SaniSpray HP 130 luftløs sprøjte på vogn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SaniSpray HP 130 luftløs sprøjte på vogn"

Transkript

1 Betjening, reparation, reservedele SaniSpray HP 130 luftløs sprøjte på vogn 3A7747D DA Til bærbar sprøjtning af vandbaserede desinfektionsmidler, der kun er godkendt til sprøjtepåføring. Ikke til påføring af facademaling og coatings. Ikke godkendt til brug i sprængfarlige atmosfærer eller på farlige (klassificerede) steder. Kun til erhvervsmæssig brug. Vigtige sikkerhedsforskrifter Læs alle advarsler og vejledninger i denne brugerhåndbog samt alle øvrige relaterede brugerhåndbøger og de vejledninger, som findes på enheden, før udstyret bruges. Bliv bekendt med betjeningsgrebene og korrekt brug af udstyret. Gem disse vejledninger. Vigtige medicinske oplysninger Læs det helbredskort, der følger med sprøjten. Det indeholder oplysninger til læger om behandling af injiceringsskader. Hav kortet på dig, når du betjener udstyret. ADVARSEL KEMISK FARE For at forhindre alvorlig personskade: Følg alle anvisninger og krav på desinfektionsmidlets etiket. Det er en overtrædelse af føderal lovgivning at bruge et EPA-godkendt desinfektionsmiddel på en måde, der ikke er forenelig med dets mærkning. Skyl efter hver brug. Opbevar aldrig desinfektionsmiddel i udstyr. Bruges kun med passende, personligt beskyttelsesudstyr.???? Anvend kun originale reservedele fra Graco. Anvendelse af reservedele, der ikke er fremstillet af Graco, kan ugyldiggøre garantien.

2 Indhold Indhold Modeller Vigtige brugeroplysninger Advarsler Kend din sprøjte Jordforbindelse Effektkrav Forlængerledninger Spande Opstilling Opstart Trykaflastningsprocedure Gennemskylning af ny sprøjte Påfyldningspumpe Påfyldning af sprøjtepistol og luftløs slange Sådan sprøjter du Vælg din sprøjtedyse Sprøjtedysens sprøjteretning Opstart af sprøjte og trykjustering Fjernelse af dysetilstopning Rensning Rens pistolen Opbevaring Vedligeholdelse Genbrug og bortskaffelse Når produktet er udtjent Fejlfinding Mekanisk/væskegennemstrømning Elektrisk system Dele - SaniSpray HP 130 (hurtig reparation) Dele - SaniSpray HP 130 (udvidet reparation) Ledningsdiagrammer V V Storbritannien & V Tekniske specifikationer Californiens forslag Graco-garanti Oplysninger om Graco A7747D

3 Modeller Modeller V AC Model Certificeret til CAN/CSA C22.2 nr. 68 Passer til UL V USA 230V Europa Multi 25R793 25R V Storbritannien 25R APV Multi 100V JP/TW 25R955 25T301 Maksimalt arbejdstryk: 1000 psi (6,9 MPa, 69 bar) 3A7747D 3

4 Vigtige brugeroplysninger Vigtige brugeroplysninger Før denne desinfektionssprøjte bruges, skal man læse denne vejledning for komplette instruktioner i korrekt brug og sikkerhedsadvarsler. Sprøjten er designet til at sprøjte desinfektionsmidler, der er vandbaserede og oprenses med vand. Man skal også læse og følge informationen på desinfektionsbeholdermærkaten og anmode om et sikkerhedsdatablad (SDS) fra ens leverandør. Beholdermærkaten og sikkerhedsdatabladet forklarer materialets indhold, brugsvejledningen og de specifikke sikkerhedshensyn i forbindelse med materialeindholdet. Disse forholdsregler omfatter personligt beskyttelsesudstyr (PPE). KEND DINE DESINFEKTIONSMIDLER AKTIVE STOFFER Med henblik på at bruge denne sprøjte sikkert, er det nødvendigt at vide, hvilken slags aktive stoffer, der findes i desinfektionsmidlet. Kig på beholdermærkaten efter listen over aktive stoffer. Der er to kategorier: ALKOHOL: Denne type desinfektionsmiddel indeholder antændelige, aktive stoffer, såsom ethanol (ethylalkohol) eller isopropanol (IPA). Beholdermærkaten bør angive, at dette materiale er BRANDFARLIGT eller ANTÆNDELIGT. Sprøjten er forenelig med denne type materiale. Brug brandbart materiale i et område med god ventilation og en gennemstrømning af frisk luft. Se sikkerhedsadvarslerne i denne brugermanual. IKKE-ALKOHOL: Denne type desinfektionsmiddel indeholder aktive ingredienser, såsom aldehyder, fenoler, kvaternære ammoniumforbindelser, natriumhypochlorit (blegemiddel), peroxyeddikesyre, hydrogenperoxid og hypochlorsyre. Sprøjten er forenelig med denne type materiale. 4 3A7747D

5 Advarsler Advarsler Følgende advarsler gælder for opstilling, brug, jordforbindelse, vedligeholdelse og reparation af dette udstyr. Udråbstegnet indikerer en generel advarsel, og faresymbolerne henviser til procedurespecifikke risici. Når disse symboler forekommer i denne brugermanuals hovedtekst eller på advarselsmærkater, henvises der til disse advarsler. Der kan fremgå produktspecifikke faresymboler og advarsler, der ikke er gennemgået i dette afsnit, overalt i denne håndbogs hovedtekst, hvor det er relevant. ADVARSEL KEMISK FARE Giftige desinfektionsmidler eller dampe kan forårsage alvorlig personskade eller i værste fald døden, hvis væsken sprøjtes i øjnene eller på huden, indåndes eller sluges. Opbevares utilgængeligt for børn. Bruges kun til at sprøjte overflader. Sprøjt ikke mod personer eller dyr. Bruges kun med passende, personligt beskyttelsesudstyr. Se PERSONBESKYTTELSESUDSTYR, side 7. Følg alle anvisninger og krav på desinfektionsmidlets etiket. Det er en overtrædelse af føderal lovgivning at bruge et EPA-godkendt desinfektionsmiddel på en måde, der ikke er forenelig med dets mærkning. Skyl med vand efter hver brug. Opbevar aldrig desinfektionsmiddel i udstyr. Læs sikkerhedsdatabladene (SDS er) for at have kendskab til de specifikke farer ved de desinfektionsmidler, der bruges. Opbevar og bortskaf desinfektionsmidler i henhold til anvisningerne på desinfektionsbeholderens etiketter. FARE FOR INJICERING GENNEM HUDEN Højtrykssprøjtning kan presse toksiner ind i kroppen og forårsage alvorlig personskade, der kan resultere i amputation. I tilfælde af injicering skal der øjeblikkeligt søges kirurgisk behandling. Bruges kun til at sprøjte overflader. Sprøjt ikke mod personer eller dyr. Ret ikke sprøjtedysen mod nogen, eller anbring ikke nogen del af kroppen foran dysen. Du må f.eks. aldrig forsøge at stoppe utætheder med nogen dele af kroppen. Brug altid sprøjtedysens beskyttelsesbøjle. Der må ikke udføres sprøjtearbejde, hvis sprøjtedysens beskyttelsesbøjle ikke er påmonteret korrekt. Brug kun Graco-sprøjtedyser. Der skal udvises den størst mulige forsigtighed ved rensning og udskiftning af sprøjtedyser. I tilfælde, hvor sprøjtespidsen tilstoppes under sprøjtning, følg Trykaflastningsprocedure, side 12, for at lette trykket, før sprøjtedysen fjernes med henblik på rengøring. Udstyret opretholder trykket, efter der slukkes for strømmen. Efterlad ikke udstyret aktiveret eller under tryk uden opsyn. Træk sprøjtens stik ud af stikkontakten, og følg Trykaflastningsprocedure, side 12, når udstyret ikke er under opsyn eller ikke er i brug samt inden eftersyn, rengøring eller afmontering af dele. Kontrollér slanger og dele for tegn på skader. Udskift alle slidte eller beskadigede slanger og dele. Dette system er i stand til at frembringe 1000 psi (69 bar, 6,9 MPa). Brug reservedele og ekstraudstyr fra Graco, der er normeret til mindst 1000 psi (69 bar, 6,9MPa). Aktivér altid pistolens aftrækkerlås, når der ikke udføres sprøjtearbejde. Kontrollér, at aftrækkerlåsen virker korrekt. Kontrollér, at alle forbindelser er sikre, før enheden tages i brug. Du skal vide, hvordan man hurtigt stopper enheden og fjerner trykket. Du skal være helt fortrolig med kontrolenhederne. 3A7747D 5

6 Advarsler ADVARSEL BRAND- OG EKSPLOSIONSFARE Brændbare dampe, såsom desinfektionsmidler, i arbejdsområdet kan antændes eller eksplodere. Forebyggelse af brand- og eksplosion: Sprøjt ikke med antændelige desinfektionsmidler i nærheden af åben ild eller antændelseskilder, såsom cigaretter, motorer og elektrisk udstyr. Desinfektionssmidler, der strømmer gennem udstyret, kan medføre statisk elektricitet. Statisk elektricitet skaber en risiko for brand eller eksplosion ved tilstedeværelsen af dampe fra desinfektionsmidler. Alle dele af sprøjtesystemet, inklusive pumpe, slangens samling, sprøjtepistol og genstande i og omkring sprøjteområdet, skal være korrekt jordforbundne for at beskytte imod statisk elektricitet og gnister. Brug Graco-fremstillede, ledende eller jordforbundne, luftfri sprøjteslanger med højt tryk. Kontrollér at alle beholdere og opsamlingssystemer er jordforbundne for at forebygge statisk elektricitet. Undlad at bruge foring til spand, medmindre den er antistatisk eller ledende. Tilslut til en jordforbundet stikkontakt og brug jordforbundne forlængerledninger. Brug ikke en 3-til-2-adapter. Sprøjteområdet skal holdes godt ventileret. Sørg for, at området gennemluftes med tilstrækkelig frisk luft. Sprøjten frembringer gnister. Sørg for at pumpeenheden holdes i et ventileret område mindst 20 fod (6,1 m) fra sprøjteområdet under sprøjtearbejdet, gennemskylning, rengøring eller serviceeftersyn. Pumpeenheden må ikke sprøjtes til. Undgå at ryge i sprøjteområdet, og at sprøjte, hvis der er gnister eller ild. Lyskontakter, motorer og lignende gnistdannende produkter må ikke anvendes i sprøjteområdet. Hold området rent og frit for beholdere med desinfektionsmidler, klude og andet brandfarligt materiale. Kend til indholdet af de desinfektionsmidler, der sprøjtes med. Læs alle sikkerhedsdatablade (SDS) og mærkater på beholderne, der leveres med desinfektionsmidlet. Følg desinfektionsmiddelproducentens sikkerhedsinstruktioner. Sørg for, at der er et velfungerende brandslukningsapparat på arbejdsområdet. FARE VED MISBRUG AF UDSTYR Forkert anvendelse kan medføre død eller alvorlig personskade. Der må ikke udføres sprøjtearbejde i nærheden af børn. Børn skal altid holdes væk fra udstyret. Brug ikke enheden i en rækkevidde, hvor du ikke kan styre det, og stil dig aldrig på et ustabilt underlag. Du skal have et godt fodfæste og kunne holde balancen til enhver tid. Vær opmærksom, og hold øje med det, du laver. Benyt aldrig enheden, hvis du er træt eller har indtaget medicin eller alkohol. Undlad at bøje eller knække slangen. Undlad at udsætte slangen for temperaturer eller tryk, der overstiger grænserne fastsat af Graco. Undlad at trække eller løfte i slangen for at flytte udstyret. Undlad at sprøjte med en slange, der er kortere end 7,6 m. Foretag aldrig ændringer eller modifikationer på udstyret. Ændringer eller modifikationer kan annullere styrelsens godkendelser og medføre sikkerhedsrisici. Sørg for, at alt udstyr er klassificeret og godkendt til det miljø, du benytter det i. 6 3A7747D

7 ADVARSEL Advarsler FARE FOR ELEKTRISK STØD Dette udstyr skal jordes. Forkert jordforbindelse, opstilling eller brug af systemet kan medføre elektrisk stød. Sluk for udstyret, og tag stikket ud af kontakten, før der foretages eftersyn på udstyret. Brug kun stikkontakter med jordforbindelse. Brug kun 3-ledede forlængerledninger. Kontrollér, at jordstikkene er intakte på strøm- og forlængerledninger. Må ikke blive våd eller udsættes regn. Skal opbevares indendørs. Vent fem minutter efter ledningen er frakoblet før reparation. FARE I FORBINDELSE MED BEVÆGELIGE DELE Bevægelige dele kan klemme, afskære eller amputere fingre og andre kropsdele. Hold sikker afstand til alle bevægelige dele. Anvend ikke udstyret, uden at afskærmninger eller dæksler er påmonteret. Tryksat udstyr kan starte uden varsel. Før du kontrollerer, flytter eller foretager eftersyn på udstyret, skal du følge Trykaflastningsproceduren og frakoble alle strømkilder. PERSONBESKYTTELSESUDSTYR Bær passende beskyttelsesudstyr, når du opholder dig i arbejdsområdet for at undgå alvorlig personskade som f.eks. øjenskader, forbrændinger, høreskader og indånding af kemiske tåger og dampe fra desinfektionsmidlet. Beskyttelsesudstyr inkluderer, men er ikke begrænset til: Sikkerhedsbriller og høreværn. Passende åndedrætsværn, beskyttelsesdragt og handsker. Alt beskyttelsesudstyr, der er specificeret af desinfektionsmiddelproducenten. 3A7747D 7

8 Advarsler ADVARSEL JORDFORBINDELSE Dette produkt skal jordforbindes. I tilfælde af en elektrisk kortslutning nedsætter jordforbindelsen risikoen for elektrisk stød ved at fungere som en afleder for den elektriske strøm. Dette produkt er udstyret med et kabel, der har en jordledning med et tilsvarende jordstik. Stikket skal altid sættes i en kontakt, som er korrekt installeret og jordforbundet i overensstemmelse med alle lokale retningslinjer og regulativer. Ukorrekt installation af jordforbindelsesstikket kan resultere i risiko for elektrisk stød. Dette produkt er beregnet til brug med et nominelt kredsløb på 120 V eller 230 V og har et jordforbundet stik, der ligner det, der vises herunder 120 V 230 V 230 V ANZ 230 V Indien Produktet må kun tilsluttes til en stikkontakt, der har samme konfiguration som stikket. Det leverede stik må ikke modificeres. Hvis det ikke passer til stikkontakten, skal du få en kvalificeret elektriker til at installere den rigtige stikkontakt. Dette produkt må ikke bruges sammen med en adapter. Når kablet eller stikket behøver reparation, må den jordforbundne ledning ikke tilsluttes til hverken den ene eller den anden terminal. Ledningen med isolering, som har en udvendig grøn overflade med eller uden gule striber, er jordforbindelsesledningen. Spørg en autoriseret elektriker eller servicetekniker, hvis instruktionerne vedr. jordforbindelse ikke er forstået helt, eller spørg hvis du er i tvivl om, hvorvidt produktet er korrekt jordforbundet. Forlængerledninger: Brug kun en forlængerledning med 3 ledere med et jordforbundet stik og en jordforbundet stikkontakt, der passer til produktets stik. Ved betjening af sprøjten udendørs skal der bruges en forlængerledning, som er egnet til udendørs brug. Kontrollér, at forlængerkablet ikke er beskadiget. I forbindelse med brug af forlængerledning skal du sørge for, at ledningen har kapacitet nok til at klare den strøm, sprøjten trækker. En underdimensioneret ledning resulterer i et fald i ledningsspænding, strømtab og overophedning. Er du i tvivl, brug en dimension, der er større. Jo mindre dimensionstal, jo tungere ledning. Se diagrammet for de relevante størrelser og længder: Lederstørrelse Længde AWG (Amerikansk ledningsmål) Metrisk Maksimum 16 1,5 mm 2 8 m (25 fod) 12 2,5 mm 2 15 m (50) 8 3A7747D

9 Kend din sprøjte Kend din sprøjte A TÆND/SLUK-kontakt B Trykreguleringsknap C Luftløs piskslange DSpæde-/sprøjteventil E Slangebeskyttelse F Sprøjtedysens beskyttelsesbøjle G Sprøjte- dyse H SaniSpray HP luftløs sprøjtepistol J Airless-slange K Strømledning L M N P R S T U V Aftrækkerlås Aftapningsslange Sugerør Pumpe Fitting til væskeudløb Krog Indløbet til filtersigte Fingerafskærmning Krog til spand Model/serieskilt, bunden af enheden (ikke vist) 3A7747D 9

10 Jordforbindelse Jordforbindelse Metode til jordforbundet overflade: Placér spanden på en jordforbundet overflade, såsom beton. Anbring aldrig spanden på en ikke-ledende overflade, såsom papir eller karton, da dette afbryder jordforbindelsens kontinuitet. Udstyret skal være jordet for at reducere risikoen for statisk gnistdannelse og elektrisk stød. Elektriske eller statiske gnister kan få dampe til at antænde eller eksplodere. Ukorrekt jordforbindelse kan forårsage elektrisk stød. En god jordforbindelse fungerer som en afleder for den elektriske strøm. Denne sprøjte er udstyret med et strømkabel, som har en jordledning og et passende jordforbindelsesstik. Stikket skal sættes i en kontakt, som er korrekt installeret og jordforbundet i overensstemmelse med alle lokale retningslinjer og bestemmelser. Metode med jordledning: Slut en jordledning til spanden. Klem den ene ende til spanden og den anden til en jordforbundet enhed, f.eks. et vandrør. Det leverede stik må ikke modificeres. Hvis det ikke passer til stikkontakten, skal du få en kvalificeret elektriker til at installere den rigtige stikkontakt. Effektkrav V-enheder kræver V vekselstrøm, 50/60 Hz, 15 A og 1 fase. 230 V-enheder kræver V vekselstrøm, 50/60 Hz, 9A og 1 fase. Forlængerledninger Anvend en forlængerledning med en intakt jordforbindelse. Hvis der er behov for et forlængerkabel, skal der anvendes et 3-lederkabel på minimum 12 AWG (2,5mm 2 ). NB! En mindre tykkelse eller en længere forlængerledning kan reducere sprøjteydelsen. ti24584a For at opretholde jordforbindelsens kontinuitet, når sprøjten skylles eller trykket lettes: Hold metaldelen af sprøjtepistolen fast mod siden af en jordet metalspand, og tryk derefter på pistolens aftrækker. Spande Til desinfektionsmidler med alkoholaktive stoffer: I henhold til de lokale forskrifter. Brug kun ledende metalspande. Jordforbind metalspanden ved enten at placere den på en jordforbundet overflade eller ved at fastgøre en jordledning. 10 3A7747D

11 Opstilling Opstilling 3. Indsæt den anden ende af den luftløse piskslange gennem slangebeskyttelsen ved bunden af sprøjtepistolen. Tilslut til sprøjtepistolen. Brug skruenøgler til at stramme forsvarligt. Ved udpakning af sprøjten for første gang eller efter lang tids opbevaring skal opstillingsproceduren udføres. 1. Tilslut 1/4 Graco luftløs slange til fittingen til væskeudløb (fjern den røde opbevaringsprop fra fittingen, hvis der er en). Brug skruenøgler til at stramme forsvarligt. 4. Fjern sprøjtedysens beskyttelsesbøjle fra sprøjtepistolen. 2. Montér valgfri 1/8 luftløs piskslange til enden af 1/4 luftløs slange. Brug skruenøgler til at stramme forsvarligt. NB! Denne sprøjte kan konfigureres til at sprøjte med to pistoler. For opsætning: a. Udskift prop i manifold med medfølgende fitting. b. Følg instruktionerneopstilling 1-4 for montering af anden luftløs slange og sprøjtepistol. Den medfølgende fitting kan også bruges til at forbinde to 50 fods slanger for at få en 100 fods slange til en sprøjtepistol. 3A7747D 11

12 Opstart Opstart 2. Aktivér aftrækkerlåsen. Sørg altid for at aftrækkerlåsen er aktiveret, når sprøjten ikke er i brug for at forhindre, at pistolen aktiveres ved et uheld. Trykaflastningsprocedure Følg Trykaflastningsproceduren, hver gang du ser dette symbol. 3. Drej trykreguleringsknappen til den laveste indstilling. Dette udstyr forbliver under tryk, indtil trykket aflastes manuelt. For at forhindre alvorlige skader fra væske under tryk, såsom hudinjicering, væskesprøjt og bevægelige dele, følg Trykaflastningsproceduren hver gang sprøjten stoppes, og før sprøjten renses eller kontrolleres, og før udstyret serviceres. 1. Sæt TÆND/SLUK-knappen i positionen OFF. 4. Anbring aftapningsslangen i en spand, og drej spædnings-/sprøjteventilen til PRIME-positionen (spædning) for at aflaste trykket. 12 3A7747D

13 Opstart 5. Hold en metaldel på pistolen godt fast mod en jordforbundet metalspand. Peg sprøjtepistolen ned i spanden. Deaktivér aftrækkerlåsen, og tryk på pistolaftrækkeren for at aflaste trykket. Aftrækkerlås Aftrækkerlåsen skal altid aktiveres, når du stopper sprøjtearbejdet for at forhindre, at sprøjtepistolen aktiveres ved et uheld med fingrene eller tabes eller stødes. 6. Aktivér aftrækkerlåsen. 7. Hvis du har mistanke om, at sprøjtedysen eller den luftløse slange er tilstoppet, eller at trykket ikke er helt aflastet: a. Løsn sprøjtedysens beskyttelsesbøjle låsemøtrik eller den luftløse slangeendekobling MEGET LANGSOMT for gradvist at aflaste trykket. b. Løsn møtrikken eller koblingen helt. c. Derefter kan tilstopningen fjernes fra dysen eller slangen. 3A7747D 13

14 Opstart Gennemskylning af ny sprøjte Denne sprøjte leveres fra fabrikken med en lille mængde testvæske i systemet. Det er vigtigt, at du skyller dette materiale ud af sprøjten, inden du bruger den første gang. 4. Drej spæde-/sprøjteventilen ned til SPÆDE-position. 1. Udfør Trykaflastningsprocedure, side Sørg for tænd/sluk-knappen er OFF. 3. Placér sugeslangen med aftapningsslangen i den jordforbundne metalspand, som er delvist fyldt med sæbevand. Se Jordforbindelse, side Sæt elkablet i en korrekt jordforbundet stikkontakt. ti24651a ti24640a 14 3A7747D

15 Opstart 6. Sæt tænd/sluk-knappen i positionen ON. Påfyldningspumpe Der henvises til desinfektionsetiketten for producentens anvisninger til korrekt brug. Hvis fortynding er påkrævet, fortynd desinfektionsmidlet korrekt inden brug. 1. Drej trykreguleringsknappen til den laveste indstilling. 7. Drej trykreguleringsknappen til spædning/langsom for at starte motoren. 2. Sæt tænd/sluk-knappen i positionen ON. 8. Når sprøjten starter med at pumpe, vil vand og luftbobler blive renset fra systemet. Lad væske strømme ud af aftapningsslangen i 1 til 3 minutter. 9. Sæt tænd/sluk-knappen i positionen OFF. 3. Placér sugeslangen i en spand med korrekt forberedt desinfektionsmiddel. Placér aftapningsslangen i affaldsspanden. 3A7747D 15

16 Opstart 4. Drej trykreguleringsknappen til spædning/ langsom for at starte motoren. Vent, indtil der strømmer desinfektionsmiddel fra aftapningsslangen. 2. Aktivér sprøjtepistolen ned i affaldsspanden, indtil der kun kommer desinfektionsmiddel ud. 3. Slip aftrækkeren. Aktivér aftrækkerlåsen. Højtrykssprøjtning kan injicere giftstoffer ind i kroppen og forårsage alvorlige kvæstelser. Du må ikke standse udsivninger med hænderne eller klude. 5. Sæt TÆND/SLUK-knappen i positionen OFF. Påfyldning af sprøjtepistol og luftløs slange 4. Kontrollér tilslutningerne til den luftløse slange for lækager. I tilfælde af udsivning, udfør en Trykaflastningsprocedure, side 12, derefter tilspændes alle fittings og Opstart gentages. Hvis der ikke er nogen udsivninger, gå videre til næste trin. 5. Klips aftapningsslangen til sugeslangen. 1. Hold pistolen mod en jordforbundet affaldsspand af metal. Peg sprøjtepistolen ned i affaldsspanden. a. Deaktivér aftrækkerlåsen. b. Tryk og hold på sprøjtepistolens aftrækker. c. Drej spæde-/sprøjteventilen vandret til SPRAY-position. d. Sæt TÆND/SLUK-knappen i positionen ON. NB! Når motoren stopper, står sprøjten under tryk. Hvis motoren fortsætter med at køre, er sprøjten ikke korrekt spædet, gentag Påfyldningspumpe og Påfyldning af sprøjtepistol og luftløs slange, siderne 15 og A7747D

17 Sådan sprøjter du Sådan sprøjter du 2. Brug sprøjtedyse (A) til at justere dysepakningen TM (B) (flangepakning og tætningen) ind i sprøjtedysens beskyttelsesbøjle (C). Brug kun desinfektionsmidler, der er godkendt til påføring med sprøjte. Dampe fra desinfektionsmidler med alkoholaktive stoffer eller fra andre antændelige desinfektionsmidler kan eksplodere eller antænde. Pumpemotoren danner gnister. For at forhindre dampe i at eksplodere eller antænde: Hold pumpen mindst 20 fod fra sprøjtearealet. Pumpen må ikke sprøjtes. Sprøjteområdet skal holdes godt ventileret. Sørg for, at området gennemluftes med tilstrækkelig frisk luft. Vælg din sprøjtedyse 3. Sæt sprøjtedysen ind i sprøjtedysens beskyttelsesbøjle. Kontrollér, at sprøjtedysen er fremad i positionen SPRAY. For at undgå alvorlige kvæstelser fra hudinjicering må du ikke anbringe hånden foran sprøjtedysen under montering eller fjernelse af sprøjtedysen og sprøjtebeskyttelsesbøjlen. Sprøjten leveres med 3 sprøjtedysestørrelser: Fin Mellemviskos Grov LP617 LP619 LP621 Vælg den passende sprøjtedysestørrelse for at sørge for en acceptabel sprøjtning med desinfektionsmiddel. Der henvises til desinfektionsetiketten for producentens anbefalinger. 4. Skru sprøjtedysens beskyttelsesbøjle på sprøjtepistolen og fastspænd. For at undgå, at der forekommer udsivninger fra sprøjtedysen, skal der sørges for, at sprøjtedysen og sprøjtedysens beskyttelsesbøjle er korrekt monteret. 1. Udfør Trykaflastningsprocedure, side 12. 3A7747D 17

18 Sådan sprøjter du NB! Sprøjtedyser slides ved brug og skal udskiftes regelmæssigt. Sprøjtedysens sprøjteretning For at undgå alvorlige personskader fra hudinjicering må du ikke anbringe hånden foran sprøjtedysens beskyttelsesbøjle, når denne drejes. Justér sprøjtedysens beskyttelsesbøjle i den ønskede lodrette eller vandrette retning. Opstart af sprøjte og trykjustering Se altid desinfektionsproducentens anbefalinger om en acceptabel sprøjtning med desinfektionsmiddel. 1. Peg sprøjtepistolen mod den overflade, der skal sprøjtes. 2. Kontrollér, at trykreguleringsknappen står på laveste indstilling. 3. Deaktivér aftrækkerlåsen. 4. Træk og hold på sprøjtepistolens aftrækker. 5. Øg trykket langsomt ved hjælp af trykreguleringsknappen. Indstil til den minimumsindstilling, der er nødvendig for at lave en acceptabel sprøjtning med desinfektionsmiddel. Det vil hjælpe med at reducere oversprøjtning. 6. Justér sprøjtepistolens afstand fra overfladen og din håndhastighed for at opnå den ønskede overfladedækning. 18 3A7747D

19 Fjernelse af dysetilstopning Sådan sprøjter du 2. Aktiver aftrækkerlåsen. Drej sprøjtedysen tilbage til SPRØJTE-positionen. Deaktivér aftrækkersikringen, og fortsæt sprøjtningen. SPRØJT For at undgå personskade må du aldrig rette pistolen mod din hånd eller ind i en klud. I tilfælde af, at snavs tilstopper sprøjtedysen, er denne pistol konstrueret med en vendbar sprøjtedyse, som hurtigt og nemt fjerner partiklerne, uden at du behøver at skille sprøjten ad. 1. Slip aftrækkeren. Aktivér aftrækkerlåsen. Drej sprøjtedysen til positionen for rensning af tilstopninger. Deaktivér aftrækkerlåsen. Aktivér sprøjtepistolen i affaldsspanden for at rense tilstopning. FJERN TILSTOPNING 3A7747D 19

20 Rensning Rensning Rensning af sprøjten er påkrævet efter hver brug for at fjerne eventuelle desinfektionsmidler og rester fra sprøjten. Det vil også hjælpe til med at sikre en problemfri opstart næste gang sprøjten bruges. Rengør aftapningsslangen 3. Fjern sugeslangen og aftapningsslangen fra desinfektionsmidlets spand, tør overskydende desinfektionsmiddel af udenfor. Brug kun vand til rengøringen. Foretag rengøringen i et godt ventileret område. Sørg for, at området gennemluftes med tilstrækkelig frisk luft. BEMÆRK Resterende desinfektionsmiddel i sprøjten beskadiger den. Skyl altid helt igennem med varmt sæbevand efter hver brug for at undgå skader. Se Rensning, side 20. Opbevar ikke sprøjten med desinfektionsmiddel i den. 1. Udfør Trykaflastningsprocedure, side Fjern sprøjtedysens beskyttelsesbøjle og sprøjtedysen. For yderligere information, se Rens pistolen, side 23. ti24709a 4. Anbring sugeslangen i en spand med varmt sæbevand. Placér aftapningsslangen i affaldsspanden. Hvad angår desinfektionsmidler med alkoholaktive stoffer, jordforbindes spanden i henhold til Jordforbindelse, side 10. ti24710a 20 3A7747D

21 Rensning 5. For at skylle aftapningsslange og pumpe drejes spæde-/sprøjteventilen til SPÆDE-positionen. 7. Drej trykreguleringsknappen til den laveste indstilling. Rengøring af slange og sprøjtepistol 6. Drej trykreguleringsknappen til Spædning/ langsom og TÆND/SLUK-kontakten til positionen ON. Lad vand strømme ud af aftapningsslangen og ned i affaldsspanden i 1 til 3 minutter. NB! Trin 8 er beregnet til at fjerne desinfektionsmiddel fra den luftløse slange. En 50 fods luftløs slange indeholder ca. 1 liter væske. 8. Sådan fjernes desinfektionsmidlet fra den luftløse slange: a. Hold pistolen godt fast mod affaldsspanden. b. Deaktivér aftrækkerlåsen. c. Tryk og hold på sprøjtepistolens aftrækker. d. Drej spæde-/sprøjteventilen vandret til SPRAY-position. e. Drej trykreguleringsknappen til positionen klokken 12 for at starte skylningen. 3A7747D 21

22 Rensning 9. Fortsæt med at trykke på sprøjtepistolens aftrækker ned i affaldsspanden i 1 til 3 minutter. 10. Hold op med at trykke på pistolaftrækkeren. Aktivér aftrækkerlåsen. 11. Løft sugeslangen over vandniveau. 14. Drej spæde-/sprøjteventilen ned til SPÆDE-position. 15. Drej trykreguleringsknappen til den laveste indstilling og drej TÆND/SLUK-knappen til positionen OFF. Afbryd strømmen til sprøjten. ti24714a 12. Deaktivér aftrækkerlåsen. 13. Aktivér sprøjtepistolen ned i affaldsspanden, indtil alt vand er tømt ud af den luftløse slange. Hold op med at trykke på sprøjtepistolaftrækkeren. Aktivér aftrækkerlåsen. 16. Aftør sprøjten og den luftløse slange med en blød klud fugtet med vand. 22 3A7747D

23 Opbevaring 17. Bortskaf ubrugt desinfektionsmiddel og væske i affaldsspanden i overensstemmelse med instruktionerne på desinfektionsbeholderens etiket og gældende regler. Rens pistolen 1. Afmontér sprøjtedysen og sprøjtedysens beskyttelsesbøjle. Afrens med vand og en børste. Opbevaring Ved korrekt opbevaring vil sprøjten være klar til brug næste gang, der er behov for den. BEMÆRK 2. Aftør sprøjtepistolen med en blød klud fugtet med vand. Resterende desinfektionsmiddel i sprøjten beskadiger den. Skyl altid helt igennem med varmt sæbevand efter hver brug for at undgå skader. Se Rensning, side 20. Opbevar ikke sprøjten med desinfektionsmiddel i den. Før opbevaring af sprøjten sørg for at alt vand er tømt fra sprøjten og den luftløse slange. Vand må ikke fryse i sprøjten eller den luftløse slange. Opbevar ikke sprøjten under tryk. Opbevar sprøjten indendørs. 3A7747D 23

24 Vedligeholdelse Vedligeholdelse Det er vigtigt med rutinemæssig vedligeholdelse for at sikre korrekt drift med sprøjten. Udfør Trykaflastningsprocedure, side 12, før der udføres vedligeholdelse. Aktivitet Inspicér/rens indløbets filtersi. Undersøg motorskjoldets ventilationskanaler for blokering. Kontrollér sprøjtestilstand. Når sprøjtepistolen IKKE er udløst, skulle sprøjtemotoren standse og ikke genstarte, før sprøjtepistolen udløses igen. Hvis sprøjten starter igen UDEN aktiveret pistolaftrækker, kontrollér pumpen for interne/eksterne lækager og kontrollér spæde-/sprøjteventilen for utætheder. Interval Dagligt eller hver gang du sprøjter Dagligt eller hver gang du sprøjter For hver 1000 gallons (3785 liter) Justering af halspakninger Som nødvendigt i henhold til forbrug Når pumpepakninger begynder at lække efter langvarig brug, tilspænd pakningsomløberen, indtil lækagen stopper eller aftager. Dette giver ca. 100 gallons (380 liter) yderligere drift, før nye pakninger er nødvendige. Pakningsomløberen kan tilspændes uden fjernelse af O-ringen. 24 3A7747D

25 Genbrug og bortskaffelse Genbrug og bortskaffelse Når produktet er udtjent Når produktet er udtjent, skal det adskilles og genanvendes på en ansvarlig måde. Udfør Trykaflastningsprocedure, side 12. Aftap og bortskaf væsker i henhold til gældende regler. Se producentens sikkerhedsdatablad. Fjern motorer, batterier, printplader, LCD er (flydende krystaldisplay) og andre elektroniske komponenter. Genbrug iht. gældende regler. Bortskaf ikke elektroniske komponenter sammen med husholdningsaffald eller industriaffald. Aflevér det resterende produkt på en genbrugsstation. 3A7747D 25

26 Fejlfinding Fejlfinding Mekanisk/væskegennems trømning 1. Frakobl netledningen, og følg Trykaflastningsprocedure, side 12, før der udføres kontrol eller reparation. 2. Kontrollér alle mulige årsager og problemer, før enheden skilles ad.???? Problem Punkter, der skal kontrolleres Hvis tjekpunktet er OK, så gå videre til næste tjekpunkt Afhjælpning Se denne kolonne, når tjekpunktet ikke er OK Pumpens ydelse er lav. Sprøjtedysen er slidt. Følg Trykaflastningsprocedure, side 12, og udskift derefter sprøjtedysen. Væsketilførsel. Fyld op igen, og spæd pumpen igen. Indløbets filtersi er tilstoppet. Afmontér og rens det, og sæt det på igen. Kontrollér, om indsugningsventilkuglen og stempelkuglen er lejret korrekt. Spæde-/sprøjteventil lækker. Kontrollér, at pumpeslagene ikke fortsætter, når sprøjtedysens aftrækker slippes. (Spæde-/ sprøjteventil lækker ikke.) Udsivning omkring pakningsomløberen, hvilket kan være tegn på slidte eller ødelagte pakninger. Afmonter indsugningsventilen, og rens den. Kontrollér kugler og sæder for hakker. Udskift pumpen om nødvendigt. Se Dele, siderne Følg Trykaflastningsprocedure, side 12, udskift derefter spædeventilen eller hele manifoldsamlingen. Se Dele, siderne Udskift om nødvendigt spædeventilen og/eller pumpen. Se Dele, siderne Udskift pumpen om nødvendigt. Se Dele, siderne A7747D

27 Problem Fejlfinding Pumpens ydelse er lav. Beskadigelse af pumpestang. Udskift pumpen om nødvendigt. Se Dele, siderne Lavt stalletryk. Drej trykreguleringsknappen så langt som muligt med uret. Sørg for, at trykreguleringsknappen er monteret korrekt, så den kan drejes hele vejen med uret. Hvis problemet fortsætter, udskift transduceren eller hele kontrolenheden. Se Dele, siderne Motoren kører, men der er ingen pumpeslag. Kraftig udsivning af materiale ind i halspakningsomløberen. Sprøjtepistolen spytter væske. Punkter, der skal kontrolleres Hvis tjekpunktet er OK, så gå videre til næste tjekpunkt Stempelpakningerne er slidte eller beskadigede. O-ringen i pumpen er slidt eller beskadiget. Stort trykfald i slangen med tyktflydende materialer. Kontrollér forlængerledning for korrekt størrelse. Beskadiget plejlstangsenhed. Gear eller akselhus beskadiget. Halspakningsmøtrikken er løs. Halspakningerne er slidte eller beskadigede. Stempelstangen er slidt eller beskadiget. Luft i pumpen eller slangen. Lavt væskeniveau eller tom væskebeholder. Afhjælpning Se denne kolonne, når tjekpunktet ikke er OK Udskift pumpen om nødvendigt. Se Dele, siderne Udskift pumpen om nødvendigt. Se Dele, siderne Reducer slangens samlede længde. Se Forlængerledninger, side 10. Udskift motor og drev. Se Dele, siderne Kontrollér akselhuset for beskadigelse. Udskift motor og drev, hvis nødvendigt. Se Dele, siderne Afmontér halspakningsmøtrikkens afstandsstykke. Tilspænd halspakningsmøtrikken lige netop så meget, at eventuel udsivning standses. Udskift pumpeenheden. Se Dele, siderne Udskift pumpeenheden. Se Dele, siderne Kontrollér, og tilspænd alle væsketilslutninger. Kør pumpen så langsomt som muligt under spædning. Genopfyld væske. Spæd pumpen. Kontrollér væsketilførslen ofte for at undgå, at pumpen løber tør. 3A7747D 27

28 Fejlfinding Problem Pumpen er vanskelig at spæde. Sprøjten fungerer i 5 til 10 minutter, og stopper derefter. Punkter, der skal kontrolleres Hvis tjekpunktet er OK, så gå videre til næste tjekpunkt Luft i pumpen eller slangen. Indsugningsventilen er utæt. Pumpens pakninger er slidte. Pumpe pakningsomløberen er for stram. Når pumpepakningsomløberen er for stram, begrænser pakningerne på pumpestangen pumpens drift og overbelaster motoren. Afhjælpning Se denne kolonne, når tjekpunktet ikke er OK Kontrollér, og tilspænd alle væsketilslutninger. Kør pumpen så langsomt som muligt under spædning. Rengør indsugningsventilen. Sørg for, at kuglesæderne ikke er ridsede eller slidte, og at kuglesæderne er godt placeret. Saml ventilen igen. Udskift pumpeenheden. Se Dele, siderne Løsn pumpepakningsomløberen. Kontrollér for lækager omkring halspakningen. Udskift om nødvendigt pumpeenheden. Se Dele, siderne A7747D

29 Fejlfinding Elektrisk system Symptom: Sprøjten kører ikke, holder op med at køre eller vil ikke slukke. 1. Udfør Trykaflastningsprocedure, side Slut sprøjten til en jordforbundet stikkontakt med korrekt spænding. 3. Drej ON/OFF-knappen til OFF vent 30 sekunder og sæt så strømmen tilbage på ON igen (dette sikrer, at sprøjten er i normal driftstilstand). 4. Drej trykreguleringsknappen med uret 1/2 omgang. 5. Drej ON/OFF-knappen til OFF, fjern kontroldækslet, sæt så strømmen tilbage på ON. Hold øje med statuslampen. LED ens samlede antal blink svarer til fejlkoden (f.eks.: to blink svarer til CODE 02). Hold sikker afstand til elektriske og bevægelige dele under udførelse af fejlfindingsprocedurer. For at undgå fare for elektrisk stød, når dækslerne afmonteres i forbindelse med fejlfinding, skal du vente i 5 minutter efter frakobling af strømledningen, så lagret elektricitet kan bortledes. Fejlkodemeddelelser KODE BESKED HANDLING 02 HØJTRYK PÅVIST - LETTE TRYK Kontrollér for tilstopninger. Brug kun Graco luftløse slanger med en længde på mindst 50 fod. 03 TRYKTRANSDUCER IKKE Kontrollér transducertilslutning. FUNDET 05 MOTOR KØRER IKKE Kontrollér for mekanisk fejl, og kontrollér motorforbindelser. 06 MOTOR OVEROPHEDET Sluk for sprøjten (OFF). Kontrollér motorforbindelser. Kontrollér skjold ventilationsåbninger for blokering. Sprøjten kan være op til en time om at køle ned. 3A7747D 29

30 Fejlfinding Problem Sprøjten slukker ikke OG Printkortets statuslampe blinker 2 gange gentagne gange Sprøjten kører slet ikke OG Printkortets statuslampe blinker 2 gange gentagne gange Sprøjten kører slet ikke OG Printkortets statuslampe blinker 3 gange gentagne gange Punkter, der skal kontrolleres Kontroltavle. Kontrollér transduceren eller dens tilslutninger Kontrollér transducerens og dens tilslutninger (kontroltavlen registrerer ikke et tryksignal). Hvordan der skal kontrolleres Udskift kontrolboksen eller kontrolenheden. Se Dele, siderne Sørg for, at der ikke er noget tryk i systemet (se Trykaflastningsprocedure, side 12). Kontrollér væskebanen for tilstopninger, såsom at indløbets filtersi er tilstoppet. Brug en luftløs sprøjteslange uden metalindlæg. En mindre slange eller en slange med metalindlæg kan medføre højtryksudsving. Drej TÆND/SLUK-knappen til OFF og afbryd strømforsyningen til sprøjten. Kontrollér transduceren og forbindelserne til kontroltavlen. Kobl transduceren fra kontroltavlens stik. Kontrollér, at transducerens og kontroltavlens kontakter er rene og sikre. Slut transduceren til kontroltavlens stik igen. Tilslut strømmen, drej TÆND/SLUK-knappen til ON og drej kontrolknappen 1/2 omgang med uret. Hvis sprøjten ikke kører korrekt, drej TÆND/SLUK-knappen til OFF og gå til næste trin. Installér en ny transducer. Tilslut strømmen, drej TÆND/SLUK-knappen til ON og drej kontrolknappen en halv omgang med uret. Udskift kontrolboksen eller kontrolenheden, hvis sprøjten ikke kører korrekt. Se Dele, siderne Drej TÆND/SLUK-knappen til OFF og afbryd strømforsyningen til sprøjten. Kontrollér transduceren og forbindelserne til kontroltavlen. Kobl transduceren fra kontroltavlens stik. Kontrollér, om transducerens og kontroltavlens kontakter er rene og sikre. Slut transduceren til kontroltavlens stik igen. Tilslut strømmen, drej TÆND/SLUK-knappen til ON og drej kontrolknappen 1/2 omgang med uret. Hvis sprøjten ikke kører, drej TÆND/ SLUK-knappen til OFF og gå til næste trin. Tilslut en bekræftet fungerende transducer til kontroltavlen. Drej TÆND/SLUK-knappen til ON og drej kontrolknappen en halv omgang med uret. Hvis sprøjten kører, skal transduceren udskiftes. Udskift kontrolboksen eller kontrolenheden, hvis sprøjten ikke kører. Kontrollér transducerens modstand med et ohmmeter (mindre end 9k ohm mellem røde og sorte ledninger og 3-6k ohm mellem grønne og gule ledninger). 30 3A7747D

31 Fejlfinding Problem Sprøjten kører slet ikke OG Printkortets statuslampe blinker 5 gange gentagne gange Punkter, der skal kontrolleres Kontrollen beordrer motoren til at køre, men motorakslen drejer ikke. Mulig tilstand med låst aksel, der forekommer en åben forbindelse mellem motoren og kontrollen, der er et problem med motoren eller kontroltavlen, eller motorens amp-forbrug er for stort. Hvordan der skal kontrolleres 1. Fjern pumpen, og forsøg at køre med sprøjten. Hvis motoren kører, kontrollér for låst eller fastfrosset pumpe eller gearsystem. Hvis sprøjten ikke kører, skal du fortsætte til trin Drej TÆND/SLUK-knappen til OFF og afbryd strømforsyningen til sprøjten. 3. Kobl motorens konnektor(er) fra kontroltavlens stik. Kontrollér, at motorens konnektor og kontroltavlens kontakter er rene og sikre. Hvis kontakterne er rene og sikre, fortsæt til trin Sluk for sprøjten (OFF), og drej motorens blæser 1/2 omgang. Start sprøjten igen. Hvis sprøjten kører, udskift kontrolboksen eller kontrolenheden. Hvis sprøjten ikke kører, skal du fortsætte til trin 5. 3A7747D 31

32 Fejlfinding Problem Punkter, der skal kontrolleres Hvordan der skal kontrolleres 5. Udfør omdrejningstest: Test ved motorens store feltkonnektor med 4 stikben. Kobl væskepumpen fra sprøjten. Test motoren ved at placere en lus tværs over stikben 1 og 2. Rotér motorvifte med omkring 2 omdrejninger pr sekund. Der bør føles modstand i tandhjulet ved blæseren. Motoren bør udskiftes, hvis der ikke mærkes modstand. Gentag for stikbenkombinationerne 1 og 3 og 2 og 3. Stikben 4 (den grønne ledning) bruges ikke i testen. Hvis omdrejningstesten er helt positiv, fortsæt til trin 6. TRIN 1: GRN BLU R BLK GRN BLU R BLK TRIN 2: TRIN 3: GRN BLU R BLK 6. Udfør kort felttest: Test ved motorens store feltkonnektor med 4 stikben. Der bør være kontinuitet fra stikben 4, jordledningen og enhver af de 3 øvrige stikben. Hvis felttesten af motorens konnektor mislykkedes, skal motoren udskiftes. 7. Kobl motorens konnektor(er) til kontroltavlens stik igen. Tilslut strømmen, drej TÆND/SLUK-knappen til ON og drej kontrolknappen 1/2 omgang med uret. Hvis motoren ikke kører, udskift kontrolboksen eller kontrolenheden. 32 3A7747D

33 Fejlfinding Problem Sprøjten kører slet ikke OG Printkortets statuslampe blinker 6 gange gentagne gange Punkter, der skal kontrolleres Motoren er varm, eller der er fejl i motorens termiske enhed. Hvordan der skal kontrolleres Lad sprøjten køle af. Hvis sprøjten kører, når den er afkølet, skal årsagen til overophedning afhjælpes. Opbevar sprøjten et køligere sted med god udluftning. Kontrollér, at motorens luftindtag ikke er blokeret. Hvis sprøjten stadig ikke kører, udskiftes motoren. NB! Motoren skal være afkølet inden testen. 1. Kontrollér den termiske enheds konnektor (gule ledninger) ved kontroltavlen. 2. Kobl den termiske enheds konnektor fra kontroltavlens stik. Sørg for, at kontakterne er rene og sikre. Mål den termiske enheds modstand. Hvis målingen ikke er korrekt, udskift motoren og drevenheden. Kontrollér motorens termiske afbryder: Frakobl de termiske ledninger. Indstil måleren til ohm. Måleren bør vise 100 k ohm. - Grundlæggende elektriske problemer Ledningerne fra motoren er sikkert fastgjort og rigtigt sat sammen. Kontrollér motorens strømfordeler for brandmærker, sprækker og ekstrem ruhed. 3. Kobl den termiske enheds konnektor til kontroltavlens stik igen. Tilslut strømmen, tænd for sprøjten (ON), og drej kontrolknappen 1/2 omgang med uret. Hvis sprøjten ikke kører, udskift kontrolboksen eller kontrolenheden. Udskift løse klemmer. Krymp dem på ledningerne. Sørg for, at klemmerne er korrekt tilsluttet. Rens kontroltavlens terminaler. Sørg for, at ledningerne sættes sikkert fast igen. Afmonter motoren, og få et motorværksted til om muligt at renovere strømfordeleren overflade. 3A7747D 33

34 Dele - SaniSpray HP 130 (hurtig reparation) Dele - SaniSpray HP 130 (hurtig reparation) Tilspænd til et moment på in-lb (15,8-18,1 N m) Tilspænd til et moment på in-lb (3,4-4,0 N m) Tilspænd til et moment på in-lb (2,6-3,0 N m) 4 5 Slagfast Stram med et moment på ft-lb (33,9-47,0 N m) 34 3A7747D

35 Dele - SaniSpray HP 130 (hurtig reparation) Liste over dele - SaniSpray HP 130 (hurtig reparation) Ref. Sprøjtemodel Del Beskrivelse Stk. 15 Alle 25T412 SÆT, manifoldenhed 1 22 Alle 25T411 KIT, frontdæksel 1 23 Alle 25T422 SÆT, motorkabinet 1 24 Alle 16A005 FITTING, 1/4 NPSM x 1/4 NPT, SST (ikke vist) 1 41 Alle 25R916 SÆT, pumpe 1 42 Alle 25R917 SÆT, motor, drev 1 45 Alle 24W830 SÆT, slange, koblet 1 46 Alle SLANGE, 1/4 tommer x 50 fod 1 25R793, 25T301 25T427v SÆT, kontrolenhed, 120V, inkluderer R947, 25R955 25T428v SÆT, kontrolenhed, 230V, Multi, inkluderer R951 25T429 SÆT, kontrolenhed, 110V, UK, inkluderer Alle 25T413 SÆT, aftapningsslange 1 60 Alle 25T423 SÆT, sugeslange 1 25R793 25R874 PISTOL, SaniSpray HP, NA 61 25R947, 25R951 25T289 PISTOL, SaniSpray HP, EU 1 25R955, 25T301 25T290 PISTOL, SaniSpray HP, AP LP617 DYSE, LP Alle LP619 DYSE, LP619 1 LP621 DYSE, LP621 63s Alle 25T410 SÆT, advarselsmærkater, ledning 1 70 Alle 17C483 DÆKSEL, pumpe R947, 25R STIK, holde T LEDNINGSSÆT, Japan (ikke vist) R955 17N232 LEDNINGSSÆT, Indien (ikke vist) R947, 25R LEDNINGSSÆT, EU Schuko R LEDNINGSSÆT, ANZ R LEDNINGSSÆT, Italien, Danmark, Schweiz 1 KORT, medicinsk advarsels- (ikke vist) Engelsk, spansk, fransk 17F690 Hollandsk, tysk, italiensk 165s Alle 17A134 Engelsk, kinesisk, koreansk 1 17R476 Engelsk, spansk, portugisisk (Brasilien) 26A997 Engelsk, indonesisk, hindi 26A998 Engelsk, kinesisk, japansk 179 Alle 25T282 FORLÆNGER, 15 tommer (ikke vist) 1 181* Alle 25R872 DYSEPAKNING, (5 er pakke) (ikke vist) Alle 25C828 SLANGE, 1/8 tommer x 4-1/2 fod 1 v Kontrolsæt 25T427 inkluderer ikke ledningssætadapter til Japan. Sættet med ledningsadaptere skal bestilles separat (se ref. 144). Kontrolsæt 25T428 inkluderer ikke ledningssætadapter. Sættet med ledningsadapter skal bestilles separat (se ref ). * To ekstra dysepakninger (af polymer sprøjtedysepakninger) er inkluderet med sprøjten. Til desinfektionsanvendelser bruges dysepakning (af polymer sprøjtedysetætning) i stedet for OneSeal (metaltætning), der følger med sprøjtedyser til udskiftning. SaniSpray HP -pistol inkluderer LP619 sprøjtedyse. s Ekstra sikkerhedsmærkater, -skilte og -kort fås uden beregning. 3A7747D 35

36 Dele - SaniSpray HP 130 (udvidet reparation) Dele - SaniSpray HP 130 (udvidet reparation) Tilspænd til et moment på in-lb (15,8-18,1 N m) Tilspænd til et moment på in-lb (2,3-2,8 N m) Tilspænd til et moment på in-lb (50,2-58,3 N m) Tilspænd til et moment på in-lb (14,7-16,9 N m) Tilspænd til et moment på in-lb (3,4-4,0 N m) Tilspænd til et moment på in-lb (1,1-1,6 N m) Ref. Sprøjtemodel Del Beskrivelse Stk. 25R793, 25T301 25T404 SÆT, kontrolboks, V 17 25R947, 25R955 25T406 SÆT, kontrolboks, V 1 25R951 25T405 SÆT, kontrolboks, 110V UK 25R793, 25T301 25T407 SÆT, filterprintkort, V 30 25R947, 25R955 25T408 SÆT, filterprintkort, V 1 25R951 25T409 SÆT, filterprintkort, 100V UK 35 Alle SÆT, spædeventil 1 37 Alle POTENTIOMETER 1 38 Alle SÆT, transducer 1 25R793, 25T301 15H064 LEDNING, strøm, USA 56 25R947, 25R955 15B471 LEDNING, strøm, multiledning 1 25R951 15B469 LEDNING, strøm, England 63s Alle 25T410 SÆT, advarselsmærkater, ledning 1 s Ekstra sikkerhedsmærkater, -skilte og -kort fås uden beregning. 36 3A7747D

37 Noter Noter 3A7747D 37

38 Ledningsdiagrammer Ledningsdiagrammer 120V FRA MOTOR TÆND/SLUK- KONTAKT POTENTIOMETER TRANSDUCER STRØM- STIK SORT SORT GRØN HVID 38 3A7747D

39 110V Storbritannien & V Bemærk Varmen fra filterprintkortets induktionsspole kan ødelægge kabelisolering, som kommer i kontakt med den. Blotlagte kabler kan forårsage kortslutninger og beskadige komponenter. Saml og fastgør alle løse kabler, så ingen af disse er i kontakt med induktionsspolen på filterprintkortet. Ledningsdiagrammer FRA MOTOR BLÅ BRUN POTENTIOMETER TÆND/SLUK- KONTAKT STRØM- STIK TRANSDUCER GRØN/ GUL SORT BLÅ 3A7747D 39

40 Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer SaniSpray HP 130 luftløs sprøjte på vogn Amerikansk Metrisk Sprøjte Maksimalt væskearbejdstryk 1000 psi 69 bar, 6,9 MPa Maksimal tilførsel 1,0 gpm 3,8 lpm Maksimal dysestørrelse Enkelt pistol 0,031 tommer 0,79 mm To pistoler 0,023 tommer 0,58 mm Væskeafgang, npsm-gevind 1/4 Generatorminimum 4000 W Effektkrav V, 15A, 1Ø eller V, 9A, 1Ø Dimensioner Højde 28,25 tommer med håndtaget nede 38,25 tommer med håndtaget oppe 71,8 cm med håndtaget nede 97,2 cm med håndtaget oppe Længde 23,25 tommer 59,1 cm Width 20,5 tommer 52,1 cm Vægt 75 lb. 34 kg Støj** 70 psi (0,48 MPa, 4,8 bar) Lydtryk 90 dba Lydeffekt 100 dba Byggematerialer Vådmaterialer på alle modeller rustfrit stål, PTFE, acetal, læder, UHMWPE, eloxeret aluminium, wolframcarbid, polyethylen, fluorelastomer, urethan, nylon, PE-RT Noter * Opstarttryk og stempel per cyklus kan variere efter sugetilstand, trykhøjde, lufttryk og væsketype. ** Lydtryk målt 3 fod (1 meter) fra udstyret. Lydeffekt målt i henhold til ISO u Opbevaring aldrig med desinfektionsmiddel eller vand i sprøjten. Alle varemærker eller registrerede varemærker tilhører deres respektive ejere. 40 3A7747D

41 Californiens forslag 65 INDBYGGERE I CALIFORNIEN Californiens forslag 65 ADVARSEL: Cancer og skader på forplantningsevnen 3A7747D 41

42 Graco-garanti Graco-garanti Graco garanterer, at alt udstyr nævnt i dette dokument, der er fremstillet af Graco og bærer firmaets navn, er fri for materiale- og fremstillingsfejl på købsdatoen hos en autoriseret Graco-distributør til den oprindelige købers anvendelse. Graco vil inden for en periode på halvfems (90) dage fra salgsdatoen sende reparationsdele til ejeren for udstyr, som Graco finder at være fejlbehæftet. Denne garanti gælder kun, når udstyret installeres, betjenes og vedligeholdes i henhold til de af Graco anbefalede, skriftlige anvisninger. Denne garanti dækker ikke, og Graco påtager sig intet ansvar for, almindelig slitage eller eventuelle funktionsfejl, beskadigelse eller slitage, der skyldes ukorrekt installation, anvendelse til forkerte formål, slid, korrosion, utilstrækkelig eller forkert vedligeholdelse, forsømmelighed, uheld, ukorrekte tekniske indgreb eller udskiftning med komponentdele, der ikke er fremstillet af Graco. Graco påtager sig heller intet ansvar for funktionsfejl, beskadigelse eller slitage, der måtte skyldes, at det af Graco leverede udstyr ikke er foreneligt med konstruktioner, tilbehør, udstyr eller materialer, der ikke er leveret af Graco, eller som måtte skyldes ukorrekt konstruktion, fremstilling, installation, betjening eller vedligeholdelse af konstruktioner, tilbehør, udstyr og materialer, der ikke er leveret af Graco. DENNE GARANTI ER DEN ENESTE, OG DEN TRÆDER I STEDET FOR ENHVER ANDEN GARANTI, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIG ELLER STILTIENDE, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTI OM SALGBARHED ELLER GARANTI OM EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. Gracos eneste forpligtelse og købers eneste afhjælpningsret i tilfælde af garantibrud skal være som heri beskrevet. Køberen accepterer, at denne ikke har nogen anden afhjælpningsret (herunder, men ikke begrænset til, erstatning for utilsigtet eller følgemæssig driftstab, mistet omsætning, personskade eller tingsskade eller noget andet deraf afledt eller følgende tab). Ethvert søgsmål for garantibrud skal anlægges inden to (2) år fra købsdatoen. GRACO GIVER INGEN GARANTI OG FRASIGER SIG ENHVER STILTIENDE GARANTI OM SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL I FORBINDELSE MED TILBEHØR, UDSTYR, MATERIALER ELLER KOMPONENTER, DER SÆLGES AF, MEN IKKE ER FREMSTILLET AF GRACO. Sådanne genstande, der sælges men ikke er fremstillet af Graco (f.eks. elektromotorer, kontakter, slanger osv.), er omfattet af sådanne eventuelle garantier, som ydes af producenterne af disse genstande. Graco vil i rimeligt omfang bistå køberen i forbindelse med krav, der rejses som følge af brud på sådanne garantiforpligtelser. GRACO PÅTAGER SIG UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ERSTATNINGSANSVAR FOR INDIREKTE, AFLEDTE, SÆRLIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, SOM ER ET RESULTAT AF GRACOS LEVERING AF UDSTYR I FORBINDELSE HERMED ELLER SOM FØLGE AF LEVERANCE, YDELSE ELLER ANVENDELSE AF PRODUKTER ELLER ANDRE VARER, DER SÆLGES I FORBINDELSE HERMED, UANSET OM SÅDANNE SKADER SKYLDES KONTRAKTBRUD, GARANTIBRUD, FORSØMMELIGHED FRA GRACOS SIDE ELLER ANDRE FORHOLD. FOR GRACO-KUNDER I NORDAMERIKA Ring venligst til eller besøg angående eventuelle fejl i udstyr, der er omfattet af garantien. Hvis den påståede mangel kan verificeres, vil Graco enten, efter eget skøn, sende reparationsdele til installation af ejeren eller udskifte produktet gratis. Garantikrav og/eller service for dette produkt administreres ikke af Gracos distributører eller servicecentre for Gracos maleudstyr. FOR GRACO-KUNDER I EUROPA, MELLEMØSTEN OG ASIEN-STILLEHAVSOMRÅDET Kontakt dit regionale servicecenter eller din autoriserede distributør for at få behandlet din garantireklamation. 42 3A7747D

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

V 50/60Hz 120W

V 50/60Hz 120W STØVSUGER MODEL: 17Z0C Best.nr. 1025 BRUGSANVISNING 220-240V 50/60Hz 120W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG

Læs mere

Elektriske Airless-sprøjter

Elektriske Airless-sprøjter Betjening Elektriske Airless-sprøjter 332775A DA - Til bærbare sprøjteanvendelser med bygningsmaling og -belægninger - - Kun til professionel brug - - Ikke godkendt til brug i eksplosive atmosfærer eller

Læs mere

ELEKTRISK TERRASSEVARMER

ELEKTRISK TERRASSEVARMER ELEKTRISK TERRASSEVARMER HN 12362 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før terrassevarmeren tages i brug, og gem den til senere brug. Pak terrassevarmeren ud og kontroller, at alle dele

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

306860D VEJLEDNING DELLISTE

306860D VEJLEDNING DELLISTE VEJLEDNING DELLISTE VEJLEDNING Denne håndbog indeholder vigtige advarsler og oplysninger. LÆS HÅNDBOGEN, OG GEM DEN SOM OPSLAGSBOG. HØJTRYK Returtryksregulator Til brug i højtrykscirkulationssystemer til

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Mark V Premium og Mark V Max elektriske airless sprøjter

Mark V Premium og Mark V Max elektriske airless sprøjter Reparation Mark V Premium og Mark V Max elektriske airless sprøjter 3A2422B DA Til bærbar airless sprøjtning af facademaling og materialer til overfladebehandling. Kun til professionelt brug. Ikke godkendt

Læs mere

Elektriske Airless-sprøjter

Elektriske Airless-sprøjter Betjening, dele Elektriske Airless-sprøjter 334572D DA Kun til professionel brug. Ikke godkendt til brug i eksplosiv atmosfære eller farlige områder. For bærbar airless sprøjtning af arkitektonisk maling

Læs mere

VEJLEDNINGSMANUAL. Terrassevarmer (Kun til udendørsbrug)

VEJLEDNINGSMANUAL. Terrassevarmer (Kun til udendørsbrug) VEJLEDNINGSMANUAL Terrassevarmer (Kun til udendørsbrug) 80012324 Tak fordi du købte din nye terrassevarmer. Denne vejledning vil hjælpe dig til, at bruge den korrekt og sikkert. Vi anbefaler at du bruger

Læs mere

Betjening, dele, reparation. Contractor PC sprøjtepistoler 3A6297C. Vigtige sikkerhedsforskrifter. Vigtige medicinske oplysninger

Betjening, dele, reparation. Contractor PC sprøjtepistoler 3A6297C. Vigtige sikkerhedsforskrifter. Vigtige medicinske oplysninger Betjening, dele, reparation Contractor PC sprøjtepistoler Til påføring af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer. Kun til erhvervsmæssig brug. Maksimalt arbejdstryk: 3600 psi (24,8 Mpa, 248 bar)

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Reparation. Mark VII Max, Mark X Premium og Mark X Max elektriske airless sprøjter 3A2397A DA

Reparation. Mark VII Max, Mark X Premium og Mark X Max elektriske airless sprøjter 3A2397A DA Reparation Mark VII Max, Mark X Premium og Mark X Max elektriske airless sprøjter 3A2397A DA Til bærbar airless sprøjtning af facademaling og materialer til overfladebehandling. Kun til professionelt brug.

Læs mere

JET HAVEPUMPE 600 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr EAN nr

JET HAVEPUMPE 600 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr EAN nr JET HAVEPUMPE 600 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76600050 EAN nr 5709133912611 Læs hele denne instruktion igennem før pumpen anvendes. Gem den til senere brug. 1/6 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand,

Læs mere

BRUGER MANUAL. * Brugervejledning * Generelle Specifikationer * Installation og vedligeholdelse

BRUGER MANUAL. * Brugervejledning * Generelle Specifikationer * Installation og vedligeholdelse BRUGER MANUAL * Brugervejledning * Generelle Specifikationer * Installation og vedligeholdelse 1 Tak fordi du har valgt vores automatiske pumpestation. Læs venligst denne bruger manual grundigt, inden

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Modeller: 695 / 795 / 1095 / 1595 / Mark IV / Mark V / Mark VII / Mark X

Modeller: 695 / 795 / 1095 / 1595 / Mark IV / Mark V / Mark VII / Mark X Betjening, dele 695 / 795 / 095 / 595 / Mark IV / Mark V / Mark VII / Mark X Elektriske Airless-sprøjter Kun til erhvervsmæssig brug. Ikke godkendt til brug i sprængfarlige atmosfærer eller på farlige

Læs mere

STØVSUGER MODEL: VCB43C17M0B. Best.nr BRUGSANVISNING

STØVSUGER MODEL: VCB43C17M0B. Best.nr BRUGSANVISNING STØVSUGER MODEL: VCB43C17M0B Best.nr. 5713 BRUGSANVISNING 220-240V 50/60Hz 700W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Hydroforpumper / 25

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Hydroforpumper / 25 Instruktion for vedligeholdelse og brug af Hydroforpumper 76600017 / 25 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vejledning 309196D. 200-LITERS STANDARDTROMLE Skraberingssæt. Beregnet til ligesidede tromler med en indvendig diameter på 571 mm

Indholdsfortegnelse. Vejledning 309196D. 200-LITERS STANDARDTROMLE Skraberingssæt. Beregnet til ligesidede tromler med en indvendig diameter på 571 mm Vejledning 0-LITERS STANDARDTROMLE Skraberingssæt 309196D Rev. D Beregnet til ligesidede tromler med en indvendig diameter på 571 mm Model 243279 Dobbelt-T-skrabere Maksimal temperatur: 150 C Model 245668

Læs mere

Betjening 3A2372B. Mark V Premium, Mark V Max, Mark VII Max, Mark X Premium og Mark X Max elektriske airless sprøjter

Betjening 3A2372B. Mark V Premium, Mark V Max, Mark VII Max, Mark X Premium og Mark X Max elektriske airless sprøjter Betjening Mark V Premium, Mark V Max, Mark VII Max, Mark X Premium og Mark X Max elektriske airless sprøjter 3A2372B DA Til bærbar airless sprøjtning af facademaling og materialer til overfladebehandling.

Læs mere

V 50/60Hz 700W

V 50/60Hz 700W STØVSUGER MODEL: VCS35B17 Best.nr. 5749 BRUGSANVISNING 220-240V 50/60Hz 700W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES I

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9037798 Malesprøjtestation Airless 220 bar Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Malersprøjtestation 220 bar. Varenr.: 9037798 Beskrivelse:

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

STØVSUGER MODEL: VCB43C16A-A. Best.nr BRUGSANVISNING

STØVSUGER MODEL: VCB43C16A-A. Best.nr BRUGSANVISNING STØVSUGER MODEL: VCB43C16A-A Best.nr. 5687 BRUGSANVISNING 220-240V 50/60Hz 600W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES

Læs mere

Opvarmet højtrykslangesystem

Opvarmet højtrykslangesystem Betjening Opvarmet højtrykslangesystem 3A4791C - Til overvågning og kontrol af væsketemperatur - - Til brug med arkitektonisk maling og grunding med et minimumsflammepunkt på 45 C - - Ikke til brug i en

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

FinishPro II 395/595 Airless/luftforstærket sprøjte

FinishPro II 395/595 Airless/luftforstærket sprøjte Reparation FinishPro II 395/595 Airless/luftforstærket sprøjte 333130A DA Til påføring af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer. Kun til erhvervsmæssig brug. Ikke godkendt til brug i eksplosive

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

Wasco Askesuger Best.nr. 1506

Wasco Askesuger Best.nr. 1506 Wasco Askesuger Best.nr. 1506 Modelnavn: MAC173-1200W-20L 1/6 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Brugsanvisning. Malersprøjtestation, 250 bar Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Malersprøjtestation, 250 bar Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Malersprøjtestation, 250 bar Varenr.: 90 37 798 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

TERRASSEVARMER 1500 W

TERRASSEVARMER 1500 W TERRASSEVARMER 1500 W ART NR 350141 EAN NR 5709133910518 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Hold børn og husdyr på sikker afstand.! Denne terrassevarmer er beregnet

Læs mere

Manual Røremaskine Model: MK-36

Manual Røremaskine Model: MK-36 Manual Røremaskine Model: MK-36 Læs grundigt igennem inden ibrugtagning og gem til senere brug Dele 1. Øvre kabinet 5. Bund cover 9. Æggepisker 2. Låg til skål 6. Gummi fødder 10. Dejkrog 3. Mixe skål

Læs mere

GENERELLE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

GENERELLE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES INDEN BRUG. Til fjernelse af rust, lak, maling og belægninger. Leveres med dysesæt (4 stk), opsamlingspose, beholder

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Dansk vejledning Elkedel PC-WKS1108

Dansk vejledning Elkedel PC-WKS1108 Dansk vejledning Elkedel PC-WKS1108 Produktoversigt: 1. Tud 2. Tryk for lukning 3. Låg 4. Knap til åbning af låg 5. Håndtag 6. Niveau MIN / MAX vandstand 7. Base enhed 8. 220V ledning 9. Tænd/Sluk 10.

Læs mere

V 50/60Hz 220W

V 50/60Hz 220W STØVSUGER MODEL: P5 Best.nr. 1315 BRUGSANVISNING 220-240V 50/60Hz 220W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG OG

Læs mere

RP8623 malersprøjte bruger manula. Indhold. Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsler Komponentidentifikation Tekniske Data Operation instruktion

RP8623 malersprøjte bruger manula. Indhold. Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsler Komponentidentifikation Tekniske Data Operation instruktion RP8623 malersprøjte bruger manula. Indhold Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsler Komponentidentifikation Tekniske Data Operation instruktion Airless Sprayer rengøringsprocedure Tryk procedure for frigivelse

Læs mere

VARMEBLÆSER 9 KW 400 V

VARMEBLÆSER 9 KW 400 V VARMEBLÆSER 9 KW 400 V ART NR 350028 EAN NR 5709133350352 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Brug kun varmeblæseren i henhold til de anvisninger

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ART NR 83002010 EAN NR 5709133800819 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSFORSKRIFTER ARBEJDSOMRÅDE: Rengør regelmæssigt. Støv, affald og skrammel på en arbejdsplads øger

Læs mere

VEJLEDNINGSMANUAL. Terrassevarmer (Kun til udendørsbrug)

VEJLEDNINGSMANUAL. Terrassevarmer (Kun til udendørsbrug) VEJLEDNINGSMANUAL Terrassevarmer (Kun til udendørsbrug) 80012320 Tak fordi du købte din nye terrassevarmer. Denne vejledning vil hjælpe dig til bruge den korrekt og sikkert. Vi anbefaler, at du bruger

Læs mere

TERRASSEVARMER HN Brugervejledning

TERRASSEVARMER HN Brugervejledning TERRASSEVARMER HN 12356 Brugervejledning Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før terrassevarmeren tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. Pak terrassevarmeren ud og kontroller,

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Mobil højtryksrenser

Mobil højtryksrenser Mobil højtryksrenser Modelnr.: GFS-C1 Lavt vandforbrug & højt vandtryk Energibesparende & miljøvenlig Mobil, holdbar, stænksikker & ufarlig at anvende Til rengøring i huset: badeværelse, vask, kæledyr

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

ELEKTRISK TERRASSEVARMER MED SKÆRM

ELEKTRISK TERRASSEVARMER MED SKÆRM ELEKTRISK TERRASSEVARMER MED SKÆRM Brugervejledning Art nr 350170 EAN code 5709133912000 Læs brugervejledningen omhyggeligt før terrassevarmeren tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. Pak

Læs mere

Ultra Platinum-sprøjter

Ultra Platinum-sprøjter Reparation Ultra Platinum-sprøjter 313733D DA - Bærbar airless sprøjtning af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer. Kun til professionel brug. Godkendt til brug på europæiske eksplosive atmosfærelokaliteter.-

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Terrassevarmer (Kun til udendørsbrug) 80012322 Tak fordi du købte din nye terrassevarmer. Denne vejledning vil hjælpe dig til bruge den korrekt og sikkert. Vi anbefaler at du bruger

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

Indhold. Tekniske data

Indhold. Tekniske data Brugermanual Worker Indhold Indhold Nr. Dele Antal 1 Sikkerhedslås 1 2 Håndtag 1 3 Stang 1 4 Varmekontakt 1 5 Unbrakonøgle (Indbygget i flamingoskæren) 6 Skæreklinge Pr. ordre 7 Adapter skærehoved 2 8

Læs mere

Bruger manual Model Nr.: JA1040OD

Bruger manual Model Nr.: JA1040OD Spildolietønde Bruger manual Model Nr.: JA1040OD 1 Sikkerhed, advarsler og forholdsregler ADVARSEL: Ved brug af værktøj, skal grundlæggende sikkerhedsregler altid følges for at mindske risikoen for personskade

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 00

Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 00 ORIGINAL BRUGSANVISNING DD-ST-150/160-CCS Skinnekryds Læs brugsanvisningen grundigt igennem, inden apparatet tages i brug. Opbevar altid brugsanvisningen sammen med apparatet. Sørg for, at brugsanvisningen

Læs mere

WARNING. Pro Pack Bærbar sprøjtepakke 3A1798B. Betjening. Model 24F893 Maksimalt arbejdstryk 0,083 MPa (0,83 bar, 12 psi)

WARNING. Pro Pack Bærbar sprøjtepakke 3A1798B. Betjening. Model 24F893 Maksimalt arbejdstryk 0,083 MPa (0,83 bar, 12 psi) Betjening Pro Pack Bærbar sprøjtepakke - Anvendes sammen med Graco håndholdte sprøjter (undtagen fin finish-sprøjter) - - kun til bærbare sprøjteapplikationer af vandbaseret og oliebaseret (mineralsprit)

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Husvandværk. DAVIDSENshop.dk. Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk

Husvandværk. DAVIDSENshop.dk. Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Husvandværk 9135943 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk GARDEN PUM Kære kunde, Tak fordi du købte dette hus vandværk! Før installering skal du

Læs mere

Bruger manual For 2-vejs digital manifold

Bruger manual For 2-vejs digital manifold Bruger manual For 2-vejs digital manifold Vigtigt! Denne manual bør læses grundigt inden REFCO DIGIMON digital manifold tages i brug, for at kende instrumentets specifikationer og operation. Disse instruktioner

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere

DUALSHOCK 3-opladerterminal Instruktionsmanual

DUALSHOCK 3-opladerterminal Instruktionsmanual DUALSHOCK 3-opladerterminal Instruktionsmanual CECH-ZDC1E Forholdsregler Læs denne manual grundigt, før produktet tages i brug, og opbevar den til fremtidigt brug. Læs også instruktionerne til PlayStation

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

G40 Luftstøttet sprøjtepistol

G40 Luftstøttet sprøjtepistol Vejledning Dele G40 Luftstøttet sprøjtepistol 333191A DA Til påføring af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer. Kun til professionelt brug. Model: 262929, 262932 Maksimalt arbejdsstryk: 4000 psi

Læs mere

CHARGEit BRUGERMANUAL

CHARGEit BRUGERMANUAL CHARGEit BRUGERMANUAL TAK! Tak fordi du har købt denne CHARGEit powerbank fra SACKit. Læs venligst hele brugermanualen før du tager produktet i brug, og gem den til senere brug. Vi forbeholder os retten

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

ELEKTRISK TERRASSEVARMER 2000W

ELEKTRISK TERRASSEVARMER 2000W ELEKTRISK TERRASSEVARMER 2000W Brugervejledning Art nr 350162 EAN nr 5709133911867 Læs brugervejledningen omhyggeligt før terrassevarmeren tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. VIGTIGE

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug.

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug. DK BRUGERMANUAL Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem manualen til senere brug. Indholdsfortegnelse GENEREL INFORMATION RÅD OM LEDNINGSNET OG BATTERI SIKKERHEDSINFORMATION FØRSTE

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

STX Luftsprøjtepistol

STX Luftsprøjtepistol Betjening, dele STX Luftsprøjtepistol 3A6804A DA Til bærbar, luftløs sprøjtning af vandbaserede materialer. Kan kun anvendes til anvendelse af opløsningsmiddelbaserede materialer, når der er installeret

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning. 3N1 NeoTank. Tank til 3N1 kogende vandhane (98 C)

Monterings- og brugsvejledning. 3N1 NeoTank. Tank til 3N1 kogende vandhane (98 C) Monterings- og brugsvejledning 3N1 NeoTank Tank til 3N1 kogende vandhane (98 C) Hvad du bør vide, inden du begynder For sikker installation og brug af din nye NeoTank til din kogende vandhane (98 C), beder

Læs mere

BRUGSANVISNING. Cavecool Primo Pearl CC160B

BRUGSANVISNING. Cavecool Primo Pearl CC160B BRUGSANVISNING Cavecool Primo Pearl CC160B WWW.CAVECOOL.COM 1 Generelt Læs informationerne i denne brugsanvisning, så De bliver bekendt med deres ny vinkøleskab så hurtigt som muligt og straks benytter

Læs mere

BRUGSANVISNING. Cavecool Joy Opal - CC06BM

BRUGSANVISNING. Cavecool Joy Opal - CC06BM BRUGSANVISNING Cavecool Joy Opal - CC06BM WWW.CAVECOOL.COM 1 Generelt Læs informationerne i denne brugsanvisning, så De bliver bekendt med deres ny vinkøleskab så hurtigt som muligt og straks benytter

Læs mere

Brugervejledning for FLAIR bindemaskine XDL-40

Brugervejledning for FLAIR bindemaskine XDL-40 Brugervejledning for FLAIR bindemaskine XDL-40 www.folkelarsen.dk Dansk instruktion for XDL-40 bindemaskine Læs denne brugervejledning Varenr. 89664 før maskinen tages i brug Læs denne brugsvejledning

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

ELEKTRISK TERRASSEVARMER 2100 W

ELEKTRISK TERRASSEVARMER 2100 W ELEKTRISK TERRASSEVARMER 2100 W Brugervejledning Art nr 350166 EAN nr 5709133911881 Læs brugervejledningen omhyggeligt før terrassevarmeren tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. 1 VIGTIGE

Læs mere