Tilladelse fra vandløbslovens 47 og dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til krydsning af Tøttrup Bæk med rørunderføring under Hyldal Møllevej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilladelse fra vandløbslovens 47 og dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til krydsning af Tøttrup Bæk med rørunderføring under Hyldal Møllevej"

Transkript

1 Center Natur og Miljø Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej Hobrovej Støvring Sendt via mail: Hobrovej Støvring Telefon Journalnr: P Ref.: Joanna Birch Olsen Telefon: Dato: Tilladelse fra vandløbslovens 47 og dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til krydsning af Tøttrup Bæk med rørunderføring under Hyldal Møllevej Rebild Kommune meddeler hermed tilladelse efter 47 i vandløbsloven og 9 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v., samt dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til udskiftning af rørunderføring af Tøttrup Bæk (station ) under Hyldal Møllevej (se bilag 1), på matr. nr. 7000A, Rebstrup Mølle Sønderup. Rørunderføringen er beliggende syd for Trængstrup. Tilladelse og dispensation gives på følgende vilkår: 1. Op- og nedstrøms rørbroen må der ikke udføres gravearbejde eller terrænregulering som kan beskadige vandløbets brinker. 2. Brinkerne omkring ind- og udløb skal sikres, eventuelt med store sten. 3. Rørbroen skal være i beton med en indvendig diameter på Ø100 cm. 4. Anlægget (hældningen) fra grusvejen til rørindløb og udløb må ikke være stejlere end 1:1,5. 5. Røret skal anbringes med ca. 1/4 af rørets diameter under vandløbsbunden og det skal ligge helt vandret. 6. Vandløbsbunden skal føres ubrudt hele vejen gennem rørbroen, så smådyr kan passere. Der skal således udlægges grus i bunden af røret, hele vejen igennem og i et sådant lag at det passer med vandløbsbunden ved både indløb og udløb. 7. Det skal forebygges, at jord, sand eller tørv skrider ned i vandløbet, både ved etablering og fremtidig brug eller reparation. 8. Etableringen og den fremtidige vedligeholdelse af til rørbroen påhviler Rebild Kommune, Center Plan, Byg og Vej. Side 1 af 8

2 9. Projektet skal færdigmeldes til Rebild Kommune, Center Natur & Miljø, der herefter kan syne arbejdet. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Projektbeskrivelse Rebild Kommune ønsker at udskifte den eksisterende rørunderføring under Hyldal Møllevej med nyt rør, da det nuværende er styrtet sammen i den østlige ende. Den yderste del er midlertidigt skiftet, for at sikre nedskred af vejen og vandføringen i bækken. Det midlertidige rør har en mindre diameter end det øvrige, hvilket giver risiko for at grene og grøde kan sætte sig fast og forsage opstuvning. Der er yderligere revner i nogle af de indre rørstykker. Anlægget er i den østlige ende for stejlt og ikke sikret mod nedskred af sand og jord (se bilag 2). Dette bliver ændret ved den endelige udskiftning af røret (se bilag 3). Sammenstyrtning af røret er konstateret i forbindelse med vedligeholdelse af bækken og efterfølgende besigtiget d. 4. oktober 2018 af Rebild Kommune. Røret ønskes udskiftet med et betonrør med en diameter på Ø100 cm. Det nuværende har samme diameter. Røret bliver 12 m, hvilket er ca. 2 m mere end det nuværende. Røret forlænges hovedsageligt ved den østlige side af vejen, så anlægget kan etableres mindre stejlt og med store sten. Anlægget mod vest har en udmærket hældning. Kommunens vurdering Tøttrup Bæk er et offentligt vandløb, som er en del af Sønderup Å vandsystem, hvor Limfjorden er fjernrecipient. Vandløbet er målsat til god økologisk tilstand i vandområdeplanerne. Tøttrup Bæk er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Ifølge naturbeskyttelseslovens 3, må der ikke foretages ændringer af tilstanden i de 3 beskyttede naturtyper. Rebild Kommune kan give dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3. Der skal foreligge særlige omstændigheder, før der kan gives dispensation, når ændringen af tilstanden er væsentlig eller i modstrid med at opretholde naturtypen som et beskyttet naturareal. Jf. Vejledningen til naturbeskyttelsesloven kan restaurering af ødelagte vej- eller baneunderføringer gennemføres uden dispensation. Rebild Kommune vurderer, at udskiftning og forlængelse af et rør på 10 m. medfører gravearbejde, der kræver en dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3, da der graves i brinker om bund af et beskyttet vandløb på en strækning der er længere end det nuværende rør. Det beskyttede vandløb vil blive påvirket negativt i anlægsfasen. Påvirkningen sker på et forholdsvist lille areal og er nødvendig for at sikre vandføringen og vejen ovenfor. Det er yderligere en udskiftning af en eksisterende rørunderføring. Der vurderes derfor at der i dette tilfælde foreligger særlige omstændigheder, hvor der kan meddelelse dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3. Ifølge habitatbekendtgørelsen (Bek. nr. 926 af 27. juni 2016) skal der foretages en vurdering af om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Det ansøgte projekt sker hverken i et fredet område eller i et Natura 2000-område. Ca. 2 km nedstrøms rørunderføringen findes Natura 2000-område H15 (Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal. Det ansøgte, og hermed tilladte, vurderes ikke at Side 2 af 8

3 medføre en forstyrrelse af det nedstrøms beliggende Natura 2000-område. Dette gælder både fysisk, afstrømningsmæssigt og biologisk-kemisk. Projektet vurderes hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter at påvirke Natura 2000-området væsentligt, grundet projektets størrelse og afstanden til Natura 2000-området. Projektet vurderes at være i overensstemmelse med vandløbslovens formål, regulativet for Tøttrup Bæk Regulativ 1994 samt vandområdeplanen og retningslinjerne Kommuneplan for Rebild Kommune. Rebild Kommune vurderer, at projektet ikke har væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømnings- eller miljømæssige forhold. Ligeledes vurderes det, at projektet ikke medfører forringelser af områdets naturtyper eller levesteder eller for eventuelle udpegede arter fra EFhabitatdirektivets bilag IV. På baggrund af dette, har Rebild Kommune besluttet, at anvende forenklet procedure, jf. 17 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og restaurering m.v. Lovgrundlag Kommunen har behandlet ansøgningen efter 47 samt kapitel 15 i Lovbekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2017 om vandløb, samt 9, 17 og 30 i Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og restaurering m.v. yderligere er ansøgningen behandlet efter naturbeskyttelseslovens 65, stk. 3, jf. 3 (Lov om naturbeskyttelse, jf. lovbek. nr af 3. september 2018). Bemærkninger Det følger af naturbeskyttelseslovens 66 at: Betingelserne i afgørelsen er bindende for ejere og indehavere af andre rettigheder over ejendommen. Dispensationen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra dato eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år. Der er ansøgers pligt at oplyse eventuelle andre, der skal udføre arbejdet, om afgørelsens indhold. Vær opmærksom på eventuelle elkabler, kloakrør og lignende. Offentliggørelse og klage Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside den Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Se vedlagte klagevejledning. Klagefristen er den Orientering fra Nordjyllands Historiske Museum Der kan i området være fund af betydning for den arkæologiske kulturarv. Forud for iværksættelse af jordarbejde skal man orientere sig om museumslovens Disse bestemmelser vedrører arkæologiske forundersøgelser, udgravninger og anmeldelse af fund. Loven giver bygherren mulighed for at få en udtalelse om sandsynligheden for fund af arkæologisk betydning Side 3 af 8

4 samt information om de finansieringsmæssige forhold. Yderligere oplysninger om loven kan findes på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside. Findes der under jordarbejdet spor af fortidsminder skal arbejdet straks standses i det omfang det berører fortidsmindet. Fundet skal straks anmeldes til museet. Spørgsmål herom kan rettes til Nordjyllands Historiske Museum i Aalborg. Hvis der er spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig på tlf. nr eller mail Med venlig hilsen Joanna Birch Olsen Natur- og vandløbsmedarbejder Kopi til: Miljøstyrelsen: Naturstyrelsen: Danmarks Naturfredningsforening: Danmarks Naturfredningsforening, Samrådet, v/thorkild Kjeldsen, Nordjyllands Historiske Museum: Dansk Botanisk Forening: DOF- Hovedkontoret: DOF-Nordjylland: Danmarks Sportsfiskerforbund, Hovedkontoret, Danmarks Sportsfiskerforbund, Miljøkoordinator: Jakob Kjær Madsen, Bilag: Bilag 1 Oversigtskort Bilag 2 Fotos Bilag 3 Anvisning på etablering af korrekt bro/overkørsel Bilag 4 Klagevejledning Side 4 af 8

5 Bilag 1 Oversigtskort Side 5 af 8

6 Bilag 2 Fotos Foto 1: Rørudmunding under vejen mod øst. Yderste del er midlertidigt udskiftet. Sand skrider ned i vandløbet. Røret forlænges i denne ende med 1-1,5 m, så anlægget kan laves mindre stejlt. Grøft fra syd, skal stadig kunne afvandes i vandløbet efter forlængelse. Foto 2: Røret er placeret korrekt og placeres umiddelbart ligedan ved udskiftning. Side 6 af 8

7 Bilag 3 Anvisning på etablering af korrekt bro/overkørsel Hvorfor Hvis overkørsler ikke anlægges rigtigt, spærres passagen for fisk og smådyr. Rør, der ligger forkert, kan betyde at brinkerne eroderer ud i vandløbet. Rør, der bruges til markoverkørsler, skal være store nok til, at afvandingen ikke forringes. Hvor Ved alle markoverkørsler og lignende. Hvordan Markoverkørsler laves som regel af betonrør overdækket med jord. Røret anbringes med 1/3-1/4 af rørets diameter under vandløbsbunden for at sikre faunapassage. Det er vigtigt, at røret ligger helt vandret. Vandet må ikke styrte ud af røret. Rørdimensionen afhænger af faldforhold og afstrømning. Der kan evt. tages udgangspunkt i dimensionen af en nærliggende overkørsel. Alternativt bruges en rørdiameter, der svarer til vandløbets bundbrede. Røret skal være langt nok til, at skråningerne ikke skrider ned i vandløbet. Røret lægges på fast bund (sand) og der fyldes sand omkring røret. Det kan være nødvendigt at sikre vandløbets bund og sider mod erosion, især på den nedstrøms ende, hvor strømmen slider mest. Hvad skal der til Betonrør (evt. PEH- eller stålrør). Sand til fyldning og sten til sikring af skråninger (evt. fløjmur støbt i beton). Side 7 af 8

8 Bilag 4 Klagevejledning Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Der kan klages over afgørelsen indtil 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Du klager via Klageportalen, som du finder via eller Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Rebild Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Rebild Kommune. Hvis Rebild Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen. Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Rebild Kommune. Kommunen videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på naevneneshus.dk. Søgsmål Miljø-og Fødevareklagenævnet afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. For søgsmål vedrørende nævnets afgørelser gælder de regler, der er fastsat i den lovgivning, som afgørelsen er truffet efter. Side 8 af 8

Tilladelse til etablering af rørbro (markoverkørsel/kreaturovergang) i Overvad- Vestby Bæk

Tilladelse til etablering af rørbro (markoverkørsel/kreaturovergang) i Overvad- Vestby Bæk Center Natur og Miljø Aksel Holst Andersen Vestbyen 4, Vestby 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.02.16-P19-4-14 Ref.: Mette Emborg

Læs mere

Tilladelse til udskiftning og udvidelse af rørbro i Volstrup Bæk nord for Øster Hornum i forbindelse med sikring af privat fællesvej (Nibevej)

Tilladelse til udskiftning og udvidelse af rørbro i Volstrup Bæk nord for Øster Hornum i forbindelse med sikring af privat fællesvej (Nibevej) Center Natur og Miljø Preben Tonnisen Nibevej 210, Øster Hornum 9530 Støvring Sendt via mail: prebentonnisen@hotmail.com Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr:

Læs mere

Tilladelse til at forlænge rørbro i Skibsted-Lyngby Å ved Tvorupvej 7

Tilladelse til at forlænge rørbro i Skibsted-Lyngby Å ved Tvorupvej 7 Center Natur og Miljø Rebild Vand & Spildevand A/S Sverriggårdsvej 3 9520 Skørping Via mail: jeha@rebildforsyning.dk Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr:

Læs mere

Delvist afslag og delvis dispensation til skovrejsning efter naturbeskyttelseslovens 18

Delvist afslag og delvis dispensation til skovrejsning efter naturbeskyttelseslovens 18 Center Natur og Miljø Naturstyrelsen Møldrupvej 26 9520 Skørping Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 01.05.02-P25-15-18 Ref.: Joanna Birch Olsen Telefon:

Læs mere

Rebild Kommune skal underrettes, når arbejdet er udført.

Rebild Kommune skal underrettes, når arbejdet er udført. Center Natur og Miljø Støvring Svømmehal af 2006 Kr. Østergaardsvej 4 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 01.05.08-P25-4-19 Ref.: Joanna

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S Sverriggårdsvej Skørping

Rebild Vand & Spildevand A/S Sverriggårdsvej Skørping Center Natur og Miljø Rebild Vand & Spildevand A/S Sverriggårdsvej 3 9520 Skørping Via mail: jeha@rebildforsyning.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr:

Læs mere

Tilladelsen gives på følgende vilkår: 1. Afgørelsen kan først udnyttes, når klagefristen er udløbet, og der ikke er indkommet klager.

Tilladelsen gives på følgende vilkår: 1. Afgørelsen kan først udnyttes, når klagefristen er udløbet, og der ikke er indkommet klager. Center Natur og Miljø ANDELSFORENINGEN HIMMERLANDSBYEN A.M.B.A. Himmerlandsbyen 15 9520 Skørping Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.02.10-P20-3-14

Læs mere

Tilladelse til krydsning af Lindenborg Å med jordvarmeledning i forbindelse med etablering af jordvarmeanlæg

Tilladelse til krydsning af Lindenborg Å med jordvarmeledning i forbindelse med etablering af jordvarmeanlæg Center Natur og Miljø Leif Madsen Vælderskoven 10 Gravlev 9520 Skørping Sendt via mail: inge@skillingbro.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.02.16-P19-3-15

Læs mere

Lovliggørende tilladelse til krydsning af Simested Å med en træbro ved Hannerup Fiskeri

Lovliggørende tilladelse til krydsning af Simested Å med en træbro ved Hannerup Fiskeri Center Natur og Miljø Jens Roulund Hannerupskovvej 55 Hannerup 9500 Hobro Sendt via mail: jens_roulund@yahoo.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr:

Læs mere

Tilladelsen gives på følgende vilkår: 1. Etableringen skal udføres i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og den vedlagte anvisning (bilag 2).

Tilladelsen gives på følgende vilkår: 1. Etableringen skal udføres i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og den vedlagte anvisning (bilag 2). Center Natur og Miljø Ole Dalum Volstrupvej 59, Moldbjerg 9240 Nibe Sendt via mail od@odagro.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.02.00-K08-8-17

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S Sverriggårdsvej Skørping

Rebild Vand & Spildevand A/S Sverriggårdsvej Skørping Center Natur og Miljø Rebild Vand & Spildevand A/S Sverriggårdsvej 3 9520 Skørping Via mail: jeha@rebildforsyning.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr:

Læs mere

Tilladelse til krydsning af Tilløb til Råkildegrøften med spildevandsledning i forbindelse med byggemodning af boligområdet Kronhjorten

Tilladelse til krydsning af Tilløb til Råkildegrøften med spildevandsledning i forbindelse med byggemodning af boligområdet Kronhjorten Center Natur og Miljø MOE A/S Østre Havnegade 18, 1. th. 9000 Aalborg Sendt til Benny Jepsen via mail bje@moe.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr:

Læs mere

Anders Ø. Larsen Specialestuderende i Biologi Sendes til:

Anders Ø. Larsen Specialestuderende i Biologi Sendes til: Center Natur og Miljø Anders Ø. Larsen Specialestuderende i Biologi Sendes til: aola10@student.aau.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.02.16-P19-7-14

Læs mere

1. Projektet skal udføres i overensstemmelse med principperne i det offentliggjorte projekt og projektbeskrivelsen.

1. Projektet skal udføres i overensstemmelse med principperne i det offentliggjorte projekt og projektbeskrivelsen. Center Natur og Miljø Bent Rytter Gammel Viborgvej 27 Øster Hornum 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.02.10-P20-3-18 Ref.: Mette

Læs mere

VVM screening af skovetablering på matr. 2E, Nøragergård Hgd., Durup, Rebild Kommune.

VVM screening af skovetablering på matr. 2E, Nøragergård Hgd., Durup, Rebild Kommune. Center Natur og Miljø Naturstyrelsen Møldrupvej 26 9520 Skørping Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 01.13.23-P19-4-18 Ref.: Joanna Birch Olsen Telefon:

Læs mere

2. Anlægsarbejdet skal udføres i overensstemmelse med principperne i den fremsendte projektbeskrivelse modtaget den 25. september 2017.

2. Anlægsarbejdet skal udføres i overensstemmelse med principperne i den fremsendte projektbeskrivelse modtaget den 25. september 2017. Teknik & Miljø Natur og Vand Prinsens Alle 5 8800 Viborg Eniig Att.: Jacob Folke Nielsen Tietgensvej 4 8600 Silkeborg Sendes til: Jafni@eniig.dk Tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af Kølsen Møllebæk

Læs mere

Tilladelse og dispensation til krydsning af Jegstrup Bæk med rørbro i station ca meter

Tilladelse og dispensation til krydsning af Jegstrup Bæk med rørbro i station ca meter Teknik & Miljø Natur og Vand Prinsens Alle 5 8800 Viborg Claus Bo Mørk Jegstrupvej Vest 140 8800 Viborg Sendes til: claus@jetsport.dk Tilladelse og dispensation til krydsning af Jegstrup Bæk med rørbro

Læs mere

Lovliggørende tilladelse til krydsning af Pilebækken med rørunderføring under Dragsgaardsvej.

Lovliggørende tilladelse til krydsning af Pilebækken med rørunderføring under Dragsgaardsvej. Center Natur og Miljø Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej Hobrovej 110 9530 Støvring Sendt via mail dmmn@rebild.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr:

Læs mere

/ G Endelig tilladelse til rørlægning af grøft ml. matr. 7a og 1a Hvidsteen by, Gassum

/ G Endelig tilladelse til rørlægning af grøft ml. matr. 7a og 1a Hvidsteen by, Gassum John Andersen Asfergvej 9 8981 Spentrup Udvikling, Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Telefon +45 8915 1515 Direkte mfj@randers.dk www.randers.dk 29-06-2018 / 06.02.03-G00-6-18 Endelig tilladelse

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til etablering af sandfang i Burskov Bæk.

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til etablering af sandfang i Burskov Bæk. Hjørring Kommune Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Team Natur Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring,

Læs mere

Mathias Breitenstein Hviidsvej Randers SØ

Mathias Breitenstein Hviidsvej Randers SØ Mathias Breitenstein Hviidsvej 3 8960 Randers SØ Udvikling, Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers Telefon +45 8915 1515 Direkte mfj@randers.dk www.randers.dk 11-06-2018 / 01.05.08-P25-10-18

Læs mere

Midlertidig tilladelse til krydsning af Karup Å mellem matr. nr. 14a og 6z, Vridsted By, Vridstedved med elmast (bilag 1).

Midlertidig tilladelse til krydsning af Karup Å mellem matr. nr. 14a og 6z, Vridsted By, Vridstedved med elmast (bilag 1). Teknik & Miljø Natur og Vand Prinsens Alle 5 8800 Viborg Knud Jørgen Svenson Elmebakken 16 7800 Skive Midlertidig tilladelse til krydsning af Karup Å med elmast ved Vridsted bro i forbindelse med pudekamp

Læs mere

/ G Endelig tilladelse til rørlægning af grøft ml. matr 1a og 7h, 7g, 7i og 7a Hvidsten by, Gassum

/ G Endelig tilladelse til rørlægning af grøft ml. matr 1a og 7h, 7g, 7i og 7a Hvidsten by, Gassum XXXXXXXXXXXXXX Ejstrup Møllevej 15 8990 Fårup Udvikling, Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers Telefon +45 8915 1515 Direkte mfj@randers.dk www.randers.dk 10-10-2018 / 06.02.03-G01-1-18

Læs mere

Hjørring Kommune. Tilladelse til restaurering efter vandløbsloven

Hjørring Kommune. Tilladelse til restaurering efter vandløbsloven Hjørring Kommune Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Team Natur Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den

Læs mere

Hjørring Kommune. Jens Orlemann Sejlstrupvej Løkken Hjørring den

Hjørring Kommune. Jens Orlemann Sejlstrupvej Løkken Hjørring den Hjørring Kommune Team Natur Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Jens Orlemann Sejlstrupvej 140 9480 Løkken orlemann@live.dk Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk Hjørring den 20-12-2018

Læs mere

Hjørring Kommune. Tilladelse til restaurering efter vandløbsloven

Hjørring Kommune. Tilladelse til restaurering efter vandløbsloven Hjørring Kommune Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Team Natur Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring,

Læs mere

1. Anlægsarbejdet skal udføres i overensstemmelse med nedenstående vilkår samt beskrivelserne

1. Anlægsarbejdet skal udføres i overensstemmelse med nedenstående vilkår samt beskrivelserne Center Natur og Miljø Banedanmark Carsten Niebuhrs Gade 43 1577 København V Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.02.16-P19-3-19 Ref.: Mette Emborg

Læs mere

Tilladelse efter vandløbsloven og dispensation efter naturbeskyttelsesloven til restaureringsprojekt

Tilladelse efter vandløbsloven og dispensation efter naturbeskyttelsesloven til restaureringsprojekt Center Natur og Miljø Center Plan, Byg og Vej Center Natur og Miljø Rebild Kommune Att. Dorte Malene Munk Nielsen Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr:

Læs mere

Skive Kommune Teknisk Forvaltning - Byg og Miljø - Natur. Rådhuspladsen Skive. 3. august 2016

Skive Kommune Teknisk Forvaltning - Byg og Miljø - Natur. Rådhuspladsen Skive. 3. august 2016 Skive Kommune Teknisk Forvaltning - Byg og Miljø - Natur Rådhuspladsen 2 7800 Skive 3. august 2016 Tilladelse til omlægning af to rørbroer i Kåstrup Bæk Skive Kommune har den 3. august 2016 i henhold til

Læs mere

Hjørring Kommune. Spejderne Vendelbo Division Mosbjerg V. Kasper Nielsen Hjørring den

Hjørring Kommune. Spejderne Vendelbo Division Mosbjerg V. Kasper Nielsen Hjørring den Hjørring Kommune Spejderne Vendelbo Division Mosbjerg V. Kasper Nielsen Kaspern.el@gmail.com Team Natur Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk Hjørring

Læs mere

Tilladelse til bro over Filskov Nordre Bæk omkring st m

Tilladelse til bro over Filskov Nordre Bæk omkring st m Tilladelse til bro over Filskov Nordre Bæk omkring st. 6325 m Dato: 6. juni 2019 Du har den 20. maj 2019 søgt om tilladelse til etablering af en bro/spang over Filskov Nordre Bæk omkring st. 6.325 m mellem

Læs mere

Hjørring Kommune. Per Kristian Rasmussen

Hjørring Kommune. Per Kristian Rasmussen Hjørring Kommune Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Team Natur Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den

Læs mere

Tilladelse til etablering af overkørsel over vandløbet Ilsig fra matr. nr. 23e til 16h, Hune By, Hune.

Tilladelse til etablering af overkørsel over vandløbet Ilsig fra matr. nr. 23e til 16h, Hune By, Hune. Jan Sten Jensen Vesterhavsvej 90 9492 Blokhus Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside

Læs mere

Tilladelse til udlægning af gydegrus i Lindenborg Å, v. Hålsbro, herunder VVM screening.

Tilladelse til udlægning af gydegrus i Lindenborg Å, v. Hålsbro, herunder VVM screening. Center Natur og Miljø Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.02.03-P19-1-14 Ref.: Ivan Holm Telefon: 99889958 E-mail: cnm@rebild.dk Dato: 23-09-2014

Læs mere

Samsø Kommune Teknisk Forvaltning Att. Søren Stensgaard. Tilladelse efter vandløbsloven til krydsning (cykelsti) af rørlagt del af Sønderrenden

Samsø Kommune Teknisk Forvaltning Att. Søren Stensgaard. Tilladelse efter vandløbsloven til krydsning (cykelsti) af rørlagt del af Sønderrenden Samsø Kommune Teknisk Forvaltning Att. Søren Stensgaard 17. januar 2019 Sagsnr. S2018-7371 Dok.nr. D2018-34977 Teknisk forvaltning Samsø Kommune Tilladelse efter vandløbsloven til krydsning (cykelsti)

Læs mere

tre nye rørunderføringer ved Fredskilde bæk og tilløb til Fredskilde bæk, beliggende på matr. 3am og 66b, Stenbjerg By, Nørhå.

tre nye rørunderføringer ved Fredskilde bæk og tilløb til Fredskilde bæk, beliggende på matr. 3am og 66b, Stenbjerg By, Nørhå. Afsender: Thisted Kommune Mathilde Boesen Team Natur Plan- og Miljøafdelingen Thisted kommune Thisted Kommune Plan- og Miljøafdelingen 2. marts 2015 BrevID.: 1867514 CPR/CVR: #*24563 Medarbejder: KKN Tilladelse

Læs mere

Tilladelse efter Vandløbsloven og dispensation efter Naturbeskyttelsesloven til krydsning af vandløb i forbindelse med etablering af jordvarmeanlæg

Tilladelse efter Vandløbsloven og dispensation efter Naturbeskyttelsesloven til krydsning af vandløb i forbindelse med etablering af jordvarmeanlæg Plan- og Miljøafdelingen 15.maj 2017 BrevID.: 2528898 Medarbejder: kbd Tilladelse efter Vandløbsloven og dispensation efter Naturbeskyttelsesloven til krydsning af vandløb i forbindelse med etablering

Læs mere

Dispensation til vandløbsrestaurering i Gånsagerbæk/Stubenbæk

Dispensation til vandløbsrestaurering i Gånsagerbæk/Stubenbæk Tønder kommune Wegners Plads 2 6270 Tønder Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574929280 Mail: lisc@toender.dk Sags id.: 01.05.08-P25-37-18 Ks:LVN 21. marts 2019 Dispensation til vandløbsrestaurering i Gånsagerbæk/Stubenbæk

Læs mere

Der meddeles endvidere tilladelse efter 65 i lovbek. nr. 934 af 27/06/2017 om lov om naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven).

Der meddeles endvidere tilladelse efter 65 i lovbek. nr. 934 af 27/06/2017 om lov om naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven). Natur & Miljø 9. april 2018 Sagsnummer 480-2018-9362 Dokument nr. 480-2018-107908 Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr. Vandløbsgodkendelse - Stenbækken Vandløbsgodkendelse og dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Læs mere

Udkast til tilladelse til at rørlægge ca. 40 meter af det offentlige vandløb Moseagregrøften.

Udkast til tilladelse til at rørlægge ca. 40 meter af det offentlige vandløb Moseagregrøften. Carl Åge Nielsen Høybergvej 26 Visby 6261 Bredebro Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574928162 Mail: sp@toender.dk Sags id.: 06.02.03-P19-10-16 KS: KK dd. mm. 2017 Udkast til tilladelse til at rørlægge ca.

Læs mere

Tilladelse til forlængelse af rørunderføringen under Hvidstensvej i Spentrup Hastrup Bæk matr. nr. 2b Spentrup by, Spentrup

Tilladelse til forlængelse af rørunderføringen under Hvidstensvej i Spentrup Hastrup Bæk matr. nr. 2b Spentrup by, Spentrup Att. Thomas Stampe Langballe Randers Kommune Sekretariat og Veje Laksetorvet E.2.42 8900 Randers Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 8915 1611 amw@randers.dk

Læs mere

Restaureringsprojektet forventes ikke at medføre afstrømnings- eller afvandingsmæssige konsekvenser. Side 1 af 5. Center Natur og Miljø

Restaureringsprojektet forventes ikke at medføre afstrømnings- eller afvandingsmæssige konsekvenser. Side 1 af 5. Center Natur og Miljø Center Natur og Miljø Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.02.10-P20-3-18 Ref.: Mette Emborg Telefon: 99887669 Dato: 15-05-2018 Offentliggørelse

Læs mere

Hjørring Kommune. Tilladelse til restaurering efter vandløbsloven

Hjørring Kommune. Tilladelse til restaurering efter vandløbsloven Hjørring Kommune Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Team Natur Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den

Læs mere

Tilladelse til rørlægning af grøft, matr. 1bl, Ørum By, Ørum, Kystvejen 82, 7755 Bedsted.

Tilladelse til rørlægning af grøft, matr. 1bl, Ørum By, Ørum, Kystvejen 82, 7755 Bedsted. Thomas Lund Brogårdsvej 3 7755 Bedsted Thy Plan- og Miljøafdelingen 7. august 2017 BrevID.: 2623148 Medarbejder: KKN Tilladelse til rørlægning af grøft, matr. 1bl, Ørum By, Ørum, Kystvejen 82, 7755 Bedsted.

Læs mere

Dispensation fra regulativet for kommunevandløbene Busted Bæk og Bredkærgrøften, 1994

Dispensation fra regulativet for kommunevandløbene Busted Bæk og Bredkærgrøften, 1994 Center Natur og Miljø Kai Salomonsen Holding ApS Hjedsbækvej 212 Hjedsbæk 9541 Suldrup Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.02.25-P25-1-18 Ref.:

Læs mere

1: LBK nr. 127 af 26. januar : BEK nr. 834 af 27. juni : LBK nr. 448 af 10. maj : LBK nr. 934 af 27. juni

1: LBK nr. 127 af 26. januar : BEK nr. 834 af 27. juni : LBK nr. 448 af 10. maj : LBK nr. 934 af 27. juni Plan- og Miljøafdelingen 6. august 2018 SagsID.: 06.02.03-K08-4-18 Medarbejder: myde Tilladelse efter Vandløbslovens 17 og 47 til forlængelse af overkørsel ved matriklerne 2u og 11d, Østerild By, Østerild

Læs mere

Steen Svendsen Esrum og omegns Jagtforening Klosterrisvej 3A Havreholm 3100 Hornbæk. Tilladelse til udskiftning af rørbro på Gurre Å

Steen Svendsen Esrum og omegns Jagtforening Klosterrisvej 3A Havreholm 3100 Hornbæk. Tilladelse til udskiftning af rørbro på Gurre Å Steen Svendsen Esrum og omegns Jagtforening Klosterrisvej 3A Havreholm 3100 Hornbæk Sag: 2012/25180 004 Id: 004344 Afdelingsnavn Natur og Vand Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 16. juni 2017 Personlig

Læs mere

Skive Kommune Teknisk Forvaltning - Byg og Miljø - Natur. Rådhuspladsen Skive. 7. september 2016

Skive Kommune Teknisk Forvaltning - Byg og Miljø - Natur. Rådhuspladsen Skive. 7. september 2016 Skive Kommune Teknisk Forvaltning - Byg og Miljø - Natur Rådhuspladsen 2 7800 Skive 7. september 2016 Tilladelse til omlægning af rørbro i det offentlige vandløb Lyby- Grønning Skelgrøft Skive Kommune

Læs mere

Skive Kommune Teknisk Forvaltning Byg og Miljø. Rådhuspladsen Skive. 26. august 2016

Skive Kommune Teknisk Forvaltning Byg og Miljø. Rådhuspladsen Skive. 26. august 2016 Skive Kommune Teknisk Forvaltning Byg og Miljø Rådhuspladsen 2 7800 Skive 26. august 2016 Tilladelse til omlægning af rørbro i det offentlige vandløb Strømbæk Skive Kommune har den 26. august 2016 i henhold

Læs mere

Arealerne er besigtiget den 20. juni 2018, og igen sammen med Fredningsnævnet den 20. august

Arealerne er besigtiget den 20. juni 2018, og igen sammen med Fredningsnævnet den 20. august Center Natur og Miljø Rebildcentret Røde Møllevej 4 9520 Skørping Att. Niels Moes niels@moes.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 01.05.08-P25-15-18

Læs mere

Tilladelse efter vandløbsloven og dispensation fra naturbeskyttelsesloven til at etablere en overkørsel over Eltang Bæk, nordvest for Birkemosevej 63

Tilladelse efter vandløbsloven og dispensation fra naturbeskyttelsesloven til at etablere en overkørsel over Eltang Bæk, nordvest for Birkemosevej 63 Nils Ladegaard Birkemosevej 63 6000 Kolding Sendt elektronisk til: nl@birkemosevej63.dk 16. februar 2018 - Sagsnr. 2017/20733 Tilladelse efter vandløbsloven og dispensation fra naturbeskyttelsesloven til

Læs mere

4. Der må ikke udføres gravearbejde eller terrænregulering nærmere end 2 meter fra vandløbets øverste kant.

4. Der må ikke udføres gravearbejde eller terrænregulering nærmere end 2 meter fra vandløbets øverste kant. Teknik & Miljø Natur og Vand Prinsens Alle 5 8800 Viborg Energi Viborg Att.: Peter Graves Madsen Industrivej 15 8800 Viborg Tilladelse til krydsning af Jordbromølle Å ved styret underboring Viborg Kommune

Læs mere

10 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på Hobrovej 187, Gravlev 9520 Skørping

10 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på Hobrovej 187, Gravlev 9520 Skørping Center Natur og Miljø GÅRDEJER H P PINDSTRUP Hobrovej 187, Gravlev 9520 Skørping Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-G01-7-18 Ref.: Lene Marie

Læs mere

2. Anlægsarbejdet skal udføres i overensstemmelse med principperne i den fremsendte projektbeskrivelse modtaget den 10. maj 2016.

2. Anlægsarbejdet skal udføres i overensstemmelse med principperne i den fremsendte projektbeskrivelse modtaget den 10. maj 2016. Natur og Vand Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 PlanEnergi Nordjylland Att.: Tobias Hedegaard Kristensen E-mail: thk@planenergi.dk Tilladelsen er fremsendt pr e-mail naturogvand@viborg.dk www.viborg.dk

Læs mere

Projektets formål Projektet har til formål at give mulighed for at krydse vandløbet i forbindelse med et stiforløb i ådalen.

Projektets formål Projektet har til formål at give mulighed for at krydse vandløbet i forbindelse med et stiforløb i ådalen. Plan- og Miljøafdelingen 5. juli 2019 SagsID.: 06.02.16-K08-2-19 Medarbejder: myde Tilladelse til bro over privat strækning af Visby Å Thisted Kommune har den 28. maj 2019 modtaget en ansøgning om byggetilladelse

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af Syvsig Bæk med rørbro på matrikel 22, Nustrup Bæk ejerlav.

Tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af Syvsig Bæk med rørbro på matrikel 22, Nustrup Bæk ejerlav. Dorthe Roust Nissen Syvsigvej 5 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Simmerstedvej 1A, 1. 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342102 keme@haderslev.dk 1. december 2016 Sagsident: 16/28486

Læs mere

Tilladelse til etablering af rørbroer over grøft

Tilladelse til etablering af rørbroer over grøft Ole Stjärnqvist Trondhjemsgade 13,2. th 2100 København Ø 9. maj 2019 Tilladelse til etablering af rørbroer over grøft Margueritevej _ Odsherred Kommune har modtaget en ansøgning fra Jord, Beton og Anlæg

Læs mere

4. Fjernelse af broen må ikke medføre transport af sand, mudder med videre til den nedstrøms del af vandløbet.

4. Fjernelse af broen må ikke medføre transport af sand, mudder med videre til den nedstrøms del af vandløbet. Skive Kommune, Park og Vej Gyrovej 5 Att. Jette Sørensen 23. oktober 2017 Tilladelse til fjernelse af bro over Felding Bæk Skive Kommune godkender hermed fjernelse af bro over Felding Bæk i station 858-862

Læs mere

Tilladelse til regulering af Grøft ved Bøgildhøjen.

Tilladelse til regulering af Grøft ved Bøgildhøjen. Birch & Co Ejendomme Aps Sortenborgvej 2 8600 Silkeborg 10. december 2018 Tilladelse til regulering af Grøft ved Bøgildhøjen. Silkeborg Kommune meddeler i medfør af vandløbsloven 1 og bekendtgørelse om

Læs mere

PERITSHAVE ApS Dyssen Aarhus. Sendt på til: Helene Simoni Thorup; og Kresten Krab Thorup;

PERITSHAVE ApS Dyssen Aarhus. Sendt på  til: Helene Simoni Thorup; og Kresten Krab Thorup; PERITSHAVE ApS Dyssen 1 8200 Aarhus Sendt på e-mail til: Helene Simoni Thorup; helene@simoni.dk og Kresten Krab Thorup; krab@humio.com Tilladelse til etablering af rørbro/markoverkørsel i Møgeleng Bæk

Læs mere

Tilladelse til udlægning af gydegrus i Skibsted Å, mellem Terndruplund og det tidligere Blæsborg Dambrug. Tilladelse indeholder en VVM afgørelse.

Tilladelse til udlægning af gydegrus i Skibsted Å, mellem Terndruplund og det tidligere Blæsborg Dambrug. Tilladelse indeholder en VVM afgørelse. Center Natur og Miljø Gunnar Spanggaard Tvorupvej 3, 9575 Terndrup Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.02.03-P19-2-14 Ref.: Ivan Holm Telefon: 99889958

Læs mere

Tilladelse til åbning af øverste del af den rørlagte del af Bælum Bæk, samt lægning af nyt rør.

Tilladelse til åbning af øverste del af den rørlagte del af Bælum Bæk, samt lægning af nyt rør. Center Natur og Miljø Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.02.03-P20-1663-08 Ref.: Ivan Holm Telefon: 99889958 E-mail: cnm@rebild.dk Dato: 7.-10-2014

Læs mere

10 b) anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og parkeringsanlæg

10 b) anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og parkeringsanlæg Center Natur og Miljø IK Frem Sønderup, Suldrup Hjedsbækvej 303 9541 Suldrup Att.: Henrik Asp Sendt med mail til: ha@fbdk.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

Tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af grøfter med spildevandsledninger i sommerhusområdet Hals/Hou. Etape 8.

Tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af grøfter med spildevandsledninger i sommerhusområdet Hals/Hou. Etape 8. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune, Miljø Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Aalborg Kloak A/S Stigborg Brygge 5 9400 Nørresundby Sendt på mail til: aalborgkloak@aalborg.dk

Læs mere

Tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af de offentlige vandløb Vadet og Skovåen

Tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af de offentlige vandløb Vadet og Skovåen #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune, VandMiljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Nord Energi A.m.b.a. Strømmen 2 9400 Nørresundby Sendt på mail til jbn@nordenergi.dk

Læs mere

Tilladelsen gives efter 16 og 47 i vandløbsloven samt efter Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering.

Tilladelsen gives efter 16 og 47 i vandløbsloven samt efter Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering. Center Natur og Miljø 0 Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.02.00-P20-1-18 Ref.: Ivan Holm Telefon: 99889958 Dato: 08-01-2019 Tilladelse til gravning

Læs mere

Tilladelse til at etablere en overkørsel over Borg-Åspe-Brede Vandløbet.

Tilladelse til at etablere en overkørsel over Borg-Åspe-Brede Vandløbet. Bredebro Andelsvandværk v/ Karsten Høj Woller Søndervang 3 6261 Bredebro Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574928162 Mail: sp@toender.dk Sags id.: 06.02.16-P19-6-17 KS:KK 9. juni 2017 Tilladelse til at etablere

Læs mere

Tilladelse til udskiftning af gangbro over Holme Å opstrøms Okslundvej

Tilladelse til udskiftning af gangbro over Holme Å opstrøms Okslundvej Tilladelse til udskiftning af gangbro over Holme Å opstrøms Okslundvej Denne tilladelse er udarbejdet i et samarbejde mellem Vejen og Billund Kommuner. Vejen og Billund Kommune ønsker at udskifte den eksisterende

Læs mere

Tilladelse til udledning af tagvand fra eksisterende og tilbygning af Støvring Svømmehal til Mastrup Bæk via nærliggende sø

Tilladelse til udledning af tagvand fra eksisterende og tilbygning af Støvring Svømmehal til Mastrup Bæk via nærliggende sø Center Natur og Miljø Støvring Svømmehal af 2006 Kr. Østergårdsvej 4 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-85-18 Ref.: Rune

Læs mere

Landzonetilladelse Åvej 9, 9541 Suldrup Matr.nr. 3C Sønderup By, Sønderup

Landzonetilladelse Åvej 9, 9541 Suldrup Matr.nr. 3C Sønderup By, Sønderup Center Plan Byg og Vej Frank Skaarup Hansen Åvej 9, Sønderup 9541 Suldrup Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 01.03.00-P19-46-17 Ejendomsnr.: 7444

Læs mere

3. Den fremtidige vedligeholdelse af vandløbet følger fortsat eksisterende partsfordeling af 17. februar 1983 (bilag 2).

3. Den fremtidige vedligeholdelse af vandløbet følger fortsat eksisterende partsfordeling af 17. februar 1983 (bilag 2). Teknik & Miljø Natur og Vand Prinsens Alle 5 8800 Viborg Christian Søndergaard Faldborgvej 8 8840 Rødkærsbro Sendes til: kjaersoendergaard@gmail.com Tilladelse til medbenyttelse af rørlagt vandløb Viborg

Læs mere

Tilladelse til anlæggelse af sø på adressen Trynbakkevej 10, matr.nr. 22L, Nr. Bindslev By, Bindslev

Tilladelse til anlæggelse af sø på adressen Trynbakkevej 10, matr.nr. 22L, Nr. Bindslev By, Bindslev Hjørring Kommune Team Natur Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den 22-08-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-121-15 Tilladelse

Læs mere

Flemming Søndergaard Nielsen Bredgade Hurup Thy

Flemming Søndergaard Nielsen Bredgade Hurup Thy Flemming Søndergaard Nielsen Bredgade 213 7760 Hurup Thy Plan- og Miljøafdelingen 11. april 2018 SagsID.: 06.02.00-G01-121-99 Medarbejder: KKN Tilladelse ift. Vandløbsloven og dispensation efter Naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Egedal Fjernvarme A/S Dam Holme Stenløse. Krydsningstilladelse Den

Egedal Fjernvarme A/S Dam Holme Stenløse. Krydsningstilladelse Den Egedal Fjernvarme A/S Dam Holme 14-16 3660 Stenløse Krydsningstilladelse Den 16-05-2018 Egedal Kommune giver hermed tilladelse til krydsning af Stenløse Å mellem station 5.050 5.100 i forbindelse med nedgravning

Læs mere

At projektet gennemføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet. Etableringen af vandingsstedet må ikke påvirke Odder Ås vandføringsevne.

At projektet gennemføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet. Etableringen af vandingsstedet må ikke påvirke Odder Ås vandføringsevne. Johan Friis Pedersen Bondesvadvej 30 Tvenstrup 8300 Odder Sendt via e-mail: michaelfriisp@gmail.com Teknik & Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Tilladelse til etablering af vandingssted i Odder Å - matr. 8c

Læs mere

AAL-446 AAL-446 AAL-675

AAL-446 AAL-446 AAL-675 Hjørring Kommune Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Team Natur Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring,

Læs mere

Tilladelse til restaurering efter vandløbsloven, til restaurering af del af Høgholt Møllebæk.

Tilladelse til restaurering efter vandløbsloven, til restaurering af del af Høgholt Møllebæk. Hjørring Kommune Hjørring Kommune Teknik- og Miljø Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Team Natur Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk

Læs mere

Randers Kommune Att. Alex Weinreich Laksetorvet / G Endelig tilladelse efter vandløbsloven for rørlægning af grøft

Randers Kommune Att. Alex Weinreich Laksetorvet / G Endelig tilladelse efter vandløbsloven for rørlægning af grøft Randers Kommune Att. Alex Weinreich Laksetorvet 8900 Randers Udvikling, Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers Telefon +45 8915 1515 Direkte mfj@randers.dk www.randers.dk 25-04-2019

Læs mere

Tilladelse efter vandløbsloven til etablering af 2 stryg og til åbning af en rørlagt strækning,

Tilladelse efter vandløbsloven til etablering af 2 stryg og til åbning af en rørlagt strækning, Center Natur og Miljø Jens Wammen Lyngbyskovvej 18 9575 Terndrup Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.02.03-P20-2-13 Ref.: Ivan Holm Telefon: 99889958

Læs mere

Godkendelse af reguleringsprojekt til anlæggelse af landgangsbro ved Værebro Å.

Godkendelse af reguleringsprojekt til anlæggelse af landgangsbro ved Værebro Å. Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Dato 15. november 2017 J.nr. 15/5678 Godkendelse af reguleringsprojekt til anlæggelse af landgangsbro ved Værebro Å. PROJEKTBESKRIVELSE...

Læs mere

Beliggenhed af vandløbet fremgår af vedlagte kortbilag.

Beliggenhed af vandløbet fremgår af vedlagte kortbilag. Plan- og Miljøafdelingen 29. april 2016 BrevID.: 2262804 Medarbejder: kkn Tilladelse og lovliggørelse: Udskiftning af rør under Gl. Aalborgvej, Skodskær Bæk: Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3

Læs mere

Hjørring Kommune. Hjørring Vandselskab A/S Åstrupvej Hjørring. Hjørring den Tilladelse til regulering af tilløb til Vinstrup Bæk

Hjørring Kommune. Hjørring Vandselskab A/S Åstrupvej Hjørring. Hjørring den Tilladelse til regulering af tilløb til Vinstrup Bæk Hjørring Kommune Hjørring Vandselskab A/S Åstrupvej 9 9800 Hjørring Team Natur Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den

Læs mere

Hjørring Kommune. Hjørring den Landzonetilladelse til anlæg af sø på Astrupvej 420.

Hjørring Kommune. Hjørring den Landzonetilladelse til anlæg af sø på Astrupvej 420. Hjørring Kommune Landzonetilladelse til anlæg af sø på Astrupvej 420. Hjørring den 24-10-2018 Sagsnr.: 01.03.03-P19-99-18 Team Natur Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30

Læs mere

Tilladelse til retablering af understøttelse ved overkørsel, Sjørring Sø Kanal

Tilladelse til retablering af understøttelse ved overkørsel, Sjørring Sø Kanal Plan- og Miljøafdelingen 9. februar 2017 BrevID.: 2465538 Medarbejder: kbd Tilladelse til retablering af understøttelse ved overkørsel, Sjørring Sø Kanal Thisted Kommune modtog d. 7. februar 2017 udfyldt

Læs mere

2. Anlægsarbejdet skal udføres i overensstemmelse med principperne i den fremsendte ansøgning modtaget den 31. marts 2017.

2. Anlægsarbejdet skal udføres i overensstemmelse med principperne i den fremsendte ansøgning modtaget den 31. marts 2017. Natur og Vand Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Bjerringbro Varmeværk Att.: Charles W. Hansen Realskolevej 18 8850 Bjerringbro Sendes til: cwh@bjerringbro-varme.dk naturogvand@viborg.dk www.viborg.dk

Læs mere

Tilladelse til udskifting af rørunderføring ved matrikel nr. 15d, Stenbjerg By, Nørhå

Tilladelse til udskifting af rørunderføring ved matrikel nr. 15d, Stenbjerg By, Nørhå Thisted Kommune Plan- og Miljøafdelingen 27. januar 2016 BrevID.: 2185380 Medarbejder: KBD Tilladelse til udskifting af rørunderføring ved matrikel nr. 15d, Stenbjerg By, Nørhå Tilladelse efter Vandløbslovens

Læs mere

Landzonetilladelse Rebildvej 27, 9520 Skørping Matr.nr. 56B Rebild By, Skørping

Landzonetilladelse Rebildvej 27, 9520 Skørping Matr.nr. 56B Rebild By, Skørping Center Plan Byg og Vej Niels Larsen Rebild Kommune Hobrovej 110 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 01.03.00-P19-5-18 Ejendomsnr.: 2004

Læs mere

Dispensation og tilladelse til Placering af skulptur i Gudenåen

Dispensation og tilladelse til Placering af skulptur i Gudenåen Randers Kommune Att. Helga Hjerrild Helga.hjerrild@randers.dk Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 8915 1657 soren.karmark.obel@randers.dk www.randers.dk

Læs mere

Favrskov Forsyning. Torvegade Hammel. Att: Christian Bækgaard

Favrskov Forsyning. Torvegade Hammel. Att: Christian Bækgaard Favrskov Forsyning Torvegade 7 8450 Hammel Att: Christian Bækgaard Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Tilladelse efter vandløbsloven

Læs mere

at der holdes en afstand på mindst 10 meter til nærmeste vandløb, og at der ikke skabes forbindelse til det omgivende vandløbssystem eller søer

at der holdes en afstand på mindst 10 meter til nærmeste vandløb, og at der ikke skabes forbindelse til det omgivende vandløbssystem eller søer Center Natur og Miljø Kent Kragh-Pedersen Lyngbyvej 75, St Brøndum 9520 Skørping Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 01.05.00-P19-9-17 Ref.: Anja Daugbjerg

Læs mere

Dispensation efter Naturbeskyttelsesloven til at rydde beskyttet moseareal

Dispensation efter Naturbeskyttelsesloven til at rydde beskyttet moseareal Flemming Sørensen Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Sendt til: flso@varde.dk Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79946800 vardekommune@varde.dk Dispensation efter Naturbeskyttelsesloven til at rydde

Læs mere

Der er udarbejdet en dispensation 23. maj 2014 fra 3 i Lov om naturbeskyttelse, hvor klagefrisen er udløbet.

Der er udarbejdet en dispensation 23. maj 2014 fra 3 i Lov om naturbeskyttelse, hvor klagefrisen er udløbet. Center Natur og Miljø Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.02.10-P20-1-13 Ref.: Ivan Holm Telefon: 99889958 E-mail: cnm@rebild.dk Dato: 13-10-2014

Læs mere

Dispensationen er givet på baggrund af oplysningerne i ansøgningen og det forudsættes, at det ansøgte udføres som beskrevet heri.

Dispensationen er givet på baggrund af oplysningerne i ansøgningen og det forudsættes, at det ansøgte udføres som beskrevet heri. Henrik Pedersen Svinballevej 1 8350 Hundslund Teknik & Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Sendt pr. e-mail til: hp@hegomatek.dk Dispensation efter Naturbeskyttelseslovens 18 Der meddeles hermed dispensation

Læs mere

Tilladelse til at udskifte bro over Syd Østre Randkanal, nr

Tilladelse til at udskifte bro over Syd Østre Randkanal, nr Miljø og Natur Uwe Matthias Boysen Karlsmindevej 2 Grøngårdmark 6270 Tønder Direkte tlf.: +4574928162 Mail: sp@toender.dk Sags id.: 06.02.16-P19-8-18 Ks: KK 23. november 2018 Tilladelse til at udskifte

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til etablering af sandfang i Nygårdsmoseløbet

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til etablering af sandfang i Nygårdsmoseløbet Odsherred kommune Vandteam Nyvej 22 4573 Højby 2. august 2018 Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til etablering af sandfang i Nygårdsmoseløbet _ Odsherred Kommune har udarbejdet et projekt til

Læs mere

Thisted kommune Teknisk forvaltning Drift & Anlæg Kirkevej Hurup Thy Att. Tobias Geertsen

Thisted kommune Teknisk forvaltning Drift & Anlæg Kirkevej Hurup Thy Att. Tobias Geertsen Thisted kommune Teknisk forvaltning Drift & Anlæg Kirkevej 9 7760 Hurup Thy Att. Tobias Geertsen Teknisk forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Tilladelse efter vandløbsloven til forlængelse af eksisterende

Læs mere

Organic Agro A/S Udbyneder Østergade 14, Udbyneder 8970 Havndal / P

Organic Agro A/S Udbyneder Østergade 14, Udbyneder 8970 Havndal / P Organic Agro A/S Udbyneder Østergade 14, Udbyneder 8970 Havndal Udvikling, Miljø og Teknik Miljø Natur og Landbrug Laksetorvet 8900 Randers Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151746 Esben.Husted.Kjaer@randers.dk

Læs mere

Skive Kommune Teknisk Forvaltning. Rådhuspladsen Skive. 20. juli Godkendelse til regulering af bundkoten i Otting Bæk

Skive Kommune Teknisk Forvaltning. Rådhuspladsen Skive. 20. juli Godkendelse til regulering af bundkoten i Otting Bæk Skive Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuspladsen 2 7800 Skive 20. juli 2017 Godkendelse til regulering af bundkoten i Otting Bæk Skive Kommune meddeler hermed godkendelse til regulering af bundkoten på

Læs mere

Tilladelse til reguleringsprojekt om skråningssikring i Gørup-Bystrup Bæk

Tilladelse til reguleringsprojekt om skråningssikring i Gørup-Bystrup Bæk Teknik & Miljø Natur og Vand Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Viborg Kommune, Natur og Vand Att.: Karina Amdi Sørensen Prinsens Alle 5 8800 Viborg Sendes til: 8ks@viborg.dk flr@viborg.dk Tilladelse

Læs mere