Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner"

Transkript

1 Cirkulære om organisationsaftale for Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr PKAT nr. 640 J.nr /21-48

2 Dataark PKAT med specifikation 640 Fællesoverenskomst Forhandlingsberettiget organisation(er) Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten). For ergoterapeuter: Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade København K Tlf: Hjemmeside: For fysioterapeuter og psykomotoriske terapeuter (afspændingspædagoger): Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade København K Tlf: Hjemmeside: For bioanalytikere: Skindergade 45-47, København K Tlf: Hjemmeside: For socialrådgivere: Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19 A Postboks København K Tlf: Fax: Hjemmeside: For sygeplejersker og Radiografer: Dansk Sygeplejeråd Sankt Annæ Plads København K Postboks København K Tlf: Fax: Hjemmeside: For jordemødre: Jordemoderforeningen 2

3 Sankt Annæ Plads 30 Postboks København K. Tlf: Fax: Hjemmeside: I tilfælde af afsked kontaktes Pensionskasse Den forhandlingsberettigede organisations hovedkontor, jf. fællesoverenskomsten 1. Ergoterapeut: Pensionskassen for Sundhedsfaglige 2. Fysioterapeut: Pensionskassen for Sundhedsfaglige 3. Socialrådgiver/socionom: Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger 4. Sygeplejerske og radiograf: Pensionskassen for Sygeplejersker 5. Bioanalytiker: Pensionskassen for Sundhedsfaglige 6. Jordemoder: Pensionskassen for Sundhedsfaglige 7. Psykomotorisk terapeut/afspændingspædagog: Pensionsordningen for offentligt ansatte afspændingspædagoger i PFA Pension ATP-sats ATP, sats A 3

4 4

5 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 7 Ikrafttræden... 7 Organisationsaftale 1. Organisationsaftalens område Lønsystemet Tillæg Lønregulering Pension Arbejdstid Ikrafttræden...13 Bilag 1. Oversigt over pensionsordninger

6 6

7 Cirkulære om organisationsaftale for ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner Generelle bemærkninger 1. Finansministeriet og Centralorganisationen af 2010 (CO10) har indgået vedlagte organisationsaftale, der har virkning fra 1. april Aftalen supplerer og/eller fraviger fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet Lærernes Centralorganisation og Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten). 2. Aftalen er tilpasset ledelsesstrukturen ved professionshøjskolerne. 3. Cirkulærebemærkninger, der relaterer sig til en enkelt bestemmelse, er opført som bemærkning til denne bestemmelse. Andre bemærkninger er opført under "Generelle bemærkninger". Denne redaktionelle ændring medfører ikke nogen ændringer i bestemmelsernes, hhv. bemærkningernes retlige status. Ikrafttræden Cirkulæret har virkning fra 1. april Moderniseringsstyrelsen, den 4. september 2013 P.M.V. E.B. Mogens Esmarch 7

8 8

9 Organisationsaftale for ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner Organisationsaftalens bestemmelser supplerer og/eller fraviger fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Centralorganisationen af 2010 (CO10), Lærernes Centralorganisation (LC) og Overenskomstansattes Centralorganisation (OC). 1. Organisationsaftalens område Organisationsaftalen omfatter: 1. Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved institutioner omfattet af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, som ansættes med en grunduddannelse som: a) Ergoterapeut, b) Fysioterapeut, c) Bioanalytiker, d) Socialrådgiver/socionom, e) Sygeplejerske, f) Radiograf, g) Jordemoder eller h) Psykomotorisk terapeut (tidligere afspændingspædagog) eller med (gældende til 31. marts 2013) en af de ovenfor nævnte grunduddannelser samt med kandidatuddannelser i sygepleje (cand.cur.) med den sociale kandidatuddannelse (cand.scient.soc), med den sundhedsfaglige kandidatuddannelse (cand.scient.san) eller med kandidatuddannelse i socialt arbejde ved Aalborg Universitet eller med (gældende fra 1. april 2013) 9

10 en af de ovenfor nævnte grunduddannelser samt en kandidatuddannelse med udgangspunkt i grunduddannelsen. 2. Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved selvstændige AMU-centre eller AMU-centre, der er fusionerede ind i andre institutioner, i følgende stillinger: a) Marketings- og salgschefer, b) Udviklingschefer, c) Udviklings- og salgschefer eller d) Uddannelseschefer 3. Ledere ved selvstændige maskinmesterskoler, skipperskoler og søfartsskoler samt ledere ved maritime uddannelsescentre, maskinmesterskoler, skipperskoler og søfartsskoler som parterne er enige om konkret at henføre til organisationsaftalen. Stk. 2. Organisationsaftalens parter kan aftale, at organisationsaftalen også gælder for andre institutioner, personer med anden grunduddannelse eller anden stilling end nævnt i stk. 1. Cirkulærebemærkninger til 1. Organisationsaftalen respekterer andre overenskomster og organisationsaftaler, der omfatter ledere ved professionshøjskoler for videregående uddannelse. 2. Lønsystemet Lønsystemet for ledere består af en basisløn, jf. stk. 2 samt tillæg efter 3. Stk. 2. Basislønnen udgør følgende årlige grundbeløb (1. oktober 1997 niveau) (31. marts 2012 niveau) Basisløntrin Basisløn Basisløn kr kr kr kr kr kr. 10

11 For stillinger som CVU-rektor i basisløngruppe 1, der forud for organisationsaftalens indgåelse var klassificeret i lønramme 38 forhøjes, basislønnen med kr. ( kr. pr. 31. marts 2012 niveau). Stk. 3. Stillinger, der forud for organisationsaftalens ikrafttræden har været klassificeret i lønramme 37 eller 38 efter en aftale indgået mellem organisationsaftalens parter, indplaceres på basisløntrin 1. Indplacering i øvrigt på basisløntrin 1 forudsætter særskilt aftale mellem overenskomstens parter. Stk. 4. Ledelsesstrukturen omfatter i øvrigt to stillingsgrupper basisløntrin 2 og 3. Institutionen kan frit oprette og besætte stillinger i disse 2 stillingsgrupper, idet indplacering i stillingsgruppe foretages af institutionen ud fra en samlet vurdering af stillingens indhold og placering i organisationen. Cirkulærebemærkning: Der er ikke med udformningen af stk. 4 forudsat en ændring af hidtidige indplaceringer. Der kan ved indplacering anvendes følgende vejledende retningslinjer: Til basisløntrin 2 henføres fx stillinger med ledelse af et uddannelsesområde, en eller flere uddannelser eller en selvstændig afdeling, herunder stillinger som leder af tværgående afdelinger, f.eks. efter-/videreuddannelsesafdeling. Til basisløntrin 3 henføres fx stillinger med (personale)ledelse af et pædagogisk område typisk med reference til en leder, der er indplaceret i basisløntrin 2. Endvidere henføres stillinger som marketings- og salgschef, udviklingschef, udviklings- og salgschef og uddannelseschef ved AMU-centre til basisløntrin 3 3. Tillæg Til ansatte, der er indplaceret på basisløntrin 1, kan der aftales tillæg efter bestemmelserne i cirkulære om aftale om chefløn af 13. august Stk. 2. Til ansatte, der er indplaceret på basisløntrin 2 og 3 kan der ydes tillæg efter følgende regler: 1. Der kan aftales varige eller midlertidige tillæg for kvalifikationer eller varetagelse af særlige funktioner. 11

12 Aftaler om varige og midlertidige tillæg indgås på grundlag af en forhandling mellem ledelsen og de enkelte ansatte, som kan vælge under forhandlingen at lade sig bistå af sin faglige organisation. Resultatet af forhandlingen indsendes til den forhandlingsberettigede organisations godkendelse. Hvis resultatet af forhandlingen ikke kan godkendes, kan organisationen (medmindre der er aftalt en længere frist) inden for 7 dage fra modtagelsen af resultatet af forhandlingen kræve optaget forhandling med ledelsen. Såfremt sådant krav ikke er fremsat inden fristens udløb, anses forhandlingsresultatet for godkendt af organisationen. Såfremt vedkommende ikke ønsker selv at forhandle varige og midlertidige tillæg med ledelsen, føres forhandlingen med henblik på indgåelse af aftaler herom direkte mellem ansættelsesmyndigheden og den forhandlingsberettigede organisation. 2. Engangsvederlag fastsættes af ledelsen efter forhandling med de enkelte ansatte. Engangsvederlag kan f.eks. ydes som: a) Honorering af særlig indsats b) Resultatløn c) Honorering af merarbejde 3. Bestemmelserne i rammeaftale om nye lønsystemer følges med hensyn til opsigelse af aftaler om tillæg efter punkt a). Cirkulærebemærkning til 3. Om opsigelse af tillæg henvises cirkulære om rammeaftale om nye lønsystemer i staten. 4. Lønregulering Basislønnen efter 2, funktionstillæg efter 3 reguleres med de generelle stigninger, der aftales centralt ved overenskomstfornyelserne eller udmøntes via en generel reguleringsordning. Stk. 2. Tilsvarende gælder for kvalifikationstillæg efter 3, medmindre andet aftales, samt tillæg efter den hidtidige organisationsaftales 5. 12

13 5. Pension I henhold til fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og Centralorganisationen af 2010L -(LC/CO10- fællesoverenskomsten). Stk. 2. Ansættelsesmyndigheden indbetaler et pensionsbidrag på 18 pct. af: 1. basisløn efter 2, 2. varige tillæg efter 3, stk. 2, 3. midlertidige tillæg efter 3, stk. 2, der er aftalt efter denne organisationsaftales ikrafttrædelse, 4. tillæg, der er ydet efter den tidligere organisationsaftales 5. Stk. 3. Af pensionsbidraget, der indbetales af ansættelsesmyndigheden, anses 1/3 for at være den ansattes eget bidrag. Lønspecifikationen skal indeholde oplysning herom. Ansættelsesmyndigheden indbetaler pensionsbidragene til vedkommende pensionsordning jf. bilag Arbejdstid De ansatte er omfattet af aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten, jf. dog 3, stk. 1 og Ikrafttræden Denne organisationsaftale har virkning fra 1. april 2011, og kan af hver af parterne opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst den 31. marts 2015 København, den 2. september 2013 Centralorganisationen af 2010 Jesper K. Hansen Finansministeriet P.M.V. E.B. Mogens Esmarch 13

14 14

15 Bilag 1 Oversigt over pensionsordninger For marketings- og salgschefer, udviklingschefer, udviklings- og salgschefer og uddannelseschefer ved AMU-centrene indbetales Pensionsbidraget af ansættelsesmyndigheden til CO II Pension i PFA Pension. For de øvrige ansatte indbetales pensionsbidrag efter organisationsaftalens 6 til følgende pensionsordninger efter den ansattes grunduddannelse: 1. Ergoterapeut: Pensionskassen for sundhedsfaglige 2. Fysioterapeut: Pensionskassen for sundhedsfaglige 3. Bioanalytiker: Pensionskassen for sundhedsfaglige 4. Socialrådgiver/socionom: Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger 5. Sygeplejerske: Pensionskassen for Sygeplejersker 6. Radiograf: Pensionskassen for radiografer 7. Jordemoder: Pensionskassen for sundhedsfaglige 15

16 8. Afspændingspædagog: Pensionsordningen for offentligt ansatte afspændingspædagoger i PFA Pension 16

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter Cirkulære om organisationsaftale for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter 2008 Cirkulære af 24. september 2008 Perst. nr. 056-08 PKAT nr. 284 J.nr. 07-333/26-2 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen Cirkulære om organisationsaftale for Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 004-09 PKAT nr. 137 J.nr. 07-333/13-3 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) 2014 Cirkulære

Læs mere

Cirkulære af 23. maj 2012. Modst.nr. 023-12. PKAT nr. 153, 173, 201, 206, 211, 225. J.nr. 10-330-98. Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære af 23. maj 2012. Modst.nr. 023-12. PKAT nr. 153, 173, 201, 206, 211, 225. J.nr. 10-330-98. Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære af 23. maj 2012 Modst.nr. 023-12 PKAT nr. 153, 173, 201, 206, 211, 225 J.nr. 10-330-98 Cirkulære om organisationsaftale for Lærere samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsog tjenestemandslignende

Læs mere

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) Cirkulære af 31. oktober 2011 Perst.nr. 055-11 PKAT 607, 609 J.nr. 10-331-47 Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære om organisationsaftale for Tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, bygningskonstruktører, procesteknologer, konserveringsteknikere/b.sc., inventarkonduktører og tekniske designerelever

Læs mere

Grafiske arbejdere ved en række institutioner

Grafiske arbejdere ved en række institutioner Cirkulære om organisationsaftale for Grafiske arbejdere ved en række institutioner 2014 Cirkulære af 21. januar 2014 Modst.nr. 001-14 PKAT nr. 0185 J.nr. 12-333/06-25 Dataark PKAT med specifikation 0185

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 003-09 PKAT

Læs mere

Vagtfunktionærer i staten mv.

Vagtfunktionærer i staten mv. Cirkulære om organisationsaftale for Vagtfunktionærer i staten mv. 2013 Cirkulære af 29. august 2013 Modst.nr. 032-13 PKAT nr. 252 J.nr. 12-333/02-22 Dataark PKAT med specifikation 252 Vagtfunktionærer

Læs mere

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten Cirkulære om organisationsaftale for Arbejdsmarkedskonsulenter i staten 2008 Cirkulære af 8. september 2008 Perst. nr. 049-08 PKAT nr. 0063 J.nr. 07-333/06-6 Dataark PKAT med specifikation 0063 - Arbejdsmarkedskonsulenter

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Chefløn. Cirkulære af 1. marts 2010 Perst. nr. 009-10. J.nr. 07-440/00-1

Cirkulære om aftale om. Chefløn. Cirkulære af 1. marts 2010 Perst. nr. 009-10. J.nr. 07-440/00-1 Cirkulære om aftale om Chefløn 2008 Cirkulære af 1. marts 2010 Perst. nr. 009-10 J.nr. 07-440/00-1 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden... 6 Aftale 1. Aftalens anvendelsesområde...

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære om organisationsaftale for Fagligt uddannet køkkenpersonale (økonomaer, kliniske diætister, instruktionsøkonomaer, køkkenledere, ernæringsassistenter, ernæringsassistentelever, kokke, koge- og

Læs mere

Akademikere under IDAs og DdLs forhandlingsområde

Akademikere under IDAs og DdLs forhandlingsområde Cirkulære om overenskomst for Akademikere under IDAs og DdLs forhandlingsområde 2013 Cirkulære af 20. november 2013 Modst.nr. 051-13 PKAT nr. 44, 85, 0553 J.nr. 2013-1513-064 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Chefløn. Cirkulære af 13. august 2003 Perst. nr. 070-03. PKAT nr. J.nr. 02-442/00-2

Cirkulære om aftale om. Chefløn. Cirkulære af 13. august 2003 Perst. nr. 070-03. PKAT nr. J.nr. 02-442/00-2 Cirkulære om aftale om Chefløn 2002 Cirkulære af 13. august 2003 Perst. nr. 070-03 PKAT nr. J.nr. 02-442/00-2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser

Læs mere

Fagfotografer, inspektører ved Sikkerhedsstyrelsen samt helseassistenter og laboratoriemestre ved Dansk Dekommissionering mv.

Fagfotografer, inspektører ved Sikkerhedsstyrelsen samt helseassistenter og laboratoriemestre ved Dansk Dekommissionering mv. Cirkulære om organisationsaftale for Fagfotografer, inspektører ved Sikkerhedsstyrelsen samt helseassistenter og laboratoriemestre ved Dansk Dekommissionering mv. 2013 Cirkulære af 29. august 2013 Modst.nr.

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Kostfagligt uddannet personale - køkken. Den Offentlige Gruppe. Organisationsaftale mellem

Offentligt ansatte 2013-2015. Kostfagligt uddannet personale - køkken. Den Offentlige Gruppe. Organisationsaftale mellem Offentligt ansatte 2013-2015 Organisationsaftale mellem Finansministeriet, CO10, Kost & Ernæringsforbundet samt Fagligt Fælles Forbund Den Offentlige Gruppe Kostfagligt uddannet personale - køkken (økonomaer,

Læs mere

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om organisationsaftale for Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 011-14

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2008 Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Rammeaftale 1. Dækningsområde...

Læs mere

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre Cirkulære om overenskomst for Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre 2008 Cirkulære af den 19. november 2009 Perst. nr. 062-09 PKAT nr. 621 J.nr. 07-332/31-7 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ledere og lærere ved produktionsskoler

Ledere og lærere ved produktionsskoler Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved produktionsskoler 2014 Cirkulære af 20. juni 2014 Modst. nr. 044-14 PKAT nr 0537 J.nr. 2013-1513-048 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Cirkulære af 17. august 2011. Perst.nr. 039-11 PKAT 0151. J.nr. 10-330/21-42. Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl.

Cirkulære af 17. august 2011. Perst.nr. 039-11 PKAT 0151. J.nr. 10-330/21-42. Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 17. august 2011 Perst.nr. 039-11 PKAT 0151 J.nr. 10-330/21-42 Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2011 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere

Håndværkere. Cirkulære om organisationsaftale for. Cirkulære af 12. september 2013. Modst.nr. 044-13. PKAT nr. 0172, 0179, 0228, 0630 og 0933

Håndværkere. Cirkulære om organisationsaftale for. Cirkulære af 12. september 2013. Modst.nr. 044-13. PKAT nr. 0172, 0179, 0228, 0630 og 0933 Cirkulære om organisationsaftale for Håndværkere 2013 Cirkulære af 12. september 2013 Modst.nr. 044-13 PKAT nr. 0172, 0179, 0228, 0630 og 0933 J.nr. 12-333/03-12 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 26. marts 2012. Modst.nr. 013-12

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 26. marts 2012. Modst.nr. 013-12 Cirkulære af 26. marts 2012 Modst.nr. 013-12 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 553, 564, 580, 750 J.nr. 10-332/31/17 Cirkulære om overenskomst for Akademikere

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13 Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2013 Cirkulære af 1. juli 2013 Modst.nr. 020-13 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 540, 553, 564, 580, 750

Læs mere

Offentligt ansatte 2008-2011. Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere. Den Offentlige Gruppe 2

Offentligt ansatte 2008-2011. Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere. Den Offentlige Gruppe 2 Offentligt ansatte 2008-2011 Organisationsaftale mellem Finansministeriet og Fagligt Fælles Forbund Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere 1. oktober 2008-31. marts 2011

Læs mere

Tjenestemandsansatte lektorer og studielektorer ved gymnasieskoler mv.

Tjenestemandsansatte lektorer og studielektorer ved gymnasieskoler mv. Cirkulære om aftale for Tjenestemandsansatte lektorer og studielektorer ved gymnasieskoler mv. 2013 Cirkulære af 23. oktober 2013 Modst.nr. 047-13 PKAT nr. 0201, 0211, 0225 J.nr. 12-333/31-67 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rengøringsassistenter, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. i staten mv. (3F)

Rengøringsassistenter, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. i staten mv. (3F) Cirkulære om organisationsaftale for Rengøringsassistenter, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. i staten mv. (3F) 2014 Cirkulære af 1. april 2014 Modst.nr. 016-14 PKAT nr. 200, 247, 248,

Læs mere

Studenterundervisere ved universiteter mv.

Studenterundervisere ved universiteter mv. Cirkulære om overenskomst for Studenterundervisere ved universiteter mv. 2008 Cirkulære af 24. juni 2009 Perst. nr. 039-09 PKAT nr. 107 J.nr. 08-333/74-3 Dataark PKAT med specifikation PKAT nr. 107 - studenterundervisere

Læs mere

Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK)

Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) Cirkulære om organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) 2013 Cirkulære af 4. juli 2013 Modst.nr. 021-13 PKAT nr. 236, 238, 240 J.nr. 12-333/00-61 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Ansættelsesvilkår OK 11-13

Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår OK 11-13 1 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Frie Grundskoler 2 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår Frie Grundskoler Overenskomst 2011-2013 Red. Simone Dalsgaard Tryk: Tarm Bogtryk

Læs mere