Ultra Platinum-sprøjter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ultra Platinum-sprøjter"

Transkript

1 Reparation Ultra Platinum-sprøjter D DA - Bærbar airless sprøjtning af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer. Kun til professionel brug. Godkendt til brug på europæiske eksplosive atmosfærelokaliteter psi (22.8 MPa, 227 bar) Maksimal arbejdstryk VAC Model Hi-Boy 240 Europa M M376 VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs alle advarsler og vejledninger i denne brugerhåndbog. Gem denne vejledning M Europa flerkabel M M M Storbritannien M M M381 ti18840a 695 /

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Advarsler Komponentoversigt Generelle reparationsoplysninger Procedure for trykaflastning Jordforbindelse Fejlfinding Mekanisk/væskegennemstrømning Elektriske problemer V vekselstrøm og 110 V vekselstrøm motorprintkort V vekselstrøm filterprintkort Trykjusteringspotentiometer Trykreguleringstransducer Udskiftning af drev og lejehus Afmontering Samling Udskiftning af motor Afmontering Installation Udskiftning af stempelpumpe til 695/ Afmontering Installation Udskiftning af stempelpumpe til 1095/Mark V.. 32 Afmontering Installation Slangerulle Afmontering Installation Udskiftning af Smart Control-E printkortet Afmontering Installation Udskiftning af AutoClean reed-kontakt Afmontering Installation Udskiftning af E-Control batteriet Ledningsdiagram Noter Gracos Standardgaranti D

3 Advarsler Advarsler Følgende advarsler gælder installation, brug, montering af jordforbindelse, vedligeholdelse og reparation af dette udstyr. Udråbstegnet varskor dig om en generel advarsel, og faresymbolet henviser til procedurespecifikke risici. Henvis tilbage til disse advarsler. Yderligere produktspecifikke advarsler findes løbende igennem hele håndbogen, hvor det er påkrævet. ADVARSEL JORDFORBINDELSE Dette produkt skal jordforbindes. I tilfælde af en elektrisk kortslutning reducerer jordforbindingen risikoen for elektrisk stød ved at sørge for en udblæsningsledning for den elektriske strøm. Dette produkt er udstyret med et kabel, som har en jordledning med et dertil svarende stik. Stikket skal sættes ind i en stikkontakt, der er korrekt installeret og jordforbundet i henhold til de lokale forskrifter og forordninger. Forkert installation af jordstikket kan medføre risiko for elektrisk stød. Når det er nødvendigt at reparere eller udskifte kablet eller stikket, må jordledningen ikke sluttes til noget som helst stik med flade stikben. Den isoleringsledning, hvis udvendige overflade er grøn med eller uden gule striber, er jordledningen. I tilfælde af at jordforbindelsesanvisningerne ikke er blevet forstået fuldstændig eller i tvivlstilfælde skal du lade en godkendt elektriker eller håndværker kontrollere om produktet er korrekt jordbundet. Foretag ikke ændringer på det medleverede stik; hvis det ikke passer til stikkontakten, skal den rette kontakt installeres af en godkendt elektriker. Dette produkt skal anvendes på en nominel 230 V kreds og har et jordstik, der ligner det stik, der er illustreret i figuren nedenfor. Slut kun produktet til en stikkontakt, som har den samme konfiguration som stikket. Anvend ikke en adapter med dette produkt. Forlængerkabler: Anvend kun et 3-leder forlængerkabel, som har et 3-bladet jordstik og en 3-spaltet kontakt, som passer til stikket på produktet. Sikr dig, at dit forlængerkabel ikke er beskadiget. Hvis det er nødvendigt at anvende et forlængerkabel, brug mindst 12 AWG (2,5 mm 2 ) for at lede strømmen, som produktet fører. Et for lille kabel medfører et fald i linjespændingen og et effekttab og varmløbning D 3

4 Advarsler ADVARSEL BRAND- OG EKSPLOSIONSFARE Brændbare dampe i et arbejdsområde, såsom dampe fra opløsningsmidler og malinger, kan eksplodere eller antændes. Forebyggelse af brand- og eksplosionsrisiko: Sprøjt ikke brandfarlige eller letantændelige materialer i nærheden af åben ild eller antændelseskilder såsom cigaretter, motorer og elektrisk udstyr. Maling eller opløsningsmiddel, der strømmer gennem udstyret kan fremprovokere statisk elektricitet. Statisk elektricitet medfører en risiko for brand eller eksplosion ved tilstedeværelse af maling og opløsningsdampe. Alle sprøjtesystemets dele, inkluderet pumpen, slangesamlingen, sprøjtepistolen og genstande i og omkring sprøjteområdet skal jordforbindes på korrekt vis for at undgå statisk udladning og gnister. Anvend Graco ledende eller jordforbundne højtryk airless malersprøjteslanger. Kontrollér, at alle beholdere og opsamlingssystemer er jordforbundne for at undgå statisk udladning. Forbind til en jordforbundet stikkontakt og anvend jordforbundne forlængerkabler. Anvend ikke en 3-til-2 adapter. Anvend ikke en maling eller et opløsningsmiddel, som indeholder halogeneret kulbrinte. Sørg for, at sprøjteområdet er godt ventileret. Sørg for, at der strømmer tilstrækkelig frisk luft gennem området. Sørg for at pumpesamlingen befinder sig i et godt ventileret område. Sprøjt ikke på pumpesamlingen. Ryg ikke i sprøjteområdet. Anvend ikke lyskontakter, motorer eller lignende gnistfremkaldende produkter i sprøjteområdet. Hold området rent og fri for malerbøtter eller opløsningsmiddelbeholdere, klude og andre brændbare materialer. Kend til indholdet af de malinger og opløsningsmidler, som der sprøjtes med. Læs alle materialesikkerhedsdataark og beholderetiketter, der leveres med malinger og opløsningsmidler. Følg fabrikantens sikkerhedsanvisninger vedrørende maling og opløsningsmidler. Brandslukningsudstyr skal være tilstede og virke. Sprøjten frembringer gnister. Når der anvendes brandfarlige væsker til eller i nærheden af sprøjtearbejdet eller til gennemskylning og rengøring, skal sprøjten holdes mindst 6 meter væk fra eksplosive dampe. FARE FOR INJICERING GENNEM HUDEN Sprøjt ikke og ret ikke pistolen mod nogen personer eller dyr. Hold hænderne og andre kropsdele væk fra afladningen. Forsøg f.eks. ikke at standse lækager med nogen kropsdel. Anvend altid sprøjtedyseholderen. Foretag ikke sprøjtearbejde før sprøjtedyseholderen er på plads. Anvend Graco dyseholdere. Vær forsigtig ved rengøring og udskiftning af dyseholdere. I tilfælde af at dyseholderen tilstoppes under sprøjtning, følg Trykaflastningsproceduren for at slukke for enheden, og aflast trykket før dyseholderen fjernes til rengøring. Efterlad ikke enheden med strømmen tilsluttet eller enheden værende tryksat uden opsyn. Når enheden ikke er i brug, sluk for enheden og følg Trykaflastningsproceduren til slukning af enheden. Højtrykssprøjte kan sprøjte giftige stoffer ind i kroppen og forårsage alvorlige personskader. I det tilfælde at indsprøjtning finder sted, skal du søge lægehjælp øjeblikkeligt (kirurgisk behandling). Kontrollér slanger og dele for tegn på beskadigelser. Udskift alle beskadigede slanger eller dele. Dette system er i stand til at producere 3300 psi. Anvend Graco udskiftningsdele eller tilbehør, som er normeret til mindst 3300 psi. Tilkobl altid aftrækkerlåsen, når der ikke foretages sprøjtning. Kontrollér, at aftrækkerlåsen fungerer korrekt. Kontrollér, at alle forbindelser er tætte, før enheden betjenes. Du skal vide, hvor du hurtigt kan stoppe enheden og aflufte trykket. Vær nøje bekendt med kontrollerne D

5 Advarsler ADVARSEL FARE VED FORKERT ANVENDELSE AF UDSTYR Forkert anvendelse kan forårsage død eller alvorlig personskade. Bær altid passende handsker, øjenbeskyttelsesbriller og åndedrætsværn eller maske under sprøjtearbejde. Udfør ikke arbejde eller sprøjtning i nærheden af børn. Hold altid børn væk fra udstyret. Ræk ikke over eller stå ikke på en ustabil taburet. Sørg altid for holde et godt fodfæste og balancen. Vær agtpågivende og opmærksom på, hvad du foretager dig. Betjen aldrig enheden, hvis du er træt eller har indtaget medicin eller alkohol. Slangerne må ikke knækkes eller bøjes for meget. Udsæt ikke slangen for temperaturer eller tryk, der overstiger de anvisninger, som er specificeret af Graco. Anvend ikke slangen som forstærkerledning til at trække eller løfte et udstyr. FARE FOR ELEKTRISK STØD Forkert jordforbindelse, indstilling eller brug af systemet kan medføre elektrisk stød. Sluk for udstyret, og tag stikket ud af kontakten, før der foretages eftersyn på udstyret. Brug kun stikkontakter med jord. Brug kun 3-leder-forlængerkabler. Jordstikkene på sprøjten og forlængerkablerne skal være ubeskadiget. Må ikke udsættes for regn. Skal opbevares indendørs. FARE I FORBINDELSE MED TRYKSATTE DELE I ALUMINIUM Anvend ikke 1, 1, 1-trichloroethan, methylenchlorid, andre halogensubstituerede kulbrinteopløsninger eller væsker, der indeholder sådanne opløsningsmidler, i tryksat udstyr, der er fremstillet af aluminium. En sådan anvendelse kan medføre en alvorlig kemisk reaktion med efterfølgende sprængning af udstyret til følge. Dette kan resultere i død, alvorlig personskade og tingskade. FARE I FORBINDELSE MED BEVÆGELIGE DELE Dine fingre og andre kropsdele kan komme i klemme eller blive skåret over af de bevægelige dele. Hold sikker afstand til alle bevægelige dele. Anvend ikke udstyret med afskærmninger eller dæksler afmonteret. Tryksat udstyr kan starte uden varsel. Før du kontrollerer, flytter eller foretager eftersyn på udstyret, skal du følge den anviste Procedure for trykaflastning i denne håndbog. Afbryd strømmen eller lufttilførslen. PERSONBESKYTTELSESUDSTYR Du skal altid være iført passende beskyttelsesudstyr, når du betjener eller efterser udstyret, eller når du befinder dig inden for udstyrets arbejdsområde. Dette kan beskytte dig mod alvorlig personskade, herunder beskadigelse af øjnene, indånding af giftige dampe, forbrændinger og tab af høreevnen. Sådant udstyr omfatter, men er ikke begrænset til: Beskyttelsesbriller Arbejdstøj og åndedrætsværn i overensstemmelse med væske- og opløsningsmiddelproducenternes anbefalinger Handsker Høreværn D 5

6 Komponentoversigt Komponentoversigt ti18841a Dansk 1 Premium, digitalt display 2 ON/OFF-kontakt 3 Slangerulle Guide 4 Trykregulering / E-Control 5 Spæde-/sprøjteventil / FastFlush 6 Filter 7 Hævertslange 8 Pumpe 9 Lejehus/ProConnect 10 Aftapningsrør 11 Aftrækkerlås 12 Model-/serienummerskilt 13 WatchDog -kontakt D

7 Generelle reparationsoplysninger Generelle reparationsoplysninger Procedure for trykaflastning Systemtrykket skal reduceres manuelt for at forhindre systemet i at starte eller sprøjte utilsigtet. Væske under højtryk kan injiceres gennem huden og forårsage alvorlig personskade. For at nedsætte risikoen for alvorlig personskade som følge af injicering, væskesprøjt eller bevægelige dele skal den anviste Procedure for trykaflastning altid følges, når du: får instruks om at reducere trykket, standser sprøjtearbejdet, undersøger eller foretager eftersyn på nogen del af systemudstyret monterer eller rengør sprøjtedyser 1. Drej trykreguleringsknappen tilbage til nul. VARSEL For at nedsætte risikoen for fejlfunktion i trykstyringen skal følgende retningslinjer følges: Anvend altid en spidstang, når en ledning skal frakobles. Træk aldrig i en ledning, men derimod i ledningsstikket. Sørg for at ledningstikkene passer korrekt sammen. Det flade blad på det isolerede hanstik anbringes midt i hunstikket. Det skal sikres, at ledningerne føres omhyggeligt for at undgå interferens fra andre forbindelser i trykstyringen. Undgå at klemme ledningerne mellem dækslet og styreboksen. 1. Hold alle skruer, møtrikker, skiver, pakninger, og elektriske fittings for sig selv under reparationsarbejdet. Disse dele følger normalt ikke med reserveenheder. 2. Drej ON/OFF-kontakten til stillingen OFF. 3. Tag elkablet ud af stikkontakten. 4. Hold en metaldel på pistolen godt fast mod en jordforbundet metalspand. Aktivér pistolen for at aflaste trykket. 5. Aktivér pistolens sikringslås. 6. Åbn spædeventilen. Lad spædeventilen være åben, indtil du er klar til at genoptage sprøjtearbejdet. Hvis du har mistanke om, at sprøjtedysen eller slangen er fuldstændig tilstoppet, eller om at trykket ikke er taget helt af efter at have fulgt ovenstående trin, skal du MEGET LANGSOMT løsne dyseholderens omløber eller slangeendekoblingen for at nedsætte trykket gradvist og derefter løsne den fuldstændigt. Rengør derefter dyse og slange for tilstopning. For at nedsætte risikoen for alvorlig personskade, herunder elektriske stød, må du under ingen omstændigheder røre ved bevægelige eller elektriske dele med fingrene eller med værktøj, når du afprøver den reparerede del. Sluk for sprøjten og tag stikket ud af stikkontakten, når eftersynet er gennemført. Monter alle dæksler, skærme, pakninger, skruer, skiver og motorkappen, fr sprøjten tages i brug. 2. Afprøv reparationsarbejdet, når problemet er afhjulpet. 3. Hvis sprøjten ikke fungerer korrekt, gennemgås reparationsproceduren igen for at fastslå, om proceduren er gennemført korrekt. Problemer og mulige løsninger er beskrevet i afsnittet Fejlfinding på side D 7

8 Jordforbindelse Jordforbindelse 2. Der må ikke foretages ændring på jordbenet eller anvendes en adapter. Forkert installation eller ændring af jordstikket kan indebære risiko for stød, brand eller eksplosion, hvilket kan medføre alvorlig personskade eller død. 1. Modellerne Ultra Max II 695, 795 og 1095 til volt vekselstrøm kræver en 50/60 Hz, 15A-sikring samt stik med jordben. Modeller til volt vekselstrømkræver en 50/60 Hz, 10A-sikring samt stik med jordben. ti2810a 3. Hvis der er behov for et forlængerkabel, skal der anvendes et 3-lederkabel på minimum 12 AWG (2,5 mm 2 ) D

9 Fejlfinding Fejlfinding Mekanisk/væskegennemstrømning Reducer trykket (se side 7). PROBLEMTYPE TJEKPUNKTER Hvis tjekpunktet er OK, så gå videre til næste tjekpunkt LØSNING Se denne kolonne, hvis tjekpunktet ikke er OK. E=XX vises. 1. Der er en fejltilstand. 1. Afhjælpning af fejl fremgår af tabellen på side 11. Falsk udløsning af WatchDogsystemet. EMPTY vises. Pumpen kører ikke. 1. Driftsforhold uden for WatchDogparametre. Pumpens ydelse er lav, se nedenfor. 1. Reducer trykket. Justering beskrives i brugerhåndbogen. Anvend pumpen, uden at WatchDog er aktiv; se brugerhåndbogen. Pumpens ydelse er lav. 1. Sprøjtedysen slidt. 1. Følg den anviste Procedure for trykaflastning. Udskift dernæst spidsen. Se den særskilte håndbog for pistol eller sprøjtedyse. 2. Sprøjtedysen tilstoppet. 2. Aflast trykket. Kontrollér og rengør sprøjtedysen. 3. Kontrollér malingtilførslen. 3. Fyld mere maling på, og spæd pumpen igen. 4. Kontrollér, om indsugningsfilteret er tilstoppet. 4. Afmontér og rens det, før det monteres igen. 5. Kontrollér om indsugningsventilkuglen og stempelkuglen er lejret korrekt. 5. Afmontér indsugningsventilen, og rens den. Kontrollér kugler og sæder for hakker; udskift disse efter behov. Se håndbogen til pumpen. Si malingen før brug for at fjerne partikler, der vil kunne tilstoppe pumpen. 6. Kontrollér slangetilslutningerne. 6. Tilspænd eventuelle løse tilslutninger. Kontrollér, om pakningerne mangler eller er beskadigede. 7. Væskefilteret, dysefilteret eller 7. Rengør filteret. Se brugerhåndbogen. dysen er tilstoppet eller snavset. 8. Kontrollér spædeventilen 8. Aflast trykket. Reparer spædeventilen. for utætheder. 9. Kontrollér, at pumpeslagene ikke fortsætter, når pistolens aftrækker slippes. (Kontrollér spædeventilen for utætheder). 9. Efterse pumpen. Se håndbogen til pumpen. 10. Kontrollér, om der er forekommer udsivning omkring pakningsomløberen, hvilket kan være tegn på slidte eller ødelagte pakninger. 11. Kontrollér pumpestangen for beskadigelse. 12. Kontrollér for lavt højhastighedstryk. 13. Stempelpakningerne er slidte eller beskadigede. 10. Udskift pakningerne; se håndbogen til pumpen. Kontrollér også stempelventillejet for hærdet maling og hakker, og udskift det om nødvendigt. Tilspænd pakningsomløberen/ smørekoppen. 11. Reparer pumpen. Se håndbogen til pumpen. 12. Drej trykreguleringsknappen så langt som muligt med uret. Sørg for, at trykreguleringsknappen er monteret korrekt, således den kan drejes så langt i urets retning som muligt. Hvis problemet fortsat eksisterer, udskift tryktransduceren. 13. Udskift pakningerne. Se håndbogen til pumpen D 9

10 Fejlfinding PROBLEMTYPE Pumpens ydelse er lav. Motoren kører, men der er ingen pumpeslag. Kraftig udsivning af maling ind i halspakningsmøtrikken. 14. O-ringen i pumpen er slidt 14. Udskift O-ringen. Se håndbogen til pumpen. eller beskadiget. 15. Indsugningsventilkuglen er tilstoppet med materiale. 15. Rengør indsugningsventilen. Se håndbogen til pumpen. 16. Trykindstillingen er for lav. 16. Øg trykket. Se håndbogen til pumpen. 17. Stort trykfald i slangen med tyktflydende materialer. 17. Anvend en slange med en større diameter, og/eller reducer slangens samlede længde. 1. Kontrollér stempelpumpens stift (32), 1. Sæt en ny stift i, hvis denne mangler. som kan være beskadiget eller Sørg for at holdefjederen (31) sidder helt mangle. Se håndbogen til pumpen. ind i rillen hele vejen rundt om plejlstangen. Se håndbogen til pumpen. 2. Kontrollér plejlsstangssamlingen (43) for beskadigelse. Se håndbogen til pumpen. 3. Kontrollér tandhjul eller drevhus for beskadigelse. Se side Udskift plejlstangssamlingerne. Se håndbogen til pumpen. 3. Kontrollér drevhuset og gear for beskadigelse, og foretag om nødvendigt udskiftning. Se håndbogen til pumpen. 1. Halspakningsmøtrikken er løs. 1. Afmontér halspakmøtrikkens afstandsstykke. Tilspænd halspakmøtrikken lige netop så meget, at eventuel udsivning standses. 2. Halspakningerne er slidte eller beskadigede. 2. Udskift pakningerne. Se håndbogen til pumpen. 3. Stempelstangen er slidt eller beskadiget. 3. Udskift stangen. Se håndbogen til pumpen. Pistolen spytter væske. 1. Luft i pumpen eller slangen. 1. Kontrollér og tilspænd alle væsketilslutninger. Reducer omdrejningstallet, og lad pumpen køre så langsomt som muligt under spædning. 2. Dysen er delvist tilstoppet. 2. Rengør dysen. Se håndbogen til dyseholderen Pumpen er vanskelig at spæde. Ingen visning på display, sprøjten kører. TJEKPUNKTER Hvis tjekpunktet er OK, så gå videre til næste tjekpunkt 3. Lav væskestand eller tom væskebeholder. LØSNING Se denne kolonne, hvis tjekpunktet ikke er OK. 3. Fyld væske på. Spæd pumpen. Se håndbogen til pumpen. Kontrollér væsketilførslen ofte for at undgå, at pumpen kører tør. 1. Luft i pumpen eller slangen. 1. Kontrollér og tilspænd alle væsketilslutninger. Reducer omdrejningstallet, og lad pumpen køre så langsomt som muligt under spædning. 2. Indsugningsventilen er utæt. 2. Rengør indsugningsventilen. Sørg for, at kuglesæderne ikke er ridsede eller slidte, og at kuglerne er godt placeret. Saml ventilen igen. 3. Pumpens pakninger er slidte. 3. Udskift pumpens pakninger. Se håndbogen til pumpen. 4. Malingen er for tyk. 4. Fortynd malingen i overensstemmelse med leverandørens anbefalinger. 1. Display er beskadiget eller 1. Kontrollér forbindelserne. Udskift displayet. har dårlig forbindelse D

11 Fejlfinding Elektriske problemer. Symptom: Sprøjten kører ikke eller stopper med at køre. Reducer trykket, se side 7. Tilslut sprøjten til en korrekt spænding i en jordforbundet stikkontakt. Sluk for sprøjten i 5 minutter, og tænd den derefter igen. Dette sikrer, at sprøjten er i normal driftstilstand. Drej trykreguleringsknappen med uret 1/2 omgang. Se på det digitale display. ADVARSEL For at undgå elektrisk stød eller risici fra bevægelige dele, når dækslerne afmonteres i forbindelse med fejlfinding, skal du vente 5 minutter efter at have frakoblet elkablet, således at lagret elektricitet kan bortledes. Hold sikker afstand til elektriske og bevægelige dele under udførelse af fejlfindingsprocedurer. Hvis der ikke er noget digitalt display tilgængeligt, anvendes printkortets statuslampe til fejlfinding: Sluk for sprøjten, afmontér reguleringsdækslet, og tænd derefter for strømmen igen. Observer statuslampen. Det samlede antal blinkende lysdioder svarer til fejlkoder på det digitale display, dvs. to blink er det samme som E=02. PROBLEMTYPE TJEKPUNKTER AFHJÆLPNING Sprøjten kører slet ikke Digitalt display er blankt Printkortets statuslampe tænder aldrig Sprøjten kører slet ikke Digitalt display viser E=02 Printkortets statuslampe blinker 2 gentagne gange Se gennemstrømningsskema side 17. Kontrollér transduceren eller transducerforbindelserne 1. Sørg for, at der ikke er noget tryk i systemet (se Trykaflastning, side 7). Kontrollér væskebanen for tilstopninger såsom et tilstoppet filter. 2. Brug airless malersprøjteslange uden metalindlæg, min. 1/4 x 15 m. En mindre slange eller en slange med metalindlæg kan medføre højtryksudsving. 3. Indstil sprøjten på OFF og slå strømmen fra sprøjten. 4. Kontrollér transduceren og forbindelserne til printkortet. 5. Kobl transduceren fra printkortstikket. Kontrollér, at transduceren og printkortkontakterne er rene og sikre. 6. Genkobl transduceren til printkortstikket. Tilslut strømmen og indstil sprøjten på ON og reguleringsknappen drejes med uret 1/2 omgang. Hvis sprøjten ikke kører korrekt, skal sprøjten indstilles på OFF, og du skal gå videre til næste trin. 7. Montér en ny transducer. Tilslut strømmen og indstil sprøjten på ON og reguleringsknappen drejes med uret 1/2 omgang. Udskift printkortet, hvis sprøjten ikke kører korrekt D 11

12 Fejlfinding PROBLEMTYPE TJEKPUNKTER AFHJÆLPNING Sprøjten kører slet ikke Digitalt display viser E=03 Kontrollér transduceren eller transducerforbindelserne (printkortet detekterer ikke et tryksignal). 1. Indstil sprøjten på OFF og slå strømmen fra sprøjten. 2. Kontrollér transduceren og forbindelserne til printkortet. Printkortets statuslampe blinker 3 gentagne gange 3. Kobl transduceren fra printkortstikket. Kontrollér for at se om transduceren og printkortkontakterne er rene og sikre. 4. Genkobl transduceren til printkortstikket. Tilslut strømmen og indstil sprøjten på ON og reguleringsknappen drejes med uret 1/2 omgang. Hvis sprøjten ikke kører skal sprøjten indstilles på OFF og du skal gå videre til næste trin. 5. Kobl en fuldt funktionsdygtig transducer til printkortstikket. 6. Indstil sprøjten på ON og reguleringsknappen drejes med uret 1/2 omgang. Hvis sprøjten kører skal der monteres en ny transducer. Udskift printkortet, hvis sprøjten ikke kører. 7. Kontrollér transducermodstanden med et ohmmeter (mindre end 9k ohm mellem røde og sorte ledninger og 3-6k ohm mellem grønne og gule ledninger) D

13 Fejlfinding PROBLEMTYPE TJEKPUNKTER AFHJÆLPNING Sprøjten kører slet ikke Digitalt display viser E=05 Printkortets statuslampe blinker 5 gentagne gange Styringen kommanderer motoren til at køre, men motorakslen roterer ikke. Muligvis skyldes det en låst rotorfunktion eller der findes en åben forbindelse mellem motor og styring eller også er der et problem med motoren eller printkortet eller det kan tænkes at motorens amperetræk er overdrevent. 1. Afmontér pumpen og prøv at køre sprøjten. Hvis motoren kører skal der kontrolleres om pumpen er låst eller frossen eller om der problemer med drive train. Hvis sprøjten ikke kører gå videre til trin Indstil sprøjten på OFF og slå strømmen fra sprøjten. 3. Kobl motorforbindelsen(erne) fra printkortstikket (stikkene). Kontrollér, at motorforbindelsen og printkortkontakterne er rene og sikre. Hvis kontakterne er rene og sikre skal du gå videre til trin Indstil sprøjten på OFF og drej motorblæseren 1/2 omgang. Genstart sprøjten. Hvis sprøjten kører skal printkortet udskiftes. Hvis sprøjten ikke kører rundt, skal du gå videre til trin Udfør Rotationstest: Gennemtest det 4-benede felt motorstik. Kobl væskepumpen fra sprøjten. Test motoren ved at anbringe en jumper over stikbenene 1 & 2. Drej motorblæseren med omkring 2 omdrejninger pr. sekund. En drejemodstand bør kunne fornemmes på blæseren. Motoren skal udskiftes, hvis der ikke fornemmes nogen modstand. Gentag proceduren for stikbenskombinationerne 1 & 3 og 2 & 3. Stikben 4 (den grønne ledning) anvendes ikke i denne test. Hvis alle rotationstests er positive skal du gå videre til trin 6. Grøn Blå Rød Sort TRIN 1: Grøn Blå Rød Sort TRIN 2: Grøn Blå Rød Sort TRIN 3: D 13

14 Fejlfinding PROBLEMTYPE TJEKPUNKTER AFHJÆLPNING Sprøjten kører slet ikke Digitalt display viser E=05 Printkortets statuslampe blinker 5 gentagne gange Styringen kommanderer motoren til at køre, men motorakslen roterer ikke. Muligvis skyldes det en låst rotorfunktion eller der findes en åben forbindelse mellem motor og styring eller også er der et problem med motoren eller printkortet eller det kan tænkes at motorens amperetræk er overdrevent. 6. Udfør Kortslutningstest af felt: Gennemtest det 4-benede felt motorstik. Der må ikke være kontinuitet fra stikben 4, jordledningen og nogen af de resterende 3 stikben. Hvis tests på felt motorstikket slår fejl, skal motoren udskiftes. 7. Kontrollér motorens termokontakt: Tag varmeledninger ud af stikket. Indstil måleapparatet på ohm. Måleapparatet skal aflæse den rette modstand for hver model (se tabellen nedenfor). 100k ohm - ti13140a Modstandstabel: ohm 795 2k ohm ,9k ohm D

15 Fejlfinding PROBLEMTYPE TJEKPUNKTER AFHJÆLPNING Sprøjten kører slet ikke Digitalt display viser E=06 Printkortets statuslampe blinker 6 gentagne gange Lad sprøjten afkøle. Hvis sprøjten kører, når den er afkølet, skal årsagen til varmløbning afhjælpes. Opbevar sprøjten et køligere sted med god udluftning. Kontrollér, at motorens luftindtag ikke er blokeret. Hvis sprøjten stadigvæk ikke kører, følg da trin 1. BEMÆRK: Motor skal være nedkølet, før testen udføres. 1. Kontrollér den termiske stikanordning (gule ledninger) på printkortet. 2. Slå den termiske stikanordning fra printkortstikket. Sørg for, at kontakterne er rene og sikre. 3. Afmål modstanden på den termiske anordning. Hvis aflæsningen ikke er korrekt, skal motoren udskiftes. Kontrollér motorens termokontakt: Tag varmeledninger ud af stikket. Indstil måleapparatet på ohm. Måleapparatet skal aflæse den rette modstand for hver model (se tabellen nedenfor). 100k ohm - ti13140a Modstandstabel: ohm 795 2k ohm ,9k ohm Sprøjten kører slet ikke Digitalt display viser E=09 Printkortets statuslampe blinker 9 gentagne gange Sprøjten kører slet ikke Digitalt display viser E=10 Printkortets statuslampe blinker 10 gentagne gange Kontrollér forbindelserne. Styringen modtager ikke et motorpositionssensorsignal. Kontrollér om printkortet er udsat for varmløbning. 4. Slut den termiske stikanordning til printkortstikket igen. Slå strømmen til og tænd for sprøjten og reguleringsknappen drejes med uret 1/2 omgang. Hvis sprøjten ikke kører, skal printkortet udskiftes. 1. Sluk for strømmen. 2. Slå motorpositionssensoren fra, og efterse forbindelserne for beskadigelse. 3. Slå sensoren til igen. 4. Tænd for strømmen. Hvis fejlen fortsætter skal motoren udskiftes. 1. Kontrollér, at motorens luftindtag ikke er blokeret. 2. Kontrollér, at blæseren ikke er slået fejl. 3. Sørg for, at printkortet er korrekt forbundet til bagpladen, og at der anvendes ledende termopasta på strømkomponenterne. 4. Udskift printkortet. 5. Udskift motoren D 15

16 Fejlfinding Sprøjten vil ikke slå fra 1. Trykaflastning, se side 7. Lad spædeventilen stå åben og sluk for strømmen. 2. Afmontér styreboksdækslet, således at printkortets statuslampe kan ses, hvis denne er tilstede. Fejlfindingsprocedure Lad trykmåleren dykke ned i maleslangen, tilkobl sprøjten og tænd for strømmen. Når sprøjten sit maksimale tryk eller overstiges dette? NEJ Mekanisk problem: Se i den rette pumpehåndbog over sprøjten for yderligere fejlfindingsprocedurer. JA Slå transduceren fra printkortet. Holder motoren op med at køre? NEJ Udskift printkortet. JA Dårlig transducer. Udskift denne og test med en ny D

17 Fejlfinding Sprøjten vil ikke køre. (Se følgende side vedr. trinene) Afmontér styreboksen. Tænd for sprøjten. Hold øje med printkortets statuslampe (se side 11). Intet lys En gang Normal drift Lyser konstant Blinker Printkortet kommanderer motoren til at køre Se i afsnittet om Fejlkode for yderligere fejlfinding Se Trin 1. Er der over 100 VAC (220 VAC til 230V maskiner)? JA NEJ Se Trin 2. Er der over 100 VAC (220 VAC til 230V maskiner)? JA Udskift ON/OFF-kontakt. NEJ Reparer og udskift elkablet. Se Trin 3. Er aflæsningen korrekt gennem termokontaktledningerne? NEJ Hvis motoren er varm, lad denne afkøle og test igen. Hvis Trin 4 stadigvæk viser en forkert modstand skal motoren udskiftes. Motoren har en defekt termisk anordning. JA Se Trin 4. Kører motoren? NEJ Slut en testtransducer til printkortet. Kører motoren? NEJ JA JA Udskift printkortet. Udskift potentiometeret. Tryk på kontakten. Udskift transduceren D 17

18 Fejlfinding Afmontering 240 V vekselstrøm og 110 V vekselstrøm motorprintkort Installation 1. Brug Acetone eller tilsvarende renere til grundigt at fjerne kølepasta fra lommer på Powerbar. 2. Påfør termisk sammensatte: Reducer trykket (se side 7). Vent fem minutter, inden der foretages eftersyn. 1. Afmontér motorkappen: a. Afmontér boltene fra motorkappen. b. Afmontér trykrøret fra sprøjten. c. Afmontér den bageste skrue fra værktøjskassen. a. For enheder vist i Fig. 1 nedenfor, påfør en lille mængde termomasse 15U114 eller (5) på de grå komponentområder bag motorprintkortet (52) d. Løsn (men fjern ikke) de fire møtrikker på underplade. Glid forsigtigt underplade fremad. e. Afmontér kappen. f. Glid underpladen tilbage og stram de fire møtrikker på underpladen. 2. Afmontér alle fire skruer (38) og frontdækslet (96). 3. Kobl displayledningen (A) fra motorens printkort (52). 4. Afmontér de to bageste skruer (39). Kobl potentiometerledningen (C) fra motorprintkortet (52). Kobl elkabelstikkene (D) og filterprintkortstikkene (J) fra ON/OFF-kontakten (33), og afmonter betjeningspanelet (68). 5. Hvis den nuværende,kobl WatchDog-kontakten (X) og reed-kontakten (L) fra motorprintkortet. Fig. 1 ti17334a b. For enheder vist i Fig. 2 nedenfor, anvende en lille mængde termisk compound 15U114 eller (5) i begge lommer af Powerbar (69) og skrab på tværs af lommen med den medfølgende skraber, så en jævnt lag er tilbage i lommen Kobl motorprintkortets strømledninger (K) fra filterprintkortet (146). 7. Afmontér de to øverste skruer (39) og styreboksen (61) Kobl transducerledningen (E) fra motorprintkortet. 9. Kobl motorledningerne (F, G og H) fra. 10. Afmontér de seks skruer (27) de to skruer (102) og printkortet. Fig. 2 ti14693a VARSEL For at reducere risikoen for svigt af motorprintkort, må skruerne ikke overspændes (102), da det kan beskadige de elektriske komponenter D

19 Fejlfinding 3. Montér og stram de to skruer (102). Montér motorprintkortet (52) med de seks skruer (27). 4. Tilkobl motorledningerne (F, G og H) og anbring disse inde i skærmpladen. 5. Kobl transducerledningen (E) til motorprintkortet. 6. Kobl motorprintkortets strømledninger (K) til filterprintkortet (146). 7. Monter styreboksen (61) med de to øverste skruer (39). 8. Kobl filterprintkortets strømledninger (J) og elkabelstikkene (D) til ON/OFF-kontakten (33). 9. Kobl potentiometerledningen (C) til motorprintkortet. 10. Kobl WatchDog-kontakten (X) og reed-kontakten (L) til motorprintkortet. 12. Kobl displayledningen (A) til motorprintkortet (52). 13. Monter dækslet (96) med de fire skruer (38). 14. Montér motorkappen. a. Løsn (men fjern ikke) de fire møtrikker på underpladen og glid underpladen fremad. b. Sæt kappen på igen. c. Glid underpladen tilbage og stram de fire møtrikker på underpladen. d. Udskift den bageste skrue fra værktøjskassen og tilspænd denne. e. Udskift trykrøret fra sprøjten. f. Udskift boltene fra motorkappen. 11. Monter betjeningspanelet (68) med de to skruer (39) D 19

20 Fejlfinding 240 V vekselstrøm filterprintkort Installation 1. Monter filterprintkortet (146) med de fire skruer (163). Reducer trykket, se side 7. Afmontering 1. Fjern de fire skruer (38) og dækslet (96). 2. Kobl displayledningen (A) fra motorens printkort (52). 3. Afmontér de to bageste skruer (39). Kobl potentiometerledningen (C) fra motorprintkortet (52). Kobl elkabelstikkene (D) og filterprintkortstikkene (J) fra ON/OFF-kontakten (33), og afmonter betjeningspanelet (68). 4. Kobl WatchDog-kontakten (X) og reed-kontakten (L) fra motorprintkortet. 5. Kobl motorprintkortets strømledninger (K) fra filterprintkortet (146). 2. Kobl motorprintkortets strømledninger (K) til filterprintkortet (146). 3. Kobl filterprintkortets strømledninger (J) til de to øverste klemmer på ON/OFF-kontakten (33) og elkabelledningerne (D) til de to nederste klemmer på ON/OFF-kontakten. 4. Kobl potentiometerledningen (C) til motorprintkortet (52). 5. Hvis den nuværende, kobl WatchDog-kontakten (X) og reed-kontakten (L) til motorprintkortet. 6. Monter betjeningspanelet (68) med de to skruer (39). 7. Kobl displayledningen (A) til motorprintkortet (52). 8. Monter dækslet (96) med de fire skruer (38). 6. Fjern de fire skruer (163) fra filterprintkortet (146). 240 V vekselstrøm F H G C K A A J E E L C ti18843a X D

- Bærbare sprøjter til påføring af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer - Modelnr.* V AC Land

- Bærbare sprøjter til påføring af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer - Modelnr.* V AC Land Reparation 390 airless sprøjte 310837B - Bærbare sprøjter til påføring af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer - Maksimalt arbejdstryk: 3.300 psi (22,7 MPa, 227 bar) VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER!

Læs mere

Ultra-lite Flo-Gun med pistolgreb

Ultra-lite Flo-Gun med pistolgreb VEJLEDNING RESERVEDELSLISTE 308 253D Rev. E Erstatter Rev. D VEJLEDNING Denne håndbog indeholder vigtige advarsler og oplysninger. LÆS HÅNDBOGEN, OG GEM DEN SOM OPSLAGSBOG VANDBASE ORENELIGT Ultra-lite

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

Model: SL-350TRS-CE-D. Installationsvejledning ADVARSEL

Model: SL-350TRS-CE-D. Installationsvejledning ADVARSEL Model: SL-350TRS-CE-D Installationsvejledning 0086 ADVARSEL: Hvis oplysningerne i denne vejledning ikke følges nøje, kan det resultere i brand eller eksplosion og tingskade, personskade eller død. Undgå

Læs mere

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 DA DANSK 1 SIKKERHED 1.1 GENERELT Læs anvisningerne grundigt igennem. Lær, hvordan alle reguleringer fungerer, og hvordan maskinen anvendes korrekt. Inden de anvender

Læs mere

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Indholdsfortegnelse Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 AWD Introduktion...3

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Instruktionsbog Sprederstyreenhed www.topconpa.com Instruktionsbog Reservedelsnummer: AGA4950-DA Rev. nummer: 1.0.1 Til brug med softwareversion 3.12.12 Copyright Topcon Precision

Læs mere

MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130. MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller. Instruktionsbog

MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130. MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller. Instruktionsbog MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130 MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller Instruktionsbog CASE MAXXU M I I O Multicontroiler MAXXU M I 20 Multicontroller MAXXU M I 30 Multicontroller

Læs mere

AxiChrom 300-1000 columns

AxiChrom 300-1000 columns GE Healthcare Life Sciences AxiChrom 300-1000 columns Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 1.1 Vigtig brugerinformation... 1.2 Forskriftsmæssige

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Leica CV5030. Dækglasautomat

Leica CV5030. Dækglasautomat Leica CV5030 Dækglasautomat Betjeningsvejledning Leica CV5030 Best.-nr. 14 0478 80103 RevE V 3.0, dansk - 04/2013 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift MD, MLD. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift MD, MLD. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Multilift MD, MLD Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 44 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder...

Læs mere

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet.

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Kære kunde, tak for dit køb af vores produkt. Cimex Eradicator tilbyder en innovativ og effektiv metode til at fjerne problemet med væggelus.

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2211 R FR 2211 M FR 2213 MA FR 2216 A FR 2216 A2 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

POWERCUT-1250 / 1500 MANUEL & MEKANISERET PLASMARC SKÆREENHED

POWERCUT-1250 / 1500 MANUEL & MEKANISERET PLASMARC SKÆREENHED POWERCUT-1250 / 1500 MANUEL & MEKANISERET PLASMARC SKÆREENHED Installations-, betjenings- og servicemanual (DK) Denne manual indeholder fuldstændige instruktioner for MANUELLE KONSOLLER begyndende med

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift M. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift M. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Multilift M Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere