Balancen. Balanceskemaer opstillingsskemaer - kontoform - beretningsform

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Balancen. Balanceskemaer 19-09-2002 1. 2 opstillingsskemaer - kontoform - beretningsform"

Transkript

1 Balancen 2 opstillingsskemaer - kontoform - beretningsform Kun mindre forskelle mellem de to skemaer, bl.a. - kontoform, kort- og langfristet gæld i samme hovedpost (skal dog spec. kort - lang enten i skemaet eller i en note) - beretningsform, opstilling efter arbejdskapital Klasse B, C og D har samme skemaer - Klasse A skal blot vise relevante hoved- og romertalsposter fra skemaerne Balanceskemaer Balance i kontoform bilag 2 skema 1, principopstilling Aktiver Passiver Anlægsaktiver Egenkapital Omsætningsaktiver Hensatte forpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Aktiver i alt Passiver i alt Balanceskemaer Balance i beretningsform bilag 2 skema 2, principopstilling Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Kortfristede gældsforpligtelser Omsætningsaktiver med fradrag af kortfristede gældsforpligtelser Aktiver i alt med fradrag af kortfristede gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Hensatte forpligtelser Egenkapital

2 Balanceskemaer Hoved- og Romertalsposter i balancen: Anlægsaktiver: I Immaterielle II Materielle III Finansielle Omsætningsaktiver: I Varebeholdninger II Tilgodehavender III Værdipapirer og kapitalandele IV Likvide beholdninger Egenkapital: I Virks.kapital II Overkurs v. emission III Reserver og opskrivn. IV Andre reserver V Overført oversk./undersk. Hensatte forpligtelser Gældsforpligtelser Anlægs- ctr. oms.aktiver Def i bilag 1C: Anlægsaktiver: aktiver, der er bestemt til vedvarende eje eller brug. Omsætningsaktiver = øvrige Virksomhedens hensigt med at besidde eller eje er afgørende Ikke aktivets art Ikke værdien af aktivet Ikke aktivets karakter af langfristet/kortfristet Ændres hensigten hen ad vejen, må en omplacering finde sted Anlægs- ctr. oms.aktiver IAS 1 definerer omsætningsaktiver (og har anlægsaktiver som residual). Def. er næsten overtaget i RV1 afs. 104: a) forventes realiseret eller besiddes med henblik på videresalg eller forbrug i virks. sædvanlige driftscyklus b) primært besiddes med henblik på handel og ikke vedvarende eje eller eller brug, og forventes realiseret inden for en overskuelig fremtid, eller c) består af likvide midler, som ikke er underlagt begrænsninger med hensyn til anvendelse en overskuelig fremtid er i IAS1 formuleret konkret som 12 mdr. fra balancedagen => I forordet til udkastet til RV1 tilkendegiver FSR at virks. kan vælge at fortolke den danske tekst som 12 mdr. => sammenfald Driftscyklus: tiden mellem ansk. af mat. og disses realis. i likvider e.lign

3 Anlægs- ctr. oms.aktiver ÅRL 26.1 Virksomheden skal oplyse hvilke tilgodehavender under omsætningsaktiver som er langfristede, dvs. forfalder > 1 år fra balancedagen (tydeligt signal om at IASBs 12 mdrs. kriterie ikke bruges) Muligheder: I selve balancen for hver arabertalspost eller I noterne Immaterielle ctr. materielle Ikke def. i ÅRL eller RV - men IAS38 definerer immaterielle: Karakteristika ved immaterielt aktiv: Identificerbart ikke-monetært uden fysisk substans til brug i virksomheden Kort ctr. Lang gæld ÅRL 26.3: Kortfristede forpligtelser: forfald indenfor 1 år fra bal.dagen Langfristede forpligtelser: andre forpligtelser Mulighed for, men ikke pligt til at vise kort/lang gæld i selve balancen. Sker det ikke i balancen skal opdelingen vises i en note Fortæller noget om virksomhedens likviditet

4 Sondringer på aktiv og passivsiden ÅRL har ikke symmetri mellem sondringerne på aktivog passivsiden: aktivsiden hensigt er afgørende for klassifikationen i oms./anl.akt. Passivsiden: tidshorisonten er afgørende for klassifikationen i kort/lang gæld Betydning: den der gerne vil bruge arb.kapitalen (oms.akt.- kort gæld) til likviditetsbedømmelse Hensatte forpl. ctr. alm forpl. Hensatte forpligtelser - def. to gange: i bilag 1C + i 47: forpligtelser, der er uvisse mht. størrelse eller forfaldstid, og som vedrører regnskabsåret eller tidligere regnskabsår Når forpligtelsen bliver sikker (fordi kreditors navn, fordringens nøjagtige størrelse eller dens forfaldstidspunkt bliver kendt) overgår den hensatte forpligtelse i princippet til alm. forpl. I 47 er nævnt: udskudt skat, garantiforpligtelser og pensioner til direktører. Heraf er der særskilte arabertalsposter i balanceskemaet til udskudt skat og pensioner. Balanceskemaer ÅRL 23.2: Posterne skal anføres særskilt og i den rækkefølge som er angivet i skemaerne. Poster, der er betegnet med arabertal, kan opdeles. Nye arabertalsposter kan tilføjes, hvis deres indhold ikke er dækket af en eksisterende post ÅRL 23.3: Arabertalsposterne kan sammendrages, hvis sammendragningen fremmer overskueligheden ÅRL 23.4: Opstilling og benævnelse af arabertalsposter skal tilpasses når virksomhedens særlige karakter gør det påkrævet Dvs. KUN fleksibilitet på arabertalsniveau

5 Balanceskemaer Problem: ingen linie i balancen til minoritetsinteresser - hvad gør vi? Min. er ikke en del af koncernens EK iht. (modific.) moderselskabsopfattelse => ej tilføje arabertalspost her Den er heller ikke en forpligtelse - den vedrører ejerne => ej arabertalspost under forpligtelser Løsning: ÅRL 118.4: tilføje særskilt hovedpost mellem EK og forpligtelser Modregning i balancen Må som udgangspunkt ikke finde sted i regnskabet jfr. bruttoprincippet under de grundlæggende forudsætninger i 13.1 U1: ( 26.2): Modtagne forudbetalinger fra kunder kan modregnes indenfor aktivposterne varebeholdninger og igangværende arbejder hvis det sker synligt ( åben modr. ) U2: Porteføljer af nogenlunde ensartede aktiver, som hver for sig ikke har en væsentlig værdi: vurdér porteføljerne som en helhed - betyder at modregning kan forekomme (jfr. kommentarerne til lovforslagets 13) Balancens Indhold Balancen = en specifikation af virksomhedens ressourcer og krav på disse ressourcer ÅRL 25: Balancen består af indregnede aktiver, indregnede forpligtelser, herunder hensatte forpligtelser, og egenkapitalen der udgør forskellen mellem aktiverne og forpligtelserne Dvs. posterne i balancen skal: Opfylde definitionerne på aktiver og forpligtelser Opfylde indregningskriterierne Ikke være stoppet på grund af særbestemmelser i loven - f.eks. forbud mod at aktivere internt oparbejdet goodwill i

6 Balancens Indhold Aktiver: Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder, og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden Frasorterer f.eks. aktiveret kurstab ved låneoptagelse Manglende kontrol over øk. fordele frasorterer f.eks. udgifter til træning af medarbejdere Inkluderer f.eks. finansielt leasede aktiver Balancens Indhold Forpligtelser: Eksisterende pligter for virksomheden opstået som resultat af tidligere begivenheder, og hvis indfrielse forventes at medføre afståelse af fremtidige økonomiske fordele Frasorterer f.eks. gevinst fra sikringsinstrumenter som venter på at det sikrede skal finde sted. Desuden frasorteres foreslået udbytte jfr. ÅRL 31 - men 48 giver alligevel lov til at tage det med som en forpligtelse Inkluderer f.eks. leasingforpligtelsen knyttet til fin.leasede akt. Indregningskriterier ÅRL 33: Et aktiv skal indregnes i balancen, når det er: sandsynligt, at fremtidige øk. fordele vil tilflyde virks. og aktivets værdi kan måles pålideligt. (tilsvarende gælder for forpligtelser i stk. 2) I kommentarerne til lovforslaget: Formålet er at forhindre indregning af aktiver og forpligtelser, som hviler på et for spinkelt grundlag. De aktiver der frasorteres, vil ofte være videnaktiver..og f.eks. unikke varemærker

7 Indregningskriterier Fra RV 17 om hensatte forpligtelser: Ved sandsynligt forstås, at sandsynligheden for, at en begivenhed indtræder, er større end sandsynligheden for, at den ikke indtræffer. Dvs. >50% sandsynlighed (more-likely-than-not) Pålideligt betyder ikke 100% verificerbar. Regnskabsmæs. skøn er et væs. element ved målingen af regnskabets poster. I meget sjældne tilfælde kan virks. ikke foretage en pålidelig måling. I dette tilfælde foreligger der et akt. eller en forpl. som ikke kan indregnes (eks. en retssag som forventes vundet/tabt) Indregningskriterier Indregningskriterierne indebærer at følgende normalt skal indregnes som aktiver: Alle erhvervede aktiver H: Internt fremstillede anlægs- og omsætningsaktiver. U: Visse internt oparbejdede immaterielle anlægsaktiver Undtagelsen skyldes ofte problemer med pålidelig måling - f.eks. værdien af et varemærke. Det kan dog også skyldes specifikke forbud i loven bl.a. for ikke at bryde med Eu s 4. Direktiv = 33.1 sidste punktum. Immaterielle anlægsaktiver Specifikation i ÅRL s skema for balancen: Færdiggjorte udviklingsprojekter, herunder koncessioner, patenter, varemærker og lignende rettigheder, der stammer fra udviklingsprojekter Erhvervede koncessioner, patenter, licenser, varemærker samt lignende rettigheder Goodwill Udviklingsprojekter under udførelse og forudbetalinger for immaterielle anlægsaktiver

8 Immaterielle anlægsaktiver Krav om aktivering af visse egenfremstillede immaterielle anlægsaktiver, men først fra klasse C: 83: Virksomheden skal indregne udviklingsprojekter, der tilsigter at udvikle et bestemt produkt eller en bestemt proces, som virksomheden har til hensigt at fremstille hhv. benytte i produktionen. Herunder hører patenter, koncessioner og andre immaterielle aktiver som følger af et udviklingsprojekt. Immaterielle anlægsaktiver Der skelnes mellem udviklingsprojekter og forskningsprojekter i RV7 (og IAS38): Forskning omfatter grundlæggende undersøgelser iværksat af en virksomhed for at opnå ny videnskabelig eller teknisk viden og indsigt Udvikling omfatter anvendelse af forskningsresultater eller anden viden til fremstilling af nye eller væsentligt forbedrede produkter eller processer forud for påbegyndelsen af erhvervsmæssig udnyttelse Udviklingsprojekter RV 7: Følgende bet. skal alle være opfyldte for at en virks. kan/skal aktivere afholdte omkostninger som udviklingsprojekt: Produktet el. processen er klart defineret, og de omk., som kan henføres til produktet eller processen, kan identificeres særskilt Prod. el. processens tekniske udnyttelsesmuligheder er påvist Virks. ledelse har tilkendegivet sin hensigt om at fremstille og markedsføre produktet eller benytte processen Der er en tydelig indikation af eksistensen af enten et pot. Fremtidigt marked for prod., eller af processens udnyttelsesmuligheder i virksomheden Der eksisterer el. kan forventes at blive tilvejebragt tilstrækkel. Ressourcer til såvel at fuldføre udv.arb. Som til at markedsføre eller udnytte processen

9 Hvis ikke aktivere Hvis en udgift ikke kan aktiveres som immaterielt aktiv skal den i resultatopgørelsen Iht. IAS38 59 kan en sådan omkostning ikke senere blive aktiveret som et immaterielt aktiv dvs. forskningsudgifter kan ikke senere tilbageføres og blive aktiveret, når projektet er nået så langt frem, at det kan aktiveres som et udviklingsprojekt - omk. der er væk er væk Internt oparbejdede Immaterielle aktiver ÅRL 33.1, 2. Punktum: Virksomheden kan undlade at indregne udviklingsprojekter og internt oparbejdede immaterielle rettigheder såsom patenter, koncessioner, varemærker og lignende rettigheder. (selvom de egentlig opfylder def. og indregningskriterier) Betyder modsætningsvist at disse aktiver godt kan aktiveres Varemærker? NB: kun rettigheder er nævnt - man vil have et mindstemål af omsætningsbeskyttelse Internt oparbejdede Immaterielle aktiver ÅRL 33.1, sidste punktum: Virksomheden kan ikke indregne andre internt oparbejdede immaterielle aktiver Eks. internt oparbejdet goodwill, omkostninger til oplæring og videreuddannelse af personale, reklameindsats, værdi af kundekartotek osv

10 Måling af immat.aktiver Kostpris = det beløb, der er ydet som vederlag for aktivet, uanset dette er anskaffet fra en ekstern part eller internt fremstillet. Erhvervede: inklusive omkostninger foranlediget af anskaf. Internt fremstillede immaterielle: klasse C skal medregne IPO klasse B kan nøjes med direkte henførbare omk. For både B, C og D er det frivilligt om renter af kapital der er lånt til at finansiere fremstillingen indregnes i kostprisen Måling af immat.aktiver 43: Immaterielle anlægsaktiver skal afskrives systematisk over deres brugstid - dog max. 20 år. Længere tid kræver henvisning til retvis.billede i 11.3 ÅRL kræver ikke en bestemt afskrivningsmetode IAS38 kræver valg af en metode som afspejler mønsteret i forbruget af de fordele som aktivet giver. Kan dette ikke fastslås skal virksomhederne bruge lineære afskrivninger IAS38 kræver som hovedregel at scrapværdien sættes til 0. Måling af immat.aktiver 41.1: Forbud mod opskrivning af immaterielle da dette er anset for at være direktivstridigt IAS38 tillader dette som allowed alternative hvis der er et aktivt marked for det pågældende immaterielle aktiv - i så fald skal opskrivningen direkte på opskrivningshenl. under EK I lovbemærkningerne forudses dog et gennembrud for dagsværdibaseret værdiansættelse/opskrivning via 11, stk. 3, (dvs. via kravet om fravigelse af detailregler, hvor disse er ikke-retvisende) med markeds-tranparens

11 Måling af immat.aktiver 42: Nedskrivningspligt til lavere genindvindingsværdi - evt. i cash generating unit jfr Genindvindingsværdi: Den højeste værdi af kapitalværdien og salgsværdien fratrukket forventede omkostninger ved et salg Kapital værdien: den tilbagedisk. værdi af de fremtidige nettoindbetalinger, som aktivet på balancedagen forventes at indbringe ved fortsat benyttelse i den nuværende funktion. Specifikt om goodwill Goodwill, som opstår såvel ved erhvervelse af aktiviteter (aktivitetsgoodwill) som ved erhvervelse af dattervirksomhed (koncerngoodwill) skal aktiveres = tidligere mulighed for straksnedskrivning over EK af koncerngoodwill ikke længere tilladt Alm. regler om afskrivning gælder => kombinationen af højere balancesummer og lavere res. i form af højere afskrivninger påvirker rentabilitetsnøgletallene i virksomheden negativt i forhold til tidligere Overgangsregel ÅRL 166.2: ændring af metoderne for indregning af immaterielle aktiver i form af goodwill internt oparbejdede rettigheder og udviklingsprojekter kan ske således at alene forhold, der indtræffer fra og med regnskabsåret der starter 1/1 2002, indregnes efter de nye regler øøøhhh hvad med de øvrige anskaffede immaterial rettigheder, som ofte tidligere blev straksafskrevet over resultatopgørelsen?

12 Immaterielle anlægsaktiver er omfattet af kravet om anlægsnote for samtlige anlægsaktiver bortset fra fin.aktiver jfr. ÅRL 57 (klasse B) og inklusive fin.aktiver jfr. ÅRL 89 (klasse C) Kostpris ultimo sidste år + Tilgang i året løb. inkl. forbedringer - Afgang i årets løb (til kostpris) +/- Overførsler i årets løb til andre poster + Opskrivninger ultimo sidste år + Årets opskrivninger - Årets tilbageførsler af tidligere års opskrivninger - Ned- og afskrivninger ultimo sidste år - Årets nedskrivninger - Årets afskrivninger + Årets ned- og afskrivninger på afgang + Årets tilbageførsler af tidligere års nedskrivninger + Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afgang i året Bogført værdi

Udarbejdelse af halvårsrapport. Koncernregnskab samt regnskab for fusion m.v. Pligt til at aflægge koncernregnskab Koncernregnskabets indhold

Udarbejdelse af halvårsrapport. Koncernregnskab samt regnskab for fusion m.v. Pligt til at aflægge koncernregnskab Koncernregnskabets indhold Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) LBK nr 196 af 23/03/2004 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Afsnit I Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) 1) Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) LBK nr 196 af 23/03/2004 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis

God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis UDKAST af 8. januar 2009 God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis Indhold 1. Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Målgruppe... 6 1.3 Strukturering...

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven i høring

Ændring af årsregnskabsloven i høring November 2014 Ændring af årsregnskabsloven i høring Erhvervsstyrelsen har den 7. november 2014 udsendt et høringsudkast om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som er mange, implementeres

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 1) I medfør af 196 og 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx fastsættes:

Læs mere

Bemærkninger til bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Bemærkninger til bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Bemærkninger til bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Kapitel 1 De omfattede virksomheder og rapporter De omfattede virksomheder Ad 1. Bestemmelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber U D K A S T Formateret: Højre: 1,75 cm Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. 1) I medfør af 188, stk. 3, 192, 196, 341, stk. 4, og 373, stk. 4, i lov

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 28. marts 2014. Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 28. marts 2014. Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Lovtidende A 2014 Udgivet den 28. marts 2014 26. marts 2014. Nr. 281. Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. 1) I medfør af 188, stk. 3, 192, 196, stk.

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse B Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord Denne årsrapportmodel

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Formålet Å R S R A P P O R T

Indholdsfortegnelse. Formålet Å R S R A P P O R T Indholdsfortegnelse Formålet...1 Grundlæggende principper...2 Årsrapportens opbygning...3 Byggeklodsmodel...4 Virksomheder i klasse A...5 Virksomheder i klasse B...6 Virksomheder i klasse C og D...7 Målinger...8

Læs mere

God regnskabspraksis. i DLBR

God regnskabspraksis. i DLBR God regnskabspraksis i DLBR God regnskabspraksis i DLBR Forfatter: Faglig redaktion: Jens Faurholt Olesen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Carsten Hansen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Martin Elkjær,

Læs mere

Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17

Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 April 2002 Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 Indhold 1. Formålet med de nye leasingregler..................................8

Læs mere

IAS PLUS. Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IAS

IAS PLUS. Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IAS IAS PLUS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IAS August 2002 Regnskab Our mission: To help our clients and our people excel Denne publikation er en af mange publikationer, som er udarbejdet

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse C

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse C Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse C Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord

Læs mere

8 INDREGNING OG MÅLING AF MATERIELLE OG EVENTUELLE IMMATERIELLE AKTIVER

8 INDREGNING OG MÅLING AF MATERIELLE OG EVENTUELLE IMMATERIELLE AKTIVER Budget- og regnskabssystem Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 8 INDREGNING OG MÅLING AF MATERIELLE OG EVENTUELLE IMMATERIELLE AKTIVER Indhold Side 8.1 Generelle regler for registrering

Læs mere

Den nye årsregnskabslov

Den nye årsregnskabslov vedrørende Den nye årsregnskabslov - nyheder og væsentlige ændringer Forord Folketinget har vedtaget den nye årsregnskabslov. Ændringerne i forhold til det oprindeligt fremsatte lovforslag var få og relativt

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

Dansk Fjernvarme håber, at vejledningen kan være et nyttigt værktøj for fjernvarmeværkerne i arbejdet med de økonomiske data og systemer.

Dansk Fjernvarme håber, at vejledningen kan være et nyttigt værktøj for fjernvarmeværkerne i arbejdet med de økonomiske data og systemer. FORORD Dansk Fjernvarme udgiver hermed den funktionsopdelte som en vejledning. Formålet med vejledningen er at anvise en metode for standardgruppering af regnskabsposter efter funktionsopdelte principper

Læs mere

Besluttet af Posten Nordens bestyrelse den 11. november 2009

Besluttet af Posten Nordens bestyrelse den 11. november 2009 Besluttet af Posten Nordens bestyrelse den 11. november 2009 Note 1 Anvendt regnskabspraksis Overensstemmelse med gældende lov og regler Koncernregnskabet er aflagt i overensstemmelse med de internationale

Læs mere

Årsnyt 2013. Vi giver overblikket. November 2013

Årsnyt 2013. Vi giver overblikket. November 2013 Årsnyt 2013 Vi giver overblikket November 2013 2012 PricewaterhouseCoopers. Denne artikel indeholder alene generel oplysning og kan ikke anses at have karakter af rådgivning. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Nyheder inden for regnskab

Nyheder inden for regnskab Nyheder inden for regnskab Nr. 10 december 2008 Indhold IASB IFRS 1, Førstegangsaflæggelse efter IFRS er kommet i ny gennemskrevet version, dog ingen indholdsmæssige ændringer IFRIC 17, Fortolkningsbidrag

Læs mere

L 320/270 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008

L 320/270 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 L 320/270 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 IAS 39 Finansielle instrumenter: Indregning og måling FORMÅL 1. Formålet med denne standard er at fastlægge principperne for indregning og måling af

Læs mere

Hovedopgave på Regnskabs- og Økonomistyringsstudiet. Materielle anlægsaktiver

Hovedopgave på Regnskabs- og Økonomistyringsstudiet. Materielle anlægsaktiver Hovedopgave på Regnskabs- og Økonomistyringsstudiet. Materielle anlægsaktiver Afleveret den: 7. december 2011 Vejleder/eksaminator: Jens Marcus-Møller Udarbejdet af: Anja Madsen Jonas Thielsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B ÅRSRAPPORT 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B Årsrapport 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 1. OKTOBER 2012-30. SEPTEMBER 2013 CVR.NR. 1023 8889. we materialize ideas

ÅRSRAPPORT 2012/13 1. OKTOBER 2012-30. SEPTEMBER 2013 CVR.NR. 1023 8889. we materialize ideas ÅRSRAPPORT 2012/13 1. OKTOBER 2012-30. SEPTEMBER 2013 CVR.NR. 1023 8889 we materialize ideas SELSKABSINFORMATION Navn Stensdal Group A/S Adresse Rentemestervej 14 DK-2400 København NV. Telefon (+45) 33

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 20. december 2002 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2002/1562-18 Fil-navn: orientering.december.2002 ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM

Læs mere

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Regnskab IFRS. Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

Regnskab IFRS. Introduktion til de internationale regnskabsstandarder Regnskab IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS?? Our mission: To help our clients and our people excel 2 Forord Den 5. juni 2002 vedtog EU's Ministerråd den forordning, der kræver,

Læs mere