Mark V Premium og Mark V Max elektriske airless sprøjter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mark V Premium og Mark V Max elektriske airless sprøjter"

Transkript

1 Reparation Mark V Premium og Mark V Max elektriske airless sprøjter 3A2422B DA Til bærbar airless sprøjtning af facademaling og materialer til overfladebehandling. Kun til professionelt brug. Ikke godkendt til brug på europæiske lokaliteter med eksplosiv atmosfære. 22,7 MPa (227 bar, 3300 psi) maksimalt arbejdstryk VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs alle advarsler og vejledninger i denne brugerhåndbog samt alle øvrige relaterede brugerhåndbøger. Gem disse forskrifter. Relaterede håndbøger: 3A ti18238a 3A2245 Mark V Premium Mark V Max

2 Modeller: Modeller: Model QuikReel E-kontrol Blå tekstur-pistol 9,5 mm x 15 m + 6,4 mm x 0,9 m pisk (3/8" x 50 fod + 1/4" x 6 fod pisk) 9,5 mm x 30 m + 6,4 mm x 1,8 m pisk (3/8" x 100 fod + 1/4" x 6 fod pisk) 24L993 Mark V MAX - Europa 24L994 Mark V MAX - MultiCord 24L995 Mark V MAX - UK 24M001 Mark V Premium - Europa 24M002 Mark V Premium - MultiCord 24M003 Mark V Premium - UK 24M004 Mark V Plus 16Y996 Mark V Max UK (20A) 2 3A2422B

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Modeller: Indholdsfortegnelse Advarsler Komponentoversigt Jording Termisk overbelastning Tryklettelsesprocedure Fejlfinding Mekanisk/væskegennemstrømning Elektriske forhold V modeller: V modeller: Motorkontrolpanel Filterpanel Potentiometer til trykregulering Transducer til trykregulering Udskiftning af drev og lejehus Udskiftning af motor Udskiftning af stempelpumpe Slangerulle Erstatning af kontakt til hurtig skylning Ledningsdiagram V modeller: V modeller: Graco standardgaranti A2422B 3

4 Advarsler Advarsler Følgende advarsler gælder for installation, brug, montering af jordforbindelse, vedligeholdelse og reparation af dette udstyr. Udråbstegnet gør dig opmærksom på en generel advarsel, og faresymbolet henviser til procedurespecifikke risici. Når disse symboler ses i teksten i denne brugerhåndbog, henvises der til disse advarsler. Der kan fremgå produktspecifikke faresymboler og advarsler, der ikke er gennemgået i dette afsnit, overalt i teksten i denne brugerhåndbog, hvor det er relevant. ADVARSEL JORDFORBINDELSE Dette produkt skal jordforbindes. I tilfælde af en elektrisk kortslutning nedsætter jordforbindelsen risikoen for elektrisk stød ved at fungere som en afleder for den elektriske strøm. Dette produkt er udstyret med et kabel, der har jordforbindelse, hvis det er tilsluttet til en passende jordforbundet kontakt. Stikket skal sættes i en kontakt, som er korrekt installeret og jordforbundet i overensstemmelse med alle lokale retningslinjer og bestemmelser. Ukorrekt installering af det jordforbundne stik kan resultere i en risiko for elektrisk stød. Når kablet eller stikket behøver reparation, må den jordforbundne ledning ikke tilsluttes til hverken den ene eller den anden terminal med fladt blad. Den jordforbundne ledning med isolering har en ydre grøn overflade med eller uden gule striber. Kontrollér hos en kvalificeret elektriker eller servicetekniker om instruktionerne vedr. jordforbindelse er forstået korrekt, eller spørg hvis du er i tvivl om, hvorvidt produktet er korrekt jordforbundet. Det leverede stik må ikke modificeres. Hvis det ikke passer til stikkontakten, skal du få en kvalificeret elektriker til at installere den rigtige stikkontakt. Dette produkt er beregnet til brug med et nominelt kredsløb på 230 V (eller 110 V for britiske modeller) og have et jordforbundet stik, der ligner det vist på figuren herunder. ELLER Produktet må kun tilsluttes til en stikkontakt, der har samme konfiguration som stikket. Dette produkt må ikke bruges med en adapter. Forlængerledninger: Brug kun en forlængerledning med 3 ledere med et jordforbundet stik og en stikkontakt, der passer til produktets stik. Kontrollér at forlængerledningen ikke er beskadiget. Hvis det er nødvendigt at bruge en forlængerledning, skal den som minimum bruge 12 AWG (2,5 mm 2 ) for at kunne bære den strøm, som produktet kræver. En ledning, der er for lille, vil resultere i et fald i strømstyrke, tabt ydeevne og overophedning. 4 3A2422B

5 Advarsler ADVARSEL BRAND- OG EKSPLOSIONSFARE Brændbare dampe i arbejdsområdet, såsom dampe fra opløsningsmidler og maling, kan eksplodere eller antændes. Forebyggelse af brand- og eksplosionsrisiko: Sprøjt ikke med brændbare eller antændelige væsker i nærheden af åben ild eller antændelseskilder, såsom cigaretter, eksterne motorer og elektrisk udstyr. Maling og opløsningsmiddel, der løber gennem udstyret, kan medføre statisk elektricitet. Statisk elektricitet skaber en risiko for brand eller eksplosion ved tilstedeværelsen af dampe fra malings- eller opløsningsmidler. Alle dele af sprøjtesystemet, inklusive pumpe, slangens samling, sprøjtepistol og genstande i og omkring sprøjteområdet, skal være korrekt jordforbundne for at beskytte imod statisk elektricitet og gnister. Brug Graco-fremstillede, ledende eller jordforbundne, tryksatte slanger til airless malingssprøjten. Kontrollér at alle beholdere og opsamlingssystemer er jordforbundne for at forebygge statisk elektricitet. Tilslut til en jordforbundet stikkontakt og brug jordforbundne forlængerledninger. Brug ikke en 3-til-2-adapter. Brug ikke maling eller opløsningsmidler, der indeholder halogenerede kulbrinter. Sprøjteområdet skal holdes velventileret. Sørg for, at en tilstrækkelig mængde frisk luft føres gennem området. Opbevar pumpesamlingen i et velventileret område. Pumpesamlingen må ikke sprøjtes. Der må ikke ryges i sprøjteområdet. Lyskontakter, motorer og lignende gnistdannende produkter må ikke anvendes i sprøjteområdet. Hold området rent og frit for beholdere med maling og opløsningsmidler, klude og andet brandfarligt materiale. Du skal kende indholdet af den maling og de opløsningsmidler, der anvendes. Læs sikkerhedsdatablade (MSDS) og mærkater på beholderne med maling og opløsningsmidler. Følg producentens sikkerhedsanvisninger for maling og opløsningsmidler. Brandslukningsudstyr skal være til stede og i arbejdsdygtig stand. Sprøjten frembringer gnister. Når der anvendes brandfarlige væsker til eller i nærheden af sprøjtearbejdet eller til gennemskylning og rengøring, skal sprøjten holdes mindst 6 m (20 fod) væk fra eksplosive dampe. FARE FOR INJICERING GENNEM HUDEN Højtrykssprøjtning kan injicere giftstoffer ind i kroppen og forårsage alvorlige kvæstelser. I tilfælde af injicering skal der øjeblikkeligt søges kirurgisk behandling. Sprøjtepistolen må ikke rettes imod, og der må ikke sprøjtes på, mennesker eller dyr. Hold hænder og andre kropsdele væk fra udløbsåbningen. Du må f.eks. aldrig forsøge at stoppe utætheder med nogen dele af kroppen. Brug altid dyseholderen. Der må ikke udføres sprøjtearbejde, hvis dyseholderen ikke er påmonteret. Brug Graco-dyser. Der skal udvises forsigtighed ved rengøring og udskiftning af dyser. Hvis dysen tilstoppes under sprøjtearbejdet, skal Tryklettelsesproceduren følges for at slukke for enheden og fjerne trykket, før dysen afmonteres og renses. Enheden må ikke efterlades uden opsyn, når den er aktiveret eller under tryk. Når enheden ikke er i brug, skal den slukkes, og Tryklettelsesproceduren skal følges for at slukke enheden. Højtrykssprøjtning kan injicere giftstoffer ind i kroppen og forårsage alvorlige kvæstelser. I tilfælde af injicering skal der øjeblikkeligt søges kirurgisk behandling. Inspicér slanger og dele for tegn på skader. Udskift alle slidte eller beskadigede slanger og dele. Systemet kan generere 22,7 MPa (227 bar, 3300 psi). Brug reservedele og ekstraudstyr fra Graco, der er normeret til mindst 22,7 MPa (227 bar, 3300 psi). Aktivér altid pistolens aftrækkerlås, når der ikke udføres sprøjtearbejde. Kontrollér at aftrækkerlåsen virker korrekt. Kontrollér at alle forbindelser er sikre, før enheden tages i brug. Du skal vide, hvordan man hurtigt stopper enheden og fjerner trykket. Du skal være fortrolig med kontrolenhederne. 3A2422B 5

6 Advarsler ADVARSEL FARE VED UHENSIGTSMÆSSIG ANVENDELSE AF UDSTYR Forkert anvendelse kan forårsage død eller alvorlig personskade. Betjen aldrig enheden, hvis du er træt eller har indtaget medicin eller alkohol. Overskrid aldrig det maksimale arbejdstryk eller den maksimalt tilladte temperatur for den svageste komponent i systemet. Se afsnittet Tekniske data i alle udstyrshåndbøgerne. Anvend væsker og opløsningsmidler, der er kemisk forenelige med dette udstyrs våddele. Se afsnittet Tekniske data i alle udstyrshåndbøgerne. Læs producentens advarsler om væske- og opløsningsmidler. Fuldstændige oplysninger om det pågældende materiale fås ved at bede producenten eller forhandleren om det relevante materialesikkerhedsdataark (MSDS). Undgå at forlade arbejdsområdet, når udstyret er forsynet med strøm eller under tryk. Sluk for hele udstyret og følg Tryklettelsesproceduren, når udstyret ikke er i brug. Kontrollér udstyret dagligt. Reparér eller udskift slidte eller beskadigede dele øjeblikkeligt, og benyt kun originale reservedele fra fabrikanten. Foretag aldrig ændringer eller modifikationer af udstyret. Ændringer eller modifikationer kan annullere agentens godkendelser og resultere i sikkerhedsfarer. Vær sikker på at alt udstyr er bedømt og godkendt til det miljø, du benytter det i. Anvend kun udstyret til dets påtænkte formål. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Graco-forhandleren. Slanger og kabler skal altid føres i sikker afstand fra trafikerede områder, skarpe kanter, bevægelige dele og varme overflader. Slangerne må ikke knækkes eller bøjes for meget, og slangerne må ikke anvendes til at trække udstyret. Der må ikke opholde sig børn eller dyr i arbejdsområdet. Overhold alle relevante gældende love og bestemmelser. FARE FOR ELEKTRISK STØD Dette udstyr skal jordforbindes. Ukorrekt jordforbindelse, indstilling eller brug af systemet kan medføre elektrisk stød. Sluk for udstyret, og tag stikket ud af kontakten, før der foretages eftersyn på udstyret. Brug kun stikkontakter med jordforbindelse. Brug kun forlængerkabler med 3 ledere. Jordstikkene på ledninger og forlængerkabler skal være ubeskadigede. Må ikke udsættes for regn. Skal opbevares indendørs Vent fem minutter efter ledningen er taget ud af stikket, inden der udføres vedligeholdelse på større kondensatorenheder. FARE I FORBINDELSE MED TRYKSATTE ALUMINIUMSDELE Brug af væsker, der er inkompatible med aluminium i tryksat udstyr, kan medføre en alvorlig kemisk reaktion og brud på udstyret. Hvis denne advarsel ikke følges, kan det medføre død, alvorlig personskade eller ejendomsskade. Der må ikke anvendes 1,1,1 trichloroethan, methylenchlorid, andre halogenerede kulbrinteopløsningsmidler eller -væsker, der indeholder sådanne opløsningsmidler. Mange andre væsker kan indeholde kemikalier, der kan reagere med aluminium. Kontakt din materialeleverandør for kompatibilitet. FARE I FORBINDELSE MED BEVÆGELIGE DELE Bevægelige dele kan klemme, afskære eller amputere fingre og andre kropsdele. Hold sikker afstand til alle bevægelige dele. Anvend ikke udstyret uden afskærmninger eller dæksler. Udstyr under tryk kan starte uden varsel. Før du kontrollerer, flytter eller foretager eftersyn på udstyret, skal du følge Tryklettelsesproceduren og frakoble alle strømkilder. PERSONLIGT BESKYTTELSESUDSTYR For at beskytte dig selv mod alvorlig skade, såsom øjenskader, høretab, inhalering af giftige dampe og forbrændinger, er det nødvendigt, at du bruger passende beskyttelsesudstyr, når du betjener, reparerer eller er i nærheden af udstyret. Sådant udstyr inkluderer, men er ikke begrænset til: Øjenbeskyttelse og hørebeskyttelse. Respiratorer, beskyttelsesbeklædning og handsker som anbefalet af væske- og opløsningsmiddelproducenten. 6 3A2422B

7 Komponentoversigt Komponentoversigt ti18440a 1 Digitalt display 2 TÆND/SLUK-kontakt 3 Trykstyring 4 Sprøjtning/spædning/hurtig skylning 5 Filter 6 Pumpe 7 Aftrækkersikring 9 Aftapningsrør 10 Lejehus/ProConnect 11 Pistol 12 Enhed/seriemærke 13 Slangerulle 3A2422B 7

8 Jording Jording Anbring aldrig spanden på en ikke-ledende overflade som f.eks. papir eller karton, da dette forhindrer jordforbindelse. Udstyret skal være jordet for at reducere risikoen for statiske gnister og elektrisk stød. Elektriske eller statiske gnister kan få dampe til at antænde eller eksplodere. Ukorrekt jording kan forårsage elektrisk stød. Jordforbindelsen fungerer som en afleder for den elektriske strøm. Sprøjtens kabel indeholder en jordledning med tilhørende jordkontakt. ti5850b Jording af metalspand: tilslut en jordet ledning til spanden ved at fastspænde den ene ende på spanden og den anden til en sand jordforbindelse. Denne sprøjte kræver et VAC, 50/60 Hz 10 A kredsløb (eller 110 VAC, 50/60 Hz 15 A for britiske enheder) med en jordforbundet stikkontakt. Anvend aldrig en stikkontakt uden jordforbindelse. ti14840a Sådan vedligeholdes en konstant jording under gennemskylning eller aflastning af trykket: hold metaldelen på pistolen godt fast imod siden af en jordforbundet metalspand. Aktivér derefter pistolen. Der må ikke foretages ændringer af stikket! Ændres stikket, vil det resultere i en annulleret garanti. Anvend ikke sprøjten, hvis jordstikket på kablet er beskadiget. ti18247a Hvis stikket ikke passer i kontakten, skal du få en elektriker til at installere en stikkontakt med jordforbindelse. Anvend ikke en adapter. BEMÆRK: En mindre måler eller et længere forlængerkabel kan reducere sprøjteydelsen. Spande ti7528b Termisk overbelastning Motoren er udstyret med en termisk overbelastningssikring, så den slukker, hvis den bliver overophedet. Hvis sprøjten overopheder, skal den gives ca. 45 minutter til at køle af. Når den er afkølet, vil sikringen slå fra og sprøjten vil starte igen. For at reducere risikoen for statiske gnister, eksplosionsfare og elektrisk stød under brug af opløsningsmidler og olie/baserede væsker må der kun bruges ledende metalspande, der er placeret på en jordet overflade som f.eks. beton. For at minimere risikoen for personskade, hvis motoren skulle starte uventet under nedkøling, skal hovedafbryderen altid sættes i stillingen SLUK, hvis motoren slukker. 8 3A2422B

9 Tryklettelsesprocedure Tryklettelsesprocedure 4. Drej trykreguleringsknappen til den laveste indstilling. Aktivér pistolen for at lette trykket. Udstyret forbliver under tryk, indtil trykket fjernes manuelt. For at forebygge alvorlige personskader forårsaget af tryksat væske, såsom hudinjicering, væskesprøjt og bevægelige dele, skal Tryklettelsesproceduren følges, når du standser sprøjtning, og før du rengør, kontrollerer eller vedligeholder udstyret. - ti18247a 1. Sæt hovedafbryderen på SLUK. Vent i 7 sekunder, indtil al strøm er bortledt. ti4265a 5. Drej trykreguleringsknappen til den laveste indstilling. Kontrollér at du ikke benytter tilstanden E-kontrol (se brugerhåndbog). Aktivér pistolen for at lette trykket. 2. Aktivér pistolens aftrækkersikring. ti13669a ti13670a ti18247a 6. Anbring aftapningsslangen i spanden. Drej spædeventilen nedad til indstillingen AFTAPNING. ti18199a 3. Afmontér dyseholderen og SwitchTip-vendedysen. ti2595a ti14842a ti2769a 3A2422B 9

10 Fejlfinding Fejlfinding Mekanisk/væskegennemstrømning Følg den anviste Tryklettelsesprocedure på side 9. Vent 5 minutter, inden der foretages eftersyn. PROBLEMTYPE PUNKTER DER SKAL TJEKKES Hvis tjekpunktet er OK, kan du videre til næste tjekpunkt. AFHJÆLPNING Se denne kolonne, når tjekpunktet ikke er OK. ERROR=XX vises Der er en fejltilstand Bestem løsning vha. tabellen på side 12. Pumpens ydelse er lav Sprøjtedysen er slidt Følg Tryklettelsesproceduren på side 9 og udskift derefter dysen. Se den separate håndbog for pistolen eller dysen. Sprøjtedysen er tilstoppet Reducér trykket. Kontrollér og rengør sprøjtedysen. Malingstilførsel Fyld mere maling på, og spæd pumpen igen. Indsugningsfilteret er tilstoppet Afmontér og rens det, før det monteres igen Indsugningsventilkuglen og stempelkuglen er ikke lejret korrekt Væskefilteret, dysefilteret eller dysen er tilstoppet eller snavset. Kontrollér spædeventilen for utætheder Kontrollér at pumpeslagene ikke fortsætter, når pistolens aftrækker slippes. (Kontrollér spædeventilen for utætheder.) Kontrollér om der forekommer udsivning omkring pakningsomløberen, hvilket kan være tegn på slidte eller ødelagte pakninger. Beskadiget pumpestang. Afmontér indsugningsventilen, og rens den. Kontrollér kugler og sæder for hakker. Udskift disse efter behov. Se pumpens håndbog. Si malingen før brug for at fjerne partikler, der vil kunne tilstoppe pumpen. Rengør filteret. Se brugerhåndbogen. Reducér trykket. Reparér spædeventilen. Efterse pumpen. Se pumpens håndbog. Udskift pakningerne. Se pumpens håndbog. Kontrollér også stempelventilsædet for hærdet maling eller hakker, og udskift det om nødvendigt. Spænd pakningsomløberen/ smørekoppen. Reparér pumpen. Se pumpens håndbog. Pumpens ydelse er lav Lavt højhastighedstryk. Drej trykreguleringsknappen så langt som muligt med uret. Sørg for at trykreguleringsknappen er monteret korrekt, således at den kan drejes fuldstændigt i urets retning. Hvis problemet fortsat eksisterer, udskiftes tryktransduceren. Stempelpakningerne er slidte eller Udskift pakningerne. Se pumpens håndbog. beskadigede O-ringen i pumpen er slidt eller beskadiget Udskift O-ringen. Se pumpens håndbog. Indsugningsventilkuglen er tilstoppet med materiale Trykindstillingen er for lav Stort trykfald i slangen med tyktflydende materialer Rengør indsugningsventilen. Se pumpens håndbog. Øg trykket. Se pumpens håndbog. Brug en slange med større diameter og/eller afkort slangens samlede længde. 10 3A2422B

11 Fejlfinding PROBLEMTYPE Motoren kører, men der er ingen pumpeslag Kraftig udsivning af maling ind i halspakningsmøtrikken Stempelpumpens stift er beskadiget eller mangler. Se pumpens håndbog. Plejlstangssamlingen er beskadiget. Se pumpens håndbog. Gear og gearkasse er beskadiget, side 27. Halspakningsmøtrikken er løs Sæt en ny stift i, hvis denne mangler. Kontrollér at holdefjederen sidder helt inde i rillen hele vejen rundt om stempelstangen. Se pumpens håndbog. Udskift plejlstangssamlingerne. Se pumpens håndbog. Kontrollér drevhuset og gear for beskadigelse, og udskift om nødvendigt. Se pumpens håndbog. Afmontér halspakmøtrikkens afstandsstykke. Spænd halspakmøtrikken lige netop så meget, at eventuel udsivning standses. Udskift pakningerne. Se pumpens håndbog. Halspakningerne er slidte eller beskadigede Stempelstangen er slidt eller Udskift stangen. Se pumpens håndbog. beskadiget Pistolen spytter væske Luft i pumpen eller slangen Kontrollér og spænd alle væsketilslutninger. Kør pumpen så langsomt som muligt under spædningen. Pumpen er vanskelig at spæde Ingen visning på display, når sprøjten kører PUNKTER DER SKAL TJEKKES Hvis tjekpunktet er OK, kan du videre til næste tjekpunkt. Dysen er delvist tilstoppet Lav væskestand eller tom væskebeholder Luft i pumpen eller slangen Indsugningsventilen er utæt Pumpens pakninger er slidte Malingen er for tyk Displayet er beskadiget eller har dårlig forbindelse AFHJÆLPNING Se denne kolonne, når tjekpunktet ikke er OK. Rens dysen. Se pumpens håndbog. Fyld væske på. Spæd pumpen. Se pumpens håndbog. Kontrollér væsketilførslen ofte for at undgå, at pumpen kører tør. Kontrollér og spænd alle væsketilslutninger. Kør pumpen så langsomt som muligt under spædningen. Rengør indsugningsventilen. Sørg for at kuglesæderne ikke er ridsede eller slidte, og at kuglesæderne er godt placeret. Saml ventilen igen. Udskift pumpens pakninger. Se pumpens håndbog. Fortynd malingen i overensstemmelse med leverandørens anbefalinger. Kontrollér forbindelserne. Udskift displayet. 3A2422B 11

12 Fejlfinding Elektriske forhold Symptom: Sprøjten kører ikke, stopper med at køre eller vil ikke slukke. Følg den anviste Tryklettelsesprocedure på side 9. Vent 5 minutter, inden der foretages eftersyn. Tilslut sprøjten til en korrekt spænding i en jordforbundet stikkontakt Indstil hovedafbryderen til SLUK i 30 sekunder og derefter tilbage på TÆND (dette sikrer, at sprøjten kører i normal driftstilstand). Drej trykreguleringsknappen med uret ½ omgang Se på det digitale display Hold sikker afstand til elektriske og bevægelige dele under udførelse af fejlfindingsprocedurer. For at undgå fare for elektrisk stød, når skærmene er afmonteret i forbindelse med fejlfinding, skal du vente 5 minutter efter at have trukket stikket ud, før du fortsætter, således at lagret elektricitet kan bortledes. ADVARSEL Hvis det digitale display ikke er tilgængeligt, bruges kontrolpanelets statuslamper til at fejlfinde problemet: Sæt hovedafbryderen på SLUK, fjern kontrolskærmen og sæt hovedafbryderen tilbage på TÆND. Hold øje med statuslamperne. Det samlede antal blinkende lysdioder svarer til fejlkoder, dvs. to blink er det samme som E=02. PROBLEMTYPE Sprøjten kører overhovedet ikke Det digitale display er tomt Kontrolpanelets statuslamper lyser aldrig Sprøjten kører overhovedet ikke Det digitale display viser E=02 Kontrolpanelets statuslamper blinker 2 gange gentagne gange PUNKTER DER SKAL TJEKKES Se tilstrømningsdiagram på side 17. Kontrollér transduceren eller transducertilslutningerne SÅDAN TJEKKER DU 1. Kontrollér at der ikke er noget tryk i systemet (se Tryklettelsesprocedure, side 9). Kontrollér væskebanen for tilstopninger, såsom tilstoppet filter. 2. Brug en airless malersprøjteslange uden metalindlæg på mindst 6,4 mm x 15 m (1/4" x 50 fod). En mindre slange eller en slange med metalindlæg kan medføre højtryksudsving. 3. Sæt sprøjtens hovedafbryder på SLUK, og træk ledningen ud af stikket. 4. Kontrollér transducer og forbindelser til kontrolpanelet. 5. Tag transducerledningen ud af kontrolpanelets stik. Kontrollér at transducerens og kontrolpanelets kontakter er rene og sidder korrekt. 6. Gentilslut transducerledningen til kontrolpanelets stik. Tilslut strømmen, sæt sprøjtens hovedafbryder på TÆND og drej reguleringsknappen ½ omgang med uret. Hvis sprøjten ikke kører ordentligt, sættes sprøjtens hovedafbryder på SLUK, og der fortsættes med næste trin. 7. Montér en ny transducer. Tilslut strømmen, sæt sprøjtens hovedafbryder på TÆND og drej reguleringsknappen ½ omgang med uret. Erstat kontrolpanelet, hvis sprøjten ikke kører ordentligt. 12 3A2422B

13 Fejlfinding PROBLEMTYPE Sprøjten kører overhovedet ikke Digitalt display viser E=03 Kontrolpanelets statuslamper blinker 3 gange gentagne gange PUNKTER DER SKAL TJEKKES Kontrollér transduceren eller transducertilslutningerne (kontrolpanelet registrerer ingen tryksignal). SÅDAN TJEKKER DU 1. Sæt sprøjtens hovedafbryder på SLUK, og træk ledningen ud af stikket. 2. Kontrollér transducer og forbindelser til kontrolpanelet. 3. Tag transducerledningen ud af kontrolpanelets stik. Kontrollér at transducerens og kontrolpanelets kontakter er rene og sidder korrekt. 4. Gentilslut transducerledningen til kontrolpanelets stik. Tilslut strømmen, sæt sprøjtens hovedafbryder på Tænd og drej reguleringsknappen ½ omgang med uret. Hvis sprøjten ikke kører ordentligt, sættes sprøjtens hovedafbryder på SLUK, og der fortsættes med næste trin. 5. Tilslut en bekræftet, fungerende transducer til kontrolpanelets stik. 6. Sæt sprøjtens hovedafbryder på TÆND og drej reguleringsknappen ½ omgang med uret. Hvis sprøjten kører løbsk, skal transduceren udskiftes. Hvis sprøjten ikke kører, skal kontrolpanelet udskiftes. 7. Kontrollér transducerens modstand med et ohmmeter (mindre end 9 kiloohm mellem røde og sorte ledninger, og 3-6 kiloohm mellem grønne og gule ledninger). 3A2422B 13

14 Fejlfinding PROBLEMTYPE Sprøjten kører overhovedet ikke Digitalt display viser E=05 Kontrolpanelets statuslamper blinker 5 gange gentagne gange PUNKTER DER SKAL TJEKKES Kontrolpanelet beder motoren om at køre, men motorakslen roterer ikke. Fejlen kan muligvis skyldes en låst rotor, en løs forbindelse mellem motoren og kontrolpanelet, et problem i motoren eller i kontrolpanelet, eller motoren har et usædvanligt højt strømforbrug. SÅDAN TJEKKER DU 1. Fjern pumpen og forsøg at køre sprøjten. Hvis motoren kører, kontrolleres om pumpen eller drevet sidder fast eller er frosset. Hvis sprøjten ikke kører, fortsættes til trin Sæt sprøjtens hovedafbryder på SLUK, og træk ledningen ud af stikket. 3. Træk motorledning(er) ud af kontrolpanelets stik. Kontrollér at motorledningernes og kontrolpanelets kontakter er rene og sidder korrekt. Hvis kontakterne er rene og sidder korrekt, fortsættes til trin Sæt sprøjtens hovedafbryder på SLUK og drej motorens blæser en ½ omgang. Genstart sprøjten. Hvis sprøjten kører løbsk, skal kontrolpanelet udskiftes. Hvis sprøjten ikke kører, fortsættes med trin Udførelse af spintest: Test af stor felttilslutning på motor med 4 stifter. Afbryd væskepumpen fra sprøjten. Test motoren ved at sætte en mellemforbindelse hen over stifterne 1 og 2. Drej motorens blæser med en fart på 2 omdrejninger pr. sekund. Du bør mærke en modstand fra tandhjulene i blæseren. Hvis du ikke mærker en modstand, skal motoren skiftes ud. Gentag denne test med stifterne 1 og 3, samt 2 og 3. Stift 4 (den grønne ledning) benyttes ikke til denne test. Hvis alle spintest er positive, fortsættes til trin 6. Grøn Blå Rød Sort TRIN 1: Grøn Blå Rød Sort TRIN 2: Grøn Blå Rød Sort TRIN 3: 14 3A2422B

15 Fejlfinding PROBLEMTYPE Sprøjten kører overhovedet ikke Digitalt display viser E=05 Kontrolpanelets statuslamper blinker 5 gange gentagne gange PUNKTER DER SKAL TJEKKES Kontrolpanelet beder motoren om at køre, men motorakslen roterer ikke. Fejlen kan muligvis skyldes en låst rotor, en løs forbindelse mellem motoren og kontrolpanelet, et problem i motoren eller i kontrolpanelet, eller motoren har et usædvanligt højt strømforbrug. SÅDAN TJEKKER DU 6. Udfør feltkortslutningstest: Test af stor felttilslutning på motor med 4 stifter. Der bør ikke være nogen sammenhæng imellem stift 4, jordforbindelsesledningen og de 3 øvrige stifter. Hvis motoren ikke består felttilslutningstest, skal den erstattes. 7. Kontrollér motorens termosikring: Afbryd de termiske ledninger. Indstil måleren til ohm. Måleren bør måle den korrekte modstand for hver enkelt enhed (se tabellen herunder). - ti13140a Modstandstabel: MARK V 3,9 kiloohm 3A2422B 15

16 Fejlfinding PROBLEMTYPE Sprøjten kører overhovedet ikke Digitalt display viser E=06 Kontrolpanelets statuslamper blinker 6 gange gentagne gange PUNKTER DER SKAL TJEKKES Lad motoren køle af. Hvis sprøjten kører løbsk, når den er afkølet, skal årsagen til overophedning afhjælpes. Opbevar sprøjten et køligere sted med god udluftning. Kontrollér at motorens luftindtag ikke er blokeret. Hvis sprøjten stadig ikke kører, fortsættes med trin 1. SÅDAN TJEKKER DU BEMÆRK: Motoren skal være afkølet, inden testen udføres. 1. Kontrollér den termiske anordnings ledninger (gule ledninger) ved kontrolpanelet. 2. Afbryd den termiske anordnings ledninger fra kontrolpanelets stik. Kontrollér at kontakterne er rene og sidder korrekt. Mål den termiske anordnings modstand. Hvis målingen ikke er korrekt, skal motoren udskiftes. Kontrollér termosikring: Afbryd de termiske ledninger. Indstil måleren til ohm. Måleren bør måle den korrekte modstand for hver enkelt enhed (se tabellen herunder). - Modstandstabel: MARK V 3,9 kiloohm ti13140a Sprøjten kører overhovedet ikke Digitalt display viser E=09 Kontrolpanelets statuslamper blinker 9 gange gentagne gange Sprøjten kører overhovedet ikke Digitalt display viser E=10 Kontrolpanelets statuslamper blinker 10 gange gentagne gange Kontrollér tilslutningerne. Kontrolpanelet modtager ikke et sensorsignal for motorposition Kontrollér om kontrolpanelet er overophedet. 3. Gentilslut den termiske anordnings ledninger til kontrolpanelets stik. Tænd for strømmen, sæt sprøjtens hovedafbryder på TÆND, og drej reguleringsknappen ½ omgang med uret. Hvis sprøjten ikke kører, skal kontrolpanelet udskiftes. 1. Sæt hovedafbryderen på SLUK. 2. Afbryd motorens positionssensor og kontrollér for skader på tilslutningerne. 3. Gentilslut sensoren. 4. Sæt hovedafbryderen på TÆND. Hvis fejlen fortsætter, skal motoren udskiftes. 1. Kontrollér at motorens luftindtag ikke er blokeret. 2. Kontrollér at blæseren fungerer. 3. Sørg for at kontrolpanelet er korrekt forbundet til bagpladen, og at der anvendes ledende termopasta på strømkomponenterne. 4. Udskift kontrolpanelet. 5. Udskift motoren. 16 3A2422B

17 Fejlfinding Sprøjten vil ikke køre (se følgende side for trin) Tag skærmen af styreboksen. TÆND for sprøjten. Hold øje med kontrolpanelets statuslamper (se side 12). Intet lys En gang Lampe er tændt konstant Blinker Normal drift Kontrolpanelet beder motoren om at køre Se afsnittet om fejlkoder for yderligere fejlfinding Se trin 1. Har du over 100 AC volt (220 AC for 230 AC-enheder)? JA NEJ Se trin 2. Har du over 100 AC (220 AC for 230 AC-enheder)? JA Udskift TÆND/SLUKkontakten. NEJ Reparér eller udskift elkablet. Se trin 3. Opnås den korrekte måling på de termiske kontaktledninger? NEJ Hvis motoren er varm, skal den køle af, før den testes igen. Hvis trin 3 stadig viser ukorrekt modstand, skal motoren skiftes ud. Motoren har en defekt termisk anordning. JA Se trin 4. Kører motoren? NEJ Tilslut en test-transducer til panelet. Kører motoren? NEJ JA JA Udskift kontrolpanelet. Udskift potentiometeret. Udskift transduceren. 3A2422B 17

18 Fejlfinding 110 V modeller: AC V - TRIN 1: Sæt ledningen i og sæt hovedafbryderen på TÆND. Tilslut ledninger til kontrolpanel og hovedafbryder. Drej måleren til AC volt AC V - TRIN 2: Sæt ledningen i og sæt hovedafbryderen på TÆND. Tilslut ledninger til kontrolpanel og hovedafbryder. Drej måleren til AC volt. - Sort - Sort Tænd/Sluk -kontakt Sort + Hvid Tænd/Sluk -kontakt Sort + Hvid Elkabel Kontrol panel Elkabel Kontrol panel 100k ohm - TRIN 3: Kontrollér motorens termosikring. Afbryd de gule ledninger. Måleren bør måle iht. Modstandstabellen på side 16. BEMÆRK: Motoren skal være afkølet under måling. Kontrol panel TRIN 4: Sæt ledningen i og sæt hovedafbryderen på TÆND. Afbryd potentiometeret. Termo sikring - Gul + Sort Motor Kontrol panel 18 3A2422B

19 Fejlfinding 230 V modeller: V V V - TRIN 1: Sæt ledningen i og sæt hovedafbryderen på TÆND. Tilslut målere til tænd/sluk-kontakten. Drej måleren til AC volt. TRIN 2: Sæt ledningen i og sæt hovedafbryderen på TÆND. Tilslut målere til tænd/sluk-kontakten. Drej måleren til AC volt k ohm - TRIN 3: Kontrollér motorens termosikring. Afbryd de gule ledninger. Måleren bør måle iht. Modstandstabellen på side 16. BEMÆRK: Motoren skal være afkølet under måling. Kontrol panel TRIN 4: Sæt ledningen i og sæt hovedafbryderen på TÆND. Afbryd potentiometeret. Termo sikring - Gul + Sort Motor Kontrol panel 3A2422B 19

20 Fejlfinding Sprøjten vil ikke slukke 1. Følg den anviste Tryklettelsesprocedure på side 9. Lad spædeventilen stå åben og sæt hovedafbryderen på SLUK. 2. Fjern styreboksens skærm så kontrolpanelets statuslampe kan ses, hvis den er tilgængelig. Fejlfindingsprocedure Før trykmåleren ind i malingsslangen, sæt sprøjtens ledning i stikket og hovedafbryderen på TÆND. Kører sprøjten ved maksimalt tryk eller højere? NEJ Mekanisk problem: Se den korrekte håndbog for væskepumpe til sprøjten for yderligere fejlfindingsprocedurer. JA Afbryd transduceren fra kontrolpanelet. Standser motoren? NEJ Udskift kontrolpanelet. JA Dårlig transducer. Udskift og test med en ny transducer. 20 3A2422B

21 Motorkontrolpanel Motorkontrolpanel Afmontering Montering BEMÆRK: Se Ledningsdiagrammet (side 36) for placering af ledningstilslutninger. 1. Følg den anviste Tryklettelsesprocedure på side 9. Vent 5 minutter, inden der foretages eftersyn. 1. Brug acetone eller tilsvarende rensemiddel til grundigt at fjerne termopasta fra lommerne på kraftbarren. 2. Afmontér motorkappen. 3. Afmontér alle fire skruer (38) og skærm (96). 4. Tag displayledningen (A) ud af motorens kontrolpanel (52). 5. Fjern de to nederste skruer (39). Afbryd potentiometerledningen fra motorens kontrolpanel (52). Tag elkabelstikkene (D) og filterpanelstikkene ud af TÆND/SLUK-kontakten (33), og afmontér kontrolpanelet (68). ti14695a 2. Tilfør ny termopasta i begge lommer på kraftbarren. 6. Afbryd kontakten til hurtig skylning fra motorens kontrolpanel. 7. Afbryd strømledningerne til motorens kontrolpanel fra filterpanelet (146). 8. Fjern de to øverste skruer (39) og styreboksen (61). ti14693a 3. Erstat de to indre skruer til kontrolpanelet og spænd til et moment på 1 N m (17 in-lb). 9. Afbryd transducerledningen (E) fra motorens kontrolpanel. 10. Afbryd motorens ledninger. 11. Fjern seks skruer (27), to skruer og kontrolpanel. ti14696a 4. Erstat de seks indre skruer til kontrolpanelet og spænd til et moment på 1,25 N m (11 in-lb). ti14697a 3A2422B 21

22 Motorkontrolpanel 5. Kontrollér at nedblændingskontakten er flyttet til venstre (imod indersiden af panelet). Se Ledningsdiagrammet på side Tilslut motorledninger og montér i stænkskærmen. 7. Tilslut transducerledningen (E) til motorkontrolpanel. 8. Tilslut motorkontrolpanelets strømledninger til filterpanelet (146). 9. Montér styreboksen (61) med de to øverste skruer (39). 10. Tilslut filterpanelets strømledninger og elkabelstikkene (D) til TÆND/SLUK-kontakten (33). 11. Slut potentiometerstikket til motorens kontrolpanel. 12. Tilslut ledningerne til kontakten til hurtig skylning til motorens kontrolpanel. 13. Montér kontrolpanelet (68) med de to skruer (39). 14. Tilslut displayledningen (A) til motorens kontrolpanel (52). 15. Montér skærmen (96) med de fire skruer (38) 16. Montér motorkappen A J D 33 A A E E ti18442a Fast Flush 22 3A2422B

23 Filterpanel Filterpanel Afmontering 1. Følg den anviste Tryklettelsesprocedure på side 9. Vent 5 minutter, inden der foretages eftersyn. 2. Fjern de fire skruer (38) og skærmen (96). 3. Tag displayledningen (A) ud af motorens kontrolpanel (52). 4. Fjern de to nederste skruer (39). Afbryd potentiometerledningen fra motorens kontrolpanel (52). Tag elkabelstikkene (D) og filterpanelstikkene ud af TÆND/SLUK-kontakten (33), og afmontér kontrolpanelet (68). 5. Afbryd kontakten til hurtig skylning fra motorens kontrolpanel. 6. Afbryd strømledningerne til motorens kontrolpanel fra filterpanelet (146) Fjern de fire skruer fra filterpanelet (146). Montering BEMÆRK: Se Ledningsdiagram (side 36) for placering af ledningstilslutninger. 1. Montér filterpanelet (146) med de fire skruer (163). 2. Tilslut motorkontrolpanelets strømledninger til filterpanelet (146). 3. Tilslut filterpanelets strømledninger (J) til de to øverste terminaler på TÆND/SLUK-kontakten (33) og elkabelledningerne (D) til de to nederste terminaler på TÆND/SLUK-kontakten. 4. Tilslut potentiometerstikket til motorens kontrolpanel (52). 5. Tilslut ledningerne til kontakten til hurtig skylning til motorens kontrolpanel. 6. Montér kontrolpanelet (68) med de to skruer (39). 7. Tilslut displayledningen (A) til motorens kontrolpanel (52). 8. Montér skærmen (96) med de fire skruer (38). 52 A D 33 A A E E ti18442a Fast Flush 3A2422B 23

24 Potentiometer til trykregulering Potentiometer til trykregulering Afmontering Montering 1. Montér pakningen (115), møtrikken og potentiometeret (82) på kontrolpanelet (68). Spænd møtrikken med et moment på 3,25-4,0 N m (30-35 in-lb). 1. Følg den anviste Tryklettelsesprocedure på side 9. Vent 5 minutter, inden der foretages eftersyn Fjern de fire skruer (38) og skærmen (96) ti13674b 38 ti13493b 3. Afmontér de to skruer og kontrolpanelet. 4. Afbryd potentiometerets ledning (C) fra motorens kontrolpanel (95). 95 C 2. Drej det nye potentiometerskaft til den højeste trykindstilling (så langt med uret som muligt) og montér knappen (34). Brug en unbrakonøgle til at stramme de to skruer på knappen. 34 ti13338a ti12997b 5. Brug en unbrakonøgle til at løsne de to skruer på knappen (34) Tilslut potentiometerets ledning (C) til motorens kontrolpanel. C 95 ti12997b ti13207a 6. Afmontér pakningen (115), møtrikken og potentiometeret (82) fra kontrolpanelet (68) Montér kontrolpanelet og stram de to skruer. 5. Montér skærmen (96) med de fire skruer (38) ti13493b 115 ti13674b 24 3A2422B

25 Transducer til trykregulering Transducer til trykregulering Afmontering 5. Fjern de fire skruer (39), kontrolpanelet (68) og styrekassen (61). Lad kontrolpanelet (68) hænge frit ned. 1. Følg den anviste Tryklettelsesprocedure på side 9. Vent 5 minutter, inden der foretages eftersyn. 2. Fjern de fire skruer (38) og skærmen (96) ti13494a ti13493b 3. Tag transducerstikket (E) ud af motorens kontrolpanel (95). 6. Fjern indføringstyllen (40) fra styreboksen, fjern derefter transduceren (86) og O-ringen (20) fra filterbundpladen (67). ti7458b ti7260a E ti12999a ti13495a 4. Afbryd potentiometerets ledning (C) og ledningen til kontakten til hurtig skylning fra motorens kontrolpanel. 7. Fjern indføringstyllen (40) fra transduceren, og gem den til senere brug. 40 C ti13722b ti13495a 3A2422B 25

26 Transducer til trykregulering Montering 1. Montér O-ringen (20) og transduceren (86) på filterbundpladen (67). Spænd med et moment på N m (35-45 ft-lb). Montér indføringstyllen på transduceren (86) og transduceren ind i styreboksen. 3. Montér styreboksen (61) og kontrolpanelet (68) med de fire skruer (39) ti7447a ti13494a ti13496a 2. Tilslut transducerledningen (E) og ledningen til kontakten til hurtig skylning til kontrolpanel (95). 4. Tilslut potentiometerets ledning (C) og kontakten til hurtig skylning til kontrolpanel. C E ti13722b 95 ti12999a 5. Montér skærmen (96) med de fire skruer (38) ti13493b 26 3A2422B

27 Udskiftning af drev og lejehus Udskiftning af drev og lejehus BEMÆRK Tandhjulssættet må ikke tabes, når drevlejet fjernes, da det kan blive beskadiget. Tandhjulssættet kan forblive i indgreb med motorens forendeskjold eller drevhuset. Afmontering 1. Følg den anviste Tryklettelsesprocedure på side 9. Vent 5 minutter, inden der foretages eftersyn. 2. Afmontér pumpen (91). Se afsnittet Udskiftning af stempelpumpe på side Fjern de to skruer (158) og kappen (72). 4. Fjern de fire skruer (31) og frontskærmen (51). 5. Fjern de fire skruer (14) og spændeskiverne (12) for at fjerne lejehuset (83) og plejlstangen (85). Montering Sørg for at alle tandhjul og trykskiver er på plads. Smør fedt på tandhjulets tænder. 1. Skub drevhuset (90) på motoren (84), og montér det med de fem skruer (6). Spænd med et moment på N m ( in-lb). 2. Montér lejehuset (83) med de fire skruer (14) og spændeskiverne (12). Spænd med et moment på N m (25-30 ft-lb). 3. Montér frontskærmen (51) med de fire skruer (31). 4. Montér kappen (72) med de to skruer (158). 5. Montér pumpen (91). Se afsnittet Udskiftning af stempelpumpe på side Fjern de fem skruer (6), og træk drevhuset (90) af motoren (84). 3A2422B 27

28 Udskiftning af drev og lejehus Udskiftning af drev og lejehus ti14892b A2422B

29 Udskiftning af motor Udskiftning af motor Afmontering 1. Følg den anviste Tryklettelsesprocedure på side 9. Vent 5 minutter, inden der foretages eftersyn. 2. Afmontér pumpen (91). Se afsnittet Udskiftning af stempelpumpe på side 31. BEMÆRK Tandhjulssættet må ikke tabes, når drevlejet fjernes, da det kan blive beskadiget. Tandhjulssættet kan forblive i indgreb med motorens forendeskjold eller drevhuset. 3. Afmontér drevhuset (90). Se afsnittet Udskiftning af drevhus på side 27. Montering 1. Før den nye motor (84) under de to skruer (23) i vognrammen nær ved kontrollen. 2. Montér de to skruer (23) og møtrikker (19) på motorsiden modsat kontrollen. 3. Stram alle fire skruer (23) og møtrikker (19). Stram møtrikker til et spændingsmoment på 25,6-29,0 N m ( in-lb). 4. Montér stænkskærm. 5. Tilslut alle tre motorledninger til motoren og før dem gennem stænkskærmen. 6. Montér drevhuset (90). Se afsnittet Udskiftning af drevhus på side Montér pumpen (91). Se afsnittet Udskiftning af stempelpumpe på side Afbryd alle tre motorledninger fra motoren. 5. Fjern motorledningerne fra stænkskærm , og fjern derefter stænkskærmen. 6. Afmontér de to skruer (23) og møtrikkerne (19) på siden modsat kontrollen. 7. Løsn de to møtrikker (19) på siden nær kontrollen, og afmontér motoren (84) fra vognrammen. 3A2422B 29

30 Udskiftning af motor Udskiftning af motor a ti14893b 30 3A2422B

31 Udskiftning af stempelpumpe Udskiftning af stempelpumpe Afmontering 8. Drej U-låsebolten ud af pumpelågens fordybning. 1. Gennemskyl pumpen. 2. Stop pumpen med stempelstangen i bundstilling. 3. Følg den anviste Tryklettelsesprocedure på side 9. Vent 5 minutter, inden der foretages eftersyn. 9. Placér U-bolten på pumpelågens fremspring. 4. Adskil aftapningsslangen fra sprøjten. 10. Ryk pumpelågen fremad i små ryk. 5. Tag slangen af pumpen. ti18433a 11. Åbn pumpelågen. ti6377a ti18428a 6. Løft låsen. Skub låsen op. ti18429a 12. Træk pumpestiften ud, og placér stiften i holderen. ti18432a ti18431a 7. Ryk pumpelågen fremad i små ryk. ti18430a 3A2422B 31

32 Udskiftning af stempelpumpe Montering 3. Skub pumpekraven til den er på linje med lejehusets revle, så pumpelågen kan lukkes. Hvis pumpestiften ikke indføres korrekt, kan den arbejde sig løs, og dermed er der risiko for, at dele kan brække af. Disse dele kan blive slynget gennem luften pga. den kraft, der opstår, når pumpen kører, og kan medføre alvorlig personskade eller tingskade. ti6325a 4. Luk pumpelågen og drej låsen på plads. Låsen må ikke spændes. ti18435a 1. Tilpas stempelstangen med stifteholderen for at trække stempelstangen ud. Slå stempelstangen mod en hård overflade for at skubbe den ind. 5. Drej pumpen, så den er på linje med malingsslangen. Tilslut slangen og spænd til et moment på 8 N m (70 in-lb). 6. Spænd låsen, og drej den til låst position. 7. Tilslut aftapningsslangen til sprøjten. 8. Fyld pumpen med Graco TSL, indtil væsken flyder oven på pakningens overside. ti5492b 2. Før pumpen ind i plejlstangen. Skub på pumpestiften, til den er helt indesluttet. BEMÆRK: Stiften vil klikke på plads. ti18421a ti6378a ti7328b 32 3A2422B

33 Slangerulle Slangerulle Afmontering 4. Fjern drejeleddet. Sørg for at holde dit hoved fri af slangerullen, når slangen rulles op. 1. Fjern slangebeslaget fra drejeleddets hætte og fjern slangen helt. 5. Fjern trykringen. ti13543a 2. Fjern hætten på drejeleddet. ti18437a ti13542a 6. Fjern slangerullen. ti13675a 3. Fjern E-klipsen fra drejeakslen. ti18434a ti13538a 3A2422B 33

34 Slangerulle Montering 1. Påfør fedt på akslen. 5. Montér E-klips og hætten til drejeled. ti13537a 2. Sørg for at der er to spændeskiver og en bølgefjeder på navet, inden slangerullen monteres. ti13538a 6. Montér slangen til drejeled. Sørg for at føre slangen igennem slangerullens sidearm. ti13545a 3. Montér slangerullen på rammen. Placér C-klemmen på rulle og ramme for at lade trykringen falde på plads. Montér trykringen. ti18437a 7. Drej slangerullen med uret, når slangen skal rulles op. Sørg for at slangen føres gennem slangelederen. ti18436a 4. Montér drejeled. ti13504a ti13543a 34 3A2422B

35 Erstatning af kontakt til hurtig skylning Erstatning af kontakt til hurtig skylning Afmontering Montering 1. Tilfør gevindforsegler til enden af kontakten til hurtig skylning. Stram kontakten til hurtig skylning med hånden, indtil den sidder stramt imod kontrolpanelet. 1. Følg den anviste Tryklettelsesprocedure på side 9. Vent 5 minutter, inden der foretages eftersyn. 2. Fjern de fire skruer og display-hylsteret. ti13574a 2. Tilfør gevindforsegler og stram låsemøtrikken imod samleskinnen med gevind. ti13568a 3. Fjern de to skruer og kontrolpanelet. ti13576a 3. Tilslut kontakten til hurtig skylning til kontrolpanelet. ti13571a 4. Afbryd kontakten til hurtig skylning fra kontrolpanelet. ti13572a 4. Sæt kontrolpanelet på plads og stram de to skruer. ti13572a 5. Skru kontakten til hurtig skylning løs fra kontrolpanelet. ti13571a 5. Sæt display-hylsteret på plads og stram de fire skruer. ti13573a ti13568a 3A2422B 35

36 Ledningsdiagram Ledningsdiagram 230 V modeller: ti13486d 36 3A2422B

37 Ledningsdiagram 110 V modeller: ti13485c 3A2422B 37

38 Graco standardgaranti Graco garanterer, at alt det udstyr, der henvises til i nærværende dokument, som er fremstillet af Graco, og som bærer Graco's navn, er fri for materiale- eller fabrikationsfejl på den dato, hvor det sælges af den autoriserede Graco-forhandler til den oprindelige køber med anvendelse for øje. Med undtagelse af eventuelle særlige, udvidede eller begrænsede garantier, der er udstedt af Graco, påtager Graco sig i en periode på tolv måneder fra købsdatoen at reparere eller udskifte enhver del af udstyret, som Graco finder at være fejlbehæftet. Denne garanti gælder kun, når udstyret installeres, betjenes og vedligeholdes i henhold til de af Graco anbefalede skriftlige anvisninger. Denne garanti dækker ikke, og Graco påtager sig intet ansvar for almindelig slitage eller eventuelle funktionsfejl, beskadigelse eller slitage, der skyldes ukorrekt installation, anvendelse til forkerte formål, slid, korrosion, utilstrækkelig eller forkert vedligeholdelse, forsømmelighed, uheld, ukorrekte teknisk indgreb eller udskiftning med komponentdele, der ikke er fremstillet af Graco. Graco påtager sig endvidere intet ansvar for funktionsfejl, beskadigelse eller slitage, der måtte skyldes, at det af Graco leverede udstyr ikke er foreneligt med konstruktioner, tilbehør, udstyr eller materialer, der ikke er leveret af Graco, eller som måtte skyldes ukorrekt konstruktion, fremstilling, installation, betjening eller vedligeholdelse af systemer, tilbehør, udstyr og materialer, der ikke er leveret af Graco. Denne garanti er betinget af, at det udstyr, der hævdes at være fejlbehæftet, indsendes frankeret til en autoriseret Graco-distributør til undersøgelse af den påståede fejl. Hvis den påståede fejl kan accepteres, foretager Graco reparation eller udskiftning af alle defekte dele uden beregning. Udstyret vil derefter blive sendt franko til den oprindelige køber. Såfremt en undersøgelse af udstyret ikke måtte afsløre nogen materiale- eller fabrikationsfejl, vil reparationen blive udført mod et rimeligt gebyr, der kan omfatte udgifter til dele, arbejdsløn og forsendelse. DENNE GARANTI ER DEN ENESTE, OG DEN TRÆDER I STEDET FOR ENHVER ANDEN GARANTI, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIG ELLER STILTIENDE, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTI OM SALGBARHED ELLER GARANTI OM EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. Graco's eneste forpligtelse og købers eneste afhjælpningsret i tilfælde af garantibrud skal være som ovenfor beskrevet. Køberen accepterer, at denne ikke har nogen anden afhjælpningsret (herunder, men ikke begrænset til, dermed forbunden eller deraf følgende erstatning for driftstab, mistet omsætning, personskade eller tingsskade eller noget andet deraf afledt eller følgende tab). Ethvert søgsmål for garantibrud skal anlægges inden to (2) år fra købsdatoen. GRACO GIVER INGEN GARANTI OG FRASIGER SIG ENHVER STILTIENDE GARANTI OM SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL I FORBINDELSE MED TILBEHØR, UDSTYR, MATERIALER ELLER KOMPONENTER, DER SÆLGES AF, MEN IKKE ER FREMSTILLET AF GRACO. Sådanne genstande, der sælges, men ikke er fremstillet af Graco (som f.eks. elektriske motorer, kontakter, slanger, osv.), er omfattet af sådanne eventuelle garantier, som ydes af disses producenter. Graco vil i rimeligt omfang bistå køberen i forbindelse med krav, der rejses som følge af brud på sådanne garantiforpligtelser. Graco påtager sig under ingen omstændigheder erstatningsansvar for indirekte, afledte, særlige eller sekundære skader som følge af Graco's levering af udstyr i forbindelse hermed eller som følge af leverance, ydelse eller anvendelse af produkter eller andre varer, der sælges i forbindelse hermed, uanset om sådanne skader skyldes kontraktbrud, garantibrud, forsømmelighed fra Graco's side eller andre forhold. Oplysninger om Graco For at få de seneste nyheder om Graco's produkter, bedes du venligst besøge FOR AT AFGIVE EN ORDRE, kontakt din Graco-forhandler, eller du kan ringe på for at få oplyst nærmeste forhandler. Dette dokument såvel tekst som illustrationer afspejler de senest tilgængelige produktoplysninger på tidspunktet for offentliggørelsen heraf. Graco forbeholder sig ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel. For patentoplysninger, se Oversættelse af originale instruktioner. This manual contains Danish. MM 3A2333 Graco's hovedkvarter: Minneapolis Internationale kontorer: Belgien, Kina, Japan, Korea GRACO INC. AND SUBSIDIARIES P.O. BOX 1441 MINNEAPOLIS MN USA Ophavsret 2012, Graco Inc. Alle Graco's produktionssteder er registreret iht. ISO Revideret April 2014

Reparation. Mark VII Max, Mark X Premium og Mark X Max elektriske airless sprøjter 3A2397A DA

Reparation. Mark VII Max, Mark X Premium og Mark X Max elektriske airless sprøjter 3A2397A DA Reparation Mark VII Max, Mark X Premium og Mark X Max elektriske airless sprøjter 3A2397A DA Til bærbar airless sprøjtning af facademaling og materialer til overfladebehandling. Kun til professionelt brug.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vejledning 309196D. 200-LITERS STANDARDTROMLE Skraberingssæt. Beregnet til ligesidede tromler med en indvendig diameter på 571 mm

Indholdsfortegnelse. Vejledning 309196D. 200-LITERS STANDARDTROMLE Skraberingssæt. Beregnet til ligesidede tromler med en indvendig diameter på 571 mm Vejledning 0-LITERS STANDARDTROMLE Skraberingssæt 309196D Rev. D Beregnet til ligesidede tromler med en indvendig diameter på 571 mm Model 243279 Dobbelt-T-skrabere Maksimal temperatur: 150 C Model 245668

Læs mere

Ultra Platinum-sprøjter

Ultra Platinum-sprøjter Reparation Ultra Platinum-sprøjter 313733D DA - Bærbar airless sprøjtning af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer. Kun til professionel brug. Godkendt til brug på europæiske eksplosive atmosfærelokaliteter.-

Læs mere

Betjening 3A2372B. Mark V Premium, Mark V Max, Mark VII Max, Mark X Premium og Mark X Max elektriske airless sprøjter

Betjening 3A2372B. Mark V Premium, Mark V Max, Mark VII Max, Mark X Premium og Mark X Max elektriske airless sprøjter Betjening Mark V Premium, Mark V Max, Mark VII Max, Mark X Premium og Mark X Max elektriske airless sprøjter 3A2372B DA Til bærbar airless sprøjtning af facademaling og materialer til overfladebehandling.

Læs mere

FinishPro II 395/595 Airless/luftforstærket sprøjte

FinishPro II 395/595 Airless/luftforstærket sprøjte Reparation FinishPro II 395/595 Airless/luftforstærket sprøjte 333130A DA Til påføring af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer. Kun til erhvervsmæssig brug. Ikke godkendt til brug i eksplosive

Læs mere

306860D VEJLEDNING DELLISTE

306860D VEJLEDNING DELLISTE VEJLEDNING DELLISTE VEJLEDNING Denne håndbog indeholder vigtige advarsler og oplysninger. LÆS HÅNDBOGEN, OG GEM DEN SOM OPSLAGSBOG. HØJTRYK Returtryksregulator Til brug i højtrykscirkulationssystemer til

Læs mere

Elektriske Airless-sprøjter

Elektriske Airless-sprøjter Betjening Elektriske Airless-sprøjter 332775A DA - Til bærbare sprøjteanvendelser med bygningsmaling og -belægninger - - Kun til professionel brug - - Ikke godkendt til brug i eksplosive atmosfærer eller

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

DutyMax hydrauliske sprøjtepistoler

DutyMax hydrauliske sprøjtepistoler Reparation DutyMax hydrauliske sprøjtepistoler 3A2473A DA - Kun til professionelt brug - - Ikke godkendt til anvendelse i eksplosionsfarlige omgivelser i Europa - Modeller: 24M054 (EH200DI), 24M055 (GH200DI),

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Bærbar airless sprøjtning af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer Maksimalt arbejdstryk: 3300 psi (228 bar, 22,8 MPa) Lo-boy Standard

Bærbar airless sprøjtning af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer Maksimalt arbejdstryk: 3300 psi (228 bar, 22,8 MPa) Lo-boy Standard Betjening GMAX II 3900/5900HD/5900 Convertible/7900 TexSpray 5900HD Convertible/7900HD Airless sprøjter 3A0304B DA Bærbar airless sprøjtning af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer Maksimalt

Læs mere

ARMATURER FOR HØJTRYK

ARMATURER FOR HØJTRYK Vejledning Delliste ARMATURER FOR HØJTRYK Kugleventiler, kontraventiler og drejeled 308D Vigtige sikkerhedsforskrifter Læs alle advarsler og vejledninger i denne brugerhåndbog. Gem disse forskrifter. Rev.

Læs mere

VEJLEDNING - RESERVE- DELSLISTE 308-365D 220/240 VAC, 6 AMP ULTRA PLUS+ 750 AIRLESS MALERSPRØJTE. Model 231-345, Serie A. Rev. A

VEJLEDNING - RESERVE- DELSLISTE 308-365D 220/240 VAC, 6 AMP ULTRA PLUS+ 750 AIRLESS MALERSPRØJTE. Model 231-345, Serie A. Rev. A VEJLEDNING - RESERVE- DELSLISTE 308-365D Rev. A VEJLEDNING Denne håndbog indeholder vigtige advarsler og oplysninger. LÆS HÅNDBOGEN, OG GEM DEN SOM OPSLAGSBOG 220/240 VAC, 6 AMP ULTRA PLUS+ 750 AIRLESS

Læs mere

G40 Luftstøttet sprøjtepistol

G40 Luftstøttet sprøjtepistol Vejledning Dele G40 Luftstøttet sprøjtepistol 333191A DA Til påføring af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer. Kun til professionelt brug. Model: 262929, 262932 Maksimalt arbejdsstryk: 4000 psi

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Ultra Max II/Ultimate Mx II

Ultra Max II/Ultimate Mx II Reparation Ultra Max II/Ultimate Mx II Korean Patent 10-0579681 311378G Bærbar airless sprøjtning af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER. Læs alle advarsler og

Læs mere

WARNING. Pro Pack Bærbar sprøjtepakke 3A1798B. Betjening. Model 24F893 Maksimalt arbejdstryk 0,083 MPa (0,83 bar, 12 psi)

WARNING. Pro Pack Bærbar sprøjtepakke 3A1798B. Betjening. Model 24F893 Maksimalt arbejdstryk 0,083 MPa (0,83 bar, 12 psi) Betjening Pro Pack Bærbar sprøjtepakke - Anvendes sammen med Graco håndholdte sprøjter (undtagen fin finish-sprøjter) - - kun til bærbare sprøjteapplikationer af vandbaseret og oliebaseret (mineralsprit)

Læs mere

Elektriske Airless-sprøjter

Elektriske Airless-sprøjter Betjening, dele Elektriske Airless-sprøjter 334572D DA Kun til professionel brug. Ikke godkendt til brug i eksplosiv atmosfære eller farlige områder. For bærbar airless sprøjtning af arkitektonisk maling

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Opvarmet højtrykslangesystem

Opvarmet højtrykslangesystem Betjening Opvarmet højtrykslangesystem 3A4791C - Til overvågning og kontrol af væsketemperatur - - Til brug med arkitektonisk maling og grunding med et minimumsflammepunkt på 45 C - - Ikke til brug i en

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

RP8623 malersprøjte bruger manula. Indhold. Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsler Komponentidentifikation Tekniske Data Operation instruktion

RP8623 malersprøjte bruger manula. Indhold. Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsler Komponentidentifikation Tekniske Data Operation instruktion RP8623 malersprøjte bruger manula. Indhold Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsler Komponentidentifikation Tekniske Data Operation instruktion Airless Sprayer rengøringsprocedure Tryk procedure for frigivelse

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk DÆKSKIFTER MANUAL DK > FLEXONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 5 25 00 mail: salg@flexone.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion............ s. 03 Generel brug og sikkerhed............. s. 03 Generelle

Læs mere

Ultra-lite Flo-Gun med pistolgreb

Ultra-lite Flo-Gun med pistolgreb VEJLEDNING RESERVEDELSLISTE 308 253D Rev. E Erstatter Rev. D VEJLEDNING Denne håndbog indeholder vigtige advarsler og oplysninger. LÆS HÅNDBOGEN, OG GEM DEN SOM OPSLAGSBOG VANDBASE ORENELIGT Ultra-lite

Læs mere

RoadLazer RoadPak System til linjeafmærkning

RoadLazer RoadPak System til linjeafmærkning Betjening RoadLazer RoadPak System til linjeafmærkning 3A1742C DA - Anvendes til afmærkning af veje og reflekterende overflader - - Kun til professionel brug - Modeloversigt (se side 2) Maksimalt arbejdstryk:

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: 90 21 201 og 90 21 202 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

Mobil højtryksrenser

Mobil højtryksrenser Mobil højtryksrenser Modelnr.: GFS-C1 Lavt vandforbrug & højt vandtryk Energibesparende & miljøvenlig Mobil, holdbar, stænksikker & ufarlig at anvende Til rengøring i huset: badeværelse, vask, kæledyr

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION SLIMLINE S3200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

- Bærbare sprøjter til påføring af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer - Modelnr.* V AC Land

- Bærbare sprøjter til påføring af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer - Modelnr.* V AC Land Reparation 390 airless sprøjte 310837B - Bærbare sprøjter til påføring af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer - Maksimalt arbejdstryk: 3.300 psi (22,7 MPa, 227 bar) VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER!

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

GH833 Sæt til direkte nedsænkning

GH833 Sæt til direkte nedsænkning Vejledning GH833 Sæt til direkte nedsænkning 311569B - Til installation af tårnbeslag. - Delnr. 287843 Vigtige sikkerhedsforskrifter Læs alle advarsler og vejledninger i denne brugerhåndbog. Gem disse

Læs mere

P171XXXX TM03 1001 0905

P171XXXX TM03 1001 0905 Serviceinstruktion Unilift CC Indholdsfortegnelse 1. Identifikation... 2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 2 2. Fejlfinding... 3 3. Rengøring af pumpen... 4 3.1 Rengøring af indløbssien... 4 3.2 Rengøring

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Betjeningsvejledning. Webasto Charging Solutions. Webasto Pure

Betjeningsvejledning. Webasto Charging Solutions. Webasto Pure DA Betjeningsvejledning Webasto Charging Solutions Webasto Pure 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning er en del af produktet og giver informationer om, hvordan brugeren

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Centralstøvsugere. Villa CV 792 & Palace CV 793 BRUGSANVISNING. Distributør: Frithiof Vacuum Systems www.frithiof.dk. 823 0001 010 Edition 1 2003-08

Centralstøvsugere. Villa CV 792 & Palace CV 793 BRUGSANVISNING. Distributør: Frithiof Vacuum Systems www.frithiof.dk. 823 0001 010 Edition 1 2003-08 Centralstøvsugere Villa CV 792 & Palace CV 793 BRUGSANVISNING Distributør: Frithiof Vacuum Systems www.frithiof.dk 823 0001 010 Edition 1 2003-08 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsregler Tekniske data Brugsanvisning

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk Dykpumpe 9135939 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Kære kunde, Vi takker for din tillid til vores produkter! Læs brugsvejledningen omhyggeligt,

Læs mere

Betjeningsvejledning. LivingBike 369

Betjeningsvejledning. LivingBike 369 DK Betjeningsvejledning LivingBike 369 Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Identifikation af dele (ID) Illustrationer

Læs mere

Brugervejledning for FLAIR bindemaskine XDL-40

Brugervejledning for FLAIR bindemaskine XDL-40 Brugervejledning for FLAIR bindemaskine XDL-40 www.folkelarsen.dk Dansk instruktion for XDL-40 bindemaskine Læs denne brugervejledning Varenr. 89664 før maskinen tages i brug Læs denne brugsvejledning

Læs mere

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Art nr: 75700675 EAN nr: 5709133750688 1 af 9 230 / 50Hz / 85Watt 5300 Diameter.108mm Huldiameter.23mm 35 til højre og venstre 1/4 + 3/8 Ca. 2,1kg Øvrige Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere Manual Frithiof Sopra 150 Sopra 250 Centralstøvsugere Må ikke anvendes til fi nstøv. Kun til husholdningsstøv. (Garantien bortfalder ved misbrug) Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Startpakke-small Dansk manual Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. udskiftelig brænder USB oplader 650mah Batteri Vægoplader 1 x væskebeholder m. udskiftelig

Læs mere

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ART NR 83002010 EAN NR 5709133800819 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSFORSKRIFTER ARBEJDSOMRÅDE: Rengør regelmæssigt. Støv, affald og skrammel på en arbejdsplads øger

Læs mere

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S)

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S) BRUGERMANUAL Isterningmaskine (IM-006S) Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1 Forbered din isterningmaskine til brug Vigtige sikkerhedstips 2 Lær din maskine at kende 3 Brugervejledning

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Brugsanvisning. Malersprøjtestation, 250 bar Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Malersprøjtestation, 250 bar Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Malersprøjtestation, 250 bar Varenr.: 90 37 798 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere