Overenskomst. Mellem TV 2 DANMARK A/S HK STAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overenskomst. Mellem TV 2 DANMARK A/S HK STAT"

Transkript

1 Overenskomst Mellem TV 2 DANMARK A/S og HK STAT

2 Indholdsfortegnelse 1 Ansættelse Lønforhold Projektløn Arbejdstid Pension Ferie og orlov Barsel og adoption A Sygdom B Børns sygdom Kørsel, rejser, udlæg, m.v Uddannelse og efteruddannelse Ophavsret Opsigelse Samarbejde Husaftaler Senioraftale Uoverensstemmelser Overenskomstfornyelse Varighed Protokollat 1 om feriefridage Protokollat 2 Kriterier for personligt tillæg Protokollat 3 om overførsel af ferie NORMALKONTRAKT Tillæg til normalkontrakt / projektløn Aftale om overførsel af ferie

3 Overenskomst mellem TV 2 og HK Stat Mellem TV 2 DANMARK A/S (herefter kaldet TV 2) og HK STAT er indgået følgende overenskomst vedrørende løn og arbejdsforhold for fastansatte medarbejdere beskæftiget med administrative opgaver ved TV 2. Ved TV 2 forstås den lovfæstede, landsdækkende public service virksomhed. For alle forhold, der ikke er omtalt i nærværende overenskomst gælder, at bestående aftaler ikke kan forringes, så længe overenskomsten er løbende. 1 Ansættelse Overenskomsten omfatter kontorfunktionærer ved TV 2, der er fyldt 18 år, og som er 1. ansat som månedslønnede medarbejdere på fuld tid eller deltid, 2. timelønnede medarbejdere, 3. tilhørende sådanne andre personalegrupper, der er enighed om at henføre til denne overenskomst. Til udførelse af arbejde i henhold til denne overenskomst ansættes fortrinsvis personer, der vil kunne optages som medlemmer af HK STAT og HKs arbejdsløshedskasse. Ved ansættelsen oprettes en normalkontrakt. Ved nyansættelser er der en gensidig prøvetid på tre måneder. Ved ansættelsen af kontorelever gælder lov om erhvervsuddannelser, og der oprettes i henhold hertil en skriftlig uddannelsesaftale for den enkelte elev. Ansættelsesforholdet ophører med udgangen af den måned, hvori medarbejderen fylder 70 år. 3

4 2 Lønforhold Stk. 1 Basislønnen for en fastansat medarbejder på fuld tid udgør pr. 28. februar 2015 kr ,00. Basislønnen forhøjes pr. 1. marts 2015 med kr. 500,00 til kr ,00 og pr. 1. marts 2017 med kr. 450,00 til kr ,00. Pr. 1. april 2016 udgør puljen til fordeling af det personlige tillæg gennemsnitligt kr. 600,00 pr. medarbejder pr. måned og pr. 1. april 2017 gennemsnitligt kr. 250,00 pr. medarbejder pr. måned. Lønnen udbetales månedligt bagud. Kontorelever aflønnes efter reglerne i organisationsaftalen mellem Finansministeriet og HK Stat. Stk. 2. a. Medarbejdernes løn er sammensat af en basisløn samt et personligt tillæg. b. I forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere fastsættes det personlige tillæg med udgangspunkt i stillingens indhold, ansvar, og medarbejderens uddannelse og kompetencer. c. Den enkelte medarbejders lønforhold drøftes minimum hver 12. måned. d. Lønforhandlingerne foregår mellem TV 2 og den enkelte medarbejder. Tillidsrepræsentanten kan deltage såfremt medarbejderen ønsker det. Lønforhøjelse som følge af stigning i basisløn, stillingsændring eller overenskomstfornyelse kan ikke modregnes i det personlige tillæg. De kriterier, der kan tillægges betydning ved reguleringen af det personlige tillæg, er gengivet i protokollat 2. Der kan aftales andre kriterier mellem TV 2 og tillidsrepræsentanterne gældende for den kommende forhandling. Der tilgår hver medarbejder skriftlig meddelelse om resultatet. e. For at modvirke vilkårlighed i lønudviklingen drøfter TV 2 og tillidsrepræsentanterne en gang årligt lønudviklingen for medarbejderne. I den forbindelse drøftes, om særlige medarbejdergrupper eller medarbejdere skal tilgodeses med et mindstebeløb ved de kommende lønforhandlinger. Mødet finder sted i februar måned. 4

5 Stk. 3. Til en medarbejder, der ansættes eller skal fungere i en stilling med et særligt ansvarsområde, kan der efter forhandling med medarbejderen ydes et funktionstillæg. Funktionstillægget følger det særlige ansvarsområde, hvorfor det bortfalder, når ansvarsområdet ophører. Hvis TV 2 over for medarbejderen opsiger funktionen, hvor tillægget er tilknyttet, skal tillægget opsiges med funktionærlovens almindelige opsigelsesregler. Kopi af den skriftlige aftale tilgår tillidsrepræsentanten inden underskrift. 3 Projektløn Ved projektløn indgås der en skriftlig aftale mellem ledelsen og medarbejderen af max. et års varighed, som fastsætter projektopgavens indhold, tidsforbrug og den tidsmæssige placering af arbejdet for den pågældende medarbejder. Projektansatte medarbejdere kan efter aftale aflønnes med en projektløn, som omfatter kontante løndele i 2 og genetillæg efter 4. Genetillægget skal ud fra en konkret vurdering fastsættes som et gennemsnit af det arbejde på ubekvemme tidspunkter, som forventes at blive pålagt medarbejderne i projektperioden. Medarbejdernes arbejdstid registreres ikke i projektperioden. Projektansatte medarbejdere vil normalt være selvtilrettelæggende. Tillidsrepræsentanten orienteres om indgåede aftaler, og medarbejderne har mulighed for at rådføre sig med sin tillidsrepræsentant. Såfremt projektet bliver ændret undervejs, og den ene af parterne opfatter ændringen af en sådan art, at dette ændrer forudsætningerne for indgåelse af projektaftalen, skal der optages forhandlinger herom. Såfremt der opstår uenighed om, hvorvidt et projekt lever op til det aftalte, er det TV 2s opgave at dokumentere, hvad der har været forudsætningerne for projektet, og at medarbejderne har været bekendt med disse. Ved længerevarende sygdom beslutter TV 2, om projektet skal fortsætte med den sygemeldte medarbejder, med en anden medarbejder, eller om projektet standses. Såfremt projektet ikke 5

6 fortsætter efter den oprindelige aftale med den sygemeldte medarbejder, fortsætter medarbejderen på de vilkår, som er aftalt i henhold til overenskomsten. Ved graviditet, barsel eller adoption har medarbejderen krav på fuld løn, svarende til den gennemsnitlige løn i de seneste seks måneder. Kun medarbejdere med mere end tre måneders anciennitet kan projektansættes, medmindre andet aftales med tillidsrepræsentanten. 4 Arbejdstid Den gennemsnitlige arbejdstidsnorm er for fuldtidsansatte 320 timer fordelt over to kalendermåneder. Arbejdstidsnormen regnes som antallet af arbejdsdage gange antal timer for en standarddag (pt. 7,36 timer). For deltidsansatte er månedsnormen forholdsmæssig. Såfremt der ved forhandlinger mellem LO og DA opnås aftaler om ændring af den ugentlige, respektiv månedlige arbejdstid, gennemføres også denne på nærværende overenskomst. Medarbejdere kan efter barselsorlov indgå aftale om nedsat tid i op til seks måneder. Medarbejderen skal fremsætte ønske om aftale senest otte uger efter fødslen. Arbejde ud over de to måneders arbejdstidsnorm afspadseres i forholdet 1:1 1/2. Indtil 1. april 2016 afspadseres arbejde ud over to måneders arbejdstidsnormen dog i forholdet 1:2. Arbejdet tilrettelægges med en arbejdsdag på minimum 7,0 timer. Undtagelser: o o o o o Møder Rejsedage Selvtilrettelæggere Projektarbejde Resttimer under 7,0 timer, der ikke er afviklet inden normperiodens afslutning Ved alt arbejde efter tomånedersnormen ydes der den enkelte medarbejder en uges frihed med fuld løn pr. år. Denne uges frihed (FX) kan efter aftale afkøbes af TV 2. Udbetaling kan ske som løn eller pension. Såfremt en medarbejder har opsparet mere end 2 FX uger, har TV 2 ret til at afkøbe overskydende dage. Overarbejde, der ikke afspadseres, kan efter aftale med medarbejderen godtgøres med timelønnen tillagt 50 % pr. præsteret overarbejdstime, opgjort pr. kvarter. Indtil 1. april 2016 udbetales 6

7 overarbejde, der ikke er afspadseret dog med timelønnen tillagt 100% pr. præsteret overarbejdstime. Den enkelte medarbejder sikres to ugentlige fridøgn, så vidt muligt i sammenhæng. Søgnehelligdage, Juleaftensdag og Grundlovsdag er fridage. I måneder med søgnehelligdage, Juleaftensdag og Grundlovsdag nedskrives det månedlige timetal forholdsmæssigt med den gennemsnitlige daglige arbejdstid. Det samme gælder måneder, i hvilke der afvikles afspadseringsdage og feriedage. For arbejde i tidsrummet kl ydes et ulempetillæg på kr. 60,00 pr. time. For arbejde i tidsrummet kl ydes et ulempetillæg på kr. 70,00 pr. time. For arbejde, der slutter i tidsrummet kl , ydes der et ulempetillæg på kr. 125,00 pr. time. For arbejde, som påbegyndes i tidsrummet kl , ydes der et ulempetillæg på kr. 125,00 pr. time. For arbejde i tidsrummet kl ydes der et ulempetillæg på kr. 75,00 pr. time. Ovennævnte ulempetillæg udbetales for hver påbegyndt time. For arbejde på søn og helligdage, lørdage, Juleaftensdag og Grundlovsdag ydes et tillæg på kr. 360,00 pr dag. For medarbejdere, der vagtsættes, skal der vagtsættes med minimum 135 timer pr. måned. 5 Pension Medarbejderen pensionsforsikres i henhold til en af TV 2 valgt pensionsordning. HK Stat skal godkende de overordnede vilkår for pensionsudbuddet. Som bidrag betaler TV 2 11 % og medarbejderen 4 % af den fulde gage (basisløn tillagt personlig løndel, alternativt den aftalte projektløn). 7

8 Medarbejderens bidrag indeholdes straks fra ansættelsen i de månedlige lønudbetalinger. Pensionsbidragene indbetales af TV 2 til den pensionsfond eller det forsikringsselskab eller pengeinstitut, der træffes aftale med. 6 Ferie og orlov Medarbejderen har ret til ferie i henhold til Ferielovens bestemmelser. TV 2 vil se velvilligt på anmodninger fra medarbejdere, der søger orlov uden løn i op til et år. Det forudsættes, at orloven ikke griber forstyrrende ind i arbejdet, og at orlovsperioden ikke anvendes til arbejdsopgaver, der konkurrerer med TV 2. Medarbejderen har efter endt orlov krav på at tilbagevende til en passende stilling på samme arbejdssted i TV 2. 7 Barsel og adoption En medarbejder, der i henhold til lovgivningen har orlov i forbindelse med fødsel og adoption, er berettiget til at oppebære normal løn i henhold til bestemmelserne nedenfor. Stk. 1. En kvindelig medarbejder har ret til fuld løn i 8 uger før forventet fødsel (graviditetsorlov) og 14 uger efter fødslen (barselsorlov). Kvinden skal senest 3 måneder før forventet fødsel underrette TV 2 om, at hun er gravid. Stk. 2. En mandlig medarbejder eller en medmor har ret til 2 ugers fædreorlov med fuld løn i løbet af de første 14 uger efter fødslen. Medarbejderen skal med mindst 4 ugers varsel underrette TV 2 om forventet tidspunkt for fraværets begyndelse. Stk. 3. Moderen har ret til 14 ugers forældreorlov med fuld løn til placering mellem uge 15 og 46, dog ikke i perioder på under 4 uger. Senest 8 uger efter fødslen underrettes TV 2 om tidspunktet for fraværets placering. 8

9 Stk. 4. En mandlig medarbejder eller medmor har ret til 12 ugers forældreorlov med fuld løn til placering mellem uge 15 og 46, dog ikke i perioder på under 4 uger. Senest 8 uger efter fødslen underrettes TV 2 om tidspunktet for fraværets placering. Stk. 5. Moderen kan, såfremt hun ønsker det, aftale, at de 4 af de 8 uger (graviditetsorlov) i henhold til stk. 1 afholdes efter fødslen. TV 2 og moderen skal senest 3 måneder før forventet fødsel afklare dette. De fire uger placeres samlet mellem uge 15 og 46 så vidt muligt i ugerne Stk. 6. Fravær i forbindelse med adoption ligestilles med fravær i forbindelse med barsel efter ovennævnte regler, idet tidspunktet for adoptivbarnets modtagelse i hjemmet sidestilles med fødslen. Stk. 7. TV 2s pligt til at yde fuld løn, jf. ovenfor, er bortset fra fuld løn i uge 8 5 før forventet fødsel, jfr. stk. 1, betinget af, at medarbejderen er berettiget til fulde dagpenge, som refunderes til TV 2. 8 A Sygdom Under henvisning til funktionærlovens 5, stk. 2, kan der efter en konkret vurdering i det enkelte tilfælde ske en opsigelse af medarbejderen i forbindelse med 120 dages reglen med det i overenskomsten aftalte opsigelsesvarsel. 8 B Børns sygdom Til medarbejderne indrømmes der frihed med løn svarende til løn under sygdom, når dette er nødvendigt af hensyn til pasning af den enkelte medarbejders syge, hjemmeværende barn eller børn under 14 år. Denne frihed omfatter kun den ene af barnets eller børnenes forældre ad gangen og alene barnets eller børnenes første sygedag, samt en ekstra dag i samme sygdomsperiode. Arbejdstidsnormen reduceres med den vagtsatte tid. TV 2 kan kræve dokumentation for sygdommen, om det skønnes fornødent. 9 Kørsel, rejser, udlæg, m.v. Medarbejderes kørsel, rejser, udlæg m.v. fastlægges i overensstemmelse med TV 2s rejsepolitik, som er tilgængelig på TV 2s intranet. 9

10 10 Uddannelse og efteruddannelse Medarbejdernes kompetenceudvikling er et fælles indsatsområde, der skal prioriteres højt. Det er i denne forbindelse afgørende at kompetenceudvikling forankres i daglige og fremtidige opgaver. Denne opgave er et fælles anliggende for ledelse og medarbejdere. Parterne er enige om at målrette uddannelses og udviklingsindsatsen ud fra: strategiske mål et motiverende læringsmiljø den enkelte medarbejders karriereønsker en øget udnyttelse af økonomiske og tidsmæssige ressourcer Det er væsentligt, at kompetenceudvikling og/eller efteruddannelsesaktiviteter tager udgangspunkt i TV 2s strategiske mål og den enkelte medarbejders MUS samtale. Medarbejderne får fuld løn under sådan uddannelse. Deltagelsen medfører ikke bortfald af ferie, fridage eller andre overenskomstmæssige aftaler. 11 Ophavsret Parterne er enige om, at medarbejdere, der måtte medvirke ved produktion af TV 2s udsendelsesstof, i henhold til Ophavsretsloven af 1. juli 1995 med eventuelle senere ændringer nyder beskyttelse for det af dem tjenstligt producerede i det omfang, betingelserne for beskyttelse i henhold til nævnte lov er opfyldt. 12 Opsigelse For opsigelse gælder de i Funktionærloven fastsatte regler med følgende ændringer: Afskedigelser af medarbejdere bør så vidt muligt søges undgået. Såfremt en medarbejder ikke på tilfredsstillende vis løser sine opgaver, skal det skriftligt meddeles den pågældende, så der skabes mulighed for at rette forholdet. Lykkes det ikke, søges ansættelsesforholdet bevaret ved at omplacere den pågældende funktionelt og/eller geografisk. 10

11 Afskedigelser begrundet i medarbejderens forhold kan ikke gennemføres uden forudgående skriftlig advarsel og skal, før de gennemføres, forelægges tillidsrepræsentanten. Advarslen skal samtidig indeholde en tidsmæssig begrænsning på maksimalt seks måneder for sin gyldighed. Efter udløbet af perioden skal medarbejderen og tillidsrepræsentanten orienteres om sagens bortfald. Såfremt en afskedigelse er begrundet i TV 2s forhold, bør der finde en orientering sted så tidligt som muligt og senest 14 dage før opsigelsen agtes afgivet med henblik på, at TV 2s ledelse og tillidsrepræsentanten i fællesskab undersøger mulighederne for at undgå afskedigelser, begrænse disse eller afbøde følgerne af dem. Finder opsigelse sted, kan undersøgelsen fortsætte i opsigelsesperioden. TV 2s ledelse skal til brug for undersøgelsen fremlægge det for denne nødvendige materiale. Skønner HK Stat, at afskedigelsen af en medarbejder er urimelig, kan Forbundet kræve afskedigelsen behandlet i det i 16 omhandlede Faglige Fællesudvalg, eventuelt tiltrådt af opmand. Hvis det Faglige Fællesudvalg måtte finde, at den foretagne opsigelse er urimelig og ikke begrundet i TV 2s eller medarbejderens forhold, kan det Faglige Fællesudvalg efter påstand herom underkende opsigelsen, medmindre samarbejdet mellem TV 2 og medarbejderen har lidt eller må antages at lide væsentlig skade ved en fortsættelse af ansættelsesforholdet. Finder det Faglige Fællesudvalg, at opsigelsen er urimelig, men at ansættelsesforholdet alligevel ikke skal fortsætte, eller nedlægges der påstand om godtgørelse for urimelig afskedigelse, jf. ovenfor, kan det Faglige Fællesudvalg bestemme, at TV 2 skal betale den pågældende en godtgørelse. Størrelsen af denne skal afhænge af sagens omstændigheder og af den uberettiget afskedigede medarbejders anciennitet. Godtgørelsen kan ikke overstige 52 ugers løn beregnet efter den afskedigede medarbejders gennemsnitsfortjeneste gennem det sidste år. 13 Samarbejde Medarbejderne vælger to tillidsrepræsentanter og to stedfortrædere for disse, som er berettiget til at forelægge de ansatte medarbejderes synspunkter for TV 2s ledelse. Heraf vælges den ene repræsentant og stedfortræder blandt de ansatte på TV 2s hjemsted. Tillidsrepræsentanterne herunder de stedfortrædende tillidsrepræsentanter sikres den fornødne frihed til at varetage faglige opgaver for TV 2 i arbejdstiden. Tillidsrepræsentanter valgt i henhold til HK Stats love kan på HK Stats vegne indtræde i forhandlingerne om den enkelte medarbejders løn og ansættelsesforhold, såfremt den enkelte medarbejder eller TV 2s ledelse måtte ønske det. 11

12 Valget af tillidsrepræsentanter har først gyldighed, når resultatet er meddelt TV 2s ledelse. Det er såvel tillidsrepræsentanternes som TV 2s pligt at bidrage til at vedligeholde og fremme et roligt og godt samarbejde på arbejdspladserne. Tillidsrepræsentanterne kan ikke afskediges, medmindre tvingende grunde taler herfor. Afskedigelse kan af HK Stat indbringes for det i 16 nævnte Faglige Fællesudvalg. Finder Fællesudvalget, at tvingende grunde ikke foreligger, kan det pålægges TV 2 at genansætte tillidsrepræsentanten. Den særlige beskyttelse af tillidsrepræsentanten har gyldighed i seks måneder efter den enkelte tillidsrepræsentants fratrædelse fra posten. 14 Husaftaler Der kan imellem TV 2 og tillidsrepræsentanterne indgås husaftaler. 15 Senioraftale For opnåelse af pensionsindbetaling og fratrædelsesgodtgørelse iht. denne seniorordning, forudsætter det min. 10 års anciennitet i TV 2 på fratrædelsestidspunktet. For medarbejdere på 55 år og derover, som indgår aftale med TV 2 om at fratræde med udgangen af den måned, hvor den pågældende fylder 60 år, indbetaler TV 2 det fulde pensionsbeløb (11 % + 4 %) fra og med aftalens indgåelse og indtil fratrædelsen. Samtidig udbetaler TV 2 en fratrædelsesgodtgørelse på kr ,00 ved det fyldte 60. år. Ved fratrædelse med udgangen af den måned, hvor medarbejderen fylder 61 år, udbetales en fratrædelsesgodtgørelse på kr ,00, ved 62 år kr ,00, ved 63 år kr ,00, ved 64 år kr ,00 og ved 65 år kr. 0. Hertil indbetaler TV 2 endvidere pensionsbeløb efter følgende model: o Ved fratrædelse den måned, hvor medarbejderen fylder 61 år, betaler TV 2 14 % fra og med det fyldte 56. år (14 % + 1 %). o Ved fratrædelse den måned, hvor medarbejderen fylder 62 år, betaler TV 2 13 % fra og med det fyldte 57. år (13 % + 2 %). 12

13 o Ved fratrædelse den måned, hvor medarbejderen fylder 63 år, betaler TV 2 12 % fra og med det fyldte 58. år (12 % + 3 %). Ved nedsat tid reduceres fratrædelsesordningen forholdsmæssigt. Anmodningen om fratrædelse fremsættes med et varsel på mindst 12 måneder før fratrædelsestidspunktet. For medarbejdere på fuld såvel som på nedsat tid er det en forudsætning, at medarbejdere, som modtager fratrædelsesgodtgørelse, ikke fastansættes i konkurrerende TVvirksomhed i en periode på to år efter fratrædelsen, ligesom medarbejderen ikke kan påtage sig lønnet arbejde for TV 2 i en periode af to år. Der kan kun udbetales fratrædelsesgodtgørelse til en medarbejder én gang. Medarbejdere, der er fyldt 55 år, kan indgå aftale om korttidsorlov uden løn efter nedenstående skema: Fra fyldte år Orlovsperiode pr. år 55 1 uge 59 2 uger 61 3 uger 63 4 uger 65 5 uger Med ovennævnte ordning garanterer TV 2 ikke medarbejderne i aftaleperioden mod afskedigelse, overflytning eller lignende forhold under iagttagelse af de overenskomstmæssige bestemmelser. 16 Uoverensstemmelser Stk. 1. Alle uoverensstemmelser om forståelsen af og brud på denne overenskomst søges løst lokalt i forbindelse med et møde under medvirken af repræsentanter for hver af overenskomstens parter (tillidsrepræsentant og lokal afdelingsledelse). Der udarbejdes mødereferat, der underskrives af hver af parterne. Dette møde afholdes så vidt muligt senest 7 dage efter, at en overenskomstpart har fremsat begæring herom. Opnås der ikke enighed på mødet, afholdes et nyt forhandlingsmøde med repræsentanter for hver af overenskomstens parter (HK STATs lokalafdeling og HR). Der udarbejdes mødereferat fra mødet, der underskrives af begge parter. 13

14 Opnås der ikke enighed på dette møde, afholdes der et mæglingsmøde med repræsentanter for hver af overenskomstens parter (HK STAT og TV 2). Der skrives referat af mødet, og hvis en af parterne ønsker at videreføre sagen, gives meddelelse herom inden for 2 måneder til modparten. Stk. 2. I tilfælde af påstand om brud på overenskomsten i form af arbejdsstandsning skal der dog straks ske indberetning til overenskomstparten, og lokalt møde under medvirken af repræsentanter for overenskomstens parter skal afholdes senest dagen efter denne indberetning. Sagen kan herefter videreføres i Arbejdsretten. Stk. 3. Såfremt der ikke kan opnås en løsning af uoverensstemmelsen i forbindelse med mødet mellem overenskomstparterne, og sagen angår forståelsen af eller brud på overenskomsten (sager om arbejdsstandsning behandles dog i henhold til proceduren i stk. 2) eller en af parterne indgået aftale, kan enhver af parterne begære sagen afgjort ved en faglig voldgift. Stk. 4. Voldgiftsretten består af 5 medlemmer: 1 formand/opmand og 2 repræsentanter for hver af parterne. I forbindelse med klagers fremsendelse af klageskrift skal der tillige fremsendes forslag til valg af opmand. Såfremt der ikke opnås enighed mellem overenskomstparterne om en opmand anmoder overenskomstparterne i fællesskab Arbejdsrettens formand om at udpege en opmand. Berammelse af mødet til afholdelse af den faglige voldgift aftales med opmanden. Frister for den yderligere skriftveksling aftales i samarbejde med opmanden. Stk. 5. Opmanden kan i tilfælde af overenskomstbrud idømme den tabende part en bod. Overenskomstparterne betaler hver halvdelen af udgifterne til voldgiftsretten. Dog skal den part, der påstår brud på overenskomsten, såfremt påstanden ikke tages til følge, udrede udgifterne til voldgiftsretten. Parterne afholder egne omkostninger. 14

