ÅRSRAPPORT 2012 / 13. Foto: Courtesy ESA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2012 / 13. Foto: Courtesy ESA"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2012 / 13 1 Foto: Courtesy ESA

2 PROFIL INDHOLDSFORTEGNELSE 2 SSBV-Rovsing leverer standard produkter samt systemer opbygget af standardprodukter til test af satellitter. Efter gennemførelsen af et større internt udviklingsprogram for udvikling af nye produkter og efter erhvervelsen af et komplementært produktprogram fra det hollandske selskab Satellite Holdings BV (SSBV) besidder SSBV-Rovsing nu et næsten komplet produktprogram til test af satellitter. Selskabets produkter giver mulighed for, at komplekse tests kan udføres på en standardiseret og automatiseret måde. Samtidig opfylder produkterne krav, som stilles af forskellige satellittyper. Produkterne har allerede været benyttet til at teste en lang række europæiske satellitter, og produkterne er nu klar til salg til det globale marked. Den samlede produktpalette kan anvendes til at opbygge specialiserede testsystemer som f. eks.: Power check-out equipment Spacecraft interface simulators Payload/system front-ends RF suitecases Instrument EGSEs Avionics test beds Real-time simulators SSBV-Rovsing leverer endvidere software løsninger, herunder kritisk software samt uafhængig verificering og validering af kritisk software. Endelig udvikler SSBV-Rovsing højpålideligt navigations- og positioneringssoftware. SSBV-Rovsing yder også lokal ingeniørbistand inden for sine ekspertiseområder. Bl. a har SSBV- Rovsing nu i de sidste 12 år haft ansvaret for konfigurationskontrol af samtlige software systemer installeret på den europæiske rumbase i Kourou, Fransk Guyane. SSBV-Rovsing har også ansvaret for validering af on-board software, som udvikles til European Space Agency s (ESAs) seneste videnskabelige satellit Bepi Colombo. Denne aktivitet udføres i Toulouse, Frankrig. Kundegruppen udgøres primært af internationalt set førende rumfartskoncerner samt European Space Agency. PROFIL... 2 ET SKELSÆTTENDE ÅR... 3 ØKONOMISKE HOVED- OG NØGLETAL... 5 ÅRETS HOVEDBEGIVENHEDER... 6 LEDELSENS BERETNING FOR ÅRET OG FORVENTNINGER TIL FREMTIDEN... 7 AKTIONÆRFORHOLD RISIKOFAKTORER REGNSKABSBERETNING LEDELSENS PÅTEGNING...19 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER20 TOTALINDKOMSTOPGØRELSE BALANCE EGENKAPITALOPGØRELSE PENGESTRØMSOPGØRELSE NOTER BESTYRELSE OG DIREKTION DEFINITION AF NØGLETAL ORDLISTE... 45

3 ET SKELSÆTTENDE ÅR Efter at SSBV-Rovsing (tidligere Rovsing) i perioden 2008/09 til og med 2010/11 gennemførte en omfattende turn-around proces med henblik på igen at gøre selskabet overskudsgivende, og efter at selskabet i samme periode investerede store beløb i udviklingen af nye standard produkter, der danner fundamentet for selskabets ændrede strategi, blev året 2012/13 på mange måder et skelsættende år. KØB AF PRODUKTPROGRAM TIL TEST AF SATELLITTER Selskabet indgik i september 2012 en aftale med Satellite Holdings BV (SSBV), Holland om køb af SSBV s produktlinje (DSTE) til test af satellitter (SSBV transaktionen). SSBV-Rovsing købte rettighederne til i alt 31 forskellige produkter. SSBV-Rovsing blev herved en one-stop-shop med et næsten komplet produktprogram til test af satellitter. Købet omfattede ud over rettighederne den samlede dokumentation vedrørende design, produktion, test, levering og brug af produkterne samt en 18 måneders supportaftale. Der blev ikke overført medarbejdere fra SSBV til SSBV-Rovsing i forbindelse med SSBV transaktionen. Formålet med erhvervelsen var at give SSBV- Rovsing et stærkt fundament for fremtidig vækst og øget indtjening. Ud over at SSBV-Rovsing fik langt flere produkter i sin portefølje, som kan sælges til de samme kunder med en deraf følgende potentiel økonomisk synergieffekt, medvirkede SSBV transaktionen også til, at SSBV- Rovsing opnår en fordel for salg af sine egne produkter til det globale rumfartsmarked, idet SSBV s eksisterende leveringsaftaler med kunder i et vist omfang overføres til SSBV-Rovsing. DSTE produkt Købesummen udgjorde EUR 3,0 mio. (DKK 22,35 mio.), som oprindeligt blev betalt ved et rentefrit konvertibelt lån på EUR 3,0 mio. Dette lån er senere fuldt og helt konverteres til aktier i selskabet. Efter konverteringen ejer SSBV ca. 25% af aktierne i selskabet. Gennemførelse af SSBV transaktionen var oprindeligt betinget af: At SSBV-Rovsings hovedaktionærer Christian Rovsing A/S og Søren A. Rasmussen ApS konverterede i alt DKK 14,8 mio. af de ansvarlige lån disse aktionærer havde ydet til selskabet til aktier i SSBV-Rovsing. Vedtagelse på SSBV-Rovsings ordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 af (i) nedsættelse af aktiernes stykstørrelse fra DKK 0,50 til DKK 0,05 per aktie ved en kapitalnedsættelse til dækning af tab, (ii) bemyndigelse til bestyrelsen til at gennemføre et udbud af nye aktier til favørkurs, (iii) bemyndigelse til bestyrelsen til gennemførelse af konvertering af SSBV lånet samt (iv) nyvalg af to medlemmer af bestyrelsen indstillet af SSBV. Betingelserne blev opfyldt på Selskabets generalforsamling den 29. oktober 2012, og SSBV transaktionen blev herefter formelt gennemført i december Uanset at SSBV transaktionen således blev gennemført i december 2012, havde SSBV mulighed for at annullere transaktionen, såfremt SSBV-Rovsing ikke styrkede sit kapitalgrundlag med minimum DKK 10 mio. senest 31. marts Også denne betingelse blev senere opfyldt, idet SSBV-Rovsing i februar 2013 gennemførte en fortegningsemission med et bruttoprovenu på DKK 26,1 mio. SUCCESFULD FORTEGNINGSEMISSION Ved en fortegningsemission gennemført i februar 2013 blev stk. nye aktier tegnet til DKK 0,20 pr. aktie à nominelt DKK 0,05. Der blev tegnet stk. nye aktier ved udnyttelse af tegningsretter. De resterende stk. fortegningsaktier blev af bestyrelsen allokeret til investorer, der i løbet af tegningsperioden havde afgivet forhåndstilsagn til selskabet. Udbuddet blev overtegnet med over DKK 2 mio. Garantistillelse for tegning af nye aktier for i alt ca. DKK 12,1 mio. blev således ikke aktualiseret. Efter SSBV transaktionen har selskabet ændret navn til SSBV-Rovsing og har revideret sin forretningsstrategi. Specielt er selskabets konsulentaktiviteter inden for automobilindustrien skrinlagt, idet selskabet på trods af mulighederne på dette markedssegment ikke har kunnet tiltrække kvalificerede medarbejdere til udførelse af denne aktivitet. Selskabet har dog modtaget ordre på afprøvning af sit navigations- og positioneringssoftware fra en førende tysk automobilfabrikant efter regnskabsårets udløb, baseret på selskabets aktiviteter indenfor forsvarsindustrien. 3

4 4 SAMARBEJDS- OG SUPPORTAFTALE Da der i forbindelse med SSBV transaktionen ikke overføres medarbejdere med kendskab til DSTE produkterne, er der i forbindelse med transaktionen aftalt et omfattende trænings- og supportprogram, der løber over 18 måneder. Formålet hermed er at sikre, at SSBV-Rovsing ved udgangen af denne periode har fuldt kendskab til de overførte produkter, herunder evne til at sælge, producere, teste, levere, vedligeholde samt videre udvikle produkterne. Det primære indhold af samarbejds- og supportaftalen er: SSBV udfører træningsprogrammer for SSBV-Rovsing og stiller ekspertise til rådighed efter behov de første 18 måneder (overgangsfasen). SSBV vil i overgangsfasen fortsat producere og teste produkterne i det omfang SSBV- Rovsing måtte ønske det. Dette sker til kostpriser. SSBV vil sikre SSBV-Rovsing adgang til sine nuværende underleverandører for produktion af produkterne på samme kommercielle vilkår som dem, der i dag er gældende for SSBV. SSBV vil i overgangsfasen assistere SSBV- Rovsing i udarbejdelsen af tilbud samt leverance af produkter og systemer opbygget af produkterne. SSBV vil arbejde for, at langtidsleveranceaftaler med eksisterende kunder vil blive overført til SSBV-Rovsing. SSBV sælger allerede produkter globalt set, og SSBV vil sikre, at etablerede salgskanaler i USA, Indien og Fjernøsten stilles til rådighed for SSBV-Rovsing. PÅ VEJ MOD NYE VÆKSTMÅL Med købet af produktrettighederne til SSBVs 31 DSTE produkter samt overtagelsen af forretningsområdet fra SSBV vedrørende leverance af DSTE produkter og testsystemer til test af satellitter globalt set, forøges SSBV- Rovsings produktprogram væsentligt. Kunderne til DSTE produkterne og Rovsings hidtidige produkter er stort set identiske, og SSBV-Rovsing kan således nu tilbyde en større portefølje af produkter til sine kunder. I forbindelse med overtagelsen af SSBV produkterne frigiver SSBV-Rovsing ligeledes en række internt udviklede produkter til salg. Et af nøgleprodukterne er en Solpanel Simulator, som anvendes til simulering af solpanelernes funktion under test af satellitter. I dag findes der på markedet kun to sådanne produkter, og disse er begge amerikanske. SSBV-Rovsings solpanel simulator forventes færdigudviklet ultimo 2013, og er det sidste produkt i SSBV-Rovsings produktserie til test af satellitters strømforsyningssystemer. Der er ikke overtaget eksisterende kundekontrakter fra SSBV, ligesom tilbud vedrørende leverancer af DSTE-produkter afgivet af SSBV forud for transaktionen vil forblive i SSBVregi. Ordrer som følge heraf vil også blive leveret af SSBV. Fra og med transaktionsdatoen vil kun SSBV-Rovsing kunne tilbyde disse produkter til kunderne. Afhængig af det enkelte projekt kan der gå fra få måneder til flere år fra afgivelse af tilbud til leverancerne finder sted. Når overførslen af de ved SSBV transaktionen erhvervede rettigheder er tilendebragt og salget af de nye produkter begynder at slå igennem, forventes en væsentlig stigning i omsætningen for disse produkter samtidig med, at der også forventes øget omsætning fra de ny-lancerede produkter til test af satellitters strømforsyningssystemer. Den forøgede omsætning vil som nævnt følgelig først kunne realiseres i takt med, at SSBV-Rovsing måtte indgå nye leveranceaftaler med sine kunder i forbindelse med nye projekter. På grund af den tid, der går fra deltagelsen i et udbud og til leverancerne finder sted forventes den ovenfor omtalte omsætningsstigning først at slå igennem fra og med regnskabsåret 2014/15. Greg Sims Bestyrelsesformand Søren Anker Rasmussen Adm. direktør

5 ØKONOMISKE HOVED- OG NØGLETAL RESULTATOPGØRELSE 2008/ / / / / kr. Omsætning Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle poster, netto Årets resultat BALANCE Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Aktiver i alt Egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Passiver i alt PENGESTRØMME Pengestrømme fra driftsaktiviteter Pengestrømme fra investeringsaktiviteter Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter Pengestrømme i alt NØGLETAL EBITDA-margin, % -75,9-23,8 4,4 4,3 6,0 EBIT-margin, % -79,6-33,7 3,3 3,1-3,2 Egenkapitalforrentning, % -439,1 n/a n/a n/a -1,8 Resultat pr. aktie (EPS) -1,21-0,7 0,01-0,03-0,01 Cash flow pr. aktie (CFPS) -0,65-0,16 0,05-0,02-0,04 Udbytte pr. aktie á DKK 0, Pay-out ratio, % Indre værdi pr. aktie DKK. -0,3-0,57-0,54-0,32 0,18 Soliditet, % n/a n/a n/a n/a 85,6 Gennemsnitligt antal udestående aktier (1000 stk.) Antal aktier ultimo (1000 stk.) De anførte nøgletal er beregnet efter Finansanalytikerforeningens "Anbefalinger & Nøgletal 2010". Selskabets regnskabsår er fra 1. juli til 30. juni.

6 ÅRETS HOVEDBEGIVENHEDER 6 Årets omsætning blev på DKK 17,7 mio. (DKK 18,2 mio.i 2011/12) med et EBITDA resultat på DKK 1,1 (DKK 0,8 mio. I 2011/12) og et nettoresultat på minus DKK 1,9 mio. (DKK minus 1,1 mio. i 2011/12). Årets pengestrøm fra driften blev DKK minus 7,6 mio. (DKK 0,0 mio. i 2011/12). SSBV-Rovsings bestyrelse vil på selskabets ordinære generalforsamling den 25. oktober 2013 indstille, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2012/13. I september 2012 indgik selskabet købsaftale - en såkaldt asset-for-equity aftale - med det hollandske selskab Satellite Holdings BV om køb af rettighederne til 31 standard produkter til test af satellitter (Det såkaldte DSTE produktprogram). Købssummen var 3,0 mio. Købet betaltes indledningsvis med et konvertibelt lån. DSTE produkt I januar 2013 blev prospekt for en fuldt garanteret kapitaludvidelse offentliggjort. I februar 2013 gennemfører selskabet en overtegnet fortegningsemission med et bruttoprovenu på DKK 26,1 mio. I april 2013 undertegnede selskabet en aftale med Forsvarets Materieltjeneste om videreudvikling og operationalisering af banebrydende navigations- og positionssystem. En aftale som forventes at medføre spin-off inden for andre segmenter. I maj 2013 hentede selskabet sine første ordrer på DSTE produkter til en værdi af DKK 2,97 mio DSTE produkt I oktober 2012 konverterede selskabets hovedaktionærer Søren A. Rasmussen Aps og Christian Rovsing A/S et ansvarligt lån til selskabet på DKK til aktier i selskabet til en konverteringskurs på DKK 0,50 pr aktie à nominelt DKK 0,50. På selskabets ordinære generalforsamling blev følgende vedtaget: Nedsættelse af aktiernes stykstørrelse fra DKK 0,50 til DKK 0,05 pr. aktie ved en kapitalnedsættelse til dækning af tab. Bemyndigelse til bestyrelsen til ved en fortegningsemission at udbyde nye aktier til en favørpris. Bemyndigelse til bestyrelsen til gennemførelse af konvertering af Satellite Holdings BV lånet til aktier. Nyvalg til bestyrelsen. Bestyrelsen består herefter af Greg Sims (Formand), Christian Hvidt, Carl Christian Hvidt Nielsen, Johannes Rovsing, Pieter van Duijn og Søren Anker Rasmussen I december 2012 gennemføres den endelige closing med Satellite Holdings BV om køb af produktrettigheder.

7 LEDELSENS BERETNING FOR ÅRET OG FORVENTNINGER TIL FREMTIDEN OMSÆTNING OG RESULTATER Årets omsætning blev på DKK 17,7 mio., hvortil kommer andre driftsindtægter på DKK 2,4 mio., i alt DKK 20,1 mio. Resultat af primær drift (EBITDA) blev DKK 1,1 mio. af den ordinære drift og et EBIT resultat på minus DKK 561 tusinde. Efter regulering af udskudt skatteaktiv på DKK 0,7 mio. pga. nedsættelse af selskabsskatten fra 25% til 22% blev nettoresultatet minus DKK 1,9 mio. I 2011/12 var de tilsvarende tal en omsætning på DKK 18,2 mio. og et resultat af primær drift (EBITDA) på DKK 0,8 mio. og nettoresultat på minus DKK 1,1 mio. SSBV-Rovsing kunne tilbyde disse produkter til kunderne. Afhængig af det enkelte projekt kan der gå fra et til flere år fra afgivelse af tilbud til leverancerne finder sted. Den forøgede omsætning fra DSTE produkterne vil derfor først kunne realiseres i takt med, at SSBV-Rovsing måtte indgå nye leveranceaftaler med sine kunder i forbindelse med nye projekter. 7 Omsætningen inkl. andre driftsindtægter og driftsresultatet ligger inden for det udmeldte, nemlig en omsætning i intervallet DKK mio. og et positivt driftsresultat på EBITDA niveau. Selskabets egenkapital udgjorde ultimo DKK 46,0 mio. Årets pengestrøm fra driften før reguleringer blev DKK minus 1,0 mio. (DKK minus 0,9 mio. i 2011/12). Årets pengestrøm fra driften efter regulering i arbejdskaptial og finansielle poster var negativ med DKK 7,6 mio. mod DKK 16 tusinde i 2011/12. Årets omsætning og resultat er negativt påvirket af ESAs forsinkelse af flere rumfartsprogrammer. UDBYTTE Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2012/13. FORVENTNINGER For regnskabsåret 2013/14 forventes en øget omsætning samt et positivt driftsresultat på EBITDA niveau. Resultatet for regnskabsåret vil fortsat være påvirket af forsinkelsen af ESA programmer, af omkostninger i forbindelse med overførslen af produktlinien fra Satellite Holdings BV samt af omkostninger til lancering af produkterne uden for ESA regi. Der er ikke overtaget eksisterende kundekontrakter fra SSBV, ligesom tilbud vedrørende leverancer af DSTE-produkter (den overførte produktlinie fra SSBV)afgivet af SSBV forud for transaktionens vil forblive i SSBV-regi. Ordrer som følge heraf vil også blive leveret af SSBV. Fra og med transaktionsdatoen vil dog kun Sentinel 2 MSI EGSE Endvidere er det europæiske rumfartsmarked (ESA markedet) kendetegnet ved en række forsinkelser i kontrahering til programmerne Solar Orbiter, EUCLID og METOP-SG. Et ESA program gennemføres i en række faser. Fase A omfatter en gennemførlighedsanalyse (feasibility analysis).

8 8 Denne fase udføres normalt af en Prime Contractor eller to i konkurrence. Såfremt resultaterne heraf er tilfredsstillende udarbejdes en såkaldt programdeklaration, som bl. a. beskriver programmets formål, dets delsystemer, størrelsen af programmets bevilling, tidsplan og krav til geografisk retur. Denne programdeklaration skal herefter godkendes af ESAs IPC (Industrial Policy Committee), som består af en delegeret fra hvert af medlemslandene. Først når programdeklarationen er vedtaget af IPC er programmet en realitet. Herefter startes fase B, som omfatter en detaljeret specifikation af satellittens delsystemer. Denne fase udføres normalt alene af den udpegede Prime Contractor sammen med nogle få underleverandører. Når fase B er godkendt, igangsættes fase C/D, som er den egentlige design og produktionsfase. I denne fase udvælger Prime Contractor i samarbejde med ESA underleverandører for leverance af satellittens delsystemer. Normalt startes med udvælgelse af underleverandører, der leverer udstyr til selve satellitten. Herefter udvælges leverandører for jordbaseret udstyr, herunder testsystemer. Det er her SSBV-Rovsing kommer ind i billedet. Der går typisk af størrelsesordenen 2 år fra programmets igangsættelse til licitationerne for testudstyr finder sted. Udvælgelsesprocessen varer ca. ½ år og efter udvælgelsen af leverandør går der normalt af størrelsesordenen ét år til leverancen af testsystemet finder sted. Såfremt igangsættelse af et program forsinkes eller programmet forsinkes undervejs vil det have direkte indflydelse på SSBV-Rovsings kontraherings- samt leverancetidspunkter med den dermed forbundne indflydelse på selskabets økonomiske resultater. Forsinkelserne på Solar Orbiter, EUCLID og METOP-SG programmerne har derfor haft indflydelse på omsætning for regnskabsåret 2012/13 og vil også få det for regnskabsåret 2013/14. En forsinkelse af færdiggørelsen af udviklingen af SSBV-Rovsings nye nøgleprodukt solpanel simulatoren har forsinket lanceringen af dette produkt på verdensmarkedet. Tekniske problemer med en i et af modulerne anvendt power transistorer har krævet nydesign af modulet. Nydesign er gennemført og testet. Solpanel simulatoren forventes nu færdig omkring årsskiftet 2013/14. Da indtrængningstiden på det ikke europæiske rumfartsmarked forholdsvis lang, forventes ingen væsentlig omsætning fra dette produkt fra det ikke-europæiske rumfartsmarked i regnskabsåret 2013/14 men først i regnskabsåret 2014/15. 4stk. solpanel simulator SSBV-Rovsings salgspipeline er imidlertid omfattende, men på baggrund af ovennævnte forhold forventes det, at den store vækst i omsætning og indtjening først vil finde sted i regnskabsåret 2014/15. KAPITALGRUNDLAG SSBV-Rovsing gennemførte i februar 2013 en fortegningsemission med et bruttoprovenu på DKK 26,1 mio. og et nettoprovenu på DKK 22,3 mio. (Se afsnittet Årets hovedbegivenheder). SSBV-Rovsing har dermed reetableret et tilstrækkeligt kapitalgrundlag. Foruden kapitalgrundlaget fra emissionen, er der kreditaftaler med selskabets bankforbindelse der sikrer tilstrækkelig likviditet til gennemførelse af det kommende års aktiviteter. INDFLYDELSE FRA FINANSKRISEN Finanskrisen har haft en vis indflydelse på de europæiske landes individuelle bidrag til ESA samarbejdet. Dette smitter af på antallet af nye programmer, der søsættes af ESA og ikke mindst tidspunktet for igangsættelse. ESA afholdt dog ministerkonference i november 2012, hvorunder ESAs 20 medlemslande plus Canada bevilgede 10 milliarder til de kommende års rumprogrammer. Dette sikrer, at planlagt nye rumprogrammer kan igangsættes. ÆNDRET STRATEGI I forbindelse med købet af en produktlinie fra Satellite Holdings BV, har SSBV-Rovsing ændret sin forretningsstrategi. Med baggrund i at SSBV-Rovsing over de sidste år har investeret et stort tocifret millionbeløb inden for udvikling af et standard produktprogram til test af satellitters strømforsyningssystemer og med baggrund i, at den købte produktline kompletterer SSBV-Rovsing s egen produktline, således at SSBV-Rovsing herefter er i stand til at levere næsten alle produkter, som anvendes til

9 test af satellitter, ønsker Selskabet primært at fokusere på salg af produkter samt systemer opbygget af produkter til det globale rumfartsmarked og ikke kun til ESA markedet. Hermed mangedobles størrelsen af SSBV- Rovsing s potentielle marked. Selskabets aktiviteter vedrørende konsulentydelser til automobilindustrien er skrinlagt grundet problemer med at tiltrække kvalificerede ingeniører til området. Dog har Selskabet efter regnskabsårets afslutning indgået en aftale med en af de førende tyske bilfabrikanter om betalt afprøvning i forbindelse med testkørsler af et navigations- og lokaliseringssoftware produkt udviklet af Rovsing siden Selskabet har i regnskabsåret fortsat samarbejdet med Forsvarets Materieltjeneste (FMT) vedrørende udvikling af et produkt til højpålidelig navigation og positionsbestemmelse. Beskyttelsesmoduler for 10A satellit strømforsyninger Samarbejdet med Satellite Holdings BV forventes at åbne nye forretningsmuligheder inden for forsvarsindustrien, hvorfor fokus på dette område opretholdes. Sammenfattende kan den overordnede strategi kort beskrives som følger: At udbygge den igangværende udvikling inden for leverancer til den europæiske rumfartsindustri. Der fokuseres på salg af standardprodukter samt løsninger opbygget af standardprodukter. Med køb af produktrettigheder fra SSBV vil SSBV- Rovsing udnytte muligheden for at være en one-stop-shop i forbindelse med test af satellitter. At tilbyde sine produkter til test af satellitter til den globale rumfartsindustri. At fortsætte sine øvrige aktiviteter inden for europæisk rumfartsindustri. At fortsætte aktiviteterne omkring udvikling af pålidelige og nøjagtige navigationsprodukter. MARKEDSBESKRIVELSE OG MARKEDSUDVIKLING Rovsing har i regnskabsåret investeret væsentlige ressourcer i analyse og kortlægning af det globale rumfartsmarked for Selskabets produkter. Dette er sket ved indkøb af markedsrapporter, anvendelse af konsulenter samt intern research. SSBV-Rovsing s marked udgøres af såkaldte EGSE (Electrical Ground Support Equipment) løsninger til satellitfabrikanter. Sektorerne udgøres af civile (ESA, NASA, etc.), militære og kommercielle satellitfabrikanter. I SSBV-Rovsing s analyser har vi set bort fra mini- og micro-satellitter, som under test ikke har behov for produkter af SSBV- Rovsing s kompleksitet. Der bygges ca. 200 satellitter om året, som til test har behov for produkter og systemer, som dem SSBV-Rovsing leverer. Selskabet har beregnet det totale årlige EGSE marked til ca. 250 mio. Det europæiske institutionelle rumfartsmarked Selskabets marked har indtil SSBV transaktionen bestået af det europæiske institutionelle rumfartsmarked. Dette marked omfatter rumfartsprojekter udbudt af ESA. ESA (www.esa.int) er den fælleseuropæiske udviklingsorganisation for diverse rumfartsprogrammer. ESAs 20 medlemslande (herunder Danmark) finansierer tilsammen ESAs aktiviteter ofte nogenlunde fordelt i forhold til de enkelte landes nationalprodukter. En del af ESAs programmer er dog frivillige programmer, hvortil de enkelte lande tilmelder sig og forpligter sig til at deltage finansielt. ESAs samlede budget var for 2012 på EUR millioner (www.esa.int), som primært går til udvikling af nye rumfartsprogrammer. En mindre del går til generaladministration samt til drift af ESAs tekniske centre såsom ESTEC (European Space Research and Technology Centre), ESOC (European Space Operations Centre), EAC (European Astronauts Centre), ESRIN (ESAs Centre for Earth Observation) samt CSG (Guyane Space Centre). Herudover medfinansierer EU 50 % af Galileo projektet og GMES programmet. Danmark har været medlem af ESA siden 1975, og der er optaget et beløb på finansloven til deltagelse i ESA samarbejdet. ESAs grundlag er beskrevet i ESA-konventionen, som er tiltrådt af de enkelte medlemslande. 9

10 10 Konventionen indeholder et regelsæt og mål for geografisk retur af kontrakter beregnet på baggrund af det enkelte lands finansielle deltagelse i et program. ESAs programmer kan opdeles som følger: Videnskabelige programmer (satellitter) Jordobservations programmer (satellitter) Telekommunikationsprogrammer (satellitter) Navigationsprogrammer (satellitter) Løfteraketter Bemandet rumfart (rumstationen, rumfærgen, Mars projekter) Teknologiprogrammer (forsknings- og teknologiudviklingsprogrammer) Der findes to typer af ESA programmer: Mandatory programs (obligatoriske programmer), hvor alle ESAs medlemsstater skal deltage finansielt. Dette er primært de videnskabelige programmer. Danmark har på et ministerrådsmøde i november 2012 bekræftet sin fortsatte deltagelse i ESA og dermed sin fortsatte deltagelse i disse mandatory programs. Optional programs (frivillige programmer), hvor de enkelte medlemslande selv bestemmer, om de vil deltage finansielt. Danmark har på ovennævnte ministerrådsmøde forpligtet sig til for perioden at bidrage med i alt DKK 257 mio. til ESAs frivillige programmer. For hvert program definerer ESA mål for geografisk retur af de industrielle kontrakter. Ideelt set er målet, at hvert land får industrielle kontrakter svarende til landets finansielle bidrag til programmet, dog minimum en garanteret returkoefficient på 0,84. For at kompensere for over eller underretur kan ESA for et kommende program definere en retur, som kompenserer for tidligere over eller underretur. På langt sigt er det målet, at et land får en returkoefficient på 1, jf. bilag V til ESA konventionen. For Optional programs søges retur fordelt på samme måde blandt de lande, som deltager finansielt i programmet. Danmark betaler i året 2013 i alt ca. DKK 188 mio. til ESA. Heraf går ca. 5,5 % til administration. Holland har været medlem af ESA siden 1979 og betaler årligt (2012) ca. EUR 60 mio. til ESA. Returreglen har væsentlig betydning for SSBV- Rovsings muligheder for at få tildelt kontrakter, eftersom Danmark har opbygget et underskud i relation til tildeling af videnskabelige ESA-ordrer. Manglende retur søges kompenseret på efterfølgende programmer. Da der samtidig er få konkurrenter i Danmark inden for leverancer til ESA-projekter, giver returreglen SSBV-Rovsing en konkurrencemæssig fordel vedrørende leverancer til videnskabelige programmer, hvor bl.a. DSTE produktlinjen ofte anvendes. Udvælgelse af leverandører til de enkelte ESAprojekter sker normalt efter åbne udbudsforretninger (åben konkurrence), som reguleres af stringente udbuds- og evalueringsregler (ESA Best Practices). I enkelte tilfælde, hvor et land har problemer med at opnå den ønskede deltagelse, kan landets bud favoriseres i udvælgelsesprocessen. Den industrielle organisation for et udviklingsprogram som f. eks. en satellit følger typisk nedenstående hierarki: Kunde: ESA Prime Contractor: Astrium, Thales Alenia Space eller OHB Level-2 Contractors (Platform integrator, payload integrator, spacecraft integrator): Selskaber i Astrium, Thales Alenia Space og/eller OHB koncernerne Level-3 Contractors: Typisk ca. 100 komponent- og delsystemleverandører SSBV-Rovsings leverancer ligger typisk på niveau 3. Inden for de obligatoriske programmer (videnskabelige) nærmer indkøbene til Solar Orbiter programmerne sig afslutningen. Den næste i rækken af videnskabelige satellitter er EUCLID. Indkøb af testsystemer forventes at starte midt Beskyttelsesmodul for 130A satellit strømforsyning. I forbindelse med sin langtidsplan for videnskabelige rumprogrammer, Cosmic Vision,

11 har ESA udvalgt to store missioner ( L-class ), og aktiviteter relateret hertil vil programstart i 2014/15 med henblik på opsendelse i begyndelsen af 2020 erne. Den første af disse er JUICE, der skal studere månerne omkring Jupiter. Cosmic Vision inkluderer herudover to medium missioner ( M-class ) til opsendelse ved afslutningen af indeværende årti og en lille ( Sclass ) mission til opsendelse i Hver mission indeholder en række videnskabelige instrumenter, som skal udvikles og testes. SSBV- Rovsing forventer at byde på opgaver i forbindelse hermed. Da Cosmic Vision er et mandatory program, som Danmark således automatisk bidrager til som medlem af ESA, og da Danmark normalt er underrepræsenteret i forbindelse med leverancer til disse programmer, forventer SSBV- Rovsing at stå stærkt i forbindelse med kontraheringsprocessen, således at der er gode muligheder for at få tildelt en betydelig andel af kontrakterne relateret til levering af testsystemer for instrumenter og satellitter. Satellite Launch Power Platform For de frivillige programmer hvor Danmark deltager finder de første licitationer sted for programmerne Sentinel-4 (jordobservation), ExoMars (Mars projekt) og senere METOP-SG (meteorologisk satellit). Det kommercielle europæiske marked SSBV-Rovsing har forud for SSBV transaktionen ikke opereret inden for det kommercielle europæiske marked. SSBV har i dette marked været en foretrukken leverandør til bl.a. Astrium. Det forventes, at SSBV-Rovsing efter overtagelsen af DSTE produktprogrammet kan opnå samme status. Herudover ser SSBV-Rovsing på kortere sigt gode muligheder for salg af et større antal solpanel simulatorer med tilhørende udstyr til en førende europæisk fabrikant af kommercielle telekommunikationssatellitter. Det kommercielle europæiske marked opererer generelt set på sædvanlige forretningsmæssige vilkår, dvs. hvor licitationer eller direkte kontraktindgåelser finder sted uden væsentlig skelen til leverandørens nationalitet. Endelig ser SSBV-Rovsing gode muligheder for salg af produkter til nationale rumprogrammer. Resten af verden SSBV-Rovsing har i regnskabsåret investeret væsentlige ressourcer i analyse og kortlægning af det globale rumfartsmarked for SSBV-Rovsings produkter. Dette er sket ved indkøb af markedsrapporter, anvendelse af konsulenter samt intern research. SSBV-Rovsing er lang fremme i salgsprocessen med to store amerikanske satellitfabrikanter og planlægger i regnskabsåret 2013/14 at intensivere markedsføringen globalt set. LEDELSE OG ORGANISATION Der er ikke sket ændringer i SSBV-Rovsings A/S øvrige ledelse i løbet af regnskabsåret. Denne består stadig af Jason Blenkinsop, Salgsdirektør; Asger Filsø, Økonomidirektør og Søren Anker Rasmussen, Adm. direktør. REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE / CORPORATE GOVERNANCE Selskabets bestyrelse vurderer løbende udviklingen i Selskabets corporate governance og anvende anbefalingerne fra komiteen for god selskabsledelse (www.corporategovernance.dk) og følger dermed kravene fra Nasdaq OMX den nordiske børs, København. Selskabet henviser til den på SSBV-Rovsing s hjemmeside offentliggjorte corporate governance redegørelse under Investor Relations og Corporate Governance. orate-governance-2 REDEGØRELSE OM INTERN KONTROL OG RISIKOSTYRING SSBV-Rovsing interne kontrolsystemer og procedurer i forhold til regnskabsaflæggelse skal medvirke til at sikre, at regnskabsaflæggelsen giver et retvisende billede af selskabets finansielle og økonomiske stilling uden væsentlig fejlinformation. Bestyrelsen i SSBV-Rovsing er ansvarlig for fastlæggelse og godkendelse af et velfungerende internt kontrol- og opfølgningssystem til håndtering af selskabets risikostyring, herunder af 11

DELÅRSRAPPORT for 1. halvår 2014/15

DELÅRSRAPPORT for 1. halvår 2014/15 1 DELÅRSRAPPORT for 1. halvår 2014/15 PROFIL INDHOLDSFORTEGNELSE 2 SSBV-Rovsing leverer standardprodukter samt systemer opbygget af standardprodukter til test af satellitter. Efter gennemførelsen af et

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Korrigeret indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i SSBV- Rovsing A/S

Korrigeret indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i SSBV- Rovsing A/S 14. marts 2013 Meddelelse nr. 155 Korrigeret indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i SSBV- Rovsing A/S SSBV-Rovsing A/S afholder ekstraordinær generalforsamling på Selskabets adresse, Dyregårdsvej

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2007/08

Delårsrapport 1. halvår 2007/08 22. februar 2007 Meddelelse nr. 39 Delårsrapport 1. halvår 2007/08 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2007 31. december 2007) for regnskabsåret 2007/08.

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio.

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio. SSBV-Rovsing A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 16139084) Udbud af op til 130.702.384 stk. nye aktier a nom. DKK 0,05 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:2 samt rettet emission

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 First North meddelelse nr. 1/2010 Lyngby, den 23. marts 2010 FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 FastPassCorp A/S bestyrelse har på et bestyrelsesmøde dags dato godkendt årsregnskabet for 2009 samt gennemgået

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 27/2008 Frederiksberg, 10. november 2008 Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Herlev d. 15. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Udstedelse af nye aktier Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 ( Selskabet ) har med bestyrelsesbeslutning af 15. september 2010 besluttet

Læs mere

Rovsing A/S. Årsrapport 2009/10

Rovsing A/S. Årsrapport 2009/10 Rovsing A/S Årsrapport 2009/10 1 Profil Rovsing leverer systemer, softwareløsninger og tilknyttede services primært til den europæiske rumfartsindustri samt til transportindustrien (automobil- og jernbaneindustrien).

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Selskabsmeddelelse nr. 19 af 14. april 2015 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 19 af

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København Tel.: +45 8896 8666 Fax: +45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk CVR-NR 62 67 02 15 År 2013, den 18. april kl. 15.00

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Ordinær generalforsamling 21. januar 2008 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

Bestyrelsen i Rovsing A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S ("Selskabet") fredag den 25. oktober 2013 kl. 15.

Bestyrelsen i Rovsing A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S (Selskabet) fredag den 25. oktober 2013 kl. 15. Skovlunde 9. oktober 2013. INDKALDELSE OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG For den ordinære generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S Bestyrelsen i Rovsing A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling i SSBV-Rovsing

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 20.04.2010 Nikolaj Plads 6 1067 København K Nr. 07/10 Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier Topsil Semiconductor Materials A/S ( Topsil ) udbyder 103.890.151 stk.

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 3 Hoved-

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Aktieselskabet Lollands Bank OG

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere