Moderselskab Ledelsesberetning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Moderselskab Ledelsesberetning"

Transkript

1 Moderselskab Ledelsesberetning Hovedaktiviteter Arla Foods amba driver mejerivirksomhed i Danmark og køber mælk af selskabets ejere i syv lande. Mælk, der indvejes uden for Danmark, videresælges til Arla Foods-koncernens udenlandske datterselskaber. Denne struktur sikrer, at alle ejere bliver afregnet i henhold til fælles retningslinjer, og at de via deres ejerskab har indflydelse på f.eks. valg til repræsentantskabet og bestyrelsen i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i vedtægterne og fusionsaftalerne. Årets udvikling Aktivitetsniveauet i Arla Foods amba er steget yderligere i 2014, hovedsageligt som følge af organisk vækst. Omsætningen er steget med EUR 1,2 mia. i 2014 til i alt EUR 7,5 mia. Året startede med en stærk konjunktur, men det ændrede sig markant hen over sommeren, hvor det globale udbud begyndte at vokse hurtigere end efterspørgslen. Kinesernes forbrug stilnede af, da deres lagre var fyldte, og Rusland lukkede for vestlige mejerivarer i august med faldende verdensmarkedspriser til følge. PRIMÆRE OPGØRELSER Moderselskab resultatopgørelse 1. januar december 2 Moderselskab totalindkomstopgørelse 1. januar december 3 Moderselskab balance 31. december 4 Moderselskab egenkapitalopgørelse 1. januar december 6 Moderselskab pengestrømsopgørelse 1. januar december 7 NOTER Note 1 Driftsresultat 8 Note 2 Nettoarbejdskapital 9 Note 3 Øvrige driftsaktiver og driftsmæssige forpligtelser 9 Note 4 Finansielle forhold 11 Note 5 Øvrige forhold 18 Årets resultat udgør EUR 0,3 mia. (EUR 0,3 mia. i 2013). Udbytte for datterselskaber og associerede virksomheder på EUR 0,1 mia. (EUR 0,1 mia. i 2013) indregnes i resultatopgørelsen som følge af målingen af investeringer i datterselskaber og associerede selskaber til kostpris i Arla Foods amba. Investeringen i Arla Foods Deutschland GmbH er nedskrevet med EUR 50 mio., hvilket svarer til den tilførte kapital til dækning af driftstabet i Forventninger I øjeblikket er mejeriindustrien i bunden af en økonomisk cyklus. Organisationen vil derfor fortsat fokusere på at øge salget af mælk til eksisterende og nye kunder i detailhandelen og på food service-markedet og strømline driften. Yderligere oplysninger findes i ledelsesberetningen i koncernregnskabet.

2 ARLA FOODS ÅRSRAPPORT Moderselskab Resultatopgørelse 1. januar december NOTE Omsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Nedskrivning af investering i datterselskab Øvrige driftsindtægter og -omkostninger EBIT (resultat før renter og skat) Specifikation: EBITDA (resultat før renter, skat og afskrivninger) Af- og nedskrivninger EBIT (resultat før renter og skat) Finansielle indtægter og omkostninger Resultat før skat Skat Årets resultat

3 3 ÅRSRAPPORT 2014 MODERSELSKAB/PRIMÆRE OPGØRELSER Moderselskab Totalindkomstopgørelse 1. januar december NOTE Årets resultat Anden totalindkomst Poster, der efterfølgende kan overføres til resultatopgørelsen: Værdiregulering af sikringsinstrumenter Valutakursreguleringer 2 2 Anden totalindkomst efter skat Totalindkomst i alt

4 ARLA FOODS ÅRSRAPPORT Moderselskab Balance 31. december NOTE / AKTIVER Langfristede aktiver Immaterielle aktiver Materielle aktiver Kapitalandele i datterselskaber Kapitalandele i associerede virksomheder Øvrige langfristede aktiver Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Tilgodehavender hos datterselskaber Tilgodehavender hos associerede virksomheder Afledte finansielle instrumenter Tilgodehavende for ikke-betalte egenkapitalinstrumenter Øvrige tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt AKTIVER I ALT

5 5 ÅRSRAPPORT 2014 MODERSELSKAB/PRIMÆRE OPGØRELSER Moderselskab Balance 31. december NOTE / EGENKAPITAL OG FORPLIGTELSER EGENKAPITAL Egenkapital før foreslået efterbetaling til ejere Foreslået efterbetaling til ejere Egenkapital i alt FORPLIGTELSER Langfristede forpligtelser Lån Langfristede forpligtelser i alt Kortfristede forpligtelser Lån Leverandørgæld Gæld til datterselskaber Hensatte forpligtelser Afledte finansielle instrumenter Aktuel skat Øvrige kortfristede forpligtelser Periodeafgrænsningsposter Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt PASSIVER I ALT

6 ARLA FOODS ÅRSRAPPORT Moderselskab Egenkapitalopgørelse 1. januar december KAPITALKONTO LEVERANCEBASEREDE EJERBEVISER INDSKUDSKAPITAL HENLÆGGELSE TIL SÆRLIGE FORMÅL RESERVE FOR VÆRDIREGULERING AF SIKRINGSINSTRUMENTER RESERVE FOR VALUTAKURSREGULERINGER FORESLÅET EFTERBETALING TIL EJERE I ALT Egenkapital 1. januar Årets resultat Anden totalindkomst Totalindkomst i alt Kapital udstedt til nye ejere Betalinger til ejere Efterbetalinger til ejere Valutakursreguleringer Transaktioner med ejere i alt Egenkapital 31. december Egenkapital 1. januar 2013 (DKK mio.) Egenkapital 1. januar 2013 (EUR mio., kurs 7,4604) Årets resultat Anden totalindkomst Totalindkomst i alt Kapital udstedt til nye ejere Betalinger til ejere Efterbetalinger til ejere Valutakursreguleringer Transaktioner med ejere i alt Egenkapital 31. december Resultatdisponering Årets resultat Foreslået resultatdisponering: Efterbetaling for mælk Rente af indskudskapital 3 2 Efterbetaling i alt Overført til egenkapital: Kapitalkonto 23 2 Henlæggelse til særlige formål Indskudskapital Overført til egenkapital i alt Resultatdisponering i alt

7 7 ÅRSRAPPORT 2014 MODERSELSKAB/PRIMÆRE OPGØRELSER Moderselskab Pengestrømsopgørelse 1. januar december NOTE EBIT (resultat før renter og skat) Af- og nedskrivninger Nedskrivning af investering i datterselskab 50 - Ændring i arbejdskapital Øvrige driftsposter uden likviditetsvirkning Modtaget udbytte Betalte renter Modtagne renter Betalt skat -2-7 Pengestrømme fra driftsaktiviteter i alt Investering i immaterielle aktiver Investering i materielle aktiver Salg af materielle aktiver 3 4 Driftsmæssige investeringsaktiviteter i alt Frie pengestrømme fra drift Investering i finansielle aktiver Køb af virksomheder Finansielle investeringsaktiviteter i alt Pengestrømme fra investeringsaktiviteter i alt Frie pengestrømme i alt Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter: Efterbetaling vedr. forudgående regnskabsår Indbetalinger fra nye ejere Udbetaling fra egenkapital vedr. udtrådte andelshavere Lån optaget, netto Ændring i kortfristede forpligtelser Nettoændring i omsættelige værdipapirer Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter i alt Nettopengestrømme -6 2 Likvider 1. januar 7 5 Valutakursreguleringer af likvide beholdninger - - Likvider 31. december 1 7

8 ARLA FOODS ÅRSRAPPORT Note 1 Driftsresultat NOTE 1.1 OMKOSTNINGER I ALT Produktionsomkostninger Salgs- og distributionsomkostninger Administrationsomkostninger I alt heraf: Omkostninger til rå mælk Personaleomkostninger Af- og nedskrivninger Øvrige omkostninger I alt Afholdte forsknings- og udviklingsomkostninger udgør NOTE 1.2 PERSONALEOMKOSTNINGER Lønninger og vederlag Pensioner Øvrige omkostninger til social sikring -2-2 Personaleomkostninger i alt Personaleomkostninger vedrører: Produktionsomkostninger Salgs- og distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Personaleomkostninger i alt Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere NOTE 1.3 AF- OG NEDSKRIVNINGER Af- og nedskrivninger Afskrivninger, immaterielle aktiver Afskrivninger, materielle aktiver Nedskrivninger, materielle aktiver 0-3 Af- og nedskrivninger i alt Af- og nedskrivninger vedrører: Produktionsomkostninger Salgs- og distributionsomkostninger -3-2 Administrationsomkostninger Af- og nedskrivninger i alt

9 9 ÅRSRAPPORT 2014 MODERSELSKAB/NOTER Note 2 Nettoarbejdskapital NOTE 2.1 VAREBEHOLDNINGER Varebeholdninger, brutto Nedskrivninger Varebeholdninger i alt Råvarer og hjælpematerialer Varer under fremstilling Fremstillede færdigvarer og handelsvarer Varebeholdninger i alt NOTE 2.2 TILGODEHAVENDER FRA SALG Tilgodehavender fra salg inden hensættelse til dækning af tab Nedskrivning til tab på debitorer -3-4 Tilgodehavender fra salg i alt, netto Nedskrivning til tab på debitorer 1. januar 4 3 Tilgange - 1 Anvendte nedskrivninger -1 - Nedskrivning til tab på debitorer 31. december 3 4 Note 3 Øvrige driftsaktiver og driftsmæssige forpligtelser NOTE 3.1 IMMATERIELLE AKTIVER IT-UDVIKLING Kostpris 1. januar Tilgange Afgange Kostpris 31. december Af- og nedskrivninger 1. januar Årets afskrivninger Afskrivning af afgange Af- og nedskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december 82 58

10 ARLA FOODS ÅRSRAPPORT NOTE 3.2 MATERIELLE AKTIVER GRUNDE OG BYGNINGER TEKNISKE ANLÆG OG MASKINER ANDRE ANLÆG, DRIFTSMATERIEL OG INVENTAR AKTIVER UNDER OPFØRELSE I ALT 2014 Kostpris 1. januar Tilgange Overført fra aktiver under opførelse Afgange Kostpris 31. december Af- og nedskrivninger 1. januar Årets afskrivninger Årets nedskrivninger Afskrivning af afgange Af- og nedskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Heraf finansielt leasede aktiver Kostpris 1. januar Tilgange Overført fra aktiver under opførelse Afgange Kostpris 31. december Af- og nedskrivninger 1. januar Årets afskrivninger Årets nedskrivninger Afskrivning af afgange Af- og nedskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Heraf finansielt leasede aktiver NOTE 3.3 ØVRIGE LANGFRISTEDE AKTIVER ANSVARLIGE LÅN TIL DATTER- SELSKABER ØVRIGE VÆRDIPAPIRER MV. ANSVARLIGE LÅN TIL DATTER- SELSKABER ØVRIGE VÆRDIPAPIRER MV. Kostpris 1. januar Tilgange Afgange Kostpris 31. december Reguleringer 1. januar Valutakursreguleringer Resultat Øvrige reguleringer Reguleringer 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december

11 11 ÅRSRAPPORT 2014 MODERSELSKAB/NOTER NOTE 3.4 VIRKSOMHEDSSAMMENSLUTNINGER Der henvises til koncernregnskabet. NOTE 3.5 AKTIVER BESTEMT FOR SALG Der henvises til koncernregnskabet. NOTE 3.6 HENSATTE FORPLIGTELSER Hensatte forpligtelser 1. januar 2 3 Nye hensatte forpligtelser i løbet af året 2 - Tilbageførsler -1 - Anvendt i løbet af året -1-1 Hensatte forpligtelser 31. december 2 2 Note 4 Finansielle forhold NOTE 4.1 FINANSIELLE INDTÆGTER OG OMKOSTNINGER Finansielle indtægter: Renter, værdipapirer 2 1 Udbytte fra datterselskaber Renter fra datterselskaber Valutakursgevinster, netto 8 - Dagsværdireguleringer 1 1 Finansielle indtægter i alt Finansielle omkostninger: Finansielle omkostninger til finansielle instrumenter målt til amortiseret kostpris Valutakurstab, netto Renter overført til materielle aktiver 5 - Finansielle omkostninger i alt Finansielle poster, netto

12 ARLA FOODS ÅRSRAPPORT NOTE 4.2 NETTORENTEBÆRENDE GÆLD Note 4.2.a Låntagning Langfristede lån: Udstedte obligationer Realkreditinstitutter Banklån Finansielle leasingforpligtelser 2 - Øvrige langfristede lån 5 6 I alt Kortfristede lån: Realkreditinstitutter 2 7 Banklån Commercial papers Finansielle leasingforpligtelser 1 - Øvrige kortfristede lån 2 3 I alt Langfristede og kortfristede lån i alt Note 4.2.b Nettorentebærende gæld Værdipapirer og likvider -1-7 Øvrige rentebærende aktiver Kortfristede forpligtelser Langfristede forpligtelser Nettorentebærende gæld

13 13 ÅRSRAPPORT 2014 MODERSELSKAB/NOTER Note 4.2.c Nettorentebærende gæld, forfald 31. december 2014 I ALT DKK EUR SEK I alt EFTER december 2013 IALT DKK EUR SEK I alt EFTER 2023 NOTE 4.3 FINANSIELLE RISICI Styring af finansielle risici Finansielle risici er en fast bestanddel af Arlas driftsaktiviteter, og Arlas resultat påvirkes derfor af udviklingen i valutaer, rentesatser og visse typer af råvarer. Både de globale og nationale finansielle markeder og råvaremarkeder er ustabile, og det er således afgørende for Arla at have et veletableret system til styring af finansielle risici for at beskytte landmændene mod korterevarende udsving på markedet, samtidig med at der opnås de højest mulige mælkepriser. Arlas finansielle styring er beskrevet i koncernens årsrapport på side 95. Note 4.3.a Finansierings- og likviditetsrisici Arla styrer likviditetsrisikoen ved at sikre tilstedeværelsen af tilstrækkelig driftslikviditet og kreditfaciliteter til driften. Større køb eller investeringer finansieres separat. Arlas finansielle styring er beskrevet i koncernens årsrapport på side 95. Tabellen nedenfor viser en analyse af forfaldstiderne for finansielle forpligtelser indregnet pr. 31. december Forudsætninger: De kontraktlige pengestrømme er baseret på: den tidligst mulige dato, hvor Arla kan modtage krav om betaling af den finansielle forpligtelse pengestrømme vedr. renter på basis af den kontraktlige rente. Betaling af variabel rente er fastsat ud fra den gældende variable rente for hvert forhold på balancedagen. Note 4.3.a Likviditetsreserver Kontante tilbagebetalinger 1 7 Værdipapirer (frie pengestrømme) 2 1 Uudnyttede bindende lånefaciliteter Andre uudnyttede lånefaciliteter I alt

14 ARLA FOODS ÅRSRAPPORT Note 4.3.b Finansielle forpligtelser, brutto Ikke-diskonterede kontraktlige pengestrømme 31. december 2014 REGN- SKABS- MÆSSIG VÆRDI I ALT EFTER 2024 Udstedte obligationer Realkreditinstitutter Kreditinstitutter Renteomkostninger rentebærende gæld Leverandørgæld mv Afledte finansielle instrumenter I alt december 2013 REGN- SKABS- MÆSSIG VÆRDI I ALT EFTER 2023 Udstedte obligationer Realkreditinstitutter Kreditinstitutter Renteomkostninger rentebærende gæld Leverandørgæld mv Afledte finansielle instrumenter I alt Note 4.3.c Valutarisici Valutarisici vedrører primært transaktionsrisici i form af fremtidige kommercielle betalinger. Arlas politikker for risikostyring er beskrevet på side 97 i koncernens årsrapport. Den samlede valutaeksponering består af alle aktiver og forpligtelser i fremmed valuta, og økonomisk sikrede forventede pengestrømme for ikke-indregnede faste forpligtelser og forventede transaktioner. Den ovenfor nævnte følsomhed repræsenterer virkningen før skat af en rimelig ændring i valutakurserne. Følsomhedsanalysen indeholder kun valutaeksponering fra finansielle instrumenter, og analysen indeholder således ikke sikrede handelstransaktioner. Den benyttede ændring i valutakursen er baseret på historiske kursudsving, og der er i følsomhedsanalysen forudsat uændrede renteniveauer. Valutarisici 31. december 2014 EUR/DKK USD/DKK *) GBP/DKK SEK/DKK Følsomhed 1% 5% 5% 5% Indvirkning på resultatet Indvirkning på anden totalindkomst Valutarisici 31. december 2013 EUR/DKK USD/DKK GBP/DKK SEK/DKK Følsomhed 1% 5% 5% 5% Indvirkning på resultatet Indvirkning på anden totalindkomst *) inkl. SAR og AED

15 15 ÅRSRAPPORT 2014 MODERSELSKAB/NOTER Note 4.3.d Renterisici Arla er eksponeret for renterisici på lån, udstedte obligationer og indskud. Politikken for risikostyring er beskrevet i koncernens årsrapport på side 99. Dagsværdifølsomhed En ændring i rentesatserne vil påvirke dagsværdien af Arlas afledte renteinstrumenter og gældsinstrumenter målt enten til dagsværdi i resultatopgørelsen eller anden totalindkomst. Pengestrømsfølsomhed En ændring i rentesatserne vil påvirke rentebetalingerne på Arlas ikke-sikrede gæld med variabel rente. Note 4.3.e Kreditrisici Arlas eksponering for kreditrisici hidrører fra selskabets driftsaktiviteter og finansielle kontrakter med finansielle institutioner. Arlas politikker for risikostyring er beskrevet på side 101. Den maksimale kreditrisiko svarer omtrent til den regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2014 og Der gives nærmere oplysninger om tilgodehavender fra salg i note 2.2. NOTE 4.4 AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER Dagsværdi af sikringsinstrumenter, der ikke opfylder kriterierne for regnskabsmæssig sikring (økonomisk sikring) Når sikringen af dagsværdien ikke opfylder kriterierne for regnskabsmæssig sikring, sker indregning til dagsværdi i balancen, og værdireguleringer indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster. Arla anvender valutaoptionsstrategier til sikring af forventet salg og køb. Disse optionsstrategier opfylder ikke kriterierne for regnskabsmæssig sikring, og dagsværdireguleringen indregnes derfor direkte i resultatopgørelsen. Valutaswaps anvendes som en del af den daglige likviditetsstyring. Formålet med valutaswaps er at matche timingen af indgående og udgående pengestrømme i fremmed valuta. Note 4.4.a Sikring af fremtidige pengestrømme fra forventede transaktioner Koncernen anvender valutaterminskontrakter til sikring af valutarisici vedrørende forventede fremtidige indtægter og omkostninger. Forventet indregning DAGSVÆRDI INDREGNET I 2014 REGNSKABS- MÆSSIG VÆRDI ANDEN TOTALIND- KOMST EFTER 2018 Valutakontrakter Rentekontrakter Råvarekontrakter DAGSVÆRDI INDREGNET I 2013 REGNSKABS- MÆSSIG VÆRDI ANDEN TOTALIND- KOMST EFTER 2017 Valutakontrakter Rentekontrakter Råvarekontrakter

16 ARLA FOODS ÅRSRAPPORT NOTE 4.5 OPLYSNINGER OM FINANSIELLE INSTRUMENTER Note 4.5.a Kategorier af finansielle instrumenter Finansielle aktiver disponible for salg Lån og tilgodehavender Finansielle aktiver målt til dagsværdi via resultatopgørelsen Finansielle forpligtelser målt til dagsværdi via resultatopgørelsen Finansielle forpligtelser målt til amortiseret kostpris Dagsværdien af finansielle aktiver og forpligtelser målt til amortiseret kostpris svarer omtrent til den regnskabsmæssige værdi. Note 4.5.b Dagsværdihierarki regnskabsmæssig værdi Tabellen nedenfor viser klassificeringen af finansielle instrumenter, som er målt til dagsværdi i henhold til følgende dagsværdihierarki: Niveau 1: Dagsværdier målt på baggrund af ikke-justerede noterede priser på et aktivt marked. Niveau 2: Dagsværdier målt ved hjælp af værdiansættelsesmetoder og observerbare markedsdata. Niveau 3: Dagsværdier målt ved hjælp af værdiansættelsesmetoder og observerbare samt væsentlige ikke-observerbare markedsdata. 31. december 2014 NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 I ALT Finansielle aktiver Obligationer Aktier Afledte finansielle instrumenter Finansielle aktiver i alt Finansielle forpligtelser Udstedte obligationer Realkreditinstitutter Afledte finansielle instrumenter Finansielle forpligtelser i alt december 2013 NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 I ALT Finansielle aktiver Obligationer Aktier Afledte finansielle instrumenter Finansielle aktiver i alt Finansielle forpligtelser Udstedte obligationer Realkreditinstitutter Afledte finansielle instrumenter Finansielle forpligtelser i alt

17 17 ÅRSRAPPORT 2014 MODERSELSKAB/NOTER Benyttede metoder og forudsætninger ved måling af dagsværdien af finansielle instrumenter Obligationer og aktier Dagsværdien fastsættes på baggrund af noterede priser på et aktivt marked. Afledte finansielle instrumenter ekskl. optioner Dagsværdien beregnes ved tilbagediskontering af pengestrømme og på grundlag af observerbare markedsdata. Dagsværdien fastsættes som en afviklingspris, og værdien justeres således ikke for kreditrisici. Optioner Dagsværdien beregnes ud fra optionsmodeller og observerbare markedsdata, bl.a. volatiliteter for optioner. Dagsværdien fastsættes som en afviklingspris, og værdien justeres således ikke for kreditrisici. NOTE 4.6 OVERFØRSEL AF FINANSIELLE AKTIVER Salgs- og tilbagekøbsaftaler Pr. 31. december har Arla investeret i de realkreditobligationer, der ligger til grund for selskabets realkreditlån. Baggrunden for at investere i realkreditobligationerne er, at Arla kan opnå en lavere rentesats end den gældende markedsrente på realkreditlån ved at indgå en salgs- og tilbagekøbsaftale for noterede danske realkreditobligationer. Den nettorente, som Arla skal betale ved finansiering via denne type salgs- og tilbagekøbsaftale, er salgs- og tilbagekøbsaftalens rente plus bidraget til realkreditinstituttet. Som følge af tilbagekøbsaftalen har Arla beholdt alle risici og fordele forbundet med at eje de overførte realkreditobligationer. Det modtagne provenu er indregnet som en tilbagekøbsforpligtelse. Hvis Arla ikke er i stand til at betale tilbagekøbsforpligtelsen, har modparten kun sikkerhed i de overførte realkreditobligationer og kan således ikke søge nogen anden form for regres hos Arla. Overførsel af finansielle aktiver 31. december 2014 REGNSKABS- MÆSSIG VÆRDI TEORETISK VÆRDI DAGSVÆRDI Realkreditobligationer Tilbagekøbsforpligtelse Nettoposition december 2013 REGNSKABS- MÆSSIG VÆRDI TEORETISK VÆRDI DAGSVÆRDI Realkreditobligationer Tilbagekøbsforpligtelse Nettoposition - - -

18 ARLA FOODS ÅRSRAPPORT Note 5 Øvrige forhold NOTE 5.1 SKAT Note 5.1.a Skat i resultatopgørelsen Skat af skattepligtig formue -5-9 Regulering vedr. tidligere år, aktuel skat 4 0 Selskabsskat i alt -1-9 Note 5.1.b Beregning af effektiv skatteprocent Lovmæssig selskabsskatteprocent i Danmark 24,5% 25,0% Regulering for kooperationsskat -24,2% -22,1% Effektiv skatteprocent 0,3% 2,9% NOTE 5.2 HONORARER TIL REVISORER VALGT AF REPRÆSENTANTSKABET Lovpligtig revision 0,4 0,4 Skattemæssig assistance 0,1 0,7 Andre ydelser 0,1 0,9 Honorarer til revisorer i alt 0,6 2,0 NOTE 5.3 AFLØNNING AF LEDELSEN OG LEDELSESTRANSAKTIONER Aflønning af direktionen foreslås af formandskabet og godkendes af bestyrelsen. Aflønning af bestyrelsen godkendes af repræsentantskabet. Vederlag forhandles én gang om året. Bestyrelsen og direktionen har betydelig indflydelse. Medlemmer af bestyrelsen betales for mælkeleverancer til Arla Foods amba på samme vilkår som andre andelshavere i selskabet. Note 5.3.a Aflønning af ledelsen Der henvises til koncernregnskabet. Note 5.3.b Transaktioner med bestyrelsen Bestyrelse Køb af varer 13,4 11,9 Modtagne efterbetalinger vedr. tidligere år 0,4 0,5 Leverandørgæld 1,0 1,2 Andelshaverkonti 2,1 1,2

19 19 ÅRSRAPPORT 2014 MODERSELSKAB/NOTER NOTE 5.4 KONTRAKTLIGE FORPLIGTELSER OG EVENTUALFORPLIGTELSER Kautions- og garantiforpligtelser år år Over 5 år Operationelle huslejeforpligtelser år år 10 9 Over 5 år - 1 Operationelle leasingforpligtelser Forpligtelser vedr. aftaler om køb af materielle aktiver Øvrige garantier og forpligtelser 6 7 Selskabet er part i en række mindre retssager, tvister osv. Ledelsen mener ikke, at resultatet af disse retssager vil have en væsentlig indflydelse på selskabets økonomiske stilling, ud over det der er indregnet i balancen og/eller oplyst i årsrapporten. NOTE 5.5 ANDELSHAVERNES HÆFTELSE Ingen andelshavere hæfter personligt for moderselskabets forpligtelser.

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed, hvis aktier handles til tre gange deres bogførte værdi den 31. december 2009 har følgende finansielle opgørelser (beløb i mio. kr.): Balance

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Årsregnskab 2006 for moderselskabet

Årsregnskab 2006 for moderselskabet Årsregnskab 2006 for moderselskabet DONG Energy A/S CVR nr. 36213728 Årsregnskabet for moderselskabet DONG Energy A/S er en integreret del af den samlede årsrapport. Dele af moderselskabets årsregnskab

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S

Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S 108 Anvendt regnskabspraksis 109 Resultatopgørelse 110 Balance 111 Egenkapitalopgørelse 112 Noter til årsregnskabet Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S Anvendt

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Gæld og eventualforpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter

Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter 128 Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter 134 NOTe 1 Væsentlige regnskabsmæssige skøn og

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Danish Crane Building A/S CVR-nr. 15694130. Årsrapport 2013/14

Danish Crane Building A/S CVR-nr. 15694130. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Danish Crane Building A/S CVR-nr.

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR 2006. 11. regnskabsår. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2. Den uafhængige revisors påtegning...

ÅRSRAPPORT FOR 2006. 11. regnskabsår. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2. Den uafhængige revisors påtegning... ÅRSRAPPORT FOR 26 11. regnskabsår Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Ledelsesberetning... 5 Regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Finansiel leasing. mio.kr. 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49 (35) 14 0 0 0 292 (62) 230 201 (28) 173

Finansiel leasing. mio.kr. 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49 (35) 14 0 0 0 292 (62) 230 201 (28) 173 Finansiel leasing mio.kr. 2009 2008 Minimumsleasingydelser Renteelement Nutidsværdi Minimumsleasingydelser Renteelement Nutidsværdi 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Resultatopgørelse (alle tal i 1.000 kr.) Note 2008 31.03.08 31.03.09 31.03.09 2009 2009 Indtægter 2 Metroen takstindtægter 492.664 98.011 135.141 127.349 496.525 496.525

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Nordjyske Jernbaner A/S CVR-nr. 29 81 89 83

Nordjyske Jernbaner A/S CVR-nr. 29 81 89 83 CVR-nr. 29 81 89 83 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12 Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr.

Læs mere

Dronninglund Fjernvarme A.m.b.A. (CVR-nr. 12 23 34 18)

Dronninglund Fjernvarme A.m.b.A. (CVR-nr. 12 23 34 18) (CVR-nr. 12 23 34 18) Årsrapport for 2010/11 Andelshaverne indbydes hermed til selskabets ordinære G E N E R A L F O R S A M L I N G som afholdes på Dronninglund Hotel, Dronninglund, tirsdag den 27. september

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Vrå Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 64 77 17 28

Vrå Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 64 77 17 28 CVR-nr. 64 77 17 28 Årsrapport for 2012/13 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Nordjyske Jernbaner A/S CVR-nr. 29 81 89 83

Nordjyske Jernbaner A/S CVR-nr. 29 81 89 83 CVR-nr. 29 81 89 83 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper:

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: Reviderede noter: 3 Værdiansættelsesprincipper Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: 3.1 Koncerngoodwill

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Meddelelse nr. 272 20. maj 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Driftsresultat (EBIT) på DKK 173 mio. i første kvartal 2015 mod DKK 150 mio. samme periode sidste år, svarende til en stigning på 15%.

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12 Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2011/12 R, s Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut. Generalforsamling

Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut. Generalforsamling Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Vidalsvej 6 9230 Svenstrup Telefon: 96 37 20 20 Hjemmeside: www.euro-cater.com CVR-nr.: 29 78 35 35 Stiftet: 29. september 2006 Hjemstedskommune: Aalborg Regnskabsår:

Læs mere

A/S ScanNet CVR-nr. 21 52 78 31. Årsrapport 2011/12

A/S ScanNet CVR-nr. 21 52 78 31. Årsrapport 2011/12 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75530000 Telefax 75530038 www.deloitte.dk A/S ScanNet CVR-nr. 21 52 78 31 Årsrapport 2011/12 Medlem

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 Opstillet uden revision eller review INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Erklæring

Læs mere

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab Bryggervej 28 8240 Risskov Tlf 8743 9600 Fax 8743 96 02 E-mail postrevision-aarhusdk CVR-nr. 16 1704 45 - Erhvervsstyrelsen Meldco ApS Att: Erik Leth Danielsen

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2013

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2013 K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2014 dirigent Jernbanegade

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 5 Nikolaj Plads 6 side 1 af 18 Postboks

Læs mere

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2011, I II, I Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2013/14 Jens Baggesens Vej 90N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk,

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere