgangskode Derefter vil en lydoptagelse være tilgængelig på Veloxis hjemmeside Denne selskabsmeddelelse udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at tilbyde at købe værdipapirer af nogen art. Intet tilbud om køb eller salg af værdipapirer vil finde sted i en jurisdiktion, hvor et sådant tilbud, opfordring eller salg ville være ulovligt. Værdipapirer, som vil blive udbudt, er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til gældende US Securities Act eller anden relevant værdipapirlovgivning i nogen enkeltstat i USA, og de må ikke udbydes eller sælges i USA uden sådan registrering eller uden at være i overensstemmelse med en undtagelse fra et sådant registreringskrav. Hvis den foreslåede fortegningsretsemission gennemføres vil enhver tegningsret og/eller udbudt aktie blive udbudt i USA alene til Qualified Institutional Buyers som defineret i Rule 144A i henhold til US Securities Act, og i offshoretransaktioner uden for USA i henhold til Regulation S i US Securities Act. CVR no Side 2 af 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2012

3 Status for forskning og udvikling LCP-Tacro i nyretransplantationspatienter Veloxis har fuldført ét (første) fase III studie og har igangsat et yderligere (andet) fase III studie af LCP-Tacro i nyretransplantationspatienter som grundlag for sit udviklingsprogram for LCP-Tacro, som er en én-gang-daglig behandling til forebyggelse af organafstødning ved nyretransplantation. Det første af disse studier, Studie 3001, var et klinisk non-inferioritetsstudie udført i 326 stabile nyretransplantationspatienter. Studiet blev afsluttet i 2011 og indfriede de primære effekt- og sikkerhedsmål sammenlignet med Prograf (tacrolimus, Astellas Pharma Inc.). Det andet studie, Studie 3002, bliver gennemført i de novo nyretransplantationspatienter. Dette studie er et randomiseret, dobbelt-blindet multi-center studie, der sammenligner én-gang-daglig LCP-Tacro med to-gange-dagligt Prograf i voksne de novo nyretransplantationspatienter. Studiets primære effektmål, som er et sammensat effektmål (biopsypåvist akut afstødelse, organsvigt, død eller udeblevne patienter), vil blive evalueret efter en 12-måneders behandlingsperiode for at påvise non-inferioritet af LCP-Tacro sammenlignet med Prograf. Sekundære effektmål vil omfatte vurderinger af sikkerhed, tolerabilitet og nyrefunktion. Studiet afsluttede indskrivningen i marts 2012 med 543 patienter på ca. 90 transplantationscentre, primært i USA og Europa. Resultater fra dette studie forventes medio Patienterne vil efterfølgende deltage i en 12-måneders behandlingsperiode med henblik på opfølgende sikkerhedsvurderinger. Ud over de pivotale fase III studier planlægger Veloxis en serie af fase IIIb/IV studier for yderligere at evaluere potentielle forskelle i den kliniske profil, som LCP-Tacro s unikke PK profil tilvejebringer. Det første påbegyndte studie er STRATO (Switching kidney TRAnsplant patients with Tremor to LCP-tacrO) studiet af LCP-Tacro i nyretransplantationspatienter, der oplever præparatinduceret tremor (rysten). STRATO studiet er designet til at undersøge, hvorvidt en konvertering af patienter med symptomatisk tremor fra behandling med standard to-gangedaglig tacrolimuskapsler med umiddelbar frigivelse til én-gang-daglig LCP-Tacro tabletter med forlænget frigivelse medfører en målbar forbedring af tremor. LCP-Tacro regulatorisk strategi Selskabet har afholdt møde med repræsentanter fra EMA (det europæiske lægemiddelagentur) vedrørende indsendelse af ansøgning om markedsføringstilladelse (MMA) for LCP-Tacro til forebyggelse af organafstødelse. Baseret på disse samtaler har selskabet besluttet at udsætte indsendelsen af ansøgningen til Den reviderede tidsplan vil gøre det muligt for selskabet at indsende ønskede produktionsdata til EMA i den første MMA. Disse data er nu blevet genereret. Selskabet vil indhente rådgivning hos den sagsansvarlige hos EMA (rapporteur) vedrørende den optimale timing for den regulatoriske indsendelse, herunder overvejelser omkring timingen af indsendelse af MMA i forhold til tilgængeligheden af data fra 3002 de novo studiet. Indsendelsen til den amerikanske lægemiddelmyndighed FDA er planlagt til 2. halvår CVR no Side 3 af 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2012

4 Finansiering Selskabets bestyrelse har til hensigt at gennemføre en aktiebaseret finansiering for at supportere virksomheden under forløbet med indsendelse af regulatoriske ansøgninger for LCP-Tacro og de estimeret étårige registreringsprocesser frem til og med første produktlancering i USA. I den forbindelse vil selskabet foreslå at hente et bruttoprovenu på cirka DKK 425 millioner gennem en fortegningsemission. Lundbeckfond Invest A/S og Novo A/S, selskabets to største aktionærer, har tilkendegivet deres intentioner om at tegne aktier for deres forholdsmæssige andel af finansieringen, og ud over dette har de tilkendegivet deres intention om at tegne enhver andel, der ikke tegnes af øvrige aktionærer. De to storaktionærer har givet udtryk for, at de i fortegningsemissionen vil støtte en udbudskurs på aktien på ikke mindre end DKK 0,35. Veloxis vil sidst i august indkalde til en ekstraordinær generalforsamling i september for at anmode om generalforsamlingens bemyndigelse af, at bestyrelsen kan udstede op til cirka nye aktier i selskabet. CVR no Side 4 af 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2012

5 Hoved- og nøgletal ÅTD ÅTD 2. kvt. 2. kvt. Året DKK'000 DKK'000 DKK'000 DKK'000 DKK'000 Resultatopgørelse Nettoomsætning Forsknings- og udviklingsomkostninger ( ) ( ) (56.639) (64.951) ( ) Administrationsomkostninger (19.693) (23.861) (9.462) (12.137) (47.814) Driftsresultat før omstruktureringsomkostninger ( ) ( ) (66.101) (77.088) ( ) Omstruktureringsomkostninger (21.462) - (21.462) - - Driftsresultat ( ) ( ) (87.563) (77.088) ( ) Finansielle poster, netto Resultat før skat ( ) ( ) (85.512) (75.080) ( ) Periodens skat (448) (300) (130) (300) Periodens resultat ( ) ( ) (85.642) (75.380) ( ) Balance Likvide beholdninger Aktiver i alt Aktiekapital Egenkapital i alt Investeringer i anlægsaktiver Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driftsaktivitet ( ) ( ) (62.400) (56.621) ( ) Pengestrømme fra investeringsaktivitet ( ) ( ) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (2.395) (2.832) (1.085) (1.426) (5.948) Likvide beholdninger ultimo Finansielle nøgletal Basis og udvandet indtjening pr. aktie (EPS) (0,35) (0,31) (0,19) (0,17) (0,56) Vægtet gennemsnitligt antal udestående aktier Gennemsnitligt antal ansatte (FTE) Aktiver/egenkapital ultimo 1,70 1,17 1,70 1,17 1,25 Halvårsrapporten er ikke revideret. CVR no Side 5 af 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2012

6 Omsætning Veloxis havde ingen omsætning i det første halvår af 2012 i lighed med samme periode i Forsknings- og udviklingsomkostninger I det første halvår af 2012 udgjorde Veloxis forsknings- og udviklingsomkostninger DKK 119,5 millioner sammenlignet med DKK 117,2 millioner for samme periode i Forsknings- og udviklingsomkostningerne kan primært tilskrives det igangværende fase III studie med LCP-Tacro (de novo patienter, Studie 3002). Administrationsomkostninger I det første halvår af 2012 udgjorde Veloxis administrationsomkostninger DKK 19,7 millioner sammenlignet med DKK 23,9 millioner for samme periode i Omstruktureringsomkostninger Omstruktureringsomkostninger omfatter lønudbetalinger til fratrådte medarbejdere i forbindelse med en reduktion af antallet af medarbejdere i maj 2012 samt en nedskrivning på laboratorieudstyr og laboratorieforbedringer efter ophør af pipeline aktiviteter, som ikke er relateret til LCP-Tacro. Aktiebaserede vederlag I det første halvår af 2012 blev der indregnet DKK 3,5 millioner i aktiebaseret vederlag. Omkostningen er indregnet i R&D og G&A. Til sammenligning var tallet for 2011 DKK 6,3 millioner. I andet kvartal 2012 blev i alt warrants annulleret. Pr. 30. juni 2012 var der i alt udestående warrants til en gennemsnitlig aftalekurs på DKK 3,2. Medlemmerne af bestyrelsen havde warrants til en gennemsnitlig aftalekurs på DKK 6,0. Medlemmerne af direktionen havde warrants til en gennemsnitlig aftalekurs på DKK 1,6, mens øvrige nuværende og tidligere medarbejdere havde warrants til en gennemsnitlig aftalekurs på DKK 3,9. Se venligst Veloxis seneste årsregnskab for yderligere detaljer om Veloxis warrantsprogrammer. Driftsresultat Veloxis driftsresultat for første halvår af 2012 var et underskud på DKK 160,6 millioner sammenlignet med DKK 141,1 millioner i den tilsvarende periode i Finansielle poster I første halvår af 2012 indregnede Veloxis netto finansielle indtægter på DKK 0,5 millioner sammenlignet med netto finansielle indtægter på DKK 0,2 millioner i den tilsvarende periode i Gevinsten skyldes primært renter og gevinster på værdipapirer. Nettoresultat Veloxis nettoresultat for første halvår af 2012 var et underskud på DKK 160,6 millioner sammenlignet med et underskud på DKK 141,2 millioner i den tilsvarende periode i CVR no Side 6 af 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2012

7 Pengestrømme Pr. 30. juni 2012 afspejlede balancen likvide beholdninger på DKK 152,7 millioner sammenlignet med DKK 297,7 millioner pr. 31. december Dette svarer til en nedgang på DKK 145,0 millioner, der primært kan henføres til selskabets driftsaktiviteter i perioden. Balance Den 30. juni 2012 udgjorde Veloxis samlede aktiver DKK 167,8 millioner sammenlignet med DKK 320,9 millioner ultimo Egenkapitalen udgjorde DKK 99,0 millioner pr. 30. juni 2012 sammenlignet med DKK 255,9 millioner ved udgangen af Som godkendt på generalforsamlingen den 18. april 2012 blev selskabets aktiekapital reduceret med nominelt DKK fra nominelt DKK til nominelt DKK , og den nominelle værdi af en aktie blev reduceret fra DKK 1 til DKK 0,1. Regnskabspraksis Veloxis aflægger sine regnskaber i danske kroner (DKK), som er den valuta, der benyttes af selskabet og koncernen. Alene af hensyn til læseren indeholder halvårsrapporten en omregning af visse DKK beløb til euro (EUR) til en specifik kurs. De omregnede beløb bør ikke fortolkes som en fremstilling af, at beløb i danske kroner faktisk svarer til det pågældende beløb i EUR eller kan omregnes til den nævnte kurs eller til en hvilken som helst anden kurs. Medmindre andet er angivet, er omregningen til EUR foretaget til Nationalbankens lukkekurs den 30. juni 2012, hvilken var EUR 1,00 = DKK 7,4334. CVR no Side 7 af 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2012

8 For yderligere information: Bill Polvino John D. Weinberg Johnny Stilou Administrerende direktør EVP, Chief Commercial Officer EVP, Chief Financial Officer Mobil: Mobil: Mobil: Fremadrettede udsagn om mål, der er indeholdt heri, er baseret på Veloxis Pharmaceutical A/S ledelses og bestyrelses nuværende forventninger og forudsætninger. Sådanne udsagn involverer kendte og ukendte risici og usikkerheder, som kan resultere i faktiske resultater, performance eller begivenheder, som er væsentligt forskellige fra antagelserne. afviser udtrykkeligt at ville opdatere eller ændre sådanne fremadrettede udsagn, mål eller estimater indeholdt i denne halvårsrapport, således at de afspejler ændringer i begivenheder, forhold, antagelser eller omstændigheder, som har dannet grundlag for sådanne udsagn, medmindre dette er påkrævet ved lov. Om LCP-Tacro og tacrolimus Tacrolimus er et førende immunosuppressivt lægemiddel, der anvendes til forebyggelse af organafstødelse efter transplantation. LCP-Tacro udvikles som en én-gang-dagligt tablet version af tacrolimus med forbedret biotilgængelighed, ensartet farmakokinetiske ydeevne og reduceret peak-to-through variabilitet sammenlignet med nuværende godkendte tacrolimusprodukter. Transplanterede patienter er nødt til at opretholde et mindsteniveau af tacrolimus i blodet for at forhindre afstødelse, men for høje niveauer kan øge risikoen for alvorlige bivirkninger såsom nefrotoksicitet, tremor, diabetes, forhøjet blodtryk og opportunistiske infektioner. Derfor skal niveauet af tacrolimus administreres omhyggeligt, og transplanterede patienter er typisk tvungne til at frekventere hospitalet gentagne gange efter at have modtaget et nyt organ for overvågning og dosisjusteringer. Om Veloxis Pharmaceuticals Veloxis er et specialiseret farmaceutisk selskab med hovedkontor i Hørsholm og datterselskab i New Jersey (USA), der aktuelt fokuserer på udviklingen af LCP-Taco til forhindring af organafstødelse efter nyretransplantation. Veloxis' unikke, patentbeskyttede teknologiplatform MeltDose kan forbedre optagelse og biotilgængelighed til lave opskaleringsomkostninger. Veloxis er noteret på NASDAQ OMX København under handelssymbolet OMX: VELO. For yderligere information se venligst CVR no Side 8 af 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2012

9 Ledelsespåtegning på halvårsrapporten Direktionen og bestyrelsen har gennemgået og godkendt halvårsrapporten for. Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med international regnskabsstandard nr. 34 (IAS 34), Perioderegnskaber samt yderligere danske oplysningskrav til finansiel rapportering for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at halvårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling, resultat og pengestrømme i den pågældende periode. Ledelsens beretning giver endvidere efter vor opfattelse et retvisende billede af udviklingen af koncernens aktiviteter og finansielle stilling og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Hørsholm, 22. august 2012 Direktion William J. Polvino Administrende direktør Johnny Stilou EVP, Chief Financial Officer Bestyrelse Kim Bjørnstrup Thomas Dyrberg Kurt Anker Nielsen (Formand) (Næstformand) Anders Götzsche Mette Kirstine Agger Ed Penhoet CVR no Side 9 af 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2012

10 Hoved- og nøgletal Kvartalstal i DKK 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt DKK'000 DKK'000 DKK'000 DKK'000 DKK'000 DKK'000 Resultatopgørelse Nettoomsætning Forsknings- og udviklingsomkostninger (56.639) (62.848) (61.763) (43.079) (64.951) (52.261) Administrationsomkostninger (9.462) (10.231) (11.385) (12.568) (12.137) (11.724) Driftsresultat før omstruktureringsomkostninger (66.101) (73.079) (73.148) (55.647) (77.088) (63.985) Omstruktureringsomkostninger (21.462) Driftsresultat (87.563) (73.079) (73.148) (55.647) (77.088) (63.985) Finansielle poster, netto (1.592) (1.850) Resultat før skat (85.512) (74.671) (68.620) (44.284) (75.080) (65.835) Periodens skat (130) (318) (300) - Periodens resultat (85.642) (74.989) (68.247) (43.164) (75.380) (65.835) Balance Likvide beholdninger Aktiver i alt Aktiekapital Egenkapital i alt Investeringer i anlægsaktiver Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driftsaktivitet (62.400) (80.364) (52.139) (60.481) (56.621) (65.396) Pengestrømme fra investeringsaktivitet ( ) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (1.085) (1.310) (1.670) (1.445) (1.426) (1.407) Likvide beholdninger ultimo Finansielle nøgletal Basis og udvandet indtjening pr. aktie (EPS) (0,19) (0,17) (0,15) (0,10) (0,17) (0,15) Vægtet gennemsnitligt antal udestående aktier Gennemsnitligt antal ansatte (FTE) Aktiver/egenkapital ultimo 1,70 1,29 1,25 1,15 1,17 1,12 CVR no Side 10 af 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2012

11 Hoved- og nøgletal Kvartalstal i EUR 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt EUR'000 EUR'000 EUR'000 EUR'000 EUR'000 EUR'000 Resultatopgørelse Nettoomsætning Forsknings- og udviklingsomkostninger (7.620) (8.455) (8.309) (5.795) (8.738) (7.031) Administrationsomkostninger (1.273) (1.376) (1.531) (1.691) (1.632) (1.577) Driftsresultat før omstruktureringsomkostninger (8.893) (9.831) (9.840) (7.486) (10.370) (8.608) Omstruktureringsomkostninger (2.887) Driftsresultat (11.780) (9.831) (9.840) (7.486) (10.370) (8.608) Finansielle poster, netto 276 (214) (249) Resultat før skat (11.504) (10.045) (9.231) (5.957) (10.100) (8.857) Periodens skat (17) (43) (41) - Periodens resultat (11.521) (10.088) (9.181) (5.807) (10.141) (8.857) Balance Likvide beholdninger Aktiver i alt Aktiekapital Egenkapital i alt Investeringer i anlægsaktiver Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driftsaktivitet (8.395) (10.811) (7.014) (8.136) (7.617) (8.798) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (40.305) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (146) (176) (225) (194) (192) (189) Likvide beholdninger ultimo Finansielle nøgletal Basis og udvandet indtjening pr. aktie (EPS) (0,03) (0,02) (0,02) (0,01) (0,02) (0,02) Vægtet gennemsnitligt antal udestående aktier Gennemsnitligt antal ansatte (FTE) Aktiver/egenkapital ultimo 1,70 1,29 1,25 1,15 1,17 1,12 CVR no Side 11 af 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2012

12 Totalindkomstopgørelse Resultatopgørelse Koncern (DKK'000) ÅTD ÅTD 2. kvt. 2. kvt. Året Nettoomsætning Forsknings- og udviklingsomkostninger ( ) ( ) (56.639) (64.951) ( ) Administrationsomkostninger (19.693) (23.861) (9.462) (12.137) (47.814) Driftsresultat før omstruktureringsomkostninger ( ) ( ) (66.101) (77.088) ( ) Omstruktureringsomkostninger (21.462) - (21.462) - - Driftsresultat ( ) ( ) (87.563) (77.088) ( ) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (4.767) (10.095) (1.598) (6.600) (17.190) Resultat før skat ( ) ( ) (85.512) (75.080) ( ) Periodens skat (448) (300) (130) (300) Nettoresultat ( ) ( ) (85.642) (75.380) ( ) Basis og udvandet resultat pr. aktie (0,35) (0,31) (0,19) (0,17) (0,56) Gennemsnitligt antal udestående aktier Opgørelse over samlede indtægter og omkostninger Koncern (DKK'000) ÅTD ÅTD 2. kvt. 2. kvt. Året Nettoresultat ( ) ( ) (85.642) (75.380) ( ) Øvrige indregnede indtægter og omkostninger: Valutakursregulering (163) Øvrige indtægter og omkostninger, netto (163) Samlede indtægter og omkostninger ( ) ( ) (85.469) (75.343) ( ) CVR no Side 12 af 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2012

13 Balance Aktiver Koncern (DKK'000) 30. juni 30. juni 31. dec Patentrettigheder og software Immaterielle anlægsaktiver Driftsmidler og inventar Indretning af lejede lokaler Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Likvider og værdipapirer Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt CVR no Side 13 af 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2012

14 Balance Passiver Koncern (DKK'000) 30. juni 30. juni 31. dec Aktiekapital Særlig reserve Reserve for valutakursreguleringer Overført resultat ( ) (91.338) ( ) Egenkapital Finansiel leasing Langfristede gældsforpligtelser Finansiel leasing Leverandørgæld Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gæld i alt Passiver i alt CVR no Side 14 af 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2012

15 Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelse Koncern (DKK'000) ÅTD ÅTD 2. kvt. 2. kvt. Året Driftsresultat ( ) ( ) (87.563) (77.088) ( ) Aktiebaseret vederlag Afskrivninger og amortiseringer Ændringer i driftskapital Pengestrømme fra driftsaktivitet før finansielle poster ( ) ( ) (62.514) (58.373) ( ) Finansielle indbetalinger Finansielle udbetalinger (359) (1.479) (237) (246) (2.246) Betalte selskabsskatter (448) (300) (129) (300) Pengestrømme fra driftsaktivitet ( ) ( ) (62.400) (56.621) ( ) Køb af materielle anlægsaktiver (217) (1.256) (126) (635) (2.981) Investeringer i obligationer (11.935) ( ) (8.174) (1.637) ( ) Salg af obligationer Overført til deponeringskonto Pengestrømme fra investeringsaktivitet ( ) ( ) Afdrag på banklån og finansiel leasing (2.395) (2.832) (1.085) (1.426) (5.948) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (2.395) (2.832) (1.085) (1.426) (5.948) Stigning/(fald) i likvide beholdninger (91.552) ( ) (39.311) ( ) Likvide beholdninger primo Kursgevinst (tab) på likvide beholdninger 369 (3.201) (1.426) Likvide beholdninger ultimo Total likviditet ultimo omfatter: Værdipapirer Indestående på anfordringskonti og kontanter CVR no Side 15 af 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2012

16 Egenkapitalopgørelse Koncernens egenkapital Antal aktier Aktiekapital Overkurs Særlig reserve Reserve for valutakursreguleringer Overført resultat I alt DKK'000 DKK'000 DKK'000 DKK'000 DKK'000 DKK'000 Egenkapital pr. 1. januar Samlede indtægter og omkostninger 307 ( ) ( ) Aktiebaseret vederlag Udligning af overført resultat (43.601) Egenkapital pr. 30. juni (91.338) Samlede indtægter og omkostninger (470) ( ) ( ) Aktiebaseret vederlag Egenkapital pr. 31. december ( ) Samlede indtægter og omkostninger 248 ( ) ( ) Nedsættelse af aktiekapital ( ) Aktiebaseret vederlag Egenkapital pr. 30. juni ( ) CVR no Side 16 af 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2012

17 Notes 1. Regnskabsprincipper Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med international regnskabsstandard nr. 34 (IAS 34), Perioderegnskaber og i henhold til NASDAQ OMX Copenhagens krav til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Der har ingen ændringer været i de anvendte regnskabsprincipper i halvårsrapporten sammenlignet med de anvendte regnskabsprincipper i Veloxis årsrapport for Resultatopgørelsen viser funktionsopdelte omkostninger og en ny subtotal, Driftsresultat før omstruktureringsomkostninger, der ikke medregner omstruktureringsomkostninger. Denne subtotal anses som relevant for at forstå de finansielle resultater og selskabets forventninger til Regnskabsestimater Nedskrivningstest Driftsmidler og inventar er testet for nedskrivning i overensstemmelse med IAS 36, hvis der er indikationer på værdiforringelse. Som følge af omstruktureringen af organisationen, som offentliggjort den 23. maj 2012, har ledelsen gennemført en nedskrivningstest af den bogførte værdi af driftsmidler og inventar, som primært består af indretning af lejede lokaler og laboratorieudstyr. Nedskrivningen foretages ifølge Veloxis regnskabspraksis vedrørende nedskrivningstest til den højeste værdi af den anslåede salgspris eller beregnende nutidsværdi. Indretning af lejede lokaler og visse laboratorieudstyr vil ikke længere blive anvendt af Veloxis på grund af omstruktureringen. Det er blevet vurderet, at værdien i brug og den forventede salgspris udgør DKK 0 millioner. Den bogførte værdi af laboratorieudstyr, som stadig bliver brugt af Veloxis som en del af LCP-Tacro fase III studiet, anses af ledelsen for ikke at være værdiforringet. På baggrund af nedskrivningstesten er en nedskrivning blev foretaget den 30. juni 2012 på DKK 6,1 millioner (30. juni 2011: DKK 0 millioner). CVR no Side 17 af 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2012

LifeCycle Pharma offentliggør kvartalsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

LifeCycle Pharma offentliggør kvartalsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Selskabsmeddelelse nr. 36/2008 Til: OMX Den Nordiske Børs København Hørsholm, 27. november 2008 LifeCycle Pharma offentliggør kvartalsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 LifeCycle Pharma

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør årsregnskabsmeddelelse for 2006

LifeCycle Pharma offentliggør årsregnskabsmeddelelse for 2006 Til OMX Den Nordiske Børs. Hørsholm, den 5. marts 2007 LifeCycle Pharma offentliggør årsregnskabsmeddelelse for Resumé: Bestyrelsen i LifeCycle Pharma har i dag godkendt årsregnskabet for regnskabsåret.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 21. august 2007 LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 LifeCycle

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Den 15. april blev et konvertibelt lån på 16,3 mio. kr. konverteret til aktiekapital i Affitech Research AS.

Den 15. april blev et konvertibelt lån på 16,3 mio. kr. konverteret til aktiekapital i Affitech Research AS. Til Nasdaq OMX Copenhagen Meddelelse nr. 30/ Regnskabsmeddelelse for de første 6 måneder af Resumé: Sammenlægningen af og Affitech Research AS blev afsluttet efter planen den 5. maj. For de første 6 måneder

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Selskabsmeddelelse nr. 19 af 14. april 2015 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 19 af

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Resultatopgørelse (alle tal i 1.000 kr.) Note 2008 31.03.08 31.03.09 31.03.09 2009 2009 Indtægter 2 Metroen takstindtægter 492.664 98.011 135.141 127.349 496.525 496.525

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2 01 4

HALVÅRSRAPPORT 2 01 4 HALVÅRSRAPPORT 2 01 4 european retail cvr nr: 27492797 Indhold 3 Bestyrelsens beretning 5 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsespåtegning 7 Anvendt regnskabspraksis 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 11 Opgørelse

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 3 Hoved-

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 27/2008 Frederiksberg, 10. november 2008 Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Investor præsentation. NASDAX OMX Aktionæraften, Århus 9. juni 2010

Investor præsentation. NASDAX OMX Aktionæraften, Århus 9. juni 2010 Investor præsentation NASDAX OMX Aktionæraften, Århus 9. juni 2010 ANSVARSFRASKRIVELSE Denne præsentation indeholder fremadrettede udsagn om LifeCycle Pharmas fremtidige udvikling og resultater og andre

Læs mere

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Selskabsoplysninger Selskabet Investea German High Street II A/S Tuborg Havnevej 19 2900

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Meddelelse nr. 272 20. maj 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Driftsresultat (EBIT) på DKK 173 mio. i første kvartal 2015 mod DKK 150 mio. samme periode sidste år, svarende til en stigning på 15%.

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 1/2008

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 1/2008 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Australien, Canada eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Pharmexa A/S ( Værdipapirer ) i USA, Australien,

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af 2004. Meddelelse nr. 28/2004

Til Københavns Fondsbørs og pressen. Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af 2004. Meddelelse nr. 28/2004 Til Københavns Fondsbørs og pressen Meddelelse nr. 28/2004 Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af 2004 Resumé: Pharmexa realiserede en omsætning på 17.109 t.kr. i de første 9 måneder af 2004 og

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

KlimaInvest A/S bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01. april

KlimaInvest A/S bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01. april Nasdaq OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 Postboks 100 KlimaInvest A/S OMX : KLIMA Cvr. nr. : 30731735 Tuborg Boulevard 12 DK 2900 Hellerup W www.klimainvest.dk E info@klimainvest.dk T +5 70 23 62 7

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Omsætning år til dato på DKK 371 mio., svarende til en stigning på 70% i forhold til samme periode sidste år.

Omsætning år til dato på DKK 371 mio., svarende til en stigning på 70% i forhold til samme periode sidste år. Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2008 Driftsresultatet steg 42% til DKK 180 mio. i første halvår Pr. aktie steg driftsresultatet med 16% Forventninger om fremgang i omsætning og resultat i 2008 fastholdes

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR DE FØRSTE NI MÅNEDER AF 2010 OG OPDATEREDE FORVENTNINGER TIL 2010

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR DE FØRSTE NI MÅNEDER AF 2010 OG OPDATEREDE FORVENTNINGER TIL 2010 Væsentlig reduktion i driftsunderskud på DKK 73 i de første ni måneder af 2010 sammenlignet med DKK 361 i 2009 Facilitetens dagsværdi reduceret med DKK 130 ; forventet salg rykket til 2011, hvilket påvirker

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere