Fra Myrebogen af En Skolemand I Mindernes Land

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra Myrebogen af En Skolemand - 1906. I Mindernes Land"

Transkript

1 Fra Myrebogen af En Skolemand I Mindernes Land Det var en dejlig Tur for de to unge gennem det frugtbare skønne Sundeved. Og hvert Øjeblik blev de mindet om, at det var historisk Jord, de bedtraadte. Her havde jo saa mange af Kampene om Sønderjylland staaet. Her sad en Kanonkugle fra den første Krig indmuret i Væggen paa en Bondegaard, her stod et lille Trækors over en falden soldat inde paa Marken, og paa mange af Kirkegaardene var der store Krigergrave. I Bøffelkobbel gjorde de et lille Ophold. Der havde et Par fattige Husmandsfolk begravet en falden dansk Dragon i deres lille Have og gennem mange Aar fredet Graven. "Det var nok efter et Besøg her," sagde Jens, "at Digteren Holger Drachmann skrev sin dejlige Sang." Og saa sang han, da de igen stod ude på Landevejen: De vog dem, vi grov dem en Grav i vor Have, lagde dem ved Siden af den alfare Vej: alle vore Blomster skal smykke deres Grave; sønderjyske Piger, I forglemme det ej. -- Saa stod de endelig paa Dybbølbjærg - det danske Thermopylæ. "Her er lige saa vid en Udsigt som paa Himmelbjærg." sagde Jens. Her var vidunderligt smukt paa den skønne, klare Augustdag. Havet laa derude som et stort, blankt Øje, der smilede forelsket ind til det frugtbare Sundeved. Og Sunde og Fjorde og Bugter omsluttede det i et bredt Favntag. Skibenes hvide Sejl stod smukt til det dybblaa Hav. og de længst ude syntes at glide over Synskredsen lige ind i Himmelrummet. De sank ganske hen i det skønne Syn. Men saa blev der talt Tysk ved Siden af dem. Der gik en høj, kraftig, tysk Officer og viste et tysk Selskab omkring heroppe paa Skanserne. Den bredpullede Hue sad akkurat midt paa hans tætklippede Hoved. Hans Overskæg var bøjet opad som Kejserens og sad akkurat midt i det stive Ansigt med akkurat lige mange Haar paa hver Side af Næsen. Hans brede Skuldre var som trukne af med Linealer, og paa hans graa Kappe var ikke et Fnug eller en Fold. Hans lakerede Støvleskafter og Enden af Sabelen, der stak neden for 1

2 Kappen, kunde man spejle sig i. "Det er en rigtig Stivstikker at se paa," sagde Anders. Han talte langsomt og værdigt, saa de forstod en Del af det, han sagde, og han pegede omkring med sin solbrune Haand, som om han ejede det hele her. "Der ligger Broager," sagde han. "Derfra beskød vi dem. De kunde ikke naa os. Slet Skyts!" Ja - der laa Broager med sine Skrænter ud mod Havet, sin Kirke med de to Taarne, - Jens huskede den godt fra Krigsbillederne, de havde hjemme. Nu pegede Officeren over mod Als, Høruphav og Arnkilsøre. De hørte ham fortælle om, hvorledes Prøjserne gik over der i Natten med smaa Baade. Da han nævnede Panserskibet "Rolf Krage", som da laa oppe ved Enden af Alssund og skulde passe paa, lo kort og haanligt. Saa beskrev Stormen paa Dybbølskansen og skildrede det - som de siden saa ofte oplevede det i Tyskland - som en stor Heltegerning. "Ja - det vil jeg nok sige, "sagde Anders og knyttede Haanden om sin Knortestok, "to Stormagter mod et lille Land som vort: ja, del var tappert gjort!" Til sidst vendte Officeren sig mod Nord og pegede ud over det "skønne Land med Dal og Bakker fagre", med de Tusinder af Hegn og prægtige Bøgeskove. Jens og Anders vendte sig ogsaa den Vej. De kunde se helt op til Skamlingsbanken, helt op mod den danske Grænse. "Der er ikke langt derop," hørte de Officeren sige. De forstod ikke det øvrige, han sagde, men Meningen var vel den, at i en Haandevending vilde Tyskerne kunne tage det øvrige. "Nej - der er ikke langt derop," gentog Jens, og de saa alvorligt paa hinanden. Det var, som de for første Gang rigtig forstod, hvilken Fare det er for det lille, danske Folk at have en saa rnægtig Nabo. "Nej - der er ikke langt derop," var der endnu een, der sagde ved Siden af dem. Det var den lille, graa Mand fra Toget. "Et Par Hundrede Tusinde Pikkelhuer i Ilmarch med blinkende Bajonetter paa Bøsseløbene vilde kunne gøre det hele af paa et Par Dage! Jeg tror nu ikke, det sker. Gud vil nok holde sin Haand over vort lille Fædreland! Men tænk jer nu, at det skete. Saa vilde den samme tunge Kamp, som de fører hernede og har ført i mange Aar i hvert Hus, hver Gaard, hvert dansk Blad, begynde deroppe Norden for Kongeaaen. Saa vilde de ogsaa komme med 2

3 Det tyske mindesmærke på skanse 4. Sprængtes i luften i maj 1945 oppe i jeres Fødeby; jeres Forældre, Søskende og Venner. Tænk paa det, og bed saa Gud, at de hernede ikke maa trættes i Kampen, for falder det Bolvsærk, som Sønderjylland er, saa kommer Turen til os andre!" Officeren og hans Selskab fjernede sig. Det var, ligesom Landet omkring dem blev lysere, syntes de. Og det var, som den lille Mand med den sikre Tro paa, at Gud vilde holde sin Haand over gamle Danmark, kunde meddele sit lyse Haab til dem ogsaa. "Ja" - sagde han - "jeg kom i Tanker om, at jeg helst maatte tage en Tur til Sønderborg først, og saa stod jeg af ved næste Station og gik herud over Dybbølbjærg! Lad os nu se os lidt omkring heroppe!" De gik hen mod det tyske Sejrsmonument. Men mens den gamle viste og forklarede, hvad de saa omkring sig, gik de to unge og kunde ikke rigtig komme af med en Følelse af Skam. De skammede sig over, at de var blevne saa gamle uden at have den rette Forstaaelse af, hvad det var for en Kamp, der førtes hernede i Sønderjylland. Ved at gaa her blev det hele ligesom saa levende og kom dem saa nær ind paa Livet som aldrig før. "Der kan vi se Fyn, derovre bag Als, og dernede er Angel, det table Angel, som en Gang var Dansk som Sundeved, og der ligger Sottrup, der Nybøl og der Ullerup - -" jo - han vidste god Besked, den gamle. Nu stod de ved Sejrsstøtten. Den knejsede midt paa en Plads, som var indrammet af tilhugne Kampesten. Over en Kreds af Spidsbuer ragede et Spir op, og det endte i et svært Andreaskors. "Det er egentlig et ganske kønt Mindesmærke," sagde den lille Mand; "men det er jo Praleri det hele. Der var ingen Grund for Prøjserne til at rejse et Mindesmærke saa stort for den Bedrift. Se nu paa det Billede der!" Paa den ene Side af Støttens Fodstykke var der en Fremstilling af Stormen paa Dybbøl. Man saa en Flok tapre Tyskere storme frem. Danskerne var i vild Flugt. Kun en eneste, en Officer, vendte sig og skød en Pistol af. "Det skal være Løjtnant Anker fra Skansen Nr. 2," sagde den lille Mand. "Er det nu ikke uforskammet at fremstille vort lange, sejge Forsvar af Skansen paa den Maade? Og Iæs saa den Indskrift der!" Der stod, at Støtten var rejst til evigt Minde om de under Stormen paa Skansen d. 18. April 1864 sejrrigt faldende Tyskere. "Det er til at faa Kvalme af." sagde Anders. "Det er vel den berømte Dybbøl Mølle," sagde Jens og 3

4 Dybbøl Mølle pegede paa den store Vindmølle tæt ved. "Ja det er," sagde den lille Mand. "Naar jeg bar ærgret mig over Mindesmærket her, saa trøster jeg mig altid ved at se paa den gamle Mølle der. Den er lidt lavstammet og beskeden, lidt bondeagtig Dansk med sin runde Hat og sin tykke Krop. Den staar som en flittig og nyttig Borger her i Kornlandet og maler ufortrødent det sunde og gode Brødkorn. Der er ikke noget stramt militærisk ved den. Den staar som et herligt Modbillede til Støtten her. Den er skudt ned og bygget op, skudt ned og bygget op, men den staar der trofast, den gamle Fyr, og svinger trøstigt med sine store Vinger, som den vilde mane de danske Sønderjyder til ikke at trættes i Kampen!" - - Saa gik de ned mod Syd over Resterne af Skanserne. De lagde sig paa de Dynger, der var tilbage af Nr. 3. Her var saa roligt og fredeligt. Nogle Køer og Faar gik og græssede, og en Mand gik med en lille Dreng ved Haanden og røg af en lang Pibe. Over dem hvælvede sig en klar og stille Sommerhimmel, og derude laa et stille, blankt Hav. "Ja - i Kampdagene var her ikke saa stille som nu," sagde den gamle. "Da rystedes Luften af vældige Drøn, og Jorden bævede. De lysende Granater hvislede hen under den vinterlige Himmel. Det var især frygteligt at se om Natten. Men endnu frygteligere var det, naar disse Dødens Sendebud faldt ned i Skansen, sprang og rodede Jorden op, rev Arme og Ben af, knuste Hoveder - jeg har hørt Folk, som var med, fortælle om det. Det var forfærdeligt. Og mens de skød med Kanoner og Granater, arbejdede Prøjserne i Løbegravene og kom Dag for Dag Iængere ind mod Skanserne. I evig Uro gik de herinde, og naar Skydningen en Gang imellem holdt op, fik de travlt med at udbedre med Sandsække og Kurve - og saa begyndte Ødelæggelsen forfra igen!" Jens og Anders kunde forestille sig det hele saa levende, og Jens maatte mindes den gamle Draaby-Møllers Beskrivelse af Tilstanden i Stillingen i Dagene lige forud for Stormen, da der bogstavelig kun var nogle stakkels Grushobe tilbage, som ingen Beskyttelse ydede. Og da gik de stadig og tænkte, medens de med deres Hyldebøsser af Kanoner prøvede at svare lidt igen: Naar kommer din Tur? Mon du slipper helskindet fra dette og kommer hjem igen til fredelige Egne, hvor du kan lægge dig til Hvile i din Seng uden Frygt for at blive lemlæstet eller dødet, mens du sover? Hvor Iænge mon det skal vare, inden den Dag kommer, da Prøjserne myldrer frem af Løbegravene dernede og jager os ud af Stillingen? 4

5 Morten Eskesen Morten Eskesen er født 1826 i Uldbæk, en lille landsby mellem Skjern og Varde, hvor forældrene var gårdejere. Fra han var 14 år han blev 20 arbejdede han om sommeren ved landbruget men han om vinteren var hus- og hjælpelærer. Han kom så på Snedsted Seminarium og blev læreruddannet og stærkt påvirket af Grundvigianismen. I de kommende år var han lærer i Vestjylland og derefter huslærer og højskolelærer forskellige steder i landet. Fra var han friskoleleder på Fyn, først i Rudme og siden i Odense. Morten Eskesen var kendt som udgiver af sangbogen: Nordiske sange til brug ved folkemøder skytteforeninger og i skoler samlede af Morten Eskesen (1874) og af ugebladet Fylla der udkom fra 1869 til I 1890 udgav han 80 sange med egne hans egne melodier, der blev meget anvendt i højskolekredse. Endelig var han kendt for sit medrivende fremførelse af kæmpeviser. De viser, som han som 81-årig indsang for Grüner Nielsen, var nogle, han i årene omkring 1860 havde indsamlet efter folk på få Fyn. "Se, hvor kraftig Kløveren staar her, og hvor den dufter!" sagde den gamle. "Det er ikke saa underligt! Her er baade pløjet dybt og gødet godt, pløjet med Kugler og Granater og gødet med ungt, dansk Blod!" "Her var det altsaa, at Jens Bjørup, du ved, fik en Kugle gennem Kæbebenet, saa der siden sad et dybt Ar efter det," sagde Jens til Anders. "Ja - og her var det, Mads Hjort var med og fik sin ene Arm splintret, saa han altid maatte gaa med den i Bind," sagde Anders. "Og netop her i Skansen Nr. 3 var det, Anders Post laa - du ved nok, han døde af Brystsyge. Han sagde selv, at det havde han faaet i de kolde Vinternætter her!" "Ja - der er mange, der fik deres Knæk i den Krig," sagde den lille Mand, "og Danmark blev et lille, svagt Land; men," føjede han til, "Nederlaget satte saa mange gode Kræfter i Arbejde, der var saa mange, som satte Skuldrene under og vilde hjælpe til, at det lille Land kunde blive et stærkt, lille Land. Sorgen og Tabet vakte danske Mænd til dygtigt Arbejde, og det kendes!" Hans klare Oldingeøjne lyste af Glæde. De fulgtes alle tre hen ad Landevejen ned mod Sønderborg. "Hvad er det for store Indhegninger der til venstre?" spurgte Anders. "Det er Krigergrave. Her ligger i Hundredvis, mest Danske," sagde den gamle. "Der ligger altsaa det gamle Sønderborg med Slottet, der hvor Kristian den Anden sad fangen de mange Aar. Nu bruges det til Kaserne. - God Dag, god Dag, Janus Birk!" Den gamle hilste ind til en Mand, som gik og rev Stubbe inde paa Marken. "Ham skal vi ind at hilse paa. Det er en god, dansk Mand. Maaske vi faar ham til at fortælle lidt for os. Han var ogsaa med her ved Dybbøl!" De gik ind paa Marken til ham. Den gamle og Janus Birk trykkede hinanden trofast i Haanden. Man saa, de var gamle Venner. "God Dag, Morten Eskesen, og velkommen!" "Ja - jeg er paa Vandring som sædvanlig, og her er jeg kommen i Følge med to flinke, unge Danske, som har godt af at høre noget af det, der er sket her. Hvis du ikke har alt for travlt, Janus, saa kunde du gerne fortælle os lidt om Stormen paa Dybbøl. Du var jo med den Dag!" "Naar I vil tage det,. som det kan falde, saa skal jeg gerne fortælle lidt," sagde Janus og lagde sin Rive fra sig. De tre Tilhørere satte sig i en Rivelsedynge, og saa begyndte Janus. 5

6 Aaen: Kongeåen Han tog sig udmærket ud, som han stod der, den fasttømrede Skikkelse med det lidt fyldige, men smukt formede Ansigt og de rolige, skarpskaarne Øjne. Der er saa mange smukke, kraftige Mænd dernede i Sønderjylland. De bar noget i deres Ansigter, som vi ikke har Norden for Aaen. De lyser af rolig Sikkerhed og Viljestyrke. Trykket, de lever under, opdrager dem og præger dem. I Begyndelsen gik det lidt langsomt for Janus, men lidt efter lidt kom der Liv i ham. Der var maaske Huskefejl i det, han fortalte, maaske Fejltagelser, Begivenhederne laa jo mange Aar tilbage, og den menige Mand midt i Slagtummelen har selvfølgelig ikke Overblik over Stillingen; men der var den Ild i det, som Selvsynet giver. "Saadan er det, at Sagnet begynder sin Vandring ud i Folket," hviskede Morten Eskesen. "Ja - det var en streng Tid," sagde Janus Birk, "og det, der var det allerværste, det var det, at vi maatte staa og lade os skyde ned uden at kunne give igen. Mandskabet knurrede, og Dagen før Stormen vilde Afløsningen fra Als ikke gaa derover, undtagen de maatte faa Lov til at gaa løs paa Prøjserne uden for Skanserne. De raabte Hurra nede paa Broen der og vilde ikke gaa længer. Men det var Stormen paa Skanserne! Mit Regiment stod bag ved Linien nede efter Sønderborg den attende April, og den Dag var Skydningen saa meget voldsom. Det var forfærdeligt, saa det dundrede og bragede; det var, som Jorden skulde forgaa. Men saa Klokken ti holdt det op lige med eet. Der blev blæst "lang Tone" over hele Linien, og saa hørte vi, at de raabte Hurra alle Vegne, og saa tog de fat med Geværerne. Det Iød som en Trommehvirvel, saa hastig faldt Skuddene. Prøjserne kunde jo snart komme op til Skanserne, for Løbegravene var jo tæt ind paa, og da vi havde staaet lidt og hørt paa det, saa er der en, der siger: "Se - der staar en Fane paa Skansen Nr. 3!" Jo, del var rigtigt nok! Og lidt efter kom vore Folk løbende ud af Skansen, og Prøjserne myldrede i Hælene paa dem herned efter. Saa kom der efterhaanden prøjsisk Fane paa alle Skanserne. Del var forfærdeligt, saadan vore Folk saa ud, da de trængtes tilbage herned over Markerne. De var sværtede af Krudtrøg, og saa var de svedige og forpustede. Der faldt mange i det Løb; del var hvert øjeblik, vi saa en 6

7 Mand blive liggende. Saa mærkede vi, at der begyndte at komme Kugler ind i vor Flanke og pillede af og til en væk. Vi kunde længe ikke forstaa, hvor de Kugler kom fra, men saa til sidst opdagede vi, at Prøjserne nu ogsaa havde taget Skanserne nede ved Stranden og kom løbende langs med Vandet der til højre. Saa blev vi nødt til at flytte os og trak ned mod Broerne. Men Prøjserne trængte haardt paa, og der faldt mange. Da vi saa troede, de alle var komne over, saa brød vi den ene Bro af og brændte den anden. Men det var for tidligt; for vore Folk oppe fra Skanserne i Nord kom bagefter, og derfor tog Prøjserne en Masse til Fange dernede ved Vandet. Lige før Stormen havde vi faaet udleveret Naturalforplejning og Tæpper, og lige som jeg skal over Broen, kommer jeg til en Kammerat, og han siger til mig: "Det var da Synd, om Prøjserne skalde faa fat i det. Kom, lad os redde noget af det, jeg ved, hvor det er/" Saa løb vi hen og tog et Par Spande topfulde af Flæsk, og saa læssede vi alle de Tæpper paa os, som vi kunde bære, helt op over Hovedet, saa selv om en Kugle havde ramt os deroppe, havde den ikke gaaet igennem. Da vi kom over Broen med den Oppakning, saa traf vi Garderne, som stod opstillet der. De raabte efter os og spurgte om, hvad det var, vi løb med i Spandene, og saa fik de alt Flæsket. Men mens vi stod og snakkede med dem, peb Kuglerne hele Tiden. Hvist - hvist - hvist! sagde det, og Garderne maatte flytte sig, for Prøjserne skød efter deres hvide Bandoler og store, laadne Huer. Nu skulde jeg til at se mig om efter mit Regiment, og jeg træffer saa vor Løjtnant og spørger ham om det. "Pokker med Regimentet i Dag," siger han lige saa arrig; "men for Resten kan du gaa op til Møllen der og se, om du kan træffe det der!" Der traf jeg det ogsaa igen." Janus Birk blev ved at fortælle - en hel Time, maaske mere. Solen sank i Vest og kastede lange Skygger paa Dybbølbjærgets Affald ned mod Sønderborg. Nu fortalte han om Vaabenstilstanden, da de ryddede Marken for de døde, da danske og tyske Ambulance- Soldater gik mellem hverandre og samlede op "Marken dernede var næsten helt belagt med døde! Der er meget Blod i den Jord!" sagde han. De unge sad tavse og saa sig om. De syntes, der faldt et 7

8 rødt Skær over de hældende Flader. De havde saa let ved at forestille sig Marken strøet med slagen Ungdom. Der var blege Ansigter og røde Vunder alle Vegne. Og den gamle tænkte: Dersom det Blod flød for Folkets Synder, da har det været store Synder. - - Solen var gaaet ned, og Janus Birk var færdig med at fortælle. Saa tog han sin Rive og bad de tre følge med ham hjem. De var velkomne, og der kom netop i Aften en Del gode Venner, en Sangforening, som skulde synge hos ham. De takkede mange Gange og fulgte ham hjem til Gaarden. Paa Vejen sagde han: "Vi kommer sammen en Gang imellem og synger, det holder ligesom Modet oppe, og det kan jo til Tider nok behøves. Det er ikke altid morsomt at bo under Prøjser-Ørnens Skygge!" Saa sad de om Janus Birks lange Bord og sang langt ind i Augustnatten. Der sad den høje, ranke Mand, der havde ligget som Soldat i Berlin i tre Aar, men var kommen hjem endnu mere Dansk, end han drog ud og med et grundigt Had til alt tysk Soldatervæsen. Og der var den stille Mand med de kloge Øjne. Han havde været paa danske Højskoler, paa Askov og andre, og han havde sine bedste Dage, naar han tog derop til Efteraarsmøder. Han kunde glæde sig ved et ganske inderligt Had fra de tyske Embedsmænds Side. Og der sad den gamle, gemytlige Snedker med den kønne, høje Stemme. Han var fuld af lystige Historier om de tysksindede Bønder, som gjorde alt for at tækkes Prøjserne. Alle havde de dette viljefaste, kloge over sig. Gamle Morten Eskesen var rigtig i sit Es og sang den ene Kæmpevise efter den anden, og de andre sang de danske Fædrelandssange af fuldt Bryst. De to unge syntes, der kom en egen Klang i de gamle Sange hernede. 8

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Norden i Smeltediglen

Norden i Smeltediglen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Kirken i Vedersø. En prædiken af. Kaj Munk

Kirken i Vedersø. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

De Pokkers Fasaner. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

De Pokkers Fasaner. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede.

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En anden slags brød Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En lille fåremavet sky hænger højt oppe over søen. Hænger helt stille, som om den er kommet i tvivl om, hvor den egentlig er på vej hen.

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Søndag efter Nytaar. En prædiken af. Kaj Munk

Søndag efter Nytaar. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Kilden er fra Christian Tortzens Gilleleje, oktober 1943, 1970 Christian Tortzen.

Kilden er fra Christian Tortzens Gilleleje, oktober 1943, 1970 Christian Tortzen. I tyskernes lænker Forfatter, Christian Søndergaard beretter om et besøg i Gilleleje midt i november 1943, hvor han har en samtale med en kvinde, som havde været skjult på kirkeloftet. Teksten er et uddrag

Læs mere

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Palmesøndag. En prædiken af. Kaj Munk

Palmesøndag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Den liden graa Høne II

Den liden graa Høne II Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Sommersange for guitar. Mogens Sørensen

Sommersange for guitar. Mogens Sørensen Sommersange for guitar Mogens Sørensen 1 Se, det summer af sol over engen...3 Det var en skærsommerdag...4 En yndig og frydefuld sommertid...5 Se dig ud en sommerdag...6 Jeg er Havren...7 2 Se, det summer

Læs mere

Prædiken til 2. Paaskedag

Prædiken til 2. Paaskedag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her Faderen en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her D skal fortælles, hed Thord Øveraas. Han stod en Dag i Præstens Kontor, høi og alvorlig; «jeg har faaet en Søn», sagde han, «og vil have ham over

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Syvende Søndag efter Trinitatis

Syvende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Foraarets Fugle. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Foraarets Fugle. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kaj Munks Erindringer: Mit Barndomshjem

Kaj Munks Erindringer: Mit Barndomshjem Kaj Munks Erindringer: Mit Barndomshjem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Nytaarsdag 1944. En prædiken af. Kaj Munk

Nytaarsdag 1944. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Aabent Brev til Mussolini

Aabent Brev til Mussolini Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Stjernerne. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Stjernerne. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til Paaskedag

Prædiken til Paaskedag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Den liden graa Høne. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den liden graa Høne. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

De lollandske Agerhøns

De lollandske Agerhøns Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Juledag 1929. En prædiken af. Kaj Munk

Juledag 1929. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Historien om en Moder. Af H.C. Andersen

Historien om en Moder. Af H.C. Andersen Historien om en Moder Af H.C. Andersen Der sad en Moder hos sit lille Barn, hun var saa bedrøvet, saa bange for at det skulde døe. Det var saa blegt, de smaa Øine havde lukket sig, det trak saa sagte Veiret,

Læs mere

Juleharen. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Juleharen. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

historien om Jonas og hvalen.

historien om Jonas og hvalen. Side 3 HVALEN historien om Jonas og hvalen Jonas, vågn op! 4 Gud talte 6 Skibet 8 Stormen 10 Min skyld 12 I havet 14 Hvalen 16 Byen vil brænde 18 Kongen 20 Gud og byen 22 Jonas var vred 24 Planten 26 Side

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Pinsen har Bud til os alle

Pinsen har Bud til os alle Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Klaveret Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Skrevet af Louis Jensen For lang tid siden faldt et klaver i havnen. Dengang var min bedstemor en lille pige med en stor, rød sløjfe

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Hendes opgave er at bevogte den gyldne skål. Da hun mistede den, blev hun forvist til jorden.

Læs mere

Følgende står at læse på etiketten DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE.

Følgende står at læse på etiketten DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE. 1 Følgende står at læse på etiketten på heftets forside: DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE Ebbe og Dagmar HUN VAR JO STEDMOR TIL DE FIRE FØRSTE BØRN OG

Læs mere

PROLOG. Gare Saint-Charles, Marseilles hovedbanegård: Toget kører ikke længere

PROLOG. Gare Saint-Charles, Marseilles hovedbanegård: Toget kører ikke længere PROLOG Gare Saint-Charles, Marseilles hovedbanegård: Toget kører ikke længere Øverst på Saint-Charles-banegårdens høje trappe stod Guitou, som hans mor stadig kaldte ham, og kiggede ud over Marseille.»Storbyen«,

Læs mere

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Askepusteren og Ønskekvisten

Askepusteren og Ønskekvisten Askepusteren og Ønskekvisten Tysk Folkeventyr Der var engang en rig Mand, der havde en eneste Datter, som han elskede over al Maade. Hans Hustru var død. Datteren var overordentlig smuk, og alt, hvad hun

Læs mere

Der sker mærkelige Ting

Der sker mærkelige Ting Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

De røde sko. H.C. Andersen, 1845 (6,7 ns)

De røde sko. H.C. Andersen, 1845 (6,7 ns) De røde sko H.C. Andersen, 1845 (6,7 ns) Der var en lille pige, så fin og så nydelig, men om sommeren måtte hun altid gå med bare fødder, for hun var fattig, og 5 om vinteren med store træsko, så at den

Læs mere

Septemberjagten. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Septemberjagten. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Opgaver til Bliver der krig?

Opgaver til Bliver der krig? Opgaver til Bliver der krig? 1. Dannevirke På billedet side 5 kan du se noget af Dannevirke-volden. Hvilken del var mon lettest at forsvare den gamle del som du ser i forgrunden, eller den nye del? Hvorfor?

Læs mere

HVAD DER KAN HÆNDE EN JULEAFTENS DAG

HVAD DER KAN HÆNDE EN JULEAFTENS DAG HVAD DER KAN HÆNDE EN JULEAFTENS DAG Lille Knud sad og stirrede ud af Vinduet. Det var Juleaftensdag. Aldrig syntes han, havde en Dag været saa lang før. De skulde spise Kl. 6 og derefter ind til Juletræet

Læs mere

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han 1 Johannes elskede fugle. Han syntes, at det at kigge på fugle var noget af det dejligste, man kunne foretage sig i sit liv. Meget dejligere end at kigge på billeder, malerier eller at se fjernsyn. Hver

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Side 1. En rigtig søhelt. historien om peder willemoes.

Side 1. En rigtig søhelt. historien om peder willemoes. Side 1 En rigtig søhelt historien om peder willemoes Side 2 Personer: Peder Willemoes Lord Nelson Side 3 En rigtig søhelt historien om peder willemoes 1 Store drømme 4 2 Det hårde liv på søen 6 3 Krig

Læs mere

Andejagten. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Andejagten. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste.

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. 15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. Salmer: Hinge kl.9: 736-48/ 165-52 Vinderslev kl.10.30: 729-51- 450/ 165-477- 730 Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Morten Dürr SKADERNE Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Hvidt, sort og grønt Efter mor døde, ville far jage skaderne væk. Men sådan gik det ikke. Skaderne blev. Det var godt.

Læs mere

Prædiken til Kristi Himmelfart

Prædiken til Kristi Himmelfart En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

De fik den da vel? Et stykke journalistik af. Kaj Munk

De fik den da vel? Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Ny Vin i nye Kar. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ny Vin i nye Kar. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Jydernes Konge. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jydernes Konge. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns)

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Den grønne have Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Dette skete for ikke så lang tid siden, i landet med det rødhvide flag. Det var efterår, og tre børn havde vovet sig 5 ind i den have, hvor der engang havde været

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Grøn Institution - Dramaforløb om Gajus -

Grøn Institution - Dramaforløb om Gajus - Storyline: Dette er historien om Gajus Werner Alexander, en dagdrømmende dreng på 6 år, der bliver kontaktet af jorden, fordi den har brug for hjælp. Gajus beder alle Jordens børn om hjælp, og det lykkes

Læs mere

Prædiken til 8. S.e.T. I

Prædiken til 8. S.e.T. I En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Prædiken i Vedersø Kirke den 29. august 1943

Prædiken i Vedersø Kirke den 29. august 1943 Prædiken i Vedersø Kirke den 29. august 1943 En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Han gør alle Ting vel

Han gør alle Ting vel Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere PrikkeBjørn stopper mobbere. Af Charlotte Kamman Det var en solrig dag, dag klokken igen ringede ud til frikvarter i skolen. PrikkeBjørn glædede sig til

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud.

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. I armene på russerne Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. Havde det bare været kanonskud, ville det nærmest have virket beroligende, for så havde russerne stadig været et

Læs mere