Religfonsf"g"t lnden for det humanfstiske hovedomrdde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Religfonsf"g"t lnden for det humanfstiske hovedomrdde"

Transkript

1 Videnskabelige metoder i religion Religion som fag tilhører både det humanistiske og samfundsvidenskabelige hovedområde. Det betyder, at man kan arbejde med forskellige metoder, afhængigt af, hvad man vil undersøge. Ofte arbejder man i undervisningen både humanistisk og samfundsvidenskabeligt uden at tænke over det. Det kan dog være en fordel at få klargjort, hvornår man arbejder inden for henholdsvis det ene og det andet hovedområde, Religfonsf"g"t lnden for det humanfstiske hovedomrdde Når man arbejder inden for det humanistiske hovedområde, analyserer man en religions tekster, billeder, genstande og bygninger for derigennem at få en forståelse af religionen. Ved hjælp af den hermeneutiske metode søger man at fortolke sig frem til kildernes motiv, intention, forestillinger og værdier. Det kan fx være en læsning af Paulus'Romerbrev i Det Nye Testamente med henblik på at undersøge, hvilke forestillinger Paulus havde om forholdet mellem synd og frelse, og hvordan han kommunikerede dem ud til den kristne menighed i Rom. Eller man kan analysere et religiøst billede af den hinduistiske gud Ganesha og finde religiøse elementer, der viser, hvordan Ganesha bliver set som en aktør med ekstraordinære kræfter. Religionsfaget inden for det samfundsvidenskabelige hovedområde Når man arbejder inden for det samfundsvidenskabelige hovedområde, vender man blikket udad og væk fra de materielle kilder i sig selv. Man fokuserer i stedet på de mennesker, der bruger de religiøse kilder i deres sociale fællesskaber. Her ser man i høiere grad på praksis, dvs. på, hvad de religiøse udøvere rent faktisk gør, og ikke kun på, hvad de ifølge deres hellige skrifter bør gøre. Hvor man inden for det humanistiske hovedområde fortolker religiøse kilders intention, vil man inden for det samfundsvidenskabelige hovedområde først og fremmest årsagsforklare. Det gør man gennem kvalitative og kvantitative metoder. Fx kan man lave en spørgeskemaundersøgelse blandt danske folkekirkekristne medhenblikpåatbestemme, hvilken rolle begreber som synd og frelse spiller for danske kristne i dag. Eller man kan analysere de handlinger, der foregår omkring et billede af Ganesha, og derved få en forståelse af, hvilken rolle billedet af Ganesha spiller i hinduers religiøse praksis. Det er inden for det samfundsvidenskabelige hovedområde, at de fleste teorier om religion er blevet udarbejdet. Således arbejder man her som regel hypotetisk-deduktivt, dvs. man opstiller og tester hypoteser, der kan forklare religionens rolle som en del af menneskelige fællesskaber.

2 Formålet med denne værkøjskasse er at give redskaber til at systemåtisere og kategorisere og religiøse mennesker. ved at bruge besiemte begrebei -religion og metoder får man sprog for noger, som gør det muhgl ar sammenh!'ne og karakterisere religiøsitet. Begreberne hyæ$er til, at mån kan fokuserå pa di aspektad gangen, sådan at man får øje på nuancer og væsentlige detaler, som man ellers kunne have overset. I faget religion forholder man sig ikke til, hvorvidt Gud eksisterer, da det ikke er muligt videnskabeligt hverken at bevise eller modbevise. Man er derimod interesseret i at forså, hvordan mennesket forstår og fortolker deres omverden. Man undersøger derfor især rekster og billeder med henblik på at få et indblik i menneskets forestillingsverden. Det følgende afsnit er et katalog over begreber og metoder, som man kan bruge i den konkrete analyse. Det er naturligvis forskelligt, hvilke analyseredskaber der er relevante i en konkret sammenhæng, alt efter, hvad man gerne vil undersøge. GRUNDBEGREBER Indefra (emic)/udefra (etic) Indefra/udefra-distinktionen er meget brugbar, når man vil undersøge, hvem der er kommet med et udsagn, og hvad der er formålet med det. Har afsenderen en indefra-synsvinkel, er han/hun personligt og positivt involveret i den pågældende religion.indefra-synsvinklen har altså til formål at sige noget, der skal få religionen til at fremstå som meningsfuld og overbevisende. Har afsenderen derimod enudefm-synsvinkel, kan der enten være tale om: 1. en objektiv videnskabelig analyse z. en subjektiv holdning. til formål enten at analysere, underminere eller forsvare det religiøse udsagn. En analyserende udefra-synsvinkel kan sagtens have en positiv holdning til den pågældende religion. De subjektive udsagn kan både være positive og negative. Udefra-synsvinkler kan have Et eksempel på en udefra-synsvinkel i førstnævnte betydning, en objektiv videnskabelig analyse, kan være kapitlerne om de forskellige religioner i denne lærebog. Et eksempel på den anden udefra-synsvinkel, den subjektive holdning, kunne være et læserbrev, hvor man udtaler sig om moskebyggeriet tæt på Ground Zero. Som ikke-muslim kan man både være tilhænger eller modstander af dette projekt. Desuden skal man være opmærksorn på, at en udefratekst godt kan indeholde elementer af indefra-synsvinklen i form af citater af troende personer. Her skal man være særlig kildekritisk og være opmærksom på, at et citat kan være taget ud af sin sammenhæng.

3 Holdning til omverdenen Det følgende handler om en række religionssociologiske begreber, som er nyttige, når man vil lave en religionsfaglig analyse af den troendes holdning til omverdenen. Os ogdem Når man taler om andre mennesker eller religiøse grupper, kan der være en tendens til, at man forsøger at dele verden op i os og dem oggøre "de andre" stereotype, dvs. ens. Det kan man kalde essentialisme. Det betyder, at man tillægger ilen ønden nogle bestemte egenskaber. Et lignende eksempel kunne være eventyr, hvor personer i bestemte roller har bestemte karaktertræk og bestemte fender: den onde stedmoder, den gode prins osv. Der er m,ange årsager til, at man forsøger at dæmonisere eller idealisere "den anden'1 En af årsagerne til, at man dæmoniserer "de andre", kan være, at man ligner "!enden" og har brug for at distancere sig fra "de andre'1 En anden årsag kan være konkurrenceforhold, som gør, at man vil markere sig over for den anden. Hvis man går til fodboldens verden, finder man den samme gensidige dæmonisering, fx mellem Liverpool og Manchester, hvor de to klubber set udefra ser temmelig ens ud. Ofte finder man imidlertid også en idealisering af "de andre", fx når indianernes harmoniske pagt med naturen idylliseres. Inklusit ogeksklusit Begreberne inklusiv og eksklusiv hører ofte sammen med os-og-dem-distinktionen. Inklusiv og eksklusiv er indefra-synspunkter, dvs. to måder, man som troende kan forholde sig til omverdenen på. Har man eninklusiv opåttelse, vil man gerne invitere andre indenfor og finde værdi i deres religion, selv om den er anderledes end ens egen opfattelse. Man vil fx sige: selv om jeg har min religion, og du har din, kan vi godt lære noget afhinanden. Har man en eksklusiv opåttelse, vil man derimod anse ikke-troende for fortabte, og i nogle tilfælde vil man kun omgås de andre, hvis de omvender sig. Har man en eksklusiv religionsopfattelse, vil man også dele verden ind i os og dem. Ninian Smarts syv dimensioner Alle har oplevet at have en diskussion, hvor man sidder med en fornemmelse af at tale forbi hinanden. I den offentlige debat sker det også igen og igen. Man kunne fx forestille sig en debat om, hvorvidt homoseksuelle skal have lov til at gifte sig i kirken. Måske siger den ene part, at det skal de ikke have lov til, fordi det er imod Bibelens ord. Den anden person kan derimod hævde, at det skal de have lov til, fordi kirken som insdrution har en forpligtelse over for alle dets medlemmer. Disse to personer vil aldrig nå til en forståelse af hinandens synspunktee fordi de taler om to forskellige ting. Den ene taler om religionens indhold, og den anden taler om religionens funktion. Med Ninian Smarts (r927-zoor) model kan man kvalificere en diskussion som den ovennævnte. Pointen er, at religion kan anskues fra syv forskellige vinkler. Nogl. grupper og personer lægger mere vægt på noget end andre, og skemaet er således meget brugbart, hvis man vil have overblik over, hvad en religion står for, og hvad dens medlemmer lægger vægt på.

4 De syv dimensioner kan ses i følgende skema: Tabel 3: Ninian Smarts model Dimension Forklarinq Eksempel Den praktiske og rituelle dimension Den oplevelsesmæssige og emotionelle dimension Handlingerne: Ritualer og skikke Oplevelserne/følelserne: Religiøse oplevelser psykologisk betragtet Overgangsriter Gudstienester Pilgrimsrejser Meditation Dans og sang Den narrative eller mytiske dimension Den dogmatiske eller filosofiske dimension Den etiske og juridiske dimension Den socille og institutionelle dimension Den materielle dimension Fortællingerne: Religiøse tekster og fortællinger Læren: Systematisering og fortolkning af religionens lære Normerne: Leveregler Påbud og forbud Fællesskabet: Forholdet til samfundet og en menighed Bygninger, religiøs kunst, hellige steder Fortællinger fra de hellige skrifter om centrale personer Myter Tolkninger afhelligskrifter, fx prædikener Normer fo' mad, påklædning og opførsel generelt Den religiøse institutions funktion og betydning. Hellige billeder, steder og bygninger. Kvantitativ og kvalitativ metode Kvantitativ og kvalitativ metode bruger man inden for alle fagområder, når man på en systematisk måde vil indsamle viden om et emne. Ordet kvalitøtit hentyder til, at man vil undersøge kvaliteten eller indholdet afnoget bestemt. Dvs. den kvalitative metode er god, når man gerne vil skaffe sig viden om bestemte personers eller gruppers holdninger. Her kan man foretage interviews og bruge alle sanser, så man ser og hører, hvad der foregår rundt om 6n. Ordet ktantitativ betyder "mængde". Her er man interesseret i antal og i at putte folk i de kasser eller kategorier, som man på forhånd har defineret. Bruger man en kvantitativ metode, kan man lave en større eiier mindre spørgeskemaundersøgelse eller selv lave en optælling af det, man er ude at undersøge.

5 Tekstanalyse Inden man starter med at analysere en tekst, er det vigtigt at gue sig klart, hvilken rype tekst der er tale om. Hvilke spørgsmål der er særligt relevante at stille, afhænger af, hvilken type tekst man arbejder med. Der skelnes mellem tre typer tekster:. Religiøse grundteksten dvs. tekster, hvor religionen udlægges, fx Bibelen, Koranen, Luthers Katekismus, prædikener og andre udlægninger af grundteksterne (spalte z).. Religionsteoretiske tekster og ønø$ser; dvs. tekster, som har til formål at analysere et emne inden for religion (spalte 3).. Argumenterende tekster: dvs. tekster, som har til formål at diskutere et emne (spalte 4). Kørnkteristik At karnkterisere en tekst vil sige, at man bestemmer dens særpræg. Følgende spørgsmål er på det redegørende niveau: Tabel4: Skema til tekstanalyse (del r) Modeltil religioirensgrundtekster ogtolkningerafdem Indefra-synsvinkel Modeltil religionsteoretiske og analyserende tekster Udefra-synsvinkel Modeltil argumenterede tekster Indefra- og udefrasynsvinkel ResumCaf teksten Hvordan er teksten opbvgget? Inddel den i hovedaftnit. Hvilken type tekst?,,: t:{ (i Klassisk, fx fra Veda'erne, Bibelen, Koranen, Luthers Katekismus, eller repræsentativ tekst, fx religiøse pjecer, plakater, prædikener Fremstilling, sociologi, teori m.v. Debatindlæg, interview, læserbrev m.v. Hvad: Genre Fx læretekst, myte, ritualbeskrivelse, prædiken Fx lærebog, videnskabelig artikel Fxdebatindlæg Hvem: Forfatter Kildekritik afafsender Er der en navngiven forfatter? Hvis ikke, undersøg i hvilken sammenhænger teksten blevet til Fakta om afsenderen ogsammenhængen, teksten indgår i Ekspert eller lægmand, religionsudøver eller religionsforsker Har teksten en tendens, fx tilhører forfatteren en bestemt retning inden for religionen, og gør han/hun direkte eller indirekte reklame for den? Hvornår erteksten skrevet? Kommunikationssituation Affattelsestidspunkt og begivenhedstidspunkt Er teksten svar på en aktuelbegivenhed?

6 Anølyse (det figtigste i tekstørbejdet) Tabel4: Skemetiltekstanalyse (del 2) Hvilke aspekter afdenpågældendereligion belyser teksten? Forklar religiøse begreber, der optræder i teksten, fx qynd, karma, dommedag, boddhisattva Hvilke afninian Smarts dimensioner berøres? Vis synsvinklen i teksten Hvem skal overbevises om hvad Hvordanlegitimererteksten sit budskab? Fxved at henvise til ekstraordinære situationersom mirakler, åbenbaringer eller andre beskeder fra guddommeligemagter Glidebaneargumentation Bruger forfatteren kvantitativ og kvalitativ metode? Ved at besvare spørgsmål af ovennævnte type giver du et bud på/din tolkning a{, hvad de vigtige begreber og centrale budskaber i teksten er. Perspekitering r. Du kan sammenligne med lignende tekster fra samme eller andre religioner. z. Du kan sammenligne med lignende problemstillinger. 3. Du kan relatere teksten til andet, du finder relevant. Fra: Grundbogen tit religion C (Lene Madsen m'fl')' Systime'2OL2' Side 259, 26L-262, '

7 Kildetekst: HVORDAN SER GUD PA VORES SYND? Spørgsmål: Her er et spørgsmå1, som jeg har gået og tænkt længe over. I et halvt år har jeg nu været sammen med den kvinde, som jeg ønsker at tilbringe resten af mit liv med. Vi er begge kristne og er Gud meget taknemmelig for alt det, han gør for os. Vi elsker begge Gud meget højtog tror fuldt og fast på Jesus som vores frelser. Men... til tider føler vi os meget syndige. Vi er ikke gift og bliver det ikke foreløbigt. Vi har sex jævnligt, som jo er en meget naturlig ting i vores alder fieg er 18, hun er 19). Vi går til fester og lever vores ungdom fuldt ud, eftersom der jo ikke er så meget tilbage af den. Vi har begge brudt næsten samtlige 10 bud, undtagen nr. 1 og 6 (dog er vi ikke kriminelle eller noget i den retning). Og ærlig talt, så tror vi begge langt fra på alt, hvad der står i Biblen. Det eneste, som holder os oppe i vores tro er... ja... at vi tror på og elsker Gud. Så mit spørgsmål lyder: På trods af at min kæreste og jeg lever et så syndigt liv og ikke vil lave om på vores levevis, men stadig elsker og tror på Gud, er vi så stadig frelst, og med hvilke øjne ser Gud på os? Svar: Du har tænkt længe over dit spørgsmå1, som du stiller sidst i brevet. 0g du har qjort dig mange tanker - godt at du lægger dem frem! Det at være et ungt menneske i verden og at være kristen er ikke altid så enkelt. Jeg læser i dit brev to store modsætninger: På den ene side erkender du, at I til tider føler jer meget syndige, at I lever et syndigt liv og ikke vil lave om på det. På den anden side elsker I Gud meget højt. Jeg kan godt fontå, at det har givet dig tanker, for sådanne modsætninger må være meget svære at leve med. Synd betyder at forfejle målet. Gud har et mål for mennesket, altså også for dig og din kæreste. Hvis du føler dig syndig, vil det være rimeligt at undersøge, om du forfejler Guds mål med dig. Hvordan kan man finde ud af det? Ved at læse i Guds ord, i Biblen. Det er i den, Gud fortæller om sig selv og om os mennesker. Biblen er ikke først og fremmest en lovbog eller en facitliste for livet. Den fortæller om Guds store kærlighed og frelse gennem Jesus Kristus. 0g I tror på Jesus som Frelser, skriver du. Fint nok. Men der hører noget mere til. Han ønsker også at være Herre i et menneskes liv. Han ønsker at mennesket skal følge ham, dvs. at vi ønsker og forsøger at leve livet efter hans vilje. Guds vilje er bl.a. udtrykt i de ti bud.

8 somdunævner.hvisdetersandt'hvadduskriver,atlikkeharbrudt det 6. bud, er I de første mennesker, der har kunnet det {vi dig med' synder også med vore tanker og fantasier)' Jeg må bedrøve (Du må ikke at dit brev netop vidner om overtrædelse af det første bud det 1. og Hvad er have andre guder end mig). Hvordan det? Jo, lad mig spørge: I langtfra det for en gud, du elsker så højt, når du samtidig siger' at om på lave at ikke ønsker i tror på alt det, han siger i sit ord, og øvrigt sådan' at en syndig livsførelse for hans skyld? Jeg kan kun forstå det passer det er en gud, som I skaber i jeres eget billede' sådan som han ham som til jeres lyst. Det er ikke Gud med stort G, når du kun ønsker frelser og ikke som Herre' ['..] ser Gud Dit spørgsmål lyder: Er vi så stadig frelst, og med hvilke øjne på os? lige et lille modspørgsmål: Hvordan ville du se på n' som ligeglad med' sagde, at han elskede dig, men i øvrigt var temmelig hvad du er og står for? Mit bedste råd er, at I begynder at studere Biblen sammen 0g vove atstolepå,atalthvadderstår,erudtrykforgudsvilje.vimøderalle tingibiblen,viikkeumidde bartkanforstå.ellersomviikkekanlide. end Men Gud er jo mere elskende og mere klog på menneskelivet nogen af os kan begribe- Så lad osvælge at stole på ham! Jesusnet.dk er lndre Missions portal. (Astrid Baun: Fra: Donske verdensreligioner: Kristendom (Annika Hvithamar), Gyldendal,2O0T ' Side

meningen med Om tro og livsværdier

meningen med Om tro og livsværdier lærersider 119 meningen med Om tro og livsværdier 120 lærersider Fokus Filmen sætter fokus på tro og livsværdier; og på livets rejser, der kan lede en på sporet af meningen med det hele. Både for de unge,

Læs mere

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis Ledelse i praksis Erhvervscase Bente Sørensen er skoleleder på Østersø Lilleskole og har netop været til det halvårlige dialogmøde med sin overordnede, Bør ne- og Ungedirektøren Dorthe Pedersen. Ud over

Læs mere

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL Liv og religion 7/8. Grundbog af Carsten Bo Mortensen, John Rydahl & Mette Tunebjerg 1. udgave, 1. oplag 2008 2008

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier (CUR) November 2011 1 Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din Tro, min tro,

Læs mere

Mariologisk Psykologi

Mariologisk Psykologi Mariologisk Psykologi Jakob Munck - 2 - MARIOLOGISK PSYKOLOGI *** INDLEDNING... - 5 - *** Den mariologiske model... - 8 - *** Marias egenskaber... - 9 - *** Egenskaber og ikoner... - 11 - *** Afslutning

Læs mere

Kvindelighed. Seksualitet fra første færd

Kvindelighed. Seksualitet fra første færd Kvindelighed Seksualitet fra første færd En pige fødes sexet! Det er måske ikke det første, vi tænker på, når vi betragter en rødmosset nyfødt. Men erkendelsen af, at seksualiteten er til stede fra første

Læs mere

At være og at gøre. Ugens vers. Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22).

At være og at gøre. Ugens vers. Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22). 4 TIL SABBATTEN 25. OKTOBER 2014 At være og at gøre Ugens vers Introduktion Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22). William Niblo, også kendt som den store Blondin,

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Familieformer og skilsmisse

Familieformer og skilsmisse BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL Panelrapport nr. 1 / juni 2011 Familieformer og skilsmisse der er ikke noget bedre end at have den hele og rigtige familie BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL BØRNERÅDETS BØRNE-

Læs mere

Hvorfor i Himlens Navn?

Hvorfor i Himlens Navn? Hvorfor i Himlens Navn? - Unge i Indre Mission Anja Klitgaard-Jensen Ditte Kræn Østergaard Kristina Hejlesen Lene Kold Kristiansen Marie Rosenvang Mathiesen Aalborg Universitet Humanistisk Informatik 2.

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie

Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie 1 Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie Materielle Tid Alder B6 140 min 13-15 Nøgleord: Identitet, ligebehandling, LGBT, normer Indhold Denne øvelse handler om at definere sin egen

Læs mere

Kirken og homoseksualitet

Kirken og homoseksualitet Kirken og homoseksualitet 17 korte svar på aktuelle spørgsmål Udgivet i 2010 af Dansk Bibel-Institut Evangelisk Luthersk Mission Fællesskabet for Kirkelig Fornyelse Kirkelig Forening for den Indre Missions

Læs mere

What doesn t kill you makes you stronger. Jamilas historie

What doesn t kill you makes you stronger. Jamilas historie 1 What doesn t kill you makes you stronger. Jamilas historie Nøgleord: Identitet, LGBT, ligebehandling, normer Indhold Øvelsen handler om identitet, normer og multidiskrimination. Den tager udgangspunkt

Læs mere

Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10

Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10 Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10 KAPITEL 2 INFORMANTER OG KONTEKST 13 TILVALG OG FRAVALG 13 MØDE MED FORÆLDRENE

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Medborgerskab i læreruddannelsen

Medborgerskab i læreruddannelsen 1 Medborgerskab i læreruddannelsen Rapport til Undervisningsministeriet, januar 2009 Af Ane Kirstine Brandt og Pia Rose Böwadt INDHOLD Indledning... 1 Medborgerskab. Et nyt element i læreruddannelsen...

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge

Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge Bachelor VIA Universety Collage Horsens pædagoguddannelse Henriette Hansen Studienr 142095 Eksaminator:

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

Læreruddannelsen Zahle

Læreruddannelsen Zahle Læreruddannelsen Zahle Side 1 af 45 Bacheloropgave 2013: At gøre historiefaget vedkommende Af: Læreruddannelsen Zahle Studienummer: Dato: 12/04-2013 Indhold Indledning...3 - Problemstilling...5 - Problemformulering...5

Læs mere