Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub"

Transkript

1 Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5

2 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er stiftet den 4. April Foreningens formål Foreningens formål er at fremme interessen for aktivitet og motion i det kystnære område i Thy. Discipliner indenfor kystlivredning, svømning, vandsport, førstehjælp og andre beslægtede aktiviteter er blandt klubbens idrætsgrene. Gennem sommerferieaktiviteter og arrangementer i løbet af året at styrke kammeratskab, klubånd og udbredelse af kystlivredningen som en helseforebyggende og livreddende idrætsgren og interesse. Skabe tilknytning og værdsættelse af lokalområdet ved at give bedre muligheder for at benytte de særlige naturressourcer i form af strand og hav. Etablere samarbejde på tværs af foreninger, organisationer og lignende med samme eller relaterede mål. Samarbejde som kan vise Thy udadtil samt bringe nyt til Thy. Bidrage og støtte op om badesikkerhed og badekultur på kysten af Thy og skabe positiv værdi i lokalorådet. 3 Tilhørsforhold Foreningen er medlem af DGI Nordjylland og Dansk Svømme-union (DSU) under Danmarks Idræts Forbund (DIF), og tilslutter sig disses vedtægter. Herudover kan foreningen tilslutte sig andre forbund, interesse organisationer m.v. efter en generalforsamlingsbeslutning. 4 Medlemmers rettigheder, pligter og kontigent Som medlem kan optages enhver, som melder sig ind i foreningen ved, at deltage og gennemfører et introduktionsforløb, samt vedkender sig foreningens vedtægter. Som støtte og passivt medlem kan optages enhver med tilknytning til foreningen. Klubbens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves helårligt (1. April), forud og pr. indbetalingskort til bankkonto. Stk. 8 Stk. 9 Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftlig til klubbens kasserer og senest 14 dage før et kalenderårs udløb, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til klubben frem til den dag, hvorfra udmeldingen har virkning. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse. Et medlem kan ekskluderes, hvis en enig bestyrelse finder grund dertil. Det er det ekskluderede medlems ret at få sin eksklusion prøvet på førstkommende generalforsamling i foreningen. Når et medlem er i kontingentrestance kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel ekskludere vedkommende. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få en meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingen afholdes, ligesom pågældende har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen. Generalforsamlingen beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som ved ændring af klubbens vedtægter, jfr Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion. Desuden kan ingen der er i kontingentrestance deltage i klubbens arrangementer eller stævner. Ingen, der på grund af kontingentrestance er udelukket fra klubben, kan optages igen som medlem, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben. Side 2 af 5

3 5 Generalforsamlingen (GF) Stk. 8 Stk. 9 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun den kan vedtage, ændre eller ophæve vedtægterne. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert kalender år indenfor tidsrummet 1/1 til 1/10. Indkaldelse sker ved opslag på foreningens hjemmeside og udsendt nyhedsbrev pr. mail senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse. Forslag til at indkaldelse skal indeholde dagsorden, mødetid og sted. Budgetforslag, regnskab og indkomne forslag kan udleveres ved henvendelse til formand 8 dage før GF eller via foreningens hjemmeside 8 dage før. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen eller revisor i foreningen. For den ordinære generalforsamling gælder der følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Indkomne forslag. 5. Fremlæggelse af budgetforslag og fastsættelse af kontingent. 6. Valg af bestyrelse, revisor og revisorsuppleant. 7. Eventuelt. Forslag fra medlemmerne eller sager der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Et medlem tegner kun én stemmeret, uanset hvor mange familiemedlemmer der deltager i foreningens aktiviteter. Støttemedlemmer har taleret, men ikke stemmeret. Afstemning sker ved håndsoprækning, dog kan denne også ske skriftligt, når mindst 5 medlemmer eller bestyrelsen måtte ønske det. 0 Medlemmerne kan lade sig repræsentere på generalforsamlingen ved skriftlig fuldmagt. Ingen befuldmægtiget kan repræsentere mere end én stemme der skal være godkendt af dirigenten. 1 Til vedtægtsændringer fordres det, at mindst 2/3 af medlemmerne er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af disse stemmer for ændringen. Blanke stemmer regnes for ikke afgivne. Er 2/3 af medlemmerne ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget i øvrigt vedtages med 2/3 af de repræsenterede stemmer, skal der inden 4 uger afholdes ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes med mindst 8 dages varsel. Denne generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte, og vedtagelser kan ske, når mindst 2/3 af disse slemmer for ændringen. 2 De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sager indføres i foreningens protokol, der underskrives af såvel dirigenten, som de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 6 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen måtte skønne det formålstjenligt, eller når mindst 1/4 af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt ønske herom bilagt forslag til dagsorden. Bestyrelsen er herefter forpligtet til inden 4 uger at afholde ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes med mindst 8 dages varsel. Den ekstraordinære generalforsamling er kun gyldig, såfremt 3/4 af de medunderskrevne er mødt frem. De af den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling trufne beslutninger, samt beslutninger der, i henhold til nærværende vedtægter måtte vedtages af bestyrelsen, er gældende for medlemmer, indtil de lovligt Side 3 af 5

4 måtte ændres i henhold til vedtægterne, og eventuel indbringelse af trufne beslutninger for DSU (DIF) har ikke opsættende virkning. 7 Bestyrelsen Bestyrelsen består af indtil 9 og mindst 3 medlemmer som er formand, næstformand og kasserer. Formand og kasserer vælges for 2 år af gangen. Tilsvarende gælder for 3 af de øvrige medlemmer. De resterende 4 medlemmer vælges for ét år ad gangen. Revisor og revisorsuppleant vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Som bestyrelsesmedlem kan vælges ethvert medlem, som er fyldt 18 år. Af de 5, der vælges for 2 år ad gangen, er de 3 på valg på lige år, mens de øvrige 2 er på valg på ulige år. De resterende 4 er på valg hvert år. Der kan ud over nævnte bestyrelse vælges en ungdomsrepræsentant, som har møde- og taleret, men ikke stemmeret i bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig selv, fastsætter selv sin forretningsorden og fører protokol over forhandlingerne og de af bestyrelsen trufne beslutninger. Protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen et berettiget til, under ansvar overfor generalforsamlingen, i fornødent omfang at engagere lønnet hjælp, f.eks. instruktører og lignende. Det påhviler bestyrelsen at tegne en lovpligtig ansvarsforsikring for medlemmerne. Hvervet som bestyrelsesmedlem og revisor er ulønnet, dog ydes der godtgørelse for udlæg og omkostninger forbundet med foreningens arbejde og drift, herunder telefonudgifter og lignende. 8 Bestyrelsens arbejde Stk.1 Bestyrelsen repræsenterer foreningen som sådan og leder og bestyrer dennes anliggender, herunder dens formue. Bestyrelsens medlemmer forpligter foreningen på gyldig måde, og med bindende virkning ved deres underskrift mindst 2 i forening. Ved almindelig ekspedition underskriver formanden på bestyrelsens vegne. Bestyrelsesmøder afholdes, så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede og enige. Hvor lovene intet foreskriver, træffer bestyrelsen afgørelse under ansvar for generalforsamlingen. 8 Tegningsregler og hæftelse Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening.ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. 9 Regnskabet Kassereren modtager foreningens indtægter og betaler foreningens ordinære udgifter. Ekstraordinære udgifter skal godkendes af bestyrelsen. Kassereren fører et af bestyrelsen autoriseret regnskabssystem samt en medlemsfortegnelse. Kassereren kan underskrive alle kvitteringer. Kassebeholdningen, udover kr. 500,00, skal henstå på konto i pengeinstitut. Beløb der er henlagt til indkøb af materiel kan henstå på en konto med opsigelse. Denne konto skal være klausuleret således, at kun formanden eller en af bestyrelsen bemyndiget person kan hæve. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Kassereren indkalder til revisionsmøde senest 15. april, hvorefter det reviderede regnskab forelægges den samlede bestyrelse til underskrift. Side 4 af 5

5 10 Foreningens opløsning Opløsning af foreningen kan kun vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, når mindst 3/4 af medlemmerne ønsker det og stemmer for. I tilfælde af foreningens opløsning skal midler og materiel tilfalde almennyttige formål efter afsluttende generalforsamlings beslutning. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling 4. April Side 5 af 5

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Sammenligning af vedtægterne.

Sammenligning af vedtægterne. Sammenligning af vedtægterne. Gamle Vedtægter 1. Foreningens navn er grundejerforeningen "Kvaglund". Dens område er de i den af Esbjerg Kommune udarbejdede byplanvedtægt nr. 24 (med tillæg) udlagte parcelhusområde

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN Formand: Kasserer: Sekretær: Mario See Strandgården Øst 33, 4300 Holbæk Jonna S. Rives Turesensgade 6, 4. t.v., 1368 Kbh. K Linda Søstrup Andersen Stenhusparken 9, 4300 Holbæk VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1.

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Arne Binslev Himmerlandsgade 109 Postboks 140 9600 Aars L. Aarup Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Foreningens

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er HØJBY SKYTTE- & GYMNASTIKFORENING (Højby S & G) og foreningen er hjemmehørende i Odense kommune. Foreningen er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013.

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. 1. Navn, hjemsted og adresse. Klubbens navn er Aalborg Studenternes Idrætsforening fork. AASI (Student

Læs mere