TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Opgradering af linje 5A s stoppesteder i Tårnby Kommune Godkendelse af betaling af efterreguleringsbeløb til Socialmedicinsk Enhed og Klinisk Funktion for 2. halvår af Orientering om Årsregnskab 2014 for Tandreguleringen I/S Anmodning om kassebeholdning til Kulturzonens café Cafe i tilknytning til Hovedbiblioteket Konsekvens af ændrede regler for løntilskudsordningen Etablering af Hovedstadens Beredskab I/S Ansøgning om benyttelse af græsarealerne i Kastrup Strandpark Ansøgning om dækning af fravær til plejehjem og hjemmeplejen i 2015 som følge af graviditetsgener - LUKKET SAG Overflytning af lønmidler til vikarkonto i Hjemmeplejen - LUKKET SAG Forslag om ny ressourcetildeling på institutionsområdet. - LUKKET SAG Buskørsel til svømmeundervisning for perioden LUKKET SAG Valg af leverandør af kølemad - LUKKET SAG Seniorordning - LUKKET SAG Seniorordning - LUKKET SAG Tjenstlig sanktion - LUKKET SAG Tårnbystræde 17, omlægning af foranstående lån...30 Bilagsoversigt

3 Økonomiudvalget d Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 15/1335 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. Dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Bjarne Thyregod rejste spørgsmålet om at få sagen i punkt 13 overført til åbent møde. Et flertal mente, at der var tale om et forhandlingsoplæg som et led i sagens behandling og at sagen ville blive behandlet som åben sag når forhandlingerne er afsluttet. Paw Karslund tilsluttede sig Bjarne Thyregods synspunkt. 2

4 Økonomiudvalget d Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 15/1335 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: Paw Karslund BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Ingen. 3

5 Økonomiudvalget d Opgradering af linje 5A s stoppesteder i Tårnby Kommune Åben sag Sagsnr.: 15/9621 Sagsansvarlig: aba.tf Fraværende: Afbud: Paw Karslund RESUMÉ I forbindelse med den tidligere besluttede ændring af linje 5A til +way konceptet skal der ske en +way opgradering af linje 5A s stoppesteder i Tårnby Kommune. Teknisk Forvaltning har i denne sammenhæng ansøgt fremkommelighedspuljen om tilskud. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Opgraderingen af linje 5A til en +Way-linje medfører, at infrastrukturen og stoppesteder fra april 2017 skal være indrettet til at kunne betjene nye ledbusser og generelt leve op til kravene i +Way-buskonceptet. Teknisk Forvaltning og Movia har i denne sammenhæng gennemgået de eksisterende stoppesteder. I Tårnby Kommune drejer det sig om i alt 20 stoppesteder, som skal opgraderes. Hovedelementerne i opgraderingen er: - Opgradering af nuværende stoppesteder (pylon og læskærm) til +way-konceptets +Stop med realtidstrafikinformation - Etablering af to nye fremrykkede stoppesteder, ligeledes et +Stop, mhp. tilpasning til busdrift med 18,75 m. busmateriel. Movia har udarbejdet et notat med skitser til løsningsforslag for hvert enkelt stoppested. De samlede projektomkostninger er beregnet til mio. kr. (se bilag 2 og 3). Teknisk Forvaltning har den 27. feb ansøgt fremkommelighedspuljen om tilskud til 50 % af projektomkostningerne, med forbehold for politisk godkendelse i Tårnby Kommune. (se bilag 1 og 4). HØRING Projektet er sendt i høring til Seniorrådet og Handicaprådet. LOVGRUNDLAG Lov om trafikselskaber. ØKONOMI De samlede projektomkostninger er beregnet til mio. kr. i Der er ansøgt i fremkommelighedspuljen om tilskud til 50 % af projektomkostningerne, men det er usikkert, om Tårnby Kommune får tilskuddet. Under forudsætning af, at kommunen kan modtage ekstern finansiering og faktisk modtager den, indstilles det, at kr. af projektomkostningerne finansieres over driftskonti i 2016 og de resterende kr. i Beløbene afsættes fra kontoen Trafiksikkerhed. 4

6 Økonomiudvalget d I modsat tilfælde vil Teknisk Forvaltning indstille, at kr. af projektomkostningerne finansieres over driftskonti i 2016 og de resterende kr. fordeles over 2017 og Beløbene afsættes fra kontoen Trafiksikkerhed. Besparelserne i projektet i 2016 vil bl.a. være at countdown modulerne (18 stk.) ikke sættes op i 2016 men opsættes i 2017/2018, det samme gør sig gældende for opsætning af 4 stk. læskærme. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget over Økonomiudvalget anbefaler, /BGR 1. at +way opgradering af linje 5A s stoppesteder i Tårnby principgodkendes 2. at det anbefales overfor Økonomiudvalget, at der søges delvist ekstern finansiering gennem statens tilgængelighedspulje. 3. at der ved modtagelse af ekstern finansiering reserveres kr. i 2016 og kr. i 2017 til dækning af en del af egenfinansieringen. 4. at der ved afslag af ekstern finansiering afsættes kr. i budget 2016 til dækning af en del af projektomkostningerne og de resterende kr. fordeles over 2017 og BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bilag 1 Projektbeskrivelse +Way-opgradering af 5A stoppesteder i 80278/15 Tårnby (6).pdf 2 Åben Bilag 2 Budget +Way-opgradering af 5A stoppesteder i Tårnby (4) 79796/15 (4).pdf 3 Åben Bilag 3 stoppesteder - skitseforslag, Tårnby (5).pdf 79799/15 4 Åben Bilag 4 Ansøgningsskema - +Way-opgradering af 5A stoppesteder i 79803/15 Tårnby.pdf 5 Åben Høringssvar fra Seniorrådet /15 6 Åben Projekter der har fået støtte fra Fremkommelighedspuljen.pdf /15 BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. Oversendes til Økonomiudvalget. Høringssvar fra Seniorrådet af 18. maj 2015 blev omdelt og indgik i sagens behandling Efter sagens behandling i Teknik- og Miljøudvalget har Tårnby Kommune, den 22. maj 2015, fået meddelelse om, at kommunen er bevilget et tilskud på 0,7 mio. kr. fra Pulje til busfremkommelighed, jf. nyt bilag (bilag 6). BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt dog i lyset af, at der er en formodning om, at linje 5A får endestation ved Kastrup Station. 5

7 Økonomiudvalget d Godkendelse af betaling af efterreguleringsbeløb til Socialmedicinsk Enhed og Klinisk Funktion for 2. halvår af 2014 Åben sag Sagsnr.: 15/2999 Sagsansvarlig: kdk.as Fraværende: Afbud: Paw Karslund RESUMÉ Der er udarbejdet ny samarbejdsaftale mellem Region Hovedstaden og Tårnby Kommune om rådgivning og vurdering fra Klinisk Funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen. Af samarbejdsaftalen fremgår det, at der sker en efterregulering af kommunernes betaling for sundhedskoordinatorfunktionen, sundhedsfaglig rådgivning og køb af ydelser hos Klinisk Funktion på baggrund af den nye afregningsmodel. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Af samarbejdsaftalen fremgår det, at den hidtidige afregningsmodel med betaling pr. sag erstattes af en mødedagsmodel med fast pris pr. mødedag. Økonomiudvalget har den 6. maj 2015 godkendt samarbejdsaftalen gældende fra 1. juli Prisen på kr. pr. mødedag regnes fra 1. juli Der blev i forbindelse med den midlertidige samarbejdsaftale fra 1. juli 2014 indgået aftale om efterregulering af betalingen for sygedagpengesager (jobafklaringsforløb) og ordinære rehabiliteringssager (fleksjob, ressourceforløb og førtidspension) i perioden fra den 1. juli 2014 og frem til den 31. december Der vil derfor ske efterregulering af prisen for sundhedskoordinatorens ydelser samt køb af speciallægeerklæringer, lægelige vurderinger m.v. hos Klinisk Funktion. Den midlertidige samarbejdsaftale blev godkendt af Økonomiudvalget den 30. juli Socialmedicinsk Enhed har udsendt et efterreguleringsbeløb med korrektion af faktureringer for perioden 1. juli december 2014, hvoraf det fremgår, at Tårnby og Dragør Kommuner samlet skal betale kr. Efterreguleringsbeløbet er nærmere specificeret i økonomiafsnittet. Socialmedicinsk Enhed har ved en fejl fremsendt fakturaen for efterreguleringsbeløbet til Dragør Kommune, som har betalt det samlede beløb på kr. primo februar Tårnby Kommune skal derfor betale kr. til Dragør Kommune. LOVGRUNDLAG i Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. ØKONOMI Det samlede efterreguleringsbeløb for Tårnby og Dragør Kommuner udgør kr. Beløbet er specificeret nedenfor. Efterreguleringsbeløb: Sundhedskoordinator (funktion ) 6

8 Økonomiudvalget d Tårnby Kommune: kr. Dragør Kommune: kr. Efterreguleringsbeløb: Køb af speciallægeerklæringer m.m. hos Klinisk Funktion (funktion ) Tårnby Kommune: kr. Dragør Kommune: 0 kr. Dragør Kommune faktureres særskilt for køb af ydelser hos Klinisk Funktion, hvorfor Dragørs andel er opgjort til 0 kr. Tårnby Kommunes andel af efterreguleringsbeløbet udgør således kr. Beløbet skal betales til Dragør Kommune, da det samlede beløb på kr. er betalt til Region Hovedstaden/ Socialmedicinsk Enhed primo februar Udgiften på kr. dækkes af en mindreudgift til OPP-samarbejdet med Falck, på funktion INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget, /kam 1. at godkende betaling af efterreguleringsbeløbet på i alt kr., som finansieres på funktion at godkende en mindreudgift på kr. på funktion BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Model for efterregulering - Sundhedskoordinator og Klinisk Funktion 17857/15 2 Åben Underskrevet allonge 27414/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 7

9 Økonomiudvalget d Orientering om Årsregnskab 2014 for Tandreguleringen I/S Åben sag Sagsnr.: 15/4174 Sagsansvarlig: alu.tploj.sf Fraværende: Afbud: Paw Karslund RESUMÉ Der fremlægges sag til efterretning om årsregnskabet 2014 for Tandreguleringen I/S. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I Tandreguleringen I/S indgår Tårnby Kommune sammen med Albertslund Kommune, Brøndby Kommune, Ishøj Kommune, Hvidovre Kommune samt Vallensbæk Kommune. Årsregnskabet er udarbejdet efter Økonomi- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser. Forvaltningen har ingen bemærkninger til regnskabet. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, 1. at sagen tages til efterretning. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Årsregnskab årsregnskab 2014 underskrevet.pdf 66244/15 2 Åben Årsregnskab revisionsprotokollat 2014 underskrevet af bestyrelsen.pdf 66245/15 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Taget til efterretning. Sagen videresendes til Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Til efterretning. 8

10 Økonomiudvalget d Anmodning om kassebeholdning til Kulturzonens café Åben sag Sagsnr.: 15/13314 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk Fraværende: Afbud: Paw Karslund RESUMÉ I forbindelse med salg fra Kulturzonens café ønskes en kassebeholdning på 500 kr. Beløbet anvendes til byttepenge. Der er indkøbt et kasseapparat til caféen. Kassen vil være bemandet i cafeens åbningstid. Uden for åbningstid opbevares kontantkassen i et sikret skab. Der vil være daglig opgørelse af kassen, og kørsel af kontanter til banken samt opgørelse af kontantkassen 1 gange om måneden. Kulturzonens café sælger dagens ret, vand og kaffe/te. ØKONOMI Kulturzonens omsætning indsættes på konto i Bank Nordik, kontonummer: INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget: /SHJ 1. At der oprettes en kassebeholdning på 500 kr. til Kulturzonens café. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt, idet kontantbeholdningen max. må udgøre kr. 9

11 Økonomiudvalget d Cafe i tilknytning til Hovedbiblioteket Åben sag Sagsnr.: 15/14442 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk Fraværende: Afbud: Paw Karslund RESUMÉ Der er afsat 2 mio. kr. på indeværende års budget til etablering af caféen. Det er endvidere besluttet at der kan ansøges om ekstern finansiering i forbindelse med kvalificering af projektet. Se sag 14/37550, tiltrådt på Økonomiudvalgsmødet den 18. februar Realdania har ved skrivelse af 21. april 2015 meddelt, at der er bevilget kr. til at udarbejde en visions- og udviklingsplan for de offentlige rum i området omkring Tårnby Hovedbibliotek..Visionsplanen skal desuden indeholde et bud på hvorledes en ny café i biblioteket, og indretningen af denne, kan medvirke til områdets og bibliotekets udvikling. Se vedlagte skrivelse fra Realdania på bilag 1. Tilsagnet er kommet på baggrund af henvendelse fra Tårnby Kommunebiblioteker af 28. februar 2015, se bilag 2. I skrivelsen fra Realdania anmodes om et udfoldet projekt i forhold til anvendelsen af de kr. Et sådant udfoldet projekt En socialøkonomisk café i et sammenhængende byrum er udarbejdet af bibliotekschefen i samarbejde med Realdania. Se bilag 3. ØKONOMI Det er ikke realistisk at ovenstående projektforløb, der skal efterfølges af byggesagsbehandling inklusive politisk behandling, udbud, m.v., kan resultere i en realisering af caféen i indeværende år. Den afsatte bevilling på 2 mio. kr. foreslås derfor flyttet til Tårnby Kommunebiblioteker skal som anført i tilsagnsskrivelsen fra Realdania medfinansiere kr. til procesforløbet. Beløbet kan anvises med kr. på konto: , XG (kopimaskiner) og kr. på konto: , XG (telefoni) PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovenstående ikke giver anledning til yderligere bemærkninger udover, at projektet vil belaste anlægsrammen for INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget: 1. At Realdanias tilsagn om tilskud godkendes. 2. At det udfoldede projektforløb godkendes 10

12 Økonomiudvalget d At de 2 mio. kr. på anlægsbudgettet overføres til At Tårnby Kommune bidrag til processen finansieres som anført i indeværende år 5. At tilskuddet fra Realdania meddeles som en tillægsbevilling (indtægt) på kr i indeværende år /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Tilsagnsskrivelse fra Realdania den 21. april 2015.pdf /15 2 Åben Henvendelse fra Tårnby Kommunebiblioteker af /15 3 Åben En socialøkonomisk café i et sammenhængende byrum /15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 11

13 Økonomiudvalget d Konsekvens af ændrede regler for løntilskudsordningen Åben sag Sagsnr.: 12/2591 Sagsansvarlig: abf.of Fraværende: Afbud: Paw Karslund RESUMÉ Folketinget vedtog den 18. december 2014 ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det betyder bl.a., at: - der for offentlige løntilskudsjob bliver indført en 6 måneders karensperiode før ansættelse i løntilskudsjob kan ske - der kommer nye bestemmelser vedrørende løn og arbejdstid - arbejdsgiverrefusionen for nogle grupper nedsættes fra 143,14 kr/time til kr. 107,55 kr./time - varigheden for ansættelse i løntilskudsjob nedsættes til 4 måneder og - kvoterne for offentlige løntilskudsjob afskaffes. De nye regler trådte i kraft den 1. januar UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der vil være øget kommunal egenbetaling ifm. anvendelse af ordningen på arbejdsgiversiden. Der er aftalt retningslinjer for anvendelsen af ordningen mellem Organisations og Personaleafdelingen og Jobcentret. Der er sket ændring således, at timelønnen og arbejdstiden fastsættes en gang i ansættelsesperioden. Dagpengemodtagere kan højest være ansat i 4 måneder og kontanthjælpsmodtagere kan højst være ansat i 6 måneder. Tidligere har de offentlige arbejdsgivere modtaget løntilskudsrefusion med 143,14 kr. pr. time. Denne er ændret til 107,55 kr. således der vil være en kommunal merudgift på ca kr. pr. helårsstilling (svarende til 3 løntilskudsperioder). ØKONOMI I forbindelse med budgetlægningen har der de seneste år været afsat netto 1,8 mio. kr. til afholdelse af udgifter/indtægter vedrørende løntilskudspersoner. Tårnby kommunes kvote har været ca. 90 personer, men der har ikke været så mange personer ansat i løntilskudsstillinger. I 2014 var der i alt ansat 11 fuldtidspersoner. Såfremt nuværende nettobudget fastholdes vil der kunne ansættes 20 fuldtidspersoner i løntilskudsjob efter de nye tilskudsregler. Løn til forsikrede ledige på funktion udgør herefter kr. og løntilskudsrefusion udgør kr.. Løn til dagpengemodtagere på funktion udgør kr. og løntilskudsrefusion udgør kr. INDSTILLING Organisations- og personaleafdelingen indstiller overfor Økonomiudvalget, at 1. nuværende nettobudget fastholdes fra og i overslagsårene og 12

14 Økonomiudvalget d antallet af løntilskudsstillinger højest må udgøre 20 helårsstillinger. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben tillægsbevillingsskema vedr. løntilskud 99949/15 2 Åben Orientering om ændrede regler for løntilskudsordningen i /15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 13

15 Økonomiudvalget d Etablering af Hovedstadens Beredskab I/S Åben sag Sagsnr.: 15/15322 Sagsansvarlig: yvk.of Fraværende: Afbud: Paw Karslund RESUMÉ Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. februar 2015, pkt. 9, at Tårnby Kommune indgår i etableringen af et fælles beredskab mellem 9 kommuner i Hovedstadsområdet (Albertslund, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Glostrup, Hvidovre, København, Rødovre og Tårnby kommuner) samt principaftale for etablering af det fælles beredskab som et fælleskommunalt selskab efter 60 i den kommunale styrelseslov. Efterfølgende har den nedsatte implementeringsorganisation indenfor de i principaftalen beskrevne rammer arbejdet videre med henblik på etablering af det fælles beredskab pr. 1. januar Ud fra den i principaftalen indeholdte tidsplan fordrer det, at kommunalbestyrelserne forelægges vedtægter for det fælles beredskab og rammer for budget 2016 til godkendelse i maj-juni UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Vedtægter for det fælles beredskab, Hovedstadens Beredskab I/S Vedtægter for Hovedstadens Beredskab I/S er vedlagt som bilag. Vedtægterne skal godkendes af Statsforvaltningen efter den politiske godkendelse. Den politiske forberedelsesgruppe bemyndiges til at foretage mindre indholdsmæssige ændringer i vedtægter, som er en forudsætning for at opnå Statsforvaltningens godkendelse, samt ændringer af redaktionel karakter. Ændringer til vedtægter herudover vil blive forelagt kommunalbestyrelserne til godkendelse. Som anført i vedtægternes 1.3 etableres Hovedstadens Beredskab I/S med København som hjemsteds- og administrationskommune. Interessentskabet etableres dog med selvstændig administration, hvorfor Københavns Kommune kun i begrænset omfang/særlige situationer skal levere administrationsydelser. I medfør af vedtægternes 5 overdrages alle kommunale opgaver på området til Hovedstadens Beredskab, hvilket vil sige alle opgaver efter Beredskabsloven, Fyrværkeriloven og Lov om beskyttelsesrum, herunder myndighedsopgaver i det omfang lovgivningen giver mulighed herfor. Der er pt. alene hjemmel til - med enkelte undtagelser, jfr. nedenfor - at overføre myndighedsopgaver i henhold til Beredskabsloven, men vedtægterne muliggør, at myndighedsopgaver på de øvrige områder overføres, når der som forventet er vedtaget ændringer af de pågældende love. Hovedstadens Beredskab kan, i det omfang der er hjemmel hertil, indgå aftale med deltagende kommuner eller andre om udførelse af sideordnede aktiviteter til minimum kost- og markedspris, jfr. vedtægternes 6.7. Der nedsættes, jfr. vedtægternes 9.1, en fælles beredskabskommission til at varetage den umiddelbare forvaltning af de opgaver, der er henlagt til Hovedstadens Beredskab. 14

16 Økonomiudvalget d Beredskabskommissionen udøver sin virksomhed i møder og vedtager en forretningsorden for sit virke. I medfør heraf kan der nedsættes et arbejdsudvalg med 5 medlemmer og i øvrigt som anført i principaftalen, som dog er fraveget derved, at beslutning herom er overladt til Beredskabskommissionen. Dette er begrundet i et ønske om at sikre beredskabskommissionen mulighed for at justere i forhold til arbejdsudvalget, uden at dette skal gennemføres via en vedtægtsændring. Beredskabskommissionens dagsordner og referater er som udgangspunkt åbne for offentligheden undtaget er punkter, som fordrer behandling på lukket dagsorden. Den fælles beredskabskommission nedsættes som anført i vedtægternes 9.2 med 17 medlemmer, og afviger i forhold til principaftalen derved, at også politidirektørerne i hhv. Københavns og Københavns Vestegns Politi efter Beredskabsloven skal være medlemmer, dog uden stemmeret i bevillingsmæssige spørgsmål. Det frivillige beredskab og medarbejderne tildeles i henhold til 9.6 hver en observatør til møder i beredskabskommissionen. Beredskabskommissionen kan beslutte, at der ydes medlemmerne diæter, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste mv., jfr. vedtægternes 9.4. I overensstemmelse med principaftalen er i vedtægternes 9.10 anført, at formandsposten i beredskabskommissionen skal gå på skift mellem hhv. København/Frederiksberg og de øvrige 7 kommuner, så formandsposten frem til næste valgperiode besættes fra de 7 kommuner, herefter af enten København eller Frederiksberg og i efterfølgende perioder på skift. I medfør af vedtægternes 8.1 og 8.4 skal udkast til fælles plan for den risikobaserede dimensionering, en på basis heraf udarbejdet plan for beredskabet i den enkelte kommune samt beslutninger om lån, garantistillelse, leje og leasing, jfr. lånebekendtgørelsen, godkendes i den enkelte kommunalbestyrelse. I den fælles beredskabskommission er der, jfr. 9.17, krav om tilslutning fra mindst ¾ af medlemmerne til vedtagelse af budget, entreprisestrategi og væsentlige ændringer heri, godkendelse af større investeringer, beslutninger om lån mv. samt udkast til risikodimensioneret dimensionering. I forhold til sidstnævnte kræves dog enstemmighed og repræsentation af samtlige interessenter, hvis udkastet indebærer nedlæggelse af en eller flere brandstationer, jfr Vedtægterne anses i forhold hertil udformet i overensstemmelse med principaftalen. I konsekvens af etableringen af Hovedstadens Beredskab I/S og en fælles beredskabskommission nedlægges de deltagende kommuners beredskabskommissioner pr. 1. januar Som anført i hhv. vedtægternes 9.2 og 9.8, indtræder borgmesteren i Hovedstadens Beredskabskommission, og der udpeges en stedfortræder blandt kommunalbestyrelsens medlemmer. Principper for Hovedstadens Beredskabs økonomi Notat med beskrivelse af principper for Hovedstadens Beredskabs økonomi er vedlagt som bilag. Der henvises derudover til økonomiafsnittet nedenfor. Det samlede budget for Hovedstadens Beredskab dannes med udgangspunkt i: A. omkostningsniveauet i 2014 i de deltagende kommuner (inkl. reguleringer) B. diæter mv. til beredskabskommissionen og C. budget vedr. serviceydelser, som indgår ved etableringen. 15

17 Økonomiudvalget d Den enkelte kommunes ejerandel, som anført i vedtægternes 4.1, beregnes på basis af A. Udgifter vedr. B fordeles efter ejerandele, mens udgifter vedr. C afholdes af den kommune eller anden offentlige myndigheden, som modtager serviceydelsen. I forhold til kommuner, hvorfra der sker overførsel af tjenestemandsansatte til Hovedstadens Beredskab I/S, er valgt en model, hvorefter interessentskabet til kommunen månedligt indbetaler et aktuarberegnet pensionsbidrag for tjenestemanden fra 1. januar 2016 indtil pensionering, hvorefter kommunen foretager udbetaling af den pågældendes tjenestemandspension. Modellen er økonomisk neutral, idet kommunen oppebærer betalingen fra Hovedstadens Beredskab, men finansierer betalingen via sit bidrag til interessentskabet, ad A. ovenfor. Hovedstadens Beredskab indtræder i Københavns Kommunes kontrakt med Region Hovedstaden om ambulancekørsel for perioden 1. februar januar 2022 (med mulighed for forlængelse i to gange 1 år). I forhold hertil gælder i medfør af vedtægternes 6.8, at Københavns Kommune dækker et evt. dokumenteret underskud respektive oppebærer et dokumenteret overskud, der måtte opstå ved opfyldelse af kontrakten i perioden frem til 31. januar Såfremt det måtte blive konstateret, at kontrakten medfører et underskud eller overskud på mere end 1 mio. kr. pr. år i disse første to år af kontraktperioden, reguleres Københavns Kommunes bidrag til Hovedstadens Beredskab for den resterende del af kontraktens løbetid. Rationaliseringsmålsætninger I aftale om kommunernes økonomi mellem KL og regeringen er det forudsat, at beredskabssamordningen skal kunne levere rationaliseringsgevinster og effektivisering for 175 mio. kr. i 2016 og frem. Andelen for de 9 kommuner udgør ca. 28 mio. kr. Rationaliseringsmålsætninger baseres på følgende: 2016 bliver et initialt år, hvor der kan forventes en række organisatoriske udfordringer efter dannelsen, der vanskeliggør en implementering af den forudsatte besparelse fra dag 1. Forudsatte besparelser bør i øvrigt udmøntes så hurtigt, det kan lade sig gøre. En ændring af den risikobaserede dimensionering er et vigtigt element til imødekommelse af de forudsatte besparelser. En sådan dimensionering må forventes at kunne være på plads senest pr. 1. januar På den baggrund anbefales den forudsatte besparelse udmøntet under følgende rammer: 2016: 20 %, svarende til 5,6 mio. kr. eller ca. 1,5 pct. af driftsudgifterne til lovbundne opgaver 2017 og frem: 100 %, svarende til 28 mio. kr. eller ca. 7,5 pct. af driftsudgifterne til lovbundne opgaver. Den kommende direktør for Hovedstadens Beredskab, som forventes at være ansat pr. 1. august 2015, skal i løbet af efteråret 2015 præsentere en nærmere plan for, hvordan rationaliseringskravene til Hovedstadens Beredskab indfries. Principper for overdragelse af medarbejdere 16

18 Økonomiudvalget d Overgangen til det nye kommunale fællesskab hviler for de overenskomstansatte medarbejderes vedkommende på reglerne i virksomhedsoverdragelsesloven, hvilket betyder, at de medarbejdere der fuldt ud eller overvejende er beskæftiget med opgaver, som overføres til selskabet, overgår til det nye selskab. Samme kriterium følges for tjenestemandsansatte. I hovedtræk er principperne for overdragelse af medarbejdere til det fælles beredskab følgende: Samtlige medarbejdere får meddelelse om overførslen til det nye fællesskab ultimo juni. De operative medarbejdere overføres til fællesskabet med nuværende opgaver og arbejdsplads. De administrative medarbejdere/ledelsesniveauet afventer fastlæggelse af organisering mv. Hvis der bliver behov for tilpasninger, varsles medarbejderne efterfølgende. Ansættelsesområdet ændres til hele det nye geografiske område, men fortsat med et angivet tjenestested indtil videre. Der nedsættes en forhandlingsgruppe, der danner sig deltaljeret overblik over det eksisterende personaleadministrative grundlag i de deltagende beredskaber. Sammen med den nye direktør for det fælles beredskab fastlægges en strategi for forhandling af nye aftaler. Der nedsættes et forhandlingsorgan og indledes forhandlinger om MED-aftale for det fælles beredskab i løbet af efteråret De frivilliges medlemskab af Beredskabsforbundet berøres ikke, men kontrakten med de enkelte kommuner erstattes af en ny kontrakt med Beredskab Hovedstaden. Dette forventes at ske i løbet af efteråret Der er på nuværende tidspunkt ikke lovhjemmel til at overføre opgaver i henhold til Fyrværkeriloven og Lov om beskyttelsesrum. Indtil en forventet lovændring håndteres problemstillingen i praksis ved, at medarbejderne har bibeskæftigelse i kommunerne. Opgaverne og budgettet bliver således i kommunerne, men varetages i praksis af medarbejdere i Hovedstadens Beredskab. Den kommende direktør for det fælles beredskab har ansvaret for, at der gennemføres HR-aktiviteter og intern kommunikation med det formål at fusionere beredskaberne og skabe fundamentet for en ny fælles organisation og kultur. Medarbejdersiden i Forberedelses-MED er orienteret om processen vedr. etablering af Hovedstadens Beredskab. Videre proces Indtil den nye beredskabsdirektør tiltræder forventeligt den 1. august 2015 fortsættes kortlægningen af de eksisterende beredskaber for at opnå et detaljeret og opdateret grundlag for etableringen af Hovedstadens Beredskab. Fra direktørens tiltræden overgår det daglige ansvar for implementeringsprojektet til denne. Der udarbejdes et kommissorium, som beskriver direktørens opgaver og ansvar i det videre arbejde med implementeringen. Beslutninger træffes fortsat af den politiske forberedelsesgruppe. 17

19 Økonomiudvalget d Kommunalbestyrelserne forelægges i september 2016, koordineret med behandling af budgetter for 2016, indstilling med flg. punkter: Godkendelse af budget 2016 for Hovedstadens Beredskab Fremlæggelse af indikatorer for serviceniveau, Overførsel af aktiver til selskabet Evt. mindre ændringer til budgetgrundlag Evt. større ændringer til udkast til vedtægter, som er påkrævet for at opnå Statsforvaltningens godkendelse. LOVGRUNDLAG Beredskabsloven, fyrværkeriloven og lov om beskyttelsesrum. ØKONOMI For Tårnby Kommunes vedkommende indebærer etableringen af Hovedstadens Beredskab, at Tårnby Kommune fremover skal betale Hovedstadens Beredskab for leverance af de ydelser, som i dag ydes af Tårnby Brandvæsen. Betalingen i 2016 beregnes konkret som summen af omkostningerne i 2014 reguleret pris- og lønmæssigt til 2016-niveau og reduceret med Tårnby Kommunes andel af rationaliseringskravet på 5,6 mio. kr. i De samlede omkostninger for Tårnby Kommune, inkl. overhead, pensionsforpligtelser og genanskaffelse af materiel er for 2014 opgjort til 13,8 mio. kr. i Reguleret til niveau udgør dette beløb i ,2 mio. kr., før rationaliseringsfradrag. I 2017 vil betalingen blive yderligere reduceret, svarende til andelen af den yderligere rationalisering fra 5,6 mio. kr. i 2016 til 28 mio. kr. i I medfør af ovenstående, jfr. vedtægternes 4.1, udgør Tårnby Kommunes ejerandel af Hovedstadens Beredskab I/S, 3,91 pct. Der kan komme mindre korrektioner til ovenstående tal i den nærmere gennemgang af det økonomiske grundlag, som finder sted hen over sommerferien, og hvor resultatet forelægges til politisk behandling i september. I det omfang, det bliver tilfældet, forventes det at blive marginale ændringer. INDSTILLING Økonomisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, at anbefale over for Kommunalbestyrelsen 1. at kommunen indtræder i Hovedstadens Beredskab I/S pr. 1. januar 2016 i overensstemmelse med vedlagte udkast til vedtægter, 2. at bemyndige den politiske forberedelsesgruppe til i udkast til vedtægter at foretage redaktionelle ændringer og mindre indholdsmæssige ændringer, som er påkrævet for at opnå Statsforvaltningens godkendelse, 3. at godkende de økonomiske konsekvenser for Tårnby Kommune [driftsbidrag og ejerandele], 4. at godkende rationaliseringsmålsætninger for perioden for Hovedstadens Beredskab I/S, 18

20 Økonomiudvalget d at tage principper for overførsel af medarbejdere til Hovedstadens Beredskab I/S til efterretning, 6. at godkende en model for overførsel af tjenestemandsansatte til Hovedstadens Beredskab I/S, ved hvilken interessentskabet til kommunen månedligt indbetaler et aktuarberegnet pensionsbidrag for tjenestemanden fra 1. januar 2016 indtil pensionering, hvorefter kommunen foretager udbetaling af den pågældendes tjenestemandspension, 7. at godkende nedlæggelsen af Tårnby Kommunes Beredskabskommission pr. 1. januar 2016, 8. at tage til efterretning, at borgmesteren indtræder i Hovedstadens Beredskabskommission pr. 1. januar 2016, og 9. at Kommunalbestyrelsen med virkning fra den 1. januar 2016 og for den resterende del af valgperioden udpeger et af kommunalbestyrelsens medlemmer som borgmesterens stedfortræder i Hovedstadens Beredskabskommission. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bilag 1 - Udkast Vedtægter inkl. bilag - version af 28. maj / pdf(1).PDF 2 Åben Bilag 2 - Notat om Økonomiske principper /15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Sagens oversendes til behandling i Kommunalbestyrelsen. 19

21 Økonomiudvalget d Ansøgning om benyttelse af græsarealerne i Kastrup Strandpark Åben sag Sagsnr.: 15/12901 Sagsansvarlig: ari.of Fraværende: Afbud: Paw Karslund RESUMÉ Tårnby Foreningsråd og Kastrup-Tårnby Idrætssammenslutning har den fremsendt ansøgning om tilladelse til at benytte en del af græsarealerne i Kastrup Strandpark øst for Amager Strandvej i forbindelse med afholdelses af arrangementet Spræl i Havnen den Tårnby foreningerne har efter aftale med Havnekontoret fået tilladelse til at afvikle familiearrangement på arealerne der ligger i tæt tilknytning til havnene. Arrangementet er en fortsættelse af det samarbejde som foreningerne i Tårnby begyndte med ved Spræl i byen som to gange er afviklet ved Tårnby skole. Alle foreninger i Tårnby og deres eventuelle gæsteforeninger og alle organisationer der kan kaldes fritidsog kulturforeninger er indbudt til at deltage. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Arrangementet er stadig under opbygning og derfor kan man ikke redegøre for præcis hvilke områder der skal benyttes til de forskellige sportsaktiviteter, som kan være fodbold, rugby, krolf, petanque, børnecirkus, heste aktivitet m.m. TFR og KTIS vil løbende kunne orientere om aktiviteterne og hvor de skal finde sted. Umiddelbart ser det ud til at der være aktivitet på nord- og sydsiden af vejen Kastrup Strandpark og omkring gl. lystbådehavn og den nordlige del af ny lystbådehavn. Teknisk Forvaltning har haft ansøgningen til udtalelse og forvaltningen anbefaler at imødekomme det ansøgte på de i bilag nævnte betingelser og samarbejde med Teknisk Forvaltning. Desuden skal arrangørerne fremsende en oversigt over, hvilke aktiviteter der skal finde sted på hvilke områder, når en sådan foreligger. Opsætning af telte, udlæggelse af rideareal og areal til bilkørsel skal Teknisk Forvaltning tage særskilt stilling til inden det endelig program sættes. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler overfor Økonomiudvalget jse 1. at ansøgningen godkendes. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Betingelser for udlån /15 20

22 Økonomiudvalget d Åben Ansøgning og program /15 3 Åben - [Untitled].pdf /15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 21

23 Økonomiudvalget d Ansøgning om dækning af fravær til plejehjem og hjemmeplejen i 2015 som følge af graviditetsgener - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/1335 Sagsansvarlig: ams.am Fraværende: Afbud: Paw Karslund 22

24 Økonomiudvalget d Overflytning af lønmidler til vikarkonto i Hjemmeplejen - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/10925 Sagsansvarlig: jra.hpvga.as Fraværende: Afbud: Paw Karslund 23

25 Økonomiudvalget d Forslag om ny ressourcetildeling på institutionsområdet. - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/14047 Sagsansvarlig: asv.uk Fraværende: Afbud: Paw Karslund 24

26 Økonomiudvalget d Buskørsel til svømmeundervisning for perioden LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/4972 Sagsansvarlig: mpr.uk Fraværende: Afbud: Paw Karslund 25

27 Økonomiudvalget d Valg af leverandør af kølemad - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/28860 Sagsansvarlig: CIV.SF Fraværende: Afbud: Paw Karslund 26

28 Økonomiudvalget d Seniorordning - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 02/431 Sagsansvarlig: oph_medarb Fraværende: Afbud: Paw Karslund 27

29 Økonomiudvalget d Seniorordning - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 03/331 Sagsansvarlig: TPE.OF Fraværende: Afbud: Paw Karslund 28

30 Økonomiudvalget d Tjenstlig sanktion - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/14712 Sagsansvarlig: MHY.OF Fraværende: Afbud: Paw Karslund 29

31 Økonomiudvalget d Tårnbystræde 17, omlægning af foranstående lån Åben sag Sagsnr.: 10/4093 Sagsansvarlig: bmi.of Fraværende: Afbud: Paw Karslund RESUMÉ Danske Bank har på vegne af ejeren af ejendommen Tårnbystræde 17 anmodet kommunen om accept af, at der foretages omlægning af 2 lån samt anmodet om, at kommunen respekterer det nye lån i forhold til kommunens pant i ejendommen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Den fik Tårnby Kommune tinglyst pant i ejendommen Tårnbystræde 17, matr. 6OD, Tårnby by, Tårnby for et beløb på kr. Beløbet er ydet af kommunen i henhold til servicelovens regler om hjælp til boligindretning. Ejeren af ejendommen, Gitte Bauditz, ønsker nu 2 foranstående lån i Realkredit Danmark omlagt til et nyt lån. De 2 foranstående lån er på henholdsvis kr. og kr. De ønskes omlagt til et samlet lån på kr. Kommunens pant har i dag prioritet efter de 2 oprindelige lån til Realkredit Danmark. Kommunen vil efter en omlægning få prioritet lige efter det nye lån, som prioritet nummer 2. Ejendommen er vurderet til kr. LOVGRUNDLAG Bekendtgørelse nr af om afgrænsning af tilbagebetalingspligt og sikring ved pant for hjælp ydet til boligindretning og skift af bolig 1, stk.3. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, 1) at meddele Danske Bank på vegne af ejeren af ejendommen Tårnbystræde 17, Gitte Bauditz, samtykke til omlægning af 2 lån oprindeligt kr. og kr. til nyt lån på kr., 2) at meddele Danske Bank, at Tårnby Kommunes pant på kr. vil respektere det nye lån som hæftelse nummer 2 i prioritetsordenen. jse 30

32 Økonomiudvalget d BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben ansøgning /15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 31

33 Økonomiudvalget d Bilagsoversigt 3. Opgradering af linje 5A s stoppesteder i Tårnby Kommune 1. Bilag 1 Projektbeskrivelse +Way-opgradering af 5A stoppesteder i Tårnby (6).pdf (80278/15) 2. Bilag 2 Budget +Way-opgradering af 5A stoppesteder i Tårnby (4) (4).pdf (79796/15) 3. Bilag 3 stoppesteder - skitseforslag, Tårnby (5).pdf (79799/15) 4. Bilag 4 Ansøgningsskema - +Way-opgradering af 5A stoppesteder i Tårnby.pdf (79803/15) 5. Høringssvar fra Seniorrådet. (104172/15) 6. Projekter der har fået støtte fra Fremkommelighedspuljen.pdf (106121/15) 4. Godkendelse af betaling af efterreguleringsbeløb til Socialmedicinsk Enhed og Klinisk Funktion for 2. halvår af Model for efterregulering - Sundhedskoordinator og Klinisk Funktion (17857/15) 2. Underskrevet allonge (27414/15) 5. Orientering om Årsregnskab 2014 for Tandreguleringen I/S 1. Årsregnskab årsregnskab 2014 underskrevet.pdf (66244/15) 2. Årsregnskab revisionsprotokollat 2014 underskrevet af bestyrelsen.pdf (66245/15) 7. Cafe i tilknytning til Hovedbiblioteket 1. Tilsagnsskrivelse fra Realdania den 21. april 2015.pdf (102520/15) 2. Henvendelse fra Tårnby Kommunebiblioteker af (45524/15) 3. En socialøkonomisk café i et sammenhængende byrum (104377/15) 8. Konsekvens af ændrede regler for løntilskudsordningen 1. tillægsbevillingsskema vedr. løntilskud (99949/15) 2. Orientering om ændrede regler for løntilskudsordningen i 2015 (98173/15) 9. Etablering af Hovedstadens Beredskab I/S 1. Bilag 1 - Udkast Vedtægter inkl. bilag - version af 28. maj 2015.pdf(1).PDF (107919/15) 2. Bilag 2 - Notat om Økonomiske principper (107921/15) 10. Ansøgning om benyttelse af græsarealerne i Kastrup Strandpark 1. Betingelser for udlån (100574/15) 2. Ansøgning og program (101571/15) 3. - [Untitled].pdf (101571/15) 19. Tårnbystræde 17, omlægning af foranstående lån 1. ansøgning (104942/15) 32

34 Bilag: 3.1. Bilag 1 Projektbeskrivelse +Way-opgradering af 5A stoppesteder i Tårnby (6).pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 03. juni Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 80278/15

35 Pulje til busfremkommelighed, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse 1. Projekttitel +Way-opgradering af 5A stoppesteder i Tårnby Kommune 2. Resumé Projektet løfter standarden og kvaliteten af stoppestederne på linje 5A i Tårnby Kommune med henblik på, at stoppene lever op til minimumskravene for en +Way-linje og dermed bidrager til den samlede opgradering af linje 5A fra A-buslinje til +Way-linje. 3. Baggrund Tårnby Kommune, Københavns Kommune og Herlev Kommune har i samarbejde med Movia besluttet at opgradere linje 5A til en +Way-linje. Beslutningen medfører, at infrastrukturen og stoppestederne fra april 2017 skal være indrettet til at kunne betjene nyt ledbus-busmateriel og generelt leve op til kravene i +Way-buskonceptet, der samlet indeholder følgende fire elementer: +Ø-løsninger arbejdes der på at etablere i forbindelse med den kommende busterminal ved Nørrebro st. samt i forbindelse med opgraderingen af Amagerbrogade ud for Amagerbro Metrostation. Efter ibrugtagning vil der være mulighed for løbende at udvikle yderligere +Øer langs med linjen. +Sporet, hvor bussen skal køre i trængselsfri tracé, forventes tilvejebragt i forbindelse med de planlagte ombygninger af Frederikssundsvej, Nørrebrogade II og Amagerbrogade. Desuden har Københavns Kommune vedtaget en trafikledelsesplan, der fastlægger servicemål og principper for prioritering af trafikken i København. Planen indeholder en prioritering af hastighed og pålidelighed på linje 5A mellem Husum Torv og Sundbyvester Pl. +Stoppene vil blive indført som en tilpasning af linje 5As nuværende stoppesteder på strækningen. Enkelte steder er der behov for at udvide stoppestedslængden til at kunne

36 betjene op til 18,75 m lange busser, og der arbejdes sideløbende med en plan for opgradering af det samlede byudstyr og trafikinformation. I Tårnby Kommune drejer det sig om 20 stoppesteder som planlægges opgraderet, et projekt hvortil der søges om medfinansiering fra fremkommelighedspuljen. Ved endestationen i lufthavnen skal placeringen af en ny endestation og vendemuligheder gennemføres i direkte dialog med Københavns Lufthavne A/S. +Way-projektet giver samlet set mulighed for et markant løft af bustrafikken, hvor de planlagte projekter på linje 5A kan spille sammen i en helhed. Det vil medføre et så tydeligt løft af betjeningen, at det bemærkes og anerkendes af kunderne og berettiger til den planlagte kundevendte lancering af linje 5A som ny +Way-buslinje i april Formål Projektets overordnede formål er at løfte standarden og kvaliteten af stoppestederne i Tårnby Kommune, der skal betjene den nye +Way-linje, hvor hovedelementerne er: - Opgradering af nuværende stop til +Way-konceptets +Stop med realtids trafikinformation - Etablering af to nye fremrykkede stoppesteder, ligeledes et +Stop, mhp. tilpasning til busdrift med 18,75 m. busmateriel Projektet opfylder busfremkommelighedspuljens formål og de konkrete tildelingskriterier på følgende punkter: - Projektet opgraderer venteforhold og trafikinformationen for passagerne på linje 5A i Tårnby, den største A-buslinje i Tårnby og i hovedstadsområdet - Projektet skal ses i sammenhæng med den samlede, planlagte opgradering af linje 5A til +Way betjening, der forventes at give en passagerfremgang og en bedre rettidighed på linjen - Københavns Kommune, Herlev Kommune og Movia indgår alle i projektet med en opgraderingen af linje 5A til +Way-linje. 5. Projektets indhold Hovedleverancen i projektet er at klargøre stoppestederne i Tårnby Kommune til +Way. Der har været arbejdet med forskellige scenarier og ambitionsniveauer i forhold til, hvor gennemgribende en opgradering der var behov for, og det er valgt i så høj grad som muligt at fastholde den eksisterende fysik ved stoppestederne, da denne vurderes tilstrækkelig både til at sikre en effektiv passagerudveksling, gode til- og frakørselsforhold for busserne og passage for øvrig vejtrafik samt cyklister. Eneste undtagelse er sammenlægningen af to stop, der sammenlægges til to nye fremrykkede stoppesteder, et i hver retning på Latyrus Allé. Der vil i projektet blive indkøbt 18 Count down-moduler af Tårnby Kommune, der vil blive opsat på stoppestederne. 6. Passagertal før projektets gennemførelse I retning mod København (Husum Torv):

37 Gennemsnitlige antal påstigere Gennemsnitligt antal afstigere Passagerer i alt ved stoppested Skøjtevej Den Blå Planet Søvangs Allé Kastruplungade Skottegrådsskolen Cypres Allé Volmer Kjærs Allé Korsvejen skole Randkløve Allé Willumsvej I retning mod Lufthavnen: Gennemsnitlige antal påstigere Gennemsnitligt antal afstigere Passagerer i alt ved stoppested Willumsvej Randkløve Allé Korsvejen skole Volmer Kjærs allé Cypres Allé Skottegårdsskolen Kastruplundgade Saltværksvej Den Blå Planet Skøjtevej Tallene er baseret på Movias passagertællinger på linje 5A, oktober til december De to stop Cypres Alle og Volmer Kjærs Allé sammenlægges i projektet i retning mod Husum Torv til nyt stop ved Latyrus Allé 2 Det to stop Volmer Kjærs Allé og Cypres Allé sammenlægges i projektet i retning mod Lufthavnen til nyt stop ved Latyrus Allé

38 7. Succeskriterier for passagertilvæksten efter projektets gennemførelse I en kundepræferenceundersøgelse Movia gennemførte i 2011 fremgår det, at kunderne lægger stor vægt på rejseinformationen undervejs på rejsen for dermed at afhjælpe usikkerheden og få information om driftsændringer. Count down moduler, der viser information om bussens færd i realtid, er et af de mest effektfulde virkemidler til hurtigt og klart at formidle den information, passageren mangler. Projektet forventes derfor isoleret set at bidrage til en mindre passagerfremgang ved stoppestederne i Tårnby, men passagereffekten er svær at isolere fra andre effekter af den samlede opgradering af linje 5A. Yderligere vil forbedringen i mindst lige så høj grad være et tiltag, som potentielt kan øge nuværende kunders tilfredshed med den kollektiv trafik.

39 Tidligere erfaringer med Count-down projekter i Movias område viser, at den bedre trafikinformation og service undervejs på rejsen giver en passagertilvækst, og skønnes til at ligge på omkring 2 %. 8. Øvrige succeskriterier for projektet Projektet skal også ses i forhold til passagermålsætningen for den samlede opgradering af buslinje 5A til +Way-standard. Movia og de involverede kommuner har som målsætning og succeskriterie, at opgraderingen af linjen vil medføre en passagervækst på op til 5% svarende til 1 mio. nye påstigere årligt. 9. Projektorganisering Tårnby Kommune er projektejer. Ansvaret for gennemførelsen af projektet placeres i Teknisk Forvaltning, afdelingen for Vej, Park og Ejendom, der skal stå for projekteringen, herunder samarbejdet med eksterne konsulenter, samt udbyde og godkende de konkrete anlægsprojekter/stoppestedsprojekter. Movias inddragelse i projektet vil vedrøre faglig sparring vedr. anlæg af stoppestederne, dialog med operatørerne på strækningen og beregninger vedr. opfyldelsen af de ovenstående succeskriterier for projektet. 10. Tidsplan Projektet forløber i perioden 1. januar maj 2017 Projektet gennemføres i to etaper, der gør det muligt at fordele egenfinansieringsdelen af anlægsmidlerne i Tårnby Kommune over to budgetår, henholdsvis i 2016 og Rapportering af projektet I januar 2017 udarbejdes en årsrapport, der redegør for projektets fremdrift, herunder en status på indgåede aftaler og planen for gennemførelsen af de konkrete stoppestedsprojekter. Projektet vil blive afrapporteret maj Selve effektmålingen vil først kunne gennemføres i juni 2018, når der har været drift 1 år med den opgraderede linje 5A. 12. Projektets finansiering De samlede projektomkostninger er på i alt mio. kr. Tårnby Kommune vil bidrage med medfinansiering til gennemførsel af stoppestedsprojekterne på 50 %, dvs. i alt kr. Et budget for projektet er vedlagt ansøgningen som bilag 2.

Pulje til busfremkommelighed, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse

Pulje til busfremkommelighed, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse Pulje til busfremkommelighed, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse 1. Projekttitel +Way-opgradering af 5A stoppesteder i Tårnby Kommune 2. Resumé Projektet løfter standarden og kvaliteten af stoppestederne

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Vejledning til ansøgningspulje om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger Ansøgningsfrist den 15. marts 2018.

Vejledning til ansøgningspulje om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger Ansøgningsfrist den 15. marts 2018. Vejledning til ansøgningspulje om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger 28.81.13.10 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Ansøgningsfrist

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Stop nr 794 - Willumsvej

Stop nr 794 - Willumsvej Stop nr 794 - Willumsvej Opretning af enkelte fliser og chaussésten på eksisterende busø: 4.000 kr 2 På sigt: Busøen er meget smal, og lever som udgangspunkt ikke op til +Way designet - men en bredere

Læs mere

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til.

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Dato 24. januar 2018 Instruks for regnskab vedr. Demenspuljen 2018 Denne instruks for regnskab beskriver

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 18. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders Krantz,

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72218800 Fax 33690548 info@tbst.dk www.tbst.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. januar 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S 1. NAVN, SELSKABSFORM, HJEMSTED 1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Sydøstjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet"). 1.2 Interessentskabet er

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Østjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet").

1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Østjyllands Brandvæsen I/S (herefter interessentskabet). Godkendt af Statsforvaltningen 1. oktober 2015 VEDTÆGTER FOR ØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S 1. NAVN, SELSKABSFORM, HJEMSTED 1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Østjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet").

Læs mere

Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik. Vejledningsmateriale

Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik. Vejledningsmateriale Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik Vejledningsmateriale 31. august 2017 3 Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Indhold Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik 4

Læs mere

REFERAT Politisk forberedelsesgruppe 26. maj 2015

REFERAT Politisk forberedelsesgruppe 26. maj 2015 Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 26. maj 2015 Tid: kl. 13.00 15.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Puljen til busfremkommelighed. Samlet ansøgningsmateriale

Puljen til busfremkommelighed. Samlet ansøgningsmateriale Puljen til busfremkommelighed Samlet ansøgningsmateriale 29. oktober 2014 3 Pulje til busfremkommelighed Indhold Puljen til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 4 Formål 5 Økonomisk ramme

Læs mere

1.2 Interessentskabet er et kommunalt fællesskab omfattet af 60 i lov om kommunernes styrelse.

1.2 Interessentskabet er et kommunalt fællesskab omfattet af 60 i lov om kommunernes styrelse. Hovedstadens Beredskab I/S Etableringsgrundlag Bilag 1 Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 166986 VEDTÆGTER FOR HOVEDSTADENS

Læs mere

Prince2 Projektgrundlag. Notat til: Trafikstyrelsen. Kopi til: 22. februar Projektbeskrivelse - Count down på stoppesteder

Prince2 Projektgrundlag. Notat til: Trafikstyrelsen. Kopi til: 22. februar Projektbeskrivelse - Count down på stoppesteder Prince2 Projektgrundlag Notat til: Trafikstyrelsen Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler CKK Direkte 36 13 16 70 Fax 36 13 20 93 CKK@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 22. februar 2010

Læs mere

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation FÆLLES BEREDSKAB Implementerings- organisation Indholdsfortegnelse 1. FÆLLES AFSÆT... 3 1.1. Baggrund og formål... 3 1.2. Organisering... 3 1.3. Overordnet tids- og procesplan... 4 1.3.1. Fase I: 1. marts

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

6. Behandling af budget 2017 og overslagsår for Hovedstadens Beredskab I/S

6. Behandling af budget 2017 og overslagsår for Hovedstadens Beredskab I/S 6. Behandling af budget 2017 og overslagsår for Hovedstadens Beredskab I/S 24 05 2016 Bestyrelsen forelægges foreløbigt forslag til budget 2017 og overslagsår til godkendelse, herunder de kommunale bidragssatser.

Læs mere

Hovedstadens Beredskab Implementering fase III

Hovedstadens Beredskab Implementering fase III Hovedstadens Beredskab Implementering fase III 13. august 2015 1. Indledning Albertslund, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Glostrup, Hvidovre, Københavns, Rødovre og Tårnby kommuner behandlede i juni måned

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. maj 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder. Vejledningsmateriale

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder. Vejledningsmateriale Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Vejledningsmateriale 8. december 2015 3 Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Indhold Pulje til forbedring af den kollektive

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. oktober 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

06.1 Forslag til administrationsgrundlag for anlægspulje til trafikanlæg i Movias område

06.1 Forslag til administrationsgrundlag for anlægspulje til trafikanlæg i Movias område Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 / pkt. 6 / bilag 1 Sagsnummer Sagsbehandler JF Direkte +45 36 13 16 70 Fax - jf@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 06.1 Forslag til administrationsgrundlag

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 12. marts 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 214, Mødelokale Medlemmer: Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen, Carsten

Læs mere

Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering. Samlet vejledningsmateriale

Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering. Samlet vejledningsmateriale Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering Samlet vejledningsmateriale 3. september 2014 1 Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering Indhold Pulje til supercykelstier

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik

Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik I medfør af tekstanmærkning nr. 121 ad 28.53.02. på finanslov for finansåret 2017 fastsættes efter bemyndigelse: Anvendelsesområde 1. Ifølge

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. august 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 9. december 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 6. januar 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. november 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. januar 2017 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for det projekt, der modtages tilskud til.

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for det projekt, der modtages tilskud til. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72218800 Fax 33690548 info@tbst.dk www.tbst.dk Instruks for regnskab vedr. Pulje til busfremkommelighed Denne instruks for regnskab beskriver sammen med

Læs mere

7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår

7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår 7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet den 17. august 2016 forslag til budget 2017 og overslagsår med forbehold for efterfølgende regulering blandt andet

Læs mere

Dragør Kommune. Beredskabskommissionen 24. februar 2015

Dragør Kommune. Beredskabskommissionen 24. februar 2015 Møde dato Blad nr. Beredskabskommissionen 24. februar 2015 1 Møde i Beredskabskommissionen tirsdag den 24. februar 2015 kl. 17.00 i mødelokalet på St. Magleby brandstation, Kirkevej 9. Mødedeltagere: Eik

Læs mere

Bekendtgørelse om pulje til busfremkommelighed

Bekendtgørelse om pulje til busfremkommelighed BEK nr 65 af 21/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Trafikmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS5060006-0001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Denne hjemmel udgør den formelle baggrund for etableringen af en anlægspulje i Movia.

Denne hjemmel udgør den formelle baggrund for etableringen af en anlægspulje i Movia. Notat Sagsnummer Sagsbehandler JF Direkte +45 36 13 16 70 Fax - jf@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2016 Administrationsgrundlag - Anlægspuljen 1. Baggrund Med afsæt i

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 10. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Vibeke Rasmussen, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. maj 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 7. april 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 1. oktober 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Undervejs i processen har der været afholdt 3 minikonferencer for medlemmer af kommunernes økonomiudvalg og beredskabskommissioner.

Undervejs i processen har der været afholdt 3 minikonferencer for medlemmer af kommunernes økonomiudvalg og beredskabskommissioner. Etablering af fælles beredskab på Vestsjælland. Ændret efter styregruppemøde den 2. juni 2015) Sagsfremstilling. Baggrund Kommunalbestyrelsen/byrådet traf på sit møde den?? oktober 2014 principbeslutning

Læs mere

Referat. til Kommunalbestyrelsen

Referat. til Kommunalbestyrelsen Referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. februar 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer: Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Arne Hansen, Brian Franklin,

Læs mere

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag.

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag. Notat Sagsnummer Sagsbehandler IWL Direkte +45 36 13 15 66 Fax - IWL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2016 Budget, regnskab og revisionsinstruks - Anlægspuljen Denne instruks

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. oktober 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget. Mødet holdes på Hovedbiblioteket

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget. Mødet holdes på Hovedbiblioteket TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 9. marts 2017 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Mødet holdes på Hovedbiblioteket Allan S.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Ansøgningsskema: Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering

Ansøgningsskema: Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering Ansøgningsskema: Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering (Læs vejledningen grundigt før udfyldelse af skemaet) 1. Projekttitel Titel: S-cykelstationer i tilknytning til Supercykelstien,

Læs mere

Hovedstadens Beredskab

Hovedstadens Beredskab LUKKET/FORTROLIGT Hovedstadens Beredskab Vurdering af grundlag for regulering af det samlede budget og forholdet mellem kommunernes betaling (også benævnt Musefældeklausul ) Baggrund Etableringen af Hovedstadens

Læs mere

Beredskabskommissionen, Side 1

Beredskabskommissionen, Side 1 Beredskabskommissionen, 02-06-2015 Side 1 2. Åbent punkt - Etablering af fælles beredskab på Vestsjælland - Sag nr. 13/61010 Indstilling Beredskabschef Kristian Nabe-Nielsen indstiller, at 1. Beredskabskommissionen

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 26. oktober 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 209 Medlemmer: Afbud: Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen, Frants

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. februar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 27. oktober 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 16. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

2. Status politisk behandling af sag vedr. etablering af Hovedstadens Beredskab I/S og behandling af vedtægter af Statsforvaltningen

2. Status politisk behandling af sag vedr. etablering af Hovedstadens Beredskab I/S og behandling af vedtægter af Statsforvaltningen REFERAT Forum: Fælles beredskab Administrativ forberedelsesgruppe Dato: 17. juni 2015 Tid: kl. 14.00 16.00 Sted: Møderum 1, Glostrup Fritidscenter, Christiansvej 2, 2600 Glostrup Mødedeltagere: Jette Runchel

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 9. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 9. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. november 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Aftale om fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner

Aftale om fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner Aftale om fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner Kommunalbestyrelserne i de nævnte kommuner indgår med virkning fra 1. januar 2016 aftale om et

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants

Læs mere