Vedtægter for den almennyttige selvejende institution Rodbjerggaard (CVR-Nr )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for den almennyttige selvejende institution Rodbjerggaard (CVR-Nr. 33680864)"

Transkript

1 Vedtægter for den almennyttige selvejende institution Rodbjerggaard (CVR-Nr ) 1 Rodbjerggaard er en selvejende institution med hjemsted i Vejle Kommune, omfattende ejendommen Rodbjerggaard, Vorkvej 73, 6040 Egtved, matrikel nr. 4i og 39a, Vork by, Vork. 2 Institutionens formål er: - At eje, udleje, vedligeholde og forbedre ejendommens bebyggelse med tilhørende lejrplads og naturarealer med skovskrænter og engarealer i Vejle Ådal. - At fungere som et støttepunkt for friluftslivet i naturen omkring Vejle Ådal med formidling og overnatning. Institutionens virksomhed er almennyttig og udøves i overensstemmelse med formål og arbejdsgrundlag for Sct. Georgs Gilderne i Vejle Kommune såvel til gavn for det børne- og ungdomsarbejde, der i Vejle og omegn primært udøves af ungdomsorganisationer tilknyttet Verdensspejderforbundene eller organisationer, hvis arbejde kan sidestilles hermed, som til sikring og forbedring af de naturmæssige værdier på ejendommen. Institutionens økonomiske grundlag er de ubehæftede aktiver, som er blevet overdraget institutionen i forbindelse med institutionens oprettelse af Sct. Georgs Gilderne i Vejle Kommune og den nationale støtteforening Rodbjerggaards Venner, og udgøres af den i 1 nævnte kursusejendom og lejrplads med tilhørende areal, inventar og tilkøbte eller lejede rettigheder samt penge og værdipapirer jf. vedlagte åbningsbalance pr. yy. yyy Endelig version/hmj/ Side 1

2 Institutionen ledes af en bestyrelse på 6 personer udpeget på årsmødet således: 2 bestyrelsesmedlemmer blandt de indstillede fra Sct. Georgs Gilderne i Vejle Kommune 2 bestyrelsesmedlemmer blandt de indstillede fra støtteforeningen Rodbjerggaards Venner 2 bestyrelsesmedlemmer blandt de indstillede fra andre bidragydende støtteorganisationer, herunder foreninger, institutioner og virksomheder. Bestyrelsesmedlemmerne og deres suppleanter vælges på årsmødet for en periode af 2 år, således at 1 bestyrelsesmedlem fra henholdsvis Sct. Georgs Gilderne i Vejle Kommune, Rodbjerggaards Venner samt andre bidragydende støtteorganisationer Sct. Georgs Gilderne i Danmark er på valg i lige år, og de øvrige 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. Genvalg kan finde sted. Umiddelbart efter hvert årsmøde konstituerer bestyrelsen sig selv med formand, kasserer og sekretær. 4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af dens medlemmer deriblandt formanden er til stede, og dens beslutninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed. I bestyrelsen har hvert bestyrelsesmedlem 1 stemme. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, samt forestår uddelegering af særlige ansvarsområder til bestyrelsesmedlemmerne. Bestyrelsen holder møde så ofte formanden finder det nødvendigt, dog mindst 2 gange årligt, eller når begæring herom fremsættes af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer. Indkaldelse til bestyrelsesmøde skal være vedlagt dagsorden. Bestyrelsens beslutninger indføres i institutionens forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende, og der udsendes referat af bestyrelsesmøderne til alle bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er ulønnet, men udgifter kan dækkes. 5 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionens anliggender og er ansvarlig for, at den administreres i overensstemmelse med nærværende vedtægter og årsmødets beslutninger.. Bestyrelsen fastsætter ordensregler for brug af bygninger, lokaler, lejrplads og arealer og overvåger, at bygninger og arealer anvendes på forsvarlig måde. Bestyrelsen kan, hvis det skønnes formålstjenligt, nedsætte og ophæve udvalg med bestemte opgaver, ligesom bestyrelsen kan udpege en tilsynsførende. Denne kan deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret. Bestyrelsen er ansvarlig for, at institutionens frie midler til enhver tid er anbragt på betryggende vis i et pengeinstitut eller offentligt noterede værdipapirer. Eventuelle værdipapirer noteres på institutionens navn. Tilknytning af nye støtteorganisationer til institutionen skal godkendes af bestyrelsen. Endelig version/hmj/ Side 2

3 Ordinært årsmøde afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Alle årsmøder indkaldes skriftligt/ til bidragydende støtteorganisationer, med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden og vedlagt revideret og underskrevet regnskab samt forslag til budget for kommende kalenderår. 6 Dagsorden for det ordinære årsmøde: 1. Registrering af fremmødte bidragydende støtteorganisationer. 2. Valg af dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. 3. Bestyrelsens beretning om institutionens drift og aktivitet i det forløbne år. 4. Fremlæggelse af årsregnskab. 5. Drøftelse af indkomne ideoplæg og initiativer fra bestyrelsen. 6. Fremlæggelse af budget, herunder udlejningstakster, støtteindskud og årligt støttebidrag for det først kommende kalenderår. 7. Meddelelser om indstillede til valg fra henholdsvis Sct. Georgs Gilderne i Vejle, Rodbjerggaards Venner og andre bidragydende organisationer. Er der på årsmødet ikke indstillede til de ledige bestyrelsespladser, er bestyrelsen selvsupplerende. 8. Valg af ene bestyrelsesmedlem og dennes suppleant blandt de indstillede fra henholdsvis Sct. Georgs Gilderne i Vejle Kommune, Rodbjerggaards Venner samt andre bidragydende organisationer (i lige år). Valg af andet bestyrelsesmedlem og dennes suppleant blandt de indstillede fra henholdsvis Sct. Georgs Gilderne i Vejle Kommune, Rodbjerggaards Venner samt andre bidragydende organisationer (i ulige år). 9. Valg af revisor for et år. 10. Eventuelt. Alle ideoplæg skal være formanden skriftligt i hænde senest 2 uger før årsmødet. Disse udsendes sammen med initiativer fra bestyrelsen til de bidragydende støtteorganisationer senest 1 uge før årsmødet. På årsmødet har hver fremmødt bidragydende støtteorganisation 1 stemme. De enkelte valg afgøres ved simpel stemmeflerhed. Skriftlig afstemning skal finde sted såfremt blot 1 af de tilstedeværende bidragydende støtteorganisationer ønsker det. Årsmødets valg indføres i en protokol. Protokollen underskrives af dirigenten. Der føres tillige referat af årsmødet, referatet godkendes på efterfølgende bestyrelsesmøde. Det godkendte referat med trufne beslutninger udsendes til de bidragydende støtteorganisationer. Institutionens regnskab følger kalenderår. Den på årsmødet valgte revisor må ikke være medlem af bestyrelsen. Ekstraordinært årsmøde kan indkaldes af 2/3 af bestyrelsen eller minimum 20 % af de bidragydende støtteorganisationer med 3 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden for de punkter, der ønskes behandlet. Endelig version/hmj/ Side 3

4 7 Institutionens indtægter tilvejebringes ved: - Primært udlejning og aktiviteter i forbindelse hermed iht. 2. Der skal i hvert tilfælde oprettes særskilt lejeaftale. - Bidrag fra støtteorganisationer herunder indskud og kontingent - Fondsmidler, gaver og legater, herunder testamentariske, fra støtteorganisationers medlemmer og andre - Afkast af formuen. Eventuelt overskud ved udlejning og aktiviteter tilfalder institutionen og kan henlægges til imødegåelse af fremtidige års eventuelle underskud, og i øvrigt til bedste for institutionen, for eksempel til byggeforanstaltninger, udvidelser og lignende. 8 Institutionen tegnes af formand og kasserer i forening eller ved forfald af en af disse af formand eller kasserer i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. Til køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves dog mindst 5 bestyrelsesmedlemmers underskrift. Til at varetage den daglige forretningsgang kan der meddeles prokura til de enkelte bestyrelsesmedlemmer indenfor deres ansvarsområde. Der påhviler ikke støtteorganisationerne nogen hæftelse for de institutionen påhvilende forpligtelser. 9 Nærværende vedtægter kan foreslås ændret efter vedtagelse med 2/3 flertal blandt bestyrelsens medlemmer. Vedtægtsændringer skal for at være gyldige bekræftes med 2/3 flertal af et efterfølgende årsmøde. 10 Institutionens nedlæggelse kan kun ske efter forslag fra mindst 5 bestyrelsesmedlemmer. Beslutningen om nedlæggelse skal for at være gyldig vedtages på et årsmøde med 2/3 flertal blandt de bidragydende støtteorganisationer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til med 3 ugers varsel at indkalde til et nyt årsmøde, på hvilket beslutning om nedlæggelse kan vedtages af mindst halvdelen af de fremmødte bidragydende støtteorganisationer. I tilfælde af institutionens ophør foretager bestyrelsen en likvidation, og den ved likvidationen forekomne formue tilfalder spejderrelateret, humanitært og socialt arbejde i Vejle og omegn i overensstemmelse medvedtægterne for Sct. Georgs Gildernes humanitære Pengetank med hjemsted i Vejle efter det sidst indkaldte årsmødes beslutning. Endelig version/hmj/ Side 4

5 Vedtaget på stiftende årsmøde, Rodbjerggaard den zz. zzz Dirigent: (sign.).. _ 1. Sct. Georgs Gilde i Vejle 2. Sct. Georgs Gilde i Vejle _ 3. Sct. Georgs Gilde i Vejle Egtvedpigens Sct. Georgs Gilde Rodbjerggaards Venner _ Rodbjerggaards Venner Endelig version/hmj/ Side 5

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Skolens navn er: Diakonhøjskolen i Århus. 1.2. Diakonhøjskolen er en uafhængig og selvstændig undervisningsinstitution. 1.3. Diakonhøjskolen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps 1 V E D T Æ G T E R for Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps Selskabets navn, hjemsted og formål: 1 Selskabets navn er SELSKABET TIL UDVIKLING AF SDR. FELDING OG OMEGN APS. Selskabets hjemsted

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING

VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING 1 Foreningens navn er Sæby Erhvervsforening, som er en forening med hjemsted i Sæby og omegn. tidligere Sæby kommune 2 Foreningens formål er gennem en indsats for samarbejde

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF 1 - Identifikation: Ry Biograf er en selvejende institution med hjemsted på Kyhnsvej 4, 8680 Ry. 2 - Formål: Institutionens formål er at drive biograf med forevisning af et bredt udsnit af såvel danske

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION. "Horsens Badminton Hal

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION. Horsens Badminton Hal FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION "Horsens Badminton Hal 1 1 INSTITUTIONENS NAVN OG HJEMSTED: 1.1. Institutionens navn er Horsens Badminton Hal, der er en selvejende institution. 1.2.

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE Vedtægter for Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE 2 1 - Hjemsted og formål Gerlev Idrætshøjskole er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Gerlev, Slagelse Kommune. Institutionen

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme Matr.nr. : 63-e,63-f,63-g,63-h,63-i,63-k,63-l 63-m,63-n,63-o,63-p og 63-q Anmelder Ejerlav : Nr. Uttrup By, Hvorup Kommune : Aalborg Region : Nordjylland Tlf. 98 24 75 11 Sagnr. 32418 BO603-12 D E K L

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Østbirk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere