Årsrapport for året 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport for året 2012"

Transkript

1 ø e r n e s / evision.. registreretrev 1.sionsaktieselskab DDS - Storstrømmen Landsdelsforening regnskabsår Årsrapport for året 2012 Efterfølgende årsrapport med tilhørende noter er fremlagt og godkendt på foreningens årsmøde, den 19. marts Dirigent 6403 jphldh medlem af FSR - danske revisorer cvr-nr / se-nr øernes revision næstvedvel vordingborg tlf fax

2 Indhoidsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Den uaffiængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for året Balance pr. 31. december Noter for

3 Ledelsespåtegning Foreningen har dags dato behandlet og vedtaget arsrapporten for 2012 for DDS - Landsdelsforening 14. Storstrømmen Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med foreningens vedtægter og årsregnskabsloven. Årsregnskabet giver efter vor opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver og den finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Vordingborg, den 7. februar 2013 I ledelsen Formand Jens Andersen Næstformand Erklæring afgivet af kritiske revisorer Årsrapporten for 2012 har vi revideret og intet fundet at bemærke. Vordingborg, den /.Z 2013 Steen Nielsen

4 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til medlemmerne i DDS - Storstrømmen. Vi har revideret årsregnskabet for DDS Storstrømmen for regnskabsåret 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for arsregnskabet: Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar: Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opna høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fej linformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i arsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fej linformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formalet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion: Det er vores opfattelse, at arsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 3 1/ samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regn kabsåret 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vor ingborg, den 7. februar 2013 Øer Revision Reg.. ret revisionsaktieselskab Pete Hansen Regi. treret revisor Med em affsr - danske revisorer

5 Anvendt regnskabspraksis Regnskabsgrundlag: Årsregnskabet for DDS - Storstrømmen er udarbejdet i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for regnskabsklasse A. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Resultatopgorelsen: Grundet foreningens specielle aktiviteter er regnskabsopstillingen i årsregnskabsloven ikke fulgt. Indtægtskriterium: Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb. Finansielle poster: Finansielle indtægter og omkostninger inkluderer renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer. Balancen: Materielle anlægsaktiver: Grunde og bygninger måles til den offentlige ejendomsvurdering. Der afskrives ikke på grunde og bygninger. Ombygninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid der udgør år. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivemes forventede brugstid der udgør 3 år. Småanskaffelser under kr , samt aktiver med en levetid på under 3 år fradrages straks i resultatopgørelsen. Tilgodehavender: Tilgodehavender måles i balancen til nominel værdi. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. Finansielle gældsforpligtelser: øvrige gældsforpligtelser måles til nominel værdi.

6 Resultatopgørelse for året 2012 Note Indtægter: Medlemskontingenter/afgifter Tilskud DDS øvrige tilskud Indtægter i alt Kortdistance 15/50 m., gevær Langdistance 200/300 m., gevær Pistol 15/25 m Fælles præmieindkøb Projekt ung Dækningsbidrag ammunition mv Musse Skyttecenter Tubæk Skyttecenter Nettoresultat for fællesomkostninger Fællesomkostninger: 8 Lønomkostninger Administrationsomkostninger PR-aktiviteter Kursusaktivitet Afskrivninger Fællesomkostninger i alt Resultat for renter og Tubæk Hus Renteindtægter/aktieudbytte Årets resultat for Tubæk Hus UdlejningTubækHus Årets resultat Som overføres til næste år.

7 Balance pr. 31. december 2012 Note 31/ / Aktiver: Anlægsaktiver: 12 Inventar/skydebaneanlægm.v Tubæk Skyttecenter Musse Skyttecenter Tubæk Hus Aktier Danske Bank 12 stk., kursværdi Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver: Tilgodehavender: Debitorer Hensat til tab Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger: 16 Indestående pengeinstitutter Likvide beholdninger i alt Varelager Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

8 Balance pr. 31. december 2012 Note 31/ / Passiver: Egenkapital: Saldo primo Nedskrivning ejendomme Kursregulering, værdipapirer Overført årets resultat Egenkapital i alt Hensættelser: Hensat til specielle formål i PAS Hensættelser i alt Gældsforpligtelser: Langfristet gældforpligtelser: 17 Lån DDS Realkredit Danmark, Tubæk Hus Langfristet gældsforpligtelser i alt Kortfristet gældsforpligtelser: Kreditorer Skyldig A-skat/AM-bidrag Skyldige omkostninger Skyldige feriepenge Kortfristet gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Kautionsforpligtelse 19 Sikkerhedsstillelser

9 Noter for 2012 Note i Resultat aktiviteter: Kortdistance 15/50 m., gevær 15/50 m. gevær Indtægter 2012 Udgifter I alt I alt Langdistance 200/300 m., gevær 200/300 m. gevær Langdistancepulj e 3 Pistol 15/25 m. 15/25 m. pistol 4 Projekt ung 5 Dækningsbidrag ammunition mv Aktiviteter i alt Musse Skyttecenter Indtægter Lej eindtægter, skydebaner Omkostninger Forsikring Ej endoms skatter El-udgift Vandudgift Telefon Rengøring og renovation Vedligeholdelse m.v. Kørselsomkostninger Musse Skyttecenter i alt

10 Noter for 2012 Note Tubæk Skyttecenter Indtægter Lejeindtægter, skydebaner Omkostninger Forsikring Ejendomsskatter El-udgift Telefon Rengøring og renovation Vedligeholdelse m.v Prioritetsrenter Tubæk Skyttecenter i alt Lonomkostninger Lønninger, AM-indkomst ATP-bidrag Regulering skyldige feriepenge Administrationsomkostninger Kontingenter, løngebyr, abonnementer Annoncer m.v Skyttebøger Porto/gebyrer Kontorartikler/inventar/IT Telefon/internet Revisionlregnskabsmæssig assistance Gaver, repræsentation m.v Generalforsamling/bestyrelsesmøder Formandsmoder Kørselsgodtgørelse Differencer Administrationsaftale DGl

11 Noter for 2012 Note Afskrivninger Inventar/skydebaneanlæg m.v Støjsiuse 200 m, Tubæk Tab debitorer Udlejning Tubæk Hus Lejeindtægt Forsikring Ejendomsskat Vedligeholdelse Prioritetsrenter Inventar/skydebaneanlæg m.v. Driftsmidler/inventar primo Afskrivning Skyttecenter Offentlig ejendomsværdi 1/ Ombygning Støjsiuse 200 m, Tubæk Afskrivning Tubæk Musse Skyttecenter Offentlig ejendomsværdi 1/ Ombygning Tubæk Hus Offentlig ejendomsværdi 1/ Ombygning

12 Noter for 2012 Note Indestående pengeinstitutter Jyske Bank JyskeBankl DanskeBank Spar Lolland SparLolland2l33O SparLolland2l33O LånDDS DDS - Pistolbane DDS - Musse Skyttecenter DDS - Kongsberg, Tubæk DDS - Kongsberg, Tubæk DDS - Kongsberg, Musse/Tubæk Kautionsforpligtelse Kautionsforpligtelsen overfor hovedforeningen er ophørt i Sikkerhedsstillelser Realkredit Danmark har pant i ejendommen i Tubæk for i alt kr

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

Hundested Erhverv Forårsbakken 25 3390 Hundested CVR-nr. 33 44 04 56. Årsrapport for året 2013/14

Hundested Erhverv Forårsbakken 25 3390 Hundested CVR-nr. 33 44 04 56. Årsrapport for året 2013/14 Hundested Erhverv Forårsbakken 25 3390 Hundested CVR-nr. 33 44 04 56 Årsrapport for året 2013/14 Hundested Erhverv INDHOLDSFORTEGNELSE Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 1 Ledelsens påtegning

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

I/S Reedtzholm Vandværk. Årsrapport for 2014. pwe

I/S Reedtzholm Vandværk. Årsrapport for 2014. pwe I/S Reedtzholm Vandværk Årsrapport for 2014 pwe Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Virksomhedsoplysninger 4 Bestyrelsens

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse. Årsregnskab for 2013

G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse. Årsregnskab for 2013 G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse CVR nr. 33894783 Årsregnskab for 2013 Administrator DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Ejd. 109-307/TSH Ledelsespåtegning Administrator og bestyrelsen

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12 Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2011/12 R, s Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11

Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11 Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11 Årsregnskab med tilhørende specifikationer for året 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsoplysninger 4

Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsoplysninger 4 Hennebysvej 3, DK 6854 Henne Årsrapport 212/13 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsoplysninger 4 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013 Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet CVR nr. 20 88 41 77 Årsrapport 1. januar 31. december 2013 (16. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Beretning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

Spildevandsteknisk Forening

Spildevandsteknisk Forening Spildevandsteknisk Forening Balløjvej 2, Kolsnap 6500 Vojens Årsrapport for 2014 CVR-nr. 20 56 11 57 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger: Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige

Læs mere