15 17 Overenskomstfornyelse Er forhandling om en ny overenskomst efter stedfunden opsigelse ikke afsluttet ved overenskomstens udløb, gælder overenskomsten fortsat, indtil ny overenskomst er indgået. Parterne er enige om, at overenskomstfornyelse skal tilstræbes gennemført uden konflikt. Beslutning om arbejdsstandsning (strejke, blokade, lockout eller boykot) skal meddeles modparten skriftligt og kan af hver part kun iværksættes med tre måneders varsel. 18 Varighed Overenskomsten træder i kraft den 1. marts 2015 og gælder til og med den 28. februar Hvis den ikke inden udløbet er opsagt med mindst tre måneders varsel, løber den videre et år ad gangen, indtil den med tre måneders varsel opsiges til udgangen af en februar måned. o0o Protokollat 1 om feriefridage Der ydes fem feriefridage med fuld løn pr. ferieår. Medarbejdere, der har været beskæftiget i virksomheden uafbrudt i ni måneder, er berettigede til feriefridage. Feriefridagene afvikles inden for ferieåret og placeres efter samme regler som restferie i henhold til ferielovens bestemmelser. Ikke afholdte feriefridage udbetales ved ferieårets udløb med kr ,00 pr. feriefridag for fuldtidsbeskæftigede og forholdsmæssigt for deltidsbeskæftigede i forhold til beskæftigelsesgraden. Lønnen til deltidsbeskæftigede under afvikling af feriefridage reduceres forholdsmæssigt. Ved fratrædelse udbetales ikke afholdte feriefridage. Under feriefridagene udbetales ikke forholdsmæssigt genetidstillæg. 15

16 Protokollat 2 Kriterier for personligt tillæg Ansvarlighed. Arbejdskendskab, herunder erhvervserfaring af betydning for udførelsen af jobbet, f.eks. specialviden, lokalkendskab og bredde i viden. Fleksibilitet og omstillingsparathed. Rutine, sikkerhed og arbejdskvalitet. Selvstændighed i jobbet. Engagement, initiativ og kreativitet til fremme af opgaveløsningen. Samarbejde og social ansvarlighed. Individuelle resultater. Jobopfyldelse. Protokollat 3 om overførsel af ferie 1 Overførsel af ferie HK Stat og TV 2 er enige om, at medarbejderen kan overføre optjent ferie i henhold til ferieloven på følgende måde: Stk. 1. Ferie, der ikke er afholdt p.g.a. en feriehindring (sygdom, barselsorlov m.m.) jf. ferielovens 38 stk. 1, kan overføres til det efterfølgende ferieår, hvis der er enighed herom mellem TV 2 og medarbejderen. Stk. 2. Derudover kan det aftales mellem lederen og den enkelte medarbejder, at optjent ferie ud over 20 dage (den 5. ferieuge) kan overføres til det efterfølgende ferieår. Stk. 3. Der kan max. overføres 8 ugers ferie, og det aftales i det konkrete tilfælde, hvornår den overførte ferie skal afvikles. Stk. 4. Aftaler om overførsel af ferie skal være skriftlige og være indgået inden ferieårets udløb. 16

17 2 Opsigelse og ændringer af aftale om overførsel af ferie Stk. 1. En aftale om overførsel af ferie er uopsigelig i den aftalte periode, medmindre parterne er enige om at ændre den. Kopi af den skriftlige ændringsaftale tilgår tillidsrepræsentanten inden underskrift. 3 Fratrædelse/opsigelse inden overført ferie er afholdt Stk. 1. Hvis en medarbejder fratræder inden den overførte ferie er holdt, bortfalder retten til efter fratrædelsen at holde mere end 5 ugers ferie i ét ferieår. Feriegodtgørelse for ferie ud over 5 uger udbetales efter reglerne i ferielovens 30, stk. 4. Note: TV 2 DANMARK A/S meddeler skriftligt direktøren for Arbejdsløshedsforsikringen, hvilke personalegrupper der er omfattet af denne aftale. Odense, den 4. august 2015 København, den 4. august 2015 Merete Eldrup TV 2 DANMARK A/S Jens Lethan HK STAT 17

18 NORMALKONTRAKT Ansættelsesaftale er indgået mellem TV 2 DANMARK A/S, Rugaardsvej 25, 5100 Odense C og Medarbejderens navn: Adresse: Postnr. og by: CPR nr. Ansættelsesforholdet er omfattet af overenskomsten mellem TV 2 DANMARK A/S og HK STAT, samt tilhørende husaftaler. 1. Medarbejderen er ansat fra dato: 2. Evt. anciennitet regnes fra dato: 3. Arbejdssted er indtil videre: 4. Arbejdstid: 5. Medarbejderens funktion ved ansættelsen falder inden for: Særlige bestemmelser: I tilfælde af stillings og funktionsændring siden ansættelsen anføres ændringen her: Fra (dato/år) er funktionen aftalt til: 6. Ved ansættelsen udgør basislønnen kr. pr. måned. 7. Det personlige tillæg, som udbetales månedligt bagud med basislønnen, udgør ved ansættelsen pr. måned kr.. Der ydes ulempetillæg og afregnes overarbejde, jf. overenskomstens Medarbejderen er omfattet af en kollektiv pensionsordning. Som bidrag betaler TV 2 11 % og medarbejderen 4 % af den fulde gage. 18

19 9. Eventuelle yderligere vilkår aftalt: 10. Medarbejderen er omfattet af ferieloven. 11. Der optjenes yderligere 1 uges frihed jf. overenskomstens Der optjenes feriefridage i henhold til overenskomstens Protokollat Der ydes løn under orlov i forbindelse med barsel og adoption, jf. overenskomstens For opsigelse gælder de i funktionærlovens fastsatte regler. Har medarbejderen på grund af sygdom oppebåret løn under sygdom i i alt 120 dage inden for et tidsrum af 12 på hinanden følgende måneder, kan medarbejderen, efter en konkret vurdering, opsiges med det i overenskomsten aftalte opsigelsesvarsel, såfremt opsigelsen sker i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage, og mens medarbejderen endnu er syg, jf. funktionærlovens 5, stk Tvivlsspørgsmål kan indbringes for Fagligt Fællesudvalg. 16. På TV 2s intranet har medarbejderen adgang til Personalehåndbogen, der er gældende for ansættelsesforholdet. Heraf følger en tillige en række yderligere vilkår og pligter. Opdateringer og ændringer vil løbende blive foretaget. Odense, den, den TV 2 DANMARK A/S Medarbejderens navn 19

20 Tillæg til normalkontrakt / projektløn. Aftalen er indgået mellem TV 2 DANMARK A/S, Rugaardsvej 25, 5100 Odense C og Medarbejderens navn: Adresse: Postnr. og by: CPR nr. Der er for perioden til aftalt en projektløn på kr. pr. måned jf. overenskomstens 3 (den skriftlige aftale indgået i henhold til overenskomstens 3 indskrives her) Odense, den, den TV 2DANMARK A/S Medarbejderens navn 20

21 Aftale om overførsel af ferie I henhold til overenskomstprotokollat mellem HK STAT og TV 2DANMARK A/S har (medarbejderens navn) indgået aftale med (afdelingens navn) om overførsel af uger(s) ferie fra optjeningsårene 20 eller af uger(s) ferie pr. optjeningsårene fra 20 til 20 (begge år inklusive) For den overførte ferie er følgende i øvrigt aftalt: 1. At ferien skal afholdes i forbindelse med hovedferien i ferieåret Den overførte ferie afholdes fra til år Anden eller supplerende aftale: Aftalen er uopsigelig i perioden og kan kun ændres i enighed. Kopi af den skriftlige ændringsaftale tilgår tillidsrepræsentanten inden underskrift. Denne aftale gælder indtil den overførte ferie er afviklet Alle øvrige vilkår følger protokollat om overførsel af ferie jf. overenskomsten. Dato (Medarbejderens navn) (for afdelingen) 21

Dagbladenes Bureau 6 0.017 20.417 20.817 7 0.187 20.587 20.987 8 0.357 20.757 21.157

Dagbladenes Bureau 6 0.017 20.417 20.817 7 0.187 20.587 20.987 8 0.357 20.757 21.157 Dagbladenes Bureau Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Dagbladenes Bureau og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst om løn- og arbejdsvilkår for journalistiske medarbejdere

Læs mere

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten 1.4.2008 31.3.2011 Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten, 2008-2011 1. Overenskomstens område. Nærværende overenskomst omfatter

Læs mere

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 1: Præambel Overenskomsten omfatter redaktionelt

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Overenskomst. mellem. Foreningen af TV 2-regioner. HK Stat

Overenskomst. mellem. Foreningen af TV 2-regioner. HK Stat Overenskomst mellem Foreningen af TV 2-regioner og HK Stat 2015-2018 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 - Ansættelse... 1 2 - Lønforhold... 2 3 - Projektløn... 3 4 - Arbejdstid... 4 5 - Pension... 5 6 - Ferie og orlov...

Læs mere

Overenskomst. mellem. Dansk Journalistforbund og LandbrugsMedierne

Overenskomst. mellem. Dansk Journalistforbund og LandbrugsMedierne Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og LandbrugsMedierne 1. april 2014-31. marts 2017 1 Mellem LandbrugsMedierne og Dansk Journalistforbund er aftalt nedenstående overenskomst angående journalisters

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder.

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Protokollat Funktionæroverenskomsten mellem DDFF og er fra 1. januar 2003 gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Denne tiltrædelse

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne Overenskomst 2008 2011 mellem Landsforeningen LEV og HK Service Hovedstaden og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnede medlemmer,

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Mediehus Århus for 2010 2012

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Mediehus Århus for 2010 2012 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Mediehus Århus for 2010 2012 1. Overenskomstens dækningsområde Stk. 1. Overenskomsten finder anvendelse på fastansatte medarbejdere ved Mediehus Århus, der

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Standardkontrakten er udarbejdet af KL og FOA - Fag og Arbejde Arbejdsgivers navn, adresse og evt. CVR-nummer (Skal udfyldes) Arbejdstagers navn, adresse og cpr.nr.

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet)

Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Ansættelse 1. Som klinisk lektor kan ansættes overlæger, afdelingslæger

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING 2012 2014 1 Nærværende aftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling er gældende for maskinmænd, maskinister,

Læs mere

Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991

Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991 Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991 1. Da det er ønskeligt, at spørgsmål om løn- og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskomster,

Læs mere

Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne

Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne Forhandlingsprotokollat Mellem underviserne, repræsenteret ved Medarbejderforeningen for medlemmer af Dansk Journalistforbund ansat på

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører)

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016 mellem DANMARKS REDERIFORENING og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Navigatører) (Gældende fra 4. marts 2016 til 31. marts 2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA

Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA 1) Overenskomst mellem PLR og JA 2) Bilag med lønskalaer for landskabsarkitekter 2008 2011 3) Bilag A Arkitekters ansættelse under Overenskomsten 4) Bilag B

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010 Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*.

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. *Skolen er forpligtet til at følge organisationsaftalen for skoleleder, lærere og børnehaveklasseledere. Skolen kan

Læs mere

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T 2014-2017. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S)

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T 2014-2017. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk Internationalt Skibsregister 2014-2017 mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsmekanikere/skibsassistenter) For

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

Hovedaftale mellem DEMKO A/S. AC-organisationerne

Hovedaftale mellem DEMKO A/S. AC-organisationerne Hovedaftale mellem DEMKO A/S og AC-organisationerne 1 Parterne er enige i, at spørgsmål om løn- og ansættelsesvilkår søges løst gennem indgåelse af kollektiv overenskomst. Medarbejdere, som ikke er omfattet

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler BEK nr 166 af 02/03/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j. nr. 152.114.031 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Socialrådgivervikarer 2014/2017 OVERENSKOMST mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Socialrådgiverforening INDHOLD 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 4 2 ARBEJDSTID... 4 3 AFGRÆNSNING

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM DANSK JOURNALISTFORBUND TV2 2015-2018

OVERENSKOMST MELLEM DANSK JOURNALISTFORBUND TV2 2015-2018 OVERENSKOMST MELLEM DANSK JOURNALISTFORBUND OG TV2 2015-2018 - 2 - INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ansættelse 3 2. Lønforhold 3 3. Arb 'dstid 5 4. Nedsat arbejdstid 6 5. Genetillæg 7 6. Pension 8 7. Fehe 8 8. Orlov

Læs mere

Kapitel 1 - Månedslønnede - fastansatte

Kapitel 1 - Månedslønnede - fastansatte Overenskomst Indgået mellem Water and Wellness Holding ApS ("WWH") og FOA - Fag og Arbejde og HK Privat 2015-2017 Overenskomstens område 1 Område Stk. 1. Overenskomsten gælder for: Tekniske servicemedarbejdere,

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionærer

Ansættelseskontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer 1. Undertegnede virksomhed (navn, adresse): Ansætter herved (navn, adresse): 2. Arbejdsstedets beliggenhed: Adresse: Se pkt. 1, første afsnit. 3. Som (stillingsbetegnelse/jobbeskrivelse):

Læs mere

HOVEDAFTALE. mellem. Tele Danmark A/S og LFLS. Tele Danmark A/S

HOVEDAFTALE. mellem. Tele Danmark A/S og LFLS. Tele Danmark A/S 17. oktober 1994 HOVEDAFTALE mellem Tele Danmark A/S og LFLS Denne hovedaftale er indgået mellem Tele Danmark A/S på vegne af Tele Danmark A/S selv, KTAS, Jydsk Telefon A/S, TELECOM A/S, Fyns Telefon A/S,

Læs mere

94.21 O.11 38/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og FMM - Fællesudvalget for musikundervisere inden for musikskoleområdet

94.21 O.11 38/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og FMM - Fællesudvalget for musikundervisere inden for musikskoleområdet Side 1 Hovedaftale mellem KL og FMM - Fællesudvalget for musikundervisere inden for musikskoleområdet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2.

Læs mere

Kort om opsigelse af medarbejdere

Kort om opsigelse af medarbejdere Kort om opsigelse af medarbejdere Medarbejderens opsigelsesvarsel Funktionærer skal opsige deres stilling med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Øvrige medarbejderes opsigelsesvarsler fremgår af

Læs mere

Overenskomst mellem. Dansk Journalistforbund og

Overenskomst mellem. Dansk Journalistforbund og Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Bladfabrikken ApS (TÆT PÅ) 01.10.2017 30.09.2019 1 Dækningsområde 1. Mellem Bladfabrikken ApS og Dansk Journalistforbund er aftalt følgende overenskomst for

Læs mere

Kontrakt Generalsekretær. Amnesty International Danmark Januar 2016

Kontrakt Generalsekretær. Amnesty International Danmark Januar 2016 Kontrakt Generalsekretær Amnesty International Danmark Januar 2016 Parter Der er dags dato indgået ansættelsesaftale mellem: Amnesty International Danmark (i det følgende kaldet AIda) Gammeltorv 8, 1457

Læs mere

Hovedaftale mellem Kooperationen og Landsorganisationen i Danmark. Principudtalelse

Hovedaftale mellem Kooperationen og Landsorganisationen i Danmark. Principudtalelse Hovedaftale mellem Kooperationen og Landsorganisationen i Danmark Principudtalelse Den kooperative ide og virksomhedsform har spillet en vigtig rolle i den danske arbejderbevægelses udvikling. Derfor har

Læs mere

Arbejdstid følger den arbejdstid, der er gældende inden for pågældende virkeområde.

Arbejdstid følger den arbejdstid, der er gældende inden for pågældende virkeområde. 3.78.8 Ansættelsesvilkårsaftale for Butiksfunktionærer Mellem Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening og Butiksfunktionærgruppen (BF) under Danmarks Leder Organisation (DLO) 2010-2012 1 Dækningsområde

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2005 Cirkulære af 15. september 2005 Perst. nr. 048-05 PKAT nr. J.nr. 05-524-66 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

D I S - O V E R E N S K O M S T 2010/2012. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S

D I S - O V E R E N S K O M S T 2010/2012. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S D I S - O V E R E N S K O M S T 2010/2012 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (Skibsmaskinister) For skibe registreret

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger. Afsnit I.

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger. Afsnit I. Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2002 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 2. juli

Læs mere

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 OVERENSKOMST for rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere & tekniske serviceledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KAPITEL 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 1. OMRÅDE...

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2003 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne indgik den 2.

Læs mere

Stk. 3 Overenskomsten gælder ansættelsesforhold, hvor den ansatte virker i Danmark bortset fra Grønland og Færøerne.

Stk. 3 Overenskomsten gælder ansættelsesforhold, hvor den ansatte virker i Danmark bortset fra Grønland og Færøerne. Overenskomst mellem DANSKE ARK og Konstruktørforeningen pr. 1. april 2008 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Konstruktørforeningen

Læs mere

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Denne vejledning beskriver de forhold, som skal fremgå af ansættelseskontrakten og de forhold, som

Læs mere

Overenskomst mellem DFDS A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling for Vikarer i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS)

Overenskomst mellem DFDS A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling for Vikarer i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Overenskomst mellem DFDS A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling for Vikarer i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Gældende for perioden 1. marts 2012 til 29. februar 2016 Nærværende

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet Virksomheden ) og [lederens navn]

Læs mere

Lærlingeoverenskomst. mellem. HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA. Fagligt Fælles Forbund 3F. vedrørende

Lærlingeoverenskomst. mellem. HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA. Fagligt Fælles Forbund 3F. vedrørende Lærlingeoverenskomst mellem HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA og Fagligt Fælles Forbund 3F vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet 2007-2010 Varenummer 3068 Indholdsfortegnelse

Læs mere

I bestemmelsens stk. 2 ændres ordlyden, samt mindstebetalingssatserne for løn og genetillæg, således at det fremgår at:

I bestemmelsens stk. 2 ændres ordlyden, samt mindstebetalingssatserne for løn og genetillæg, således at det fremgår at: Danske Mediers Arbejdsgiverforening Orientering nr. 20/2010 Løn- og arbejdsforhold 23. april 2010 Overenskomstfornyelse 2010 - Budoverenskomsten for Provinsen Den 9. marts 2010 blev der mellem Fagligt

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2012-2014

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2012-2014 OVERENSKOMST om løn- og arbejdsforhold i urmagerfaget 2012-2014 mellem Urmagernes Arbejdsgiverforening og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne 2 3 Indholdsfortegnelse Ansættelsesforhold:...6 Arbejdstid:...6

Læs mere

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S OG AKADEMIKER- ORGANISATIONERNE

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S OG AKADEMIKER- ORGANISATIONERNE VERENSKOMST KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S OG AKADEMIKER- ORGANISATIONERNE OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem Københavns Lufthavne A/S (CPH) og Akademikerorganisationerne DI nr. 794561 2014 2017 Københavns

Læs mere

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for chefoptikere/forretningsbestyrere mellem F. A. Thiele A/S og Serviceforbundet / Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne 1. april 2014-1.

Læs mere

Overenskomst. mellem. Dansk Journalistforbund. Fødevareforbundet NNF

Overenskomst. mellem. Dansk Journalistforbund. Fødevareforbundet NNF Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Fødevareforbundet NNF 1. okt. 2012 30. sept. 2017 1: Præambel Overenskomsten omfatter fastansatte medarbejdere, der udfører redaktionelt arbejde, digitalt

Læs mere

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 3.4.18 1991 Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 2 Indhold Side Overenskomstens område... 3 Ansættelse... 3 Løn... 3 Lønanciennitet... 4 Pension... 4 Lønberegning,

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag. For Viborg Privathospital 2014-2017

Samlet overenskomstgrundlag. For Viborg Privathospital 2014-2017 Samlet overenskomstgrundlag For Viborg Privathospital 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1... 5 Fælles bestemmelser... 5 1 - Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling.

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling. Nærværende overenskomst er omfattet af den til enhver gældende Sømandslov og omfatter al sejlads med færgeselskabets skibe. For fastansatte gælder funktionærlovens bestemmelser. Til brug for lønberegningen

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse]

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse] Mellem undertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer]

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Hovedaftale. mellem. Hovedstadens Sygehusfællesskab. Det Kommunale Kartel/Statsansattes Kartel

Hovedaftale. mellem. Hovedstadens Sygehusfællesskab. Det Kommunale Kartel/Statsansattes Kartel Hovedaftale mellem Hovedstadens Sygehusfællesskab og Det Kommunale Kartel/Statsansattes Kartel Indholdsfortegnelse Bemærkninger til Hovedaftale mellem Hovedstadens Sygehusfællesskab og Det Kommunale Kartel/Statsansattes

Læs mere

Overenskomst 2012. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagforening

Overenskomst 2012. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagforening Overenskomst 2012 Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagforening Indholdsfortegnelse 1 - Overenskomstens parter 1 2 - Dækningsområde 1 3 - Samarbejdsaftale og Aftaler om samarbejde og trivsel

Læs mere

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne Denne hovedaftale er indgået mellem Post Danmark A/S og de AC-organisationer, der ved underskrift har tilsluttet sig hovedaftalen. Ved parterne

Læs mere

HK/Privat og Dansk Tandlægeforening

HK/Privat og Dansk Tandlægeforening HK/Privat og Dansk Tandlægeforening Obligatorisk ansættelseskontrakt for tandklinikassistenter i privat praksis 1 af 5 ANSÆTTELSESBREV Mellem klinikassistent Adresse Cpr-nr. og Tandlæge Arbejdsstedet adresse

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage FINANSMINISTERIET Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 1999 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

Overenskomst mellem FRILUFTSRÅDET og AC-organisationerne

Overenskomst mellem FRILUFTSRÅDET og AC-organisationerne Overenskomst mellem FRILUFTSRÅDET og AC-organisationerne 1 Dækningsbestemmelse Overenskomsten omfatter gruppen af akademikere og bachelorer i Friluftsrådet, der er ansat i henhold til ansættelsesbrev og

Læs mere

Mellem Prima Vista/Subline og Dansk Journalistforbund er der dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE

Mellem Prima Vista/Subline og Dansk Journalistforbund er der dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE Mellem Prima Vista/Subline og Dansk Journalistforbund er der dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE 1. RAMMEAFTALENS FORMÅL OG OMRÅDE 1.01 Formålet med rammeaftalen er at sikre ansatte og A-lønnede og

Læs mere

Ansættelseskontrakt for højskolelærere

Ansættelseskontrakt for højskolelærere Folkehøjskolernes Forening i Danmark og Højskolernes Lærerforening Ansættelseskontrakt for højskolelærere 1. Parterne Undertegnede højskole (som er arbejdsstedet) Navn Adresse CVR Telefon ansætter herved

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag. For Privathospitalet Skørping 2014-2017

Samlet overenskomstgrundlag. For Privathospitalet Skørping 2014-2017 Samlet overenskomstgrundlag For Privathospitalet Skørping 2014-2017 Indhold Kapitel 1... 5 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede... 7

Læs mere

Kapitel 1. Lovens område

Kapitel 1. Lovens område Landstingslov nr. 10 af 12. november 2001 om ferie Kapitel 1. Lovens område 1. Alle lønmodtagere i privat eller offentlig tjeneste har ret til ferie og feriegodtgørelse eller løn under ferie efter reglerne

Læs mere

Danske Mediers Arbejdsgiverforening Overenskomstforhandlinger 2010 Fagligt Fælles Forbund Budoverenskomsten for Provinsen.

Danske Mediers Arbejdsgiverforening Overenskomstforhandlinger 2010 Fagligt Fælles Forbund Budoverenskomsten for Provinsen. Protokollat Ved afsluttende forhandlinger i Forligsinstitutionens regi har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Fagligt Fælles Forbund og

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag

Samlet overenskomstgrundlag Samlet overenskomstgrundlag For Ciconia Aarhus Privathospital 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. Dansk Metal

OVERENSKOMST. mellem. Dansk Metal 2014 OVERENSKOMST mellem DR og Dansk Metal Indholdsfortegnelse: 1. Ansættelse m.v.... 3 2. Prøvetid... 3 3. Løn... 4 4. Jobløn... 5 5. Deltidsansættelse... 5 6 Tidsbegrænset ansættelse... 6 7. Pension...

Læs mere

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

Personalejura og Arbejdsgiverrollen. LUP Personalejura, 20. okober 2009 Skarrildhus

Personalejura og Arbejdsgiverrollen. LUP Personalejura, 20. okober 2009 Skarrildhus Personalejura og Arbejdsgiverrollen Program Arbejdsretlige regler Ansættelse, løn og kontrakter Sygdom Barsel Ferie Samarbejdsvanskeligheder Advarsel, opsigelse, bortvisning PLA Stiftet 1. januar 2003

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

Gældende for perioden 1. oktober 2008 til 30. april 2010. 1. - Ansættelse og Opsigelse

Gældende for perioden 1. oktober 2008 til 30. april 2010. 1. - Ansættelse og Opsigelse (midlertidig) Overenskomst mellem DFDS A/S og Dansk Sø-Restaurations Forening for menigt Cateringpersonale i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Gældende for perioden 1. oktober

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag for Privathospitalet Aros 2014-2017

Samlet overenskomstgrundlag for Privathospitalet Aros 2014-2017 Samlet overenskomstgrundlag for Privathospitalet Aros 2014-2017 Indhold Kapitel 1 Fælles bestemmelser... 4 1 Overenskomstens område... 4 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede... 6 3 Ansættelse...

Læs mere

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. Gældende fra 1.

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. Gældende fra 1. DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling Gældende fra 1. april 2012 SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore A/S Maritimt vikar- og

Læs mere

DIS-SÆROVERENSKOMST (specialskibe) 2010-2012. mellem REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE. METAL SØFART (skibsassistenter)

DIS-SÆROVERENSKOMST (specialskibe) 2010-2012. mellem REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE. METAL SØFART (skibsassistenter) DIS-SÆROVERENSKOMST (specialskibe) 2010-2012 mellem REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE og METAL SØFART (skibsassistenter) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere