KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,"

Transkript

1 AFTALE MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG DEN SYDAFRIKANSKE REPUBLIK PÅ DEN ANDEN SIDE OM ÆNDRING AF AFTALEN OM HANDEL, UDVIKLING OG SAMARBEJDE CE/ZA/da 1

2 KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK, KONGERIGET SPANIEN, DEN FRANSKE REPUBLIK, DEN ITALIENSKE REPUBLIK, REPUBLIKKEN CYPERN, CE/ZA/da 2

3 REPUBLIKKEN LETLAND, REPUBLIKKEN LITAUEN, STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURG, REPUBLIKKEN UNGARN, MALTA, KONGERIGET NEDERLANDENE, REPUBLIKKEN ØSTRIG, REPUBLIKKEN POLEN, DEN ITALIENSKE REPUBLIK, RUMÆNIEN, REPUBLIKKEN SLOVENIEN, DEN SLOVAKISKE REPUBLIK, CE/ZA/da 3

4 REPUBLIKKEN FINLAND, KONGERIGET SVERIGE, DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND, som er kontraherende parter i traktaten om oprettelse af DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, i det følgende benævnt "medlemsstaterne", og DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB i det følgende benævnt "Fællesskabet", og DEN SYDAFRIKANSKE REPUBLIK, under ét i det følgende benævnt "parterne", SOM TAGER HENSYN TIL, at aftalen om handel, udvikling og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Sydafrikanske Republik på den anden side (i det følgende benævnt "handels-, udviklings- og samarbejdsaftalen") blev undertegnet i Pretoria den 11. oktober 1999 og trådte i kraft den 1. maj 2004, CE/ZA/da 4

5 SOM TAGER I BETRAGTNING, at aftalen ifølge artikel 18 og 103 i handels-, udviklings- og samarbejdsaftalen skal tages op til fornyet behandling inden for fem år efter dens ikrafttræden, at parterne foretog en fornyet behandling i 2004 og i en fælleserklæring fra samarbejdsrådet af 23. november 2004 enedes om, at det var nødvendigt at foretage visse ændringer af handels-, udviklings- og samarbejdsaftalen, SOM TAGER I BETRAGTNING, at revisionen af bestemmelserne i handels-, udviklings- og samarbejdsaftalen om handel og handelsanliggender er genstand for forhandlingerne om en økonomisk partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og landene i det sydlige Afrika, SOM TAGER I BETRAGTNING, at den fælles handlingsplan for gennemførelse af det strategiske partnerskab mellem Den Sydafrikanske Republik og Den Europæiske Union er vedtaget og åbner mulighed for en udvidelse af samarbejdet mellem parterne på en lang række områder, ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE: CE/ZA/da 5

6 ARTIKEL 1 I handels-, udviklings- og samarbejdsaftalen foretages følgende ændringer: 1) I præamblen indsættes en ny sjette betragtning: "SOM ERKENDER, at de multilaterale nedrustnings- og ikke-sprednings-traktater i alle deres bestanddele er af vital betydning, og at der bør gøres fremskridt med indfrielsen af alle de forpligtelser, der følger deraf; parterne ønsker derfor at indsætte en bestemmelse i denne aftale, som sætter dem i stand til at samarbejde og føre en politisk dialog om disse spørgsmål." 2) Artikel 2, stk. 1, affattes således: "Respekten for de demokratiske principper og de grundlæggende menneskerettigheder som omhandlet i verdenserklæringen om menneskerettigheder og for retsstatsprincipperne såvel som samarbejde om nedrustning og ikke-spredning af masseødelæggelsesvåben, jf. artikel 91A, stk. 1 og 2, ligger til grund for Den Europæiske Unions og Sydafrikas interne og eksterne politik og udgør væsentlige elementer i denne aftale." CE/ZA/da 6

7 3) Artikel 55 affattes således: "Artikel 55 Informationssamfundet: ikt 1. Parterne er enige om at samarbejde om udvikling af informationssamfundet og om at beherske informations- og kommunikationsteknologier (ikt) som redskaber til at befordre den socioøkonomiske udvikling i informationsalderen. Samarbejdet sigter på: a) at fremme udviklingen af et inklusivt, udviklingsorienteret informationssamfund b) at støtte vækst og udvikling i ikt-sektoren, herunder mikrovirksomheder og SMV'er 1 c) at støtte samarbejdet mellem landene i det sydlige Afrika på dette område og mere generelt på kontinentalt plan. 2. Samarbejdet omfatter dialog, informationsudveksling og eventuelt teknisk bistand vedrørende de forskellige aspekter af informationssamfundet. Dette gælder: a) politikker, administrative rammer, innoverende og inklusive applikationer og tjenester, udvikling af kvalifikationer 1 Små virksomheder, mikrovirksomheder og mellemstore virksomheder. CE/ZA/da 7

8 b) lettelse af samvirket mellem tilsynsmyndigheder, enheder i den offentlige sektor, erhvervs- og civilsamfundsorganisationer c) nye faciliteter, herunder forsknings- og uddannelsesnetværk, med sigte på sammenkobling af netværk og driftskompatibilitet mellem applikationer d) fremme og iværksættelse af fælles forskning og teknologisk udvikling i forbindelse med projekter inden for nye teknologier med tilknytning til informationssamfundet. Projekter, som parterne har indkredset i fællesskab i forbindelse med samarbejdet om ovennævnte emner bør kunne gennemføres som led i udviklingssamarbejdsprogrammet." 4) I artikel 57 foretages følgende ændringer: a) Det indledende punktum i stk. 1 affattes således: "1. Formålet med samarbejdet på dette område er bl.a.:" b) Stk. 2 affattes således: "2. Samarbejdet tager specifikt sigte på: a) at støtte udviklingen af hensigtsmæssige energipolitikker, reguleringsrammer og infrastruktur i Sydafrika CE/ZA/da 8

9 b) at garantere energisikkerheden i Sydafrika gennem en diversificering af energikilderne c) at forbedre energiforsyningsværkernes produktionsstandarder i teknisk, økonomisk, miljømæssig og finansiel henseende, navnlig i sektorerne for elektricitet og flydende brændstoffer d) at lette opbygningen af lokal ekspertisekapacitet, navnlig gennem almen og faglig uddannelse e) at udvikle nye og vedvarende energiformer og støtte infrastruktur til dækning af energibehovet på landsplan og i landdistrikterne samt til elforsyning f) at fremme en bedre energiudnyttelse i bygninger og i industrien, navnlig ved at forbedre energieffektiviteten g) at fremme gensidig overførsel og brug af miljøvenlige og renere energiteknologier h) at fremme samarbejdet om regulering af energisektoren i det sydlige Afrika i) at fremme det regionale energisamarbejde i det sydlige Afrika." CE/ZA/da 9

10 c) I artikel 57 indsættes følgende stykke: "3. Samarbejdet skal omfatte sydafrikanske aktiviteter inden for rammerne af Den Europæiske Unions energiinitiativ for udryddelse af fattigdom og bæredygtig udvikling, Johannesburgplanen for gennemførelsesmål og FN-kommissionen for bæredygtig udvikling." 5) I artikel 58 foretages følgende ændringer: a) I stk. 1, litra a), erstattes ordene "sundheds- og sikkerhedsstandarderne" med "sundheds-, sikkerheds- og miljøstandarderne". b) I stk. 1, litra b), erstattes andet punktum med "Samarbejdet bør også omfatte, at der skabes et klima til gensidig nytte med henblik på at tiltrække investeringer i sektoren, især SMV 1, og bør også omfatte tidligere dårligt stillede lokalsamfund." c) I stk. 1 indsættes følgende litra: "d) at støtte politikker og programmer til at fremme lokal oparbejdning af mineraler og til at skabe muligheder for samarbejde om udvikling af mineraloparbejdningssektoren." d) Stk. 1, litra d), bliver stk. 1, litra e). 1 Små og mellemstore virksomheder. CE/ZA/da 10

11 e) I slutningen af stk. 2 indsættes ordene "og African Mining Partnership (AMP)." 6) I artikel 59 foretages følgende ændringer: a) I stk. 1, litra b), indsættes ordene "sikkert og" efter ordene "med henblik på at skabe et". b) I stk. 2, litra c), indsættes ordet ", jernbane-" efter ordene "at øge luftfarts-". c) I stk. 2 indsættes følgende litraer: "d) at udveksle oplysninger og forbedre samarbejdet i parternes respektive transportsikkerheds- og transportsikringspolitikker og praksis, særlig inden for sø-, luftog landtransport, herunder intermodale varestrømme e) at harmonisere transportpolitik og forskriftsrammer gennem en udvidet politikdialog og udveksling af regulerings- og driftsknowhow med de kompetente myndigheder f) at opbygge partnerskaber inden for globale satellitnavigationssystemer, herunder forskning og teknologisk udvikling og deres anvendelse i forbindelse med bæredygtig udvikling." CE/ZA/da 11

12 7) Følgende artikel indsættes: "Artikel 59A Søtransport 1. Med henblik på at fremme parternes søfartsindustri tilskynder parterne deres kompetente myndigheder, rederier, havne, relevante forskningsinstitutioner, speditør- og clearingvirksomheder for søgods, logistikvirksomheder, universiteter og højere læreanstalter til at samarbejde om bl.a.: a) at udveksle oplysninger om deres aktiviteter inden for rammerne af internationale søfartsorganisationer b) at formulere og forbedre lovgivningen vedrørende søtransport og markedsstyring c) at tilstræbe en effektiv transporttjeneste for international søfart ved en effektiv drift og forvaltning af parternes havne og flåder d) at håndhæve internationalt bindende standarder og retsforskrifter for sikkerhed til søs og forebygge havforurening e) at fremme søfartsuddannelserne, især uddannelsen af søfolk CE/ZA/da 12

13 f) at udveksle personale, videnskabelige oplysninger og teknologi g) at styrke indsatsen for at forbedre den maritime sikring. 2. Parterne bekræfter deres fulde tilslutning til de relevante internationale konventioner, som de har ratificeret, om regulering af transport af farlige biologiske, kemiske og nukleare materialer og aftaler at samarbejde herom i både bilaterale og multilaterale fora. 3. Samarbejdet i denne forbindelse kunne finde sted på basis af i fællesskab udarbejdede kapacitetsopbygningsprogrammer med hensyn til sikkerhed og miljøet." 8) I artikel 60 foretages følgende ændringer: a) Stk. 1, litra c), affattes således: "c) at fremme en udvikling af produkter og markeder, menneskelige ressourcer og institutionelle strukturer" b) Stk. 1, litra e), affattes således: "e) at samarbejde om at fremme og udvikle turismen i lokalsamfundene" CE/ZA/da 13

14 c) Stk. 2, litra e), affattes således: "e) fremme samarbejde på regionalt og kontinentalt plan." 9) I artikel 65 foretages følgende ændringer: a) I stk. 1 erstattes ordene "finder sted inden for rammerne af dialog og partnerskab" med "finder sted inden for rammerne af en politisk dialog, partnerskab og effektivitet i bistandsarbejdet." b) I slutningen af stk. 3 indsættes ordene "og særlig realiseringen af millenniumudviklingsmålene". 10) Følgende artikel indsættes: "Artikel 65A Millenniumudviklingsmålene Parterne bekræfter deres tilsagn om at ville realisere millenniumudviklingsmålene inden skæringstidspunktet Parterne er også enige om at gøre en ekstra indsats for at opfylde deres forpligtelser fra Monterrey om udviklingsfinansiering 1 og sikre resultater af Johannesburggennemførelsesplanen (WSSD 2 ). Parterne giver tillige deres støtte til Den Afrikanske Union og dens socioøkonomiske program og vil i fællesskab mobilisere ressourcer til dets gennemførelse. 1 2 Den internationale konference om finansiering af udvikling blev afholdt i Monterrey, Mexico, i marts 2002 og gav Monterrey-konsensussen og en række tilsagn, der blev vedtaget med henblik på den fremtidige finansiering af udviklingsstøtte og bekæmpelse af verdens fattigdom. Verdenstopmøde om bæredygtig udvikling. CE/ZA/da 14

