Moderselskab Ledelsesberetning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Moderselskab Ledelsesberetning"

Transkript

1 Moderselskab Ledelsesberetning Hovedaktiviteter Arla Foods amba driver mejerivirksomhed i Danmark og køber mælk af selskabets ejere i syv lande. Mælk, der indvejes uden for Danmark, videresælges til Arla Foods-koncernens udenlandske datterselskaber. Denne struktur sikrer, at alle ejere bliver afregnet i henhold til fælles retningslinjer, og at de via deres ejerskab har indflydelse på f.eks. valg til repræsentantskabet og bestyrelsen i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i vedtægterne og fusionsaftalerne. Årets udvikling Aktivitetsniveauet i Arla Foods amba er steget yderligere i 2014, hovedsageligt som følge af organisk vækst. Omsætningen er steget med EUR 1,2 mia. i 2014 til i alt EUR 7,5 mia. Året startede med en stærk konjunktur, men det ændrede sig markant hen over sommeren, hvor det globale udbud begyndte at vokse hurtigere end efterspørgslen. Kinesernes forbrug stilnede af, da deres lagre var fyldte, og Rusland lukkede for vestlige mejerivarer i august med faldende verdensmarkedspriser til følge. PRIMÆRE OPGØRELSER Moderselskab resultatopgørelse 1. januar december 2 Moderselskab totalindkomstopgørelse 1. januar december 3 Moderselskab balance 31. december 4 Moderselskab egenkapitalopgørelse 1. januar december 6 Moderselskab pengestrømsopgørelse 1. januar december 7 NOTER Note 1 Driftsresultat 8 Note 2 Nettoarbejdskapital 9 Note 3 Øvrige driftsaktiver og driftsmæssige forpligtelser 9 Note 4 Finansielle forhold 11 Note 5 Øvrige forhold 18 Årets resultat udgør EUR 0,3 mia. (EUR 0,3 mia. i 2013). Udbytte for datterselskaber og associerede virksomheder på EUR 0,1 mia. (EUR 0,1 mia. i 2013) indregnes i resultatopgørelsen som følge af målingen af investeringer i datterselskaber og associerede selskaber til kostpris i Arla Foods amba. Investeringen i Arla Foods Deutschland GmbH er nedskrevet med EUR 50 mio., hvilket svarer til den tilførte kapital til dækning af driftstabet i Forventninger I øjeblikket er mejeriindustrien i bunden af en økonomisk cyklus. Organisationen vil derfor fortsat fokusere på at øge salget af mælk til eksisterende og nye kunder i detailhandelen og på food service-markedet og strømline driften. Yderligere oplysninger findes i ledelsesberetningen i koncernregnskabet.

2 ARLA FOODS ÅRSRAPPORT Moderselskab Resultatopgørelse 1. januar december NOTE Omsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Nedskrivning af investering i datterselskab Øvrige driftsindtægter og -omkostninger EBIT (resultat før renter og skat) Specifikation: EBITDA (resultat før renter, skat og afskrivninger) Af- og nedskrivninger EBIT (resultat før renter og skat) Finansielle indtægter og omkostninger Resultat før skat Skat Årets resultat

3 3 ÅRSRAPPORT 2014 MODERSELSKAB/PRIMÆRE OPGØRELSER Moderselskab Totalindkomstopgørelse 1. januar december NOTE Årets resultat Anden totalindkomst Poster, der efterfølgende kan overføres til resultatopgørelsen: Værdiregulering af sikringsinstrumenter Valutakursreguleringer 2 2 Anden totalindkomst efter skat Totalindkomst i alt

4 ARLA FOODS ÅRSRAPPORT Moderselskab Balance 31. december NOTE / AKTIVER Langfristede aktiver Immaterielle aktiver Materielle aktiver Kapitalandele i datterselskaber Kapitalandele i associerede virksomheder Øvrige langfristede aktiver Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Tilgodehavender hos datterselskaber Tilgodehavender hos associerede virksomheder Afledte finansielle instrumenter Tilgodehavende for ikke-betalte egenkapitalinstrumenter Øvrige tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt AKTIVER I ALT

5 5 ÅRSRAPPORT 2014 MODERSELSKAB/PRIMÆRE OPGØRELSER Moderselskab Balance 31. december NOTE / EGENKAPITAL OG FORPLIGTELSER EGENKAPITAL Egenkapital før foreslået efterbetaling til ejere Foreslået efterbetaling til ejere Egenkapital i alt FORPLIGTELSER Langfristede forpligtelser Lån Langfristede forpligtelser i alt Kortfristede forpligtelser Lån Leverandørgæld Gæld til datterselskaber Hensatte forpligtelser Afledte finansielle instrumenter Aktuel skat Øvrige kortfristede forpligtelser Periodeafgrænsningsposter Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt PASSIVER I ALT

6 ARLA FOODS ÅRSRAPPORT Moderselskab Egenkapitalopgørelse 1. januar december KAPITALKONTO LEVERANCEBASEREDE EJERBEVISER INDSKUDSKAPITAL HENLÆGGELSE TIL SÆRLIGE FORMÅL RESERVE FOR VÆRDIREGULERING AF SIKRINGSINSTRUMENTER RESERVE FOR VALUTAKURSREGULERINGER FORESLÅET EFTERBETALING TIL EJERE I ALT Egenkapital 1. januar Årets resultat Anden totalindkomst Totalindkomst i alt Kapital udstedt til nye ejere Betalinger til ejere Efterbetalinger til ejere Valutakursreguleringer Transaktioner med ejere i alt Egenkapital 31. december Egenkapital 1. januar 2013 (DKK mio.) Egenkapital 1. januar 2013 (EUR mio., kurs 7,4604) Årets resultat Anden totalindkomst Totalindkomst i alt Kapital udstedt til nye ejere Betalinger til ejere Efterbetalinger til ejere Valutakursreguleringer Transaktioner med ejere i alt Egenkapital 31. december Resultatdisponering Årets resultat Foreslået resultatdisponering: Efterbetaling for mælk Rente af indskudskapital 3 2 Efterbetaling i alt Overført til egenkapital: Kapitalkonto 23 2 Henlæggelse til særlige formål Indskudskapital Overført til egenkapital i alt Resultatdisponering i alt

7 7 ÅRSRAPPORT 2014 MODERSELSKAB/PRIMÆRE OPGØRELSER Moderselskab Pengestrømsopgørelse 1. januar december NOTE EBIT (resultat før renter og skat) Af- og nedskrivninger Nedskrivning af investering i datterselskab 50 - Ændring i arbejdskapital Øvrige driftsposter uden likviditetsvirkning Modtaget udbytte Betalte renter Modtagne renter Betalt skat -2-7 Pengestrømme fra driftsaktiviteter i alt Investering i immaterielle aktiver Investering i materielle aktiver Salg af materielle aktiver 3 4 Driftsmæssige investeringsaktiviteter i alt Frie pengestrømme fra drift Investering i finansielle aktiver Køb af virksomheder Finansielle investeringsaktiviteter i alt Pengestrømme fra investeringsaktiviteter i alt Frie pengestrømme i alt Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter: Efterbetaling vedr. forudgående regnskabsår Indbetalinger fra nye ejere Udbetaling fra egenkapital vedr. udtrådte andelshavere Lån optaget, netto Ændring i kortfristede forpligtelser Nettoændring i omsættelige værdipapirer Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter i alt Nettopengestrømme -6 2 Likvider 1. januar 7 5 Valutakursreguleringer af likvide beholdninger - - Likvider 31. december 1 7

8 ARLA FOODS ÅRSRAPPORT Note 1 Driftsresultat NOTE 1.1 OMKOSTNINGER I ALT Produktionsomkostninger Salgs- og distributionsomkostninger Administrationsomkostninger I alt heraf: Omkostninger til rå mælk Personaleomkostninger Af- og nedskrivninger Øvrige omkostninger I alt Afholdte forsknings- og udviklingsomkostninger udgør NOTE 1.2 PERSONALEOMKOSTNINGER Lønninger og vederlag Pensioner Øvrige omkostninger til social sikring -2-2 Personaleomkostninger i alt Personaleomkostninger vedrører: Produktionsomkostninger Salgs- og distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Personaleomkostninger i alt Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere NOTE 1.3 AF- OG NEDSKRIVNINGER Af- og nedskrivninger Afskrivninger, immaterielle aktiver Afskrivninger, materielle aktiver Nedskrivninger, materielle aktiver 0-3 Af- og nedskrivninger i alt Af- og nedskrivninger vedrører: Produktionsomkostninger Salgs- og distributionsomkostninger -3-2 Administrationsomkostninger Af- og nedskrivninger i alt

9 9 ÅRSRAPPORT 2014 MODERSELSKAB/NOTER Note 2 Nettoarbejdskapital NOTE 2.1 VAREBEHOLDNINGER Varebeholdninger, brutto Nedskrivninger Varebeholdninger i alt Råvarer og hjælpematerialer Varer under fremstilling Fremstillede færdigvarer og handelsvarer Varebeholdninger i alt NOTE 2.2 TILGODEHAVENDER FRA SALG Tilgodehavender fra salg inden hensættelse til dækning af tab Nedskrivning til tab på debitorer -3-4 Tilgodehavender fra salg i alt, netto Nedskrivning til tab på debitorer 1. januar 4 3 Tilgange - 1 Anvendte nedskrivninger -1 - Nedskrivning til tab på debitorer 31. december 3 4 Note 3 Øvrige driftsaktiver og driftsmæssige forpligtelser NOTE 3.1 IMMATERIELLE AKTIVER IT-UDVIKLING Kostpris 1. januar Tilgange Afgange Kostpris 31. december Af- og nedskrivninger 1. januar Årets afskrivninger Afskrivning af afgange Af- og nedskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december 82 58

10 ARLA FOODS ÅRSRAPPORT NOTE 3.2 MATERIELLE AKTIVER GRUNDE OG BYGNINGER TEKNISKE ANLÆG OG MASKINER ANDRE ANLÆG, DRIFTSMATERIEL OG INVENTAR AKTIVER UNDER OPFØRELSE I ALT 2014 Kostpris 1. januar Tilgange Overført fra aktiver under opførelse Afgange Kostpris 31. december Af- og nedskrivninger 1. januar Årets afskrivninger Årets nedskrivninger Afskrivning af afgange Af- og nedskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Heraf finansielt leasede aktiver Kostpris 1. januar Tilgange Overført fra aktiver under opførelse Afgange Kostpris 31. december Af- og nedskrivninger 1. januar Årets afskrivninger Årets nedskrivninger Afskrivning af afgange Af- og nedskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Heraf finansielt leasede aktiver NOTE 3.3 ØVRIGE LANGFRISTEDE AKTIVER ANSVARLIGE LÅN TIL DATTER- SELSKABER ØVRIGE VÆRDIPAPIRER MV. ANSVARLIGE LÅN TIL DATTER- SELSKABER ØVRIGE VÆRDIPAPIRER MV. Kostpris 1. januar Tilgange Afgange Kostpris 31. december Reguleringer 1. januar Valutakursreguleringer Resultat Øvrige reguleringer Reguleringer 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december

11 11 ÅRSRAPPORT 2014 MODERSELSKAB/NOTER NOTE 3.4 VIRKSOMHEDSSAMMENSLUTNINGER Der henvises til koncernregnskabet. NOTE 3.5 AKTIVER BESTEMT FOR SALG Der henvises til koncernregnskabet. NOTE 3.6 HENSATTE FORPLIGTELSER Hensatte forpligtelser 1. januar 2 3 Nye hensatte forpligtelser i løbet af året 2 - Tilbageførsler -1 - Anvendt i løbet af året -1-1 Hensatte forpligtelser 31. december 2 2 Note 4 Finansielle forhold NOTE 4.1 FINANSIELLE INDTÆGTER OG OMKOSTNINGER Finansielle indtægter: Renter, værdipapirer 2 1 Udbytte fra datterselskaber Renter fra datterselskaber Valutakursgevinster, netto 8 - Dagsværdireguleringer 1 1 Finansielle indtægter i alt Finansielle omkostninger: Finansielle omkostninger til finansielle instrumenter målt til amortiseret kostpris Valutakurstab, netto Renter overført til materielle aktiver 5 - Finansielle omkostninger i alt Finansielle poster, netto

12 ARLA FOODS ÅRSRAPPORT NOTE 4.2 NETTORENTEBÆRENDE GÆLD Note 4.2.a Låntagning Langfristede lån: Udstedte obligationer Realkreditinstitutter Banklån Finansielle leasingforpligtelser 2 - Øvrige langfristede lån 5 6 I alt Kortfristede lån: Realkreditinstitutter 2 7 Banklån Commercial papers Finansielle leasingforpligtelser 1 - Øvrige kortfristede lån 2 3 I alt Langfristede og kortfristede lån i alt Note 4.2.b Nettorentebærende gæld Værdipapirer og likvider -1-7 Øvrige rentebærende aktiver Kortfristede forpligtelser Langfristede forpligtelser Nettorentebærende gæld

13 13 ÅRSRAPPORT 2014 MODERSELSKAB/NOTER Note 4.2.c Nettorentebærende gæld, forfald 31. december 2014 I ALT DKK EUR SEK I alt EFTER december 2013 IALT DKK EUR SEK I alt EFTER 2023 NOTE 4.3 FINANSIELLE RISICI Styring af finansielle risici Finansielle risici er en fast bestanddel af Arlas driftsaktiviteter, og Arlas resultat påvirkes derfor af udviklingen i valutaer, rentesatser og visse typer af råvarer. Både de globale og nationale finansielle markeder og råvaremarkeder er ustabile, og det er således afgørende for Arla at have et veletableret system til styring af finansielle risici for at beskytte landmændene mod korterevarende udsving på markedet, samtidig med at der opnås de højest mulige mælkepriser. Arlas finansielle styring er beskrevet i koncernens årsrapport på side 95. Note 4.3.a Finansierings- og likviditetsrisici Arla styrer likviditetsrisikoen ved at sikre tilstedeværelsen af tilstrækkelig driftslikviditet og kreditfaciliteter til driften. Større køb eller investeringer finansieres separat. Arlas finansielle styring er beskrevet i koncernens årsrapport på side 95. Tabellen nedenfor viser en analyse af forfaldstiderne for finansielle forpligtelser indregnet pr. 31. december Forudsætninger: De kontraktlige pengestrømme er baseret på: den tidligst mulige dato, hvor Arla kan modtage krav om betaling af den finansielle forpligtelse pengestrømme vedr. renter på basis af den kontraktlige rente. Betaling af variabel rente er fastsat ud fra den gældende variable rente for hvert forhold på balancedagen. Note 4.3.a Likviditetsreserver Kontante tilbagebetalinger 1 7 Værdipapirer (frie pengestrømme) 2 1 Uudnyttede bindende lånefaciliteter Andre uudnyttede lånefaciliteter I alt

14 ARLA FOODS ÅRSRAPPORT Note 4.3.b Finansielle forpligtelser, brutto Ikke-diskonterede kontraktlige pengestrømme 31. december 2014 REGN- SKABS- MÆSSIG VÆRDI I ALT EFTER 2024 Udstedte obligationer Realkreditinstitutter Kreditinstitutter Renteomkostninger rentebærende gæld Leverandørgæld mv Afledte finansielle instrumenter I alt december 2013 REGN- SKABS- MÆSSIG VÆRDI I ALT EFTER 2023 Udstedte obligationer Realkreditinstitutter Kreditinstitutter Renteomkostninger rentebærende gæld Leverandørgæld mv Afledte finansielle instrumenter I alt Note 4.3.c Valutarisici Valutarisici vedrører primært transaktionsrisici i form af fremtidige kommercielle betalinger. Arlas politikker for risikostyring er beskrevet på side 97 i koncernens årsrapport. Den samlede valutaeksponering består af alle aktiver og forpligtelser i fremmed valuta, og økonomisk sikrede forventede pengestrømme for ikke-indregnede faste forpligtelser og forventede transaktioner. Den ovenfor nævnte følsomhed repræsenterer virkningen før skat af en rimelig ændring i valutakurserne. Følsomhedsanalysen indeholder kun valutaeksponering fra finansielle instrumenter, og analysen indeholder således ikke sikrede handelstransaktioner. Den benyttede ændring i valutakursen er baseret på historiske kursudsving, og der er i følsomhedsanalysen forudsat uændrede renteniveauer. Valutarisici 31. december 2014 EUR/DKK USD/DKK *) GBP/DKK SEK/DKK Følsomhed 1% 5% 5% 5% Indvirkning på resultatet Indvirkning på anden totalindkomst Valutarisici 31. december 2013 EUR/DKK USD/DKK GBP/DKK SEK/DKK Følsomhed 1% 5% 5% 5% Indvirkning på resultatet Indvirkning på anden totalindkomst *) inkl. SAR og AED

15 15 ÅRSRAPPORT 2014 MODERSELSKAB/NOTER Note 4.3.d Renterisici Arla er eksponeret for renterisici på lån, udstedte obligationer og indskud. Politikken for risikostyring er beskrevet i koncernens årsrapport på side 99. Dagsværdifølsomhed En ændring i rentesatserne vil påvirke dagsværdien af Arlas afledte renteinstrumenter og gældsinstrumenter målt enten til dagsværdi i resultatopgørelsen eller anden totalindkomst. Pengestrømsfølsomhed En ændring i rentesatserne vil påvirke rentebetalingerne på Arlas ikke-sikrede gæld med variabel rente. Note 4.3.e Kreditrisici Arlas eksponering for kreditrisici hidrører fra selskabets driftsaktiviteter og finansielle kontrakter med finansielle institutioner. Arlas politikker for risikostyring er beskrevet på side 101. Den maksimale kreditrisiko svarer omtrent til den regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2014 og Der gives nærmere oplysninger om tilgodehavender fra salg i note 2.2. NOTE 4.4 AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER Dagsværdi af sikringsinstrumenter, der ikke opfylder kriterierne for regnskabsmæssig sikring (økonomisk sikring) Når sikringen af dagsværdien ikke opfylder kriterierne for regnskabsmæssig sikring, sker indregning til dagsværdi i balancen, og værdireguleringer indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster. Arla anvender valutaoptionsstrategier til sikring af forventet salg og køb. Disse optionsstrategier opfylder ikke kriterierne for regnskabsmæssig sikring, og dagsværdireguleringen indregnes derfor direkte i resultatopgørelsen. Valutaswaps anvendes som en del af den daglige likviditetsstyring. Formålet med valutaswaps er at matche timingen af indgående og udgående pengestrømme i fremmed valuta. Note 4.4.a Sikring af fremtidige pengestrømme fra forventede transaktioner Koncernen anvender valutaterminskontrakter til sikring af valutarisici vedrørende forventede fremtidige indtægter og omkostninger. Forventet indregning DAGSVÆRDI INDREGNET I 2014 REGNSKABS- MÆSSIG VÆRDI ANDEN TOTALIND- KOMST EFTER 2018 Valutakontrakter Rentekontrakter Råvarekontrakter DAGSVÆRDI INDREGNET I 2013 REGNSKABS- MÆSSIG VÆRDI ANDEN TOTALIND- KOMST EFTER 2017 Valutakontrakter Rentekontrakter Råvarekontrakter

16 ARLA FOODS ÅRSRAPPORT NOTE 4.5 OPLYSNINGER OM FINANSIELLE INSTRUMENTER Note 4.5.a Kategorier af finansielle instrumenter Finansielle aktiver disponible for salg Lån og tilgodehavender Finansielle aktiver målt til dagsværdi via resultatopgørelsen Finansielle forpligtelser målt til dagsværdi via resultatopgørelsen Finansielle forpligtelser målt til amortiseret kostpris Dagsværdien af finansielle aktiver og forpligtelser målt til amortiseret kostpris svarer omtrent til den regnskabsmæssige værdi. Note 4.5.b Dagsværdihierarki regnskabsmæssig værdi Tabellen nedenfor viser klassificeringen af finansielle instrumenter, som er målt til dagsværdi i henhold til følgende dagsværdihierarki: Niveau 1: Dagsværdier målt på baggrund af ikke-justerede noterede priser på et aktivt marked. Niveau 2: Dagsværdier målt ved hjælp af værdiansættelsesmetoder og observerbare markedsdata. Niveau 3: Dagsværdier målt ved hjælp af værdiansættelsesmetoder og observerbare samt væsentlige ikke-observerbare markedsdata. 31. december 2014 NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 I ALT Finansielle aktiver Obligationer Aktier Afledte finansielle instrumenter Finansielle aktiver i alt Finansielle forpligtelser Udstedte obligationer Realkreditinstitutter Afledte finansielle instrumenter Finansielle forpligtelser i alt december 2013 NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 I ALT Finansielle aktiver Obligationer Aktier Afledte finansielle instrumenter Finansielle aktiver i alt Finansielle forpligtelser Udstedte obligationer Realkreditinstitutter Afledte finansielle instrumenter Finansielle forpligtelser i alt

17 17 ÅRSRAPPORT 2014 MODERSELSKAB/NOTER Benyttede metoder og forudsætninger ved måling af dagsværdien af finansielle instrumenter Obligationer og aktier Dagsværdien fastsættes på baggrund af noterede priser på et aktivt marked. Afledte finansielle instrumenter ekskl. optioner Dagsværdien beregnes ved tilbagediskontering af pengestrømme og på grundlag af observerbare markedsdata. Dagsværdien fastsættes som en afviklingspris, og værdien justeres således ikke for kreditrisici. Optioner Dagsværdien beregnes ud fra optionsmodeller og observerbare markedsdata, bl.a. volatiliteter for optioner. Dagsværdien fastsættes som en afviklingspris, og værdien justeres således ikke for kreditrisici. NOTE 4.6 OVERFØRSEL AF FINANSIELLE AKTIVER Salgs- og tilbagekøbsaftaler Pr. 31. december har Arla investeret i de realkreditobligationer, der ligger til grund for selskabets realkreditlån. Baggrunden for at investere i realkreditobligationerne er, at Arla kan opnå en lavere rentesats end den gældende markedsrente på realkreditlån ved at indgå en salgs- og tilbagekøbsaftale for noterede danske realkreditobligationer. Den nettorente, som Arla skal betale ved finansiering via denne type salgs- og tilbagekøbsaftale, er salgs- og tilbagekøbsaftalens rente plus bidraget til realkreditinstituttet. Som følge af tilbagekøbsaftalen har Arla beholdt alle risici og fordele forbundet med at eje de overførte realkreditobligationer. Det modtagne provenu er indregnet som en tilbagekøbsforpligtelse. Hvis Arla ikke er i stand til at betale tilbagekøbsforpligtelsen, har modparten kun sikkerhed i de overførte realkreditobligationer og kan således ikke søge nogen anden form for regres hos Arla. Overførsel af finansielle aktiver 31. december 2014 REGNSKABS- MÆSSIG VÆRDI TEORETISK VÆRDI DAGSVÆRDI Realkreditobligationer Tilbagekøbsforpligtelse Nettoposition december 2013 REGNSKABS- MÆSSIG VÆRDI TEORETISK VÆRDI DAGSVÆRDI Realkreditobligationer Tilbagekøbsforpligtelse Nettoposition - - -

18 ARLA FOODS ÅRSRAPPORT Note 5 Øvrige forhold NOTE 5.1 SKAT Note 5.1.a Skat i resultatopgørelsen Skat af skattepligtig formue -5-9 Regulering vedr. tidligere år, aktuel skat 4 0 Selskabsskat i alt -1-9 Note 5.1.b Beregning af effektiv skatteprocent Lovmæssig selskabsskatteprocent i Danmark 24,5% 25,0% Regulering for kooperationsskat -24,2% -22,1% Effektiv skatteprocent 0,3% 2,9% NOTE 5.2 HONORARER TIL REVISORER VALGT AF REPRÆSENTANTSKABET Lovpligtig revision 0,4 0,4 Skattemæssig assistance 0,1 0,7 Andre ydelser 0,1 0,9 Honorarer til revisorer i alt 0,6 2,0 NOTE 5.3 AFLØNNING AF LEDELSEN OG LEDELSESTRANSAKTIONER Aflønning af direktionen foreslås af formandskabet og godkendes af bestyrelsen. Aflønning af bestyrelsen godkendes af repræsentantskabet. Vederlag forhandles én gang om året. Bestyrelsen og direktionen har betydelig indflydelse. Medlemmer af bestyrelsen betales for mælkeleverancer til Arla Foods amba på samme vilkår som andre andelshavere i selskabet. Note 5.3.a Aflønning af ledelsen Der henvises til koncernregnskabet. Note 5.3.b Transaktioner med bestyrelsen Bestyrelse Køb af varer 13,4 11,9 Modtagne efterbetalinger vedr. tidligere år 0,4 0,5 Leverandørgæld 1,0 1,2 Andelshaverkonti 2,1 1,2

19 19 ÅRSRAPPORT 2014 MODERSELSKAB/NOTER NOTE 5.4 KONTRAKTLIGE FORPLIGTELSER OG EVENTUALFORPLIGTELSER Kautions- og garantiforpligtelser år år Over 5 år Operationelle huslejeforpligtelser år år 10 9 Over 5 år - 1 Operationelle leasingforpligtelser Forpligtelser vedr. aftaler om køb af materielle aktiver Øvrige garantier og forpligtelser 6 7 Selskabet er part i en række mindre retssager, tvister osv. Ledelsen mener ikke, at resultatet af disse retssager vil have en væsentlig indflydelse på selskabets økonomiske stilling, ud over det der er indregnet i balancen og/eller oplyst i årsrapporten. NOTE 5.5 ANDELSHAVERNES HÆFTELSE Ingen andelshavere hæfter personligt for moderselskabets forpligtelser.

Ledelsesberetning. Forventninger Resultatet for 2014 forventes at være på niveau med 2013.

Ledelsesberetning. Forventninger Resultatet for 2014 forventes at være på niveau med 2013. primære opgørelser Ledelsesberetning Hovedaktiviteter Arla Foods amba driver sammen med selskabets datterselskaber mejerivirksomhed baseret på mælk indvejet af ejere i Danmark, Sverige, Tyskland, Storbritannien,

Læs mere

Moderselskab Ledelsesberetning

Moderselskab Ledelsesberetning 1 Moderselskab Ledelsesberetning Hovedaktiviteter Arla Foods amba driver mejerivirksomhed i Danmark og køber mælk af selskabets ejere i syv lande. Mælk, der indvejes uden for Danmark, videresælges til

Læs mere

Ledelsesberetning. For yderligere oplysninger henvises til ledelsesberetningen

Ledelsesberetning. For yderligere oplysninger henvises til ledelsesberetningen Ledelsesberetning Hovedaktiviteter Arla Foods amba driver sammen med selskabets datterselskaber mejerivirksomhed baseret på mælk indvejet af andelshavere i Danmark, Sverige, Tyskland og nu også Storbritannien,

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2015/16. Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA. CVR-nr

HALVÅRSRAPPORT 2015/16. Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA. CVR-nr HALVÅRSRAPPORT 2015/16 Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global fødevareproducent med primær fokus på kødprodukter

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015 2200 HOLDING IVS Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N Årsrapport 4. december 2014-3. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2016 Mads Clausen

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN

EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN PENGESTRØMSOPGØRELSE DET ORDINÆRE REGNSKAB viser: Balance: Resultatopgørelse: Øjeblikkelig økonomisk position Periodens ændring i egenkapitalen Basis: Periodisering

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2010 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S

Læs mere

Reformulering egenkapital i mio. EUR

Reformulering egenkapital i mio. EUR Bilag 3 Reformulering egenkapital Egenkapital primo 962 1262 1516 1955 2542 Transaktioner med ejere Kapitalforhøjelse 186 0 0 802 0 Omkostninger ved kapitalforhøjelser 0 0 0-10 0 Køb af egne aktier -3-30

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2011 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S

Læs mere

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016 MC REVISION A/S Havnegade 26 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/12/2016 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

DANSK PLAST INDUSTRI ApS

DANSK PLAST INDUSTRI ApS DANSK PLAST INDUSTRI ApS Årsrapport 8. marts 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Anne-Marie Bülow Broløs Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

DM Entreprise ApS. Kongevejen Helsingør. Årsrapport 1. januar december 2015

DM Entreprise ApS. Kongevejen Helsingør. Årsrapport 1. januar december 2015 DM Entreprise ApS Kongevejen 80 3000 Helsingør Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/04/2016 Dusan Maric Dirigent

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2015 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 DENTOOL ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 John Ole Petersen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2013 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016 Stampe Invest ApS Nygårdparken 43 7400 Herning Årsrapport 16. juni 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/01/2017 Hanne Thomsen Dirigent

Læs mere

JACOBSEN VVS VIBORG ApS

JACOBSEN VVS VIBORG ApS JACOBSEN VVS VIBORG ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 Kim Jacobsen Dirigent (Urevideret) Side 2 af 11

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2016 Metroselskabet

Kvartalsrapport pr. 30. september 2016 Metroselskabet Bilag K26-02-03 Kvartalsmøde nr. 26 9. december Kvartalsrapport pr. 30. september Metroselskabet MS-X-KVT03-16-0015 Resultatopgørelse Note 2015 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 742.686 536.204 580.229

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse Side 1 af 35 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Virksomhedsanalyse Onsdag den 6. juni 2007 kl. 9.00 13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Årsregnskab 2010. Poul Due Jensen s Fond

Årsregnskab 2010. Poul Due Jensen s Fond Årsregnskab 2010 Poul Due Jensen s Fond Resultatopgørelse for poul due jensen s fond 1. januar - 31. december Note 2010 2009 Administrationsomkostninger 1 (4) (3) Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2005 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S er

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

OSTED SLAGTERFORRETNING ApS

OSTED SLAGTERFORRETNING ApS OSTED SLAGTERFORRETNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/05/2014 Kennet Hansen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Til Erhvervsstyrelsen

Til Erhvervsstyrelsen Til Erhvervsstyrelsen Office Hotel Valby A/S Høffdingsvej 34 2500 Valby CVR-nr: 33 39 13 23 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31/5 2016 Henrik Egefeld

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Bilag 1: Ølforbrug og BNP pr. indbygger. Kilde: Carlsbergs årsrapport for 2009 side 14 og 15

Bilag 1: Ølforbrug og BNP pr. indbygger. Kilde: Carlsbergs årsrapport for 2009 side 14 og 15 Bilag 1: Ølforbrug og BNP pr. indbygger Kilde: Carlsbergs årsrapport for 2009 side 14 og 15 Bilag 2: Kilde: UBS Beer COGS index: Decline stabilizing. Analyse fra 18. Marts 2009 Bilag 3: Nøgletal og reformulering

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

MARTINS TØMRERFORRETNING ApS

MARTINS TØMRERFORRETNING ApS MARTINS TØMRERFORRETNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2014 Martin Böing Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2017 Metroselskabet. Bilag K Kvartalsmøde nr juni 2017

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2017 Metroselskabet. Bilag K Kvartalsmøde nr juni 2017 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K27-02-03 Kvartalsmøde nr. 27 16. juni Resultatopgørelse Note 2016 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 883.280 201.505 215.431 196.385 766.900 820.500

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2013 Metroselskabet I/S

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2013 Metroselskabet I/S Kvartalsrapport pr. 30. juni Metroselskabet I/S Resultatopgørelse Note Indtægter 2 Metroens takstindtægter 676.878 335.996 359.342 354.732 669.701 669.701 2 Metroens driftsindtægter 276.242 137.311 143.250

Læs mere

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * *

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * * Årsregnskabsmeddelelse 2009 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Resumé Gyldendal-koncernen realiserede i 2009 en omsætning på 906 mio. kr., som i forhold til forventningerne til året og den generelle

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB Storegade 37 8700 Horsens Årsrapport 1. maj 2015-30. april 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/09/2016

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

ANDERSEN CPH TRADING ApS

ANDERSEN CPH TRADING ApS ANDERSEN CPH TRADING ApS Vesterfælledvej 44 1750 København V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Michael

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 Smedjen af 2015 APS Lundbyvej 69 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/09/2016 Kåre Nielsen Dirigent

Læs mere

Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond

Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond Resultatopgørelse for Poul Due Jensen's Fond 1. januar - 31. december 2011 Note 2011 2010 Administrationsomkostninger 1 (9) (4) Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

ORLOFF ERHVERV A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ORLOFF ERHVERV A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ORLOFF ERHVERV A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/04/2013 Kurt Keilberg Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Store Kongensgade 62 A/S CVR-nr

Store Kongensgade 62 A/S CVR-nr CVR-nr. 26 49 38 89 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 28.05.15 Poul Fabricius-Bjerre Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2012 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed, hvis aktier handles til tre gange deres bogførte værdi den 31. december 2009 har følgende finansielle opgørelser (beløb i mio. kr.): Balance

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

TRØJBORG EL-SERVICE ApS

TRØJBORG EL-SERVICE ApS TRØJBORG EL-SERVICE ApS Peder Skrams Gade 54 8200 Aarhus N Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/01/2016 Bo Larsen

Læs mere

MURERFIRMAET DENNIS MADSEN ApS

MURERFIRMAET DENNIS MADSEN ApS MURERFIRMAET DENNIS MADSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2015 Dennis Madsen Dirigent (Urevideret)

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015 LK HARBOØRE ApS Havnegade 26, 1 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere