Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Formand for Landstinget, Siumut.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Formand for Landstinget, Siumut."

Transkript

1 10. mødedag, onsdag den 10. oktober, 2007 kl. 13:00 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Formand for Landstinget, Siumut. Jonathan Motzfeldt, Formand for Landstinget, Siumut. Mødet er åbnet. I mødet den 9. oktober 2007 nåede vi ikke at behandle punkterne 49, 129 og 169. Disse forslag er sat på dagsordenen for dagens møde som de første punkter. Fredag den 12. oktober 2007 indstilles punkt 3 vedrørende fastsættelse af Landstingets samlinger 2008 behandlet. Og jeg har så meddelt disse.

2 10. mødedag, onsdag den 10. oktober Dagsordenens punkt 49. Forslag til landstingslov om konkurrence. (Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) (1. behandling) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Formand for Landstinget, Siumut.. Jonathan Motzfeldt, Formand for Landstinget, Siumut. Og det første dagsordenspunkt, det er punkt 49, Forslag til landstingslov om konkurrence. Det er 1. behandling. Og her det Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelse der skal fremlægge. Værs'go. Siverth K. Heilmann, Landsstyremedlem for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelse, Atassut. Landsstyret fremsætter hermed forslag til landtingslov om konkurrence. I Landsstyrets strukturpolitiske handlingsplan fra 2000 og Fællesudvalget for erhvervsudvikling i Grønlands rapport fra 2003 beskrives et stort behov for at forbedre og sikre erhvervslivets rammer for at kunne skabe en selvbærende vækst, og dermed tilvejebringe grundlaget for en selvbærende økonomi. Visionen er at skabe optimale vilkår for virksomheder der allerede er etableret, og at stimulere iværksættere og kreative kræfter i befolkningen til at skabe værdier for sig selv og for samfundet, samt at integrere Grønland i den internationale økonomi. Begge rapporter peger på, at den i dag gældende konkurrencelov fra 1992 er utidssvarende. Et af midlerne for at nå de ovennævnte mål er at forbedre rammerne for konkurrencen ved at skabe en ny konkurrencelov.

3 Med det aktuelle forslag sikres et bedre grundlag for retfærdig konkurrence med muligheder for at nye kræfter kan etablere sig og en styrkelse af myndighedernes muligheder for at gribe ind over for virksomheder, der forhindrer en retfærdig konkurrence. Et levende erhvervsliv og en retfærdig konkurrence sikrer i sidste ende resten af befolkningen forbrugerne et værn mod urimelige høje priser på varer og tjenester. Når rammerne for en retfærdig konkurrence er til stede, vil virksomhederne kunne udnytte ressourcerne mere hensigtsmæssigt, og dermed have mulighed for at tilbyde en fair pris for den vare eller tjeneste, som de tilbyder forbrugeren eller andre virksomheder. Det vigtigste forhold som dette lovforslag indebærer, er et skifte fra et kontrolprincip til et forbudsprincip. Med det nuværende kontrolprincip er aftaler som hindrer en fri konkurrence afhængig af myndighedernes indgriben. Forbudsprincippet indebærer imidlertid at konkurrencebegrænsende aftaler som udgangspunkt er forbudt. Virksomhederne får derfor et meget stærkt incitament til at optræde retfærdigt i forhold til deres konkurrenter. Forbudsprincippet fører til at konkurrencelovgivningen bygger på samme princip som i de europæiske lande og den øvrige vestlige verden. For virksomheder som planlægger at etablere sig på markedet, også udenlandske virksomheder, vil dette medføre en sikkerhed for, at grønlandske myndigheder tager spørgsmålet om retfærdig konkurrence alvorligt og har nogle effektive værktøjer, der værner virksomhederne mod konkurrenter, der ikke overholder reglerne på bekostning af dem, der gør det. Forslaget indebærer, at det både vil være ulovligt at indgå konkurrencebegrænsende aftaler og at misbruge en dominerende stilling på markedet. Erhvervslivet er præget af mange virksomheder med monopollignende status indenfor større eller mindre geografiske områder. Dominans på et marked er vanskeligt at undgå i vort langstrakte og tyndt befolkede land. Det er ikke forbudt at være dominerende. Det bliver derimod forbudt at misbruge en dominerende stilling. Et misbrug kan for eksempel være at

4 indgå aftaler med kunder, der gør det umuligt for andre iværksættere og små virksomheder at etablere sig på det samme marked eller som gør at disse hurtigt bliver presset ud af markedet. Det er også et misbrug, hvis en virksomhed bruger en markedsdominans til at tage urimeligt høje priser for sine produkter eller nægter at levere varer til bestemte kunder. For at gøre erhvervslivet selvkørende, er iværksættere i dag i stor grad afhængig af hjælp fra det offentlige via diverse erhvervsstøtteordninger. Det er imidlertid meget vigtigt, at de offentlige myndigheder kender deres ansvar og ikke giver ulovlig støtte der bidrager til at forvride konkurrencen. Befolkningens tillid til forvaltningen er afhængig af, at offentlige myndigheder behandler borgerne på lige vilkår. Som noget nyt, indebærer forslaget derfor, at ulovlig støtte som har konkurrenceforvridende virkninger på markedet kan kræves tilbagebetalt. I tilfælde hvor en kommune planlægger at foretage en erhvervsmæssig investering, skal den planlagte investering forelægges for Konkurrencetilsynet, som kan meddele forhåndstilsagn om at investeringen efter tilsynets vurdering ikke vil have en konkurrenceforvridende effekt. Det vil være tale om en vejledende udtalelse, til gavn både for kommunen, virksomheden og for virksomhedens konkurrenter. I tilfælde hvor offentlige myndigheder har interesser i erhvervsvirksomhed på samme område som de regulerer, vil myndighederne skulle anmelde reguleringer eller beslutninger som kan have betydning for konkurrencen til Konkurrencetilsynet. Det er Landsstyrets målsætning, at Konkurrencenævnet aktivt og uafhængigt får de nødvendige redskaber til at skride ind over for ulige konkurrence, kartel og monopoldannelser og diskriminerende praksis. For at gøre dette muligt styrkes konkurrencemyndigheden med et Konkurrencetilsyn, som skal være sekretariat for Konkurrencenævnet, som vi kender, samtidigt med at Konkurrencetilsynet får tillagt særlige beføjelser.

5 Lovforslaget indebærer at konkurrencemyndighederne i fremtiden får flere opgaver, hvilket nødvendiggør at der tilføres yderligere midler til området. Dette er der taget højde for i forslaget til finanslov for Konkurrencetilsynet forventes blandt andet at drive informationsvirksomhed overfor virksomheder og kommuner og samarbejde med andre landes konkurrencemyndigheder. Konkurrencenævnet kan desuden offentliggøre oplysninger og foretage generelle undersøgelser om for eksempel pris- og avanceforhold. Et stærkere Konkurrencetilsyn skaber således mulighed for, og en forventning om, at tilsynet gennemfører denne type undersøgelser - gavn for myndighedens eget arbejde og dermed for forbrugerne. Men først og fremmest får konkurrencemyndigheden bedre muligheder for håndhæve loven og at udstede påbud over for virksomheder om at bringe ulovlig konkurrenceadfærd til ophør. Hvis der indgås ulovlige aftaler eller virksomheder misbruger deres dominerende stilling, kan Konkurrencenævnet udstede påbud om, at de ulovlige aftaler skal ophøre, eller at angivne priser og avancer ikke må overskrides. Konkurrencenævnet vil endvidere kunne pålægge administrative tvangsbøder, mens bøder for overtrædelse af loven henhører under domstolene. Konkurrencetilsynet kan desuden, med rettens kendelse, kunne foretage kontrolundersøgelser hos virksomheder for at indhente bevismateriale til brug for Konkurrencetilsynets virksomhed eller i forbindelse med en straffesag. Som vi ved, er Grønland præget af mange og små virksomheder, hvor samarbejde mellem konkurrenter og markedsdeling kan være en nødvendighed for at kunne generere overskud. Den nye konkurrencelovs forbudsbestemmelser retter sig derfor primært mod større virksomheder. Små virksomheder vil, selvom de har høje markedsandele, kunne indgå konkurrencebegrænsende aftaler med hinanden, med mindre det er tale om meget alvorlige

6 konkurrencebegrænsninger som prisaftaler eller tilbudskarteller. Alle virksomheder vil desuden kunne søge Konkurrencenævnet om fritagelse fra forbudsbestemmelserne. En bred vifte af interessenter i samfundet har været involveret ved udarbejdelsen af forslaget. Tre arbejdsgrupper blev nedsat i efteråret 2006, som tog stilling til samfundets interesser, erhvervslivets interesser og forbrugerens interesser. Forslaget har også været i en bred høring hos organisationer og myndigheder, hvoraf flere at høringssvarene er søgt indarbejdet i forslaget. Til slut vil jeg gøre opmærksom på, at Landsstyret i sit arbejde med landstingsloven er blevet opmærksom på, at der steder i forslaget er behov for enkelte præciseringer. Derfor vil Landsstyret til 2. behandlingen af lovforslaget fremlægge et ændringsforslag med mindre tekniske ændringer. Hermed overgives forslaget til Landstingets videre behandling. Jonathan Motzfeldt, Formand for Landstinget, Siumut. Og det var så Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelse. I forbindelse med fremlæggelse, så skal vi præcisere og erindre til Landsstyret og medarbejderne, at fremlæggelse af lovforslag, så har fremlæggeren 10 minutters taletid, og nu har men brugt 15 minutter. Men vi må høre alt der står i papirerne. Men man skal huske på, at der er 10 minutters taletid, og det skal huske på hos Landsstyret og medarbejderne. Og nu går vi over til partiordførerne. Først Ruth Heilmann, Siumut. Ruth Heilmann, Siumuts ordfører. Siumut har følgende kommentarer til det af Landsstyret fremsatte forslag til landstingslov om konkurrence.

7 Siumut har før gjort opmærksom på, at loven om konkurrence fra 1992 ikke er tidssvarende mere, så vi hilser forslaget velkommen og glæder os til at behandle det. For det vi skal nå frem til er, at udstikke bedre rammer omkring konkurrencen. Landsstyret kundgør her, at man gennem dette forslag kommer frem til en mere retfærdig og bedre konkurrencekov, hvor der også er mulighed for at tilbringe nye kræfter, hvor der også kundgøres, at myndighedernes mulighed for at blande sig forbedres overfor arbejdspladser, der ikke respekterer retfærdighed ved konnkurrence. Én af Siumut s mærkesager er en livlig erhvervsliv med retfærdig konkurrence. Idet man kan undgå at priserne på varer og tjenesteydelser placeres kunstig højt for samfundet og kunderne, og også fordi man kan give nystartede virksomheder muligheder for at arbejde med overskud. Når man sætter en retfærdig ramme om konkurrenceloven kan virksomheder bruge deres ressourcer på en bedre måde, og derved nå frem til passende pris for varer og tjenesteydelser til forbrugerne og andre virksomheder. Siumut er glad for tt det nu er forbudt at indgå aftale, som forhindrer fri konkurrence, ikke mindst med hensyn til de nye bestemmelser med hensyn til produktion af varer samt salg af dem, teknisk udvikling, eller grænsen for størrelsen af pengeanbringelse og kontrol heraf, samt at der ikke fastsættes bindende priser ved videresalg af varer. Vi i Siumut er glade for, at det er Landsstyrets hensigt at forbedre kontrollen af den frie konkurrence. Vi erfarer, at forslaget kommer til at indebære, at det både vil være ulovligt at indgå konkurrencebegrænsende aftaler og at misbruge en dominerende stilling i markedet. Siumut mener, at det er på sin plads, at det er blevet gjort klart med hensyn til konkurrencenævnets arbejdsområder og rettigheder, men vi mener fra Siumut, at man skal være på vagt ved fastsættelse af nævnets beføjelser at tage hensyn til andre love, tilknyttet bestemte arbejdsopgaver, også med hensyn til de enekelte menneskers og virksomheders rettigheder. Siumut skal gøre opmærksom på at det er tvingende nødvendigt at smidiggøre kommunernes muligheder for at være medfinancierende ved opstart af nye virksomheder for at sikre der

8 virkelig startes nødvendige og velplanlagte virksomheder. Det er derfor også nødvendigt der udarbejdes lettilgængelige regler om samarbejdet mellem kommunernes tilsynsråd og konkurrencetilsynet. Siumut går 100 procent ind for skabe og give mulighed for de lovmæssige grundlag forbedres med hensyn til tilsynet af kommurenceloven overholdes. Vi er midt i bearbejdet for af forny samfundets indretning på alle niveauer. Vi arbejder for nye tiltag, i stedet for énprissystemet, der arbejdes for tiltag til at gøre arbejdet i kommunerne kan gøres billigere, for at opnå selvhjulpenhed arbejdes der med at fremme erhvervslivet, for at opnå vore mål bliver oplæring vore menneskelige ressourcer er opdateringen i fuld gang. For, vi heldigvis selv er i gang med alle kræfter at arbejde helhjertet for vort lands selvstændighed, derfor er det nødvendigt på alle fronter at arbejde for sikring af en retfærdig og samarbejdende lovgrundlag for konkurrence. Me disse ord forlanger vi at lovforslaget om konkurrence inden anden behandling behandles i landstingets erhvervsudvlag. Jonathan Motzfeldt, Formand for Landstinget, Siumut. Og det var så Ruth Heilmann, Siumut. Og nu er det Esmar Bergstrøm, Inuit Ataqatigiit. Værs'go. Esmar Bergstrøm, Inuit Ataqatigiits ordfører. Som udgangspunkt er det vel en god ide at vi får en opdateret konkurrencelov. Og det er vel også værd at være enig i noget som er så teoretisk og bureaukratisk som en konkurrencelov, og som først og fremmest skal være et værktøj for myndighederne til at sikre at markedet kan fungere som det skal. Men det er meget gennemgående argumenter/ord i forelæggelsesnotatet som: monopollignende status, dominans, at misbruge sin monopol, ulovlige aftaler osv. allesammen meget Negativt ladede ord og som refererer til de ting man ønsker at ændre på.

9 Når det er sagt, så er der et dilemma i at, vi jo har et meget stort offentligt engagement i både virksomheder, institutioner og hvor man selv må gå foran i at sikre, at der ikke sker udnyttelse af denne dominans på markedet. Udkastet til loven mangler en erkendelse af, hvad det offentlige har tænkt sig at gøre ved alle sine engagementer i forskellige virksomheder og hvordan de selv vil sikre at de ikke laver ulovlig konkurrence. Inuit Ataqatigiit mener at, et så kompliceret lovforslag, som vil få stor betydning for selv små virksomheder, skal gøres så brugervenligt som muligt, dette kan gøres ved at sende informationsmateriale ud til alle, det skal være skrevet på en sådan måde, at det ikke er nødvendigt at være jurist for at forstå hvad det handler om, der skal både være en pjece og en mere omfattende og uddybende forklaring. En af forklaringer kunne være hvad man mener med kommunalt fællesskab? Inuit Ataqatigiit mener også, at det vil være på sin plads at komme med eksempler på hvor en anmeldelsespligt vil gælde, allerede i loven, det ville også være på sin plads at loven omhandler eksempler på hvordan og i hvilket omfang kommunerne må yde erhvervsstøtte eller ej. Ligesom Royal Greenland, Royal Arctic Line, TELE også kunne nævnes som de store virksomheder, hvor der kunne være konkurrenceforvridende elementer. Derudover er der alle de andre driftsvirksomheder finansieret over finansloven. Ligesom at Hjemmestyret selv opretter driftsenheder der ellers snildt kunne have været sendt i udbud. Ligesom vi på et tidspunkt havde problemer med TELE der havde monopol på salg af data og netværkssystemer, men som vist blev løst, men ikke uden at private måtte kæmpe mod de store. Greenland Developement's opgaver er ligeledes ikke mere komplicerede end at det kunne have været sendt i udbud eller stadig endnu billigere ved fortsat at ligge under et direktorats almindelige opgaver.

10 Ved første øjekast ligner denne lov som så mange andre love en afskrift af den danske lov på området. Der er derfor ikke meget data over hvad Landsstyret agter at udstikke af retningslinier til egne virksomheder på området. For der skal vi vel finde de allerstørste monopoler. At man i Grønland ikke vil have karteldannelse, mener Inuit Ataqatigiit er godt, vi mener også at, man skal passe meget på at, de offentligt ejede selskaber ikke begynder, at yde unfair konkurrence, med eksisterende små virksomheder, for eksempel skal Nukissiorfiit ikke have lov til at, importere og sælge olie, Nukissiorfiit er en væsentlig årsag til, at Polaroil/KNI kan sælge olien så billigt som det er tilfældet, til glæde og gavn for os alle sammen. Inuit Ataqatigiit er af den opfattelse at, det er ikke nødvendigt at oprette flere omkostningstunge registre end vi allerede har, det er meningen at vi skal slanke administrationen, ikke udvide den, så derfor må konkurrencetilsynet nøjes med at bruge GER registret, skattekontoret som er centraliseret og anmeldelsespligten til at finde ud af hvilke fusioner, virksomhedsovertagelser og andet der foregår som måtte få en konkurrenceforvridende effekt, desuden er det muligt at anvende erhvervs og selskabsstyrelsen. Med hensyn til ransagelser mener Inuit Ataqatigiit at del vil være på sin plads at henvise til retsplejeloven, således at man bliver uafhængig af fremtidige eventuelle lovændringer. Inuit Ataqatigiit kan tilslutte sig at, loven træder i kraft senere end foreslået, den mellemliggende tid skal udover udarbejdelse af bekendtgørelser og andet i forbindelse med denne lov foreslå at, man samtidig udarbejder det nødvendige informationsmateriale, således at alle er informerede inden loven træder i kraft. Med disse bemærkninger indstiller vi forslaget til viderebehandling, i Landstingets erhvervsudvalg. Jonathan Motzfeldt, Formand for Landstinget, Siumut.

11 Det var så Esmar Bergstrøm, Inuit Ataqatigiit. Og nu er det Jens B. Frederiksen, Demokraterne. Værs'go. Jens B. Frederiksen, Demokraternes ordfører. At Grønland har brug for en opdateret og tidssvarende landstingslov om konkurrence kan Demokraterne kun give Landsstyret ret i. Det forelæggende forslag indeholder mange gode tiltag, men det har også en del mangler, som Demokraterne gerne vil gøre opmærksom på. At Landsstyret gerne vil forhindre konkurrencebegrænsende aftaler populært kaldet karteldannelser kan Demokraterne godt forstå, da disse karteldannelser er med til at skabe kunstigt høje priser på et givent marked. Der har i de senere år i Danmark og Europa verseret mange sager omkring karteldannelse, og disse har resulteret i kæmpe bøder til de dømte firmaer. Dette har kunne ladet sig gøre, da man her har været i besiddelse af den fornødne dokumentation. Netop denne dokumentation ser Demokraterne som et springende punkt i dette forslag. Hvilke kriterier skal ligge til grund for afgørelser i Konkurrencenævnet? Er formodninger nok? Skal der forelægge underskrevne pris- og markedsaftaler? Dette skal defineres meget klart og tydeligt i den kommende landstingslov. Kriterierne for at misbruge en dominerende stilling på markedet skal også defineres klart og utvetydigt, således at det ikke bare er et skøn, der ligger til grund for en given afgørelse i Konkurrencenævnet. Hvad er en dominerende markedsandel?

12 Hvad skal en dominerende aktør på et marked gøre, hvis det er konkurrenternes manglende evne til at levere en given vare eller ydelse på til en tilfredsstillende pris og kvalitet? Landsstyret skriver i sit forelæggelsesnotat at: citat start For at gøre erhvervslivet selvkørende, er iværksættere i dag i stor grad afhængig af hjælp fra det offentlige via diverse erhvervsstøtteordninger citat slut. Langt det meste af den hjælp man har brug for det være sig rådgivning og finansiering, kan fås i de nuværende banker i Grønland. Omfattende erhvervsstøtteordninger, som f.eks. ESUordningen er og bliver en uskik. Det er vigtigt, at den offentlige iværksætterstøtte bliver forretningsbaseret ud fra de i virkeligheden eksisterende markedsvilkår, ligesom det er vigtigt, at støtten kun sker i opstarten og ikke bliver en sovepude for driften af virksomheden. Se. Det ville have en gavnlig effekt på konkurrencevilkårene i Grønland. Gælder dette så også fagforeninger, når Landsstyret i deres forelæggelsesnotat skriver, at offentlige myndigheder ikke må give ulovlig støtte, som har en konkurrenceforvridende effekt? For alle fagforeninger er alle potentielle medlemmer et potentielt marked. Hvis en offentlig myndighed støtter en given fagforening, kan dette så betragtes som konkurrenceforvridende overfor de andre fagforeninger? Dette må Landsstyremedlemmet meget gerne svare på i dag og gerne på en måde, der vil skabe absolut klarhed for alle os her i salen, og de der lytter ved radioerne.

13 Demokraterne vil stille som krav, at sammensætningen af et Konkurrencenævn, vil blive 100 procent fri for politisk indblanding og styring. Et konkurrencenævn skal være forbrugernes instrument og ikke politikernes! Landsstyret skriver i sit forelæggelsesnotat at: citat start Konkurrencenævnet kan desuden offentliggøre oplysninger og foretage generelle undersøgelser om for eksempel pris- og avanceforhold citat slut. Demokraterne er meget imod, at konkurrencenævnet får et bredt mandat til at offentliggøre oplysninger, da dette vil kunne udbrede kendskab til firmaers forretningshemmeligheder og forretningsprincipper, der ikke vedkommer andre. Dette kan være ødelæggende for en virksomhed og det kan og vil Demokraterne ikke acceptere. For ikke at skabe unødig mistænkeliggørelse bør offentliggørelse af økonomiske oplysninger og aftalevilkår først ske, når der foreligger en endelig afgørelse, der ikke falder ud til fordel for virksomheden. Sidst men ikke mindst vil Demokraterne gerne have at vide om Konkurrencenævnets afgørelser er vejledende eller bindende. Vi er alle bekendt med, at vi i Grønland har en institution som hedder Landstingets ombudsmand. Afgørelser herfra bliver ikke altid fulgt ikke engang af Grønlands Hjemmestyre selv! Landsstyremedlemmet må gerne i dag svare Demokraterne klart og tydeligt på, hvordan afgørelser fra konkurrencenævnet skal vægtes. Er de vejledende som fiskeriloven eller er de bindende som kriminalloven? Førend at Demokraternes spørgsmål er tilfredsstillende besvaret kan vi hverken udtale vores støtte til forslaget eller forkaste det.

14 Derfor bør forslaget gennemgå en minutiøs behandling i erhvervsudvalget inden 2. behandlingen. Jonathan Motzfeldt, Formand for Landstinget, Siumut. Det var så Jens B. Frederiksen, Demokraterne. Og nu er det Emilie Olsen, Atassut. Værs'go. Emilie Olsen, Atassuts ordfører. Efter at vi fra Atassut nøje har gennemgået nærværende forslag til Landstingslov om konkurrence vurderer vi at forslaget er godt tilfredsstillende, rammerne for konkurrence i vort land har igennem adskillige år ikke være tidssvarende og dermed ikke været dækkende for en reel og fair konkurrence, og vi er som sagt godt tilfredse med at der ved nærværende lovforslag, søges løst de utidssvarende forhold. Nærværende forslag er meget omfangsrigt, derfor skal vi uden at komme ind på de enkelte detaljer, komme ind på nogle af de forhold vi finder er vigtige at understrege: Vi har fra Atassut flere gange fremkommet med forslag, der har til formål at styrke kontrollen med pris- og avanceforholdene, for på den måde at sikre de bedste vilkår for forbrugerne. Og eftersom vi kan se at vores intentioner stort set bliver imødekommet, er vi fra Atassut ligeledes godt tilfredse med dette skridt. Vi er også godt tilfredse med at rammerne for at Grønlands Hjemmestyres samt kommunernes engagement i erhvervslivet gives solide rammer, således at det søges sikret at det offentlige ved deres engagement ikke er med til konkurrenceforvridende forhold, for det er vores overbevisning at det offentliges meget store engagement i samfundet bør minimeres, såfremt det grønlandske erhvervslivs konkurrencedygtighed, på bedste vis, kan udvikles og styrkes, også i forhold til de internationale forhold. Ved at der bliver etableret en Konkurrencetilsyn, søges det sikret at Konkurrencenævnets sekretariatsbistand bliver styrket, derudover får Konkurrencetilsynet tillagt beføjelsen til at

15 kunne foretage kontrolundersøgelser, og muligheden for at indhente oplysninger bliver bevaret og styrket. I forbindelse med dette tiltag finder vi det passende fra Atassut at det på bedste vis sikres og tages hensyn til at de enkelte erhvervsdrivende har forretningshemmeligheder, men vi finder det ligeledes vigtigt fra Atassut meget vigtigt at der sikres at de oplysninger der er indhentet også bliver benyttet og forstået korrekt, og for at sikre dette, mener vi at der er behov for at have klare og faste rammer for hvordan de oplysninger der er blevet tilgængelige, skal benyttes. Eksempelvis er der igennem årene blevet ytret at det er umuligt at få oplysninger fra fiskerisektoren, men vi har, fra Atassut, igennem vores forberedelse til behandlingen af den kommende fiskerilov, bemærket at sektoren, der er præget af en meget hård konkurrence, ikke vil være tilbageholden med at skulle levere oplysninger, men at de samtidigt gør krav på at de oplysninger der gives også bliver benyttet og forstået korrekt. Derfor er det vigtigt at der ikke blot kræves talmateriale, vi vurderer fra Atassut, at det er meget vigtigt, at man i forbindelse med behandlingen af de talmateriale der kommer i det offentliges hænder, giver den oplysningspligtige mulighed for at uddybe hvordan oplysningerne skal forstås. Med dette eksempel regner vi med fra Atassut, at man ved vedtagelse af nærværende forslag til Landstingslov om konkurrence og ved implementeringen af den nye lov, langt mere end i dag vil være i stand til at indhente informationer, uden at dette går ud over konkurrencen, og at de nye lovgivningsmæssige rammer vil være til gavn for samfundet og i særdeleshed for erhvervslivet i Grønland. Med hensyn til den, ifølge forslaget nye konstruktion af administrativ personale m.m., har vi fra Atassut ingen indvendinger.

16 Med disse ord, og med henvisning til at nærværende forslag er meget omfangsrig, skal vi fra Atassut indstille til at forslaget behandles af Landstingets Erhvervsudvalg inden andenbehandlingen. Jonathan Motzfeldt, Formand for Landstinget, Siumut. Og det var så Emilie Olsen, Atassut. Og nu er det Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat. Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiats ordfører. Kattusseqatigiit Parti er vidende om at konkurrence på alle måder er opvækkende samt udviklende, når den ikke misbruges. Hvorfor sikring af gode vilkår ved lovgivningen indenfor konkurrence samt den almene handel, byggeri, fiskeproduktion og selvstændige indenfor fiskeri er yderst vigtigt for os. Vi er derfor enige i fornyelse af loven der ikke længere er tidsvarende. Dette skal ikke forstås som om vi vil acceptere hele lovforslaget som den ser ud. Nej, da samarbejde bestandigt på bedre vilkår for selvstændige er en del af Kattusseqatigiit Parti s målsætninger. Også for at sikre mere lige vilkår ved lovgivningen for erhvervsdrivende, specielt for at formindske konkurrence til selvstændige fra offentligt drevet virksomheder, der har landskassen bag sig. Det er derfor vigtigt for os at sætte gode rammer, lige for alle, ved lovgivningen. Vi vil derfor kommentere følgende med henvisning til vores udtalelser fra forrige punkt, efter genvurdering af lovforslaget samt medtage alle reaktioner på høringen således:

17 Forordningens kap.2 samt kap.3 gælder ikke, hvis konkurrencen begrænses af direkte eller nødvendige offentlige drift ifølge 2, stk. 2. Ligeledes finder Kattusseqatigiit Parti store betænkeligheder omkring Landsstyrets beslutningskompetence vedrørende 2 stk.4. Heri drejer det sig om vurderinger af bestemmelser vedrørende forbud om aftale der begrænser konkurrence i kap. 2 samt om bestemmelser vedrørende misbrug fra dominerende stilling i kap. 3. Vi mener det er højst naturligt med bestemmelser selvfølgelig udfra givne lovgivning af habitus i konkurrencen. Vi mener det er unaturligt at Landsstyret stilles som beslutningskompetente overfor almene vilkår i konkurrencen. Vi mener også at konkurrence nævnet burde have upolitisk styring og må ifølge almindelige handels betingelser tage vare på sager, uden politisk indblanding. Kattusseqatigiit Parti kan ikke acceptere sådanne forhold, da demokratiet stadig i højere grad vil blive passiviseret, hvis politikerne i højere grad skal indblandes i sådanne forhold.. Vi indstiller derfor afskaffelse af bestemmelser, der muliggør politisk indblanding for at sikre konkurrence, der ikke styres politisk. Samt vedrørende 26 vil kun bestemte er kunne indbringes til Landsretten ifølge stk. 2, hvorfor udelukkelse af indbringelse af konkurrencenævnets vedtagelser til andre ikke synes naturligt. Vi mener at der burde være åben for alle jfr. Enhver mands ret til indbringelse af sager, der er afgjort af nævnet burde kunne indbriges til Landsretten, uanset hvilke er de vedrører. Med disse bemærkninger indstiller jeg sagen til behandling i lovudvalget inden 2.behandling.

18 Jonathan Motzfeldt, Formand for Landstinget, Siumut. Og det var så Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat. Og nu, efter flertallet af partierne har udtalt, så har de ønsket at sagen sendes til Landstingets Erhvervsudvalg. Og nu er det Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelse. Værs'go. Siverth K. Heilmann, Landsstyremedlem for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelse, Atassut. Ja, tak. Først på vegne af Landsstyret, med hensyn til vores forslag til landstingslov om konkurrence, som Landsstyret har fremlagt. Tak. I mange år så har denne konkurrencelov forslag fra denne talerstol blevet påpeget. Og vi ved alle samme, at der er mange ting der er blevet påpeget. Og det er heller ikke mærkeligt, at man allerede i de tidligere år, og for at rette op på de forhold der plejer at ske, så har man fremlagt at der er blevet oprettet en arbejdsgruppe til Landstinget. Og jeg kan sige, arbejdsgruppen har udført omhyggeligt arbejde, og har fået vurderet mange paragraffer sammen med andre berørte instanser. Og derfor et skridt, i det jeg har fremlagt på vegne af Landsstyret, så mener jeg at det er et godt skridt. Og de opfordringer der blev fremlagt fra Konkurrencenævnet, at den vil blive hilst positivt fra partiordførerne. Og det ønske det kan man ikke komme udenom. Selvfølgelig, med hensyn til forbrugerne, og med hensyn til Konkurrencenævnets rettigheder, de må tilpasses. Det kan man ikke komme udenom. Lovudvalget, og sammen med fagforeningerne og andre berørte parter, det kan jeg fornemme, at det er blevet fremlagt sammen med dette, og man har fundet det meget interessant fra partiordførerne, og ikke mindst fra oppositionen blev der fremlagt en hel masse spørgsmål. Og disse spørgsmål dem kan jeg få besvaret delvis. Og for at undgå at jeg ikke kommer med en forkert redegørelse.

19 Først så skal jeg gøre opmærksom på, at man både fra Siumut og Atassut, og de fremlæggelser, mange tak. Og her, med hensyn til sagen, og at de går også fuldstændig ind for Landsstyrets formål. Og her kan jeg også se, at der er ydet et meget støtte. Og med hensyn til fra Inuit Ataqatigiit, så kom man blandt andet som et eksempel på, om hvordan man kan forstå hvad man mener med kommunalt fællesskab. Og det var Inuit Ataqatigiits Esmar Bergstrøm der har fremsat. Og Inuit Ataqatigiit mener også, at det vil være på sin plads at fremkomme med eksempler omkring loven, samt i hvilket omfang kommunerne må yde erhvervsstøtte eller ej. Og det vil være hensigtsmæssigt at fremdrage eksempler herpå. Og her er det så især kommunerne man tænker på. Og som det ene, så er det Royal Greenland, Royal Arctic Line og Tele og andre virksomheder der blev nævnt. Her vil jeg gerne henvise til paragraf 2, fordi det kan ses dér. Og et af spørgsmålene er, at man har lagt vægt på at de grønlandske myndigheder er placeret som noget helt særskilt. Og som noget nyt så kan man se, at erhvervsliv der er ejet af det offentlige, den er med i lovforslaget. Og for det tredje så sagde Inuit Ataqatigiit, at Inuit Ataqatigiit er af den opfattelse, at det ikke er nødvendigt at oprette flere omkostningstunge registre, end vi allerede har, med mere. Og det der står derfra der kan jeg blot sige, at GER-registret og de oplysninger de tilgår til GER, der er tale om forskellige aktieoplysninger. Og Inuit Ataqatigiits Esmar Bergstrøm kom også ind på, at Inuit Ataqatigiit kan tilslutte sig at loven træder i kræft senere end foreslået. Og her kan jeg forstå, at oplysningerne vil blive fremlagt. Og vi skal også sørge for at de bliver fremlagt mere uddybende. Så er det Demokraterne. Jeg har også lagt mærke til, at de stillede en hel del spørgsmål. Og jeg kan allerede erkende, at jeg ikke kan komme med mere uddybende besvarelse, og at man ikke klart og meget forståeligt i relevant udvalg kan få besvarelserne. Det vil nok være nødvendigt, således at det er jo også nødvendigt, at sagen blive omhyggeligt behandlet.

20 Her blev nævnt hvilket udgangspunkt konkurrencenævnet vil have i sådan nogle sager. Og det var Jens B. Frederiksen der spørger fra Demokraterne. Og her er dokumentationerne meget klare i den henseende. For det andet, med hensyn til placering, som en dominerende placering for markedet. Og med hensyn til almindelige bemærkninger i paragraf 11, så kan se det der vedrører. Og som det tredje. Det der starter med... dette må ikke være gældende for, det må være fagforeninger og lignende. Her kan man komme med en besvarelse, at konkurrenceloven vedrørende fagforeninger, den vil ikke være gældende for dem. Altså konkurrenceloven kan jeg godt bemærke, at den ikke skal være gældende for fagforeninger. For det tredje, så sagde Jens B. Frederiksen fra Demokraterne, at Landsstyret skriver i sit forelæggelsesnotat, og han citerer følgende: Men jeg kan komme med en besvarelse, at med hensyn til oplysninger vedrørende enkeltvirksomheder, det vil ikke blive offentliggjort. Det er ikke os eller enkelte virksomheder, at få disse oplysninger offentliggjort. Afslutningsvis fra Demokraterne så sagde Jens B. Frederiksen fra Demokraterne, han kom ind på... Men ikke mindst fra Demokraterne vil gerne have at vide, om Konkurrencenævnets afgørelse er vejledende eller bindende. Og i den forbindelse så kan jeg med meget kort få besvaret, altså jeg kan næsten ikke læse hvad der står, at det skal være bindende, med hensyn til videreførelse til Grønlands Landsret. Det var så min korte besvarelse til spørgsmålene. Men som sagt, det der blev fremlagt fra partiet, og med hensyn til partiernes efterlysning, til hvilket udvalg det skal videre ved, så skal jeg sige, at vi finder sagen som meget vigtig. Og jeg håber meget på, at lovforslaget, som man har fundet nødvendigt i flere år at få revideret, så håber jeg på at det vil kunne lykkes at få lavet det ordentligt.

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 47. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om statsautoriserede og

Læs mere

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 46. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om garantifond for skadeforsikringsselskaber.

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 13. mødedag, onsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 57 Beslutningsforslag til landstinget: at landsstyret pålægges at nedsætte et råd, der hurtigst muligt skal komme med koordinerede og samlede

Læs mere

26. april 2008 FM 2008/48 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende

26. april 2008 FM 2008/48 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende 26. april 2008 FM 2008/48 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af

Læs mere

27. april 2007 FM 2007/132 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

27. april 2007 FM 2007/132 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende 27. april 2007 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om at Landstyret pålægges at sikre, at udviklingshæmmede unge skal kunne tildeles

Læs mere

Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1.

Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1. 4. mødedag, fredag den 26. september 2008. Dagsordenens punkt 67 Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1. behandling)

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 62.

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 62. 19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 62. Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges om at tage initiativ til at gøre noget ved de grønlandske studerendes kollegieforhold

Læs mere

Vedr.: Skriftlige svar på de i ordførerindlæggene stillede spørgsmål til Landstingets 1. behandling af EM2007/49.

Vedr.: Skriftlige svar på de i ordførerindlæggene stillede spørgsmål til Landstingets 1. behandling af EM2007/49. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE GREENLAND HOME RULE Inuussutissarsiornermut, Nunalerinermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Naalakkersuisoq Landsstyreområdet for Erhverv,

Læs mere

24. april 2007 FM 2007/61 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

24. april 2007 FM 2007/61 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at udarbejde en handlingsplan, der skal sikre vore unge - der flytter

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 13. mødedag, onsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 85 Beslutningsforslag til, at landsstyret pålægges at undersøge mulighederne for sammen med Danmark at oprette et center for international forskning

Læs mere

13. oktober 2008 EM 2008/ 39 FM 2008/92 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende

13. oktober 2008 EM 2008/ 39 FM 2008/92 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende 13. oktober 2008 EM 2008/ 39 FM 2008/92 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ændre tilbagebetalingspligten af de

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008.

19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008. 19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008. Dagsordenens punkt 142 Færøerne og Island har oprettet generalkonsulater med diplomatstatus i hinandens lande. Vestnordisk Råd opfordrer det grønlandske Landsstyre

Læs mere

21. oktober 2007 EM 2007/37 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik

21. oktober 2007 EM 2007/37 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik 21. oktober 2007 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg

Læs mere

20. oktober 2006 EM2006/39 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

20. oktober 2006 EM2006/39 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende 20. oktober 2006 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Landsstyrets fortsatte arbejde med Folkesundhedsprogrammet

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende 1. nov. 2012 BETÆNKNING Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at sikre, at døve har mulighed for at kontakte alarmcentralen 112

Læs mere

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende 19. oktober 2006 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende EM 2006/88: Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at hæve lotteriafgiften og automatspilsafgiften således,

Læs mere

31. oktober 2008 EM2008/23 (FM2008/68) BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

31. oktober 2008 EM2008/23 (FM2008/68) BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende () BETÆNKNING afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges til at arbejde for at få indarbejdet nye retningslinjer for at

Læs mere

30. april 2012 FM 2012/86 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

30. april 2012 FM 2012/86 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest til FM 2013 pålægges at fremlægge en redegørelse for Inatsisartut om de offentlige

Læs mere

4. november 2008 EM 2008/10 (EM2007/39) BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. Vedrørende

4. november 2008 EM 2008/10 (EM2007/39) BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Familieudvalg Vedrørende Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om hjælp til børn og unge. (Hjemmelsbestemmelse til fastsættelse af regler

Læs mere

27. november EM2015/124 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende

27. november EM2015/124 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende 27. november BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2015 om bekæmpelse af zoonoser og zoonotiske agens. Fremsat af Naalakkersuisoq

Læs mere

10. marts 2011 FM 2011/19 (EM 2010/48) BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende

10. marts 2011 FM 2011/19 (EM 2010/48) BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2011 om ændring af landstingslov om vederlag til medlemmer af landstinget og landsstyret m.v.

Læs mere

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Og så er det landsstyremedlemmet for finanser og udenrigsanliggender, der skal fremlægge.

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Og så er det landsstyremedlemmet for finanser og udenrigsanliggender, der skal fremlægge. 2. mødedag, onsdag den 5. marts 2008. Dagsordenens punkt 42. Forslag til Landstingsbeslutning jævnfør forretningsorden 32 stk. 6, 2 om at de skattemæssige fradrag med mere for 2009 fastsættes således,

Læs mere

BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg. Landstingets Finansudvalg. vedrørende

BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg. Landstingets Finansudvalg. vedrørende 19. oktober 2007 EM 2007/60,61 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg og Landstingets Finansudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indførselsafgifter

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 14. marts 2007 J.nr.: 415-0001 Indberetning vedr. Grønlands Landstings forårssamling, onsdag den 14. marts 2007.

Læs mere

24. november 2008 EM 2008/15 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. vedrørende

24. november 2008 EM 2008/15 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. vedrørende 24. november 2008 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Familieudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at tage initiativ til at iværksætte kurser til at uddanne samtalepersoner

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingsforordning om uddannelsesstøtte

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingsforordning om uddannelsesstøtte 11-10-2004 EM 2004/39 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning om uddannelsesstøtte Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 8.mødedag, tirsdag den 7. oktober 2008. Dagsordenens punkt 137 Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at bane vejen for vandforsyning gennem vandvinding af grundvand. (Landstingsmedlem

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 20. december 2005 VM 2006/13 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Det nuværende regelgrundlag for udøvelse af havnemyndighed er 1 i Hjemmestyrets bekendtgørelse

Læs mere

Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:00. Landstingets Konstituerende samling 2009

Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:00. Landstingets Konstituerende samling 2009 Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:00 Landstingets Konstituerende samling 2009 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsorden. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Landstingets møde er åbnet.

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 9. oktober 2008 J.nr.: 415-0001 Indberetning vedr. Grønlands Landstings efterårssamling, onsdag den 8. oktober

Læs mere

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutslov nr. xx af xx.xx.2015 om SIKUKI Nuuk Harbour A/S og anlæg af havn ved Nuuk. Fremsat af formanden for Naalakkersuisut Afgivet

Læs mere

17. oktober 2011 EM2011/41 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

17. oktober 2011 EM2011/41 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke 17. oktober 2011 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende forslag til Inatsisartutlov om fordeling af midler fra visse spil. (Medlem af Naalakkersuisut for Familie,

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

Punkt 34. 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009

Punkt 34. 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009 Punkt 34 Forslag til Inatsisartutlov om ændring af landstingsforordning om boligfinansiering. (Medlem af Inatsisartut, Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit) Mødeleder:

Læs mere

Fremtidens rygeregler regeringens forslag

Fremtidens rygeregler regeringens forslag Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 382 Offentligt Nye rygeregler regeringens udspil Marts 2006 Fremtidens rygeregler regeringens forslag Regeringen vil forebygge, at nogen udsættes for passiv rygning

Læs mere

7. november 2008 EM2008/47 (FM 2008/105) RETTELSE BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

7. november 2008 EM2008/47 (FM 2008/105) RETTELSE BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende RETTELSE BETÆNKNING afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges tiltag for etablering af boliger til rejseledsagere, nære pårørende til

Læs mere

24. maj 2015 FM 2015/38 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

24. maj 2015 FM 2015/38 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 24. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at kontakte kommunerne med henblik på at vurdere antallet af,

Læs mere

20. maj 2015 FM2015/96/107 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

20. maj 2015 FM2015/96/107 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende 20. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om udtalelse til forslag til Lov for Grønland om kapitalkrav og tilsynsmæssige krav for kreditinstitutter

Læs mere

27. april 2015 FM2015/32 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

27. april 2015 FM2015/32 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges senest på FM2016 at fremsætte forslag til ændring

Læs mere

12/ FM/EM2016/48 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

12/ FM/EM2016/48 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til EM17 fremsætte lovforslag om en 4 årig forsøgsordning, hvor der udbydes mikrolån

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om efterskoler.

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om efterskoler. 22. november 2008 EM2008/152 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om efterskoler. Afgivet til lovforslagets 2. behandling Landstingets Kultur-

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 57.

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 57. 19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 57. Forslag til landstingsbeslutning angående FN s børnekonvention bliver til obligatorisk del af undervisningen i folkeskolen. (Landstingsgruppen

Læs mere

RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder ILOkonventionerne;

Læs mere

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut skal fremsætte forslag, der skal tydeliggøre forholdene omkring tilsynet med anbragte

Læs mere

17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab)

17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab) 17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

11. oktober 2016 EM2016/43 & FM2016/43 EM2016/125 & FM2016/125 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.

11. oktober 2016 EM2016/43 & FM2016/43 EM2016/125 & FM2016/125 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. 11. oktober 2016 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til opprioritering

Læs mere

23. november 2015 EM2015/117 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende

23. november 2015 EM2015/117 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende 23. november 2015 BETÆNKNING Afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at der fastsættes regler, som giver virksomheder og myndigheder

Læs mere

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg vedrørende Forslag til Landstingsforordning om boligfinansiering Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

Forslaget beskriver detaljeret mulighederne for andelsboliger og fungerer som et væsentligt supplement på boligmarkedet.

Forslaget beskriver detaljeret mulighederne for andelsboliger og fungerer som et væsentligt supplement på boligmarkedet. 10. mødedag, fredag den 25. april 2008. Dagsordens punkt 43 Forslag til landstingsforordning om andelsboliger. (Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer) (1. behandling) Mødeleder: Vittus

Læs mere

Rigsombudsmanden i Grønland

Rigsombudsmanden i Grønland Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 114 Offentligt Rigsombudsmanden i Grønland Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 3. maj 2006 J.nr.: 415-0001 Indberetning

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende. i Grønland. (Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer) Afgivet til forslagets 2.

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende. i Grønland. (Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer) Afgivet til forslagets 2. 30. april 2012 FM20121Sl. BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til lnatsisartutbeslutning om udtalelse til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland. (Naalakkersuisoq for Erhverv

Læs mere

11. november 2011 EM2011/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

11. november 2011 EM2011/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges, at udarbejde en national handlingsplan til at afhjælpe

Læs mere

Administrativ oversigt over taletider 2015. Revideret marts 2015

Administrativ oversigt over taletider 2015. Revideret marts 2015 Administrativ oversigt over taletider 2015 Revideret marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 5 2. Forslag til Inatsisartutlov....6 2.1. Lovforslag fra Naalakkersuisut... 6 2.2. Lovforslag fra Medlem

Læs mere

BETÆNKNING. vedrørende

BETÆNKNING. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut til FM 2015 med udgangspunkt i behovet for uddannelse og opkvalificering af

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 88 Offentligt RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 20. marts 2007 J.nr.: 415-0001 Indberetning

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx xx 2016 om ændring af Inatsisartutlov om erhvervsuddannelser og kurser på

Læs mere

26. marts 2015 FM2015/92 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

26. marts 2015 FM2015/92 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende 26. marts 2015 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2015 om ændring af Inatsisartutlov nr. 5 af 8. juni 2014 om arbejdsformidling m.v. (Anvendelse

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 15. august 2008 25. januar 2008 31.07.2007 EM 2008/10 FM 2008/39 EM 2007/39 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Den gældende landstingsforordning om hjælp til børn

Læs mere

11. mødedag, fredag den 10. oktober 2008. Dagsordenens punkt 101

11. mødedag, fredag den 10. oktober 2008. Dagsordenens punkt 101 11. mødedag, fredag den 10. oktober 2008. Dagsordenens punkt 101 Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejder for at forhøje underholdsbidraget til børn (alimentationsbidraget).

Læs mere

Dernæst behandles punkterne 112, 72, 76, 80, 108, 109, 125 og 33.

Dernæst behandles punkterne 112, 72, 76, 80, 108, 109, 125 og 33. 19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Ruth Heilmann, Landstingsformand,

Læs mere

29. april 2010 FM2010/27 EM2009/88 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

29. april 2010 FM2010/27 EM2009/88 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 29. april 2010 FM2010/27 EM2009/88 BETÆNKNING afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartut lov om sprogpolitik. Afgivet til lovforslagets 2. behandling

Læs mere

Rigsombudsmanden i Grønland

Rigsombudsmanden i Grønland Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 126 Offentligt Rigsombudsmanden i Grønland Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 19. maj 2006 J.nr.: 415-0001 Indberetning

Læs mere

20. mødedag, torsdag den 15. maj 2008, kl. 10:00. Dagsordens punkt 87.

20. mødedag, torsdag den 15. maj 2008, kl. 10:00. Dagsordens punkt 87. 20. mødedag, torsdag den 15. maj 2008, kl. 10:00 Dagsordens punkt 87. Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ind-føre lovgivning, der giver alle under 18 år ret til at have en

Læs mere

Punkt 4 og 5 vedrørende debat om dagsorden bliver behandlet som det sidste punkt.

Punkt 4 og 5 vedrørende debat om dagsorden bliver behandlet som det sidste punkt. 2. mødedag, mandag den 22. september 2008, kl. 10:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstinget Formandskab) Mødeleder: Landstingets Efterårssamling 2008 fortsætter, hvor den anden

Læs mere

25. oktober 2011 EM 2011/52 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

25. oktober 2011 EM 2011/52 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 25. oktober 2011 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til fastsættelse af minimumsregler for

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges til at undersøge muligheder for at etablere en idrætshøjskole

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 27. maj 2014 FM 2014/176 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at præcisere og sikre, at børn og unge mellem 16

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit

Mødeleder: Josef Motzfeldt, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit 19. mødedag, onsdag den 12. november 2008. Dagsordenens punkt 118 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at indføre en officel fattigdomsgrænse i Grønland. (Landstingsmedlem Palle

Læs mere

14. mødedag, tirsdag den 6. maj 2008. Dagsordens punkt 66.

14. mødedag, tirsdag den 6. maj 2008. Dagsordens punkt 66. 14. mødedag, tirsdag den 6. maj 2008 Dagsordens punkt 66. Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for at sikre optimal tilsyn med forholdene på alderdomshjem, herunder medicinering

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg 21. november 2008 EM2008/129 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg Forslag til Landstingslov om flyvepladser. (Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer) Afgivet

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 150 Offentligt RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 26. september 2007 J.nr.: 415-0001

Læs mere

18. oktober 2007 EM 2007/44 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg

18. oktober 2007 EM 2007/44 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, byggesæt m.v. Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets

Læs mere

04-11-2011 EM2011/20 FM2011/39 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

04-11-2011 EM2011/20 FM2011/39 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut i samarbejde med de ansvarlige myndigheder i Nunavut og Nunavik opretter et Nuna Job udvekslingsophold

Læs mere

Som jeg har sagt er der 13 punkter vi skal behandle i dag. Punkterne er 117, 23, 8, 92, 41, 37, 49, 31, 87, 15 og 26, 32 og 147. Først punkt 117.

Som jeg har sagt er der 13 punkter vi skal behandle i dag. Punkterne er 117, 23, 8, 92, 41, 37, 49, 31, 87, 15 og 26, 32 og 147. Først punkt 117. 23. mødedag onsdag den 18. november 2009 kl. 13.00 Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. Mødeleder, Josef Motzfeldt, formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit I dag er der 13 punkter på

Læs mere

02 oktober 2007 EM 2007/31-01

02 oktober 2007 EM 2007/31-01 02 oktober 2007 EM 2007/31-01 Forslag til Landstingsfinanslov for 2008. Indledningsvis skal det understreges at vi fra Kattusseqatuigiit Parti ikke mener en skatteforhøjelse ifm forslag til Landstingsfinanslov

Læs mere

Punkt 42. 12. mødedag, tirsdag den 20. oktober 2009

Punkt 42. 12. mødedag, tirsdag den 20. oktober 2009 12. mødedag, tirsdag den 20. oktober 2009 Punkt 42 Beslutningsforslag om at Naalakkersuisut pålægges at fastsætte en dato på en national ligestillingsdag i Grønland. (Medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen,

Læs mere

22. maj 2015 FM 2015/20 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende

22. maj 2015 FM 2015/20 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende 22. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at alderspensionister i tilfælde af nære pårørendes

Læs mere

Mødeleder: Ruth Heilmann, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Ruth Heilmann, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 10. Mødedag, onsdag den 4. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ruth Heilmann, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Læs mere

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 27. juni 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge muligheder

Læs mere

Bemærkninger til forslaget

Bemærkninger til forslaget Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Tidspresset under Inatsisartutsamlingerne har i de senere år været stigende, ikke mindst under efterårssamlingerne. Dette vanskeliggør

Læs mere

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune 1 af 5 Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune Journal nr. 3:1120-0304-4/csk/Udbud Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Herning Centralbibliotek har med brev af 22. december 2000 (registreret

Læs mere

28. marts 2011 FM2011/90 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende

28. marts 2011 FM2011/90 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende 28. marts 2011 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyre udtalelse til Anordning for Grønland om ikraftsættelse af ændringer af købeloven

Læs mere

Landbrugspolitiske redegørelse 2007 Visioner for det Grønlandske Landbrug (Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug)

Landbrugspolitiske redegørelse 2007 Visioner for det Grønlandske Landbrug (Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug) ATASSUT Postboks 399 3900 Nuuk +299323366 Fax: +299325840 Atassut@greennet.gl www.atassut.gl ATASSUT FM2007/38 Augusta Salling 24.04.2007 Landbrugspolitiske redegørelse 2007 Visioner for det Grønlandske

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende 20. marts 2003 FM 2003/40 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til Landstingslov om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Afgivet til 2. behandling

Læs mere

10. november 2016 EM2016/33 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

10. november 2016 EM2016/33 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 10. november 2016 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut til, at folkeskolens uvmaterialers

Læs mere

2. oktober 2006 EM 2006/52 BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Finansudvalg. vedrørende

2. oktober 2006 EM 2006/52 BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Finansudvalg. vedrørende 2. oktober 2006 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Finansudvalg vedrørende Forslag om Landstingets udtalelse til forslag til lov om pengesedler i Grønland Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets

Læs mere

4. mødedag, fredag den 10. marts 2008. Dagsordens punkt 103.

4. mødedag, fredag den 10. marts 2008. Dagsordens punkt 103. 4. mødedag, fredag den 10. marts 2008. Dagsordens punkt 103. Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at finde en løsning på problemerne med ræve, krage og måger, som bl.a. er blevet

Læs mere

5. november 2015 EM2015/164 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

5. november 2015 EM2015/164 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 5. november 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om ændring af Inatsisartutlov om den gymnasiale uddannelse.

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger Almindelige bemærkninger Forslag til ændring af Landstingslov om landstinget og landsstyret indeholder 2 præciseringer af lovteksten. Dels præciseres Landstingets Revisionsudvalgs opgaver dels præciseres

Læs mere

Rygepolitik i Socialforvaltningen

Rygepolitik i Socialforvaltningen Socialforvaltningen Rygepolitik i Socialforvaltningen VELKOMMEN TIL EN RØGFRI KOMMUNE I december 2005 vedtog Borgerrepræsentationen en ny rygepolitik for Københavns Kommune. Formålet med politikken var

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 20. maj 2014 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Med henblik på at sikre kvinder og mænd har en ligelig adgang til krisecentre foreslås det, at pålægge Naalakkersuisut at gennemføre

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet til beslutningsforslagets 2. behandling

BETÆNKNING. Afgivet til beslutningsforslagets 2. behandling 9. november 2012 BETÆNKNING Afgivet af udvalget for Kultur-, Uddannelse-, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse om

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 25. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab)

19. mødedag, onsdag den 25. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) 19. mødedag, onsdag den 25. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Mødet er åbnet. Først redegørelse for dagsordenen. Demokraterne

Læs mere

Mødeleder: Per Rosing Petersen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Per Rosing Petersen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 4. mødedag, tirsdag den 11. marts 2008. Dagsordenens punkt 73. Forslag til Landstingsbeslutning om at pålægge Landsstyret til at etablere hurtigarbejdende arbejdsgruppe, der får til opgave at tilvejebringe

Læs mere

Mødeleder: Emilie Olsen, suppleant for 2. næstformand for Landstingets Formandskab, Atassut.

Mødeleder: Emilie Olsen, suppleant for 2. næstformand for Landstingets Formandskab, Atassut. 6. mødedag, torsdag den 13. marts 2008. Dagsordens punkt 31. Forslag til forespørgsel om, hvad vi kan gøre for at motivere børn og unge til at være mere fysiske aktive. (Landstingsmedlem Lene, Knüppel,

Læs mere

Punkt 97, beslutningsforslag om at tilskud til Grønlands Idrætsforbund for de næste 5 år forhøjes med 10 millioner kroner.

Punkt 97, beslutningsforslag om at tilskud til Grønlands Idrætsforbund for de næste 5 år forhøjes med 10 millioner kroner. 9. mødedag, tirsdag den 3. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Agathe Fontain, 1. næstformand for Landstingets Formandskab,

Læs mere

13. januar 2011 FM 2011/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

13. januar 2011 FM 2011/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 13. januar 2011 FM 2011/28 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Formålet med forslaget er at få en mere effektiv håndhævelse af reglerne i Inatsisartutloven om indhentning

Læs mere