Screeningsafgørelse ikke VVM-pligt - Bassinudvidelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Screeningsafgørelse ikke VVM-pligt - Bassinudvidelse"

Transkript

1 Billund Vand A/S Grindsted Landevej Grindsted Dato: Screeningsafgørelse ikke VVM-pligt - Bassinudvidelse bag Hotel Legoland 1.0 Introduktion Billund Vand har med den 17. januar 2018 fra NIRAS fremsendt ansøgning til Billund Kommune om afgørelse vedrørende VVM-pligt. Baggrund for ansøgningen er ønsket om at realisere et projekt om forbedring af et regnvandsbassin bag Hotel Legoland (bilag 1). Teknik og Miljø Natur og Miljø Jorden Rundt Grindsted Tlf Sagsnr.: 17/19245 Sagsbehandler: Jan Hansen Tlf Billund Kommune har vurderet, at projektet er omfattet af miljøvurderingsloven 1, bilag 2, pkt. 10 b) + g). Kommunen skal i henhold til 21 træffe afgørelse om hvorvidt projektet er omfattet af VVM-pligt. 2.0 Afgørelse På grundlag af oplysningerne i den modtagne anmeldelse har Billund Kommune vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVMpligtigt. Afgørelsen er truffet i medfør af miljøvurderingslovens Begrundelse for afgørelsen De vurderinger som liger til grund for kommunens afgørelse er foretaget på baggrund af det anmeldte projekt og ved anvendelse af de kriterier, der fremgår af miljøvurderingslovens bilag 6. 1 BEK nr. 448 af 10/05/2017: Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) Side 1/6

2 3.1 Projektets beliggenhed, karakteristika og naturforhold Beliggenhed Regnvandsbassinet er beliggende på matriklerne 4df, Billund By, Grene og er ejet af Billund Kommune. Matriklerne er tilknyttet adressen Skovparken 218C, 7190 Billund. Bassinet er registreret som beskyttet sø i henhold til Naturbeskyttelseslovens 3 og bassinet er beliggende i en beskyttet eng og overdrev. Området er beliggende i byzone og der er meddelt en lokalplan før 1992 til turist formål mm. Lokalplan nr. 60 for eksisterende turist- og parkområde. I naturbeskyttelsesloven er der en undtagelsesbestemmelse i forhold til eng- og overdrevsarealer som er beliggende på arealer der er lokalplanlagt før Billund Kommune har derfor vurderet, at der ikke skal meddeles en dispensation i forhold til engarealet. Søer der er større end 1000 kvadratmeter blev beskyttet af naturfredningsloven i I Kommuneplanen er området udlagt som naturområde og økologiske forbindelser. Det er Billund Kommunes vurdering, at projektet under de givne vilkår i Billund Kommunes afgørelse om dispensation til oprensning, ikke strider mod kommuneplanens intentioner for området Karakteristika Bassinet udleder i dag tag- og overfladevand til recipienten Billund Bæk. Projektet har til formål at reducere udledningsmængden til recipienten. Det er oplyst, at arealet af bassinets permanente vandspejl i dag er ca m 2. Arealet af det permanente vandspejl ændres ikke med nærværende projekt. Billund Kommune har givet dispensation oprensning af dunhammer, hvilket medfører forøgelse af det frie vandspejl med 140 m 2. Billund Lufthavn A/S har ikke bemærkninger til at forøge arealet af det frie vandspejl i relation til bird strikes. Forøgelse af bassinvolumen sker primært ved etablering af plateauer, som kommer i brug når vandspejlet hæves 10 cm over permanent vandspejl. Bassinets permanente vanddybde ændres ikke, men forudsættes til ca. 1,5 m. Den maksimale vanddybde inklusive stuvningsvolumen bliver ca. 2,4 m. Det maksimale vandspejl vil med en gentagelsesperiode på 2 år udgøre m 2, svarende til en forøgelse af arealet på godt ca. 100% i forhold til det permanente vandspejl. Tømningstiden efter ophør af regnhændelse vil være 8,5 timer med en udledning på 80 l/s. Herefter vil bassinets vandspejl igen være reduceret til permanent niveau. Side 2/6

3 3.1.3 Naturforhold Beskyttede og truede arter Bilag 4 arter Billund Kommune, at projektet ikke forringer levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV. Endvidere vurderes, at det ikke er sandsynligt at projektet vil kunne beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter optaget i habitatdirektivets bilag IV eller ødelægge plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV. Der skal derfor ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af det ansøgtes virkninger på konkrete bilag IV-arter, jf. bestemmelserne herom i habitatbekendtgørelsen. Rødlistearter En række dyr og planter, der er optaget på den danske Rødliste, vil kunne forekomme i nærområdet. Den væsentligste årsag til at arter er så pressede, at de optages på Rødlisten er, at deres levesteder er i tilbagegang eller helt er forsvundet. Arterne optræder ofte i små isolerede bestande og bliver desuden presset af klimaændringer og kvælstof deposition mm. Ved siden af søen yngler der okkergul pletvinge, ligeledes er der på engarealet ved skulpturstien fundet dukatsommerfugl samt grøn køllesværmer. I nærområdet er der desuden fundet markperlemorsommerfugl og registeret glat skarnbasse. I Billund Anlæg er der fundet grøn kobbervandnymfe som ikke er rødliste vurderet. Det vurderes at projektet med de gældende vilkår i 3-dispensationen ikke vil forringe levestederne for de rødlistede dyre- og plantearter Beskyttede områder Fredninger: Der er ca. 1 km i fugleflugtslinje til det nærmeste fredede område, som er en arealfredning omkring en gravhøj på hjørnet af Ole Kirks Vej og Lærkevej i Billund by. Det vurderes at det fredede areal ikke vil påvirkes af projektet. 3: Billund Kommune har udpeget bassinet som beskyttet sø i henhold til Naturbeskyttelseslovens 3. Bassinet er beliggende i naturtyper som er udpeget som beskyttet eng og beskyttet overdrev. Den har kommunen truffet afgørelse om at give dispensation til oprensning af søen og ændring af brinkerne, herunder oprensning af ca. 140 m 2 dunhammer. Side 3/6

4 Natura 2000: Der ligger ikke Natura 2000-områder i umiddelbar nærhed af projektområdet. Nærmeste Natura 2000 område er Hedeområder ved Store Råbjerg beliggende ca. 4 km fra det ansøgte projektområde. Billund Kommune har vurderet, at det ikke er sandsynligt at projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil kunne påvirke Natura-2000 områder væsentligt og at projektet ikke vil kunne beskadige eller ødelægge yngleeller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter optaget i habitatdirektivets bilag IV eller ødelægge plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV Der skal derfor ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af det ansøgtes virkninger på Natura-2000 områder, jf. bestemmelserne herom. 3.2 Samlet vurdering På ovennævnte baggrund vurderer Billund Kommune at projektet ikke vil medføre væsentlige negative miljøpåvirkninger. 4.0 Høring Kommunen har vurderet, at der ikke er andre myndigheder, der vil blive berørt direkte af afgørelsen, hvorfor der ikke er foretaget høring i henhold til miljøvurderingslovens 35, stk. 1, nr.1. Et udkast til afgørelse har i henhold til forvaltningslovens 2 19 været forelagt Billund Lufthavn A/S og Billund Vand A/S til kommentering. Med s af den 7. marts og den 18. marts 2018 er modtaget meddelelser om, at Billund Lufthavn A/S og Billund Vand A/S (NIRAS A/S) ikke har bemærkninger til udkastet. 5.0 Klagevejledning Alle med en retlig interesse i sagens udfald kan klage over afgørelsen. En klage skal tilgå Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal være indgivet senest den inden rådhusets lukketid. Klagen skal indgives til Klageportalen, som du finder via et link på Klageportalen ligger på og Klagen sendes gennem Klageportalen først til den myndighed der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden på Klageportalen. 2 BEK433:2014: Bekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 Side 4/6

5 Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i den sag, du ønsker at klage over. Myndigheden videresender herefter din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet eller Planklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder, eller - hvis sagen påklages - inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger. 6.0 Offentliggørelse Afgørelsen vil blive offentliggjort på Billund Kommunes hjemmeside den Kopi af afgørelsen er sendt til: Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Billund Lufthavn A/S, Danmarks Naturfredningsforening, NIRAS, Bilag: 1. Kort med angivelse af bassinets beliggenhed Venlig hilsen Jan Hansen Miljøsagsbehandler, Billund Kommune Side 5/6

6 Bilag 1 - Beliggenhed Side 6/6

Ikke VVM-pligt for udvidelse af Legoland ApS på Nordmarksvej 9, 7190 Billund

Ikke VVM-pligt for udvidelse af Legoland ApS på Nordmarksvej 9, 7190 Billund Legoland ApS Højmarkvej 20 7190 Billund Att.: Jesper Gadebjerg Dato: 17.09. 2018 Ikke VVM-pligt for udvidelse af Legoland ApS på Nordmarksvej 9, 7190 Billund Legoland ApS har den 9. juli 2018 fremsendt

Læs mere

Afgørelse om ikke VVM-pligt for udvidelse af eksisterende virksomhed på Kornmarken 33-35, 7190 Billund

Afgørelse om ikke VVM-pligt for udvidelse af eksisterende virksomhed på Kornmarken 33-35, 7190 Billund LEGO System A/S Kornmarken 33 7190 Billund Dato: 22.02.2018 Afgørelse om ikke VVM-pligt for udvidelse af eksisterende virksomhed på Kornmarken 33-35, 7190 Billund Rambøll har på vegne af LEGO System A/S

Læs mere

Udledningstilladelse - afledning af tag- og overfladevand fra regnvandsbassin til Billund Bæk

Udledningstilladelse - afledning af tag- og overfladevand fra regnvandsbassin til Billund Bæk Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Dato: 21.3. 2018 Udledningstilladelse - afledning af tag- og overfladevand fra regnvandsbassin til Billund Bæk NIRAS A/S har på vegne af Billund Vand

Læs mere

Ikke VVM-pligt for udvidelse af eksisterende virksomhed på Heimdalsvej 19, 7200 Grindsted

Ikke VVM-pligt for udvidelse af eksisterende virksomhed på Heimdalsvej 19, 7200 Grindsted A/S Østbirk Bygningsindustri Ryvej 21 8752 Østbirk Dato: 12.03. 2018 Ikke VVM-pligt for udvidelse af eksisterende virksomhed på Heimdalsvej 19, 7200 Grindsted A/S Østbirk Bygningsindustri har den 20. september

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt Stilbjergvej 1A, 7190 Billund

Afgørelse om ikke-vvm-pligt Stilbjergvej 1A, 7190 Billund ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1A 7190 Billund Dato: 30.05.2018 Afgørelse om ikke-vvm-pligt Stilbjergvej 1A, 7190 Billund KT erhvervsbyg A/S har på vegne af ScrapTrans A/S den 9. april 2018 indsendt ansøgning

Læs mere

Dispensation fra skovbyggelinje til garage Dato:

Dispensation fra skovbyggelinje til garage Dato: Dispensation fra skovbyggelinje til garage Dato: 03-04-2018 Du har søgt om dispensation fra skovbyggelinje/byggetilladelse til en tilbygning på garage på Højene 5, 7250 Hejnsvig, matr. nr. 12 AY, HEJNSVIG

Læs mere

Screeningsafgørelse ikke VVM-pligt Grindsted Renseanlæg Billund Vand A/S

Screeningsafgørelse ikke VVM-pligt Grindsted Renseanlæg Billund Vand A/S Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Screeningsafgørelse ikke VVM-pligt Grindsted Renseanlæg Billund Vand A/S 1.0 Introduktion Billund Vand A/S har med brev af den 27.3. 2017 fremsendt

Læs mere

Anpartsselskabet af G.A. Centervej Billund

Anpartsselskabet af G.A. Centervej Billund Anpartsselskabet af 19. 9. 2006 G.A. Centervej 4 7190 Billund Dato: 16. november 2018 Ikke VVM-pligt for etablering og drift af terminalbygning og hangar med tilhørende faciliteter på Billund Lufthavn

Læs mere

Ikke VVM-pligt for opbevaring af soyamelasse i gyllebeholder, Hellevej 4, Grindsted. Dato: 2. juli 2018

Ikke VVM-pligt for opbevaring af soyamelasse i gyllebeholder, Hellevej 4, Grindsted. Dato: 2. juli 2018 HedeDanmark a/s Sletvej 30 N 8310 Tranbjerg J Att. Christian Rydahl Ikke VVM-pligt for opbevaring af soyamelasse i gyllebeholder, Hellevej 4, Grindsted. Dato: 2. juli 2018 HedeDanmark har d. 3. januar

Læs mere

Billund Motocross Klub Elkjærhøjevej 3A 7190 Billund. Ikke VVM-pligt for udvidelse af Billund Motocross Bane

Billund Motocross Klub Elkjærhøjevej 3A 7190 Billund. Ikke VVM-pligt for udvidelse af Billund Motocross Bane Billund Motocross Klub Elkjærhøjevej 3A 7190 Billund Dato: 28. april 2017 Ikke VVM-pligt for udvidelse af Billund Motocross Bane Dansk Miljørådgivning A/S har på vegne af Billund Motocross Klub den 7.

Læs mere

Dispensation fra skovbyggelinje til spejderhytte og kanohus Dato:

Dispensation fra skovbyggelinje til spejderhytte og kanohus Dato: Dispensation fra skovbyggelinje til spejderhytte og kanohus Dato: 30-01-2018 Arkitekt har på vejne af ejer søgt om dispensation fra skovbyggelinje/byggetilladelse til opførsel af ny spejderhytte på 450

Læs mere

Det ansøgte ønskes anlagt inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen, som udløses af de beskyttede fortidsminder nr og nr

Det ansøgte ønskes anlagt inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen, som udløses af de beskyttede fortidsminder nr og nr Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til tilbygning af halvtag til maskinhus Du har søgt om fornyet tilladelse til, at anlægge tilbygning af halvtag til maskinhus på matr. nr. 4a, Klink By,

Læs mere

Dispensation fra skovbyggelinje til carport og garage Dato:

Dispensation fra skovbyggelinje til carport og garage Dato: Dispensation fra skovbyggelinje til carport og garage Dato: 11-07-2018 Du har søgt om dispensation fra skovbyggelinje/byggetilladelse til opførsel af carport og garage på 92 m 2 på Skovbrynet 5, 7260 Sønder

Læs mere

VVM-tilladelse for etablering af nyt regnvandsbassin i tilknytning til eksisterende regnvandsbassin syd for Kornmarken i Billund

VVM-tilladelse for etablering af nyt regnvandsbassin i tilknytning til eksisterende regnvandsbassin syd for Kornmarken i Billund Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted VVM-tilladelse for etablering af nyt regnvandsbassin i tilknytning til eksisterende regnvandsbassin syd for Kornmarken i Billund Dato: 11. oktober

Læs mere

Dispensation fra skovbyggelinje til opførsel af garage Dato:

Dispensation fra skovbyggelinje til opførsel af garage Dato: Dispensation fra skovbyggelinje til opførsel af garage Dato: 09-01-2018 Du har søgt om dispensation fra skovbyggelinje/byggetilladelse til opførsel af garage på 65 m 2 på Hovedgaden 59, 7260 Sønder Omme,

Læs mere

Dispensation fra skovbyggelinje til administrationsbygning på Kornmarken 25, 7190 Billund

Dispensation fra skovbyggelinje til administrationsbygning på Kornmarken 25, 7190 Billund Dispensation fra skovbyggelinje til administrationsbygning på Kornmarken 25, 7190 Billund Der er søgt om dispensation fra skovbyggelinje til ny kantine- og kontorbygning på Kornmarken 25, 7190 Billund,

Læs mere

Dato: Dispensation fra skovbyggelinje til ombygning og tilbygning af enfamiliehus

Dato: Dispensation fra skovbyggelinje til ombygning og tilbygning af enfamiliehus Dispensation fra skovbyggelinje til ombygning og tilbygning af enfamiliehus Du har søgt om dispensation fra skovbyggelinje/byggetilladelse til om- og tilbygning af enfamiliehus på Rankenbjergvej 11, 6623

Læs mere

Kirkbi a/s Koldingvej Billund. Ikke VVM-pligt for Adgangsvej til Parkeringshus på Højmarksvej, - ændret udkørsel til Nordmarksvej.

Kirkbi a/s Koldingvej Billund. Ikke VVM-pligt for Adgangsvej til Parkeringshus på Højmarksvej, - ændret udkørsel til Nordmarksvej. Kirkbi a/s Koldingvej 2 7190 Billund Ikke VVM-pligt for Adgangsvej til Parkeringshus på Højmarksvej, - ændret udkørsel til Nordmarksvej. Orbicon har på vegne af Kirkbi d. 31. august 2018 indsendt ansøgning

Læs mere

Bemærk, at dispensationen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Bemærk, at dispensationen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Dispensation fra skovbyggelinje til lagerhal Dato: 20-11-2018 Konsulent har på vegne af ejer søgt om byggetilladelse til tilbygning af lagerhal på Industrivangen 1, 7200 Grindsted, matr. nr. 2 BB, FILSKOV

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven 3 til afgræsning på hede og overdrev

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven 3 til afgræsning på hede og overdrev Dispensation fra naturbeskyttelsesloven 3 til afgræsning på hede og overdrev Dato: 13/09/2017 Du har søgt om tilladelse til afgræsning på matr. nr. 9ao, Donslund By, Hejnsvig. Matriklen er tilknyttet ejendommen

Læs mere

Ny dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen til Nybygning af fritliggende enfamiliehus med tilhørende værksted og carport

Ny dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen til Nybygning af fritliggende enfamiliehus med tilhørende værksted og carport Ny dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen til Nybygning af fritliggende enfamiliehus med tilhørende værksted og carport Arkitektfirmaet Kloden ApS har, på vegne af Kurt Hansen, søgt om tilladelse

Læs mere

Dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen til nybygning af fritliggende enfamiliehus med tilhørende værksted og carport

Dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen til nybygning af fritliggende enfamiliehus med tilhørende værksted og carport Dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen til nybygning af fritliggende enfamiliehus med tilhørende værksted og carport Arkitektfirmaet Kloden ApS har, på vegne af Kurt Hansen, søgt om tilladelse til,

Læs mere

Billund Lufthavn A/S Postboks Billund. Ikke VVM-pligt for etablering af en ny materielhal på Billund Lufthavn på Eksportvej 16, 7190 Billund

Billund Lufthavn A/S Postboks Billund. Ikke VVM-pligt for etablering af en ny materielhal på Billund Lufthavn på Eksportvej 16, 7190 Billund Billund Lufthavn A/S Postboks 10 7190 Billund Dato: 14. september 2015 Ikke VVM-pligt for etablering af en ny materielhal på Billund Lufthavn på Eksportvej 16, 7190 Billund Billund Lufthavn A/S har den

Læs mere

Ny dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen til nybygning af fritliggende enfamiliehus med tilhørende værksted og carport

Ny dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen til nybygning af fritliggende enfamiliehus med tilhørende værksted og carport Ny dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen til nybygning af fritliggende enfamiliehus med tilhørende værksted og carport Arkitektfirmaet Kloden ApS har på vegne af ejer søgt om tilladelse til at etablere

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje til at placere fem borde- og bænkesæt.

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje til at placere fem borde- og bænkesæt. Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje til at placere fem borde- og bænkesæt. Der er søgt om tilladelse til, at placere 5 borde- og bænkesæt på matr. 1co, Billund By, Grene. Matriklen er tilknyttet

Læs mere

Dispensation fra skovbyggelinje til etablering af enfamiliehus Dato:

Dispensation fra skovbyggelinje til etablering af enfamiliehus Dato: Dispensation fra skovbyggelinje til etablering af enfamiliehus Dato: 10-07-2017 Der er søgt om dispensation fra skovbyggelinje/byggetilladelse til etablering af enfamiliehus på Lærke Alle 3, 7260 Sønder

Læs mere

KIRKBI Invest A/S Koldingvej Billund. Billund Lufthavn A/S Postboks Billund

KIRKBI Invest A/S Koldingvej Billund. Billund Lufthavn A/S Postboks Billund KIRKBI Invest A/S Koldingvej 2 7190 Billund Billund Lufthavn A/S Postboks 10 7190 Billund Dato: 19.08 2016 Ikke VVM-pligt for etablering af en ny hangar for KIRKBI Invest A/S i tilknytning til Billund

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af integreret garage

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af integreret garage Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af integreret garage Du har søgt om tilladelse til, at etablerer en 65m 2 stor integreret garage på matr. 6a Kirkeby By, Sdr. Omme. Matriklen

Læs mere

Dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen til etablering af integreret garage

Dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen til etablering af integreret garage Dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen til etablering af integreret garage Du har er søgt om tilladelse til at opføre en integreret garage på Hovedgaden 59, 7260 Sønder Omme, matr. nr. 6a, Kirkeby

Læs mere

Lovliggørende dispensation fra skovbyggelinjen til haveskur

Lovliggørende dispensation fra skovbyggelinjen til haveskur Lovliggørende dispensation fra skovbyggelinjen til haveskur Der er søgt om tilladelse til, at lovliggøre et haveskur på matr. nr.7bø, Stenderup By, Ansager. Matriklen er tilknyttet ejendommen Nørrevej

Læs mere

Billund Kommune giver dig hermed dispensation til at opføre tilbygningen indenfor skovbyggelinjen. Placeringen fremgår af vedlagte kortbilag.

Billund Kommune giver dig hermed dispensation til at opføre tilbygningen indenfor skovbyggelinjen. Placeringen fremgår af vedlagte kortbilag. Dispensation fra skovbyggelinje til tilbygning Dato: 13-06-2019 Du har søgt om dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning på, matr. nr. 7 GA, STENDERUP BY, ANSAGER. Ejendommen er omfattet af Naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Skovrejsningen ønskes udført inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen, som udløses af det beskyttede fortidsminde nr. 256 rundhøj.

Skovrejsningen ønskes udført inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen, som udløses af det beskyttede fortidsminde nr. 256 rundhøj. Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til plantning af skov Du har søgt om tilladelse til, at rejse skov på matr. nr. 16a, Vorbasse By, Vorbasse. Matriklen er tilknyttet Hovborgvej 23, 6623 Vorbasse.

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til rydning Dato:

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til rydning Dato: Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til rydning Dato: 11.07.2018 Du har søgt om tilladelse til rydning på matr. nr. 13p, Stenderup By, Ansager. Matriklen er tilknyttet ejendommen beliggende på Lundgårdvej

Læs mere

Lovliggørende dispensation fra åbeskyttelseslinjen til udhus og overdækning

Lovliggørende dispensation fra åbeskyttelseslinjen til udhus og overdækning Lovliggørende dispensation fra åbeskyttelseslinjen til udhus og overdækning Der er søgt om tilladelse til, at lovliggøre et udhus og en overdækning på matr. nr. 14e, Stenderup By, Ansager. Matriklen er

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til tørveskrab på beskyttet hede

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til tørveskrab på beskyttet hede Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til tørveskrab på beskyttet hede Du har søgt om dispensation fra naturbeskyttelsesloven til tørveskrab på et beskyttet hedeområde beliggende på matrikel nr. 1a,

Læs mere

Dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen til skovrejsning Dato:

Dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen til skovrejsning Dato: Dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen til skovrejsning Dato: 10-08-2017 Der er søgt om tilladelse til skovrejsning på Fiskerivej 20, 7200 Grindsted, matr. nr. 3ø, Omvrå Søndermark, Filskov. Det ansøgte

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til bekæmpelse af New Zealandsk korsarve

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til bekæmpelse af New Zealandsk korsarve Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til bekæmpelse af New Zealandsk korsarve I har søgt om tilladelse til oprensning af et ca. 925 m 2, 3 beskyttet vandhul på matr. nr. 1i Klink By, Hejnsvig. Matriklen

Læs mere

Tilbygningen ønskes udført inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen, som udløses af det beskyttede fortidsminde nr Lundager-Sønder Omme kanal

Tilbygningen ønskes udført inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen, som udløses af det beskyttede fortidsminde nr Lundager-Sønder Omme kanal Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til tilbygning til enfamilieshus Du har søgt om tilladelse til, at etablerer en tilbygning m.v. til enfamilieshus på matr. nr. 6ex, Østerby By, Sdr. Omme.

Læs mere

Tilbygningen og overdækningen skal etableres som anvist i ansøgningen. Tilbygningen og overdækningen må ikke udbygges uden en dispensation.

Tilbygningen og overdækningen skal etableres som anvist i ansøgningen. Tilbygningen og overdækningen må ikke udbygges uden en dispensation. Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til udbygning af eksisterende bygning på Holdgårdsvej 142, 7260 Sønder Omme Du har søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens 16 til udbygning af eksisterende

Læs mere

Afgørelse om ikke krav til miljøkonsekvensvurdering for etablering af regnvandsbassin for afledning af regnvand ved Stejlgårdsparken, 6740 Bramming

Afgørelse om ikke krav til miljøkonsekvensvurdering for etablering af regnvandsbassin for afledning af regnvand ved Stejlgårdsparken, 6740 Bramming Din Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Sendt digital til CVR: 32661149 og om@dinforsyning.dk Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 1. august 2017 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til biomanipulation i Engsøen med tilhørende kanaler

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til biomanipulation i Engsøen med tilhørende kanaler Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til biomanipulation i Engsøen med tilhørende kanaler På baggrund af rapporten Fiskeundersøgelse i Grindsted Engsø 2017 af Danmarks Center for Vildlaks, er der

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til at opføre en ny minkhal

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til at opføre en ny minkhal Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til at opføre en ny minkhal Du har, på vegne af ejer XXXXX, søgt om tilladelse til, at opføre en ny 14- rækket minkhal på matr. 8k Bøvl By, Sdr. Omme. Matriklen

Læs mere

Dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen til enfamilieshus med integreret garage

Dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen til enfamilieshus med integreret garage Sune Terp Kruse Glentevej 29 7200 Grindsted Dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen til enfamilieshus med integreret garage Du har søgt om tilladelse til, at opføre et enfamilieshus med integreret

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 3 til afgræsning af eng

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 3 til afgræsning af eng Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 3 til afgræsning af eng Et engareal på ca. 3,7 ha vest fra Grindsted by ønskes afgræsset af heste. Engen, som ønskes afgræsset, er en del af et større sammenhængende

Læs mere

Billund Lufthavn A/S Postboks Billund. Att.: Susanne Røndbjerg

Billund Lufthavn A/S Postboks Billund. Att.: Susanne Røndbjerg Billund Lufthavn A/S Postboks 10 7190 Billund Att.: Susanne Røndbjerg srb@billund.dk Miljøgodkendelse af udledning fra Bassin 6 til Billund Bæk tillæg til Miljøgodkendelsen af 8. april 2011 Den 29. marts

Læs mere

LEGO System A/S Åstvej Billund. Tilslutningstilladelse Overfladevand fra trailerplads på adressen Kornmarken 44, 7190 Billund

LEGO System A/S Åstvej Billund. Tilslutningstilladelse Overfladevand fra trailerplads på adressen Kornmarken 44, 7190 Billund LEGO System A/S Åstvej 1 7190 Billund 18. maj 2016 Tilslutningstilladelse Overfladevand fra trailerplads på adressen Kornmarken 44, 7190 Billund Billund Kommune har den 9. maj 2016 med henvendelse fra

Læs mere

Lovliggørende dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til oprensning og udvidelse af sø.

Lovliggørende dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til oprensning og udvidelse af sø. Lovliggørende dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til oprensning og udvidelse af sø. Der er søgt om tilladelse til at lovliggøre en oprensning og en udvidelse af en sø der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Afslag efter naturbeskyttelsesloven til at etablere vandhul i fugtig lavning på overdrev.

Afslag efter naturbeskyttelsesloven til at etablere vandhul i fugtig lavning på overdrev. Afslag efter naturbeskyttelsesloven til at etablere vandhul i fugtig lavning på overdrev. Ansøger har søgt om dispensation til at etablere en sø i en fugtig lavning, som ligger i sammenhæng med et overdrev

Læs mere

Ikke VVM-pligt for etablering af en arena til afholdelse af hesteshows i tilknytning til LEGOLAND Billund

Ikke VVM-pligt for etablering af en arena til afholdelse af hesteshows i tilknytning til LEGOLAND Billund LEGOLAND Billund ApS Nordmarksvej 9 7190 Billund Dato: 27.06. 2019 Ikke VVM-pligt for etablering af en arena til afholdelse af hesteshows i tilknytning til LEGOLAND Billund 1. Baggrund Billund Kommune

Læs mere

Billund Kommune Att. Bo Damkjær, Park og Vej Jorden Rundt Grindsted

Billund Kommune Att. Bo Damkjær, Park og Vej Jorden Rundt Grindsted Billund Kommune Att. Bo Damkjær, Park og Vej Jorden Rundt 1 7200 Grindsted VVM-tilladelse for etablering af vejanlæg i tilknytning til Kornmarken Campus Dato: 11. oktober 2017 Billund Kommune vedtog den

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til fjernelse af gul kæmpekalla

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til fjernelse af gul kæmpekalla Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til fjernelse af gul kæmpekalla Entreprenør har på jeres vegne søgt om tilladelse til fjernelse af gul kæmpekalla i mosen på matr. nr. 6a Kirkeby By, Sdr. Omme

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af en shelter med tilhørende bålsted

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af en shelter med tilhørende bålsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af en shelter med tilhørende bålsted Billund Kommune har søgt om tilladelse til, at opfører en shelter med tilhørende bålsted på matr. nr. 9 Østerby By,

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til anlæggelse af muldtoilet med opsamlingstank

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til anlæggelse af muldtoilet med opsamlingstank Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til anlæggelse af muldtoilet med opsamlingstank Du har søgt om tilladelse til, at anlægge et muldtoilet med mulighed for opsamlingstank på matr. nr. 9 Østerby By, Sdr.

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af carport

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af carport Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af carport I har søgt om tilladelse til, at etablerer en 5,21m x 4,16m stor carport på matr. 12cu Hejnsvig By, Hejnsvig. Matriklen er tilknyttet

Læs mere

Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter nr

Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter nr DANISH STEVEDORE HOLDING A/S Tronholmen 49 8960 Randers SØ Udvikling, Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 8900 Randers Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151746 ehk@randers.dk www.randers.dk 04-10-2018

Læs mere

Billund Vand A/S Grindsted Landevej Grindsted

Billund Vand A/S Grindsted Landevej Grindsted Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Dato: 25.1. 2016 Tilladelse til udledning af drænvand via eksisterende regnvandsudløb til Kanalen i Kanalbyen med udløb til Grindsted Engsø Orbicon

Læs mere

Tilladelse til skovrejsning i et areal udlagt til skovrejsning uønsket Teknik & Økonomi Negativt skovrejsningsområde og skovrejsning Lovgrundlag

Tilladelse til skovrejsning i et areal udlagt til skovrejsning uønsket Teknik & Økonomi Negativt skovrejsningsområde og skovrejsning Lovgrundlag Villy Elmer Nielsen Kolstrupvej 64 Grindsted Mk 7200 Grindsted Tilladelse til skovrejsning i et areal udlagt til skovrejsning uønsket Dato: 25-01-2018 Billund Kommune har den 12. december 2018 modtaget

Læs mere

Tilladelse til udskiftning af gangbro over Holme Å opstrøms Okslundvej

Tilladelse til udskiftning af gangbro over Holme Å opstrøms Okslundvej Tilladelse til udskiftning af gangbro over Holme Å opstrøms Okslundvej Denne tilladelse er udarbejdet i et samarbejde mellem Vejen og Billund Kommuner. Vejen og Billund Kommune ønsker at udskifte den eksisterende

Læs mere

Billund Kommune giver dig tilladelse til at etablere en sø med et samlet areal på op til 1000 m², se kortbilag 1.

Billund Kommune giver dig tilladelse til at etablere en sø med et samlet areal på op til 1000 m², se kortbilag 1. Landzonetilladelse til anlæg af sø Dato: 2. august 2019 Du har søgt om tilladelse til at anlægge en 1000 m² sø på matr. 2M, SILKEBORG GDE., GRENE. Matriklen er tilknyttet ejendommen på Brunbjergvej 7,

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. 27 anmeldelse om tilladelse til opførelse af foderlager på ejendommen beliggende Kolding Landevej 40, 7250 Hejnsvig

Endelig afgørelse vedr. 27 anmeldelse om tilladelse til opførelse af foderlager på ejendommen beliggende Kolding Landevej 40, 7250 Hejnsvig Endelig afgørelse vedr. 27 anmeldelse om tilladelse til opførelse af foderlager på ejendommen beliggende Kolding Landevej 40, 7250 Hejnsvig Billund Kommune har den 4. januar 2016, via Bent Jensen, Fugdal

Læs mere

Tilladelse til bro over Filskov Nordre Bæk omkring st m

Tilladelse til bro over Filskov Nordre Bæk omkring st m Tilladelse til bro over Filskov Nordre Bæk omkring st. 6325 m Dato: 6. juni 2019 Du har den 20. maj 2019 søgt om tilladelse til etablering af en bro/spang over Filskov Nordre Bæk omkring st. 6.325 m mellem

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til badebro i sø på 2800m 2 Dato: 6. juni 2019

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til badebro i sø på 2800m 2 Dato: 6. juni 2019 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til badebro i sø på 2800m 2 Dato: 6. juni 2019 Du har søgt om tilladelse til en badebro på 6 m i længden og 4 m i bredden i en sø på ca. 2800 m 2. Arbejdet skal

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til rydning træer på beskyttet hede- og moseområde

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til rydning træer på beskyttet hede- og moseområde Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til rydning træer på beskyttet hede- og moseområde Du har søgt om dispensation fra naturbeskyttelsesloven til fældning af træer på et beskyttet hede- og moseområde

Læs mere

Att. Birgitte Schmidt Hansen 18. maj 2018 Sags id: 18/11549

Att. Birgitte Schmidt Hansen 18. maj 2018 Sags id: 18/11549 Miljø og Natur Assens Forsyning A/S Skovvej 2b 5610 Assens Kommune Att. Birgitte Schmidt Hansen 18. maj 2018 Sags id: 18/11549 Afgørelse om ikke VVM-pligt. Etablering af ledninger og regnvandsbassiner

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til udvidelse af kyllingestald

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til udvidelse af kyllingestald Frijenborg & Wedellsborg Land- & Skovbrug v/bendt Wedell Linen 62 8450 Hammel Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til udvidelse af kyllingestald Billund Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

Torben Thomsen Trædemarkvej 5. VVM-screening af anmeldt skovrejsning

Torben Thomsen Trædemarkvej 5. VVM-screening af anmeldt skovrejsning Torben Thomsen Trædemarkvej 5 7200 Grindsted VVM-screening af anmeldt skovrejsning Billund Kommune har den 30. august 2017 modtaget en ansøgning om skovrejsning på Trædemarkvej 7, 7200 Grindsted, del af

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Billund Lufthavn A/S Postboks 10 7190 Billund Tillæg til miljøgodkendelse Dato: 21. juni. 2016 Godkendelse af: Tankanlæg til Adblue Billund Lufthavn, Passagerterminalen 10, 7190 Billund CVR-nummer: 23343118

Læs mere

Landzonetilladelse. Randers Kommune Laksetorvet / P

Landzonetilladelse. Randers Kommune Laksetorvet / P 1 - Landzonetilladelse sø - Oust Møllevej 11, 8920 Ran Hører til journalnummer: 01.03.03-P19-43-16 Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers C Miljø og Teknik Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45

Læs mere

Landzonetilladelse til anlæg af sø Dato: 24. april Kommunens afgørelse

Landzonetilladelse til anlæg af sø Dato: 24. april Kommunens afgørelse Landzonetilladelse til anlæg af sø Dato: 24. april 2019 Skovdyrkerne har søgt om tilladelse til at anlægge en sø på maks. 400 m2 frit vandspejl på matr. nr. 5, Møbjerg, Sdr. Omme. Matriklen er tilknyttet

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Morten Dyrehauge Christiansen Tingvejen 443 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Billund Kommune har den 16. juni 2015

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til oprensning af sø

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til oprensning af sø Kim Rask Hansen Engmosevej 4A 7200 Grindsted Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til oprensning af sø Du har ansøgt om dispensation til at oprense en ca. 1531 m² stor beskyttet sø beliggende på matrikel

Læs mere

Dispensationen er givet på baggrund af oplysningerne i ansøgningen og det forudsættes, at det ansøgte udføres som beskrevet heri.

Dispensationen er givet på baggrund af oplysningerne i ansøgningen og det forudsættes, at det ansøgte udføres som beskrevet heri. Henrik Pedersen Svinballevej 1 8350 Hundslund Teknik & Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Sendt pr. e-mail til: hp@hegomatek.dk Dispensation efter Naturbeskyttelseslovens 18 Der meddeles hermed dispensation

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til rydning af beskyttet hede

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til rydning af beskyttet hede Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til rydning af beskyttet hede Du har søgt om tilladelse til rydning af et beskyttet hedeareal på matr. nr. 2c, 2g og 1dq, Kirkeby By, Sdr. Omme. Matriklerne er

Læs mere

VVM afgørelse Opstilling af en mikrovindmølle ved Stouby Kirkevej 17, 7140 Stouby

VVM afgørelse Opstilling af en mikrovindmølle ved Stouby Kirkevej 17, 7140 Stouby Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Justyna S. Hansen Dir: +4579755698 Mob: e-mail: Justyna.Hansen @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-19-16 25.5.2016 VVM afgørelse Opstilling af en mikrovindmølle ved Stouby

Læs mere

Ikke VVM-pligt for etablering af en arena til afholdelse af hesteshows i tilknytning til LEGOLAND Billund

Ikke VVM-pligt for etablering af en arena til afholdelse af hesteshows i tilknytning til LEGOLAND Billund LEGOLAND Billund ApS Nordmarksvej 9 7190 Billund Dato: 23.1. 2019 Ikke VVM-pligt for etablering af en arena til afholdelse af hesteshows i tilknytning til LEGOLAND Billund 1. Baggrund OSC-Miljø ApS har

Læs mere

DANMARKS MULTIMODALE TRANSPORT- OG LOGISTIKCENTER I A/S Centerhavnsvej Fredericia

DANMARKS MULTIMODALE TRANSPORT- OG LOGISTIKCENTER I A/S Centerhavnsvej Fredericia DANMARKS MULTIMODALE TRANSPORT- OG LOGISTIKCENTER I A/S Centerhavnsvej 13 7000 Fredericia 31-10-2017 Sags id.: 17/7991 Sagsbehandler: Dorte Lindbjerg KS: Mette Schjødt Afgørelse om at etablering af parkeringsplads

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afgræsning og rydning

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afgræsning og rydning Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afgræsning og rydning I har søgt om tilladelse til afgræsning og rydning på matr. nr. 10y, 10u, 6ba og 16f Stenderup By, Ansager. Matriklerne er tilknyttet

Læs mere

Skals Kraftvarmeværk A.m.b.a Solbakken Skal

Skals Kraftvarmeværk A.m.b.a Solbakken Skal Byggeri og Miljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg byggeriogmiljoe@viborg.dk Skals Kraftvarmeværk A.m.b.a Solbakken 1 8832 Skal hkr@skalsvarme.dk Dato: 21. februar 2018 Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes

Læs mere

Odderkystens fællesråd. Sendt til Sags Id

Odderkystens fællesråd. Sendt til Sags Id Odderkystens fællesråd Sendt til nubugge@gmail.com Teknik & Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Dispensation til opsætning af træbænke i beskyttet natur Odder Kommune meddeler dispensation fra Naturbeskyttelseslovens

Læs mere

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål.

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål. TEKNIK OG MILJØ Aqua System A/S Avnvej 14 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8085 mikht@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 01.16.04-P00-2-15 VVM-screening

Læs mere

Landzonetilladelse. DJURSLAND LANDBOFORENING Føllevej Rønde / P

Landzonetilladelse. DJURSLAND LANDBOFORENING Føllevej Rønde / P DJURSLAND LANDBOFORENING Føllevej 5 8410 Rønde Miljø og Teknik Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 plan@randers.dk www.randers.dk 05-10-2016 / 01.03.03-P19-13-16 Landzonetilladelse Du

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af vandhul

Landzonetilladelse til etablering af vandhul Peter Muller Larsen Ellelausvej 17 8660 Skanderborg e-mail: petermullerlarsen@gmail.com Dato: 9. september 2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-5041-16 Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794

Læs mere

Udtalelse om skovrejsning

Udtalelse om skovrejsning Vesthimmerlands kommune Att. Grete Mundbjerg Trafik og grønne områder Frederik IX s Plads 1 9640 Farsø Dato: 10. august 2018 Natur, Miljø og Sekretariat Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2017-20818

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afgræsning Dato: 25. januar 2019

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afgræsning Dato: 25. januar 2019 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afgræsning Dato: 25. januar 2019 Du har søgt om tilladelse til afgræsning på matr. nr. 5cl, Dal By, Grindsted. Matriklen er tilknyttet ejendommen beliggende

Læs mere

Afgørelse om at ansøgning om rørlægning af 270 m af Dalbyneder Bæk, ikke er omfattet krav om miljøvurdering.

Afgørelse om at ansøgning om rørlægning af 270 m af Dalbyneder Bæk, ikke er omfattet krav om miljøvurdering. Ejer af matrikel 13b Dalbyneder by, Dalbyneder Udvikling, Miljø og Teknik Miljø Natur og Landbrug Laksetorvet 8900 Randers Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151746 Esben.Husted.Kjaer@randers.dk www.randers.dk

Læs mere

retableringsplan for matr.nr. 5ao Tebbestrup By, Haslund af 27. november 2017 se

retableringsplan for matr.nr. 5ao Tebbestrup By, Haslund af 27. november 2017 se Udvikling, Miljø og Teknik Byg 0 Telefon +45 8915 1515 planteam@randers.dk www.randers.dk 29-10-2018 / 01.03.03-P19-103-17 Landzonetilladelse Du har fået landzonetilladelse til terrænregulering til slutregulering

Læs mere

Afgørelse Ikke-VVM-pligt for skrotvirksomhed og autoophug på Slagterivej 14, 7200 Grindsted

Afgørelse Ikke-VVM-pligt for skrotvirksomhed og autoophug på Slagterivej 14, 7200 Grindsted Stakroge Jern og Metalopkøb ApS Slagterivej 14 7200 Grindsted Sendt via e-mail:connie@pc.dk Dato:9.juli. 2015 Afgørelse Ikke-VVM-pligt for skrotvirksomhed og autoophug på Slagterivej 14, 7200 Grindsted

Læs mere

Der er ikke foretaget naboorientering i sagen, da det ansøgte er vurderet at være af underordnet betydning for naboerne.

Der er ikke foretaget naboorientering i sagen, da det ansøgte er vurderet at være af underordnet betydning for naboerne. Udvikling, Miljø og Teknik Byg og Brand 0 Telefon +45 8915 1515 planteam@randers.dk www.randers.dk 04-07-2018 / 01.03.03-P19-53-18 Landzonetilladelse Du har fået landzonetilladelse til udstykning og opførelse

Læs mere

Tilladelse til skovrejsning i negativt område Dato:

Tilladelse til skovrejsning i negativt område Dato: Tilladelse til skovrejsning i negativt område Dato: 27-09-2017 Billund Kommune har den 14. september 2017 modtaget ansøgning om skovrejsning på del af matr. nr. 20a, Vorbasse BY, Vorbasse, beliggende på

Læs mere

Bortset fra nedenstående, er der ingen af de forespurgte temaer for det pågældende område.

Bortset fra nedenstående, er der ingen af de forespurgte temaer for det pågældende område. Carsten Christiansen Bakkelyvej 24 9670 Løgstør Dato: 27. november 2017 Natur, Miljø og Sekretariat Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2017-42495 Dokumentnr.: 820-2017-290646 Sagsbehandler:

Læs mere

VVM-screening af anmeldt skovrejsning

VVM-screening af anmeldt skovrejsning VVM-screening af anmeldt skovrejsning Dato: 21-09-2017 Billund Kommune har den 1. september 2017 modtaget din anmeldelse af skovrejsning på del af matr. nr. 7bd, Grindsted By, Grindsted, beliggende på

Læs mere

Der er ikke foretaget naboorientering i sagen, da det ansøgte er vurderet at være af underordnet betydning for naboerne.

Der er ikke foretaget naboorientering i sagen, da det ansøgte er vurderet at være af underordnet betydning for naboerne. Morten Vildrich Andersen Højbakken 2 8870 Langå Miljø og Teknik Byg og Brand Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 planteam@randers.dk www.randers.dk 21-02-2018 / 01.03.03-P19-202-17 Landzonetilladelse

Læs mere

KIRKBI A/S Koldingvej Billund

KIRKBI A/S Koldingvej Billund KIRKBI A/S Koldingvej 2 7190 Billund Afgørelse om ikke VVM-pligt og ændring af vilkår i VVM-tilladelse for LEGO administrationsbygning på Åstvej med P-huse på Højmarksvej samt adgangsvej hertil Dato: 24.

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til fem små huse på hedeareal

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til fem små huse på hedeareal Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til fem små huse på hedeareal XXX har søgt om tilladelse til at opsætte 5 huse á 2,5m x 2,5m på matr. nr. 3fs, Sønderby By, Grindsted. Husene skal bruges til maskiner

Læs mere

Landzonetilladelse. Peter Engelbrekt Knøss Udsigten Randers SØ / P

Landzonetilladelse. Peter Engelbrekt Knøss Udsigten Randers SØ / P Peter Engelbrekt Knøss Udsigten 11 8960 Randers SØ Miljø og Teknik Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 plan@randers.dk www.randers.dk 01-09-2016 / 01.03.03-P16-38-16 Landzonetilladelse

Læs mere

Projektet vil bidrage med en forøgelse af spildevand og affald, der inaktiveres og håndteres sammen med virksomhedens øvrige affald og spildevand.

Projektet vil bidrage med en forøgelse af spildevand og affald, der inaktiveres og håndteres sammen med virksomhedens øvrige affald og spildevand. Bavarian Nordic A/S Hejreskovvej 10A 3490 Kvistgård Sendt som digitalpost til CVR 16 271 187 og som mail til: Ane Rørmann Jensen, ane.rormannjensen@cmcbio.com C7 Consulting, rikke@c7c.dk Virksomheder J.nr.

Læs mere

KIRKBI A/S Koldingvej Billund

KIRKBI A/S Koldingvej Billund KIRKBI A/S Koldingvej 2 7190 Billund Afgørelse om ikke VVM-pligt og ændring af vilkår i VVM-tilladelse for midlertidig ændring af adgangsvej til LEGO Administrationsbygning på Åstvej med P-huse på Højmarksvej

Læs mere

UDKAST - Tilladelse efter vandløbslovens 17 til regulering af 375 m vandløb samt sløjfning af mindre grøfter i Helstrup Enge

UDKAST - Tilladelse efter vandløbslovens 17 til regulering af 375 m vandløb samt sløjfning af mindre grøfter i Helstrup Enge Tilladelse til regulering af vandløb Matrikel 9i, Helstrup By, Helstrup Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151746 ehk@randers.dk www.randers.dk

Læs mere

Luftfoto visende arealet der udstykkes, matr. nr. 5l Jennum By, Spentrup med rød signatur

Luftfoto visende arealet der udstykkes, matr. nr. 5l Jennum By, Spentrup med rød signatur Udvikling Miljø og Teknik Byg Telefon +45 8915 1515 planteam@randers.dk www.randers.dk 17-07-2019 / 01.03.03-P19-30-19 Landzonetilladelse Du har fået landzonetilladelse til at udstykke/ændre anvendelse

Læs mere