Skolevej Nordborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolevej 53 6430 Nordborg"

Transkript

1 Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408

2 En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten oplysninger i offentlige registre om den pågældende ejendom. Enkelte oplysninger hentes hos kommunen. Med en oplysning menes et svar på et spørgsmål og evt. et bilag. De hentede oplysninger præsenteres i ejendomsdatarapportens forskellige elementer: en rapport, en række bilag samt et appendiks, hvor der kan læses nærmere om oplysningerne, der indgår i ejendomsdatarapporten. Endelig præsenteres et overblik over svarene i ejendomsrapporten i et resumé. Alle ejendomsdatarapportens elementer kan ses online eller hentes som dokument i en fil (pdf) til elektronisk visning eller udskrift. Du får besked pr /sms, når rapporten er komplet. Det kan tage op til ti dage at få svar fra kommunen vedrørende enkelte oplysninger. I perioden fra rapporten er bestilt, til du modtager besked om, at rapporten er komplet, vil det fremgå af et hentet dokument, at ejendomsdatarapporten er en Ikke komplet rapport. Når alle svar er modtaget, vil ejendomsdatarapporten få status som Komplet og du kan hente en ny komplet rapport eller resumé. Enkelte oplysninger i en ejendomsdatarapport må kun udleveres til ejendommens ejer eller en person, der har fået samtykke fra ejeren. Der kan derfor være oplysninger, som ikke fremgår af ejendomsdatarapporten. Dette dokument indeholder alle svar i ejendomsdatarapporten. Nedenfor kan du se en liste over de bilag, der kan hentes. For hver oplysning er der først en kort forklaring, dernæst selve svaret og til sidst kontaktoplysninger for den myndighed, der administrerer området. Yderligere information om oplysningen findes i Appendiks. Følgende bilag kan hentes: BBR-meddelelse Ejendomsskattebillet (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer) Vurderingsmeddelelse Tilstandsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer) Elinstallationsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer) Energimærke Kort over vejforsyning Jordforureningsattest Eftersynsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer) Side 2 af 42

3 7 (682)... Skolevej 53!"... #$%%& 7 Byggesag... 7 Byggeskadeforsikring... 8 Olietanke Ejendomsskat (grundskyld) Ejendoms- og grundværdi Forfalden gæld til kommunen Huslejenævnssager Arbejderbolig Jordrente Statstilskud efter stormfald '()!" Zonestatus Lokalplaner... 19,%"+-%"."! Varmeforsyning Kommunale anlægsprojekter *) Aktuelle afløbsforhold Aktuel vandforsyning Spildevandsplan Grundvand - Drikkevandsinteresser Grundvand - Nitratfølsomme indvindingsområder Lettere jordforurening... 29!5%4!2$00!(2!2( /)0."12$%3%()+4" Fredskov Majoratsskov Beskyttet natur Internationale naturbeskyttelsesområder Landbrugspligt Naturperler !" Skovbyggelinjer Sø- og åbeskyttelseslinjer Kirkebyggelinjer Klitfredningslinje Strandbeskyttelseslinje Beskyttede sten- og jorddiger Miljøsag Side 3 af 42

4 9 : : Ejendommens Grundareal...MMCNEST Ejendomsnummer:...GNCBUE Kommune:...;VQJ?IK=ILW=SSXQ? Enhedens samlede Anvendelse:...RQLI=\ZPQJ?>=L>PL?I] areal:...nbnfst Antal værelser:...mb cddefghijklimhijk ^ _` a _ ba:`_ : Antal bygninger:...nc : : Matrikelnummerets Matrikelnummerets Kommune...;VQJ?IK=ILW=SSXQ? Matrikulært areal...mm]cnest Beregningsmetode for matrikulært Vejareal...GST areal...< pqrstsrusvwx Kode for vejareal...k Er matrikelnummeret fælleslod?...h?a Bygningens }s~ Antal etager...n Samlet bygningsareal...n]ccnst anvendelse...yzlq[ql{[><=q{=idzpqj?>d>pl?idz?ixqj?i=?q{>[lpjs[q[\{ip{[=q Bygningens Enhedens pqrstsrusvw Antal værelser...mb Enhedens samlede areal...n]bnfst Enhedens anvendelse...rqli=\zpqj?>=l>pl?i] Bygningens pqrstsrusvwƒ Antal etager...g Samlet bygningsareal...gst Bygningens anvendelse... JZX\ Bygningens Antal etager...g Samlet bygningsareal...gst Bygningens anvendelse... JZX\ Side 4 af 42

5 pqrstsrusvw Bygningens pqrstsrusvw anvendelse...yzlq[ql{[><=q{=idzpqj?>d>pl?idz?ixqj?i=?q{>[lpjs[q[\{ip{[=q pqrstsrusvw anvendelse...yzlq[ql{[><=q{=idzpqj?>d>pl?idz?ixqj?i=?q{>[lpjs[q[\{ip{[=q Bygningens pqrstsrusvw anvendelse...yzlq[ql{[><=q{=idzpqj?>d>pl?idz?ixqj?i=?q{>[lpjs[q[\{ip{[=q Bygningens pqrstsrusvwš Bygningens pqrstsrusvw pqrstsrusvwxœ pqrstsrusvwxx pqrstsrusvwx Antal etager...n Samlet bygningsareal...ngmst Bygningens Antal etager...n Samlet bygningsareal...ffgst Bygningens Antal etager...n Samlet bygningsareal...fcfst Bygningens Antal etager...n Samlet bygningsareal...mgst Bygningens anvendelse...ˆqj?qkzlq[ql{[>>pqjkixld[qjx\{i[?{ ] Bygningens Antal etager...n Samlet bygningsareal...ncst Bygningens anvendelse...ˆqj?qkzlq[ql{[>>pqjkixld[qjx\{i[?{ ] Bygningens Antal etager...n Samlet bygningsareal...fst Bygningens anvendelse...ˆqj?qkzlq[ql{[>>pqjkixld[qjx\{i[?{ ] Bygningens Antal etager...n Samlet bygningsareal...bbst Bygningens anvendelse...ˆqj?qkzlq[ql{[>>pqjkixld[qjx\{i[?{ ] Bygningens Antal etager...n Samlet bygningsareal...megst Bygningens anvendelse...ˆqj?qkzlq[ql{[>>pqjkixld[qjx\{i[?{ ] Bygningens Antal etager...n Samlet bygningsareal...n FST Side 5 af 42

6 pqrstsrusvwxƒ Bygningens anvendelse...ˆqj?qkzlq[ql{[>>pqjkixld[qjx\{i[?{ ] Bygningens Antal etager...n Samlet bygningsareal...ngst Bygningens anvendelse...ˆqj?qkzlq[ql{[>>pqjkixld[qjx\{i[?{ ] Side 6 af 42

7 !2) Ž a š œ ž Ÿ ž...h?a Vær opmærksom på at visse byggesagstyper ikke registreres i BBR. Kontakt evt. kommunen. Bygninger Byggesag En byggesag vedrører byggeri, herunder tilbygninger, væsentlige ombygninger, væsentlige anvendelsesændringer, lovliggørelse eller nedrivning (hel eller delvis). Et byggearbejde må ikke påbegyndes uden byggetilladelse fra kommunen. Ved mindre byggesager er det dog tilstrækkeligt at anmelde byggeriet til kommunen, mens byggearbejder af meget begrænset omfang og kompleksitet kan udføres uden orientering til kommunen. I Bygnings- og Boligregistret (BBR) registrerer kommunen oplysninger, der vedrører byggesagen, fx oplysninger om byggeriets omfang, tilladelser, påbegyndelsesdato og fuldførelse. Man skal dog være opmærksom på, at visse byggesagstyper ikke registreres i BBR. Det kan f.eks. gælde byggesager vedr. tekniske anlæg (master, gylletanke m.v.) eller byggesager vedr. konstruktionsændringer i etageejendomme (gennembrydning af bærende vægge, udvendige altaner m.v.). Man skal også være opmærksom på, at byggesager, der ikke kræver ibrugtagningstilladelse, godt kan være afsluttet i BBR, selvom der stadig udestår nogle afsluttende dokumenter i sagen. Sådanne forhold vil ikke blive vist som verserende byggesag, men vil ofte være noteret på BBR-meddelelsen. Oplysninger vedr. Byggesag er indhentet d. 26. september 2013 Kommunen Side 7 af 42

8 Bygninger Byggeskadeforsikring ª «!2$)+!-%"2 š Ÿ ž $" œž ± š œ ž œ...h?a ² kk ³ k²² Bemærk, at oplysninger vedr. byggeskadeforsikring er opdelt i oplysninger fra hhv. BBR og BSFS. Eventuelle eftersynsrapporter er kun tilgængelige for ejer og/eller fuldmagtshaver. ² kk ³ k²µ µ Her kan der ses detaljerede oplysninger vedr. en eventuel byggeskadeforsikring. Hvis der er byggeskadeforsikring for en bygning, vil eventuelle eftersynsrapporter kunne ses under "Byggeskadeforsikring BSFS". Byggeskadeforsikringsordningen gælder for alle private helårsboliger, hvor byggeansøgningen er indleveret til kommunen efter 1. april Oplysninger vedr. Byggeskadeforsikring BBR er indhentet d. 26. september 2013 Kommunen Her kan der ses eventuelle eftersynsrapporter for eftersyn, som er udført efter hhv. 1 år og 5 år, hvis der er byggeskadeforsikring for ejendommen. Eftersynsrapporterne vises dog kun for ejer eller fuldmagtshaver. Under "Byggeskadeforsikring BBR" kan der ses yderligere oplysninger vedr. forsikringen. Oplysninger vedr. Byggeskadeforsikring BSFS er indhentet d. 26. september 2013 Kommunen Side 8 af 42

9 Bygninger Olietanke ª «( œ± ±ž œ ž!0)$! ž ± Ÿ ž...¹p Der gives oplysninger om olietanke, som er omfattet af olietankbekendtgørelsen (BEK 724/2008). For enhver olietank på en ejendom, skal der indberettes oplysninger til kommunen. Dette gælder uanset om tanken/tankene er i brug eller om de er sløjfede. Når en olietank sløjfes, kan den enten forblive på stedet eller fjernes. Der er fastsat regler om hvornår en olietank skal sløjfes, herunder sløjfningsterminer for forskellige typer af tanke samt regler for hvordan en olietank skal sløjfes. Olietankene vil typisk være registreret med oplysning om fabrikations og etableringsår, en række tekniske data samt oplysning om evt. renovering og/eller sløjfning. º»t¼½s¾ cddefghijklimhijk Oplysningerne registreres i Bygnings- og boligregisteret (BBR) og stammer typisk fra den af ejer eller bruger indsendte tankattest. Det bemærkes at olietankens registrering i BBR ikke i sig selv er en garanti for at tanken er lovlig. Der vises ikke oplysninger om tanke, der er fjernet fra ejendommen. Oplysninger vedr. Olietanke indhentet d. 26. september 2013 Nummer for teknisk Etableringsår...No G Fabrikationsår...G Størrelsesklasse... QJ?IE]GGG> anlæg...c º»t¼½s¾ Størrelse...M]FGG> XQJ?IA=IJ[\< Indhold...À[Q?IP>\<?=>[?ÁI=JX<{?IÂÃ>[?{PQ<K?<?QJ{LVI?>\?Q\ÄED\{<]NQI]NCÅ Nummer for teknisk Etableringsår...No G Fabrikationsår...G Størrelsesklasse... QJ?IE]GGG> anlæg...u º»t¼½s¾ Størrelse...M]BGG> XQJ?IA=IJ[\< Indhold...À[Q?IP>\<?=>[?ÁI=JX<{?IÂÃ>[?{PQ<K?<?QJ{LVI?>\?Q\ÄED\{<]NQI]NCÅ Nummer for teknisk Etableringsår...No G Fabrikationsår...No G Størrelsesklasse... QJ?IE]GGG> anlæg...m Størrelse...F]GGG> XQJ?IA=IJ[\< Fabrikationsnr...MEoFEG Typegodkendelsesnr...GNÆGGGG Indhold...y?QÇ[Q Materiale...;{È> Side 9 af 42

10 Bygninger Olietanke º»t¼½s¾ Nummer for teknisk anlæg...n Etableringsår...No N Fabrikationsår...No G Størrelsesklasse...E]GGG>ÆNGG]GGG> Størrelse...NM]GGG> XQJ?IA=IJ[\< Fabrikationsnr...MEoFBo Typegodkendelsesnr...GNÆGGGN Indhold...ˆX{=LP\=>[?ÂY[?\?>=>[?Å Materiale...;{È> Kommunen Side 10 af 42

11 Økonomi Ejendomsskat (grundskyld) ÉÊ : Ë6!+%&22$)0Ì".+2$(+Í Î œ š ± œ Ÿ ž œœ ± ž Ÿ ž...g<i] Ejendomsskat opkræves af kommunen. Grundskylden beregnes som en promillesats af den laveste af de to seneste grundværdiansættelser. Promillesatsen varierer afhængig af kommunen. Derudover kan der i den samlede ejendomsskat indgå grundskyld vedr. stuehuse og landbrug samt forskellige dækningsbidrag. Oplysninger vedr. Ejendomsskat (grundskyld) indhentet d. 26. september 2013 Skatteår...MGNC Kommune...;VQJ?IK=ILW=SSXQ? Grundskyld...G<I] Grundskyld af værdi af skovbrug/landbrug...g<i] Grundskyld af værdi af stuehus...g<i] Dækningsafgift, erhvervsejendomme...g<i] Dækningsafgift af forskelsværdi...g<i] Dækningsafgift af grundværdi...g<i] Dækningsafgift af grundværdi (statsejendomme)...g<i] Skat ialt...g<i] Kommunen Side 11 af 42

12 Økonomi Ejendoms- og grundværdi ÏÐÑ ÑÒª Î Ÿ ž Ë6!+%&25%".+3Ó"+ œ Ô ž ± Õ...C]EGG]GGG<I] Ejendomsvurderingen er et skøn, hvor SKAT fastsætter ejendomsværdi, grundværdi og evt. fradrag for forbedringer. Ejendomsvurderingen har betydning for ejendomsskatter (ejendomsværdiskat og kommunal ejendomsskat). SKAT vurderer alle ejendomme 1. oktober hvert andet år. Oplysninger vedr. Ejendoms- og indhentet d. 26. september 2013 Vurderingsår...MGNM Dato for seneste vurdering eller Ejendomsværdi...C]EGG]GGG<I] Grundværdi...BEN]EGG<I] Fradrag...G<I] ændring...gnængæmgnm Stuehusværdi...G<I] grundværdi...g<i] Det lokale skattecenter Kontaktoplysninger - forklaring... www adresse... Du kan se adressen for det lokale skattecenter på vurderingsmeddelelsen. Side 12 af 42

13 Økonomi Forfalden gæld til kommunen ÏÐÑ ÑÒª Ö%"-)(+!Ó(+0 Õ± œ± œ žœ± ± œ± Ø ± ž Ÿ ž ž ž ± œ Ôš...H?A ($%&&.! Õ Ù ± Svaret er kun tilgængelig for ejer og/eller fuldmagtshaver. Her angiver kommunen, om der til kommunen er utinglyste gældsposter/garantier/restancer, der hæfter på ejendommen og dermed overtages af en eventuel køber. Oplysninger vedr. Forfalden gæld til kommunen er indhentet d. 2. oktober 2013 Kommunen Side 13 af 42

14 Økonomi Huslejenævnssager ÏÐÑ ÑÒª œ± ±Û ÙÕœ Ÿ œ œ ž Ú.2(!6!Ó322)!" Ÿ ž...h?a I alle kommuner findes et huslejenævn, som afgør de tvister, der opstår imellem lejere og udlejere i private lejeboliger. Nævnet skal indberette sager til Nævnsdatabasen. Indberetningen omfatter sager, som modtages i nævnet den 1. september 2012 og senere. Der kan være tale om verserende og/eller afgjorte sager om fx huslejens størrelse. Oplysninger vedr. Huslejenævnssager er indhentet d. 26. september 2013 www adresse... Huslejenævnet i kommunen. Side 14 af 42

15 Økonomi Arbejderbolig ÏÐÑ ÑÒª Ü"4!6+!"4%( Ÿ ž š ± ±œž š Ÿ šž...h?a Arbejderboliger er ejendomme, hvor der er ydet statslån til køb af parcellen og opførsel af beboelsen. Lånet forfalder til ubetinget indfrielse ved ejerskifte, dog kan en efterlevende ægtefælle ansøge om gældsovertagelse. Der er bopælspligt for ejeren på ejendommen. Oplysninger vedr. Arbejderbolig er indhentet d. 26. september 2013 Statens Administration Telefonnummer adresse... www adresse... Side 15 af 42

16 Økonomi Jordrente ÏÐÑ ÑÒª,%"+"!0! Ÿ ž ±Ÿž ± ž ± œ...h?a Ejere af ejendomme, der påhviler jordrenteforpligtelse, skal betale en halvårlig afgift på 2% af ejendommens kontante grundværdi til staten. Jordrenteforpligtelsen kan overtages af en køber af ejendommen. Jordrenteforpligtelsen kan endvidere fjernes ved indbetaling af en såkaldt afløsningssum. Oplysninger vedr. Jordrente er indhentet d. 26. september 2013 Statens Administration Telefonnummer adresse... www adresse... Side 16 af 42

17 Økonomi Statstilskud efter stormfald ÏÐÑ ÑÒª Ý0)020 Þ œ± ± ± œ Õ ± ž ± ± œ ž ± œ±ž (2$.+!-0!"20%"&-)(+...H?A Staten kan efter ansøgning yde tilskud til oprydning eller gentilplantning af private fredskove, der er væltet som følge af storme. Oplysninger vedr. Statstilskud efter stormfald er indhentet d. 26. september 2013 www adresse... Stormrådet Side 17 af 42

18 Planer Zonestatus à%!20)0.2 ß ` a Î áž œ± ±Õœ œ± ± ž Ÿ ž...kzç=q? âãä² å æ½¼vwsvw xç½èséêvr}êv»½èëç½èséêvr Landet er opdelt i 3 zoner: by- og landzoner og sommerhusområder. Der gælder forskellige regler alt afhængig af hvilken zone, der er tale om. Hvilke arealer, der er by- eller landzone og sommerhusområder fremgår af planlovens 34. Oplysninger vedr. Zonestatus er indhentet d. 26. september 2013 Andel af matrikel dækket af zonen...n Kommunen Side 18 af 42

19 Planer Lokalplaner ìíî «ï%$)(ð()!" ñž ž ž ž œ ž Ÿ ž...¹p ò Bemærk, at oplysningen er opdelt i hhv. Lokalplaner og eventuelle Lokalplaner for ò älóiiô hiã delområder. Lokalplaner indeholder detaljerede og bindende bestemmelser for, hvordan et bestemt, afgrænset område må benyttes eller et projekt konkret skal udføres. Oplysninger vedr. Lokalplaner indhentet d. 26. september 2013 Plannummer...NGB Kommune...;VQJ?IK=ILW=SSXQ? Plantype...õ=<P>Á>PQ?I Planstatus...ö?J{PL?{ Beskrivelse af planstatus...ö?j{pl?{{[>\{pqj Dato for planens oprettelse i PlansystemDK...N ÆGUÆMGGE Dato for seneste ændring af planen...gcægmæmgng Dato for offentliggørelse af planforslag...mfænmænong Dato for vedtagelse af plan...mnægmænouo Dato for ikrafttrædelse af plan...mfænmænong G] Generel =I>=<P> Beskrivelse af generel Specifik Planzone...yzÇ=Q? anvendelse...õ?{{?i?[qjx\{i[ Maksimal bebyggelsesprocent for området...mbù Højeste andel af grundarealet, der må bebygges...gù Bygningernes maksimale rumfang ift. grundarealet...g Maksimalt antal etager...n Maksimal bygningshøjde... S] Mindst tilladte miljøklasse...g Maksimalt tilladte miljøklasse...g æ½¼vwsvw xç½èséêvr}êv»½èëç½èséêvr Maksimal bebyggelsesprocent for en ejendom...gù Minimum grundstørrelse...gst Link til plan...õ[q< Andel af matrikel dækket af plan...n Kommunen Side 19 af 42

20 Planer Lokalplaner ò ³ô ò ³ôälóiiô En lokalplan for er en underopdeling af en lokalplan. Der kan fx være overordnede rammer i lokalplanen, mens lokalplanen for delområdet udlægger mere detaljerede rammer. Se iøvrigt "Lokalplaner". Oplysninger vedr. Lokalplaner for er indhentet d. 26. september 2013 Nummer for Kommune...;VQJ?IK=ILW=SSXQ? Plantype...õ=<P>Á>PQÆJ?>=SIÈJ?I Planstatus...ö?J{PL?{ delområde...n Beskrivelse af planstatus...ö?j{pl?{{[>\{pqj Dato for planens oprettelse i PlansystemDK...MNÆGUÆMGGE Dato for seneste ændring af planen...gcægmæmgng Dato for offentliggørelse af planforslag...mfænmænong G] Dato for vedtagelse af plan...mnægmænouo Generel =I>=<P> Beskrivelse af generel Planzone...yzÇ=Q? Maksimal bebyggelsesprocent for området...mbù Højeste andel af grundarealet, der må bebygges...gù Bygningernes maksimale rumfang ift. grundarealet...g Maksimalt antal etager...n Maksimal bygningshøjde... S] Mindst tilladte miljøklasse...g æ½¼vwsvw xç½èséêvr}êv»½èëç½èséêvr Maksimalt tilladte miljøklasse...g Maksimal bebyggelsesprocent for en ejendom...gù Minimum grundstørrelse...gst Andel af matrikel dækket af plan...n Kommunen Side 20 af 42

21 Planer Varmeforsyning ìíî «*)"&!-%"2 Õ Ù ž ž ± ž œ ž œ œ ž šõ...¹p kô Bemærk, at oplysningen er opdelt i hhv. Forsyningsområde, Område med forsyningsforbud samt Område med tilslutningspligt. Aktuel varmeforsyning kan ses af BBR meddelelsen. ºúvû cddefghijklimhijk ô³ k³jã Et forsyningsområde er et område, som af kommunalbestyrelsen er godkendt til kollektiv varmeforsyning, dvs. fjernvarme eller individuel naturgasforsyning (også kaldt: forsyningsform). Oplysningen angiver, hvilken forsyningsform, der er til rådighed området. Hvis området ikke er udlagt til kollektiv varmeforsyning, har bygninger i området typisk individuelle opvarmningsformer, såsom oliefyr eller varmepumpe. Oplysninger vedr. Forsyningsområde er indhentet d. 26. september 2013 Er matrikelnummeret beliggende i et forsyningsområde?...¹p Navn på Forsyningsselskab...;ýHYR yã þü¹r Höˆ ÀRˆÀyˆ Kommunen Hvis det skønnes nødvendigt for gennemførelse af varmeplanlægningen, kan kommunen bestemme, at nærmere angivne opvarmningssystemer ikke må etableres i eksisterende eller ny bebyggelse inden for et afgrænset geografisk område. Sådanne foretages cddefghijklimhijk typisk i områder, der er eller vil blive udlagt til kollektiv varmeforsyning. Kommunalbestyrelsen kan give dispensation fra forsyningsforbuddet. Evt. dispensationer fremgår ikke af denne registrering. Oplysninger vedr. Område med forsyningsforbud er indhentet d. 26. september 2013 Er matriklen beliggende i et område med forsyningsforbud?...h?a ô ã k k Kommunen cddefghijklimhijk Kommunalbestyrelsen kan enten via et tilslutningsprojekt, som er reguleret i varmeforsyningsloven, eller en lokalplan, som er reguleret i planloven, pålægge tilslutningseller forblivelsespligt til den kollektive varmeforsyning i området. Oplysninger vedr. Område med tilslutningspligt er indhentet d. 26. september 2013 Er matriklen beliggende i et område med tilslutningspligt eller forblivelsespligt?...h?a Side 21 af 42

22 Kommunen Skolevej 53 Planer Varmeforsyning Side 22 af 42

23 Planer Kommunale anlægsprojekter ìíî «œ œ Î ž ÿ%&&.)(!)(ó2ð"%6!$0!" Õ š œ± œ ±š ± œ š Ÿ Ÿ ž Ô Õ ±...H?A cddefghijklimhijk Her oplyser kommunen om der for ejendommen er anlægsarbejder, hvortil kommunalbestyrelsen har givet anlægsbevilling, eller hvorom der er afsagt kendelse, som vil medføre, at ejendommen berøres fysisk, fx ved ekspropriation, eller medfører en udgift for ejeren. =Iö?A?=L IP [<\=SIÈJ? =I =I\zQ[QL\=SIÈJ?{ QL?Q Bemærkning fra kommunen... Oplysninger vedr. Kommunale anlægsprojekter er indhentet d. 2. oktober 2013 Har kommunalbestyrelsen givet bevilling til anlægsarbejder, der påvirker matriklen fysisk eller medfører en udgift?...h?a Kommunen Side 23 af 42

24 Vand Aktuelle afløbsforhold Ü$0.!((!)-(842-%" %(+ ` Î Ôšœ ž Ùž œ± ± ž Ÿ ž...ˆ =I\zQ[QL?Q\ cddefghijklimhijk I?Q\?PQ>øL For alle bebyggede ejendomme skal det oplyses, hvordan spildevand og regnvand bortledes. Der skelnes overordnet mellem om ejendommen er beliggende i eller udenfor et kloakeret område. Bebyggede ejendomme, der er beliggende i et kloakeret område kan inddeles efter om ejendommen ligger i et område, hvor regnvand (overfladevandet fra tage og befæstede arealer) og spildevand (køkken, toilet og bad mv.) ledes til to separate rørsystemer eller om alt bortledes i ét og samme rørsystem. Bebyggede ejendomme, der er beliggende udenfor et kloakeret område eller er udtrådt af kloakfællesskab, kan inddeles efter den måde spildevandet behandles. Oplysninger vedr. Aktuelle afløbsforhold er indhentet 26. september 2013 Afløbsforhold...ˆ =I\zQ[QL?Q\I?Q\?PQ>øL Kommunen Side 24 af 42

25 Vand Aktuel vandforsyning î Ü$0.!(3)+-%"2 Î ± ž œ œ± ± ž Ÿ ž...ˆ>s?q{ =I\zQ[QL\PQ>øLÂ{[J>[L?I?=?Q{>[L{Å =I\zQ[QL\PQ>øLÂ{[J>[L?I?=?Q{>[L{Å Oplysningen viser hvilken form for vandforsyning en ejendom er tilkoblet, fx alment eller privat alment vandforsyningsanlæg, brønd, vandindvindingsanlæg (egen boring), ikke alment vandforsyningsanlæg eller blandet vandforsyning. Oplysninger vedr. Aktuel vandforsyning er indhentet d. 26. september 2013 Kommunen Side 25 af 42

26 Vand Spildevandsplan î Ýð Ÿ ž (+!3)+2ð() š ž œ œ Ÿ =I?>[LL?I[QL?Q{?<Q[\<J=<XS?Q{P{[=Q[öPQJ Z?QZ=>J{[><=SSXQ?Q\=Á>z\Q[QL?IDKXIJ??A?QJ=SS?Q\P >VK\\z\{?S Bemærkning fra kommunen... œ± ± œ ± ž œ œ œ ž Ùž...H?A Her oplyser kommunen, om der i kommunens spildevandsplan (inkl. tillæg) er vedtagelser, der vil ændre ejendommens afløbsforhold. Oplysninger vedr. Spildevandsplan er indhentet d. 2. oktober 2013 Kommunen Side 26 af 42

27 Vand Grundvand - Drikkevandsinteresser î Ÿ ž ".+3)+5 " š ±ž $$!3)+2 0!"!22!" œ ± œœ...¹p cddefghijklimhijk Oplysningen viser, om ejendommen er beliggende indenfor et drikkevandsområde. Afhængig af drikkevandsområdets kategorisering kan der være begrænsninger for anvendelse af ºúvû vûú½¼vt¾»s arealerne på ejendommen. Oplysninger vedr. Grundvand - Drikkevandsinteresser er indhentet d. 26. september 2013 Er matriklen beliggende i et med drikkevandsinteresser?...¹p Se kort for matriklen på Danmarks Miljøportal...õ[Q< Type af Kommunen Side 27 af 42

28 Vand Grundvand - Nitratfølsomme indvindingsområder î Ÿ ž ".+3)+5/ š ± ± ± Ô œž 0")0-8(2%&&! +3 ± œž + 2%&"+!"...H?A Områder, hvor grundvandet er særlig sårbart overfor nedsivning af nitrat. Registreringen har betydning for arealanvendelsen og kan betyde rådighedsindskrænkelse f.eks. af landbrugsproduktion. Oplysninger vedr. Grundvand - Nitratfølsomme indvindingsområder er indhentet d. 26. september 2013 Kommunen Side 28 af 42

29 Jordforurening Lettere jordforurening a baa ï!00!"!6%"+-%"."! Ÿ ž š ±ž œœ Ø ±œž ±± ž Õ ±...¹P i Bemærk, at oplysningen er opdelt i hhv. Områdeklassificering og Anden viden. Se iøvrigt jordforureningsattesten. cddefghijklimhijk ô ³ k cddefghijklimhijk ºúvû vûú½¼vt¾»s Kommunen oplyser her, om kommunen har anden viden vedr. lettere jordforurening for den konkrete ejendom. Det er viden om at jorden på ejendommen er lettere forurenet, selvom ejendommen ikke er omfattet af områdeklassificering. Se iøvrigt områdeklassificering. Hvis ejendommen er omfattet af lettere forurening, kan der være anmeldepligt ved større jordflytning. Oplysninger vedr. Anden viden er indhentet d. 2. oktober 2013 Er der anden viden om lettere jordforurening vedr. matriklen?...h?a Kommunen Her svarer kommunen, om ejendommen ligger i et område, hvor jorden antages at være lettere forurenet. Hvis ejendommen er omfattet af lettere forurening, kan der være anmeldepligt ved større jordflytning. Oplysninger vedr. Områdeklassificering er indhentet d. 26. september 2013 Er matriklen beliggende i et større område klassificeret som lettere forurenet?...¹p Se kort for matriklen på Danmarks Miljøportal...õ[Q< Kommunen Side 29 af 42

30 Natur, skov og landbrug Fredskov Ö"!+2$%3 `_a Ê ` a Ÿ ž ± œ ž œ ±...H?A Når en skov er fredskovspligtig, betyder det, at den, der ejer skovarealet, til enhver tid har pligt til at anvende det til skovbrugsformål. Med fredskovspligten følger desuden en række regler, der tilsammen sikrer den langsigtede skovdyrkning. Oplysninger vedr. Fredskov er indhentet d. 26. september 2013 Naturstyrelsens lokale enhed www adresse... Side 30 af 42

31 Natur, skov og landbrug Majoratsskov î ÐÑÑ íî 7)6%")022$%3 ž± ± Ÿž ±œœ ž Ÿ ž...h?a Ifølge skovloven skal majoratsskov bevares under samme ejer. Naturstyrelsen i form af den lokale enhed kan give tilladelse til at ophæve majoratsskov noteringen på hele eller dele af skoven. Oplysninger vedr. Majoratsskov er indhentet d. 26. september 2013 www adresse... Naturstyrelsens lokale enhed Side 31 af 42

32 Natur, skov og landbrug Beskyttet natur î ÐÑÑ íî š œ ±± ±Õ ± š œ ±± Ôš Ÿ ž!2$00!0)0." ² ã...h?a Bemærk, at oplysningen er opdelt i hhv. "Beskyttede naturtyper" og "Beskyttede vandløb". ² ij Naturtyper som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3. Tilstandsændring af beskyttet natur kræver tilladelse (dispensation). Et beskyttet areal kan i årenes løb ændre sig så meget, at det ikke længere er beskyttet. Omvendt kan et areal som i dag ikke er beskyttet, ændre sig, så det bliver det. Det er de faktiske forhold på arealet (størrelse, botanik, omlægningshyppighed m. m.) der afgør, om det er beskyttet eller ej. Registreringen er derfor vejledende. Hvorvidt et areal er beskyttet eller ej, vil i tvivlstilfælde blive afgjort ved en besigtigelse og vurdering af arealet. Oplysninger vedr. Beskyttede naturtyper er indhentet d. 26. september 2013 Kommunen Oplysningen indeholder registreringer af de vandløb, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3. Et vandløb er kun beskyttet, hvis det er udpeget som beskyttet. Tilstandsændring af beskyttet natur kræver kommunens dispensation. Oplysninger vedr. Beskyttede vandløb er indhentet d. 26. september 2013 Kommunen Side 32 af 42

33 Natur, skov og landbrug Internationale naturbeskyttelsesområder î ÐÑÑ íî Õ ±œž 0!")0 %)(!)0."4!2$00!(2!2%&"+!" ± ± ž ± ±Õ š œ ±± œ œž ãkj ô hj ô ô Ÿ ž...h?a Internationale naturbeskyttelsesområder består af hhv. Fuglebeskyttelsesområder, Habitatområder samt Ramsarområder. Levestederne for mange fuglearter forringes eller er direkte truede. Fuglebeskyttelsesområder er med til at opretholde og sikre levestederne. I Danmark er områderne især vigtige for mange vandfugle. Hvis ejendommen er beliggende indenfor et fuglebeskyttelsesområde, kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommen. Oplysninger vedr. Fuglebeskyttelsesområder er indhentet d. 26. september 2013 www adresse... Naturstyrelsen og kommunen Danmark har 261 habitatområder. Hvert område er udpeget dels for at beskytte dels for at genoprette en gunstig bevaringsstatus for bestemte naturtyper og arter af dyr og planter. Hvis ejendommen er beliggende indenfor et habitatområde, kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommen. Oplysninger vedr. Habitatområder er indhentet d. 26. september 2013 www adresse... Naturstyrelsen og kommunen Danmark har 27 ramsarområder, der er vådområder med særlig betydning for fugle. Hvis ejendommen er beliggende indenfor et ramsarområde, kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommen. Oplysninger vedr. Ramsarområder er indhentet d. 26. september 2013 www adresse... Naturstyrelsen og kommunen Side 33 af 42

34 Natur, skov og landbrug Landbrugspligt î ÐÑÑ íî ï)+4".2ð( Ÿ ž ± š Õ œ ±...H?A 0 Der er som udgangspunkt landbrugspligt på alle ejendomme, der er over 2 ha ( m²). Når en ejendom er noteret med landbrugspligt, er den omfattet af landbrugslovens regler. Det betyder, at der gælder særlige regler for disse ejendomme f.eks. ved køb og salg. Oplysninger vedr. Landbrugspligt er indhentet d. 26. september 2013 NaturErhvervstyrelsen Telefonnummer adresse... www adresse... Side 34 af 42

35 Natur, skov og landbrug Naturperler î ÐÑÑ íî /)0."ð!"(!" Õ ±œž ±Õ Ÿ ž...h?a Naturperler er særligt værdifulde og svært tilgængelige græs- og naturarealer, der er beliggende indenfor særligt følsomme landbrugsområder (SFL). Hvis der er naturperler på ejendommen, kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommen. Oplysninger vedr. Naturperler er indhentet d. 26. september 2013 Center for Arealtilskud, NaturErhvervstyrelsen Telefonnummer adresse... www adresse... Side 35 af 42

36 Bygge- og beskyttelseslinjer Skovbyggelinjer Ý$%34!( Ž 6!" Ê a Ÿ ž š ž œ ž š Ÿ...H?A Skovbyggelinjen er en zone på 300 m omkring skove. Skovbyggelinjen gælder for alle offentlige skove og for private skove med et sammenhængende areal på mindst 20 ha. Indenfor byggelinjen er der forbud mod at bygge. Byggelinjen kan enten være registreret som gældende eller ophævet. Oplysninger vedr. Skovbyggelinje er indhentet d. 26. september 2013 Kommunen Side 36 af 42

37 Bygge- og beskyttelseslinjer Sø- og åbeskyttelseslinjer «Ñ «Ð «í«íª «Ý85%4!2$00!(2!2( Ÿ ž š ž œô 6!" µj š œ ±± œ œ Ÿ...H?A Bemærk, at oplysningen er opdelt i hhv. Søbeskyttelseslinjer og Åbeskyttelseslinjer.!j Søbeskyttelseslinien har til formål at sikre søer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og spredningskorridorer for plante- og dyreliv. Indenfor beskyttelseslinien er der generelt forbud mod ændringer, d.v.s. der må ikke placeres bebyggelse, foretages ændringer i terrænet, beplantningen o.l. Oplysninger vedr. Søbeskyttelseslinje er indhentet d. 26. september 2013 Kommunen Åbeskyttelseslinjen har til formål at sikre åer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og spredningskorridorer for plante- og dyreliv. Der er indenfor beskyttelseslinien tale om et generelt forbud mod ændringer. Oplysninger vedr. Åbeskyttelseslinje er indhentet d. 26. september 2013 Kommunen Side 37 af 42

38 Bygge- og beskyttelseslinjer Kirkebyggelinjer «Ñ «Ð «í«íª «ÿ Ÿ ž "$!4!( š ž š Ÿ...H?A 6!" Kirkebyggelinjen er en 300 m beskyttelseszone målt fra kirkebygningen. Den skal sikre, at der ikke opføres bebyggelse over 8,5 m, som virker skæmmende på kirken. Oplysninger vedr. Kirkebyggelinjer er indhentet d. 26. september 2013 Kommunen Side 38 af 42

39 Bygge- og beskyttelseslinjer Klitfredningslinje «Ñ «Ð «í«íª «ÿ( Ÿ ž 0-"!+ š ž ± œ Ÿ...H?A 2( 6! Klitfredningslinjen er en 300 meter beskyttelseszone langs den jyske vestkyst imod Skagerrak og Vesterhavet. Det er ikke tilladt at ændre tilstanden af klitfredede arealer eller at udøve aktiviteter, der kan føre til øget risiko for sandflugt. Oplysninger vedr. Klitfredningslinje er indhentet d. 26. september 2013 www adresse... Naturstyrelsens lokale enhed Side 39 af 42

40 Bygge- og beskyttelseslinjer Strandbeskyttelseslinje «Ñ «Ð «í«íª «Ý0")+4!2$00!(2!2( Ÿ ž š ž œ± š œ ±± œ œ Ÿ...H?A 6! I åbne landskaber ligger strandbeskyttelseslinjen typisk 300 m fra kysten. I bebyggede områder typisk 100 m eller mindre fra kysten. Indenfor en strandbeskyttelseslinje må der blandt andet ikke placeres bebyggelse som fx bygninger, skure, campingvogne og master eller foretages ændringer i terrænet, tilplantning eller hegning. Oplysninger vedr. Strandbeskyttelseslinje er indhentet d. 26. september 2013 Naturstyrelsens lokale enhed www adresse... Side 40 af 42

41 Bygge- og beskyttelseslinjer Beskyttede sten- og jorddiger «Ñ «Ð «í«íª «š œ ±± œ±!2$00!+!20!5%6%"++ Ÿž Ÿ ž!"...h?a Oplysningen omfatter sten- og jorddiger, som er beskyttet mod tilstandsændringer, jf. museumsloven. Oplysningen er vejledende og må derfor ikke anvendes til at afgøre, om der er beskyttede diger i et område. Oplysninger vedr. Beskyttede sten- og jorddiger er indhentet d. 26. september adresse... www adresse... Kulturstyrelsen Side 41 af 42

42 Miljøsag Miljøsag 7 " # ` (682) ŸÔœ Ÿ ž...h?a cddefghijklimhijk Detaljerede oplysninger om eventuelle miljøsager er kun tilgængelig for ejer og/eller {?J?XJ\<I[ { IPI?L[=Q?Q\ZA?SS?\[J?] Bemærkning fra kommunen. Her angiver kommunen om der er relevante, igangværende miljøsager på ejendommen. Miljøsager er sager, der behandles i kommunen efter reglerne i lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning. Oplysninger vedr. Miljøsag er indhentet d. 2. oktober 2013 Er der igangværende vedrørende matrikelnummeret?...h?a Bilag vedr. miljøsag...;?k[>pl$bf N FGUo Kommunen Side 42 af 42

For ejendommen Bredgade 29, 1, 1260 København K

For ejendommen Bredgade 29, 1, 1260 København K For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 192 Sankt Annæ Øster Kvarter, København Grundareal... 495 m² Ejendomsnummer:... 805476 Kommune:... Københavns Kommune Ejerlejlighedsnummer:... 2 Ejendomstype:...

Læs mere

Ejendommens adresse:...!"#$%&%" Grundareal... Ejendomsnummer:...3!4( Ejerforhold:...)++% Antal enheder:...!

Ejendommens adresse:...!#$%&% Grundareal... Ejendomsnummer:...3!4( Ejerforhold:...)++% Antal enheder:...! Ejendommens adresse:...!"#$%&%" DEFGHIGHJKLMNEIOFPIIQRSTFSGUVEGFSGWUXYSIZEVI 789:;?@A=B:9>A?AB8

Læs mere

For ejendommen Munke Mose Allé 7, 5000 Odense C

For ejendommen Munke Mose Allé 7, 5000 Odense C For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 41c Vestermarken, Odense Jorder Grundareal...3480 m² Ejendomsnummer:...171532 Kommune:... Odense Kommune Ejerforhold:... Forening, legat eller selvejende

Læs mere

Dybendalsvej 11 4000 Roskilde

Dybendalsvej 11 4000 Roskilde Rapport-ID: 19b837a6-f078-4635-944a-465c968faed7 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere

For ejendommen Stubbevangen 11, 5700 Svendborg

For ejendommen Stubbevangen 11, 5700 Svendborg For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 20er Sørup, Svendborg Jorder Grundareal...1711 m² Ejendomsnummer:...102147 Kommune:...SVENDBORG KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen

Læs mere

For ejendommen Byggebjerg 25, 6534 Agerskov

For ejendommen Byggebjerg 25, 6534 Agerskov For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...021470 Kommune:...TØNDER KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende Antal matrikelnumre:... 5 Detaljeret information

Læs mere

Søndergade 4B 6280 Højer

Søndergade 4B 6280 Højer Rapport-ID: d441fbfa-f702-4fe9-a784-c2464601c898 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere

Resumé. Skolevej 53 6430 Nordborg. Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408. Rapport købt 26/9 2013

Resumé. Skolevej 53 6430 Nordborg. Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408. Rapport købt 26/9 2013 Resumé Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet

Læs mere

Borupvej 11 9510 Arden

Borupvej 11 9510 Arden Rapport-ID: 9026dd3c-8a45-4f05-986c-6a73f46472e1 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere

Toldbodgade 17 4800 Nykøbing F. Rapport købt 11. marts 2013

Toldbodgade 17 4800 Nykøbing F. Rapport købt 11. marts 2013 Læsevejledning Toldbodgade 17 Læsevejledning Ejendomsdatarapporten indeholder oplysninger, der er nødvendige i forbindelse med ejendomshandel. Oplysningerne indhentes fra offentlige registre, og ved at

Læs mere

Hultmannsvej 10 2900 Hellerup

Hultmannsvej 10 2900 Hellerup Rapport-ID: fca63ba9-f7f1-472b-9617-8247d60cb3ff Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere

Storegade 11 6261 Bredebro

Storegade 11 6261 Bredebro Rapport-ID: 60ac3f28-8090-4dde-9eb4-8ae5785ad8f2 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere

For ejendommen Esrumvej 251, 3000 Helsingør

For ejendommen Esrumvej 251, 3000 Helsingør For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 1g Teglstrup Hegn, Hellebæk Grundareal...2792 m² Ejendomsnummer:...251530 Kommune:... HELSINGØR KOMMUNE Ejerforhold:...Staten Enhedens samlede areal:...

Læs mere

For ejendommen Hingeballevej 8, 8620 Kjellerup

For ejendommen Hingeballevej 8, 8620 Kjellerup For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...027736 Kommune:... Silkeborg Kommune Ejerforhold:... Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme,

Læs mere

For ejendommen Ejstrupholmvej 1, 7330 Brande

For ejendommen Ejstrupholmvej 1, 7330 Brande For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...5eæ Brande By, Brande Grundareal...9274 m² Ejendomsnummer:...004435 Kommune:... Ikast-Brande Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er

Læs mere

For ejendommen Gyldenløvesvej 46, 9400 Nørresundby

For ejendommen Gyldenløvesvej 46, 9400 Nørresundby For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 63m Nr. Uttrup By, Hvorup Grundareal...1275 m² Ejendomsnummer:...614371 Kommune:... AALBORG KOMMUNE Ejerforhold:...Staten Enhedens samlede areal:...

Læs mere

For ejendommen Staushedevejen 45, 6622 Bække

For ejendommen Staushedevejen 45, 6622 Bække For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...045685 Kommune:... VEJEN KOMMUNE Ejerforhold:... Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme,

Læs mere

For ejendommen Østergade 17, 4, 1100 København K

For ejendommen Østergade 17, 4, 1100 København K For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 15 Øster Kvarter, København Grundareal... 379 m² Ejendomsnummer:...824985 Kommune:... Københavns Kommune Ejerlejlighedsnummer:... 6 Ejendomstype:...

Læs mere

For ejendommen Færgevej 39, 6430 Nordborg

For ejendommen Færgevej 39, 6430 Nordborg For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...279 Mjels, Oksbøl Grundareal...6860 m² Ejendomsnummer:...013461 Kommune:... Sønderborg Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

For ejendommen Bavnehøj Allé 36, ST, 2450 København SV

For ejendommen Bavnehøj Allé 36, ST, 2450 København SV For ejendommen, 2450 København SV Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 18au Valby, København Grundareal...3099 m² Ejendomsnummer:...039897 Kommune:... Københavns Kommune Ejendomstype:... Bygning på matrikel

Læs mere

For ejendommen Østergade 27A, 9870 Sindal

For ejendommen Østergade 27A, 9870 Sindal For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 3ev Sindal By, Sindal Grundareal...1782 m² Ejendomsnummer:...033274 Kommune:...Hjørring Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

For ejendommen P A Wedels Vej 2, ST, 5881 Skårup Fyn

For ejendommen P A Wedels Vej 2, ST, 5881 Skårup Fyn For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...073287 Kommune:...SVENDBORG KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende Enhedens samlede areal:... 372 m² Anvendelse:...

Læs mere

For ejendommen Højstrupvej 1, 4200 Slagelse

For ejendommen Højstrupvej 1, 4200 Slagelse For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 9 Slagstrup, Slagelse Jorder Grundareal... 12112 m² Ejendomsnummer:...024110 Kommune:...SLAGELSE KOMMUNE Ejerforhold:...Staten Enhedens samlede areal:...

Læs mere

For ejendommen Sankt Ibs Alle 79, 2630 Taastrup

For ejendommen Sankt Ibs Alle 79, 2630 Taastrup For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...7hr Høje-Taastrup By, Rønnevang Grundareal... 219 m² Ejendomsnummer:...074623 Kommune:... HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Ejerforhold:... Privatpersoner eller interessentskab

Læs mere

Vinkelvej 36A 8800 Viborg

Vinkelvej 36A 8800 Viborg Rapport-ID: 94ee6011-6e15-4ea4-a695-ad9cf0610025 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere

Krudtløbsvej 2A 1439 København K

Krudtløbsvej 2A 1439 København K Rapport-ID: cf684530-32b8-4995-ab94-2d16a927e2b1 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere

For ejendommen, Detaljeret information om ejendommen

For ejendommen, Detaljeret information om ejendommen For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...006841 Kommune:...TØNDER KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende Antal matrikelnumre:... 2 Detaljeret information

Læs mere

For ejendommen Sankt Ibs Alle 17, 2630 Taastrup

For ejendommen Sankt Ibs Alle 17, 2630 Taastrup For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 7hh Høje-Taastrup By, Rønnevang Grundareal... 342 m² Ejendomsnummer:...073996 Kommune:... HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Ejerforhold:... Privatpersoner eller

Læs mere

For ejendommen Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup

For ejendommen Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 2a Sønderup By, Sønderup Grundareal...1816 m² Ejendomsnummer:...007439 Kommune:...Rebild Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

For ejendommen Nødebo Skovvænge 30, 3480 Fredensborg

For ejendommen Nødebo Skovvænge 30, 3480 Fredensborg For ejendommen, 3480 Fredensborg Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 3bn Nødebo By, Nødebo Grundareal...1200 m² Ejendomsnummer:...073585 Kommune:... HILLERØD KOMMUNE Ejerforhold:... Privatpersoner eller

Læs mere

For ejendommen Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby

For ejendommen Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 39u Lindholm By, Lindholm Grundareal... 579 m² Ejendomsnummer:...299890 Kommune:... AALBORG KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er

Læs mere

For ejendommen Gyldenbjergsvej 29, 5700 Svendborg

For ejendommen Gyldenbjergsvej 29, 5700 Svendborg For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...70l Sørup, Svendborg Jorder Grundareal... 671 m² Ejendomsnummer:...035822 Kommune:...SVENDBORG KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er

Læs mere

For ejendommen Løvenholmvej 2A, 8930 Randers NØ

For ejendommen Løvenholmvej 2A, 8930 Randers NØ For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 1nk Bjellerup Ladegård, Dronningborg Grundareal...5061 m² Ejendomsnummer:...025155 Kommune:... RANDERS KOMMUNE Ejerlejlighedsnummer:... 110 Ejendomstype:...

Læs mere

For ejendommen Rakkebyvej 224, 9800 Hjørring

For ejendommen Rakkebyvej 224, 9800 Hjørring For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 34f Rakkeby By, Rakkeby Grundareal...9644 m² Ejendomsnummer:...028887 Kommune:...Hjørring Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

IKKE KOMPLET RAPPORT For ejendommen P.N. Lagonis Vej 1, 6500 Vojens

IKKE KOMPLET RAPPORT For ejendommen P.N. Lagonis Vej 1, 6500 Vojens For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 198 Vojens Ejerlav, Vojens Grundareal...4664 m² Ejendomsnummer:...017746 Følgende oplysninger mangler fortsat at blive leveret til din rapport: Spildevandsplan

Læs mere

For ejendommen Frederikshavnsvej 1, 9870 Sindal

For ejendommen Frederikshavnsvej 1, 9870 Sindal For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...034017 Kommune:...Hjørring Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende Antal matrikelnumre:... 5 Antal bygninger:... 4

Læs mere

For ejendommen Græsvængevej 10, 5960 Marstal

For ejendommen Græsvængevej 10, 5960 Marstal For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 17i Kragnæs, Marstal Grundareal...1246 m² Ejendomsnummer:...001488 Kommune:... ÆRØ KOMMUNE Ejerforhold:... Privatpersoner eller interessentskab Enhedens

Læs mere

Skolevej Lunderskov

Skolevej Lunderskov Rapport-ID: a08a6119-9ddf-476d-b01e-87409432a566 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere

For ejendommen Hejnsvigvej 12, 7190 Billund

For ejendommen Hejnsvigvej 12, 7190 Billund For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...1b Grene By, Grene Grundareal... 29760 m² Ejendomsnummer:...000509 Kommune:... Billund Kommune Ejerforhold:... Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen

Læs mere

For ejendommen Hovedvejen 161, 8723 Løsning

For ejendommen Hovedvejen 161, 8723 Løsning For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...45b Ølsted By, Ølsted Grundareal...2788 m² Ejendomsnummer:...006024 Kommune:... HEDENSTED KOMMUNE Ejerforhold:...Staten Enhedens samlede areal:... 167

Læs mere

Smørum Bygade 17 2765 Smørum

Smørum Bygade 17 2765 Smørum Rapport-ID: 221cf0b1-9c2d-4390-a960-eac78152fd42 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere

For ejendommen Thorvaldsensvej 83, 7000 Fredericia

For ejendommen Thorvaldsensvej 83, 7000 Fredericia For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 75æ Fredericia Kobbeljorder Grundareal... 240 m² Ejendomsnummer:...144451 Kommune:... Fredericia Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen

Læs mere

For ejendommen Græsgangen 1, 4100 Ringsted

For ejendommen Græsgangen 1, 4100 Ringsted For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:... 125383 Kommune:... Ringsted kommune Ejerforhold:... Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessentskab) Antal matrikelnumre:... 2

Læs mere

For ejendommen Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

For ejendommen Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V For ejendommen, 1654 København V Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 630 Udenbys Vester Kvarter, København Grundareal...1204 m² Ejendomsnummer:...009408 Kommune:... Københavns Kommune Ejerforhold:... Den

Læs mere

For ejendommen Over Viskumvej 6, 8830 Tjele

For ejendommen Over Viskumvej 6, 8830 Tjele For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 4g Over Viskum By, Viskum Grundareal... 11666 m² Ejendomsnummer:...218091 Kommune:... VIBORG KOMMUNE, Ejerforhold:... Andet, herunder moderejendomme

Læs mere

For ejendommen Jernbanegade 13, 8882 Fårvang

For ejendommen Jernbanegade 13, 8882 Fårvang For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...25a Fårvang By, Tvilum Grundareal...2551 m² Ejendomsnummer:...003206 Kommune:... Silkeborg Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

Vesterkøb 1 2640 Hedehusene

Vesterkøb 1 2640 Hedehusene Rapport-ID: 5dcb4c69-8f1f-4368-9aff-3367146cff0b Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere

For ejendommen, Detaljeret information om ejendommen

For ejendommen, Detaljeret information om ejendommen For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 40ax Stenløse By, Stenløse Grundareal... 16783 m² Ejendomsnummer:...015321 Kommune:... EGEDAL KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er

Læs mere

For ejendommen Husbondvej 64, 8850 Bjerringbro

For ejendommen Husbondvej 64, 8850 Bjerringbro For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 8b Vindum By, Vindum Grundareal...3034 m² Ejendomsnummer:...203329 Kommune:... VIBORG KOMMUNE, Ejerforhold:... Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser,

Læs mere

For ejendommen Vesterkøb 1, 2640 Hedehusene

For ejendommen Vesterkøb 1, 2640 Hedehusene For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 1t Kallerup Gde., Hedehusene Grundareal...3758 m² Ejendomsnummer:...091706 Kommune:... HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Ejerforhold:... Privat andelsboligforening

Læs mere

For ejendommen Eskerodvej 50, 8543 Hornslet

For ejendommen Eskerodvej 50, 8543 Hornslet For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 2b Hornslet By, Hornslet Grundareal... 13067 m² Ejendomsnummer:...021319 Kommune:... Syddjurs Kommune Ejerforhold:... Privatpersoner eller interessentskab

Læs mere

For ejendommen Hf. Elmebo 46, 2300 København S

For ejendommen Hf. Elmebo 46, 2300 København S For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 49 Sundby Overdrev, København Grundareal... 22334 m² Ejendomsnummer:...477983 Kommune:... Københavns Kommune Ejendomstype:... Bygning på matrikel (lejet

Læs mere

Bjørnskovvej Agerskov

Bjørnskovvej Agerskov Rapport-ID: 1c993ae2-b994-4009-bc83-21370dbe5df1 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere

For ejendommen Rosenvej 41, 6400 Sønderborg

For ejendommen Rosenvej 41, 6400 Sønderborg For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...352 Ullerup Ejerlav, Ullerup Grundareal...2471 m² Ejendomsnummer:...014540 Kommune:... Sønderborg Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen

Læs mere

Appendiks. Strandgade 44G, 2 TV 1401 København K. Rapport-ID: a7447196-d8d4-47ed-8adf-6402be694681. Rapport købt 13/3 2014

Appendiks. Strandgade 44G, 2 TV 1401 København K. Rapport-ID: a7447196-d8d4-47ed-8adf-6402be694681. Rapport købt 13/3 2014 Appendiks Strandgade 44G, 2 TV Rapport-ID: a7447196-d8d4-47ed-8adf-6402be694681 Appendiks for ejendomsdatarapporten indeholder generelle, uddybende informationer om de oplysninger, der indgår i ejendomsdatarapporten.

Læs mere

For ejendommen Skolevej 17, 8654 Bryrup

For ejendommen Skolevej 17, 8654 Bryrup For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...3cy Velling By, Bryrup Grundareal... 557 m² Ejendomsnummer:...024346 Kommune:... Silkeborg Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

For ejendommen Fittingvej 32, 6623 Vorbasse

For ejendommen Fittingvej 32, 6623 Vorbasse For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 4al Fitting By, Vorbasse Grundareal...9105 m² Ejendomsnummer:...000378 Kommune:... Billund Kommune Ejerforhold:... Aktie-, anpart- eller andet selskab

Læs mere

For ejendommen, Detaljeret information om ejendommen

For ejendommen, Detaljeret information om ejendommen For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...21e Vonsild By, Vonsild Grundareal... 45050 m² Ejendomsnummer:...202046 Kommune:... KOLDING KOMMUNE Ejerforhold:...Staten Detaljeret information om ejendommen

Læs mere

For ejendommen Strandmarksvejen 2, 3730 Nexø

For ejendommen Strandmarksvejen 2, 3730 Nexø For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 28c Povlsker Grundareal...9694 m² Ejendomsnummer:...132046 Kommune:...BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Ejendomstype:... Ejendommen har lejet dele af sin grund

Læs mere

For ejendommen, Detaljeret information om ejendommen

For ejendommen, Detaljeret information om ejendommen For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...004025 Kommune:... Mariagerfjord Kommune Ejerforhold:... Privatpersoner eller interessentskab Antal matrikelnumre:... 2 Detaljeret information

Læs mere

For ejendommen Kløvkærvej 6, 6000 Kolding

For ejendommen Kløvkærvej 6, 6000 Kolding For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 13gz Seest By, Seest Grundareal...6200 m² Ejendomsnummer:...076132 Kommune:... KOLDING KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

For ejendommen Østergade 23, 8870 Langå

For ejendommen Østergade 23, 8870 Langå For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 14d Laurbjerg By, Laurbjerg Grundareal... 930 m² Ejendomsnummer:...018114 Kommune:... FAVRSKOV KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen

Læs mere

Mosedalen Nykøbing Sj

Mosedalen Nykøbing Sj Rapport-ID: f09c080d-f1c9-4a77-b698-0b78f8fad8df Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere

For ejendommen Midstrupvej 20, 8620 Kjellerup

For ejendommen Midstrupvej 20, 8620 Kjellerup For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...2b Hindbjerg By, Levring Grundareal... 70422 m² Ejendomsnummer:...027600 Kommune:... Silkeborg Kommune Ejerforhold:... Andet, herunder moderejendomme

Læs mere

Helårsgrund HENRYJAKOBSENSVÆNGE7,4581RØRVIG BYGDITDRØMMEHUSIATTRAKTIVTKVARTER

Helårsgrund HENRYJAKOBSENSVÆNGE7,4581RØRVIG BYGDITDRØMMEHUSIATTRAKTIVTKVARTER Helårsgrund Kontant: 160.000 Ejerudgiftpr.md.: 664 Udbetaling: 25.000 Brt./Nt.ekskl.ejerudg.: 950/710 Grundm 2 : 1.176 Sag: 014-J03604 Ansvarligejendomsmægler: HenrikLarsen Ejendomsmægler&valuar,MDE HENRYJAKOBSENSVÆNGE7,4581RØRVG

Læs mere

For ejendommen Gammel Køge Landevej 857, 2665 Vallensbæk Strand

For ejendommen Gammel Køge Landevej 857, 2665 Vallensbæk Strand For ejendommen, 2665 Vallensbæk Strand Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 23b Vallensbæk By, Vallensbæk Grundareal...4000 m² Ejendomsnummer:...013860 Kommune:... Vallensbæk Kommune Ejerforhold:...Staten

Læs mere

For ejendommen Østergade 18, 9760 Vrå

For ejendommen Østergade 18, 9760 Vrå For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 1kø Nr. Vrå By, Vrå Grundareal... 901 m² Ejendomsnummer:...030709 Kommune:...Hjørring Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

For ejendommen Lundevej 2, 5935 Bagenkop

For ejendommen Lundevej 2, 5935 Bagenkop For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 2c Søndenbro By, Magleby Grundareal...1551 m² Ejendomsnummer:...010958 Kommune:... Langeland kommune Ejerforhold:...Staten Enhedens samlede areal:...

Læs mere

Klostergade Kolding

Klostergade Kolding Rapport-ID: 14e7fff8-7e5f-4f3b-bd7a-f618ff484e69 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere

For ejendommen Elkjærhøjevej 3, 7190 Billund

For ejendommen Elkjærhøjevej 3, 7190 Billund For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...001276 Kommune:... Billund Kommune Ejerforhold:... Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme,

Læs mere

For ejendommen Oldenborggade 7, 7000 Fredericia

For ejendommen Oldenborggade 7, 7000 Fredericia For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...082235 Kommune:... Fredericia Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende Antal matrikelnumre:... 3 Antal enheder:...

Læs mere

For ejendommen Vranderupvej 15, 6000 Kolding

For ejendommen Vranderupvej 15, 6000 Kolding For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 11ed Seest By, Seest Grundareal... 22719 m² Ejendomsnummer:...218565 Kommune:... KOLDING KOMMUNE Ejendomstype:... Bygning på matrikel (lejet grund) Ejerforhold:...

Læs mere

Gerlachsgade Sønderborg

Gerlachsgade Sønderborg Rapport-ID: dc108085-bff3-44ca-b09c-b0eaaf39ab5b Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere

Strandgade 44G, 2 TV 1401 København K

Strandgade 44G, 2 TV 1401 København K Strandgade 44G, 2 TV Rapport-ID: a7447196-d8d4-47ed-8adf-6402be694681 En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten oplysninger

Læs mere

For ejendommen Sandvigsvej 2, 2670 Greve

For ejendommen Sandvigsvej 2, 2670 Greve For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 14i Greve By, Greve Grundareal... 875 m² Ejendomsnummer:... 092564 Kommune:... GREVE KOMMUNE Ejerforhold:... Privatpersoner eller interessentskab Enhedens

Læs mere

Boholtevej Køge

Boholtevej Køge Rapport-ID: bd208da9-a6dc-4fdc-b75a-8e977a0361d0 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere

For ejendommen Stationsvej 82, 7000 Fredericia

For ejendommen Stationsvej 82, 7000 Fredericia For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 13q Pjedsted By, Pjedsted Grundareal... 11705 m² Ejendomsnummer:...100683 Kommune:... Fredericia Kommune Ejerforhold:...Staten Antal bygninger:... 6

Læs mere

IKKE KOMPLET RAPPORT For ejendommen Værftsvej 2, 4600 Køge

IKKE KOMPLET RAPPORT For ejendommen Værftsvej 2, 4600 Køge For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...138264 Kommune:... KØGE KOMMUNE Ejerforhold:... Privatpersoner eller interessentskab Enhedens samlede areal:... 907 m² Følgende oplysninger mangler

Læs mere

For ejendommen Silkehalevej 21, 8400 Ebeltoft

For ejendommen Silkehalevej 21, 8400 Ebeltoft For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 12em Boeslum By, Dråby Grundareal... 1200 m² Ejendomsnummer:... 012169 Kommune:... Syddjurs Kommune Ejerforhold:... Privatpersoner eller interessentskab

Læs mere

For ejendommen Amerika Plads 6, 4 TV, 2100 København Ø

For ejendommen Amerika Plads 6, 4 TV, 2100 København Ø For ejendommen, 2100 København Ø Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 970 Østervold Kvarter, København Grundareal... 1670 m² Ejendomsnummer:... 002029 Kommune:... Københavns Kommune Ejerlejlighedsnummer:...

Læs mere

For ejendommen Dyrehaven 1, 2800 Kgs. Lyngby

For ejendommen Dyrehaven 1, 2800 Kgs. Lyngby For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...152116 Kommune:...LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Ejendomstype:... Ejendommen har lejet dele af sin grund ud Ejerforhold:...Staten Antal matrikelnumre:...

Læs mere

For ejendommen Jessens Mole 9A, 5700 Svendborg

For ejendommen Jessens Mole 9A, 5700 Svendborg For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...262a Svendborg Bygrunde Grundareal...2847 m² Ejendomsnummer:...044600 Kommune:...SVENDBORG KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

For ejendommen Kullinggade 31E, ST, 5700 Svendborg

For ejendommen Kullinggade 31E, ST, 5700 Svendborg For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...543e Svendborg Bygrunde Grundareal...4728 m² Ejendomsnummer:...190209 Kommune:...SVENDBORG KOMMUNE Ejerlejlighedsnummer:... 1 Ejendomstype:... Ejerlejlighed

Læs mere

For ejendommen Rovsingsgade 63, 2200 København N

For ejendommen Rovsingsgade 63, 2200 København N For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 5457c Udenbys Klædebo Kvarter, København Grundareal...4718 m² Ejendomsnummer:...009791 Kommune:... Københavns Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori

Læs mere

For ejendommen Havnebyvej 148, 6792 Rømø

For ejendommen Havnebyvej 148, 6792 Rømø For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...011190 Kommune:...TØNDER KOMMUNE Ejendomstype:... Ejendommen har lejet dele af sin grund ud Ejerforhold:...Staten Antal matrikelnumre:... 129

Læs mere

For ejendommen Store Kongensgade 75, 1264 København K

For ejendommen Store Kongensgade 75, 1264 København K For ejendommen, 1264 København K Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 63 Sankt Annæ Vester Kvarter, København Grundareal... 790 m² Ejendomsnummer:...530221 Kommune:... Københavns Kommune Ejerforhold:...

Læs mere

For ejendommen Langøgade 1, 4 TV, 2100 København Ø

For ejendommen Langøgade 1, 4 TV, 2100 København Ø For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 4417 Udenbys Klædebo Kvarter, København Grundareal... 632 m² Ejendomsnummer:...858359 Kommune:... Københavns Kommune Ejerlejlighedsnummer:... 20 Ejendomstype:...

Læs mere

For ejendommen Borups Alle 150A, ST, 2000 Frederiksberg

For ejendommen Borups Alle 150A, ST, 2000 Frederiksberg For ejendommen, 2000 Frederiksberg Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 16di Frederiksberg Grundareal... 703 m² Ejendomsnummer:... 259104 Kommune:... FREDERIKSBERG KOMMUNE Ejerlejlighedsnummer:... 1 Ejendomstype:...

Læs mere

For ejendommen Dyrehegnet 7, 2740 Skovlunde

For ejendommen Dyrehegnet 7, 2740 Skovlunde For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 17as Skovlunde By, Skovlunde Grundareal... 761 m² Ejendomsnummer:... 149974 Kommune:... Ballerup Kommune Ejerforhold: Detaljeret information om ejendommen

Læs mere

For ejendommen Ryttermosevej 12, 3230 Græsted

For ejendommen Ryttermosevej 12, 3230 Græsted For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...008586 Kommune:...GRIBSKOV KOMMUNE Ejerforhold:... Privatpersoner eller interessentskab Enhedens samlede areal:... 83 m² Anvendelse:... Stuehus

Læs mere

Aarsballe By Rønne

Aarsballe By Rønne Rapport-ID: 54b534fb-fa70-421a-b7f3-78e14415e6ab Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere

Skovbrynet 5 6000 Kolding

Skovbrynet 5 6000 Kolding Rapport-ID: 536afff8-9083-4589-b610-1babbf436d8a Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Hølleskovvej 41, 6760 Ribe Ny tvangsauktion: Onsdag 22-06-2016 kl. 10:00 Højeste bud på 1. auktion: 200.000,00

Læs mere

For ejendommen Møllersmindevej 27, 7990 Øster Assels

For ejendommen Møllersmindevej 27, 7990 Øster Assels For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 11e Sillerslev By, Ø. Assels Grundareal...1178 m² Ejendomsnummer:...071950 Kommune:... MORSØ KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er

Læs mere

Ewalds Alle 23,1. tv., 6700 Esbjerg. 2016 Se vedhæftede ejendomsskattebillet 7-885,45

Ewalds Alle 23,1. tv., 6700 Esbjerg. 2016 Se vedhæftede ejendomsskattebillet 7-885,45 - h ADVOKATHUSET FUNCH & NIELSEN Resenvej 83, 7800 Skive tlf. 96 15 40 38 J.NR. 02-36110487/AK Ejendommens matr.nr.: 1 d Hannerup by, Faster beliggende: Tilhørende: boende: Slumstrupvej 1, 6900 Skjern

Læs mere

For ejendommen Enø Kystvej 300, 4736 Karrebæksminde

For ejendommen Enø Kystvej 300, 4736 Karrebæksminde For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...9c Enø, Karrebæk Grundareal...6290 m² Ejendomsnummer:...012778 Kommune:... Næstved Kommune Ejerforhold:... Anden primærkommune Antal samlet fast ejendomme:...1

Læs mere

For ejendommen Brobækvej 46, 7950 Erslev

For ejendommen Brobækvej 46, 7950 Erslev For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...11bb Solbjerg By, Solbjerg Grundareal... 612 m² Ejendomsnummer:...076073 Kommune:... MORSØ KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

For ejendommen Bülowsvej 28A, 3, 1870 Frederiksberg C

For ejendommen Bülowsvej 28A, 3, 1870 Frederiksberg C For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 13aa Frederiksberg Grundareal... 804 m² Ejendomsnummer:... 253109 Kommune:... FREDERIKSBERG KOMMUNE Ejerlejlighedsnummer:... 3 Ejendomstype:... Ejerlejlighed

Læs mere

Appendiks. Skolevej 53 6430 Nordborg. Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408. Rapport købt 26/9 2013

Appendiks. Skolevej 53 6430 Nordborg. Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408. Rapport købt 26/9 2013 Appendiks Skolevej 53 Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408 Appendiks for ejendomsdatarapporten indeholder generelle, uddybende informationer om de oplysninger, der indgår i ejendomsdatarapporten.

Læs mere

IKKE KOMPLET RAPPORT. Helsingørsvej 999. Rapport-ID: 8914f68e b7-966f-33276ed0f38d. Rapport købt 8/7 2013

IKKE KOMPLET RAPPORT. Helsingørsvej 999. Rapport-ID: 8914f68e b7-966f-33276ed0f38d. Rapport købt 8/7 2013 Følgende oplysninger mangler fortsat at blive leveret til din rapport: Vurderingsmeddelelse Vi sender en email/sms så snart alle oplysninger er indhentet. I mellemtiden kan du se din rapport med de oplysninger

Læs mere