Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt"

Transkript

1 Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt

2 Bilag 1 Retningslinjer for at anvende prisbogen til et konkret projekt Dette bilag beskriver de arbejdsprocesser der normalt skal udføres når der arbejdes med tilbudslister for Vejdirektoratet. Grundlag Prisbogen indeholder en standardtilbudsliste (S-TBL) med tilhørende paradigme for Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG-P). Det er helt afgørende at man i så stor udstrækning som overhovedet muligt følger disse paradigmer når man udarbejder tilbudslisten til et konkret projekt. Både af hensyn til overholdelse af vejreglerne, som disse dokumenter bygger på, og af hensyn til brugbarheden af erfaringspriser fra afholdte licitationer. Paradigmet for Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG-P) kan findes på vejsektorportalen Vælg fanen Drift, vælg overskriften Systemer og vælg punktet Danbro. Vælg herefter For brugerne af Danbro 2.0 (opdaterede manualer, paradigmer o.l.). Under overskriften Prisbog næsten nederst på siden findes linket Paradigme for Tilbuds- og afregningsgrundlag Hvis man har DANBRO installeret i standardopsætning og åbner det ved hjælp af det loaderprogram der automatisk tjekker for opdateringer ved opstart, kan man endvidere finde paradigmet på harddisken her: C:\danbro20\Manualer\8-Prisbog\TAG-P.doc Supplerende underposter Hvis projektet indeholder arbejder der ikke kan dækkes af standardtilbudslisten, må man supplere med nye underposter der er specielle for det pågældende projekt. Disse nye underposter gives numre der hvor de naturligt hører hjemme mellem underposterne i standardtilbudslisten (ved at udnytte de huller der er mellem s-tbl-underposterne). Det er ikke tilladt at bruge underpostnumre der allerede er brugt i standardtilbudslisten, ligesom det ikke er tilladt at rette i underposterne i standardtilbudslisten. Generelt skal enhedsprisen for en ydelse indeholde nødvendig dokumentation mv. Det er derfor ikke tilladt at oprette særskilte underposter der skal dække denne dokumentation. Hvis man undtagelsesvis er nødt til at afvige fra indhold eller afregningsform for en underpost, må man oprette en ny underpost som ovenfor beskrevet og ikke bruge underposten fra standardtilbudslisten. Tilretning af TAG Ligesom det ikke er tilladt at rette i underposterne i standardtilbudslisten, er det ikke tilladt at rette i TAG (numre og tekst) for disse underposter, da det er afgørende at underposternes indhold og afregning er ens fra projekt til projekt. Man må fjerne TAG-afsnit der ikke er relevante i pågældende projekt, og man må tilføje TAG-afsnit for de nye underposter man har tilføjet for det konkrete projekt.

3 Bilag 1 Eksempel på processen fra projekt til aflevering: Hvor ikke andet er angivet, foregår det beskrevne under Licitationer i DANBROs prisbogsmodul. I beskrivelsen er i kantede parenteser [ ] angivet på hvilket faneblad i modulet de enkelte aktiviteter foregår. Hjælp til det enkelte faneblad opnås ved at trykke på funktionstasten F1 når fanebladet er valgt. Fase Projekt Aktivitet Opret en tilbudsliste for projektet [faneblad Detaljer]. Kopier evt. et eksisterende, lignende projekt [faneblad Kopier Licitation] som udgangspunkt. Vælg underposter fra S-TBL og tilføj evt. egne i nødvendigt omfang, inkl. skønnede enhedspriser [faneblad Poster/Underposter, underfane Udbudsmateriale]. Overvej dog altid en ekstra gang om ikke det er muligt at benytte standardposterne. Tilføj mængder for underposterne [faneblad Poster/Underposter, underfane Udbudsmateriale]. Evt. kan man bruge en udskrift af tilbudslisten uden mængder og priser til at notere mængderne på efterhånden som man får dem beregnet. Udarbejd tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) ved at samle de relevante afsnit af TAG-P, så det svarer til den konkrete tilbudsliste (men uden at rette i standardbeskrivelserne til S-TBL-underposterne). Tilføj i nødvendigt omfang TAG-tekster til de evt. tilføjede underposter der ikke stammer fra S-TBL. Generer bygherreoverslag [faneblad Poster/Underposter, underfane Overslag, knappen Overfør ]. Vurder og ret evt. enhedspriser hvis særlige forhold ved projektet gør det påkrævet [Underfane Udbudsmateriale]. Især vil der normalt være grund til at vurdere priserne på de underposter hvor enheden er sum, og alle priser under hovedpost 1 (Arbejdsplads m.v.) da disse vil være meget afhængige af de konkrete forhold i det enkelte projekt. Efter at have rettet i overslagsenhedspriser, genberegn overslaget [faneblad Poster/Underposter, underfane Overslag, knappen Beregn ]. Overfør hvis det ønskes overslaget til et Excel-regneark [faneblad Regneark, øverste halvdel: Overslag ], hvorfra det kan udskrives. Registrer de nøgleord der bedst beskriver det arbejde som licitationen vedrører [faneblad Nøgleord]. Nøgleordene er samlet i hovedgrupper. På den enkelte licitation kan man registrere op til 10 sammenhørende hovedgruppe/nøgleord. Man kan registrere hovedgruppe alene, eller man kan registrere såvel hovedgruppe som nøgleord. Nøgleordene skal bruges når man til overslagsberegninger vil søge licitationer for arbejder der ligner det man skal regne overslag på. Som udgangspunkt er indlagt nedenstående standardliste over hoved-

4 Bilag 1 grupper og nøgleord. Overfør tilbudslisten til et Excel-regneark [faneblad Regneark, øverste halvdel: Udbudsmateriale uden priser ].

5 Bilag 1 Udbud og licitation Lad Excelregnearket på digital form (f.eks. på cd-rom eller diskette) indgå i udbudsmaterialet, og skriv at det skal afleveres ved licitationen sammen med en underskrevet udskrift, f.eks. med følgende formulering i udbudsmaterialet: Tilbudslisten (TBL) er vedlagt på digital form som et Excelregneark. Regnearket er forsynet med regnefunktioner der sørger for gennemregning af tilbudslisten og overførsel af det samlede beløb til forsiden. Der kan (kun) skrives i de farvede felter i regnearket; det vil sige at der kan anføres enhedspriser på tilbudslistens enkelte underposter, og der kan angives yderligere oplysninger på forsiden. Regnearket kan således bruges af tilbudsgiveren til udarbejdelse af tilbuddet. Bemærk at forsiden står på sit eget faneblad i regnearket marker begge faneblade på en gang når tilbudslisten skal udskrives, herved bliver siderne nummereret fortløbende i udskriften. Ved licitationen skal afleveres en papirudskrift af TBL, udfyldt med priser og de øvrige oplysninger der måtte være krævet i udbudsmaterialet, og underskrevet af tilbudsgiveren. Denne udskrift er bindende for tilbudsgiveren, og det er den der bedømmes ved licitationen. Regnearket tilbydes som en hjælp til gennemregning og præsentation af tilbuddet, men det er alene tilbudsgiverens ansvar at sikre at den afleverede tilbudsliste svarer til den med udbudsmaterialet udleverede udgave, og at gennemregningen er korrekt. Regnearket skal afleveres på digital form i udfyldt stand ved licitationen til brug for Vejdirektoratets kontrol og videre behandling af tilbuddene. Indlæsning og kontrol af tilbud Indlæs de tilbudte priser fra de to lavestbydendes regnearksfiler [faneblad Regneark, nederste halvdel] hver for sig. Kontroller at beregningen af tilbuddene er korrekt [faneblad Poster/Underposter, underfane Hovedpostsummer]. Efter kontrollen af hvert af de to tilbud skal der stå J i feltet Summer ok. Hvis regnearksfaciliteten er benyttet som beskrevet ovenfor, skulle der ikke være mulighed for fejl. Kontrollen er derfor en ekstra sikkerhed for at der ikke er rettet i regnearket. Fremsendelse af resultatet til Vejdirektoratet Vejdirektoratet skal have tilsendt resultatet af de licitationer der vedrører arbejder på statsveje og ønsker gerne at modtage licitationsresultater fra projekter for øvrige vej- og banebestyrelser, forudsat at disse er udarbejdet i DANBRO i overensstemmelse med de samme retningslinjer og paradigmer. Resultaterne overføres ved at eksportere de relevante licitationer efter at licitationsresultaterne er indlæst og kontrolleret som beskrevet ovenfor.

6 Bilag 1 Marker den eller de licitation(er) der skal sendes til Vejdirektoratet [faneblad Oversigt (hold Ctrl-tasten nede og klik på hver enkelt licitation)], og eksporter dem til en ascii-fil [faneblad Import/Eksport]. Send filen vedhæftet til en til Birthe Sandberg i Vejdirektoratet, Udførelse og aflevering Brug evt. tilbudslisten i Excel, med registrerede tilbudspriser for den udførende, som grundlag for acontobegæringer og slutafregning. Den eksporterede fil [faneblad Regneark, øverste halvdel, TBL med tilbudte enhedspriser Tilbud 1 ] er i modsætning til den fil der bruges i tilbudsfasen ikke låst, så der kan tilføjes kolonner mv. efter behov.

7 Bilag Bilag 2 Udskrift af standardtilbudslisten (S-TBL) med beregnede enhedspriser DANBRO Prisbog

8 Bilag Bilag 3 Liste over standardreparationer med beregnede enhedspriser DANBRO Prisbog

9 Bilag Bilag 4 Udskriftseksempel, bygherreoverslag

10 TILBUDSLISTE TBL side 1 Licitation ID: xxxxx-1 Udskiftning af øslige dilatationsfuge og lejer på østlige vederlag. Reparation i Bemærk: I dette eksempel er prisbogens forslag til enhedspriser taget som de er. I et aktuelt udbud skal man altid vurdere de enkelte enhedspriser og om nødvendigt rette. Post/ Underpost Navn Enhed Mængde Enhedspris Pris (kr) (kr) 1 ARBEJDSPLADS M.V. 1.1 Indretning og rømning af arbejdsplads Indretning og rømning af arbejdsplads sum , , ,43 11 BROBELÆGNINGER 11.9 Kunststofbelægning Levering og udførelse af epoxyudfyldning af m , ,00 "badekar" på overside af fugeskinne Fugemasser Fugemasse type A - 20x30 mm, med klæbebrydende m , ,44 bundlag ,44 13 ANDRE ARBEJDER 13.2 Fugekonstruktioner Frihugning og bortskaffelse af m , ,07 dilatationsfugekonstruktion Levering og montering af dilatationsfuger m , , Fugebånd m 9 200, , Lejer Aflastning af lejer, sikring og genbelastning stk , , Udskiftning af lejer inkl. leverance stk , , Overfladebeskyttelse Overfladebehandling af fugeskinne og U-profil m.m. sum , ,00 Eksempel til manualen ,78 14 VEJRLIGSFORANSTALTNINGER 14.1 Byggepladsforanstaltninger Vejrligsforanstaltninger sum 1 15 ØVRIGE YDELSER 15.1 Øvrige ydelser Ydelser i øvrigt, som ikke er fastsat i tilbudslistens øvrige poster. (specificeres af entreprenøren) sum , , ,81 fortsættes

11 TILBUDSLISTE TBL side 2 Licitation ID: xxxxx-1 Udskiftning af øslige dilatationsfuge og lejer på østlige vederlag. Reparation i Eksempel på bygherreoverslag Post/ Underpost Navn Enhed Mængde Enhedspris Pris (kr) (kr) 16 ARBEJDSLØN VED REGNINGSARBEJDER 16.1 Arbejdsløn ved regningsarbejder Arbejdsløn ved regningsarbejder, specialarbejdere timer , , ,00 18 FÆRDSELSREGULERENDE FORANSTALTNINGER Afmærkning i henhold til specifikt projekt Færdselsregulerende foranstaltninger sum , , ,00 Arbejder i alt (overføres til side 1) ,46 Eksempel til manualen

12 Bilag Bilag 5 Udskriftseksempel, tilbudsliste (TBL) til licitation

13 TILBUDSLISTE TBL side 1 Licitation ID: Udskiftning af øslige dilatationsfuge og lejer på østlige vederlag. Reparation i Eksempel på tilbudsliste til udbud Tilbud Undertegnede tilbyder at udføre nedenstående arbejder på det i udbudsbrevet af angivne grundlag for betaling af: Samlet tilbudssum ekskl. moms, overført fra side 3 kr. Særlige oplysninger Eventuelle forbehold Eksempel til manualen Tilbuddet er afgivet i henhold til det der er anført i følgende udsendelser til de bydende:, den underskrift Tilbudsgiverens underskrift er bindende for samtlige på tilbudslisten angivne priser og oplysninger i øvrigt. Firma, adresse

14 TILBUDSLISTE TBL side 2 Licitation ID: Udskiftning af øslige dilatationsfuge og lejer på østlige vederlag. Reparation i Eksempel på tilbudsliste til udbud Post/ Underpost Navn Enhed Mængde Enhedspris Pris (kr) (kr) 1 ARBEJDSPLADS M.V. 1.1 Indretning og rømning af arbejdsplads Indretning og rømning af arbejdsplads sum 1 11 BROBELÆGNINGER 11.9 Kunststofbelægning Levering og udførelse af epoxyudfyldning af "badekar" på overside af fugeskinne Fugemasser Fugemasse type A - 20x30 mm, med klæbebrydende bundlag m 18 m ANDRE ARBEJDER 13.2 Fugekonstruktioner Frihugning og bortskaffelse af m 9 dilatationsfugekonstruktion Levering og montering af dilatationsfuger m Fugebånd m Lejer Aflastning af lejer, sikring og genbelastning stk Udskiftning af lejer inkl. leverance stk Overfladebeskyttelse Overfladebehandling af fugeskinne og U-profil m.m. sum 1 Eksempel til manualen 14 VEJRLIGSFORANSTALTNINGER 14.1 Byggepladsforanstaltninger Vejrligsforanstaltninger sum 1 15 ØVRIGE YDELSER 15.1 Øvrige ydelser Ydelser i øvrigt, som ikke er fastsat i tilbudslistens øvrige poster. (specificeres af entreprenøren) sum 1 fortsættes

15 TILBUDSLISTE TBL side 3 Licitation ID: Udskiftning af øslige dilatationsfuge og lejer på østlige vederlag. Reparation i Eksempel på tilbudsliste til udbud Post/ Underpost Navn Enhed Mængde Enhedspris Pris (kr) (kr) 16 ARBEJDSLØN VED REGNINGSARBEJDER 16.1 Arbejdsløn ved regningsarbejder Arbejdsløn ved regningsarbejder, specialarbejdere timer FÆRDSELSREGULERENDE FORANSTALTNINGER Afmærkning i henhold til specifikt projekt Færdselsregulerende foranstaltninger sum 1 Arbejder i alt (overføres til side 1) Eksempel til manualen

16 Bilag Bilag 6 Menuoversigt for prisbogsmodulet

17 Bilag 6 Modul Modulmenu Program Fane Underfane Prisbog Inddatering, Opslag Standardtilbudsliste Oversigt Detaljer Licitationer Oversigt Detaljer Poster/Underposter Udbudsmateriale Overslag Tilbud Hovedpostsummer Regneark Import/Eksport Kopier licitation Nøgleord Oversigt Funktioner Prissæt og enhedspriser Prissæt Licitationer Funktioner Standardreparationer Oversigt Detaljer Underposter Oversigt Underposter Detaljer Priser Parametre Nøgleord Rapporter Standardtilbudsliste Standardreparationer Tilbudsliste (udgået, erstattet af eksport til regneark) Enkeltpriser fra licitationer

08. august 2013. Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk

08. august 2013. Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk 08. august 2013 Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk 1 Indholdsfortegnelse: Ved at klikke med musen på et punkt i indholdsfortegnelsen kan man komme til det ønskede punkt i vejledningen. 1. Indledning....

Læs mere

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX D D B D A T A A P S W-PBS PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX W-PB S PBS BETALINGS SERVIC E - VERSION 3.XX I N D H O L D Installation af W-pbs 4 Gennemgang af installationen 4 Opdatering af programmet 5

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser

Særlige betingelser og beskrivelser Særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 6620.720 ITS Funder-Hårup 66 Herning-Aarhus 6620 Funder-Hårup Juni 2015 2 af 136 Indhold 6620.720 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

Brugermanual Energy10

Brugermanual Energy10 Brugermanual Energy10 Sådan kommer du i gang Version 4.0 januar 2015 Energy Systems A/S - Silkeborgvej 53-8000 Århus C - CVR-nr.: 30925815 - Tlf.: 70229310 Mail: support@energysystems.dk Web: www.energysystems.dk

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB)

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Entreprise 1220.400 Færdsels- og vejvisningstavler 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 - Tværvej N April 2015 2 af 47 Indhold 1220.400 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i DIGINOR BASIC 1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort Kort til og Næsgaard Markkort Kun i ADVICER Dette afsnit er kun relevant hvis du arbejder med AD- VICER udgaven af Næsgaard Markkort (rådgiverudgaven). Funktionen findes IKKE i PLUS og OPTI udgaven af

Læs mere

Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT

Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT 2/99 Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT 2008-12-30 Anvendelse af IKT 1. BAGGRUND... 6 2. OVERSIGTSSKEMAER OVER BYGHERREKRAV... 8

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office Microsoft Dynamics C5 Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office Indholdsfortegnelse Indledning...4 Udskrivning fra C5 til Microsoft Office...5 Krav til opsætning før der kan udskrives til Microsoft

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Indledning Generelle bogføringsprincipper Kontoplan Installation af Abaque Slet Abaque Opret dit første regnskab Kassekladde Oprettelse af bilag Beskrivelse Dato Faktura

Læs mere

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE SÆRLIGE BETINGELSER LØBENDE VEJDRIFT oktober 2012 ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE ÆNDRINGSLOG Rev. Dato for ændring Indhold af ændring

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00 Brugermanual September 2014 Udgave 3.00 Indhold Indhold... 2 1. Bliv bruger af EK-Pro... 4 1.1. Login... 4 2. Overblik... 5 2.1. Kopiering fra version 4 til version 5... 5 3. Opret en sag... 6 3.1. Energimærke

Læs mere

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4 Regnskab... 3 Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3 Regnskabsparametre... 3 Regnskab standard... 4 Hent model (1.75/1.80 -> 1.85) (afsnit 4.1.3 er kun relevant for kunder med modeller

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 2 af 75 Indhold H714.07 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.10 SummaSummarum 4.10 & integration til Visma Avendo Webshop Visma Software lancerer en ny version af SummaSummarum, SummaSummarum

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

Winfinans for Menighedsråd Manual

Winfinans for Menighedsråd Manual Winfinans for Menighedsråd Manual Indholdsfortegnelse Før du går i gang 3 1. Installation, licensnummer og opsætning 3 Licensnummer 3 Brugere og adgangskontrol 4 Ret/opret menighedsråd 4 Opret regnskabsår

Læs mere

ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej

ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej Holbækmotorvejen (M11) >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2010 Udvidelse af M11 Støjskærme

Læs mere

B R U G E R V E J L E D N I N G

B R U G E R V E J L E D N I N G B R U G E R V E J L E D N I N G 1 Indholdsfortegnelse Indhold B R U G E R V E J L E D N I N G... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 4 Præsentation af BSS... 6 1.0 Opstart af programmet... 6 2.0 Hurtigstart

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning DDB DETAIL Version 5.xx Bruger vejledning 11 Indhold Hovedmenu...3 Salgskladde... 4 Kundeoplysninger... 4 Salg/Retur af varer... 4 Varer der sælges...5 Funktionsknapper... 6 Generelle knapper... 11 Totaler...

Læs mere

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

Projekthåndbog. - for lokal projektadministration

Projekthåndbog. - for lokal projektadministration Projekthåndbog - for lokal projektadministration Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Download værktøjerne... 3 1.2. Systemforudsætninger (makro-sikkerhed)... 3 2. Medarbejderværktøj... 4 2.1. Værktøjets

Læs mere

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.80 Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N H20 Vestmotorvejen >>> H20.0.06 Rasteplads ved Kongsted N MARTS 2014 1 af 46 Indhold

Læs mere