Mark V Premium og Mark V Max elektriske airless sprøjter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mark V Premium og Mark V Max elektriske airless sprøjter"

Transkript

1 Reparation Mark V Premium og Mark V Max elektriske airless sprøjter 3A2422B DA Til bærbar airless sprøjtning af facademaling og materialer til overfladebehandling. Kun til professionelt brug. Ikke godkendt til brug på europæiske lokaliteter med eksplosiv atmosfære. 22,7 MPa (227 bar, 3300 psi) maksimalt arbejdstryk VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs alle advarsler og vejledninger i denne brugerhåndbog samt alle øvrige relaterede brugerhåndbøger. Gem disse forskrifter. Relaterede håndbøger: 3A ti18238a 3A2245 Mark V Premium Mark V Max

2 Modeller: Modeller: Model QuikReel E-kontrol Blå tekstur-pistol 9,5 mm x 15 m + 6,4 mm x 0,9 m pisk (3/8" x 50 fod + 1/4" x 6 fod pisk) 9,5 mm x 30 m + 6,4 mm x 1,8 m pisk (3/8" x 100 fod + 1/4" x 6 fod pisk) 24L993 Mark V MAX - Europa 24L994 Mark V MAX - MultiCord 24L995 Mark V MAX - UK 24M001 Mark V Premium - Europa 24M002 Mark V Premium - MultiCord 24M003 Mark V Premium - UK 24M004 Mark V Plus 16Y996 Mark V Max UK (20A) 2 3A2422B

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Modeller: Indholdsfortegnelse Advarsler Komponentoversigt Jording Termisk overbelastning Tryklettelsesprocedure Fejlfinding Mekanisk/væskegennemstrømning Elektriske forhold V modeller: V modeller: Motorkontrolpanel Filterpanel Potentiometer til trykregulering Transducer til trykregulering Udskiftning af drev og lejehus Udskiftning af motor Udskiftning af stempelpumpe Slangerulle Erstatning af kontakt til hurtig skylning Ledningsdiagram V modeller: V modeller: Graco standardgaranti A2422B 3

4 Advarsler Advarsler Følgende advarsler gælder for installation, brug, montering af jordforbindelse, vedligeholdelse og reparation af dette udstyr. Udråbstegnet gør dig opmærksom på en generel advarsel, og faresymbolet henviser til procedurespecifikke risici. Når disse symboler ses i teksten i denne brugerhåndbog, henvises der til disse advarsler. Der kan fremgå produktspecifikke faresymboler og advarsler, der ikke er gennemgået i dette afsnit, overalt i teksten i denne brugerhåndbog, hvor det er relevant. ADVARSEL JORDFORBINDELSE Dette produkt skal jordforbindes. I tilfælde af en elektrisk kortslutning nedsætter jordforbindelsen risikoen for elektrisk stød ved at fungere som en afleder for den elektriske strøm. Dette produkt er udstyret med et kabel, der har jordforbindelse, hvis det er tilsluttet til en passende jordforbundet kontakt. Stikket skal sættes i en kontakt, som er korrekt installeret og jordforbundet i overensstemmelse med alle lokale retningslinjer og bestemmelser. Ukorrekt installering af det jordforbundne stik kan resultere i en risiko for elektrisk stød. Når kablet eller stikket behøver reparation, må den jordforbundne ledning ikke tilsluttes til hverken den ene eller den anden terminal med fladt blad. Den jordforbundne ledning med isolering har en ydre grøn overflade med eller uden gule striber. Kontrollér hos en kvalificeret elektriker eller servicetekniker om instruktionerne vedr. jordforbindelse er forstået korrekt, eller spørg hvis du er i tvivl om, hvorvidt produktet er korrekt jordforbundet. Det leverede stik må ikke modificeres. Hvis det ikke passer til stikkontakten, skal du få en kvalificeret elektriker til at installere den rigtige stikkontakt. Dette produkt er beregnet til brug med et nominelt kredsløb på 230 V (eller 110 V for britiske modeller) og have et jordforbundet stik, der ligner det vist på figuren herunder. ELLER Produktet må kun tilsluttes til en stikkontakt, der har samme konfiguration som stikket. Dette produkt må ikke bruges med en adapter. Forlængerledninger: Brug kun en forlængerledning med 3 ledere med et jordforbundet stik og en stikkontakt, der passer til produktets stik. Kontrollér at forlængerledningen ikke er beskadiget. Hvis det er nødvendigt at bruge en forlængerledning, skal den som minimum bruge 12 AWG (2,5 mm 2 ) for at kunne bære den strøm, som produktet kræver. En ledning, der er for lille, vil resultere i et fald i strømstyrke, tabt ydeevne og overophedning. 4 3A2422B

5 Advarsler ADVARSEL BRAND- OG EKSPLOSIONSFARE Brændbare dampe i arbejdsområdet, såsom dampe fra opløsningsmidler og maling, kan eksplodere eller antændes. Forebyggelse af brand- og eksplosionsrisiko: Sprøjt ikke med brændbare eller antændelige væsker i nærheden af åben ild eller antændelseskilder, såsom cigaretter, eksterne motorer og elektrisk udstyr. Maling og opløsningsmiddel, der løber gennem udstyret, kan medføre statisk elektricitet. Statisk elektricitet skaber en risiko for brand eller eksplosion ved tilstedeværelsen af dampe fra malings- eller opløsningsmidler. Alle dele af sprøjtesystemet, inklusive pumpe, slangens samling, sprøjtepistol og genstande i og omkring sprøjteområdet, skal være korrekt jordforbundne for at beskytte imod statisk elektricitet og gnister. Brug Graco-fremstillede, ledende eller jordforbundne, tryksatte slanger til airless malingssprøjten. Kontrollér at alle beholdere og opsamlingssystemer er jordforbundne for at forebygge statisk elektricitet. Tilslut til en jordforbundet stikkontakt og brug jordforbundne forlængerledninger. Brug ikke en 3-til-2-adapter. Brug ikke maling eller opløsningsmidler, der indeholder halogenerede kulbrinter. Sprøjteområdet skal holdes velventileret. Sørg for, at en tilstrækkelig mængde frisk luft føres gennem området. Opbevar pumpesamlingen i et velventileret område. Pumpesamlingen må ikke sprøjtes. Der må ikke ryges i sprøjteområdet. Lyskontakter, motorer og lignende gnistdannende produkter må ikke anvendes i sprøjteområdet. Hold området rent og frit for beholdere med maling og opløsningsmidler, klude og andet brandfarligt materiale. Du skal kende indholdet af den maling og de opløsningsmidler, der anvendes. Læs sikkerhedsdatablade (MSDS) og mærkater på beholderne med maling og opløsningsmidler. Følg producentens sikkerhedsanvisninger for maling og opløsningsmidler. Brandslukningsudstyr skal være til stede og i arbejdsdygtig stand. Sprøjten frembringer gnister. Når der anvendes brandfarlige væsker til eller i nærheden af sprøjtearbejdet eller til gennemskylning og rengøring, skal sprøjten holdes mindst 6 m (20 fod) væk fra eksplosive dampe. FARE FOR INJICERING GENNEM HUDEN Højtrykssprøjtning kan injicere giftstoffer ind i kroppen og forårsage alvorlige kvæstelser. I tilfælde af injicering skal der øjeblikkeligt søges kirurgisk behandling. Sprøjtepistolen må ikke rettes imod, og der må ikke sprøjtes på, mennesker eller dyr. Hold hænder og andre kropsdele væk fra udløbsåbningen. Du må f.eks. aldrig forsøge at stoppe utætheder med nogen dele af kroppen. Brug altid dyseholderen. Der må ikke udføres sprøjtearbejde, hvis dyseholderen ikke er påmonteret. Brug Graco-dyser. Der skal udvises forsigtighed ved rengøring og udskiftning af dyser. Hvis dysen tilstoppes under sprøjtearbejdet, skal Tryklettelsesproceduren følges for at slukke for enheden og fjerne trykket, før dysen afmonteres og renses. Enheden må ikke efterlades uden opsyn, når den er aktiveret eller under tryk. Når enheden ikke er i brug, skal den slukkes, og Tryklettelsesproceduren skal følges for at slukke enheden. Højtrykssprøjtning kan injicere giftstoffer ind i kroppen og forårsage alvorlige kvæstelser. I tilfælde af injicering skal der øjeblikkeligt søges kirurgisk behandling. Inspicér slanger og dele for tegn på skader. Udskift alle slidte eller beskadigede slanger og dele. Systemet kan generere 22,7 MPa (227 bar, 3300 psi). Brug reservedele og ekstraudstyr fra Graco, der er normeret til mindst 22,7 MPa (227 bar, 3300 psi). Aktivér altid pistolens aftrækkerlås, når der ikke udføres sprøjtearbejde. Kontrollér at aftrækkerlåsen virker korrekt. Kontrollér at alle forbindelser er sikre, før enheden tages i brug. Du skal vide, hvordan man hurtigt stopper enheden og fjerner trykket. Du skal være fortrolig med kontrolenhederne. 3A2422B 5

6 Advarsler ADVARSEL FARE VED UHENSIGTSMÆSSIG ANVENDELSE AF UDSTYR Forkert anvendelse kan forårsage død eller alvorlig personskade. Betjen aldrig enheden, hvis du er træt eller har indtaget medicin eller alkohol. Overskrid aldrig det maksimale arbejdstryk eller den maksimalt tilladte temperatur for den svageste komponent i systemet. Se afsnittet Tekniske data i alle udstyrshåndbøgerne. Anvend væsker og opløsningsmidler, der er kemisk forenelige med dette udstyrs våddele. Se afsnittet Tekniske data i alle udstyrshåndbøgerne. Læs producentens advarsler om væske- og opløsningsmidler. Fuldstændige oplysninger om det pågældende materiale fås ved at bede producenten eller forhandleren om det relevante materialesikkerhedsdataark (MSDS). Undgå at forlade arbejdsområdet, når udstyret er forsynet med strøm eller under tryk. Sluk for hele udstyret og følg Tryklettelsesproceduren, når udstyret ikke er i brug. Kontrollér udstyret dagligt. Reparér eller udskift slidte eller beskadigede dele øjeblikkeligt, og benyt kun originale reservedele fra fabrikanten. Foretag aldrig ændringer eller modifikationer af udstyret. Ændringer eller modifikationer kan annullere agentens godkendelser og resultere i sikkerhedsfarer. Vær sikker på at alt udstyr er bedømt og godkendt til det miljø, du benytter det i. Anvend kun udstyret til dets påtænkte formål. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Graco-forhandleren. Slanger og kabler skal altid føres i sikker afstand fra trafikerede områder, skarpe kanter, bevægelige dele og varme overflader. Slangerne må ikke knækkes eller bøjes for meget, og slangerne må ikke anvendes til at trække udstyret. Der må ikke opholde sig børn eller dyr i arbejdsområdet. Overhold alle relevante gældende love og bestemmelser. FARE FOR ELEKTRISK STØD Dette udstyr skal jordforbindes. Ukorrekt jordforbindelse, indstilling eller brug af systemet kan medføre elektrisk stød. Sluk for udstyret, og tag stikket ud af kontakten, før der foretages eftersyn på udstyret. Brug kun stikkontakter med jordforbindelse. Brug kun forlængerkabler med 3 ledere. Jordstikkene på ledninger og forlængerkabler skal være ubeskadigede. Må ikke udsættes for regn. Skal opbevares indendørs Vent fem minutter efter ledningen er taget ud af stikket, inden der udføres vedligeholdelse på større kondensatorenheder. FARE I FORBINDELSE MED TRYKSATTE ALUMINIUMSDELE Brug af væsker, der er inkompatible med aluminium i tryksat udstyr, kan medføre en alvorlig kemisk reaktion og brud på udstyret. Hvis denne advarsel ikke følges, kan det medføre død, alvorlig personskade eller ejendomsskade. Der må ikke anvendes 1,1,1 trichloroethan, methylenchlorid, andre halogenerede kulbrinteopløsningsmidler eller -væsker, der indeholder sådanne opløsningsmidler. Mange andre væsker kan indeholde kemikalier, der kan reagere med aluminium. Kontakt din materialeleverandør for kompatibilitet. FARE I FORBINDELSE MED BEVÆGELIGE DELE Bevægelige dele kan klemme, afskære eller amputere fingre og andre kropsdele. Hold sikker afstand til alle bevægelige dele. Anvend ikke udstyret uden afskærmninger eller dæksler. Udstyr under tryk kan starte uden varsel. Før du kontrollerer, flytter eller foretager eftersyn på udstyret, skal du følge Tryklettelsesproceduren og frakoble alle strømkilder. PERSONLIGT BESKYTTELSESUDSTYR For at beskytte dig selv mod alvorlig skade, såsom øjenskader, høretab, inhalering af giftige dampe og forbrændinger, er det nødvendigt, at du bruger passende beskyttelsesudstyr, når du betjener, reparerer eller er i nærheden af udstyret. Sådant udstyr inkluderer, men er ikke begrænset til: Øjenbeskyttelse og hørebeskyttelse. Respiratorer, beskyttelsesbeklædning og handsker som anbefalet af væske- og opløsningsmiddelproducenten. 6 3A2422B

7 Komponentoversigt Komponentoversigt ti18440a 1 Digitalt display 2 TÆND/SLUK-kontakt 3 Trykstyring 4 Sprøjtning/spædning/hurtig skylning 5 Filter 6 Pumpe 7 Aftrækkersikring 9 Aftapningsrør 10 Lejehus/ProConnect 11 Pistol 12 Enhed/seriemærke 13 Slangerulle 3A2422B 7

8 Jording Jording Anbring aldrig spanden på en ikke-ledende overflade som f.eks. papir eller karton, da dette forhindrer jordforbindelse. Udstyret skal være jordet for at reducere risikoen for statiske gnister og elektrisk stød. Elektriske eller statiske gnister kan få dampe til at antænde eller eksplodere. Ukorrekt jording kan forårsage elektrisk stød. Jordforbindelsen fungerer som en afleder for den elektriske strøm. Sprøjtens kabel indeholder en jordledning med tilhørende jordkontakt. ti5850b Jording af metalspand: tilslut en jordet ledning til spanden ved at fastspænde den ene ende på spanden og den anden til en sand jordforbindelse. Denne sprøjte kræver et VAC, 50/60 Hz 10 A kredsløb (eller 110 VAC, 50/60 Hz 15 A for britiske enheder) med en jordforbundet stikkontakt. Anvend aldrig en stikkontakt uden jordforbindelse. ti14840a Sådan vedligeholdes en konstant jording under gennemskylning eller aflastning af trykket: hold metaldelen på pistolen godt fast imod siden af en jordforbundet metalspand. Aktivér derefter pistolen. Der må ikke foretages ændringer af stikket! Ændres stikket, vil det resultere i en annulleret garanti. Anvend ikke sprøjten, hvis jordstikket på kablet er beskadiget. ti18247a Hvis stikket ikke passer i kontakten, skal du få en elektriker til at installere en stikkontakt med jordforbindelse. Anvend ikke en adapter. BEMÆRK: En mindre måler eller et længere forlængerkabel kan reducere sprøjteydelsen. Spande ti7528b Termisk overbelastning Motoren er udstyret med en termisk overbelastningssikring, så den slukker, hvis den bliver overophedet. Hvis sprøjten overopheder, skal den gives ca. 45 minutter til at køle af. Når den er afkølet, vil sikringen slå fra og sprøjten vil starte igen. For at reducere risikoen for statiske gnister, eksplosionsfare og elektrisk stød under brug af opløsningsmidler og olie/baserede væsker må der kun bruges ledende metalspande, der er placeret på en jordet overflade som f.eks. beton. For at minimere risikoen for personskade, hvis motoren skulle starte uventet under nedkøling, skal hovedafbryderen altid sættes i stillingen SLUK, hvis motoren slukker. 8 3A2422B

9 Tryklettelsesprocedure Tryklettelsesprocedure 4. Drej trykreguleringsknappen til den laveste indstilling. Aktivér pistolen for at lette trykket. Udstyret forbliver under tryk, indtil trykket fjernes manuelt. For at forebygge alvorlige personskader forårsaget af tryksat væske, såsom hudinjicering, væskesprøjt og bevægelige dele, skal Tryklettelsesproceduren følges, når du standser sprøjtning, og før du rengør, kontrollerer eller vedligeholder udstyret. - ti18247a 1. Sæt hovedafbryderen på SLUK. Vent i 7 sekunder, indtil al strøm er bortledt. ti4265a 5. Drej trykreguleringsknappen til den laveste indstilling. Kontrollér at du ikke benytter tilstanden E-kontrol (se brugerhåndbog). Aktivér pistolen for at lette trykket. 2. Aktivér pistolens aftrækkersikring. ti13669a ti13670a ti18247a 6. Anbring aftapningsslangen i spanden. Drej spædeventilen nedad til indstillingen AFTAPNING. ti18199a 3. Afmontér dyseholderen og SwitchTip-vendedysen. ti2595a ti14842a ti2769a 3A2422B 9

10 Fejlfinding Fejlfinding Mekanisk/væskegennemstrømning Følg den anviste Tryklettelsesprocedure på side 9. Vent 5 minutter, inden der foretages eftersyn. PROBLEMTYPE PUNKTER DER SKAL TJEKKES Hvis tjekpunktet er OK, kan du videre til næste tjekpunkt. AFHJÆLPNING Se denne kolonne, når tjekpunktet ikke er OK. ERROR=XX vises Der er en fejltilstand Bestem løsning vha. tabellen på side 12. Pumpens ydelse er lav Sprøjtedysen er slidt Følg Tryklettelsesproceduren på side 9 og udskift derefter dysen. Se den separate håndbog for pistolen eller dysen. Sprøjtedysen er tilstoppet Reducér trykket. Kontrollér og rengør sprøjtedysen. Malingstilførsel Fyld mere maling på, og spæd pumpen igen. Indsugningsfilteret er tilstoppet Afmontér og rens det, før det monteres igen Indsugningsventilkuglen og stempelkuglen er ikke lejret korrekt Væskefilteret, dysefilteret eller dysen er tilstoppet eller snavset. Kontrollér spædeventilen for utætheder Kontrollér at pumpeslagene ikke fortsætter, når pistolens aftrækker slippes. (Kontrollér spædeventilen for utætheder.) Kontrollér om der forekommer udsivning omkring pakningsomløberen, hvilket kan være tegn på slidte eller ødelagte pakninger. Beskadiget pumpestang. Afmontér indsugningsventilen, og rens den. Kontrollér kugler og sæder for hakker. Udskift disse efter behov. Se pumpens håndbog. Si malingen før brug for at fjerne partikler, der vil kunne tilstoppe pumpen. Rengør filteret. Se brugerhåndbogen. Reducér trykket. Reparér spædeventilen. Efterse pumpen. Se pumpens håndbog. Udskift pakningerne. Se pumpens håndbog. Kontrollér også stempelventilsædet for hærdet maling eller hakker, og udskift det om nødvendigt. Spænd pakningsomløberen/ smørekoppen. Reparér pumpen. Se pumpens håndbog. Pumpens ydelse er lav Lavt højhastighedstryk. Drej trykreguleringsknappen så langt som muligt med uret. Sørg for at trykreguleringsknappen er monteret korrekt, således at den kan drejes fuldstændigt i urets retning. Hvis problemet fortsat eksisterer, udskiftes tryktransduceren. Stempelpakningerne er slidte eller Udskift pakningerne. Se pumpens håndbog. beskadigede O-ringen i pumpen er slidt eller beskadiget Udskift O-ringen. Se pumpens håndbog. Indsugningsventilkuglen er tilstoppet med materiale Trykindstillingen er for lav Stort trykfald i slangen med tyktflydende materialer Rengør indsugningsventilen. Se pumpens håndbog. Øg trykket. Se pumpens håndbog. Brug en slange med større diameter og/eller afkort slangens samlede længde. 10 3A2422B

11 Fejlfinding PROBLEMTYPE Motoren kører, men der er ingen pumpeslag Kraftig udsivning af maling ind i halspakningsmøtrikken Stempelpumpens stift er beskadiget eller mangler. Se pumpens håndbog. Plejlstangssamlingen er beskadiget. Se pumpens håndbog. Gear og gearkasse er beskadiget, side 27. Halspakningsmøtrikken er løs Sæt en ny stift i, hvis denne mangler. Kontrollér at holdefjederen sidder helt inde i rillen hele vejen rundt om stempelstangen. Se pumpens håndbog. Udskift plejlstangssamlingerne. Se pumpens håndbog. Kontrollér drevhuset og gear for beskadigelse, og udskift om nødvendigt. Se pumpens håndbog. Afmontér halspakmøtrikkens afstandsstykke. Spænd halspakmøtrikken lige netop så meget, at eventuel udsivning standses. Udskift pakningerne. Se pumpens håndbog. Halspakningerne er slidte eller beskadigede Stempelstangen er slidt eller Udskift stangen. Se pumpens håndbog. beskadiget Pistolen spytter væske Luft i pumpen eller slangen Kontrollér og spænd alle væsketilslutninger. Kør pumpen så langsomt som muligt under spædningen. Pumpen er vanskelig at spæde Ingen visning på display, når sprøjten kører PUNKTER DER SKAL TJEKKES Hvis tjekpunktet er OK, kan du videre til næste tjekpunkt. Dysen er delvist tilstoppet Lav væskestand eller tom væskebeholder Luft i pumpen eller slangen Indsugningsventilen er utæt Pumpens pakninger er slidte Malingen er for tyk Displayet er beskadiget eller har dårlig forbindelse AFHJÆLPNING Se denne kolonne, når tjekpunktet ikke er OK. Rens dysen. Se pumpens håndbog. Fyld væske på. Spæd pumpen. Se pumpens håndbog. Kontrollér væsketilførslen ofte for at undgå, at pumpen kører tør. Kontrollér og spænd alle væsketilslutninger. Kør pumpen så langsomt som muligt under spædningen. Rengør indsugningsventilen. Sørg for at kuglesæderne ikke er ridsede eller slidte, og at kuglesæderne er godt placeret. Saml ventilen igen. Udskift pumpens pakninger. Se pumpens håndbog. Fortynd malingen i overensstemmelse med leverandørens anbefalinger. Kontrollér forbindelserne. Udskift displayet. 3A2422B 11

12 Fejlfinding Elektriske forhold Symptom: Sprøjten kører ikke, stopper med at køre eller vil ikke slukke. Følg den anviste Tryklettelsesprocedure på side 9. Vent 5 minutter, inden der foretages eftersyn. Tilslut sprøjten til en korrekt spænding i en jordforbundet stikkontakt Indstil hovedafbryderen til SLUK i 30 sekunder og derefter tilbage på TÆND (dette sikrer, at sprøjten kører i normal driftstilstand). Drej trykreguleringsknappen med uret ½ omgang Se på det digitale display Hold sikker afstand til elektriske og bevægelige dele under udførelse af fejlfindingsprocedurer. For at undgå fare for elektrisk stød, når skærmene er afmonteret i forbindelse med fejlfinding, skal du vente 5 minutter efter at have trukket stikket ud, før du fortsætter, således at lagret elektricitet kan bortledes. ADVARSEL Hvis det digitale display ikke er tilgængeligt, bruges kontrolpanelets statuslamper til at fejlfinde problemet: Sæt hovedafbryderen på SLUK, fjern kontrolskærmen og sæt hovedafbryderen tilbage på TÆND. Hold øje med statuslamperne. Det samlede antal blinkende lysdioder svarer til fejlkoder, dvs. to blink er det samme som E=02. PROBLEMTYPE Sprøjten kører overhovedet ikke Det digitale display er tomt Kontrolpanelets statuslamper lyser aldrig Sprøjten kører overhovedet ikke Det digitale display viser E=02 Kontrolpanelets statuslamper blinker 2 gange gentagne gange PUNKTER DER SKAL TJEKKES Se tilstrømningsdiagram på side 17. Kontrollér transduceren eller transducertilslutningerne SÅDAN TJEKKER DU 1. Kontrollér at der ikke er noget tryk i systemet (se Tryklettelsesprocedure, side 9). Kontrollér væskebanen for tilstopninger, såsom tilstoppet filter. 2. Brug en airless malersprøjteslange uden metalindlæg på mindst 6,4 mm x 15 m (1/4" x 50 fod). En mindre slange eller en slange med metalindlæg kan medføre højtryksudsving. 3. Sæt sprøjtens hovedafbryder på SLUK, og træk ledningen ud af stikket. 4. Kontrollér transducer og forbindelser til kontrolpanelet. 5. Tag transducerledningen ud af kontrolpanelets stik. Kontrollér at transducerens og kontrolpanelets kontakter er rene og sidder korrekt. 6. Gentilslut transducerledningen til kontrolpanelets stik. Tilslut strømmen, sæt sprøjtens hovedafbryder på TÆND og drej reguleringsknappen ½ omgang med uret. Hvis sprøjten ikke kører ordentligt, sættes sprøjtens hovedafbryder på SLUK, og der fortsættes med næste trin. 7. Montér en ny transducer. Tilslut strømmen, sæt sprøjtens hovedafbryder på TÆND og drej reguleringsknappen ½ omgang med uret. Erstat kontrolpanelet, hvis sprøjten ikke kører ordentligt. 12 3A2422B

13 Fejlfinding PROBLEMTYPE Sprøjten kører overhovedet ikke Digitalt display viser E=03 Kontrolpanelets statuslamper blinker 3 gange gentagne gange PUNKTER DER SKAL TJEKKES Kontrollér transduceren eller transducertilslutningerne (kontrolpanelet registrerer ingen tryksignal). SÅDAN TJEKKER DU 1. Sæt sprøjtens hovedafbryder på SLUK, og træk ledningen ud af stikket. 2. Kontrollér transducer og forbindelser til kontrolpanelet. 3. Tag transducerledningen ud af kontrolpanelets stik. Kontrollér at transducerens og kontrolpanelets kontakter er rene og sidder korrekt. 4. Gentilslut transducerledningen til kontrolpanelets stik. Tilslut strømmen, sæt sprøjtens hovedafbryder på Tænd og drej reguleringsknappen ½ omgang med uret. Hvis sprøjten ikke kører ordentligt, sættes sprøjtens hovedafbryder på SLUK, og der fortsættes med næste trin. 5. Tilslut en bekræftet, fungerende transducer til kontrolpanelets stik. 6. Sæt sprøjtens hovedafbryder på TÆND og drej reguleringsknappen ½ omgang med uret. Hvis sprøjten kører løbsk, skal transduceren udskiftes. Hvis sprøjten ikke kører, skal kontrolpanelet udskiftes. 7. Kontrollér transducerens modstand med et ohmmeter (mindre end 9 kiloohm mellem røde og sorte ledninger, og 3-6 kiloohm mellem grønne og gule ledninger). 3A2422B 13

14 Fejlfinding PROBLEMTYPE Sprøjten kører overhovedet ikke Digitalt display viser E=05 Kontrolpanelets statuslamper blinker 5 gange gentagne gange PUNKTER DER SKAL TJEKKES Kontrolpanelet beder motoren om at køre, men motorakslen roterer ikke. Fejlen kan muligvis skyldes en låst rotor, en løs forbindelse mellem motoren og kontrolpanelet, et problem i motoren eller i kontrolpanelet, eller motoren har et usædvanligt højt strømforbrug. SÅDAN TJEKKER DU 1. Fjern pumpen og forsøg at køre sprøjten. Hvis motoren kører, kontrolleres om pumpen eller drevet sidder fast eller er frosset. Hvis sprøjten ikke kører, fortsættes til trin Sæt sprøjtens hovedafbryder på SLUK, og træk ledningen ud af stikket. 3. Træk motorledning(er) ud af kontrolpanelets stik. Kontrollér at motorledningernes og kontrolpanelets kontakter er rene og sidder korrekt. Hvis kontakterne er rene og sidder korrekt, fortsættes til trin Sæt sprøjtens hovedafbryder på SLUK og drej motorens blæser en ½ omgang. Genstart sprøjten. Hvis sprøjten kører løbsk, skal kontrolpanelet udskiftes. Hvis sprøjten ikke kører, fortsættes med trin Udførelse af spintest: Test af stor felttilslutning på motor med 4 stifter. Afbryd væskepumpen fra sprøjten. Test motoren ved at sætte en mellemforbindelse hen over stifterne 1 og 2. Drej motorens blæser med en fart på 2 omdrejninger pr. sekund. Du bør mærke en modstand fra tandhjulene i blæseren. Hvis du ikke mærker en modstand, skal motoren skiftes ud. Gentag denne test med stifterne 1 og 3, samt 2 og 3. Stift 4 (den grønne ledning) benyttes ikke til denne test. Hvis alle spintest er positive, fortsættes til trin 6. Grøn Blå Rød Sort TRIN 1: Grøn Blå Rød Sort TRIN 2: Grøn Blå Rød Sort TRIN 3: 14 3A2422B

15 Fejlfinding PROBLEMTYPE Sprøjten kører overhovedet ikke Digitalt display viser E=05 Kontrolpanelets statuslamper blinker 5 gange gentagne gange PUNKTER DER SKAL TJEKKES Kontrolpanelet beder motoren om at køre, men motorakslen roterer ikke. Fejlen kan muligvis skyldes en låst rotor, en løs forbindelse mellem motoren og kontrolpanelet, et problem i motoren eller i kontrolpanelet, eller motoren har et usædvanligt højt strømforbrug. SÅDAN TJEKKER DU 6. Udfør feltkortslutningstest: Test af stor felttilslutning på motor med 4 stifter. Der bør ikke være nogen sammenhæng imellem stift 4, jordforbindelsesledningen og de 3 øvrige stifter. Hvis motoren ikke består felttilslutningstest, skal den erstattes. 7. Kontrollér motorens termosikring: Afbryd de termiske ledninger. Indstil måleren til ohm. Måleren bør måle den korrekte modstand for hver enkelt enhed (se tabellen herunder). - ti13140a Modstandstabel: MARK V 3,9 kiloohm 3A2422B 15

16 Fejlfinding PROBLEMTYPE Sprøjten kører overhovedet ikke Digitalt display viser E=06 Kontrolpanelets statuslamper blinker 6 gange gentagne gange PUNKTER DER SKAL TJEKKES Lad motoren køle af. Hvis sprøjten kører løbsk, når den er afkølet, skal årsagen til overophedning afhjælpes. Opbevar sprøjten et køligere sted med god udluftning. Kontrollér at motorens luftindtag ikke er blokeret. Hvis sprøjten stadig ikke kører, fortsættes med trin 1. SÅDAN TJEKKER DU BEMÆRK: Motoren skal være afkølet, inden testen udføres. 1. Kontrollér den termiske anordnings ledninger (gule ledninger) ved kontrolpanelet. 2. Afbryd den termiske anordnings ledninger fra kontrolpanelets stik. Kontrollér at kontakterne er rene og sidder korrekt. Mål den termiske anordnings modstand. Hvis målingen ikke er korrekt, skal motoren udskiftes. Kontrollér termosikring: Afbryd de termiske ledninger. Indstil måleren til ohm. Måleren bør måle den korrekte modstand for hver enkelt enhed (se tabellen herunder). - Modstandstabel: MARK V 3,9 kiloohm ti13140a Sprøjten kører overhovedet ikke Digitalt display viser E=09 Kontrolpanelets statuslamper blinker 9 gange gentagne gange Sprøjten kører overhovedet ikke Digitalt display viser E=10 Kontrolpanelets statuslamper blinker 10 gange gentagne gange Kontrollér tilslutningerne. Kontrolpanelet modtager ikke et sensorsignal for motorposition Kontrollér om kontrolpanelet er overophedet. 3. Gentilslut den termiske anordnings ledninger til kontrolpanelets stik. Tænd for strømmen, sæt sprøjtens hovedafbryder på TÆND, og drej reguleringsknappen ½ omgang med uret. Hvis sprøjten ikke kører, skal kontrolpanelet udskiftes. 1. Sæt hovedafbryderen på SLUK. 2. Afbryd motorens positionssensor og kontrollér for skader på tilslutningerne. 3. Gentilslut sensoren. 4. Sæt hovedafbryderen på TÆND. Hvis fejlen fortsætter, skal motoren udskiftes. 1. Kontrollér at motorens luftindtag ikke er blokeret. 2. Kontrollér at blæseren fungerer. 3. Sørg for at kontrolpanelet er korrekt forbundet til bagpladen, og at der anvendes ledende termopasta på strømkomponenterne. 4. Udskift kontrolpanelet. 5. Udskift motoren. 16 3A2422B

17 Fejlfinding Sprøjten vil ikke køre (se følgende side for trin) Tag skærmen af styreboksen. TÆND for sprøjten. Hold øje med kontrolpanelets statuslamper (se side 12). Intet lys En gang Lampe er tændt konstant Blinker Normal drift Kontrolpanelet beder motoren om at køre Se afsnittet om fejlkoder for yderligere fejlfinding Se trin 1. Har du over 100 AC volt (220 AC for 230 AC-enheder)? JA NEJ Se trin 2. Har du over 100 AC (220 AC for 230 AC-enheder)? JA Udskift TÆND/SLUKkontakten. NEJ Reparér eller udskift elkablet. Se trin 3. Opnås den korrekte måling på de termiske kontaktledninger? NEJ Hvis motoren er varm, skal den køle af, før den testes igen. Hvis trin 3 stadig viser ukorrekt modstand, skal motoren skiftes ud. Motoren har en defekt termisk anordning. JA Se trin 4. Kører motoren? NEJ Tilslut en test-transducer til panelet. Kører motoren? NEJ JA JA Udskift kontrolpanelet. Udskift potentiometeret. Udskift transduceren. 3A2422B 17

18 Fejlfinding 110 V modeller: AC V - TRIN 1: Sæt ledningen i og sæt hovedafbryderen på TÆND. Tilslut ledninger til kontrolpanel og hovedafbryder. Drej måleren til AC volt AC V - TRIN 2: Sæt ledningen i og sæt hovedafbryderen på TÆND. Tilslut ledninger til kontrolpanel og hovedafbryder. Drej måleren til AC volt. - Sort - Sort Tænd/Sluk -kontakt Sort + Hvid Tænd/Sluk -kontakt Sort + Hvid Elkabel Kontrol panel Elkabel Kontrol panel 100k ohm - TRIN 3: Kontrollér motorens termosikring. Afbryd de gule ledninger. Måleren bør måle iht. Modstandstabellen på side 16. BEMÆRK: Motoren skal være afkølet under måling. Kontrol panel TRIN 4: Sæt ledningen i og sæt hovedafbryderen på TÆND. Afbryd potentiometeret. Termo sikring - Gul + Sort Motor Kontrol panel 18 3A2422B

19 Fejlfinding 230 V modeller: V V V - TRIN 1: Sæt ledningen i og sæt hovedafbryderen på TÆND. Tilslut målere til tænd/sluk-kontakten. Drej måleren til AC volt. TRIN 2: Sæt ledningen i og sæt hovedafbryderen på TÆND. Tilslut målere til tænd/sluk-kontakten. Drej måleren til AC volt k ohm - TRIN 3: Kontrollér motorens termosikring. Afbryd de gule ledninger. Måleren bør måle iht. Modstandstabellen på side 16. BEMÆRK: Motoren skal være afkølet under måling. Kontrol panel TRIN 4: Sæt ledningen i og sæt hovedafbryderen på TÆND. Afbryd potentiometeret. Termo sikring - Gul + Sort Motor Kontrol panel 3A2422B 19

20 Fejlfinding Sprøjten vil ikke slukke 1. Følg den anviste Tryklettelsesprocedure på side 9. Lad spædeventilen stå åben og sæt hovedafbryderen på SLUK. 2. Fjern styreboksens skærm så kontrolpanelets statuslampe kan ses, hvis den er tilgængelig. Fejlfindingsprocedure Før trykmåleren ind i malingsslangen, sæt sprøjtens ledning i stikket og hovedafbryderen på TÆND. Kører sprøjten ved maksimalt tryk eller højere? NEJ Mekanisk problem: Se den korrekte håndbog for væskepumpe til sprøjten for yderligere fejlfindingsprocedurer. JA Afbryd transduceren fra kontrolpanelet. Standser motoren? NEJ Udskift kontrolpanelet. JA Dårlig transducer. Udskift og test med en ny transducer. 20 3A2422B

21 Motorkontrolpanel Motorkontrolpanel Afmontering Montering BEMÆRK: Se Ledningsdiagrammet (side 36) for placering af ledningstilslutninger. 1. Følg den anviste Tryklettelsesprocedure på side 9. Vent 5 minutter, inden der foretages eftersyn. 1. Brug acetone eller tilsvarende rensemiddel til grundigt at fjerne termopasta fra lommerne på kraftbarren. 2. Afmontér motorkappen. 3. Afmontér alle fire skruer (38) og skærm (96). 4. Tag displayledningen (A) ud af motorens kontrolpanel (52). 5. Fjern de to nederste skruer (39). Afbryd potentiometerledningen fra motorens kontrolpanel (52). Tag elkabelstikkene (D) og filterpanelstikkene ud af TÆND/SLUK-kontakten (33), og afmontér kontrolpanelet (68). ti14695a 2. Tilfør ny termopasta i begge lommer på kraftbarren. 6. Afbryd kontakten til hurtig skylning fra motorens kontrolpanel. 7. Afbryd strømledningerne til motorens kontrolpanel fra filterpanelet (146). 8. Fjern de to øverste skruer (39) og styreboksen (61). ti14693a 3. Erstat de to indre skruer til kontrolpanelet og spænd til et moment på 1 N m (17 in-lb). 9. Afbryd transducerledningen (E) fra motorens kontrolpanel. 10. Afbryd motorens ledninger. 11. Fjern seks skruer (27), to skruer og kontrolpanel. ti14696a 4. Erstat de seks indre skruer til kontrolpanelet og spænd til et moment på 1,25 N m (11 in-lb). ti14697a 3A2422B 21

22 Motorkontrolpanel 5. Kontrollér at nedblændingskontakten er flyttet til venstre (imod indersiden af panelet). Se Ledningsdiagrammet på side Tilslut motorledninger og montér i stænkskærmen. 7. Tilslut transducerledningen (E) til motorkontrolpanel. 8. Tilslut motorkontrolpanelets strømledninger til filterpanelet (146). 9. Montér styreboksen (61) med de to øverste skruer (39). 10. Tilslut filterpanelets strømledninger og elkabelstikkene (D) til TÆND/SLUK-kontakten (33). 11. Slut potentiometerstikket til motorens kontrolpanel. 12. Tilslut ledningerne til kontakten til hurtig skylning til motorens kontrolpanel. 13. Montér kontrolpanelet (68) med de to skruer (39). 14. Tilslut displayledningen (A) til motorens kontrolpanel (52). 15. Montér skærmen (96) med de fire skruer (38) 16. Montér motorkappen A J D 33 A A E E ti18442a Fast Flush 22 3A2422B

23 Filterpanel Filterpanel Afmontering 1. Følg den anviste Tryklettelsesprocedure på side 9. Vent 5 minutter, inden der foretages eftersyn. 2. Fjern de fire skruer (38) og skærmen (96). 3. Tag displayledningen (A) ud af motorens kontrolpanel (52). 4. Fjern de to nederste skruer (39). Afbryd potentiometerledningen fra motorens kontrolpanel (52). Tag elkabelstikkene (D) og filterpanelstikkene ud af TÆND/SLUK-kontakten (33), og afmontér kontrolpanelet (68). 5. Afbryd kontakten til hurtig skylning fra motorens kontrolpanel. 6. Afbryd strømledningerne til motorens kontrolpanel fra filterpanelet (146) Fjern de fire skruer fra filterpanelet (146). Montering BEMÆRK: Se Ledningsdiagram (side 36) for placering af ledningstilslutninger. 1. Montér filterpanelet (146) med de fire skruer (163). 2. Tilslut motorkontrolpanelets strømledninger til filterpanelet (146). 3. Tilslut filterpanelets strømledninger (J) til de to øverste terminaler på TÆND/SLUK-kontakten (33) og elkabelledningerne (D) til de to nederste terminaler på TÆND/SLUK-kontakten. 4. Tilslut potentiometerstikket til motorens kontrolpanel (52). 5. Tilslut ledningerne til kontakten til hurtig skylning til motorens kontrolpanel. 6. Montér kontrolpanelet (68) med de to skruer (39). 7. Tilslut displayledningen (A) til motorens kontrolpanel (52). 8. Montér skærmen (96) med de fire skruer (38). 52 A D 33 A A E E ti18442a Fast Flush 3A2422B 23

24 Potentiometer til trykregulering Potentiometer til trykregulering Afmontering Montering 1. Montér pakningen (115), møtrikken og potentiometeret (82) på kontrolpanelet (68). Spænd møtrikken med et moment på 3,25-4,0 N m (30-35 in-lb). 1. Følg den anviste Tryklettelsesprocedure på side 9. Vent 5 minutter, inden der foretages eftersyn Fjern de fire skruer (38) og skærmen (96) ti13674b 38 ti13493b 3. Afmontér de to skruer og kontrolpanelet. 4. Afbryd potentiometerets ledning (C) fra motorens kontrolpanel (95). 95 C 2. Drej det nye potentiometerskaft til den højeste trykindstilling (så langt med uret som muligt) og montér knappen (34). Brug en unbrakonøgle til at stramme de to skruer på knappen. 34 ti13338a ti12997b 5. Brug en unbrakonøgle til at løsne de to skruer på knappen (34) Tilslut potentiometerets ledning (C) til motorens kontrolpanel. C 95 ti12997b ti13207a 6. Afmontér pakningen (115), møtrikken og potentiometeret (82) fra kontrolpanelet (68) Montér kontrolpanelet og stram de to skruer. 5. Montér skærmen (96) med de fire skruer (38) ti13493b 115 ti13674b 24 3A2422B

25 Transducer til trykregulering Transducer til trykregulering Afmontering 5. Fjern de fire skruer (39), kontrolpanelet (68) og styrekassen (61). Lad kontrolpanelet (68) hænge frit ned. 1. Følg den anviste Tryklettelsesprocedure på side 9. Vent 5 minutter, inden der foretages eftersyn. 2. Fjern de fire skruer (38) og skærmen (96) ti13494a ti13493b 3. Tag transducerstikket (E) ud af motorens kontrolpanel (95). 6. Fjern indføringstyllen (40) fra styreboksen, fjern derefter transduceren (86) og O-ringen (20) fra filterbundpladen (67). ti7458b ti7260a E ti12999a ti13495a 4. Afbryd potentiometerets ledning (C) og ledningen til kontakten til hurtig skylning fra motorens kontrolpanel. 7. Fjern indføringstyllen (40) fra transduceren, og gem den til senere brug. 40 C ti13722b ti13495a 3A2422B 25

26 Transducer til trykregulering Montering 1. Montér O-ringen (20) og transduceren (86) på filterbundpladen (67). Spænd med et moment på N m (35-45 ft-lb). Montér indføringstyllen på transduceren (86) og transduceren ind i styreboksen. 3. Montér styreboksen (61) og kontrolpanelet (68) med de fire skruer (39) ti7447a ti13494a ti13496a 2. Tilslut transducerledningen (E) og ledningen til kontakten til hurtig skylning til kontrolpanel (95). 4. Tilslut potentiometerets ledning (C) og kontakten til hurtig skylning til kontrolpanel. C E ti13722b 95 ti12999a 5. Montér skærmen (96) med de fire skruer (38) ti13493b 26 3A2422B

27 Udskiftning af drev og lejehus Udskiftning af drev og lejehus BEMÆRK Tandhjulssættet må ikke tabes, når drevlejet fjernes, da det kan blive beskadiget. Tandhjulssættet kan forblive i indgreb med motorens forendeskjold eller drevhuset. Afmontering 1. Følg den anviste Tryklettelsesprocedure på side 9. Vent 5 minutter, inden der foretages eftersyn. 2. Afmontér pumpen (91). Se afsnittet Udskiftning af stempelpumpe på side Fjern de to skruer (158) og kappen (72). 4. Fjern de fire skruer (31) og frontskærmen (51). 5. Fjern de fire skruer (14) og spændeskiverne (12) for at fjerne lejehuset (83) og plejlstangen (85). Montering Sørg for at alle tandhjul og trykskiver er på plads. Smør fedt på tandhjulets tænder. 1. Skub drevhuset (90) på motoren (84), og montér det med de fem skruer (6). Spænd med et moment på N m ( in-lb). 2. Montér lejehuset (83) med de fire skruer (14) og spændeskiverne (12). Spænd med et moment på N m (25-30 ft-lb). 3. Montér frontskærmen (51) med de fire skruer (31). 4. Montér kappen (72) med de to skruer (158). 5. Montér pumpen (91). Se afsnittet Udskiftning af stempelpumpe på side Fjern de fem skruer (6), og træk drevhuset (90) af motoren (84). 3A2422B 27

28 Udskiftning af drev og lejehus Udskiftning af drev og lejehus ti14892b A2422B

29 Udskiftning af motor Udskiftning af motor Afmontering 1. Følg den anviste Tryklettelsesprocedure på side 9. Vent 5 minutter, inden der foretages eftersyn. 2. Afmontér pumpen (91). Se afsnittet Udskiftning af stempelpumpe på side 31. BEMÆRK Tandhjulssættet må ikke tabes, når drevlejet fjernes, da det kan blive beskadiget. Tandhjulssættet kan forblive i indgreb med motorens forendeskjold eller drevhuset. 3. Afmontér drevhuset (90). Se afsnittet Udskiftning af drevhus på side 27. Montering 1. Før den nye motor (84) under de to skruer (23) i vognrammen nær ved kontrollen. 2. Montér de to skruer (23) og møtrikker (19) på motorsiden modsat kontrollen. 3. Stram alle fire skruer (23) og møtrikker (19). Stram møtrikker til et spændingsmoment på 25,6-29,0 N m ( in-lb). 4. Montér stænkskærm. 5. Tilslut alle tre motorledninger til motoren og før dem gennem stænkskærmen. 6. Montér drevhuset (90). Se afsnittet Udskiftning af drevhus på side Montér pumpen (91). Se afsnittet Udskiftning af stempelpumpe på side Afbryd alle tre motorledninger fra motoren. 5. Fjern motorledningerne fra stænkskærm , og fjern derefter stænkskærmen. 6. Afmontér de to skruer (23) og møtrikkerne (19) på siden modsat kontrollen. 7. Løsn de to møtrikker (19) på siden nær kontrollen, og afmontér motoren (84) fra vognrammen. 3A2422B 29

30 Udskiftning af motor Udskiftning af motor a ti14893b 30 3A2422B

31 Udskiftning af stempelpumpe Udskiftning af stempelpumpe Afmontering 8. Drej U-låsebolten ud af pumpelågens fordybning. 1. Gennemskyl pumpen. 2. Stop pumpen med stempelstangen i bundstilling. 3. Følg den anviste Tryklettelsesprocedure på side 9. Vent 5 minutter, inden der foretages eftersyn. 9. Placér U-bolten på pumpelågens fremspring. 4. Adskil aftapningsslangen fra sprøjten. 10. Ryk pumpelågen fremad i små ryk. 5. Tag slangen af pumpen. ti18433a 11. Åbn pumpelågen. ti6377a ti18428a 6. Løft låsen. Skub låsen op. ti18429a 12. Træk pumpestiften ud, og placér stiften i holderen. ti18432a ti18431a 7. Ryk pumpelågen fremad i små ryk. ti18430a 3A2422B 31

32 Udskiftning af stempelpumpe Montering 3. Skub pumpekraven til den er på linje med lejehusets revle, så pumpelågen kan lukkes. Hvis pumpestiften ikke indføres korrekt, kan den arbejde sig løs, og dermed er der risiko for, at dele kan brække af. Disse dele kan blive slynget gennem luften pga. den kraft, der opstår, når pumpen kører, og kan medføre alvorlig personskade eller tingskade. ti6325a 4. Luk pumpelågen og drej låsen på plads. Låsen må ikke spændes. ti18435a 1. Tilpas stempelstangen med stifteholderen for at trække stempelstangen ud. Slå stempelstangen mod en hård overflade for at skubbe den ind. 5. Drej pumpen, så den er på linje med malingsslangen. Tilslut slangen og spænd til et moment på 8 N m (70 in-lb). 6. Spænd låsen, og drej den til låst position. 7. Tilslut aftapningsslangen til sprøjten. 8. Fyld pumpen med Graco TSL, indtil væsken flyder oven på pakningens overside. ti5492b 2. Før pumpen ind i plejlstangen. Skub på pumpestiften, til den er helt indesluttet. BEMÆRK: Stiften vil klikke på plads. ti18421a ti6378a ti7328b 32 3A2422B

33 Slangerulle Slangerulle Afmontering 4. Fjern drejeleddet. Sørg for at holde dit hoved fri af slangerullen, når slangen rulles op. 1. Fjern slangebeslaget fra drejeleddets hætte og fjern slangen helt. 5. Fjern trykringen. ti13543a 2. Fjern hætten på drejeleddet. ti18437a ti13542a 6. Fjern slangerullen. ti13675a 3. Fjern E-klipsen fra drejeakslen. ti18434a ti13538a 3A2422B 33

34 Slangerulle Montering 1. Påfør fedt på akslen. 5. Montér E-klips og hætten til drejeled. ti13537a 2. Sørg for at der er to spændeskiver og en bølgefjeder på navet, inden slangerullen monteres. ti13538a 6. Montér slangen til drejeled. Sørg for at føre slangen igennem slangerullens sidearm. ti13545a 3. Montér slangerullen på rammen. Placér C-klemmen på rulle og ramme for at lade trykringen falde på plads. Montér trykringen. ti18437a 7. Drej slangerullen med uret, når slangen skal rulles op. Sørg for at slangen føres gennem slangelederen. ti18436a 4. Montér drejeled. ti13504a ti13543a 34 3A2422B

35 Erstatning af kontakt til hurtig skylning Erstatning af kontakt til hurtig skylning Afmontering Montering 1. Tilfør gevindforsegler til enden af kontakten til hurtig skylning. Stram kontakten til hurtig skylning med hånden, indtil den sidder stramt imod kontrolpanelet. 1. Følg den anviste Tryklettelsesprocedure på side 9. Vent 5 minutter, inden der foretages eftersyn. 2. Fjern de fire skruer og display-hylsteret. ti13574a 2. Tilfør gevindforsegler og stram låsemøtrikken imod samleskinnen med gevind. ti13568a 3. Fjern de to skruer og kontrolpanelet. ti13576a 3. Tilslut kontakten til hurtig skylning til kontrolpanelet. ti13571a 4. Afbryd kontakten til hurtig skylning fra kontrolpanelet. ti13572a 4. Sæt kontrolpanelet på plads og stram de to skruer. ti13572a 5. Skru kontakten til hurtig skylning løs fra kontrolpanelet. ti13571a 5. Sæt display-hylsteret på plads og stram de fire skruer. ti13573a ti13568a 3A2422B 35

36 Ledningsdiagram Ledningsdiagram 230 V modeller: ti13486d 36 3A2422B

37 Ledningsdiagram 110 V modeller: ti13485c 3A2422B 37

38 Graco standardgaranti Graco garanterer, at alt det udstyr, der henvises til i nærværende dokument, som er fremstillet af Graco, og som bærer Graco's navn, er fri for materiale- eller fabrikationsfejl på den dato, hvor det sælges af den autoriserede Graco-forhandler til den oprindelige køber med anvendelse for øje. Med undtagelse af eventuelle særlige, udvidede eller begrænsede garantier, der er udstedt af Graco, påtager Graco sig i en periode på tolv måneder fra købsdatoen at reparere eller udskifte enhver del af udstyret, som Graco finder at være fejlbehæftet. Denne garanti gælder kun, når udstyret installeres, betjenes og vedligeholdes i henhold til de af Graco anbefalede skriftlige anvisninger. Denne garanti dækker ikke, og Graco påtager sig intet ansvar for almindelig slitage eller eventuelle funktionsfejl, beskadigelse eller slitage, der skyldes ukorrekt installation, anvendelse til forkerte formål, slid, korrosion, utilstrækkelig eller forkert vedligeholdelse, forsømmelighed, uheld, ukorrekte teknisk indgreb eller udskiftning med komponentdele, der ikke er fremstillet af Graco. Graco påtager sig endvidere intet ansvar for funktionsfejl, beskadigelse eller slitage, der måtte skyldes, at det af Graco leverede udstyr ikke er foreneligt med konstruktioner, tilbehør, udstyr eller materialer, der ikke er leveret af Graco, eller som måtte skyldes ukorrekt konstruktion, fremstilling, installation, betjening eller vedligeholdelse af systemer, tilbehør, udstyr og materialer, der ikke er leveret af Graco. Denne garanti er betinget af, at det udstyr, der hævdes at være fejlbehæftet, indsendes frankeret til en autoriseret Graco-distributør til undersøgelse af den påståede fejl. Hvis den påståede fejl kan accepteres, foretager Graco reparation eller udskiftning af alle defekte dele uden beregning. Udstyret vil derefter blive sendt franko til den oprindelige køber. Såfremt en undersøgelse af udstyret ikke måtte afsløre nogen materiale- eller fabrikationsfejl, vil reparationen blive udført mod et rimeligt gebyr, der kan omfatte udgifter til dele, arbejdsløn og forsendelse. DENNE GARANTI ER DEN ENESTE, OG DEN TRÆDER I STEDET FOR ENHVER ANDEN GARANTI, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIG ELLER STILTIENDE, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTI OM SALGBARHED ELLER GARANTI OM EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. Graco's eneste forpligtelse og købers eneste afhjælpningsret i tilfælde af garantibrud skal være som ovenfor beskrevet. Køberen accepterer, at denne ikke har nogen anden afhjælpningsret (herunder, men ikke begrænset til, dermed forbunden eller deraf følgende erstatning for driftstab, mistet omsætning, personskade eller tingsskade eller noget andet deraf afledt eller følgende tab). Ethvert søgsmål for garantibrud skal anlægges inden to (2) år fra købsdatoen. GRACO GIVER INGEN GARANTI OG FRASIGER SIG ENHVER STILTIENDE GARANTI OM SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL I FORBINDELSE MED TILBEHØR, UDSTYR, MATERIALER ELLER KOMPONENTER, DER SÆLGES AF, MEN IKKE ER FREMSTILLET AF GRACO. Sådanne genstande, der sælges, men ikke er fremstillet af Graco (som f.eks. elektriske motorer, kontakter, slanger, osv.), er omfattet af sådanne eventuelle garantier, som ydes af disses producenter. Graco vil i rimeligt omfang bistå køberen i forbindelse med krav, der rejses som følge af brud på sådanne garantiforpligtelser. Graco påtager sig under ingen omstændigheder erstatningsansvar for indirekte, afledte, særlige eller sekundære skader som følge af Graco's levering af udstyr i forbindelse hermed eller som følge af leverance, ydelse eller anvendelse af produkter eller andre varer, der sælges i forbindelse hermed, uanset om sådanne skader skyldes kontraktbrud, garantibrud, forsømmelighed fra Graco's side eller andre forhold. Oplysninger om Graco For at få de seneste nyheder om Graco's produkter, bedes du venligst besøge FOR AT AFGIVE EN ORDRE, kontakt din Graco-forhandler, eller du kan ringe på for at få oplyst nærmeste forhandler. Dette dokument såvel tekst som illustrationer afspejler de senest tilgængelige produktoplysninger på tidspunktet for offentliggørelsen heraf. Graco forbeholder sig ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel. For patentoplysninger, se Oversættelse af originale instruktioner. This manual contains Danish. MM 3A2333 Graco's hovedkvarter: Minneapolis Internationale kontorer: Belgien, Kina, Japan, Korea GRACO INC. AND SUBSIDIARIES P.O. BOX 1441 MINNEAPOLIS MN USA Ophavsret 2012, Graco Inc. Alle Graco's produktionssteder er registreret iht. ISO Revideret April 2014

Ultra Platinum-sprøjter

Ultra Platinum-sprøjter Reparation Ultra Platinum-sprøjter 313733D DA - Bærbar airless sprøjtning af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer. Kun til professionel brug. Godkendt til brug på europæiske eksplosive atmosfærelokaliteter.-

Læs mere

Ultra-lite Flo-Gun med pistolgreb

Ultra-lite Flo-Gun med pistolgreb VEJLEDNING RESERVEDELSLISTE 308 253D Rev. E Erstatter Rev. D VEJLEDNING Denne håndbog indeholder vigtige advarsler og oplysninger. LÆS HÅNDBOGEN, OG GEM DEN SOM OPSLAGSBOG VANDBASE ORENELIGT Ultra-lite

Læs mere

- Bærbare sprøjter til påføring af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer - Modelnr.* V AC Land

- Bærbare sprøjter til påføring af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer - Modelnr.* V AC Land Reparation 390 airless sprøjte 310837B - Bærbare sprøjter til påføring af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer - Maksimalt arbejdstryk: 3.300 psi (22,7 MPa, 227 bar) VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER!

Læs mere

Sprøjtepistol med multikomponent og indtrængende blandingsluft- og rensningsfunktion

Sprøjtepistol med multikomponent og indtrængende blandingsluft- og rensningsfunktion Vejledning - delliste 312568ZAC DA Sprøjtepistol med multikomponent og indtrængende blandingsluft- og rensningsfunktion Anvendes med ikke brændbart skum og polyurea. Kun til professionel brug. Må ikke

Læs mere

Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator

Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator Brugerhåndbog Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator Modelnr. TPO100 / Modelnr. TPO100B Forhandler: Denne vejledning SKAL overdrages til slutbrugeren. Bruger: FØR du benytter dette produkt skal

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR OPERATØR

BETJENINGSVEJLEDNING FOR OPERATØR BETJENINGSVEJLEDNING FOR OPERATØR INDEHOLDER FULD KOMPONENTOVERSIGT OG TEGNING OVERSÆTTELSE AF ORIGINAL MANUAL HÅNDHOLDT KERNEBOREMASKINE RH151 Læs og følg denne vejledning omhyggeligt, før betjening begyndes.

Læs mere

4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM -TEKNOLOGI

4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM -TEKNOLOGI CZ DA DE EL MOTOR MED FORSKELLIGE UDGANGE Registreret Design. Patentanmeldt 1101605.2 4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM-TEKNOLOGI ORIGINAL MANUAL * Læs vejledningen, før du betjener dette værktøj

Læs mere

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R

Læs mere

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine BRUGER- VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine Traktor: Model Klipper: Model 5900602 5900622 5900617 5900623 5900618 5901167 5901168 5901169 Ferris Industries 5100305 5375 North Main Street

Læs mere

ADVARSEL: LÆS INSTRUKTIONSBOGEN OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU TAGER DENNE MASKINE I BRUG.

ADVARSEL: LÆS INSTRUKTIONSBOGEN OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU TAGER DENNE MASKINE I BRUG. DA ADVARSEL: LÆS INSTRUKTIONSBOGEN OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU TAGER DENNE MASKINE I BRUG. Opbevares til eventuel senere brug. Angående motoren og batteriet henvises til de relaterede brugsanvisninger.

Læs mere

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk BRUGERVEJLEDNING RIDER BZ-SERIEN Indhold Indhold...1 Introduktion...3 Til lykke...3

Læs mere

SCM 22-A. Operating instructions Bruksanvisning

SCM 22-A. Operating instructions Bruksanvisning SCM 22-A Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Ръководство за обслужване Instrucţiuni de utilizare Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2 Inden du begynder at betjene dette apparat, bør du læse manualen grundigt og gemme den til senere opslag. Da de følgende betjeningsanvisninger dækker flere modeller, er det muligt, at dit køleskabs karakteristika

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas. Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC BOOST R

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas. Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC BOOST R Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC BOOST R DK NO SE FI Dansk (2-31) Norsk (32-61) Svenska (62-91)

Læs mere

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer Operatørmanual ADVARSEL! Læs denne operatørmanual omhyggeligt før brug af dette værktøj. Undladelse af at forstå og følge indholdet i denne manual kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig

Læs mere

MOBILITETSSCOOTER BRUGSVEJLEDNING. S-Series S400 - S425 - S700 22217039: DK

MOBILITETSSCOOTER BRUGSVEJLEDNING. S-Series S400 - S425 - S700 22217039: DK MOBILITETSSCOOTER BRUGSVEJLEDNING S-Series S400 - S425 - S700 22217039: DK www.sunrisemedical.com Hvis du har nedsat syn, kan dette dokument ses i PDF-format på: www.sunrise Medical.co.uk For yderligere

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING RM-4000SI LÆS DISSE INSTRUKTIONER GRUNDIGT OG FØLG REGLERNE FOR SIKKER BRUG. UNLADES DETTE KAN DET MEDFØRE ALVORLIG SKADE.

BETJENINGSVEJLEDNING RM-4000SI LÆS DISSE INSTRUKTIONER GRUNDIGT OG FØLG REGLERNE FOR SIKKER BRUG. UNLADES DETTE KAN DET MEDFØRE ALVORLIG SKADE. BETJENINGSVEJLEDNING RM-4000SI ADVARSEL FARE LÆS DISSE INSTRUKTIONER GRUNDIGT OG FØLG REGLERNE FOR SIKKER BRUG. UNLADES DETTE KAN DET MEDFØRE ALVORLIG SKADE. Vigtig information 2Vigtig information Husk

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Snapper 355Z Fabr. nr. Beskrivelse 5900685 355ZB2450CE, Snapper 355Z zero-turn rider med 50 klipper (CE)

BETJENINGSVEJLEDNING. Snapper 355Z Fabr. nr. Beskrivelse 5900685 355ZB2450CE, Snapper 355Z zero-turn rider med 50 klipper (CE) BETJENINGSVEJLEDNING Zero-turn Rider Simplicity ZT3000 Fabr. nr. Beskrivelse 5900684 ZT3000B2450CE, Simplicity ZT3000 zero-turn rider med 50 klipper (CE) Snapper 355Z Fabr. nr. Beskrivelse 5900685 355ZB2450CE,

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEBRÆNDEOVN FLAT MOD. COMFORT AIR - KERAMIK FLAIR MOD. COMFORT AIR - FEDTSTEN Oversættelse af den originalsprogede vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Pumpe PS2 500 PSA2 500

Betjeningsvejledning. Pumpe PS2 500 PSA2 500 Betjeningsvejledning Pumpe PS2 500 PSA2 500 DK 5000185029 03 1111 Meddelelse om ophavsret Copyright 2011 Wacker Neuson Production Americas LLC. Alle rettigheder, inklusive kopierings- og distributionsrettigheder,

Læs mere

ECO II AUTOMATISK. Caravanmover med ELEKTRONISK tilkobling Model: EM303A Varenr.: 817607 Monterings- og brugsanvisning

ECO II AUTOMATISK. Caravanmover med ELEKTRONISK tilkobling Model: EM303A Varenr.: 817607 Monterings- og brugsanvisning ECO II AUTOMATISK Caravanmover med ELEKTRONISK tilkobling Model: EM303A Varenr.: 817607 Monterings- og brugsanvisning Indhold 2 6 1 B A 4 3 5 32 MA X L L 10 7 9 14 15 11 12 8 16 13 23 17 20 22 24 21 34

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

LGA Landesgewerbeamt Bayern Bauart geprüft mit Sicherheit geprüfte Qualität. und überwacht. Montage, betjenings og veligeholdelsesvejledning

LGA Landesgewerbeamt Bayern Bauart geprüft mit Sicherheit geprüfte Qualität. und überwacht. Montage, betjenings og veligeholdelsesvejledning und überwacht DIN EN 12056 DIN EN 13564-3 MONTAGEVEJLEDNING VVS nr. 154141616 VVS nr. 154141618 VVS nr. 154141620 VVS nr. 154141016 VVS nr. 154141018 VVS nr. 154141020 VVS nr. 154141316 VVS nr. 154141318

Læs mere

Hardwaremanual. Model: TSP143IIU

Hardwaremanual. Model: TSP143IIU Hardwaremanual Model: TSP143IIU Anerkendelse af varemærker TSP100II: Star Micronics Co., Ltd. Bemærkning Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for reproduktion af enhver del af denne vejledning uden

Læs mere

Deluxe 370164 V3/0115

Deluxe 370164 V3/0115 Deluxe 370164 V3/0115 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 128 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 128 1.2 Symbolerklæring... 130 1.3 Kilder til trusler...

Læs mere