Opgørelse af Kvote 2: KOT-ansøgning til Syddansk Universitet 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opgørelse af Kvote 2: KOT-ansøgning til Syddansk Universitet 2015"

Transkript

1 Opgørelse af Kvote 2: KOT-ansøgning til Syddansk Universitet marts - notat fra Analyse, udarbejdet Marts 2015 Udarbejdet af Analyse - Studieservice Fuldmægtig Agner Holmbjerg Schibler, Afdelingsleder Henrik Bahne,

2 Hovedkonklusioner. Førsteprioritetsansøgninger: Syddansk Universitet har en stigning på 8,2% af førsteprioritetsansøgninger. Der er modtaget førsteprioritetsansøgninger. 45% af disse tilfalder Sundhedsvidenskab. Naturvidenskab (30%), Sundhedsvidenskab (18%) og det Tekniske fakultet (39%) har fremgang i førsteprioritetsansøgninger. Humaniora (-10%) og Samfundsvidenskab (-5%) oplever mindre tilbagegange i førsteprioritetsansøgninger. 47% af alle ansøgere havde Syddansk Universitet som førsteprioritet. Samlede antal ansøgninger: Samlet har Syddansk Universitet fået ansøgninger, svarende til en stigning på 5,4%. Campus Odense oplever en fremgang i førsteprioritetsansøgninger på 276 ansøgere, svarende til 10%. En lille fremgang på 4 ansøgere findes i Sønderborg, hvorimod de øvrige byer oplever fald mellem 7% og 16%, men målt i antal ansøgninger er det tilbagegang på mellem 7 og 10. Samme mønster genfindes i det samlede antal ansøgninger, hvor Sønderborg dog oplever en mindre tilbagegang. Udenlandske ansøgninger Syddansk Universitet har i 2015 modtaget 14% flere førsteprioritetsansøgninger fra udenlandske statsborgere. I 2015 modtog Syddansk Universitet 491 førsteprioritetsansøgninger mod 431 i Det er især fra tyske og norske statsborgere at stigningen forekommer. 1

3 Samlede antal ansøgninger Status på ansøgninger en stigning på 5,4 % til Syddansk Universitet pr. 15. marts 2015 Af tabel 1 fremgår det, at Syddansk Universitet pr. 15 marts 2015 har modtaget ansøgninger om optagelse på et af 83 optagelsesområder for bacheloruddannelser. Set i forhold til sidste år, hvor Syddansk Universitet modtog ansøgninger, er det en stigning i antal ansøgninger på 5,4 %. Stor forskel mellem ansøgninger til fakulteterne Det fremgår yderligere af tabel 1, at der er en relativ stor forskel på udviklingen mellem fakulteterne. Mens der er et fald 11,4 % i antal ansøgninger til uddannelserne på Humaniora set i forhold til 2014, er der en stigning 38,9 % i antal ansøgninger til Naturvidenskab. Der er ligeledes stigninger i antal ansøgninger til Sundhedsvidenskab og Teknik på henholdsvis 11,9 % og 17,8 %. Samfundsvidenskab har en mindre stigning på 1,1 %. Tabel 1 - Antal ansøgninger i alt fordelt på fakultet, til kvote 2 Fakultet 15. marts marts 2014 Difference Difference % Humaniora ,4 Naturvidenskab ,9 Samfundsvidenskab ,1 Sundhedsvidenskab ,9 Teknik ,8 I alt ,4 Campus Odense har fremgang - øvrige tilbagegang Campus Odense har en fremgang på 7,7 % i det samlede antal ansøgninger i forhold til Derved skiller Campus Odense sig ud fra de øvrige campusser, der alle har en nedgang i ansøgningsantal. Som det fremgår af tabel 2 er nedgangen størst i Esbjerg, hvor tilbagegangen er 14,9 Tabel 2 - Antal ansøgninger i alt fordelt på campus, til kvote 2 Campus 15. marts marts 2014 Difference Difference % Esbjerg ,9 Kolding ,3 Odense ,7 Slagelse ,7 Sønderborg ,5 I alt ,4 2

4 Førsteprioritetsansøgninger Flere førsteprioritetsansøgninger Ud af de ansøgninger er førsteprioritetsansøgninger. Ifølge tabel 3, er det en stigning af i antallet førsteprioritetsansøgninger på 8,2 % i forhold til 15. marts 2014, hvor Syddansk Universitet modtog førsteprioritetsansøgninger. Store forskelle på førsteprioritetsansøgninger til fakulteterne Af tabel 3 fremgår det, at udviklingen i førsteprioritetsansøgninger for de 5 fakulteter varierer betragteligt. Humaniora og Samfundsvidenskab har et fald på henholdsvis 9,5 % og 4,7 % i antal førsteprioritetsansøgninger. Til gengæld har Naturvidenskab og Teknik markante stigninger på henholdsvis 29,8 % og 39,2 % i antal førsteprioritetsansøgninger. Sundhedsvidenskab har ligeledes en stigning på 17,9 % i forhold til Tabel 3 - Antal førsteprioritetsansøgninger fordelt på fakultet, , til kvote2 Fakultet 15. marts marts 2014 Difference Difference % Humaniora ,5 Naturvidenskab ,8 Samfundsvidenskab ,7 Sundhedsvidenskab ,9 Teknik ,2 I alt ,2 Campus Odense har fremgang Sønderborg lille fremgang - øvrige tilbagegang Af tabel 4 ses det, at Campus Odense har en fremgang på 10,4 % i antal førsteprioritetsansøgninger. Derudover har Sønderborg en lille fremgang på 4 førsteprioritetsansøgninger, svarende til 1,7%. De øvrige 3 campusser oplever en tilbagegang, med Esbjerg havende den største tilbagegang på 16%. Tabel 4 - Antal førsteprioritetsansøgninger fordelt på campus, , til kvote2 Campus 15. marts marts 2014 Difference Difference % Esbjerg ,3 Kolding ,5 Odense ,4 Slagelse ,9 Sønderborg ,7 Total ,2 3

5 Ansøgninger fra udlandet Stigning i antal førsteprioritetsansøgninger fra udlandet til kvote2 Syddansk Universitet har modtaget 13,9 % flere førsteprioritetsansøgninger til kvote2 fra udlandet, 491 førsteprioritetsansøgninger i 2015 mod 431 i 2014, hvilket svarer til 60 flere førsteprioritetsansøgninger. Af tabel 5 ses det, at Tyskland har det største bidrag af førsteprioritetsansøgninger til kvote2 med 111 ansøgninger, en 23 % forøgelse af førsteprioritetsansøgninger i forhold til Fra Norge har Syddansk Universitet modtaget 61 førsteprioritetsansøgninger, hvilket er 22 flere ansøgninger end i 2014, svarende til en stigning på 56%. Syddansk Universitet har en tilbagegang af førsteprioritetsansøgninger fra Sverige (35,5 %) og Letland (28 %). Tabel 5 - Flest førsteprioritetsansøgninger til kvote 2 Land Difference Difference % 0 Danmark ,3 1 Tyskland ,3 2 Norge ,4 3 Island ,3 4 Sverige ,5 5 Letland ,0 5 Storbritannien ,0 5 Polen ,0 8 Slovakiet ,7 9 Litauen ,0 10 Tjekkiet ,0 4

6 Diverse fordelinger af ansøgninger Stabile udviklinger i antal ansøgere og fordelingen mellem prioriteter I tabel 6 ses det, at af de personer der har søgt Syddansk Universitet, har Syddansk Universitet som førsteprioritet, svarende til 47%. Det er samme andel som i Som tidligere nævnt har Syddansk Universitet har i 2015 oplevet en stigning i antallet af førsteprioritetsansøgninger på 8,2%. Af lavere prioritetsansøgninger end førsteprioritetsansøgninger har Syddansk Universitet en mindre stigning på 3,7 % i forhold til sidste år. Dette bevirker naturligvis at førsteprioriteternes relative andel af det samlede antal ansøgninger er steget en anelse i 2015, fra 36% i 2014 til 37% i Det fremgår endvidere af tabel 6, at det gennemsnitlige antal ansøgninger pr. ansøger er faldet en anelse i 2015, således at hver ansøger i 2015 gennemsnitligt har søgt 1,27 uddannelser mod 1,30 i Tabel 6 - Fordeling mellem førsteprioritetsansøgninger og lavere prioritetsansøgninger Difference Difference % Personer der har søgt ,6 Antal Ansøgninger ,4 Førsteprioritetsansøgninger ,2 Lavere prioritets ,7 Antal ansøgninger pr. ansøger 1,301 1,274-0,027-2,1 5

7 Forklaringer på campussernes udvikling Campusserne udenfor Odense har alle tilbagegang i deres ansøgningstal. Det skyldes en generel tilbagegang på humaniorauddannelserne og visse samfundsvidenskabsuddannelser. Derved har campusser, hvor der er mange eller udelukkende humaniora- og samfundsvidenskabelige uddannelser, nedgang i ansøgningsantallet. De enkelte uddannelsers udvikling i ansøgningstal er gengivet i bilag 1 og 2. Esbjerg Faldet i antal ansøgninger til Esbjerg skyldes især en tilbagegang på 32 % af ansøgninger på uddannelsen Sociologi og kulturanalyse. Samme tendens ses ved antal førsteprioritetsansøgninger til uddannelsen, hvor der har været et fald på 42 % Kolding Koldings fald i antal ansøgninger skyldes især tilbagegang på uddannelserne Designkultur og Informationsviden, hvor der forekommer et fald på henholdsvis 20 % og 60,0 %. For Campus som helhed har de fleste Humaniorauddannelser en tilbagegang, både i det samlede antal ansøgninger og førsteprioritetsansøgninger. Odense Campus i Odense har, som den eneste campus, fremgang af både det samlede antal ansøgninger og af førsteprioritetsansøgninger i forhold til For førsteprioritetsansøgningers tilfælde skyldes det især en stor forøgelse på medicinuddannelsen med 24 %, svarende til 172 flere førsteprioritetsansøgninger samt til psykologiuddannelsen med en fremgang på 27 %, hvilket svarer til 82 flere førsteprioritetsansøgninger end i I Odense er der et generelt fald i antallet af førsteprioritetsansøgninger til uddannelserne på Humaniora og Samfundsvidenskab. Især uddannelserne Filosofi, Litteraturvidenskab, Tysk, Market and Management Anthropology, Jura og Statskundskab har fået færre førsteprioritetsansøgninger. Uddannelserne på Teknik har, ligesom Sundhedsvidenskab, en markant fremgang. Slagelse 6

8 Campus i Slagelses tilbagegang skyldes især et markant fald til Erhvervsøkonomi på 27 % færre førsteprioritetsansøgninger end i Sønderborg 5 af uddannelserne i Sønderborg oplever en fremgang i førsteprioritetsansøgninger, hvor 6 af uddannelserne oplever en tilbagegang. Målt i antal er den største fremgang dog på en uddannelse 9 førsteprioritetsansøgninger og den største tilbagegang 6 førsteprioritetsansøgninger. 7

9 Opmærksomhedspunkter til kvote 2 Opmærksomhedspunkter vedr. proces i kvote marts er fristen for ansøgning i kvote 2. I kvote 2 vurderes ansøgningen ikke kun på baggrund af karaktergennemsnittet, hvorfor kvote 2 er relevant for ansøgere, som eksempelvis har forbedret deres kvalifikationer efter den adgangsgivende eksamen, eller ansøgere uden fuld gymnasial eksamen. 15. marts for udvalgte uddannelser 1. Alle ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen skal søge inden 15. marts. Derfor kan man allerede på nuværende tidspunkt få et godt overblik over, hvor stor international interesse der er for Syddansk Universitets engelsksprogede uddannelser marts-tallene kan anvendes til isoleret at se på søgningen til uddannelserne med kvote 2-optag. Størrelsen af kvote 2-optag i forhold til det samlede optag er dog forskellig fra uddannelse til uddannelse. 3. Mange uddannelser har ikke tradition for at ansøge inden 15. marts, men først til kvote 1- ansøg-ningsfristen pr. 5. juli. Uddannelser med særlig kvote 2-optagelsesprocedurer 1. Særligt på Syddansk Universitet gør man brug af kvote 2 især på de sundhedsvidenskabelige uddannelser med henblik på at sikre det bedste match mellem uddannelsernes krav og de studerendes kvalifikationer. 2. Følgende uddannelser har særlige udvælgelsesprocedurer i 2015 for ansøgere i kvote 2 i form af f.eks. samtale og optagelsesprøver: Medicin, Klinisk Biomekanik, Psykologi, Idræt og Sundhed, Folkesundhedsvidenskab, Erhvervsøkonomi, HA (Odense), HA (Slagelse), Market and Management Anthrpology, Erhvervsøkonomi, HA - [BSc] in Economics and Business Administration Business Management (Odense), jura, HA(jur.) og Journalistik. Frem mod frist 5.juli, tilbudte pladser 30. juli og endelig optag 1. oktober 1. Ansøgningsfristen for kvote 1 er 5. juli kl. 12:00, og der er ikke nødvendigvis en sammenhæng mellem antallet af ansøgninger pr. 15. marts og det endelige antal af ansøgninger pr. 5. juli marts-tallene kan ikke anvendes til forudsigelser om antallet af tilbudte studiepladser 30. juli eller det officielle optag 1. oktober. 8

10 Ændringer i optagelsesområder i 2015 i forhold til 2014: Lukkede uddannelser: -Interkulturel pædagogik og arabisk -, arabisk og kommunikation Opsplitning: Optagelsesområdet Naturvidenskab er i 2015 blevet splittet op i nedenstående separate optagelsesområder - Biomedicin - Matematik, Anvendt matematik - Fysik - Biokemi og molekylær biologi - Kemi Nye navne og opsplitning: IVK uddannelserne Odense: -, 1 fremmedsprog og kommunikation -, 1 fremmedsprog og medier fortsætter som - IVK i Engelsk - IVK i Spansk - IVK i Tysk Slagelse: -, 1 fremmedsprog og kommunikation(sdu Slagelse) -, 1 fremmedsprog og international marketing fortsætter som - IVK i Engelsk Følg KOT-ansøgningen dagligt i WhiteBook Allerede fra starten af marts har det været muligt på at følge den daglige registrering af antal ansøgere og antal ansøgninger til Syddansk Universitets bacheloruddannelser via Den Koordinerede Tilmelding. Opgørelsen opdateres hver nat. I WhiteBook er udgangspunktet løbende søgningsdata helt frem til ansøgningsfristen 5. juli. I tiden mellem 15. marts og 5. juli 2015 må det forventes, at nogle ansøgninger annulleres. Eventuelle annullerede ansøgninger (blandt ansøgerne i 2014) kendes ikke før 5. juli

11 Notatet er udarbejdet på baggrund af låste data. Derfor vil antal ansøgninger ikke kunne sammenlignes med tallene i Whitebook, der opdateres løbende. Bilagsoversigt Bilag 1: Antal førsteprioritetsansøgninger fordelt på campus, fakultet og uddannelse, Bilag 2: Antal ansøgninger i alt fordelt på campus, fakultet og uddannelse,

12 Bilag 1: Antal Førsteprioritetsansøgninger fordelt på campus, fakultet og uddannelse, Campus Fakultet Studieretning Difference Difference % Esbjerg Samfundsvidenskab Erhvervsøkonomi, HA ,00 Miljø og ressource management ,00 Sociologi og kulturanalyse ,31 Kolding Humaniora Bibliotekskundskab og videnskommunikation ,00 Designkultur ,81 Designkultur og økonomi ,14 Informationsvidenskab , ,00 med 1 sprog, IT og webkommunikation Samfundsvidenskab Erhvervsøkonomi, HA ,81 Odense Humaniora Amerikanske studier ,04 Audiologi ,00 Dansk ,75 Engelsk ,07 Filosofi ,85 Historie ,42 Interkulturel pædagogik og arabisk Interkulturel pædagogik og ,00 dansk som andetsprog i Engelsk. 1.. i Spansk. 5.. i Tysk med 1 sprog og kommunikation med 1 sprog og medier ,09 med 2 sprog med arabisk og kommunikation Litteraturvidenskab ,62 Logopædi ,54 Medievidenskab ,61 Negot ,34 Oldtidskundskab ,00 Pædagogisk audiologi ,00 Religionsstudier ,08 Spanske og spanskamerikanske ,22 studier Tysk ,00 Naturvidenskab Biokemi og molekylær biologi Biologi ,22 11

13 Campus Fakultet Studieretning Difference Difference % Odense Naturvidenskab Biomedicin Datalogi ,00 Farmaceut ,13 Fysik. 8.. Kemi. 6.. Matematik, Anvendt matematik. 4.. Matematik-økonomi ,57 Naturvidenskab Samfundsvidenskab Erhvervsøkonomi og jura, HA ,55 (jur.) Erhvervsøkonomi, HA ,47 Erhvervsøkonomi, HA - Economics ,26 and Business Admin- istration Journalist ,41 Jura ,86 Market and management anthropology ,29 Samfundsfag ,00 Statskundskab ,05 Økonomi (oecon.) ,67 Sundhedsvidenskab Biomekanik ,20 Folkesundhedsvidenskab ,75 Idræt og sundhed ,18 Medicin ,63 Psykologi ,97 Teknik Civilingeniør i energiteknologi ,00 Civilingeniør i fysik og teknologi ,00 Civilingeniør i kemi ,67 Civilingeniør i lærings- og oplevelsesteknologi ,00 Civilingeniør i robotteknologi ,92 Civilingeniør i software engineering ,50 Civilingeniør i velfærdsteknologi ,00 Civilingeniør in Product Development ,00 and Innovation Diplomingeniør i bygningsteknik ,00 Diplomingeniør i elektroteknik ,00 Diplomingeniør i informations ,00 og kommunikationsteknologi Diplomingeniør i integreret ,00 design Diplomingeniør i kemiteknik ,00 Diplomingeniør i maskinteknik ,67 Diplomingeniør i produktionsteknik ,50 Diplomingeniør i stærkstrøm. 5.. Diplomingeniør in Global Management ,45 and Manufacturing Slagelse Humaniora i Engelsk

14 Campus Fakultet Studieretning Difference Difference % Slagelse Humaniora med 1 sprog og international marketing med 1 sprog og kommunikation Professionsbachelor i fremmedsprog ,00 og IT-baseret markeds- kommunikation Samfundsvidenskab Bachelor in Economics and ,88 Information Technology Erhvervsøkonomi, HA ,27 Sønderborg Humaniora BA int , ,41 med sproglig og kulturel formidling Negot ,22 Samfundsvidenskanomics Erhvervsøkonomi, HA - Eco ,82 and Business Admin- istration European Studies ,53 Teknik Civilingeniør i mekatronik ,33 Civilingeniør in Innovation and ,57 Business Civilingeniør in Mechatronics ,67 Diplomingeniør i mekatronik ,33 Diplomingeniør in Interaction ,78 Design Diplomingeniør in Mechatronics ,33 Bilag 2: Antal ansøgninger i alt fordelt på campus, fakultet og uddannelse, Campus Fakultet Studieretning Difference Difference % Esbjerg Samfundsvidenskab Erhvervsøkonomi, HA ,41 Miljø og ressource management ,67 Sociologi og kulturanalyse ,71 Kolding Humaniora Bibliotekskundskab og videnskommunikation ,91 Designkultur ,39 Designkultur og økonomi ,25 Informationsvidenskab , ,25 med 1 sprog, IT og webkommunikation Samfundsvidenskab Erhvervsøkonomi, HA ,13 Odense Humaniora Amerikanske studier ,47 Audiologi ,38 Dansk ,58 Engelsk ,93 Filosofi ,92 Historie ,21 13

15 Campus Fakultet Studieretning Difference Difference % Interkulturel pædagogik og Odense Humaniora arabisk Interkulturel pædagogik og ,64 dansk som andetsprog i Engelsk i Spansk i Tysk med 1 sprog og kommunikation med 1 sprog og medier ,12 med 2 sprog med arabisk og kommunikation Litteraturvidenskab ,16 Logopædi ,56 Medievidenskab ,85 Negot ,39 Oldtidskundskab ,45 Pædagogisk audiologi ,00 Religionsstudier ,68 Spanske og spanskamerikanske ,33 studier Tysk ,00 Naturvidenskab Biokemi og molekylær biologi Biologi ,88 Biomedicin Datalogi ,21 Farmaceut ,46 Fysik Kemi Matematik, Anvendt matematik Matematik-økonomi ,09 Naturvidenskab Samfundsvidenskab Erhvervsøkonomi og jura, HA ,75 (jur.) Erhvervsøkonomi, HA ,44 Erhvervsøkonomi, HA - Economics ,54 and Business Admin- istration Journalist ,78 Jura ,44 Market and management anthropology ,50 Samfundsfag ,04 Statskundskab ,55 Økonomi (oecon.) ,59 Sundhedsviden- Biomekanik ,33 14

16 Campus Fakultet Studieretning Difference Difference % skab Folkesundhedsvidenskab ,06 Odense Sundhedsvidenskab Idræt og sundhed ,00 Medicin ,39 Psykologi ,89 Teknik Civilingeniør i energiteknologi ,53 Civilingeniør i fysik og teknologi ,67 Civilingeniør i kemi ,35 Civilingeniør i lærings- og oplevelsesteknologi ,00 Civilingeniør i robotteknologi ,00 Civilingeniør i software engineering ,56 Civilingeniør i velfærdsteknologi ,67 Civilingeniør in Product Development ,84 and Innovation Diplomingeniør i bygningsteknik ,98 Diplomingeniør i elektroteknik ,00 Diplomingeniør i informations ,33 og kommunikationsteknologi Diplomingeniør i integreret ,89 design Diplomingeniør i kemiteknik ,54 Diplomingeniør i maskinteknik ,52 Diplomingeniør i produktionsteknik ,69 Diplomingeniør i stærkstrøm ,33 Diplomingeniør in Global Management ,22 and Manufacturing Slagelse Humaniora i Engelsk med 1 sprog og international marketing med 1 sprog og kommunikation Professionsbachelor i fremmedsprog ,92 og IT-baseret markeds- kommunikation Samfundsvidenskab Bachelor in Economics and ,00 Information Technology Erhvervsøkonomi, HA ,36 Sønderborg Humaniora BA int ,09 med sproglig og kulturel formidling ,88 Samfundsvidenskab Negot ,43 Erhvervsøkonomi, HA - Economics ,96 and Business Admin- istration European Studies ,61 Teknik Civilingeniør i mekatronik ,00 15

17 Campus Fakultet Studieretning Difference Difference % Civilingeniør in Innovation and ,79 Sønderborg Teknik Business Civilingeniør in Mechatronics ,09 Diplomingeniør i mekatronik ,67 Diplomingeniør in Interaction ,18 Design Diplomingeniør in Mechatronics ,00 16

Søgningen til Syddansk Universitet 15. marts 2011

Søgningen til Syddansk Universitet 15. marts 2011 Søgningen til Syddansk Universitet 15. marts 2011 Igen stor stigning i søgningen til Syddansk Universitet gennem kvote 2 Syddansk Universitet har pr. 15 marts 2011 modtaget 6.562 ansøgninger fra 5.071

Læs mere

Tilbud om studieplads 30. juli 2012 ved Syddansk Universitet

Tilbud om studieplads 30. juli 2012 ved Syddansk Universitet Tilbud om studieplads 30. juli 2012 ved Syddansk Universitet Notatet omhandler status på 1. runde KOT-optag pr. 30. juli 2012. Det vil sige de ansøgere, som har søgt om optagelse inden 5. juli og som er

Læs mere

Søgningen til Syddansk Universitet

Søgningen til Syddansk Universitet Søgningen til Syddansk Universitet Pr. 5. juli 2009 2010 Juli 2010 Bruno Mølgaard Geertsen Analyse og kvalitetsudvikling, Studiekontoret Syddansk Universitet Søgningen via KOT til Syddansk Universitet

Læs mere

Fakultetsoversigt. Analyse og kvalitetsudvikling 11OCT10. Bachelorgennemsnit. Samlet oversigt Gennemsnit. Nedre Kvartil.

Fakultetsoversigt. Analyse og kvalitetsudvikling 11OCT10. Bachelorgennemsnit. Samlet oversigt Gennemsnit. Nedre Kvartil. Frdiguddannede Bachelorer Undersgelse af karaktergennem p Syddansk Universitet Frdiguddannede bachelorer i perioden 1.okt 2008-30.sep. 2010 Vgtet gennem af samtlige karakterer p Bacheloruddannelsen 1 Samlet

Læs mere

SÅDAN KOMMER DU IND. Vores mål: Det bedste match KVOTE KVOTE 2 SDU.DK

SÅDAN KOMMER DU IND. Vores mål: Det bedste match KVOTE KVOTE 2 SDU.DK Vores mål: Det bedste match SDU går nye veje. Fra optagelsesåret 2017 får du langt bedre mulighed for at sikre dig, at du vælger den rigtige uddannelse første gang. Vi udvider kvote 2 muligheden, så langt

Læs mere

Rekord mange tilbydes studieplads på Syddansk Universitet ultimo juli 2011

Rekord mange tilbydes studieplads på Syddansk Universitet ultimo juli 2011 Rekord mange tilbydes studieplads på Syddansk Universitet ultimo juli 2011 Ultimo juli 2011 har rekord mange unge fået tilbud om optagelse på en bacheloruddannelse ved et af landets 8 universiteter. Ikke

Læs mere

ANSØGNINGSSTATISTIK 15.marts 2008

ANSØGNINGSSTATISTIK 15.marts 2008 Syddansk Universitet ANSØGNINGSSTATISTIK 15.marts 2008 Studiekontorets statistikfunktion har opgjort ansøgningerne pr. 15.marts, hvilket i praksis er en opgørelse d.19.marts 2008 kl.12:58. I år er antallet

Læs mere

Ikke krav om dansk A ved engelsksprogede uddannelser. Uddannelsesspecifikke adgangskrav. fag/tilvalg/kombinationsfag, kræves: Engelsk A

Ikke krav om dansk A ved engelsksprogede uddannelser. Uddannelsesspecifikke adgangskrav. fag/tilvalg/kombinationsfag, kræves: Engelsk A BILAG 1 Specifikke adgangskrav ved de enkelte bacheloruddannelser fra 2011: Uddannelserne er placeret inden for et af områderne: humaniora, teologi, samfundsvidenskab, naturvidenskab, sundhedsvidenskab

Læs mere

Kandidater der har fet karakteren B, fakultetsoversigt. Analyse og kvalitetsudvikling kgk@sdu.dk 12OCT10. Samlet oversigt Gennemsnit.

Kandidater der har fet karakteren B, fakultetsoversigt. Analyse og kvalitetsudvikling kgk@sdu.dk 12OCT10. Samlet oversigt Gennemsnit. Frdiguddannede Kandidater Undersgelse af gennemsnit p Syddansk Universitet Frdiguddannede Kandidater i perioden 1.okt 2008-30.sep 2010 1 Samlet oversigt Median SDU, samlet 9.0 12.0 12.0 10.0 7.0 2.0 1296

Læs mere

Syddansk Universitet SØGNINGEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET

Syddansk Universitet SØGNINGEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET Syddansk Universitet SØGNINGEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET Søgningen til Syddansk Universitet pr. 5. juli 2008-2009 Søgningen via KOT til Syddansk Universitet pr. 5. juli 2009 s. 2 af 22 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) BEK nr 222 af 08/03/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Lovtidende A. 2016 Udgivet den 30. januar 2016

Lovtidende A. 2016 Udgivet den 30. januar 2016 Lovtidende A 2016 Udgivet den 30. januar 2016 27. januar 2016. Nr. 97. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) BEK nr 97 af 27/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

ANSØGNINGSSTATISTIK 15.marts 2005

ANSØGNINGSSTATISTIK 15.marts 2005 Syddansk Universitet ANSØGNINGSSTATISTIK 15.marts 2005 Studiekontorets statistikfunktion har opgjort ansøgerne pr. 15.marts, hvilket i praksis er en opgørelse d.16.marts 2005 kl.12:00. Tabel 1. Campus,

Læs mere

Færdiguddannede Kandidater

Færdiguddannede Kandidater 1 Færdiguddannede Kandidater Undersøgelse af karakter på Syddansk Universitet Færdiguddannede Kandidater i perioden 1.okt 2006-1.okt 2007 af alle karakterer opnået på kandidatstudiet Samlet oversigt SDU,

Læs mere

Medicin 2.598 2.494 Københavns Universitet Jura 2441 2491 Københavns Universitet

Medicin 2.598 2.494 Københavns Universitet Jura 2441 2491 Københavns Universitet Uddannelsen - antal ansøgere i 2012 antal ansøgere i 2013 - universitetet Medicin 2.598 2.494 Københavns Universitet Jura 2441 2491 Københavns Universitet Medicin 2048 2185 (SDU) Erhvervsøkonomi, HA 2388

Læs mere

Vejledning om valg til universitetets kollegiale organer i efteråret 2014

Vejledning om valg til universitetets kollegiale organer i efteråret 2014 17. september 2014 J.nr. 043-9 KG/ Vejledning om valg til universitetets kollegiale organer i efteråret 2014 De valgberettigede inddeles ved dette valg i følgende valggrupper: Bestyrelse: Valggruppe III

Læs mere

Oversigt over optaget på videregående uddannelser i Syddanmark i 2015

Oversigt over optaget på videregående uddannelser i Syddanmark i 2015 Oversigt over optaget på videregående uddannelser i Syddanmark i 2015 Dette bilag indeholder en oversigt over optaget på de videregående uddannelser i Syddanmark i 2015 sammenlignet med 2012, 2013 og 2014.

Læs mere

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller Aalborg Universitet Datalogi Datalogi (bachelor og kandidat) Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller tilsvarende) samt Dansk A, Engelsk B og Matematik A. Datalogi

Læs mere

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske Oversigt over adgangskrav til it-uddannelser på de danske universiteter Senest opdateret 23. april 2012 af it-vest samarbejdende universiteter. Se også www.futurepeople.dk Aalborg Universitet Datalogi

Læs mere

ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015

ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015 ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015 Sammen med kravet om, at du har bestået en gymnasial eksamen, skal du have bestået bestemte gymnasiale fag på bestemte niveauer. Disse krav gælder uanset om du

Læs mere

ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015

ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015 ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015 Sammen med kravet om, at du har bestået en gymnasial eksamen, skal du have bestået bestemte gymnasiale fag på bestemte niveauer. Disse krav gælder uanset om du

Læs mere

Arts. Givne karakterer og karaktergennemsnit for bachelorprojekter Side 1 af 7. 90% fraktil. Antal i alt

Arts. Givne karakterer og karaktergennemsnit for bachelorprojekter Side 1 af 7. 90% fraktil. Antal i alt Givne er og gennemsnit for bachelorprojekter 01.10.2014-30.09.2015 Side 1 af 7 Arts Antal i alt Gennemsnit Laveste 25% Median 75% 90% 95% Højeste Antropologi, bachelor 0 3 3 6 24 20 10 66 7,8 0 7 7 10

Læs mere

Vejledende dispensatkrav:

Vejledende dispensatkrav: Studiekontoret 27. Februar 2015 Vejledende minimumsbetingelser i 2015 for dispensation fra formelle adgangskrav Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen men mener, du har andre tilsvarende kvalifikationer,

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIESTATISTIK

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIESTATISTIK SYDDANSK UNIVERSITET STUDIESTATISTIK Ansøgerstatistik pr. 15.marts 2004 Tabel 1. Fordeling på campus og fakultet. Tabel 2. Kønsfordeling på campus og fakultet. Tabel 3. Aldersgennemsnit og median for hvert

Læs mere

Vejledende dispensatkrav:

Vejledende dispensatkrav: Studiekontoret 14. Januar 2015 Vejledende minimumsbetingelser i 2015 for dispensation fra formelle adgangskrav Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen men mener, du har andre tilsvarende kvalifikationer,

Læs mere

Vejledende minimumsbetingelser i 2016 for dispensation fra formelle adgangskrav

Vejledende minimumsbetingelser i 2016 for dispensation fra formelle adgangskrav Vejledende minimumsbetingelser i 2016 for dispensation fra formelle adgangskrav Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen men mener, du har andre tilsvarende kvalifikationer, kan du søge universitetet

Læs mere

IT-Universitetet i København Softwareudvikling, København S

IT-Universitetet i København Softwareudvikling, København S Københavns Universitet Biokemi, København K Biologi, København K Biologi - Bioteknologi, København K Datalogi, København K Farmaci, København K Forsikringsmatematik, København K Fysiske fag (astronomi,

Læs mere

Tabel 1 Optaget på Syddansk Universitet og Aalborg Universitet Esbjerg fordelt på fakultetsniveau 2000 2011

Tabel 1 Optaget på Syddansk Universitet og Aalborg Universitet Esbjerg fordelt på fakultetsniveau 2000 2011 Bilag 18 Oversigt over optaget på videregående uddannelser I bilaget findes en oversigt over optaget på de videregående uddannelser i Syddanmark, fordelt henholdsvis på geografi og Uddannelse/fakultet.

Læs mere

KOT optaget på Syddansk Universitet pr. 30. juli 2010

KOT optaget på Syddansk Universitet pr. 30. juli 2010 KOT optaget på Syddansk Universitet pr. 30. juli 2010 KOT optaget på Syddansk Universitet pr. 30. juli 2010 Juli 2010 Kristian Grundvad Kvist Analyse og kvalitetsudvikling, Studiekontoret Syddansk Universitet

Læs mere

Optagelsesstatistik 2016

Optagelsesstatistik 2016 Optagelsesstatistik 2016 GENERELT: HVAD: 1.prioriteter og samlet antal Aldersfordeling Adgangsgivende eksamen Ansøgningskvote Kønsfordeling 1. prioriteter: Opgjort efter registreringerne ved ansøgningen

Læs mere

Kolding 18020 Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign, Kolding, Studiestart: Sommerstart 13 0 44 11 alle optaget, ledige pladser

Kolding 18020 Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign, Kolding, Studiestart: Sommerstart 13 0 44 11 alle optaget, ledige pladser Syddansk Universitet Kolding 18005 Bibliotekskundskab og videnskommunikation, Kolding, Studiestart: Sommerstart 16 0 53 17 alle optaget, ledige pladser Kolding 18035 Designkultur, Kolding, Studiestart:

Læs mere

Studievejledningen Tlf.: 9940 9440 Åbningstider: mandag-fredag 12 00-15 00 2/6

Studievejledningen   Tlf.: 9940 9440 Åbningstider: mandag-fredag 12 00-15 00 2/6 ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2016 Sammen med kravet om, at du har bestået en gymnasial eksamen, skal du have bestået bestemte gymnasiale fag på bestemte niveauer. Disse krav gælder uanset om du

Læs mere

Arts. Givne karakterer og karaktergennemsnit for bachelorprojekter Side 1 af 7. 90% fraktil. Antal i alt

Arts. Givne karakterer og karaktergennemsnit for bachelorprojekter Side 1 af 7. 90% fraktil. Antal i alt Givne er og gennemsnit for bachelorprojekter 01.10.2013 30.09.2014 Side 1 af 7 Arts Antal i alt Gennemsnit Laveste 25% Median 75% 90% 95% Højeste Antropologi 0 1 1 8 26 15 14 65 8,2 0 7 7 10 12 12 12 Arabisk

Læs mere

Studiestartundersøgelsen 2014 Sammenfatningsrapport

Studiestartundersøgelsen 2014 Sammenfatningsrapport Studiestartundersøgelsen 2014 Sammenfatningsrapport Monday, August 25, 2014 Hvilket universitet studerer du ved? Svarprocent: 10 (N=506)Spørgsmålstype: Vælg en Københavns Universitet 192 38% Roskilde Universitet

Læs mere

Optagelsesberettigede studieretninger

Optagelsesberettigede studieretninger Optagelsesberettigede studieretninger Optagelsesområder Københavns Universitet Biokemi - Bioteknologi Farmaci Forsikringsmatematik Fysiske fag (astronomi, biofysik, fysik, geofysik, meteorologi) Fødevarer

Læs mere

Studieretningsdag eng mat psyk - samf

Studieretningsdag eng mat psyk - samf Studieretningsdag eng mat psyk - samf Studievalgsvejleder Claus Lei Hansen Studieretning R Engelsk A og B På rigtig mange studier kommer man til at læse en del på engelsk. Så mange studier har Engelsk

Læs mere

KOT TILBUD OM OPTAGELSE

KOT TILBUD OM OPTAGELSE 29. KOT TILBUD OM OPTAGELSE juli 2015 Tabel 1: og pladstilbud på Aarhus Universitet Udvikling i 2012-2015 Udvikling i 2014-2015 2012 2013 2014 2015 Pct Antal Pct Antal Antal ansøgninger i alt 24.009 25.368

Læs mere

KVOTE 2-ANSØGNINGER - FAGOPDELT

KVOTE 2-ANSØGNINGER - FAGOPDELT 20. marts 2015 KVOTE 2-ANSØGNINGER - FAGOPDELT Tabel 1: Kvote 2-ansøgninger på Aarhus Universitet 2012-2015: Udvikling i 2012-2015 Udvikling i 2014-2015 2012 2013 2014 2015 Pct Antal Pct Antal Antal kvote

Læs mere

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013 Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet Kort sagt 28. maj 2013 Syddansk Universitet Facts Oprettet i 1966 Indtægter: 2.800 mill. kr. 5 fakulteter: Det Tekniske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

STATISTIK OVER STUDERENDE

STATISTIK OVER STUDERENDE STATISTIK OVER STUDERENDE OPTAGET 2002 Opgjort i studieenheder blev der i sommeren 2002 (opgjort pr. 1. Oktober 2002) optaget 5328, heraf blev 2164 studerende immatrikuleret via den koordinerede tilmelding

Læs mere

Vejledende dispensatkrav:

Vejledende dispensatkrav: Studiekontoret 23. januar 2014 Vejledende minimumsbetingelser i 2014 for dispensation fra formelle adgangskrav Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen men mener, du har andre tilsvarende kvalifikationer,

Læs mere

Godkendte uddannelser til optagelse i IDA som medlem

Godkendte uddannelser til optagelse i IDA som medlem Godkendte uddannelser til optagelse i IDA som medlem KOT-nr. Københavns Universitet 10117 Farmaci, København K, Studiestart: sommerstart 10140 Veterinærmedicin, København K, Studiestart: sommerstart 10150

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) UDKAST af 5. november 2015 Sagsnr. 15/030054 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) 1 I bekendtgørelse nr. 257 af 18. marts 2015

Læs mere

2. I 19, stk. 1, indsættes efter»jf. 3, stk. 1«:», og bevis for opnået generel studiekompetence (eux 1. del), jf. 3, stk. 3«.

2. I 19, stk. 1, indsættes efter»jf. 3, stk. 1«:», og bevis for opnået generel studiekompetence (eux 1. del), jf. 3, stk. 3«. UDKAST af 5. november 2015 Bekendtgørelse om adgang til ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område 1 I bekendtgørelse nr. 253 af 13. marts

Læs mere

Alle optaget, ledige pladser Datalogi, København K, Studiestart: sommerstart ,4 6,6

Alle optaget, ledige pladser Datalogi, København K, Studiestart: sommerstart ,4 6,6 10 Københavns Universitet 20 10110 Medicin, København K, Studiestart: sommer- og vinterstart 559 35 2.533 1.569 11,1 10,9 30 10115 Folkesundhedsvidenskab, København K, Studiestart: sommerstart 70 9 243

Læs mere

Humanistisk Fakultet Bestand SDU fordelt på Fakultet,Campus og studieretning opgjort i hoveder pr. 1/10-2008

Humanistisk Fakultet Bestand SDU fordelt på Fakultet,Campus og studieretning opgjort i hoveder pr. 1/10-2008 Humanistisk Fakultet Esbjerg Cand.negot i int. turisme- og fritidsmanagement 63 Cand.negot med Hotelmanagement 10 Eng/tysk turisme 1 Gæstestuderende uden studieordning Gæstestud. 27 Cand.negot i int. turisme-

Læs mere

Optag 2016. Udviklingen i grænsekvotienter. Nr. 14

Optag 2016. Udviklingen i grænsekvotienter. Nr. 14 Optag 2016 Udviklingen i grænsekvotienter Nr. 14 1. Udvikling i grænsekvotienter 50 pct. af uddannelserne (optagelsesområderne) har, som det ses af tabel 1.1, i år flere kvalificerede ansøgere end studiepladser

Læs mere

Optagelsesstatistik 2014

Optagelsesstatistik 2014 Optagelsesstatistik 2014 Statistikker: 1.prioriteter og samlet antal Aldersfordeling Adgangsgivende eksamen Ansøgningskvote Kønsfordeling Statistikken omfatter 7.226 personer der har fået et tilbud om

Læs mere

Syddansk Universitet ANSØGNINGSSTATISTIK. Analyse af søgningen pr. 5. juli Søgningen til Syddansk Universitet pr. 1. juli i perioden

Syddansk Universitet ANSØGNINGSSTATISTIK. Analyse af søgningen pr. 5. juli Søgningen til Syddansk Universitet pr. 1. juli i perioden Syddansk Universitet ANSØGNINGSSTATISTIK Analyse af søgningen pr. 5. juli 2008 Søgningen til Syddansk Universitet pr. 1. juli i perioden 2003-2008 Bruno Mølgaard Geertsen, Afdelingen for Dokumentation

Læs mere

Ansøgninger, pladser, tilbud om optagelse, ledige pladser og grænsekvotienter ved Aarhus Universitet

Ansøgninger, pladser, tilbud om optagelse, ledige pladser og grænsekvotienter ved Aarhus Universitet Humaniora 22335 Nordisk sprog og litteratur 274 115 103 12 0 115 5 nej 5,8 5,3 22220 Engelsk 352 105 94 11 0 105 5 nej 6,5 6,0 22245 Fransk sprog, litteratur og kultur 46 25 17 0 0 17 0 ja 22275 Italiensk

Læs mere

Ansøgninger, pladser, tilbud om optagelse, ledige pladser og grænsekvotienter ved Aarhus Universitet Opgjort d. 29. juli 2009

Ansøgninger, pladser, tilbud om optagelse, ledige pladser og grænsekvotienter ved Aarhus Universitet Opgjort d. 29. juli 2009 Humaniora Nordisk sprog og litteratur 249 105 94 11 0 105 4 nej 5,0 4,0 Engelsk 259 105 94 11 0 105 4 nej 5,6 4,4 Fransk sprog, litteratur og kultur 30 25 12 0 0 12 ja Italiensk sprog, litteratur og kultur

Læs mere

Vejledning om valg til universitetets kollegiale organer i efteråret 2012

Vejledning om valg til universitetets kollegiale organer i efteråret 2012 17. september 2012 J.nr. 043-9 KG/ Vejledning om valg til universitetets kollegiale organer i efteråret 2012 De valgberettigede inddeles ved dette valg i følgende valggrupper: Bestyrelse: Valggruppe III

Læs mere

Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Udvikling i Udvikling i

Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Udvikling i Udvikling i 8. KOT - ANSØGNINGER juli Tabel 1: til Aarhus Universitet Udvikling i 2012- Udvikling i 2014-2012 2013 2014 Pct Antal Pct Antal Antal ansøgninger i alt 24.009 25.368 23.869 25.090 4,5% 1.081 5,1% 1.221

Læs mere

PRODUCERET AF: AU Uddannelse, Uddannelsesstrategisk Sekretariat, Analyse og indberetning

PRODUCERET AF: AU Uddannelse, Uddannelsesstrategisk Sekretariat, Analyse og indberetning AU 8. KOT - ANSØGNINGER juli 2015 HVAD: Antal KOT ansøgninger og sansøgninger på AU. HVORNÅR: 8. juli 2015 MODTAGER: Universitetsledelsen, Fakulteter og Presseenheden PRODUCERET AF: SPØRGSMÅL: Nurcan Yigen,

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011. Optag på uddannelserne 2007-2011

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011. Optag på uddannelserne 2007-2011 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011 Optag på uddannelserne 2007-2011 September 2011 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

Optagelsesstatistik 2012

Optagelsesstatistik 2012 Optagelsesstatistik 2012 Statistikker: 1.prioriteter og samlet antal Ansøgningskvote Kønsfordeling Tal for Ingeniørhøjskolen i Aarhus er ikke inkluderet. Statistikken omfatter 6.602 personer der har fået

Læs mere

Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Udvikling i Udvikling i

Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Udvikling i Udvikling i 7. KOT - ANSØGNINGER juli 2016 SPØRGSMÅL: Nurcan Yigen, e-mail: ny@au.dk Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Udvikling i 2012-2016 Udvikling i 2015-2016 2012 2013 2014 2015 2016 Pct Antal Pct Antal

Læs mere

KOT HOVEDTAL Den Koordinerede Tilmelding Ansøgere. Ikke optagne. 1. udgave. Uddannelses- og Forskningsministeriet

KOT HOVEDTAL Den Koordinerede Tilmelding Ansøgere. Ikke optagne. 1. udgave. Uddannelses- og Forskningsministeriet KOT HOVEDTAL 2017 100.000 90.000 80.000 Den Koordinerede Tilmelding 1977-2017 Ansøgere 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Ikke optagne Optagne inkl. standby 1977 1978 1979 1980 1981 1982

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012 Optag på uddannelserne 2007-2012 September 2012 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc. BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding, Odense, Esbjerg, Sønderborg og Slagelse 1. feb 2015 1 af 9 Dette

Læs mere

Regler om adgang til kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc.

Regler om adgang til kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc. Regler om adgang til kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi Kolding, Odense, Esbjerg, Sønderborg og Slagelse 1. sep. 2015

Læs mere

STATISTIK OVER STUDERENDE

STATISTIK OVER STUDERENDE STATISTIK OVER STUDERENDE Optag fordelt på fakulteter, ordinære studier 2004 heraf Optag Kvinder Samlet opgørelse via den Koordinerede Tilmelding (KOT) Sundhedsvidenskab i alt 427 253 Naturvidenskab og

Læs mere

Søgningen til de videregående uddannelser

Søgningen til de videregående uddannelser Søgningen til de videregående uddannelser Regionale mønstre i søgningen til de videregående uddannelser i Danmark pr. 5. juli 2007 til 2010 med særlig fokus på universitetsuddannelserne August 2010 Bruno

Læs mere

KOT TILBUD OM OPTAGELSE

KOT TILBUD OM OPTAGELSE 30. KOT TILBUD OM OPTAGELSE SPØRGSMÅL: Nurcan Yigen, e-mail: ny@au.dk juli 2016 Tabel 1: og pladstilbud på Aarhus Universitet Udvikling i 2012-2016 Udvikling i 2015-2016 2012 2013 2014 2015 2016 Pct Antal

Læs mere

Ansøgningsstatistik 2012

Ansøgningsstatistik 2012 Ansøgningsstatistik 2012 Statistikker: 1.prioriteter og samlet antal Ansøgningskvote Kønsfordeling Tal for Ingeniørhøjskolen i Aarhus er ikke inkluderet. Statistikken omfatter 22.536 ansøgninger, fordelt

Læs mere

Udkast til program for 2. besøg på SDU 2.-4. juni 2014

Udkast til program for 2. besøg på SDU 2.-4. juni 2014 Udkast til program for 2. besøg på 2.-4. juni 2014 1. juni 2014 Tidspunkt Deltagere Indhold Sted - 2. juni 2014 08.30-9.00 Panel og AI 9.00-9.45 Koordinerende studieleder på bacheloruddannelsen og kandidatuddannelsen

Læs mere

Åbent Hus 2013. Teknisk-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige uddannelser side 2-4 Samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelser side 5-7

Åbent Hus 2013. Teknisk-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige uddannelser side 2-4 Samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelser side 5-7 FÅ INSPIRATION TIL DIT STUDIEVALG Åbent Hus 2013 PROGRAM og oversigtskort Teknisk-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige uddannelser side 2-4 Samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelser side 5-7 AALBORG

Læs mere

Tabel 1 - Optaget på Syddansk Universitet og Aalborg Universitet Esbjerg fordelt på fakultetsniveau

Tabel 1 - Optaget på Syddansk Universitet og Aalborg Universitet Esbjerg fordelt på fakultetsniveau Oversigt over optaget på videregående uddannelser I bilaget findes en oversigt over optaget på de videregående uddannelser i Syddanmark fordelt henholdsvis på geografi og uddannelse/fakultet. Antallet

Læs mere

KOT HOVEDTAL 2015. 1. udgave

KOT HOVEDTAL 2015. 1. udgave KOT HOVEDTAL 2015 1. udgave Uddannelses- og Forskningsministeriet 2015 INDHOLD side 2 Københavns Universitet Copenhagen Business School Handelshøjskolen IT-Universitetet i København Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Videregående uddannelser i Danmark, du ikke vidste, du kunne komme ind på med en HHX

Videregående uddannelser i Danmark, du ikke vidste, du kunne komme ind på med en HHX Videregående uddannelser i Danmark, man normalt tager efter en HHX Videregående uddannelser i Danmark, du ikke vidste, du kunne komme ind på med en HHX A Administrationsøkonom (Erhvervsakademiuddannelse)

Læs mere

Studie- og Karrieredag 27. og 28. januar 2016

Studie- og Karrieredag 27. og 28. januar 2016 Studie- og Karrieredag 27. og 28. januar 2016 49 oplæg om brede uddannelsesområder, erhverv samt sabbat og studieliv Messe med mange videregående Uddannelser fra hele Danmark Det praktiske Dato: Onsdag

Læs mere

STATISTIK OVER STUDERENDE

STATISTIK OVER STUDERENDE STATISTIK OVER STUDERENDE OPTAGET 2002 Opgjort i studieenheder blev der i sommeren 2003 (opgjort pr. 1. oktober 2003) optaget 5348. Heraf blev 2184 studerende immatrikuleret via den koordinerede tilmelding

Læs mere

Optagelsesstatistik 2013

Optagelsesstatistik 2013 Optagelsesstatistik 2013 Statistikker: 1.prioriteter og samlet antal Aldersfordeling Adgangsgivende eksamen Ansøgningskvote Kønsfordeling Statistikken omfatter 7.276 personer der har fået et tilbud om

Læs mere

KOT TILBUD OM OPTAGELSE

KOT TILBUD OM OPTAGELSE AU 30. KOT TILBUD OM OPTAGELSE Tabel 1: og pladstilbud på Aarhus Universitet Årstal 2012 2013 2014 Udvikling i % 2013-2014 juli 2014 Udvikling i % 2012-2014 Antal ansøgninger i alt 24.009 25.368 23.869-6

Læs mere

KVOTE 2-ANSØGNINGER; FAGOPDELT

KVOTE 2-ANSØGNINGER; FAGOPDELT AU 22. marts 2012 KVOTE 2-ANSØGNINGER; FAGOPDELT HVAD: Endelig opgørelse over antal kvote 2-ansøgninger i alt, heraf antal 1. prioritetsansøgninger på AU. Opgørelsen er fordelt på optagelsesområder. HVORNÅR:

Læs mere

Karakterstatistik for December 2013

Karakterstatistik for December 2013 nasievej 10 December 2013 Udskrevet klokken 10:22:36 Side 1/7 nasievej 10 Januar 2014 Arabisk, niveau A - Mundtlig Arabisk, niveau A - Skriftlig Arabisk, niveau B - Mundtlig Biologi, niveau C - Mundtlig

Læs mere

T:\Statistik\Oktobertal\2014\Bestand_2014\Bestand_2010_til_2014_081214 under fane Pivot_Full_Degree

T:\Statistik\Oktobertal\2014\Bestand_2014\Bestand_2010_til_2014_081214 under fane Pivot_Full_Degree Bestand af Full Degree ordinære bachelor og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2014 (Studerende med andet statsborgerskab end DK) Full_Degree Full Degree Sum af Antal År Bachelor AR Institut for Kultur

Læs mere

KOT HOVEDTAL 2013. 1. udgave. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. ansøger e. Optagne. Afviste

KOT HOVEDTAL 2013. 1. udgave. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. ansøger e. Optagne. Afviste KOT HOVEDTAL 2013 Den Koordinerede Tilmelding 1977-2013 100000 90000 80000 ansøger e 70000 60000 50000 40000 Optagne 30000 20000 Afviste 10000 0 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

KVOTE 2-ANSØGNINGER - FAGOPDELT

KVOTE 2-ANSØGNINGER - FAGOPDELT 18. marts 2016 KVOTE 2-ANSØGNINGER - FAGOPDELT SPØRGSMÅL: Nurcan Yigen, e-mail: ny@au.dk Tabel 1: Kvote 2-ansøgninger på Aarhus Universitet 2012-2016 Udvikling i 2012-2016 Udvikling i 2015-2016 Pct Antal

Læs mere

Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til Sum af Antal

Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til Sum af Antal Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til 2016 DPU - Danmarks institut for Uddannelsesvidenskab (Emdrup), bachelor AR Pædagogik og Uddannelse bachelor - - - - - 284 263-21

Læs mere

Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Spatial Designs and Society

Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Spatial Designs and Society Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Spatial Designs and Society 1. Adgangsgivende bacheloruddannelser fra RUC Humanistiske bacheloruddannelser Performance Design og Dansk Performance Design og Historie

Læs mere

Ansøgningstal 2008-2010 fordelt på 1.prioriteter og alle ansøgere. Opgjort d. 9. juli 2010 2008

Ansøgningstal 2008-2010 fordelt på 1.prioriteter og alle ansøgere. Opgjort d. 9. juli 2010 2008 Ansøgningstal -2010 fordelt på 1.prioriteter og alle ansøgere. Ukendt 3 8 0 1 5 24-100,0% -87,5% ######## 2300,0% Humaniora 22335 Nordisk sprog og litteratur 83 195 96 249 99 274 15,7% 27,7% 3,0% 10,0%

Læs mere

Ansøgningsstatistik 2015

Ansøgningsstatistik 2015 Ansøgningsstatistik 2015 HVAD: 1.prioriteter og samlet antal Aldersfordeling Adgangsgivende eksamen Ansøgningskvote Kønsfordeling Statistikken omfatter 25.090 ansøgninger, fordelt på 16.474 individuelle

Læs mere

Difference 2010 til 2015. Difference 2014 til 2015. Grad AE_FAK Institut Fagområde AE_grad 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Difference 2010 til 2015. Difference 2014 til 2015. Grad AE_FAK Institut Fagområde AE_grad 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Produktion af færdiguddannede bachelorer og kandidater pr. 1. oktober i perioden 2010 Data fra AU Herning STADS og IHA STADS blev indkonverteret i AU STADS efter 1. oktober 2013 og indgår derfor som samlede

Læs mere

Tabel 1 Optaget på Syddansk Universitet og Aalborg Universitet Esbjerg fordelt på fakultetsniveau 2007 2012

Tabel 1 Optaget på Syddansk Universitet og Aalborg Universitet Esbjerg fordelt på fakultetsniveau 2007 2012 Bilag 19 Oversigt over optaget på videregående uddannelser I bilaget findes en oversigt over optaget på de videregående uddannelser i Syddanmark, fordelt henholdsvis på geografi og Uddannelse/fakultet.

Læs mere

Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Årstal Udvikling i %

Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Årstal Udvikling i % AU 9. KOT-ANSØGNINGER juli 2014 Tabel 1: til Aarhus Universitet Årstal 2012 2013 2014 Udvikling i 2013-2014 Udvikling i 2012-2014 Antal ansøgninger i alt 24.009 25.368 23.869-5,9-0,6 - Heraf antal sansøgninger

Læs mere

Pr. institution: Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Adgangskvotient

Pr. institution: Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Adgangskvotient Optagelsestal og adgangskvotienter universiteternes it-uddannelser: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Pr. institution: Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Adgangskvotient

Læs mere

Ansøgningsstatistik 2013

Ansøgningsstatistik 2013 Ansøgningsstatistik 2013 Statistikker: 1.prioriteter og samlet antal Aldersfordeling Adgangsgivende eksamen Ansøgningskvote Kønsfordeling Statistikken omfatter 25.368 ansøgninger, fordelt på 15.752 individuelle

Læs mere

AU Statistik: KOT-ansøgninger juli Ansøgningsstatistik Statistikker:

AU Statistik: KOT-ansøgninger juli Ansøgningsstatistik Statistikker: Ansøgningsstatistik 2014 Statistikker: 1.prioriteter og samlet antal Aldersfordeling Adgangsgivende eksamen Ansøgningskvote Kønsfordeling Statistikken omfatter 23.869 ansøgninger, fordelt på 15.300 individuelle

Læs mere

T:\Statistik\Oktobertal\2015\ProduktionFærdiguddannede_2015\Produktion_Færdiguddannede_2010_til_2015_281015 under fane Pivot alle

T:\Statistik\Oktobertal\2015\ProduktionFærdiguddannede_2015\Produktion_Færdiguddannede_2010_til_2015_281015 under fane Pivot alle Produktion af færdiguddannede bachelorer og kandidater pr. 1. oktober i perioden 2010 til 2015 Data fra AU Herning STADS og IHA STADS blev indkonverteret i AU STADS efter 1. oktober 2013 og indgår derfor

Læs mere

Årstal Udvikling i % ARTS

Årstal Udvikling i % ARTS AU 9. KOT-ANSØGNINGER juli 2013 Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Årstal 2011 2012 2013 Udvikling i 2012-2013 Udvikling i 2011-2013 Antal ansøgninger i alt* 23.867 24.009 25.368 5,7 6,3 - Heraf

Læs mere

Udvikling 2012 til Udvikling 2015 til UddNiveau FakultetNavn AE_Institut AE Uddannelsesvidenskab

Udvikling 2012 til Udvikling 2015 til UddNiveau FakultetNavn AE_Institut AE Uddannelsesvidenskab O:\FA_REGIST\Statistik\Oktobertal\\Bestand\Bestand_0110_2010 201016_rev1412 under fane Pivot_2010 Full_Degree Bestand af Full Degree ordinære bachelor og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2012 til (Studerende

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Redegørelse for ikke optagne ansøgere

Læs mere

Bestand af Full Degree ordinære bachelor og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2012 til 2015 (Studerende med andet statsborgerskab end DK)

Bestand af Full Degree ordinære bachelor og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2012 til 2015 (Studerende med andet statsborgerskab end DK) Bestand af Full Degree ordinære og studerende pr. 1. oktober 2012 til 2015 (Studerende med andet statsborgerskab end DK) Full_Degree Full Degree Sum af Antal DPU - Danmarks institut for Uddannelsesvidenskab

Læs mere

Samfundsfag C Samfundsfag C Oldtidskundskab Religion. Naturvidenskabeligt grf

Samfundsfag C Samfundsfag C Oldtidskundskab Religion. Naturvidenskabeligt grf Sproglige studieretninger Studieretning 1a Engelsk A, Fransk A/Spansk A og Tysk fortsætter B Bio/Fys/NatGeo B Tysk (fort) B Tysk (fort) B Tysk (fort) B Valg B (mindst)(c B) Studieretning 1b Engelsk A,

Læs mere

KOT TILBUD OM OPTAGELSE

KOT TILBUD OM OPTAGELSE AU 30. KOT TILBUD OM OPTAGELSE juli 2013 Tabel 1: og pladstilbud på Aarhus Universitet Årstal 2011 2012 2013 Udvikling i % 2012-2013 Udvikling i % 2011-2013 Antal ansøgninger i alt* 23.867 24.009 25.368

Læs mere

Adgangskrav. Adgangskrav til de videregående uddannelser i 2016 og varslede ændringer i adgangskrav for 2017 og 2018.

Adgangskrav. Adgangskrav til de videregående uddannelser i 2016 og varslede ændringer i adgangskrav for 2017 og 2018. Adgangskrav Adgangskrav til de videregående uddannelser i 2016 og varslede ændringer i adgangskrav for 2017 og 2018. Indhold 1. Indledning 3 2. Regler for optagelse på de videregående uddannelser 4 3.

Læs mere

Ansøgninger og tilbud om optagelse

Ansøgninger og tilbud om optagelse og tilbud om 2011-2013 Opgjort 29. juli 2013 2011 2012 2013 Hovedområde / sområde Arts 22205 Arabisk og islamstudier (sommer- og vinterstart) 98 35 107 35 156 46 31.4 31.4 22210 Brasilianske studier 54

Læs mere