KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,"

Transkript

1 AFTALE MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG DEN SYDAFRIKANSKE REPUBLIK PÅ DEN ANDEN SIDE OM ÆNDRING AF AFTALEN OM HANDEL, UDVIKLING OG SAMARBEJDE CE/ZA/da 1

2 KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK, KONGERIGET SPANIEN, DEN FRANSKE REPUBLIK, DEN ITALIENSKE REPUBLIK, REPUBLIKKEN CYPERN, CE/ZA/da 2

3 REPUBLIKKEN LETLAND, REPUBLIKKEN LITAUEN, STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURG, REPUBLIKKEN UNGARN, MALTA, KONGERIGET NEDERLANDENE, REPUBLIKKEN ØSTRIG, REPUBLIKKEN POLEN, DEN ITALIENSKE REPUBLIK, RUMÆNIEN, REPUBLIKKEN SLOVENIEN, DEN SLOVAKISKE REPUBLIK, CE/ZA/da 3

4 REPUBLIKKEN FINLAND, KONGERIGET SVERIGE, DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND, som er kontraherende parter i traktaten om oprettelse af DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, i det følgende benævnt "medlemsstaterne", og DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB i det følgende benævnt "Fællesskabet", og DEN SYDAFRIKANSKE REPUBLIK, under ét i det følgende benævnt "parterne", SOM TAGER HENSYN TIL, at aftalen om handel, udvikling og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Sydafrikanske Republik på den anden side (i det følgende benævnt "handels-, udviklings- og samarbejdsaftalen") blev undertegnet i Pretoria den 11. oktober 1999 og trådte i kraft den 1. maj 2004, CE/ZA/da 4

5 SOM TAGER I BETRAGTNING, at aftalen ifølge artikel 18 og 103 i handels-, udviklings- og samarbejdsaftalen skal tages op til fornyet behandling inden for fem år efter dens ikrafttræden, at parterne foretog en fornyet behandling i 2004 og i en fælleserklæring fra samarbejdsrådet af 23. november 2004 enedes om, at det var nødvendigt at foretage visse ændringer af handels-, udviklings- og samarbejdsaftalen, SOM TAGER I BETRAGTNING, at revisionen af bestemmelserne i handels-, udviklings- og samarbejdsaftalen om handel og handelsanliggender er genstand for forhandlingerne om en økonomisk partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og landene i det sydlige Afrika, SOM TAGER I BETRAGTNING, at den fælles handlingsplan for gennemførelse af det strategiske partnerskab mellem Den Sydafrikanske Republik og Den Europæiske Union er vedtaget og åbner mulighed for en udvidelse af samarbejdet mellem parterne på en lang række områder, ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE: CE/ZA/da 5

6 ARTIKEL 1 I handels-, udviklings- og samarbejdsaftalen foretages følgende ændringer: 1) I præamblen indsættes en ny sjette betragtning: "SOM ERKENDER, at de multilaterale nedrustnings- og ikke-sprednings-traktater i alle deres bestanddele er af vital betydning, og at der bør gøres fremskridt med indfrielsen af alle de forpligtelser, der følger deraf; parterne ønsker derfor at indsætte en bestemmelse i denne aftale, som sætter dem i stand til at samarbejde og føre en politisk dialog om disse spørgsmål." 2) Artikel 2, stk. 1, affattes således: "Respekten for de demokratiske principper og de grundlæggende menneskerettigheder som omhandlet i verdenserklæringen om menneskerettigheder og for retsstatsprincipperne såvel som samarbejde om nedrustning og ikke-spredning af masseødelæggelsesvåben, jf. artikel 91A, stk. 1 og 2, ligger til grund for Den Europæiske Unions og Sydafrikas interne og eksterne politik og udgør væsentlige elementer i denne aftale." CE/ZA/da 6

7 3) Artikel 55 affattes således: "Artikel 55 Informationssamfundet: ikt 1. Parterne er enige om at samarbejde om udvikling af informationssamfundet og om at beherske informations- og kommunikationsteknologier (ikt) som redskaber til at befordre den socioøkonomiske udvikling i informationsalderen. Samarbejdet sigter på: a) at fremme udviklingen af et inklusivt, udviklingsorienteret informationssamfund b) at støtte vækst og udvikling i ikt-sektoren, herunder mikrovirksomheder og SMV'er 1 c) at støtte samarbejdet mellem landene i det sydlige Afrika på dette område og mere generelt på kontinentalt plan. 2. Samarbejdet omfatter dialog, informationsudveksling og eventuelt teknisk bistand vedrørende de forskellige aspekter af informationssamfundet. Dette gælder: a) politikker, administrative rammer, innoverende og inklusive applikationer og tjenester, udvikling af kvalifikationer 1 Små virksomheder, mikrovirksomheder og mellemstore virksomheder. CE/ZA/da 7

8 b) lettelse af samvirket mellem tilsynsmyndigheder, enheder i den offentlige sektor, erhvervs- og civilsamfundsorganisationer c) nye faciliteter, herunder forsknings- og uddannelsesnetværk, med sigte på sammenkobling af netværk og driftskompatibilitet mellem applikationer d) fremme og iværksættelse af fælles forskning og teknologisk udvikling i forbindelse med projekter inden for nye teknologier med tilknytning til informationssamfundet. Projekter, som parterne har indkredset i fællesskab i forbindelse med samarbejdet om ovennævnte emner bør kunne gennemføres som led i udviklingssamarbejdsprogrammet." 4) I artikel 57 foretages følgende ændringer: a) Det indledende punktum i stk. 1 affattes således: "1. Formålet med samarbejdet på dette område er bl.a.:" b) Stk. 2 affattes således: "2. Samarbejdet tager specifikt sigte på: a) at støtte udviklingen af hensigtsmæssige energipolitikker, reguleringsrammer og infrastruktur i Sydafrika CE/ZA/da 8

9 b) at garantere energisikkerheden i Sydafrika gennem en diversificering af energikilderne c) at forbedre energiforsyningsværkernes produktionsstandarder i teknisk, økonomisk, miljømæssig og finansiel henseende, navnlig i sektorerne for elektricitet og flydende brændstoffer d) at lette opbygningen af lokal ekspertisekapacitet, navnlig gennem almen og faglig uddannelse e) at udvikle nye og vedvarende energiformer og støtte infrastruktur til dækning af energibehovet på landsplan og i landdistrikterne samt til elforsyning f) at fremme en bedre energiudnyttelse i bygninger og i industrien, navnlig ved at forbedre energieffektiviteten g) at fremme gensidig overførsel og brug af miljøvenlige og renere energiteknologier h) at fremme samarbejdet om regulering af energisektoren i det sydlige Afrika i) at fremme det regionale energisamarbejde i det sydlige Afrika." CE/ZA/da 9

10 c) I artikel 57 indsættes følgende stykke: "3. Samarbejdet skal omfatte sydafrikanske aktiviteter inden for rammerne af Den Europæiske Unions energiinitiativ for udryddelse af fattigdom og bæredygtig udvikling, Johannesburgplanen for gennemførelsesmål og FN-kommissionen for bæredygtig udvikling." 5) I artikel 58 foretages følgende ændringer: a) I stk. 1, litra a), erstattes ordene "sundheds- og sikkerhedsstandarderne" med "sundheds-, sikkerheds- og miljøstandarderne". b) I stk. 1, litra b), erstattes andet punktum med "Samarbejdet bør også omfatte, at der skabes et klima til gensidig nytte med henblik på at tiltrække investeringer i sektoren, især SMV 1, og bør også omfatte tidligere dårligt stillede lokalsamfund." c) I stk. 1 indsættes følgende litra: "d) at støtte politikker og programmer til at fremme lokal oparbejdning af mineraler og til at skabe muligheder for samarbejde om udvikling af mineraloparbejdningssektoren." d) Stk. 1, litra d), bliver stk. 1, litra e). 1 Små og mellemstore virksomheder. CE/ZA/da 10

11 e) I slutningen af stk. 2 indsættes ordene "og African Mining Partnership (AMP)." 6) I artikel 59 foretages følgende ændringer: a) I stk. 1, litra b), indsættes ordene "sikkert og" efter ordene "med henblik på at skabe et". b) I stk. 2, litra c), indsættes ordet ", jernbane-" efter ordene "at øge luftfarts-". c) I stk. 2 indsættes følgende litraer: "d) at udveksle oplysninger og forbedre samarbejdet i parternes respektive transportsikkerheds- og transportsikringspolitikker og praksis, særlig inden for sø-, luftog landtransport, herunder intermodale varestrømme e) at harmonisere transportpolitik og forskriftsrammer gennem en udvidet politikdialog og udveksling af regulerings- og driftsknowhow med de kompetente myndigheder f) at opbygge partnerskaber inden for globale satellitnavigationssystemer, herunder forskning og teknologisk udvikling og deres anvendelse i forbindelse med bæredygtig udvikling." CE/ZA/da 11

12 7) Følgende artikel indsættes: "Artikel 59A Søtransport 1. Med henblik på at fremme parternes søfartsindustri tilskynder parterne deres kompetente myndigheder, rederier, havne, relevante forskningsinstitutioner, speditør- og clearingvirksomheder for søgods, logistikvirksomheder, universiteter og højere læreanstalter til at samarbejde om bl.a.: a) at udveksle oplysninger om deres aktiviteter inden for rammerne af internationale søfartsorganisationer b) at formulere og forbedre lovgivningen vedrørende søtransport og markedsstyring c) at tilstræbe en effektiv transporttjeneste for international søfart ved en effektiv drift og forvaltning af parternes havne og flåder d) at håndhæve internationalt bindende standarder og retsforskrifter for sikkerhed til søs og forebygge havforurening e) at fremme søfartsuddannelserne, især uddannelsen af søfolk CE/ZA/da 12

13 f) at udveksle personale, videnskabelige oplysninger og teknologi g) at styrke indsatsen for at forbedre den maritime sikring. 2. Parterne bekræfter deres fulde tilslutning til de relevante internationale konventioner, som de har ratificeret, om regulering af transport af farlige biologiske, kemiske og nukleare materialer og aftaler at samarbejde herom i både bilaterale og multilaterale fora. 3. Samarbejdet i denne forbindelse kunne finde sted på basis af i fællesskab udarbejdede kapacitetsopbygningsprogrammer med hensyn til sikkerhed og miljøet." 8) I artikel 60 foretages følgende ændringer: a) Stk. 1, litra c), affattes således: "c) at fremme en udvikling af produkter og markeder, menneskelige ressourcer og institutionelle strukturer" b) Stk. 1, litra e), affattes således: "e) at samarbejde om at fremme og udvikle turismen i lokalsamfundene" CE/ZA/da 13

14 c) Stk. 2, litra e), affattes således: "e) fremme samarbejde på regionalt og kontinentalt plan." 9) I artikel 65 foretages følgende ændringer: a) I stk. 1 erstattes ordene "finder sted inden for rammerne af dialog og partnerskab" med "finder sted inden for rammerne af en politisk dialog, partnerskab og effektivitet i bistandsarbejdet." b) I slutningen af stk. 3 indsættes ordene "og særlig realiseringen af millenniumudviklingsmålene". 10) Følgende artikel indsættes: "Artikel 65A Millenniumudviklingsmålene Parterne bekræfter deres tilsagn om at ville realisere millenniumudviklingsmålene inden skæringstidspunktet Parterne er også enige om at gøre en ekstra indsats for at opfylde deres forpligtelser fra Monterrey om udviklingsfinansiering 1 og sikre resultater af Johannesburggennemførelsesplanen (WSSD 2 ). Parterne giver tillige deres støtte til Den Afrikanske Union og dens socioøkonomiske program og vil i fællesskab mobilisere ressourcer til dets gennemførelse. 1 2 Den internationale konference om finansiering af udvikling blev afholdt i Monterrey, Mexico, i marts 2002 og gav Monterrey-konsensussen og en række tilsagn, der blev vedtaget med henblik på den fremtidige finansiering af udviklingsstøtte og bekæmpelse af verdens fattigdom. Verdenstopmøde om bæredygtig udvikling. CE/ZA/da 14

15 11) I artikel 66 foretages følgende ændringer: a) Stk. 1 affattes således: "1. Områderne for udviklingssamarbejdet nedfældes i et i fællesskab godkendt flerårigt program, herunder også fælles programmer aftalt med EU-medlemsstaterne, i overensstemmelse med de relevante EU-samarbejdsinstrumenter." b) I stk. 2 erstattes ordene "ikke-statslige udviklingspartnere og aktører" med "ikkestatslige aktører". c) I stk. 3, udgår ordet "tidligere". 12) Artikel 67 affattes således: "Artikel 67 Støtteberettigede De samarbejdspartnere, der kan opnå finansiel og teknisk bistand, er myndigheder og offentlige organer på nationalt, provins- og lokalt plan, ikke-statslige aktører, regionale og internationale organisationer, institutioner." CE/ZA/da 15

16 13) I artikel 68 foretages følgende ændringer: a) I stk. 1 erstattes ordene "revisions- og evalueringskontrol og -missioner" med "kontrol, revision og andre missioner" b) I stk. 2, litra c), erstattes ordene "ikke-statslig partner" med "ikke-statslig aktør". c) I stk. 4 udgår ordene "kan eventuelt". 14) I artikel 69 foretages følgende ændringer: a) I stk. 1 udgår ordene "baseret på specifikke mål, som er i overensstemmelse med de i artikel 66 omhandlede prioriteter, og". b) I stk. 2 erstattes ordene "vedlægges som bilag til det flerårige vejledende program" med "fastlægges i aftalerne og/eller kontrakterne vedrørende de enkelte projekter og programmer". 15) I artikel 71 foretages følgende ændringer: a) I stk. 1 erstattes ordene "et finansieringsforslag" med "en årlig handlingsplan". CE/ZA/da 16

17 b) I stk. 2 erstattes ordet "finansieringsforslaget" med "den årlige handlingsplan". 16) I artikel 73 foretages følgende ændringer: a) I stk. 1 erstattes ordene "Sydafrika og AVS-staterne" med "Sydafrika, AVS-staterne og lande og territorier, som er støtteberettigede i overensstemmelse med EF-afbindingsforordningerne". b) I stk. 2 erstattes ordene "Sydafrika og AVS-staterne" med "Sydafrika, AVS-staterne og lande og territorier, som er støtteberettigede i overensstemmelse med EFafbindingsforordningerne 17) I artikel 76 erstattes ordet "Samarbejdsrådet " med "EU's Ministerråd". 18) I artikel 77 erstattes ordet "Samarbejdsrådet " med "EU's Ministerråd". 19) I artikel 79 foretages følgende ændringer: a) I overskriften udgår ordet "ledende". CE/ZA/da 17

18 b) I artiklens tekst erstattes ordene "en ledende anvisningsberettiget" med "en anvisningsberettiget". 20) Artikel 82, stk. 2, første punktum, udgår. 21) Artikel 83 affattes således: "Artikel 83 Videnskab og teknologi 1. Parterne vil etablere gensidigt fordelagtige partnerskaber inden for videnskab og teknologi til fremme af samarbejdet i forbindelse med Den Europæiske Unions rammeprogrammer på basis af bestemmelserne i aftalen om samarbejde om videnskab og teknologi, som blev indgået i november 1997, og på basis af denne aftale og andre relevante instrumenter. Parterne vil specielt sætte ind på beherskelse af videnskab og teknologi til støtte af bæredygtig vækst og udvikling i Sydafrika, som er forenelig med bestemmelserne i denne aftale, samt fremme af den globale dagsorden for bæredygtig udvikling og styrkelse af Afrikas kapacitet inden for videnskab og teknologi. Parterne vil føre en løbende dialog for i fællesskab at indkredse prioriteter for samarbejdet inden for videnskab og teknologi. CE/ZA/da 18

19 2. Samarbejdet skal bl.a. omfatte emner vedrørende videnskab og teknologi til programmerne for fattigdomsbekæmpelse, udveksling af politikmodeller inden for videnskab og teknologi, partnerskaber om forskning og innovation til støtte af det økonomiske samarbejde og jobskabelsen, samarbejde om globale banebrydende forskningsprogrammer og globale forskningsinfrastrukturer, støtte til afrikanske programmer for videnskab og teknologi af kontinental og regional karakter, styrkelse af den multilaterale dialog og partnerskaber inden for videnskab og teknologi, udnyttelse af synergier mellem multilateralt og bilateralt samarbejde inden for videnskab og teknologi, udvikling af den menneskelige kapital og global mobilitet for forskere og koordineret og målrettet samarbejde på specifikke temaområder inden for videnskab og teknologi, som parterne indkredser i fællesskab." 22) I artikel 84 foretages følgende ændringer: a) I slutningen af stk. 1 indsættes ordene ", også inden for De Forenede Nationer og andre multilaterale fora." b) I stk. 3 indsættes ordet "luftkvalitet" efter "kontrol med vandkvalitet"; ordene "vedrørende nedbringelse af emissioner af drivhusgas" erstattes med "vedrørende årsagerne til og virkningerne af klimaændringer". CE/ZA/da 19

20 23) Artikel 85 affattes således: "Artikel 85 Kultur 1. Almindelig bestemmelse, politisk dialog a) Parterne forpligter sig til at samarbejde på det kulturelle område for at fremme gensidig forståelse og viden om Sydafrikas og Den Europæiske Unions medlemsstaters kultur. b) Parter stræber mod at etablere en politisk dialog om kultur, særlig om styrkelse og udvikling af en konkurrencedygtig sektor af kulturindustrier i Sydafrika og Den Europæiske Union. 2. Kulturel mangfoldighed og tværkulturel dialog Parterne forpligter sig til at samarbejde i de relevante internationale fora (f.eks. UNESCO) til bedre beskyttelse og fremme af den kulturelle mangfoldighed og til at skabe en tværkulturel dialog på internationalt plan. 3. Kultursamarbejde og -udvekslinger Parterne tilskynder til samarbejde om kulturelle aktiviteter, deltagelse i arrangementer og kulturudvekslinger mellem kulturarbejdere fra Sydafrika og Den Europæiske Union." CE/ZA/da 20

21 24) Artikel 86, stk. 1, affattes således: "1. Parterne indleder en dialog om beskæftigelse og socialpolitik. Den skal omfatte, men ikke nødvendigvis være begrænset til, spørgsmål vedrørende sociale problemer i et samfund efter apartheid, fattigdomsbekæmpelse, anstændigt arbejde til alle, social beskyttelse, arbejdsløshed, ligestilling mellem kønnene, vold mod kvinder, børns rettigheder, handicappede, de ældre, de unge, arbejdsmarkedsforhold, folkesundhed, arbejdsmiljø og befolkningsspørgsmål. 25) Artikel 90 affattes således: "Artikel 90 Samarbejde om ulovlig narkotika 1. Parterne samarbejder inden for deres respektive beføjelser og kompetence om at sikre en afbalanceret og integreret tilgang til at angribe narkotikaproblemer. Politikken og indsatsen på dette område skal rettes mod at reducere udbuddet af, den ulovlige handel med og efterspørgslen efter ulovlig narkotika samt forhindring af omdirigering af prækursorer. 2. Parterne aftaler, hvilke midler der skal benyttes i samarbejdet med henblik på at virkeliggøre disse mål. Indsatsen baseres på de principper, som blev vedtaget på De Forenede Nationers Generalforsamlings særlige samling om narkotika i 1998, og fuldstændig overholdelse af de grundlæggende menneskerettigheder." 26) I artikel 91 foretages følgende ændringer: a) Overskriften affattes således: "Beskyttelse af personoplysninger" CE/ZA/da 21

22 b) Stk. 1 affattes således: "1. Parterne samarbejder om at forbedre beskyttelsen af personoplysninger efter de højeste internationale standarder som f.eks. retningslinjerne for regulering af edbbaserede personoplysninger, som ændret af De Forenede Nationers Generalforsamling den 20. november 1990, og for at lette dataudveksling i overensstemmelse med gældende national lovgivning under overholdelse af de højeste internationale standarder, herunder beskyttelse af de grundlæggende rettigheder." c) Stk. 3 udgår. 27) Følgende artikler indsættes: "Artikel 91A Masseødelæggelsesvåben og deres fremføringsmidler 1. Parterne er under henvisning til, hvor vigtige de pågældende spørgsmål er for stabiliteten og sikkerheden i verden, enige om at samarbejde og bidrage til at styrke det multilaterale nedrustnings- og ikke-spredningssystem og i den forbindelse til at modvirke spredning af masseødelæggelsesvåben og deres fremføringsmidler ved fuldstændig efterlevelse og indfrielse på nationalt plan af deres respektive eksisterende forpligtelser og tilsagn i henhold til de relevante traktater og aftaler og andre relevante internationale forpligtelser. 2. Parterne er endvidere enige om at samarbejde og bidrage til at realisere disse mål ved: CE/ZA/da 22

23 a) at tage initiativ til at undertegne, ratificere eller tiltræde andre relevante internationale instrumenter for international nedrustning og ikke-spredning og til fulde implementere og efterleve alle andre internationale retligt bindende instrumenter b) at oprette og/eller anvende et effektivt system for national eksportkontrol til at overvåge såvel eksport som transit af varer med relation til masseødelæggelsesvåben, herunder kontrol af, om teknologier med dobbelt anvendelse kan anvendes i forbindelse med masseødelæggelsesvåben, sammen med effektive foranstaltninger, herunder strafferetlige sanktioner mod overtrædelse af eksportkontrolbestemmelserne. 3. Parterne er enige om, at denne artikels stk. 1 og 2 udgør væsentlige elementer i denne aftale. Parterne er enige om at føre en løbende politisk dialog til at ledsage og befæste deres samarbejde på dette område på baggrund af principperne i præamblen. Artikel 91B Bekæmpelse af terrorisme 1. Parterne fordømmer på det strengeste alle former og udtryk for terrorhandlinger, -metoder og praksis som værende kriminelle og fordømmelige uanset gerningsmand og gerningssted. CE/ZA/da 23

24 2. Parterne erkender desuden bestemt, at terrorisme ikke kan overvindes, hvis der ikke samtidig skrides grundlæggende ind over for de faktorer, som bidrager til udbredelse af terrorisme. Parterne bekræfter deres stærke opbakning af, at der udarbejdes og gennemføres alsidige handlingsprogrammer til at eliminere disse faktorer. Parterne understreger, at bekæmpelse af terrorisme må ske under fuldstændig overholdelse af folkeretten, menneskerettighederne og flygtningelovgivningen, og at alle foranstaltninger nøje skal overholde retsstatsprincipperne. Parterne fremhæver, at effektive foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme og beskyttelse af menneskerettighederne ikke er indbyrdes modstridende målsætninger men komplementære og gensidigt forstærkende. 3. Parterne fremhæver den store betydning, de tillægger implementering af FN's globale strategi for bekæmpelse af terrorisme, og at de er villige til at arbejde for dette mål. De er fortsat opsat på, at der snarest nås til enighed om den generelle konvention om bekæmpelse af international terrorisme. 4. Parterne er enige om at samarbejde om at forebygge og bekæmpe terrorhandlinger i overensstemmelse med De Forenede Nationers pagt og folkeretten, relevante konventioner og instrumenter, inden for rammerne af deres respektive love og regler. Det skal navnlig ske: a) inden for rammerne af implementeringen af FN's Sikkerhedsråds resolution 1373 (2001) og andre relevante FN-resolutioner og gældende internationale konventioner og instrumenter b) ved udveksling af oplysninger om terrorgrupper og deres støttenetværk efter fælles overenskomst og i overensstemmelse med folkeretten og den nationale lovgivning CE/ZA/da 24

25 c) ved udveksling af synspunkter om midler og metoder til at bekæmpe terrorisme, også på det tekniske område og inden for uddannelse, og ved udveksling af erfaringer med forebyggelse af terrorisme. Artikel 91C Hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme 1. Parterne er enige om, at det er nødvendigt at gøre alt, hvad der er muligt for og samarbejde om at forhindre, at deres finansielle systemer benyttes til hvidvaskning af indtægter fra kriminelle aktiviteter i almindelighed og virksomhed i tilslutning til ulovlig narkotika og psykotrope stoffer i særdeleshed. 2. Samarbejdet på dette område kan omfatte administrativ og faglig bistand med henblik på at befordre anvendelsen af forskrifter og egnede standarder og mekanismer til at bekæmpe hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme svarende til internationale standarder, navnlig henstillingerne fra Financial Action Task Force (FATF). Artikel 91D Bekæmpelse af organiseret kriminalitet Parterne er enige om at samarbejde om at bekæmpe organiseret og økonomisk kriminalitet, herunder korruption. Samarbejdet rettes særlig mod implementering og fremme af relevante internationale standarder og instrumenter som f.eks. FN's konvention om grænseoverskridende organiseret kriminalitet og FN-konventionen mod korruption. CE/ZA/da 25

26 Artikel 91E Håndskydevåben og lette våben Parterne anerkender, at ulovlig fremstilling, oplagring, besiddelse af og handel med håndskydevåben og lette våben og voldsom ophobning og ukontrolleret udbredelse heraf fortsat udgør en ustabilitetsfaktor og en trussel mod sikkerhed, sikring og bæredygtig udvikling. Parterne er derfor enige om at fortsætte og yderligere udvikle et nært samarbejde om at forhindre, bekæmpe og udrydde alle former for ulovlig handel med håndskydevåben og lette våben som omhandlet i FN's handlingsprogram (UNPoA) og angribe spørgsmålet om voldsom ophobning af håndskydevåben og lette våben. Parterne er enige om strengt at overholde og indfri deres forpligtelser i henhold til folkeretten og de relevante konventioner samt deres tilsagn i medfør af de multilaterale instrumenter. Artikel 91F Lejesoldater Parterne forpligter sig til at føre en løbende politisk dialog og til at samarbejde om at modvirke lejesoldaters virksomhed i overensstemmelse med deres forpligtelser i henhold til internationale konventioner og instrumenter og deres respektive love og bestemmelser om gennemførelse af sådanne forpligtelser. Artikel 91G Den Internationale Straffedomstol Parterne er besluttede på at gøre en ende på straffrihed og fremme fred og sikkerhed i verden og varig respekt for international retsforfølgelse og bekræfter deres støtte af Den Internationale Straffedomstol og dens arbejde. Parterne er desuden enige om at samarbejde om at fremme Romstatuttens og tilknyttede instrumenters universalitet og integritet og at styrke deres samarbejde med Den Internationale Straffedomstol i dens arbejde. CE/ZA/da 26

27 Artikel 91H Samarbejde om migration 1. Migration er et emne for en dybtgående politisk dialog, som afspejler, hvilken betydning parterne tillægger spørgsmålet. Parterne bekræfter deres tilslutning til de eksisterende forpligtelser i henhold til folkeretten med hensyn til migration for at respektere menneskerettighederne og fjerne enhver form for forskelsbehandling på grundlag af oprindelse, køn, race, sprog og religion. 2. Denne dialog skal med henblik på at styrke samarbejdet mellem parterne baseres på en bred og alsidig dagsorden, blandt hvis punkter kan nævnes: a) retfærdig behandling af udenlandske statsborgere, som er lovligt bosat på deres område, en integrationspolitik, der sigter mod at give dem rettigheder og forpligtelser svarende til dem, der gælder for egne statsborgere, fremme af ikke-forskelsbehandling i erhvervs-, samfunds- og kulturlivet og indførelse af beskyttende foranstaltninger mod racisme, fremmedhad og dermed forbunden intolerance og vold b) EU-medlemsstaterne skal indrømme sydafrikanere, som er lovligt beskæftiget på deres område, samme behandling, som de indrømmer egne statsborgere, hvad angår arbejdsvilkår, aflønning og afskedigelse. Sydafrika indrømmer på samme måde en tilsvarende ikke-diskriminerende behandling af EU-arbejdstagere, som er lovligt beskæftiget på dets område c) visumspørgsmål af gensidig interesse, herunder forenkling af indrejseprocedurerne for sydafrikanske statsborgere, som besøger EU, såvel som for EU-medlemsstaternes statsborgere, som besøger Sydafrika d) sikkerhed med hensyn til rejsedokumenter og identitetsspørgsmål CE/ZA/da 27

28 e) koblingerne mellem migration og udvikling, herunder: strategier for fattigdomsreduktion, forbedring af leve- og arbejdsvilkårene, jobskabelse og udvikling af kvalifikationer lettelse af migranters deltagelse i deres hjemlandes udvikling samarbejde om kapacitetsudvikling, særlig inden for sundhed og uddannelse, til at lempe de negative virkninger af hjerneflugt på den bæredygtige udvikling i Sydafrika og midler til at lette lovlige, hurtige og billige pengeoverførsler f) udvikling og implementering af national lovgivning og praksis, for så vidt angår international beskyttelse, for at opfylde bestemmelserne i FN-konventionen om flygtninges status og i protokollen af 1967 hertil til at sikre overholdelse af princippet om "nonrefoulement" g) fastlæggelse af en effektiv og præventiv politik mod ulovlig indvandring, smugling af migranter og menneskehandel, også spørgsmålet om, hvordan smuglerringe kan bekæmpes og ofrene beskyttes h) relevante spørgsmål vedrørende grænsekontrol, herunder kapacitetsopbygning, uddannelse, formidling af bedste praksis og teknisk bistand i) alle spørgsmål med relation til tilbagevenden og tilbagetagelse, herunder kravet om tilbagevenden under humane og værdige omstændigheder under overholdelse af menneskerettighederne, og fremme af frivillig tilbagevenden. CE/ZA/da 28

29 3. a) Parterne er også enige om inden for rammerne af deres samarbejde at forhindre og mindske ulovlig indvandring, at tilbagetage deres ulovlige migranter. Med henblik herpå: accepterer hver EU-medlemsstat tilbagevenden og tilbagetagelse af deres statsborgere, som opholder sig ulovligt på Sydafrikas område efter anmodning fra Sydafrika og uden yderligere formaliteter accepterer Sydafrika tilbagevenden og tilbagetagelse af dets statsborgere, som opholder sig ulovligt på en EU-medlemsstats område efter anmodning fra den pågældende medlemsstat og uden yderligere formaliteter. EU-medlemsstaterne og Sydafrika forsyner desuden deres statsborgere med passende identitetspapirer til sådanne formål. I tilfælde, hvor der består tvivl om en persons nationalitet eller identitet, aftaler parterne at identificere formodede egne statsborgere. b) På anmodning af en af parterne indledes der forhandling med henblik på i god tro og under behørigt hensyn til de relevante regler i folkeretten at indgå en bilateral aftale om specifikke forpligtelser med hensyn til deres statsborgeres tilbagetagelse og tilbagevenden. Aftalen kan også, hvis parterne finder det nødvendigt, omfatte ordninger for tilbagetagelse af tredjelandsstatsborgere og statsløse personer. Den skal indeholde nærmere bestemmelser om, hvilke kategorier af personer der er omfattet af ordningerne, samt regler for disses tilbagetagelse og tilbagevenden." CE/ZA/da 29

30 28) Artikel 94 affattes således: "Artikel 94 Gavebistand Den finansielle bistand i form af gavebistand dækkes af finansielle ressourcer, som stilles til rådighed via fællesskabsbudgetposter til udvikling og internationale samarbejdsaktiviteter, der er omfattet af anvendelsesområdet for de pågældende budgetposter. Proceduren for indgivelse og godkendelse af ansøgninger, gennemførelse og overvågning/evaluering vil være i overensstemmelse med de almindelige betingelser, der gælder for den pågældende budgetpost." 29) I bilag IV til protokol 1 foretages følgende ændring i de sydafrikanske sprogudgaver: Ordene "Die uitvoerder van die produkte gedek deur hierdie dokument (doeanemagtiging No...(1)) verklaar dat, uitgesonderd waar andersins duidelik aangedui, hierdie produkte van... voorkeuroorsprong (2) is" erstattes med "Die uitvoerder van die produkte gedek deur hierdie dokument (doeanemagtigingsno.... (1) ) verklaar dat, behalwe waar duidelik anders aangedui word, hierdie produkte van... voorkeuroorsprong (2) is". ARTIKEL 2 Denne aftale er udfærdiget i to eksemplarer på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk, og de officielle sprog i Sydafrika, bortset fra engelsk, nemlig Sepedi, Sesotho, Setswana, siswati, Tshivenda, Xitsonga, Afrikaans, isindebele, isixhosa og isizulu, idet hver af disse tekster har samme gyldighed. CE/ZA/da 30

942 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 04 Vertragstext in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 31

942 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 04 Vertragstext in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 31 942 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 04 Vertragstext in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 31 AFTALE MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG DEN SYDAFRIKANSKE

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN AF KONVENTIONEN OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, i det følgende benævnt "Fællesskabet", og KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK,

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, i det følgende benævnt Fællesskabet, og KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, RAMMEAFTALE MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPULBIKKEN INDONESIEN PÅ DEN ANDEN SIDE OM ET OMFATTENDE PARTNERSKAB OG SAMARBEJDE CE/ID/da 1 DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB,

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

868 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Abkommenstext in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 49

868 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Abkommenstext in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 49 868 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Abkommenstext in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 49 RAMMEAFTALE MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPULBIKKEN

Læs mere

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler.

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd P7_TA-PROV(2011)0427 Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd Europa-Parlamentets beslutning af 28. september 2011 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet

Læs mere

29 der Beilagen XXV. GP - Beschluss NR - 03 Vertragstext dänisch (Normativer Teil) 1 von 67

29 der Beilagen XXV. GP - Beschluss NR - 03 Vertragstext dänisch (Normativer Teil) 1 von 67 29 der Beilagen XXV. GP - Beschluss NR - 03 Vertragstext dänisch (Normativer Teil) 1 von 67 RAMMEAFTALE OM PARTNERSKAB OG SAMARBEJDE MELLEM DEN EUROPÆISKE UNION OG DENS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

AFTALE OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN CHILE PÅ DEN ANDEN SIDE

AFTALE OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN CHILE PÅ DEN ANDEN SIDE 549 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 209 AFTALE OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium Memorandum of Understanding mellem Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium I det

Læs mere

AFTALE OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN CHILE PÅ DEN ANDEN SIDE

AFTALE OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN CHILE PÅ DEN ANDEN SIDE AFTALE OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN CHILE PÅ DEN ANDEN SIDE CE/CL/da 1 KONGERIGET BELGIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2007/0229(COD) 2.3.2011 ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 Udkast til udtalelse Alejandro Cercas (PE439.114v01-00) Forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.4.2001 KOM(2001) 210 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af Fællesskabets holdning i AVS-EF-Ministerrådet vedrørende afvikling

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten

P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten Europa-Parlamentets beslutning af 7. april 2011 om brugen af seksuel vold under konflikter i Nordafrika og Mellemøsten

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1172/2007 af 5. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1891/2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a)

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a) DEN ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR VANDRENDE ARBEJDSTAGERES SOCIALE SIKRING Se vejledningen på side 4 E 411 (1) ADMODNING OM OPLYSNINGER VEDRØRENDE RET TIL FAMILIEYDELSER I DE MEDLEMSSTATER, HVOR FAMILIEMEDLEMMERNE

Læs mere

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU En sammenlignende

Læs mere

Europa-Parlamentets beslutning af 6. juli 2011 om kvinder og virksomhedsledelse (2010/2115(INI))

Europa-Parlamentets beslutning af 6. juli 2011 om kvinder og virksomhedsledelse (2010/2115(INI)) P7_TA-PROV(2011)0330 Kvinder og virksomhedsledelse Europa-Parlamentets beslutning af 6. juli 2011 om kvinder og virksomhedsledelse (2010/2115(INI)) Europa-Parlamentet, - der henviser til den fjerde internationale

Læs mere

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os?

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? FREMTIDENS EUROPA NØGLESPØRGSMÅL DEN FØRSTE MAJ 2004 ER EN ENESTÅENDE HISTORISK MILEPÆL I DEN EUROPÆISKE UNIONS (EU'S) HISTORIE.

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ]( 2012) XXX draft KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

Læs mere

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10)

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Kære udvalgsmedlemmer,

Læs mere

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING INDLEDNING De 450 mio. mennesker, der bor i Den Europæiske Union, har forskellig etnisk, kulturel og sproglig baggrund. Sprogforholdene i de europæiske lande er komplekse - formet som de er af historien,

Læs mere

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 UUI Alm.del Bilag 103 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.:

Læs mere

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 19.3.2010. om en håndbog om behandling af visumansøgninger og ændring af udstedte visa

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 19.3.2010. om en håndbog om behandling af visumansøgninger og ændring af udstedte visa DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.3.2010 K(2010)1620 endelig KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 19.3.2010 om en håndbog om behandling af visumansøgninger og ændring af udstedte visa (Kun den bulgarske,

Læs mere

Bekendtgørelse af konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. (* 1)

Bekendtgørelse af konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. (* 1) Bekendtgørelse af konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. (* 1) Ved kgl. resolution af 24. november 1972 har Danmark ratificeret den i New York

Læs mere

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og 12.9.2014 L 271/3 RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 960/2014 af 8. september 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 19.10.2011 AP/101.079/AA1-24 ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 Udkast til betænkning Amadou Ciré Sall (Senegal) og

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

EUROPÆISK ARRESTORDRE 1

EUROPÆISK ARRESTORDRE 1 EUROPÆISK ARRESTORDRE 1 Denne arrestordre er udstedt af en kompetent judiciel myndighed. Der anmodes om, at nedenstående person anholdes og overgives med henblik på strafforfølgning eller fuldbyrdelse

Læs mere

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 SAMMENFATTENDE

Læs mere

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning MLC seminar 20. juni 2013 Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning Hvordan bliver MLC gennemført i EUretten? Hvor langt er arbejdet? Hvilke betydninger får EU-reglerne?

Læs mere

(b) kooperative principper som udviklet af den internationale kooperative bevægelse som der henvises til i bilaget hertil.

(b) kooperative principper som udviklet af den internationale kooperative bevægelse som der henvises til i bilaget hertil. Henstilling nr. 193 vedrørende fremme af kooperativer Generalkonferencen for den Internationale Arbejdsorganisation, der er blevet sammenkaldt i Genève af Styrelsesrådet for Det Internationale Arbejdsbureau,

Læs mere

14.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 335/3

14.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 335/3 14.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 335/3 RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1332/2013 af 13. december 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER L 349/20 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1290/2014 af 4. december 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund

Læs mere

Formand for Europa Kommissionen

Formand for Europa Kommissionen Formand for Europa Kommissionen Europa-Parlamentet Hr. formand, Ærede medlemmer, Det er en glæde at komme her igen for at tale til Dem i en uge, der er fyldt med begivenheder og løfter for vor Europæiske

Læs mere

1. Identifikation af den adspurgte

1. Identifikation af den adspurgte Revision af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde (2006/2004/EF) Denne offentlige høring er et led i revisionen af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde (2006/2004/EF). Dette dokument

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 8.7.2015 B8-0000/2015 UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om Ecuadors tiltrædelse

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

EU's retningslinjer vedrørende vold mod kvinder og bekæmpelse af alle former for diskrimination mod dem

EU's retningslinjer vedrørende vold mod kvinder og bekæmpelse af alle former for diskrimination mod dem EU's retningslinjer vedrørende vold mod kvinder og bekæmpelse af alle former for diskrimination mod dem 1. Mål for retningslinjerne Vedtagelsen af retningslinjer vedrørende vold mod kvinder er udtryk for

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ?

Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ? Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ? Investeringsplanen for Europa er en pakke med foranstaltninger, der skal sætte gang i offentlige og private investeringer i realøkonomien på mindst 315 mia.

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

EU-notifikationer November 2013. Affaldsprodukter. Brandsikkerhed. Brandslukningsudstyr. Brændstof. Byggebestemmelser.

EU-notifikationer November 2013. Affaldsprodukter. Brandsikkerhed. Brandslukningsudstyr. Brændstof. Byggebestemmelser. EU-notifikationer November 2013 Affaldsprodukter 2013/613/UK Det Forenede Kongerige Kvalitetsprotokol for biodiesel. Kriterier for, hvornår affald ophører med at være affald, i forbindelse med produktion

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 SVÆRE VALG REELLE FREMSKRIDT PÅ MENNESKERETTIGHEDSOMRÅDET Vi har til opgave at beskytte og fremme menneskerettigheder nationalt og internationalt. I mere end 20 år har

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

RÅDETS FORORDNING (EU)

RÅDETS FORORDNING (EU) L 90/4 Den Europæiske Unions Tidende 28.3.2013 RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 296/2013 af 26. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 329/2007 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET COM/TA/BUDG.R4/14/AD5 UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET Kommissionen afholder en udvælgelsesprocedure med henblik på at besætte en administratorstilling i Generaldirektoratet

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere