Cirkulære om organisationsaftale for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cirkulære om organisationsaftale for"

Transkript

1 Cirkulære om organisationsaftale for Tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, bygningskonstruktører, procesteknologer, konserveringsteknikere/b.sc., inventarkonduktører og tekniske designerelever m.fl Cirkulære af 30. januar 2014 Modst.nr PKAT nr. 50, 198 J.nr /15-7

2 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst Forhandlingsberettiget Organisation I tilfælde af afsked kontaktes Pensionsordning ATP-sats 050 tekniske designere m.fl. 198 Konserveringsteknikere m.fl. Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det statslige Område (OAO S - fællesoverenskomsten) Teknisk Landsforbund Hjemmeside: Den forhandlingsberettigede organisations lokalafdeling eller hovedkontor, jf. fællesoverenskomsten Teknisk Landsforbund Pensionsforening Kemoteknikere, levnedsmiddelteknikere, procesteknologer, konserveringsteknikere/b. Sc. og inventarkonduktører er omfattet af ATP- sats A. De øvrige ansatte er omfattet af ATP- sats F. Pr. 1. januar 2014 oprykkes de øvrige ansatte inden for organisationsaftalen fra ATP-sats F til sats A. 2

3 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...5 Ikrafttræden... 5 Organisationsaftale 1. Dækningsområde Lønsystemet Basisløn Pension Arbejdstid Ikrafttræden og opsigelse af aftalen Bilag 1. Protokollat om undervisningstillæg til bygningskonstruktører

4 4

5 Cirkulære om tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, bygningskonstruktører, procesteknologer, professionsbachelorer i laboratorium, fødevare- og procesteknologi, konserveringsteknikere/b.sc., inventarkonduktører og tekniske designerelever m.fl. Generelle bemærkninger 1. Finansministeriet og Teknisk Landsforbund har den 29. januar 2014 indgået medfølgende organisationsaftale for tekniske designere m.fl. 2. Organisationsaftalen udgør sammen med den til enhver tid gældende OAO- S-fællesoverenskomsten det samlede overenskomstgrundlag. 3. Organisationsaftalen har virkning fra 1. april Alle grundbeløb er justeret til 31. marts 2012-niveau. 5. Pr. 1. januar 2014 omfattes samtlige ansatte inden for organisationsaftalen af ATP-sats A. 6. Cirkulærebemærkninger, der relaterer sig til en enkelt bestemmelse, er opført som bemærkning til denne bestemmelse. Andre bemærkninger er opført forrest i cirkulæret under Generelle bemærkninger. Uanset placeringen er bemærkningerne Finansministeriets bemærkninger og ikke en del af aftaleteksten Ikrafttræden Dette cirkulære har virkning fra 1. april Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære af 9. september 2011 (Perst. nr ) om organisationsaftale for tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, bygningskonstruktører, kemoteknikere, procesteknologer, konserveringsteknikere/b.sc., inventarkonduktører og tekniske designerelever m.fl. 5

6 Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen Den 30. januar 2014 P.M.V. E.B. David Sembach 6

7 Organisationsaftale for tekniske designere, produktionsteknologer, byggeteknikere, bygningskonstruktører, procesteknologer, konserveringsteknikere/b.sc., professionsbachelorer i laboratorium, fødevare- og procesteknologi inventarkonduktører og tekniske designerelever m.fl. Nedennævnte bestemmelser supplerer og/eller fraviger fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område. 1. Dækningsområde Organisationsaftalen omfatter nedennævnte ansatte i staten eller ansat ved selvejende institutioner, der er berettiget til statstilskud, og for hvilke Finansministeriet kan fastsætte løn- og ansættelsesvilkår for alle personalegrupper: 1. Tekniske tegnere, tekniske assistenter, tekniske designere. 2. Kvalitets- og måleteknikere, byggeteknikere, maskinteknikere, produktionsteknologer. 3. Bygningskonstruktører uddannet efter de før 1970 gældende regler for uddannelse af bygningskonstruktører. 4. Kemoteknikere, levnedsmiddelteknikere og procesteknologer (procesteknik eller fødevarer) som har gennemgået den af Undervisningsministeriet godkendte uddannelse som kemotekniker, levnedsmiddeltekniker eller procesteknolog (procesteknik eller fødevarer), der ansættes i stillinger, der forudsætter denne uddannelse. 5. Professionsbachelor i laboratorium, fødevare- og procesteknologi omfattes af organisationsaftalen, når uddannelsen er taget med udgangspunkt i uddannelsen som procesteknolog (procesteknik eller fødevarer). Uddannelsen skal være en nødvendig forudsætning for stillingen. 7

8 Det forudsættes, at forhandlingsretten for den pågældende uddannelse ikke tilhører en anden organisation 6. Konserveringsteknikere Ved konserveringsteknikere forstås personer, som har gennemført enten kunstakademiets konservatorskoles uddannelse som konserveringstekniker/b.sc. (dog ikke grafisk linje) eller en tilsvarende anerkendt konserveringsteknisk uddannelse, og som udfører arbejde, der forudsætter denne uddannelse. 7. Inventarkonduktører, der er i besiddelse af en håndværksmæssig uddannelse, og som selvstændigt varetager behandlingen af sager vedrørende inventar til ministerier, styrelser mv. 8. Tekniske designerelever. Stk. 2. Ved tekniske tegnere, tekniske assistenter, tekniske designere forstås personer, som: 1. Har gennemgået den til enhver tid værende af Undervisningsministeriet godkendte uddannelse som teknisk tegner/teknisk assistent/teknisk designer eller, 2. Er i besiddelse af en praktisk eller teoretisk uddannelse, der kan sidestilles med de under 1. nævnte, og som ansættes i stillinger, hvor uddannelsen er en forudsætning for udførelsen af arbejdet. Cirkulærebemærkning til 1, stk. 2: Tegnere, der udelukkende eller i det væsentlige er beskæftiget med rentegning af eksisterende tegninger, kalkering, optrækningsarbejde eller andet rutinemæssigt arbejde, er ikke omfattet af nærværende organisationsaftale. 2. Lønsystemet Lønsystemet er etableret i henhold til den til enhver tid gældende rammeaftale om nye lønsystemer, hvis bestemmelser gælder, hvor intet andet måtte være nævnt i denne aftale. 8

9 Stk. 2. Lønsystemet er et basislønsystem, der består af en basisløn suppleret med en tillægsdel. Tillægsdelen består af lokalt aftalte funktionstillæg, kvalifikationstillæg, engangsvederlag og resultatløn. Stk. 3. Ved ansættelse på deltid ydes forholdsmæssig løn. Stk. 4. Alle basislønninger er angivet i årligt grundbeløb (31. marts niveau). Stk. 5. Overtidsbetaling beregnes pr. time som 1/1924 af den samlede faste løn eksklusiv eventuelt rådigheds-/merarbejdstillæg. 3. Basisløn For tekniske tegnere, tekniske assistenter og tekniske designere er basislønnen: Stedtillægsområde II-IV V og VI kr kr. Stk. 2. For byggeteknikere, maskinteknikere, kvalitets- og måleteknikere og produktionsteknologer er basislønnen: kr. Stk. 3. For bygningskonstruktører er basislønnen: kr. Stk. 4. For kemoteknikere, levnedsmiddelteknikere og procesteknologer er basislønnen: kr. Stk. 5. For konserveringsteknikere/b.sc. og inventarkonduktører er basislønnen: kr. 9

10 Stk. 6. For tilsynsførende levnedsmiddelteknikere ansat i Fødevarestyrelsen er basislønnen: kr. Stk. 7. For tekniske designerelever under 25 år er basislønnen: For elever under 18 år: Uddannelsen indledes med praktik: kr. Uddannelsen indledes med skole: kr. For elever over 18 år: Uddannelsen indledes med praktik: kr. Uddannelsen indledes med skole: kr. Stk. 8. Basislønnen for elever, som ved ansættelsen er fyldt 25 år, er kr. 4. Pension Der indbetales pensionsbidrag af basislønnen samt af varige og midlertidige tillæg jf. rammeaftalens 10. Stk. 2. Der tilkommer ud over det i stk. 1 nævnte pensionsbidrag ikke den ansatte nogen ret til pension eller understøttelse fra ansættelsesmyndigheden på grundlag af ansættelsen. Stk. 3. I de tilfælde hvor der ikke kan etableres den i stk. 1 omhandlede pensionsordning, og heller ikke kan etableres anden godkendt pensionsordning, kan der alene udbetales løn i henhold til organisationsaftalen med fradrag af det bidrag, som anses for den ansattes eget bidrag. Stk. 4. For tekniske assistenter, tekniske tegnere, tekniske designere, kvalitetsog måleteknikere, byggeteknikere, maskinteknikere og produktionsteknologer udgør pensionsbidraget 15,79 pct. af de pensionsgivende løndele. Pensionsbidraget for bygningskonstruktører udgør 16,5 pct. af de pensionsgivende løndele. Stk. 5. For levnedsmiddelteknikere, kemoteknikere, procesteknologer, konserveringsteknikere/b.sc. og inventarkonduktører udgør pensionsbidraget 15 pct. af de pensionsgivende løndele. 10

11 Stk. 6. Pensionsbidraget indbetales af ansættelsesmyndigheden, og 1/3 af pensionsbidraget anses for at være den ansattes eget bidrag. Lønspecifikationen skal indeholde oplysning herom. Pensionsbidraget indbetales til Teknisk Landsforbunds Pensionsforening Stk. 7. For elever indbetales ikke pension. Cirkulærebemærkning til 4: Der kan mellem den ansatte og organisationen eller pensionsforeningen træffes aftale om tilbageholdelse af et ekstraordinært pensionsbidrag over en nærmere fastsat periode. For så vidt angår levnedsmiddelteknikere, kemoteknikere, procesteknologer, konserveringsteknikere/b.sc. og inventarkonduktører følger de pensionsbestemmelsen i OAO-Sfællesoverenskomsten, herunder pensionsbestemmelsens karensbestemmelse. Dog indbetales pensionsbidraget til Teknisk Landsforbunds Pensionsforening. 5. Arbejdstid De ansatte er omfattet af den til enhver tid gældende aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten. Stk. 2. Bygningskonstruktører ansat ved erhvervsskolerne er omfattet af den til enhver tid gældende aftale om arbejdstid mv. på erhvervsskolerne. 6. Ikrafttræden og opsigelse af aftalen Organisationsaftalen har virkning fra den 1. april 2013, og kan af hver af parterne opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst 31. marts Samtidig ophæves organisationsaftale af 31. august 2011 for Tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, bygningskonstruktører, procesteknologer, konserveringsteknikere/b.sc., inventarkonduktører og tekniske designerelever m.fl. København, den 29. januar 2014 Teknisk Landsforbund Gita Grüning Finansministeriet P.M.V. E.B. David Sembach 11

12 12

13 Bilag 1 Protokollat om undervisningstillæg til bygningskonstruktører 1. Til bygningskonstruktører, der underviser ved bygningskonstruktøruddannelsen, og hvor de samlede opgaver i tilknytning til undervisningen udgør over halvdelen af arbejdstiden, ydes et tillæg på kr. årligt (31. marts niveau). Når en ansat har undervist ved uddannelsen i 3 år på over halv tid, udgør tillægget kr. (31. marts 2012-niveau). Tillægget kan ikke oppebæres samtidig med andet generelt undervisnings-tillæg. Tillægget bortfalder i perioder, hvor opgaverne ved bygningskonstruktøruddannelsen udgør halvdelen af arbejdstiden eller derunder. Til deltidsansatte, der underviser ved konstruktøruddannelsen ydes tillægget forholdsmæssigt. Stk. 2. Til bygningskonstruktører, der underviser ved de videregående teknikeruddannelser, erhvervsgymnasiale uddannelser eller tilsvarende og højere niveauer, og som ikke oppebærer det under stk. 3 nævnte tillæg ydes et tillæg på kr. årligt (31. marts 2012-niveau). København, den 29. januar 2014 Teknisk Landsforbund Gita Grüning Finansministeriet P.M.V. E.B David Sembach 13

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter Cirkulære om organisationsaftale for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter 2008 Cirkulære af 24. september 2008 Perst. nr. 056-08 PKAT nr. 284 J.nr. 07-333/26-2 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Fagfotografer, inspektører ved Sikkerhedsstyrelsen samt helseassistenter og laboratoriemestre ved Dansk Dekommissionering mv.

Fagfotografer, inspektører ved Sikkerhedsstyrelsen samt helseassistenter og laboratoriemestre ved Dansk Dekommissionering mv. Cirkulære om organisationsaftale for Fagfotografer, inspektører ved Sikkerhedsstyrelsen samt helseassistenter og laboratoriemestre ved Dansk Dekommissionering mv. 2013 Cirkulære af 29. august 2013 Modst.nr.

Læs mere

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) 2014 Cirkulære

Læs mere

Rengøringsassistenter, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. i staten mv. (3F)

Rengøringsassistenter, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. i staten mv. (3F) Cirkulære om organisationsaftale for Rengøringsassistenter, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. i staten mv. (3F) 2014 Cirkulære af 1. april 2014 Modst.nr. 016-14 PKAT nr. 200, 247, 248,

Læs mere

Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK)

Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) Cirkulære om organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) 2013 Cirkulære af 4. juli 2013 Modst.nr. 021-13 PKAT nr. 236, 238, 240 J.nr. 12-333/00-61 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om organisationsaftale for Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 011-14

Læs mere

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre Cirkulære om overenskomst for Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre 2008 Cirkulære af den 19. november 2009 Perst. nr. 062-09 PKAT nr. 621 J.nr. 07-332/31-7 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2008 Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Rammeaftale 1. Dækningsområde...

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13 Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2013 Cirkulære af 1. juli 2013 Modst.nr. 020-13 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 540, 553, 564, 580, 750

Læs mere

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv.

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. Cirkulære om overenskomst for Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. 2013 Cirkulære af 28. juni 2013 Modst.nr. 018-13 PKAT nr. 0088, 0623 J.nr. 13-333/51-75 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

Ansættelsesvilkår OK 11-13

Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår OK 11-13 1 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Frie Grundskoler 2 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår Frie Grundskoler Overenskomst 2011-2013 Red. Simone Dalsgaard Tryk: Tarm Bogtryk

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 042-13 J.nr.

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten)

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) Indholdsfortegnelse Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) Cirkulære Generelle bemærkninger... 6 Ikrafttræden...

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Cirkulære af 29. august 2011 Perst.nr. 043-11 J.nr. 11-347-112 Cirkulære om aftale om Senior- og fratrædelsesordninger 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer i forhold

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten) 2014 Cirkulære af 17. juni 2014 Modst. nr.

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 Cirkulære af 25. oktober 2011 Perst.nr. 052-11 J.nr. 10-333/75-1 Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten)

Læs mere

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager Cirkulære om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager 2008 Cirkulære af 10. juni 2008 Perst. nr. 015-08 PKAT nr. J.nr. 08-528-19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Ikrafttræden mv....5

Læs mere

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv.

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv. (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Personalestyrelsen, j.nr. 08-223-9 Senere ændringer til forskriften CIR nr 9611 af 06/11/2013

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det Københavnske

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære af 9. august 2011 Perst.nr. 035-11 PKAT 0223, 0230, 0237, 0241 J.nr. 10-330-90 Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Cirkulære om aftale om Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2008 Cirkulære af 3. december 2008 Perst. nr. 072-08 PKAT nr. J.nr. 07-331-18 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere. 51.11 O.13 27/2014 Side 1

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere. 51.11 O.13 27/2014 Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere KL 51.11 Side 1 Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musiksk o- leområdet (FMM) Indholdsfortegnelse Side 51.11 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

50.01 O.15 31/2015 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.01 O.15 31/2015 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem

Læs mere

64.41 O.13 26/ 2014 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter

64.41 O.13 26/ 2014 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter Side 1 Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter KL Fagligt Fælles bund - 3 F Socialpædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 64.41 Side

Læs mere

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

70.01 O.13 28/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl.

70.01 O.13 28/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. Side 1 Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. KL Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner Side 1 Overenskomst for akademikere ansat i kommuner KL Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Djøf - Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Kiropraktor Forening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere