Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)"

Transkript

1 Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr PKAT nr. 607, 609 J.nr

2 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst Forhandlingsberettiget organisation(er) I tilfælde af afsked kontaktes 607 Lærere og ledere ved SOSU (LC) 609 Lærere og ledere ved SOSU (CO10) Organisationsaftale mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation/ Centralorganisationen af 2010 Lærernes Centralorganisation Niels Hemmingsensgade 10, 4. sal 1153 København K Hjemmeside: Centralorganisationen af 2010 Niels Hemmingsensgade 10, 4. sal 1153 København K Hjemmeside: Den forhandlingsberettigede organisations medlemsorganisations lokalafdeling eller hovedkontor, jf. fællesoverenskomsten. Relevante medlemsorganisationer: Danske Bioanalytikere Dansk Socialrådgiverforening Dansk Sygeplejeråd Dansk Tandplejerforening Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Farmakonomforeningen Jordemoderforeningen Danmarks Lærerforening Socialpædagogernes Landsforbund Pensionskasse Jf. bilag 2 ATP-sats ATP, sats A 2

3 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden... 6 Organisationsaftale Kapitel 1. Organisationsaftalens område Organisationsaftalens område... 7 Kapitel 2. Løn og pensionsbestemmelser Lønsystemet for lærere Basisløn for lærere Tillæg til lærere Lønanciennitet Løn til ledere Pension Kapitel 3. Arbejdstid Arbejdstid for lærere Lokalaftaler mv Ophævet Ophævet Ophævet Ophævet Maksimalt undervisningstal Ophævet Ophævet Godtgørelser Ophævet Ophævet Ophævet Ophævet Arbejdstid for ledere Overgangsordning for lærere, der er ansat før den 1. april Overgangsordning for ledere, der er ansat før den 1. april

4 Kapitel 4. Ikrafttræden mv Ikrafttrædelse mv Bilag 1. (Ophævet) Bilag 2. Oversigt over pensionskasser

5 Cirkulære om organisationsaftale for ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Generelle bemærkninger 1. Organisationsaftale af 21. oktober 2011 mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 og Lærernes Centralorganisation om ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser er ved lov nr. 409 af 26. april 2013 om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område fornyet til den 31. marts 2015 med de ændringer og på de vilkår, der fremgår af lovens bilag 3. Finansministeriet har til brug for ansættelsesmyndighederne udarbejdet vedlagte bilag A, hvor ændringerne er indarbejdet i den hidtil gældende organisationsaftales tekst eller omtalt i cirkulærebemærkningerne. I bilag A er en række datoer og underskrifter sat i kantede parenteser. Hermed tilkendegives alene, at der er tale om datoer og underskrifter fra hidtil gældende cirkulære. Grundbeløb er anført i niveau 31. marts Bilag A har først virkning fra den 1. august For tiden indtil den 1. august 2014 henvises til Finansministeriets cirkulære nr af 31. oktober 2011 om organisationsaftale for ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende socialog sundhedsuddannelser (Perst. nr ). 5

6 Ikrafttræden Cirkulæret har virkning fra 1. april Samtidig ophæves cirkulære af 31. oktober 2011 om organisationsaftale for ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (Perst. nr ). Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen. Den 4. juni 2014 P.M.V. E.B. Sara Talaii Olesen 6

7 Organisationsaftale for ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Bilag A Organisationsaftalen supplerer og/eller fraviger den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten). Følgende bestemmelser i fællesoverenskomsten finder dog ikke anvendelse: 1. 7, stk. 1 og 2 om pensionsbidrag 2. Bestemmelser om timelønnede Kapitel 1. Organisationsaftalens område 1. Organisationsaftalens område Organisationsaftalen omfatter ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Stk. 2. Organisationsaftalen omfatter endvidere lærere, der underviser ved de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser ved andre statslige og selvejende institutioner. Cirkulærebemærkninger til 1: På det tekniske og administrative område respekterer organisationsaftalen allerede gældende overenskomster. 7

8 Kapitel 2. Løn og pensionsbestemmelser 2. Lønsystemet for lærere Lønsystemet består af en basisløn og en tillægsdel. Stk. 2. Lønsystemet er etableret i henhold til den til enhver tid gældende rammeaftale om nye lønsystemer, for tiden rammeaftale om nye lønsystemer af 21. januar 2009 (Perst. nr ), hvis bestemmelser gælder, hvor intet andet må være nævnt i denne aftale. Stk. 3. Alle basislønninger og tillæg er angivet i årligt grundbeløb (niveau 31. marts 2012). 3. Basisløn for lærere Lønsystemet består af en basisløn og en tillægsdel, jf. 4. Stk. 2. Basislønnen for lærere afhænger af anciennitet, jf. 6. Stk. 3. Til basisløn provins er henført kommuner i stedtillægsområde II, III og IV. Til basisløn hovedstad er henført kommuner i stedtillægsområde V og VI. Basisløn Basisløn Provins Basisløn Hovedstad 1 kr kr kr kr kr kr Cirkulærebemærkninger til 3: Stedtillægsinddelingen følger stedtillægsinddelingen for tjenestemænd, for tiden bilag 1b i aftale af 7. december 2007 om ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2005 samt om andre lønmæssige ændringer som følge af kommunernes ændrede fordeling på stedtillægsområder med virkning pr. 1. januar Stk. 4. Basisløntrinnene er 4-årige. 8

9 4. Tillæg til lærere Der er mellem Finansministeriet og Centralorganisationen af 2010 og Lærernes Centralorganisation aftalt kvalifikations- og funktionstillæg til lærere, jf. stk. 2 og 3. Stk. 2. Til lærere på basisløntrin 1 og 2 ydes et pensionsgivende undervisningstillæg på kr Stk.3. Til lærere på basisløntrin 3 ydes et pensionsgivende undervisningstillæg på kr Stk. 4. Der kan lokalt aftales funktionstillæg, kvalifikationstillæg, engangsvederlag og resultatløn efter reglerne i den til enhver tid gældende rammeaftale om nye lønsystemer. 5. Lønanciennitet Ved ansættelsen indplaceres den ansatte på basislønskalaens 1. trin, med mindre den pågældende opnår anciennitet efter stk. 2 eller stk. 3, eller i øvrigt efter fællesoverenskomsten. Stk.2. Anciennitet beregnes på grundlag af lærerens grunduddannelse, jf. den nuværende fællesoverenskomst 4, stk. 2. Stk. 3. Anciennitet for ansatte med en grundlæggende social- og sundhedsuddannelse beregnes efter den nuværende fællesoverenskomst 4, stk. 4. Cirkulærebemærkninger til 5, stk. 3: Fællesoverenskomstens bestemmelser om lønanciennitet finder anvendelse i øvrigt. Der kan ikke tillægges anciennitet for den del af beskæftigelsen, der er en ansættelsesbetingelse, jf. kapitel 3 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, for tiden lbk. nr af 15. december

10 6. Løn til ledere Øverste leder af selvstændige social- og sundhedsskoler klassificeres som følger: Under 300 årselever: Lønramme års elever og derover Lønramme 37 Stk. 2. Der kan herudover ydes tillæg og engangsvederlag for merarbejde, særlig indsats og resultatløn efter den til enhver tid gældende aftale om chefløn. Stk. 3. Øvrige ledere klassificeres efter den til enhver tid gældende aftale om klassificering af nyoprettede lederstillinger ved erhvervsskolerne (for tiden Perst. nr ) og har vilkår efter den til enhver tid gældende aftale om lønsystem for ledere ved erhvervsskoler (for tiden Perst. nr ). 7. Pension Ansættelsesmyndigheden indbetaler pensionsbidrag af den aftalte basisløn samt varige og midlertidige tillæg med mindre andet er aftalt. For øverste leder indbetales pensionsbidrag af den pensionsgivende løn på det pågældende skalatrin og af tillæg som aftales pensionsgivende efter aftalen om chefløn. Stk. 2. For ansatte under Centralorganisationen af 2010 s forhandlingsområde indbetaler ansættelsesmyndigheden et pensionsbidrag på 17,3 pct. af de pensionsgivende løndele. Stk. 3. For ansatte under Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde indbetaler ansættelsesmyndigheden et pensionsbidrag på 17,3 pct. af de pensionsgivende løndele. Stk. 4. De ansattes egetbidrag anses at udgøre 1/3 af det samlede pensionsbidrag. Lønspecifikationen skal indeholde oplysning herom. Stk. 5. Allerede ansatte lærere fra 93-gruppen bevarer den personlige ordning om forhøjet pensionsbidrag på 2,5 pct. Stk. 6. Ansættelsesmyndigheden indbetaler pensionsbidraget til pensionskasser som angivet i bilag 2. 10

11 Stk. 7. Ansatte, der som personlig ordning har opretholdt medlemskab eller som kan optages i Pensionsordningen for Erhvervsskoler, er kun omfattet af stk. 1-6 for så vidt angår pensionsbidrag af tillæg. Pensionsbidrag af basisløn/skalatrinsløn indbetales til Pensionsordningen for Erhvervsskoler med de procentsatser, som fremgår af stk. 2 og 3. Kapitel 3. Arbejdstid 8. Arbejdstid for lærere Lærere følger den til enhver tid gældende aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten, jf. dog stk Stk. 2. Arbejdstiden beregnes for en periode på et år (normperioden), og fristen for afspadsering er den følgende normperiode. Stk. 3. Arbejdet tilrettelægges normalt på hverdage, mandag til fredag, i dagtimerne. Cirkulærebemærkninger til 8, stk. 3: Den daglige arbejdstid skal så vidt muligt være samlet. Stk. 4. Forud for hver normperiode udarbejder ledelsen en opgaveoversigt til læreren. Opgaveoversigten skal overordnet angive de arbejdsopgaver, læreren påtænkes at løse i normperioden. Cirkulærebemærkninger til 8, stk. 4: Opgaveoversigten udarbejdes på baggrund af dialog mellem ledelse og lærer, hvor der blandt andet afstemmes forventninger til, om lærerens samlede arbejdstid er fyldt op med de tildelte opgaver. Der gives ikke med opgaveoversigten et bindende tilsagn til læreren om, hvilke opgaver den pågældende skal løse. Ledelsen er løbende opmærksom på lærerens præsterede arbejdstid og drøfter eventuelle justeringer af opgaver/prioriteringer med den enkelte lærer efter behov. Med indførelse af nye arbejdstidsregler er det ledelsens ansvar at være i løbende dialog med lærerne om tilrettelæggelse, udførelse og prioritering af arbejdet inden for deres arbejdstid. For at understøtte denne dialog kan der på den enkelte skole etableres et tidsregistreringssystem. 11

12 Stk. 5. Hvis der i løbet af normperioden opstår behov for at ændre væsentligt på indhold eller omfang af de arbejdsopgaver, der fremgår af opgaveroversigten, drøftes dette snarest muligt mellem ledelsen og læreren, herunder drøftes eventuelle konsekvenser af ændringer. 9. Lokalaftaler mv. Lokalaftaler, herunder individuelle aftaler, og kutymer om anvendelse af arbejdstiden ophæves. 10. (Ophævet) 11. (Ophævet) 12. (Ophævet) 13. (Ophævet) 14. Maksimalt undervisningstal Stk. 1. (Ophævet) Stk. 2. (Ophævet) Stk. 3. (Ophævet) Stk. 4. Hvor summen af undervisningstimer over en 3 ugers sammenhængende periode udgør mere end 70,5 timer, udløses et tillæg på kr. 73,40 pr. time. Samme uge kan kun udløse tillæg til en gang. 15. (Ophævet) 12

13 16. (Ophævet) 17. Godtgørelser For hver undervisningstime læreren underviser ud over 21 timer om ugen betales et tillæg på 39,32 kr. beregnet pr. påbegyndt halve time. Stk. 2. For hver undervisningstime læreren underviser ud over 660 timer om året betales et tillæg på 111,41 kr. pr. time beregnet pr. påbegyndt halve time. 18. (Ophævet) 19. (Ophævet) 20. (Ophævet) 21. (Ophævet) 22. Arbejdstid for ledere Ledere er ansat uden højeste arbejdstid. Stk. 2. Ledere, bortset fra ledere i egentlige chefstillinger, er omfattet af bestemmelserne om plustid. 23. Overgangsordning for lærere, der er ansat før den 1. april 2008 Ansatte, der var ansat før 1. april 2008, overgår med virkning fra 1. april 2008 til denne overenskomst. Stk. 2. Den ansatte indplaceres i basislønsystemet på grundlag af den opnåede anciennitet pr. 1. april 2008 med de pr. 31. marts 2008 gældende lønninger. 13

14 Stk. 3. Såfremt den ansatte opnår en løn inklusiv centralt aftalte tillæg og inklusiv eventuelle kvalifikationstillæg, der aftales i forbindelse med indplaceringen, der er lavere end den hidtidige faste løn, udlignes forskellen som et personligt pensionsgivende kvalifikationstillæg (udligningstillæg). Ved beregningen af kvalifikationstillægget (udligningstillægget) ses bort fra funktionstillæg, der videreføres. Hidtidige midlertidige tillæg opretholdes som midlertidige tillæg i den aftalte periode. 24. Overgangsordning for ledere, der er ansat før den 1. april 2008 Ansatte ledere, der var ansat før 1. april 2008, overgår med virkning fra 1. april 2008 til denne overenskomst. Stk. 2. Ved overenskomstens ikrafttræden indplaceres allerede ansatte ledere i henhold til 6. Stk. 3. Såfremt den ansatte opnår en løn inklusiv centralt aftalte tillæg og inklusiv kvalifikationstillæg, der aftales i forbindelse med indplaceringen, der er lavere end den hidtidige faste løn, udlignes forskellen som et personligt pensionsgivende kvalifikationstillæg (udligningstillæg). Ved beregningen af kvalifikationstillægget (udligningstillægget) ses bort fra funktionstillæg, der videreføres. Kapitel 4. Ikrafttræden mv. 25. Ikrafttrædelse mv. Organisationsaftalen træder i kraft den [1. april 2011]. Stk. 2. Aftalen kan opsiges af hver af parterne med 3 måneder varsel til en 31. marts, dog tidligst den [31. marts 2013]. Cirkulærebemærkninger til 25: Fornyelsen af organisationsaftalen har virkning fra den 27. april 2013, jf. lovens 6, stk. 2, 2. pkt. De ændringer i organisationsaftalen, der fremgår af lovens bilag 3, pkt. D og F, har ifølge loven virkning fra den 1. august

15 Organisationsaftalen kan tidligst opsiges til den 31. marts 2015, jf. lovens 2. [København, den 21. oktober 2011] [Centralorganisationen af 2010] [Finansministeriet] [Danske Bioanalytikere] [Danske Fysioterapeuter] [Dansk Socialrådgiverforening] [Dansk Sygeplejeråd] [Dansk Tandplejerforening] [Ergoterapeutforeningen] [Farmakonomforeningen] [Jordemoderforeningen] [Lærerens Centralorganisation] [Danmarks Lærerforening] [Socialpædagogernes Landsforbund] 15

16 16

17 Bilag 1. (Ophævet) 17

18 18

19 Bilag 2 Oversigt over pensionskasser Pensionskasse PFA Pension Danske Bioanalytikere Danske Fysioterapeuter Dansk Sygeplejeråd Ergoterapeutforeningen Centralorganisationen af 2010: Forhandlingsberettiget Grunduddannelse organisation Danske Afspændingspædagoger Professionsbachelor i afspændingspædagogik Professionsbacheloruddannelse til Bioanalytiker Professionsbacheloruddannelse til Fysioterapeut Professionsbacheloruddannelse til afspændingspædagog Dansk Socialrådgiverforening Professionsbacheloruddannelse til socialrådgiver Professionsbachelor i sygepleje eller radiografi KVU som tandplejer Dansk Tandplejerforening Professionsbacheloruddannelse til Ergoterapeut *Pensionskassen for Bioanalytikere *Pensionskassen for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter PFA Pension Pensionskassen for Socialrådgivere og socialpædagoger Pensionskassen for Sygeplejersker PFA Pension *Pensionskassen for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter Farmakonomforeningen Farmakonom Pensionskassen for Farmakonomer Jordemoderforeningen Jordemoder *Pensionskassen for jordemødre (PKA) De *-markerede pensionskasser har søgt om at fusionere pr. 1. januar 2011 til Pensionskassen for Sundhedsfaglige. Ved den redaktionelle afslutning var fusionen endnu ikke godkendt. 19

20 Lærernes Centralorganisation: Forhandlingsberettiget organisation Grunduddannelse Pensionskasse Danmarks Lærerforening Professionsbachelor som lærer i folkeskolen Professionsbacheloruddannelse i ernæring og sundhed Professionsbachelor i textile fag og formidling Øvrige uddannelser Øvrige uddannelser Lærernes Pensionskasse Lærernes Pensionskasse Lærernes Pensionskasse Lærernes Pensionskasse Socialpædagogernes Landsforbund Professionsbacheloruddannelse til pædagog Pensionskassen for Socialrådgivere og socialpædagoger 20

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre Cirkulære om overenskomst for Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre 2008 Cirkulære af den 19. november 2009 Perst. nr. 062-09 PKAT nr. 621 J.nr. 07-332/31-7 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13 Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2013 Cirkulære af 1. juli 2013 Modst.nr. 020-13 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 540, 553, 564, 580, 750

Læs mere

70.01 O.13 28/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl.

70.01 O.13 28/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. Side 1 Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. KL Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 042-13 J.nr.

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2008 Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Rammeaftale 1. Dækningsområde...

Læs mere

50.01 O.15 31/2015 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.01 O.15 31/2015 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere. 51.11 O.13 27/2014 Side 1

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere. 51.11 O.13 27/2014 Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere KL 51.11 Side 1 Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musiksk o- leområdet (FMM) Indholdsfortegnelse Side 51.11 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner Side 1 Overenskomst for akademikere ansat i kommuner KL Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Djøf - Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Kiropraktor Forening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør

Læs mere

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1 Overenskomst for tandplejere KL Dansk Tandplejerforening 53.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 53.41 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning - månedslønnede og

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Cirkulære om aftale om Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2008 Cirkulære af 3. december 2008 Perst. nr. 072-08 PKAT nr. J.nr. 07-331-18 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene

Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene Side 1 Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene KL Dansk Musiker Forbund Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene Side 2 Side

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1 Rammeaftale om det sociale kapitel KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.41 Side 2 Indledning... 4 Kapitel 1 Aftalens område og formål... 5 1 Aftalens

Læs mere

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager Cirkulære om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager 2008 Cirkulære af 10. juni 2008 Perst. nr. 015-08 PKAT nr. J.nr. 08-528-19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Ikrafttræden mv....5

Læs mere

Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.21 O.13 26/2014 Side 1

Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.21 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Lederne Maskinmestrenes ening Teknisk Landsforbund 40.21 Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Overenskomst for beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber. 33.03 O.13 26/2014 Side 1

Overenskomst for beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber. 33.03 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Ingeniørforeningen i Danmark Teknisk Landsforbund 33.03 Side

Læs mere

ORGANISATIONSAFTALE FOR DET KONGELIGE TEATERS TEATERTEKNIKERE

ORGANISATIONSAFTALE FOR DET KONGELIGE TEATERS TEATERTEKNIKERE ORGANISATIONSAFTALE FOR DET KONGELIGE TEATERS TEATERTEKNIKERE 2013 1 Indhold Side ORGANISATIONSAFTALE... 3 I. DEL... 3 1. Organisationsaftalens område... 3 9.A. Arbejdstid... 4 9.B. Deltid... 4 9 C. Plustid...

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN 2003 1 CIRKULÆRE OM VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet

Læs mere

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger Januar-februar 2014 Dagens program Informationsmøde om nye 1) Gennemgang af de nye 2) Videoklip fra skoler i Randers og Vejle Kommune 3) Øvrige emner - Overenskomstens

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte PO-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte PO-organister. Samme overenskomst træder pr. 1. januar 2010 i kraft for de

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL AC Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet... 3 3. Indberetning... 3 4. Merarbejdets

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Virksomhedsoverenskomst 2014. mellem. Nordea. Kreds Nordea

Virksomhedsoverenskomst 2014. mellem. Nordea. Kreds Nordea Virksomhedsoverenskomst 2014 mellem Nordea og Kreds Nordea Indhold Virksomhedsoverenskomst 2014 mellem Nordea og Kreds Nordea 3 Afsnit 1 - Standardoverenskomst Kapital I Gyldighedsområde 4 Kapital II Arbejdstid

Læs mere

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere