Bovlundploven vendte op og ned på Nees Vig KJELD HANSEN DET TABTE LAND NORDJYLLAND 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bovlundploven vendte op og ned på Nees Vig KJELD HANSEN DET TABTE LAND NORDJYLLAND 1"

Transkript

1 Det var noget af en julegave, lodsejerne omkring Nees Vig fik i december To dage før juleaften frigav Statens Landvindingsudvalg det kr. dyre afvandingsprojekt for den inddæmmede vig. I nutidskroner ville projektet koste 2,1 mio. kr., og da staten var parat til at støtte med 60 procent, havde julegaven en kontantværdi af 1,3 mio. kr. Landvindingssagen havde taget sin begyndelse i sensommeren 1951, hvor lodsejerne omkring Nees Vig kontaktede Det Danske Hedeselskab med anmodning om at få udarbejdet et forslag til»kunstig afvanding«af det inddæmmede areal. Bestyreren på Enggård, den unge Jens Rokkjær, førte an, men det var på vegne af sin far, grosserer Ferdinand Rokkjær, oppe fra Nykøbing. Sønnen tog initiativet, men det var faderen, der havde pengene. Ferdinand Rokkjær ejede både gården og det meste af jorden i vigen, 49 af i alt 78 hektar, resten var fordelt på 14 andre lodsejere. Da undersøgelser af jordbunden havde vist, at der fandtes et tykt, lerholdigt lag dynd under de øverste cm strandsand, udarbejdede Hedeselskabet uden tøven et projekt. Kunne man bare få leret op i lyset, ville frugtbarheden være sikret. Hvor der hidtil havde været græs og høslæt eller våd eng med vandhuller, skulle der nu dyrkes korn. Men først måtte afvandingen sikres. I foråret 1953 gik arbejderne i gang med at udbedre og forhøje den 415 meter lange dæmning. Det meste af tiden var der 20 mand i arbejde. Så skulle slusen støbes, og pumpehuset mures op i røde sten efter Hedeselskabets standardtegning. Huset kom til at stå omtrent, hvor den gamle vindmølle havde stået. Knud Bech fra Karby var med som murer dengang, og han husker, hvordan man arbejdede på»blød«bund. Nees Vig Inddæmmet vig på 35 ha, nær Karby på det sydvestlige Mors. Inddæmmet fra 1863, men atter oversvømmet efter stormflod i Pumpet tørt efter 1928, men først kultiveret i 1953 med støtte fra Statens Landvindingsudvalg. Kortene er fra 1882 og Morsø Kommune. Koordinater: , Da de nåede stilladshøjde, skulle der passes på balancen.»hvis der blev sat for mange mursten på stilladset på den ene side af huset, begyndte det at hælde! Så måtte vi straks sætte tilsvarende antal på modsatte side også,«kunne Knud Bech stadig huske i maj I pumpehuset blev der installeret to elektriske Lykkegaard-pumper. De var leveret fra»dansk Akkumulator- og Elektromotorfabrik«i Odense. Deres løftehøjde var på 3,4 meter og med 150 liter vand i sekundet. Dernæst blev den 200 meter lange, centrale landkanal udvidet ned gennem området. Den blev gravet dybere og bredere, så den kunne lede drænvandet frem til de nye pumper, som skulle løfte vandet ud i vigen. Monsterploven på arbejde Det første år blev der pløjet med en almindelig plov, men flere steder tørrede jorden ud i løbet af sommeren, fordi der var så sandet. Man besluttede derfor at hente det dybereliggende lerlag op til overfladen. Formentlig året efter, i 1954 eller 1955, blev hele arealet dybdepløjet. Jens Rokkjær eller Hedeselskabet vi ved ikke, hvor initiativet kom fra -, hentede Hedeselskabets kæmpeplov, den såkaldte»bovlundplov«, til Nees. Den unge Jens Rokkjær var»pavestolt«af de to dieseldrevne traktorer med hver 70 hk, der trak kæmpeploven henover engene. Her skete virkelig noget. Ploven efterlod sig en fure på 80 cm i dybden og 125 cm i bredden, og op kom det frugtbare, lerholdige dynd fra den tidligere fjordbund. Helt uden problemer var det imidlertid ikke at kultivere den gamle fjordbund. Det kneb med at få fart nok på ploven, så alt for ofte blev furerne kun stillet på højkant. Jens Rokkjær og de andre landmænd havde deres besvær med at harve og findele jorden i de dybe furer, så der kunne skabes et rimelig jævnt såbed, men det lykkedes da. Den oppløjede jord havde et meget højt kalital, helt op til 36 pct., samt et jævnt fordelt lag muslinge- og østersskaller, så udgifter til både kaligødning og kalk kunne spares i lange tider. Bovlundploven bragte også andre ting for dagen. Især i den nordlige del af vigen blev der fundet masser af kulsorte moseege. Mægtige stammer fra en længst forsvunden egeskov, KJELD HANSEN DET TABTE LAND NORDJYLLAND 1

2 Bovlundploven fra den danske fabrik af samme navn var Hedeselskabets stolthed og blev betragtet som lidt af et mirakelredskab. På det aflange hvide skilt øverst på ploven stod der»det danske Hedeselskab«, så ingen kunne være i tvivl om ejeren. Ploven står her parkeret foran maskinhuset på Enggård, hvor Jens Rokkjær og en lille nevø inspicerer den. Foto: udlånt af Karen Rokkjær. som havde ligget velbevaret i den våde fjordbund gennem flere årtusinder, kom nu op i dagens lys. Hvad gjorde lodsejerne med dem? De blev kørt hjem til folk, tørret, savet op Jens Rokkjær var endnu ikke var fyldt 20 år, da hans far købte»enggården«og overlod driften til ham. Med stor stædighed og et hidsigt temperament gennemførte den unge landmand få år senere kultiveringen af Nees Vig. Foto: udlånt af Karen Rokkjær. og brugt som brænde! Rub og stub, ikke en planke er bevaret. Det huskes stadig i Karby, at det hårde, sorte træ gav et særlig godt og klart lys i forhold til andet brænde. Også store kampesten blev der oppløjet mange af. En enkelt lodsejer var i stand til at samle og sælge en hel lastbilfuld fra egen jordlod. Allerede i maj 1954 kunne lodsejerne overtage arealerne fra Statens Landvindingsudvalg. Derefter skulle man i gang med selve dræningsarbejdet. Det var der også tilskud til, men nu måtte loven om statsstøtte til grundforbedring holde for. Udgifterne anslog man til kr. ( kr. i 2008 værdi), og der ville være beskæftigelse til 50 mand henover sommeren. Samme år giftede Jens Rokkjær sig med hustruen Karen. Hele landvindingen havde noget»morten Korch«over sig. Den velhavende grosserer, Ferdinand Rokkjær, var kendt som en dygtig forretningsmand, hvorimod sønnen beskrives som noget af en hidsigprop, der skulle holdes i kort snor. Det skal dog huskes, at Jens endnu ikke var fyldt de 20 år, da fader Ferdinand købte ham»enggården«i Lokalt var både far og søn dog vellidte, de havde ry som dygtige og var kendte for, at intet måtte gå til spilde.»enggården«blev drevet som en klassisk bondegård med både køer, grise, heste, får og 100 gæs hvert år op til jul, som en gammel mand og hans kone fra Karby kom ned og plukkede. Julestorm over Limfjorden Nees Vigs skæbnehistorie havde taget sin begyndelse små 100 år tidligere, men helt ude i Vesterhavet. I julen 1862 gennembrød en orkanagtig vestenstorm den smalle landtange ved Thyborøn og sendte havets frådende vandmasser ind i Limfjorden. Store dele af de lavtliggende enge ved Nees blev oversvømmet, og Nees Vig blev dannet på den tid blev den kaldt Karby Vig. Allerede i 1825, hvor Vesterhavet også var brudt ind i Limfjorden, men ved Agger, havde de urolige vandstandsforhold i fjorden 2 DET TABTE LAND NORDJYLLAND KJELD HANSEN

3 To bæltetrukne traktorer med hver 70 Hk skulle der til for at slæbe den store plov gennem den jomfruelige fjordbund. Ploven gik ned til 80 cm og efterlod en fure på 125 cm, men det kneb med farten, så ofte blev furerne blot stillet på højkant. Det var noget af et arbejde at jævne ud efter en sådan pløjning, og ikke alle traktorer havde et fortøj, der kunne holde til den hårde medfart. Foto: udlånt af Karen Rokkjær. påvirket vigen ved Nees, men ikke så dramatisk som nu. Med en landvæsenskommissionskendelse af 21. juni 1863 blev det besluttet at generobre engene ved at inddæmme hele Nees Vig. Ved hjælp af dige- og kanalanlæg forsøgte man derefter at lede vandet bort fra de tidligere enge, men så snart det satte ind med ekstraordinært højvande, stod området atter under vand. Undertiden nåede vandet helt op til Næssund Landevej. Nogle årtier senere blev dæmningen helt nedbrudt, formentlig ved stormfloden i 1895, og siden da lå vigen atter vandfyldt hen i naturlig tilstand som en del af Limfjorden til Ganske vist havde Hedeselskabet i 1919 vigen med på sin årlige liste over»sager under projektering, kunstig afvanding«, men mere blev det ikke til. Der manglede finansiering af selve arbejdet. I 1928 købte den driftige Nykøbinggrosserer Ferdinand Rokkjær så vigen. To år senere var der bygget ny dæmning og rejst en vindmølle med turbinepumpe. Den var dog ikke effektiv nok til at holde området tørt året rundt, men senere kom der en Fordson traktor ud at stå på dæmningen for at hjælpe til med udpumpningen om foråret, hvor vindmøllen måtte give op. Ved Limfjordskommissionens besøg den 20. august 1932 konstaterede man, at der var opført en vindmotor til udpumpning af vandet, og at arealet var tørlagt, men endnu ikke bevokset. Dengang var der en fest hvert forår, når lodsejerne mødtes for at pumpe vandet ud, før kreaturerne kunne udbindes. Ål var der altid masser af i centralkanalen og grøfterne, de blev samlet op i store kurve, og så blev der dækket op til ålegilde! På de tørlagte enge ynglede der masser af viber, og jagten var heller ikke så ringe, med mange ænder og harer. Jagtretten havde Ferdinand Rokkjærs broder Christian, men ofte var der også husmænd på jagt. De fik lov at gå derude som en del af deres løn for at arbejde for lodsejerne. Korn kunne der ikke dyrkes i den inddæmmede vig, men de fugtige enge blev lejet ud, og langvejs fra kom folk trækkende med kreaturer og heste for at få del i den gode græsning. Hele inddæmningen var hegnet med pigtråd i en stor fællesfold, som egnens husmænd og gårdejere kunne sætte deres dyr ud i. Mod betaling til Ferdinand Rokkjær. Om vinteren stod det hele stadig under vand med op til en halv meters oversvømmelse. Den 84 årige Frede Lundsby, der er født i Nees, fortæller:»når vigen frøs til, fandt børn og unge skøjterne frem, og så blev der skøjtet i den hele store stil. Udtørringen var derfor ikke populær blandt de yngre årgange.«i tidens løb har fjorden også krævet sine menneskelige ofre. To tragiske Bovlundploven havde plovskær større end en schæferhund, og det var noget af et tilløbsstykke, når Hedeselskabet ankom med monsterploven. I dag kan man se et eksemplar af den navnkundige plov i Kongenshus Mindepark vest for Viborg. Foto: udlånt af Karen Rokkjær. KJELD HANSEN DET TABTE LAND NORDJYLLAND 3

4 Den snorlige centralkanal blev gravet bredere og uddybet (billedet til venstre), så de nye Lykkegård-pumper kunne tage fat og pumpe vigen tør. Udenfor dæmningen (billedet til højre) var der allerede i 1954 et pænt stykke bevokset»forland«, så der måtte også her graves en afløbskanal ud til Limfjorden. Begge fotos er fra sommeren 1954, hvor udtørringen netop var gennemført, og kultiveringen kunne begynde. Foto: Hedeselskabet. drukneulykker huskes stadig. I 1892 mistede Jens Kristian Poulsen Søndergaard to af sine drenge på otte og 14 år, da de ville prøvesejle en ilanddreven jolle. Båden viste sig at være læk, de blev bange og sprang i vandet, men druknede. De blev fundet samme dags eftermiddag mellem Mors og Agger. Ganske tragisk druknede også to af Jens Kristian Poulsens børnebørn i den oversvømmede vig, men det skete 51 år senere, i februar De to drenge på 13 og 14 år legede med en flad pram, som de stagede sig frem i, men de var ikke opmærksomme på den dybe centralkanal. Den ene dreng mistede balancen og faldt overbord, og da den anden ville hjælpe ham, faldt også han i. De druknede begge i den dybe kanal. Var ulykken sket nogle meter længere inde til en af kanalens sider, havde drengene formentlig kunne nå bunden med fødderne. Stadig god jord Ved landvindingen i 1954 fik»enggården«forbedret forholdene på 49 hektar, mens de øvrige lodsejere i randen til vigen hver fik 2 3 hektar. Allerede i de første år efter tørlægningen blev der høstet gode udbytter. Jordbunden i Nees Vig var bedre end i Tissingvig, sagde man. Men drænene skulle passes, og det var der en del besvær med. Til sidst var Jens Rokkjær så træt af at dræne, at han solgte gården. I 1962 flyttede familien til en anden ejendom i Sejerslev på det nordlige Mors. Det blev en landmand fra Randerskanten, Åge Olsen, der overtog Nees Vig, og i dag sidder sønnen Erik Olsen på»enggård«. Han driver den udelukkende med planteavl og 100 stk. malkekvæg. Jorden er god, ensartet og giver et godt udbytte. Kun sjældent opstår der problemer med drænene. Sædskiftet er med græs, byg og hvede og majs for første gang i 2009! I den nordøstlige ende af vigen er der derimod 4 5 hektar med rigtig dårlig jord, hvor der er problemer med drænene næsten hvert eneste år. Også trykvand i området op mod Næssundvej volder kvaler. Da jeg besøgte vigen i oktober 2005, lå inddæmningen med store, ensartede, lysegrønne markfelter. Farven stammede fra vinterhveden, der allerede var spiret. Den dag rastede mere end 1000 hjejler, og både forår og efterår kommer der ofte besøg af masser af gæs og stære. Udenfor dæmningen vokser der en naturlig strandeng af den værdifulde slags, som botanikere gerne falder i svime over. Selve dæmningen derimod er overgroet med tagrør, hyld, hybenroser og tjørn, og den er hegnet, så kreaturerne ikke træder den i stykker. Det gamle pumpehus fra 1953 står skævt, det hælder et par grader, og er Den velhavende Nykøbing-grosserer, Ferdinand Rokkjær, huskes som en venlig mand, der var vellidt af alle. Billedet er fra barnebarnets konfirmation i 1972, hvor Ferdinand Rokkjær havde sin kone, Else Marie (med mørkt hår), og svigerdatterens mor, Mitte Sams, til bords. Foto: udlånt af Karen Rokkjær. 4 DET TABTE LAND NORDJYLLAND KJELD HANSEN

5 Et par store kvæggårde omkranser Nees Vig, der ligger som ensartede, lysegrønne markfelter med vintersæden fremme her først i oktober, hvor vinterhveden allerede er spiret. I syd er der lidt græsning, der ligger højere end det øvrige inddæmmede areal. Inddæmningen har sat sig noget og ligger i dag en lille meter lavere end strandengen ud til Limfjorden. ikke længere i funktion. De originale pumper er slidt op og erstattet af ny ere modeller, der er installeret i en brønd i den grønmalede, firkantede kasse uden for det gamle pumpehus. Inde i den tørlagte vig har jordbunden sat sig så meget, at markerne ligger op til en meter lavere end fjorden. Der er dog ingen planer om at genskabe vigen som en del af Limfjorden. Kilder Betænkning angående Dige- og Afvandingsforholdene ved Limfjorden. Afgivet den 25. januar Ministeriet for Offentlige Arbejder.»Den store Afvanding i Næs Vig«, Morsø Folkeblad 11. maj Pumpehuset i Nees Vig er i dag skredet en smule ned ad dæmningen, trods murernes omhu i De originale pumper er erstattet af en dykket pumpe, der står nede i den firkantede kasse til venstre for pumpehuset. Ude i horisonten troner fodersiloen på Enggård. Diverse dokumenter fra digelagets arkiv, venligst udlånt af Henning Iversen, Karby, der også har bidraget med interviews af ældre lokale beboere. Forfatterens besøg på lokaliteten, 8. oktober 2005.»Kun få områder på Mors tilbage til Limfjorden«, Morsø Folkeblad 28. november Hedeselskabets Tidsskrift, nr. 20, 39. årg., 1919:»Sager under projektering, kunstig afvanding«. Interviews: Knud Bech, Henning Iversen, Karen Rokkjær, Frede Lundsby, Mads Peter Christensen og Erik Olsen alle nuværende eller tidligere beboere. Kirkebogen over Karby Sogn. Statens Landvindingsudvalg, j.nr Rigsarkivet. KJELD HANSEN DET TABTE LAND NORDJYLLAND 5

Landets allerførste inddæmninger skabte Mjels Sø og Bundsø

Landets allerførste inddæmninger skabte Mjels Sø og Bundsø Landets allerførste inddæmninger skabte Mjels Sø og Bundsø Fra tidernes morgen og frem til slutningen af 1500-tallet strakte der sig en fjordarm helt ude fra Als Fjord gennem Mjels Vig og østpå ind i landet

Læs mere

Sandholm Nor måtte vige i kampen mod hav og fjord

Sandholm Nor måtte vige i kampen mod hav og fjord Sandholm Nor måtte vige i kampen mod hav og fjord Sandholm Nor, Noret med Halling Sø, Bruns Nor Vidtstrakt vådområde mellem Harboøre Tange i nord og det høje morænelandskab fra Bovbjerg til Hygum i sydøst.

Læs mere

SKABT AF IS, VIND OG VAND

SKABT AF IS, VIND OG VAND ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå SKABT AF IS, VIND OG VAND Af Peter Bering Dette er en pdf-fil med Skabt af is, vind og vand. Filen er stillet til rådighed for

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 2 MARTS/APRIL 2012. EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER / DEL 4 Livet i landsbyen i slutningen af 1930 erne

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 2 MARTS/APRIL 2012. EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER / DEL 4 Livet i landsbyen i slutningen af 1930 erne TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 2 MARTS/APRIL 2012 EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER / DEL 4 Livet i landsbyen i slutningen af 1930 erne FORSIDEILLUSTRATION: Familien Køppen i gang med at plukke

Læs mere

Friplejehjemmet Stauning

Friplejehjemmet Stauning Friplejehjemmet Stauning 2009 2010 De første spændende år Dansk Røde Kors Fra idé til virkelighed Selvom der er meget, der skal nås, er der altid tid til hyggelige bemærkninger til hinanden når f.eks.

Læs mere

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 541 TRYKSAG 457 Titel: Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Pjecen er udarbejdet

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder 1 Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder Martin Mikkelsen Udgravningsfeltet ved Langmosegård. I baggrunden Tulsbjerge med mange fredede gravhøje. Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 20

Læs mere

Fiskeren, der sprang ud

Fiskeren, der sprang ud Fiskeren, der sprang ud 68-årige Poul Jensen sejler ud i al slags vejr for at fange ål i ruser. Hjemme venter hans tyve år yngre ægtemand fra Thailand. Men sådan har det ikke altid været. Engang var Poul

Læs mere

Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser.

Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser. Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser. Undervisningshæftet Klima og historie giver et indblik i seks

Læs mere

DET HISTORISKE OVERBLIK

DET HISTORISKE OVERBLIK ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå DET HISTORISKE OVERBLIK Af Jens Aage Poulsen Dette er en pdf-fil med Det historiske overblik Filen er stillet til rådighed for

Læs mere

vand Opgaver om vand på www.undervisningsavisen.dk Danskerne deler vand med dinosaurerne Vanddråbens magiske rejse Hvordan bruger vi vand?

vand Opgaver om vand på www.undervisningsavisen.dk Danskerne deler vand med dinosaurerne Vanddråbens magiske rejse Hvordan bruger vi vand? En undervisningsavis fra og vand 2004 Danskerne deler vand med dinosaurerne Vanddråbens magiske rejse Hvordan bruger vi vand? Volmer Vandhunds Store Vandvids-Quiz Hvad sker der,når vi trækker ud i toilettet?

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

LAES PA BAKKl. * * * En historie om et husmandshjem. Børge Larsen.

LAES PA BAKKl. * * * En historie om et husmandshjem. Børge Larsen. LAES PA BAKKl. * * * En historie om et husmandshjem. af Børge Larsen. HISTORIEN OM LAES PÅ BAKKI Indledning. Mit navn er Børge Larsen, Serritslev, og jeg er født på den egn, som har det mærkelige navn

Læs mere

Lille by ved stort hav

Lille by ved stort hav ORLA POULSEN OG FLEMMING SKIPPER Lille by ved stort hav»vorupør det er da ikke Danmark?«. Denne bemærkning kunne man opleve i København for 50 år siden, hvis man bestilte en telefonsamtale til Vorupør.

Læs mere

Andreas Hansens tid 1906-23

Andreas Hansens tid 1906-23 Kapitel 13 Det første møde med Bornholm Andreas Hansens tid 1906-23 Efter Krebs Langes opsigelse af sin stilling måtte bestyrelsen igen til at se sig om efter en ny forstander. Efter annoncering i Højskolebladet

Læs mere

DER SKAL ARBEJDES. Af Niels Kjeldsen; Ove pedersen

DER SKAL ARBEJDES. Af Niels Kjeldsen; Ove pedersen ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå DER SKAL ARBEJDES Af Niels Kjeldsen; Ove pedersen Dette er en pdf-fil med Der skal arbejdes. Filen er stillet til rådighed for

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

yngre engle, som godt kunne lide at komme ind i det lidt lumre men også dragende

yngre engle, som godt kunne lide at komme ind i det lidt lumre men også dragende For mange tusinde år siden var der en ærkeengel ved navn Mikael, som gjorde sig ret så bemærket blandt øvrige engle. Han var den sejeste af alle englene, kunne han slet ikke lade være med at styre dem

Læs mere

Den anden Jeppe. En vandring med Jeppe Aakjær 2014. Sally Altschuler

Den anden Jeppe. En vandring med Jeppe Aakjær 2014. Sally Altschuler Den anden Jeppe En vandring med Jeppe Aakjær 2014 Sally Altschuler 1. BAGHAVEN/BUSTEN (Knasen af grus og kviste ) Åh jeg må have blundet. Lige her, midt i roserne. Hvor ejendommeligt Ja, undskyld, men

Læs mere

Husk i februar: Februar 2014 Nr. 1 årgang 20

Husk i februar: Februar 2014 Nr. 1 årgang 20 Februar 2014 Nr. 1 årgang 20 Husk i februar: Søndag den 2. februar kl. 14.00 Gudstjeneste i Drejø Kirke Mandag den 10. februar kl. 19.00 Sangaften Lørdag den 15. februar kl. 14.00 Mindehøjtidelighed ved

Læs mere

De er døde, begge to

De er døde, begge to De er døde, begge to De er døde, begge to. 2012 Ved Vivi Petersen. Alle rettigheder forbeholdes. Tryk: Eurographic, Denmark Design af omslag: Frede Uhrskov Forlagsredaktør: Vibeke Uhrskov Larsen Forsidefoto:

Læs mere

LAD DYREUNGERNE VÆRE

LAD DYREUNGERNE VÆRE LAD DYREUNGERNE VÆRE Dyrenes Beskyttelse har vildtplejestationer over hele Danmark. En af stationernes helt store opgaver er at pleje dyreunger, men mange unger burde faktisk slet ikke blive bragt på plejestation.

Læs mere

Madpakken - fra Oldtiden til nu

Madpakken - fra Oldtiden til nu Madpakken - fra Oldtiden til nu Madpakkens historie Har du en madpakke med i skole hver dag? Hvad er der i den? Måske forskellige slags spændende brød og pålæg? Men sådan har madpakken ikke altid set ud.

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Verden er skæv. Af Anne Mette Poulsen; Lene Poulsen Jensen

Verden er skæv. Af Anne Mette Poulsen; Lene Poulsen Jensen ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Verden er skæv Af Anne Mette Poulsen; Lene Poulsen Jensen Dette er en pdf-fil med Verden er skæv Filen er stillet til rådighed

Læs mere

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN HVOR ER DU? BAGSIDETEKST Adoption bringer mange tanker og følelser i spil. I bøger, aviser,

Læs mere

ANDELSBOLIG. En boform med muligheder DRØMMEN OM NOGET SÆRLIGT BIL, BÅD OG SHETLANDSPONY FÆLLESSKAB FOR SENIORER

ANDELSBOLIG. En boform med muligheder DRØMMEN OM NOGET SÆRLIGT BIL, BÅD OG SHETLANDSPONY FÆLLESSKAB FOR SENIORER ANDELSBOLIG En boform med muligheder DRØMMEN OM NOGET SÆRLIGT Det begyndte som en skør ide til en julefrokost. I dag er Vidjekær en moderne andelsboligforening med plads til at være sammen og lov til at

Læs mere

På sidelinjen i mere end 60 år!

På sidelinjen i mere end 60 år! På sidelinjen i mere end 60 år! I forbindelse med 100 års jubilæet har man bedt mig fortælle lidt om mine relationer til det sted, som jeg har kendt og kan huske fra omkring 1942. Man kan vel lidt uformelt

Læs mere