PARTIEL BYPLANVEDTFGT NR. 19. for et parcelhusområde i SA KS I LD BY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PARTIEL BYPLANVEDTFGT NR. 19. for et parcelhusområde i SA KS I LD BY"

Transkript

1 PARTIEL BYPLANVEDTFGT NR. 19 for et parcelhusområde i SA KS I LD BY

2 ODDER KONMUNE Byplanvedtægt for et parcelhusomrade i Saksild. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR: I af byplanloven (1ovbekendtgØrelce nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes herved fpllgende bestemmelser for det i $ 1 nævnte område i Odder kommune. 1- BYPLANVEDTÆGTENS OMRADE Omradet begrænses som vist pd vedhæftede kortbilag og omfatter følgende matr. nr. e: Del af 17 a Saksild by og sogn, samt alle parceller, der efter den udstykkes fra den mvnte ejendom. 2. ~ ~ D E ANVELDELSE T S - "- - Omrddet rnå med nedennævnte undtagelser kun anvendes til. boligformål, og der md kun opføres &ben og lav boligbebyggelse. Bebyggelsen mb kun hest; af fritliggende parcelhuse. Der må ikke indenfor området nogen art virksomhed, som ved støv, røg, lugt, støj, rystelser. eller ved sit udseende eller pd anden made efter kommunalbestyrelsens skgn er til ulempe for de omboende. Stk. 2. Stk. 3. På hver parcel md kun opføres eller indrettes een bolig for een fa2ili.e. Det er tilladt, at der på ejendommene drives sådan virksomhed, som almindeligvis udfores i beboelseslejligheder eller beboelseshuse, ndr Virksomheden drives af den, der bebor den pågældende bolig, og ndr virksomheden efter kommunalbectyrelsens skør! drives p& en s&dan mzde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres ( herunder ved skiltning o.lign.), kvarterets præg af boligkvarter ikke brydes, eller virksomheden ikke fremkalder ulemper for de omboende eller fremkalder behov for parkerinysmuligheder, som ikke er til stede p2 den pågældende ejendom.

3 2 Ejendommene m; iøvrigt ikke benyttes til nogen form for erhvervsvirksomhed. Medniindre virksomheden omfattes af første afsnit, må der således ikke pa ejendommene indrettes bebyggelse til eller udøves handels-, vognmands-, fabriks-, værksteds-, eller oplagsvirkcomhed, ligesom der ikke må indrettes pensionater eller klublejligheder eller drives anden form for erhvervsnlaessig Udlejning. stk. 4.. Stk. 5. Stk. 6. På hver ejendom skal, ved opførelse a bebyggelse, etableres holdeplads på min. 5 m længde for mindst 2 biler og mulighed for placering af garage, vognpprt eller lignende skal angives. Uanset foranstående kan der indenfor omradet opføres transformerstationer til kvarterets daglige forsyning, når de ikke har mere end 30 m2 bebygget areal og ikke gives en højde af mere end 3 m over terræn, og når de udformes i overensstemmelse med den omliggende bebyggelse. Pa de i 4 stk. 3 nævnte og pa vedhæftede kortbilag med prikket signatur viste fælles opholdsareal m.m. tillades opført bebyggelse eller anlæg til kollektiv betjening af ejsndommene indenfor byplanvedtægtens omrade så som fælleshus, legehus eller overdækket opholdsarea.1, cvømmebassin eller lignende. Li 3. VEJFORHOLD Der udlægges areal til følgende nye veje og stier med retning, bredde og beliggenhed som vist på vedhæftede kortbilag. De angivne bredder er effektive profiler, idet skråningsarealer hører under parcellerne. Vej A- 3 i en bredde af 10 m Vej C-D i en bredde af 10 m Boligveje i en bredde af 5, 12 og 14 m Sti a-b i en bredde af 19, 16 og 23 m. --

4 3 Stk. 2. Eventuelle nye veje og stier ud over de i stk. 1 fastlagte udlægges efter reglerne i den til enhver tid gældende vejvedtregt eller vejlovgivning. Stk. 3. Til parcellerne ma der ikke være direkte adgang for gaende, kørende eller anden færdsel direkte fra vejene A-B eller 'C-D, men kun fra boligvejene. Stk. 4. Ved vejtilslutninger skal hjørnrrne af de tilstgldende ejendomme afskæres som vist p& vedhftede kortbilag. Bygge I.lnier Stk. 5. Langs følgende veje og stier pslaegges byggelinier i de nedenfor angivne afstande: Vej A-B: 5 m fra vejskel. Vej C-D: 2,5m fra vejskel. Boligveje samt stierne a-b ogc-d: 2,5m fra vej og stiskel. Dog kan garager, udhuse og lignende tillades opført indtil 1 m fra skel mod veje og stier forudsat, at landsbyggelovens bestemmelser om byggeri nærmere skel end 2,5 m overholdes UDSTY 'KNINGER Stk. 1. Udstykninger ma kun foretages efter de retningslinier, der fremgbr af vedhæftede koxtbilag. - Ingen grund ma udstykkes med niiridre stprrelse end 700 m2. 1 enhver grund skal kunne indskrives et kvadrai- med sidelinien 25m. Stk. 2. For cbvidt angar transformerstationer kan kommunalbestyrelsen træffe beslutning om anden grundstørrelse og bredde. Stk. 3. De p5 vedhæftede kortbilag med prikket signatur viste arealer ma ikke udstykkes til celvstandig bebyggelse, men forbeholdes som felles opholdsareal 1n.m. for ejendommene inden for byplanvedtægtens omrade (jvnf. 2 stk. 6).

5 5. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING Ctk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Ingen bygning må opf9res med mere erid 1 etage samt udnyttet tage tage. Samtlige bygninger skal placeres med facaden vinkelret pa eller parallel med den boligvej, vedkommende parcel har adgangsret til. Kommunalbestyrelsen kan ved behandling af projekter med udnyttet eller udnyttelig tagetage forlange disse bygningers placering pb grunden andret, såfremt det skønnes, kt den projekterede bygnings placering bliver til un0dig gene for de omboende. Bebyggelse ps det i 5 2 stk. 6 og 5 4 stk. 3 nævnte fælles opholdsareal m5 kun opfcdres i een etage. 6. BEBYGGELSENS YDRE FREMTREDEN Stk. 2. Bygningers tage skal, ssfremt de opføres med hældning, dakkes med tegl eller mørke (sorte, blikarte eller brune) materialer. Ingen form for skiltning og reklamering, herunder ved belysning, flagning m.v., ma finde sted på ejendommene. Dog skal det være tilladt på ejendomme, der falder ind under 5 2 stk. 3 at opsætte eet skilt af en st0rrelce p& ikke over o,l m2, og hvortil der ikke anvendes lysende, reflekterende eller fluorescexende materialer. 7. BYPLANVEDTÆGTENS'OVERHOLDELSE FØr noget byggeri pabegyndes eller en ejendoms hidtige anveldelse ændres, skal der til godkendelse af dets overensstemmelse med byplanvedtægten forelægges kommunalbestyrelsen tegninger, der viser grunden, dens omgivelser samt bygningernes beliggenhed på grunden og deres storrelse, form og indretning, ligesom den patænkte anvendelse af såvel bygninger som. grund skal oplyses EXISTERENDE BEBYGGELSE Nærvarende byplanvedtægt er ikke til hinder for bibeholdelse af den existerende lovlige bebyggelse eller for fortsættelse. af den hidtil lovligt gjorte brug af en ejendom.

6 5. stk. 2. Udvidelse ved om- eller tilbygning eller ibrugtagen til anden anvendelse i strid med byplanvedtægtens bestemmelser m& ikke finde sted. Dog tillades p; parcellerne mærket I og II udvidelse ved omeller tilbygning i forbindelse med oprettelse eller indretning af "alhus" (fritidshus) PATALERET Pataleret ifølge nærværende byplanvedtægt har alene Odder kommunalbestyrelse. r; lo. DISPENSATIONER FRA OG IENDRINGER I VEDTÆGTEN stk. 2. Mindre betydende lempelser af bestemmelserne i nærværende byplanvedtægt kan indrømes a kommunalbestyrelsen, safremt karakteren af det kvarter, som byplanen søger at skabe eller fastholde,. ikke derved ændres. Ændringer i byplanvedtægten kan ske efter kommunalbestyrelsens vedtagelse og med boligministeriets godkendelse efter reglerne om vedtagelse og godkendelse af nye byplaner. Saledes vedtaget af Odder kormunalbestyrelse. Odder, den 14. juni 1976 sign.: SØren Aagaard, borgmester Carl Schultz, kommunaldirektør 1: medfør af 1 i lov orn byplaner (lovbekendtgqrelse nr. 63 af 20. februar 1970) godkendes foranstaende af Odder kommunalbestyrelse vedtagne forslag til partiel byplanvedtægt nr. 19 for et parcelhusomrgde i Saksild. Den 27. okt Planstyrelsen Holbergsgade KØbenhavn K P.D.V. Olaf Sigurdsson Foranstiende byplanvedtægt er den vedtægten omfattende ejendomme. 17. nov tinglyst p: de af Den 17. nov sign.

7

NYBORG KOMMUNE BYPLANVE DTÆGT

NYBORG KOMMUNE BYPLANVE DTÆGT Partiel byplan nr. 9 NYBORG KOMMUNE BYPLANVE DTÆGT FOR ET OMRÅDE BEGRÆNSET AF JOHS. HØIRUPSVEJ JERNBANEN OG CHRISTIANSLUNDSVEJ I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Byplanvedtægt 15 Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLAMAljTÆQT NR. 15. ISHØJ KOMMUNE. Byplanvedtægt for et område mellem S-banen, Ishøj Stationsvej, Vejlebrovej

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i at sønderjydsk Landsdele)bd, og bl..i tingbogen, art. nr., e/er/av, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. øre Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Søparken

Byplanvedtægt 16. Søparken Byplanvedtægt 16 Søparken Ishøj Kommune 2003 I. OMRÅDET. Byplanvedtægt for et område mellem Ishøj Parkvej, Ishøj Boulevard, Ishøj vej og kommunegrænsen mod Greve-Kildebrønde. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det i l nævnte område:

I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det i l nævnte område: ÅRHUS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. l FOR SABRO. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det i l nævnte område: 1. BYPLANVEDTÆGTENS OMRÅDE.

Læs mere

Byplanvedtægt 18. Vestervang

Byplanvedtægt 18. Vestervang Byplanvedtægt 18 Vestervang Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 18, VESTERVANG. OMRÅDET. BYPLANVEDTÆGT FOR VESTERVANG. I medfør af "byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes

Læs mere

KOMMUNE BOGENSE PART IEL BYP LANVE DTIEGT NR.8 OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE, ADELGADE OG VESTERGADE

KOMMUNE BOGENSE PART IEL BYP LANVE DTIEGT NR.8 OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE, ADELGADE OG VESTERGADE BOGENSE KOMMUNE PART IEL BYP LANVE DTIEGT NR.8 OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE, ADELGADE OG VESTERGADE Ib Andersen og E.Juul Møller AIS Den 5.april 1974 ByplankonSulenter. Ax~kitektex~M.A.A 11 Sag nr.bgs 22.o

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 23. Åkarrèen KØGE KOMMUNE 1977

BYPLANVEDTÆGT NR. 23. Åkarrèen KØGE KOMMUNE 1977 BYPLANVEDTÆGT NR. 23 Åkarrèen KØGE KOMMUNE 1977 KØGE KOMMUNE, PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 23. BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE MELLEM VESTERGADE, TORVET, BROGADE Og KØGE Å ( ÅKARREEN ) I medfør af byplanloven

Læs mere

Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ

Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes følgende

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

( / 5540 Ul1?r~1~.. 4866 PI~TIEL BYPLPINVEDTÆI~T NR 0 2 I ULLERSLEV KO~1MUNEO

( / 5540 Ul1?r~1~.. 4866 PI~TIEL BYPLPINVEDTÆI~T NR 0 2 I ULLERSLEV KO~1MUNEO 22.../ Ammelder: Ullrjev&où ( / 5540 Ul1?r1.. 4866 PITIEL BYPLPINVEDTÆIT NR 0 2 I ULLERSLEV KO1MUNEO 31. JUL 972 medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr0 63 af 2o0 februar 197o) fastsættes følgende

Læs mere

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Hjortshøj-Egå Kommune Parcelhusbebyggelse og børneinstitutioner mellem Skæring Havvej og Skæring Hedevej Del ophævet i henhold til lokalplan nr. 902. Se endvider lokalplan

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMUDE VED EGENSE I medfør af byplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

Byplanvedtægt 6 02. Et område i Reerslev mellem kirken og skolen og begrænset af Brandhøjgårdsvej og Tingstedvej. Høje-Taastrup Kommune.

Byplanvedtægt 6 02. Et område i Reerslev mellem kirken og skolen og begrænset af Brandhøjgårdsvej og Tingstedvej. Høje-Taastrup Kommune. Høje-Taastrup Kommune Byplanvedtægt 6 02 Et område i Reerslev mellem kirken og skolen og begrænset af Brandhøjgårdsvej og Tingstedvej Landsbyerne Boligformål - offentligt formål 04.07.1977 Kongsbak Informatik

Læs mere

Partiel byptan nr. 4 BYPLANVEDTÆGT FOR EN DEL AF NYBORG AVLSGARDS JORDER. med tilhørende kortbitag

Partiel byptan nr. 4 BYPLANVEDTÆGT FOR EN DEL AF NYBORG AVLSGARDS JORDER. med tilhørende kortbitag Partiel byptan nr. 4 NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR EN DEL AF NYBORG AVLSGARDS JORDER med tilhørende kortbitag I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2. februar 197) fastsættes følgende

Læs mere

i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXXI

i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXXI Byplanvedtægt for byplanområde XXXI i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXXI I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 15

BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Håndværkerområdet i Gredstedbro BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Ribe kommune Partiel byplanvedtægt nr, 15 BYPLANVEDTÆGT N R. 15 for Et "byområde i Gredstedbro I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

D e k l a r a t i o n for dele af matr. nr. l7 a, 9 n, 5 d, 15 h og 18 e Skovby by og sogn.

D e k l a r a t i o n for dele af matr. nr. l7 a, 9 n, 5 d, 15 h og 18 e Skovby by og sogn. Matr. nr. 17 a, 9 n, 5 d, 15 h og 18 e Skovby by og sogn Anmelder: D e k l a r a t i o n for dele af matr. nr. l7 a, 9 n, 5 d, 15 h og 18 e Skovby by og sogn. l. OMRÅDETS AFGRÆNSNING Undertegnede ejere

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 44-1976 for Troense og Frederiksstad byer i Svendborg kommune.

Byplanvedtægt nr. 44-1976 for Troense og Frederiksstad byer i Svendborg kommune. . -, ~~Matr~nr. 68-a m.fl., M~1Jømin~steriet :ï. nr. p~yyo/7/2~....1~ Gammel og Ny Nyby byer, Bregninge sogn. 2 9 JUf~B 1977 ~ ~.~ Anmelder: o.~.*. ID I ~ ~ ~ Svendborg kommunes 1~.7.7g #0036 - SVENDBORG

Læs mere

ÆNDRING AF PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 22

ÆNDRING AF PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 22 ÆNDRING AF PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 22 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Partiel Byplanvedtægt fra 12. januar 1976 for så vidt angår det område, som er omfattet

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde VIII i Herlev kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

HANS HEGELUND, BY OG EGNSPLANKONSULENTER A/S.

HANS HEGELUND, BY OG EGNSPLANKONSULENTER A/S. HOU BY BYPLANVEDTÆGT NR. 2 koncept, oktober 1974. rettet ifpllge teknisk udvalgs indstilling af 13.01. 1975 og kommunalbestyrelsens godkende Ise af 29. O 1. 1975. HANS HEGELUND, BY OG EGNSPLANKONSULENTER

Læs mere

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II)

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II) Byplanvedtægt A 10 Byplanvedtægt for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) Byplanvedtægt A 10 for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) medfør

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere