Notat om forlig om Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) af 11. maj 2011 som revideret den 10. juni 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om forlig om Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) af 11. maj 2011 som revideret den 10. juni 2011"

Transkript

1 Notat om forlig om Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) af 11. maj 2011 som revideret den 10. juni 2011 Af Gerd Battrup, Institut for Grænseregionsforskning, Sønderborg Regeringen indgik den 11. maj 2011 forlig med Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om en styrkelse af den told- og politikontrol, der udføres ved de danske grænser, der i overskriften til forligsteksten er betegnet som et forlig om permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol). Forligsteksten blev revideret den 10. juni 2011 efter aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas Møller, idet et afsnit på side 5 i afsnittet Ændring af Schengen-reglerne blev ændret fra, at den ovenfor beskrevne indsats i forhold til at styrke grænsekontrollen i Danmark vil kunne gennemføres inden for rammerne af det nuværende Schengen-samarbejde til at den ovenfor beskrevne indsats i forhold til at styrke grænsekontrollen i Danmark skal kunne gennemføres inden for rammerne af det nuværende Schengen-samarbejde. Det vil blive sikret i implementeringen i alle faserne (mine fremhævelser). Forligsteksten, som den fremstår nu, er gengivet på Finansministeriets hjemmeside Pressemeddelelser/2011/06/toldkontrol/Permanent%20toldkontrol%20i%20Danmark.ashx (downloadet 11. juni 2011). Uanset den ændrede formulering om, at implementeringen af forliget i alle faser skal gennemføres indenfor rammerne af Schengen-samarbejdet, vil en gennemførelse af forliget efter dets ordlyd rejse væsentlige problemer i forhold til de forpligtelser, der påhviler Danmark efter Schengen konventionen og Europaparlamentets og Rådets forordning nr. 562/2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks), som Danmark har tilsluttet sig ved parallelaftale, og som oprindeligt blev implementeret i dansk ret ved lov nr. 301 af 19. april 2006 om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning. Formålet med dette notat er at skitsere hvilke problemer i forhold til den danske deltagelse i Schengensamarbejdet, der vil være forbundet med en gennemførelse af forliget efter dets ordlyd. Notatet

2 indeholder to dele. Det første del behandler Schengen samarbejdet i perspektiv af forliget om Permanent toldkontrol (styrket grænsekontrol), herunder den danske deltagelse i Schengen samarbejdet og de særlige forhold, der følger af det danske forbehold i forhold til samarbejdet omkring retlige og indre anliggender i EU samt redegør for Schengen grænse kodeksen, herunder princippet om de åbne indre grænser, hvilke myndigheder, der er omfattet af kodeksens bestemmelser og kodeksens bestemmelser om indførelse af midlertidig grænsekontrol ved de indre grænser. Den anden del drøfter i to afsnit regeringens forlig med Dansk Folkeparti og Pia Christmas Møller i et retligt perspektiv. Det første afsnit forsøger at give en mere generel karakteristik af forliget og af de bidrag, der understøtter regeringens ansøgning til Folketingets Finansudvalg om en bevilling på 42,3 mio. kr. til gennemførelse af en første fase af forliget (aktstykke nr. 128), mens det andet og sidste afsnit opridser en række problemer, som en gennemførelse af forliget efter dets ordlyd med stor sandsynlighed vil rejse i forhold til den danske deltagelse i Schengen samarbejdet. 2. Om Schengen samarbejdet og den fri passage over EU s indre grænser 2.1 Baggrund for Schengen reglerne Gennem den første halvdel af 1980 erne var der foregået en omfattende diskussion af behovet for at styrke den europæiske konkurrencedygtighed gennem at fjeme mange af de såkaldte tekniske handelshindringer, dvs. skabe et fælles indre marked, og samtidig på baggrund af bl.a. erfaringerne fra Den Nordiske Pasunion fra 1957 og passamarbejdet mellem Benelux-landene fra 1960 moderere de barrierer for fri bevægelighed for personer, der sattes af grænsekontrollen mellem de enkelte medlemsstater. En række EF medlemsstater var stærkt skeptiske overfor lempelse af personkontrollen mellem grænserne. Det gjaldt bl.a. UK, Irland og Danmark. For andre medlemsstater, herunder Tyskland og Frankrig, var fuldstændig fri bevægelighed for personer af stor symbolsk betydning for EFintegrationen. Den daværende tyske forbundskansler, Helmuth Kohl, og den daværende franske præsident, Francois Mitterand, indgik i juli 1984 en bilateral aftale om at lette grænsekontrollen mellem de to lande(saarbrücken-aftalen). Initiativet fik hurtigt tilslutning fra Benelux-landene, hvilket førte til Schengen-aftalen fra Kort efter indgåelse af Schengen-aftalen besluttede et flertal af EU-landene på topmødet i Milano ( juni 1985) at indkalde til en regeringskonference, hvor landenes stats- og regeringschefer skulle forhandle om ændring af traktaten. På samme topmøde fremlagde Kommissionen sin hvidbog med konkrete anvisninger på etableringen af et Indre Marked hvilket også indebar fri bevægelighed for personer. Resultatet, Den Europæiske Fællesakt, der skulle bane vejen for etableringen af Det Indre Marked med fri bevægelighed for varer, tjenesteydelser, kapital og arbejdskraft, var forhandlet færdig et halvt år senere. Men de daværende medlemsstater kunne imidlertid stadig ikke blive enige om, hvor langt man ville gå med hensyn til fri bevægelighed for personer, herunder især den fri bevægelighed for statsborgere fra 3. lande. De medlemsstater, der stod bag Schengen aftalen mente, at den fri bevægelighed i princippet burde vedrøre alle personer uanset statsborgerskab og ønskede på 2

3 længere sigt helt at ophæve kontrollen ved de indre grænser. De øvrige fandt det nødvendigt at fastholde kontrollen ved de indre landegrænser. Da EF medlemsstaterne ikke i løbet af 1980 erne kunne nå frem til en fælles forståelse indenfor rammerne af samarbejdet i EF, besluttede Frankrig, Tyskland og Benelux-landene selv at gennemføre den fri personbevægelighed inden for egne grænser. Det blev gjort i 1990 ved at disse lande undertegnede Schengen konventionen, der realiserede målsætningerne fra Schengen-aftalen fra Schengen konventionen sigter i overensstemmelse med Schengen aftalen på samtidig med ophævelsen af personkontrollen ved de fælles indre grænser at styrke samarbejdet mellem de deltagende stater i forhold til bekæmpelse af kriminalitet og illegal indvandring. Det skete og sker bl.a. gennem styrkelse af kontrollen ved de ydre grænser, dvs. grænserne mellem stater, der deltager i Schengen samarbejdet og stater, der ikke deltager i samarbejdet, styrkelse af samarbejdet mellem nationale politimyndigheder og etablering af fælles informationssystemer, bl.a. SIS, SIS II og Sirene 2.2 Den danske deltagelse i Schengen samarbejdet Danmark tilsluttede sig Schengen samarbejdet ved aftale af 19. december 1996, og folketinget bemyndigede ved lov nr. 418 af 10. juni 1997 om Danmarks tiltrædelse af Schengenkonventionen regeringen til at ratificere Schengen Konventionen. Ratificeringen fandt sted den 23. september 1997, og Den 1. december 2000 traf Rådet afgørelse om en fuldstændig gennemførelse af Schengen-reglerne i forhold til Danmark og de øvrige nordiske lande med virkning fra den 25. marts 2001, dog således at reglerne vedrørende Schengen-informationssystemet allerede blev bragt i anvendelse i forhold til de nordiske lande med virkning fra den 1. januar Rigspolitiet er og har til stadighed været tillagt det overordnede ansvar for Danmarks deltagelse i Schengen samarbejdet. Det fremgår imidlertid af Schengen konventionen, at konventionens omtale af politisamarbejde m.v. også omfatter arbejde af politimæssig karakter, der udføres af toldembedsmænd. Se f.eks. afsnit III Politi og Sikkerhed, art. 40 om politisamarbejde, art. 41 om adgangen til hot pursuit, art. 44 om kommunikation, informationer og udveksling af kommunikationsudstyr, art. 50 om gensidig retshjælp samt kapitel 6 om narkotika, afsnit IV om Schengen information systemet, der i art. 92, 99 og 101 udtrykkeligt omtaler toldvæsenet og troldkontrol samt afsnit V om Transport og varebevægelser. Af tiltrædelsesaftalen for Danmark til Schengen konventionen, EF- Tidende nr. L 239 af 22/09/2000 s fremgår det således også udtrykkeligt af art. 2 og 3, at den danske tiltrædelse for så vidt angår konventionens art. 40 om politisamarbejde og art. 41 om hot pursuit omfatter a) polititjenestemænd hos lokale politimestre og hos Rigspolitichefen samt b) toldembedsmænd på de betingelser, der er fastsat i de i henhold til artikel 40, stk. 6, i konventionen af 1990 relevante bilaterale aftaler, hvad angår disse personers kompetence med hensyn til ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer, med våben og sprængstof samt ulovlig transport af giftigt og farligt affald. Schengen reglerne blev delvist indarbejdet i Amsterdam traktaten i 1997 og er i dag integreret i 3

4 i Lissabon traktatens bestemmelser om i Traktaten of Den Europæiske Union (TEU) art. 3-2 og TEUF, tredje del, afsnit V [Område med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed]. Det følger af det danske forbehold i forhold til det retlige samarbejde, at Danmark ikke er omfattet af bestemmelserne i TEUF, tredje del, afsnit V [Område med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed], hvilket også understreges i TEU, protokol nr. 22 om Danmarks stilling, art.2: Ingen af bestemmelserne i tredje del, afsnit V [Område med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed], i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, ingen foranstaltninger, der er vedtaget i henhold til nævnte afsnit, ingen bestemmelser i internationale aftaler indgået af Unionen i henhold til nævnte afsnit og ingen afgørelser truffet af Den Europæiske Unions Domstol om fortolkning af sådanne bestemmelser eller foranstaltninger eller foranstaltninger, der er ændret eller kan ændres i henhold til dette afsnit, er bindende for eller finder anvendelse i Danmark; ingen af disse bestemmelser, foranstaltninger eller afgørelser berører på nogen måde Danmarks beføjelser, rettigheder og forpligtelser; ingen af disse bestemmelser, foranstaltninger eller afgørelser berører på nogen måde gældende fællesskabsret eller EU-ret eller udgør en del af EU-retten, således som de finder anvendelse på Danmark. Det danske forbehold i forholdet til EU samarbejdet om retlige og indre anliggender betyder ikke, at Danmark står uden for alle dele af samarbejdet om retlige og indre anliggender. Det hænger bl.a. sammen med formuleringen af forbeholdet ved Edinburgh afgørelsen i 1992, der ikke udelukker at Danmark deltager i samarbejdet på dette område, men garanterer, at Danmark ikke afgiver suverænitet til EU jf. Grundlovens 20 på området. Danmark deltager derfor alene i det mellemstatslige samarbejde, men står uden for det overstatslige samarbejde. Med integrationen af det politi- og strafferetlige samarbejde i TEUF, er konsekvensen af den begrænsede danske deltagelse i samarbejdet, er at Danmark er udelukket fra at deltage i de beslutninger, der for fremtiden måtte blive truffet om samarbejdet, dvs. at Danmark ikke har ret til at deltage i forhandlinger om ændring af Schengen reglerne. Efter Protokol nr. 22 om Danmarks stilling er Danmark dog tillagt mulighed for efterfølgende at tilslutte sig nye foranstaltninger: Inden 6 måneder efter at Rådet har truffet foranstaltning om et forslag om eller initiativ til udbygning af Schengenreglerne som er omfattet af denne del, træffer Danmark foranstaltning om, hvorvidt det vil gennemføre denne foranstaltning i sin nationale lovgivning. Hvis Danmark beslutter sig herfor, vil denne foranstaltning skabe en folkeretlig forpligtelse mellem Danmark og de øvrige medlemsstater, der er bundet af foranstaltningen. Hvis Danmark beslutter ikke at gennemføre en rådsforanstaltning som nævnt i stk. 1, overvejer de medlemsstater, der er bundet af foranstaltningen, og Danmark, hvilke passende foranstaltninger der skal træffes. En sidste konsekvens af det danske forbehold i forhold til det retlige samarbejde, integrationen af det retlige samarbejde i TEUF og den danske deltagelse i Schengen samarbejdet på et mellemfolkeligt grundlag, er at EU Domstolen ikke uden videre er kompetent i konflikter mellem Danmark og Kommissionen og/eller andre stater, der deltager i Schengen samarbejdet. Retlige konflikter mellem Danmark og Kommissionen og/eller andre stater, der deltager i Schengen samarbejdet må som udgangspunkt løses efter bestemmelserne i Traktatretskonventionen fra 1969 (Vienna Convention on the Law of Treaties). Det betyder, at hvis Danmark handler i klar og alvorlig modstrid med Schengen reglerne, og hvis de øvrige medlemsstater og (formentlig også) Kommissionen vælger at reagere med retlige sanktioner, vil Danmark i sidste ende kunne udelukkes eller suspenderes fra deltagelse i samarbejdet jf. Traktatretskonventionens art. 60 stk. 2 og 3: 4

5 Termination or suspension of the operation of a treaty as a consequence of its breach 2. A material breach of a multilateral treaty by one of the parties entitles: (a) the other parties by unanimous agreement to suspend the operation of the treaty in whole or in part or to terminate it either: (i) in the relations between themselves and the defaulting State; or (ii) as between all the parties; (b) a party specially affected by the breach to invoke it as a ground for suspending the operation of the treaty in whole or in part in the relations between itself and the defaulting State; (c) any party other than the defaulting State to invoke the breach as a ground for suspending the operation of the treaty in whole or in part with respect to itself if the treaty is of such a character that a material breach of its provisions by one party radically changes the position of every party with respect to the further performance of its obligations under the treaty. 3. A material breach of a treaty, for the purposes of this article, consists in: (a) a repudiation of the treaty not sanctioned by the present Convention; or (b) the violation of a provision essential to the accomplishment of the object or purpose of the treaty. 2.3 Schengen grænse kodeksen Schengen Konventionens bestemmelser i art. 2-8 blev i den 13. oktober 2006 erstattet af bestemmelserne i Europaparlamentets og Rådets forordning nr. 562/2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks). Som nævnt ovenfor blev Schengen grænse kodeksen implementeret i dansk ret ved lov nr. 301 af 19. april 2006 om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning. Kodeksen er senere blevet revideret ved Forordning (EF) nr. 296/2008, Forordning (EF) nr. 81/2009, Forordning (EF) 810/2009 samt forordning (EF) nr. 265/2010. Kodeksen indeholder fem afsnit samt en række bilag: en præambel, der generelt opridser formålet med kodeksen og forskellige former for kontrol, der ikke er omfattet af kodeksen, herunder ind- og udrejsekontrol, der foretages som led i udøvelse af politiets almindelige beføjelser, sikkerhedskontrol af personer, der er identisk med den, der foretages i forbindelse med indenrigsflyvninger og muligheder for undtagelsesvis at foretage bagagekontrol af personer, der foretager en flyvning eller en sø- overfart indenfor Schengen området; et første afsnit, der angiver kodeksens formål, anvendelsesområde og indeholder en lang række definitioner på begreber, der anvendes i kodeksen; et andet afsnit om passage af de ydre grænser og indrejsebetingelser, kontrol af de ydre grænser, personale og ressourcer til og samarbejde mellem medlemsstaterne den ydre grænsekontrol samt en række specifikke regler for ind- og udrejsekontrol i forhold til forskellige transportmidler og personer(fra sømænd og piloter til statsoverhoveder); et tredje afsnit om de indre grænser, herunder ophævelse af kontrollen ved de indre grænser samt adgangen til og betingelserne for midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser, samt et fjerde og sidste afsnit, der indeholder en række afsluttende bestemmelser om indberetning af oplysninger revision af detailregler, styring og generelle undtagelser fra regler- 5

6 ne om kontrollen ved de ydre grænser, herunder eksisterende aftaler om kontrol af mindre grænseovergange m.v. Det er særligt Schengen grænse kodeksens præambel, bestemmelserne om kodeksens formål og anvendelsesområde samt definitionerne på de begreber, der anvendes i kodeksen samt bestemmelserne i kodeksens tredje afsnit om de indre grænser, der er af relevante for en retlig vurdering af regeringens forlig af 10. juni 2011 med Dansk Folkeparti og Pia Christmas Møller om Permanent toldkontrol (styrket grænsekontrol). Det drejer sig først og fremmest om spørgsmål om Princippet om de åbne indre grænser Toldkontrol og grænsekontrol Forbuddet mod etablering af permanente hindringer for grænseoverskridende trafik, hvis sigte alene eller helt overvejende er gennemførelse af kontrolforanstaltninger Betingelserne for midlertidig genindførelse af grænsekontrol Da Schengen grænse kodeksen erstatter bestemmelserne i Schengen konventionens art. 2-8, men ikke i øvrigt tilsigter at ændre konventionen, skal den naturligvis fortolkes i snæver kontekst af Schengen konventionen, hvor dette er relevant Princippet om de åbne grænser Den overordnede målsætning for Schengen samarbejdet understreges allerede i kodeksens art. 1 og art. 20, der indleder kodeksens afsnit III om de indre grænser: Art. 1: Denne forordning indeholder bestemmelser med henblik på at sikre, at personer ikke kontrolleres ved passage af de indre grænser mellem Den Europæiske Unions medlemsstater. Den fastsætter regler for udøvelse af grænsekontrol af personer, der passerer EU-medlemsstaternes ydre grænser Art.20: De indre grænser kan passeres overalt, uden at der gennemføres personkontrol, uanset personernes nationalitet For at understøtte realiseringen af de åbne indre grænser pålægger kodeksen i art. 22, 1. pkt. de deltagende stater at fjerne hindringer for vejtrafikken ved overgangssteder ved de indre grænser Medlemsstaterne fjerner alle hindringer for en smidig afvikling af vejtrafikken ved overgangsstederne ved de indre grænser, navnlig hastighedsbegrænsninger, der ikke udelukkende er fastsat af hensyn til trafiksikkerheden. Princippet om de åbne indre grænser modificeres af en adgang til midlertidigt at genindføre grænsekontrol. I art. 22, 2.pkt. fastslås det således, at medlemsstaterne skal være forberedt på at skulle kunne sørge for kontrolforanstaltninger, hvis grænsekontrollen ved de indre grænser genindføres. Princippet om de åbne grænser berører heller ikke medlemsstaternes udøvelse af politimæssige beføjelser i henhold til nationalret, så længe udøvelsen af disse beføjelser ikke har virkning som grænsekontrol, hvilket også gælder i grænseområder, og som heller ikke har grænsekontrol som formål. Kodeksen fastslår således i art. 21 6

7 Ophævelse af grænsekontrollen ved de indre grænser berører ikke: a) medlemsstaternes kompetente myndigheders udøvelse af politimæssige beføjelser i henhold til national ret, så længe udøvelsen af disse beføjelser ikke har tilsvarende virkning som grænsekontrol; dette gælder også i grænseområder. For så vidt angår første punktum kan udøvelsen af politimæssige beføjelser navnlig ikke ligestilles med ind- og udrejsekontrol, når de politimæssige foranstaltninger: i) ikke har grænsekontrol som formål ii) bygger på generelle politioplysninger og -erfaringer med hensyn til eventuelle trusler mod den offentlige sikkerhed og navnlig tager sigte på at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet iii) er udformet og udføres på en måde, der klart adskiller sig fra systematisk ind- og udrejsekontrol af personer ved de ydre grænser iv) udføres som stikprøvekontrol b) sikkerhedskontrol af personer i havne eller lufthavne, der foretages af de kompetente myndigheder i henhold til den enkelte medlemsstats ret eller af de ansvarlige i havne og lufthavne eller af transportvirksomheder, forudsat at denne kontrol også foretages for så vidt angår personer, der rejser inden for en medlemsstats område c) en medlemsstats mulighed for i lovgivningen at indføre en forpligtelse til at være i besiddelse af eller medbringe papirer og dokumenter d) tredjelandsstatsborgeres pligt til at anmelde deres tilstedeværelse på en medlemsstats område i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 22 i Schengen-konventionen Toldkontrol, grænsekontrol og grænseovervågning Som anført ovenfor erstattede Schengen grænse kodeksen art. 2-8 i Schengen konventionen og der er i vidt omfang overlap mellem formuleringen af de enkelte bestemmelser i Schengen konventionen og Schengen grænse kodeksen. Der er derfor ikke grund til at antage, at Schengen grænse kodeksens afgrænsning af hvilken udøvelse af myndigheder og hvilke myndighedspersoner, der er omfattet, er mere snæver end i Schengen konventionens bestemmelser, der - som anført ovenfor under afsnit 2.2 om den danske deltagelse i Schengen samarbejdet - omfatter alle aktiviteter af politimæssig karakter uanset om disse aktiviteter udføres af ansatte i politiet eller i toldmyndigheder og i visse sammenhænge endda går videre og omfatter opgaver, der udelukkende eller næsten udelukkende synes at måtte betegnes som toldkontrol. Se f.eks. Schengen konventionens oprindelige bestemmelser i art. 92, 99 og 101, der alle taler om grænsekontrol og anden politi-og toldkontrol inde i landet. Danmark synes endelig ikke at have ændret sin notifikation af hvilke myndigheder, der er omfattet af samarbejdet siden Schengen grænse kodekset trådte i kraft. Det må derfor antages, at tiltrædelsesaftalens angivelse af hvem, der er omfattet af Schengen samarbejdet, (politiet samt toldembedsmænd for så vidt angår deres kompetence med hensyn til ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer, med våben og sprængstof samt ulovlig transport af giftigt og farligt affald mv.) fortsat er gældende. Schengen grænse kodeksen indeholder en række bidrag til en nærmere forståelse af begreberne grænsekontrol og grænseovervågning. Det gælder dels art. 2, der angiver en række definitioner og dels bestemmelserne i kodeksens afsnit II om kontrollen ved de ydre grænser. Her angives bl.a. en række foranstaltninger, som medlemsstaterne har pligt til eller mulighed for at indrette i forbindelse med den ydre grænsekontrol, og hermed angives indirekte omvendt også hvilke foranstaltninger, der 7

8 som udgangspunkt synes at ville være problematiske at indrette ved kontrol af passager over de indre grænser. Af særlig relevans for bedømmelsen af regeringens forlig med Dansk Folkeparti og Pia Christmas møller af 10. juni om Permanent toldkontrol (styrket grænsekontrol) er art. 2, stk. 9-13: 9) grænsekontrol : den aktivitet, som i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning og med henblik på at opfylde målene heri foretages ved en grænse udelukkende på grund af den planlagte eller faktiske grænsepassage uagtet andre hensyn, og som omfatter ind- og udrejsekontrol og grænseovervågning 10) ind- og udrejsekontrol : kontrol ved grænseovergangsstederne for at sikre, at personer, herunder deres transportmidler og genstande i deres besiddelse, kan få lov til at rejse ind i eller ud af medlemsstaternes område 11) grænseovervågning : overvågning af grænserne på strækningerne mellem grænseovergangssteder og overvågning af grænseovergangssteder uden for den normale åbningstid for at forhindre personer i at omgå ind- og udrejsekontrollen 12) efterfølgende kontrol (second line check): en yderligere kontrol, der kan foretages på et særligt sted, som ligger i en vis afstand fra det sted, hvor den almindelige ind- og udrejsekontrol finder sted (first line) 13) grænsevagt : embedsmand, der i henhold til national ret er stationeret enten ved et grænseovergangssted eller ved en grænse eller i umiddelbar nærhed heraf, og som i henhold til denne forordning og national ret udfører grænsekontrolopgaver Foruden kontrol af ind- og udrejser ved grænseovergangsstederne og grænseovervågning omfatter begrebet (ydre) grænsekontrol efter kodeksens afsnit II også fysiske markeringer af grænseovergangen, herunder indretning af grænsekontrolanlæg, herunder etablering af fast kontrolposter samt omlægning af kørebaner. Kodeksens art. 9 stk. 1 pålægger således medlemsstaterne i forbindelse med varetagelse af kontrollen af de ydre grænser at oprette separate baner, navnlig ved overgangssteder i lufthavne, for at kunne udføre ind- og udrejsekontrol af personer. Herudover kan medlemsstaterne anlægge separate baner ved deres sø- og landgrænseovergangssteder og ved grænserne mellem medlemsstater, der ikke anvender artikel 20 ved deres fælles grænser, dvs. som ikke er omfattet af Schengen samarbejdets bestemmelser om fri passage over de indre grænser. Begrebet grænseovervågning uddybes også i afsnit II. Hovedformålet med grænseovervågning er efter art.12 at forhindre ulovlig passage, bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet og træffe foranstaltninger mod personer, som har passeret grænsen ulovligt (stk.1). Grænsevagterne anvender stationære eller mobile enheder til grænseovervågningen, der gennemføres på en sådan måde, at den forhindrer og afskrækker folk fra at omgå ind- og udrejsekontrollen ved grænseovergangsstederne (stk.2). Overvågningen mellem grænseovergangsstederne foretages af grænsevagter, hvis antal og metoder skal afpasses efter foreliggende eller forudsete risici og trusler. Der foretages hyppige og uventede ændringer i overvågningstidspunkterne, således at uautoriseret grænsepassage indebærer en permanent risiko for at blive afsløret (stk.3). Overvågningen foretages af stationære eller mobile enheder, der patruljerer eller posteres på strækninger, der er kendt for eller formodes at være 8

9 følsomme, idet formålet med overvågningen er at pågribe personer, som passerer grænsen ulovligt. Overvågningen kan ligeledes foretages ved hjælp af tekniske, herunder elektroniske, midler (stk.4) Betingelserne for midlertidig genindførelse af grænsekontrol Betingelserne for midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser er reguleret i kodeksens afsnit III art Hovedbetingelserne for indførelse af midlertidig grænsekontrol er angivet i art. 23. Der skal foreligge en alvorlig trussel mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed og genindførelsen af grænsekontrol må ikke overstige det strengt nødvendige og må som hovedregel højst vare 30 dage eller så længe den alvorlige trussel forventes at vare. Ved enhver midlertidig genindførelse af grænsekontrollen skal der ske underretning af Kommissionen som de øvrige medlemsstater. Hvis der er tale om en forudsigelig genindførelse skal Kommissionen og de øvrige medlemsstater underrettes så hurtigt som muligt forud for lukningen med angivelse af grundene for den foreslåede genindførelse, herunder om hvilke begivenheder der udgør en alvorlig trussel for den offentlige orden eller den indre sikkerhed, omfanget af den planlagte genindførelse med angivelse af, hvor der skal genindføres grænsekontrol, datoen for og varigheden af den planlagte genindførelse og de foranstaltninger, som de øvrige medlemsstater skal træffe i anledning af genindførelsen af grænsekontrollen. Kommissionen kan afgive en udtalelse om den planlagte lukning og oplysningerne om årsagen til lukningen m.v. og Kommissionens udtalelse skal gøres til genstand for en høring mellem den medlemsstat, der planlægger midlertidigt at genindføre grænsekontrollen og de øvrige medlemsstater med henblik på vurdering om de planlagte foranstaltninger står i rimeligt forhold til den begivenhed, der ligger til grund for den planlagte genindførelse af grænsekontrollen og truslerne mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed (art.24) I tilfælde, hvor hensynet til den offentlige orden eller den indre sikkerhed i en medlemsstat kræver øjeblikkelig handling, kan den pågældende medlemsstat undtagelsesvist og straks genindføre grænsekontrol ved sine indre grænser. I sådanne tilfælde skal den pågældende medlemsstat straks underrette Kommissionen og de øvrige medlemsstater om den midlertidige indførelse af grænsekontrol og oplyse dem om årsagen til lukningen og om begrundelsen for at anvende hasteproceduren (art.25). I begge tilfælde påhviler det den berørte medlemsstat eller i givet fald Rådet at orientere Europa Parlamentet om de foranstaltninger, der er blevet truffet (art. 27). Enhver medlemsstat, der har indført midlertidig grænsekontrol skal også underrette offentligheden om den midlertidige indførelse af grænsekontrol og årsagerne til den midlertidige indførelse af grænsekontrol, medmindre overordnede sikkerhedsmæssige grunde taler imod dette (art. 30). Endelig har en medlemsstat, der midlertidig indfører grænsekontrol ved sine indre grænser, pligt til at forelægge Europa Parlamentet, Rådet og Kommissionen en rapport, der sammenfatter hvordan ind- og udrejsekontrollen er blevet udført og vurderer effektiviteten af den indførte grænsekontrol (art. 29) 9

10 3. Om forliget om Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) af 11. maj 2011 som revideret den 10. juni Generelle bemærkninger Indgåelsen af forliget om Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) af 11. maj 2011 vakte megen opmærksomhed i Danmark og måske især i Danmarks nabolande og i EU s institutioner. Kommissionens formand, José Manuel Barroso kontaktede således statsministeren Lars Løkke Rasmussen allerede den 12. maj 2011 og sendte ham et brev, der udtrykte bekymring om, hvorvidt forliget er i overensstemmelse med Schengen samarbejdet 1 : As you know, the European Commission has already expressed its grave concerns about the announced measures, which appear to put into functioning of Europe s single market and the benefits that an integrated area without internal borders brings for both businesses and citizens. Shortly after we spoke, I received a first legal assessment of the announced measures from the Commission services. This analysis raises important doubts about whether the proposed measures, if implemented in the intensive and permanent way that has been announced, would be in line with Denmark s obligations under European and international law, in particular the Treaty provisions and secondary legislation on the free movement of goods, persons, services and capital, and the provisions of the Schengen Borders Code. As a matter of principle, under the Treaty freedoms and under secondary law Member States may not carry out systematic intra-eu border controls, whether of goods or of people. They may, however, make spot checks where this is justified by over-riding public interests, such as the need to enforce tax legislation, subject always to compliance with the principle of proportionality. In determining whether such checks may be considered proportionate, the Member State bears the burden of proof: it must demonstrate that such measures are both apt to ensure observance of the legislation in question and indispensable to that end In so far as the measures announced would be implemented in a way that amounted to the introduction of systematic frontier controls, they would appear to be contrary to the Treaty freedoms (notably the free movement of goods, freedom to provide services). In so far as the envisaged measure would raise obstacles to the crossing of internal borders, and namely to fluid traffic flow at road crossing-points, they would appear to be incompatible with Articles 20 and 22 of the Schengen Borders Code. Til gennemførelse af en første fase af forliget snarest muligt ansøgte Skatteministeren den 12. maj Folketinget Finansudvalg om en bevilling på 42,3 mio.kr (aktstykke nr. 128: Tilslutning til bevilling til styrket grænsekontrol). På baggrund af Kommissionsformandens henvendelse og den omfattende kritik fra Danmarks nabolande, herunder den tyske regering, kunne det forventes, at regeringen ville understøtte Finansudvalgets behandling af aktstykket med adækvate analyser af de rejste problemstillinger og grundige redegørelser for baggrunden for regeringens stillingtagen. Det er imidlertid langt fra tilfældet. 1 Brevet er bl.a. gengivet på Folketingets EU Oplysningens hjemmeside samt på Kommissionens hjemmeside ec.europa.eu/commission_ /president/news/letters/pdf/ _en.pdf 10

11 (1) Der er således Ikke udarbejdet nogen skriftlig juridisk analyse af hverken forlig eller aktstykke i relation til Danmarks forpligtelser i forhold til Det Indre Marked eller Schengen samarbejdet. Finansudvalget, Folketingets øvrige medlemmer og offentligheden i almindelighed er blevet henvist til at søge oplysning gennem de svar, der er blevet givet til en række spørgsmål, der er stillet i finansudvalget i forbindelse med behandling af aktstykke 128 samt en forholdsvis kortfattet pressemeddelelse, der bærer overskriften Notits om forholdet mellem aftalen om toldkontrol og Danmarks EU-retlige forpligtelser, der udsendt af Skatteministeriet den 10.juni 2011 og offentliggjort på såvel Skatteministeriets og Justitsministeriets hjemmesider 2. Den samme notits optræder i øvrigt som svar på et spørgsmål (nr. 67), der er stillet af Finansudvalget. Til et spørgsmål i Finansudvalget (spørgsmål 68), der beder regeringen om at oversende en grundig juridisk vurdering af forliget om Permanent toldkontrol (styrket grænsekontrol) er i overensstemmelse med Danmarks EU retlige forpligtelser, der var blevet omtalt den 7. juni 2011 på et åbent samråd i Finansudvalget, svarer Skatteministeren således: I forbindelse med forhandlinger mellem regeringen og partierne foretages løbende faglige og juridiske vurderinger af forskellige problemstillinger. Sådanne vurderinger vil i nogle situationer blive udtalt mundtligt og i andre situationer komme til udtryk i skriftlig form. Der foreligger ingen skriftlig juridisk vurdering af den endelige aftale, men for så vidt angår regeringens juridiske vurdering af aftalen henvises der til svarene på spørgsmål 14, 15, 59, 60 og 67, der afspejler regeringens holdning. (2) Der synes ikke at være foretaget overvejelser om mulige betydninger af, at Danmarks deltagelse i Schengen samarbejdet hviler på et mellemfolkeligt og ikke et overstatsligt grundlag, og at Danmark som følge af sit retsforhold ikke er omfattet af bestemmelserne i TEU art. 3-2 og TEUF tredje del, afsnit V [Område med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed]. Det er derfor måske ikke overraskende, at der kan findes eksempler på, at regeringen i sine besvarelser af spørgsmål, der er stillet af Finansudvalget, henviser til artikler TEUF, der ikke omfatter Danmark. Det gælder f.eks. regeringens svar på spørgsmål 67 der også optræder som pressemeddelelse på Skatteministeriets og Justitsministeriets hjemmesider - som bl.a. henviser til TEUF art. 77, der ikke har gyldighed i forhold til Danmark. Den manglende opmærksomhed i forhold til grundlaget for Danmarks deltagelse i Schengen samarbejdet og de begrænsninger, som det påfører Danmark, herunder udelukkelse fra forhandlinger og beslutninger om revision af Schengen reglerne, synes også at komme til udtryk i forligets afsnit s. 5 om ændring af Schengenreglerne, hvoraf det fremgår at regeringen vil arbejde for en ændring af Schengen-regelsættet. Der synes heller ikke at være foretaget andre overvejelser i forhold til Danmarks svagere stilling end de øvrige medlemsstater ved konflikter omkring fortolkningen af Schengen reglerne. Som anført ovenfor i afsnit 2.2 om den danske deltagelse i Schengen samarbejdet vil Danmark ikke kunne indbringe konflikter for EU Domstolen og vil endda i forbindelse med grov overtrædelse af reglerne i princippet kunne risikere at blive suspenderet eller endog ekskluderet fra samarbejdet. (3) Regeringen synes at antage, at Schengen samarbejdet og herunder Schengen grænse kodeksen alene omfatter politimæssigt samarbejde og grænsekontrol, der udøves af politiet, mens kontrol, der udøves af toldembedsmænd ikke er omfattet af hverken Schengen konventionen eller Schengen 2 Downloadet fra (13. juni 2011) 11

12 grænse kodeksen. Der er som anført ovenfor i afsnit 2.2 (1) om den danske deltagelse i Schengen samarbejdet og om toldkontrol, grænsekontrol og grænseovervågning ikke korrekt. Som angivet ovenfor understreges dette også af, at tiltrædelsesaftalen for Danmark til Schengen Konventionen i art. 2 og 3 anfører, at den danske tiltrædelse for så vidt angår Schengen konventionens art.40 og 41 også omfatter toldembedsmænd for så vidt angår kompetence med hensyn til ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer, med våben og sprængstof samt ulovlig transport af giftigt og farligt affald m.v. (EF-Tidende nr. L 239 af 22/09/2000 s ). (4) Endelig synes der ikke at foreligge dokumentation for et objektiv behov for en akut styrkelse af kontrollen ved de indre danske grænser, der som efterlyst af formanden for Kommissionen ville kunne begrunde en akut indsats, der rejser tvivl om, hvorvidt Danmark planlægger at indføre grænsekontrol ved de indre grænser. Regeringens og Dansk Folkepartis begrundelse for behovet for en styrkelse af grænsekontrollen netop nu begrænser sig til enkelte generelle bemærkninger i forligsteksten: Der har i de seneste år været en markant stigning i den grænseoverskridende kriminalitet i Danmark. Det gælder ikke mindst berigelseskriminalitet begået af udenlandske bander, ind- og udsmugling af narkotika, våben, personer og større pengebeløb samt unddragelse af dansk skat ved brug af udenlandsk arbejdskraft. Det fremgår af regeringens svar til et spørgsmål stillet af Finansudvalget, at der ikke er udarbejdet noget trusselsbillede som grundlag for forliget, men at SKAT i øjeblikket er ved at revidere trusselsbilledet og at Kommissionen vil blive orienteret om resultatet af risikoanalyserne (spm. 55). Det fremgår endvidere, at der ikke er udarbejdet noget konkret skøn over det forventede merprovenu fra forligets tiltag (spm.20) og at der er heller ikke formuleret målbare kriterier for reduktion i kriminalitet ved grænsen (spm. 19). Der er dog givet et mere konkret svar på et enkelt spørgsmål, der beder om dokumentation af den angivne markante stigning i den grænseoverskridende kriminalitet i Danmark (spm. 18). Der henvises her i besvarelsen til en opgørelse foretaget af Rigspolitiet af antallet af sigtelser mod personer fra østeuropæiske lande på baggrund af opgivelse af statsborgerskab. Der er tale om en oversigt over antallet af sigtelser mod personer fra østeuropæiske lande fra Moldavien til Tjekkiet og fra Estland til Makedonien. Der er ikke foretaget nogen sondring mellem personer med fastophold i Danmark og tilrejsende. Tallene forekommer umiddelbart overbevisende, selvom den grænseoverskridende øst-kriminalitet fortsat udgør en ret begrænset del af den samlede kriminalitet Der er imidlertid knyttet mindst tre problemer til Rigspolitiets opgørelse: Opgørelsen viser ikke om og i hvilket omfang den stigende kriminalitet afspejler en reel vækst i den grænseoverskridende kriminalitet og/eller om en betydelig del af væksten kan tilskrives øget immigration. Der er tale om sigtelser og ikke strafferetlige afgørelser. Når det gælder danske statsborgere resulterer mellem % af alle sigtelser i en strafferetlig afgørelse. Tilsvarende gælder mange grupper med andet statsborgerskab, men ikke alle central og østeuropæere. Af de sigtelser, der i perioden blev rejst mod litauiske og rumænske statsborgere var der således kun 6,5-16,4 12

13 %, der resulterede i en strafferetlig afgørelse 3. Den typiske forklaring på, at en sigtelse ikke fører til en strafferetlig afgørelse, er at den pågældende er uskyldig. Men den lave succesrate i forhold til sigtede litauiske og rumænske statsborgere skal formentlig også forklares med, at anklagemyndigheden har valgt ikke at rejse tiltale pga. kriminalitetens ringe omfang, der ikke står i proportionalt forhold til det forbrug af ressourcer, der ville være forbundet med en straffeproces. Det peger på det tredje og sidste problem: En bedømmelse af den grænseoverskridende kriminalitets omfang må også inddrage en vurdering af karakteren af den pågældende kriminalitet. 3.2 Bedømmelse af forlig af 10. juni 2011 om Permanent toldkontrol (styrket grænsekontrol) Forligsteksten og flere af de svar, som regeringen har givet på de 78 spørgsmål samt 8 samrådsspørgsmål, der er stillet af Finansudvalget vækker let mistanke om, at der med indførelsen af en permanent toldkontrol og en styrket grænsekontrol faktisk tilsigtes genindførelse af grænsekontrol. Der anvendes i vidt omfang en terminologi, der svarer til den, der anvendes i Schengen grænse kodeksens afsnit II om kontrollen af de ydre grænser. F.eks. angiver Skatteministeren i sit svar på Finansudvalgets spm. 19 afsluttende, at øget, synlig tilstedeværelse ved grænsen skal endvidere have en afskrækkende effekt, således at færre forsøger at omgå reglerne i forbindelse med ind- og udrejse. Det minder unægtelig især da Danmark ikke fører generel kontrol med ind- og udrejsekontrol - om formuleringen i kodeksens art. 12 om grænseovervågning, hvis sigte både er at forhindre ulovlig passage, bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet og træffe foranstaltninger mod personer, som har passeret grænsen ulovligt (stk. 1), men også anfører, at grænsevagterne skal anvende stationære og mobile enheder til grænseovervågning på en sådan måde, at den forhindrer og afskrækker folk fra at omgå ind- og udrejsekontrollen. Finansudvalget har stillet mange spørgsmål til hvad der menes med permanent toldkontrol. Vil der være tale om en fast kontrol ved en række af de indre grænseovergange 24 timer i døgnet eller vil der, som fremført i et andet svar, der er givet af Skatteministeren til et andet spørgsmål stillet af Finansudvalget (spm. 40), blot være tale om en varig forøgelse af antallet af ansatte toldere ved de danske grænser? Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt endeligt at bedømme, om udøvelsen af SKATs og politiets aktiviteter i nærheden og ved de danske grænser i sig selv vil tage form som grænsekontrol eller lignende, der minder om den kontrol, der udføres ved de ydre grænser jf. Schengengrænse kodeksens art. 12 eller om der blot vil være tale om en kontrolindsats, der holder sig indenfor rammerne af Schengen grænse kodeksens art. 21. Dvs. en kontrol, der består i almindelig udøvelse af beføjelser i henhold til national ret, der sigter mod at bekæmpe kriminalitet og ikke tilsigter eller har virkning som grænsekontrol, som udformes eller udføres på en måde, der klart adskiller sig fra systematisk 3 Egne beregninger på baggrund af opgørelse af antallet af sigtelser (Rigspolitiet) og antallet af strafferetlige afgørelser (Danmarks Statistik) 13

14 indrejse og udrejsekontrol af personer ved de ydre grænser, men alene gennemføres som stikprøvekontrol og baseres på generelle oplysninger og erfaringer Der er imidlertid andreforhold, der klart indikerer, at der faktisk planlægges indførelse af kontrol, der rækker langt videre end de foranstaltninger, der vil kunne iværksættes efter Schengen grænse kodeksens art. 21. Det drejer sig om planer om etablering af nye synlige anlæg i forbindelse med den sønderjyske motorvej ved grænsen ved Frøslev og ved de mellemstore landevejeved Padborg, Krusaa og Sæd. Den ene type af planlagte anlæg drejer sig om etablering af fast videoovervågning af den sønderjyske motorvej ved Frøslev og omfattende videoovervågning af de mellemstore landeveje ved Padborg, Krusaa og Sæd. Fast videoovervågning og omfattende mobil videoovervågning af såvel personer som biler er omfattet af bestemmelsen i Schengen grænse konventionens art. 12 stk. 4 om grænseovervågning. Etablering af et fast anlæg vil derfor klart i strid om fri passage af de indre grænser og tilsvarende etablering af mobile anlæg, hvis de anvendes hyppigt ved grænsen. Den anden type af anlæg drejer sig om etablering af nye kontrolanlæg på den sønderjyske motorvej ved grænsen ved Frøslev og ved de mellemstore landeveje ved Padborg, Krusaa og Sæd. Det planlagte anlæg ved Frøslev er vedlagt som bilag til forliget. Der er tale om et anlæg, der minder umiskendeligt om et grænseanlæg eller et betalingsanlæg, hvor der ikke skal erlægges betaling. Hastigheden på den indgående trafik fra Tyskland vil blive sænket og trafikken vil blive delt på 6 vejbaner med tilhørende kontrolposter. I tilknytning hertil vil der blive opført et nyt kontrolareal samt en ny toldbygning, der muliggør døgnbemanding af anlægget. Der er også vedlagt en model for de planlagte kontrolanlæg ved de mellemstore landeveje ved Padborg, Krusaa og Sæd, der også minder umiskendeligt om typiske anlæg for grænsekontrol. Også her vil hastigheden på den indgående trafik fra Tyskland blive sænket og der fil blive etableret kontrolarealer og poster, der både muliggør en synlig tilstedeværelse og fokuseret kontrol ved kontrolanlæggende. Etablering af disse anlæg vil med stor sandsynlighed være i strid med Schengen grænse kodekset. Trafikanterne vil blive tvunget ned i en meget lav fart uden at denne hastighedsnedsættelse er begrundet i trafiksikkerhedshensyn eller lignende jf. art. 22. Skatteministeren har ganske vist forklaret Folketingets Finansudvalg, at de planlagte anlæg, herunder anlægget i Frøslev, bl.a. tager hensyn sikkerheden for ansatte i SKAT, der udfører kontrolopgaverne (spm. 59), men dette hensyn ville let kunne varetages på anden måde, f.eks. gennem etablering af muligheder for midlertidig at nedsætte trafikhastigheden med henblik på stikprøvekontrol eller for den sags skyld midlertidig indførelse af grænsekontrol. 14

Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel

Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel Der har i de seneste år været en markant stigning i den grænseoverskridende kriminalitet i Danmark. Det gælder ikke mindst berigelseskriminalitet

Læs mere

Det retlige forbehold og personers mobilitet

Det retlige forbehold og personers mobilitet Det retlige forbehold og personers mobilitet Oplæg på konferencen EU-retten i Danmark Aarhus Universitet 14. december 2017 Jens Vedsted-Hansen, Juridisk Institut, AU Plan for præsentationen Afgrænsning

Læs mere

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2873 - RIA Bilag 3 Offentligt Dagsordenspunkt 2: Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 om standarder for sikkerhedselementer og

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Transportøransvar i forbindelse med midlertidig grænsekontrol ved indre Schengengrænser)

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Transportøransvar i forbindelse med midlertidig grænsekontrol ved indre Schengengrænser) UDKAST Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Transportøransvar i forbindelse med midlertidig grænsekontrol ved indre Schengengrænser) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19.

Læs mere

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området MEMO/07/618 Bruxelles, den 20. december 2007 Baggrund for udvidelsen af Schengen-området Den 14. juni 1985 undertegnede Belgien, Tyskland, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene i Schengen, der er en landsby

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt Lovafdelingen OVERSIGT over vedtagne RIA-retsakter på Justitsministeriets område Dato: 20. oktober 2014 Kontor: Statsrets- og

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Udlændingeafdelingen Samlenotat vedrørende dansk deltagelse i Rådets og Europa- Parlamentets forordning om et instrument for finansiel støtte til

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om styrket grænsekontrol

Forslag til folketingsbeslutning om styrket grænsekontrol Beslutningsforslag nr. B 110 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. april 2014 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Dennis Flydtkjær

Læs mere

A8-0218/ ÆNDRINGSFORSLAG af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

A8-0218/ ÆNDRINGSFORSLAG af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 7.2.2017 A8-0218/ 001-029 ÆNDRINGSFORSLAG 001-029 af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender Betænkning Monica Macovei Styrkelse af kontrollen i relevante databaser ved de ydre

Læs mere

Aktstykke nr. 128 Folketinget 2010-11. Afgjort den 1. juli 2011. Skatteministeriet. København, den 12. maj 2011.

Aktstykke nr. 128 Folketinget 2010-11. Afgjort den 1. juli 2011. Skatteministeriet. København, den 12. maj 2011. Aktstykke nr. 128 Folketinget 2010-11 Afgjort den 1. juli 2011 128 Skatteministeriet. København, den 12. maj 2011. a. Som følge af Aftale om permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) af den

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 77 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 77 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del Bilag 77 Offentligt Lovafdelingen Dato: 28. november 2016 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Christian Andersen- Mølgaard Sagsnr.: 2016-3051/01-0043 Dok.: 2145187 Supplerende

Læs mere

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 UUI Alm.del Bilag 103 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.:

Læs mere

UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN. af 23.10.2015

UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN. af 23.10.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.10.2015 C(2015) 7100 final UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN af 23.10.2015 om hvorvidt Tysklands og Østrigs genindførelse af kontrol ved de indre grænser er nødvendig og

Læs mere

Beslutningsforslag nr. B 144 Folketinget 2010-11

Beslutningsforslag nr. B 144 Folketinget 2010-11 Beslutningsforslag nr. B 144 Folketinget 2010-11 Fremsat den 14. juni 2011 af Morten Bødskov (S), Nick Hækkerup (S), Ole Sohn (SF), Jesper Petersen (SF), Morten Østergaard (RV) og Christian H. Hansen (UFG)

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. november 2015 Suverænitet, tilvalgsordning og folkeafstemninger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

TIL VALG OM RETS- OG POLITISAMARBEJDE

TIL VALG OM RETS- OG POLITISAMARBEJDE TIL VALG OM RETS- OG POLITISAMARBEJDE Den 3. december 2015 skal danskerne stemme om, hvorvidt det nuværende retsforbehold skal omdannes til en tilvalgsordning. INFORMATION OM FOLKEAFSTEMNINGEN OM RETSFORBEHOLDET

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

PE-CONS 55/1/16 REV 1 DA

PE-CONS 55/1/16 REV 1 DA DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 15. marts 2017 (OR. en) 2015/0307 (COD) LEX 1723 PE-CONS 55/1/16 REV 1 FRONT 484 VISA 393 SIRIS 169 COMIX 815 CODEC 1854 EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. juni 2011. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. juni 2011. Betænkning. over Til beslutningsforslag nr. B 144 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. juni 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om opfordring til at trække aktstykke 128 af

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt Dato: 16. november 2012 Kontor: Kontoret for Internationalt Udlændingesamarbejde Sagsbeh: Lisbeth Sandbjerg Hansen Dok: 608892 6046182012-3080-0006

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0163 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0163 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0163 Bilag 1 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 25. april 2014 Kontor: Kontoret for Internationalt Udlændingesamarbejde Sagsbeh: Anne Ruberg Sagsnr.: 2014-3060-0113 Dok.:

Læs mere

13708/10 LSG/iam 1 DG H

13708/10 LSG/iam 1 DG H RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. september 2010 (OR. en) 13708/10 Interinstitutionel sag: 2010/0221 (NLE) VISA 216 AMLAT 101 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: AFTALE mellem Den Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Færøernes stilling i forhold til den nordiske pasunion og Schengen-samarbejdet

Færøernes stilling i forhold til den nordiske pasunion og Schengen-samarbejdet Responsum Færøernes stilling i forhold til den nordiske pasunion og Schengen-samarbejdet Professor, dr.jur. Jens Hartig Danielsen 1. Baggrund Færøerne ønsker at overtage udlændingeområdet og grænsekontrollen

Læs mere

Europaudvalget Uddannelse, ungdom og kultur Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget Uddannelse, ungdom og kultur Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 4. november 2005 Med

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget Info-note - I 69 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Gennemgang af Kommissionens

Læs mere

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg.

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 234 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 23. april 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.5.2017 COM(2017) 227 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om fastlæggelse af Kommissionens holdning som følge af Europa-Parlamentets beslutning

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat. Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat. Folketingets Europaudvalg Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 185 Offentligt Notat 4. juni 2015 J.nr. 14-5111896 Moms, Afgifter og Told Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg om Forslag til Rådets afgørelse om

Læs mere

2. udkast. Betænkning

2. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2010-11 B 144 Bilag 7 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B forslagsnummer Folketinget -NaN (x. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . juni 2011 2. udkast (Opdatering af

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn, Europaudvalget UPN Alm.del Bilag 131, EUU Alm.del Bilag 313 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn, Europaudvalget UPN Alm.del Bilag 131, EUU Alm.del Bilag 313 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn, Europaudvalget 2011-12 UPN Alm.del Bilag 131, EUU Alm.del Bilag 313 Offentligt NOTAT Til: Folketingets Europaudvalg J.nr.: 400.A.Jur.10-5; 400.A.jur.10; 400.A.1. CC: Bilag:

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE. af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8)

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE. af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8) DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8) Indledning og retsgrundlag Den 10. februar 2017 modtog

Læs mere

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 168 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 9. januar 2009 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om passagerers rettigheder

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE. om ophævelse af visse retsakter på området frihed, sikkerhed og retfærdighed

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE. om ophævelse af visse retsakter på området frihed, sikkerhed og retfærdighed EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 713 final 2014/0337 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om ophævelse af visse retsakter på området frihed, sikkerhed og retfærdighed

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 65 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 65 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 65 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget og Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 16.

Læs mere

Dan Jørgensen den 28. april 2016 Hvornår: Den 7. juni 2016

Dan Jørgensen den 28. april 2016 Hvornår: Den 7. juni 2016 Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 697 Offentligt Talepapir Arrangement: Udkast til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AE fra medlem af Folketinget

Læs mere

(FISCUS) (KOM(2011)706).

(FISCUS) (KOM(2011)706). Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0706 Bilag 1 Offentligt Notat 9. januar 2012 J.nr. 2011-221-0039 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlings-program

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 127 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 127 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 127 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om EU-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kontrol med likvide midler, der føres ind

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final 2015/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 15.12.2015 COM(2015) 670 final 2015/0307 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 562/2006 for så vidt angår en

Læs mere

EU s stats- og regeringschefer mødtes den oktober 2007 til uformelt topmøde i den portugisiske hovedstad Lissabon.

EU s stats- og regeringschefer mødtes den oktober 2007 til uformelt topmøde i den portugisiske hovedstad Lissabon. Europaudvalget EU-Sekretariatet Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 22. oktober 2007 Det Europæiske Råds uformelle møde i Lissabon den 18.-19. oktober 2007 EU s stats- og regeringschefer mødtes

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.8.2011 KOM(2011) 516 endelig 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli

Læs mere

Liste over retsgrundlag der foreskriver den almindelige lovgivningsprocedure i Lissabontraktaten 1

Liste over retsgrundlag der foreskriver den almindelige lovgivningsprocedure i Lissabontraktaten 1 Liste over retsgrundlag der foreskriver den almindelige lovgivningsprocedure i Lissabontraktaten 1 Dette bilag indeholder en liste over de retsgrundlag, på hvilke den almindelige lovgivningsprocedure som

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 17.12.2015 JOIN(2015) 35 final 2015/0303 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om

Læs mere

Patentering i Europa og udviklingen i det mellemstatslige

Patentering i Europa og udviklingen i det mellemstatslige DI Den 7. april 2014 LHNI Patentering i Europa og udviklingen i det mellemstatslige europæiske patentsamarbejde Sagsnr.: Mellemstatsligt: Gælder kun for borgere og virksomheder når Folketinget har tiltrådt

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ARBEJDSDOKUMENT. Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. 2. juni 2003

EUROPA-PARLAMENTET ARBEJDSDOKUMENT. Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. 2. juni 2003 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 2. juni 2003 ARBEJDSDOKUMENT om Schengen-informationssystemet (SIS II): fremtidig udvikling Udvalget

Læs mere

Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsbeh: Christina Hjeresen Sagsnr.: 2007-3061/1-0035 Dok.: CDH43474 R E D E G Ø R E L S E

Læs mere

Justitsministeriet. Lovafdelingen. Europaudvalget Miljø Bilag 5 Offentligt. Bidrag til samlenotat for rådsmødet (miljø) den 27. juni 2006.

Justitsministeriet. Lovafdelingen. Europaudvalget Miljø Bilag 5 Offentligt. Bidrag til samlenotat for rådsmødet (miljø) den 27. juni 2006. Europaudvalget 2006 2740 - Miljø Bilag 5 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 22. juni 2006 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2006-768/21-0014 Dok.: LVM40184 Bidrag til samlenotat for rådsmødet

Læs mere

Notat vedrørende Dansk tiltrædelse af EU s politisamarbejde

Notat vedrørende Dansk tiltrædelse af EU s politisamarbejde Professor dr. Jur. Peter Pagh Degnehusene 70, 2620 Albertslund tlf.: 43421238/35323127 email: peter.pagh@jur.ku.dk Notat vedrørende Dansk tiltrædelse af EU s politisamarbejde Nedenstående notat er udarbejdet

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

12513/17 ADD 1 1 DPG

12513/17 ADD 1 1 DPG Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. oktober 2017 (OR. en) 12513/17 ADD 1 PV/CONS 49 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 3560. samling i Rådet for Den Europæiske Union (almindelige anliggender) den

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Dato: Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2014-3051/01-0020 Dok.: 1080691 Supplerende samlenotat

Læs mere

Rettevejledningen. Vintereksamen EU-ret og dansk forvaltningsret ( )

Rettevejledningen. Vintereksamen EU-ret og dansk forvaltningsret ( ) Rettevejledningen Vintereksamen 2013-2014 EU-ret og dansk forvaltningsret (4621010066) Rettevejledningen er kun vejledende. Det kan ikke udelukkes, at den virkeligt gode og selvstændige besvarelse kan

Læs mere

for, hvordan den danske regering så vil sikre, at antallet af asylansøgere til Danmark begrænses?

for, hvordan den danske regering så vil sikre, at antallet af asylansøgere til Danmark begrænses? til brug for mundtlig besvarelse af samrådsspørgsmål T, U og V fra medlemmer af Folketinget Peter Kofod Poulsen (DF) og Mattias Tesfaye (S). 2. februar 2016, kl. 15-17. Det talte ord gælder Samrådsspørgsmål

Læs mere

Tilvalgsordningen og fremtiden efter et ja og et nej

Tilvalgsordningen og fremtiden efter et ja og et nej Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 150 Offentligt Tilvalgsordningen og fremtiden efter et ja og et nej Lektor, ph.d. Institut for Statskundskab, Københavns Universitet 26. november 2015 Dias 1 At

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

Hvilket retsgrundlag for familieret? Vejen frem

Hvilket retsgrundlag for familieret? Vejen frem GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Hvilket retsgrundlag for familieret? Vejen frem NOTAT PE 462.498 DA

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

PROTOKOL 3. om gensidig bistand i toldanliggender. Artikel 1. Definitioner

PROTOKOL 3. om gensidig bistand i toldanliggender. Artikel 1. Definitioner PROTOKOL 3 om gensidig bistand i toldanliggender Artikel 1 Definitioner I denne protokol forstås ved: a)»toldlovgivning«, gældende bestemmelser på de Kontraherende Parters område for indførsel, udførsel

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 7.1.2005 KOM(2004) 858 endelig. BERETNING FRA KOMMISSIONEN om implementeringen af Rådets rammeafgørelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 14. marts 2016 Forslag til afgørelse om indførelse af en mekanisme

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 17.12.2014 EP-PE_TC1-COD(2014)0287 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 17. december 2014 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg.

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg. Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0028 Bilag 2 Offentligt Notat 13. marts 2009 J.nr. 2009-739-0203 Grundnotat om Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer

Læs mere

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0148 (COD) 6187/17 CONSOM 40 MI 119 COMPET 89 TELECOM 35 JUSTCIV 24 DIGIT 19 IND 34 CODEC 197 NOTE fra:

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt Bilag 6 Oversigt over Schengen-relaterede retsakter Retsakt Kategori Hjemmel Forordninger 1. (EF) nr. 1988/2006 af 21. december 2006 om ændring af forordning

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetudvalget 2016/0106(COD) 1.9.2016 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

6342/17 sr/tm/hsm 1 DRI

6342/17 sr/tm/hsm 1 DRI Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0307(COD) 6342/17 ORIENTERENDE NOTE fra: til: Vedr.: I. INDLEDNING Generalsekretariatet for Rådet De

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 22. februar 2016 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Vita Horneman Sagsnr.: 2016-19203-0831 Dok.: 1859979 GRUND-

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen. Maj 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen. Maj 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen Maj 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om grænsekontrollen (beretning nr. 4/04) 28. april 2008 RN A307/08

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Notat Dato 13. september 2012 J.nr. TS2060503-68 Nærheds- og Grundnotat om Europa-Kommissionens udkast til forordning om periodisk syn af køretøjer

Læs mere

GRÆNSEBOMME ER MEST POPULÆRE I JYLLAND

GRÆNSEBOMME ER MEST POPULÆRE I JYLLAND BRIEF GRÆNSEBOMME ER MEST POPULÆRE I JYLLAND Kontakt: Kommunikationschef, Malte Kjems +45 23 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME Skal Danmark genindføre

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 155 endelig 2005/0061 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring

Læs mere

14950/14 jn/js/ikn 1 DG G 2B

14950/14 jn/js/ikn 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. november 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0400 (CNS) 14950/14 FISC 182 ECOFIN 1002 RAPPORT fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 14532/14

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 124/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2016 C(2016) 1934 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 5.4.2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/2446 til supplering af Europa- Parlamentets

Læs mere

Kommissionen fremsætter forslag om fælles strafferegler i miljøsager

Kommissionen fremsætter forslag om fælles strafferegler i miljøsager Europaudvalget EU-note - E 40 Offentligt Folketinget Europaudvalget, Retsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Christiansborg, den 15. februar 2007 EU-konsulenttjenesten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0470 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0470 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0470 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 30. september 2016 Kontor: Stats- og Menneskeretskontoret

Læs mere

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11 Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 512 Offentligt Patent- og Varemærkestyrelsen NOTAT 4 juli 2011 /MFR Sags. nr: 296/11 Notat til Folketingets Europaudvalg Afgivelse af skriftligt indlæg vedrørende

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2002 SEK(2002) 1202 endelig 2001/0033 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til EF-traktatens artikel 251,

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador ***I

Toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2014)0087 Toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. december

Læs mere

Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark

Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: dokumentfalsk;dokumentmisbrug;udlændinge;påtale og påtaleundladelse; Offentlig

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 181 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 181 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 181 Offentligt Lovafdelingen OVERSIGT over retsforbeholdsramte vedtagne EU-retsakter Dato: 1. maj 2014 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 25.11.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0653/2005 af Marion Locker, tysk statsborger, for den østrigske dyrevelfærdsorganisation, om ændringer

Læs mere