Halvårsrapport 1. januar til 30. juni 2012 (22. august 2012) Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 22. august 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårsrapport 1. januar til 30. juni 2012 (22. august 2012) Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 22. august 2012"

Transkript

1 Selskabsmeddelelse nr. 11/2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 22. august 2012 Veloxis Pharmaceuticals offentliggør finansielt resultat for første halvår 2012, forventet finansiering, revideret regulatorisk indsendelsesstrategi i EU og opdaterede forventninger til Fase III aktiviteter for LCP-Tacro forløber som planlagt. Væsentlige begivenheder: Veloxis udviklingsaktiviteter for LCP-Tacro forløber i overensstemmelse med forventningerne. Patientindskrivningen i det pivotale LCP-Tacro 3002 fase III studie i de novo nyretransplantationspatienter er fuldført. I LCP-Tacro 3002 studiet, som er designet til at påvise non-inferioritet over for standardterapien Prograf, er 543 patienter randomiseret på ca. 90 kliniske centre rundt om i verden. Resultater forventes medio Veloxis STRATO studie af LCP-Tacro i nyretransplanterede patienter, som oplever tremor (rysten), forløber som planlagt. Studiet er designet til at undersøge, hvorvidt konvertering af patienter med symptomatisk tremor fra behandling med standard to-gange-daglig tacrolimuskapsler med umiddelbar frigivelse til én-gang daglig LCP-Tacro tabletter med forlænget frigivelse medfører en målbar forbedring af tremor. Selskabet har afholdt møde med repræsentanter for EMA (det europæiske lægemiddelagentur) vedrørende indsendelse af ansøgning om markedsføringstilladelse (MMA) for LCP-Tacro og har aftalt at udsætte indsendelsen til Veloxis offentliggør at have til hensigt at sikre fortsat finansiering gennem en fortegningssemission, som forventes igangsat i fjerde kvartal 2012, med henblik på at opnå et bruttoprovenu på cirka DKK 425 millioner. Selskabets to største aktionærer, Lundbeckfond Invest A/S og Novo A/S, har tilkendegivet at have til hensigt at støtte emissionen. Baseret på de to storaktionærers tilkendegivelse forventer selskabet, at udbudskursen ikke bliver lavere end DKK 0,35 pr. aktie. Selskabet agter sidst i august at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling i september for at få godkendt den foreslåede finansiering. Detaljerede oplysninger til aktionærerne vil fremgå af indkaldelsen, når denne udsendes sidst i august. Veloxis realiserede i første halvår af 2012 et nettounderskud på DKK 160,6 millioner sammenlignet med DKK 141,2 millioner for samme periode i Veloxis ændrer forventninger for I første halvår af 2012 udgjorde Veloxis forsknings- og udviklingsomkostninger DKK 119,5 millioner sammenlignet med DKK 117,2 millioner for samme periode i Pr. 30. juni 2012 havde Veloxis likvide beholdninger på i alt DKK 152,7 millioner. CVR no Side 1 af 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2012

2 Forventninger til 2012 Veloxis ændrer forventningerne til 2012 fra tidligere annonceret DKK millioner til DKK millioner i driftsunderskud grundet restruktureringsomkostninger i andet kvartal Selskabets likvide beholdninger pr. 31. december 2012 forventes uændret at ligge i størrelsesordenen DKK millioner som tidligere annonceret i årsrapporten for Forventningerne er fraregnet effekten af den planlagte finansiering i fjerde kvartal Finanskalender for marts 2013: Offentliggørelse af årsrapport april 2013: Ordinær generalforsamling 15. maj 2013: Kvartalsrapport for 1. kvartal for perioden 1. januar til 31. marts august 2013: Kvartalsrapport for 2. kvartal for perioden 1. januar til 30. juni november 2013: Kvartalsrapport for 3. kvartal for perioden 1. januar til 30. september 2013 Telekonference Den 23. august 2012 er Veloxis ledelse vært for en telekonference kl. 8:00 dansk tid, svarende til kl. 7:00 GMT (London). For at få adgang til den direkte telekonference anvendes et af følgende numre: (Danmark) +44 (0) (UK) (USA) Adgangskode Derefter vil en lydoptagelse være tilgængelig på Veloxis hjemmeside Denne selskabsmeddelelse udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at tilbyde at købe værdipapirer af nogen art. Intet tilbud om køb eller salg af værdipapirer vil finde sted i en jurisdiktion, hvor et sådant tilbud, opfordring eller salg ville være ulovligt. Værdipapirer, som vil blive udbudt, er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til gældende US Securities Act eller anden relevant værdipapirlovgivning i nogen enkeltstat i USA, og de må ikke udbydes eller sælges i USA uden sådan registrering eller uden at være i overensstemmelse med en undtagelse fra et sådant registreringskrav. Hvis den foreslåede fortegningsretsemission gennemføres vil enhver tegningsret og/eller udbudt aktie blive udbudt i USA alene til Qualified Institutional Buyers som defineret i Rule 144A i henhold til US Securities Act, og i offshoretransaktioner uden for USA i henhold til Regulation S i US Securities Act. CVR no Side 2 af 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2012

3 Status for forskning og udvikling LCP-Tacro i nyretransplantationspatienter Veloxis har fuldført ét (første) fase III studie og har igangsat et yderligere (andet) fase III studie af LCP-Tacro i nyretransplantationspatienter som grundlag for sit udviklingsprogram for LCP-Tacro, som er en én-gang-daglig behandling til forebyggelse af organafstødning ved nyretransplantation. Det første af disse studier, Studie 3001, var et klinisk non-inferioritetsstudie udført i 326 stabile nyretransplantationspatienter. Studiet blev afsluttet i 2011 og indfriede de primære effekt- og sikkerhedsmål sammenlignet med Prograf (tacrolimus, Astellas Pharma Inc.). Det andet studie, Studie 3002, bliver gennemført i de novo nyretransplantationspatienter. Dette studie er et randomiseret, dobbelt-blindet multi-center studie, der sammenligner én-gang-daglig LCP-Tacro med to-gange-dagligt Prograf i voksne de novo nyretransplantationspatienter. Studiets primære effektmål, som er et sammensat effektmål (biopsypåvist akut afstødelse, organsvigt, død eller udeblevne patienter), vil blive evalueret efter en 12-måneders behandlingsperiode for at påvise non-inferioritet af LCP-Tacro sammenlignet med Prograf. Sekundære effektmål vil omfatte vurderinger af sikkerhed, tolerabilitet og nyrefunktion. Studiet afsluttede indskrivningen i marts 2012 med 543 patienter på ca. 90 transplantationscentre, primært i USA og Europa. Resultater fra dette studie forventes medio Patienterne vil efterfølgende deltage i en 12-måneders behandlingsperiode med henblik på opfølgende sikkerhedsvurderinger. Ud over de pivotale fase III studier planlægger Veloxis en serie af fase IIIb/IV studier for yderligere at evaluere potentielle forskelle i den kliniske profil, som LCP-Tacro s unikke PK profil tilvejebringer. Det første påbegyndte studie er STRATO (Switching kidney TRAnsplant patients with Tremor to LCP-tacrO) studiet af LCP-Tacro i nyretransplantationspatienter, der oplever præparatinduceret tremor (rysten). STRATO studiet er designet til at undersøge, hvorvidt en konvertering af patienter med symptomatisk tremor fra behandling med standard to-gangedaglig tacrolimuskapsler med umiddelbar frigivelse til én-gang-daglig LCP-Tacro tabletter med forlænget frigivelse medfører en målbar forbedring af tremor. LCP-Tacro regulatorisk strategi Selskabet har afholdt møde med repræsentanter fra EMA (det europæiske lægemiddelagentur) vedrørende indsendelse af ansøgning om markedsføringstilladelse (MMA) for LCP-Tacro til forebyggelse af organafstødelse. Baseret på disse samtaler har selskabet besluttet at udsætte indsendelsen af ansøgningen til Den reviderede tidsplan vil gøre det muligt for selskabet at indsende ønskede produktionsdata til EMA i den første MMA. Disse data er nu blevet genereret. Selskabet vil indhente rådgivning hos den sagsansvarlige hos EMA (rapporteur) vedrørende den optimale timing for den regulatoriske indsendelse, herunder overvejelser omkring timingen af indsendelse af MMA i forhold til tilgængeligheden af data fra 3002 de novo studiet. Indsendelsen til den amerikanske lægemiddelmyndighed FDA er planlagt til 2. halvår CVR no Side 3 af 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2012

4 Finansiering Selskabets bestyrelse har til hensigt at gennemføre en aktiebaseret finansiering for at supportere virksomheden under forløbet med indsendelse af regulatoriske ansøgninger for LCP-Tacro og de estimeret étårige registreringsprocesser frem til og med første produktlancering i USA. I den forbindelse vil selskabet foreslå at hente et bruttoprovenu på cirka DKK 425 millioner gennem en fortegningsemission. Lundbeckfond Invest A/S og Novo A/S, selskabets to største aktionærer, har tilkendegivet deres intentioner om at tegne aktier for deres forholdsmæssige andel af finansieringen, og ud over dette har de tilkendegivet deres intention om at tegne enhver andel, der ikke tegnes af øvrige aktionærer. De to storaktionærer har givet udtryk for, at de i fortegningsemissionen vil støtte en udbudskurs på aktien på ikke mindre end DKK 0,35. Veloxis vil sidst i august indkalde til en ekstraordinær generalforsamling i september for at anmode om generalforsamlingens bemyndigelse af, at bestyrelsen kan udstede op til cirka nye aktier i selskabet. CVR no Side 4 af 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2012

5 Hoved- og nøgletal ÅTD ÅTD 2. kvt. 2. kvt. Året DKK'000 DKK'000 DKK'000 DKK'000 DKK'000 Resultatopgørelse Nettoomsætning Forsknings- og udviklingsomkostninger ( ) ( ) (56.639) (64.951) ( ) Administrationsomkostninger (19.693) (23.861) (9.462) (12.137) (47.814) Driftsresultat før omstruktureringsomkostninger ( ) ( ) (66.101) (77.088) ( ) Omstruktureringsomkostninger (21.462) - (21.462) - - Driftsresultat ( ) ( ) (87.563) (77.088) ( ) Finansielle poster, netto Resultat før skat ( ) ( ) (85.512) (75.080) ( ) Periodens skat (448) (300) (130) (300) Periodens resultat ( ) ( ) (85.642) (75.380) ( ) Balance Likvide beholdninger Aktiver i alt Aktiekapital Egenkapital i alt Investeringer i anlægsaktiver Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driftsaktivitet ( ) ( ) (62.400) (56.621) ( ) Pengestrømme fra investeringsaktivitet ( ) ( ) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (2.395) (2.832) (1.085) (1.426) (5.948) Likvide beholdninger ultimo Finansielle nøgletal Basis og udvandet indtjening pr. aktie (EPS) (0,35) (0,31) (0,19) (0,17) (0,56) Vægtet gennemsnitligt antal udestående aktier Gennemsnitligt antal ansatte (FTE) Aktiver/egenkapital ultimo 1,70 1,17 1,70 1,17 1,25 Halvårsrapporten er ikke revideret. CVR no Side 5 af 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2012

6 Omsætning Veloxis havde ingen omsætning i det første halvår af 2012 i lighed med samme periode i Forsknings- og udviklingsomkostninger I det første halvår af 2012 udgjorde Veloxis forsknings- og udviklingsomkostninger DKK 119,5 millioner sammenlignet med DKK 117,2 millioner for samme periode i Forsknings- og udviklingsomkostningerne kan primært tilskrives det igangværende fase III studie med LCP-Tacro (de novo patienter, Studie 3002). Administrationsomkostninger I det første halvår af 2012 udgjorde Veloxis administrationsomkostninger DKK 19,7 millioner sammenlignet med DKK 23,9 millioner for samme periode i Omstruktureringsomkostninger Omstruktureringsomkostninger omfatter lønudbetalinger til fratrådte medarbejdere i forbindelse med en reduktion af antallet af medarbejdere i maj 2012 samt en nedskrivning på laboratorieudstyr og laboratorieforbedringer efter ophør af pipeline aktiviteter, som ikke er relateret til LCP-Tacro. Aktiebaserede vederlag I det første halvår af 2012 blev der indregnet DKK 3,5 millioner i aktiebaseret vederlag. Omkostningen er indregnet i R&D og G&A. Til sammenligning var tallet for 2011 DKK 6,3 millioner. I andet kvartal 2012 blev i alt warrants annulleret. Pr. 30. juni 2012 var der i alt udestående warrants til en gennemsnitlig aftalekurs på DKK 3,2. Medlemmerne af bestyrelsen havde warrants til en gennemsnitlig aftalekurs på DKK 6,0. Medlemmerne af direktionen havde warrants til en gennemsnitlig aftalekurs på DKK 1,6, mens øvrige nuværende og tidligere medarbejdere havde warrants til en gennemsnitlig aftalekurs på DKK 3,9. Se venligst Veloxis seneste årsregnskab for yderligere detaljer om Veloxis warrantsprogrammer. Driftsresultat Veloxis driftsresultat for første halvår af 2012 var et underskud på DKK 160,6 millioner sammenlignet med DKK 141,1 millioner i den tilsvarende periode i Finansielle poster I første halvår af 2012 indregnede Veloxis netto finansielle indtægter på DKK 0,5 millioner sammenlignet med netto finansielle indtægter på DKK 0,2 millioner i den tilsvarende periode i Gevinsten skyldes primært renter og gevinster på værdipapirer. Nettoresultat Veloxis nettoresultat for første halvår af 2012 var et underskud på DKK 160,6 millioner sammenlignet med et underskud på DKK 141,2 millioner i den tilsvarende periode i CVR no Side 6 af 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2012

7 Pengestrømme Pr. 30. juni 2012 afspejlede balancen likvide beholdninger på DKK 152,7 millioner sammenlignet med DKK 297,7 millioner pr. 31. december Dette svarer til en nedgang på DKK 145,0 millioner, der primært kan henføres til selskabets driftsaktiviteter i perioden. Balance Den 30. juni 2012 udgjorde Veloxis samlede aktiver DKK 167,8 millioner sammenlignet med DKK 320,9 millioner ultimo Egenkapitalen udgjorde DKK 99,0 millioner pr. 30. juni 2012 sammenlignet med DKK 255,9 millioner ved udgangen af Som godkendt på generalforsamlingen den 18. april 2012 blev selskabets aktiekapital reduceret med nominelt DKK fra nominelt DKK til nominelt DKK , og den nominelle værdi af en aktie blev reduceret fra DKK 1 til DKK 0,1. Regnskabspraksis Veloxis aflægger sine regnskaber i danske kroner (DKK), som er den valuta, der benyttes af selskabet og koncernen. Alene af hensyn til læseren indeholder halvårsrapporten en omregning af visse DKK beløb til euro (EUR) til en specifik kurs. De omregnede beløb bør ikke fortolkes som en fremstilling af, at beløb i danske kroner faktisk svarer til det pågældende beløb i EUR eller kan omregnes til den nævnte kurs eller til en hvilken som helst anden kurs. Medmindre andet er angivet, er omregningen til EUR foretaget til Nationalbankens lukkekurs den 30. juni 2012, hvilken var EUR 1,00 = DKK 7,4334. CVR no Side 7 af 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2012

8 For yderligere information: Bill Polvino John D. Weinberg Johnny Stilou Administrerende direktør EVP, Chief Commercial Officer EVP, Chief Financial Officer Mobil: Mobil: Mobil: Fremadrettede udsagn om mål, der er indeholdt heri, er baseret på Veloxis Pharmaceutical A/S ledelses og bestyrelses nuværende forventninger og forudsætninger. Sådanne udsagn involverer kendte og ukendte risici og usikkerheder, som kan resultere i faktiske resultater, performance eller begivenheder, som er væsentligt forskellige fra antagelserne. afviser udtrykkeligt at ville opdatere eller ændre sådanne fremadrettede udsagn, mål eller estimater indeholdt i denne halvårsrapport, således at de afspejler ændringer i begivenheder, forhold, antagelser eller omstændigheder, som har dannet grundlag for sådanne udsagn, medmindre dette er påkrævet ved lov. Om LCP-Tacro og tacrolimus Tacrolimus er et førende immunosuppressivt lægemiddel, der anvendes til forebyggelse af organafstødelse efter transplantation. LCP-Tacro udvikles som en én-gang-dagligt tablet version af tacrolimus med forbedret biotilgængelighed, ensartet farmakokinetiske ydeevne og reduceret peak-to-through variabilitet sammenlignet med nuværende godkendte tacrolimusprodukter. Transplanterede patienter er nødt til at opretholde et mindsteniveau af tacrolimus i blodet for at forhindre afstødelse, men for høje niveauer kan øge risikoen for alvorlige bivirkninger såsom nefrotoksicitet, tremor, diabetes, forhøjet blodtryk og opportunistiske infektioner. Derfor skal niveauet af tacrolimus administreres omhyggeligt, og transplanterede patienter er typisk tvungne til at frekventere hospitalet gentagne gange efter at have modtaget et nyt organ for overvågning og dosisjusteringer. Om Veloxis Pharmaceuticals Veloxis er et specialiseret farmaceutisk selskab med hovedkontor i Hørsholm og datterselskab i New Jersey (USA), der aktuelt fokuserer på udviklingen af LCP-Taco til forhindring af organafstødelse efter nyretransplantation. Veloxis' unikke, patentbeskyttede teknologiplatform MeltDose kan forbedre optagelse og biotilgængelighed til lave opskaleringsomkostninger. Veloxis er noteret på NASDAQ OMX København under handelssymbolet OMX: VELO. For yderligere information se venligst CVR no Side 8 af 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2012

9 Ledelsespåtegning på halvårsrapporten Direktionen og bestyrelsen har gennemgået og godkendt halvårsrapporten for. Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med international regnskabsstandard nr. 34 (IAS 34), Perioderegnskaber samt yderligere danske oplysningskrav til finansiel rapportering for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at halvårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling, resultat og pengestrømme i den pågældende periode. Ledelsens beretning giver endvidere efter vor opfattelse et retvisende billede af udviklingen af koncernens aktiviteter og finansielle stilling og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Hørsholm, 22. august 2012 Direktion William J. Polvino Administrende direktør Johnny Stilou EVP, Chief Financial Officer Bestyrelse Kim Bjørnstrup Thomas Dyrberg Kurt Anker Nielsen (Formand) (Næstformand) Anders Götzsche Mette Kirstine Agger Ed Penhoet CVR no Side 9 af 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2012

10 Hoved- og nøgletal Kvartalstal i DKK 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt DKK'000 DKK'000 DKK'000 DKK'000 DKK'000 DKK'000 Resultatopgørelse Nettoomsætning Forsknings- og udviklingsomkostninger (56.639) (62.848) (61.763) (43.079) (64.951) (52.261) Administrationsomkostninger (9.462) (10.231) (11.385) (12.568) (12.137) (11.724) Driftsresultat før omstruktureringsomkostninger (66.101) (73.079) (73.148) (55.647) (77.088) (63.985) Omstruktureringsomkostninger (21.462) Driftsresultat (87.563) (73.079) (73.148) (55.647) (77.088) (63.985) Finansielle poster, netto (1.592) (1.850) Resultat før skat (85.512) (74.671) (68.620) (44.284) (75.080) (65.835) Periodens skat (130) (318) (300) - Periodens resultat (85.642) (74.989) (68.247) (43.164) (75.380) (65.835) Balance Likvide beholdninger Aktiver i alt Aktiekapital Egenkapital i alt Investeringer i anlægsaktiver Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driftsaktivitet (62.400) (80.364) (52.139) (60.481) (56.621) (65.396) Pengestrømme fra investeringsaktivitet ( ) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (1.085) (1.310) (1.670) (1.445) (1.426) (1.407) Likvide beholdninger ultimo Finansielle nøgletal Basis og udvandet indtjening pr. aktie (EPS) (0,19) (0,17) (0,15) (0,10) (0,17) (0,15) Vægtet gennemsnitligt antal udestående aktier Gennemsnitligt antal ansatte (FTE) Aktiver/egenkapital ultimo 1,70 1,29 1,25 1,15 1,17 1,12 CVR no Side 10 af 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2012

11 Hoved- og nøgletal Kvartalstal i EUR 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt EUR'000 EUR'000 EUR'000 EUR'000 EUR'000 EUR'000 Resultatopgørelse Nettoomsætning Forsknings- og udviklingsomkostninger (7.620) (8.455) (8.309) (5.795) (8.738) (7.031) Administrationsomkostninger (1.273) (1.376) (1.531) (1.691) (1.632) (1.577) Driftsresultat før omstruktureringsomkostninger (8.893) (9.831) (9.840) (7.486) (10.370) (8.608) Omstruktureringsomkostninger (2.887) Driftsresultat (11.780) (9.831) (9.840) (7.486) (10.370) (8.608) Finansielle poster, netto 276 (214) (249) Resultat før skat (11.504) (10.045) (9.231) (5.957) (10.100) (8.857) Periodens skat (17) (43) (41) - Periodens resultat (11.521) (10.088) (9.181) (5.807) (10.141) (8.857) Balance Likvide beholdninger Aktiver i alt Aktiekapital Egenkapital i alt Investeringer i anlægsaktiver Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driftsaktivitet (8.395) (10.811) (7.014) (8.136) (7.617) (8.798) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (40.305) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (146) (176) (225) (194) (192) (189) Likvide beholdninger ultimo Finansielle nøgletal Basis og udvandet indtjening pr. aktie (EPS) (0,03) (0,02) (0,02) (0,01) (0,02) (0,02) Vægtet gennemsnitligt antal udestående aktier Gennemsnitligt antal ansatte (FTE) Aktiver/egenkapital ultimo 1,70 1,29 1,25 1,15 1,17 1,12 CVR no Side 11 af 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2012

12 Totalindkomstopgørelse Resultatopgørelse Koncern (DKK'000) ÅTD ÅTD 2. kvt. 2. kvt. Året Nettoomsætning Forsknings- og udviklingsomkostninger ( ) ( ) (56.639) (64.951) ( ) Administrationsomkostninger (19.693) (23.861) (9.462) (12.137) (47.814) Driftsresultat før omstruktureringsomkostninger ( ) ( ) (66.101) (77.088) ( ) Omstruktureringsomkostninger (21.462) - (21.462) - - Driftsresultat ( ) ( ) (87.563) (77.088) ( ) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (4.767) (10.095) (1.598) (6.600) (17.190) Resultat før skat ( ) ( ) (85.512) (75.080) ( ) Periodens skat (448) (300) (130) (300) Nettoresultat ( ) ( ) (85.642) (75.380) ( ) Basis og udvandet resultat pr. aktie (0,35) (0,31) (0,19) (0,17) (0,56) Gennemsnitligt antal udestående aktier Opgørelse over samlede indtægter og omkostninger Koncern (DKK'000) ÅTD ÅTD 2. kvt. 2. kvt. Året Nettoresultat ( ) ( ) (85.642) (75.380) ( ) Øvrige indregnede indtægter og omkostninger: Valutakursregulering (163) Øvrige indtægter og omkostninger, netto (163) Samlede indtægter og omkostninger ( ) ( ) (85.469) (75.343) ( ) CVR no Side 12 af 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2012

13 Balance Aktiver Koncern (DKK'000) 30. juni 30. juni 31. dec Patentrettigheder og software Immaterielle anlægsaktiver Driftsmidler og inventar Indretning af lejede lokaler Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Likvider og værdipapirer Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt CVR no Side 13 af 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2012

14 Balance Passiver Koncern (DKK'000) 30. juni 30. juni 31. dec Aktiekapital Særlig reserve Reserve for valutakursreguleringer Overført resultat ( ) (91.338) ( ) Egenkapital Finansiel leasing Langfristede gældsforpligtelser Finansiel leasing Leverandørgæld Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gæld i alt Passiver i alt CVR no Side 14 af 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2012

15 Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelse Koncern (DKK'000) ÅTD ÅTD 2. kvt. 2. kvt. Året Driftsresultat ( ) ( ) (87.563) (77.088) ( ) Aktiebaseret vederlag Afskrivninger og amortiseringer Ændringer i driftskapital Pengestrømme fra driftsaktivitet før finansielle poster ( ) ( ) (62.514) (58.373) ( ) Finansielle indbetalinger Finansielle udbetalinger (359) (1.479) (237) (246) (2.246) Betalte selskabsskatter (448) (300) (129) (300) Pengestrømme fra driftsaktivitet ( ) ( ) (62.400) (56.621) ( ) Køb af materielle anlægsaktiver (217) (1.256) (126) (635) (2.981) Investeringer i obligationer (11.935) ( ) (8.174) (1.637) ( ) Salg af obligationer Overført til deponeringskonto Pengestrømme fra investeringsaktivitet ( ) ( ) Afdrag på banklån og finansiel leasing (2.395) (2.832) (1.085) (1.426) (5.948) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (2.395) (2.832) (1.085) (1.426) (5.948) Stigning/(fald) i likvide beholdninger (91.552) ( ) (39.311) ( ) Likvide beholdninger primo Kursgevinst (tab) på likvide beholdninger 369 (3.201) (1.426) Likvide beholdninger ultimo Total likviditet ultimo omfatter: Værdipapirer Indestående på anfordringskonti og kontanter CVR no Side 15 af 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2012

16 Egenkapitalopgørelse Koncernens egenkapital Antal aktier Aktiekapital Overkurs Særlig reserve Reserve for valutakursreguleringer Overført resultat I alt DKK'000 DKK'000 DKK'000 DKK'000 DKK'000 DKK'000 Egenkapital pr. 1. januar Samlede indtægter og omkostninger 307 ( ) ( ) Aktiebaseret vederlag Udligning af overført resultat (43.601) Egenkapital pr. 30. juni (91.338) Samlede indtægter og omkostninger (470) ( ) ( ) Aktiebaseret vederlag Egenkapital pr. 31. december ( ) Samlede indtægter og omkostninger 248 ( ) ( ) Nedsættelse af aktiekapital ( ) Aktiebaseret vederlag Egenkapital pr. 30. juni ( ) CVR no Side 16 af 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2012

17 Notes 1. Regnskabsprincipper Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med international regnskabsstandard nr. 34 (IAS 34), Perioderegnskaber og i henhold til NASDAQ OMX Copenhagens krav til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Der har ingen ændringer været i de anvendte regnskabsprincipper i halvårsrapporten sammenlignet med de anvendte regnskabsprincipper i Veloxis årsrapport for Resultatopgørelsen viser funktionsopdelte omkostninger og en ny subtotal, Driftsresultat før omstruktureringsomkostninger, der ikke medregner omstruktureringsomkostninger. Denne subtotal anses som relevant for at forstå de finansielle resultater og selskabets forventninger til Regnskabsestimater Nedskrivningstest Driftsmidler og inventar er testet for nedskrivning i overensstemmelse med IAS 36, hvis der er indikationer på værdiforringelse. Som følge af omstruktureringen af organisationen, som offentliggjort den 23. maj 2012, har ledelsen gennemført en nedskrivningstest af den bogførte værdi af driftsmidler og inventar, som primært består af indretning af lejede lokaler og laboratorieudstyr. Nedskrivningen foretages ifølge Veloxis regnskabspraksis vedrørende nedskrivningstest til den højeste værdi af den anslåede salgspris eller beregnende nutidsværdi. Indretning af lejede lokaler og visse laboratorieudstyr vil ikke længere blive anvendt af Veloxis på grund af omstruktureringen. Det er blevet vurderet, at værdien i brug og den forventede salgspris udgør DKK 0 millioner. Den bogførte værdi af laboratorieudstyr, som stadig bliver brugt af Veloxis som en del af LCP-Tacro fase III studiet, anses af ledelsen for ikke at være værdiforringet. På baggrund af nedskrivningstesten er en nedskrivning blev foretaget den 30. juni 2012 på DKK 6,1 millioner (30. juni 2011: DKK 0 millioner). CVR no Side 17 af 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2012

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres.

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Selskabsmeddelelse nr. 10-2012 6. november 2012 Rapport for 3. kvartal for Netop Solutions A/S Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Kurt Bager,

Læs mere

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 I anledning af forslaget om nedsættelse af selskabets nominelle aktiekapital med DKK 33.022.509 fra DKK 36.691.676 til DKK

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved-

Læs mere

Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen

Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen Selskabsmeddelelse Nr. 23 / 2015 Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen Licensindtægter for Lyxumia på 6,3 mio. kr., hvilket

Læs mere

Den 15. april blev et konvertibelt lån på 16,3 mio. kr. konverteret til aktiekapital i Affitech Research AS.

Den 15. april blev et konvertibelt lån på 16,3 mio. kr. konverteret til aktiekapital i Affitech Research AS. Til Nasdaq OMX Copenhagen Meddelelse nr. 30/ Regnskabsmeddelelse for de første 6 måneder af Resumé: Sammenlægningen af og Affitech Research AS blev afsluttet efter planen den 5. maj. For de første 6 måneder

Læs mere

Nr. 69 PANDORA MILLIONER. 2012. 2011: millioner. svarende til en. mere end 25%

Nr. 69 PANDORA MILLIONER. 2012. 2011: millioner. svarende til en. mere end 25% Nr. 69 SELSKABSMEDDELELSE 26. februar 2013 PANDORA OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR 20122 KONCERNOMSÆTNINGEN VAR DKK 6.652 MILLIONER. EBITDAMARGINEN VAR 24,9%. PERIODENS RESULTAT VAR DKK 1.202 MILLIONER. FRIT

Læs mere

SKAKO INDUSTRIES A/S

SKAKO INDUSTRIES A/S SKAKO INDUSTRIES A/S ÅRSRAPPORT 2009 CVR. nr. 36 44 04 14 SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 1 af 64 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE LEDELSESBERETNING: SELSKABSOPLYSNINGER 3 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december)

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) fortsætter med at styrke sin globale markedsposition og når en omsætning på 388 mio. kr. og en organisk vækst på 13% i danske kroner og 9%

Læs mere

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio.

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio. SSBV-Rovsing A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 16139084) Udbud af op til 130.702.384 stk. nye aktier a nom. DKK 0,05 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:2 samt rettet emission

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2012

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2012 Berlin III A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2013 Birkerød, 28. februar 2013 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli

Læs mere

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013)

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Selskabsmeddelelse 38 Allerød den 21. februar 2014 Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Omsætningsvækst på 6,5% i 3. kvartal 2013/14 Omsætningen i 3. kvartal 2013/14 blev 1.018 mio. kr.

Læs mere

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP.

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP. KlimaInvest A/S (et dansk aktieselskab), CVR-nr. 30731735 Udbud af op til 8.500.000 stk. nye aktier á nominelt DKK 1,00 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:10. Dette prospekt (

Læs mere

Prospekt af 17. december 2008

Prospekt af 17. december 2008 Prospekt af 17. december 2008 RESUME Indholdsfortegnelse: Resume... 1 Baggrund for udstedelse af aktier... 1 Olicom A/S... 2 Bestyrelse og direktion... 6 Risikofaktorer... 6 Kapital og aktionærforhold...

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014 The Orphan Oncology Innovator DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014 Aktieselskab med en selskabskapital på EUR 7.872.661 Hovedkontor: 49 Boulevard du Général Martial Valin, 75015 Paris 410 910 095 RCS Paris

Læs mere

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Børsprospekt 2010 Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Telefon: +45 33 33 93 03 Telefax: +45 33 33 83 03 Internet: www.nordicom.dk

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni)

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni) Delårsrapport for 3. kvartal (1. april 30. juni) Organisk omsætningsvækst på 8% og forbedring af bruttomarginen til 51,6%. EBIT vokser med 41% til 55 mio. kr. Forventningerne til året fastholdes, og den

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a Interim report 1 January 30 June 2010 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a Fondsbørsmeddelelse 2015 København, den 11. august 2015 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

Af fitech A/S Rettet Udbud Affitech A/S

Af fitech A/S Rettet Udbud Affitech A/S Rettet Udbud Affitech A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 14 53 83 72) Rettet Udbud af 167.842.589 stk. Nye Aktier à nom. DKK 0,50 Dette Prospekt er udarbejdet i forbindelse med optagelse til handel og

Læs mere

GRIFFIN IV BERLIN A/S

GRIFFIN IV BERLIN A/S GRIFFIN IV BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin IV Berlin A/S 1 GRIFFIN IV BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5 Hoved-

Læs mere

ATHENA IT-GROUP A/S. Regnskab for 2013/2014. CVR-nr. 19 56 02 01

ATHENA IT-GROUP A/S. Regnskab for 2013/2014. CVR-nr. 19 56 02 01 ATHENA IT-GROUP A/S Regnskab for 2013/2014 CVR-nr. 19 56 02 01 INDHOLD Selskabsoplysninger m.v. 2 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Hoved- og nøgletal 7 Ledelsesberetning 9 Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719)

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Udbud af op til 337.880.040 stk. nye aktier á nom. DKK 0,50 til kurs 0,60 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i

Læs mere

Delårsrapport 2011. 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source

Delårsrapport 2011. 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source Delårsrapport 2011 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source Delårsrapport 1. januar 2011-31. marts 2011 Bestyrelsen og koncerndirektionen i FLSmidth & Co. A/S har i dag

Læs mere

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen Årsrapport 2011 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 18.731 16.014 11.661 9.526 8.027 Omkostninger (13.065) (10.899) (8.659) (7.522) (6.556) Resultat af

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR DE FØRSTE NI MÅNEDER AF 2010 OG OPDATEREDE FORVENTNINGER TIL 2010

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR DE FØRSTE NI MÅNEDER AF 2010 OG OPDATEREDE FORVENTNINGER TIL 2010 Væsentlig reduktion i driftsunderskud på DKK 73 i de første ni måneder af 2010 sammenlignet med DKK 361 i 2009 Facilitetens dagsværdi reduceret med DKK 130 ; forventet salg rykket til 2011, hvilket påvirker

Læs mere

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til selskabets administrerende direktør Kim Mikkelsen på telefon +45 38 40 15 51.

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til selskabets administrerende direktør Kim Mikkelsen på telefon +45 38 40 15 51. Meddelelse nr. 08/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. marts 2014 Meddelelse nr. 08/2014: Årsrapport 2013 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets årsrapport

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2014

IFRS Eksempelregnskab 2014 IFRS Eksempelregnskab 2014 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2014 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

Aalborg Boldspilklub A/S

Aalborg Boldspilklub A/S CVR - nr. 10 99 85 30 Delårsrapport 1. januar 2010 31. marts 2010 Børsmeddelelse nr. 2010/09 Indholdsfortegnelse Børsmeddelelse nr. 2010/09 3 Resumé for 1. kvartal af 2010 3 Selskabsoplysninger m.v. 4

Læs mere