4. november udgave. Forældrehåndbog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog"

Transkript

1 4. november udgave Forældrehåndbog

2 Kontaktinformationer Interskolen Engtoften Viby J Telefon: Kontorets åbningstider Telefontid er fra kl Bestyrelsesformand Skoleleder Thomas Kilsmark Telefon: Viceinspektør Jørgen Trolle Telefon: Skolesekretær Tina Kræmmer Telefon: Bogholder Charlotte Højlund Telefon: Pedel Jan Sørensen Telefon: SFO: Telefon:

3 Indhold Kontaktinformationer... 2 Indhold... 3 Introduktion... 3 Forældreråd... 5 Forældrerådets rolle... 5 Forældrerådets myndighed ikke besluttende... 6 Erfaringer... 6 Initiativråd... 7 Fællesarrangementer... 7 Dagligdagen... 7 Kommunikation skole - hjem... 8 Kommunikationsvejen dialog... 8 ForældreIntra... 9 Forældremøder/-samtaler Vigtige begivenheder/traditioner Translokation Praktisk information Skolefritidsordning - SFO Introduktion Denne håndbog er tænkt som en hjælp til både nye og gamle forældre, så det bliver nemmere for forældrene at overskue de mange traditioner og værdier, vi har på skolen. Desuden vil vi gerne synliggøre, hvad Interskolen står for samt informere om nødvendigheden af det tætte samarbejde mellem skole og hjem, så skoledagen bliver bedst mulig for eleverne. 3

4 Det nødvendige og udbytterige forældreengagement På Interskolen stiller vi krav om forældres engagement for at kunne fastholde det tætte samarbejde. Interskolen anser forældreengagementet som et naturligt og yderst vigtigt element i det daglige samarbejde mellem skole og hjem - også forældrene imellem. Kun ved at bidrage til en aktiv og engageret forældrekreds, kan vi sikre det skole- og undervisningsmiljø, som vi ønsker og sætter pris på for vores børn. Alle på skolen skal være loyale, vise engagement og ansvarlighed overfor det fællesskab, som skolen bygger på. Vi skal alle være med til at fastholde det gode, have fokus på udvikling, tage et ansvar og finde det, vi hver især kan bidrage med. Det er væsentligt, at skolen har god kontakt til og dialog med forældrene om vores værdier på Interskolen, ligesom det forventes, at forældregruppen i dagligdagen yder en aktiv indsats i at efterleve og støtte op om Interskolens værdier. Interskolens ansvarsområder i relation til forældresamarbejdet er at: Fastlægge og synliggøre skolens værdier jf. værdibeskrivelsen, som findes på skolens hjemmeside. Fastlægge skolens forventninger til forældrene. Afklare kommunikation mellem skolen og forældrene. Kommunikere åbent ved informationsmøder, forældremøder, på skolens hjemmeside, Forældreintra og ved udsendelse af nyhedsbreve. Fastlægge og informere om kommunikationsvejen. Interskolen stiller krav om at: Forældre bakker op om skolens værdigrundlag og vedtægter. Forældre bakker op om lærernes undervisning og elevernes læring. Forældre bakker op om, at eleverne kommer velforberedte og udhvilede til undervisningen. Forældre sørger for, at eleverne møder til tiden om morgenen, så eleven sidder på sin plads og er klar til undervisning ved timens start. Forældre sørger for, at eleverne har en god og sund madpakke med i skole hver dag. Forældre tager ansvar for, at skolens ordensreglement overholdes af eleven. Forældre kommunikerer åbent med lærerne, skoleledelsen, øvrige ansatte på skolen og andre forældre. Alle børn deltager i lejrskoleophold både i ind- og udland. Eleverne følger den skemalagte undervisning og dermed afholder ferie i overensstemmelse med skolens ferieplanlægning. Endvidere er det - af hensyn til det udbytterige samarbejde - en forudsætning, at forældre deltager ved arrangementer på skolen, blandt andet: Forældremøder typisk en aften i september. Skole-/hjemsamtaler typisk to samtaler pr. år. Lørdagsskolen typisk den første lørdag i oktober (vedrører klasse). Generalforsamling - typisk i marts måned. Møde for forældrerådene/alle forældre - typisk en aften i november. Skolefest typisk den sidste torsdag i august. Intermarket - typisk en søndag i juni. 4

5 Forældreråd Det er obligatorisk, at der er etableret et forældreråd i hver enkelt klasse på skolen. Forældrerådet mødes efter behov og planlægger sociale aktiviteter for klassen og forældrene. Forældre bakker op om et godt sammenhold i klassen. Forældrerådets rolle Forældrerådets ansvarsområde er at skabe det gode sociale sammenhold i klassen - mellem børnene såvel som mellem forældrene. Én gang om året er der, i den enkelte klasse, valg til forældreråd. Valget til forældrerådet foregår på det først afholdte forældremøde i klassen i september. Forældrerådet består typisk af 4-5 forældre. Det er en fordel, at forældrerådene vælges for 2 år af gangen, og der hvert år kun udskiftes halvdelen af forældrerådet, hvilket giver god kontinuitet i arbejdet. Det er et krav, at alle forældre deltager i valget af et forældreråd, og at der i alle klasser vælges et forældreråd. Typisk afholdes der 4-6 sociale aktiviteter årligt for klassen. Aktiviteterne kan enten være for eleverne eller med deltagelse af forældre og søskende. Det er op til de enkelte forældreråd at bestemme hvor mange arrangementer, der skal være i årets løb. Fødselsdagsgaveordning Forældrerådet er ansvarligt for at få en fødselsdagsgaveordning etableret i klassen. Det kan eksempelvis være i form af en ordning, hvor man på skift køber en gave fra hele klassen til den næste, der har fødselsdag eller det kan være en ordning, hvor hver enkel forældre køber en gave til sit eget barn fra hele klassen eller andre ordninger, man kan blive enige om. Det er en god idé uanset hvilken ordning man vælger at gaven gives i klassen. På denne måde sikres, at alle børn får en gave fra hele klassen. Intermarket Intermarket er Interskolens årlige markedsdag, hvor alle klasser bidrager med boder og aktiviteter med det formål at øge fællesskabet på skolen, kendskabet til børn og forældre fra andre klasser samt at indsamle økonomiske midler til gavn og glæde for vores børn. Som eksempler på, hvad indtjening ved afholdelse af Intermarket bl.a. har kunnet finansiere kan nævnes musikinstrumenter, klatrevæg og legeredskaber til skolegården. Intermarket planlægges og arrangeres af Initiativrådet. Forældrerådet er ansvarlig for, at mindst et af rådets medlemmer deltager aktivt i Initiativrådet til afholdelse af Intermarket. Skolefest 6. årgang står for at arrangere skolefesten, der afholdes sidst i august. Vær opmærksom på, at arbejdet med at arrangere skolefesten påbegyndes allerede i 5. klasse før sommerferien. Overskuddet fra skolefesten går ubeskåret til 6. årgang, som selv beslutter, hvad pengene skal bruges til. Møde med forældrerådene og bestyrelsen En gang årligt arrangerer bestyrelsen et fællesmøde med alle klassernes forældreråd med det formål at udveksle erfaringer mellem klassernes forældreråd og med bestyrelsen og skoleledelsen. Typisk vil aftenen blive indledt af en spændende foredragsholder. Som hovedregel er øvrige forældre også velkomne. Hver klasses forældreråd har mødepligt til dette møde. Det vil med andre ord sige, at der skal være mindst én repræsentant fra hver klasse ved mødet. 5

6 Modtagelse af nye elever og forældre Hvis klassen i skoleforløbet skal modtage en ny elev, er det vigtigt for alle, at både eleven og forældrene føler sig godt modtaget. Det er forældrerådets opgave at sørge for, at den nye elev og elevens forældre bliver inviteret ind i klassen ved en god modtagelse, hvorved de hurtigt falder til og bliver fortrolige med skolen og de nye forhold. Forældrerådene skal gøre en aktiv indsats for at få de nye forældre med i sammenholdet på skolen. Dette kan ske ved, at forældrerådet hurtigt får skabt kontakt til de nye forældre og informerer dem om, hvilke arrangementer der pågår i klassen. Det er klasselæreren i den enkelte klasse som sørger for formidling af den nye elevs kontaktoplysninger til forældrerådet. Forældrerådets myndighed ikke besluttende Forældrerådet har ingen besluttende myndighed i forhold til skolen generelt. Hverken i forhold til undervisningens indhold, organisering eller gennemførelse. Forældrerådet har ikke myndighed til at løse eventuelle problemer opstået mellem en enkelt elev og skolen. Forældrerådet er ikke talerør for en gruppe af forældre i forhold til skolen. Forældrerådets myndighed er udelukkende af social karakter for at være med til at skabe og sikre det gode sociale liv i klassen. Erfaringer Med baggrund i, hvad nuværende og tidligere klasser på skolen har haft af aktiviteter, har skolen udarbejdet en idébank til aktiviteter i en klasse. Det er en god idé allerede ved skoleårets begyndelse at planlægge de arrangementer, der skal være året igennem, således at datoer kan meldes tidligt ud til forældrekredsen. Det er en fordel at sprede aktiviteterne ud over hele året. Arrangementer behøver ikke at koste meget, da små aktiviteter også har sin berettigelse. Det er ikke størrelsen af arrangementer, der er afgørende for oplevelsen. Større arrangementer kan f.eks. være fælles aktiviteter for to parallelklasser for, at alle elever og forældre på klassetrinnet kan lære hinanden bedre at kende. Ved større arrangementer er det en god idé, at forældrerådet uddelegerer opgaver til klassens øvrige forældre, så forældrerådet ikke står med hele ansvaret. Det er en god idé at oprette en klassekonto, hvor hver familie indbetaler et fastsat beløb, så forældrerådet har et mindre økonomisk beløb at råde over f.eks. til betaling af hyttetur og lign. arrangementer. Nogle klasser har gjort bestemte aktiviteter til faste traditioner året igennem. F.eks. at arrangere en ryste-sammen-hyttetur for elever og forældre den sidste weekend inden skoleårets start eller én gang årligt at mødes til en mødreaften eller fædreaften uden børn. I de mindre klasser er der tradition for, at klassen og forældre mødes til morgenkaffe et par gange i skoleåret - typisk kl Idébank til aktiviteter i en klasse Sommerarrangementer Tur i Mindeparken med madkurv og fælles lege, rundbold og/eller f.odbold. Fælles dag i Tivoli Friheden, Djurs Sommerland eller Legoland Besøg i Ree Dyrepark, evt. med overnatning. Hyttetur med en overnatning - kan arrangeres som en fædretur, hvor det er fædrene, der overnatter sammen med børnene. 6

7 På skolens hjemmeside forefindes en idébank, hvor tidligere arrangementer og erfaringer er beskrevet. Den kan anvendes som inspirationskilde til planlægning af arrangementer for den enkelte klasse. Og ligesom andre tidligere forældreråd har oplyst om gode idéer og erfaringer til gavn for alle, er alle klasser velkomne til at tilføre idébanken egne gode erfaringer. Andre arrangementer kan eksempelvis være: Fælles spisning i klassen. Fælles morgenmad i klassen. Fælles besøg på Aros. Fælles besøg i Legeland. Fælles besøg i Randers Regnskov Biograftur. Fælles tur i svømmehallen. Mødreaften med fælles aktivitet og spisning uden børn. Fædreaften med fælles aktivitet og spisning uden børn. Initiativråd Initiativrådet er et forum, hvor nye idéer kan blive til - en idégenerator. Initiativrådet består af 1 forældrerepræsentant fra hver klasse (typisk valgt blandt forældrerådets medlemmer) samt en repræsentant fra skolens bestyrelse. Initiativrådet forankres i bestyrelsens aktivitetsudvalg og refererer til dette. Der deltager som minimum 1 repræsentant fra bestyrelsens aktivitetsudvalg i Initiativrådet. Skolens ledelse deltager ad hoc. Det er Initiativrådets ansvar at tage kontakt til forældrerådene for videregivelse af evt. bæredygtige idéer og initiativer, hvorefter forældrerådene, gerne i samarbejde med Initiativrådet, tager ansvar for gennemførelsen. Initiativrådet skal ligeledes være med til at forankre og gennemføre allerede igangsatte initiativer som eksempelvis Intermarket. Fællesarrangementer På Interskolen har vi en række større fællesarrangementer i løbet af et skoleår: Skolefest i august, hvor 6. klassetrins forældre står for de overordnede aktiviteter samt mulighed for at tjene penge til klassekassen. Festen indledes med fællesspisning (enten i form af medbragt mad i klasserne eller spisning arrangeret af 6. årgang). Lørdagsskole afholdes hvert år i begyndelsen af oktober (på en lørdag formiddag). På denne dag, som er en obligatorisk skoledag for klasse, har forældrene mulighed for at følge elevernes skoledag. Intermarket afholdes af en gruppe forældre forankret i Initiativrådet, hvor klasserne har forskellige boder, konkurrencer og meget andet. Overskuddet går til skolen med henblik på at købe ting, der direkte kommer eleverne til gode. Dagligdagen Klasseregler og omgangsformer en vigtig del af skolens værdigrundlag Alle klasser udarbejder i samarbejde med klasselæreren et sæt klasseregler ved skoleårets start, som er passende og gældende for klassetrinnet. Eleverne deltager i udarbejdelsen af disse regler for at sikre en højere grad af enighed og fokus. 7

8 På Interskolen Har alle et ansvar for at skolen er et rart sted at være for at lære. Behandler alle hinanden venligt og imødekommende med respekt for hinanden. Indgår alle i et positivt og hensynsfuldt samarbejde. Er alle hjælpsomme, høflige og taler ordentligt til hinanden. Møder alle til aftalt tid. Møder alle velforberedte. Påklædning På Interskolen har vi følgende regler for elevers påklædning: Passende påklædning, ingen bare maver eller synligt undertøj. Hovedbeklædning af enhver art må ikke bæres indendørs. Bærbare computere på 8. og 9. klassetrin Alle elever på 8. og 9. klassetrin skal medbringe egne computere til den daglige undervisning. Ved de skriftlige termins- og afgangsprøver skal eleverne medbringe egne computere og printere. Det er forældrenes ansvar at udstyret virker, er opdateret og klar til brug. Mobiltelefon/elektronisk udstyr Brug af elektronisk udstyr skal foregå på en sådan måde, at det ikke er til gene for andre, hverken elever eller medarbejdere. Elektronisk udstyr må: Kun benyttes til at afspille musik gennem høretelefoner. Ikke uden tilladelse benyttes til at optage lyd, video eller billeder af elever eller medarbejdere. Må ikke benyttes til at genere, drille eller mobbe andre elever. Eleverne fra klasse må ikke bruge elektronisk udstyr i pauserne/frikvartererne klasse må gerne bruge elektronisk udstyr i pauserne/frikvartererne, så længe eleven opholder sig indenfor udskolingens bygning. Udgangstilladelse Udgangstilladelse gives til elever på klassetrin. Tilladelsen gives under forudsætning af forældrenes tilladelse. Fraværsregistrering: Elevens fravær fremgår af karakterarket. En fraværsregistrering indikerer, at eleven har været fraværende på dagen. Det betyder nødvendigvis ikke, at eleven har været væk hele dagen, og det giver først et retvisende billede, når registreringerne sammenholdes med kontaktbogen. Hvis der er spørgsmål til fravær, kontaktes klasselæreren. Kommunikation skole - hjem Kommunikationsvejen dialog Når meninger og holdninger brydes går den eneste vej til løsning ofte gennem dialog straks og direkte mellem de involverede parter. Vær opmærksom på at: Skolen kan opfattes som en trekant med den enkelte lærer, den enkelte elev og forældrene i hvert sit hjørne - der skal altid være en tæt og direkte kontakt mellem parterne. Henvendelse skal ske 8

9 hurtigst muligt, før et problem vokser sig større end nødvendigt - vent ikke 14 dage. Henvendelse til 3. person er sjældent et godt bidrag til dialog. På en skole med mange mennesker, hvor både medarbejdere, elever og forældre dagligt færdes og interagerer, kan og vil der ind i mellem opstå uoverensstemmelser - hvor mennesker mødes, brydes meninger og holdninger. Dette kan af og til medføre uoverensstemmelser angående eksempelvis skolens medarbejdere. Derfor har vi på Interskolen følgende retningslinie for kommunikationsvejen, som af hensyn til alle parter skal følges: Ved klage over en medarbejder, skal denne kontaktes først og et eventuelt problem forsøges løst gennem direkte dialog mellem de involverede parter. Hvis der ikke i første omgang kan findes en løsning mellem parterne, kan skolelederen involveres og hjælpe parterne til en løsning - skolelederen skal altid spørge klageren: Har du talt med læreren/medarbejderen? Hvis ikke dette er tilfældet, skal klageren gøre dette. Kan skolelederen ikke løse problemet, kan klageren rette skriftlig henvendelse til skolebestyrelsens formand -bestyrelsesformanden skal altid spørge: Har du talt med læreren? Har du talt med skolelederen? Hvis dette ikke er tilfældet, skal klageren gøre dette. ForældreIntra På Interskolen foregår en meget stor del af kommunikationen gennem ForældreIntra. Brugernavn og adgangskoder administreres af skolesekretæren - ligeledes hvis der skulle opstå problemer eller være spørgsmål i forbindelse med brugen af ForældreIntra. Generelt: Når man er logget på ForældreIntra, er forsiden delt op i 3 kolonner: Hovedmenu, opslagstavle og dialog mellem skole og hjem. Hovedmenu: På hovedmenuen kan man bl.a. finde kontaktoplysninger om klassen og indføre sin private mail, hvis man ønsker at blive adviseret, når der er nyt på ForældreIntra. Under hovedmenuen findes desuden hjælp, hvor der er en anbefalelsesværdig guide til ForældreIntra. Opslagstavlen: Opslagstavlen anvendes til almene informationer, som gælder hele klassen eller de fleste klasser på skolen (information fra musikskolen, biblioteket og lignende). Vær opmærksom på, at informationer her kun bliver stående i den periode, hvor informationen er aktuel. Dialog mellem skole og hjem Her findes den enkelte brugers mailboks (beskeder). Denne bruges til at sende beskeder mellem forældre i klassen og skolen samt til information og vigtige beskeder både til hele klassen og til personlige beskeder. Under dette punkt findes også kontaktbog og invitation til forældresamtaler, en arrangementskalender, bestyrelsens blog og dokumenter fra kontoret og lærerne. Særligt om kontaktbogen Bruges til kommunikation mellem forældre og læreren, når der er beskeder til forældrene omhandlende eleven i det daglige (fritagelse fra undervisning, sygdom, fravær og lignende). Sygdom / læge / andet fravær -> klasselærer. Feriefri 1-3 dage -> klasselærer (Vær opmærksom på, at skolen ikke laver særlige lektieplaner ved selvvalgt feriefri). Feriefri over 3 dage -> klasselærer og skoleleder (vær opmærksom på, at skolen ikke laver særlige lektieplaner ved selvvalgt feriefri). Fagspecifikt -> faglærer og evt. klasselærer, hvis meddelelsen er relevant for denne. Ved ny meddelelse i kontaktbogen kan man vinge af i skolelederen og alle klassens lærere. Det er dog vigtigt, at der kun inges af ved de personer beskeden vedrører. 9

