Information til patienter, der indlægges på et psykiatrisk sengeafsnit

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information til patienter, der indlægges på et psykiatrisk sengeafsnit"

Transkript

1 Information til patienter, der indlægges på et psykiatrisk sengeafsnit

2 Kære læser Denne pjece henvender sig til patienter, der indlægges på et psykiatrisk sengeafsnit i Psykiatrien i Region Nordjylland. Pjecen informerer om, hvad der kommer til at ske under indlæggelsen. Den giver også information om, hvordan patientens pårørende kan være med i behandlingsforløbet. I Psykiatriens samarbejde med patienter og pårørende lægges der vægt på værdierne: FAGLIGHED RESPEKT ANSVARLIGHED ÅBENHED FLEKSIBILITET Patienten i centrum Når en patient indlægges, tager vi altid udgangspunkt i de individuelle og mest akutte behov, og derfor er ingen behandlingsforløb helt ens. Alligevel er der en række forhold, der går igen i de fleste forløb. De beskrives på de følgende sider. Mange patienter fortsætter i ambulant psykiatrisk behandling, når de bliver udskrevet fra sygehuset. Hvordan det kan foregå, beskrives også kort. Guide til et godt behandlingsforløb Pjecen kan læses fra start til slut som en samlet beskrivelse af et behandlingsforløb. Patienter, der er i behandling gennem længere tid, kan desuden løbende gøre brug af pjecen f.eks. ved sammen med deres kontaktperson at gennemgå de sider, der er mest relevante lige nu. Vi håber, pjecen kan bidrage til, at både patienter og pårørende vil opleve et godt og sammenhængende behandlingsforløb og et godt samarbejde med Psykiatriens personale. Med venlig hilsen Ledelse og medarbejdere i Psykiatrien i Region Nordjylland 2 3

3 PSYKIATRIENS PERSONALE VIL GERNE HJÆLPE DIG TIL AT FÅ DET BEDRE, OG VI ØNSKER AT SAMARBEJDE MED DIG OM DIN BEHANDLING: Samarbejde med patientens pårørende RETTIGHEDER: Patienter i psykiatrien har en række lovbestemte rettigheder. Dem kan du læse om på under Patientrettigheder. Det er dig, der bedst ved, hvordan du har det, og hvordan det, du føler og oplever, påvirker dit liv. Psykiatriens personale har en faglig indsigt i, hvordan psykiske sygdomme kan udvikle sig og behandles. Begge dele tager vi udgangspunkt i, når vi i samarbejde med dig, planlægger din behandling. Det har stor betydning for forløbet, at du går aktivt ind i samarbejdet og dermed selv er med til at tage ansvar for, at du kan få det bedre og komme godt videre med dit liv. Vi lægger stor vægt på, at du gennem hele forløbet er velinformeret om din behandling, og du er altid velkommen til at stille spørgsmål. Som en del af behandlingen bliver du vejledt om, hvad du selv kan gøre for at mindske de symptomer og problemer, du har med henblik på at forebygge, at du bliver meget syg igen. Nogle af de patienter, der kommer i psykiatrisk behandling, bliver helt raske. Andre får hjælp til at udvikle nogle redskaber, så de bedre kan håndtere deres sygdom og leve et godt liv med den. Vi ser patientens pårørende som naturlige og vigtige samarbejdspartnere. Vi opfordrer til, at de så vidt muligt inddrages i behandlingsforløbet. For de fleste patienter udgør den nære familie en vigtig del af det personlige netværk. Andre har andre pårørende eller nære venner, de har særlig tillid til og er fortrolige med. Vi anbefaler, at patienter involverer én eller flere personer fra det private netværk i det behandlingsforløb, de skal i gang med. F.eks. er det relevant, at de pårørende er med ved nogle af de samtaler og møder, der finder sted. Når patienterne er børn og unge, er forældre naturlige samarbejdspartnere og en vigtig ressource i samarbejdet. Når de pårørende er med i samarbejdet, forbedres deres muligheder for at støtte og hjælpe patienten også når han eller hun bliver udskrevet igen. Hvem, der skal inddrages i behandlingsforløbet, har patienten ret til selv at bestemme. Hvis ikke de pårørende er med i samarbejdet, vil personalet invitere dem til et møde, hvor de kan få generel information om psykisk sygdom, behandlingsmuligheder m.v. Pårørende kan også søge information og rådgivning i Psyk-Info (Psykiatriens Informationscenter). Læs mere om Psyk-Info på Psykiatriens hjemmeside Samarbejde med det professionelle netværk Nogle af de patienter, der i en periode har behov for indlæggelse, modtager i forvejen hjælp fra kommunen for at kunne opretholde en god dagligdag i eget hjem. Andre bor (evt. midlertidigt) på en socialpsykiatrisk boform eller et opholdssted. Vi lægger vægt på, at også patientens professionelle netværk inddrages i behandlingsforløbet, så der skabes mest mulig sammenhæng i den samlede indsats. 4 5

4 Indlæggelse Hvorfor og hvordan? Indlæggelse Og hvad sker der så? Patienter indlægges på et psykiatrisk sengeafsnit, hvis de i perioder er så hårdt ramt af deres psykiske sygdom, at de ikke har ressourcer til at klare hverdagen og passe godt på sig selv. Målet med en indlæggelse er, at patienten skal undersøges grundigt for sin sygdom, så der kan stilles en præcis diagnose og tilbydes en målrettet behandling. Målet er også, at patienten skal blive mere stabil og få mere struktur på sin dagligdag. Beslutningen om, at en patient skal indlægges på et psykiatrisk sengeafsnit kan træffes på flere måder: Planlagt indlæggelse Når en patient af egen læge bliver henvist til psykiatrisk behandling, vurderer fagfolk i psykiatrien, om behandlingen bedst kan foregå ambulant eller under indlæggelse. Tilsvarende vurdering foretages, når børn og unge henvises via skole (PPR) og forvaltning. Patienter, der skal indlægges, modtager herefter et indkaldelsesbrev fra sygehuset med information om, hvor og hvornår, indlæggelsen skal finde sted. Akut indlæggelse Nogle patienter indlægges akut, når en læge (egen læge eller vagtlæge) vurderer, at de på grund af deres psykiske sygdom ikke er i stand til at tage forsvarligt vare på sig selv. Patienter kan også blive indlagt akut, når deres tilstand er blevet vurderet af en læge på Psykiatrisk Skadestue. Drejer det sig om børn eller unge inddrages forældrene i beslutningen om indlæggelse. Akut indlæggelse med brug af tvang Hvis en patient modsætter sig lægens beslutning om, at der er brug for akut indlæggelse, har lægen ret og pligt til at bestemme, at patienten skal indlægges med brug af tvang, (hvis kriterierne i psykiatriloven er opfyldt). Det sker for at beskytte patienten og/eller for at forhindre, at patienten gør skade på sig selv eller andre. Brug af tvang i psykiatrien må kun finde sted, når særlige betingelser er opfyldt. Det kan du læse om på Psykiatriens hjemmeside (www. psykiatri.rn.dk) under Patientrettigheder. Indlæggelse efter en afgørelse i retten En person, der ved retten kendes skyldig i at have begået alvorlig kriminalitet, får typisk en fængselsstraf. Hvis personen er psykisk syg, kan han eller hun i stedet blive dømt til psykiatrisk behandling under indlæggelse. Personer, der sigtes for alvorlig kriminalitet, kan af retten blive pålagt, at de skal have foretaget en mentalundersøgelse i psykiatrien, og at det skal foregå under indlæggelse. Fælles for alle behandlingsforløb i Psykiatrien er, at patienten undersøges, får en diagnose og tilbydes en målrettet behandling, der planlægges ud fra de individuelle behov, han eller hun har. Modtagelse i afsnittet Når en patient ankommer til det sengeafsnit, hvor han eller hun skal indlægges, er der en sygeplejerske eller en social- og sundhedsassistent, der tager i mod og informerer om, hvad der nu skal ske. Patientens pårørende må gerne være med ved indlæggelsen, hvor der også er mulighed for at stille spørgsmål til personalet. Der udleveres også en mappe med informationsmateriale. Kontaktperson Patienten får tildelt en fast sundhedsfaglig kontaktperson. Det vil enten være en sygeplejerske eller en social- og sundhedsassistent. Der udleveres også et kort med kontaktpersonens navn og titel. Kontaktpersonen er en vigtig samarbejdspartner for patienten, mens han eller hun er indlagt i afsnittet. Kontaktpersonen informerer løbende om det, der skal ske, og hjælper med at skabe sammenhæng i det samlede forløb. Når den faste kontaktperson ikke er på arbejde, får patienten oplyst, hvem der midlertidigt er kontaktperson i stedet for. Behandlingsplan Ved indlæggelsen bliver der udarbejdet en foreløbig plan for, hvordan patienten skal behandles for sine mest akutte symptomer. Planen udarbejdes af en læge. Så vidt muligt sker det i samarbejde med patienten. Senest efter 7 dage, når patienten er blevet nærmere undersøgt, bliver der udarbejdet en mere detaljeret plan med mål for behandlingen. Behandlingsplanen udarbejdes af en læge. Så vidt muligt sker det i samarbejde med patienten. Patientens pårørende må gerne deltage i samtaler om både den foreløbige og den endelige behandlingsplan. Patienten får udleveret en kopi af behandlingsplanen. Samtykke Patienten skal give sin tilladelse til, at den behandling, lægen anbefaler, må iværksættes. Derfor forklarer personalet først, hvad behandlingen går ud på, og spørger herefter, om patienten ønsker at modtage behandlingen. Tilsvarende skal patienten give sin tilladelse, før personalet må indhente eller videregive oplysninger om personlige forhold - f.eks. til kommunen. I særlige tilfælde kan behandlingen iværksættes uden patientens samtykke, evt. ved brug af tvang. Det sker for at beskytte patienten og/ eller for at forhindre, at patienten gør skade på sig selv eller andre. Du kan læse mere om brug af tvang på Psykiatriens hjemmeside ( under Patientrettigheder. 6 7

5 Vedr. patienter under 15 år er det forældre/voksne med forældremyndighed, der skal godkende, at behandlingen kan sættes igang. Unge over 15 år skal også selv give deres samtykke. Journal Før behandlingen påbegyndes, bliver der oprettet en patientjournal, som løbende opdateres med oplysninger om diagnose, undersøgelser og behandling. Den læge, der har ansvaret for behandlingen, er også ansvarlig for, at journalen bliver ajourført. Det øvrige personale, der er involveret i behandlingen, holder sig orienteret om det, der står i journalen, så der hele tiden arbejdes ud fra det. Journalen er primært et redskab for sygehusets personale, men patienten har ret til at få oplyst, hvad der står i den, og kan anmode om at få en kopi af materialet. Hvordan skal sygdommen behandles? For at finde frem til, hvordan patienten bedst kan behandles for sin sygdom, skal der foretages en grundig undersøgelse (udredning) af de symptomer og problemer, patienten har. Psykiatriens personale omfatter flere faggrupper, der med hver deres kompetence bidrager til, at den enkelte patient bliver undersøgt grundigt for sin sygdom. Den samlede udredning giver personalet et præcist billede af, hvad patienten fejler, og hvilken behandling, der er brug for. Krop og psyke er tæt forbundet, så i de undersøgelser, patienten får foretaget, er der både fokus på det fysiske og psykiske helbred. Udredning En grundig udredning vil ofte bestå af: Forskellige undersøgelser udført af forskellige fagpersoner (læge, psykolog, sygeplejerske, ergoterapeut eller fysioterapeut). Observationer af de symptomer, patienten har, og hvordan de kommer til udtryk. Observationerne udføres primært af afsnittets plejepersonale. Undersøgelser af patientens fysiske helbred. Afklaring af eventuelle sociale problemstillinger. Det sker gennem samtaler med en socialrådgiver, der er ansat på sygehuset. Samtaler med de pårørende om den aktuelle situation og om patientens livshistorie og sygdomsforløb. Diagnose Tidligt i behandlingsforløbet får patienten en foreløbig diagnose, og ud fra den bliver der lavet en foreløbig plan for behandlingen. Når den samlede udredning er afsluttet, får patienten en mere præcis diagnose, og der bliver udarbejdet en mere detaljeret behandlingsplan. Det er en læge i afsnittet, der informerer patienten om diagnosen. Pårørende må gerne deltage i denne samtale. Patienten bliver grundigt informeret om de undersøgelser, der skal foretages, og er med til at planlægge, hvad der bedst kan afhjælpe de aktuelle symptomer og problemer. De fagpersoner, der deltager i udredningen, koordinerer den samlede behandling. 8 9

6 Den psykiatriske behandling Målet med enhver indlæggelse er, at patienten får en præcis diagnose og en målrettet behandling. Målet er også at styrke patientens muligheder for at forstå sin sygdom og tackle de problemer, den medfører. Der findes flere former for psykiatrisk behandling: Samtaler med en læge, psykolog eller sygeplejerske. Terapeutiske samtaler (psykoterapi) udgør en vigtig del af den psykiatriske behandling. Formålet med samtalerne er at hjælpe patienten til bedre at forstå sin personlighed og sin sygdom. Patienten får også hjælp til at ændre på fastlåste tanker og uhensigtsmæssige reaktionsmønstre og vaner. Der tilbydes individuelle terapeutiske samtaler. Nogle patienter får tilbud om at deltage i gruppesamtaler/ gruppeterapi med andre patienter. Behandling med medicin - herunder løbende kontrol af, hvordan medicinen påvirker patienten. Ved behov justeres der på medicinen. Bl.a. er der fokus på, hvordan eventuelle bivirkninger kan undgås eller minimeres. ECT-behandling (Elektro-Convulsiv-Terapi), hvor der sker en kortvarig elektrisk stimulation af hjernen. Behandlingen anvendes ved svær depression og stærk psykotisk uro. Miljøterapi, hvor patienten arbejder målrettet med at vedligeholde og styrke sine fysiske, mentale eller sociale færdigheder. Det vil typisk foregå gennem en række planlagte aktiviteter og øvelser individuelt eller sammen med andre patienter. Undervisning om psykisk sygdom (psykoedukation). Undervisningen foregår i et skemalagt forløb med faste lektioner, hvor patienten undervises individuelt og/eller sammen med andre patienter. Indholdet i undervisningen målrettes den sygdom, patienterne har. Pårørendeundervisning. I nogle tilfælde får de pårørende tilbud om at deltage i undervisning sammen med patienterne. Desuden arrangerer Psykiatrien løbende forskellige former for undervisning kun for pårørende. Kontaktpersonen i afsnittet informerer om de aktuelle tilbud. Ergoterapi, fysioterapi og musikterapi. Musikterapi kan p.t. ikke tilbydes i alle afsnit i Psykiatrien. Ikke alle de nævnte behandlingsformer er relevante for alle patienter. Den behandling, der aftales for den enkelte patient, fremgår af den individuelle behandlingsplan. En del af de patienter, der indlægges i psykiatrien, har brug for hjælp til at få styr på de helt basale behov (mad, drikke, søvn, hygiejne mv.). Det vil derfor ofte være det, der er i fokus i de første døgn af indlæggelsen. Fokus på problemløsning I mange af de samtaler, patienten har med sin kontaktperson og med afsnittets øvrige plejepersonale, er der fokus på de konkrete symptomer og problemer, patienten har. Det kan være både fysiske, psykiske og eksistentielle problemstillinger. Personalet hjælper med at afdække, præcis hvilke problemer, det drejer sig om, og hvad der skal til for at løse dem herunder, hvad patienten selv kan gøre. Patienten præsenteres for forskellige redskaber og teknikker, der kan være en hjælp til at få bedre styr på sygdommen og de komplikationer, den medfører. Målet er at styrke patientens muligheder for at komme sig over sin sygdom. Udvikling af den psykiatriske behandling I Psykiatrien arbejder vi hele tiden for at udvikle kvaliteten af den psykiatriske behandling. Det gør vi bl.a. gennem forskellige forsknings- og udviklingsprojekter. Mange patienter vil derfor blive spurgt, om de vil deltage i et eller flere projekter. Det vil ofte ske i forbindelse med de undersøgelser, de i forvejen skal have foretaget. Tilbud til pårørende Patientens nære pårørende bliver tilbudt samtaler og undervisning om psykisk sygdom. De får også gode råd om, hvordan de bedst kan støtte og hjælpe patienten, og hvordan de kan passe godt på sig selv i en tid, hvor psykisk sygdom fylder meget i familien. Tilbud til børn af psykisk syge Hvis en patient har børn i alderen 4-18 år, får de tilbud om at deltage i en eller flere familiesamtaler med særligt uddannet personale. Formålet med samtalerne er, at give børnene indblik i den sygdom, deres mor eller far har, og at hjælpe dem med at bearbejde nogle af de tanker, de gør sig i den forbindelse. Børn i alderen 7-18 år kan evt. henvises til at deltage i Psykiatriens netværksgrupper for børn af psykisk syge. Kontaktpersonen i afsnittet informerer om de relevante tilbud

7 Sundhedsfremme og forebyggelse Nyt afsnit - Ny kontaktperson Et behandlingsforløb i Psykiatrien har også fokus på at styrke patientens sundhed og livskvalitet herunder at forebygge fysisk sygdom. Alle patienter får foretaget det, der hedder en KRAM-undersøgelse. KRAM står for: Kost Rygning Alkohol Motion I undersøgelsen bliver patienten bl.a spurgt om, hvilke vaner han eller hun har med mad og motion. Der stilles også spørgsmål om forbrug af alkohol, tobak og evt. andre stimulerende stoffer. Hvis en patient har vaner, der påvirker den fysiske og psykiske sundhed i negativ retning, giver personalet råd og vejledning om, hvordan vanerne kan ændres. Målet er at motivere til en sundere livsstil, hvor patienten selv tager ansvar for sit helbred. Livsstilssygdomme Mange psykiatriske patienter har en øget risiko for at udvikle en eller flere af de såkaldte livsstilssygdomme (forhøjet blodtryk, åreforkalkning, diabetes, hjerteproblemer m.v.). Mens de er i behandling, bliver de undersøgt for, om de har nogle af de sygdomme eller er i særlig risiko for at få dem. Det kan give anledning til, at der ændres på den medicin, patienterne får. Nogle patienter bliver overflyttet til et andet sengeafsnit under deres indlæggelse. Det kan der være forskellige grunde til: En patient får sin diagnose og flyttes til et sengeafsnit, hvor de kan tilbyde en mere specialiseret behandling af netop den sygdom. En patient kan akut få det meget dårligt og flyttes derfor til et sengeafsnit med mere personale, så der kan gives en mere intensiv pleje og behandling (intensivt sengeafsnit). Mange gange sker en flytning dog, fordi en patient har fået det bedre og dermed ikke mere har brug for intensiv pleje og behandling. Det er den læge, der har ansvaret for behandlingen, der kan beslutte, at en patient skal flyttes til et andet sengeafsnit. Både patienten og de pårørende informeres om flytningen. I det nye sengeafsnit får patienten tildelt en ny fast kontaktperson. Hvor lang tid varer en indlæggelse? Det er meget forskelligt, hvor lang tid en indlæggelse i psykiatrien varer. Nogle patienter er kun indlagt i få dage, mens andre har brug for et længerevarende forløb med intensiv hjælp og støtte, så de igen kan få styr på dagligdagen. Det er den læge, der har ansvaret for behandlingen, der afgør, hvornår patienten kan udskrives. Det sker i samråd med patientens kontaktperson. Det vil ske, når patientens tilstand er stabil, og målene for indlæggelsen er nået. Det kan få negative konsekvenser for behandlingen, hvis patienten vælger at lade sig udskrive, før disse mål er nået. Patienter, der gennem lang tid har brug for psykiatrisk behandling, skal så vidt muligt leve deres liv, der hvor de bor og har deres netværk. Derfor vil de kun blive indlagt på psykiatrisk sygehus, hvis de i perioder er så hårdt ramt af deres sygdom, at har brug for 24-timers omsorg, pleje og behandling

8 Udskrivelse og opfølgning PSYKIATRIENS PERSONALE TAGER ANSVAR FOR, AT DIN UDSKRIVELSE PLANLÆGGES I GOD TID OG I TÆT SAMARBEJDE MED DIG: Mange patienter har fortsat behov for behandling, når de bliver udskrevet fra psykiatrisk sygehus. Fordi deres tilstand er blevet mere stabil, kan behandlingen nu foregå ambulant. I god tid inden en patient bliver udskrevet, skal der tages stilling til, hvad der skal ske, når han eller hun er hjemme igen. Det afklares i et samarbejde mellem patienten og personalet. Hvis patienten fortsat har behov for behandling, tages der stilling til, hvordan behandlingen skal foregå, og der bliver lavet en henvisning til det relevante ambulante tilbud. Der sendes et udskrivningsbrev til patientens egen læge. Brevet informerer om den gennemførte behandling og eventuelle planer for efterbehandling. Udskrivningsaftale Hvis en læge vurderer, at en patient vil have svært ved selv at tage ansvar for sin medicinske behandling, når han eller hun bliver udskrevet, bliver der udarbejdet det, der hedder en Udskrivningsaftale. Aftalen indgås mellem patienten, Psykiatrien og de myndigheder, som fremover skal støtte patienten i, at den nødvendige behandling bliver opretholdt. I aftalen kan der f.eks. stå, hvem der skal kontakte patienten, hvis han eller hun udebliver fra en ambulant konsultation. Koordinationsplan Hvis patienten ikke vil være med til at lave en aftale om opfølgning, laves der en såkaldt Koordinationsaftale, der forpligter de relevante myndigheder til at samarbejde, så patienten ikke overlades til sig selv efter udskrivelse. Det er den læge, der har ansvaret for din behandling, der afgør, hvornår du skal udskrives. Det vil ske, når de mål, der er sat for din indlæggelse, er nået. I god tid, inden du bliver udskrevet, tages der stilling til, om du har behov for opfølgende, ambulant behandling, og personalet sørger for, at du bliver henvist til det relevante tilbud. Hvis du har brug for støtte fra kommunen, når du kommer hjem, sørger sygehusets personale for, at de relevante personer i kommunen bliver kontaktet, inden du bliver udskrevet. Hvis du i forvejen modtager hjælp fra kommunen, indkaldes relevante personer derfra til et eller flere samarbejdsmøder, mens du er indlagt. Kort tid før du bliver udskrevet, har du en afsluttende samtale med den behandlingsansvarlige læge og din kontaktperson. Vi anbefaler, at dine pårørende deltager i den afsluttende samtale, så de bliver godt informeret om, hvad der nu skal ske

9 Opfølgende ambulant behandling Tilbage til hverdagen Nogle patienter har forsat brug for at være i tæt kontakt med en behandler, når de udskrives fra psykiatrisk sygehus, mens andre kan klare sig med mindre kontakt. Derfor er der forskellige former for opfølgende ambulant behandling: Opfølgende ambulant behandling i Psykiatrien i Region Nordjylland Opfølgning hos en privatpraktiserende psykiater eller psykolog Opfølgning hos patientens egen læge. Opfølgning kan også ske ved, at patienten bliver visiteret til - eller vender tilbage til et kommunalt socialt tilbud (botilbud, bostøtte o.a.). Ambulant psykiatri i Region Nordjylland Hvis en patient skal fortsætte i ambulant behandling i Psykiatrien i Region Nordjylland, er der forskellige muligheder: Psykiatrisk ambulatorium: Patienter, der er i behandling i et af Psykiatriens ambulatorier, møder jævnligt ind til planlagte samtaler med en behandler på psykiatrisk sygehus. Andre møder ind til medicinkontrol en gang i mellem. I nogle tilfælde kan den ambulante kontakt foregå i lokaler tættere på patientens bopæl eller hjemme hos patienten. Opsøgende specialteam: Patienter, der har svært ved selv at administrere deres medicinske behandling, kan tilbydes støtte fra en behandler med stort kendskab til deres sygdom og livssituation. Behandleren vil ofte være en sygeplejerske, der op til flere gange om ugen er i kontakt med patienten. For de patienter, der har en behandlingsdom, gælder der særlige regler om, hvordan og hvor ofte den ambulante kontakt skal foregå, når de er udskrevet fra psykiatrisk sygehus. Opfølgningen vil ofte ske i tæt samarbejde med Kriminalforsorgen. Henvisning Hvis en patient skal fortsætte i ambulant behandling i Psykiatrien i Region Nordjylland, bliver der udarbejdet en henvisning til det relevante tilbud, inden patienten udskrives fra sygehuset. For yderligere oplysninger henvises der til pjecen Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling. Efter endt behandling i Psykiatrien vender mange mennesker tilbage til en helt almindelig hverdag med familieliv, venner, fritidsinteresser, job eller uddannelse. I Psykiatrien møder vi mennesker, når de er hårdt ramt af deres sygdom, og hvor de har svært ved at finde de ressourcer, der skal til, for at opnå en god livskvalitet. Som en vigtig del af den psykiatriske behandling arbejdes der med at styrke deres ressourcer, så de igen kan finde overskud til at engagere sig i det, der betyder noget for dem. Livet er meget andet end sygdom Psykisk sygdom kan i perioder fylde rigtig meget i et menneskes liv, men livet er meget andet end det. For nogle mennesker vil psykisk sygdom dog medføre store forandringer i deres liv og påvirke deres muligheder for job og uddannelse. I nogle tilfælde kan ansættelse på særlige vilkår være en god løsning. Flere uddannelsesinstitutioner tilbyder i dag mentor-ordninger til studerende, der har brug for særlig støtte. Nogle mennesker vil også have behov for praktisk hjælp til at klare hverdagen i eget hjem, mens andre har brug for at bo i trygge rammer, fx på en socialpsykiatrisk boform. Det er især bopælskommunen, der kan vejlede om de konkrete muligheder, der findes. Kommunen kan også hjælpe med ansøgning, visitation m.v. til de forskellige tilbud. Også patientens egen læge og personalet på psykiatrisk sygehus kan vejlede om nogle af de tilbud og muligheder, der findes. Søg hjælp i tide Alle patienter i Psykiatrien får tlibud om at deltage i undervisning om den sygdom, de har. Vi opfordrer til, at patientere fremadrettet gør brug af den viden, de har fået også når de er udskrevet og måske helt har afsluttet deres behandling: Vær opmærksom på eventuelle symptomer. Søg hjælp, hvis sygdommen rører på sig igen. Kontakt egen læge eller vagtlægen. Kontakt Psykiatrisk Skadestue, hvis du får brug for akut psykiatrisk hjælp. Hjælp i tide kan forebygge alvorlige tilbagefald og genindlæggelser

10 KONTAKT PSYKIATRISK SKADESTUE, HVIS DU HAR BRUG FOR AKUT PSYKIATRISK HJÆLP: Døgnet rundt og alle årets dage kan du ringe til telefonrådgivningen ved Psykiatrisk Skadestue. Telefon Du kan også møde op i skadestuen - døgnet rundt og alle årets dage. Hvis du ikke i forvejen er i behandling i Psykiatrien eller har været det indenfor det seneste år, skal du medbringe en skriftlig henvisning fra egen læge eller vagtlægen. Henvender du dig i skadestuen, mens du er i gang med et ambulant behandlingsforløb i Psykiatrien, tages der kontakt til det personale, du i forvejen er i behandling hos. Dine pårørende må gerne deltage i de afklarende samtaler, der finder sted i skadestuen. Skadestuens adresse er Mølleparkvej 10, Aalborg Universitetshospital Psykiatrien, (Indgang 4)

11 Pjecen giver dig og dine pårørende et overblik over, hvad der kommer til at ske, mens du er i behandling i Psykiatrien. Den giver også information om, hvordan dine pårørende kan være med i forløbet. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Mølleparkvej Aalborg Tlf November 2013

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Kære læser Denne pjece henvender sig til patienter, der skal i gang med et ambulant behandlingsforløb i Psykiatrien i Region Nordjylland. Patienten

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til pårørende

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til pårørende Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til pårørende 2 Kort om denne pjece Denne pjece er til dig, der er pårørende til en person, der skal i gang med et behandlingsforløb hos Enhed for Selvmordsforebyggelse.

Læs mere

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL4

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL4 Voksenpsykiatrisk Afsnit SL4 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Velkommen til Rygcentret - Medicinsk Rygambulatorium

Velkommen til Rygcentret - Medicinsk Rygambulatorium Rygcenter Syddanmark, Sygehus Lillebælt og Syddansk Universitet Velkommen til Rygcentret - Medicinsk Rygambulatorium Rygcenter Syddanmark www.sygehuslillebaelt.dk Rygcenter Syddanmark Rygcenter Syddanmark

Læs mere

Børnepsykiatrisk afsnit, U3

Børnepsykiatrisk afsnit, U3 Børnepsykiatrisk afsnit, U3 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Hukommelses- klinikken

Hukommelses- klinikken Hukommelsesklinikken Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling og

Læs mere

Kort om ECT Information til patienter og pårørende om behandling og bedøvelse

Kort om ECT Information til patienter og pårørende om behandling og bedøvelse Kort om ECT Information til patienter og pårørende om behandling og bedøvelse 2 Hvad er ECT-behandling? Behandling med ECT anvendes ved forskellige typer af psykisk sygdom, specielt når patienterne har

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2010

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2010 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2010 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Afsnit Ø2 Psykiatrien Øst

Afsnit Ø2 Psykiatrien Øst Afsnit Ø2 Psykiatrien Øst Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Distriktspsykiatrien Holbæk

Distriktspsykiatrien Holbæk istriktspsykiatrien Holbæk Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien

Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien Klinik Børn og Unge Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien Dag- og Sengeafsnit BU1 Denne pjece er til dig, der skal indlægges i Klinik Børn og Unge, enten i vores dag- eller sengeafsnit og dine forældre.

Læs mere

VISIONER OG MÅL En kort introduktion til den psykosociale indsats i Rudersdal Kommune

VISIONER OG MÅL En kort introduktion til den psykosociale indsats i Rudersdal Kommune VISIONER OG MÅL En kort introduktion til den psykosociale indsats i Rudersdal Kommune Rudersdal Kommune 2012-2022 VISIONER OG MÅL for den psykosocial indsats i Rudersdal Kommune 2012-2022 Indledning Rudersdal

Læs mere

Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade

Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade Hjerne- og Talehuset Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade Velkommen til Hjerne- og Talehuset

Læs mere

Information om afløsning i eget hjem

Information om afløsning i eget hjem Information om afløsning i eget hjem MYNDIGHED Information SUNDHED OG OMSORG Struer Kommunes ældrepolitik Det overordnede mål for Struer Kommunes ældrepolitik er at støtte kommunens ældre i at leve et

Læs mere

VIRKSOMHEDSGRUNDLAG Sygehusledelsen, januar 2016

VIRKSOMHEDSGRUNDLAG Sygehusledelsen, januar 2016 VIRKSOMHEDSGRUNDLAG Sygehusledelsen, januar 2016 INDHOLD Mission, vision og værdier 8 Strategi 16 Fokusområder 18 3 Psykiatrien i Region Syddanmark ER TIL FOR PATIENTER & PÅRØRENDE 4 I ARBEJDET MED AT

Læs mere

Beskrevet med input fra pædagogerne Annette Wittrup Christensen og Helle Danielsen, Børnehuset Viaduktvej, Aalborg Kommune

Beskrevet med input fra pædagogerne Annette Wittrup Christensen og Helle Danielsen, Børnehuset Viaduktvej, Aalborg Kommune 176 Hjemmebesøg Beskrevet med input fra pædagogerne Annette Wittrup Christensen og Helle Danielsen, Børnehuset Viaduktvej, Aalborg Kommune Overgange Hjemmebesøg BAGGRUND Kort om metoden Hjemmebesøg er

Læs mere

Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik

Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik 1 Indhold Socialpolitikken og Socialudvalgets MVV... 3 Politikkens fokusområder...

Læs mere

UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer)

UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer) UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer) Et værdigt ældreliv i Albertslund Kommunerne skal i 2016 udarbejde en værdighedspolitik for perioden 2016 2019. værdighedspolitikken beskriver,

Læs mere

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose Klinik Børn og Unge Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose Denne pjece er til dig, der skal have et forløb i Ambulatorium for Autisme og Psykose og dine forældre. Pjecen indeholder forskellige

Læs mere

Daghusene. Daghus Morsø og Daghus Thisted er socialpsykiatriske behandlings og træningstilbud efter 104 i serviceloven.

Daghusene. Daghus Morsø og Daghus Thisted er socialpsykiatriske behandlings og træningstilbud efter 104 i serviceloven. Daghusene Daghus Morsø og Daghus Thisted er socialpsykiatriske behandlings og træningstilbud efter 104 i serviceloven. Daghusene er ikke et blivende sted, men et tilbud i en planlagt periode. Der er fælles

Læs mere

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER Tilværelsen byder på mange forskellige oplevelser både gode og dårlige og alle mennesker oplever tidspunkter i livet, der er forbundet med vanskeligheder og

Læs mere

Titel: Med patienten for bordenden - et udviklingsprojekt i psykiatrien i Region Nordjylland

Titel: Med patienten for bordenden - et udviklingsprojekt i psykiatrien i Region Nordjylland Titel: Med patienten for bordenden - et udviklingsprojekt i psykiatrien i Region Nordjylland Hvor: Klinik Psykiatri Nord, Psykiatrien i Region Nordjylland, Psykiatrisk sengeafsnit N7. På psykiatrisk sengeafsnit

Læs mere

PaRIS Patientens rejse i Sundhedssektoren - Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation

PaRIS Patientens rejse i Sundhedssektoren - Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation PaRIS Patientens rejse i Sundhedssektoren - Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation Præsentation af hovedresultater af survey blandt 1720 patienter maj 2011 Eva Draborg, Mickael Bech,

Læs mere

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for ADHD

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for ADHD Klinik Børn og Unge Velkommen til Ambulatorium for ADHD Denne pjece er til dig, der skal have et forløb i Ambulatorium for ADHD og dine forældre. Pjecen indeholder forskellige praktiske oplysninger, og

Læs mere

Værdigt ældreliv i Ringsted Kommune

Værdigt ældreliv i Ringsted Kommune Værdigt ældreliv i Ringsted Kommune Ældre- og værdighedspolitikken retter sig både mod borgere over 65 år og borgere med pleje og behandlingsbehov. Eksempelvis alvorligt syge i alle aldre, der har behov

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Noter Dine rettigheder som patient Kommunikation Varenr. 700100 Oplag 1 Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din

Læs mere

Rammer til udvikling hjælp til forandring

Rammer til udvikling hjælp til forandring Rammer til udvikling hjælp til forandring Ungdomskollektivet er et tilbud til unge, som i en periode af deres liv har brug for hjælp til at klare tilværelsen. I tæt samarbejde tilrettelægger vi individuelle

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 15 Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2016 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politiske besluttede serviceniveau

Læs mere

Livsstilscafe Brevforslag

Livsstilscafe Brevforslag LIVSSTILSCAFE BREVFORSLAG Deltager Henviser Egen læge Livsstilscafe Brevforslag Deltagerbrev 1 Afklarende samtale Invitation til samtale Afklarende samtale i Deltagerbrev 2 Kursusstart Kursusindkaldelse

Læs mere

XXXXX. SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune

XXXXX. SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune XXXXX SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 FORORD Den nye Sundhedspolitik 2016-19 er den overordnede ramme for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune (Omfatter borgere i eget hjem og på plejecenter og gælder for kommunal og privat leverandør) Kvalitetstandarden omfatter Personlig

Læs mere

Velkommen. Inspirationsmøde: Pårørende i psykiatrien

Velkommen. Inspirationsmøde: Pårørende i psykiatrien Velkommen Inspirationsmøde: Pårørende i psykiatrien Hvad er Region Hovedstadens Psykiatri? Varetager al psykiatrisk behandling i Region Hovedstaden Ét hospital med centre beliggende geografisk spredt i

Læs mere

Forløbsoversigter for den ældre medicinske patient

Forløbsoversigter for den ældre medicinske patient Forløbsoversigter for den ældre medicinske patient 2. oktober 2012. 1 Indholdsfortegnelse: 1 Forord og indledning... 3 2 Forløbsoversigt for indsatsen før evt. ambulant forløb eller indlæggelse... 4 3

Læs mere

Tønder Kommunale Dagpleje. Handleplan ved bekymring for børns udvikling og trivsel

Tønder Kommunale Dagpleje. Handleplan ved bekymring for børns udvikling og trivsel Tønder Kommunale Dagpleje Handleplan ved bekymring for børns udvikling og trivsel Udsatte børn Udsatte børn er børn, der af en eller anden årsag er forhindret i at deltage aktivt og ligeværdigt i sociale

Læs mere

Når mor eller far er ulykkesskadet. når mor eller far er ulykkesskadet

Når mor eller far er ulykkesskadet. når mor eller far er ulykkesskadet Når mor eller far er ulykkesskadet når mor eller far er ulykkesskadet 2 Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder, der er ulykkesskadet. Kan dit barn læse, kan det

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune Omfatter både borgere i eget hjem og på plejecenter. Gælder for både kommunal og privat leverandør. Kvalitetstandarden omfatter

Læs mere

Praktisk hjælp til indkøb

Praktisk hjælp til indkøb Praktisk hjælp til indkøb Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Patientrettigheder. Generel information om dine rettigheder som patient

Patientrettigheder. Generel information om dine rettigheder som patient Patientrettigheder Generel information om dine rettigheder som patient 2 PATIENTRETTIGHEDER Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter E-mail: kontakt@specialhospitalet.dk www.specialhospitalet.dk

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE kort fortalt 2 KÆRE FORÆLDRE Sprog er et vigtigt redskab til at kunne sætte ord på sine følelser og meninger. Børns sproglige udvikling i de første leveår

Læs mere

SAMARBEJDET. mellem patienter, pårørende og Psykiatrien i Region Syddanmark

SAMARBEJDET. mellem patienter, pårørende og Psykiatrien i Region Syddanmark SAMARBEJDET mellem patienter, pårørende og Psykiatrien i Region Syddanmark VELKOMMEN TIL PSYKIATRIEN I REGION SYDDANMARK Portræt af patient/pårørende og kort citat: Min oplevelse af mødet med PIRS. Rum

Læs mere

PAS PÅ DIG SELV SOM PÅRØRENDE

PAS PÅ DIG SELV SOM PÅRØRENDE PAS PÅ DIG SELV SOM PÅRØRENDE Hvem er jeg Fysioterapeut gennem 20 år Bruhn Coaching- fokus på kronikere, pårørende, stress og trivsel Bor i Randers, gift med Jakob. Har børnene Rasmus(17), Anna(15) og

Læs mere

ECT (Electro-Convulsiv-Terapi) Information til patienter og pårørende

ECT (Electro-Convulsiv-Terapi) Information til patienter og pårørende ECT (Electro-Convulsiv-Terapi) Information til patienter og pårørende Regionspsykiatrien Randers 2011 sidst revurderet september 2011 Hvad er ECT-behandling? ECT-behandlingen er en meget sikker og effektiv

Læs mere

Opholdssted NELTON ApS

Opholdssted NELTON ApS Opholdssted NELTON ApS Tel: 23 71 20 94 Afdeling Vestergårdsvej: Vi har eksisteret siden 2008 og har specialiseret os i arbejdet med unge med store udfordringer i livet. Vi har stor erfaring i at få de

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Køge

Psykiatrisk Klinik Køge Psykiatrisk Klinik Køge Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

APV og trivsel 2015. APV og trivsel 2015 1

APV og trivsel 2015. APV og trivsel 2015 1 APV og trivsel 2015 APV og trivsel 2015 1 APV og trivsel 2015 I efteråret 2015 skal alle arbejdspladser i Frederiksberg Kommune udarbejde en ny grundlæggende APV og gennemføre en trivselsundersøgelse.

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning

Genoptræning og vedligeholdende træning Genoptræning & vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Genoptræning - Servicelovens 86.1 Formål med genoptræning?... 4 Hvem kan få bevilget

Læs mere

Gældende fra maj 2016. Genoptræning. Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune. Ishøj Kommune

Gældende fra maj 2016. Genoptræning. Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune. Ishøj Kommune Gældende fra maj 2016 Genoptræning Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune Ishøj Kommune Vi er glade for at kunne præsentere Ishøj og Vallensbæk kommuners kvalitetsstandard

Læs mere

Vejledning for personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling

Vejledning for personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling Dato 13-06-2016 Sagsnr. 4-1012-51/11 Vejledning for personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling Indledning Det følger af sundhedsloven 69, at regionsrådet yder tilskud til behandling hos

Læs mere

ÆLDREPOLITIK en værdig ældrepleje

ÆLDREPOLITIK en værdig ældrepleje ÆLDREPOLITIK en værdig ældrepleje Forord til ældrepolitikken en værdig ældrepleje Vision: Et god og aktivt liv Ældrepolitikken blev vedtaget 1. gang i september 2013, og blev til i et godt samarbejde med

Læs mere

Kalundborg kommune september 2008. Ældrepolitik

Kalundborg kommune september 2008. Ældrepolitik Kalundborg kommune september 2008 Ældrepolitik Ældrepolitik i Kalundborg Kommune Introduktion Kalundborg Kommunes skal være et godt sted at bo gennem hele livet. Den vision danner udgangspunkt for kommunens

Læs mere

3. november 2015. Notat vedr. kommunale akutfunktioner

3. november 2015. Notat vedr. kommunale akutfunktioner 3. november 2015 Notat vedr. kommunale akutfunktioner Dette notat er godkendt i Temagruppen for behandling, pleje, træning og rehabilitering 3/11/15 som en 1. version. Der pågår arbejde med en 2. version

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Faxe Syd den 9. oktober 2013 Privat leverandør af hjemmepleje Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende 2 VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen

Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen Udarbejdet af læsevejlederne september 2014. Kære forælder. Dit barn er på nuværende tidspunkt sikkert rigtig dygtig til at læse. De første skoleår er

Læs mere

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Spiseforstyrrelser

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Klinik Børn og Unge Velkommen til Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Denne pjece er til dig, der skal have et forløb i Ambulatorium for Spiseforstyrrelser og som barn/ung dine forældre. Pjecen indeholder

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Handicap politik. [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. april 2016

Handicap politik. [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE

EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE Briefing Vi er to specialestuderende fra Institut for Statskundskab, og først vil vi gerne sige tusind tak fordi du har taget dig tid til at deltage i interviewet! Indledningsvis

Læs mere

Lederadfærdsanalyse II egen opfattelse af ledelsesstil

Lederadfærdsanalyse II egen opfattelse af ledelsesstil Lederadfærdsanalyse II egen opfattelse af ledelsesstil Instruktion Formålet med Lederadfærdsanalyse II Egen er at give dig oplysninger om, hvordan du opfatter din ledelsesstil. I det følgende vil du blive

Læs mere

Kvalitetsstandard for Ledsagerordning og Kontaktpersonordning

Kvalitetsstandard for Ledsagerordning og Kontaktpersonordning Kvalitetsstandard for Ledsagerordning og Kontaktpersonordning for Døvblinde Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for, at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandard på området for ledsagerordning og kontaktperson

Læs mere

Et værdigt liv med demens

Et værdigt liv med demens Handleplan for Tønder Kommunes demenspolitik i Psykiatri og handicap Gældende for 2016 og 2017 Et værdigt liv med demens Udarbejdet efterår 2015 Indsats Handlinger Ansvarlig Tidlig opsporing og koordineret

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse : Plejebolig 1 Brugerundersøgelse Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling

Læs mere

25.11.2010. Henrik Appel Esbensen MB Rådhuset 1599 København V. Sagsnr. 2010-86079. Dokumentnr. 2010-805610. Kære Henrik Appel Esbensen

25.11.2010. Henrik Appel Esbensen MB Rådhuset 1599 København V. Sagsnr. 2010-86079. Dokumentnr. 2010-805610. Kære Henrik Appel Esbensen Henrik Appel Esbensen MB Rådhuset 1599 København V. Kære Henrik Appel Esbensen 25.11.2010 Sagsnr. 2010-86079 Dokumentnr. 2010-805610 Tak for din henvendelse af 18. november 2010, hvor du stiller følgende

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Sundhedsaftale om indsatsen for voksne med sindslidelse Indsatsområde: Behandling og Pleje Proces: Opdateret august 2014 Indsatsen vedrørende voksne med sindslidelse

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Team for Selvmordsforebyggelse

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Team for Selvmordsforebyggelse Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Team for Selvmordsforebyggelse kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Maj 2014 1 Præsentation

Læs mere

1. Vision for Sundhedsaftalen 2015-18

1. Vision for Sundhedsaftalen 2015-18 1. Vision for Sundhedsaftalen 2015-18 Sundhedssamarbejdets værdier Sundhedsaftalen er rammen om et forpligtende samarbejde, hvor kommuner og region sammen med almen praksis sætter fælles mål, som vi arbejder

Læs mere

RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE SYGDOMME JUNI 2015 RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE ME Sundhedsstyrelsens ordning om eksperimentel behandling RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE MEME Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Kommunikation i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Kommunikation i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Kommunikation i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Regionspsykiatrien Viborg-Skive

Regionspsykiatrien Viborg-Skive VELKOMMEN TIL Regionspsykiatrien Viborg-Skive (indlagte patienter) sykiatri og Social Regionspsykiatrien Viborg-Skive Regionspsykiatrien Viborg-Skive er en del af Region Midtjyllands samlede behandlingstilbud

Læs mere

Psykiske reaktioner ved lungekræft 26.2.2014. Anne Møller Kræftens Bekæmpelse

Psykiske reaktioner ved lungekræft 26.2.2014. Anne Møller Kræftens Bekæmpelse Psykiske reaktioner ved lungekræft 26.2.2014 Anne Møller Kræftens Bekæmpelse Kræftens Bekæmpelse Roskilde Jernbanegade 16, telefon 4630 4660 e-mail roskilde@cancer.dk Rådgiver Anne Møller Mine pointer

Læs mere

Forældresamarbejde. Børneinstitution Skt Klemens-Dalum

Forældresamarbejde. Børneinstitution Skt Klemens-Dalum Forældresamarbejde Børneinstitution Skt Klemens-Dalum 1 I Skt Klemens-Dalum vil vi gerne involvere forældre gennem bestyrelses- og forældrerådssamarbejdet gennem forældremøder gennem strukturerede samtaler

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev forældre til patienter på børneog ungdomspsykiatriens dag-

Læs mere

FAST TILKNYTTEDE LÆGER PÅ PLEJECENTRE

FAST TILKNYTTEDE LÆGER PÅ PLEJECENTRE FAST TILKNYTTEDE LÆGER PÅ PLEJECENTRE Formålet med ordningen har været at undersøge, om en fast tilknyttet læge på et plejecenter kan skabe bedre kvalitet for den ældre. 1 Dokumenteret effekt af ordningen

Læs mere

Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141 og 142

Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141 og 142 / Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141 og 142 Social behandling af alkohol - og stofmisbrug Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Leverandører 3. Kvalitetsstandardens opbygning

Læs mere

Ansøgning til puljen til styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede

Ansøgning til puljen til styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/4065 Dato: 16. februar 2012 Udarbejdet af: Heidi Hougaard og Jette Dalsgaard Andersen E mail: jette.dalsgaard.andersen@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 24988027 Notat

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 76

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 76 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 76 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

Ansøgningsskema til pulje på 5 mio. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region:

Ansøgningsskema til pulje på 5 mio. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: Ansøgningsskema til pulje på 5 mio. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: 1 Ansøger Sund i Brøndby, Social- og Sundhedsforvaltningen, Brøndby Kommune 2 Kontaktperson/projektleder

Læs mere

Patientfeedback i Onkologisk Ambulatorium A170 og A280, Vejle Sygehus. Januar december 2014, standardrapport

Patientfeedback i Onkologisk Ambulatorium A170 og A280, Vejle Sygehus. Januar december 2014, standardrapport Samlet status Månedsopdeling Angiv dit køn 1 Angiv din alder Angiv din civilstand Hvilken type kræft har du eller har du haft? (angiv gerne flere svar) Har du i dag / ved dit seneste besøg oplevet ventetid?

Læs mere

Job- og personprofil for medarbejder i daghjem i Assens Kommune

Job- og personprofil for medarbejder i daghjem i Assens Kommune Job- og personprofil for medarbejder i daghjem i Assens Kommune Medarbejder i daghjem, Assens Kommune Assens Kommunes personalepolitik hviler på værdierne respekt, åbenhed, udvikling, arbejdsglæde og ordentlighed.

Læs mere

Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Socialcentrene Jægergården Værkmestergade 0 Århus C E-post: social@aarhus.dk Folderen

Læs mere

1. Hospitalsenheden Vest

1. Hospitalsenheden Vest 1. Hospitalsenheden Vest 1.1. Geriatrisk Team 1.2. Palliativt Team 1.3. KOL- team og iltsygeplejerske 1.4. Mobil Bioanalytiker 1.5. Peritonal dialyse 1.6. Hjemmehæmodialyse 1.7. Gerontopsykiatrisk Team

Læs mere

1. Læsestærke børn i Vores Skole

1. Læsestærke børn i Vores Skole 1. Læsestærke børn i Vores Skole Vores forældre kan lære at styrke børnenes læsefærdigheder Forældre kan bruges endnu mere til at fremme børnenes læsefærdigheder. Vi kan give dem gode råd og brugbare redskaber

Læs mere

Kvalitetsstandard Sygepleje. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandard Sygepleje. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandard Sygepleje Skanderborg Kommune. Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard - sygepleje... 4 2 Forord Denne kvalitetsstandard skal give borgerne en overordnet information om Skanderborg Kommunes

Læs mere

Den koordinerende indsatsplan. Informationspjece til fagperson

Den koordinerende indsatsplan. Informationspjece til fagperson Den koordinerende indsatsplan Informationspjece til fagperson Tovholder Fagpersonen er tovholder på forløbet med en koordinerende indsatsplan og sikrer i samarbejde med borger, pårørende og relevante fagprofessionelle,

Læs mere

Fagprofil social- og sundhedshjælper.

Fagprofil social- og sundhedshjælper. Odder Kommune. Fagprofil social- og sundhedshjælper. For social- og sundhedshjælpere ansat ved Odder Kommunes Ældreservice. I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang.

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning

Kvalitetsstandard for aflastning Kvalitetsstandard for aflastning 1 Kvalitetsstandard for aflastning Område Randers Kommune tilbyder aflastningsophold til nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

Afsnit G1 Vordingborg

Afsnit G1 Vordingborg Afsnit G1 Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

UNDERRETNING. - et udtryk for oms0rg

UNDERRETNING. - et udtryk for oms0rg UNDERRETNING - et udtryk for oms0rg Fagfolk der arbejder med børn og unge, har et særlig ansvar for at sikre, at børn der viser tegn på mistrivsel, får den rette hjælp. Denne pjece skal give forældre indblik

Læs mere

Kvalitetsstandard. Palliativ og terminal indsats

Kvalitetsstandard. Palliativ og terminal indsats Kvalitetsstandard Palliativ og terminal indsats Greve Kommune 2016 Side 1 af 6 Indhold 1.0 Baggrund... 3 1.1 Ændring i borgernes ønsker... 3 1.2 Palliativ behandling... 3 1.3 Palliativ indsats... 3 1.4

Læs mere

1 of 6. Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Godkendt af byrådet d.

1 of 6. Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Godkendt af byrådet d. Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Godkendt af byrådet d. 1 of 6 2 of 6 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikre vi igennem - En

Læs mere

Beskrivelse af klinisk undervisningssted

Beskrivelse af klinisk undervisningssted Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Beskrivelse af klinisk undervisningssted kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Lokalpsykiatrien Vejle Juni 2016

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik Udarbejdet af: Carsten Salling Dato: 30-05-2011 Sagsnummer.: 00.15.00-A00-6-10 Version nr.: 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GRUNDLÆGGENDE VÆRDIER 3 2. MÅLSÆTNINGER OG BETYDNING 5 2.1.

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om livmoderkræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om livmoderkræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om livmoderkræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Konkretisering af Samarbejdsaftale om indlæggelse og udskrivning på sindslidendeområdet

Konkretisering af Samarbejdsaftale om indlæggelse og udskrivning på sindslidendeområdet Afdeling Nord, Psykiatrien i Region Nordjylland Konkretisering af Samarbejdsaftale om indlæggelse og udskrivning på sindslidendeområdet 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Baggrund for konkretiseringen

Læs mere

Kvalme og opkastning. SIG til!

Kvalme og opkastning. SIG til! Kvalme og opkastning SIG til! Forord Denne pjece er udarbejdet og udgivet af MSD og SIG Emesis, en landsdækkende gruppe af sygeplejersker, der beskæftiger sig med området kvalme og opkastning. Pjecens

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Skabelon til beskrivelse af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Skabelon til beskrivelse af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag I foråret 2014 går 34 kommuner og 75 skoler i gang med en række udviklingsprojekter om længere og mere varierede

Læs mere

Frivillighedspolitik. Politik for det frivillige sociale arbejde i Skive Kommune. Frivillighedspolitikken er vedtaget i Skive Byråd 1.

Frivillighedspolitik. Politik for det frivillige sociale arbejde i Skive Kommune. Frivillighedspolitikken er vedtaget i Skive Byråd 1. Frivillighedspolitik Politik for det frivillige sociale arbejde i Skive Kommune Frivillighedspolitikken er vedtaget i Skive Byråd 1. marts 2016 Skive det er RENT LIV Forord I efteråret 2015 har frivillige,

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Syddanmark 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev forældre til patienter på børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere