Ultra Platinum-sprøjter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ultra Platinum-sprøjter"

Transkript

1 Reparation Ultra Platinum-sprøjter D DA - Bærbar airless sprøjtning af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer. Kun til professionel brug. Godkendt til brug på europæiske eksplosive atmosfærelokaliteter psi (22.8 MPa, 227 bar) Maksimal arbejdstryk VAC Model Hi-Boy 240 Europa M M376 VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs alle advarsler og vejledninger i denne brugerhåndbog. Gem denne vejledning M Europa flerkabel M M M Storbritannien M M M381 ti18840a 695 /

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Advarsler Komponentoversigt Generelle reparationsoplysninger Procedure for trykaflastning Jordforbindelse Fejlfinding Mekanisk/væskegennemstrømning Elektriske problemer V vekselstrøm og 110 V vekselstrøm motorprintkort V vekselstrøm filterprintkort Trykjusteringspotentiometer Trykreguleringstransducer Udskiftning af drev og lejehus Afmontering Samling Udskiftning af motor Afmontering Installation Udskiftning af stempelpumpe til 695/ Afmontering Installation Udskiftning af stempelpumpe til 1095/Mark V.. 32 Afmontering Installation Slangerulle Afmontering Installation Udskiftning af Smart Control-E printkortet Afmontering Installation Udskiftning af AutoClean reed-kontakt Afmontering Installation Udskiftning af E-Control batteriet Ledningsdiagram Noter Gracos Standardgaranti D

3 Advarsler Advarsler Følgende advarsler gælder installation, brug, montering af jordforbindelse, vedligeholdelse og reparation af dette udstyr. Udråbstegnet varskor dig om en generel advarsel, og faresymbolet henviser til procedurespecifikke risici. Henvis tilbage til disse advarsler. Yderligere produktspecifikke advarsler findes løbende igennem hele håndbogen, hvor det er påkrævet. ADVARSEL JORDFORBINDELSE Dette produkt skal jordforbindes. I tilfælde af en elektrisk kortslutning reducerer jordforbindingen risikoen for elektrisk stød ved at sørge for en udblæsningsledning for den elektriske strøm. Dette produkt er udstyret med et kabel, som har en jordledning med et dertil svarende stik. Stikket skal sættes ind i en stikkontakt, der er korrekt installeret og jordforbundet i henhold til de lokale forskrifter og forordninger. Forkert installation af jordstikket kan medføre risiko for elektrisk stød. Når det er nødvendigt at reparere eller udskifte kablet eller stikket, må jordledningen ikke sluttes til noget som helst stik med flade stikben. Den isoleringsledning, hvis udvendige overflade er grøn med eller uden gule striber, er jordledningen. I tilfælde af at jordforbindelsesanvisningerne ikke er blevet forstået fuldstændig eller i tvivlstilfælde skal du lade en godkendt elektriker eller håndværker kontrollere om produktet er korrekt jordbundet. Foretag ikke ændringer på det medleverede stik; hvis det ikke passer til stikkontakten, skal den rette kontakt installeres af en godkendt elektriker. Dette produkt skal anvendes på en nominel 230 V kreds og har et jordstik, der ligner det stik, der er illustreret i figuren nedenfor. Slut kun produktet til en stikkontakt, som har den samme konfiguration som stikket. Anvend ikke en adapter med dette produkt. Forlængerkabler: Anvend kun et 3-leder forlængerkabel, som har et 3-bladet jordstik og en 3-spaltet kontakt, som passer til stikket på produktet. Sikr dig, at dit forlængerkabel ikke er beskadiget. Hvis det er nødvendigt at anvende et forlængerkabel, brug mindst 12 AWG (2,5 mm 2 ) for at lede strømmen, som produktet fører. Et for lille kabel medfører et fald i linjespændingen og et effekttab og varmløbning D 3

4 Advarsler ADVARSEL BRAND- OG EKSPLOSIONSFARE Brændbare dampe i et arbejdsområde, såsom dampe fra opløsningsmidler og malinger, kan eksplodere eller antændes. Forebyggelse af brand- og eksplosionsrisiko: Sprøjt ikke brandfarlige eller letantændelige materialer i nærheden af åben ild eller antændelseskilder såsom cigaretter, motorer og elektrisk udstyr. Maling eller opløsningsmiddel, der strømmer gennem udstyret kan fremprovokere statisk elektricitet. Statisk elektricitet medfører en risiko for brand eller eksplosion ved tilstedeværelse af maling og opløsningsdampe. Alle sprøjtesystemets dele, inkluderet pumpen, slangesamlingen, sprøjtepistolen og genstande i og omkring sprøjteområdet skal jordforbindes på korrekt vis for at undgå statisk udladning og gnister. Anvend Graco ledende eller jordforbundne højtryk airless malersprøjteslanger. Kontrollér, at alle beholdere og opsamlingssystemer er jordforbundne for at undgå statisk udladning. Forbind til en jordforbundet stikkontakt og anvend jordforbundne forlængerkabler. Anvend ikke en 3-til-2 adapter. Anvend ikke en maling eller et opløsningsmiddel, som indeholder halogeneret kulbrinte. Sørg for, at sprøjteområdet er godt ventileret. Sørg for, at der strømmer tilstrækkelig frisk luft gennem området. Sørg for at pumpesamlingen befinder sig i et godt ventileret område. Sprøjt ikke på pumpesamlingen. Ryg ikke i sprøjteområdet. Anvend ikke lyskontakter, motorer eller lignende gnistfremkaldende produkter i sprøjteområdet. Hold området rent og fri for malerbøtter eller opløsningsmiddelbeholdere, klude og andre brændbare materialer. Kend til indholdet af de malinger og opløsningsmidler, som der sprøjtes med. Læs alle materialesikkerhedsdataark og beholderetiketter, der leveres med malinger og opløsningsmidler. Følg fabrikantens sikkerhedsanvisninger vedrørende maling og opløsningsmidler. Brandslukningsudstyr skal være tilstede og virke. Sprøjten frembringer gnister. Når der anvendes brandfarlige væsker til eller i nærheden af sprøjtearbejdet eller til gennemskylning og rengøring, skal sprøjten holdes mindst 6 meter væk fra eksplosive dampe. FARE FOR INJICERING GENNEM HUDEN Sprøjt ikke og ret ikke pistolen mod nogen personer eller dyr. Hold hænderne og andre kropsdele væk fra afladningen. Forsøg f.eks. ikke at standse lækager med nogen kropsdel. Anvend altid sprøjtedyseholderen. Foretag ikke sprøjtearbejde før sprøjtedyseholderen er på plads. Anvend Graco dyseholdere. Vær forsigtig ved rengøring og udskiftning af dyseholdere. I tilfælde af at dyseholderen tilstoppes under sprøjtning, følg Trykaflastningsproceduren for at slukke for enheden, og aflast trykket før dyseholderen fjernes til rengøring. Efterlad ikke enheden med strømmen tilsluttet eller enheden værende tryksat uden opsyn. Når enheden ikke er i brug, sluk for enheden og følg Trykaflastningsproceduren til slukning af enheden. Højtrykssprøjte kan sprøjte giftige stoffer ind i kroppen og forårsage alvorlige personskader. I det tilfælde at indsprøjtning finder sted, skal du søge lægehjælp øjeblikkeligt (kirurgisk behandling). Kontrollér slanger og dele for tegn på beskadigelser. Udskift alle beskadigede slanger eller dele. Dette system er i stand til at producere 3300 psi. Anvend Graco udskiftningsdele eller tilbehør, som er normeret til mindst 3300 psi. Tilkobl altid aftrækkerlåsen, når der ikke foretages sprøjtning. Kontrollér, at aftrækkerlåsen fungerer korrekt. Kontrollér, at alle forbindelser er tætte, før enheden betjenes. Du skal vide, hvor du hurtigt kan stoppe enheden og aflufte trykket. Vær nøje bekendt med kontrollerne D

5 Advarsler ADVARSEL FARE VED FORKERT ANVENDELSE AF UDSTYR Forkert anvendelse kan forårsage død eller alvorlig personskade. Bær altid passende handsker, øjenbeskyttelsesbriller og åndedrætsværn eller maske under sprøjtearbejde. Udfør ikke arbejde eller sprøjtning i nærheden af børn. Hold altid børn væk fra udstyret. Ræk ikke over eller stå ikke på en ustabil taburet. Sørg altid for holde et godt fodfæste og balancen. Vær agtpågivende og opmærksom på, hvad du foretager dig. Betjen aldrig enheden, hvis du er træt eller har indtaget medicin eller alkohol. Slangerne må ikke knækkes eller bøjes for meget. Udsæt ikke slangen for temperaturer eller tryk, der overstiger de anvisninger, som er specificeret af Graco. Anvend ikke slangen som forstærkerledning til at trække eller løfte et udstyr. FARE FOR ELEKTRISK STØD Forkert jordforbindelse, indstilling eller brug af systemet kan medføre elektrisk stød. Sluk for udstyret, og tag stikket ud af kontakten, før der foretages eftersyn på udstyret. Brug kun stikkontakter med jord. Brug kun 3-leder-forlængerkabler. Jordstikkene på sprøjten og forlængerkablerne skal være ubeskadiget. Må ikke udsættes for regn. Skal opbevares indendørs. FARE I FORBINDELSE MED TRYKSATTE DELE I ALUMINIUM Anvend ikke 1, 1, 1-trichloroethan, methylenchlorid, andre halogensubstituerede kulbrinteopløsninger eller væsker, der indeholder sådanne opløsningsmidler, i tryksat udstyr, der er fremstillet af aluminium. En sådan anvendelse kan medføre en alvorlig kemisk reaktion med efterfølgende sprængning af udstyret til følge. Dette kan resultere i død, alvorlig personskade og tingskade. FARE I FORBINDELSE MED BEVÆGELIGE DELE Dine fingre og andre kropsdele kan komme i klemme eller blive skåret over af de bevægelige dele. Hold sikker afstand til alle bevægelige dele. Anvend ikke udstyret med afskærmninger eller dæksler afmonteret. Tryksat udstyr kan starte uden varsel. Før du kontrollerer, flytter eller foretager eftersyn på udstyret, skal du følge den anviste Procedure for trykaflastning i denne håndbog. Afbryd strømmen eller lufttilførslen. PERSONBESKYTTELSESUDSTYR Du skal altid være iført passende beskyttelsesudstyr, når du betjener eller efterser udstyret, eller når du befinder dig inden for udstyrets arbejdsområde. Dette kan beskytte dig mod alvorlig personskade, herunder beskadigelse af øjnene, indånding af giftige dampe, forbrændinger og tab af høreevnen. Sådant udstyr omfatter, men er ikke begrænset til: Beskyttelsesbriller Arbejdstøj og åndedrætsværn i overensstemmelse med væske- og opløsningsmiddelproducenternes anbefalinger Handsker Høreværn D 5

6 Komponentoversigt Komponentoversigt ti18841a Dansk 1 Premium, digitalt display 2 ON/OFF-kontakt 3 Slangerulle Guide 4 Trykregulering / E-Control 5 Spæde-/sprøjteventil / FastFlush 6 Filter 7 Hævertslange 8 Pumpe 9 Lejehus/ProConnect 10 Aftapningsrør 11 Aftrækkerlås 12 Model-/serienummerskilt 13 WatchDog -kontakt D

7 Generelle reparationsoplysninger Generelle reparationsoplysninger Procedure for trykaflastning Systemtrykket skal reduceres manuelt for at forhindre systemet i at starte eller sprøjte utilsigtet. Væske under højtryk kan injiceres gennem huden og forårsage alvorlig personskade. For at nedsætte risikoen for alvorlig personskade som følge af injicering, væskesprøjt eller bevægelige dele skal den anviste Procedure for trykaflastning altid følges, når du: får instruks om at reducere trykket, standser sprøjtearbejdet, undersøger eller foretager eftersyn på nogen del af systemudstyret monterer eller rengør sprøjtedyser 1. Drej trykreguleringsknappen tilbage til nul. VARSEL For at nedsætte risikoen for fejlfunktion i trykstyringen skal følgende retningslinjer følges: Anvend altid en spidstang, når en ledning skal frakobles. Træk aldrig i en ledning, men derimod i ledningsstikket. Sørg for at ledningstikkene passer korrekt sammen. Det flade blad på det isolerede hanstik anbringes midt i hunstikket. Det skal sikres, at ledningerne føres omhyggeligt for at undgå interferens fra andre forbindelser i trykstyringen. Undgå at klemme ledningerne mellem dækslet og styreboksen. 1. Hold alle skruer, møtrikker, skiver, pakninger, og elektriske fittings for sig selv under reparationsarbejdet. Disse dele følger normalt ikke med reserveenheder. 2. Drej ON/OFF-kontakten til stillingen OFF. 3. Tag elkablet ud af stikkontakten. 4. Hold en metaldel på pistolen godt fast mod en jordforbundet metalspand. Aktivér pistolen for at aflaste trykket. 5. Aktivér pistolens sikringslås. 6. Åbn spædeventilen. Lad spædeventilen være åben, indtil du er klar til at genoptage sprøjtearbejdet. Hvis du har mistanke om, at sprøjtedysen eller slangen er fuldstændig tilstoppet, eller om at trykket ikke er taget helt af efter at have fulgt ovenstående trin, skal du MEGET LANGSOMT løsne dyseholderens omløber eller slangeendekoblingen for at nedsætte trykket gradvist og derefter løsne den fuldstændigt. Rengør derefter dyse og slange for tilstopning. For at nedsætte risikoen for alvorlig personskade, herunder elektriske stød, må du under ingen omstændigheder røre ved bevægelige eller elektriske dele med fingrene eller med værktøj, når du afprøver den reparerede del. Sluk for sprøjten og tag stikket ud af stikkontakten, når eftersynet er gennemført. Monter alle dæksler, skærme, pakninger, skruer, skiver og motorkappen, fr sprøjten tages i brug. 2. Afprøv reparationsarbejdet, når problemet er afhjulpet. 3. Hvis sprøjten ikke fungerer korrekt, gennemgås reparationsproceduren igen for at fastslå, om proceduren er gennemført korrekt. Problemer og mulige løsninger er beskrevet i afsnittet Fejlfinding på side D 7

8 Jordforbindelse Jordforbindelse 2. Der må ikke foretages ændring på jordbenet eller anvendes en adapter. Forkert installation eller ændring af jordstikket kan indebære risiko for stød, brand eller eksplosion, hvilket kan medføre alvorlig personskade eller død. 1. Modellerne Ultra Max II 695, 795 og 1095 til volt vekselstrøm kræver en 50/60 Hz, 15A-sikring samt stik med jordben. Modeller til volt vekselstrømkræver en 50/60 Hz, 10A-sikring samt stik med jordben. ti2810a 3. Hvis der er behov for et forlængerkabel, skal der anvendes et 3-lederkabel på minimum 12 AWG (2,5 mm 2 ) D

9 Fejlfinding Fejlfinding Mekanisk/væskegennemstrømning Reducer trykket (se side 7). PROBLEMTYPE TJEKPUNKTER Hvis tjekpunktet er OK, så gå videre til næste tjekpunkt LØSNING Se denne kolonne, hvis tjekpunktet ikke er OK. E=XX vises. 1. Der er en fejltilstand. 1. Afhjælpning af fejl fremgår af tabellen på side 11. Falsk udløsning af WatchDogsystemet. EMPTY vises. Pumpen kører ikke. 1. Driftsforhold uden for WatchDogparametre. Pumpens ydelse er lav, se nedenfor. 1. Reducer trykket. Justering beskrives i brugerhåndbogen. Anvend pumpen, uden at WatchDog er aktiv; se brugerhåndbogen. Pumpens ydelse er lav. 1. Sprøjtedysen slidt. 1. Følg den anviste Procedure for trykaflastning. Udskift dernæst spidsen. Se den særskilte håndbog for pistol eller sprøjtedyse. 2. Sprøjtedysen tilstoppet. 2. Aflast trykket. Kontrollér og rengør sprøjtedysen. 3. Kontrollér malingtilførslen. 3. Fyld mere maling på, og spæd pumpen igen. 4. Kontrollér, om indsugningsfilteret er tilstoppet. 4. Afmontér og rens det, før det monteres igen. 5. Kontrollér om indsugningsventilkuglen og stempelkuglen er lejret korrekt. 5. Afmontér indsugningsventilen, og rens den. Kontrollér kugler og sæder for hakker; udskift disse efter behov. Se håndbogen til pumpen. Si malingen før brug for at fjerne partikler, der vil kunne tilstoppe pumpen. 6. Kontrollér slangetilslutningerne. 6. Tilspænd eventuelle løse tilslutninger. Kontrollér, om pakningerne mangler eller er beskadigede. 7. Væskefilteret, dysefilteret eller 7. Rengør filteret. Se brugerhåndbogen. dysen er tilstoppet eller snavset. 8. Kontrollér spædeventilen 8. Aflast trykket. Reparer spædeventilen. for utætheder. 9. Kontrollér, at pumpeslagene ikke fortsætter, når pistolens aftrækker slippes. (Kontrollér spædeventilen for utætheder). 9. Efterse pumpen. Se håndbogen til pumpen. 10. Kontrollér, om der er forekommer udsivning omkring pakningsomløberen, hvilket kan være tegn på slidte eller ødelagte pakninger. 11. Kontrollér pumpestangen for beskadigelse. 12. Kontrollér for lavt højhastighedstryk. 13. Stempelpakningerne er slidte eller beskadigede. 10. Udskift pakningerne; se håndbogen til pumpen. Kontrollér også stempelventillejet for hærdet maling og hakker, og udskift det om nødvendigt. Tilspænd pakningsomløberen/ smørekoppen. 11. Reparer pumpen. Se håndbogen til pumpen. 12. Drej trykreguleringsknappen så langt som muligt med uret. Sørg for, at trykreguleringsknappen er monteret korrekt, således den kan drejes så langt i urets retning som muligt. Hvis problemet fortsat eksisterer, udskift tryktransduceren. 13. Udskift pakningerne. Se håndbogen til pumpen D 9

10 Fejlfinding PROBLEMTYPE Pumpens ydelse er lav. Motoren kører, men der er ingen pumpeslag. Kraftig udsivning af maling ind i halspakningsmøtrikken. 14. O-ringen i pumpen er slidt 14. Udskift O-ringen. Se håndbogen til pumpen. eller beskadiget. 15. Indsugningsventilkuglen er tilstoppet med materiale. 15. Rengør indsugningsventilen. Se håndbogen til pumpen. 16. Trykindstillingen er for lav. 16. Øg trykket. Se håndbogen til pumpen. 17. Stort trykfald i slangen med tyktflydende materialer. 17. Anvend en slange med en større diameter, og/eller reducer slangens samlede længde. 1. Kontrollér stempelpumpens stift (32), 1. Sæt en ny stift i, hvis denne mangler. som kan være beskadiget eller Sørg for at holdefjederen (31) sidder helt mangle. Se håndbogen til pumpen. ind i rillen hele vejen rundt om plejlstangen. Se håndbogen til pumpen. 2. Kontrollér plejlsstangssamlingen (43) for beskadigelse. Se håndbogen til pumpen. 3. Kontrollér tandhjul eller drevhus for beskadigelse. Se side Udskift plejlstangssamlingerne. Se håndbogen til pumpen. 3. Kontrollér drevhuset og gear for beskadigelse, og foretag om nødvendigt udskiftning. Se håndbogen til pumpen. 1. Halspakningsmøtrikken er løs. 1. Afmontér halspakmøtrikkens afstandsstykke. Tilspænd halspakmøtrikken lige netop så meget, at eventuel udsivning standses. 2. Halspakningerne er slidte eller beskadigede. 2. Udskift pakningerne. Se håndbogen til pumpen. 3. Stempelstangen er slidt eller beskadiget. 3. Udskift stangen. Se håndbogen til pumpen. Pistolen spytter væske. 1. Luft i pumpen eller slangen. 1. Kontrollér og tilspænd alle væsketilslutninger. Reducer omdrejningstallet, og lad pumpen køre så langsomt som muligt under spædning. 2. Dysen er delvist tilstoppet. 2. Rengør dysen. Se håndbogen til dyseholderen Pumpen er vanskelig at spæde. Ingen visning på display, sprøjten kører. TJEKPUNKTER Hvis tjekpunktet er OK, så gå videre til næste tjekpunkt 3. Lav væskestand eller tom væskebeholder. LØSNING Se denne kolonne, hvis tjekpunktet ikke er OK. 3. Fyld væske på. Spæd pumpen. Se håndbogen til pumpen. Kontrollér væsketilførslen ofte for at undgå, at pumpen kører tør. 1. Luft i pumpen eller slangen. 1. Kontrollér og tilspænd alle væsketilslutninger. Reducer omdrejningstallet, og lad pumpen køre så langsomt som muligt under spædning. 2. Indsugningsventilen er utæt. 2. Rengør indsugningsventilen. Sørg for, at kuglesæderne ikke er ridsede eller slidte, og at kuglerne er godt placeret. Saml ventilen igen. 3. Pumpens pakninger er slidte. 3. Udskift pumpens pakninger. Se håndbogen til pumpen. 4. Malingen er for tyk. 4. Fortynd malingen i overensstemmelse med leverandørens anbefalinger. 1. Display er beskadiget eller 1. Kontrollér forbindelserne. Udskift displayet. har dårlig forbindelse D

11 Fejlfinding Elektriske problemer. Symptom: Sprøjten kører ikke eller stopper med at køre. Reducer trykket, se side 7. Tilslut sprøjten til en korrekt spænding i en jordforbundet stikkontakt. Sluk for sprøjten i 5 minutter, og tænd den derefter igen. Dette sikrer, at sprøjten er i normal driftstilstand. Drej trykreguleringsknappen med uret 1/2 omgang. Se på det digitale display. ADVARSEL For at undgå elektrisk stød eller risici fra bevægelige dele, når dækslerne afmonteres i forbindelse med fejlfinding, skal du vente 5 minutter efter at have frakoblet elkablet, således at lagret elektricitet kan bortledes. Hold sikker afstand til elektriske og bevægelige dele under udførelse af fejlfindingsprocedurer. Hvis der ikke er noget digitalt display tilgængeligt, anvendes printkortets statuslampe til fejlfinding: Sluk for sprøjten, afmontér reguleringsdækslet, og tænd derefter for strømmen igen. Observer statuslampen. Det samlede antal blinkende lysdioder svarer til fejlkoder på det digitale display, dvs. to blink er det samme som E=02. PROBLEMTYPE TJEKPUNKTER AFHJÆLPNING Sprøjten kører slet ikke Digitalt display er blankt Printkortets statuslampe tænder aldrig Sprøjten kører slet ikke Digitalt display viser E=02 Printkortets statuslampe blinker 2 gentagne gange Se gennemstrømningsskema side 17. Kontrollér transduceren eller transducerforbindelserne 1. Sørg for, at der ikke er noget tryk i systemet (se Trykaflastning, side 7). Kontrollér væskebanen for tilstopninger såsom et tilstoppet filter. 2. Brug airless malersprøjteslange uden metalindlæg, min. 1/4 x 15 m. En mindre slange eller en slange med metalindlæg kan medføre højtryksudsving. 3. Indstil sprøjten på OFF og slå strømmen fra sprøjten. 4. Kontrollér transduceren og forbindelserne til printkortet. 5. Kobl transduceren fra printkortstikket. Kontrollér, at transduceren og printkortkontakterne er rene og sikre. 6. Genkobl transduceren til printkortstikket. Tilslut strømmen og indstil sprøjten på ON og reguleringsknappen drejes med uret 1/2 omgang. Hvis sprøjten ikke kører korrekt, skal sprøjten indstilles på OFF, og du skal gå videre til næste trin. 7. Montér en ny transducer. Tilslut strømmen og indstil sprøjten på ON og reguleringsknappen drejes med uret 1/2 omgang. Udskift printkortet, hvis sprøjten ikke kører korrekt D 11

12 Fejlfinding PROBLEMTYPE TJEKPUNKTER AFHJÆLPNING Sprøjten kører slet ikke Digitalt display viser E=03 Kontrollér transduceren eller transducerforbindelserne (printkortet detekterer ikke et tryksignal). 1. Indstil sprøjten på OFF og slå strømmen fra sprøjten. 2. Kontrollér transduceren og forbindelserne til printkortet. Printkortets statuslampe blinker 3 gentagne gange 3. Kobl transduceren fra printkortstikket. Kontrollér for at se om transduceren og printkortkontakterne er rene og sikre. 4. Genkobl transduceren til printkortstikket. Tilslut strømmen og indstil sprøjten på ON og reguleringsknappen drejes med uret 1/2 omgang. Hvis sprøjten ikke kører skal sprøjten indstilles på OFF og du skal gå videre til næste trin. 5. Kobl en fuldt funktionsdygtig transducer til printkortstikket. 6. Indstil sprøjten på ON og reguleringsknappen drejes med uret 1/2 omgang. Hvis sprøjten kører skal der monteres en ny transducer. Udskift printkortet, hvis sprøjten ikke kører. 7. Kontrollér transducermodstanden med et ohmmeter (mindre end 9k ohm mellem røde og sorte ledninger og 3-6k ohm mellem grønne og gule ledninger) D

13 Fejlfinding PROBLEMTYPE TJEKPUNKTER AFHJÆLPNING Sprøjten kører slet ikke Digitalt display viser E=05 Printkortets statuslampe blinker 5 gentagne gange Styringen kommanderer motoren til at køre, men motorakslen roterer ikke. Muligvis skyldes det en låst rotorfunktion eller der findes en åben forbindelse mellem motor og styring eller også er der et problem med motoren eller printkortet eller det kan tænkes at motorens amperetræk er overdrevent. 1. Afmontér pumpen og prøv at køre sprøjten. Hvis motoren kører skal der kontrolleres om pumpen er låst eller frossen eller om der problemer med drive train. Hvis sprøjten ikke kører gå videre til trin Indstil sprøjten på OFF og slå strømmen fra sprøjten. 3. Kobl motorforbindelsen(erne) fra printkortstikket (stikkene). Kontrollér, at motorforbindelsen og printkortkontakterne er rene og sikre. Hvis kontakterne er rene og sikre skal du gå videre til trin Indstil sprøjten på OFF og drej motorblæseren 1/2 omgang. Genstart sprøjten. Hvis sprøjten kører skal printkortet udskiftes. Hvis sprøjten ikke kører rundt, skal du gå videre til trin Udfør Rotationstest: Gennemtest det 4-benede felt motorstik. Kobl væskepumpen fra sprøjten. Test motoren ved at anbringe en jumper over stikbenene 1 & 2. Drej motorblæseren med omkring 2 omdrejninger pr. sekund. En drejemodstand bør kunne fornemmes på blæseren. Motoren skal udskiftes, hvis der ikke fornemmes nogen modstand. Gentag proceduren for stikbenskombinationerne 1 & 3 og 2 & 3. Stikben 4 (den grønne ledning) anvendes ikke i denne test. Hvis alle rotationstests er positive skal du gå videre til trin 6. Grøn Blå Rød Sort TRIN 1: Grøn Blå Rød Sort TRIN 2: Grøn Blå Rød Sort TRIN 3: D 13

14 Fejlfinding PROBLEMTYPE TJEKPUNKTER AFHJÆLPNING Sprøjten kører slet ikke Digitalt display viser E=05 Printkortets statuslampe blinker 5 gentagne gange Styringen kommanderer motoren til at køre, men motorakslen roterer ikke. Muligvis skyldes det en låst rotorfunktion eller der findes en åben forbindelse mellem motor og styring eller også er der et problem med motoren eller printkortet eller det kan tænkes at motorens amperetræk er overdrevent. 6. Udfør Kortslutningstest af felt: Gennemtest det 4-benede felt motorstik. Der må ikke være kontinuitet fra stikben 4, jordledningen og nogen af de resterende 3 stikben. Hvis tests på felt motorstikket slår fejl, skal motoren udskiftes. 7. Kontrollér motorens termokontakt: Tag varmeledninger ud af stikket. Indstil måleapparatet på ohm. Måleapparatet skal aflæse den rette modstand for hver model (se tabellen nedenfor). 100k ohm - ti13140a Modstandstabel: ohm 795 2k ohm ,9k ohm D

15 Fejlfinding PROBLEMTYPE TJEKPUNKTER AFHJÆLPNING Sprøjten kører slet ikke Digitalt display viser E=06 Printkortets statuslampe blinker 6 gentagne gange Lad sprøjten afkøle. Hvis sprøjten kører, når den er afkølet, skal årsagen til varmløbning afhjælpes. Opbevar sprøjten et køligere sted med god udluftning. Kontrollér, at motorens luftindtag ikke er blokeret. Hvis sprøjten stadigvæk ikke kører, følg da trin 1. BEMÆRK: Motor skal være nedkølet, før testen udføres. 1. Kontrollér den termiske stikanordning (gule ledninger) på printkortet. 2. Slå den termiske stikanordning fra printkortstikket. Sørg for, at kontakterne er rene og sikre. 3. Afmål modstanden på den termiske anordning. Hvis aflæsningen ikke er korrekt, skal motoren udskiftes. Kontrollér motorens termokontakt: Tag varmeledninger ud af stikket. Indstil måleapparatet på ohm. Måleapparatet skal aflæse den rette modstand for hver model (se tabellen nedenfor). 100k ohm - ti13140a Modstandstabel: ohm 795 2k ohm ,9k ohm Sprøjten kører slet ikke Digitalt display viser E=09 Printkortets statuslampe blinker 9 gentagne gange Sprøjten kører slet ikke Digitalt display viser E=10 Printkortets statuslampe blinker 10 gentagne gange Kontrollér forbindelserne. Styringen modtager ikke et motorpositionssensorsignal. Kontrollér om printkortet er udsat for varmløbning. 4. Slut den termiske stikanordning til printkortstikket igen. Slå strømmen til og tænd for sprøjten og reguleringsknappen drejes med uret 1/2 omgang. Hvis sprøjten ikke kører, skal printkortet udskiftes. 1. Sluk for strømmen. 2. Slå motorpositionssensoren fra, og efterse forbindelserne for beskadigelse. 3. Slå sensoren til igen. 4. Tænd for strømmen. Hvis fejlen fortsætter skal motoren udskiftes. 1. Kontrollér, at motorens luftindtag ikke er blokeret. 2. Kontrollér, at blæseren ikke er slået fejl. 3. Sørg for, at printkortet er korrekt forbundet til bagpladen, og at der anvendes ledende termopasta på strømkomponenterne. 4. Udskift printkortet. 5. Udskift motoren D 15

16 Fejlfinding Sprøjten vil ikke slå fra 1. Trykaflastning, se side 7. Lad spædeventilen stå åben og sluk for strømmen. 2. Afmontér styreboksdækslet, således at printkortets statuslampe kan ses, hvis denne er tilstede. Fejlfindingsprocedure Lad trykmåleren dykke ned i maleslangen, tilkobl sprøjten og tænd for strømmen. Når sprøjten sit maksimale tryk eller overstiges dette? NEJ Mekanisk problem: Se i den rette pumpehåndbog over sprøjten for yderligere fejlfindingsprocedurer. JA Slå transduceren fra printkortet. Holder motoren op med at køre? NEJ Udskift printkortet. JA Dårlig transducer. Udskift denne og test med en ny D

17 Fejlfinding Sprøjten vil ikke køre. (Se følgende side vedr. trinene) Afmontér styreboksen. Tænd for sprøjten. Hold øje med printkortets statuslampe (se side 11). Intet lys En gang Normal drift Lyser konstant Blinker Printkortet kommanderer motoren til at køre Se i afsnittet om Fejlkode for yderligere fejlfinding Se Trin 1. Er der over 100 VAC (220 VAC til 230V maskiner)? JA NEJ Se Trin 2. Er der over 100 VAC (220 VAC til 230V maskiner)? JA Udskift ON/OFF-kontakt. NEJ Reparer og udskift elkablet. Se Trin 3. Er aflæsningen korrekt gennem termokontaktledningerne? NEJ Hvis motoren er varm, lad denne afkøle og test igen. Hvis Trin 4 stadigvæk viser en forkert modstand skal motoren udskiftes. Motoren har en defekt termisk anordning. JA Se Trin 4. Kører motoren? NEJ Slut en testtransducer til printkortet. Kører motoren? NEJ JA JA Udskift printkortet. Udskift potentiometeret. Tryk på kontakten. Udskift transduceren D 17

18 Fejlfinding Afmontering 240 V vekselstrøm og 110 V vekselstrøm motorprintkort Installation 1. Brug Acetone eller tilsvarende renere til grundigt at fjerne kølepasta fra lommer på Powerbar. 2. Påfør termisk sammensatte: Reducer trykket (se side 7). Vent fem minutter, inden der foretages eftersyn. 1. Afmontér motorkappen: a. Afmontér boltene fra motorkappen. b. Afmontér trykrøret fra sprøjten. c. Afmontér den bageste skrue fra værktøjskassen. a. For enheder vist i Fig. 1 nedenfor, påfør en lille mængde termomasse 15U114 eller (5) på de grå komponentområder bag motorprintkortet (52) d. Løsn (men fjern ikke) de fire møtrikker på underplade. Glid forsigtigt underplade fremad. e. Afmontér kappen. f. Glid underpladen tilbage og stram de fire møtrikker på underpladen. 2. Afmontér alle fire skruer (38) og frontdækslet (96). 3. Kobl displayledningen (A) fra motorens printkort (52). 4. Afmontér de to bageste skruer (39). Kobl potentiometerledningen (C) fra motorprintkortet (52). Kobl elkabelstikkene (D) og filterprintkortstikkene (J) fra ON/OFF-kontakten (33), og afmonter betjeningspanelet (68). 5. Hvis den nuværende,kobl WatchDog-kontakten (X) og reed-kontakten (L) fra motorprintkortet. Fig. 1 ti17334a b. For enheder vist i Fig. 2 nedenfor, anvende en lille mængde termisk compound 15U114 eller (5) i begge lommer af Powerbar (69) og skrab på tværs af lommen med den medfølgende skraber, så en jævnt lag er tilbage i lommen Kobl motorprintkortets strømledninger (K) fra filterprintkortet (146). 7. Afmontér de to øverste skruer (39) og styreboksen (61) Kobl transducerledningen (E) fra motorprintkortet. 9. Kobl motorledningerne (F, G og H) fra. 10. Afmontér de seks skruer (27) de to skruer (102) og printkortet. Fig. 2 ti14693a VARSEL For at reducere risikoen for svigt af motorprintkort, må skruerne ikke overspændes (102), da det kan beskadige de elektriske komponenter D

19 Fejlfinding 3. Montér og stram de to skruer (102). Montér motorprintkortet (52) med de seks skruer (27). 4. Tilkobl motorledningerne (F, G og H) og anbring disse inde i skærmpladen. 5. Kobl transducerledningen (E) til motorprintkortet. 6. Kobl motorprintkortets strømledninger (K) til filterprintkortet (146). 7. Monter styreboksen (61) med de to øverste skruer (39). 8. Kobl filterprintkortets strømledninger (J) og elkabelstikkene (D) til ON/OFF-kontakten (33). 9. Kobl potentiometerledningen (C) til motorprintkortet. 10. Kobl WatchDog-kontakten (X) og reed-kontakten (L) til motorprintkortet. 12. Kobl displayledningen (A) til motorprintkortet (52). 13. Monter dækslet (96) med de fire skruer (38). 14. Montér motorkappen. a. Løsn (men fjern ikke) de fire møtrikker på underpladen og glid underpladen fremad. b. Sæt kappen på igen. c. Glid underpladen tilbage og stram de fire møtrikker på underpladen. d. Udskift den bageste skrue fra værktøjskassen og tilspænd denne. e. Udskift trykrøret fra sprøjten. f. Udskift boltene fra motorkappen. 11. Monter betjeningspanelet (68) med de to skruer (39) D 19

20 Fejlfinding 240 V vekselstrøm filterprintkort Installation 1. Monter filterprintkortet (146) med de fire skruer (163). Reducer trykket, se side 7. Afmontering 1. Fjern de fire skruer (38) og dækslet (96). 2. Kobl displayledningen (A) fra motorens printkort (52). 3. Afmontér de to bageste skruer (39). Kobl potentiometerledningen (C) fra motorprintkortet (52). Kobl elkabelstikkene (D) og filterprintkortstikkene (J) fra ON/OFF-kontakten (33), og afmonter betjeningspanelet (68). 4. Kobl WatchDog-kontakten (X) og reed-kontakten (L) fra motorprintkortet. 5. Kobl motorprintkortets strømledninger (K) fra filterprintkortet (146). 2. Kobl motorprintkortets strømledninger (K) til filterprintkortet (146). 3. Kobl filterprintkortets strømledninger (J) til de to øverste klemmer på ON/OFF-kontakten (33) og elkabelledningerne (D) til de to nederste klemmer på ON/OFF-kontakten. 4. Kobl potentiometerledningen (C) til motorprintkortet (52). 5. Hvis den nuværende, kobl WatchDog-kontakten (X) og reed-kontakten (L) til motorprintkortet. 6. Monter betjeningspanelet (68) med de to skruer (39). 7. Kobl displayledningen (A) til motorprintkortet (52). 8. Monter dækslet (96) med de fire skruer (38). 6. Fjern de fire skruer (163) fra filterprintkortet (146). 240 V vekselstrøm F H G C K A A J E E L C ti18843a X D

Mark V Premium og Mark V Max elektriske airless sprøjter

Mark V Premium og Mark V Max elektriske airless sprøjter Reparation Mark V Premium og Mark V Max elektriske airless sprøjter 3A2422B DA Til bærbar airless sprøjtning af facademaling og materialer til overfladebehandling. Kun til professionelt brug. Ikke godkendt

Læs mere

- Bærbare sprøjter til påføring af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer - Modelnr.* V AC Land

- Bærbare sprøjter til påføring af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer - Modelnr.* V AC Land Reparation 390 airless sprøjte 310837B - Bærbare sprøjter til påføring af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer - Maksimalt arbejdstryk: 3.300 psi (22,7 MPa, 227 bar) VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER!

Læs mere

WARNING. Pro Pack Bærbar sprøjtepakke 3A1798B. Betjening. Model 24F893 Maksimalt arbejdstryk 0,083 MPa (0,83 bar, 12 psi)

WARNING. Pro Pack Bærbar sprøjtepakke 3A1798B. Betjening. Model 24F893 Maksimalt arbejdstryk 0,083 MPa (0,83 bar, 12 psi) Betjening Pro Pack Bærbar sprøjtepakke - Anvendes sammen med Graco håndholdte sprøjter (undtagen fin finish-sprøjter) - - kun til bærbare sprøjteapplikationer af vandbaseret og oliebaseret (mineralsprit)

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Ultra-lite Flo-Gun med pistolgreb

Ultra-lite Flo-Gun med pistolgreb VEJLEDNING RESERVEDELSLISTE 308 253D Rev. E Erstatter Rev. D VEJLEDNING Denne håndbog indeholder vigtige advarsler og oplysninger. LÆS HÅNDBOGEN, OG GEM DEN SOM OPSLAGSBOG VANDBASE ORENELIGT Ultra-lite

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL: For at undgå ulykker, sørg

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL:

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Brugsvejledning T3000

Brugsvejledning T3000 Brugsvejledning T3000 DRIFT, SERVICE OG SIKKERHEDS MANUAL LÆS DENNE MANUAL OMHYGGELIGT FØR IBRUGTAGNING OG VÆR ISÆR OPMÆRKSOM PÅ SAMTLIGE ANVISNINGER, SPECIELT VEDR. SIKKERHEDEN. DENNE MANUAL ER INGEN

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc epoulsem@youseepost.dk Mig bekendt er alle Regal Raptor baghjul ens, i hvert fald på dem vi kender fra 2005 og indtil 2007, det gælder således DD125-DD150-DD250 luft

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Sprintomat Brugervejledning

Sprintomat Brugervejledning Sprintomat Brugervejledning Asger Andreasen Kjærgårdsvej 8 Grønbjerg 6971 Spjald 2014125822 info@gebaker.dk Sprintomat Brugervejledning Sprintomaten er anbefalet til at have op til 45 grise pr. Automat,

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere