Teknologisk Fremsyn i Danmark. Rapport og anbefalinger fra en uafhængig arbejdsgruppe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknologisk Fremsyn i Danmark. Rapport og anbefalinger fra en uafhængig arbejdsgruppe"

Transkript

1 Teknologisk Fremsyn i Danmark Rapport og anbefalinger fra en uafhængig arbejdsgruppe Claus Larsen-Jensen Kjeld Rahbæk Møller Peter Elvekjær Peter Frank Lisa Dahl Christensen Andrew Jamison Arne Skov Andersen Ulrik Jørgensen Sekretariatsbetjening af arbejdsgruppen: Jan Ejlsted Lars Frelle-Petersen Mette Christiansen Teknologirådets rapporter 1999/3 Omslag: Camilla Hjerl, Selle 16 ISBN: ISSN: Rapporten bestilles hos: Teknologirådet Antonigade København K Telefon Fax Rapporten er på Teknologirådets hjemmeside

2 Indholdsfortegnelse Forord... 7 Resume... 9 Tak til English Summary Acknowledgements Kapitel 1 Sæt teknologi på dagsordenen Der er flere fremtider Behovet for viden og netværk Den teknologiske udfordring Teknologibaserede relationer mellem virksomheder Teknologibaserede relationer mellem vidensinstitutioner og virksomheder Relation til samfundsborgeren Offentlige myndigheders deltagelse Teknologisk Fremsyn Kapitel 2 Udenlandske erfaringer Forskellige tilgange Hvem bliver adspurgt Oversigt over syv nationale TF-programmer USA Japan Tyskland Storbritannien Holland Sverige Østrig Afrunding Kapitel 3 Dansk teknologipolitik og debatten om ny teknologi Store forventninger til teknologi og planlægning Da teknologien blev hvermandseje 'ernes debat om teknologiens gavnlighed Dansk folkeoplysning og teknologi-samfund forskning Teknologipolitikken og de store programmer De store programmers tid Teknologi og forskningspolitik... 82

3 4 Teknologisk Fremsyn Behov for en bredere forståelse af udviklingsmulighederne Nyorientering af erhvervspolitikken Behov for et teknologi-strategisk fokus Infrastruktur, IT og regulering af teknologi Den miljøpolitiske diskussion og forbrugerens rolle Ibrugtagningen som en del af den teknologiske udviklingsproces Teknologipolitik i EU-regi Debat om og forskning i teknologi Teknologi som formbar proces Behovet for en indsats med Teknologisk Fremsyn TF på områder med stabile relationer TF på dynamiske områder Kapitel 4 Et dansk Teknologisk Fremsyn Behovet for en koordineret indsats Et redskab til at opbygge netværk Formål Fokus på den teknologiske udvikling Fremgangsmåde Metoder Spredning af TF-resultatet Institutionel forankring Tidsplan Budget og finansiering Appendiks A Eksempler på udenlandske Teknologiske Fremsyns resultater Appendiks B Danske erfaringer med Teknologisk Fremsyn NKT Research Center A/S Grundfos Dansk Industri Fagforeningen PROSA Forsvarskommandoen/Forsvarets Forskningstjeneste RISØ Danmarks Tekniske Universitet Aalborg Universitet Instituttet for Fremtidsforskning Teknologisk Institut Teknologirådet MTV-instituttet

4 Indholdsfortegnelse 5 Appendiks C To tænkte forløb for et TF-panel Bilag 1 Projektbeskrivelse: Teknologisk Fremsyn Litteraturliste Links til udenlandske TF-projekter Udgivelser fra Teknologirådet Tabeller Tabel 1.1 Eksempler på overraskelser eller forfejlede forudsigelser Tabel 1.2 Forskelle mellem forskellige fremtidsorienterede tilgange Tabel 2.1 Eksempler på resultater fra sundhedsdelen i den sjette japanske Delfi Tabel 2.2 Eksempler på anvendelsen af TF-resultater Tabel 4.1 Mulig tidsplan for et dansk Teknologisk Fremsyn Figurer Figur 2.1 Brugen af STAs Delfi-resultater i Japan Figur 2.2 eksempler på brugen af Delfi-resultater i Tyskland Figur 2.2 Faser og trin i det teknologiske radarprojekt Figur 2.3 Organiseringen af det svenske Teknologiske Fremsyn Figur 2.4 Eksempel på et spørgsmål stillet i den østrigske Delfi Figur 4.1 Model for et dansk TF-program Figur C.1 Et eksempel på et forløb for et panel der gennemfører en Delfi-undersøgelse og bygger scenarier Figur C.2 Eksempel på et bioteknologisk fremsynsforløb på fødevareområdet, der involverer borgere i processen

5 6 Teknologisk Fremsyn

6 Forord Teknologirådets bestyrelse besluttede i 1998 at igangsætte et projekt, 1 der skulle analysere og vurdere muligheder i at gennemføre et Teknologisk Fremsyn (TF) program i Danmark. Denne rapport fremlægger resultaterne af dette projekt og argumenterer for fordelene ved at gennemføre et TF program i Danmark. Desuden beskriver rapporten, hvordan et sådant program praktisk kan organiseres og gennemføres inden for overkommelige økonomiske rammer. Teknologisk Fremsyn er dialoger om og analyser af de langsigtede udviklingsperspektiver for videnskaben, teknologien, økonomien og samfundet med henblik på at identificere teknologier, der potentielt får økonomisk og/eller samfundsmæssig betydning 2. Metoder til fremskrivning og forudsigelse af den teknologiske udvikling blev først udviklet af Rand Corporation i 1950'erne. Disse metoder er siden taget op igen i modificeret form som Teknologisk Fremsyn på nationalt niveau mange steder i verden, også i lande som vi traditionelt sammenligner os med: Sverige, Storbritannien, Tyskland og Holland. Fælles for de mange nationale studier er, at de har til formål at identificere teknologier af betydning for fremtiden, idet det antages at teknologien spiller en afgørende rolle for samfundets udvikling, for virksomhedernes konkurrenceevne og for den enkelte borger. De mest udbredte metoder i dag er delfi-metoder, scenarier og relevans-metoder. 3 Teknologirådets projekt har til formål at: C Bidrage til debat om behovet for et dansk program for Teknologisk Fremsyn ved at foreslå en konkret model. C Vurdere muligheder og svagheder ved forskellige tilgange til Teknologisk Fremsyn. C Formidle projektets resultater til regeringen og Folketinget. Rådet for Teknologisk Service og Erhvervsministeriet har foreslået Teknologirådet at tage emnet Teknologisk Fremsyn op som projekt, og Erhvervsfremme Styrelsen har støttet projektet med et beløb på kr. Projektet er udført af en uafhængig arbejdsgruppe bestående af politikere og eksperter i samspil med det danske innovationsmiljø. Arbejdsgruppens sammensætning: C Medlem af Folketinget Claus Larsen-Jensen, (udpeget af Folketingets Erhvervsudvalg). C Direktør Kjeld Rahbæk Møller, (udpeget af Folketingets Forskningsudvalg). C Lektor Ulrik Jørgensen, (udpeget af Ingeniørforeningen i Danmark). C Konsulent Peter Frank, Dansk Industri. 1 Se bilag 1 for projektbeskrivelse. 2 For en nærmere diskussion af den danske definition, se rapportens kapitel 1. 3 Se rapportens kapitel 2 om udenlandske erfaringer og metoder.

7 8 Teknologisk Fremsyn C Forskningschef Peter Elvekjær, Grundfos. C Professor Andrew Jamison, Aalborg Universitet. C Konsulent Arne Skov Andersen, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, (udpeget af Rådet for Teknologisk Service). C Faglig sekretær Lisa Dahl Christensen, (udpeget af LO). Souschef Jan Ejlsted og projektleder Lars Frelle-Petersen fra Teknologirådet samt fuldmægtig Mette Christiansen, Erhvervsfremme Styrelsen, har udført sekretariatsbetjeningen af arbejdsgruppen, herunder projektets planlægning, research og rapportskrivning. Teknologirådet, august 1999 Jan Ejlsted, souschef og Lars Frelle-Petersen, projektleder

8 Resume En uafhængig arbejdsgruppe nedsat af Teknologirådet anbefaler regeringen og Folketinget at oprette et foreløbig treårigt dansk program for Teknologisk Fremsyn med et budget på millioner kroner. Arbejdsgruppen er af den opfattelse, at der er behov for en bedre forståelse af de fremtidige samfunds- og erhvervsmæssige muligheder og udfordringer, der er knyttet til såvel den generelle teknologiudvikling som den specifikke udvikling på de enkelte teknologiområder. De spredte danske erfaringer med TF-lignende aktiviteter bør styrkes væsentligt med den mulighed for koordinering og kobling, der ligger i gennemførelsen af et nationalt Teknologisk Fremsyn program, der har som mål at: C Skabe netværk og stimulere til dialog i processer mellem aktørerne i det danske innovationssystem: virksomheder, myndigheder, vidensinstitutioner, interessegrupper og borgere. C Opbygge indsigt og parathed omkring de næste årtiers teknologiske udvikling. C Udpege mulige indsatsfelter for fremtidige forsknings-, teknologi- og innovationsmæssige beslutnings- og strategiprocesser i det politisk/administrative system, i erhvervslivet og i forskningsverdenen. C Bidrage til at nuancere beslutningsgrundlaget for anvendelse af nationale ressourcer med henblik på at sikre velfærd, bæredygtighed og konkurrenceevne. C Være katalysator for, at der bliver iværksat prospektive processer andre steder i samfundet, herunder regionalt og lokalt. Med baggrund i denne målsætning peger arbejdsgruppen på fire hovedaktiviteter for et dansk program for Teknologisk Fremsyn: C Etablering af paneler, der gennemfører analyser ved brug af anerkendte TF-metoder som blandt andet delfi-undersøgelser og scenarier. C Produktion af TF-rapporter. C Radarfunktion, dvs. systematisk indsamling af udenlandske TF-undersøgelser. C Udvikling af TF-metoder. Arbejdsgruppen anbefaler, at projekter under et dansk TF-program udviser variation og bredde med hensyn til brancher (hele brancher eller dele heraf), teknologier (specifik teknologianvendelse eller nøgleteknologiers anvendelser på tværs af branche- eller sektorskel), udbuds- eller behovstilgang (for eksempel omkring miljø, sundhed o.l.) samt mulighed for tværgående dialog mellem deltagerne i de enkelte projekter.

9 10 Teknologisk Fremsyn Det foreslås at et dansk TF-program etableres som selvstændig organisation med fire centrale enheder: C Koordinationsgruppe på otte medlemmer, der leder TF-programmet. C Et antal paneler, der udfører de enkelte projekter. C Et TF-forum, der afholder to årlige TF-konferencer. C Et sekretariat, der bistår koordinationsgruppen med at gennemføre TF-programmet. Arbejdsgruppen foreslår, at den selvstændige organisation forankres i en eksisterende institution, der skal kunne forvalte statslige bevillinger og optræde neutralt og uafhængigt. Arbejdsgruppen peger derfor på Teknologirådet. TF-programmets resultater formidles gennem TF-panelernes netværk, TF-forums konferencer, i form af rapporter fra de enkelte projekter samt gennem årlige rapporter fra TFprogrammet. Resultaterne gøres tilgængelige for offentligheden på en hjemmeside. TFpanelernes rapporter vil indeholde analyseresultater og handlingsforslag. Målgrupperne for Teknologisk Fremsyn er primært vidensinstitutioner, virksomheder, myndigheder og interesseorganisationer, sekundært offentligheden i bredere forstand. Arbejdsgruppen foreslår, at et dansk TF-program iværksættes med en foreløbig bevilling over tre år på mio. kroner, dvs mio. kroner årligt. For dette beløb kan der gennemføres 6-8 panelprojekter om året. En evalueringsgruppe følger TF-programmet og offentliggør efter to år en rapport, der skal give anbefalinger til, hvordan programmet bør fortsætte. Læsevejledning Arbejdsgruppens forslag til et Teknologisk Fremsyn program i Danmark har baggrund i argumenter, der fremlægges i de enkelte kapitler: C Kapitel 1 redegør for det samfundsmæssige behov for et dansk TF-program. C Kapitel 2 præsenterer erfaringer med Teknologisk Fremsyn i andre lande. C Kapitel 3 tegner Danmarks særlige teknologipolitiske forudsætninger. C Kapitel 4 fremlægger arbejdsgruppens konkrete forslag til en dansk model. I det følgende gennemgås kapitlerne kort: Kapitel 1 Sæt teknologi på dagsordenen Kapitel 1 beskriver hvordan internationaliseringen og den teknologiske udvikling betyder vidtrækkende omstillinger i Danmark af betydning for samfundet, virksomheder og borgere. Kravet om permanent omstilling og fornyelse styrker behovet for at få overblik

10 Resume 11 over mulige fremtider, for at ruste sig til udfordringerne og træffe rigtigere valg om udvikling og anvendelse af ny teknologi. Teknologisk Fremsyn er derfor egnet som et sæt af metoder, der skaber dialoger om og analyser af de langsigtede udviklingsperspektiver for videnskaben, teknologien, økonomien og samfundet med henblik på at identificere teknologier, der potentielt får økonomisk og/eller samfundsmæssig betydning. Denne type viden er af afgørende betydning for parathed omkring anvendelsen af nationale ressourcer til forskning, udvikling og uddannelse - i såvel offentlig som privat regi. Danmark har - inden for visse områder - gode erfaringer med netværksdannelse mellem virksomheder og for dialog mellem eksperter, politikere og befolkningen om muligheder og problemer i den teknologiske udvikling. Disse erfaringer og traditioner bør udgøre en del af fundamentet for gennemførelse af Teknologisk Fremsyn i Danmark. Med disse forudsætninger vurderer arbejdsgruppen, at Teknologisk Fremsyn vil blive et værdifuldt redskab til kompetenceopbygning og vidensoverførsel med henblik på at fremme erhvervslivets konkurrenceevne, forskningsmæssige potentialer, uddannelsesmæssige behov og almene samfundsmæssige interesser. Kapitel 2 Udenlandske erfaringer Halvfemsernes debat om det globaliserede videnssamfund og den øgede afhængighed af vidensbaserede teknologier har sat Teknologisk Fremsyn på dagsordenen verden over. Kapitel 2 beskriver syv TF-programmer i andre lande. USA, Japan, England, Tyskland og Holland er valgt som klassiske eksempler på forskellige tilgange til Teknologisk Fremsyn. Sverige og Østrig er valgt, fordi de ligner Danmark i struktur og størrelse. Det dominerende formål med Teknologisk Fremsyn i disse lande er at fremme landets konkurrenceevne ved at vurdere den samlede, fremtidige teknologiudvikling. I USA gøres det ved at fokusere på det teknologiske udbud af nøgleteknologier. I Japan lægges der omvendt stor vægt på de samfundsmæssige behov, herunder miljø, sundhed, uddannelse og sociale behov. De europæiske TF-programmer forsøger oftest at integrere udbuds- og efterspørgselssiden, blandt andet ved at inddrage interessegrupper og borgere i processen. Delfiundersøgelser og scenarier dominerer valget af metoder, ofte kombineret med organisering af dialog i paneler, der samler de forskellige interessenter. De udenlandske erfaringer viser, at Teknologisk Fremsyn resulterer i øget netværksskabelse i det nationale innovationssystem og i værdifulde input til beslutningsniveauet, både i det politiske system og i virksomhederne.

11 12 Teknologisk Fremsyn Kapitel 3 Dansk teknologipolitik og debatten om ny teknologi Kapitlet fremstiller hovedtræk i de sidste års danske teknologipolitik og debatten herom med henblik på identificere de rammer, som et dansk Teknologisk Fremsyn skal fungere i. De statslige politikker har generelt været spændt ud mellem to poler, nemlig på den ene side ønsket om planlægning og styring, på den anden side ønsket om en frugtbar dialog og meningsdannelse som udgangspunkt for en hensigtsmæssig teknologiudvikling. Forskningspolitikken har været præget af øget institutionalisering og større vægt på prioriterede handlingsplaner, blandt andet gennem en national forskningsstrategi. En række teknologiske udviklingsprogrammer har spillet en væsentlig rolle frem til 90'ernes begyndelse. Her sker en nyorientering af erhvervspolitikken mod stærkere fokusering på de organisatoriske rammer, som det for eksempel ses i gennemførelsen af ressourceområdeanalyser. Også på andre områder har den statslige politik haft teknologianvendelse som sigtelinier. Det gælder for eksempel IT-politik, energipolitik og miljøpolitik. Parallelt hermed har Danmark siden 70'erne været karakteriseret ved en udbredt offentlig debat om især visse teknologiers uønskede konsekvenser, herunder debatten om atomkraft i Danmark. Denne debat har været stimuleret politisk - blandt andet gennem folkeoplysning, universitetsforskning og teknologivurdering - så der i dag er et højt vidensniveau i befolkningen og blandt de forskellige interessegrupper om de muligheder og udfordringer, der er knyttet til anvendelse af ny teknologi. Dansk Teknologisk Fremsyn bør derfor tage udgangspunkt i, at teknologiudvikling er en dynamisk og formbar proces, der påvirkes af offentlig meningsdannelse og ikke kan gøres til genstand for simple forudsigelser. Formålet må være at fremme bredere analyser af forskellige udviklingsveje på det teknologiske område med henblik på at stimulere dialog og meningsudveksling i danske innovationssystem i bredeste forstand - og gerne på tværs af traditionelle sektoropdelinger. Kapitel 4 Et dansk Teknologisk Fremsyn I kapitel 4 fremlægger arbejdsgruppen et konkret forslag til et dansk program for Teknologisk Fremsyn. Se indledningen af dette resume.

12 Tak til Projekt Teknologisk Fremsyn har trukket på en stor gruppe ressourcepersoner i udlandet samt i danske virksomheder og institutioner. I december 1998 blev der afholdt en workshop i København med næsten 70 tilmeldte om udenlandske erfaringer med Teknologisk Fremsyn. Her gav fire europæiske eksperter en første introduktion til metoden og dens resultater: Professor Ben Martin fra SPRU i England, vicedirektør Walter Peissl fra Institute of Technology Assessment, Austrian Academy of Sciences i Østrig, vicedirektør Paul Huijts fra Ministry of Economic Affairs og Marc vander Varst fra Ministry of Education i Holland. Undervejs i forløbet har projektets sekretariat afholdt en række møder med danske og internationale kapaciteter på området Teknologisk Fremsyn. Disse møder har givet væsentlige input til arbejdsgruppens arbejde. Vi takker først og fremmest vicedirektør Graeme Reid, Office of Science and Technology i England for et skelsættende møde. Tak også til technology councellor Michael Norton, Den Britiske Ambassade i Japan, for en præcis bedømmelse af det engelske TF-program. I Stockholm havde vi stor glæde af at møde hovedprojektleder Lennart Lübeck og akademisekretær Enrico Deiaco, der generøst øste af deres erfaringer med det svenske program. Ligeledes en tak til senior program officer Lennart Elg og analytiker Nils Markusson, NUTEK i Sverige, for deres bedømmelse af embedsværkets rolle i TF-aktiviteter. Undervejs har vi også haft lejlighed til at diskutere de samfundsmæssige implikationer af Teknologisk Fremsyn med direktør Richard Sclove fra the LOKA Institute i Boston, USA, samt med seniorforsker Phil Bereano fra University of Washington, USA. I marts 1999 afholdt arbejdsgruppen et midtvejsseminar med 40 inviterede deltagere, hvor en foreløbig udgave af nærværende rapport blev grundigt diskuteret. Der er grund til at takke alle seminarets deltagere for særdeles konstruktive diskussioner. Her skal især fremhæves seminarets tre opponenter, der bidrog væsentligt til seminarets resultat: Professor Bengt Aake Lundwall, Aalborg Universitet, centerchef Peter Plougmann, Teknologisk Institut og kontorchef Henrik Andersen, Energistyrelsen. Blandt de danske diskussionspartnere skal især fremhæves Per Dannemand Andersen og hans team i Teknologiscenarier på RISØ samt Jacob Fritz Hansen, Forskningsministeriet, der lagde op til diskussion om relationen til Den nationale Forskningsstrategi. Hertil skal lægges de mange gode input vi har fået ved at præsentere TF-metoden under møder og konferencer på Institut for Teknologi og Samfund på Danmarks Tekniske Universitet og i Selskabet for Teknologianalyse og -Vurdering under Ingeniørforeningen. Lektor Christian Clausen fra DTU, Institut for Teknologi og Samfund har skrevet manuskript til rapportens kapitel 3. De øvrige afsnit er skrevet af Lars Frelle-Petersen fra Teknologirådets sekretariat med ansvar over for arbejdsgruppen.

13 14 Teknologisk Fremsyn En kreds af danske videncentre har bidraget til at udarbejde rapportens appendiks om danske erfaringer med Teknologisk Fremsyn. Vi takker Trine Alette Panton og Peter Lindstrøm fra TI/Erhvervsanalyser, Poul Erik Morthorst fra RISØ s Afdeling for Systemanalyse, Henrik Morgen fra NKT Research Center A/S, Gert Hvedstrup Jensen fra Forsvarets Forskningstjeneste, Peter Christensen, PROSA, Jytte Brender og Margit Kristensen, Virtuelt Center for Sundhedsinformatik og Yutaka Yoshinaka fra DTI/Institut for Teknologi og Samfund for tekstbidrag. I forbindelse med finpudsning af rapporten, har den umiddelbart før offentliggørelsen været sendt til udtalelse og kommentering hos et udvalg af danske ressourcepersoner. Vi takker Lars Kolind, GRUNDFOS, Erik Schrøder, Soil-Scan, Mette Præst, AU, Anders Ærøe, Ingeniørforeningen, Henrik Morgen, NKT Research Center, Erik Sørensen, Chr. Hansens Laboratorier, Susanne Bjerregaard, Institutrådet og Per Sørup, IPTS for værdifulde kommentarer. En særlig tak skal rettes til sekretariatschef Susanne Bjerregaard, Institutrådet, der foreslog Teknologisk Fremsyn som dansk betegnelse for Technology Foresight. Endelig skal der lyde en stor tak til Erhvervsfremme Styrelsen, der troede på projektet fra starten og derfor velvilligt støttede med kr. Tak til kontorchef Hans Müller Pedersen for god opbakning, herunder ved at lade fuldmægtig Mette Christiansen indtræde i projektsekretariatet.

14 English Summary In 1998 the Danish Board of Technology decided to initiate a study to analyse and assess the feasibility of a Technology Foresight programme in Denmark, in order to provide politicians and other interested parties with a basis for developing a Danish programme. Definition of Technology Foresight In this study, Technology Foresight is defined as dialogue activities and analyses of longterm developments in science, technology, economy and society with the aim of identifying technologies which may have economic and/or societal significance. Objectives The objectives of the Danish Board of Technology s project are: C To contribute to discussion about the need for a Danish programme for Technology Foresight by proposing a concrete model; C to assess strengths and weaknesses associated with various approaches to Technology Foresight; C to communicate the results to the Danish government and parliament. Working group The project has been carried out by an independent working group composed of politicians and experts, in interaction with representatives of innovation environments in Denmark. The members of the working group were: C Claus Larsen-Jensen, MP (appointed by the Danish Parliament s Committee of Industry and Trade); C Kjeld Rahbæk Møller, CEO (appointed by the Danish Parliament s Committee of Research); C Ulrik Jørgensen, Senior Lecturer (appointed by the Society of Danish Engineers); C Peter Frank, Consultant, Confederation of Danish Industries; C Peter Elvekjær, Research Manager, Grundfos; C Professor Andrew Jamison, Aalborg University; C Arne Skov Andersen, Consultant, the Economic Council of the Labour Movement (appointed by the Council for Technological Service); C Lisa Dahl Christensen, Union Secretary (appointed by the Danish Confederation of Trade Unions). Vice Director Jan Ejlsted and Project Manager Lars Frelle-Petersen of the Danish Board of Technology and Mette Christiansen, Head of Section of the Danish Agency for Trade and Industry, were responsible for secretarial functions for the working group, including project planning, research and the writing of the final report.

15 16 Teknologisk Fremsyn Outline of the report The working group s recommendation to the government and the parliament is that a preliminary three-year programme for Technology Foresight be established, with a budget of DKK million. The report discusses the reasons for establishing such a programme, experiences with Technology Foresight in other countries, and the specific technology policy conditions in Denmark before presenting a proposal for a Danish programme. The report is divided into four chapters: Chapter 1 Technology on the agenda Chapter 1 describes how international economic and technological developments present far-reaching and significant challenges to Danish commerce and industry, as well as to the broader Danish society.the rapid speed with which changes take place makes it extremely difficult to predict what will happen in the future. It is therefore particularly important to prepare for several possible futures. Technology Foresight is presented as a set of methods to foster dialogue activities and analyses of long-term scientific and socio-economic developments in order to identify technologies which may have economic and/or a broader societal significance. This type of knowledge is crucial in making national priorities for allocating resources to research, development and education - in both public and private contexts. Denmark has a long-standing tradition for branch networks - at least in some sectors - and for active communication among experts, politicians and the general public concerning opportunities and problems associated with technological change. The report emphasizes that these traditions should be utilized in the development of Technology Foresight in Denmark. Given this background, it is the opinion of the working group that Technology Foresight would be a valuable tool for increasing the competitiveness of Danish commerce and industry, for more effectively exploiting the potentialities of scientific research, and for identifying the educational requirements and other relevant issues of interest to society in relation to technological change. Chapter 2 Experience in other countries The debates about globalisation, knowledge society and the increasing dependence on knowledge-based technologies have put Technology Foresight on the policy agenda throughout the world.

16 English Summary 17 Chapter 2 briefly presents seven Technology Foresight programmes. Programmes from the U.S., Japan, United Kingdom, Germany and the Netherlands have been chosen because they provide examples of different approaches to Technology Foresight. Sweden and Austria have been chosen because they resemble Denmark in terms of size and structure. In the case of the United States, the Critical Technologies series of reports, prepared by the Rand Critical Technologies Institute for the Office of Science and Technology Policy in the Executive Office of the President are described. In addition, the George Washington University Delphi studies that have been developed on the Internet are also described. As regards Japan, the Delphi studies carried out by NISTEP for the Science and Technology Agency are outlined. From Germany, the project Technologies of the 21st Century, carried out by the Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research for the Ministry of Education, Science, Research and Technology, is presented. The British example has been taken from the Foresight project carried out by the Office of Science and Technology. Two Dutch activities are discussed: one is a programme initiated by the Dutch Ministry of Education, Culture and Science, and the other is the Technology Radar project commissioned by the Dutch Ministry of Economy. The Swedish programme is supported by four institutions including the Swedish National Board for Industrial and Technical Development. The Austrian programme has been carried out by the Institute of Technology Assessment at the Austrian Academy of Sciences. The main objective of Technology Foresight in these countries is to increase national competitiveness by assessing future technological developments. In the United States, the assessment focuses on the range of key technologies available. By contrast, the emphasis in Japan is on the societal needs, including such aspects as environmental protection, health care, education and social welfare. The European TF projects often seek to integrate both supply and demand factors, for example by involving groups of stakeholders and citizens in the process. Delphi studies and scenarios are the main methods which have been chosen, often combined with dialogue panels among the various stakeholders. Experiences in other countries show that Technology Foresight helps facilitate increased networking in national innovation systems as well as providing valuable inputs for decisionmakers in both the public and the private spheres. Chapter 3 Danish technology policy and discussion of new technology The purpose of this chapter is to give a general outline of Danish technology policy over the past years and to give an overview of technology debates in order to understand the contextual conditions within which a Danish version of Technology Foresight is to function.

17 18 Teknologisk Fremsyn Government technology policies have been of two main types, one focused on the planning and support of innovative efforts, the other aimed at fostering dialogue and discussion as a basis for the social appropriation of technological developments. Research policy in Denmark has been characterised by a process of institutionalisation and an increasing emphasis on national research strategies and action plans. A number of major technological development programmes were enacted in the 1980s, while in the 1990s technology policy has taken on a new orientation, being more focused on the organisational and industrial management. One example of this is the implementation of resource area analyses. Technological developments have been important in other areas of government policy as well, for example IT policy, energy policy and environmental policy. Since the 1970s a wide-ranging public debate has taken place in Denmark, focusing on the undesired implications of certain technologies from nuclear power to genetic engineering. The debate has been supported by political measures, for example by governmentsponsored information campaigns, technology-society research at universities and technology assessment activities, the result being that the level of awareness in the population and in various public interest groups is quite high in relation to the opportunities and challenges associated with the use of new technology. The basis for a Danish Technology Foresight programme should therefore be a conception of technological development as a dynamic and malleable process which is affected by public opinion, and in relation to which simple predictions are not possible. The aim should be to further a broad analysis of potential developments in technology in order to stimulate an exchange of opinion in the Danish innovation system in its widest sense - preferably across traditional sectorial divisions. Chapter 4 Danish Technology Foresight It is the opinion of the working group that it is necessary to develop a more detailed and complex understanding of the opportunities and threats for both the society of the future and future business activities in relation to technological development in general and developments within particular technological fields. The relatively scattered and uncoordinated activity with Technology Foresight in Denmark needs to be strengthened considerably by the implementation of a national Technology Foresight programme. The programme should have the following objectives: C To create networks and stimulate dialogue processes among the participants in the Danish innovation system: businesses, authorities, R&D-institutions, interest groups and

18 English Summary 19 citizens at large; C to develop knowledge and awareness about technological challenges in the decades to come; C to identify potential fields of research, technology and innovation in which efforts should be concentrated as a means to assist decision-making and strategic planning processes in the political and administrative system, in commerce and industry, and in the research sector; C to improve the competence in making priorities about the allocation of national resources so that the public welfare, sustainable development and international competitiveness can be ensured; C to act as a catalyst in ensuring that prospective processes are initiated in other parts of society, including at the regional and local levels. Given these objectives, the working group has designated four main activities to be included in a Danish programme for Technology Foresight: C Establishment of panels to carry out analyses by means of recognised TF methods such as Delphi studies and scenarios; C production of TF reports; C a Radar or intelligence activity, ie a systematic collection and perusal of foreign TF studies; C development of TF methods. The working group recommends that projects under a Danish TF programme should be chosen in such a way as to include a wide range and variety of industrial branches (entire industries or certain parts of industries), technological fields (specific applications of technology or the use of key technologies across industries and sectors), both supply and demand factors (for example in relation to the environment, health, etc), and possibilities for synergy and dialogue among participants in the different projects. It is proposed that a Danish TF programme be established as an independent institution with four central units: C A coordination group with eight members who are responsible forthe management of the TF programme; C panels to carry out the individual projects; C a TF forum which holds two annual TF conferences; C a secretariat which assists the coordination group in the implementation of the TF programme. The working group suggests that the programme be established in association to an existing, independent and neutral institution with experience in program management and recommends The Danish Board of Technology.

19 20 Teknologisk Fremsyn The results of the TF programme are to be communicated via the TF panels and the conferences organised by the TF forum, as well as in the form of invididual project reports and annual reports covering the TF programme as a whole. The results are to be made available to the general public on a web site. The TF-panel reports will include analyses as well as policy recommendations. The target groups for Technology Foresight are primarily R&D-institutions, business firms, public authorities and interest organisations, as well as the interested general public. The working group suggests that a preliminary three-year grant of DKK million be given to the funding of the Danish TF programme. Such a sum would make it possible to carry out 6-8 panel projects per year. The TF programme is to be evaluated by a group of experts after two years in order to give recommendations on its continuation. Acknowledgements The Technology Foresight Project has drawn on a large number of experts in other countries. In December 1998 a workshop on international experience in relation to Technology Foresight was held in Copenhagen, attended by some 70 people. At the workshop, four European experts introduced the audience to various methods and results of Foresight programmes: Professor Ben Martin from SPRU, Sussex University in Britain, Deputy Director Walter Peissl of the Institute of Technology Assessment at the Austrian Academy of Sciences, Deputy Director Paul Huijts of the Ministry of Economic Affairs and Marc van der Varst of the Ministry of Education in the Netherlands. During the project period, the project secretariat arranged a number of meetings with international experts in the field of Technology Foresight. These meetings provided significant inputs to the working group. We would first and foremost like to thank Deputy Director Graeme Reid of the Office of Science and Technology in Britain for meeting with us. We would also like to thank Technology Councellor Michael Norton of the British Embassy in Japan for an assessment of the British TF programme. In Stockholm we met Lennart Lübeck, Chief Project Manager, and Enrico Deiaco, Secretary to the Academy, who both generously shared their experiences of the Swedish programme with us. In addition we would like to thank Senior Program Officer Lennart Elg and Analyst Nils Markusson of NUTEK, Sweden, for their assessment of the role of government officials in relation to TF activities. In the course of our work we have also had an opportunity to discuss societal implications of Technology Foresight with Richard Sclove, Director of the LOKA Institute in the U.S. and Senior Researcher Phil Bereano from the University of Washington, USA.

20 English Summary 21

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Udvikling af den danske offshore vind kompetence

Udvikling af den danske offshore vind kompetence April 28 2009 Udvikling af den danske offshore vind kompetence Morten Holmager Offshore Center Danmark The copyright of this entire presentation vests by Offshore Center Danmark. All rights reserved. The

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments

Agenda Subject Time Status Annex Comments Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, January, 30 th From 15.00 to 20.00 19.30: Dinner Agenda 1, Annex 01 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome and approval of the agenda 15.00 15.10 01

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering Globalisering Møde i Brugerudvalget for Vidensamfundet 6. februar 2014 Peter Bøegh Nielsen Dagens præsentation Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Læs mere

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor Patientinddragelse i forskning Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor BMC Health Services Research 2014, 14:89 142 studies that described a spectrum of engagement Engagement was feasible in most settings

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark Tal og tabeller Facts and Figures 2013 S y d d a n s k U n i v e r s i t e t University of Southern Denmark syddansk universitet Syddansk Universitet udbyder uddannelser på højeste videnskabelige niveau

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus Competitive Intelligence Analysis Seminars København 23. maj 2007 24. maj 2007 Intelligence and for the Strategy Process - Learn practical understanding of how to apply the methods. Understanding the future

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Fremtidsbilleder i energisektoren

Fremtidsbilleder i energisektoren Fremtidsbilleder i energisektoren Af Villy Søgaard Lektor Institut for Miljø-og Erhvervsøkonomi Det er svært at spå Men nødvendigt at forsøge Og vigtigt at vide, hvordan vi gør det - for fremtiden afhænger

Læs mere

Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis

Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis Morten Skovgaard Olsen Gennemsnitstemperatur i Arktis Alle dele af kryosfæren påvirkes Havis Havis Økosystemer Feedbacks Katey Walter Anthony, UAF Muligheder og udfordringer

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering Digital revolution Torben Stolten Thomsen Projektleder og kvalitetskonsulent Medlem af NMC ekspertpanelet 2014-2015 tt@hansenberg.dk Telefon 79320368 eller 21203610 Dagens tema Hvilken revolution? Her

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA Kort om Rambøll Vores udgangspunkt Rekruttering og kompetencer i forhold Til Ramboll Fundamentals og værdier Om projektledelse i Rambøll Project Excellence Jobfamilier;

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

Innovation i Horizon 2020 Klima

Innovation i Horizon 2020 Klima Innovation i Horizon 2020 Klima Stefanie Bondy Jørgensen, EuroCenter o NCP for Klima, Rummelige Samfund og Videnskab med og for samfundet i Horizon 2020 o Medlem af programkomitéen for Klima Horizon 2020

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI

KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI THOMAS BAK 1971 2016 Baggrund Behov for uddannelsen Uddannelsens forskningsmæssige forankring Uddannelsens faglige profil Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Baggrund

Læs mere

Studieordning del 3,

Studieordning del 3, Studieordning del 3, 2014-2016 Autoteknolog, Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automotive Technology Version 0.1 Revideret 19. august 2015 Side 0 af 6 Indhold Studieordningens del

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder Smart City i et energimæssigt perspektiv Frank Elefsen, Teknologichef Teknologisk Institut Agenda Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer Muligheder Hvad er Smart City? Definition fra European

Læs mere

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET 22. NOVEMBER 2012 CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET JENS BENNEDSEN INGENIØRDOCENT, LEDER CDL CDL cdio Dev lab HVORFOR? Personlige og sociale kompetencer

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

KENDSKAB TIL MARKETING AUTOMATION RAPPORT MARTS 2017

KENDSKAB TIL MARKETING AUTOMATION RAPPORT MARTS 2017 KENDSKAB TIL MARKETING AUTOMATION RAPPORT MARTS 2017 HOVEDRESULTATER Selvom marketing automation er et fokusområde blandt 33% af de deltagende virksomheder, er det kun en lille gruppe der siger deres virksomhed

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

Hvorfor beskæftige sig med de transnationale tendenser?

Hvorfor beskæftige sig med de transnationale tendenser? Hvorfor beskæftige sig med de transnationale tendenser? 1. Supra-national level agencies agreements regulations 2. National level policy 3. Institutional level implementation Lejf Moos, 2 Gustav E. Karlsen,

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Introduktion af beslutningskonferencer - Vurderinger af usikkerheder i beslutningsgrundlaget for samfundsøkonomiske analyser

Introduktion af beslutningskonferencer - Vurderinger af usikkerheder i beslutningsgrundlaget for samfundsøkonomiske analyser Introduktion af beslutningskonferencer - Vurderinger af usikkerheder i beslutningsgrundlaget for samfundsøkonomiske analyser Trafikdage, Michael Bruhn Barfod Adjunkt, DTU Transport Introduktion Beslutningstagning

Læs mere

SAN FRANCISCO ESTUARY INSTITUTE & THE AQUATIC SCIENCE CENTER. Strategic Plan. September Strategic Priorities # s 1, 2 and 3

SAN FRANCISCO ESTUARY INSTITUTE & THE AQUATIC SCIENCE CENTER. Strategic Plan. September Strategic Priorities # s 1, 2 and 3 SAN FRANCISCO ESTUARY INSTITUTE & THE AQUATIC SCIENCE CENTER Strategic Plan September 2011 TAB 1 TAB 2 TAB 3 TAB 4 Preamble Vision, Mission, Goals, & Objectives Strategic Priorities # s 1, 2 and 3 Table

Læs mere

SØREN SKIBSTED 1/5. Telefon Direkte: Partner, Head of London Office, København, London.

SØREN SKIBSTED 1/5. Telefon Direkte: Partner, Head of London Office, København, London. SØREN SKIBSTED Partner, Head of London Office, København, London Søren leder Kromann Reumerts London-kontor og er leder af Kromann Reumerts forretningsgruppe for outsourcing. Han er beskikket som advokat

Læs mere

22. maj 2013, kl. 10.00 May 22, 2013 at 10.00 a.m. Tranegaardsvej 20, DK-2900 Hellerup, Denmark

22. maj 2013, kl. 10.00 May 22, 2013 at 10.00 a.m. Tranegaardsvej 20, DK-2900 Hellerup, Denmark Til aktionærerne i Azanta A/S To the shareholders of Azanta A/S Vedr. Ordinær generalforsamling 2013 Re. Annual General Meeting 2013 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Azanta A/S ( Selskabet

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark.

Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark. Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark. Mogens Hørder Patienten som partner i dansk Sundhedsforskning Et Nationalt vidensdelingprojekt 2016-2018 SDU-ViBIS -INVOLVE Udviklingstendenser

Læs mere

FREDAG DEN 1. SEPTEMBER COMWELL HOTEL KELLERS PARK VEJLE

FREDAG DEN 1. SEPTEMBER COMWELL HOTEL KELLERS PARK VEJLE FREDAG DEN 1. SEPTEMBER COMWELL HOTEL KELLERS PARK VEJLE WHAT IS AN EXPO? An Expo is a global event that aims at educating the public, sharing innovation, promoting progress and fostering cooperation.

Læs mere

The Arctic Dimension, Horizon 2020

The Arctic Dimension, Horizon 2020 Strategisk satsning Aktiviteter Det skal du være klar til at give Tid Det vigtigste parameter for at lykkes med en satsning er at der afsættes tid og ressourcer til at planlægge og afvikle de ønskede aktiviteter.

Læs mere

Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation

Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation 16 JUNI 2011 UDI Datalogi og Informatik, CBIT Roskilde Universitet Universitetsvej 1 Postboks 260 4000 Roskilde Telefon: 4674 2000

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Design education and research at The Danish Design School, at The Danish Design School, Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for

Design education and research at The Danish Design School, at The Danish Design School, Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Design education and research at The Danish Design School, Anne-Louise Sommer, rector Danmarks Design education Designskole and research Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for at The Danish Design

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

We are in. Alnarp, Sweden. Ås, Norway. Årslev, Denmark. Svalbard. Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab.

We are in. Alnarp, Sweden. Ås, Norway. Årslev, Denmark. Svalbard. Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab. Arni Bragason We are in Alnarp, Sweden Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab Service - Greenhouse and fields - IT, information og documentation - administration Ås, Norway Department

Læs mere

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014 Vi har teknikken klar til roadpricing Jespersen, Per Homann Published in: Altinget Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Jespersen, P.

Læs mere

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015 Syddansk Universitet Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas Publication date: 2015 Citation for pulished version (APA): Breum, L., & Madsen, T. Hønen

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Motorway effects on local population and labor market

Motorway effects on local population and labor market Motorway effects on local population and labor market Per Homann Jespersen Associate Professor, Roskilde University Jean P. Endres phd student, Roskilde University Trafikdage 23-08-16 Motorways and the

Læs mere

Aarhus i vækst - Internationalisering. Temadrøftelse, Magistraten, 2. maj 2016

Aarhus i vækst - Internationalisering. Temadrøftelse, Magistraten, 2. maj 2016 Aarhus i vækst - Internationalisering Temadrøftelse, Magistraten, 2. maj 2016 1 Program for temadrøftelsen Temaet Internationalisering har afsæt i drøftelserne i Internationaliseringsudvalget samt endvidere

Læs mere

Semesterbeskrivelse OID 5. semester.

Semesterbeskrivelse OID 5. semester. Semesterbeskrivelse OID. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i offentlig innovation

Læs mere

Folketinget Boligudvalget Christiansborg, den 4. april 2005

Folketinget Boligudvalget Christiansborg, den 4. april 2005 Boligudvalget BOU alm. del - Bilag 21 O Folketinget Boligudvalget Christiansborg, den 4. april 2005 Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere. Invitation til konferencen Status ét år efter EU s Østudvidelse

Læs mere

Miljøstrategisk Årsmøde: På vej. vej mod et mere bæredygtigt Danmark?.

Miljøstrategisk Årsmøde: På vej. vej mod et mere bæredygtigt Danmark?. Rammepapir februar 2015 om grundlag, elementer, organisation og økonomi: Miljøstrategisk Årsmøde: På vej mod et mere bæredygtigt Danmark? Grundlag Baggrund for initiativet I 2014 blev der taget initiativ

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

Forskning i Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsnet. Hvorledes bringes samfundsmæssige udfordringer på den danske forskningsdagsorden?

Forskning i Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsnet. Hvorledes bringes samfundsmæssige udfordringer på den danske forskningsdagsorden? Forskning i Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsnet Hvorledes bringes samfundsmæssige udfordringer på den danske forskningsdagsorden? Har Kvalitet og Patientsikkerhed særlige muligheder? Mogens Hørder

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

Betydningen af social kapital for regional erhvervsudvikling et studie af et regionalt erhvervssamarbejde i Nordjylland

Betydningen af social kapital for regional erhvervsudvikling et studie af et regionalt erhvervssamarbejde i Nordjylland Betydningen af social kapital for regional erhvervsudvikling et studie af et regionalt erhvervssamarbejde i Nordjylland Susanne Jensen, adjunkt Aarhus Universitet, Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning

Læs mere

Programledelse, Organisatorisk transformation og Gevinstrealisering. Praktiske erfaringer fra Signalprogrammet

Programledelse, Organisatorisk transformation og Gevinstrealisering. Praktiske erfaringer fra Signalprogrammet Programledelse, Organisatorisk transformation og Gevinstrealisering Praktiske erfaringer fra Signalprogrammet Jacob Primault, Manager, Rambøll Management Consulting Master in economics PRINCE2, MSP, MoP

Læs mere

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Lo skolen, 25. april 2014 Julie Galbo Hvad tænker lovgivere? The missing link It is not the case that boards of directors do not understand that capital

Læs mere

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter TROMSØ 2015 Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter 18-06-2015 Nordic Centre for Welfare and Social Issues 1 Nordisk Ministerråd Blandt verdens

Læs mere

Process Mapping Tool

Process Mapping Tool Process Mapping Tool Summary of Documentation Selected recommendations from PA Mål, midler og indsatser: Det bør fremgå hvilke målsætninger, der vedrører kommunens ydelser/indsatser og hvilke målsætninger,

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Economy The cost minimization has finally started paying off, and will be used as a motivational factor in 2015.

Economy The cost minimization has finally started paying off, and will be used as a motivational factor in 2015. English resume The English resume is a short version of the minutes from the board meeting in order to give our international members an insight to the meetings. The English resume is not as detailed as

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Risø National Laboratory

Risø National Laboratory CEEH Kick-off Meeting Rødvig 23/1-25/1 2007 On-going activities: Risø National Laboratory / DTU Risø og Afdelinger på Risø Risø strategi 2004: Bæredygtig Energi, Konkurrenceevne som højteknologisk samfund

Læs mere

1 Introduktion... 3 2 Markedsindikatorer... 3 3 Markedstrends... 5 4 Markedsevaluering og anbefalinger... 5

1 Introduktion... 3 2 Markedsindikatorer... 3 3 Markedstrends... 5 4 Markedsevaluering og anbefalinger... 5 1 Introduktion... 3 2 Markedsindikatorer... 3 3 Markedstrends... 5 4 Markedsevaluering og anbefalinger... 5 Danmarks ambassade, Stockholm Side 2 af 6 Fødevarebranchen er Sveriges fjerdestørste industri

Læs mere

Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen

Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen A4 Associated beneficiary declaration and mandate 1/2 A4 skal underskrives og afleveres senest 1. April. Eksempel med Horsens: I, the undersigned,

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020

EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020 Horizon2020 (2014-2020): budget of just over 70 billion EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020 Nikolaj Helm-Petersen nikhel@um.dk Innovation Centre Denmark Munich. Danish research attaché

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - UBU

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - UBU Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - UBU Kommunale UBU-fremme-strategier som bidrag til UNESCO s globale handlingsprogram til hvilken nytte? Side 1 Tilføj hjæ UNESCO og bæredygtig udvikling Since wars

Læs mere

Traffic Safety In Public Transport

Traffic Safety In Public Transport Traffic Safety In Public Transport 13 October 2014 Arriva Denmark 2 Arriva Denmark Arriva has been part of public transport in Denmark since 1997 Arriva Denmark provides passenger transport by bus, train

Læs mere

Sådan skal København (og Danmark) brandes internationalt

Sådan skal København (og Danmark) brandes internationalt Sådan skal København (og Danmark) brandes internationalt INTERNT Copenhagen GWA Capacity SEMINAR Presentation to Agents 24. August 2009 09 September 2009 Wonderful Copenhagen Copenhagen anno 2009 Goodwill

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Aktører II: Eliter. Erik Gahner Larsen. Offentlig politik

Aktører II: Eliter. Erik Gahner Larsen. Offentlig politik Aktører II: Eliter Erik Gahner Larsen Offentlig politik 1 / 30 Eksamen Arbejder på ekstra vejledning Intet er fastlagt endnu Dato for reeksamen Mandag den 27. februar Aflevering, hjemmeopgave kl. 12.00

Læs mere

Independent Living & EU s 7. Rammeprogram

Independent Living & EU s 7. Rammeprogram Independent Living & EU s 7. Rammeprogram EU Baggrund Et eksempel Diskussion: Samarbejds- og projektmuligheder Morten Kyng, Center for Pervasive Healthcare, IT-byen Katrinebjerg sundhedsitnet 9. Februar

Læs mere