Livet skal leves hele livet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Livet skal leves hele livet"

Transkript

1 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing stod bag nedsættelsen af en Hjemmehjælpskommission i juni Kommissionen afrapporterede den 1. juli 2013 med i alt 29 anbefalinger om fremtidens hjemmehjælp. Fælles for kommissionens anbefalinger er, at de tager udgangspunkt i det mere differentierede ældrebillede, der tegner sig nu og i årene fremover. Kommissionen skelner mellem tre grupper: Ældre borgere, som kan klare sig helt uden hjælp. De er raske, økonomisk mere velstillede, bedre uddannet og har stabile netværk. Denne gruppe af ældre har ikke behov for hjælp, men kan være i målgruppen for en forebyggende indsats. Ældre borgere, der rammes af funktionstab som følge af sygdom og alderdom. De vil få brug for hjælp primært i form af rehabilitering og eventuelt understøttet af teknologiske hjælperedskaber. Ældre med omfattende plejebehov i eget hjem. De gennemgår ofte komplekse pleje- og behandlingsforløb, som går på tværs af social- og sundhedsområdet. Denne gruppe af ældre har brug for øget opmærksomhed. Fremtidens ældrepleje bør ifølge kommissionen tage afsæt i dette mere differentierede billede. Ældreplejen bør tilrettelægges sådan, at den i langt højere grad støtter ældre i at leve et så uafhængigt liv som muligt. De ældre skal kunne forvente, at alle deres ressourcer bringes i spil. Samtidig skal det sikres, at der er den rette indsats til de ældre, som har brug for omfattende hjælp. Finanslovsaftalen for 2014 Med finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et markant og permanent løft af ældreområdet. Midlerne kan anvendes bredt på ældreområdet og skabe grundlag for, at kommunerne kan levere en bedre ældrepleje. Det følger af aftalen, at kommunerne får mulighed for at anvende pengene på en måde, der sikrer mest velfærd for pengene. Det kan både være ved at hjælpe borgere med at genvinde og bevare deres kræfter og ved at hjælpe borgere, som har omfattende og sammensatte plejebehov. Midlerne kan fx bruges til en styrket indsats til de svageste ældre, til bedre praktisk hjælp og personlig pleje (fx rengøring og bad) og til en styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats. Det er i tråd med Hjemmehjælpskommissionens anbefalinger, som peger på, at et differentieret ældrebillede kræver en differentieret indsats. II. Oplæg til sikring af bedre kvalitet i ældreplejen Side 1 af 7

2 Regeringen ønsker en bedre kvalitet i ældreplejen. Med finanslovsaftalen for 2014 sikrer vi et markant økonomisk løft af hele ældreområdet og skaber grundlag for, at kommunerne kan foretage de nødvendige investeringer i ældreplejen. Det er nu op til kommunerne at sikre, at midlerne anvendes på en måde, der giver mest mulig velfærd for pengene. Med dette oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionens rapport ønsker regeringen at sikre, at det varige økonomiske løft til ældreområdet suppleres af en opdateret lovgivning, som kan være med til at understøtte en kvalitetsudvikling på området. Det er væsentligt for regeringen, at de lovgivningsmæssige rammer for kommunernes indsats på området er gearet til fremtidens mere differentierede ældregruppe. Regeringen er særligt optaget af de anbefalinger, som vedrører den forebyggende indsats (målretning af de forebyggende hjemmebesøg), den igangværende omlægning til rehabiliterende indsatser i kommunerne (understøttelse via lovgivning), samt sikring af en hjemmehjælp af høj kvalitet målrettet de svageste ældre. Det er endvidere vigtigt for regeringen at medvirke til afbureaukratisering i kommunerne. Opfølgningen på Hjemmehjælpskommissionens anbefalinger skal desuden ses i lyset af eksisterende indsatser, herunder den fællesoffentlige strategi for digital velfærd, der blev lanceret i efteråret 2013 og bl.a. skal fremme brugen af velfærdsteknologi på ældreområdet, digitaliseringsreformen på sundhedsområdet, der indeholder en række markante tiltag til at styrke digitaliseringen og informationsudvekslingen i forhold til borgere i den kommunale ældrepleje samt den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient, der skal skabe mere sammenhængende forløb for syge ældre mennesker og forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser. Målsætninger for ældreområdet Regeringen har to overordnede målsætninger for den sociale indsats på ældreområdet: 1. målsætning: Ældre borgere skal være selvhjulpne længst muligt Regeringens mål er at understøtte ældre borgere, som kan selv, i at forblive selvhjulpne og uafhængige af hjælp så længe som muligt. Dette skal ske gennem en målrettet og effektiv forebyggelsesindsats og ved hjælp af systematiske og kvalificerede rehabiliteringsforløb. Målet er at sikre, at forebyggelses- og rehabiliteringsindsatserne gør en positiv forskel og bidrager til en mere selvstændig hverdag for borgeren med mere livskvalitet til følge. 2. målsætning: Øget kvalitet og sammenhæng i indsatsen overfor svage ældre borgere Regeringens mål er, at ældre borgere som modtager meget hjælp og støtte i hjemmet på grund af komplekse plejebehov, skal sikres en pleje af høj kvalitet. Målet er endvidere, at disse borgere oplever en større tryghed og mere værdighed i plejen. Det skal ske ved at sikre, at hjælpen er koordineret, sammenhængende og forudsigelig, så det er den enkelte borgers behov, der er omdrejningspunktet for indsatsen og ikke systemet. Regeringens ønsker desuden at styrke indsatsen mod ensomhed blandt ældre borgere, så de støttes i igen at blive en del af fællesskabet. Det vil understøtte regeringens to overordnede målsætninger. Ufrivillig ensomhed er medvirkende årsag til øget utryghed og påvirker ofte den ældres samlede helbredssituation i negativ retning med dårlig livskvalitet til følge. Regeringen ønsker derfor en øget opmærksomhed omkring den sociale dimension i hjemmeplejen, så de medarbejdere, der dagligt kommer i hjemmet, gør mere Side 2 af 7

3 aktivt brug af deres kendskab til borgerens almene trivsel og livskvalitet og støtter ensomme ældre borgere i at deltage i forebyggende og sociale aktiviteter. Målsætningerne skal være med til at fokusere indsatsen på ældreområdet, så pengene bliver brugt bedst muligt. Regeringen vil sætte ind med initiativer på tre områder: 1) Målrettet og effektiv forebyggelse, 2) Borgeren i centrum for en bedre og mere systematisk rehabilitering, og 3) Bedre kvalitet og sammenhæng i indsatsen til de svage ældre. De enkelte initiativer udgør regeringens oplæg til, hvordan der fra centralt hold bør følges op på Hjemmehjælpskommissionens anbefalinger. 1. MÅLRETTET OG EFFEKTIV FOREBYGGELSE Der er et stort potentiale i at forbedre den forebyggende indsats til ældre borgere. En effektiv forebyggelse kan være med til at sikre ældre borgere et liv med mindst mulig sygdom, tab af funktionsevne og afhængighed af hjælp. Samtidig kan en god forebyggende indsats hjælpe den enkelte til at få en dagligdag med social kontakt og meningsfulde gøremål, hvor egne ressourcer bringes i spil. Ordningen med de forebyggende hjemmebesøg spiller en central rolle i forhold til at få kontakt til borgere, der kan have gavn af en forebyggende indsats. Hjemmehjælpskommissionen har peget på, at de forebyggende hjemmebesøg bør tage afsæt i, hvordan de nuværende og de kommende ældregenerationer tegner sig. De nye ældregenerationer har generelt et bedre helbred og er mindre nedslidte end de ældregenerationer, der var grundlaget for indførelse af forebyggende hjemmebesøg i midten af 1990 erne. I dag lever mange +75-årige et aktivt liv, og de har hverken behov for eller lyst til et forebyggende hjemmebesøg. Samtidig mener Hjemmehjælpskommissionen, at der er ældre borgere under 75 år, som vil kunne have betydelig gavn af et forebyggende hjemmebesøg. Det kan fx være ældre borgere som er i en særlig risikosituation blandt andet som følge af ensomhed, sygdom eller tab af ægtefælle. Regeringen mener, at der er behov for at gentænke ordningen og i højere grad målrette besøgene til de ældre borgere, som har reel gavn af den form for forebyggende indsatser. Det bør i højere grad være borgerens samlede ressourcer samt deres risiko for tab af funktionsevne, som bestemmer, om der skal tilbydes forebyggende hjemmebesøg. Regeringen ønsker: Større fleksibilitet og øget målretning af de forebyggende hjemmebesøg Aldersgrænsen for tilbagevendende årlige tilbud om forebyggende hjemmebesøg forhøjes fra 75 år til 80 år. Vi ved, at effekten af de forebyggende hjemmebesøg er større for de 80-årige end for de 75-årige. Derfor skal de tilbagevendende årlige besøg målrettes de over 80-årige. Borgere mellem 65 og 79 år i særlige risikogrupper skal tilbydes et forebyggende hjemmebesøg. Vi ved, at tidlig forebyggelse kan være afgørende for at undgå, at problemerne vokser sig store. Derfor skal borgere, som er i vanskelige livssituationer tilbydes et hjemmebesøg. Det gælder fx borgere, som lige har mistet deres ægtefælle, borgere med misbrugsproblemer og borgere, der er isoleret i særlig grad. Alle 75-årige skal fortsat tilbydes et forebyggende hjemmebesøg. Besøget skal bl.a. bruges til af- Side 3 af 7

4 klaring af behovet for fremtidige besøg, herunder identificere ældre borgere i risikogrupper. Der bliver mulighed for gruppebaserede tilbud frem for udelukkende individuelle besøg i borgerens eget hjem. Fordelen ved gruppebaserede tilbud er, at de kan få borgere i tale, som normalt vil sige nej tak til et hjemmebesøg, ligesom de kan have en effekt i forhold til netværksdannelse. Opsporing af ældre med behov for forebyggende hjemmebesøg Der skal udarbejdes en vejledning med redskaber til opsporing af ældre med behov for et forebyggende hjemmebesøg. Redskaberne har til formål at understøtte kommunerne i vurderingen af, om en borger har behov for et forebyggende hjemmebesøg. 2. BORGEREN I CENTRUM FOR EN BEDRE OG MERE SYSTEMATISK REHABILITERINGSINDSATS Det er regeringens klare holdning, at hvis vi ved hjælp af rehabiliterende indsatser på meningsfuld vis kan hjælpe ældre borgere til en mere selvstændig hverdag, så er det den vej, vi skal gå. Behovet for at klare sig selv og bevare kontrollen over egen hverdag forsvinder ikke, blot fordi vi bliver gamle. Derfor skal ældre borgere også som udgangspunkt hjælpes til igen at blive i stand til at klare sig selv og leve et liv i overensstemmelse med deres egne ønsker og værdier. Stort set alle kommuner arbejder med rehabilitering eller hjælp til selvhjælp men på meget forskellig vis. Hjemmehjælpskommissionen peger på, at kommunernes meget forskelligartede praksis og tilgang til rehabilitering giver betydelige forskelle i forhold til målgrupper, indholdet i tilbuddet og i forhold til brugerinddragelsen omkring rehabiliteringsforløbet. Det har betydning for kvaliteten af den rehabiliteringsindsats, som den enkelte borger modtager. Regeringen ønsker at sætte en klar kvalitetsdagsorden på rehabiliteringsområdet en dagsorden, der fokuserer på, at rehabilitering skal gøre en positiv forskel for den enkelte borger og reelt hjælpe borgeren til en bedre hverdag mest muligt uafhængig af hjælp. Regeringen ønsker derfor at følge op på Hjemmehjælpskommissionens anbefaling om aktivt at understøtte både kommunernes rehabiliteringsarbejde og borgerens retssikkerhed gennem klar og entydig lovgivning. Afsættet for at lovgive på området er, at borgere, der har ressourcerne til det, skal have ansvar og mulighed for aktivt at indgå i et samarbejde med kommunen om, hvordan de bedst kan fastholde en hverdag i overensstemmelse med deres hidtidige liv. Det skal ske gennem systematiske rehabiliteringsforløb, der fx kan bestå af fysisk træning samt støtte og vejledning i, hvordan borgerne igen kan blive i stand til selv at mestre hverdagen. Under forløbet kan borgerne få hjælp til det, som de (endnu) ikke selv kan klare. Samtidig skal det sikres, at for de borgere, hvor det ikke giver mening at igangsætte et rehabiliteringsforløb, der skal der selvfølgelig være den nødvendige hjemmehjælp som hidtil. Med afsæt i Hjemmehjælpskommissionens anbefalinger ønsker regeringen at præcisere, at hjemmehjælpen skal gives med et rehabiliterende sigte, hvor der sættes fokus på, hvordan hjælpen ydes, og på hvordan hjælpen kan understøtte en aktiv inddragelse af borgerens egne ressourcer. Side 4 af 7

5 Det skal samtidig tydeliggøres, at hjælpen altid løbende skal tilpasses den enkelte borgers behov. Selvom en borgers funktionsniveau er varigt nedsat, kan borgerens konkrete behov for hjælp ændre sig undervejs i både op- og nedadgående retning. I tråd med Hjemmehjælpskommissionens anbefaling ønsker regeringen derfor at ophæve sondringen mellem midlertidig og varig hjælp, og i stedet sikre, at hjælpen til enhver tid matcher borgerens aktuelle behov. For at understøtte kvalitetsdagsordenen skal der sikres en bedre kvalitativ og kvantitativ dokumentation af den rehabiliterende indsats. Der skal fokus på, om indsatsen gør en positiv forskel for borgeren, og der skal tilvejebringes viden om, hvilke metoder der giver den bedste effekt. Regeringen ønsker: En ny rehabiliteringsbestemmelse i serviceloven, som skal: Sikre at kommunerne tilbyder tidsafgrænsede og målrettede rehabiliteringsforløb. Kommunerne skal tilbyde et tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer, som modtager eller søger om hjemmehjælp, og hvor det vurderes, at borgeren har ressourcer og potentiale for at forbedre funktionsevnen. Rehabiliteringsforløbet skal ske i tæt samarbejde med borgeren og med afsæt i mål, som borgeren har været med til at fastsætte. Understøtte kommunerne i at arbejde systematisk med rehabiliteringsforløb. Kommunerne skal arbejde med rehabiliteringsforløb ud fra en fælles og bred forståelsesramme, hvor både den fysiske, psykiske og sociale dimension indgår. Der skal opstilles nogle fælles grundprincipper for at sikre, at der arbejdes rehabiliterende og ud fra viden om, hvad der virker. Præcisere målgruppen for rehabiliteringsforløb. Rehabiliteringsforløb skal tilbydes borgere, som har et rehabiliteringspotentiale. Dvs. at det er muligt at forbedre borgerens funktionsevne og dermed mindske behovet for hjælp. Forbedre borgernes retssikkerhed. Det skal bl.a. tydeliggøres, hvilke rettigheder borgeren har i forhold til afgørelse om rehabiliteringsforløb, herunder klageadgang, samt hvordan borgeren er stillet med hensyn til selv at kunne vælge leverandør under et rehabiliteringsforløb. Præcisere borgernes eget ansvar. Et rehabiliteringsforløb vil som hovedregel gå forud for visitation til hjemmehjælp. En opdatering af servicelovens hjemmehjælpsbestemmelse: Fastholdelse af hjemmehjælpen til de svage ældre. Præcisering af, at hjemmehjælp skal gives til de borgere, som ikke på meningsfuld vis kan hjælpes til en nemmere hverdag via rehabilitering. Det rehabiliterende sigte med hjælpen præciseres. Hjemmehjælpen vil være den samme som i dag, men det skal præciseres, hvad målet med hjælpen er, og hvad der skal til for at nå de mål. Løbende tilpasning af hjemmehjælpen. Hjemmehjælpen skal løbende tilpasses borgerens aktuelle behov, og skal derfor ophæves sondringen mellem midlertidig og varig hjælp. Det indbefatter samtidig, at borgerne ikke længere vil kunne opkræves betaling for en midlertidig hjælp. Side 5 af 7

6 3. KVALITET OG VÆRDIGHED I INDSATSEN TIL DE SVAGE ÆLDRE Ældre borgere, der modtager omfattende hjælp i eget hjem, gennemgår ofte komplekse pleje- og behandlingsforløb, som går på tværs af social- og sundhedsområdet, og som involverer flere forskellige former for hjælp og flere forskellige faggrupper. Tendensen går i retning af endnu flere ældre i eget hjem med komplekse plejebehov. Dels som følge af udviklingen med flere ældre, der lever længere, og som rammes af langvarige sygdomme, herunder især demenssygdomme. Dels som følge af øget ambulant behandling og kortere indlæggelsestider. De mere komplekse forløb giver øgede udfordringer til kommunerne i forhold til at sikre en sammenhængende og integreret indsats på tværs af social- og sundhedsområdet. Hvis hjælpen til borgeren ikke hænger sammen, skaber det først og fremmest utryghed og bekymring hos borgeren. Derudover kan borgerens tilstand forværres, og det kan medføre unødige hospitalsindlæggelser. Regeringen ønsker at sikre øget sammenhæng i indsatsen til hjemmeboende ældre borgere med komplekse plejebehov, og som modtager meget hjælp (fx både hjemmehjælp og hjemmesygepleje). De forskellige kommunale indsatser skal være koordinerede og udgøre et sammenhængende forløb for den enkelte borger uanset hvilke faggrupper eller forvaltninger, der er involveret. Samtidig skal der arbejdes på at give den enkelte borger mere struktur og forudsigelighed i hjælpen i hverdagen, så borgeren ved, hvem der kommer og hvornår. Regeringen ønsker endvidere at tage mere konkret fat på udfordringerne med ensomhed og social isolation blandt de svage ældre, som modtager meget hjælp. Alt for mange svage ældre oplever at føle sig ensomme mod deres egen vilje, og det kan have alvorlige konsekvenser både for deres helbred og trivsel. Det er ikke hjemmeplejens opgave at være ældre borgers sociale netværk, men der kan gøres mere aktivt brug af de udførende medarbejderes kendskab til den ældres almene trivsel og livskvalitet herunder eventuelle ensomhedsproblemer. Medarbejderen kan således støtte ensomme borgere og facilitere, at borgeren eksempelvis kommer i et dagcenter eller får kontakt til tilbud i frivilligt regi. Regeringen vil derfor følge op på Hjemmehjælpskommissionens anbefaling om at styrke den sociale og forebyggende indsats i hjemmeplejen. Regeringen ønsker at få mere viden om, hvorvidt der er positiv effekt ved at bruge hjemmeplejens udførende medarbejdere til aktivt at modvirke social isolation og ensomhed blandt ældre, der modtager meget hjælp. Regeringen ønsker: En mere sammenhængende indsats Kommunerne skal opstille fælles mål og sikre løbende opfølgning. Som led i opdatering af hjemmehjælpsbestemmelsen i serviceloven skal kommunerne forpligtes til at arbejde med mål for borgerne og sikre løbende opfølgning. Arbejdet med mål og opfølgning skal gå på tværs af ydelser, fx hjemmehjemmehjælp og hjemmesygepleje, så der sikres sammenhængen i indsatsen for borgere med komplekse behov. Udvikling af en national generel beskrivelse for det gode forløb. Der skal udvikles en national generel beskrivelse for det gode forløb målrettet gruppen af ældre borgere med omfattende og komplekse plejebehov. Den generelle beskrivelse skal redegøre for gode metoder og principper til at skabe en mere sammenhængende indsats. Side 6 af 7

7 Mere struktur og forudsigelighed i hjælpen. Borgere med omfattende plejebehov bør dagligt have besked om, hvornår på dagen de kan forvente et besøg, og hvem der kommer. Der igangsættes et projekt, som skal medvirke til, at de oplysninger, som allerede findes i kommunernes omsorgssystemer, også når ud til borgeren. Borgeren opnår på den måde øget tryghed og bedre mulighed for at planlægge dagligdagen. Social dimension i hjemmeplejen Styrket indsats mod ensomhed blandt modtagere af hjemmehjælp. Der igangsættes et udviklingsprojekt, hvor kommuner i samarbejde med frivillige organisationer skal arbejde med at støtte ældre, der modtager hjælp, og som har vanskeligt ved at opretholde et socialt aktivt liv, i at deltage i forebyggende og aktiverende tilbud. Projektet skal bidrage til evidensbaseret viden om, hvilken rolle hjemmeplejen kan spille i forhold til at modvirke social isolation og ensomhed blandt ældre, der modtager meget hjælp. Ophævelse af kontaktpersonordningen Ophævelse af kontaktpersonordningen. Hjemmehjælpskommissionen har vurderet, at servicelovens regler om en fast kontaktperson på myndighedsniveau ikke bidrager væsentligt til at skabe mere sammenhængende forløb og mere kvalitet for borgerne. Kravet om en fast kontaktperson ophæves derfor med henblik på at frigøre midler til en styrket indsats mod ensomhed blandt modtagere af hjemmehjælp. Side 7 af 7

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013 Hjemmehjælpskommissionen Visitatorernes årsmøde 2013 1 stevns kommune Baggrunden og rammerne for kommissionens arbejde Demografi antallet af 80+ årige fordobles de næste 30 år Beskrive udfordringer og

Læs mere

Det nye ældrebillede og behovet for differentierede løsninger

Det nye ældrebillede og behovet for differentierede løsninger ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015 Det nye ældrebillede og behovet for differentierede løsninger Eva Pedersen Kontorchef Ministeriet for Børn, Ligestilling,Integration

Læs mere

Implementering af det rehabiliterende tankesæt. Sundheds- og Ældreområdet

Implementering af det rehabiliterende tankesæt. Sundheds- og Ældreområdet Implementering af det rehabiliterende tankesæt Sundheds- og Ældreområdet Et historisk rids - paradigmeskift 1980 erne - Fra plejehjem til Længst muligt i eget hjem ved etablering af døgnplejen. 2007 -

Læs mere

Notat: Hjemmehjælpskommissionens rapport

Notat: Hjemmehjælpskommissionens rapport Sag: 13/11077 Dok: 110767-13 August 2013 / SAMO Notat: Hjemmehjælpskommissionens rapport Resume Folketinget nedsatte i juni 2012 en Hjemmehjælpskommission, der har haft til opgave at beskrive udfordringerne

Læs mere

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015, som senest ændret ved lov

Læs mere

Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg hvordan spiller de forskellige aktører sammen?

Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg hvordan spiller de forskellige aktører sammen? Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg hvordan spiller de forskellige aktører sammen? Ved SUFO (Landsforeningen for ansatte i Sundhedsfremmende og Forebyggende hjemmebesøg) Ved Vibeke Reiter, forebyggende

Læs mere

Gennemgang af de 29 anbefalinger fra Hjemmehjælpskommissionen set i forhold til indsatsen i Roskilde Kommune

Gennemgang af de 29 anbefalinger fra Hjemmehjælpskommissionen set i forhold til indsatsen i Roskilde Kommune Gennemgang af de 29 anbefalinger fra Hjemmehjælpskommissionen set i forhold til indsatsen i Roskilde Kommune Nr. Anbefalinger fra Hjemmehjælpskommissionen 1 At fremtidens hjemmehjælp tager afsæt i det

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark. Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet

Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark. Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet Struktur for oplæg 1. Baggrund 2. Lovændring 3. Håndbog i rehabiliteringsforløb

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG. LOV OM SOCIAL SERVICE 79a

KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG. LOV OM SOCIAL SERVICE 79a KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG LOV OM SOCIAL SERVICE 79a BRØNDBY KOMMUNE August 2016 1 Indledning Af Bekendtgørelse nr. 304 af 20. marts 2016 fremgår, at kommunalbestyrelsen mindst én gang

Læs mere

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Oplæg på ekspertmøde vedr. Kvalitet i äldreomsorgen 30.9.2103 Rikke Søndergaard, rso@socialstyrelsen.dk Om Socialstyrelsen Socialstyrelsen

Læs mere

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for :

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for : Seniorrådets forslag til ældrepolitik med indbyggede værdighedskriterier 7. Februar 2016 Indledning Fredensborg Kommune har revideret sin ældrepolitik i lyset af den lov om værdighed i ældreplejen, som

Læs mere

Vores oplæg. Sundhedsstyrelsens håndbog og model for rehabiliteringsforløb Thomas Antkowiak-Schødt og Trine Rosdahl.

Vores oplæg. Sundhedsstyrelsens håndbog og model for rehabiliteringsforløb Thomas Antkowiak-Schødt og Trine Rosdahl. Vores oplæg 1. Håndbog i Rehabiliteringsforløb på ældreområdet 2. Model for rehabiliteringsforløb Sundhedsstyrelsens håndbog og model for rehabiliteringsforløb Thomas Antkowiak-Schødt og Trine Rosdahl

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Kommentarer til Hjemmehjælpskommissionens rapport og 29 anbefalinger

Kommentarer til Hjemmehjælpskommissionens rapport og 29 anbefalinger er til Hjemmehjælpskommissionens rapport og 29 anbefalinger Folketinget besluttede i juni 2012, at nedsætte en Hjemmehjælpskommission, hvis opgave var at beskrive udfordringerne på hjemmehjælpsområdet

Læs mere

Sundhed er en del af grundlaget fordi

Sundhed er en del af grundlaget fordi Ældreområdet muligheder, behov og udfordringer ved at tænke sundhed ind i de ydelser, som ældre borgere i dag modtager med udgangspunkt i Serviceloven Vibeke Høy Worm Sundhed er en del af grundlaget fordi

Læs mere

Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017

Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017 Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017 1. Indledning En vigtig del af visionen for Norddjurs Kommune er: Et liv med muligheder og Alle med. Et af hovedformålene med Norddjurs kommunes

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015)

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015) SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Bilag vedr. sag om støtte fra puljen til løft af ældreområdet Byrådet Dato: 28.01.14 Sagsbeh.: DOSA Sagsnr.: 14/574 Nedenstående er en uddybning af de 6 foreslåede indsatser,

Læs mere

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering Ved Thomas Antkowiak-Schødt Baggrund for håndbogen Et af fire delprojekter i projekt Rehabilitering på ældreområdet: Afprøvning af model for rehabilitering

Læs mere

Værdier for fremtidens hjemmehjælp: værdighed, selvhjulpenhed, selvbestemmelse og tryghed.

Værdier for fremtidens hjemmehjælp: værdighed, selvhjulpenhed, selvbestemmelse og tryghed. Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats Hjemmehjælpskommissionens 29 anbefalinger Hvor langt er vi i Aalborg Kommune? Hjemmehjælpskommissionen har eksisteret siden

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Ringsted Kommune Tilskud: 5.460.000,- Link til værdighedspolitik: https://ringsted.dk/kommunen/politikker-planer/politikker#780

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Forebyggende Hjemmebesøg 2016 Godkendt: SÆH-udvalget 14. juni Lov nr af 29/12/2015

KVALITETSSTANDARD. Forebyggende Hjemmebesøg 2016 Godkendt: SÆH-udvalget 14. juni Lov nr af 29/12/2015 KVALITETSSTANDARD Forebyggende Hjemmebesøg 2016 Godkendt: SÆH-udvalget 14. juni 2016 Hvad er indsatsens lovgrundlag? Lov om social service 79 om Forebyggende Hjemmebesøg Lov nr. 1894 af 29/12/2015 Lov

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Politikken om Det Gode Samarbejde

Politikken om Det Gode Samarbejde Politikken om Det Gode Samarbejde Indholdsfortegnelse Forord... 2 Hvad er hjemmepleje, hjemmesygepleje og træning... 3 Samarbejde... 4 Mester i eget liv... 5 Indflydelse og medbestemmelse... 6 Tryghed

Læs mere

Rehabiliteringsforløb på ældreområdet. Grundlaget for en håndbog. Ældre og demens Programleder Vibeke Høy Worm

Rehabiliteringsforløb på ældreområdet. Grundlaget for en håndbog. Ældre og demens Programleder Vibeke Høy Worm Rehabiliteringsforløb på ældreområdet Grundlaget for en håndbog Ældre og demens Programleder Vibeke Høy Worm Projektet Hvad er den aktuelt bedste viden Hvad betyder det for en tilrettelæggelsen af en målrettet

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Ishøj Kommune. Seniorpolitik 2014-2017. Ishøj Kommune

Ishøj Kommune. Seniorpolitik 2014-2017. Ishøj Kommune Ishøj Kommune Seniorpolitik 2014-2017 Ishøj Kommune Seniorpolitik 2014-2017 Med Seniorpolitikken 2014-2017 ønsker Ishøj Kommune at bidrage til at udvikle gode seniorliv. Politikken tager udgangspunkt i

Læs mere

Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats.

Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats. Social og integrationsministeriet, Holmens Kanal 22 1060 København K København, den 14. august 2013 Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

Ansøgning pulje til løft af ældreområdet

Ansøgning pulje til løft af ældreområdet Ansøgning pulje til løft af ældreområdet Indledning Frederikssund Kommune har på baggrund af inspirationsmaterialet fra ansøgningspuljens anvendelsesområder og med inspiration fra Ældrekommissionens og

Læs mere

Kkvalitetsstandard Rehabiliteringsforløb

Kkvalitetsstandard Rehabiliteringsforløb SOCIAL OG SUNDHED Dato: 1. december 2015 Tlf. dir.: 4175 0349 E-mail: tinf@balk.dk Kontakt: Tina Cecilia Frederiksen Kkvalitetsstandard Rehabiliteringsforløb Rehabiliteringsforløb Folketinget har vedtaget

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

gladsaxe.dk Værdighedspolitik

gladsaxe.dk Værdighedspolitik gladsaxe.dk Værdighedspolitik 1 Fokus på værdighed Gladsaxe Kommune har fokus på værdighed i ældreplejen. En egentlig værdighedspolitik er dog en god anledning til at få de mange værdier samlet ét sted

Læs mere

Udkast maj 2013. Ældrepolitik

Udkast maj 2013. Ældrepolitik Udkast maj 2013 Ældrepolitik Vision Omsorgskommunen Ringsted Ældrepolitikken sætter rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på ældre og sundhedsområdet i Ringsted Kommune og har sit

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

Alder bedst i Horsens VOKSEN OG SUNDHED

Alder bedst i Horsens VOKSEN OG SUNDHED W EB U D G AV E Alder bedst i Horsens VOKSEN OG SUNDHED Kolofon Alder bedst i Horsens Vedtaget af Horsens Byråd den 28. februar 2012 Kontaktpersoner: Karin Holland, Direktør for Voksen og Sundhed (Malene

Læs mere

Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner

Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner Beskrivelse af planlagte, igangværende eller afsluttede projekter i relation til den ældre medicinske patient, som er forankret i kommunerne

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i Frederikssund kommune

Hverdagsrehabilitering i Frederikssund kommune Hverdagsrehabilitering i Frederikssund kommune Kørte som projekt fra august 2011- marts 2013 Rehabiliteringsdefinitionen vi valgte: Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem

Læs mere

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Det er borgerens liv. Derfor ved borgeren bedst, hvad der er brug for. Borgeren er herre i eget hus og liv. Vi motiverer og bakker op. Vi forventer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Rehabilitering. v. Seniorkonsulent, cand. Mag. Maj Vingum Jensen

Rehabilitering. v. Seniorkonsulent, cand. Mag. Maj Vingum Jensen Rehabilitering v. Seniorkonsulent, cand. Mag. Maj Vingum Jensen Rehabilitering - Hvad forstås ved det? - Hvordan spiller det sammen med genoptræning, vedligeholdelsestræning? - Hvad mener Ældre Sagen?

Læs mere

Godkendelse af Aalborg Kommunes Værdighedspolitik

Godkendelse af Aalborg Kommunes Værdighedspolitik Punkt 9. Godkendelse af Aalborg Kommunes Værdighedspolitik 2016-000683 Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender Ældre- og Handicapforvaltningens værdighedspolitik for ældreplejen. Mette

Læs mere

Kvalitetsstandard 2017 Forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens 79a

Kvalitetsstandard 2017 Forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens 79a Kvalitetsstandard 2017 Forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens 79a 1 Indhold Forord... 3 Formålet... 3 Generelt om forebyggende hjemmebesøg... 3 Lovgivning... 4 Klageadgang... 4 Ydelsesbeskrivelse...

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Forebyggende tiltag Sundhed

DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Forebyggende tiltag Sundhed DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder Bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD har drøftet en række ældrepolitiske områder og er enige om følgende holdninger og opfordringer. Områderne er

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Administrativt revideret februar 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales.

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales. Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - 2015 Ændringer p.gr.a. SSU 17.8.16: 2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune

Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune 2016-2018 Indledning Aldringsprocessen er forskellig fra borger til borger bl.a. på grund af forskelle i levevis og helbredstilstand. Der er derfor mange

Læs mere

Kvalitetsstandard de forebyggende hjemmebesøg 2016

Kvalitetsstandard de forebyggende hjemmebesøg 2016 Kvalitetsstandard de forebyggende hjemmebesøg 2016 1 Indhold Baggrund og formål... 3 Implementering af ny lovændring om de forebyggende hjemmebesøg pr. 1. januar 2016... 3 Kvalitetsstandard for tilbud

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik Maj 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 En nuanceret forståelse af værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet,

Læs mere

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både Ældrepolitik 2 blank Indhold: Indledning...4 Vision Omsorgskommunen Ringsted...6 Dialogmodellen...7 Tryghed og kvalitet...8 Pejlemærkerne Deltagelse, fællesskab og ansvar...9 Forskellige behov...10 Faglighed

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

Ringsted Kommunes Ældrepolitik

Ringsted Kommunes Ældrepolitik Ringsted Kommunes Ældrepolitik 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Dialogmodellen...5 Tryghed og kvalitet...6 Deltagelse, fællesskab og ansvar... 7 Forskellige behov...8 Faglighed

Læs mere

Forebyggende hjemmebesøg. Kvalitetsstandard 2016

Forebyggende hjemmebesøg. Kvalitetsstandard 2016 Forebyggende hjemmebesøg Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard forebyggende hjemmebesøg Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for forebyggende hjemmebesøg i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Oversigt over mulige indsatser under puljen til løft af det kommunale ældreområde Hovedområde 1: Bedre forhold for de svageste ældre (prædefineret) Bemærk at udgiftsposter markeret med * kan op- eller

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune Indhold 1. Baggrund... 1 2. Udarbejdelse af værdighedspolitik... 1 3. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune... 1 4. Flere varme hænder i ældreplejen

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel Information

Kvalitetsstandard Generel Information Kvalitetsstandard 2016 Generel Information INDHOLDSFORTEGNELSE VISION OG MÅLSÆTNING MED DIN HJÆLP... 3 REHABILITERING: DIN SELVHJULPENHED VORES FOKUS... 3 VELFÆRDSTEKNOLOGI EN STØTTE I HVERDAGEN... 4 SÅDAN

Læs mere

Resume: Vordingborg Kommunes j. nr

Resume: Vordingborg Kommunes j. nr Resume: Statsforvaltningen udtaler, at Vordingborg Kommunes administration af lov om forebyggende hjemmebesøg 1 ikke fuldt ud har været i overensstemmelse med lovgivningen. 18-04- 2010 Vordingborg Kommunes

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

DANSKE ÆLDRE. Figur 1: Aldersgruppers andel af den samlede befolkning: Socialudvalget SOU Alm.del Bilag 333 Offentligt

DANSKE ÆLDRE. Figur 1: Aldersgruppers andel af den samlede befolkning: Socialudvalget SOU Alm.del Bilag 333 Offentligt Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 333 Offentligt DANSKE ÆLDRE I dette notat beskrives i korte træk den demografiske udvikling i Danmark og den danske ældrepleje. Notatet er inddelt i tre afsnit:

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale

Læs mere

Baggrund og formål med en fælles rehabiliteringsstrategi

Baggrund og formål med en fælles rehabiliteringsstrategi 1 Indhold Forord... 3 Baggrund og formål med en fælles rehabiliteringsstrategi... 4 Rehabiliteringsbegrebet... 6 Funktionsevnebegrebet... 6 Målgruppen for rehabilitering... 6 Samarbejde på tværs af fagligheder

Læs mere

Værdighedspolitikken Udkast

Værdighedspolitikken Udkast Udkast Værdighedspolitikken // 2016 Forord Ringkøbing-Skjern Kommunes værdighedspolitik beskriver kommunens overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet, herunder blandt andet personlig hjælp,

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a

Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a Godkendt i Byrådet den 24. marts 2015. Indledning. Kommunalbestyrelsen skal, ifølge Lov om Social Service 1, mindst én gang om året udarbejde

Læs mere

NOTAT: Evaluering af indsatsen Hjælp til Selvhjælp på ældreområdet i Roskilde Kommune i perioden maj 2012 til og med maj 2013

NOTAT: Evaluering af indsatsen Hjælp til Selvhjælp på ældreområdet i Roskilde Kommune i perioden maj 2012 til og med maj 2013 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 132716 Brevid. 1692446 NOTAT: Evaluering af indsatsen Hjælp til Selvhjælp på ældreområdet i Roskilde Kommune i perioden maj 2012 til og med maj 2013 14. august 2013 Baggrund

Læs mere

Ældre borgere. Indledning. Fremtidens plejehjem

Ældre borgere. Indledning. Fremtidens plejehjem Ældre borgere Indledning Demografien er i hastig forandring. Der bliver i løbet af en årrække langt flere ældre og tilsvarende færre yngre i befolkningen. Den almindelige modtager af hjemmehjælp er gennemsnitligt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2014/1 LSF 25 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring.

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring. Forum for Underernærings anbefalinger til reduktion af underernæring: Underernæring 1 blandt ældre og patienter 2 er et betydeligt problem for den enkelte og koster samfundet mia. af kr. årligt. En indsats

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, Lokale 319 Fraværende: Peter Duetoft

Læs mere

Handleplan for rehabiliteringsindsatsen på ældreområdet mv.

Handleplan for rehabiliteringsindsatsen på ældreområdet mv. Handleplan for rehabiliteringsindsatsen på ældreområdet mv. Side 1 af 9 Baggrund og formålet med handleplanen Der stilles stadig stigende krav til effektivitet og kvalitet i det nære sundhedsvæsen, og

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Hjemme kommis sionen

Hjemme kommis sionen Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 290 Offentligt Den fremadrettede indsats / 1 Rapport fra Hjemmehjælpskommissionen Hjemme hjælps kommis sionen rapport fra Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser og forebyggende

Læs mere

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 1 Vallensbæk Kommunes værdighedspolitik beskriver de overordnede værdier for de kommunale indsatser og prioriteringer for seniorer og ældre med behov for kommunal

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG...

Læs mere