15 11) I artikel 66 foretages følgende ændringer: a) Stk. 1 affattes således: "1. Områderne for udviklingssamarbejdet nedfældes i et i fællesskab godkendt flerårigt program, herunder også fælles programmer aftalt med EU-medlemsstaterne, i overensstemmelse med de relevante EU-samarbejdsinstrumenter." b) I stk. 2 erstattes ordene "ikke-statslige udviklingspartnere og aktører" med "ikkestatslige aktører". c) I stk. 3, udgår ordet "tidligere". 12) Artikel 67 affattes således: "Artikel 67 Støtteberettigede De samarbejdspartnere, der kan opnå finansiel og teknisk bistand, er myndigheder og offentlige organer på nationalt, provins- og lokalt plan, ikke-statslige aktører, regionale og internationale organisationer, institutioner." CE/ZA/da 15

16 13) I artikel 68 foretages følgende ændringer: a) I stk. 1 erstattes ordene "revisions- og evalueringskontrol og -missioner" med "kontrol, revision og andre missioner" b) I stk. 2, litra c), erstattes ordene "ikke-statslig partner" med "ikke-statslig aktør". c) I stk. 4 udgår ordene "kan eventuelt". 14) I artikel 69 foretages følgende ændringer: a) I stk. 1 udgår ordene "baseret på specifikke mål, som er i overensstemmelse med de i artikel 66 omhandlede prioriteter, og". b) I stk. 2 erstattes ordene "vedlægges som bilag til det flerårige vejledende program" med "fastlægges i aftalerne og/eller kontrakterne vedrørende de enkelte projekter og programmer". 15) I artikel 71 foretages følgende ændringer: a) I stk. 1 erstattes ordene "et finansieringsforslag" med "en årlig handlingsplan". CE/ZA/da 16

17 b) I stk. 2 erstattes ordet "finansieringsforslaget" med "den årlige handlingsplan". 16) I artikel 73 foretages følgende ændringer: a) I stk. 1 erstattes ordene "Sydafrika og AVS-staterne" med "Sydafrika, AVS-staterne og lande og territorier, som er støtteberettigede i overensstemmelse med EF-afbindingsforordningerne". b) I stk. 2 erstattes ordene "Sydafrika og AVS-staterne" med "Sydafrika, AVS-staterne og lande og territorier, som er støtteberettigede i overensstemmelse med EFafbindingsforordningerne 17) I artikel 76 erstattes ordet "Samarbejdsrådet " med "EU's Ministerråd". 18) I artikel 77 erstattes ordet "Samarbejdsrådet " med "EU's Ministerråd". 19) I artikel 79 foretages følgende ændringer: a) I overskriften udgår ordet "ledende". CE/ZA/da 17

18 b) I artiklens tekst erstattes ordene "en ledende anvisningsberettiget" med "en anvisningsberettiget". 20) Artikel 82, stk. 2, første punktum, udgår. 21) Artikel 83 affattes således: "Artikel 83 Videnskab og teknologi 1. Parterne vil etablere gensidigt fordelagtige partnerskaber inden for videnskab og teknologi til fremme af samarbejdet i forbindelse med Den Europæiske Unions rammeprogrammer på basis af bestemmelserne i aftalen om samarbejde om videnskab og teknologi, som blev indgået i november 1997, og på basis af denne aftale og andre relevante instrumenter. Parterne vil specielt sætte ind på beherskelse af videnskab og teknologi til støtte af bæredygtig vækst og udvikling i Sydafrika, som er forenelig med bestemmelserne i denne aftale, samt fremme af den globale dagsorden for bæredygtig udvikling og styrkelse af Afrikas kapacitet inden for videnskab og teknologi. Parterne vil føre en løbende dialog for i fællesskab at indkredse prioriteter for samarbejdet inden for videnskab og teknologi. CE/ZA/da 18

19 2. Samarbejdet skal bl.a. omfatte emner vedrørende videnskab og teknologi til programmerne for fattigdomsbekæmpelse, udveksling af politikmodeller inden for videnskab og teknologi, partnerskaber om forskning og innovation til støtte af det økonomiske samarbejde og jobskabelsen, samarbejde om globale banebrydende forskningsprogrammer og globale forskningsinfrastrukturer, støtte til afrikanske programmer for videnskab og teknologi af kontinental og regional karakter, styrkelse af den multilaterale dialog og partnerskaber inden for videnskab og teknologi, udnyttelse af synergier mellem multilateralt og bilateralt samarbejde inden for videnskab og teknologi, udvikling af den menneskelige kapital og global mobilitet for forskere og koordineret og målrettet samarbejde på specifikke temaområder inden for videnskab og teknologi, som parterne indkredser i fællesskab." 22) I artikel 84 foretages følgende ændringer: a) I slutningen af stk. 1 indsættes ordene ", også inden for De Forenede Nationer og andre multilaterale fora." b) I stk. 3 indsættes ordet "luftkvalitet" efter "kontrol med vandkvalitet"; ordene "vedrørende nedbringelse af emissioner af drivhusgas" erstattes med "vedrørende årsagerne til og virkningerne af klimaændringer". CE/ZA/da 19

20 23) Artikel 85 affattes således: "Artikel 85 Kultur 1. Almindelig bestemmelse, politisk dialog a) Parterne forpligter sig til at samarbejde på det kulturelle område for at fremme gensidig forståelse og viden om Sydafrikas og Den Europæiske Unions medlemsstaters kultur. b) Parter stræber mod at etablere en politisk dialog om kultur, særlig om styrkelse og udvikling af en konkurrencedygtig sektor af kulturindustrier i Sydafrika og Den Europæiske Union. 2. Kulturel mangfoldighed og tværkulturel dialog Parterne forpligter sig til at samarbejde i de relevante internationale fora (f.eks. UNESCO) til bedre beskyttelse og fremme af den kulturelle mangfoldighed og til at skabe en tværkulturel dialog på internationalt plan. 3. Kultursamarbejde og -udvekslinger Parterne tilskynder til samarbejde om kulturelle aktiviteter, deltagelse i arrangementer og kulturudvekslinger mellem kulturarbejdere fra Sydafrika og Den Europæiske Union." CE/ZA/da 20

21 24) Artikel 86, stk. 1, affattes således: "1. Parterne indleder en dialog om beskæftigelse og socialpolitik. Den skal omfatte, men ikke nødvendigvis være begrænset til, spørgsmål vedrørende sociale problemer i et samfund efter apartheid, fattigdomsbekæmpelse, anstændigt arbejde til alle, social beskyttelse, arbejdsløshed, ligestilling mellem kønnene, vold mod kvinder, børns rettigheder, handicappede, de ældre, de unge, arbejdsmarkedsforhold, folkesundhed, arbejdsmiljø og befolkningsspørgsmål. 25) Artikel 90 affattes således: "Artikel 90 Samarbejde om ulovlig narkotika 1. Parterne samarbejder inden for deres respektive beføjelser og kompetence om at sikre en afbalanceret og integreret tilgang til at angribe narkotikaproblemer. Politikken og indsatsen på dette område skal rettes mod at reducere udbuddet af, den ulovlige handel med og efterspørgslen efter ulovlig narkotika samt forhindring af omdirigering af prækursorer. 2. Parterne aftaler, hvilke midler der skal benyttes i samarbejdet med henblik på at virkeliggøre disse mål. Indsatsen baseres på de principper, som blev vedtaget på De Forenede Nationers Generalforsamlings særlige samling om narkotika i 1998, og fuldstændig overholdelse af de grundlæggende menneskerettigheder." 26) I artikel 91 foretages følgende ændringer: a) Overskriften affattes således: "Beskyttelse af personoplysninger" CE/ZA/da 21

22 b) Stk. 1 affattes således: "1. Parterne samarbejder om at forbedre beskyttelsen af personoplysninger efter de højeste internationale standarder som f.eks. retningslinjerne for regulering af edbbaserede personoplysninger, som ændret af De Forenede Nationers Generalforsamling den 20. november 1990, og for at lette dataudveksling i overensstemmelse med gældende national lovgivning under overholdelse af de højeste internationale standarder, herunder beskyttelse af de grundlæggende rettigheder." c) Stk. 3 udgår. 27) Følgende artikler indsættes: "Artikel 91A Masseødelæggelsesvåben og deres fremføringsmidler 1. Parterne er under henvisning til, hvor vigtige de pågældende spørgsmål er for stabiliteten og sikkerheden i verden, enige om at samarbejde og bidrage til at styrke det multilaterale nedrustnings- og ikke-spredningssystem og i den forbindelse til at modvirke spredning af masseødelæggelsesvåben og deres fremføringsmidler ved fuldstændig efterlevelse og indfrielse på nationalt plan af deres respektive eksisterende forpligtelser og tilsagn i henhold til de relevante traktater og aftaler og andre relevante internationale forpligtelser. 2. Parterne er endvidere enige om at samarbejde og bidrage til at realisere disse mål ved: CE/ZA/da 22

23 a) at tage initiativ til at undertegne, ratificere eller tiltræde andre relevante internationale instrumenter for international nedrustning og ikke-spredning og til fulde implementere og efterleve alle andre internationale retligt bindende instrumenter b) at oprette og/eller anvende et effektivt system for national eksportkontrol til at overvåge såvel eksport som transit af varer med relation til masseødelæggelsesvåben, herunder kontrol af, om teknologier med dobbelt anvendelse kan anvendes i forbindelse med masseødelæggelsesvåben, sammen med effektive foranstaltninger, herunder strafferetlige sanktioner mod overtrædelse af eksportkontrolbestemmelserne. 3. Parterne er enige om, at denne artikels stk. 1 og 2 udgør væsentlige elementer i denne aftale. Parterne er enige om at føre en løbende politisk dialog til at ledsage og befæste deres samarbejde på dette område på baggrund af principperne i præamblen. Artikel 91B Bekæmpelse af terrorisme 1. Parterne fordømmer på det strengeste alle former og udtryk for terrorhandlinger, -metoder og praksis som værende kriminelle og fordømmelige uanset gerningsmand og gerningssted. CE/ZA/da 23

24 2. Parterne erkender desuden bestemt, at terrorisme ikke kan overvindes, hvis der ikke samtidig skrides grundlæggende ind over for de faktorer, som bidrager til udbredelse af terrorisme. Parterne bekræfter deres stærke opbakning af, at der udarbejdes og gennemføres alsidige handlingsprogrammer til at eliminere disse faktorer. Parterne understreger, at bekæmpelse af terrorisme må ske under fuldstændig overholdelse af folkeretten, menneskerettighederne og flygtningelovgivningen, og at alle foranstaltninger nøje skal overholde retsstatsprincipperne. Parterne fremhæver, at effektive foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme og beskyttelse af menneskerettighederne ikke er indbyrdes modstridende målsætninger men komplementære og gensidigt forstærkende. 3. Parterne fremhæver den store betydning, de tillægger implementering af FN's globale strategi for bekæmpelse af terrorisme, og at de er villige til at arbejde for dette mål. De er fortsat opsat på, at der snarest nås til enighed om den generelle konvention om bekæmpelse af international terrorisme. 4. Parterne er enige om at samarbejde om at forebygge og bekæmpe terrorhandlinger i overensstemmelse med De Forenede Nationers pagt og folkeretten, relevante konventioner og instrumenter, inden for rammerne af deres respektive love og regler. Det skal navnlig ske: a) inden for rammerne af implementeringen af FN's Sikkerhedsråds resolution 1373 (2001) og andre relevante FN-resolutioner og gældende internationale konventioner og instrumenter b) ved udveksling af oplysninger om terrorgrupper og deres støttenetværk efter fælles overenskomst og i overensstemmelse med folkeretten og den nationale lovgivning CE/ZA/da 24

25 c) ved udveksling af synspunkter om midler og metoder til at bekæmpe terrorisme, også på det tekniske område og inden for uddannelse, og ved udveksling af erfaringer med forebyggelse af terrorisme. Artikel 91C Hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme 1. Parterne er enige om, at det er nødvendigt at gøre alt, hvad der er muligt for og samarbejde om at forhindre, at deres finansielle systemer benyttes til hvidvaskning af indtægter fra kriminelle aktiviteter i almindelighed og virksomhed i tilslutning til ulovlig narkotika og psykotrope stoffer i særdeleshed. 2. Samarbejdet på dette område kan omfatte administrativ og faglig bistand med henblik på at befordre anvendelsen af forskrifter og egnede standarder og mekanismer til at bekæmpe hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme svarende til internationale standarder, navnlig henstillingerne fra Financial Action Task Force (FATF). Artikel 91D Bekæmpelse af organiseret kriminalitet Parterne er enige om at samarbejde om at bekæmpe organiseret og økonomisk kriminalitet, herunder korruption. Samarbejdet rettes særlig mod implementering og fremme af relevante internationale standarder og instrumenter som f.eks. FN's konvention om grænseoverskridende organiseret kriminalitet og FN-konventionen mod korruption. CE/ZA/da 25

26 Artikel 91E Håndskydevåben og lette våben Parterne anerkender, at ulovlig fremstilling, oplagring, besiddelse af og handel med håndskydevåben og lette våben og voldsom ophobning og ukontrolleret udbredelse heraf fortsat udgør en ustabilitetsfaktor og en trussel mod sikkerhed, sikring og bæredygtig udvikling. Parterne er derfor enige om at fortsætte og yderligere udvikle et nært samarbejde om at forhindre, bekæmpe og udrydde alle former for ulovlig handel med håndskydevåben og lette våben som omhandlet i FN's handlingsprogram (UNPoA) og angribe spørgsmålet om voldsom ophobning af håndskydevåben og lette våben. Parterne er enige om strengt at overholde og indfri deres forpligtelser i henhold til folkeretten og de relevante konventioner samt deres tilsagn i medfør af de multilaterale instrumenter. Artikel 91F Lejesoldater Parterne forpligter sig til at føre en løbende politisk dialog og til at samarbejde om at modvirke lejesoldaters virksomhed i overensstemmelse med deres forpligtelser i henhold til internationale konventioner og instrumenter og deres respektive love og bestemmelser om gennemførelse af sådanne forpligtelser. Artikel 91G Den Internationale Straffedomstol Parterne er besluttede på at gøre en ende på straffrihed og fremme fred og sikkerhed i verden og varig respekt for international retsforfølgelse og bekræfter deres støtte af Den Internationale Straffedomstol og dens arbejde. Parterne er desuden enige om at samarbejde om at fremme Romstatuttens og tilknyttede instrumenters universalitet og integritet og at styrke deres samarbejde med Den Internationale Straffedomstol i dens arbejde. CE/ZA/da 26

27 Artikel 91H Samarbejde om migration 1. Migration er et emne for en dybtgående politisk dialog, som afspejler, hvilken betydning parterne tillægger spørgsmålet. Parterne bekræfter deres tilslutning til de eksisterende forpligtelser i henhold til folkeretten med hensyn til migration for at respektere menneskerettighederne og fjerne enhver form for forskelsbehandling på grundlag af oprindelse, køn, race, sprog og religion. 2. Denne dialog skal med henblik på at styrke samarbejdet mellem parterne baseres på en bred og alsidig dagsorden, blandt hvis punkter kan nævnes: a) retfærdig behandling af udenlandske statsborgere, som er lovligt bosat på deres område, en integrationspolitik, der sigter mod at give dem rettigheder og forpligtelser svarende til dem, der gælder for egne statsborgere, fremme af ikke-forskelsbehandling i erhvervs-, samfunds- og kulturlivet og indførelse af beskyttende foranstaltninger mod racisme, fremmedhad og dermed forbunden intolerance og vold b) EU-medlemsstaterne skal indrømme sydafrikanere, som er lovligt beskæftiget på deres område, samme behandling, som de indrømmer egne statsborgere, hvad angår arbejdsvilkår, aflønning og afskedigelse. Sydafrika indrømmer på samme måde en tilsvarende ikke-diskriminerende behandling af EU-arbejdstagere, som er lovligt beskæftiget på dets område c) visumspørgsmål af gensidig interesse, herunder forenkling af indrejseprocedurerne for sydafrikanske statsborgere, som besøger EU, såvel som for EU-medlemsstaternes statsborgere, som besøger Sydafrika d) sikkerhed med hensyn til rejsedokumenter og identitetsspørgsmål CE/ZA/da 27

28 e) koblingerne mellem migration og udvikling, herunder: strategier for fattigdomsreduktion, forbedring af leve- og arbejdsvilkårene, jobskabelse og udvikling af kvalifikationer lettelse af migranters deltagelse i deres hjemlandes udvikling samarbejde om kapacitetsudvikling, særlig inden for sundhed og uddannelse, til at lempe de negative virkninger af hjerneflugt på den bæredygtige udvikling i Sydafrika og midler til at lette lovlige, hurtige og billige pengeoverførsler f) udvikling og implementering af national lovgivning og praksis, for så vidt angår international beskyttelse, for at opfylde bestemmelserne i FN-konventionen om flygtninges status og i protokollen af 1967 hertil til at sikre overholdelse af princippet om "nonrefoulement" g) fastlæggelse af en effektiv og præventiv politik mod ulovlig indvandring, smugling af migranter og menneskehandel, også spørgsmålet om, hvordan smuglerringe kan bekæmpes og ofrene beskyttes h) relevante spørgsmål vedrørende grænsekontrol, herunder kapacitetsopbygning, uddannelse, formidling af bedste praksis og teknisk bistand i) alle spørgsmål med relation til tilbagevenden og tilbagetagelse, herunder kravet om tilbagevenden under humane og værdige omstændigheder under overholdelse af menneskerettighederne, og fremme af frivillig tilbagevenden. CE/ZA/da 28

29 3. a) Parterne er også enige om inden for rammerne af deres samarbejde at forhindre og mindske ulovlig indvandring, at tilbagetage deres ulovlige migranter. Med henblik herpå: accepterer hver EU-medlemsstat tilbagevenden og tilbagetagelse af deres statsborgere, som opholder sig ulovligt på Sydafrikas område efter anmodning fra Sydafrika og uden yderligere formaliteter accepterer Sydafrika tilbagevenden og tilbagetagelse af dets statsborgere, som opholder sig ulovligt på en EU-medlemsstats område efter anmodning fra den pågældende medlemsstat og uden yderligere formaliteter. EU-medlemsstaterne og Sydafrika forsyner desuden deres statsborgere med passende identitetspapirer til sådanne formål. I tilfælde, hvor der består tvivl om en persons nationalitet eller identitet, aftaler parterne at identificere formodede egne statsborgere. b) På anmodning af en af parterne indledes der forhandling med henblik på i god tro og under behørigt hensyn til de relevante regler i folkeretten at indgå en bilateral aftale om specifikke forpligtelser med hensyn til deres statsborgeres tilbagetagelse og tilbagevenden. Aftalen kan også, hvis parterne finder det nødvendigt, omfatte ordninger for tilbagetagelse af tredjelandsstatsborgere og statsløse personer. Den skal indeholde nærmere bestemmelser om, hvilke kategorier af personer der er omfattet af ordningerne, samt regler for disses tilbagetagelse og tilbagevenden." CE/ZA/da 29

30 28) Artikel 94 affattes således: "Artikel 94 Gavebistand Den finansielle bistand i form af gavebistand dækkes af finansielle ressourcer, som stilles til rådighed via fællesskabsbudgetposter til udvikling og internationale samarbejdsaktiviteter, der er omfattet af anvendelsesområdet for de pågældende budgetposter. Proceduren for indgivelse og godkendelse af ansøgninger, gennemførelse og overvågning/evaluering vil være i overensstemmelse med de almindelige betingelser, der gælder for den pågældende budgetpost." 29) I bilag IV til protokol 1 foretages følgende ændring i de sydafrikanske sprogudgaver: Ordene "Die uitvoerder van die produkte gedek deur hierdie dokument (doeanemagtiging No...(1)) verklaar dat, uitgesonderd waar andersins duidelik aangedui, hierdie produkte van... voorkeuroorsprong (2) is" erstattes med "Die uitvoerder van die produkte gedek deur hierdie dokument (doeanemagtigingsno.... (1) ) verklaar dat, behalwe waar duidelik anders aangedui word, hierdie produkte van... voorkeuroorsprong (2) is". ARTIKEL 2 Denne aftale er udfærdiget i to eksemplarer på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk, og de officielle sprog i Sydafrika, bortset fra engelsk, nemlig Sepedi, Sesotho, Setswana, siswati, Tshivenda, Xitsonga, Afrikaans, isindebele, isixhosa og isizulu, idet hver af disse tekster har samme gyldighed. CE/ZA/da 30

942 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 04 Vertragstext in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 31

942 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 04 Vertragstext in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 31 942 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 04 Vertragstext in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 31 AFTALE MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG DEN SYDAFRIKANSKE

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TRAKTAT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Protokoll in dänischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 Vedr.: Protokol om den irske befolknings betænkeligheder med hensyn til Lissabontraktaten

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

13708/10 LSG/iam 1 DG H

13708/10 LSG/iam 1 DG H RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. september 2010 (OR. en) 13708/10 Interinstitutionel sag: 2010/0221 (NLE) VISA 216 AMLAT 101 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: AFTALE mellem Den Europæiske

Læs mere

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. AF/CE/SE/da 1

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. AF/CE/SE/da 1 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/SE/da 1 2 von 10 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer

Læs mere

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, KONGERIGET BELGIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK, KONGERIGET SPANIEN,

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, KONGERIGET BELGIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK, KONGERIGET SPANIEN, AFTALE OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN MALTAS, REPUBLIKKEN POLENS, REPUBLIKKEN SLOVENIENS

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.5.2016 COM(2016) 303 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Filippinernes regering

Læs mere

BILAG. til. forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.2.2016 COM(2016) 84 final ANNEX 2 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse på Den Europæiske Union vegne og midlertidig anvendelse af aftalen mellem

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Dänisch (Normativer Teil) 1 von 23

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Dänisch (Normativer Teil) 1 von 23 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Dänisch (Normativer Teil) 1 von 23 AFTALE OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1 SLUTAKT AF/CE/AL/da 1 AF/CE/AL/da 2 De befuldmægtigede for KONGERIGET BELGIEN DEN TJEKKISKE REPUBLIK KONGERIGET DANMARK FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND REPUBLIKKEN ESTLAND DEN HELLENSKE REPUBLIK KONGERIGET

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: SLUTAKT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

BILAG til. Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om visse aspekter af lufttrafik mellem Den Europæiske Union og Republikken Peru

BILAG til. Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om visse aspekter af lufttrafik mellem Den Europæiske Union og Republikken Peru DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.6.2010 KOM(2010)264 endelig BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om visse aspekter af lufttrafik mellem Den Europæiske Union og Republikken

Læs mere

AFTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

AFTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE AFTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE EEE/BG/RO/da 1 DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, KONGERIGET BELGIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK,

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte

Læs mere

388 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLUTAKT. AF/CE/LB/da 1

388 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLUTAKT. AF/CE/LB/da 1 388 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLUTAKT AF/CE/LB/da 1 2 von 11 388 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil)

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftale mellem Den Europæiske

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse

Læs mere

L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende

L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende 8.3.2006 AFTALE mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 CAB 22 JUR 229 OC 407

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 CAB 22 JUR 229 OC 407 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 22 JUR 229 OC 407 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Rådets forordning om ændring af forordning nr. 1 af 15. april 1958

Læs mere

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN ER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN AF/EEE/BG/RO/DC/da 1 OM DEN SNARLIGE RATIFICERING AF AFTALEN OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Slutakten opregner bindende protokoller og ikke-bindende erklæringer Forfatningen Protokoller Nationale parlamenters rolle Nærhedsprincippet Domstolen Centralbanken Investeringsbanken Fastlæggelse af hjemsted

Læs mere

DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER I TRAKTATEN OM OPRETTELSE AF DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER I TRAKTATEN OM OPRETTELSE AF DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB KONVENTION OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN MALTAS, REPUBLIKKEN POLENS, REPUBLIKKEN SLOVENIENS

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0219 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0219 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0219 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.4.2013 COM(2013) 219 final 2013/0115 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelsen af en rammeaftale mellem Den

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING Indledning 1. Den Europæiske Union giver sin uforbeholdne støtte til De Forenede Nationer, er fast besluttet på at værne

Læs mere

AFTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

AFTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE 443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 4 dänischer Vertragstext DA (Normativer Teil) 1 von 21 AFTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.10.2013 COM(2013) 674 final 2013/0322 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009 DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2009 K(2009) 1201 IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE KOMMISSIONENS BESLUTNING af 19.2.2009 om ændring af de i bilagene til denne beslutning

Læs mere

1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/CE/CH/FRAUDE/da 1

1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/CE/CH/FRAUDE/da 1 1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT AF/CE/CH/FRAUDE/da 1 2 von 9 1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer

Læs mere

(Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER RÅDET

(Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER RÅDET 19.1.2017 DA Den Europæiske Unions Tidende C 18/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER RÅDET RÅDETS RESOLUTION VEDRØRENDE EN MODEL TIL EN AFTALE OM

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 30. juni 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2015 COM(2015) 18 final 2015/0011 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 20. juni 2016 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om EU-strategien for Centralasien, der blev vedtaget af Rådet den 19. juni 2017.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om EU-strategien for Centralasien, der blev vedtaget af Rådet den 19. juni 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

Bekendtgørelse af ILO-konvention af 1964 om beskæftigelsespolitik (* 1) (* 2)

Bekendtgørelse af ILO-konvention af 1964 om beskæftigelsespolitik (* 1) (* 2) Bekendtgørelse af ILO-konvention af 1964 om beskæftigelsespolitik (* 1) (* 2) BKI nr 92 af 14/10/1971 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører Ingen BKI Nr. 89 af 23/10/1972 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse

Læs mere

389 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 12 SLUTAKT. AF/CE/DZ/da 1

389 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 12 SLUTAKT. AF/CE/DZ/da 1 389 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 12 SLUTAKT AF/CE/DZ/da 1 2 von 12 389 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil)

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 17.12.2015 JOIN(2015) 35 final 2015/0303 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ET CIVILT GLOBALT SATELLITNAVIGATIONSSYSTEM (GNSS) MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER OG KONGERIGET MAROKKO

SAMARBEJDSAFTALE OM ET CIVILT GLOBALT SATELLITNAVIGATIONSSYSTEM (GNSS) MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER OG KONGERIGET MAROKKO 86 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 04 Vertragstext dänisch - DA (Normativer Teil) 1 von 21 SAMARBEJDSAFTALE OM ET CIVILT GLOBALT SATELLITNAVIGATIONSSYSTEM (GNSS) MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.1.2005 KOM(2004) 847 endelig 2004/0291(ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale mellem regeringen for Den Socialistiske Republik

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN AF KONVENTIONEN OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

AFTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAB MELLEM DEN ISLAMISKE REPUBLIK AFGHANISTAN OG KONGERIGET DANMARK

AFTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAB MELLEM DEN ISLAMISKE REPUBLIK AFGHANISTAN OG KONGERIGET DANMARK AFTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAB MELLEM DEN ISLAMISKE REPUBLIK AFGHANISTAN OG KONGERIGET DANMARK Den Islamiske Republik Afghanistans regering og Kongeriget Danmarks regering (herefter benævnt parterne

Læs mere

10279/17 ipj 1 DG C 1

10279/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10279/17 DEVGEN 135 ACP 59 RELEX 528 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. APRIL 2003 Det led, der henvises til i artikel 3, stk. 2, skal indsættes

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udenrigsudvalget 2016/0217(NLE) 22.6.2017 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om oprettelse af

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 14/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TILTRÆDELSESAKT, BILAG I UDKAST TIL RETSAKTER

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 7.1.2005 KOM(2004) 858 endelig. BERETNING FRA KOMMISSIONEN om implementeringen af Rådets rammeafgørelse

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/EG/da 1

SLUTAKT. AF/CE/EG/da 1 SLUTAKT AF/CE/EG/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN KONGERIGET DANMARK FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND DEN HELLENSKE REPUBLIK KONGERIGET SPANIEN DEN FRANSKE REPUBLIK IRLAND DEN ITALIENSKE REPUBLIK

Læs mere

EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHEDERNES VOGTER ET OVERBLIK

EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHEDERNES VOGTER ET OVERBLIK EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHEDERNES VOGTER ET OVERBLIK Ikke-medlem af Europarådet (Hviderusland) MEDLEMSSTATER HOVEDSÆDE OG KONTORER BUDGET Albanien, Andorra, Armenien, Aserbajdsjan, Belgien, Bosnien-Herzegovina,

Læs mere

Bekendtgørelse af ILO-konvention nr. 182 af 1999 om forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde

Bekendtgørelse af ILO-konvention nr. 182 af 1999 om forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte bestemmelser Beskæftigelsesministeriets bemærkninger er anført med kursiv Bekendtgørelse af ILO-konvention

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 1 von 89 BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305.

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305. 31 DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER den 15. og 16. juni 2001 BILAG 33 BILAG Bilag I Erklæring om forebyggelse af spredning af ballistiske missiler Side 35 Bilag II Erklæring om Den

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0524 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0524 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0524 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.9.2007 KOM(2007) 524 endelig KOMMISSIONENS TREDJE RAPPORT i henhold til Rådets rammeafgørelse

Læs mere

Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd. om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute

Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd. om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute Valletta, den 3. februar 2017 (OR. en) Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute 1. Vi glæder os over og støtter

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

BILAG. til. forslaget til Rådets afgørelse

BILAG. til. forslaget til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.9.2015 COM(2015) 420 final ANNEX 1 BILAG til forslaget til Rådets afgørelse om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i Den Blandede Kommission EU-EFTA

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2012 COM(2012) 560 final 2012/0271 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Kap Verde om lempelse af

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.6.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0308/2012 af F. M., italiensk statsborger, om den skovbrugspolitik, den peruvianske regering fører

Læs mere

Bekendtgørelse af traktat af 2. marts 2012 om stabilitet, samordning og styring i Den Økonomiske og Monetære Union (Finanspagten)

Bekendtgørelse af traktat af 2. marts 2012 om stabilitet, samordning og styring i Den Økonomiske og Monetære Union (Finanspagten) BKI nr 1 af 10/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., EUP j.nr. 400.P.2. Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

10512/16 ipj 1 DG E 1A

10512/16 ipj 1 DG E 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. juni 2016 (OR. en) 10512/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 20. juni 2016 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 9721/1/16

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ET CIVILT GLOBALT SATELLITNAVIGATIONSSYSTEM (GNSS) MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER OG UKRAINE

SAMARBEJDSAFTALE OM ET CIVILT GLOBALT SATELLITNAVIGATIONSSYSTEM (GNSS) MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER OG UKRAINE SAMARBEJDSAFTALE OM ET CIVILT GLOBALT SATELLITNAVIGATIONSSYSTEM (GNSS) MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER OG UKRAINE CE/UA/da 1 DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, i det følgende benævnt "Fællesskabet",

Læs mere

Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsbeh: Christina Hjeresen Sagsnr.: 2007-3061/1-0035 Dok.: CDH43474 R E D E G Ø R E L S E

Læs mere

RAMMEAFTALE MELLEM DEN EUROPÆISKE UNION OG DENS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN KOREA PÅ DEN ANDEN SIDE

RAMMEAFTALE MELLEM DEN EUROPÆISKE UNION OG DENS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN KOREA PÅ DEN ANDEN SIDE RAMMEAFTALE MELLEM DEN EUROPÆISKE UNION OG DENS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN KOREA PÅ DEN ANDEN SIDE DEN EUROPÆISKE UNION, i det følgende benævnt "Unionen", og KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION Europaudvalget 2010 COD (2010) 0801 Offentligt DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 22. januar 2010 (OR. en) 2010/0801 (COD) PE-CONS 1/10 DROIPEN 6 COPEN 22 CODEC 41 RETSAKTER OG

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0063 (NLE) 14869/16 JAI 1003 FREMP 197 DROIPEN 198 COCON 28 COHOM 151 COPEN 359 EDUC 401 MIGR 205 SOC 746

Læs mere

10454/17 ipj 1 DG C 1

10454/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10454/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 19. juni 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10135/17

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

29 der Beilagen XXV. GP - Beschluss NR - 03 Vertragstext dänisch (Normativer Teil) 1 von 67

29 der Beilagen XXV. GP - Beschluss NR - 03 Vertragstext dänisch (Normativer Teil) 1 von 67 29 der Beilagen XXV. GP - Beschluss NR - 03 Vertragstext dänisch (Normativer Teil) 1 von 67 RAMMEAFTALE OM PARTNERSKAB OG SAMARBEJDE MELLEM DEN EUROPÆISKE UNION OG DENS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG

Læs mere

Haagkonventionen af 13. januar 2000 om international beskyttelse af voksne

Haagkonventionen af 13. januar 2000 om international beskyttelse af voksne GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Haagkonventionen af 13. januar 2000 om international beskyttelse af

Læs mere

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, i det følgende benævnt "Fællesskabet", og KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK,

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, i det følgende benævnt Fællesskabet, og KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, RAMMEAFTALE MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPULBIKKEN INDONESIEN PÅ DEN ANDEN SIDE OM ET OMFATTENDE PARTNERSKAB OG SAMARBEJDE CE/ID/da 1 DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB,

Læs mere

ERKLÆRING I FÆLLESERKLÆRING OM ARTIKEL 8 I COTONOU-AFTALEN

ERKLÆRING I FÆLLESERKLÆRING OM ARTIKEL 8 I COTONOU-AFTALEN ERKLÆRING I OM ARTIKEL 8 I COTONOU-AFTALEN I artikel 8 i Cotonou-aftalen forstås i relation til dialogen på nationalt og regionalt plan ved "AVSgruppen": AVS-Ambassadørudvalgets trojka og formanden for

Læs mere

III RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

III RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN 13.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 335/99 III (Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union) RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN RÅDETS FÆLLES HOLDNING

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

10416/16 hsm 1 DG B 3A

10416/16 hsm 1 DG B 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juni 2016 (OR. en) 10416/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne SOC 417 GENDER 28 ANTIDISCRIM 40 FREMP 118

Læs mere

Artikel 2 Formål. Formålet med denne protokol er at:

Artikel 2 Formål. Formålet med denne protokol er at: Protokol om forebyggelse, bekæmpelse og retsforfølgning af menneskehandel, særlig handel med kvinder og børn, til supplering af De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret

Læs mere