Pas på dig selv og dine gæster

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pas på dig selv og dine gæster"

Transkript

1 TEKNIK-SERVICE Pas på dig selv og dine gæster God forebyggelsesadfærd i svømme- og idrætshaller

2 Indhold Forord 3 Sundhedsmæssige gener i hallerne det ved vi 4 God forebyggelsesadfærd hvad er det? 6 Vandbehandling 8 Luftkvalitet og indeklima 11 Rengøring 14 Tunge løft 19 Politisk ansvarlig: Reiner Burgwald Redaktion: Jeanette Sandberg Bossen og Stinus Fly Illustration: Jørgen Stamp Produktion: Grafisk Team og FOAs trykkeri TS_Pas på dig selv og dine gæster_21x21_

3 PAS PÅ DIG SELV OG DINE GÆSTER FOA 3 Forord Egentlig har der altid været et særligt arbejdsmiljø forbundet med at arbejde i svømme- og idrætshaller både for ledelsen og for medarbejderne. Der er bl.a. særlige forhold omkring indeklimaet, som både medarbejdere og borgere skal befinde sig i, når de er i hallerne. Alligevel kan det ikke siges for ofte, at der skal gøres alt, hvad der er muligt for at sikre, at de gener, der opstår ved at være i hallerne, er så små som mulige. Der er skrevet mange vejledninger og pjecer om håndtering af kemikalier, hygiejne, vandbehandling, rengøring m.m.. Alle retter sig mod at skabe et bedre arbejdsmiljø. Denne pjece bygger bl. a. på en under søgelse blandt FOAs medlemmer inden for bade- og idrætsområdet. Medlemmerne har svaret, at de primære gener, de har i forhold til arbejde i hallerne, handler om muskel- og skeletbesvær, hudog vejrtrækningsproblemer samt hovedpine. Pjecen handler altså om at undgå disse helbredsgener. Den kommer med anbefalinger til, hvordan man både som arbejdsplads og som medarbejdere kan minimere generne. Pjecen introducerer begrebet god forebyggelsesadfærd, som fokus på hvordan arbejdspladserne og medarbejderne bedst muligt kan have en adfærd, der kan forebygge generne i hallerne. God læse- og arbejdslyst Reiner Burgwald Sektorformand

4 4 FOA PAS PÅ DIG SELV OG DINE GÆSTER Sundhedsmæssige gener i hallerne det ved vi En medlemsundersøgelse FOA har foretaget i 2014 har vist, at de hyppigeste sundhedsmæssige gener, medarbejderne oplever som en konsekvens af arbejdet i hallerne, er: smerter i lænden eller andre dele af bevægeapparatet tilbagevendende hovedpine hudproblemer (eksempelvis kløe, røde knopper, røde plamager, tør og revnet hud eller små vandblærer) problemer med åndedrættet/ vejrtrækningsproblemer (hoste, astma, irritation i luftveje og lunger og lignende). I forlængelse af undersøgelsen blandt bade- og idrætsassistenter har FOA bedt Teknologisk Institut udarbejde en rapport, som sætter fokus på flere af disse arbejdsmiljøproblemer. Smerter i lænden og andre dele af bevægeapparatet skyldes mange gange, at hallerne ikke er udstyret med de rette redskaber eller at indretningen ikke gør det muligt for medarbejderne at flytte rundt på hallernes forskellige udstyr på forsvarlig vis. De sundhedsmæssige konsekvenser kan være alt fra ømhed til kroniske smerter, og det er derfor helt afgørende, at der fo kuseres på, hvordan hallerne kan indrettes med disse arbejdsmiljøproblemer for øje. Tilbagevendende hovedpine, hudproblemer samt problemer med åndedrættet kan skyldes mange forskellige faktorer. En af de hyppigste årsager til hovedpine og åndedrætsbesvær skyldes dårlig vandbehandling i svømmehallerne, eller dårlig udluftning i både tør- og svømmehaller. Mange af ovenstående problemer er forbundet. En forkert procedure og håndteringen af det ene område kan gå ud over det andet. Hvis der ikke er den rette mængde klor i vandet, kan det fx medføre dårlig indeklima i hallen. Derfor er det vigtigt, at der eksisterer nogle let tilgængelige men alligevel dækkende anbefalinger på området.

5 PAS PÅ DIG SELV OG DINE GÆSTER FOA 5 Der kan være andre gener forbundet med at arbejde i hallerne, men de nævnte gener er dem FOA-medlemmerne har anført som værende de primære. Undersøgelsen har også vist, at langt de fleste tror, at generne skyldes forhold på arbejdet, og at der er en oplevelse af, at de forsvinder, når vedkommende holder fri i længere tid. Læs mere Vejledninger om godt arbejdsmiljø i svømme- og idrætshaller. Branchevejledning om godt arbejdsmiljø i svømmehallen Arbejdsmiljøhåndbog for idræts- og sportsanlæg

6 6 FOA PAS PÅ DIG SELV OG DINE GÆSTER Luft og indeklima Vandbehandling God forebyggelsesadfærd God forebyggelsesadfærd i hallerne handler i store træk om at indføre daglige rutiner og forholdsregler, der nedsætter risikoen for fysiske eller psykiske gener i forbindelse med arbejdet. Her er det afgørende, at der sættes fokus på de oplevede negative konsekvenser ved arbejdet, handlingerne der fører til disse, og at der efterfølende sættes ind overfor de negative konsekvenser. God forebyggelsesadfærd er et tredelt ansvar. Ledelsen skal sørge for, at hallerne overholder de lovmæssige krav, hvilket er krav om at arbejdsmiljøet, udstyr, procedurer osv. er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Samtidig skal ledelsen sørge for, at medarbejderne er instrueret i procedurerne og korrekt anvendelse af udstyret. Medarbejderne skal overholde de udstukne regler og procedurer og samtidig bidrage til at minimere risikoen for unødig fare de steder, det kan lade sig gøre. Derudover har gæsterne/brugerne af hallerne også et ansvar for, at der ageres på en forsvarlig måde i brugen af hallerne.

7 PAS PÅ DIG SELV OG DINE GÆSTER FOA 7 Rengøring Tunge løft hvad er det? Ledelsen og medarbejderne skal derfor være med til at informere om og håndhæve de regler, der er for gæsternes brug af hallerne. For at alt dette kan lade sig gøre, er det vigtigt, at der samarbejdes, og at der er en fælles forståelse af nødvendigheden af, at disse regler overholdes. Hvis det alene gøres af tvang uden bevidstheden om, hvad risikoen er, risikerer man, at der ikke sker en varig adfærdsændring. God forebyggelsesadfærd handler derfor ikke alene om korrekt implementering af regler og procedurer, men hviler i høj grad på, at kulturen og bevidstheden ændres de steder, hvor adfærden ikke er med til at sikre medarbejdernes sikkerhed og helbred. Helt praktisk handler det fx om ikke at bruge kemikalier uden at have de egnede værnemidler på, eller ikke at løfte store idrætsredskaber uden den rette teknik eller hjælp. Hvis ikke mentaliteten og kulturen følger med, hjælper det nyindkøbte udstyr eller nye procedurer alligevel ikke. I resten af pjecen kan du læser beskrivelser af best practice, opdelt i henhold til de 4 emner vist ovenfor.

8 8 FOA PAS PÅ DIG SELV OG DINE GÆSTER Vandbehandling Vandbehandling handler om at sikre, at bakterieniveauet i bassinet ikke overstiger nogle specifikke værdier og ligeledes, at de kemikalier, der hældes i for at bekæmpe bakterierne, heller ikke overstiger nogle specifikke værdier. I dette afsnit kommer vi med anbefalinger til, hvordan man som arbejdsplads og medarbejder bedst sikrer sig Citat Bade- og idrætsassistent Medlemsundersøgelse 2014 De problemer, jeg p.t. oplever, er kommet af, at jeg ikke kan få nyt fodtøj. Firma/arbejdsgiver er længe om det! ved håndteringen af de klor-/syreblandinger, der tilføres bassinet. Flere af de anvendte kemikalier kan forårsage alvorlige sundhedsmæssige gener og skader, fordi stofferne enten er stærkt ætsende eller kan afgive farlige dampe. Formelle regler og procedurer Det er helt afgørende, at der udarbejdes nogle klare retningslinjer for håndtering af kemikalier, så medarbejderne sikres bedst mulig. Retningslinjerne skal sige noget om, hvordan kemikalier håndteres på den mest forsvarlige måde under hensyntagen til den specifikke svømmehals indretning, udstyr og funktion. Samtidig skal det sikres, at medarbejderne er in strueret godt i arbejdet med vandbehandling og kemikalier. God forebyggelsesadfærd ved vandbehandling Udover at de formelle procedurer og regler skal følges og være en del af de daglige rutiner, er det også helt afgørende, at der er det rette udstyr til stede til at håndtere kemikalierne. Hvis der går hul på en trykslange, eller hvis der sker et læk af kemikalier, er det nødvendigt, at personalet har det rette udstyr på, for ikke at udsætte dem selv for alvorlige farer. Endelig skal de medarbejdere, der har med vandbehandling at gøre, have den rigtige uddannelse og de rigtige kurser.

9 T E K N I K - K Æ L D E R PAS PÅ DIG SELV OG DINE GÆSTER FOA 9

10 10 FOA PAS PÅ DIG SELV OG DINE GÆSTER På arbejdspladsen Anskaf de nødvendige personlige værnemidler til håndtering af kemikalier. Dvs. heldragt, handsker, maske samt gummistøvler til hver medarbejder, der har med vand behandling at gøre. Montér en inspektionsrude i døren til kemikalierummet, så det er muligt at konstatere lækage uden at gå ind i rummet. Indret hallen med det udstyr, der skal til for, at kemikalierne kan flyttes forsvarligt rundt. Dvs. uden at de skal løftes manuelt med fare for tab og lignende. Sørg for, at arbejdsmiljøorganisationen arbejder med at inddrage risikoen for generne ved vandbehandling i den særlige kemiske arbejdspladsvurdering (APV). Sørg for, at alle medarbejdere, der har med vandbehandling at gøre, har de rigtige kurser. Udarbejd klare, lokale retningslinjer og procedurer for jeres arbejde med vandbehandling og sørg for, at de er tilgængelige. Anskaf alene lovlige filteranlæg, som er beregnet til, at mennesker bader i vandet. Som medarbejder Åbn og anvend aldrig en flaske eller dunk med kemikalier uden at have heldragt, handsker, maske og gummistøvler på. Brug aldrig rengøringsmidler i bassinet. Gå ikke ind i kemikalierummet uden heldragt, maske, handsker og gummistøvler. Lav kun vandbehandling, hvis du er uddannet til det. Fakta Kemikalier Sammenblanding af forskellige kemikalier, specielt klorholdige og syreholdige kemikalier, vil udvikle stærkt giftige dampe. Disse dampe vil ikke alene skade de personer, der arbejder i hallen, men vil også forvolde skader på badegæster. Kilde: Teknologisk Institut, 2015

11 PAS PÅ DIG SELV OG DINE GÆSTER FOA 11 Luftkvalitet og indeklima Luftkvalitet og indeklima er 2 forskellige, men indbyrdes afhængige faktorer. Indeklimaet handler i høj grad om temperaturen og udluftningen i svømmehallen. I svømmehallerne vil der ofte være 2 forskellige behov for indeklima og luftkvalitet, nemlig gæsternes ønsker om højere lufttemperatur og medarbejdernes ønske om lavere temperatur. Luftkvalitet er afhængig af en god udluftning i hallerne, men handler i særlig grad også om mængden af kemikalier i bassinet. For store mængder kemikalier kan give sundhedsmæssige gener i form af hovedpine samt hud- og vejtrækningsproblemer. Samtidig kan forskellige aktiviteter i hallerne give gener, hvis man ikke sørger for bad og rengøring efter aktiviteten, fx saunagus. God forebyggelsesadfærd i forhold til indeklima og luftkvalitet De generende klorforbindelser i luften stammer fra bassinvandet og skyldes ofte utilstrækkelig vandbehandling eller forkert styring af vandkvaliteten. Valg af lufttemperatur og luftfugtighed skal derfor være tilpasset forholdene, og vandkvaliteten skal indeholde lave værdier for indhold af kemikalier fx klor. Samtidig skal ventilationen være med til at sikre en tilstrækkelig mængde udeluft. Endelig handler det om at tilrettelægge arbejdet, så medarbejderne ikke får helbredsmæssige gener af at arbejde i de forskellige funktioner i hallerne. Citat Bade- og idrætsassistent Medlemsundersøgelse 2014 Der burde være en aftale, der lød på, at der mindst skulle være 4 livreddere på anlægget, så man kunne nå at få gjort rent og få den pause, som man skal have. Når man er 3 livreddere inklusive billetsalg, har man svært ved at nå at få gjort rent og få en pause.

12 12 FOA PAS PÅ DIG SELV OG DINE GÆSTER

13 PAS PÅ DIG SELV OG DINE GÆSTER FOA 13 God forebyggelsesadfærd i forhold til indeklima og luftkvalitet kræver et helt specifikt udstyr og den rette adfærd: På arbejdspladsen Anskaf arbejdstøj i tyndt bomuldsstof og skridsikre sko til medarbejderne. Hav aldrig en lufttemperatur i svømmehallen, der overstiger 28 grader både af hensyn til gæsterne og af hensyn til medarbejderne. Sørg for, at lufttemperatur og luftfugtighed er tilpasset forholdene og at værdierne ligger stabilt, også under stor badeaktivitet. Indfør særlige klimazoner i svømmehallen og sænk lufttemperaturen, når der uden for åbningstid skal gøres rent eller andet i hallen. Anvend termotæpper på bassinerne for at minimere dampene og holde temperaturen i vandet. Indkøb et ventilationsanlæg, der kan levere god luftfordeling og nødvendig udeluft. Sørg for at vedligeholde ventila tonsanlægget. Planlæg en rokadeordning i hallen, så arbejdet i svømmehallen veksler med arbejdet i køligere rum således, at der er mindst én 15 minutters pause fra arbejdet ved bassinet for hver 1½ times arbejde i bassinrummet. Som medarbejder Sørg for at tage et bad, når du har udført en aktivitet, hvor du har været i nærheden af kemi, fx saunagus. Begræns den påklædning, du har på i svømmehallen. Hav så rolig en aktivitet, dit arbejde tillader. Brug skridsikre sko, når du bevæger dig rundt i hallen og ved bassinet. Hold korte pauser udenfor bassinrummet i køligere omgivelser. Lav vekslende opgaver, så der sker en variation i forhold til fx arbejdet i bassinrum. Fakta Helbredsgener Hvis der alene tages hensyn til badegæsternes komfort i hallen, kan det medføre helbredsgener for personalet i form af ubehag og hovedpine. Kilde: Teknologisk Institut, 2015

14 14 FOA PAS PÅ DIG SELV OG DINE GÆSTER Rengøring Der er en lang række arbejdsmiljømæssige udfordringer i forhold til rengøring af hallen. Mange af dem handler om fysiske belastninger af kroppen, når der bruges udstyr og maskiner. Samtidig er der i forbindelse med rengøring ofte en masse Fakta Rengøringsmidler Rengøringsmidler indeholder stærke kemikalier for at kunne opnå de ønskede rengøringsog hygiejnetekniske resultater. Disse kemikalier kan ved forkert brug medføre gener og sundhedsmæssige problemer. Kilde: Teknologisk Institut, 2015 stærke rengøringsmidler i brug. Rengøringen er en fast del af den daglige rutine i hallerne, og derfor er en god rengøringsstandard alfa og omega for god hygiejne i en hal, hvor der er et højt aktivitetsniveau og mange mennesker. Samtidig er rengøringsstandarden helt afgørende for svømmehallens vandog luftkvalitet samt indeklimaet. God forebyggelsesadfærd i forhold til rengøring En god forebyggelsesindsats kræver, at der indarbejdes nogle daglige rutiner, der kan forebygge nogle af de gener, der kan opstå ved forkert/mangelfuld rengøring. Da rengøringsarbejdet er en væsentlig del af arbejdet i hallerne og ofte foregår over en længere periode er det vigtigt, at arbejdet er hensigtsmæssigt planlagt for at undgå overbelastningsskader. Det er derfor vigtigt, at rengøringsarbejdet udføres med udgangspunkt i en ordentlig, gennemtænkt og detaljeret rengøringsplan, som passer til hallen og de behov, der er. Samtidig er det vigtigt at have nogle helt klare retningslinjer for udstyr, midler og anvendelse, som medarbejderne kender og følger. God forebyggelsesadfærd i forhold til rengøring kræver altså både det rette udstyr, den rigtige adfærd og et kendskab til de midler, der anvendes:

15 PAS PÅ DIG SELV OG DINE GÆSTER FOA 15

16 16 FOA PAS PÅ DIG SELV OG DINE GÆSTER På arbejdspladsen Vælg rengøringsmidler med få kemikalier og ingen nanopartikler. Sørg for, at der er datablade og korrekt faremarkering på alle rengøringsmidler. Lav en detaljeret rengøringsplan, som passer til hallen og sørg for, at medarbejderne kender den. Tilrettelæg rengøringsarbejdet, så man undgår vrid i kroppen, arbejde i foroverbøjet tilstand m.m. Indret hallen med et særskilt om råde til opbevaring af rengøringsmidler. Sørg for, at rengøringsmidler fra omklædningen ikke kommer i svømmebadet. Fakta Faremærkede produkter 85 procent af FOA-ansatte indenfor bad og idræt arbejder med faremærkede produkter. Kilde: Medlemsundersøgelse 2014

17 PAS PÅ DIG SELV OG DINE GÆSTER FOA 17 Som medarbejder Tag altid handsker på, når du bruger mikrofiberklude. Skift handsker, når du skifter rengøringsmiddel. Brug gummistøvler, når du gør rent. Kig efter faresymbolerne på rengøringsmidlerne og brug aldrig midler, der ikke er godkendt. Brug kun den dosering, der står på etiketten og bland aldrig forskellige midler sammen. Brug øjenbeskyttelse og støvog åndedrætsværn, hvis du laver rengøring der støver.

18 18 FOA PAS PÅ DIG SELV OG DINE GÆSTER

19 PAS PÅ DIG SELV OG DINE GÆSTER FOA 19 Tunge løft Manuelt arbejde med tunge løft og flytning af genstande til brug i forbindelse med hallens aktiviteter kan være årsag til skader og slitage på kroppens led, muskler, sener, kredsløb og nerver. I hallerne vil der ofte være flere situationer med løft af tunge genstande, hvad enten det er i forbindelse med rengøring, instruktion af gæster eller diverse ad hoc-opgaver i hallen. Fakta Tunge genstande Især ryggen og knæene er typiske steder, hvor gener og skader kan opstå på grund af arbejde med tunge genstande. Kilde: Teknologisk Institut, 2015 God forebyggelsesadfærd i forhold til tunge løft Her er det særligt vigtigt, at hallen har det nødvendige udstyr til at flytte rundt på de forskellige genstande. Samtidig er det vigtigt, at medarbejderne ved tunge løft hjælper hinanden eller bruger udstyr til at løfte de forskellige genstande med. På arbejdspladsen Indkøb dunke, spande og sække som maksimalt vejer 10 kg. Udstyr hallen med rullevogne, sækkevogne og løftegrej. Installér fx ramper, så rengøringsmaskiner, udstyr og lignende let kan flyttes over dørtrin og andre niveauspring. Indret hallerne, så tunge løft og unødvendige omrokeringer undgås. Instruer medarbejderne i god arbejds- og løfteteknik og rigtig brug af hjælpemidler. Som medarbejder Vær altid 2 til uundgåelige tunge løft. Brug det udstyr, der er til stede i hallen til at løfte og flytte tunge ting. Sørg for at bruge en ordentlig løfteteknik, fx ved at have den tunge ting tæt på kroppen og gå ned i knæ, inden du løfter. Citat Bade- og idrætsassistent Medlemsundersøgelse 2014 Jeg lider af konstante smerter i min lænd og får af og til behandlinger af en fysioterapeut. Skyldes mange og uhensigtsmæssige løft.

20 MARTS 2016 Pas på dig selv og dine gæster God forebyggelsesadfærd i svømme- og idrætshaller At undgå at blive syg i arbejdet som bad- og idrætsassistent handler ikke kun om, at hallerne stiller det rigtige udstyr til rådighed, men også om, at personalet tager del i at sikre beskyttelsen. Selvfølgelig skal det rigtige udstyr være til stede! Men både ledelse og personalet skal bakke op om en kultur, hvor der er fokus på sikkerhed og minimering af påvirkninger ved arbejdet i svømme- og idrætshaller. I hallerne skal man tale med hinanden om hvilke holdninger, der er til forebyggelse, og hvordan de handlinger, der sker, når arbejdsopgaverne løftes, har stor betydning. Dét er essensen af god forebyggelsesadfærd. Teknik- og Servicesektoren Staunings Plads København V Tlf: FOA er Danmarks tredjestørste fagforening. Siden 1899 har vi kæmpet for bedre løn- og arbejdsforhold til vores medlemmer. Hovedopgaven er at indgå overenskomster, som sikrer en god løn og moderne, ordnede arbejdsvilkår. Det er FOA, der aftaler din løn, dine tillæg, din arbejdstid, din pension, dine barselsregler, dine ferieregler og dine muligheder for uddannelse. Vores opgave i FOA er også at sikre et stærkt fagligt fællesskab og at udvikle dit arbejde og vores fag på teknik- og serviceområdet, så velfærden og gode arbejdspladser går hånd i hånd.

Løft rigtigt, når du gør rent

Løft rigtigt, når du gør rent KOST-SERVICE Løft rigtigt, når du gør rent - til dig, som arbejder med rengøring I denne folder kan du læse om, hvad tunge, mange og forkerte løft betyder for kroppen. Og om hvad du og I kan gøre på arbejdspladsen.

Læs mere

Nedsæt tempoet, når du gør rent

Nedsæt tempoet, når du gør rent KOST-SERVICE Nedsæt tempoet, når du gør rent - til dig, som arbejder med rengøring Helbred og arbejde i højt tempo Du og dine kolleger, som arbejder med rengøring er sandsynligvis på benene stort set hele

Læs mere

Løft rigtigt, når I gør rent

Løft rigtigt, når I gør rent KOST-SERVICE Løft rigtigt, når I gør rent - et TR/AMR værktøj til dig og din arbejdsplads Dette værktøj er til dig, som er arbejdsmiljørepræsentant (AMR) eller tillidsrepræsentant (TR). Du kan læse om,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering VVS-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Sten, ler og glas Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Rengøring Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Butikker, supermarkeder og varehuse

Butikker, supermarkeder og varehuse Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Butikker, supermarkeder og varehuse Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Autobranchen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Hvis du bliver syg...

Hvis du bliver syg... FORBUND Hvis du bliver syg... Denne pjece giver dig et hurtigt overblik over dine muligheder???? Hvis du bliver syg...???? Ved du, at du kan få hjælp til at blive fastholdt, hvis du bliver sygemeldt fra

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Museer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt bade- og idrætspersonale

Arbejdsmiljø blandt bade- og idrætspersonale 22. februar 2016 Arbejdsmiljø blandt bade- og idrætspersonale 56 procent af FOAs medlemmer i faggruppen bade- og idrætspersonale har oplevet smerter i lænden eller andre dele af bevægeapparatet de seneste

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering El-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Nedsæt tempoet, når I gør rent

Nedsæt tempoet, når I gør rent KOST-SERVICE Nedsæt tempoet, når I gør rent Et TR-/AMR-værktøj til dig og din arbejdsplads Helbred og arbejde i højt tempo Personer, som arbejder med rengøring, er på benene stort set hele dagen. Samtidig

Læs mere

Restauranter og barer

Restauranter og barer Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Restauranter og barer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Vaskerier og renserier

Vaskerier og renserier Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Vaskerier og renserier Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Træ og møbler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Butikker Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Døgninstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Kemi og medicin Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti

Læs mere

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til LANDBRUG Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

2014 Dyrepassere. APV-spørgeskema

2014 Dyrepassere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Dyrepassere Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:18 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Engros Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling SOCIAL-SUNDHED Demens Guide til kompetence udvikling Indhold Forord 3 6 veje til mere viden om demens 4 AMU-uddannelser 5 Sammensatte AMU-forløb 7 Særlige efteruddannelsesforløb tilpasset den enkelte kommune

Læs mere

2014 Vaskerier. APV-spørgeskema

2014 Vaskerier. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Vaskerier Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:26 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur(varme, kulde) 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt,

Læs mere

Allergi på arbejdet. SikkertNyt.dk nr. 01/2013

Allergi på arbejdet. SikkertNyt.dk nr. 01/2013 SikkertNyt.dk nr. 01/2013 Allergi på arbejdet Mange kemiske stoffer i arbejdsmiljøet kan fremkalde allergi. Allergi kan vise sig som astma eller eksem. Hvert år får 10.000 danskere konstateret allergi

Læs mere

Arbejdsmiljø og Computermus

Arbejdsmiljø og Computermus branchevejledning fra BAR KONTOR Arbejdsmiljø og Computermus Hvad skal du være opmærksom på når du bruger computermus? INDHOLD 5 FORORD 7 GODE RÅD OM ARBEJDE MED COMPUTERMUS 9 GODE RÅD OM ARBEJDE MED TASTATUR

Læs mere

Fremtidens badeog idrætsassistenter

Fremtidens badeog idrætsassistenter TEKNIK-SERVICE Fremtidens badeog idrætsassistenter Stemmer fra et fag FOA Sport FREMTIDENS BADE- OG IDRÆTSASSISTENTER FOA 3 Indhold Fagpolitik for badeog idrætsassistenter Politisk ansvarlig: Reiner Burgwald

Læs mere

Meld dig ind i FOA. Får jeg den rigtige løn? Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade?

Meld dig ind i FOA. Får jeg den rigtige løn? Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? ELEV Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Får jeg den rigtige løn? Meld dig ind i FOA Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? Pædagogisk assistentelev Social- og sundhedshjælperelev

Læs mere

2014 Rengøring. APV-spørgeskema

2014 Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 12:53 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt,

Læs mere

Film, presse og bøger

Film, presse og bøger Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Film, presse og bøger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Fremtidens bade- og idrætsassistenter

Fremtidens bade- og idrætsassistenter TEKNIK-SERVICE Fremtidens bade- og idrætsassistenter Stemmer fra et fag FOA Sport Indhold Fagpolitik for bade- og idrætsassistenter 3 En kommunal opgave en hal i udvikling 4 I øjenhøjde med borgerne på

Læs mere

Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer

Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Forebyg arbejdsulykker!

Forebyg arbejdsulykker! Forebyg arbejdsulykker! INDLEDNING Arbejdsulykker kan medføre alvorlige konsekvenser som sygefravær, tab af erhvervsevne, varige mén og tab af livskvalitet for dem, ulykken rammer. Heldigvis er antallet

Læs mere

HELBRED OG INDEKLIMA. Du kan reducere sygefraværet og forbedre indeklimaet hos dine medarbejdere med den rette luftfugtighed

HELBRED OG INDEKLIMA. Du kan reducere sygefraværet og forbedre indeklimaet hos dine medarbejdere med den rette luftfugtighed HELBRED OG INDEKLIMA Du kan reducere sygefraværet og forbedre indeklimaet hos dine medarbejdere med den rette luftfugtighed Helbred, indeklima og luftkvalitet Godt indeklima betaler sig Produktiviteten

Læs mere

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet September 2012 Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Et springbræt til arbejdsmarkedet Du skal snart starte i et løntilskudsjob på en arbejdsplads.

Læs mere

A RBEJDSMILJØUDVALGET S

A RBEJDSMILJØUDVALGET S Side 12 FOA, Fag og Arbejde, Aalborg Arbejdsskadeafsnittet Tlf. 4697 3131 Sagsbehandler Ghita Elmo Andersen A RBEJDSMILJØUDVALGET S V EJLEDNING TIL SIKKERHEDS-/ ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER Miljøansvarlig/formand

Læs mere

PÆDAGOGISK. Fremtidens konsulent. Hvordan konsulenten skal møde fremtidens udfordringer

PÆDAGOGISK. Fremtidens konsulent. Hvordan konsulenten skal møde fremtidens udfordringer PÆDAGOGISK Fremtidens konsulent Hvordan konsulenten skal møde fremtidens udfordringer Indhold Forord 3 Program 4 Dag 1 4 Dag 2 6 Praktiske oplysninger 7 Politisk ansvarlig: Jakob Sølvhøj Redaktion: Jan

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING IDRÆTSEFTERSKOLEN KLINTSØGAARD Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Tjekliste til PRAKTISERENDE LÆGER

Tjekliste til PRAKTISERENDE LÆGER Tjekliste til PRAKTISERENDE LÆGER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og

Læs mere

Kemikalier på arbejdspladsen

Kemikalier på arbejdspladsen 6. maj 2014 Kemikalier på arbejdspladsen FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om kemikalier på arbejdspladsen blandt samtlige medlemmer med e-mailadresse i forbundets Kost-

Læs mere

FOA-medlemmernes sundhed. Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet

FOA-medlemmernes sundhed. Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet F O A f a g o g a r b e j d e Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet FOA-medlemmernes sundhed FOA Fag og Arbejde 1 Politisk ansvarlig:

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 FOA Kampagne og Analyse 18. juni 2012 Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 Statens Institut For Folkesundhed (SIF) har udarbejdet en omfattende rapport om FOAmedlemmernes sundhed. Den bygger på

Læs mere

Bliv pædagogisk assistent

Bliv pædagogisk assistent PÆDAGOGISK Pædagogmedhjælper Bliv pædagogisk assistent og styrk din faglige udvikling Indhold Hvorfor blive pædagogisk assistent? 3 Hvor lang tid tager uddannelsen? 4 Hvilke fag undervises der i? 5 Hvordan

Læs mere

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Forlystelsesvirksomhed Virksomhed: Afdeling: Dato: 06-11-2014 08:26 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde, kold vind, regn) 1.02. Trækgener, kuldenedfald

Læs mere

Det pædagogiske køkken. Guide til godt arbejdsmiljø og samarbejde i køkkenet i daginstitutioner

Det pædagogiske køkken. Guide til godt arbejdsmiljø og samarbejde i køkkenet i daginstitutioner Det pædagogiske køkken Guide til godt arbejdsmiljø og samarbejde i køkkenet i daginstitutioner Godt arbejdsmiljø i Det pædagogiske køkken De fleste køkkenmedarbejdere er glade for deres arbejde. Men nogle

Læs mere

MANUAL Arbejdspladsvurdering den lille arbejdsplads

MANUAL Arbejdspladsvurdering den lille arbejdsplads MANUAL den lille arbejdsplads Materialesættet er specielt udarbejdet til brug for udarbejdelse af arbejdspladsvurdering på arbejdspladser med fra 1-15 medarbejdere. 93 Materialesættet består af: 1. Et

Læs mere

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale FORBUND Stå stærkt som AMR Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale 2 FOA STÅ STÆRKT SOM AMR Indhold Sammen gør vi forskellen for arbejdsmiljøet 3 FOA giver dig 3 løfter 4

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand KOST-SERVICE Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Citat Gina Liisborg Formand, Kost- og Servicesektoren Nedslidning er et stort problem, hvis man f.eks. arbejder i et køkken eller med

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Kontor Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden kan

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Vold på arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Vold på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Vold på arbejdspladsen en undersøgelse af vold blandt FOAs medlemmer 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion...2 2. Hvad er vold og trusler?...3 3. Hvert 3. FOA-medlem udsættes

Læs mere

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndholdt hækklipper

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndholdt hækklipper Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Håndholdt hækklipper Indhold 3 Forord 4 Indledning 5 Hækklipning 10 Hækklipper 14 Stangklipper 17 Opsummering Forord 3 Denne branchevejledning Håndholdt hækklipper

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1990L0269 DA 27.06.2007 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og

Læs mere

FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole. Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole

FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole. Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ Det er vigtigt at have en løbende og konstruktiv dialog omkring det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

Har du Diabetes så pas på dine fødder

Har du Diabetes så pas på dine fødder DIABETES & FØDDER Har du Diabetes så pas på dine fødder Diabetes mellitus er en kronisk sygdom. Der er mange følgesygdomme i forbindelse med diabetes, bl.a. bindevævsforandringer, neuropati (nedsat følesans)

Læs mere

Operation for bunden rygmarv (Tethered Cord)

Operation for bunden rygmarv (Tethered Cord) (Tethered Cord) Om rygmarven Nerverne i kroppen kan sammenlignes med ledninger, hvori der sendes informationer mellem kroppen og hjernen. Nervernes hovedledning (rygmarven) strækker sig fra hjernen gennem

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 17 Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand KOST-SERVICE Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Citat Gina Liisborg Formand, Kost- og Servicesektoren Nedslidning er et stort problem, hvis man fx. arbejder i et køkken eller med rengøring

Læs mere

Vejrtrækning pust nyt liv og livskraft ind i din krop

Vejrtrækning pust nyt liv og livskraft ind i din krop Vejrtrækning pust nyt liv og livskraft ind i din krop Der er et ordsprog, der lyder: Åndedræt er liv, og det kan ikke siges bedre. Du trækker vejret for at leve, og din livskvalitet bliver påvirket af,

Læs mere

Operation for bunden rygmarv (Tethered Cord)

Operation for bunden rygmarv (Tethered Cord) Aarhus Universitetshospital NK Tlf. +45 7846 3390 Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C www.auh.dk Operation for bunden rygmarv () Om rygmarven Nerverne i kroppen kan sammenlignes med ledninger, hvori der sendes

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering It-rådgivning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

2014 Frisører. APV-spørgeskema

2014 Frisører. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Frisører Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 13:30 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet og ventilation(f.eks.

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER 2. udgave 2009 Indhold 3 Indledning 4 Håndtering af pladeformater Brug af egnede tekniske hjælpemidler 6 Brug af egnede tekniske hjælpemidler Manuel håndtering

Læs mere

FOA-medlemmernes sundhed

FOA-medlemmernes sundhed FOA Kampagne og Analyse 9. juni 2015 FOA-medlemmernes sundhed Statens Institut for Folkesundhed (SIF) har for FOA foretaget en undersøgelse af FOAmedlemmernes sundhed. Den bygger på den store nationale

Læs mere

PÆDAGOGISK. Kvalitet i dagplejen. Landskonference 2015

PÆDAGOGISK. Kvalitet i dagplejen. Landskonference 2015 PÆDAGOGISK Kvalitet i dagplejen Landskonference 2015 Indhold Forord 3 Propgram for Landskonference 2015 7 Velkomst v. Jakob Sølvhøj 7 Børns følelsesmæssige udvikling 7 Didaktik i dagplejen 8 0-2-årige

Læs mere

af 5 10-12-2005 10:37

af 5 10-12-2005 10:37 Førstehjælp At-meddelelse nr. 4.04.19 Oktober 1995 Erstatter: December 1991 Baggrund Bekendtgørelse om byggepladsers og lignende arbejdssteders indretning. Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning.

Læs mere

Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring

Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring Daglig erhvervsrengøring Undervisningshæftet handler om, hvordan rengøringsassistenten kan planlægge og udføre sit arbejde, så det slider mindst muligt på kroppen. SUS, Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand PÆDAGOGISK Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Citat Jakob Sølvhøj Formand, Pædagogisk Sektor Det er din fagforening, som råber højt, når

Læs mere

2014 Bedemænd og ansatte i krematorier. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Bedemænd og ansatte i krematorier. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Bedemænd og ansatte i krematorier Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:09 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald

Læs mere

Lærerarbejdspladser. Temakursus 2013. v. Amalie Ferdinand

Lærerarbejdspladser. Temakursus 2013. v. Amalie Ferdinand Lærerarbejdspladser Temakursus 2013 v. Amalie Ferdinand Overskrifter Proces til indretning af arbejdspladser Krav til arbejdspladser Krav på pauser? Hjemmearbejdspladser APV Samarbejde mellem TR og AMR

Læs mere

FYS. efter operation i lænderyggen

FYS. efter operation i lænderyggen Information fra fysioterapeuterne I det følgende kan du (i hovedtræk) læse gode råd og vejledninger i forhold til arbejde, fysiske aktiviteter og træning efter en operation i lænderyggen. Dagen efter operationen

Læs mere

Klager fra borgere. 91 snak rundt omkring Ikke et varigt problem. -

Klager fra borgere. 91 snak rundt omkring Ikke et varigt problem. - Arbejdspladsvurdering 2004/2005 - handleplan Sæby Rådhus, Drifts- og Forsyningsafdelingen, Ålborgvej 93 og administrativt personale ved Virksomheden Thorshøj I orden Problem Fysiske forhold Socialforvaltningen,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD EDDIKESYRE 32% Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien.

SIKKERHEDSDATABLAD EDDIKESYRE 32% Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien. da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ITW ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand TEKNIK-SERVICE Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Citat Reiner Burgwald Formand, Teknik- og Servicesektoren En rimelig løn, et job med fornuftigt indhold, selvstændighed i jobbet og

Læs mere

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv.

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv. FEBRUAR APRIL JUNI August Fysiske forhold - Jeg har generelt et godt fysisk arbejdsmiljø Enig 45 88,2% 55 96,5% 47 85,5% 48 90,6% Uenig 3 5,9% 2 3,5% 7 12,7% 5 9,4% Ikke relevant 3 5,9% 0 0,0% 1 1,8% 0

Læs mere

TEKNIK-SERVICE. Overenskomst. FOA og Danske regioner

TEKNIK-SERVICE. Overenskomst. FOA og Danske regioner TEKNIK-SERVICE Overenskomst for ambulanceuddannet personale FOA og Danske regioner Informationsmøder Vi ved, at uanset hvor meget materiale vi laver, vil der være en lang række uafklarede spørgsmål. Derfor

Læs mere

1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Helt i orden Kan forbedres Bør ændres. Side 1

1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Helt i orden Kan forbedres Bør ændres. Side 1 Side 1 APV-spørgeskema Frisører Virksomhed: Afdeling: Dato: 18-01-2010 17:12 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet og ventilation(f.eks. dampe, støv, lugt,

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om udvikling af retningslinjer for duftstoffer på sygehuse og i daginstitutioner

Forslag til folketingsbeslutning om udvikling af retningslinjer for duftstoffer på sygehuse og i daginstitutioner 2009/1 BSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 10. december 2009 af Pia Olsen Dyhr (SF), Jonas Dahl (SF) og Steen Gade (SF) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Sådan træner du i hverdagen, efter du er blevet opereret i mavesækken

Sådan træner du i hverdagen, efter du er blevet opereret i mavesækken Sådan træner du i hverdagen, efter du er blevet opereret i mavesækken Du er blevet opereret i mavesækken gennem et snit i din mave og brystkasse. Operationen er foregået tæt på dit mellemgulv, og det betyder,

Læs mere

Skema til brug ved virksomhedsbesøg til registrering (audit) af arbejdsmiljøet på døgninstitutioner og hjemmepleje

Skema til brug ved virksomhedsbesøg til registrering (audit) af arbejdsmiljøet på døgninstitutioner og hjemmepleje Skema til brug ved virksomhedsbesøg til registrering (audit) af arbejdsmiljøet på døgninstitutioner og hjemmepleje Navn på virksomhed/afdeling: Dato for besøg: Mødeadresse: Data på mødedeltagerne: (Navn/funktion

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 7. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne - om regler, Mobning,

Læs mere

Betjentene. på rådhuse, biblioteker og i regionerne yder borgerservice og er alt-mulig-mænd. Det stiller krav til arbejdsmiljøet og uddannelserne!

Betjentene. på rådhuse, biblioteker og i regionerne yder borgerservice og er alt-mulig-mænd. Det stiller krav til arbejdsmiljøet og uddannelserne! F O A F A G O G A R B E J D E Betjentene på rådhuse, biblioteker og i regionerne yder borgerservice og er alt-mulig-mænd. Det stiller krav til arbejdsmiljøet og uddannelserne! Til tekniske servicemedarbejdere

Læs mere

Vejledning om unges arbejde

Vejledning om unges arbejde Vejledning om unges arbejde 88112 «VIRKNAVN» / «LOBENR» side 3/ BAGGRUND Baggrunden for udarbejdelsen af en vejledning målrettet ungarbejdere inden for lager og transportvirksomheder er, at ulykkesrisikoen

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. september 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

FN s handicapkonvention

FN s handicapkonvention PÆDAGOGISK FN s handicapkonvention Rettigheder for personer med handicap Indhold Indledning 3 Artikel 1 5 Formål Artikel 3 6 Gererelle principper 6 Artikel 19 8 Retten til et selvstændigt liv og til at

Læs mere

2014 Politi og fængselspersonale. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Politi og fængselspersonale. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Politi og fængselspersonale Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:11 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller

Læs mere

Faglighed Ansvar. Fremtidens ledelse anno 2016. Handling. Udvikling. Arbejdsmiljø. Planer. Medarbejdere. Synlighed. Grænser. Trivsel. Krav.

Faglighed Ansvar. Fremtidens ledelse anno 2016. Handling. Udvikling. Arbejdsmiljø. Planer. Medarbejdere. Synlighed. Grænser. Trivsel. Krav. FORBUND Fremtidens ledelse anno 2016 12. og 13. september Hotel Comwell Middelfart Karensmindevej 3 5500 Middelfart Medarbejdere Synlighed Trivsel Faglighed Ansvar Arbejdsmiljø Ledelse Planer Kvalitet

Læs mere

Intro. Vigtigt område. Ren ko og kalv i ren kælvningsboks. Hvorfor er kælvningsboksen vigtig i forhold til smittespredning

Intro. Vigtigt område. Ren ko og kalv i ren kælvningsboks. Hvorfor er kælvningsboksen vigtig i forhold til smittespredning Opgaver ved optagelse Optagedato: 10/10 kl. 8.30 Landmand:xxxx Filmoptagelse og instruktion: Merete Martin Jensen og Kirsten Marstal Speak: Peter Raundal 4126 9171 Titel: Smittebeskyttelse - kælvningsboksen

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ TUNGE LØFT Løfter medarbejderne tunge emner eller byrder manuelt? Løfter eller holder medarbejderne tungt værktøj eller redskaber under arbejdet, f støvsuger, skraldespande, gulvspande

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros VEJLEDNING OM HELKROPSVIBRATIONER INDHOLD FORORD................................................

Læs mere

Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen. Hvad bliver du syg af?

Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen. Hvad bliver du syg af? Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen Syg i længere tid? Det sker ikke for mig. Ofte syg i kortere perioder? Nej, heller ikke. Det sker for naboen, måske, men ikke mig. Sådan tænker de fleste af os,

Læs mere

2014 Serveringspersonale. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Serveringspersonale. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Serveringspersonale Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:20 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

BRUG DINE MULIGHEDER SOM LEDIG

BRUG DINE MULIGHEDER SOM LEDIG JUNI 2013 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E BRUG DINE MULIGHEDER SOM LEDIG Brug ledighedsperioden aktivt fra første dag 2 FOA FAG OG ARBEJDE BRUG DINE MULIGHEDER SOM LEDIG Forord Den forkortede

Læs mere