Ansøgning pulje til løft af ældreområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning pulje til løft af ældreområdet"

Transkript

1 Ansøgning pulje til løft af ældreområdet Indledning Frederikssund Kommune har på baggrund af inspirationsmaterialet fra ansøgningspuljens anvendelsesområder og med inspiration fra Ældrekommissionens og Hjemmehjælpskommissionens rapporter, udarbejdet følgende udkast til ansøgning om midler fra puljen til løft af ældreområdet. NOTAT 31. januar 2014 Journal nr. [J.nr.] Sagsbehandler [Initialer] Udkastet er sorteret i de tre kategorier, der kan ansøges midler til, og som er beskrevet i vejledningen: Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Bedre praktisk hjælp og personlig pleje Bedre forhold for de svageste ældre, fx på plejehjem 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Indledning Et af formålene med puljen er at styrke den rehabiliterende indsats i kommunerne. Frederikssund Kommune har igennem 2 år arbejdet med hverdagsrehabilitering. Evaluering viser, at borgerne sætter stor pris på at blive selvhjulpne frem for at være afhængige af kommunens hjælp. Potentialet vurderes større end der er mulighed for med de nuværende ressourcer. Frederikssund Kommune oplever stor efterspørgsel på hverdagsrehabilitering samt genoptræning. Frederikssund Kommune må med de nuværende ressourcer prioritere hvilke borgere der skal have tilbud, og ønsker tilbuddet udvidet til at omfatte hele målgruppen. Derudover vurderes, at et kompetenceløft med et tværfagligt sigte, vil kunne styrke indsatsen. 1.1 Styrke rehabiliteringsindsats og kompetenceudvikling af medarbejdere et med rehabiliteringsindsatsen er, at fremme fokus på borgernes egne ressourcer og give hjælp til selvhjælp, med henblik på at borgeren kan genvinde funktionsevnen og leve et selvstændigt og uafhængigt liv længst muligt. Hjemmehjælpskommissionens anbefaling 6 vedrørende rehabilitering omfatter at kommunerne skal arbejde systematisk og med en bred forståelsesramme som bl.a. omfatter følgende grundprincipper:

2 Borgerens aktive deltagelse i forløbet Individuel og fleksibel tilrettelæggelse med afsæt i borgeren behov og ressourcer Helhedsorienteret tilgang i forhold til borgerens samlede livssituation Målorientering og tidsperspektiv Tværfagligt og tværsektorielt Koordinering Planlægning Vidensbasering og kvalitet Frederikssund Kommune ønsker ligeledes at arbejde systematisk med rehabiliteringsforløb på hele hjemmehjælpsområdet (jf. hjemmehjælpskommissionens anbefaling 6-8). Dette kræver styrket koordinering og planlægning af forløb, hvilket stiller øgede krav til den visiterende myndighed. Endelig ønskes målgruppen udvidet til alle borgere, ligesom den nuværende venteliste ønskes reduceret. Samtidig ønskes det at understøtte og styrke borgerforløbene ved at etablere hyppigere opfølgning og dialog mellem myndighed og leverandør i borgerforløbet (jf. hjemmehjælpskommissionens anbefaling 13), samt at etablere en fremskudt visitation på Frederikssund Hospital og ad hoc på øvrige hospitaler. Til de øgede indsatser til nye målgrupper og venteliste i forhold til hverdagsrehabilitering ansættes ergoterapeuter, dels til opgaver i forhold til hjemmeboende borgere og dels til borgere på midlertidigt ophold på rehabiliteringsafdelingen. Til den styrkede tværfaglige indsats ansættes visitatorer med henholdsvis sygepleje og ergoterapeutisk baggrund. For at styrke den koordinerende indsats for myndighedspersoner, hjemkøbes et diplommodul, med fokus på: Organisatoriske og lovgivningsmæssige rammer for sammenhæng i patient-/brugerforløb Koordineringsproblematikker og udfordringer Samarbejde på tværs af fag og sektorgrænser Rollen som myndighedsperson og brugerinddragelse Borgere på venteliste for kommunens nuværende hverdagsrehabiliteringsydelser. Borgere med et behov for en længerevarende og helhedsorienteret, tværfaglig og målorienteret indsats, som ikke er i Frederikssund Kommunes nuværende målgruppe. 1.2 Styrke genoptræningsindsatsen Jo hurtigere borgerne kommer i gang med genoptræning efter sygdom og/eller funktionstab, jo større er muligheden for at borgeren kan fastholde/forbedre deres funktionsniveau og i videst muligt omfang være selvhjulpne og uafhængige af andres hjælp. 2/8

3 Den styrkede rehabiliteringsindsats forventes at medfører yderligere henvisninger til træning efter serviceloven, og generelt ønskes det at undgå venteliste til genoptræning. Det ønskes yderligere at afprøve træning på distance via computer, således borgerne kan gennemføre en del af træningen i eget hjem. Ansættelse af en fysioterapeut med henblik på at nedbringe venteliste / undgå venteliste til genoptræning efter sundhedsloven og serviceloven. Indkøb af licens til igangsættelse af træning på distance. Borgere på venteliste for kommunens nuværende genoptræningstilbud, samt borgere der henvises som led i udvidelsen af rehabiliteringsindsatsen. 2. Bedre praktisk hjælp og personlig pleje Indledning For at styrke disse områder foreslås at borgerne tilbydes hovedrengøring, samt tilbud om udvidelse af personlig pleje ved tilbud om klipning af tånegle. Udover styrkelse på området for personlig pleje og praktisk hjælp, er et af hovedformålene med puljen at styrke det forebyggende og sundhedsfaglige arbejde samt forhindre social isolation og ensomhed. 2.1 Øge serviceniveauet for praktisk hjælp Det ønskes at give ældre borgere i Frederikssund Kommune et styrket serviceniveau på praktisk hjælp, ved at udvide målgruppen der modtager 3 timers hovedrengøring om året, til at omfatte de borgere der er berettiget til både personlig og praktisk hjælp og samtidig er individuelt vurderet til at have en manglende eller reduceret egenomsorgsevne. Der findes i dag en ydelse til hovedrengøring á 3 timers praktisk hjælp. Ydelsen bevilliges kun i ganske særlige tilfælde (få gange årligt), primært begrundet i sociale og/eller infektionshygiejniske årsager samt for at muliggøre anden hjælp. For øvrige borgere betales hovedrengøring af borger selv evt. som tilkøbsydelse hos privat leverandør af praktisk hjælp. Ældre og Sundhed anslår, at udvidelse af målgruppen vil udgøre ca. 225 borgere, svarende til ca. halvdelen af de borgere der modtager både personlig pleje og praktisk hjælp. Udgift til hovedrengøring á 3 timer årligt for de ca. 225 borgere Borgere, der er berettiget til både personlig og praktisk hjælp og samtidig efter en individuel vurdering skønnes at have en manglende eller reduceret egenomsorgsevne, i form af begrænset mental formåen, betydelig alderssvækkelse eller stærkt nedsat syn. 3/8

4 2.2 Øge serviceniveauet for personlig pleje Styrkelse af serviceniveauet for personlig pleje, ved at tilbyde klipning af tånegle til personer med behov, og som i forvejen modtager personlig pleje. Fodterapeut (konsulentbasis) Der ansættes en fodterapeut på konsulentbasis til at vurdere borgernes neglestatus og kompetenceudvikle 50 medarbejdere fra hjemmeplejen til at varetage denne ydelse. Borgere der modtager personlig pleje. 2.3 Styrke den forebyggende og sundhedsfaglige indsats Til at styrke det forebyggende og den sundhedsfaglige indsats opgraderes hygiejne indsatsen, med en udgående funktion, til at nedbringe antallet af infektioner, blandt borgere der modtager ydelser på ældreområdet. Hygiejneindsatsen målrettes dels medarbejdernes arbejdsgange og dels borgere. Tidlig opsporing af dårlig ernæringstilstand, ønskes styrket ved ansættelse af diætist. Diætisten vil kunne følge op på eventuelle problemstillinger der observeres og vejlede og rådgive medarbejdere og borgere. Ansættelse af hygiejnesygeplejerske med en udgående funktion på ældreområdet. Ansættelse af diætist til tidlig opsporing og vejledning af ældre borgere. n for hygiejne sygeplejerske er primært borgere og ansatte i plejehjem samt i hjemmeplejen. n for diætisten er både personale, i forhold til kompetenceudvikling, samt borgere med behov for vejledning. 3. Bedre forhold for de svageste ældre, fx på plejehjem Indledning Frederikssund Kommune ønsker at anvende en stor del af puljemidlerne for 2014 til bedre forhold for de svageste ældre, fx på plejehjem. Specielt vil kommunen styrke området ved konkrete investeringer i bedre fysiske rammer på plejecentrene, nye velfærdsteknologiske løsninger og kompetenceudvikling for medarbejderne. Derudover vil kommunen anvende midler fra puljen til at øge serviceniveauet for borgere med demens og ved at udvide kommunens nuværende tilbud om aflastning af pårørende til demente. 4/8

5 Samtidig vil kommunen anvende midler fra puljen til at udvide aktiviteterne for de svageste ældre, herunder styrkelse af de frivillige aktiviteter i plejeboliger, daghjem og hjemmeboende. 3.1 Bedre indsats målrettet personer med demens eller deres pårørende Ifølge Ældrekommisionens rapport bør plejehjemmene indrettes, så de egner sig for mennesker med demenssygdomme. Sygdommen er karakteriseret ved, at den demente er rum- og retningsforstyrret, og har derfor svært ved at orientere sig. Frederikssund Kommune vil anvende en del af puljemidlerne til en række tiltag der styrker de fysiske rammer på kommunens plejecentre. et med disse tiltag er netop at skabe en hensigtsmæssig indretning for specielt demente borgere. Derudover afsættes der midler til etablering af sansehaver. et med sansehaverne, er at de kan være med til at stimulere livslysten hos eksempelvis demente. Plejehjemsbeboerne sætter stor pris på at komme ud i den friske luft samtidig med, at de nyder både at have noget roligt og noget afvekslende at se på. Frederikssund Kommune vil desuden styrke plejen af mennesker med demens, ved kompetenceudvikling på området. Herunder diplomuddannelser i demens til sygeplejersker samt undervisning af medarbejderne i mulighederne for aktiviteter for borgere med demens. et er, at sikre øget faglighed på området således at der kan ydes en faglig indsats til borgere og deres pårørende uanset hvor i forløbet de er. En del af puljen skal desuden anvendes til at skabe flere aktiviteter for de svage ældre, og til aflastning af pårørende til demente i eget hjem. Frederikssund Kommune vil blandt andet styrke organiseringen af frivillige. Kommunen har allerede gode erfaringer med samarbejdet med frivillige på kommunens plejecentre. Disse gode erfaringer ønsker Frederikssund Kommune at udvide og intensivere med særligt fokus på ældre borgere i eget hjem (jf. Hjemmehjælpskommissions anbefalinger 28-29). Fokus skal være på de svageste og mest udsatte ældre borgere og deres pårørende, ligesom en særlig indsats mod social isolation og ensomhed vil være i fokus. Ifølge National Handleplan for Måltider og Ernæring til ældre i hjemmeplejen og plejeboligen (Socialstyrelsen 2013) har måltidets rammer og det sociale fællesskab stor betydning for den ældres appetit og livskvalitet. Etablering af frivillige spisevenner kan understøtte at ældre borgere får tilbud om fællesskab i spisesituationer. Bedre forhold i Omsorgscentrenes cafeer kan medvirke til at skabe gode rammer for både måltid og fællesskab. Derudover ønsker Frederikssund Kommune at øge mulighederne for aflastning af pårørende til borgere med demens. For at støtte op om de enkelte dementes ønske om at forblive i eget hjem og de pårørendes muligheder for fortsat at passe deres demente ægtefæller yder kommunen i dag støtte gennem følgende tilbud: Ophold i dagcenter i dagtiden 1-5 dage om ugen eller 5/8

6 Afløsning i eget hjem i dagtiden 3 timer om ugen og Aflastningsophold 1-2 uger 2-4 gange om året I tråd med hjemmehjælpskommissionens anbefalinger (anbefaling 12) ønsker Frederikssund Kommune at etablere mere fleksible aflastningstilbud. Ved at udvide serviceniveauet på 84 vil de pårørende til demente i eget hjem kunne understøttes yderligere. Aktiviteter Bedre indretning af plejecentrenes fællesarealer, så de imødekommer fællesaktiviteter og tager højde for stigningen i antallet af demente beboere Male de skærmede enheder (Solgården og Nordhøj) Sansehaver på Solgården, Tolleruphøj, Haven og Nordhøj Indretning af cafeer mm. på De Tre Ege, Østergården og Nordhøj Indretning af daghjem Styrkelse af plejen af mennesker med demens Styrket demensindsats på plejeboligområdet (kompetenceudvikling) Flere aktiviteter for de svage ældre, til aflastning af pårørende til demente i eget hjem Styrket faglig indsats i plejeboligerne Udvide paragraf 84 til fordel for demente borgere (Øge serviceniveauet for praktisk hjælp specielt for de svageste ældre) DUO cykler i plejeboligerne og i daghjem Styrkelse af mobilitet af ældre tilknyttet kommunale institutioner (2 busser) Styrke den sociale ramme omkring måltidet (Flere sociale aktiviteter) Organisering af frivillige indsatser (Flere sociale aktiviteter) Træningsredskaber Projekterne under dette punkt er hovedsageligt målrettet kommunens ældre, svage borgere. En stor del af tiltagene er desuden specifikt målrettet de ældre demente borgere. Både i forhold til de demente i plejeboliger samt demente i eget hjem. 3.2 Velfærdsteknologiske løsninger Ifølge hjemmehjælpskommissionens anbefalinger vil velfærdsteknologi og digitale løsninger, der er velafprøvede, og som implementeres og bruges på hensigtsmæssig vis i dialog med borgerne, være en central del af løsningen på de kommende års udfordringer på ældreområdet Frederikssund Kommune vil anvende en del af puljen i 2014 på investeringer i velafprøvede velfærdsteknologiske løsninger der kan øge livskvaliteten for den enkelte borger. Frederikssund Kommune er i 2014 gået i gang med at implementere automatiske/japanske toiletter i kommunens hjemmepleje. Socialstyrelsens afprøvning af toiletterne viser, at det er muligt at gøre borgere selvhjulpne ved at anvende de japanske toiletter. 6/8

7 Derfor vil Frederikssund Kommune anvende puljemidler til indkøb af automatiske toiletter til kommunens plejecentre og rehabiliteringsafdeling. Et andet af Socialstyrelsens ABT 1 -projekter viser, at spiserobotter kan gøre borgere med fysiske funktionsnedsættelser mere selvhjulpne. Robotterne kan hjælpe borgerne med selv at indtage et måltid mad med reduceret assistance fra en hjælper hvilket mange borgere med fysiske handicap ønsker. Frederikssund Kommune ønsker at anvende denne teknologi i plejeboliger for de borgere der kan have gavn af redskabet og dermed øge borgerens selvstændighed og livskvalitet ved at borgeren kan spise selv. Aktiviteter Implementere velfærdsteknologiske løsninger der kan øge graden af selvhjulpenhed og forbedre livskvaliteten hos den enkelte borger Automatiske/japanske toiletter (på plejecentrene og på rehabiliteringsafdelingen) Spiserobotter (på plejecentrene og på rehabiliteringsafdelingen) Automatiske/japanske toiletter skal anvendes på plejecentrene til ældre med nedsat bevægelse i ryg, skuldre, arme, fingre, som har svært ved at tørre sig efter et toiletbesøg. Spiserobotter implementeres på kommunens plejecentre til anvendelse for ældre borgere med omfattende funktionsnedsættelse i arme og hænder. 3.3 Kompetenceudvikling af medarbejdere Udviklingen i hjemmeplejen stiller nye krav til medarbejdernes kompetencer. Både i forhold til de mere komplekse plejeforløb og omlægningen til rehabiliterende indsatser samt øget brug af digital velfærd. Ifølge hjemmehjælpskommissionens anbefalinger bør kommunerne løbende have fokus på, om der er behov for at etablere nye efteruddannelses- og opkvalificeringstilbud, så medarbejderne kan løse de nye og mere komplekse opgaver. Frederikssund Kommune vil anvende en del af puljemidlerne til at sikre en høj faglighed omkring borgere med demenssygdom og andre mentale lidelser, og dermed sikre at borgeren fortsat kan leve deres liv på trods af et mentalt handicap og demenssygdom. Dette sikres blandt andet via et kursus i gerontopsykiatri for kommunens sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. Samtidig vil kommunen fokusere på at styrke de sundhedsfaglige kompetencer i plejeboligerne ved at arrangere akademiuddannelser indenfor sundhedsområdet for kommunens social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere. 1 Anvendt Borgernær Teknologi 7/8

8 Aktiviteter Efteruddannelse af personale i forhold til pleje af mennesker med demens Kompetenceudvikling for sygeplejen og SSA'ere i plejeboligerne - kursus i gerontopsykiatri Efteruddannelse af personale i forhold til en styrkelse af de sundhedsfaglige kompetencer til at løfte komplekse indsatser på ældreområdet Diplomuddannelser / akademiuddannelser for assistenter og hjælpere (kompetenceudvikling) Kompetenceudviklingen målrettes medarbejdere i både hjemmeplejen, sygeplejen og plejeboligerne. I uddannelserne er der fokus på, at styrke personalets kompetencer i forhold til pleje af borgere med demens samt styrke de generelle sundhedsfaglige kompetencer på ældreområdet. 3.4 Andet Frederikssund Kommune ønsker at tilbyde de svageste ældre med særlige behov der skal flytte i plejehjem hjælp til et positivt og sammenhængende indflytningsforløb, hvor der sikres samarbejde med de pårørende Derfor ønsker kommunen at ansætte en medarbejder der i samarbejde med visitationen, plejehjem og boligafdelingen sikrer at den ældre borgers sag behandles tilfredsstillende på tværs i det offentlige system. Medarbejderen kan samtidig støtte borgere, som har udfordringer i forhold til fx økonomi eller andet. Aktiviteter Implementere eksisterende redskaber til den gode indflytning på plejehjem Styrket indsats ved indflytning til plejebolig n for dette tiltag, er ældre med behov i forbindelse med indflytning og ophold i plejebolig. 8/8

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Ideerne er formuleret af lederne af de decentrale enheder på ældreområdet, medlemmer af Sektorudvalget og nogle medarbejdere i C-SS.

Ideerne er formuleret af lederne af de decentrale enheder på ældreområdet, medlemmer af Sektorudvalget og nogle medarbejdere i C-SS. Ideer til indsatser der kan søges penge til fra Puljen til løft af ældreområdet Indledning Dette notat indeholder ideer til indsatser, der kan søges om penge til fra Puljen til løft af ældreområdet. Ideerne

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Beskrivelse af forslag til ældrepulje 2014 2015 Koncentreret beskrivelse på en side

Beskrivelse af forslag til ældrepulje 2014 2015 Koncentreret beskrivelse på en side Beskrivelse af forslag til ældrepulje 2014 2015 Koncentreret beskrivelse på en side Udvalg Social og Sundhed Nr.: 1 Politikområde Ældre Kort titel for løft af indsats Opklassificering af sygeplejen på

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER JÆVNFØR LOV OM SOCIAL SERVICE BIND 1: BIND 2: Personlig og praktisk hjælp efter Lov om social service 83 & 84

KVALITETSSTANDARDER JÆVNFØR LOV OM SOCIAL SERVICE BIND 1: BIND 2: Personlig og praktisk hjælp efter Lov om social service 83 & 84 KVALITETSSTANDARDER JÆVNFØR LOV OM SOCIAL SERVICE BIND 1: Personlig og praktisk hjælp efter Lov om social service 83 & 84 Træning efter Lov om social service 86 BIND 2: Tilbud til borgere med fysiske funktionsnedsættelser

Læs mere

jemme jælps ommis ionen

jemme jælps ommis ionen Den fremadrettede indsats / 1 Rapport fra Hjemmehjælpskommissionen jemme jælps ommis ionen rapport fra Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats KL og PLO (2011):

Læs mere

Ældrepuljen Hvad går pengene til i BRK?

Ældrepuljen Hvad går pengene til i BRK? Ældrepuljen Hvad går pengene til i BRK? 11. november 2014, journalnr.27.00.00ø34-0006 Puljen til permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde den såkaldte Ældrepulje har til formål at løfte

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 03-02-2014 kl. 15:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed 2/52 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7 VURDERING AF DINE BEHOV... 7 KLAGEMULIGHEDER...

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Analyse af behov for døgntilbud på tværs af Ældre og Sundhed og Social Service. Indledning og baggrund RAPPORT 00.01.10-P05-3-14

Analyse af behov for døgntilbud på tværs af Ældre og Sundhed og Social Service. Indledning og baggrund RAPPORT 00.01.10-P05-3-14 RAPPORT 00.01.10-P05-3-14 Analyse af behov for døgntilbud på tværs af Ældre og Sundhed og Social Service Indledning og baggrund På Sundhedsudvalgets møde den 6. maj 2014 blev sagen Lunden og Gnisten i

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015

Kvalitetsstandarder 2015 Kvalitetsstandarder 2015 Personlig pleje og praktisk hjælp, Ophold i plejebolig, Rehabilitering, Træning og Sygepleje Forfatter: Marianne F. O. Larsen Oprettet den 9. oktober 2014 Dokument nr. 480-2014-978685

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget (side 116-161) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 27. november 2012

Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 27. november 2012 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 27. november 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 4 Struer

Læs mere

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP Til Hjemmehjælpskommissionen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP 2 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om undersøgelsen 1

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune AKTIV & TRYG HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune INDHOLD: VISIONER & MÅL 3 POTENTIALE & UDFORDRING 5 STÆRKERE FÆLLESSKAB - DER ER BRUG FOR ALLE 7 Politisk vision

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Kvalitetstandarder og Indsatser. Ældreområdet i Varde Kommune 2014

Kvalitetstandarder og Indsatser. Ældreområdet i Varde Kommune 2014 Kvalitetstandarder og Indsatser Ældreområdet i 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion til kataloget for Kvalitetsstandarder og Indsatser. 3 Kvalitetsstandarder 7 1. Personlige opgaver 8 2. Praktiske opgaver..

Læs mere

Baggrundsnotat Ældremilliard gavner mennesker med en demenssygdom

Baggrundsnotat Ældremilliard gavner mennesker med en demenssygdom Baggrundsnotat Ældremilliard gavner mennesker med en demenssygdom Folketinget bevilgede i forbindelse med vedtagelsen af Finansloven for 2014 en milliard kroner ekstra til løft af kommunernes indsats på

Læs mere

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Kvalitetstandarder for plejeområdet. Center for Sundhed og Pleje. August 2013

Kvalitetstandarder for plejeområdet. Center for Sundhed og Pleje. August 2013 Kvalitetstandarder for plejeområdet Center for Sundhed og Pleje August 2013 1 Indholdsfortegnelse 0. Forord s. 3 1. Personlig hjælp s. 6 2. Praktisk hjælp s. 10 3. Mad, drikke, samt medicinering s. 15

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 Træning og Pleje

Kvalitetsstandarder 2015 Træning og Pleje Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2015 Træning og Pleje November 2014 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold INDLEDNING 8 Formål 8 Målgruppe 8 Kvalitetsstandardernes

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Personlig pleje praktisk hjælp

Personlig pleje praktisk hjælp Personlig pleje praktisk hjælp Kvalitetsstandarder Visitation & Bestiller Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Mål og værdier i Lejre Kommune 4 Bevilling af hjælp 4 Formål

Læs mere