Ultra Platinum-sprøjter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ultra Platinum-sprøjter"

Transkript

1 Reparation Ultra Platinum-sprøjter D DA - Bærbar airless sprøjtning af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer. Kun til professionel brug. Godkendt til brug på europæiske eksplosive atmosfærelokaliteter psi (22.8 MPa, 227 bar) Maksimal arbejdstryk VAC Model Hi-Boy 240 Europa M M376 VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs alle advarsler og vejledninger i denne brugerhåndbog. Gem denne vejledning M Europa flerkabel M M M Storbritannien M M M381 ti18840a 695 /

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Advarsler Komponentoversigt Generelle reparationsoplysninger Procedure for trykaflastning Jordforbindelse Fejlfinding Mekanisk/væskegennemstrømning Elektriske problemer V vekselstrøm og 110 V vekselstrøm motorprintkort V vekselstrøm filterprintkort Trykjusteringspotentiometer Trykreguleringstransducer Udskiftning af drev og lejehus Afmontering Samling Udskiftning af motor Afmontering Installation Udskiftning af stempelpumpe til 695/ Afmontering Installation Udskiftning af stempelpumpe til 1095/Mark V.. 32 Afmontering Installation Slangerulle Afmontering Installation Udskiftning af Smart Control-E printkortet Afmontering Installation Udskiftning af AutoClean reed-kontakt Afmontering Installation Udskiftning af E-Control batteriet Ledningsdiagram Noter Gracos Standardgaranti D

3 Advarsler Advarsler Følgende advarsler gælder installation, brug, montering af jordforbindelse, vedligeholdelse og reparation af dette udstyr. Udråbstegnet varskor dig om en generel advarsel, og faresymbolet henviser til procedurespecifikke risici. Henvis tilbage til disse advarsler. Yderligere produktspecifikke advarsler findes løbende igennem hele håndbogen, hvor det er påkrævet. ADVARSEL JORDFORBINDELSE Dette produkt skal jordforbindes. I tilfælde af en elektrisk kortslutning reducerer jordforbindingen risikoen for elektrisk stød ved at sørge for en udblæsningsledning for den elektriske strøm. Dette produkt er udstyret med et kabel, som har en jordledning med et dertil svarende stik. Stikket skal sættes ind i en stikkontakt, der er korrekt installeret og jordforbundet i henhold til de lokale forskrifter og forordninger. Forkert installation af jordstikket kan medføre risiko for elektrisk stød. Når det er nødvendigt at reparere eller udskifte kablet eller stikket, må jordledningen ikke sluttes til noget som helst stik med flade stikben. Den isoleringsledning, hvis udvendige overflade er grøn med eller uden gule striber, er jordledningen. I tilfælde af at jordforbindelsesanvisningerne ikke er blevet forstået fuldstændig eller i tvivlstilfælde skal du lade en godkendt elektriker eller håndværker kontrollere om produktet er korrekt jordbundet. Foretag ikke ændringer på det medleverede stik; hvis det ikke passer til stikkontakten, skal den rette kontakt installeres af en godkendt elektriker. Dette produkt skal anvendes på en nominel 230 V kreds og har et jordstik, der ligner det stik, der er illustreret i figuren nedenfor. Slut kun produktet til en stikkontakt, som har den samme konfiguration som stikket. Anvend ikke en adapter med dette produkt. Forlængerkabler: Anvend kun et 3-leder forlængerkabel, som har et 3-bladet jordstik og en 3-spaltet kontakt, som passer til stikket på produktet. Sikr dig, at dit forlængerkabel ikke er beskadiget. Hvis det er nødvendigt at anvende et forlængerkabel, brug mindst 12 AWG (2,5 mm 2 ) for at lede strømmen, som produktet fører. Et for lille kabel medfører et fald i linjespændingen og et effekttab og varmløbning D 3

4 Advarsler ADVARSEL BRAND- OG EKSPLOSIONSFARE Brændbare dampe i et arbejdsområde, såsom dampe fra opløsningsmidler og malinger, kan eksplodere eller antændes. Forebyggelse af brand- og eksplosionsrisiko: Sprøjt ikke brandfarlige eller letantændelige materialer i nærheden af åben ild eller antændelseskilder såsom cigaretter, motorer og elektrisk udstyr. Maling eller opløsningsmiddel, der strømmer gennem udstyret kan fremprovokere statisk elektricitet. Statisk elektricitet medfører en risiko for brand eller eksplosion ved tilstedeværelse af maling og opløsningsdampe. Alle sprøjtesystemets dele, inkluderet pumpen, slangesamlingen, sprøjtepistolen og genstande i og omkring sprøjteområdet skal jordforbindes på korrekt vis for at undgå statisk udladning og gnister. Anvend Graco ledende eller jordforbundne højtryk airless malersprøjteslanger. Kontrollér, at alle beholdere og opsamlingssystemer er jordforbundne for at undgå statisk udladning. Forbind til en jordforbundet stikkontakt og anvend jordforbundne forlængerkabler. Anvend ikke en 3-til-2 adapter. Anvend ikke en maling eller et opløsningsmiddel, som indeholder halogeneret kulbrinte. Sørg for, at sprøjteområdet er godt ventileret. Sørg for, at der strømmer tilstrækkelig frisk luft gennem området. Sørg for at pumpesamlingen befinder sig i et godt ventileret område. Sprøjt ikke på pumpesamlingen. Ryg ikke i sprøjteområdet. Anvend ikke lyskontakter, motorer eller lignende gnistfremkaldende produkter i sprøjteområdet. Hold området rent og fri for malerbøtter eller opløsningsmiddelbeholdere, klude og andre brændbare materialer. Kend til indholdet af de malinger og opløsningsmidler, som der sprøjtes med. Læs alle materialesikkerhedsdataark og beholderetiketter, der leveres med malinger og opløsningsmidler. Følg fabrikantens sikkerhedsanvisninger vedrørende maling og opløsningsmidler. Brandslukningsudstyr skal være tilstede og virke. Sprøjten frembringer gnister. Når der anvendes brandfarlige væsker til eller i nærheden af sprøjtearbejdet eller til gennemskylning og rengøring, skal sprøjten holdes mindst 6 meter væk fra eksplosive dampe. FARE FOR INJICERING GENNEM HUDEN Sprøjt ikke og ret ikke pistolen mod nogen personer eller dyr. Hold hænderne og andre kropsdele væk fra afladningen. Forsøg f.eks. ikke at standse lækager med nogen kropsdel. Anvend altid sprøjtedyseholderen. Foretag ikke sprøjtearbejde før sprøjtedyseholderen er på plads. Anvend Graco dyseholdere. Vær forsigtig ved rengøring og udskiftning af dyseholdere. I tilfælde af at dyseholderen tilstoppes under sprøjtning, følg Trykaflastningsproceduren for at slukke for enheden, og aflast trykket før dyseholderen fjernes til rengøring. Efterlad ikke enheden med strømmen tilsluttet eller enheden værende tryksat uden opsyn. Når enheden ikke er i brug, sluk for enheden og følg Trykaflastningsproceduren til slukning af enheden. Højtrykssprøjte kan sprøjte giftige stoffer ind i kroppen og forårsage alvorlige personskader. I det tilfælde at indsprøjtning finder sted, skal du søge lægehjælp øjeblikkeligt (kirurgisk behandling). Kontrollér slanger og dele for tegn på beskadigelser. Udskift alle beskadigede slanger eller dele. Dette system er i stand til at producere 3300 psi. Anvend Graco udskiftningsdele eller tilbehør, som er normeret til mindst 3300 psi. Tilkobl altid aftrækkerlåsen, når der ikke foretages sprøjtning. Kontrollér, at aftrækkerlåsen fungerer korrekt. Kontrollér, at alle forbindelser er tætte, før enheden betjenes. Du skal vide, hvor du hurtigt kan stoppe enheden og aflufte trykket. Vær nøje bekendt med kontrollerne D

5 Advarsler ADVARSEL FARE VED FORKERT ANVENDELSE AF UDSTYR Forkert anvendelse kan forårsage død eller alvorlig personskade. Bær altid passende handsker, øjenbeskyttelsesbriller og åndedrætsværn eller maske under sprøjtearbejde. Udfør ikke arbejde eller sprøjtning i nærheden af børn. Hold altid børn væk fra udstyret. Ræk ikke over eller stå ikke på en ustabil taburet. Sørg altid for holde et godt fodfæste og balancen. Vær agtpågivende og opmærksom på, hvad du foretager dig. Betjen aldrig enheden, hvis du er træt eller har indtaget medicin eller alkohol. Slangerne må ikke knækkes eller bøjes for meget. Udsæt ikke slangen for temperaturer eller tryk, der overstiger de anvisninger, som er specificeret af Graco. Anvend ikke slangen som forstærkerledning til at trække eller løfte et udstyr. FARE FOR ELEKTRISK STØD Forkert jordforbindelse, indstilling eller brug af systemet kan medføre elektrisk stød. Sluk for udstyret, og tag stikket ud af kontakten, før der foretages eftersyn på udstyret. Brug kun stikkontakter med jord. Brug kun 3-leder-forlængerkabler. Jordstikkene på sprøjten og forlængerkablerne skal være ubeskadiget. Må ikke udsættes for regn. Skal opbevares indendørs. FARE I FORBINDELSE MED TRYKSATTE DELE I ALUMINIUM Anvend ikke 1, 1, 1-trichloroethan, methylenchlorid, andre halogensubstituerede kulbrinteopløsninger eller væsker, der indeholder sådanne opløsningsmidler, i tryksat udstyr, der er fremstillet af aluminium. En sådan anvendelse kan medføre en alvorlig kemisk reaktion med efterfølgende sprængning af udstyret til følge. Dette kan resultere i død, alvorlig personskade og tingskade. FARE I FORBINDELSE MED BEVÆGELIGE DELE Dine fingre og andre kropsdele kan komme i klemme eller blive skåret over af de bevægelige dele. Hold sikker afstand til alle bevægelige dele. Anvend ikke udstyret med afskærmninger eller dæksler afmonteret. Tryksat udstyr kan starte uden varsel. Før du kontrollerer, flytter eller foretager eftersyn på udstyret, skal du følge den anviste Procedure for trykaflastning i denne håndbog. Afbryd strømmen eller lufttilførslen. PERSONBESKYTTELSESUDSTYR Du skal altid være iført passende beskyttelsesudstyr, når du betjener eller efterser udstyret, eller når du befinder dig inden for udstyrets arbejdsområde. Dette kan beskytte dig mod alvorlig personskade, herunder beskadigelse af øjnene, indånding af giftige dampe, forbrændinger og tab af høreevnen. Sådant udstyr omfatter, men er ikke begrænset til: Beskyttelsesbriller Arbejdstøj og åndedrætsværn i overensstemmelse med væske- og opløsningsmiddelproducenternes anbefalinger Handsker Høreværn D 5

6 Komponentoversigt Komponentoversigt ti18841a Dansk 1 Premium, digitalt display 2 ON/OFF-kontakt 3 Slangerulle Guide 4 Trykregulering / E-Control 5 Spæde-/sprøjteventil / FastFlush 6 Filter 7 Hævertslange 8 Pumpe 9 Lejehus/ProConnect 10 Aftapningsrør 11 Aftrækkerlås 12 Model-/serienummerskilt 13 WatchDog -kontakt D

7 Generelle reparationsoplysninger Generelle reparationsoplysninger Procedure for trykaflastning Systemtrykket skal reduceres manuelt for at forhindre systemet i at starte eller sprøjte utilsigtet. Væske under højtryk kan injiceres gennem huden og forårsage alvorlig personskade. For at nedsætte risikoen for alvorlig personskade som følge af injicering, væskesprøjt eller bevægelige dele skal den anviste Procedure for trykaflastning altid følges, når du: får instruks om at reducere trykket, standser sprøjtearbejdet, undersøger eller foretager eftersyn på nogen del af systemudstyret monterer eller rengør sprøjtedyser 1. Drej trykreguleringsknappen tilbage til nul. VARSEL For at nedsætte risikoen for fejlfunktion i trykstyringen skal følgende retningslinjer følges: Anvend altid en spidstang, når en ledning skal frakobles. Træk aldrig i en ledning, men derimod i ledningsstikket. Sørg for at ledningstikkene passer korrekt sammen. Det flade blad på det isolerede hanstik anbringes midt i hunstikket. Det skal sikres, at ledningerne føres omhyggeligt for at undgå interferens fra andre forbindelser i trykstyringen. Undgå at klemme ledningerne mellem dækslet og styreboksen. 1. Hold alle skruer, møtrikker, skiver, pakninger, og elektriske fittings for sig selv under reparationsarbejdet. Disse dele følger normalt ikke med reserveenheder. 2. Drej ON/OFF-kontakten til stillingen OFF. 3. Tag elkablet ud af stikkontakten. 4. Hold en metaldel på pistolen godt fast mod en jordforbundet metalspand. Aktivér pistolen for at aflaste trykket. 5. Aktivér pistolens sikringslås. 6. Åbn spædeventilen. Lad spædeventilen være åben, indtil du er klar til at genoptage sprøjtearbejdet. Hvis du har mistanke om, at sprøjtedysen eller slangen er fuldstændig tilstoppet, eller om at trykket ikke er taget helt af efter at have fulgt ovenstående trin, skal du MEGET LANGSOMT løsne dyseholderens omløber eller slangeendekoblingen for at nedsætte trykket gradvist og derefter løsne den fuldstændigt. Rengør derefter dyse og slange for tilstopning. For at nedsætte risikoen for alvorlig personskade, herunder elektriske stød, må du under ingen omstændigheder røre ved bevægelige eller elektriske dele med fingrene eller med værktøj, når du afprøver den reparerede del. Sluk for sprøjten og tag stikket ud af stikkontakten, når eftersynet er gennemført. Monter alle dæksler, skærme, pakninger, skruer, skiver og motorkappen, fr sprøjten tages i brug. 2. Afprøv reparationsarbejdet, når problemet er afhjulpet. 3. Hvis sprøjten ikke fungerer korrekt, gennemgås reparationsproceduren igen for at fastslå, om proceduren er gennemført korrekt. Problemer og mulige løsninger er beskrevet i afsnittet Fejlfinding på side D 7

8 Jordforbindelse Jordforbindelse 2. Der må ikke foretages ændring på jordbenet eller anvendes en adapter. Forkert installation eller ændring af jordstikket kan indebære risiko for stød, brand eller eksplosion, hvilket kan medføre alvorlig personskade eller død. 1. Modellerne Ultra Max II 695, 795 og 1095 til volt vekselstrøm kræver en 50/60 Hz, 15A-sikring samt stik med jordben. Modeller til volt vekselstrømkræver en 50/60 Hz, 10A-sikring samt stik med jordben. ti2810a 3. Hvis der er behov for et forlængerkabel, skal der anvendes et 3-lederkabel på minimum 12 AWG (2,5 mm 2 ) D

9 Fejlfinding Fejlfinding Mekanisk/væskegennemstrømning Reducer trykket (se side 7). PROBLEMTYPE TJEKPUNKTER Hvis tjekpunktet er OK, så gå videre til næste tjekpunkt LØSNING Se denne kolonne, hvis tjekpunktet ikke er OK. E=XX vises. 1. Der er en fejltilstand. 1. Afhjælpning af fejl fremgår af tabellen på side 11. Falsk udløsning af WatchDogsystemet. EMPTY vises. Pumpen kører ikke. 1. Driftsforhold uden for WatchDogparametre. Pumpens ydelse er lav, se nedenfor. 1. Reducer trykket. Justering beskrives i brugerhåndbogen. Anvend pumpen, uden at WatchDog er aktiv; se brugerhåndbogen. Pumpens ydelse er lav. 1. Sprøjtedysen slidt. 1. Følg den anviste Procedure for trykaflastning. Udskift dernæst spidsen. Se den særskilte håndbog for pistol eller sprøjtedyse. 2. Sprøjtedysen tilstoppet. 2. Aflast trykket. Kontrollér og rengør sprøjtedysen. 3. Kontrollér malingtilførslen. 3. Fyld mere maling på, og spæd pumpen igen. 4. Kontrollér, om indsugningsfilteret er tilstoppet. 4. Afmontér og rens det, før det monteres igen. 5. Kontrollér om indsugningsventilkuglen og stempelkuglen er lejret korrekt. 5. Afmontér indsugningsventilen, og rens den. Kontrollér kugler og sæder for hakker; udskift disse efter behov. Se håndbogen til pumpen. Si malingen før brug for at fjerne partikler, der vil kunne tilstoppe pumpen. 6. Kontrollér slangetilslutningerne. 6. Tilspænd eventuelle løse tilslutninger. Kontrollér, om pakningerne mangler eller er beskadigede. 7. Væskefilteret, dysefilteret eller 7. Rengør filteret. Se brugerhåndbogen. dysen er tilstoppet eller snavset. 8. Kontrollér spædeventilen 8. Aflast trykket. Reparer spædeventilen. for utætheder. 9. Kontrollér, at pumpeslagene ikke fortsætter, når pistolens aftrækker slippes. (Kontrollér spædeventilen for utætheder). 9. Efterse pumpen. Se håndbogen til pumpen. 10. Kontrollér, om der er forekommer udsivning omkring pakningsomløberen, hvilket kan være tegn på slidte eller ødelagte pakninger. 11. Kontrollér pumpestangen for beskadigelse. 12. Kontrollér for lavt højhastighedstryk. 13. Stempelpakningerne er slidte eller beskadigede. 10. Udskift pakningerne; se håndbogen til pumpen. Kontrollér også stempelventillejet for hærdet maling og hakker, og udskift det om nødvendigt. Tilspænd pakningsomløberen/ smørekoppen. 11. Reparer pumpen. Se håndbogen til pumpen. 12. Drej trykreguleringsknappen så langt som muligt med uret. Sørg for, at trykreguleringsknappen er monteret korrekt, således den kan drejes så langt i urets retning som muligt. Hvis problemet fortsat eksisterer, udskift tryktransduceren. 13. Udskift pakningerne. Se håndbogen til pumpen D 9

10 Fejlfinding PROBLEMTYPE Pumpens ydelse er lav. Motoren kører, men der er ingen pumpeslag. Kraftig udsivning af maling ind i halspakningsmøtrikken. 14. O-ringen i pumpen er slidt 14. Udskift O-ringen. Se håndbogen til pumpen. eller beskadiget. 15. Indsugningsventilkuglen er tilstoppet med materiale. 15. Rengør indsugningsventilen. Se håndbogen til pumpen. 16. Trykindstillingen er for lav. 16. Øg trykket. Se håndbogen til pumpen. 17. Stort trykfald i slangen med tyktflydende materialer. 17. Anvend en slange med en større diameter, og/eller reducer slangens samlede længde. 1. Kontrollér stempelpumpens stift (32), 1. Sæt en ny stift i, hvis denne mangler. som kan være beskadiget eller Sørg for at holdefjederen (31) sidder helt mangle. Se håndbogen til pumpen. ind i rillen hele vejen rundt om plejlstangen. Se håndbogen til pumpen. 2. Kontrollér plejlsstangssamlingen (43) for beskadigelse. Se håndbogen til pumpen. 3. Kontrollér tandhjul eller drevhus for beskadigelse. Se side Udskift plejlstangssamlingerne. Se håndbogen til pumpen. 3. Kontrollér drevhuset og gear for beskadigelse, og foretag om nødvendigt udskiftning. Se håndbogen til pumpen. 1. Halspakningsmøtrikken er løs. 1. Afmontér halspakmøtrikkens afstandsstykke. Tilspænd halspakmøtrikken lige netop så meget, at eventuel udsivning standses. 2. Halspakningerne er slidte eller beskadigede. 2. Udskift pakningerne. Se håndbogen til pumpen. 3. Stempelstangen er slidt eller beskadiget. 3. Udskift stangen. Se håndbogen til pumpen. Pistolen spytter væske. 1. Luft i pumpen eller slangen. 1. Kontrollér og tilspænd alle væsketilslutninger. Reducer omdrejningstallet, og lad pumpen køre så langsomt som muligt under spædning. 2. Dysen er delvist tilstoppet. 2. Rengør dysen. Se håndbogen til dyseholderen Pumpen er vanskelig at spæde. Ingen visning på display, sprøjten kører. TJEKPUNKTER Hvis tjekpunktet er OK, så gå videre til næste tjekpunkt 3. Lav væskestand eller tom væskebeholder. LØSNING Se denne kolonne, hvis tjekpunktet ikke er OK. 3. Fyld væske på. Spæd pumpen. Se håndbogen til pumpen. Kontrollér væsketilførslen ofte for at undgå, at pumpen kører tør. 1. Luft i pumpen eller slangen. 1. Kontrollér og tilspænd alle væsketilslutninger. Reducer omdrejningstallet, og lad pumpen køre så langsomt som muligt under spædning. 2. Indsugningsventilen er utæt. 2. Rengør indsugningsventilen. Sørg for, at kuglesæderne ikke er ridsede eller slidte, og at kuglerne er godt placeret. Saml ventilen igen. 3. Pumpens pakninger er slidte. 3. Udskift pumpens pakninger. Se håndbogen til pumpen. 4. Malingen er for tyk. 4. Fortynd malingen i overensstemmelse med leverandørens anbefalinger. 1. Display er beskadiget eller 1. Kontrollér forbindelserne. Udskift displayet. har dårlig forbindelse D

11 Fejlfinding Elektriske problemer. Symptom: Sprøjten kører ikke eller stopper med at køre. Reducer trykket, se side 7. Tilslut sprøjten til en korrekt spænding i en jordforbundet stikkontakt. Sluk for sprøjten i 5 minutter, og tænd den derefter igen. Dette sikrer, at sprøjten er i normal driftstilstand. Drej trykreguleringsknappen med uret 1/2 omgang. Se på det digitale display. ADVARSEL For at undgå elektrisk stød eller risici fra bevægelige dele, når dækslerne afmonteres i forbindelse med fejlfinding, skal du vente 5 minutter efter at have frakoblet elkablet, således at lagret elektricitet kan bortledes. Hold sikker afstand til elektriske og bevægelige dele under udførelse af fejlfindingsprocedurer. Hvis der ikke er noget digitalt display tilgængeligt, anvendes printkortets statuslampe til fejlfinding: Sluk for sprøjten, afmontér reguleringsdækslet, og tænd derefter for strømmen igen. Observer statuslampen. Det samlede antal blinkende lysdioder svarer til fejlkoder på det digitale display, dvs. to blink er det samme som E=02. PROBLEMTYPE TJEKPUNKTER AFHJÆLPNING Sprøjten kører slet ikke Digitalt display er blankt Printkortets statuslampe tænder aldrig Sprøjten kører slet ikke Digitalt display viser E=02 Printkortets statuslampe blinker 2 gentagne gange Se gennemstrømningsskema side 17. Kontrollér transduceren eller transducerforbindelserne 1. Sørg for, at der ikke er noget tryk i systemet (se Trykaflastning, side 7). Kontrollér væskebanen for tilstopninger såsom et tilstoppet filter. 2. Brug airless malersprøjteslange uden metalindlæg, min. 1/4 x 15 m. En mindre slange eller en slange med metalindlæg kan medføre højtryksudsving. 3. Indstil sprøjten på OFF og slå strømmen fra sprøjten. 4. Kontrollér transduceren og forbindelserne til printkortet. 5. Kobl transduceren fra printkortstikket. Kontrollér, at transduceren og printkortkontakterne er rene og sikre. 6. Genkobl transduceren til printkortstikket. Tilslut strømmen og indstil sprøjten på ON og reguleringsknappen drejes med uret 1/2 omgang. Hvis sprøjten ikke kører korrekt, skal sprøjten indstilles på OFF, og du skal gå videre til næste trin. 7. Montér en ny transducer. Tilslut strømmen og indstil sprøjten på ON og reguleringsknappen drejes med uret 1/2 omgang. Udskift printkortet, hvis sprøjten ikke kører korrekt D 11

12 Fejlfinding PROBLEMTYPE TJEKPUNKTER AFHJÆLPNING Sprøjten kører slet ikke Digitalt display viser E=03 Kontrollér transduceren eller transducerforbindelserne (printkortet detekterer ikke et tryksignal). 1. Indstil sprøjten på OFF og slå strømmen fra sprøjten. 2. Kontrollér transduceren og forbindelserne til printkortet. Printkortets statuslampe blinker 3 gentagne gange 3. Kobl transduceren fra printkortstikket. Kontrollér for at se om transduceren og printkortkontakterne er rene og sikre. 4. Genkobl transduceren til printkortstikket. Tilslut strømmen og indstil sprøjten på ON og reguleringsknappen drejes med uret 1/2 omgang. Hvis sprøjten ikke kører skal sprøjten indstilles på OFF og du skal gå videre til næste trin. 5. Kobl en fuldt funktionsdygtig transducer til printkortstikket. 6. Indstil sprøjten på ON og reguleringsknappen drejes med uret 1/2 omgang. Hvis sprøjten kører skal der monteres en ny transducer. Udskift printkortet, hvis sprøjten ikke kører. 7. Kontrollér transducermodstanden med et ohmmeter (mindre end 9k ohm mellem røde og sorte ledninger og 3-6k ohm mellem grønne og gule ledninger) D

13 Fejlfinding PROBLEMTYPE TJEKPUNKTER AFHJÆLPNING Sprøjten kører slet ikke Digitalt display viser E=05 Printkortets statuslampe blinker 5 gentagne gange Styringen kommanderer motoren til at køre, men motorakslen roterer ikke. Muligvis skyldes det en låst rotorfunktion eller der findes en åben forbindelse mellem motor og styring eller også er der et problem med motoren eller printkortet eller det kan tænkes at motorens amperetræk er overdrevent. 1. Afmontér pumpen og prøv at køre sprøjten. Hvis motoren kører skal der kontrolleres om pumpen er låst eller frossen eller om der problemer med drive train. Hvis sprøjten ikke kører gå videre til trin Indstil sprøjten på OFF og slå strømmen fra sprøjten. 3. Kobl motorforbindelsen(erne) fra printkortstikket (stikkene). Kontrollér, at motorforbindelsen og printkortkontakterne er rene og sikre. Hvis kontakterne er rene og sikre skal du gå videre til trin Indstil sprøjten på OFF og drej motorblæseren 1/2 omgang. Genstart sprøjten. Hvis sprøjten kører skal printkortet udskiftes. Hvis sprøjten ikke kører rundt, skal du gå videre til trin Udfør Rotationstest: Gennemtest det 4-benede felt motorstik. Kobl væskepumpen fra sprøjten. Test motoren ved at anbringe en jumper over stikbenene 1 & 2. Drej motorblæseren med omkring 2 omdrejninger pr. sekund. En drejemodstand bør kunne fornemmes på blæseren. Motoren skal udskiftes, hvis der ikke fornemmes nogen modstand. Gentag proceduren for stikbenskombinationerne 1 & 3 og 2 & 3. Stikben 4 (den grønne ledning) anvendes ikke i denne test. Hvis alle rotationstests er positive skal du gå videre til trin 6. Grøn Blå Rød Sort TRIN 1: Grøn Blå Rød Sort TRIN 2: Grøn Blå Rød Sort TRIN 3: D 13

14 Fejlfinding PROBLEMTYPE TJEKPUNKTER AFHJÆLPNING Sprøjten kører slet ikke Digitalt display viser E=05 Printkortets statuslampe blinker 5 gentagne gange Styringen kommanderer motoren til at køre, men motorakslen roterer ikke. Muligvis skyldes det en låst rotorfunktion eller der findes en åben forbindelse mellem motor og styring eller også er der et problem med motoren eller printkortet eller det kan tænkes at motorens amperetræk er overdrevent. 6. Udfør Kortslutningstest af felt: Gennemtest det 4-benede felt motorstik. Der må ikke være kontinuitet fra stikben 4, jordledningen og nogen af de resterende 3 stikben. Hvis tests på felt motorstikket slår fejl, skal motoren udskiftes. 7. Kontrollér motorens termokontakt: Tag varmeledninger ud af stikket. Indstil måleapparatet på ohm. Måleapparatet skal aflæse den rette modstand for hver model (se tabellen nedenfor). 100k ohm - ti13140a Modstandstabel: ohm 795 2k ohm ,9k ohm D

15 Fejlfinding PROBLEMTYPE TJEKPUNKTER AFHJÆLPNING Sprøjten kører slet ikke Digitalt display viser E=06 Printkortets statuslampe blinker 6 gentagne gange Lad sprøjten afkøle. Hvis sprøjten kører, når den er afkølet, skal årsagen til varmløbning afhjælpes. Opbevar sprøjten et køligere sted med god udluftning. Kontrollér, at motorens luftindtag ikke er blokeret. Hvis sprøjten stadigvæk ikke kører, følg da trin 1. BEMÆRK: Motor skal være nedkølet, før testen udføres. 1. Kontrollér den termiske stikanordning (gule ledninger) på printkortet. 2. Slå den termiske stikanordning fra printkortstikket. Sørg for, at kontakterne er rene og sikre. 3. Afmål modstanden på den termiske anordning. Hvis aflæsningen ikke er korrekt, skal motoren udskiftes. Kontrollér motorens termokontakt: Tag varmeledninger ud af stikket. Indstil måleapparatet på ohm. Måleapparatet skal aflæse den rette modstand for hver model (se tabellen nedenfor). 100k ohm - ti13140a Modstandstabel: ohm 795 2k ohm ,9k ohm Sprøjten kører slet ikke Digitalt display viser E=09 Printkortets statuslampe blinker 9 gentagne gange Sprøjten kører slet ikke Digitalt display viser E=10 Printkortets statuslampe blinker 10 gentagne gange Kontrollér forbindelserne. Styringen modtager ikke et motorpositionssensorsignal. Kontrollér om printkortet er udsat for varmløbning. 4. Slut den termiske stikanordning til printkortstikket igen. Slå strømmen til og tænd for sprøjten og reguleringsknappen drejes med uret 1/2 omgang. Hvis sprøjten ikke kører, skal printkortet udskiftes. 1. Sluk for strømmen. 2. Slå motorpositionssensoren fra, og efterse forbindelserne for beskadigelse. 3. Slå sensoren til igen. 4. Tænd for strømmen. Hvis fejlen fortsætter skal motoren udskiftes. 1. Kontrollér, at motorens luftindtag ikke er blokeret. 2. Kontrollér, at blæseren ikke er slået fejl. 3. Sørg for, at printkortet er korrekt forbundet til bagpladen, og at der anvendes ledende termopasta på strømkomponenterne. 4. Udskift printkortet. 5. Udskift motoren D 15

16 Fejlfinding Sprøjten vil ikke slå fra 1. Trykaflastning, se side 7. Lad spædeventilen stå åben og sluk for strømmen. 2. Afmontér styreboksdækslet, således at printkortets statuslampe kan ses, hvis denne er tilstede. Fejlfindingsprocedure Lad trykmåleren dykke ned i maleslangen, tilkobl sprøjten og tænd for strømmen. Når sprøjten sit maksimale tryk eller overstiges dette? NEJ Mekanisk problem: Se i den rette pumpehåndbog over sprøjten for yderligere fejlfindingsprocedurer. JA Slå transduceren fra printkortet. Holder motoren op med at køre? NEJ Udskift printkortet. JA Dårlig transducer. Udskift denne og test med en ny D

17 Fejlfinding Sprøjten vil ikke køre. (Se følgende side vedr. trinene) Afmontér styreboksen. Tænd for sprøjten. Hold øje med printkortets statuslampe (se side 11). Intet lys En gang Normal drift Lyser konstant Blinker Printkortet kommanderer motoren til at køre Se i afsnittet om Fejlkode for yderligere fejlfinding Se Trin 1. Er der over 100 VAC (220 VAC til 230V maskiner)? JA NEJ Se Trin 2. Er der over 100 VAC (220 VAC til 230V maskiner)? JA Udskift ON/OFF-kontakt. NEJ Reparer og udskift elkablet. Se Trin 3. Er aflæsningen korrekt gennem termokontaktledningerne? NEJ Hvis motoren er varm, lad denne afkøle og test igen. Hvis Trin 4 stadigvæk viser en forkert modstand skal motoren udskiftes. Motoren har en defekt termisk anordning. JA Se Trin 4. Kører motoren? NEJ Slut en testtransducer til printkortet. Kører motoren? NEJ JA JA Udskift printkortet. Udskift potentiometeret. Tryk på kontakten. Udskift transduceren D 17

18 Fejlfinding Afmontering 240 V vekselstrøm og 110 V vekselstrøm motorprintkort Installation 1. Brug Acetone eller tilsvarende renere til grundigt at fjerne kølepasta fra lommer på Powerbar. 2. Påfør termisk sammensatte: Reducer trykket (se side 7). Vent fem minutter, inden der foretages eftersyn. 1. Afmontér motorkappen: a. Afmontér boltene fra motorkappen. b. Afmontér trykrøret fra sprøjten. c. Afmontér den bageste skrue fra værktøjskassen. a. For enheder vist i Fig. 1 nedenfor, påfør en lille mængde termomasse 15U114 eller (5) på de grå komponentområder bag motorprintkortet (52) d. Løsn (men fjern ikke) de fire møtrikker på underplade. Glid forsigtigt underplade fremad. e. Afmontér kappen. f. Glid underpladen tilbage og stram de fire møtrikker på underpladen. 2. Afmontér alle fire skruer (38) og frontdækslet (96). 3. Kobl displayledningen (A) fra motorens printkort (52). 4. Afmontér de to bageste skruer (39). Kobl potentiometerledningen (C) fra motorprintkortet (52). Kobl elkabelstikkene (D) og filterprintkortstikkene (J) fra ON/OFF-kontakten (33), og afmonter betjeningspanelet (68). 5. Hvis den nuværende,kobl WatchDog-kontakten (X) og reed-kontakten (L) fra motorprintkortet. Fig. 1 ti17334a b. For enheder vist i Fig. 2 nedenfor, anvende en lille mængde termisk compound 15U114 eller (5) i begge lommer af Powerbar (69) og skrab på tværs af lommen med den medfølgende skraber, så en jævnt lag er tilbage i lommen Kobl motorprintkortets strømledninger (K) fra filterprintkortet (146). 7. Afmontér de to øverste skruer (39) og styreboksen (61) Kobl transducerledningen (E) fra motorprintkortet. 9. Kobl motorledningerne (F, G og H) fra. 10. Afmontér de seks skruer (27) de to skruer (102) og printkortet. Fig. 2 ti14693a VARSEL For at reducere risikoen for svigt af motorprintkort, må skruerne ikke overspændes (102), da det kan beskadige de elektriske komponenter D

19 Fejlfinding 3. Montér og stram de to skruer (102). Montér motorprintkortet (52) med de seks skruer (27). 4. Tilkobl motorledningerne (F, G og H) og anbring disse inde i skærmpladen. 5. Kobl transducerledningen (E) til motorprintkortet. 6. Kobl motorprintkortets strømledninger (K) til filterprintkortet (146). 7. Monter styreboksen (61) med de to øverste skruer (39). 8. Kobl filterprintkortets strømledninger (J) og elkabelstikkene (D) til ON/OFF-kontakten (33). 9. Kobl potentiometerledningen (C) til motorprintkortet. 10. Kobl WatchDog-kontakten (X) og reed-kontakten (L) til motorprintkortet. 12. Kobl displayledningen (A) til motorprintkortet (52). 13. Monter dækslet (96) med de fire skruer (38). 14. Montér motorkappen. a. Løsn (men fjern ikke) de fire møtrikker på underpladen og glid underpladen fremad. b. Sæt kappen på igen. c. Glid underpladen tilbage og stram de fire møtrikker på underpladen. d. Udskift den bageste skrue fra værktøjskassen og tilspænd denne. e. Udskift trykrøret fra sprøjten. f. Udskift boltene fra motorkappen. 11. Monter betjeningspanelet (68) med de to skruer (39) D 19

20 Fejlfinding 240 V vekselstrøm filterprintkort Installation 1. Monter filterprintkortet (146) med de fire skruer (163). Reducer trykket, se side 7. Afmontering 1. Fjern de fire skruer (38) og dækslet (96). 2. Kobl displayledningen (A) fra motorens printkort (52). 3. Afmontér de to bageste skruer (39). Kobl potentiometerledningen (C) fra motorprintkortet (52). Kobl elkabelstikkene (D) og filterprintkortstikkene (J) fra ON/OFF-kontakten (33), og afmonter betjeningspanelet (68). 4. Kobl WatchDog-kontakten (X) og reed-kontakten (L) fra motorprintkortet. 5. Kobl motorprintkortets strømledninger (K) fra filterprintkortet (146). 2. Kobl motorprintkortets strømledninger (K) til filterprintkortet (146). 3. Kobl filterprintkortets strømledninger (J) til de to øverste klemmer på ON/OFF-kontakten (33) og elkabelledningerne (D) til de to nederste klemmer på ON/OFF-kontakten. 4. Kobl potentiometerledningen (C) til motorprintkortet (52). 5. Hvis den nuværende, kobl WatchDog-kontakten (X) og reed-kontakten (L) til motorprintkortet. 6. Monter betjeningspanelet (68) med de to skruer (39). 7. Kobl displayledningen (A) til motorprintkortet (52). 8. Monter dækslet (96) med de fire skruer (38). 6. Fjern de fire skruer (163) fra filterprintkortet (146). 240 V vekselstrøm F H G C K A A J E E L C ti18843a X D

Mark V Premium og Mark V Max elektriske airless sprøjter

Mark V Premium og Mark V Max elektriske airless sprøjter Reparation Mark V Premium og Mark V Max elektriske airless sprøjter 3A2422B DA Til bærbar airless sprøjtning af facademaling og materialer til overfladebehandling. Kun til professionelt brug. Ikke godkendt

Læs mere

Reparation. Mark VII Max, Mark X Premium og Mark X Max elektriske airless sprøjter 3A2397A DA

Reparation. Mark VII Max, Mark X Premium og Mark X Max elektriske airless sprøjter 3A2397A DA Reparation Mark VII Max, Mark X Premium og Mark X Max elektriske airless sprøjter 3A2397A DA Til bærbar airless sprøjtning af facademaling og materialer til overfladebehandling. Kun til professionelt brug.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vejledning 309196D. 200-LITERS STANDARDTROMLE Skraberingssæt. Beregnet til ligesidede tromler med en indvendig diameter på 571 mm

Indholdsfortegnelse. Vejledning 309196D. 200-LITERS STANDARDTROMLE Skraberingssæt. Beregnet til ligesidede tromler med en indvendig diameter på 571 mm Vejledning 0-LITERS STANDARDTROMLE Skraberingssæt 309196D Rev. D Beregnet til ligesidede tromler med en indvendig diameter på 571 mm Model 243279 Dobbelt-T-skrabere Maksimal temperatur: 150 C Model 245668

Læs mere

Ultra Max II/Ultimate Mx II

Ultra Max II/Ultimate Mx II Reparation Ultra Max II/Ultimate Mx II Korean Patent 10-0579681 311378G Bærbar airless sprøjtning af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER. Læs alle advarsler og

Læs mere

FinishPro II 395/595 Airless/luftforstærket sprøjte

FinishPro II 395/595 Airless/luftforstærket sprøjte Reparation FinishPro II 395/595 Airless/luftforstærket sprøjte 333130A DA Til påføring af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer. Kun til erhvervsmæssig brug. Ikke godkendt til brug i eksplosive

Læs mere

306860D VEJLEDNING DELLISTE

306860D VEJLEDNING DELLISTE VEJLEDNING DELLISTE VEJLEDNING Denne håndbog indeholder vigtige advarsler og oplysninger. LÆS HÅNDBOGEN, OG GEM DEN SOM OPSLAGSBOG. HØJTRYK Returtryksregulator Til brug i højtrykscirkulationssystemer til

Læs mere

GH833 Sæt til direkte nedsænkning

GH833 Sæt til direkte nedsænkning Vejledning GH833 Sæt til direkte nedsænkning 311569B - Til installation af tårnbeslag. - Delnr. 287843 Vigtige sikkerhedsforskrifter Læs alle advarsler og vejledninger i denne brugerhåndbog. Gem disse

Læs mere

VEJLEDNING - RESERVE- DELSLISTE 308-365D 220/240 VAC, 6 AMP ULTRA PLUS+ 750 AIRLESS MALERSPRØJTE. Model 231-345, Serie A. Rev. A

VEJLEDNING - RESERVE- DELSLISTE 308-365D 220/240 VAC, 6 AMP ULTRA PLUS+ 750 AIRLESS MALERSPRØJTE. Model 231-345, Serie A. Rev. A VEJLEDNING - RESERVE- DELSLISTE 308-365D Rev. A VEJLEDNING Denne håndbog indeholder vigtige advarsler og oplysninger. LÆS HÅNDBOGEN, OG GEM DEN SOM OPSLAGSBOG 220/240 VAC, 6 AMP ULTRA PLUS+ 750 AIRLESS

Læs mere

Bærbar airless sprøjtning af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer Maksimalt arbejdstryk: 3300 psi (228 bar, 22,8 MPa) Lo-boy Standard

Bærbar airless sprøjtning af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer Maksimalt arbejdstryk: 3300 psi (228 bar, 22,8 MPa) Lo-boy Standard Betjening GMAX II 3900/5900HD/5900 Convertible/7900 TexSpray 5900HD Convertible/7900HD Airless sprøjter 3A0304B DA Bærbar airless sprøjtning af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer Maksimalt

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

DutyMax hydrauliske sprøjtepistoler

DutyMax hydrauliske sprøjtepistoler Reparation DutyMax hydrauliske sprøjtepistoler 3A2473A DA - Kun til professionelt brug - - Ikke godkendt til anvendelse i eksplosionsfarlige omgivelser i Europa - Modeller: 24M054 (EH200DI), 24M055 (GH200DI),

Læs mere

- Bærbare sprøjter til påføring af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer - Modelnr.* V AC Land

- Bærbare sprøjter til påføring af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer - Modelnr.* V AC Land Reparation 390 airless sprøjte 310837B - Bærbare sprøjter til påføring af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer - Maksimalt arbejdstryk: 3.300 psi (22,7 MPa, 227 bar) VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER!

Læs mere

WARNING. Pro Pack Bærbar sprøjtepakke 3A1798B. Betjening. Model 24F893 Maksimalt arbejdstryk 0,083 MPa (0,83 bar, 12 psi)

WARNING. Pro Pack Bærbar sprøjtepakke 3A1798B. Betjening. Model 24F893 Maksimalt arbejdstryk 0,083 MPa (0,83 bar, 12 psi) Betjening Pro Pack Bærbar sprøjtepakke - Anvendes sammen med Graco håndholdte sprøjter (undtagen fin finish-sprøjter) - - kun til bærbare sprøjteapplikationer af vandbaseret og oliebaseret (mineralsprit)

Læs mere

ARMATURER FOR HØJTRYK

ARMATURER FOR HØJTRYK Vejledning Delliste ARMATURER FOR HØJTRYK Kugleventiler, kontraventiler og drejeled 308D Vigtige sikkerhedsforskrifter Læs alle advarsler og vejledninger i denne brugerhåndbog. Gem disse forskrifter. Rev.

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Reparation. Ultra Max II 695/795/1095/1595 TexSpray Mark V-airless sprøjter 311178J. Modeller: Se side 2

Reparation. Ultra Max II 695/795/1095/1595 TexSpray Mark V-airless sprøjter 311178J. Modeller: Se side 2 Reparation Ultra Max II 695/795/1095/1595 TexSpray Mark V-airless sprøjter 311178J Bærbar airless sprøjtning af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer Maksimalt arbejdstryk 3.300 psi (227 bar,

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Ultra-lite Flo-Gun med pistolgreb

Ultra-lite Flo-Gun med pistolgreb VEJLEDNING RESERVEDELSLISTE 308 253D Rev. E Erstatter Rev. D VEJLEDNING Denne håndbog indeholder vigtige advarsler og oplysninger. LÆS HÅNDBOGEN, OG GEM DEN SOM OPSLAGSBOG VANDBASE ORENELIGT Ultra-lite

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

G40 Luftstøttet sprøjtepistol

G40 Luftstøttet sprøjtepistol Vejledning Dele G40 Luftstøttet sprøjtepistol 333191A DA Til påføring af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer. Kun til professionelt brug. Model: 262929, 262932 Maksimalt arbejdsstryk: 4000 psi

Læs mere

Betjening 3A2372B. Mark V Premium, Mark V Max, Mark VII Max, Mark X Premium og Mark X Max elektriske airless sprøjter

Betjening 3A2372B. Mark V Premium, Mark V Max, Mark VII Max, Mark X Premium og Mark X Max elektriske airless sprøjter Betjening Mark V Premium, Mark V Max, Mark VII Max, Mark X Premium og Mark X Max elektriske airless sprøjter 3A2372B DA Til bærbar airless sprøjtning af facademaling og materialer til overfladebehandling.

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: 90 21 201 og 90 21 202 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Mobil højtryksrenser

Mobil højtryksrenser Mobil højtryksrenser Modelnr.: GFS-C1 Lavt vandforbrug & højt vandtryk Energibesparende & miljøvenlig Mobil, holdbar, stænksikker & ufarlig at anvende Til rengøring i huset: badeværelse, vask, kæledyr

Læs mere

Elektriske Airless-sprøjter

Elektriske Airless-sprøjter Betjening, dele Elektriske Airless-sprøjter 334572D DA Kun til professionel brug. Ikke godkendt til brug i eksplosiv atmosfære eller farlige områder. For bærbar airless sprøjtning af arkitektonisk maling

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION SLIMLINE S3200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

RP8623 malersprøjte bruger manula. Indhold. Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsler Komponentidentifikation Tekniske Data Operation instruktion

RP8623 malersprøjte bruger manula. Indhold. Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsler Komponentidentifikation Tekniske Data Operation instruktion RP8623 malersprøjte bruger manula. Indhold Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsler Komponentidentifikation Tekniske Data Operation instruktion Airless Sprayer rengøringsprocedure Tryk procedure for frigivelse

Læs mere

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Art nr: 75700675 EAN nr: 5709133750688 1 af 9 230 / 50Hz / 85Watt 5300 Diameter.108mm Huldiameter.23mm 35 til højre og venstre 1/4 + 3/8 Ca. 2,1kg Øvrige Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Elektriske Airless-sprøjter

Elektriske Airless-sprøjter Betjening Elektriske Airless-sprøjter 332775A DA - Til bærbare sprøjteanvendelser med bygningsmaling og -belægninger - - Kun til professionel brug - - Ikke godkendt til brug i eksplosive atmosfærer eller

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Brugervejledning for FLAIR bindemaskine XDL-40

Brugervejledning for FLAIR bindemaskine XDL-40 Brugervejledning for FLAIR bindemaskine XDL-40 www.folkelarsen.dk Dansk instruktion for XDL-40 bindemaskine Læs denne brugervejledning Varenr. 89664 før maskinen tages i brug Læs denne brugsvejledning

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug.

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug. DK BRUGERMANUAL Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem manualen til senere brug. Indholdsfortegnelse GENEREL INFORMATION RÅD OM LEDNINGSNET OG BATTERI SIKKERHEDSINFORMATION FØRSTE

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN til styring via IHC-outputmodul, KNX og Z-Wave Model: Rullegardin til IHC-outputmodul, KNX og Z-Wave 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Vejledning Dele 309303D. 1:1 BLANDINGSFORHOLD TRITON 308 membranpumpe

Vejledning Dele 309303D. 1:1 BLANDINGSFORHOLD TRITON 308 membranpumpe Vejledning Dele : BLANDINGSFORHOLD TRITON 308 membranpumpe Maksimalt arbejdstryk (væske): 0,8 MPa (8 bar) Maksimalt indgående lufttryk: 0,8 MPa (8 bar) Delnr. 33500 aluminiumpumpe, serie B, npt-gevind

Læs mere

Stempelpumpe. Reparation D. Maksimalt arbejdstryk: 250 bar (24,8 MPa) Model , serie A Ultra Max II og Ultimate Mx II 695 og 795

Stempelpumpe. Reparation D. Maksimalt arbejdstryk: 250 bar (24,8 MPa) Model , serie A Ultra Max II og Ultimate Mx II 695 og 795 Reparation Stempelpumpe 310643D Rev. J Maksimalt arbejdstryk: 250 bar (24,8 MPa) Model 248204, serie A Ultra Max II og Ultimate Mx II 695 og 795 Model 248205, serie A Ultra Max II og Ultimate Mx II 1095

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

DM-FD0002-01-A. (Danish) Forhandlermanual. Forskifter FD-9000

DM-FD0002-01-A. (Danish) Forhandlermanual. Forskifter FD-9000 (Danish) DM-FD0002-01-A Forskifter Forhandlermanual FD-9000 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG MEDDELELSE... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN... 4 MONTERING... 5 JUSTERING... 9 VEDLIGEHOLDELSE... 15 2 VIGTIG MEDDELELSE

Læs mere

Vejledning delliste D. HØJTRYK Ekspansionsbeholdere og væskefiltre. Væskefiltre. Væskefilter. Ekspansionsbeholdere (med filter)

Vejledning delliste D. HØJTRYK Ekspansionsbeholdere og væskefiltre. Væskefiltre. Væskefilter. Ekspansionsbeholdere (med filter) Vejledning delliste HØJTRYK Ekspansionsbeholdere og væskefiltre Væskefiltre 079D Rev. N Maksimalt arbejdstryk: 0 bar ( Mpa) Model 80, serie A Åben montering Model 7, serie E Dækket montering Væskefilter

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Manual til køkkenmaskine KM-910 Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Læs denne manual grundigt inden 1. Plade kødhakker 2. Føder til hakker 3. 5L skål 4. Åbningskontakt 5. Pølseholder 6. Mixer plade 7.

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900.

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Lagerføres i farven gul/blå. Der tager forbehold for evt. produktændringer. Copyright: Welldana A/S Udgave 1.0 11 2007. Sprog: Dansk. Tillykke med Deres nye Grampus

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

Freedom hotmelt-slange

Freedom hotmelt-slange Instruktionsblad - Danish - Freedom hotmelt-slange Sikkerhed ADVARSEL! Lad kun personale med passende uddannelse og erfaring betjene eller efterse og vedligeholde udstyret. Hvis der anvendes uuddannet

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk DÆKSKIFTER MANUAL DK > FLEXONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 5 25 00 mail: salg@flexone.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion............ s. 03 Generel brug og sikkerhed............. s. 03 Generelle

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Læses før ibrugtagning

Læses før ibrugtagning Læses før ibrugtagning Side 1 af 5 Følg venligst denne vejledning hver gang de tager dette anlæg i brug, herved sikre de, lang levetid for udstyret og sparer dem selv for unødige ærgrelser. Adskillelse,

Læs mere

RoadLazer RoadPak System til linjeafmærkning

RoadLazer RoadPak System til linjeafmærkning Betjening RoadLazer RoadPak System til linjeafmærkning 3A1742C DA - Anvendes til afmærkning af veje og reflekterende overflader - - Kun til professionel brug - Modeloversigt (se side 2) Maksimalt arbejdstryk:

Læs mere

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04 DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 2 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde

Læs mere

Opvarmet højtrykslangesystem

Opvarmet højtrykslangesystem Betjening Opvarmet højtrykslangesystem 3A4791C - Til overvågning og kontrol af væsketemperatur - - Til brug med arkitektonisk maling og grunding med et minimumsflammepunkt på 45 C - - Ikke til brug i en

Læs mere

ELEKTRONISK OVERLASTSIKRING

ELEKTRONISK OVERLASTSIKRING ELEKTRONISK OVERLASTSIKRING VETEC WT1-N / WT2-N / WT2-N-SL INSTALLATIONS MANUAL FOR WT1N-WT2-N WT2-N-SL 1 VIGTIG INFORMATION Denne vejledning er udelukkende rettet mod kvalificerede installatører. Disse

Læs mere

Sprøjtepistol med multikomponent og indtrængende blandingsluft- og rensningsfunktion

Sprøjtepistol med multikomponent og indtrængende blandingsluft- og rensningsfunktion Vejledning - delliste 312568ZAB DA Sprøjtepistol med multikomponent og indtrængende blandingsluft- og rensningsfunktion Anvendes med ikke brændbart skum og polyurea. Kun til professionel brug. Må ikke

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. oncrete Mixer BETONBLANDER 5 lt ART NR 90000035 EAN NR 57093390036 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. Læs venligst hele instruktions manualen omhyggeligt igennem og følg anvisningerne nøje. Ved at gøre dette

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

Sulkystregmaler. Betjeningsvejledning. Form No Rev A. Modelnr og højere. Registrer dit produkt på

Sulkystregmaler. Betjeningsvejledning. Form No Rev A. Modelnr og højere. Registrer dit produkt på Form No. 3355 Rev A Sulkystregmaler 00 Modelnr. 403 6000000 og højere Betjeningsvejledning Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse af originalen (DA) Indholdsfortegnelse Side Indledning..................................

Læs mere