"Jagtvej 171" Bilag 1. Startredegørelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""Jagtvej 171" Bilag 1. Startredegørelse"

Transkript

1 "Jagtvej 171" Bilag 1 Startredegørelse Indstilling om redegørelse for igangsætning af forslag til lokalplan "Jagtvej 171" med tilhørende forslag til kommuneplantillæg

2 Luftfoto af planområdet og dets omgivelser set fra øst (JW luftfoto november 2009). Jagtvej 171 baggrund for startredegørelse Advokat Casper Moltke-Leth har på vegne af grundejeren/bygherren, Aldersro ApS, anmodet om udarbejdelse af en lokalplan for et kontorhusprojekt på ejendommen matr.nr Udenbys Klædebo Kvarter, København, beliggende Jagtvej 171/Aldersrogade 1. Projektet er udarbejdet af arkitektfirmaet BIG (Bjarke Ingels Group) og udgør det vindende forslag i et parallelopdrag afholdt af bygherren med tre deltagende arkitektfirmaer. På ejendommen ligger i dag en mindre, nu tom beboelsesbygning og nogle lave erhvervsbygninger. Ingen af bygningerne er klassificeret som bevaringsværdige. Jagtvej projektet Projektet omfatter en 43,50 m og 11 etager høj bebyggelse med en markant skulpturel udformning. Bygningsvolumenets særlige tilskæring, så bygningen er højest mod Jagtvej og lavest mod Aldersrosgade, er bestemt af hensynet til udsyn og lysindfald i den sydlige nabobygning og til lysindfaldet i boligbebyggelsen nord for Aldersrogade. Skyggediagrammer viser, at boligerne i sommerhalvåret ikke berøres af skyggedannelser fra den foreslåede bebyggelse. Bygningens facader udføres overvejende i glas med lodrette trælameller foran. Bygningen indrettes til kontorformål samt café eller lignende i stueetagen. Bebyggelsens ubebyggede arealer indrettes som offentligt tilgængelige friarealer, der indgår i et nyt grønt anlæg på den østligste del af Aldersrogade. Det grønne anlæg etableres og bekostes af bygherren i henhold til en udbygningsaftale, der ønskes indgået med kommunen. Oven på bebyggelsen indrettes store tagterrasser, der fungerer som opholdsarealer for de ansatte. Projektets etageareal udgør ca m 2. Det forudsættes, at ejendommens nuværende grundareal på 748 m 2 udvides med 235 m 2 nuværende kommunalt vejareal på Aldersrogade, som erhverves i henhold til en købsaftale, som indgås med Økonomiforvaltningen. Bebyggelsesprocenten udgør herefter 540. Friarealet omfatter 334 m 2 på terræn og 200 m 2 opholdsareal på tagterrasser, hvorved friarealprocenten udgør 10. Herudover er der 98 m 2 areal på terræn under udkragede bygningsdele. Parkering for bebyggelsen etableres i underjordisk anlæg med adgang fra Aldersrogade. 2 Københavns Kommune Startredegørelse til lokalplanforslag "Jagtvej 171"

3 Visualisering af projektet og det grønne anlæg på Aldersrogade. Situationsplan af projektet. Startredegørelse til lokalplanforslag "Jagtvej 171" Københavns Kommune 3

4 Hjørnet af Jagtvej og Aldersrogade set fra den modsatte side af Vibenshus Runddel. Den nuværende småskalabebyggelse giver hjørnet en lavintensiv og opløst karakter. Kvarteret omkring Jagtvej 171 Jagtvej 171 ligger i karren begrænset af Aldersrogade, Jagtvej og Teglværksgade. Karreen består af en erhvervspræget del mod nordøst og en boligpræget del mod sydvest og rummer ca m 2 etageareal med en fordeling mellem boliger og erhverv på ca. 50/50 pct. Karreen er relativt tæt bebygget med en bebyggelsesprocent på 231 som helhed. Udover den aktuelle ejendom består den erhvervsprægede del af de af ATP ejede ejendomme matr.nr og 3615 Udenbys Klædebo Kvarter, København, der rummer henholdsvis nogle 1-2 etages erhvervsbygninger og en 3½-5 etages erhvervsbebyggelse, bl.a. det røde pakhus ud mod Jagtvej. De to ejendomme har som helhed en bebyggelsesprocent på 227. Den boligprægede del af karreen består af 4½ etages sluttet randbebyggelse Lyngbyvej med enkelte butikker i stueetagen. Boligejendommene er relativt tæt bebygget med en bebyggelsesprocent på 256 som helhed, og friarealerne er gennemgående små og dårligt belyste. Nabokarreen nord for Aldersrogade består i den østlige ende ud mod Lyngbyvej af 4½ etages randbebyggelse med boliger, mens den vestlige del består af erhvervsbebyggelse i 2½-5 etager. Det bagved liggende kvarter mod vest består dels af blandet bebyggelse og anvendelse, dels af det institutionsprægede område omkring Klostervænget med homogene rødstensbygninger. I Vibenshus Runddel mødes en række overordnede gader i et stjernelignende mønster med lange sigtelinier mod runddelen. Runddelen opleves i dag som et stort udfly- AldersrogadeTeglværks- Vibenhus Rundel Jagtvej Promenade forlænges Klostervænget Lersø Parkallé Nyt klubhus Jagtvej Nørre Allé Øster Allé Fælledparken Planområdet og dets omgivelser. Planområdet, der er vist med rød skravering, ligger i bydelen Østerbro. 4 Københavns Kommune Startredegørelse til lokalplanforslag "Jagtvej 171"

5 dende trafikareal uden særlige bymæssige og rumlige kvaliteter, dog med IBM s nyere kontorbebyggelse og til dels Egmontkollegiet som markante hjørnebebyggelser i 8 etager. "Gajoltårnet" og det 40 m høje tårn på den nærliggende Taksigelseskirken udgør karakteristiske vartegn i området. På hjørnet af Vibenshus Runddel og Øster Allé er planlagt et nyt klubhus for fælledklubberne. Huset får adgang via en forlængelse af den nyligt anlagte promenade på Øster Allé frem til runddelen tæt på den kommende metrostation. Med sin utidssvarende småskalabebyggelse fremstår hjørnet ved Jagtvej/Aldersrogade med en opløst og lavintensiv karakter, der står i misforhold til beliggenheden i et knudepunkt, der med den kommende metrostation vil få et øget potentiale som stationsnært område. Hvordan Jagtvej 171 forholder sig til mål og værdier i planlægningen Den dynamiske by Funktionsmæssigt supplerer Jagtvej 171 de eksisterende kontorvirksomheder omkring Vibenshus Runddel. Forvaltningerne skønner, at der kan lokaliseres ca. 150 arbejdspladser i nybyggeriet. Den bæredygtige by Jagtvej 171 ligger særdeles stationsnært i forhold til den kommende Vibenshus Metrostation. Derfor er det naturligt på dette sted at muliggøre placering af arbejdspladser i overensstemmelse med regeringens landsplandirektiv Fingerplan Området ligger desuden op til Vibenshus Runddel, hvorfra der er gode cykelforbindelser til City, Østerbro, Nørrebro og ud af kommunen. Egmontkollegiet udgør en markant bebyggelse ud mod Vibenshus Runddel. Taksigelseskirkens tårn er et vartegn i området. Der er desuden en skærpet parkeringsnorm, da området ligger i kommuneplanens tætby. Det vil medvirke til at opfylde kommunens klimaplan, hvori der indgår en minimering af Hovedstadens CO 2 -udledning. Byggeriet vil blive udført som lavenergiklasse 1 med grønne tagterrasser. Byen for alle Projektet indeholder ikke boliger og daginstitutioner, men hovedsagelig kontorer. Det er med til at sikre, at der er mennesker i området i dagtimerne. Det grønne anlæg og en café i stueetagen vil kunne generere møde mellem mennesker. Grundet dets placering op til et befærdet og støjbelastet kryds, er det sandsynligvis næppe et sted, man vil slå sig ned i længere tid. IBM-huset udgør en markant hjørnebebyggelse ud mod Vibenshus Runddel. Frøerne på Gajoltårnet er i dag fjernet. Startredegørelse til lokalplanforslag "Jagtvej 171" Københavns Kommune 5

6 Visualisering af projektet set fra syd (Jagtvej). Metropol for mennesker Københavns Kommune ønsker byrum, der inviterer til byliv og giver mulighed for deltagelse uanset alder, social status, etnisk baggrund, økonomi eller handikap. Hverdagens byliv skal prioriteres året og døgnet rundt. Bylivet opstår, hvis man føler sig tryg, hvis der er rent, noget at sidde på og noget at se på. Det grønne anlæg, der anlægges i den østlige ende af Aldersrogade, vil tilføre et i dag forsømt byrum nogle miljømæssige og rekreative kvaliteter til gavn for det lokale byliv, hvor en caféfunktion i bebyggelsens stueetage med eventuel udendørs servering yderligere vil understøtte bylivet. Det grønne anlæg vil derudover indgå som trædesten i den i Byrumshandlingsplanen foreslåede grønne forbindelse på Aldersrogade fra Haraldsgade til Fælledparken, hvor forbindelsen bl.a. fortsætter i den nyanlagte promenade på Øster Allé, der forlænges frem til Vibenshus Runddel. Arkitekturby København Københavns Kommunes arkitekturpolitik har fire hovedmålsætninger, der handler om byens egenart, bæredygtig arkitektur, byrum og urbane landskaber, samt processer, der skal sikre arkitektonisk kvalitet og bæredygtighed. Den københavnske egenart skal styrkes gennem både bevaring og udvikling. Projektet repræsenterer en udvikling af nye byarkitektoniske træk og en bæredygtig fortætning på et sted, der med den kommende metrostation vil få et øget potentiale som bymæssigt knudepunkt og fortætningsområde. Med sin placering, skala og nyskabende skulpturelle udformning vil det høje hus udgøre et arkitektonisk unikt, identitetsskabende vartegn for knudepunktet på Vibenshus Runddel. Facadeudtrykket med lodrette trælameller vil give bygningen en "sprød" og varm fremtoning, der på en karakterfuld måde vil berige det stedlige bybillede. Det grønne anlæg på Aldersrogade skal bearbejdes på en måde, der svarer til målsætningen om byrum af høj arkitektonisk kvalitet. Eksisterende planforhold Af Kommuneplan 2009, Hovedstruktur, fremgår bl.a., at højhuse skal være med til at udvikle attraktive og tætte byområder, der afspejler vor tids arkitektur og planlægning. De kan som vartegn for byen og kvartererne få stor symbolværdi og være med til at synliggøre Københavns særlige træk og kvaliteter samt styrke billedet af København som en dynamisk metropol. Højhuse skal være miljømæssigt bæredygtige og arkitektonisk unikke. De skal placeres med blik for byens og stedets kvaliteter og have fokus på bylivet, det nære miljø og fremme brugen af kollektiv transport. I hovedstrukturen ligger den aktuelle ejendom i et stationsnært kerneområde, dvs. mindre end 600 m fra den kommende metrostation på Vibenshus Runddel. Kontor- 6 Københavns Kommune Startredegørelse til lokalplanforslag "Jagtvej 171"

7 og serviceerhverv med mere end etagemeter skal fortrinsvis lokaliseres i de stationsnære kerneområder. I kommuneplanens rammer for lokalplanlægning, ligger den aktuelle ejendom i et område fastlagt til boliger og serviceerhverv (C2-område) med en maksimal bebyggelsesprocent på 150, et maksimalt etageantal på 6 ekskl. tagetage og en friarealprocent på 40 for boliger og 10 for erhverv. I C-områder skal boligandelen udgøre mindst 50 pct. af etagearealet, men vil efter nærmere vurdering kunne fastlægges til mellem pct. af etagearealet. I lokalplaner kan der optages bestemmelser om, at opholdsarealer på større, fælles tagterrasser kan medregnes i friarealet. I C-områder i tætbyen og i udpegede byudviklingsområder må parkeringsdækningen være højst 1 plads pr. 200 m 2 etageareal. Byrumshandlingsplan I Handlingsplan for Københavns Byrum indgår Aldersrogade som en potentiel forbindelse mellem Fælledparken og en ny pladsdannelse ved Haraldsgade. Områdefornyelse Københavns Kommune har i 2009 søgt Indenrigs- og Socialministeriet om støtte til to områdefornyelser i henholdsvis Skt. Kjelds Kvarter Nord og Skt. Kjelds Kvarter Syd. Jagtvej 171 ligger inden for områdefornyelse Skt. Kjelds Kvarter Syd. Temaet for begge områdefornyelser er sundhed og bevægelse. Indsatserne vil derfor centrere sig om at skabe et sundt og aktivt kvarter, bl.a. ved at forbedre kvarterernes byrum og styrke det lokale byliv. De to områdefornyelser forventes opstartet i efteråret Trafikforhold og trafikstøj Planområdet ligger ca. 1 km fra Ryparken Station og mindre end 100 m fra den kommende metrostation på den modsatte side af Vibenshus Runddel. På Vibenshus Runddel er der stoppested for et stort antal buslinier (linie 15, 18, 184, 185, 150 S og 865). Ejendommen er velbeliggende i forhold til det overordnede vejnet (Lyngbyvej og Jagtvej). Aldersrogade er lukket mod Lyngbyvej/Jagtvej, hvorfor trafik til ejendommen forventes at foregå overvejende via Teglværksgade/ Aldersrogade eller via Haraldsgade/Teglsværksgade/ Aldersrogade og i mindre grad via Lersø Parkallé/Aldersrogade. Den nye udnyttelse af ejendommen forventes at generere i størrelsesordenen bilture pr. døgn. Der er i dag en vis trafik til ejendommen, så den nye udnyttelse vurderes kun at medføre en mindre trafikstigning i Aldersrogade. Hverdagsdøgntrafikken på Lyngbyvej er ca biler og på Jagtvej ca biler. Trafikstøjniveauet ved bebyggelsens facade ud mod Jagtvej er beregnet til Lden 73 db. Udbygningsaftale Efter ønske fra bygherren er der udarbejdet et udkast til en udbygningsaftale mellem kommunen og bygherren, hvorved bygherren forpligter sig til at etablere et ca. 500 m 2 stort, offentligt grønt anlæg på den østligste del af Kortudsnit fra Byrumshandlingsplanen. Startredegørelse til lokalplanforslag "Jagtvej 171" Københavns Kommune 7

8 Visualisering af projektet set fra øst (Jagtvej). Aldersrogade. Efter etableringen overtager kommunen driften af anlægget. Udbygningsaftalen er betinget af endelig vedtagelse af lokalplanen. Salg af areal Det er en forudsætning for projektets realisering, at bygherren af kommunen erhverver et 235 m 2 stort vejareal, som henlægges til ejendommen. Bygherren har accepteret udkast til en købsaftale udarbejdet af Økonomiforvaltningen. Købsaftalen er betinget af endelig vedtagelse af lokalplanen. Salget vil blive politisk behandlet i egen indstilling. Jagtvej 171 og bæredygtighed Social bæredygtighed Projektet er med til at sikre, at der er mennesker i området i dagstimerne. Det grønne anlæg vil desuden muliggøre møder mellem mennesker. Økonomisk bæredygtighed På baggrund af nøgletal fra kommuneplanens investeringsredegørelse og på grundlag af det indsendte projekt skønner forvaltningerne, at der opnås en årlig kommunal skatteindtægt på 0,9 mio. kr. (2009 priser), når projektet er realiseret. Miljømæssig bæredygtighed Parkeringskravet på 1 plads pr. 200 m 2 etageareal skal medvirke til at fremme benyttelse af kollektiv trafik og mindske brug af privat bil og dermed CO 2 -udledning. Desuden er der krav om: cykelparkering bl.a. med henblik på at fremme brugen af cykel i den daglige pendling. affaldshåndtering, krav til genbrug samt krav om grønne tagterrasser. at bebyggelsen udføres således, at den kan klassificeres som lavenergiklasse 1. 8 Københavns Kommune Startredegørelse til lokalplanforslag "Jagtvej 171"

9 Miljøvurdering I forbindelse med udarbejdelsen af forslagene til lokalplan og kommuneplantillæg foretages en miljøscreening med henblik på at vurdere, om der skal udarbejdes en miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det forventes ikke, at planforslagene vil udløse krav om en egentlig miljøvurdering. Et notat herom vil til sin tid indgå som bilag til indstillingen om planforslagene. Bæredygtighedsværktøjet Bæredygtighedsværktøjet skal kun anvendes for projekter med mindst m 2 etageareal. Jagtvej 171 er således for lille til, at værktøjet skal anvendes. Særlige udfordringer frem mod udarbejdelse af lokalplanen Der skal arbejdes videre med programmering, indretning og udformning af det grønne anlæg på Aldersrogade, herunder hvordan anlægget kan fungere som trædesten i en fremtidig grøn forbindelse på Aldersrogade fra Haraldsgade til Fælledparken, samt hvordan anlægget kan understøtte intentionerne i den kommende områdefornyelse for Skt. Kjelds Kvarter Syd. Der skal arbejdes videre med udformningen af bebyggelsens facader, specielt udformningen af stueetagen, så der opnås en høj grad af åbenhed og transparens i forhold til stueetagens udadvendte funktioner og et samspil med det det grønne anlæg. Der skal ske en nærmere bearbejdning af projektets tagterrasser, så de kan fungere som attraktive udendørs opholdsarealer for bebyggelsens brugere. Kommunens intentioner med udarbejdelse af planforslagene Tillæg til Kommuneplan 2009 Tillægget skal sikre, at planerne lever op til Kommuneplan 2009 s retningslinier for bæredygtighed, jf. afsnit ovenfor. Tillægget skal sikre, at der på ejendommen matr.nr Udenbys Klædebo Kvarter, København, kan opføres bebyggelse med op til m 2 etageareal og en maksimal bygningshøjde på 44 m. Tillægget skal sikre, at rammeområdet fastlægges med en boligandel på mindst 35 pct. og højst 75 pct. Den relativt lave boligdel er velbegrundet i det stationsnære område op ad den trafikerede Vibenhus Runddel. Lokalplan Planen skal fastlægge anvendelsen til serviceerhverv (kontor) med krav, om at den nederste etage skal indrettes til publikumsorienterede serviceerhverv, såsom butikker, restauranter og lignende, samt udadvendte virksomhedsfunktioner, såsom foyer, kantine og lignende. Planen skal fastlægge et maksimalt bygningsomfang på m 2 etageareal og den maksimale bygningshøjde til 44 m. Planen skal sikre arkitektonisk kvalitet, herunder ydre fremtræden og det overordnede bygningsprofil. Planen skal sikre, at der tages højde for vindforhold, så vindturbulens omkring højhuset mindskes eller helt undgås. Nuværende kommuneplanramme Ny kommuneplanramme Startredegørelse til lokalplanforslag "Jagtvej 171" Københavns Kommune 9

10 Planen skal sikre, at bebyggelsen udføres som lavenergibebyggelse klasse 1. Planen skal sikre, at parkering udelukkende etableres i underjordisk anlæg med adgang til parkeringsanlægget fra Aldersrogade. Planen skal sikre, at friarealer på terræn anlægges som offentligt tilgængelige arealer, der skal indgå som del af et offentligt grønt anlæg, der anlægges på vejareal i den østlige ende af Aldersrogade. I lokalplanens redegørelsesdel medtages nogle helhedsbetragtninger om den langsigtede udvikling af den øvrige del af karreen, som forudsættes videreført med sin nuværende anvendelse og bebyggelse. Eventuelt kan forventes en vis fornyelse på de to erhvervsejendomme matr.nr og 4159 Udenbys Klædebo Kvarter, København, hvilket i givet fald skal ske på baggrund af en helhedsløsning, der kan danne udgangspunkt for en eventuel lokalplan. En betingelse herfor vil dog være en forbedring af friarealforholdene for de tilstødende boligejendomme ved indretning af fælles friarealer sammen med erhvervsejendommene. view fra aldersrogade op mod ATP Visualisering af projektet set fra vest (Aldersrogade.) 10 Københavns Kommune Startredegørelse til lokalplanforslag "Jagtvej 171"

11 Skyggediagrammer Marts kl. 9:00 31 MAR-09:00 Juni kl. 9:00 21 JUN-09:00 31 MAR-09:00 21 JUN-09:00 Marts kl. 12:00 Juni kl. 12:00 31 MAR-12:00 21 JUN-12:00 31 MAR-12:00 21 JUN-12:00 Marts kl. 14:00 31 MAR-14:00 31 MAR-14:00 Juni kl. 16:00 21 JUN-16:00 21 JUN-16:00 Marts kl. 16:00 Juni kl. 19:00 Startredegørelse til lokalplanforslag "Jagtvej 171" 31 MAR-16:00 31 MAR-16:00 21 JUN-19:00 21 JUN-19:00 Københavns Kommune 11

12 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 12 Københavns Kommune Startredegørelse til lokalplanforslag "Jagtvej 171"

"STRANDLODSVEJ" Borgerrepræsentationen har den 29. april 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Strandlodsvej"

STRANDLODSVEJ Borgerrepræsentationen har den 29. april 2010 vedtaget forslag til lokalplan Strandlodsvej "STRANDLODSVEJ" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 29. april 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Strandlodsvej" Offentlig høringsperiode fra den 11. maj til den 9. august 2010 INDHOLD

Læs mere

"PANUM II" Lokalplan nr. XXX. Bilag 1

PANUM II Lokalplan nr. XXX. Bilag 1 "PANUM II" Lokalplan nr. XXX Bilag 1 Indhold Redegørelse for lokalplanen...3 Baggrund... 3 Lokalplanområdet og kvarteret... 5 Byggeønsker...6 Lokalplanens indhold... 7 Lokalplanen set i forhold til mål

Læs mere

DAGMARHUS Lokalplan nr. 496

DAGMARHUS Lokalplan nr. 496 DAGMARHUS Lokalplan nr. 496 Borgerrepræsentationen har den 10. oktober 2013 vedtaget lokalplan nr. 496 Dagmarhus med tilhørende kommuneplantillæg nr. 17. Lokalplanen er bekendtgjort den 25. oktober 2013

Læs mere

"NY ELLEBJERG- OMRÅDET"

NY ELLEBJERG- OMRÅDET "NY ELLEBJERG- OMRÅDET" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 11. marts 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Ny Ellebjerg-området". Lokalplanområdet ligger i bydelen Valby Offentlig høring

Læs mere

Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads

Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads Strandgade Nord Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads Lokalplanforslag Borgerrepræsentationen har den 9. februar 2012 vedtaget forslag til lokalplan 'Strandgade Nord' med kommuneplantillæg. Lokalplanområdet

Læs mere

Indhold. Redegørelse for lokalplanen og kommuneplantillægget. Lokalplan Enghave Brygge. Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning

Indhold. Redegørelse for lokalplanen og kommuneplantillægget. Lokalplan Enghave Brygge. Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning ENGHAVE BRYGGE Forslag til lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 24. januar 2013 vedtaget forslag til lokalplan Enghave Brygge med tilhørende forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

ÅRHUSGADEKVARTERET VEST I NORDHAVN

ÅRHUSGADEKVARTERET VEST I NORDHAVN ÅRHUSGADEKVARTERET VEST I NORDHAVN Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 23. maj 2013 vedtaget forslag til lokalplan Århusgadekvarteret Vest i Nordhavn. Offentlig høringsperiode fra den

Læs mere

Borgerrepræsentationen har den 26. august 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Sundholm Syd" med tilhørende kommuneplantillæg

Borgerrepræsentationen har den 26. august 2010 vedtaget forslag til lokalplan Sundholm Syd med tilhørende kommuneplantillæg Fabrikken for Kunst og Design "Sundholm Syd" Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 26. august 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Sundholm Syd" med tilhørende kommuneplantillæg

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

LANDGREVEN Forslag til lokalplan

LANDGREVEN Forslag til lokalplan LANDGREVEN Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 3. juni 2010 vedtaget forslag til lokalplan Landgreven. Lokalplanområdet ligger i bydelen Indre By. Offentlig høringsperiode fra den 16.

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 og 3 Borgerrepræsentationen har 29. januar 2009 vedtaget lokalplan 432 med kommuneplantillæg Planerne er bekendtgjort 18. september 2009 Borgerrepræsentationen

Læs mere

Lokalplan nr. 432 "Carlsberg II"

Lokalplan nr. 432 Carlsberg II Del I - baggrund og indhold Lokalplanen er vedtaget på Borgerrepræsentationens møde 29. januar 2009 og bekendtgjort den 18. februar 2009. Indhold Baggrund for lokalplanen og kommuneplantillægget Lokalplanens

Læs mere

Offentlig høring fra 25. juni til 25. september 2008

Offentlig høring fra 25. juni til 25. september 2008 "Carlsberg II" Forslag til lokalplan Forslag til kommuneplantillæg Miljøvurdering (VVM og SMV) Del II Offentlig høring fra 25. juni til 25. september 2008 orgerrepræsentationen har den 11. juni 2008 vedtaget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 310-1&2 TEGLVÆRKSHAVNEN

LOKALPLAN NR. 310-1&2 TEGLVÆRKSHAVNEN LOKALPLA R. 310-1&2 TEGLVÆRKSHAVE Borgerrepræsentationen har den 11. december 2003 vedtaget tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 310 Teglværkshavnen Lokalplanen er bekendtgjort den 26. januar 2004. Københavns

Læs mere

Offentlig høringsperiode fra den 19. januar 2015 til den 17. marts 2015

Offentlig høringsperiode fra den 19. januar 2015 til den 17. marts 2015 Ny ellebjergområdet tillæg 2 Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 448-1 Ny Ellebjergområdet med tilhørende forslag til kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 11. december 2014 vedtaget

Læs mere

Indhold. Tilladelse efter anden lovgivning... 15 Affald... 15 Jordforurening... 15 Museumsloven... 15. Praktiske oplysninger på bagsiden

Indhold. Tilladelse efter anden lovgivning... 15 Affald... 15 Jordforurening... 15 Museumsloven... 15. Praktiske oplysninger på bagsiden "Sundbygaard" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 25.marts 2010 vedtaget forslag til lokalplan. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Vest. Offentlig høring fra den 13. april til den

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 orgerrepræsentationen har den 20. september 2012 vedtaget tillæg nr. 2 til lokalplan Carlsberg II med tilhørende tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2011 Planerne

Læs mere

Lokalplan nr. 432 "Carlsberg II"

Lokalplan nr. 432 Carlsberg II Lokalplan nr. 432 "Carlsberg II" Del II - lokalplanens bestemmelser Lokalplanen er vedtaget på orgerrepræsentationens møde den 29. januar 2009 og bekendtgjort den 18. februar 2009. Indhold Lokalplan 1.

Læs mere

PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL

PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL LOKALPLAN LOKALPLAN 401-4 Borgen Bycenter Sønderborg August 2010 PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL post@sonderborg.dk HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er den eneste plantype,

Læs mere

Carlsberg II. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 432 Carlsberg II

Carlsberg II. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 432 Carlsberg II Carlsberg II Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 432 Carlsberg II Borgerrepræsentationen har den 29. marts 2012 vedtaget tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 432 Carlsberg II Lokalplanen er bekendtgjort den 18. april

Læs mere

"Sundbyvang" Lokalplan nr. 451 Borgerrepræsentationen har den 2.december 2010 vedtaget lokalplanen. Lokalplanen er bekendtgjort den 21 december 2010.

Sundbyvang Lokalplan nr. 451 Borgerrepræsentationen har den 2.december 2010 vedtaget lokalplanen. Lokalplanen er bekendtgjort den 21 december 2010. "Sundbyvang" Lokalplan nr. 1 Borgerrepræsentationen har den 2.december 20 vedtaget lokalplanen. Lokalplanen er bekendtgjort den 21 december 20. Indhold Redegørelse for lokalplanen...3 Formål... 3 Baggrund...

Læs mere

Kommuneplan 2006. Udviklingsstrategier. Høje-Taastrup Kommune. tillæg til kommuneplan 2000, bind 1

Kommuneplan 2006. Udviklingsstrategier. Høje-Taastrup Kommune. tillæg til kommuneplan 2000, bind 1 1 Høje-Taastrup Kommune Udviklingsstrategier Kommuneplan 2006 tillæg til kommuneplan 2000, bind 1 Kommuneplan 2006, Bind 1 af 4 Udviklingsstrategier Tillæg til Kommuneplan 2000, bind 1 Udgivet 2006 Redaktion:

Læs mere

Bekendtgørelse af Københavns Kommuneplanstrategi 2007

Bekendtgørelse af Københavns Kommuneplanstrategi 2007 Bekendtgørelse af Københavns Kommuneplanstrategi 2007 Hæftet indeholder: Den formelle bekendtgørelse af d. 02.12.2008 Økonomiforvaltningens indstilling med bilag til Borgerrepræsentationen d. 28.08.2008

Læs mere

gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled

gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 er fremlagt i perioden 05.03.203 til 07.05.203. Har du indsigelser eller ændringsforslag

Læs mere

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109 Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

December 2010 LOKALPLAN 1-1-110. Godsbanearealet Aalborg Midtby

December 2010 LOKALPLAN 1-1-110. Godsbanearealet Aalborg Midtby December 2010 LOKALPLAN 1-1-110 Godsbanearealet Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2000 Mail: plan.byg@aalborg.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 508 THORS BAKKE

LOKALPLAN NR. 508 THORS BAKKE LOKALPLAN NR. 508 THORS BAKKE EN NY BYDEL I RANDERS Boliger, serviceerhverv, butikker, biografcenter, sundhedscenter, uddannelsesinstitutioner, kulturelle institutioner, offentlige institutioner, bypark

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Lp 01-010-0007 Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade

Tillæg nr. 1 til Lp 01-010-0007 Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade Lokalplan nr. 01-010-0011 Esbjerg, Indre By Tillæg nr. 1 til Lp 01-010-0007 Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade Marts 2014 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge

Læs mere

LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY

LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING DECEMBER 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af 1.1.01 Kastanievejskarreen Plannummer 1.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Kastanievejskarreen Centerområde Bycenter Kgs. Lyngby Bebyggelsesprocent

Læs mere