10 Karaktergivning: Karakterer gives 3 gange årligt fra kl.trin. Karakterarket findes på ForældreIntra under menupunktet til venstre Dialog -> Karakternet. Forældremøder/-samtaler Som led i skolens samarbejde afholdes ved skoleårets start et forældremøde, hvor der bl.a. orienteres om fagene samt vælges forældreråd. Efterår og forår afholdes skole-/hjemsamtaler, hvor der informeres om elevernes standpunkt og trivsel. Vigtige begivenheder/traditioner Skolerejser - rejseopsparing På Interskolen mener vi, det er vigtigt at give eleverne rejseoplevelser. Dette sker både af hensyn til det sociale udbytte, at eleverne udvikler sig samt for at give eleverne oplevelser af faglig/sproglig, kulturel og international karakter. På Interskolen er det således besluttet at rejser og lejrskoler følger nedenstående standardprogram: 0. klasse, Kattegatcenteret, 2 dage 2. klasse, hyttetur nær Aarhus, 2 dage 4. klasse, Ribe, 3 dage 6. klasse, Bornholm, 5 dage 7. klasse, Tyskland, 6 dage 8. klasse, Frankrig, 10 dage 9. klasse, England, 8 dage Antallet rejsedage er vejledende. Forældrebetaling for de enkelte rejser findes på skolens hjemmeside, og vil som følge af den almindelige prisudvikling blive justeret løbende. Når man begynder på Interskolen i 0. klasse indbetaler man til rejseopsparing hver måned i 12 måneder om året. Rejseopsparingen er personlig og vil blive anvendt til delvis dækning af rejserne på klassetrin. Det betyder at lejrskolerne fra klassetrin vil blive opkrævet i forbindelse med den enkelte lejrskole og der vil være tale om fuld egenbetaling i forbindelse med disse ture. Translokation Translokationen for årets afgangselever og deres familier afholdes i den sidste uge før sommerferien som et eftermiddagsarrangement, hvor skolen er vært. Efterfølgende er der tradition for, at forældrene arrangerer en festmiddag for elever, forældre og klassens lærere om aftenen. Arrangementer i undervisningen Første skoledag: Eleverne møder kl (0. kl. kl ) og får fri kl De fleste bøger udleveres denne dag. Motionsdag: Afholdes 1. fredag i oktober fra med idrætsaktiviteter i Mindeparken. Klasselærerdage: Afholdes i løbet af efteråret. Klasselærerdagene er 3 sammenhængende dage, hvor eleverne møder Her kan klasselæreren bestemme temaet for undervisningen. Juleafslutning: Foregår sidste skoledag før jul i Fredenskirken med mødetid på skolen kl og med fælles afslutning på skolen kl Motionsuge: I foråret afholdes en temauge med fokus på motion og bevægelse for klassetrin. Alle dage møder eleverne kl Pædagogiske dage: Medarbejdernes årlige pædagogiske dage afholdes fredag-lørdag i foråret. Dette betyder, at eleverne får fri kl om fredagen. 9. klassernes sidste skoledag: Umiddelbart før afgangsklassernes mundtlige prøver afholdes 9. klassernes sidste skoledag, hvor der er underholdning, karameluddeling, fodboldkamp og andet. 10

11 Sidste skoledag før sommerferien: Eleverne møder kl Dagen afsluttes på boldbanen med fællessang. Praktisk information Optagelse og indmeldelse Interskolen optager elever på alle klassetrin fra børnehaveklassen til og med 8. klasse. Skolen optager ikke nye elever i 9. klasse. Optagelse forudsætter naturligvis, at der er plads på klassetrinnet, samt at eleven opfylder skolens kriterier for optagelse. Ydermere vil der ved optagelse blive lagt stor vægt på elevens faglige niveau og sociale kompetencer. Når der er en ledig plads indkaldes forældre og elev til samtale. Optagelsen sker på baggrund af en faglig og pædagogisk vurdering af eleven, samt en vurdering af elevens sociale forudsætninger. Det forudsættes, at forældrenes holdning og indstilling til pædagogik samt skolens regelsæt og procedurer er i overensstemmelse med skolens holdning, således skole/hjemsamarbejdet fungerer optimalt. På alle klassetrin kommer eleven på prøve i 14 dage. I den første uge testes elevens faglige kunnen. Er denne tilfredsstillende fortsættes prøvetiden. Prøveperioden gælder for begge parter. Efter endt prøvetid vurderer skolen, om eleven kan optages. Elever til og med 4. klasse får tilbudt plads i skolens skolefritidsordning. Hvis vi ikke umiddelbart kan tilbyde en plads, kan eleven skrives på skolens venteliste. Dette gælder også for eventuelle søskende. Der vil blive opkrævet et registreringsgebyr på kr. 100,- pr. år for alle børn på ventelisten. Ved indmeldelse på Interskolen, skal der på indmeldelsesblanketten oplyses, om der er fælles forældremyndighed over barnet. Er dette tilfældet, skal blanketten underskrives af begge forældre. Sker der ændringer i forældremyndigheden, skal skolen straks informeres om ændringen. Udmeldelse Ved udmeldelse fra skolen, skal udmeldelsesblanketten udfyldes og afleveres på kontoret. Er der fælles forældremyndighed over barnet, skal blanketten underskrives af begge forældre. Udmeldelsesvarsel er løbende måned plus 30 dage, og gælder fra den dato, kontoret har modtaget udmeldelsesblanketten. Aflysning af undervisning Hvis snekaos eller andet forhindrer mange lærere, pædagoger og elever i at nå frem til Interskolen, kan vi være nødsaget til at aflyse undervisningen og holde SFO og skole helt lukket. Eventuel lukning/aflysning vil som regel blive besluttet tidligt på morgenen. Vi sender besked til Østjyllands Radio på DR's P4 (dækker hele Århus amt og kan de fleste steder høres på 95,9 Mhz). Her vil man bringe oplysningerne mellem kl og så vidt muligt med en gentagelse inden kl Østjyllands Radio lægger ligeledes oplysninger om aflysninger/skolelukninger på deres hjemmeside dr.dk/aarhus. Meddelelse vil ligeledes kunne findes på ForældreIntra, hvor der løbende vil blive opdateret på situationen. Vi opfordrer forældrene til at overveje situationen selv, alt efter hvor langt man har til skole. Husk, at børnene skal hjem igen - er man i tvivl, så hold børnene hjemme. Din musikskole Skolen har et samarbejde med Din musikskole. Din Musikskole er en privat musikskole, der underviser på skolen efter skoletid. Skolen stiller lokaler til rådighed og musikskolen kommer med underviserne. Interesserede forældre kan kontakte musikskolen på 11

12 Forsikring Forældre skal selv sørge for, at tegne ulykkes- og ansvarsforsikring på deres barn. Fripladstilskud Der er mulighed for at ansøge om fripladstilskud til skole og SFO. Eventuelt fripladstilskud ydes og fordeles af Fordelingssekretariatet. Eventuel tildeling af fripladstilskud er afhængig af husstandsindkomsten og gælder kun for ét skoleår ad gangen - der skal derfor indsendes ansøgning hvert skoleår. Ansøgningsskema og frister vil blive meldt ud via ForældreIntra. Glemte sager Glemte sager indleveres hos skolesekretæren og kan afhentes her. Glemt tøj findes udenfor pedelkontoret i bygning B samt i garderoben i SFO en. Der vil blive informeret via forældreintra, når det er tid for oprydning og udsmidning af glemte sager. Konfirmationsforberedelse På 7. klassetrin kan elever som ønsker at blive konfirmeret deltage i konfirmationsforberedelsen i Viby Kirke. Tilmelding sker ved forældrehenvendelse til kirken. Interskolen tilbyder ikke religionsundervisning som selvstændigt fag og har fået dispensation fra Undervisningsministeriet til dette. Køleskabe/microovne Forældrerådene i nogle klasser har valgt at opstille køleskab/microovn i klasselokalet. Dette kan tillades fra skolens sidé under forudsætning af, at disse bliver rengjort ugentligt af forældrene. Lån af skolens faciliteter (lokaler) Af praktiske hensyn udlejer eller udlåner skolen ikke sine lokaler. Klassearrangementer udenfor skoletid kan dog afvikles, hvis der er en medarbejder tilstede under hele arrangementet. Skolefoto Eleverne og klasserne bliver fotograferet en gang årligt i løbet af efteråret. Billeder kan bestilles hos fotografen via internettet. Skolekor Skolens kor er for elever på klassetrin. Koret synger et stort udvalg af en- og to-stemmige sange, både danske og udenlandske. Koret prøver kræfter med både klassiske og lettere rytmiske satser. Desuden arbejdes med stemmen gennem forskellige øvelser og korlege, så vi får styrket korets renhed og klang. Kordeltagerne lærer at optræde som kor på en scene, så de kan deltage i forskellige arrangementer og koncerter. Pris pr. halvår er kr. 250,- Skolemælk Skolemælk kan bestilles via link på ForældreIntra. Skolepenge Aktuelle satser for indmeldelsesgebyr, skolepenge, rejseopsparing og SFO-betaling findes på skolens hjemmesidé. Skolepengene betales månedsvis forud i 12 måneder om året. Indmeldelsesgebyr betales ved optagelse af eleven og kan ikke senere refunderes. Sundhedsplejerske Pernille Haastrup Telefon: Kontortid: Træffes på Interskolen hver torsdag mellem kl

13 Tandlæge Interskolen har ikke tilknyttet en tandlæge. Eleverne tilhører den kommunale tandpleje på distriktsskolen. Ungdommens uddannelsesvejledning På Interskolen varetages uddannelsesvejledningen af UU-vejleder Mona Birkø. Telefon: Kontortid: Torsdage ulige uger kl (ændringer kan forekomme) Skolefritidsordning - SFO SFO på Interskolen er for elever på klassetrin og er et fritidstilbud til eleverne på skolen. Stort set alle elever fra klassetrin tager mod tilbuddet, som understøtter elevernes sociale liv i skolehverdagen. SFO en er med til at understøtte skolens værdier og den samlede virksomhed. Vi har et unikt sted med vores egne gode lokaler. Det betyder, at vi har rigtig gode muligheder for at lave en fritidsordning, som er indrettet og målrettet til børnenes fritid. Åbningstider SFO en åbner den 1. august efter sommerferien og er generelt åben på alle skoledage mandag til torsdag kl og fredag kl Desuden er der morgenåbning fra Vi har som hovedregel lukket i alle ferier. Der er mulighed for heltids- eller deltidsplads, se skolens hjemmeside for nærmere beskrivelse. Specielt for elever i 0. kl. Tiden op til selve skolestarten bruger vi på at lære de nye 0. klasses børn, som skal starte i skole at kende. Der vil være aktiviteter og lege, hvor børnene lærer stedet, alle de nye voksne og deres nye klassekammerater at kende. En god opstart er meget vigtig, så børnene allerede kender skolen og de voksne fra SFO en. Det betyder, at børnene kan føle sig trygge, når selve skolen begynder. Kontaktpædagoger Hver klasse har en kontaktpædagog, som har ansvar for klassen og for børnenes trivsel i SFO en. Kontaktpædagogen følger klassen, så lang tid det er muligt, og vi bestræber os på, at det er den samme person fra 0. til og med 2. klasse. Kontaktpædagogen deltager i forældresamtaler og eventuelle forældremøder med lærerne en gang om året. Det er desuden kontaktpædagogens opgave at hente børnene i deres klasse hver dag, når de har fri fra skole. Børnene krydses ind på krydssedlerne, og vi modtager information om evt. fraværende elever, legeaftaler, og hvem der henter børnene. Det er også her, at de ældste SFO-børn giver besked om, hvis og hvornår de skal sendes hjem. På den måde sikrer vi, at vi får set og har kontakt til alle børn hver dag. Vi hører om elevernes skoledag, og vi fortæller om dagens program i SFO. Dagligdagen i SFO På Interskolen lægger vi vægt på den gode opførsel. Det er meget vigtigt for, at alle kan føle sig velkomne og trygge ved at komme i SFO en. Der er en venlig og positiv atmosfære præget af glade børn og voksne. Det er børnenes fritid, det drejer sig om. Her skal vi være med til at give børnene glæde og lyst til at udfolde deres kreative og fysiske sider. Børnenes dag prøver vi at variere med skiftende aktiviteter. Der vil ofte være aktiviteter, man skal deltage i eller har meldt sig til på forhånd. Der er ting, man skal og de ting forventer vi, at børnene deltager i. Vi har de fleste dage en pædagogisk aktivitet på programmet, som enten en udvalgt gruppe børn, en klasse eller en hel årgang deltager i. Sideløbende med det, vil der være selvvalgte lege og aktiviteter, enten 13

14 sammen med de voksne eller sammen med legekammerater. Vi har indrettet det sådan, at der er løbende opsyn eller voksendeltagelse i de forskellige rum og ude på legepladsen. Vi gør det for at sikre, at der er plads til den frie leg, selvbestemmelse for børnene, men stadig under opsyn. Der skal være plads til at være sig selv og mulighed for at finde rum, hvor man selv kan bestemme og øve sig i de sociale spillereglers svære kunst. Dagligdagen er præget af: Kreative værksteder: Tegning, syning, maling osv. Udeliv: Bål og bålmad, boldspil, udendørs lege, sjippetov, mooncar osv. Hallen: Hockey, bygge huler med puder, stikbold, danse, vilde lege osv. Spisehjørnet. Dukkekrog og legohjørnet. Wii-rummet med spil til de yngste. Teaterrum med udklædning og rollespil. Spil, bøger og hygge i sofaen klassesrum med computer. Særlige aktiviteter for dem, bl.a. aftenåbning. Lektiecafé, der er mulighed for at lave lektier hver dag, når man har fri fra skole. Kor og musikskoleundervisning. Henover over året har vi forskellige temauger: Udeuger: F.eks. ture til Hørhaven og andre ture ud af huset. Venskabsuger: Fri for mobberi. Bag for en sag, hvor vi samler penge ind til et godt formål. Halloweenfest - året store fest. Juleværksteder, fastelavn og lign. Melodi Grand Prix. Fodboldturnering i foråret, hvor vi er ude i byen for at spille mod de andre privatskoler. Mooncar-Derby. Afslutningsfest for 4. klasserne. Krydssedler og SMS-system Krydssedlerne ligger i SFO en, og de administreres af en af SFO ens ansatte. Vedkommende har ligeledes ansvar for telefonen, overblik over hvor de voksne er, og hvad der foregår den pågældende dag. Vi har en elektronisk SMS-skærm. SMS-skærmen er en infotavle, hvor forældre kan skrive beskeder via SMS. Der er en svarfunktion, så I ved, at vi har læst beskeden. Når man forlader SFO en, siger man farvel til flyveren eller en af de andre voksne, og man krydser eller bliver krydset ud! Derved har vi opfyldt vores tilsynspligt, og den tager vi alvorligt. Derfor skal der være klare aftaler mellem os og jer om, hvad børnene må og kan, når de forlader SFO en. Idrætscertificering Vi er en idrætcertificeret SFO. Det betyder, at vi bruger idræt pædagogisk i valget af aktiviteter. Vi tager dette udgangspunkt for at sikre vores børns trivsel, både fysisk og psykisk med fokus på robusthed. Pædagogisk idræt er meget mere end idræt i den gængse forståelse. Det er bl.a. også orienteret imod sundhed, motorik, selvværd, regler og normer for adfærd. Vi er opmærksomme på, at vores børn får rørt sig hver dag. Vi er alle ude fra kl hver dag og alle onsdage er udedage. Vi har fokus på det idrætspædagogiske hver eneste dag, og særligt når vi har temauger. Man kan læse mere om dette på vores hjemmeside. 14

15 Lekiecafé Lektiecaféen er åben hver dag fra klokken til lukketid. Det er kun den første time vi har voksenhjælp, men vi står selvfølgelig til rådighed i løbet af eftermiddagen. Vi har en fast aftale om at påminde nogle børn om at komme derhen, da det kan være svært selv at huske. Dette sker i et samarbejde mellem forældre, lærere og SFO. Garderobe og glemt tøj Garderoben er børnenes og forældrenes ansvar - naturligvis med vores hjælp. Hjælp jeres børn med at holde orden og vær vedholdende. Der skal være tøj passende til årstiderne og ekstra skiftetøj. Vi har en kasse til glemt tøj stående ved indgangen til SFO en. Toiletter Der er pige- og drengetoiletter i SFO en. Det er vigtigt at børnene er selvhjulpne, at de vasker hænder og i det hele taget har en ordentligt toiletadfærd. Madpakker Børn skal have en madpakke med i SFO hver dag. Den kan lægges i et af de tre køleskabe, som står i vores spisehjørne. Børnene sørger selv for at spise deres madpakker i SFO en; i spisehjørnet eller udenfor. Kontaktpædagogerne spiser sammen med 0. klasserne, så længe de har brug for det. Der er en del børn, som glemmer at spise. Det er vigtigt, at I forældre giver os besked, hvis det bliver et problem. Så skal vi nok minde dem om det i løbet af eftermiddagen. Husk, at madpakken skal indeholde sund og nærende kost. SFO-forældreråd SFO ens forældreråd er et organ, som er med til at understøtte vores praksis og være sparringspartner på de initiativer, vi tager. Der er valg til SFO-forældrerådet én gang årligt. SFO-forældrerådet er med til at arrangere vores store, årlige Halloweenfest og andre arrangementer, som vi afholder i løbet af året. 15

16

Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen

Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen Bankagerskolens SFO Delfinen Bankagervej 99 8700 Horsens Tlf. 76 29 33 50 Velkommen SFO Delfinen er en funktionsopdelt skolefritidsordning, der er en del af Bankagerskolen.

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole SFO UGLEREDEN SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole 1 VELKOMMEN TIL SFO PÅ NØRRE ALSLEV SKOLE Med denne lille folder, vil vi gerne byde velkommen til skolefritidsordningen og samtidig

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41 BESTYRELSEN. Da børnehaven hører under skolen, har vi fået dispensation til at få to forældrevalgte repræsentanter fra børnehuset med i skolebestyrelsen, som er på valg hvert andet år. KOMMENDE SKOLEBØRN.

Læs mere

Førskole Formålet med førskolen:

Førskole Formålet med førskolen: Førskole I forbindelse med modtagelse af førkolebørn den 1. maj hvert år, har vi udarbejdet en beskrivelse af førskoleforløbet vedr. det pædagogiske og praktiske. Formålet med førskolen: At hjælpe børnene

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

Velkommen til Herlev Privatskoles fritidsordning 2013/14

Velkommen til Herlev Privatskoles fritidsordning 2013/14 Velkommen til Herlev Privatskoles fritidsordning 2013/14 SFO s tlf. 44 57 94 96 - bedst mellem kl. 11.00-12.00 Hold øje med informationer fra SFO på intranettets opslagstavle. 1 Indholdsfortegnelse Personalet

Læs mere

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen Velkommen i HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012 Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen 1 Hyldgård SFO er Hyldgårdsskolens skolefritidsordning. SFO'en består af fire afdelinger. SFO 1: Fritidshjemmet, Fritidshjørnet,

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE TIL BØRN OG FORÆLDRE Informationsfolder SÆBYGAARDSKOLEN SFO - Sæbygaardvej 34, 9300 Sæby ATHENE 4021 0813 - APOLLON 4021 3913 Olympen Sæbygaardskolens SFO Indhold Kære forældre... 3 Personale... 4 Generel

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Hurup Skoles Forældreråd

Hurup Skoles Forældreråd Hurup Skoles Forældreråd Skolebestyrelsen juni 2014 Velkommen i forældrerådet Hvad er et Forældreråd? Forældrerådet består af 3-4 personer, der vælges i begyndelsen af skoleåret blandt forældrene til klassens

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen Velkommen i HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012 Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen 1 Hyldgård SFO er Hyldgårdsskolens skolefritidsordning. SFO'en består af fire afdelinger. SFO 1: Fritidshjemmet, Fritidshjørnet,

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole www.vh-friskole.dk. Spireloppen. Praktiske oplysninger fra SFO

Vallekilde-Hørve Friskole www.vh-friskole.dk. Spireloppen. Praktiske oplysninger fra SFO Vallekilde-Hørve Friskole www.vh-friskole.dk Spireloppen Praktiske oplysninger fra SFO Personale: Lene Pedersen (morgenåbning) Nina Kirk Fødselsdage: Når I inviterer klassen til fødselsdag i SFO-tiden,

Læs mere

Vildbjerg Skoles SFO. Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg. Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk

Vildbjerg Skoles SFO. Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg. Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk 2013 Vildbjerg Skoles SFO Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk Tlf.nr. Susanne 96 28 77 13 Pia 96 28 77 15 Afd. 1 96 28 77 11 Afd. 2 96 28 77 14 SFO leder: Susanne

Læs mere

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Vi glæder os til, at I bliver en del af Lyngholmskolen, og til sammen med jer at skabe en rigtig god skole, hvor trivsel og læring er i højsædet. Praktiske oplysninger

Læs mere

Velkomstfolder. Balleskolens fritidsordning Fritidshuset Balle Kirkevej 120 8600 Silkeborg 8970 2121

Velkomstfolder. Balleskolens fritidsordning Fritidshuset Balle Kirkevej 120 8600 Silkeborg 8970 2121 Velkomstfolder Balleskolens fritidsordning Fritidshuset Balle Kirkevej 120 8600 Silkeborg 8970 2121 Legen er en livsvigtig proces for det enkelte menneske. Barndommen er ikke noget, der skal overstås hurtigst

Læs mere

Forældremøder på Kalbyris. 4.-5. klasser august-september 2012

Forældremøder på Kalbyris. 4.-5. klasser august-september 2012 Forældremøder på Kalbyris 4.-5. klasser august-september 2012 Trivsel og forældresamarbejde Forældrerådet Vi starter tættest på jer I klassen er det vigtigt at skabe god trivsel både blandt elever, forældre

Læs mere

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE FORORD Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave) Information om hverdagen, indsatsområder

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Velkommen til SFO Smørum. På Distriktsskole Smørum

Velkommen til SFO Smørum. På Distriktsskole Smørum Velkommen til SFO Smørum På Distriktsskole Smørum SFO Smørum består af 3 SFO er fordelt på de 3 matrikler: SFO Mosehuset på Afdeling Balsmoseskolen - Æblevangen 126, Tlf.: 72598150 SFO Firkløveren på Afdeling

Læs mere

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45.

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45. Skolens tilsyn Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. Skoledagens forløb: Ringetider 1. lektion 8.00-8.45 2. lektion 8.55-9.40 3. lektion 10.00-10.45

Læs mere

Velkommen til fritidsklubber & væresteder i UngSyd

Velkommen til fritidsklubber & væresteder i UngSyd Velkommen til fritidsklubber & væresteder i UngSyd Klubben er børnenes fristed. Børn skal have et rum, hvor de har det sjovt - samtidig med at de har mulighed for at blive bedre til nogle konkrete ting:

Læs mere

Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 2010 1 Velkommen til Virum Skoles SFO Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til skolefritidsordningen. Vi håber, at den må være med til at besvare nogle

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Idræts sfo Gørløse Idræts SFO 2013-2014 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder, pædagog Anne -souschef, pædagog Jannik - pædagog Sussi - pædagogmedhjælper Jonas

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: at give eleverne oplevelser og muligheder for at udvikle deres mange intelligenser at der arbejdes for at forældre og

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser:

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser: Åbningstider. Mandag til torsdag fra kl. 14.00-17.00. Fredag fra kl. 14.00-16.00. Mandag til fredag har SFO åben om morgenen fra kl. 6.30-8.00. Udvidet SFO. Fra august er det muligt for elever fra 4. årgang

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d.

Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d. KÆRE Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d. vi glæder os til at være sammen med dig og vi håber vi får et godt samarbejde med din mor og far. Her er din stue, den hedder UGLESTUEN. Side 1 De

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Velkommen til Mølleskolens SFO

Velkommen til Mølleskolens SFO Årsplan 2010/11 Velkommen til Mølleskolens SFO Hermed foreligger årsplanen for 2010/2011. I årsplanen beskrives kort de tanker, der ligger bag dagligdagen. Dette er forhåbentlig med til, at I som forældre

Læs mere

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE Klasseforældrerådets opgaver: Ved Møldrup skole har skole-hjemsamarbejdet høj prioritet. Vi har tradition for en god og konstruktiv dialog og lægger vægt på, at samarbejdet er gensidigt

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Kontaktinformationer: Administration: Odense SV. Odense S. Områdeleder:

Kontaktinformationer: Administration: Odense SV. Odense S. Områdeleder: Kontaktinformationer: Administration: Dalum Ungdomsskole Bergendals Alle 25 Tlf.: 63 75 30 40 www.min-klub.dk Ungdomsskoleleder: Erik Ravn Nielsen Klubleder: Nina F. Øhlenschlæger Mobil: 29 63 10 26 Odense

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder:

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder: "Den lille hjælper" Bestyrelsen juni 2015: Susanne Damsgaard lind (formand) Huggersgårdvej l, Bonnet Tlf. 97888058 Margrethe Winther Nørgårdvej 20, Vandborg Tlf. 97836364 Lise-Lotte van den Berge Guldhammer

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Velkommen i forældrerådet

Velkommen i forældrerådet Mølleskolen, Skanderborgvej 50, 8680 Ry Hjemmeside: moelleskolen-ry.dk moelleskolen@skanderborg.dk 87 94 31 00 Velkommen i forældrerådet Vejledning og idé-katalog Mølleskolens skolebestyrelse august 2011

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Dus 1. Dus med Naturen, Grindsted skole. Skoleåret 2012/2013

Dus 1. Dus med Naturen, Grindsted skole. Skoleåret 2012/2013 Dus 1 Dus med Naturen, Grindsted skole Skoleåret 2012/2013 Personale i Dus med Naturen Ledelsen Vibeke Henriksen; Dus-leder Helle Thrysøe, afd. leder, primært tilknyttet Dus 1. Børnehaven Helene Balzer

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Førskolegruppe. Hammerum Friskole

Førskolegruppe. Hammerum Friskole Førskolegruppe Hammerum Friskole Opstart 4. maj 2015 1 Førskolegruppe på Hammerum Friskole Vi ønsker at give børnene en god overgang fra børnehavebarn til skolebarn på Hammerum Friskole. Derfor vil vi

Læs mere

Brenderup Realskole. Kundskaber for livet. læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed

Brenderup Realskole. Kundskaber for livet. læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed Brenderup Realskole Kundskaber for livet læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed Brenderup Realskole er en enestående skole motiverende, professionel, fagligt

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Indskolingen. - velkommen i skole

Indskolingen. - velkommen i skole Indskolingen - velkommen i skole Profil for indskolingen på Holme Skole KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen, mens jeres barn går i indskolingen

Læs mere

PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER

PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER Det tilstræbes, at klasserne bliver så velfungerende som muligt til gavn for det enkelte barn og klassen. Der er indgået samarbejdsaftale mellem dagsinstitutioner

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole

Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole Indhold Hvem er vi?...............................s. 3 Faglig udvikling for alle.........................s. 4 Tryg skolegang.............................s.

Læs mere

Aktivitetsgrupper. i gang. Lærervejledning til

Aktivitetsgrupper. i gang. Lærervejledning til Gå tidligt i gang GIV PLADS TIL ALLE Lærervejledning til Aktivitetsgrupper Aktivitetsgrupper understøtter et tættere, mere omsorgsfuldt og inkluderende samarbejde mellem forældrene. Aktivitetsgrupper skal

Læs mere

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave.

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave. Kære forældre Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til. Vi glæder os til at modtage jeres barn og til at samarbejde med jer. I prioriterer vi udelivet, legen og den motoriske udvikling højt.

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Morten Jørgensen Leder Jette Rasmussen - Pædagog Astrid Harmsen Elly Pedersen - Pædagog - Pædagogmedhjælper Studerende (halvårs og 3 mdr.) Gitte Sørensen - Pædagog Jørn

Læs mere

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Anemonevej 12, 8410 Rønde Tlf. 87535180 Åbningstider: Mandag Torsdag kl.6.30 17.00 Fredag kl. 6.30 16.00 Leder: Birte Rask Pedersen Med denne pjece vil personalet i Vigen,

Læs mere

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik Hvem Organisering Hvad kan de? Hvordan deltager jeg? Skolebestyrelsen Bestyrelsesmøder (10 årlige) Arbejdsgrupper & udvalg Sætte mål, lave principper,

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Mad s. 4 Aktiviteter s. 4 Aktiviteter SFO-tavlen. Fysiske rammer s. 5. Kontaktpædagog s. 5 Normering s. 5. Moduler s. 5 Ferier og skolefridage s.

Mad s. 4 Aktiviteter s. 4 Aktiviteter SFO-tavlen. Fysiske rammer s. 5. Kontaktpædagog s. 5 Normering s. 5. Moduler s. 5 Ferier og skolefridage s. Indhold Velkommen til Nymarken s SFO s. 3 SFO-tid er god fritid s. 3 Pædagogiske overvejelser s. 3 Mål s. 3 Dagsrytme s. 4 MorgenSFO Skoletid EftermiddagsSFO Mad s. 4 Aktiviteter s. 4 Aktiviteter SFO-tavlen

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt:

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt: Indholdsfortegnelse: 1. Velkommen 2. Teams/ åbningstider / lukkedage samt ferie 3. Praktiske oplysninger 1. Aflevering/afhentning: 2. Mad: 3. Middagssøvn: 4. Tøj: 5. Legeplads: 6. Legetøj: 7. Fødselsdage:

Læs mere

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse.

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse. For Skolerne Brobygning Lellinge Vemmedrup Udarbejdet af skoleledelsen i samarbejde med skolebestyrelsen til information af forældre til børn på Lellinge Skole samt Vemmedrupskolen i forbindelse med den

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

1 Samarbejdet mellem skole og hjem

1 Samarbejdet mellem skole og hjem 1 Samarbejdet mellem skole og hjem Skole-hjem samarbejdet praktiseres under mange former som fx Forældremøder Skole-hjem samtaler med fokus på underretning om elevens udbytte af undervisningen og alsidige

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Taarbæk Skoles Fritidscenter. Fritidsklub og Ungdomsklub

Taarbæk Skoles Fritidscenter. Fritidsklub og Ungdomsklub Taarbæk Skoles Fritidscenter Fritidsklub og Ungdomsklub Hvem er vi? Centerets personale består af 3 uddannede pædagoger, som er: Kristina Hammer Lorentzen Sebastian Andersen Nadja Dellgren Hvor bor vi

Læs mere

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE om skolestart for kommende børnehaveklassebørn på Skæring Skole November 2014 Program for aftenen Velkomst v. Anne Schwartz, Skoleleder Fælles sang Orientering om - Skæring

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem 2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem Nr. 1 Nr. 22 N. W. Gadesvej 1 + 22 3480 Fredensborg Tlf. 7256 2600 Fredensborg 2015 Velkommen til LUNDELY FRITIDSHJEM Lundely er et stort fritidshjem og en del af

Læs mere

Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset

Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset Velkommen til Mosehuset Her er info omkring der vedrører institutionen. Hvis der opstår spørgsmål er alle selvfølgelig velkomne til at rette dem til os, så misforståelser

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

Glidende overgang fra børnehave til SFO 2011

Glidende overgang fra børnehave til SFO 2011 Glidende overgang fra børnehave til SFO 2011 Sct. Michaels Skole, Sct. Michaels Gade 4, 6000 Kolding Hvad er glidende overgang? Sct. Michaels Skole har efter aftale med Kolding Kommune, mulighed for at

Læs mere

Velkommen i Dus 3 kl. Fritids- og Juniorklubben på Stolpedalsskolen

Velkommen i Dus 3 kl. Fritids- og Juniorklubben på Stolpedalsskolen Velkommen i Dus 3 kl. Fritids- og Juniorklubben på Stolpedalsskolen Velkommen. Vi vil hermed byde dig velkommen i Dus på Stolpedalsskolen. (DUS er en forkortelse for det udvidede Samarbejde mellem skole

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd Tryghed Faglig kompetence Engagement Ansvarlighed Ærlighed Ligeværd CHARLOTTESKOLEN Charlottegårdsvej 1 2640 Hedehusene Tlf.: 43 35 23 40 Fax: 43 35 23 46 E-mail: charlotteskolen@htk.dk www.charlotte-skolen.skoleintra.dk

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE I Børnehaveklassehuset på Gl. Hasseris Skole, er den anerkendende tilgang af stor værdi for os i det daglige arbejde med, og omkring børnene 1 Det er

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole for kalenderåret 2014. Den er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside,

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

sfo saxo ellekilde skolen

sfo saxo ellekilde skolen sfo saxo ellekilde skolen personalet i sfo 1 og sfo 2 LEDELSE Mariann Stidsen: Louise Birch: SFO-leder Stedfortræder v. leders fravær SAXO, SFO2 Benjamin Rasmussen: Anita Krøll: Anna Mette Larsen: Daniel

Læs mere

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet Knus hinanden Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet miljø Er energisparende sparer på andre varmeressourcer Kræver ingen speciel opbevaring Kan transporteres toldfrit Forlanger

Læs mere

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner Principper for fagfordelingen Lærernes ønsker om fag og klasser danner grundlaget for fagfordelingen. Klasser og fag videreføres, med mindre særlige forhold taler imod (f. eks. andre principper). Det tilstræbes,

Læs mere

Pædagogiske principper SFO

Pædagogiske principper SFO Pædagogiske principper SFO Spørgsmål mellem barn og pædagog: Lærer man noget i SFO?... Lang pause:. Hele tiden, men man opdager det ikke. Den frie leg I Nordbyskolens SFO skal barnet gennem den "frie leg"først

Læs mere

BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution

BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution - sådan samarbejder børnehuse, BFO og skole om kontinuitet og sammenhæng ved barnets overgange mellem hjem, institutioner og skole FORMÅLET

Læs mere

Trivsel på Vissenbjerg skole

Trivsel på Vissenbjerg skole 2009 Trivsel på Vissenbjerg skole En handleplan mod mobning Assens kommune 1. Skolens strategi 1. Vi har fokus på trivsel og vil ikke acceptere mobning på vores skole 2. Vi vil forebyggende og med tidlig

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Idékatalog Thomasskolen.

Idékatalog Thomasskolen. Idékatalog Thomasskolen. Dette idékatalog indeholder en lang række idéer til fremme af trivsel i de enkelte klasser og årgange eller på tværs af disse. Forældrerådet maj 2012 Idékatalog Thomasskolen. Dette

Læs mere

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole Forsikring: Du/I skal selv tegne ulykkesforsikring på Jeres barn/børn, da SFO/skole/kommunen ikke har en forsikring som dækker børnene. Information 2013 Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole 12

Læs mere

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 Velkomstfolder Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 1 Velkommen i Lindehuset Vi vil gerne være et sted hvor alle, uanset færdigheder, kulturbaggrund eller tro føler

Læs mere