Mark V Premium og Mark V Max elektriske airless sprøjter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mark V Premium og Mark V Max elektriske airless sprøjter"

Transkript

1 Reparation Mark V Premium og Mark V Max elektriske airless sprøjter 3A2422B DA Til bærbar airless sprøjtning af facademaling og materialer til overfladebehandling. Kun til professionelt brug. Ikke godkendt til brug på europæiske lokaliteter med eksplosiv atmosfære. 22,7 MPa (227 bar, 3300 psi) maksimalt arbejdstryk VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs alle advarsler og vejledninger i denne brugerhåndbog samt alle øvrige relaterede brugerhåndbøger. Gem disse forskrifter. Relaterede håndbøger: 3A ti18238a 3A2245 Mark V Premium Mark V Max

2 Modeller: Modeller: Model QuikReel E-kontrol Blå tekstur-pistol 9,5 mm x 15 m + 6,4 mm x 0,9 m pisk (3/8" x 50 fod + 1/4" x 6 fod pisk) 9,5 mm x 30 m + 6,4 mm x 1,8 m pisk (3/8" x 100 fod + 1/4" x 6 fod pisk) 24L993 Mark V MAX - Europa 24L994 Mark V MAX - MultiCord 24L995 Mark V MAX - UK 24M001 Mark V Premium - Europa 24M002 Mark V Premium - MultiCord 24M003 Mark V Premium - UK 24M004 Mark V Plus 16Y996 Mark V Max UK (20A) 2 3A2422B

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Modeller: Indholdsfortegnelse Advarsler Komponentoversigt Jording Termisk overbelastning Tryklettelsesprocedure Fejlfinding Mekanisk/væskegennemstrømning Elektriske forhold V modeller: V modeller: Motorkontrolpanel Filterpanel Potentiometer til trykregulering Transducer til trykregulering Udskiftning af drev og lejehus Udskiftning af motor Udskiftning af stempelpumpe Slangerulle Erstatning af kontakt til hurtig skylning Ledningsdiagram V modeller: V modeller: Graco standardgaranti A2422B 3

4 Advarsler Advarsler Følgende advarsler gælder for installation, brug, montering af jordforbindelse, vedligeholdelse og reparation af dette udstyr. Udråbstegnet gør dig opmærksom på en generel advarsel, og faresymbolet henviser til procedurespecifikke risici. Når disse symboler ses i teksten i denne brugerhåndbog, henvises der til disse advarsler. Der kan fremgå produktspecifikke faresymboler og advarsler, der ikke er gennemgået i dette afsnit, overalt i teksten i denne brugerhåndbog, hvor det er relevant. ADVARSEL JORDFORBINDELSE Dette produkt skal jordforbindes. I tilfælde af en elektrisk kortslutning nedsætter jordforbindelsen risikoen for elektrisk stød ved at fungere som en afleder for den elektriske strøm. Dette produkt er udstyret med et kabel, der har jordforbindelse, hvis det er tilsluttet til en passende jordforbundet kontakt. Stikket skal sættes i en kontakt, som er korrekt installeret og jordforbundet i overensstemmelse med alle lokale retningslinjer og bestemmelser. Ukorrekt installering af det jordforbundne stik kan resultere i en risiko for elektrisk stød. Når kablet eller stikket behøver reparation, må den jordforbundne ledning ikke tilsluttes til hverken den ene eller den anden terminal med fladt blad. Den jordforbundne ledning med isolering har en ydre grøn overflade med eller uden gule striber. Kontrollér hos en kvalificeret elektriker eller servicetekniker om instruktionerne vedr. jordforbindelse er forstået korrekt, eller spørg hvis du er i tvivl om, hvorvidt produktet er korrekt jordforbundet. Det leverede stik må ikke modificeres. Hvis det ikke passer til stikkontakten, skal du få en kvalificeret elektriker til at installere den rigtige stikkontakt. Dette produkt er beregnet til brug med et nominelt kredsløb på 230 V (eller 110 V for britiske modeller) og have et jordforbundet stik, der ligner det vist på figuren herunder. ELLER Produktet må kun tilsluttes til en stikkontakt, der har samme konfiguration som stikket. Dette produkt må ikke bruges med en adapter. Forlængerledninger: Brug kun en forlængerledning med 3 ledere med et jordforbundet stik og en stikkontakt, der passer til produktets stik. Kontrollér at forlængerledningen ikke er beskadiget. Hvis det er nødvendigt at bruge en forlængerledning, skal den som minimum bruge 12 AWG (2,5 mm 2 ) for at kunne bære den strøm, som produktet kræver. En ledning, der er for lille, vil resultere i et fald i strømstyrke, tabt ydeevne og overophedning. 4 3A2422B

5 Advarsler ADVARSEL BRAND- OG EKSPLOSIONSFARE Brændbare dampe i arbejdsområdet, såsom dampe fra opløsningsmidler og maling, kan eksplodere eller antændes. Forebyggelse af brand- og eksplosionsrisiko: Sprøjt ikke med brændbare eller antændelige væsker i nærheden af åben ild eller antændelseskilder, såsom cigaretter, eksterne motorer og elektrisk udstyr. Maling og opløsningsmiddel, der løber gennem udstyret, kan medføre statisk elektricitet. Statisk elektricitet skaber en risiko for brand eller eksplosion ved tilstedeværelsen af dampe fra malings- eller opløsningsmidler. Alle dele af sprøjtesystemet, inklusive pumpe, slangens samling, sprøjtepistol og genstande i og omkring sprøjteområdet, skal være korrekt jordforbundne for at beskytte imod statisk elektricitet og gnister. Brug Graco-fremstillede, ledende eller jordforbundne, tryksatte slanger til airless malingssprøjten. Kontrollér at alle beholdere og opsamlingssystemer er jordforbundne for at forebygge statisk elektricitet. Tilslut til en jordforbundet stikkontakt og brug jordforbundne forlængerledninger. Brug ikke en 3-til-2-adapter. Brug ikke maling eller opløsningsmidler, der indeholder halogenerede kulbrinter. Sprøjteområdet skal holdes velventileret. Sørg for, at en tilstrækkelig mængde frisk luft føres gennem området. Opbevar pumpesamlingen i et velventileret område. Pumpesamlingen må ikke sprøjtes. Der må ikke ryges i sprøjteområdet. Lyskontakter, motorer og lignende gnistdannende produkter må ikke anvendes i sprøjteområdet. Hold området rent og frit for beholdere med maling og opløsningsmidler, klude og andet brandfarligt materiale. Du skal kende indholdet af den maling og de opløsningsmidler, der anvendes. Læs sikkerhedsdatablade (MSDS) og mærkater på beholderne med maling og opløsningsmidler. Følg producentens sikkerhedsanvisninger for maling og opløsningsmidler. Brandslukningsudstyr skal være til stede og i arbejdsdygtig stand. Sprøjten frembringer gnister. Når der anvendes brandfarlige væsker til eller i nærheden af sprøjtearbejdet eller til gennemskylning og rengøring, skal sprøjten holdes mindst 6 m (20 fod) væk fra eksplosive dampe. FARE FOR INJICERING GENNEM HUDEN Højtrykssprøjtning kan injicere giftstoffer ind i kroppen og forårsage alvorlige kvæstelser. I tilfælde af injicering skal der øjeblikkeligt søges kirurgisk behandling. Sprøjtepistolen må ikke rettes imod, og der må ikke sprøjtes på, mennesker eller dyr. Hold hænder og andre kropsdele væk fra udløbsåbningen. Du må f.eks. aldrig forsøge at stoppe utætheder med nogen dele af kroppen. Brug altid dyseholderen. Der må ikke udføres sprøjtearbejde, hvis dyseholderen ikke er påmonteret. Brug Graco-dyser. Der skal udvises forsigtighed ved rengøring og udskiftning af dyser. Hvis dysen tilstoppes under sprøjtearbejdet, skal Tryklettelsesproceduren følges for at slukke for enheden og fjerne trykket, før dysen afmonteres og renses. Enheden må ikke efterlades uden opsyn, når den er aktiveret eller under tryk. Når enheden ikke er i brug, skal den slukkes, og Tryklettelsesproceduren skal følges for at slukke enheden. Højtrykssprøjtning kan injicere giftstoffer ind i kroppen og forårsage alvorlige kvæstelser. I tilfælde af injicering skal der øjeblikkeligt søges kirurgisk behandling. Inspicér slanger og dele for tegn på skader. Udskift alle slidte eller beskadigede slanger og dele. Systemet kan generere 22,7 MPa (227 bar, 3300 psi). Brug reservedele og ekstraudstyr fra Graco, der er normeret til mindst 22,7 MPa (227 bar, 3300 psi). Aktivér altid pistolens aftrækkerlås, når der ikke udføres sprøjtearbejde. Kontrollér at aftrækkerlåsen virker korrekt. Kontrollér at alle forbindelser er sikre, før enheden tages i brug. Du skal vide, hvordan man hurtigt stopper enheden og fjerner trykket. Du skal være fortrolig med kontrolenhederne. 3A2422B 5

6 Advarsler ADVARSEL FARE VED UHENSIGTSMÆSSIG ANVENDELSE AF UDSTYR Forkert anvendelse kan forårsage død eller alvorlig personskade. Betjen aldrig enheden, hvis du er træt eller har indtaget medicin eller alkohol. Overskrid aldrig det maksimale arbejdstryk eller den maksimalt tilladte temperatur for den svageste komponent i systemet. Se afsnittet Tekniske data i alle udstyrshåndbøgerne. Anvend væsker og opløsningsmidler, der er kemisk forenelige med dette udstyrs våddele. Se afsnittet Tekniske data i alle udstyrshåndbøgerne. Læs producentens advarsler om væske- og opløsningsmidler. Fuldstændige oplysninger om det pågældende materiale fås ved at bede producenten eller forhandleren om det relevante materialesikkerhedsdataark (MSDS). Undgå at forlade arbejdsområdet, når udstyret er forsynet med strøm eller under tryk. Sluk for hele udstyret og følg Tryklettelsesproceduren, når udstyret ikke er i brug. Kontrollér udstyret dagligt. Reparér eller udskift slidte eller beskadigede dele øjeblikkeligt, og benyt kun originale reservedele fra fabrikanten. Foretag aldrig ændringer eller modifikationer af udstyret. Ændringer eller modifikationer kan annullere agentens godkendelser og resultere i sikkerhedsfarer. Vær sikker på at alt udstyr er bedømt og godkendt til det miljø, du benytter det i. Anvend kun udstyret til dets påtænkte formål. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Graco-forhandleren. Slanger og kabler skal altid føres i sikker afstand fra trafikerede områder, skarpe kanter, bevægelige dele og varme overflader. Slangerne må ikke knækkes eller bøjes for meget, og slangerne må ikke anvendes til at trække udstyret. Der må ikke opholde sig børn eller dyr i arbejdsområdet. Overhold alle relevante gældende love og bestemmelser. FARE FOR ELEKTRISK STØD Dette udstyr skal jordforbindes. Ukorrekt jordforbindelse, indstilling eller brug af systemet kan medføre elektrisk stød. Sluk for udstyret, og tag stikket ud af kontakten, før der foretages eftersyn på udstyret. Brug kun stikkontakter med jordforbindelse. Brug kun forlængerkabler med 3 ledere. Jordstikkene på ledninger og forlængerkabler skal være ubeskadigede. Må ikke udsættes for regn. Skal opbevares indendørs Vent fem minutter efter ledningen er taget ud af stikket, inden der udføres vedligeholdelse på større kondensatorenheder. FARE I FORBINDELSE MED TRYKSATTE ALUMINIUMSDELE Brug af væsker, der er inkompatible med aluminium i tryksat udstyr, kan medføre en alvorlig kemisk reaktion og brud på udstyret. Hvis denne advarsel ikke følges, kan det medføre død, alvorlig personskade eller ejendomsskade. Der må ikke anvendes 1,1,1 trichloroethan, methylenchlorid, andre halogenerede kulbrinteopløsningsmidler eller -væsker, der indeholder sådanne opløsningsmidler. Mange andre væsker kan indeholde kemikalier, der kan reagere med aluminium. Kontakt din materialeleverandør for kompatibilitet. FARE I FORBINDELSE MED BEVÆGELIGE DELE Bevægelige dele kan klemme, afskære eller amputere fingre og andre kropsdele. Hold sikker afstand til alle bevægelige dele. Anvend ikke udstyret uden afskærmninger eller dæksler. Udstyr under tryk kan starte uden varsel. Før du kontrollerer, flytter eller foretager eftersyn på udstyret, skal du følge Tryklettelsesproceduren og frakoble alle strømkilder. PERSONLIGT BESKYTTELSESUDSTYR For at beskytte dig selv mod alvorlig skade, såsom øjenskader, høretab, inhalering af giftige dampe og forbrændinger, er det nødvendigt, at du bruger passende beskyttelsesudstyr, når du betjener, reparerer eller er i nærheden af udstyret. Sådant udstyr inkluderer, men er ikke begrænset til: Øjenbeskyttelse og hørebeskyttelse. Respiratorer, beskyttelsesbeklædning og handsker som anbefalet af væske- og opløsningsmiddelproducenten. 6 3A2422B

7 Komponentoversigt Komponentoversigt ti18440a 1 Digitalt display 2 TÆND/SLUK-kontakt 3 Trykstyring 4 Sprøjtning/spædning/hurtig skylning 5 Filter 6 Pumpe 7 Aftrækkersikring 9 Aftapningsrør 10 Lejehus/ProConnect 11 Pistol 12 Enhed/seriemærke 13 Slangerulle 3A2422B 7

8 Jording Jording Anbring aldrig spanden på en ikke-ledende overflade som f.eks. papir eller karton, da dette forhindrer jordforbindelse. Udstyret skal være jordet for at reducere risikoen for statiske gnister og elektrisk stød. Elektriske eller statiske gnister kan få dampe til at antænde eller eksplodere. Ukorrekt jording kan forårsage elektrisk stød. Jordforbindelsen fungerer som en afleder for den elektriske strøm. Sprøjtens kabel indeholder en jordledning med tilhørende jordkontakt. ti5850b Jording af metalspand: tilslut en jordet ledning til spanden ved at fastspænde den ene ende på spanden og den anden til en sand jordforbindelse. Denne sprøjte kræver et VAC, 50/60 Hz 10 A kredsløb (eller 110 VAC, 50/60 Hz 15 A for britiske enheder) med en jordforbundet stikkontakt. Anvend aldrig en stikkontakt uden jordforbindelse. ti14840a Sådan vedligeholdes en konstant jording under gennemskylning eller aflastning af trykket: hold metaldelen på pistolen godt fast imod siden af en jordforbundet metalspand. Aktivér derefter pistolen. Der må ikke foretages ændringer af stikket! Ændres stikket, vil det resultere i en annulleret garanti. Anvend ikke sprøjten, hvis jordstikket på kablet er beskadiget. ti18247a Hvis stikket ikke passer i kontakten, skal du få en elektriker til at installere en stikkontakt med jordforbindelse. Anvend ikke en adapter. BEMÆRK: En mindre måler eller et længere forlængerkabel kan reducere sprøjteydelsen. Spande ti7528b Termisk overbelastning Motoren er udstyret med en termisk overbelastningssikring, så den slukker, hvis den bliver overophedet. Hvis sprøjten overopheder, skal den gives ca. 45 minutter til at køle af. Når den er afkølet, vil sikringen slå fra og sprøjten vil starte igen. For at reducere risikoen for statiske gnister, eksplosionsfare og elektrisk stød under brug af opløsningsmidler og olie/baserede væsker må der kun bruges ledende metalspande, der er placeret på en jordet overflade som f.eks. beton. For at minimere risikoen for personskade, hvis motoren skulle starte uventet under nedkøling, skal hovedafbryderen altid sættes i stillingen SLUK, hvis motoren slukker. 8 3A2422B

9 Tryklettelsesprocedure Tryklettelsesprocedure 4. Drej trykreguleringsknappen til den laveste indstilling. Aktivér pistolen for at lette trykket. Udstyret forbliver under tryk, indtil trykket fjernes manuelt. For at forebygge alvorlige personskader forårsaget af tryksat væske, såsom hudinjicering, væskesprøjt og bevægelige dele, skal Tryklettelsesproceduren følges, når du standser sprøjtning, og før du rengør, kontrollerer eller vedligeholder udstyret. - ti18247a 1. Sæt hovedafbryderen på SLUK. Vent i 7 sekunder, indtil al strøm er bortledt. ti4265a 5. Drej trykreguleringsknappen til den laveste indstilling. Kontrollér at du ikke benytter tilstanden E-kontrol (se brugerhåndbog). Aktivér pistolen for at lette trykket. 2. Aktivér pistolens aftrækkersikring. ti13669a ti13670a ti18247a 6. Anbring aftapningsslangen i spanden. Drej spædeventilen nedad til indstillingen AFTAPNING. ti18199a 3. Afmontér dyseholderen og SwitchTip-vendedysen. ti2595a ti14842a ti2769a 3A2422B 9

10 Fejlfinding Fejlfinding Mekanisk/væskegennemstrømning Følg den anviste Tryklettelsesprocedure på side 9. Vent 5 minutter, inden der foretages eftersyn. PROBLEMTYPE PUNKTER DER SKAL TJEKKES Hvis tjekpunktet er OK, kan du videre til næste tjekpunkt. AFHJÆLPNING Se denne kolonne, når tjekpunktet ikke er OK. ERROR=XX vises Der er en fejltilstand Bestem løsning vha. tabellen på side 12. Pumpens ydelse er lav Sprøjtedysen er slidt Følg Tryklettelsesproceduren på side 9 og udskift derefter dysen. Se den separate håndbog for pistolen eller dysen. Sprøjtedysen er tilstoppet Reducér trykket. Kontrollér og rengør sprøjtedysen. Malingstilførsel Fyld mere maling på, og spæd pumpen igen. Indsugningsfilteret er tilstoppet Afmontér og rens det, før det monteres igen Indsugningsventilkuglen og stempelkuglen er ikke lejret korrekt Væskefilteret, dysefilteret eller dysen er tilstoppet eller snavset. Kontrollér spædeventilen for utætheder Kontrollér at pumpeslagene ikke fortsætter, når pistolens aftrækker slippes. (Kontrollér spædeventilen for utætheder.) Kontrollér om der forekommer udsivning omkring pakningsomløberen, hvilket kan være tegn på slidte eller ødelagte pakninger. Beskadiget pumpestang. Afmontér indsugningsventilen, og rens den. Kontrollér kugler og sæder for hakker. Udskift disse efter behov. Se pumpens håndbog. Si malingen før brug for at fjerne partikler, der vil kunne tilstoppe pumpen. Rengør filteret. Se brugerhåndbogen. Reducér trykket. Reparér spædeventilen. Efterse pumpen. Se pumpens håndbog. Udskift pakningerne. Se pumpens håndbog. Kontrollér også stempelventilsædet for hærdet maling eller hakker, og udskift det om nødvendigt. Spænd pakningsomløberen/ smørekoppen. Reparér pumpen. Se pumpens håndbog. Pumpens ydelse er lav Lavt højhastighedstryk. Drej trykreguleringsknappen så langt som muligt med uret. Sørg for at trykreguleringsknappen er monteret korrekt, således at den kan drejes fuldstændigt i urets retning. Hvis problemet fortsat eksisterer, udskiftes tryktransduceren. Stempelpakningerne er slidte eller Udskift pakningerne. Se pumpens håndbog. beskadigede O-ringen i pumpen er slidt eller beskadiget Udskift O-ringen. Se pumpens håndbog. Indsugningsventilkuglen er tilstoppet med materiale Trykindstillingen er for lav Stort trykfald i slangen med tyktflydende materialer Rengør indsugningsventilen. Se pumpens håndbog. Øg trykket. Se pumpens håndbog. Brug en slange med større diameter og/eller afkort slangens samlede længde. 10 3A2422B

11 Fejlfinding PROBLEMTYPE Motoren kører, men der er ingen pumpeslag Kraftig udsivning af maling ind i halspakningsmøtrikken Stempelpumpens stift er beskadiget eller mangler. Se pumpens håndbog. Plejlstangssamlingen er beskadiget. Se pumpens håndbog. Gear og gearkasse er beskadiget, side 27. Halspakningsmøtrikken er løs Sæt en ny stift i, hvis denne mangler. Kontrollér at holdefjederen sidder helt inde i rillen hele vejen rundt om stempelstangen. Se pumpens håndbog. Udskift plejlstangssamlingerne. Se pumpens håndbog. Kontrollér drevhuset og gear for beskadigelse, og udskift om nødvendigt. Se pumpens håndbog. Afmontér halspakmøtrikkens afstandsstykke. Spænd halspakmøtrikken lige netop så meget, at eventuel udsivning standses. Udskift pakningerne. Se pumpens håndbog. Halspakningerne er slidte eller beskadigede Stempelstangen er slidt eller Udskift stangen. Se pumpens håndbog. beskadiget Pistolen spytter væske Luft i pumpen eller slangen Kontrollér og spænd alle væsketilslutninger. Kør pumpen så langsomt som muligt under spædningen. Pumpen er vanskelig at spæde Ingen visning på display, når sprøjten kører PUNKTER DER SKAL TJEKKES Hvis tjekpunktet er OK, kan du videre til næste tjekpunkt. Dysen er delvist tilstoppet Lav væskestand eller tom væskebeholder Luft i pumpen eller slangen Indsugningsventilen er utæt Pumpens pakninger er slidte Malingen er for tyk Displayet er beskadiget eller har dårlig forbindelse AFHJÆLPNING Se denne kolonne, når tjekpunktet ikke er OK. Rens dysen. Se pumpens håndbog. Fyld væske på. Spæd pumpen. Se pumpens håndbog. Kontrollér væsketilførslen ofte for at undgå, at pumpen kører tør. Kontrollér og spænd alle væsketilslutninger. Kør pumpen så langsomt som muligt under spædningen. Rengør indsugningsventilen. Sørg for at kuglesæderne ikke er ridsede eller slidte, og at kuglesæderne er godt placeret. Saml ventilen igen. Udskift pumpens pakninger. Se pumpens håndbog. Fortynd malingen i overensstemmelse med leverandørens anbefalinger. Kontrollér forbindelserne. Udskift displayet. 3A2422B 11

12 Fejlfinding Elektriske forhold Symptom: Sprøjten kører ikke, stopper med at køre eller vil ikke slukke. Følg den anviste Tryklettelsesprocedure på side 9. Vent 5 minutter, inden der foretages eftersyn. Tilslut sprøjten til en korrekt spænding i en jordforbundet stikkontakt Indstil hovedafbryderen til SLUK i 30 sekunder og derefter tilbage på TÆND (dette sikrer, at sprøjten kører i normal driftstilstand). Drej trykreguleringsknappen med uret ½ omgang Se på det digitale display Hold sikker afstand til elektriske og bevægelige dele under udførelse af fejlfindingsprocedurer. For at undgå fare for elektrisk stød, når skærmene er afmonteret i forbindelse med fejlfinding, skal du vente 5 minutter efter at have trukket stikket ud, før du fortsætter, således at lagret elektricitet kan bortledes. ADVARSEL Hvis det digitale display ikke er tilgængeligt, bruges kontrolpanelets statuslamper til at fejlfinde problemet: Sæt hovedafbryderen på SLUK, fjern kontrolskærmen og sæt hovedafbryderen tilbage på TÆND. Hold øje med statuslamperne. Det samlede antal blinkende lysdioder svarer til fejlkoder, dvs. to blink er det samme som E=02. PROBLEMTYPE Sprøjten kører overhovedet ikke Det digitale display er tomt Kontrolpanelets statuslamper lyser aldrig Sprøjten kører overhovedet ikke Det digitale display viser E=02 Kontrolpanelets statuslamper blinker 2 gange gentagne gange PUNKTER DER SKAL TJEKKES Se tilstrømningsdiagram på side 17. Kontrollér transduceren eller transducertilslutningerne SÅDAN TJEKKER DU 1. Kontrollér at der ikke er noget tryk i systemet (se Tryklettelsesprocedure, side 9). Kontrollér væskebanen for tilstopninger, såsom tilstoppet filter. 2. Brug en airless malersprøjteslange uden metalindlæg på mindst 6,4 mm x 15 m (1/4" x 50 fod). En mindre slange eller en slange med metalindlæg kan medføre højtryksudsving. 3. Sæt sprøjtens hovedafbryder på SLUK, og træk ledningen ud af stikket. 4. Kontrollér transducer og forbindelser til kontrolpanelet. 5. Tag transducerledningen ud af kontrolpanelets stik. Kontrollér at transducerens og kontrolpanelets kontakter er rene og sidder korrekt. 6. Gentilslut transducerledningen til kontrolpanelets stik. Tilslut strømmen, sæt sprøjtens hovedafbryder på TÆND og drej reguleringsknappen ½ omgang med uret. Hvis sprøjten ikke kører ordentligt, sættes sprøjtens hovedafbryder på SLUK, og der fortsættes med næste trin. 7. Montér en ny transducer. Tilslut strømmen, sæt sprøjtens hovedafbryder på TÆND og drej reguleringsknappen ½ omgang med uret. Erstat kontrolpanelet, hvis sprøjten ikke kører ordentligt. 12 3A2422B

13 Fejlfinding PROBLEMTYPE Sprøjten kører overhovedet ikke Digitalt display viser E=03 Kontrolpanelets statuslamper blinker 3 gange gentagne gange PUNKTER DER SKAL TJEKKES Kontrollér transduceren eller transducertilslutningerne (kontrolpanelet registrerer ingen tryksignal). SÅDAN TJEKKER DU 1. Sæt sprøjtens hovedafbryder på SLUK, og træk ledningen ud af stikket. 2. Kontrollér transducer og forbindelser til kontrolpanelet. 3. Tag transducerledningen ud af kontrolpanelets stik. Kontrollér at transducerens og kontrolpanelets kontakter er rene og sidder korrekt. 4. Gentilslut transducerledningen til kontrolpanelets stik. Tilslut strømmen, sæt sprøjtens hovedafbryder på Tænd og drej reguleringsknappen ½ omgang med uret. Hvis sprøjten ikke kører ordentligt, sættes sprøjtens hovedafbryder på SLUK, og der fortsættes med næste trin. 5. Tilslut en bekræftet, fungerende transducer til kontrolpanelets stik. 6. Sæt sprøjtens hovedafbryder på TÆND og drej reguleringsknappen ½ omgang med uret. Hvis sprøjten kører løbsk, skal transduceren udskiftes. Hvis sprøjten ikke kører, skal kontrolpanelet udskiftes. 7. Kontrollér transducerens modstand med et ohmmeter (mindre end 9 kiloohm mellem røde og sorte ledninger, og 3-6 kiloohm mellem grønne og gule ledninger). 3A2422B 13

14 Fejlfinding PROBLEMTYPE Sprøjten kører overhovedet ikke Digitalt display viser E=05 Kontrolpanelets statuslamper blinker 5 gange gentagne gange PUNKTER DER SKAL TJEKKES Kontrolpanelet beder motoren om at køre, men motorakslen roterer ikke. Fejlen kan muligvis skyldes en låst rotor, en løs forbindelse mellem motoren og kontrolpanelet, et problem i motoren eller i kontrolpanelet, eller motoren har et usædvanligt højt strømforbrug. SÅDAN TJEKKER DU 1. Fjern pumpen og forsøg at køre sprøjten. Hvis motoren kører, kontrolleres om pumpen eller drevet sidder fast eller er frosset. Hvis sprøjten ikke kører, fortsættes til trin Sæt sprøjtens hovedafbryder på SLUK, og træk ledningen ud af stikket. 3. Træk motorledning(er) ud af kontrolpanelets stik. Kontrollér at motorledningernes og kontrolpanelets kontakter er rene og sidder korrekt. Hvis kontakterne er rene og sidder korrekt, fortsættes til trin Sæt sprøjtens hovedafbryder på SLUK og drej motorens blæser en ½ omgang. Genstart sprøjten. Hvis sprøjten kører løbsk, skal kontrolpanelet udskiftes. Hvis sprøjten ikke kører, fortsættes med trin Udførelse af spintest: Test af stor felttilslutning på motor med 4 stifter. Afbryd væskepumpen fra sprøjten. Test motoren ved at sætte en mellemforbindelse hen over stifterne 1 og 2. Drej motorens blæser med en fart på 2 omdrejninger pr. sekund. Du bør mærke en modstand fra tandhjulene i blæseren. Hvis du ikke mærker en modstand, skal motoren skiftes ud. Gentag denne test med stifterne 1 og 3, samt 2 og 3. Stift 4 (den grønne ledning) benyttes ikke til denne test. Hvis alle spintest er positive, fortsættes til trin 6. Grøn Blå Rød Sort TRIN 1: Grøn Blå Rød Sort TRIN 2: Grøn Blå Rød Sort TRIN 3: 14 3A2422B

15 Fejlfinding PROBLEMTYPE Sprøjten kører overhovedet ikke Digitalt display viser E=05 Kontrolpanelets statuslamper blinker 5 gange gentagne gange PUNKTER DER SKAL TJEKKES Kontrolpanelet beder motoren om at køre, men motorakslen roterer ikke. Fejlen kan muligvis skyldes en låst rotor, en løs forbindelse mellem motoren og kontrolpanelet, et problem i motoren eller i kontrolpanelet, eller motoren har et usædvanligt højt strømforbrug. SÅDAN TJEKKER DU 6. Udfør feltkortslutningstest: Test af stor felttilslutning på motor med 4 stifter. Der bør ikke være nogen sammenhæng imellem stift 4, jordforbindelsesledningen og de 3 øvrige stifter. Hvis motoren ikke består felttilslutningstest, skal den erstattes. 7. Kontrollér motorens termosikring: Afbryd de termiske ledninger. Indstil måleren til ohm. Måleren bør måle den korrekte modstand for hver enkelt enhed (se tabellen herunder). - ti13140a Modstandstabel: MARK V 3,9 kiloohm 3A2422B 15

16 Fejlfinding PROBLEMTYPE Sprøjten kører overhovedet ikke Digitalt display viser E=06 Kontrolpanelets statuslamper blinker 6 gange gentagne gange PUNKTER DER SKAL TJEKKES Lad motoren køle af. Hvis sprøjten kører løbsk, når den er afkølet, skal årsagen til overophedning afhjælpes. Opbevar sprøjten et køligere sted med god udluftning. Kontrollér at motorens luftindtag ikke er blokeret. Hvis sprøjten stadig ikke kører, fortsættes med trin 1. SÅDAN TJEKKER DU BEMÆRK: Motoren skal være afkølet, inden testen udføres. 1. Kontrollér den termiske anordnings ledninger (gule ledninger) ved kontrolpanelet. 2. Afbryd den termiske anordnings ledninger fra kontrolpanelets stik. Kontrollér at kontakterne er rene og sidder korrekt. Mål den termiske anordnings modstand. Hvis målingen ikke er korrekt, skal motoren udskiftes. Kontrollér termosikring: Afbryd de termiske ledninger. Indstil måleren til ohm. Måleren bør måle den korrekte modstand for hver enkelt enhed (se tabellen herunder). - Modstandstabel: MARK V 3,9 kiloohm ti13140a Sprøjten kører overhovedet ikke Digitalt display viser E=09 Kontrolpanelets statuslamper blinker 9 gange gentagne gange Sprøjten kører overhovedet ikke Digitalt display viser E=10 Kontrolpanelets statuslamper blinker 10 gange gentagne gange Kontrollér tilslutningerne. Kontrolpanelet modtager ikke et sensorsignal for motorposition Kontrollér om kontrolpanelet er overophedet. 3. Gentilslut den termiske anordnings ledninger til kontrolpanelets stik. Tænd for strømmen, sæt sprøjtens hovedafbryder på TÆND, og drej reguleringsknappen ½ omgang med uret. Hvis sprøjten ikke kører, skal kontrolpanelet udskiftes. 1. Sæt hovedafbryderen på SLUK. 2. Afbryd motorens positionssensor og kontrollér for skader på tilslutningerne. 3. Gentilslut sensoren. 4. Sæt hovedafbryderen på TÆND. Hvis fejlen fortsætter, skal motoren udskiftes. 1. Kontrollér at motorens luftindtag ikke er blokeret. 2. Kontrollér at blæseren fungerer. 3. Sørg for at kontrolpanelet er korrekt forbundet til bagpladen, og at der anvendes ledende termopasta på strømkomponenterne. 4. Udskift kontrolpanelet. 5. Udskift motoren. 16 3A2422B

17 Fejlfinding Sprøjten vil ikke køre (se følgende side for trin) Tag skærmen af styreboksen. TÆND for sprøjten. Hold øje med kontrolpanelets statuslamper (se side 12). Intet lys En gang Lampe er tændt konstant Blinker Normal drift Kontrolpanelet beder motoren om at køre Se afsnittet om fejlkoder for yderligere fejlfinding Se trin 1. Har du over 100 AC volt (220 AC for 230 AC-enheder)? JA NEJ Se trin 2. Har du over 100 AC (220 AC for 230 AC-enheder)? JA Udskift TÆND/SLUKkontakten. NEJ Reparér eller udskift elkablet. Se trin 3. Opnås den korrekte måling på de termiske kontaktledninger? NEJ Hvis motoren er varm, skal den køle af, før den testes igen. Hvis trin 3 stadig viser ukorrekt modstand, skal motoren skiftes ud. Motoren har en defekt termisk anordning. JA Se trin 4. Kører motoren? NEJ Tilslut en test-transducer til panelet. Kører motoren? NEJ JA JA Udskift kontrolpanelet. Udskift potentiometeret. Udskift transduceren. 3A2422B 17

18 Fejlfinding 110 V modeller: AC V - TRIN 1: Sæt ledningen i og sæt hovedafbryderen på TÆND. Tilslut ledninger til kontrolpanel og hovedafbryder. Drej måleren til AC volt AC V - TRIN 2: Sæt ledningen i og sæt hovedafbryderen på TÆND. Tilslut ledninger til kontrolpanel og hovedafbryder. Drej måleren til AC volt. - Sort - Sort Tænd/Sluk -kontakt Sort + Hvid Tænd/Sluk -kontakt Sort + Hvid Elkabel Kontrol panel Elkabel Kontrol panel 100k ohm - TRIN 3: Kontrollér motorens termosikring. Afbryd de gule ledninger. Måleren bør måle iht. Modstandstabellen på side 16. BEMÆRK: Motoren skal være afkølet under måling. Kontrol panel TRIN 4: Sæt ledningen i og sæt hovedafbryderen på TÆND. Afbryd potentiometeret. Termo sikring - Gul + Sort Motor Kontrol panel 18 3A2422B

19 Fejlfinding 230 V modeller: V V V - TRIN 1: Sæt ledningen i og sæt hovedafbryderen på TÆND. Tilslut målere til tænd/sluk-kontakten. Drej måleren til AC volt. TRIN 2: Sæt ledningen i og sæt hovedafbryderen på TÆND. Tilslut målere til tænd/sluk-kontakten. Drej måleren til AC volt k ohm - TRIN 3: Kontrollér motorens termosikring. Afbryd de gule ledninger. Måleren bør måle iht. Modstandstabellen på side 16. BEMÆRK: Motoren skal være afkølet under måling. Kontrol panel TRIN 4: Sæt ledningen i og sæt hovedafbryderen på TÆND. Afbryd potentiometeret. Termo sikring - Gul + Sort Motor Kontrol panel 3A2422B 19

20 Fejlfinding Sprøjten vil ikke slukke 1. Følg den anviste Tryklettelsesprocedure på side 9. Lad spædeventilen stå åben og sæt hovedafbryderen på SLUK. 2. Fjern styreboksens skærm så kontrolpanelets statuslampe kan ses, hvis den er tilgængelig. Fejlfindingsprocedure Før trykmåleren ind i malingsslangen, sæt sprøjtens ledning i stikket og hovedafbryderen på TÆND. Kører sprøjten ved maksimalt tryk eller højere? NEJ Mekanisk problem: Se den korrekte håndbog for væskepumpe til sprøjten for yderligere fejlfindingsprocedurer. JA Afbryd transduceren fra kontrolpanelet. Standser motoren? NEJ Udskift kontrolpanelet. JA Dårlig transducer. Udskift og test med en ny transducer. 20 3A2422B

21 Motorkontrolpanel Motorkontrolpanel Afmontering Montering BEMÆRK: Se Ledningsdiagrammet (side 36) for placering af ledningstilslutninger. 1. Følg den anviste Tryklettelsesprocedure på side 9. Vent 5 minutter, inden der foretages eftersyn. 1. Brug acetone eller tilsvarende rensemiddel til grundigt at fjerne termopasta fra lommerne på kraftbarren. 2. Afmontér motorkappen. 3. Afmontér alle fire skruer (38) og skærm (96). 4. Tag displayledningen (A) ud af motorens kontrolpanel (52). 5. Fjern de to nederste skruer (39). Afbryd potentiometerledningen fra motorens kontrolpanel (52). Tag elkabelstikkene (D) og filterpanelstikkene ud af TÆND/SLUK-kontakten (33), og afmontér kontrolpanelet (68). ti14695a 2. Tilfør ny termopasta i begge lommer på kraftbarren. 6. Afbryd kontakten til hurtig skylning fra motorens kontrolpanel. 7. Afbryd strømledningerne til motorens kontrolpanel fra filterpanelet (146). 8. Fjern de to øverste skruer (39) og styreboksen (61). ti14693a 3. Erstat de to indre skruer til kontrolpanelet og spænd til et moment på 1 N m (17 in-lb). 9. Afbryd transducerledningen (E) fra motorens kontrolpanel. 10. Afbryd motorens ledninger. 11. Fjern seks skruer (27), to skruer og kontrolpanel. ti14696a 4. Erstat de seks indre skruer til kontrolpanelet og spænd til et moment på 1,25 N m (11 in-lb). ti14697a 3A2422B 21

22 Motorkontrolpanel 5. Kontrollér at nedblændingskontakten er flyttet til venstre (imod indersiden af panelet). Se Ledningsdiagrammet på side Tilslut motorledninger og montér i stænkskærmen. 7. Tilslut transducerledningen (E) til motorkontrolpanel. 8. Tilslut motorkontrolpanelets strømledninger til filterpanelet (146). 9. Montér styreboksen (61) med de to øverste skruer (39). 10. Tilslut filterpanelets strømledninger og elkabelstikkene (D) til TÆND/SLUK-kontakten (33). 11. Slut potentiometerstikket til motorens kontrolpanel. 12. Tilslut ledningerne til kontakten til hurtig skylning til motorens kontrolpanel. 13. Montér kontrolpanelet (68) med de to skruer (39). 14. Tilslut displayledningen (A) til motorens kontrolpanel (52). 15. Montér skærmen (96) med de fire skruer (38) 16. Montér motorkappen A J D 33 A A E E ti18442a Fast Flush 22 3A2422B

23 Filterpanel Filterpanel Afmontering 1. Følg den anviste Tryklettelsesprocedure på side 9. Vent 5 minutter, inden der foretages eftersyn. 2. Fjern de fire skruer (38) og skærmen (96). 3. Tag displayledningen (A) ud af motorens kontrolpanel (52). 4. Fjern de to nederste skruer (39). Afbryd potentiometerledningen fra motorens kontrolpanel (52). Tag elkabelstikkene (D) og filterpanelstikkene ud af TÆND/SLUK-kontakten (33), og afmontér kontrolpanelet (68). 5. Afbryd kontakten til hurtig skylning fra motorens kontrolpanel. 6. Afbryd strømledningerne til motorens kontrolpanel fra filterpanelet (146) Fjern de fire skruer fra filterpanelet (146). Montering BEMÆRK: Se Ledningsdiagram (side 36) for placering af ledningstilslutninger. 1. Montér filterpanelet (146) med de fire skruer (163). 2. Tilslut motorkontrolpanelets strømledninger til filterpanelet (146). 3. Tilslut filterpanelets strømledninger (J) til de to øverste terminaler på TÆND/SLUK-kontakten (33) og elkabelledningerne (D) til de to nederste terminaler på TÆND/SLUK-kontakten. 4. Tilslut potentiometerstikket til motorens kontrolpanel (52). 5. Tilslut ledningerne til kontakten til hurtig skylning til motorens kontrolpanel. 6. Montér kontrolpanelet (68) med de to skruer (39). 7. Tilslut displayledningen (A) til motorens kontrolpanel (52). 8. Montér skærmen (96) med de fire skruer (38). 52 A D 33 A A E E ti18442a Fast Flush 3A2422B 23

24 Potentiometer til trykregulering Potentiometer til trykregulering Afmontering Montering 1. Montér pakningen (115), møtrikken og potentiometeret (82) på kontrolpanelet (68). Spænd møtrikken med et moment på 3,25-4,0 N m (30-35 in-lb). 1. Følg den anviste Tryklettelsesprocedure på side 9. Vent 5 minutter, inden der foretages eftersyn Fjern de fire skruer (38) og skærmen (96) ti13674b 38 ti13493b 3. Afmontér de to skruer og kontrolpanelet. 4. Afbryd potentiometerets ledning (C) fra motorens kontrolpanel (95). 95 C 2. Drej det nye potentiometerskaft til den højeste trykindstilling (så langt med uret som muligt) og montér knappen (34). Brug en unbrakonøgle til at stramme de to skruer på knappen. 34 ti13338a ti12997b 5. Brug en unbrakonøgle til at løsne de to skruer på knappen (34) Tilslut potentiometerets ledning (C) til motorens kontrolpanel. C 95 ti12997b ti13207a 6. Afmontér pakningen (115), møtrikken og potentiometeret (82) fra kontrolpanelet (68) Montér kontrolpanelet og stram de to skruer. 5. Montér skærmen (96) med de fire skruer (38) ti13493b 115 ti13674b 24 3A2422B

25 Transducer til trykregulering Transducer til trykregulering Afmontering 5. Fjern de fire skruer (39), kontrolpanelet (68) og styrekassen (61). Lad kontrolpanelet (68) hænge frit ned. 1. Følg den anviste Tryklettelsesprocedure på side 9. Vent 5 minutter, inden der foretages eftersyn. 2. Fjern de fire skruer (38) og skærmen (96) ti13494a ti13493b 3. Tag transducerstikket (E) ud af motorens kontrolpanel (95). 6. Fjern indføringstyllen (40) fra styreboksen, fjern derefter transduceren (86) og O-ringen (20) fra filterbundpladen (67). ti7458b ti7260a E ti12999a ti13495a 4. Afbryd potentiometerets ledning (C) og ledningen til kontakten til hurtig skylning fra motorens kontrolpanel. 7. Fjern indføringstyllen (40) fra transduceren, og gem den til senere brug. 40 C ti13722b ti13495a 3A2422B 25

26 Transducer til trykregulering Montering 1. Montér O-ringen (20) og transduceren (86) på filterbundpladen (67). Spænd med et moment på N m (35-45 ft-lb). Montér indføringstyllen på transduceren (86) og transduceren ind i styreboksen. 3. Montér styreboksen (61) og kontrolpanelet (68) med de fire skruer (39) ti7447a ti13494a ti13496a 2. Tilslut transducerledningen (E) og ledningen til kontakten til hurtig skylning til kontrolpanel (95). 4. Tilslut potentiometerets ledning (C) og kontakten til hurtig skylning til kontrolpanel. C E ti13722b 95 ti12999a 5. Montér skærmen (96) med de fire skruer (38) ti13493b 26 3A2422B

27 Udskiftning af drev og lejehus Udskiftning af drev og lejehus BEMÆRK Tandhjulssættet må ikke tabes, når drevlejet fjernes, da det kan blive beskadiget. Tandhjulssættet kan forblive i indgreb med motorens forendeskjold eller drevhuset. Afmontering 1. Følg den anviste Tryklettelsesprocedure på side 9. Vent 5 minutter, inden der foretages eftersyn. 2. Afmontér pumpen (91). Se afsnittet Udskiftning af stempelpumpe på side Fjern de to skruer (158) og kappen (72). 4. Fjern de fire skruer (31) og frontskærmen (51). 5. Fjern de fire skruer (14) og spændeskiverne (12) for at fjerne lejehuset (83) og plejlstangen (85). Montering Sørg for at alle tandhjul og trykskiver er på plads. Smør fedt på tandhjulets tænder. 1. Skub drevhuset (90) på motoren (84), og montér det med de fem skruer (6). Spænd med et moment på N m ( in-lb). 2. Montér lejehuset (83) med de fire skruer (14) og spændeskiverne (12). Spænd med et moment på N m (25-30 ft-lb). 3. Montér frontskærmen (51) med de fire skruer (31). 4. Montér kappen (72) med de to skruer (158). 5. Montér pumpen (91). Se afsnittet Udskiftning af stempelpumpe på side Fjern de fem skruer (6), og træk drevhuset (90) af motoren (84). 3A2422B 27

28 Udskiftning af drev og lejehus Udskiftning af drev og lejehus ti14892b A2422B

29 Udskiftning af motor Udskiftning af motor Afmontering 1. Følg den anviste Tryklettelsesprocedure på side 9. Vent 5 minutter, inden der foretages eftersyn. 2. Afmontér pumpen (91). Se afsnittet Udskiftning af stempelpumpe på side 31. BEMÆRK Tandhjulssættet må ikke tabes, når drevlejet fjernes, da det kan blive beskadiget. Tandhjulssættet kan forblive i indgreb med motorens forendeskjold eller drevhuset. 3. Afmontér drevhuset (90). Se afsnittet Udskiftning af drevhus på side 27. Montering 1. Før den nye motor (84) under de to skruer (23) i vognrammen nær ved kontrollen. 2. Montér de to skruer (23) og møtrikker (19) på motorsiden modsat kontrollen. 3. Stram alle fire skruer (23) og møtrikker (19). Stram møtrikker til et spændingsmoment på 25,6-29,0 N m ( in-lb). 4. Montér stænkskærm. 5. Tilslut alle tre motorledninger til motoren og før dem gennem stænkskærmen. 6. Montér drevhuset (90). Se afsnittet Udskiftning af drevhus på side Montér pumpen (91). Se afsnittet Udskiftning af stempelpumpe på side Afbryd alle tre motorledninger fra motoren. 5. Fjern motorledningerne fra stænkskærm , og fjern derefter stænkskærmen. 6. Afmontér de to skruer (23) og møtrikkerne (19) på siden modsat kontrollen. 7. Løsn de to møtrikker (19) på siden nær kontrollen, og afmontér motoren (84) fra vognrammen. 3A2422B 29

30 Udskiftning af motor Udskiftning af motor a ti14893b 30 3A2422B

31 Udskiftning af stempelpumpe Udskiftning af stempelpumpe Afmontering 8. Drej U-låsebolten ud af pumpelågens fordybning. 1. Gennemskyl pumpen. 2. Stop pumpen med stempelstangen i bundstilling. 3. Følg den anviste Tryklettelsesprocedure på side 9. Vent 5 minutter, inden der foretages eftersyn. 9. Placér U-bolten på pumpelågens fremspring. 4. Adskil aftapningsslangen fra sprøjten. 10. Ryk pumpelågen fremad i små ryk. 5. Tag slangen af pumpen. ti18433a 11. Åbn pumpelågen. ti6377a ti18428a 6. Løft låsen. Skub låsen op. ti18429a 12. Træk pumpestiften ud, og placér stiften i holderen. ti18432a ti18431a 7. Ryk pumpelågen fremad i små ryk. ti18430a 3A2422B 31

32 Udskiftning af stempelpumpe Montering 3. Skub pumpekraven til den er på linje med lejehusets revle, så pumpelågen kan lukkes. Hvis pumpestiften ikke indføres korrekt, kan den arbejde sig løs, og dermed er der risiko for, at dele kan brække af. Disse dele kan blive slynget gennem luften pga. den kraft, der opstår, når pumpen kører, og kan medføre alvorlig personskade eller tingskade. ti6325a 4. Luk pumpelågen og drej låsen på plads. Låsen må ikke spændes. ti18435a 1. Tilpas stempelstangen med stifteholderen for at trække stempelstangen ud. Slå stempelstangen mod en hård overflade for at skubbe den ind. 5. Drej pumpen, så den er på linje med malingsslangen. Tilslut slangen og spænd til et moment på 8 N m (70 in-lb). 6. Spænd låsen, og drej den til låst position. 7. Tilslut aftapningsslangen til sprøjten. 8. Fyld pumpen med Graco TSL, indtil væsken flyder oven på pakningens overside. ti5492b 2. Før pumpen ind i plejlstangen. Skub på pumpestiften, til den er helt indesluttet. BEMÆRK: Stiften vil klikke på plads. ti18421a ti6378a ti7328b 32 3A2422B

33 Slangerulle Slangerulle Afmontering 4. Fjern drejeleddet. Sørg for at holde dit hoved fri af slangerullen, når slangen rulles op. 1. Fjern slangebeslaget fra drejeleddets hætte og fjern slangen helt. 5. Fjern trykringen. ti13543a 2. Fjern hætten på drejeleddet. ti18437a ti13542a 6. Fjern slangerullen. ti13675a 3. Fjern E-klipsen fra drejeakslen. ti18434a ti13538a 3A2422B 33

34 Slangerulle Montering 1. Påfør fedt på akslen. 5. Montér E-klips og hætten til drejeled. ti13537a 2. Sørg for at der er to spændeskiver og en bølgefjeder på navet, inden slangerullen monteres. ti13538a 6. Montér slangen til drejeled. Sørg for at føre slangen igennem slangerullens sidearm. ti13545a 3. Montér slangerullen på rammen. Placér C-klemmen på rulle og ramme for at lade trykringen falde på plads. Montér trykringen. ti18437a 7. Drej slangerullen med uret, når slangen skal rulles op. Sørg for at slangen føres gennem slangelederen. ti18436a 4. Montér drejeled. ti13504a ti13543a 34 3A2422B

35 Erstatning af kontakt til hurtig skylning Erstatning af kontakt til hurtig skylning Afmontering Montering 1. Tilfør gevindforsegler til enden af kontakten til hurtig skylning. Stram kontakten til hurtig skylning med hånden, indtil den sidder stramt imod kontrolpanelet. 1. Følg den anviste Tryklettelsesprocedure på side 9. Vent 5 minutter, inden der foretages eftersyn. 2. Fjern de fire skruer og display-hylsteret. ti13574a 2. Tilfør gevindforsegler og stram låsemøtrikken imod samleskinnen med gevind. ti13568a 3. Fjern de to skruer og kontrolpanelet. ti13576a 3. Tilslut kontakten til hurtig skylning til kontrolpanelet. ti13571a 4. Afbryd kontakten til hurtig skylning fra kontrolpanelet. ti13572a 4. Sæt kontrolpanelet på plads og stram de to skruer. ti13572a 5. Skru kontakten til hurtig skylning løs fra kontrolpanelet. ti13571a 5. Sæt display-hylsteret på plads og stram de fire skruer. ti13573a ti13568a 3A2422B 35

36 Ledningsdiagram Ledningsdiagram 230 V modeller: ti13486d 36 3A2422B

37 Ledningsdiagram 110 V modeller: ti13485c 3A2422B 37

38 Graco standardgaranti Graco garanterer, at alt det udstyr, der henvises til i nærværende dokument, som er fremstillet af Graco, og som bærer Graco's navn, er fri for materiale- eller fabrikationsfejl på den dato, hvor det sælges af den autoriserede Graco-forhandler til den oprindelige køber med anvendelse for øje. Med undtagelse af eventuelle særlige, udvidede eller begrænsede garantier, der er udstedt af Graco, påtager Graco sig i en periode på tolv måneder fra købsdatoen at reparere eller udskifte enhver del af udstyret, som Graco finder at være fejlbehæftet. Denne garanti gælder kun, når udstyret installeres, betjenes og vedligeholdes i henhold til de af Graco anbefalede skriftlige anvisninger. Denne garanti dækker ikke, og Graco påtager sig intet ansvar for almindelig slitage eller eventuelle funktionsfejl, beskadigelse eller slitage, der skyldes ukorrekt installation, anvendelse til forkerte formål, slid, korrosion, utilstrækkelig eller forkert vedligeholdelse, forsømmelighed, uheld, ukorrekte teknisk indgreb eller udskiftning med komponentdele, der ikke er fremstillet af Graco. Graco påtager sig endvidere intet ansvar for funktionsfejl, beskadigelse eller slitage, der måtte skyldes, at det af Graco leverede udstyr ikke er foreneligt med konstruktioner, tilbehør, udstyr eller materialer, der ikke er leveret af Graco, eller som måtte skyldes ukorrekt konstruktion, fremstilling, installation, betjening eller vedligeholdelse af systemer, tilbehør, udstyr og materialer, der ikke er leveret af Graco. Denne garanti er betinget af, at det udstyr, der hævdes at være fejlbehæftet, indsendes frankeret til en autoriseret Graco-distributør til undersøgelse af den påståede fejl. Hvis den påståede fejl kan accepteres, foretager Graco reparation eller udskiftning af alle defekte dele uden beregning. Udstyret vil derefter blive sendt franko til den oprindelige køber. Såfremt en undersøgelse af udstyret ikke måtte afsløre nogen materiale- eller fabrikationsfejl, vil reparationen blive udført mod et rimeligt gebyr, der kan omfatte udgifter til dele, arbejdsløn og forsendelse. DENNE GARANTI ER DEN ENESTE, OG DEN TRÆDER I STEDET FOR ENHVER ANDEN GARANTI, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIG ELLER STILTIENDE, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTI OM SALGBARHED ELLER GARANTI OM EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. Graco's eneste forpligtelse og købers eneste afhjælpningsret i tilfælde af garantibrud skal være som ovenfor beskrevet. Køberen accepterer, at denne ikke har nogen anden afhjælpningsret (herunder, men ikke begrænset til, dermed forbunden eller deraf følgende erstatning for driftstab, mistet omsætning, personskade eller tingsskade eller noget andet deraf afledt eller følgende tab). Ethvert søgsmål for garantibrud skal anlægges inden to (2) år fra købsdatoen. GRACO GIVER INGEN GARANTI OG FRASIGER SIG ENHVER STILTIENDE GARANTI OM SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL I FORBINDELSE MED TILBEHØR, UDSTYR, MATERIALER ELLER KOMPONENTER, DER SÆLGES AF, MEN IKKE ER FREMSTILLET AF GRACO. Sådanne genstande, der sælges, men ikke er fremstillet af Graco (som f.eks. elektriske motorer, kontakter, slanger, osv.), er omfattet af sådanne eventuelle garantier, som ydes af disses producenter. Graco vil i rimeligt omfang bistå køberen i forbindelse med krav, der rejses som følge af brud på sådanne garantiforpligtelser. Graco påtager sig under ingen omstændigheder erstatningsansvar for indirekte, afledte, særlige eller sekundære skader som følge af Graco's levering af udstyr i forbindelse hermed eller som følge af leverance, ydelse eller anvendelse af produkter eller andre varer, der sælges i forbindelse hermed, uanset om sådanne skader skyldes kontraktbrud, garantibrud, forsømmelighed fra Graco's side eller andre forhold. Oplysninger om Graco For at få de seneste nyheder om Graco's produkter, bedes du venligst besøge FOR AT AFGIVE EN ORDRE, kontakt din Graco-forhandler, eller du kan ringe på for at få oplyst nærmeste forhandler. Dette dokument såvel tekst som illustrationer afspejler de senest tilgængelige produktoplysninger på tidspunktet for offentliggørelsen heraf. Graco forbeholder sig ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel. For patentoplysninger, se Oversættelse af originale instruktioner. This manual contains Danish. MM 3A2333 Graco's hovedkvarter: Minneapolis Internationale kontorer: Belgien, Kina, Japan, Korea GRACO INC. AND SUBSIDIARIES P.O. BOX 1441 MINNEAPOLIS MN USA Ophavsret 2012, Graco Inc. Alle Graco's produktionssteder er registreret iht. ISO Revideret April 2014

Ultra Platinum-sprøjter

Ultra Platinum-sprøjter Reparation Ultra Platinum-sprøjter 313733D DA - Bærbar airless sprøjtning af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer. Kun til professionel brug. Godkendt til brug på europæiske eksplosive atmosfærelokaliteter.-

Læs mere

WARNING. Pro Pack Bærbar sprøjtepakke 3A1798B. Betjening. Model 24F893 Maksimalt arbejdstryk 0,083 MPa (0,83 bar, 12 psi)

WARNING. Pro Pack Bærbar sprøjtepakke 3A1798B. Betjening. Model 24F893 Maksimalt arbejdstryk 0,083 MPa (0,83 bar, 12 psi) Betjening Pro Pack Bærbar sprøjtepakke - Anvendes sammen med Graco håndholdte sprøjter (undtagen fin finish-sprøjter) - - kun til bærbare sprøjteapplikationer af vandbaseret og oliebaseret (mineralsprit)

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Ultra-lite Flo-Gun med pistolgreb

Ultra-lite Flo-Gun med pistolgreb VEJLEDNING RESERVEDELSLISTE 308 253D Rev. E Erstatter Rev. D VEJLEDNING Denne håndbog indeholder vigtige advarsler og oplysninger. LÆS HÅNDBOGEN, OG GEM DEN SOM OPSLAGSBOG VANDBASE ORENELIGT Ultra-lite

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

- Bærbare sprøjter til påføring af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer - Modelnr.* V AC Land

- Bærbare sprøjter til påføring af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer - Modelnr.* V AC Land Reparation 390 airless sprøjte 310837B - Bærbare sprøjter til påføring af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer - Maksimalt arbejdstryk: 3.300 psi (22,7 MPa, 227 bar) VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER!

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL: For at undgå ulykker, sørg

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL:

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B 1 Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER s. 3 1.1 Betjeningsvejledning s. 3 1.2 Meddelelser s. 3 1.3 Børn s. 1.3 1.4 Korrekt brug s. 3 1.5 Elektrisk forbindelse s.

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING MASSAGEBADEKAR MODEL: WS-080

INSTALLATIONSVEJLEDNING MASSAGEBADEKAR MODEL: WS-080 INSTALLATIONSVEJLEDNING MASSAGEBADEKAR MODEL: WS-080 ( Dit bedste valg! Kære bruger: Mange tak for købet af vores sanitetsprodukt. For at kunne benytte dette produkt på en sikker og effektiv måde, bør

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

Sprintomat Brugervejledning

Sprintomat Brugervejledning Sprintomat Brugervejledning Asger Andreasen Kjærgårdsvej 8 Grønbjerg 6971 Spjald 2014125822 info@gebaker.dk Sprintomat Brugervejledning Sprintomaten er anbefalet til at have op til 45 grise pr. Automat,

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Det er ikke tilladt at sætte en ny afbryder eller stikkontakt op i den faste installation, hvis der ikke har siddet én på samme sted før. Derimod må

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Udgave: Oktober 2013 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug. Tak fordi

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

Service- og montagevejledning Regnmåler

Service- og montagevejledning Regnmåler - - 1 - - Tillykke med Deres nye Bækmann K regnmåler. De har købt et produkt som med sit enkle og tidløse design vil pryde næsten uanset placering. en er tænkt som et synligt og markant element i havearkitekturen

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

Monterings- og installationsprocedurer

Monterings- og installationsprocedurer Monterings- og installationsprocedurer for Pall Supracap 100 kapsler 1. Introduktion Følgende procedurer skal følges for installation af Pall Supracap 100 kapsler. De i produktdokumentets indeholdte instruktioner

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Brugsvejledning T3000

Brugsvejledning T3000 Brugsvejledning T3000 DRIFT, SERVICE OG SIKKERHEDS MANUAL LÆS DENNE MANUAL OMHYGGELIGT FØR IBRUGTAGNING OG VÆR ISÆR OPMÆRKSOM PÅ SAMTLIGE ANVISNINGER, SPECIELT VEDR. SIKKERHEDEN. DENNE MANUAL ER INGEN

Læs mere