Moderselskab Ledelsesberetning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Moderselskab Ledelsesberetning"

Transkript

1 Moderselskab Ledelsesberetning Hovedaktiviteter Arla Foods amba driver mejerivirksomhed i Danmark og køber mælk af selskabets ejere i syv lande. Mælk, der indvejes uden for Danmark, videresælges til Arla Foods-koncernens udenlandske datterselskaber. Denne struktur sikrer, at alle ejere bliver afregnet i henhold til fælles retningslinjer, og at de via deres ejerskab har indflydelse på f.eks. valg til repræsentantskabet og bestyrelsen i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i vedtægterne og fusionsaftalerne. Årets udvikling Aktivitetsniveauet i Arla Foods amba er steget yderligere i 2014, hovedsageligt som følge af organisk vækst. Omsætningen er steget med EUR 1,2 mia. i 2014 til i alt EUR 7,5 mia. Året startede med en stærk konjunktur, men det ændrede sig markant hen over sommeren, hvor det globale udbud begyndte at vokse hurtigere end efterspørgslen. Kinesernes forbrug stilnede af, da deres lagre var fyldte, og Rusland lukkede for vestlige mejerivarer i august med faldende verdensmarkedspriser til følge. PRIMÆRE OPGØRELSER Moderselskab resultatopgørelse 1. januar december 2 Moderselskab totalindkomstopgørelse 1. januar december 3 Moderselskab balance 31. december 4 Moderselskab egenkapitalopgørelse 1. januar december 6 Moderselskab pengestrømsopgørelse 1. januar december 7 NOTER Note 1 Driftsresultat 8 Note 2 Nettoarbejdskapital 9 Note 3 Øvrige driftsaktiver og driftsmæssige forpligtelser 9 Note 4 Finansielle forhold 11 Note 5 Øvrige forhold 18 Årets resultat udgør EUR 0,3 mia. (EUR 0,3 mia. i 2013). Udbytte for datterselskaber og associerede virksomheder på EUR 0,1 mia. (EUR 0,1 mia. i 2013) indregnes i resultatopgørelsen som følge af målingen af investeringer i datterselskaber og associerede selskaber til kostpris i Arla Foods amba. Investeringen i Arla Foods Deutschland GmbH er nedskrevet med EUR 50 mio., hvilket svarer til den tilførte kapital til dækning af driftstabet i Forventninger I øjeblikket er mejeriindustrien i bunden af en økonomisk cyklus. Organisationen vil derfor fortsat fokusere på at øge salget af mælk til eksisterende og nye kunder i detailhandelen og på food service-markedet og strømline driften. Yderligere oplysninger findes i ledelsesberetningen i koncernregnskabet.

2 ARLA FOODS ÅRSRAPPORT Moderselskab Resultatopgørelse 1. januar december NOTE Omsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Nedskrivning af investering i datterselskab Øvrige driftsindtægter og -omkostninger EBIT (resultat før renter og skat) Specifikation: EBITDA (resultat før renter, skat og afskrivninger) Af- og nedskrivninger EBIT (resultat før renter og skat) Finansielle indtægter og omkostninger Resultat før skat Skat Årets resultat

3 3 ÅRSRAPPORT 2014 MODERSELSKAB/PRIMÆRE OPGØRELSER Moderselskab Totalindkomstopgørelse 1. januar december NOTE Årets resultat Anden totalindkomst Poster, der efterfølgende kan overføres til resultatopgørelsen: Værdiregulering af sikringsinstrumenter Valutakursreguleringer 2 2 Anden totalindkomst efter skat Totalindkomst i alt

4 ARLA FOODS ÅRSRAPPORT Moderselskab Balance 31. december NOTE / AKTIVER Langfristede aktiver Immaterielle aktiver Materielle aktiver Kapitalandele i datterselskaber Kapitalandele i associerede virksomheder Øvrige langfristede aktiver Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Tilgodehavender hos datterselskaber Tilgodehavender hos associerede virksomheder Afledte finansielle instrumenter Tilgodehavende for ikke-betalte egenkapitalinstrumenter Øvrige tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt AKTIVER I ALT

5 5 ÅRSRAPPORT 2014 MODERSELSKAB/PRIMÆRE OPGØRELSER Moderselskab Balance 31. december NOTE / EGENKAPITAL OG FORPLIGTELSER EGENKAPITAL Egenkapital før foreslået efterbetaling til ejere Foreslået efterbetaling til ejere Egenkapital i alt FORPLIGTELSER Langfristede forpligtelser Lån Langfristede forpligtelser i alt Kortfristede forpligtelser Lån Leverandørgæld Gæld til datterselskaber Hensatte forpligtelser Afledte finansielle instrumenter Aktuel skat Øvrige kortfristede forpligtelser Periodeafgrænsningsposter Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt PASSIVER I ALT

6 ARLA FOODS ÅRSRAPPORT Moderselskab Egenkapitalopgørelse 1. januar december KAPITALKONTO LEVERANCEBASEREDE EJERBEVISER INDSKUDSKAPITAL HENLÆGGELSE TIL SÆRLIGE FORMÅL RESERVE FOR VÆRDIREGULERING AF SIKRINGSINSTRUMENTER RESERVE FOR VALUTAKURSREGULERINGER FORESLÅET EFTERBETALING TIL EJERE I ALT Egenkapital 1. januar Årets resultat Anden totalindkomst Totalindkomst i alt Kapital udstedt til nye ejere Betalinger til ejere Efterbetalinger til ejere Valutakursreguleringer Transaktioner med ejere i alt Egenkapital 31. december Egenkapital 1. januar 2013 (DKK mio.) Egenkapital 1. januar 2013 (EUR mio., kurs 7,4604) Årets resultat Anden totalindkomst Totalindkomst i alt Kapital udstedt til nye ejere Betalinger til ejere Efterbetalinger til ejere Valutakursreguleringer Transaktioner med ejere i alt Egenkapital 31. december Resultatdisponering Årets resultat Foreslået resultatdisponering: Efterbetaling for mælk Rente af indskudskapital 3 2 Efterbetaling i alt Overført til egenkapital: Kapitalkonto 23 2 Henlæggelse til særlige formål Indskudskapital Overført til egenkapital i alt Resultatdisponering i alt

7 7 ÅRSRAPPORT 2014 MODERSELSKAB/PRIMÆRE OPGØRELSER Moderselskab Pengestrømsopgørelse 1. januar december NOTE EBIT (resultat før renter og skat) Af- og nedskrivninger Nedskrivning af investering i datterselskab 50 - Ændring i arbejdskapital Øvrige driftsposter uden likviditetsvirkning Modtaget udbytte Betalte renter Modtagne renter Betalt skat -2-7 Pengestrømme fra driftsaktiviteter i alt Investering i immaterielle aktiver Investering i materielle aktiver Salg af materielle aktiver 3 4 Driftsmæssige investeringsaktiviteter i alt Frie pengestrømme fra drift Investering i finansielle aktiver Køb af virksomheder Finansielle investeringsaktiviteter i alt Pengestrømme fra investeringsaktiviteter i alt Frie pengestrømme i alt Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter: Efterbetaling vedr. forudgående regnskabsår Indbetalinger fra nye ejere Udbetaling fra egenkapital vedr. udtrådte andelshavere Lån optaget, netto Ændring i kortfristede forpligtelser Nettoændring i omsættelige værdipapirer Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter i alt Nettopengestrømme -6 2 Likvider 1. januar 7 5 Valutakursreguleringer af likvide beholdninger - - Likvider 31. december 1 7

8 ARLA FOODS ÅRSRAPPORT Note 1 Driftsresultat NOTE 1.1 OMKOSTNINGER I ALT Produktionsomkostninger Salgs- og distributionsomkostninger Administrationsomkostninger I alt heraf: Omkostninger til rå mælk Personaleomkostninger Af- og nedskrivninger Øvrige omkostninger I alt Afholdte forsknings- og udviklingsomkostninger udgør NOTE 1.2 PERSONALEOMKOSTNINGER Lønninger og vederlag Pensioner Øvrige omkostninger til social sikring -2-2 Personaleomkostninger i alt Personaleomkostninger vedrører: Produktionsomkostninger Salgs- og distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Personaleomkostninger i alt Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere NOTE 1.3 AF- OG NEDSKRIVNINGER Af- og nedskrivninger Afskrivninger, immaterielle aktiver Afskrivninger, materielle aktiver Nedskrivninger, materielle aktiver 0-3 Af- og nedskrivninger i alt Af- og nedskrivninger vedrører: Produktionsomkostninger Salgs- og distributionsomkostninger -3-2 Administrationsomkostninger Af- og nedskrivninger i alt

9 9 ÅRSRAPPORT 2014 MODERSELSKAB/NOTER Note 2 Nettoarbejdskapital NOTE 2.1 VAREBEHOLDNINGER Varebeholdninger, brutto Nedskrivninger Varebeholdninger i alt Råvarer og hjælpematerialer Varer under fremstilling Fremstillede færdigvarer og handelsvarer Varebeholdninger i alt NOTE 2.2 TILGODEHAVENDER FRA SALG Tilgodehavender fra salg inden hensættelse til dækning af tab Nedskrivning til tab på debitorer -3-4 Tilgodehavender fra salg i alt, netto Nedskrivning til tab på debitorer 1. januar 4 3 Tilgange - 1 Anvendte nedskrivninger -1 - Nedskrivning til tab på debitorer 31. december 3 4 Note 3 Øvrige driftsaktiver og driftsmæssige forpligtelser NOTE 3.1 IMMATERIELLE AKTIVER IT-UDVIKLING Kostpris 1. januar Tilgange Afgange Kostpris 31. december Af- og nedskrivninger 1. januar Årets afskrivninger Afskrivning af afgange Af- og nedskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december 82 58

10 ARLA FOODS ÅRSRAPPORT NOTE 3.2 MATERIELLE AKTIVER GRUNDE OG BYGNINGER TEKNISKE ANLÆG OG MASKINER ANDRE ANLÆG, DRIFTSMATERIEL OG INVENTAR AKTIVER UNDER OPFØRELSE I ALT 2014 Kostpris 1. januar Tilgange Overført fra aktiver under opførelse Afgange Kostpris 31. december Af- og nedskrivninger 1. januar Årets afskrivninger Årets nedskrivninger Afskrivning af afgange Af- og nedskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Heraf finansielt leasede aktiver Kostpris 1. januar Tilgange Overført fra aktiver under opførelse Afgange Kostpris 31. december Af- og nedskrivninger 1. januar Årets afskrivninger Årets nedskrivninger Afskrivning af afgange Af- og nedskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Heraf finansielt leasede aktiver NOTE 3.3 ØVRIGE LANGFRISTEDE AKTIVER ANSVARLIGE LÅN TIL DATTER- SELSKABER ØVRIGE VÆRDIPAPIRER MV. ANSVARLIGE LÅN TIL DATTER- SELSKABER ØVRIGE VÆRDIPAPIRER MV. Kostpris 1. januar Tilgange Afgange Kostpris 31. december Reguleringer 1. januar Valutakursreguleringer Resultat Øvrige reguleringer Reguleringer 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december

11 11 ÅRSRAPPORT 2014 MODERSELSKAB/NOTER NOTE 3.4 VIRKSOMHEDSSAMMENSLUTNINGER Der henvises til koncernregnskabet. NOTE 3.5 AKTIVER BESTEMT FOR SALG Der henvises til koncernregnskabet. NOTE 3.6 HENSATTE FORPLIGTELSER Hensatte forpligtelser 1. januar 2 3 Nye hensatte forpligtelser i løbet af året 2 - Tilbageførsler -1 - Anvendt i løbet af året -1-1 Hensatte forpligtelser 31. december 2 2 Note 4 Finansielle forhold NOTE 4.1 FINANSIELLE INDTÆGTER OG OMKOSTNINGER Finansielle indtægter: Renter, værdipapirer 2 1 Udbytte fra datterselskaber Renter fra datterselskaber Valutakursgevinster, netto 8 - Dagsværdireguleringer 1 1 Finansielle indtægter i alt Finansielle omkostninger: Finansielle omkostninger til finansielle instrumenter målt til amortiseret kostpris Valutakurstab, netto Renter overført til materielle aktiver 5 - Finansielle omkostninger i alt Finansielle poster, netto

12 ARLA FOODS ÅRSRAPPORT NOTE 4.2 NETTORENTEBÆRENDE GÆLD Note 4.2.a Låntagning Langfristede lån: Udstedte obligationer Realkreditinstitutter Banklån Finansielle leasingforpligtelser 2 - Øvrige langfristede lån 5 6 I alt Kortfristede lån: Realkreditinstitutter 2 7 Banklån Commercial papers Finansielle leasingforpligtelser 1 - Øvrige kortfristede lån 2 3 I alt Langfristede og kortfristede lån i alt Note 4.2.b Nettorentebærende gæld Værdipapirer og likvider -1-7 Øvrige rentebærende aktiver Kortfristede forpligtelser Langfristede forpligtelser Nettorentebærende gæld

13 13 ÅRSRAPPORT 2014 MODERSELSKAB/NOTER Note 4.2.c Nettorentebærende gæld, forfald 31. december 2014 I ALT DKK EUR SEK I alt EFTER december 2013 IALT DKK EUR SEK I alt EFTER 2023 NOTE 4.3 FINANSIELLE RISICI Styring af finansielle risici Finansielle risici er en fast bestanddel af Arlas driftsaktiviteter, og Arlas resultat påvirkes derfor af udviklingen i valutaer, rentesatser og visse typer af råvarer. Både de globale og nationale finansielle markeder og råvaremarkeder er ustabile, og det er således afgørende for Arla at have et veletableret system til styring af finansielle risici for at beskytte landmændene mod korterevarende udsving på markedet, samtidig med at der opnås de højest mulige mælkepriser. Arlas finansielle styring er beskrevet i koncernens årsrapport på side 95. Note 4.3.a Finansierings- og likviditetsrisici Arla styrer likviditetsrisikoen ved at sikre tilstedeværelsen af tilstrækkelig driftslikviditet og kreditfaciliteter til driften. Større køb eller investeringer finansieres separat. Arlas finansielle styring er beskrevet i koncernens årsrapport på side 95. Tabellen nedenfor viser en analyse af forfaldstiderne for finansielle forpligtelser indregnet pr. 31. december Forudsætninger: De kontraktlige pengestrømme er baseret på: den tidligst mulige dato, hvor Arla kan modtage krav om betaling af den finansielle forpligtelse pengestrømme vedr. renter på basis af den kontraktlige rente. Betaling af variabel rente er fastsat ud fra den gældende variable rente for hvert forhold på balancedagen. Note 4.3.a Likviditetsreserver Kontante tilbagebetalinger 1 7 Værdipapirer (frie pengestrømme) 2 1 Uudnyttede bindende lånefaciliteter Andre uudnyttede lånefaciliteter I alt

14 ARLA FOODS ÅRSRAPPORT Note 4.3.b Finansielle forpligtelser, brutto Ikke-diskonterede kontraktlige pengestrømme 31. december 2014 REGN- SKABS- MÆSSIG VÆRDI I ALT EFTER 2024 Udstedte obligationer Realkreditinstitutter Kreditinstitutter Renteomkostninger rentebærende gæld Leverandørgæld mv Afledte finansielle instrumenter I alt december 2013 REGN- SKABS- MÆSSIG VÆRDI I ALT EFTER 2023 Udstedte obligationer Realkreditinstitutter Kreditinstitutter Renteomkostninger rentebærende gæld Leverandørgæld mv Afledte finansielle instrumenter I alt Note 4.3.c Valutarisici Valutarisici vedrører primært transaktionsrisici i form af fremtidige kommercielle betalinger. Arlas politikker for risikostyring er beskrevet på side 97 i koncernens årsrapport. Den samlede valutaeksponering består af alle aktiver og forpligtelser i fremmed valuta, og økonomisk sikrede forventede pengestrømme for ikke-indregnede faste forpligtelser og forventede transaktioner. Den ovenfor nævnte følsomhed repræsenterer virkningen før skat af en rimelig ændring i valutakurserne. Følsomhedsanalysen indeholder kun valutaeksponering fra finansielle instrumenter, og analysen indeholder således ikke sikrede handelstransaktioner. Den benyttede ændring i valutakursen er baseret på historiske kursudsving, og der er i følsomhedsanalysen forudsat uændrede renteniveauer. Valutarisici 31. december 2014 EUR/DKK USD/DKK *) GBP/DKK SEK/DKK Følsomhed 1% 5% 5% 5% Indvirkning på resultatet Indvirkning på anden totalindkomst Valutarisici 31. december 2013 EUR/DKK USD/DKK GBP/DKK SEK/DKK Følsomhed 1% 5% 5% 5% Indvirkning på resultatet Indvirkning på anden totalindkomst *) inkl. SAR og AED

15 15 ÅRSRAPPORT 2014 MODERSELSKAB/NOTER Note 4.3.d Renterisici Arla er eksponeret for renterisici på lån, udstedte obligationer og indskud. Politikken for risikostyring er beskrevet i koncernens årsrapport på side 99. Dagsværdifølsomhed En ændring i rentesatserne vil påvirke dagsværdien af Arlas afledte renteinstrumenter og gældsinstrumenter målt enten til dagsværdi i resultatopgørelsen eller anden totalindkomst. Pengestrømsfølsomhed En ændring i rentesatserne vil påvirke rentebetalingerne på Arlas ikke-sikrede gæld med variabel rente. Note 4.3.e Kreditrisici Arlas eksponering for kreditrisici hidrører fra selskabets driftsaktiviteter og finansielle kontrakter med finansielle institutioner. Arlas politikker for risikostyring er beskrevet på side 101. Den maksimale kreditrisiko svarer omtrent til den regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2014 og Der gives nærmere oplysninger om tilgodehavender fra salg i note 2.2. NOTE 4.4 AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER Dagsværdi af sikringsinstrumenter, der ikke opfylder kriterierne for regnskabsmæssig sikring (økonomisk sikring) Når sikringen af dagsværdien ikke opfylder kriterierne for regnskabsmæssig sikring, sker indregning til dagsværdi i balancen, og værdireguleringer indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster. Arla anvender valutaoptionsstrategier til sikring af forventet salg og køb. Disse optionsstrategier opfylder ikke kriterierne for regnskabsmæssig sikring, og dagsværdireguleringen indregnes derfor direkte i resultatopgørelsen. Valutaswaps anvendes som en del af den daglige likviditetsstyring. Formålet med valutaswaps er at matche timingen af indgående og udgående pengestrømme i fremmed valuta. Note 4.4.a Sikring af fremtidige pengestrømme fra forventede transaktioner Koncernen anvender valutaterminskontrakter til sikring af valutarisici vedrørende forventede fremtidige indtægter og omkostninger. Forventet indregning DAGSVÆRDI INDREGNET I 2014 REGNSKABS- MÆSSIG VÆRDI ANDEN TOTALIND- KOMST EFTER 2018 Valutakontrakter Rentekontrakter Råvarekontrakter DAGSVÆRDI INDREGNET I 2013 REGNSKABS- MÆSSIG VÆRDI ANDEN TOTALIND- KOMST EFTER 2017 Valutakontrakter Rentekontrakter Råvarekontrakter

16 ARLA FOODS ÅRSRAPPORT NOTE 4.5 OPLYSNINGER OM FINANSIELLE INSTRUMENTER Note 4.5.a Kategorier af finansielle instrumenter Finansielle aktiver disponible for salg Lån og tilgodehavender Finansielle aktiver målt til dagsværdi via resultatopgørelsen Finansielle forpligtelser målt til dagsværdi via resultatopgørelsen Finansielle forpligtelser målt til amortiseret kostpris Dagsværdien af finansielle aktiver og forpligtelser målt til amortiseret kostpris svarer omtrent til den regnskabsmæssige værdi. Note 4.5.b Dagsværdihierarki regnskabsmæssig værdi Tabellen nedenfor viser klassificeringen af finansielle instrumenter, som er målt til dagsværdi i henhold til følgende dagsværdihierarki: Niveau 1: Dagsværdier målt på baggrund af ikke-justerede noterede priser på et aktivt marked. Niveau 2: Dagsværdier målt ved hjælp af værdiansættelsesmetoder og observerbare markedsdata. Niveau 3: Dagsværdier målt ved hjælp af værdiansættelsesmetoder og observerbare samt væsentlige ikke-observerbare markedsdata. 31. december 2014 NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 I ALT Finansielle aktiver Obligationer Aktier Afledte finansielle instrumenter Finansielle aktiver i alt Finansielle forpligtelser Udstedte obligationer Realkreditinstitutter Afledte finansielle instrumenter Finansielle forpligtelser i alt december 2013 NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 I ALT Finansielle aktiver Obligationer Aktier Afledte finansielle instrumenter Finansielle aktiver i alt Finansielle forpligtelser Udstedte obligationer Realkreditinstitutter Afledte finansielle instrumenter Finansielle forpligtelser i alt

17 17 ÅRSRAPPORT 2014 MODERSELSKAB/NOTER Benyttede metoder og forudsætninger ved måling af dagsværdien af finansielle instrumenter Obligationer og aktier Dagsværdien fastsættes på baggrund af noterede priser på et aktivt marked. Afledte finansielle instrumenter ekskl. optioner Dagsværdien beregnes ved tilbagediskontering af pengestrømme og på grundlag af observerbare markedsdata. Dagsværdien fastsættes som en afviklingspris, og værdien justeres således ikke for kreditrisici. Optioner Dagsværdien beregnes ud fra optionsmodeller og observerbare markedsdata, bl.a. volatiliteter for optioner. Dagsværdien fastsættes som en afviklingspris, og værdien justeres således ikke for kreditrisici. NOTE 4.6 OVERFØRSEL AF FINANSIELLE AKTIVER Salgs- og tilbagekøbsaftaler Pr. 31. december har Arla investeret i de realkreditobligationer, der ligger til grund for selskabets realkreditlån. Baggrunden for at investere i realkreditobligationerne er, at Arla kan opnå en lavere rentesats end den gældende markedsrente på realkreditlån ved at indgå en salgs- og tilbagekøbsaftale for noterede danske realkreditobligationer. Den nettorente, som Arla skal betale ved finansiering via denne type salgs- og tilbagekøbsaftale, er salgs- og tilbagekøbsaftalens rente plus bidraget til realkreditinstituttet. Som følge af tilbagekøbsaftalen har Arla beholdt alle risici og fordele forbundet med at eje de overførte realkreditobligationer. Det modtagne provenu er indregnet som en tilbagekøbsforpligtelse. Hvis Arla ikke er i stand til at betale tilbagekøbsforpligtelsen, har modparten kun sikkerhed i de overførte realkreditobligationer og kan således ikke søge nogen anden form for regres hos Arla. Overførsel af finansielle aktiver 31. december 2014 REGNSKABS- MÆSSIG VÆRDI TEORETISK VÆRDI DAGSVÆRDI Realkreditobligationer Tilbagekøbsforpligtelse Nettoposition december 2013 REGNSKABS- MÆSSIG VÆRDI TEORETISK VÆRDI DAGSVÆRDI Realkreditobligationer Tilbagekøbsforpligtelse Nettoposition - - -

18 ARLA FOODS ÅRSRAPPORT Note 5 Øvrige forhold NOTE 5.1 SKAT Note 5.1.a Skat i resultatopgørelsen Skat af skattepligtig formue -5-9 Regulering vedr. tidligere år, aktuel skat 4 0 Selskabsskat i alt -1-9 Note 5.1.b Beregning af effektiv skatteprocent Lovmæssig selskabsskatteprocent i Danmark 24,5% 25,0% Regulering for kooperationsskat -24,2% -22,1% Effektiv skatteprocent 0,3% 2,9% NOTE 5.2 HONORARER TIL REVISORER VALGT AF REPRÆSENTANTSKABET Lovpligtig revision 0,4 0,4 Skattemæssig assistance 0,1 0,7 Andre ydelser 0,1 0,9 Honorarer til revisorer i alt 0,6 2,0 NOTE 5.3 AFLØNNING AF LEDELSEN OG LEDELSESTRANSAKTIONER Aflønning af direktionen foreslås af formandskabet og godkendes af bestyrelsen. Aflønning af bestyrelsen godkendes af repræsentantskabet. Vederlag forhandles én gang om året. Bestyrelsen og direktionen har betydelig indflydelse. Medlemmer af bestyrelsen betales for mælkeleverancer til Arla Foods amba på samme vilkår som andre andelshavere i selskabet. Note 5.3.a Aflønning af ledelsen Der henvises til koncernregnskabet. Note 5.3.b Transaktioner med bestyrelsen Bestyrelse Køb af varer 13,4 11,9 Modtagne efterbetalinger vedr. tidligere år 0,4 0,5 Leverandørgæld 1,0 1,2 Andelshaverkonti 2,1 1,2

19 19 ÅRSRAPPORT 2014 MODERSELSKAB/NOTER NOTE 5.4 KONTRAKTLIGE FORPLIGTELSER OG EVENTUALFORPLIGTELSER Kautions- og garantiforpligtelser år år Over 5 år Operationelle huslejeforpligtelser år år 10 9 Over 5 år - 1 Operationelle leasingforpligtelser Forpligtelser vedr. aftaler om køb af materielle aktiver Øvrige garantier og forpligtelser 6 7 Selskabet er part i en række mindre retssager, tvister osv. Ledelsen mener ikke, at resultatet af disse retssager vil have en væsentlig indflydelse på selskabets økonomiske stilling, ud over det der er indregnet i balancen og/eller oplyst i årsrapporten. NOTE 5.5 ANDELSHAVERNES HÆFTELSE Ingen andelshavere hæfter personligt for moderselskabets forpligtelser.

Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter

Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter 128 Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter 134 NOTe 1 Væsentlige regnskabsmæssige skøn og

Læs mere

Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut. Generalforsamling

Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut. Generalforsamling Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Vidalsvej 6 9230 Svenstrup Telefon: 96 37 20 20 Hjemmeside: www.euro-cater.com CVR-nr.: 29 78 35 35 Stiftet: 29. september 2006 Hjemstedskommune: Aalborg Regnskabsår:

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

78 NOTE 1 VÆSENTLIGE REGNSKABSMÆSSIGE SKØN OG VURDERINGER 82 NOTE 2 SEGMENTOPLYSNINGER 83 NOTE 3 PRODUKTIONSOMKOSTNINGER

78 NOTE 1 VÆSENTLIGE REGNSKABSMÆSSIGE SKØN OG VURDERINGER 82 NOTE 2 SEGMENTOPLYSNINGER 83 NOTE 3 PRODUKTIONSOMKOSTNINGER 78 NOTE 1 VÆSENTLIGE REGNSKABSMÆSSIGE SKØN OG VURDERINGER 82 NOTE 2 SEGMENTOPLYSNINGER 83 NOTE 3 PRODUKTIONSOMKOSTNINGER 84 NOTE 4 SALGS- OG DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER 84 NOTE 5 HONORAR TIL GENERALFORSAMLINGSVALGT

Læs mere

Risikofaktorer. Risiko Beskrivelse og indvirkning Afbødning

Risikofaktorer. Risiko Beskrivelse og indvirkning Afbødning Risikofaktorer Risiko Beskrivelse og indvirkning Afbødning Finansielle risici Ny politisk medieaftale for -2014, som følge af manglende fleksibilitet i den nuværende produkt struktur, der kræver bedre

Læs mere

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere

Shoe-d-vision Amba. Årsrapport for 2011 56. regnskabsår

Shoe-d-vision Amba. Årsrapport for 2011 56. regnskabsår Shoe-d-vision Amba Grenåvej 637, 8541 Skødstrup CVR-nr. 24 24 67 79 Årsrapport for 2011 56. regnskabsår Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den / 2012... dirigent R, s Jens Baggesens Vej

Læs mere

mio. EUR Note 2013 2012 Omsætning 3, 4 6.084 7.216 Produktionsomkostninger 5, 6 (5.188) (6.420) Bruttoresultat 896 796

mio. EUR Note 2013 2012 Omsætning 3, 4 6.084 7.216 Produktionsomkostninger 5, 6 (5.188) (6.420) Bruttoresultat 896 796 Koncernregnskab 042 Resultatopgørelse 043 Totalindkomstopgørelse 044 Balance 046 Egenkapitalopgørelse 047 Pengestrømsopgørelse 048 Noter til koncernregnskabet 097 Juridiske enheder 100 Ledelsens påtegning

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S. (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006

SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S. (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006 SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE RESUME OM VIRKSOMHEDEN 1-2 LEDELSESPÅTEGNING 3 REVISIONSPÅTEGNING 4 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Interbuild ApS CVR-nr. 28971109 Årsrapport Godkendt

Læs mere

IDdesign A/S. Årsrapport for 2012/13. Damvej 9, 8471 Sabro. CVR-nr. 28 50 51 08

IDdesign A/S. Årsrapport for 2012/13. Damvej 9, 8471 Sabro. CVR-nr. 28 50 51 08 IDdesign A/S Damvej 9, 8471 Sabro CVR-nr. 28 50 51 08 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 26. september 2013 Som dirigent:... Jesper Aabenhus Rasmussen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

CARLSBERG GROUP RAPPORT 2012

CARLSBERG GROUP RAPPORT 2012 CARLSBERG GROUP RAPPORT 2012 Carlsberg Group Rapport 2012 35 RISIKOSTYRING I CARLSBERG BETRAGTER VI EFFEKTIV RISIKOSTYRING SOM EN INTEGRERET DEL AF VORES DRIFTSMÆSSIGE AKTIVITETER, DA DET REDUCERER USIKKERHED,

Læs mere

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010 2010 Årsrapport LEGO Koncernen hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen 2008 2007 2006 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 16.014 11.661 9.526 8.027 7.798 Omkostninger (10.899) (8.659) (7.522)

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

ATHENA IT-GROUP A/S. Regnskab for 2013/2014. CVR-nr. 19 56 02 01

ATHENA IT-GROUP A/S. Regnskab for 2013/2014. CVR-nr. 19 56 02 01 ATHENA IT-GROUP A/S Regnskab for 2013/2014 CVR-nr. 19 56 02 01 INDHOLD Selskabsoplysninger m.v. 2 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Hoved- og nøgletal 7 Ledelsesberetning 9 Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen Årsrapport 2011 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 18.731 16.014 11.661 9.526 8.027 Omkostninger (13.065) (10.899) (8.659) (7.522) (6.556) Resultat af

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2002 (3. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 ÅRSBERETNING... 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Koncernregnskab 1. januar - 31. december. Den uafhængige revisors påtegning. Selskabsoplysninger.

Indholdsfortegnelse. Koncernregnskab 1. januar - 31. december. Den uafhængige revisors påtegning. Selskabsoplysninger. Bodilsen Holding A/S Arsrapport for 2006 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåteg ning Den uafhængige revisors påtegning Selskabsoplysninger Hoved- og nøgletal Ledelsesberetning Koncernregnskab 1. januar

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP Alternative Investments K/S. Cvr. nr. 32 29 98 06. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP Alternative Investments K/S. Cvr. nr. 32 29 98 06. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP Alternative Investments K/S Cvr. nr. 32 29 98 06 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. 4. februar 2015 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Regnskab for Carlsberg-gruppen

Regnskab for Carlsberg-gruppen Carlsberg Årsrapport 2006 / Carlsberg-gruppen 57 Regnskab for Carlsberg-gruppen Resultatopgørelse Opgørelse over årets indregnede indtægter og omkostninger Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse

Læs mere

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk TMK A/S CVR-nr. 75924712 Årsrapport Godkendt på selskabets

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR Nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2008 (9. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg Dansk Supermarked A/S Højbjerg Årsrapport for 2012 CVR-nr. 35 95 47 16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning

Læs mere

Nordjyske Jernbaner A/S CVR-nr. 29 81 89 83

Nordjyske Jernbaner A/S CVR-nr. 29 81 89 83 CVR-nr. 29 81 89 83 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2003. Fotos: MIC, Søren Wesseltoft, BP Solar, Nokia, Bendix, TeknoGrafik og SunPower. POWER WIRELESS AUTOMOTIVE DETECTOR INFRARED MEMS

ÅRSRAPPORT 2003. Fotos: MIC, Søren Wesseltoft, BP Solar, Nokia, Bendix, TeknoGrafik og SunPower. POWER WIRELESS AUTOMOTIVE DETECTOR INFRARED MEMS ÅRSRAPPORT 2003 P U R E S I L I C O N ÅRSRAPPORT 2003 Fotos: MIC, Søren Wesseltoft, BP Solar, Nokia, Bendix, TeknoGrafik og SunPower. POWER WIRELESS AUTOMOTIVE DETECTOR INFRARED MEMS P U R E S I L I C

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2013

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR.

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR. jem & fix A Skomagerve 7100 Vejle 10360641 JEM & FIX A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015 Peter Lambert CVR-NR.

Læs mere