April Delårsrapportering Overblik over regler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "April 2014. Delårsrapportering Overblik over regler"

Transkript

1 April 2014 Delårsrapportering Overblik over regler

2 Børsnoterede virksomheder er defineret som virksomheder, hvis kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer er optaget til notering eller handel på en fondsbørs, en autoriseret markedsplads eller et tilsvarende reguleret marked i et EU/ EØS-land. Børsnoterede virksomheder er således virksomheder, der har værdipapirer optaget til notering på OMX eller GXG Markets (tidl. Dansk Autoriseret Markedsplads). Virksomheder der har værdipapirer optaget til notering på First North, er ikke omfattet af definitionen. Udgiver REVREGN Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Ifølge delårsrapportbekendtgørelsen 1, der gælder for børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven, skal børsnoterede koncerner aflægge halvårsrapporter efter IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber. IAS 34 er ikke et krav for børsnoterede virksomheder, der ikke er koncerner. I stedet for skal delårsrapportbekendtgørelsens mere generelle bestemmelser anvendes som udgangspunkt for halvårsrapportens indhold. Hvis en børsnoteret koncern frivilligt vælger at udarbejde et halvårsregnskab for modervirksomheden, er det tilsvarende frivilligt om dette udarbejdes i overensstemmelse med IAS 34 eller delårsrapportbekendtgørelsens bestemmelser. Der er ikke krav om, at børsnoterede virksomheder skal aflægge kvartalsrapporter. Hvis en børsnoteret virksomhed frivilligt vælger at udarbejde kvartalsrapporter, gælder de samme regler for disse som for halvårsrapporter. En børsnoteret virksomhed, der ikke udarbejder kvartalsvise delårsrapporter, er forpligtet 2 til at offentliggøre en periodemeddelelse i løbet af 1. og 2. halvårsperiode af regnskabsåret, der dels redegør for væsentlige begivenheder og transaktioner, som har fundet sted siden den pågældende halvårsperiodes begyndelse, og dels giver en generel beskrivelse af udstederens finansielle stilling og resultater i den pågældende periode. Periodemeddelelsen skal udsendes i perioden fra tidligst ti uger efter begyndelsen af den pågældende halvårsperiode til senest seks uger inden udgangen af denne. For virksomheder med kalenderårsregnskaber vil det for 2014 sige henholdsvis i perioderne 12. marts 2014 til 19. maj 2014 og 9. september 2014 til 19. november Der er ikke krav om, at delårsrapporter revideres eller gennemgås (reviewes) af revisor. Det skal dog oplyses, hvis delårsrapporten ikke er revideret eller gennemgået. Oplysningen kan fx placeres i ledelsesberetningen eller i tilknytning til ledelsespåtegningen. Formål Dette notat har til formål at give en overordnet beskrivelse af det gældende regelsæt for udarbejdelse af delårsrapporter og periodemeddelelser. Notatet omhandler ikke delårsrapporter mv. for virksomheder, der er omfattet af Finanstilsynets regelsæt. Ansvarshavende redaktører Statsaut. revisor Henrik Z. Hansen Statsaut. revisor 1 Bekendtgørelse nr. 475 af 30. maj 2007 om udarbejdelse af delårsrapporter for børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven (Delårsrapportbekendtgørelsen). 2 Lovbekendtgørelse om værdipapirhandel mv. 27, stk Delårsrapportering Overblik over regler

3 Nye bestemmelser, der gælder for 2014 IASB har udsendt en række nye eller ændrede standarder og fortolkningsbidrag, som træder i kraft for kalenderårsregnskaber for 2014, og som derfor skal implementeres i delårsrapporter relateret til kalenderåret Vi har i dokumentet IFRS Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag beskrevet indholdet i de enkelte ændringer. Der kan opstilles følgende oversigt over ændringerne, og deres forventede effekt på delårsrapporter: Standard/ændring Mulig effekt på delårsrapporter Godkendt i EU? IFRS 10, Konsolidering/ koncernregnskaber IFRS 11, Fællesledede arrangementer IFRS 12, Oplysning om involvering i andre virksomheder Ændret IAS 32, Finansielle instrumenter: Præsentation (Modregning af finansielle aktiver og finansielle forpligtelser) Ændret IFRS 10, IFRS 12 og IAS 27, Koncernregnskaber, Fællesledede arrangementer og Separate regnskaber: Investeringsselskaber IFRIC 21, Afgifter (Levies) Ændret IAS 36, Værdiforringelse af aktiver: Oplysning om genindvindingsværdi for ikkefinansielle aktiver Ændret IAS 39, Finansielle instrumenter: Indregning og måling (Novation af derivater og fortsat regnskabsmæssig sikring) Ændret definition af kontrol kan medføre at flere, henholdsvis færre virksomheder skal konsolideres Investeringsvirksomheder skal ikke konsolidere dattervirksomheder men indregne og måle disse til dagsværdi Pro rata konsolidering af fællesledede virksomheder er ikke længere mulig Klassifikation af fællesledet arrangement i virksomhedsform skal i visse særlige tilfælde behandles som en fællesledet aktivitet Udvidelse af oplysningskrav vedrørende investeringer i dattervirksomheder, associerede virksomheder, fællesledede arrangementer og strukturerede virksomheder (SPE) i årsregnskabet, anses ikke at have særlig relevans for delårsrapporter, medmindre der er sket væsentlige ændringer i forhold til det senest aflagte årsregnskab Eventuel ændring i hvilke finansielle aktiver og finansielle forpligtelser der kan modregnes i balancen. Indregning af alle dattervirksomheder, associerede virksomheder, fællesledede virksomheder og andre investeringsaktiver til dagsværdi, hvis virksomheden opfylder kriterierne for investeringsselskaber. Konsolidering af dattervirksomheder er ikke tilladt for investeringsselskaber. Oplysninger i delårsrapporter, hvis virksomheden bliver, henholdsvis ophører med at være en investeringsvirksomhed Ændret tidspunkt for indregning samt måling af afgifter til offentlige virksomheder Ændrede oplysningskrav, hvis der er nedskrevet i delårsperioden, hvis genindvindingsværdien er opgjort på baggrund af dagsværdi fratrukket afhændelsesomkostninger. Med ændringen sikres, at ændring af modpart på afledte finansielle instrumenter ifm. implementering af EMIR direktivet ikke medfører ophør af sikringsforhold. Dermed har ændringen ingen direkte effekt på delårsrapporten. Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja 3 Delårsrapportering Overblik over regler

4 Virksomheder, der i anvendt regnskabspraksis i årsrapporten anfører, at den følger både IFRS, som godkendt af EU og IFRS som udsendt af IASB, implementerede de nye standarder vedr. konsolidering og kapitalinteresser i associerede og fælles ledede virksomheder (IFRS og IAS 27 28) i Desuden har nogle virksomheder formentlig førtidsimplementeret ændringen til IAS 36 i 2013, da denne ændring bl.a. fjernede et krav om oplysning af genindvindingsværdien for alle CGU er, hvortil der var henført goodwill eller immaterielle aktiver med ubestemmelig levetid, uanset om der var foretaget nedskrivning. Det pågældende oplysningskrav var ved en fejl blevet tilføjet til IAS 36 ifm. udsendelsen af IFRS 13, Dagsværdier. Regelsættet for aflæggelse af delårsrapporter Skemaet nedenfor indeholder en oversigt over det regelsæt, der gælder for aflæggelse af delårsrapporter fordelt på følgende kategorier af børsnoterede virksomheder: Virksomheder, der har udstedt børsnoterede aktier Virksomheder, der har udstedt børsnoterede obligationer Virksomheder, der har udstedt børsnoterede investeringsbeviser. Herudover har NASDAQ OMX Copenhagen (OMX) fastsat regler for udstedere af andre værdipapirer end aktier, obligationer og investeringsbeviser. Disse behandles ikke nærmere i dette notat. 4 Delårsrapportering Overblik over regler

5 Børsnoteret virksomhed (Aktier) Regelsæt og fortolkninger Børsnoteret virksomhed (Obligationer) Børsnoteret virksomhed (Investeringsbeviser) Årsregnskabsloven 134a, 148a, 159a 134a, 148a, 159a 134a, 148a, 159a Delårsrapportbekendtgørelsen 1-17 (Alle) 1-17 (Alle) (Alle) Indsendelsesbekendtgørelsen 1, 3-5 og 31 1, 3-5 og 31 1, 3-5 og 31 IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber Regler for notering på OMX Komitéen for god selskabsledelses anbefalinger for god selskabsledelse Ja 4 Ja 4 Ja 4 Regler for udstedere af aktier, Afsnit 3.2 Periodiske oplysningsforpligtelser Afsnit 5. Regnskabsaflæggelse (Finansiel rapportering) Regler for udstedere af obligationer, Afsnit Regnskaber og regnskabsmeddelelser 5 Ej omfattet Regler for udstedere af investeringsbeviser, Afsnit Delårsrapport Ej omfattet Anbefalinger & Nøgletal 2010 Frivilligt Frivilligt Frivilligt Værdipapirhandelsloven og tilhørende Bekendtgørelse nr af 13. december 2013 om udstederes oplysningsforpligtelser 27, stk. 7-8, 27a, 30, 83-83b og 93 27, stk. 7 og stk.11(5), 27a, 30, 83-83b og 93 27, stk. 7, 30, 83-83b og 93 De primære regelsæt for de ikke-finansielle børsnoterede virksomheders aflæggelse af delårsrapporter er: Årsregnskabsloven og delårsrapportbekendtgørelsen Værdipapirhandelsloven og bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber OMX s oplysningsforpligtelser, som er indeholdt i henholdsvis "Regler for udstedere af aktier", "Regler for udstedere af obligationer" og "Regler for udstedere af investeringsbeviser". Regelsættenes specifikke krav til delårsrapporternes indhold mv. for så vidt angår udstedere af aktier fremgår af bilag A. Forhold, som er påtalt af regn- 3 Børsnoterede virksomheder omfatter virksomheder, der har aktier, obligationer eller andre værdipapirer optaget til notering eller handel på NASDAQ OMX Copenhagen eller GXG Markets (tidl. Dansk Autoriseret Markedsplads). Dog er virksomheder, der alene udsteder børsnoterede gældsinstrumenter, hvor værdien af de udstedte enheder er på mindst euro ( euro, hvis gældsinstrumenterne er udstedt inden den 31. december 2010), undtaget fra pligten til at aflægge delårsrapport. Denne grænse på euro, der blev forhøjet fra euro ved ændring af Værdipapirhandelsloven den 19. december 2012, er ikke tilsvarende ændret i delårsrapportbekendtgørelsen. Det er vores vurdering, at delårsrapportbekendtgørelsen ved en fejl ikke blev ændret tilsvarende. 4 Børsnoterede koncerner skal aflægge delårsrapporter i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, mens det er frivilligt for moderselskaber og børsnoterede virksomheder, der ikke er koncerner. 5 For udstedere af realkreditobligationer gælder særlige bestemmelser, jf. reglernes afsnit Delårsrapportering Overblik over regler

6 skabskontrollen/det Finansielle Råd (tidligere Fondsrådet 6 ) vedr. præsentation af delårsrapporter, fremgår af bilag B. Delårsrapportbekendtgørelsens krav til delårsrapporter Delårsrapportbekendtgørelsen skelner mellem følgende typer af delårsrapporter: 1. Delårsrapporter for virksomheder, der udarbejder koncernregnskab 2. Delårsrapporter for virksomheder, der ikke udarbejder koncernregnskab. Ad. 1: Delårsrapporter for virksomheder, der udarbejder koncernregnskab Delårsrapporter for virksomheder, der udarbejder koncernregnskab, skal indeholde følgende: Et delårskoncernregnskab En ledelsesberetning for koncernen som helhed En ledelsespåtegning Erklæring fra revisor, hvis delårsregnskabet er revideret eller gennemgået (reviewet). Derudover kan delårsrapporten indeholde et delårsregnskab for modervirksomheden, hvis virksomheden frivilligt vælger at aflægge et sådant. 6 Fondsrådet og Det Finansielle Virksomhedsråd er pr. 1. januar 2013 sammenlagt og opgaverne videreføres i Det Finansielle Råd. Afgørelser vedrørende regnskabskontrollen træffes herefter af Erhvervsstyrelsen eller Finanstilsynet evt. efter forelæggelse for Det Finansielle Råd. 6 Delårsrapportering Overblik over regler

7 Delårsrapport for koncern Koncerndelårsregnskab iht. IAS 34 Ledelsesberetning for koncernen, inkl. oplysninger om større transaktioner med nærtstående parter Frivilligt Delårsregnskab for modervirksomheden iht. enten IAS 34 eller bekendtgørelsens krav Bekendtgørelsens krav Balance i sammendrag + sammenligningstal fra sidste årsregnskab Resultatopgørelse i sammendrag + sammenligningstal for samme periode sidste år Ledelsespåtegning Oplysning om revision eller review Delårskoncernregnskab Delårskoncernregnskabet skal udarbejdes efter IAS 34, som kræver, at et delårsregnskab som minimum indeholder følgende: En sammendraget balance En sammendraget totalindkomstopgørelse der, afhængig af den valgte præsentation i årsrapporten, skal bestå af enten i) en samlet sammendraget totalindkomstopgørelse eller ii) en særskilt sammendraget resultatopgørelse og en særskilt sammendraget totalindkomstopgørelse En sammendraget egenkapitalopgørelse En sammendraget pengestrømsopgørelse Udvalgte forklarende noter. De sammendragne opgørelser skal som minimum indeholde de overskrifter og mellemtotaler, der fremgik af virksomhedens seneste koncernregnskab 7. Der skal medtages yderligere poster, hvis deres udeladelse ville medføre, at delårsregnskabet bliver misvisende. Resultat pr. aktie og udvandet resultat pr. aktie skal præsenteres sammen med resultatopgørelsen (eller sammen med totalindkomstopgørelsen, hvis totalindkomsten præsenteres i én samlet totalindkomstopgørelse). Der skal oplyses om begivenheder og transaktioner, som er væsentlige for forståelsen af udviklingen i virksomhedens finansielle stilling og indtjening siden seneste årsafslutning. IAS 34 nævner følgende begivenheder og transaktioner, hvorom det er påkrævet at afgive oplysninger, hvis de er væsentlige: 7 Se Fondsrådets afgørelse af 6. januar 2011 om regnskabskontrol af en delårsrapport. 7 Delårsrapportering Overblik over regler

8 Nedskrivning af varebeholdninger til nettorealisationsværdi og tilbageførsel heraf Indregning af tab ved værdiforringelse af finansielle, materielle, immaterielle eller andre aktiver og tilbageførsel heraf Tilbageførsel af hensættelser til omstrukturering Køb og salg af materielle anlægsaktiver Købsforpligtelser vedr. materielle anlægsaktiver Afgørelse af retssager Korrektion af fejl vedrørende tidligere perioder Ændringer i virksomhedens aktiviteter eller økonomiske forhold, som påvirker dagsværdien af dens finansielle aktiver og finansielle forpligtelser, uanset om disse indregnes til dagsværdi eller amortiseret kostpris Misligholdelse af lån eller låneaftale, som ikke er udbedret før eller ved slutningen af regnskabsperioden Transaktioner med nærtstående parter Overførsler indenfor dagsværdihierarkiet anvendt ved måling af finansielle instrumenter Ændringer i klassifikationen af finansielle aktiver som følge af ændring i formålet med eller anvendelsen heraf Ændringer i eventualforpligtelser eller -aktiver. Oplistningen er ikke udtømmende. IAS 34 indeholder herudover krav om, at delårsregnskabet indeholder visse andre oplysninger. Følgende oplysninger, der normalt gives på år-til-datogrundlag, skal fremgå af noterne til delårsregnskabet, medmindre de er oplyst andet steds i delårsrapporten: Erklæring om, at der i delårsregnskabet er anvendt samme regnskabspraksis som i det seneste årsregnskab. Ved ændret regnskabspraksis skal ændringen beskrives, og effekten oplyses. Bemærk, at bestemmelsen i IAS 1 om medtagelse af en tredje balance pr. begyndelsen af sammenligningsåret i tilfælde af praksisændringer mv. ikke gælder for delårsregnskaber, medmindre delårsregnskabet aflægges som et fuldstændigt delårsregnskab, der indholdsmæssigt svarer til årsregnskabet. Kommentarer til hvorledes delårsperioden er påvirket af sæsonmæssige eller konjunkturmæssige forhold. Art og beløb vedr. usædvanlige poster i delårsperioden. Art og beløb vedr. ændringer i skønnede beløb i tidligere regnskabsperioder, eller i tidligere regnskabsår. Udstedelse, tilbagekøb og indløsning af gældsinstrumenter (fx obligationer) og aktier. 8 Delårsrapportering Overblik over regler

9 Udbetalt udbytte (samlet eller pr. aktie) for ordinære aktier og eventuelle andre aktier. Følgende segmentoplysninger, hvis disse iht. IFRS 8 også er krævet i virksomhedens årsregnskab: i. Omsætning med eksterne kunder ii. iii. iv. Omsætning mellem segmenter Segmentresultat (altid krævet) Segmentaktiver og segmentforpligtelser, hvis disse rapporteres regelmæssigt til den øverste operationelle ledelse (CODM), og der har været væsentlige ændringer heri ift. seneste årsregnskab, v. Beskrivelse af eventuelle ændringer i segmentopdeling eller grundlaget for måling af segmentresultatet ift. seneste årsregnskab vi. Afstemning af oplyste segmentresultater med det samlede resultat før skat og ophørte aktiviteter (hvis skat er fordelt i segmentoplysningerne, kan afstemning foretages til resultat for fortsættende aktiviteter efter skat), jf. bestemmelserne i IFRS 8. Begivenheder efter delårsperioden, som ikke er afspejlet i delårsregnskabet. Effekten af ændringer i virksomhedens sammensætning i delårsperioden, herunder overtagelse eller afhændelse af dattervirksomheder og langfristede aktiver, omstruktureringer samt ophørte aktiviteter. Hvis der har været virksomhedssammenslutninger, skal der gives de oplysninger, som kræves i afsnit i IFRS 3, Virksomhedssammenslutninger. Oplysninger om dagsværdi af finansielle instrumenter i henhold til IFRS 13, Dagsværdimåling, samt IFRS 7, Finansielle instrumenter, Oplysninger. Der er primært tale om oplysninger relateret til dagsværdihierarkiet. Oplysninger vedrørende ikke-konsoliderede dattervirksomheder i henhold til IFRS 12, Oplysning om involvering i andre virksomheder, hvis virksomheden i delårsperioden bliver eller ophører med at være et investeringsselskab i overensstemmelse med definitionen herpå i IFRS 10, Koncernregnskaber. Krav til oplysninger om dagsværdi af finansielle instrumenter der måles til dagsværdi er omfattende, og identiske med de krav der gælder for oplysninger herom i årsrapporten. De krævede oplysninger er især relateret til dagsværdihierarkiet og eventuelle overførsler mellem niveauer i dagsværdihierarkiet, samt særlige oplysninger om finansielle instrumenter, der indgår i niveau 3 i dagsværdihierarkiet. 9 Delårsrapportering Overblik over regler

10 Vær opmærksom på, at oplysningerne ovenfor både gælder delårsrapportperioden og år-til-dato. Dette kan betyde, at oplysninger givet i 1. kvartal om fx en virksomhedssammenslutning skal gentages i efterfølgende delårsrapporter, hvis virksomhedssammenslutningen er væsentlig for år-til-dato oplysningerne heri. Delårsregnskaber skal ifølge IAS 34 indeholde følgende aktuelle tal og sammenligningstal, afhængig af om virksomheden udarbejder kvartalsrapporter eller halvårsrapporter: Virksomhed, der alene udarbejder halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Aktuelle tal Sammenligningstal Totalindkomstopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Egenkapitalopgørelse Virksomhed, der udarbejder kvartalsrapporter pr. 31. marts 2014, 30. juni 2014 og 30. september 2014 Aktuelle tal Sammenligningstal 31. marts 2014 Totalindkomstopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Egenkapitalopgørelse juni 2014 Totalindkomstopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Egenkapitalopgørelse september 2014 Totalindkomstopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Egenkapitalopgørelse Totalindkomstopgørelsen præsenteres som i seneste årsregnskab, dvs. enten som én enkelt sammendraget totalindkomstopgørelse eller som en sammendraget separat resultatopgørelse og en sammendraget totalindkomstopgørelse. For yderligere omtale af kravene til delårsregnskaber, der aflægges efter IAS 34, henviser vi til Deloittes publikation "IAS 34 Delårsrapport 2014". Deloitte har desuden udarbejdet et e-learningmodul for IAS 34, der er tilgængeligt via 10 Delårsrapportering Overblik over regler

11 Ledelsesberetning Ledelsesberetningen skal i henhold til delårsrapportbekendtgørelsens 9 som minimum indeholde følgende: Omtale af udviklingen i koncernens aktiviteter, resultat og egenkapital Særlige forhold, der har påvirket koncernens eller virksomhedens aktiviteter, resultat og egenkapital i delårsperioden En beskrivelse af den forventede udvikling og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerheder for den resterende del af regnskabsåret Oplysninger om større transaktioner foretaget med nærtstående parter, som i væsentlig grad har påvirket koncernens finansielle stilling eller resultater i perioden, og eventuelle ændringer i de transaktioner foretaget med nærtstående parter, som blev oplyst i den seneste årsrapport, og som kunne have en væsentlig indvirkning på koncernens finansielle stilling eller resultater i den aktuelle delårsperiode. Frivilligt delårsregnskab for modervirksomhed Et frivilligt delårsregnskab for modervirksomheden kan enten udarbejdes efter IAS 34, jf. ovenfor, eller efter delårsrapportbekendtgørelsens krav. Vælges sidstnævnte, skal delårsregnskabet indeholde en sammendraget balance og en sammendraget resultatopgørelse 8, der indeholder de samme hovedposter og mellemtotaler, som fremgik af virksomhedens seneste årsregnskab. Der skal dog medtages yderligere poster, hvis delårsregnskabet ellers ville give et misvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat. Delårsrapportbekendtgørelsen kræver ligesom IAS 34 at virksomheden anvender den samme regnskabspraksis for indregning og måling som i det seneste årsregnskab. Hvis regnskabspraksis er ændret i delårsregnskabet, skal ændringen beskrives og begrundes, og den beløbsmæssige indvirkning skal oplyses, jf. henholdsvis ÅRL 51 og IAS 8. Et halvårsregnskab, der er udarbejdet for modervirksomheden efter delårsrapportbekendtgørelsens krav, skal indeholde følgende aktuelle tal og sammenligningstal: Halvårsregnskab for modervirksomhed, der aflægges efter delårsrapportbekendtgørelsens krav Aktuelle tal Sammenligningstal Resultatopgørelse Balance Delårsrapportbekendtgørelsen er ikke opdateret med hensyn til den nye terminologi i IAS 1 vedr. totalindkomstopgørelsen. I notatet anvendes delårsrapportbekendtgørelsens terminologi uagtet at der i nogle henseender reelt vil skulle vises en totalindkomstopgørelsen såfremt moderselskabets regnskab aflægges efter IFRS. 11 Delårsrapportering Overblik over regler

12 Der er ikke i delårsrapportbekendtgørelsen givet retningslinjer for, hvilke aktuelle tal og sammenligningstal der skal angives, hvis delårsrapporter udarbejdes på kvartalsbasis. Det er Deloittes holdning, at der bør indarbejdes aktuelle tal og sammenligningstal svarende til kravet i IAS 34, jf. ovenfor, for henholdsvis resultatopgørelse og balance. Ad. 2: Delårsrapporter for virksomheder, der ikke udarbejder koncernregnskab Delårsrapporter for virksomheder, der ikke udarbejder koncernregnskab, skal indeholde følgende: Et delårsregnskab En ledelsesberetning for virksomheden En ledelsespåtegning Erklæring fra revisor, hvis delårsregnskabet er revideret eller gennemgået (reviewet). Delårsregnskabet kan enten udarbejdes efter IAS 34, jf. beskrivelsen ovenfor i Ad 1, eller efter delårsrapportbekendtgørelsens krav. Denne valgmulighed gælder, uanset at årsregnskabet kræves aflagt efter IFRS. Hvis virksomheden alene aflægger delårsregnskabet efter delårsrapportbekendtgørelsen, skal delårsregnskabet indeholde følgende: En sammendraget resultatopgørelse (totalindkomstopgørelse) En sammendraget balance Forklarende noter Delårsrapport for ikke-koncern Delårsregnskab for virksomheden iht. IAS 34 eller bekendtgørelsens krav Ledelsesberetning for virksomheden, inkl. oplysninger om større transaktioner med nærtstående parter, som er væsentlige og ikke indgået på normale markedsvilkår Bekendtgørelsens krav Balance i sammendrag + sammenligningstal fra sidste årsregnskab Resultatopgørelse i sammendrag + sammenligningstal for samme periode sidste år Forklarende noter, der sikrer sammenlignelighed med årsregnskab samt forståelse af beløbsmæssige ændringer og begivenheder, der er afspejlet i balancen og resultatopgørelsen Ledelsespåtegning Oplysning om revision eller review De sammendragne opgørelser skal vise hver af de hovedposter og mellemtotaler, der var indeholdt i virksomhedens seneste årsregnskab. Der skal med- 12 Delårsrapportering Overblik over regler

13 tages yderligere poster i opgørelserne, hvis halvårsregnskabet ellers ville give et misvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat. Regnskabsposten "Nettoomsætning" er ofte helt afgørende for vurdering af en virksomheds aktivitetsomfang, indtjeningsevne mv. og OMX kræver for aktieudstedere, at nettoomsætningen oplyses i den indledende hoved- og nøgletalsoversigt. Delårsrapportbekendtgørelsen kræver, at delårsregnskabet indeholder forklarende noter. Disse skal indeholde følgende: Tilstrækkelige oplysninger til at sikre sammenlignelighed mellem delårsregnskabet og årsregnskabet Tilstrækkelige oplysninger og redegørelser til at sikre korrekt forståelse af eventuelle væsentlige beløbsmæssige ændringer og eventuelle begivenheder i den pågældende delårsperiode, som afspejles i balancen og resultatopgørelsen. Det fremgår af oplysningskravet, at der skal fokuseres på begivenheder og transaktioner, som er indtruffet i perioden fra aflæggelse af seneste årsregnskab. Oplysningskravene i IAS 34, jf. ovenfor, kan anvendes som inspiration i den forbindelse. Ledelsesberetningen skal som minimum indeholde følgende: Omtale af udviklingen i virksomhedens aktiviteter, resultat og egenkapital Særlige forhold, der har påvirket virksomhedens aktiviteter, resultat og egenkapital i delårsperioden En beskrivelse af den forventede udvikling og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerheder for den resterende del af regnskabsåret Oplysninger om større transaktioner, der er indgået med nærtstående parter, herunder beløb, karakteren af forholdet til den nærtstående part og andre oplysninger om transaktionerne, som er nødvendige for at forstå virksomhedens finansielle stilling, hvis transaktionerne er væsentlige og ikke er indgået på normale markedsvilkår. Det bør bemærkes, at der er forskel på kravene til oplysninger om transaktioner med nærtstående parter i henholdsvis delårsrapporter for koncerner og ikke-koncerner. For ikke-koncerner er der alene krav om at oplyse om væsentlige transaktioner med nærtstående parter, hvis de ikke er indgået på normale markedsvilkår. OMX s krav til delårsrapporter Regler for udstedere af aktier, obligationer og investeringsbeviser på OMX indeholder få generelle krav til delårsrapporternes indhold mv. 13 Delårsrapportering Overblik over regler

14 I henhold til bestemmelserne for udstedere af aktier skal delårsrapporter offentliggøres indenfor to måneder efter udløbet af regnskabsperioden og det skal oplyses, hvorvidt de er reviderede, har været genstand for review, eller om de er ureviderede. Et selskab, der ikke aflægger kvartalsrapporter, skal offentliggøre periodemeddelelser. Delårsrapporten skal indledes med et resume over selskabets hoved- og nøgletal, herunder bl.a. nettoomsætning og resultat pr. aktie samt oplysninger om eventuelle forventninger. I relation til sidstnævnte kan enten medtages de samlede forventninger, et sammendrag eller angivelse af, at forventningerne er indeholdt i delårsrapporten. Delårsrapportbekendtgørelsen kræver, at den forventede udvikling og de væsentligste risici og usikkerheder for den resterende del af regnskabsåret beskrives i delårsrapporten 9. I tilknytning hertil kræver OMX s regler at forventninger og andre udsagn om fremtiden angives under en separat overskrift på en fremtrædende plads. Er forventningerne ændret i forhold til tidligere skal den tidligere offentliggjorte forventning gentages. I bilag A til dette notat opsummeres kravene i henholdsvis delårsrapportbekendtgørelsen og OMX s regelsæt for virksomheder, der har aktier noteret på OMX. I bilaget er endvidere opsummeret kravene i IAS 34. OMX stiller ikke særlige krav til delårsrapporter for virksomheder, der alene har obligationer noteret, bortset fra at de skal overholde gældende regnskabslovgivning, de skal offentliggøres inden for to måneder efter regnskabsperiodens udløb og det skal oplyses, om de er reviderede, har været genstand for review, eller om de er ureviderede. Investeringsinstitutter, der har investeringsbeviser noteret på OMX, skal offentliggøre en delårsrapport for de første seks måneder af hvert regnskabsår. Derudover anbefales, at institutterne tillige offentliggør delårsrapporter for de første henholdsvis tre og ni måneder af hvert regnskabsår. Delårsrapporterne skal offentliggøres senest to måneder efter regnskabsperiodens udløb og der stilles særlige krav til indholdet af delårsrapporterne, jf. Skema B i "Regler for udstedere af investeringsbeviser". Skema B gælder dog ikke investeringsforeninger, specialforeninger og hedgeforeninger. Virksomheder, der er omfattet af årsregnskabslovens regnskabsklasse A, og som har obligationer eller investeringsbeviser noteret på OMX, er omfattet af delårsrapportbekendtgørelsens krav, jf. bekendtgørelsens 1, medmindre virksomheden alene har udstedt gældsinstrumenter, hvis pålydende værdi er på mindst EUR Jf. delårsrapportbekendtgørelsens 9, stk. 1 og nærmere omtale side Ifølge Værdipapirhandelsloven er virksomheder, der alene udsteder gældsinstrumenter, hvor værdien af de udstedte enheder er på mindst euro ( euro, hvis gældsinstrumenterne er udstedt inden den 31. december 2010), undtaget fra pligten til at aflægge delårsrapport. Denne grænse på euro, der blev forhøjet fra euro ved ændring af Værdipapirhandelsloven den 19. december 2012, er ikke tilsvarende ændret i delårsrapportbekendtgørelsen, hvor grænsen fortsat er angivet til euro. Det er vores vurdering, at delårsrapportbekendtgørelsen ved en fejl ikke blev ændret tilsvarende. 14 Delårsrapportering Overblik over regler

15 GXG Official List Markets krav til delårsrapporter GXG Markets (tidl. Dansk Autoriseret Markedsplads) regelsæt indeholder ikke yderligere krav til delårsrapporter. Delårsrapporter for virksomheder, der er noteret på GXG Markets, skal indsendes til offentliggørelse på markedspladsens hjemmeside senest samtidig med, at delårsrapporten offentliggøres andre steder. Periodemeddelelser (hvis der ikke aflægges kvartalsrapporter) Ifølge værdipapirhandelslovens 27, stk. 8 skal selskaber, der har udstedt børsnoterede aktier, offentliggøre periodemeddelelser, hvis ikke de offentliggør kvartalsrapporter. Periodemeddelelser har karakter af en selskabsmeddelelse og skal indeholde en redegørelse for væsentlige begivenheder og transaktioner, der har fundet sted i den pågældende periode, og deres indvirkning på henholdsvis selskabets og koncernens finansielle stilling. Meddelelsen skal også indeholde en generel beskrivelse af henholdsvis selskabets og koncernens finansielle stilling og resultat i den pågældende periode. Der er ikke krav om offentliggørelse af et regnskab, men det kan i den enkelte periodemeddelelse være nødvendigt, at der gives beløbsmæssige oplysninger i større eller mindre omfang for at give brugerne af meddelelserne tilstrækkelige oplysninger til at kunne vurdere den økonomiske udvikling i og den finansielle stilling pr. udgangen af en periode 11. Periodemeddelelser skal udsendes i henholdsvis 1. og 2. halvårsperiode af et regnskabsår i perioder, der ligger tidligst ti uger efter begyndelsen af den pågældende halvårsperiode og senest seks uger inden udgangen af denne. For virksomheder med kalenderårsregnskaber betyder det, at selskabet for 1. halvårsperiode skal offentliggøre meddelelsen fra ca. midten af marts til ca. midten af maj og for 2. halvårsperiode fra ca. midten af september til ca. midten af november. Vejledning mv. ved udarbejdelse af delårsrapporter Vi henviser til vores danske delårsrapporteksempel aflagt efter IAS 34 (IAS 34 Delårsrapport 2014). Det indeholder, udover eksemplet på en delårsrapport, en tjekliste med delårsrapportbekendtgørelsens, IAS 34's og OMX s krav til delårsrapporter. Endvidere kan vi henvise til Deloitte s e-learningmodul vedr. IAS 34, der er tilgængeligt via 11 Jf. vejledning (nr af 30. maj 2007) til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser. (Vejledningen er ikke opdateret ifm. udsendelsen af Bekg. nr af 13. december 2013 om udstederes oplysningsforpligtelser). 15 Delårsrapportering Overblik over regler

16 Ofte forekommende spørgsmål om aflæggelse af delårsrapporter Hvornår og til hvem skal delårsrapport indsendes? Delårsrapporter for ikke-finansielle virksomheder skal indsendes til Erhvervsstyrelsen uden ugrundet ophold, efter at delårsrapporten er udarbejdet (bestyrelsens godkendelse). Styrelsen skal modtage delårsrapporten senest to måneder efter regnskabsperiodens udløb. Efter værdipapirhandelslovens 27a, stk. 1 skal børsnoterede virksomheder sikre, at oplysninger om selskabernes forhold, herunder delårsrapporter, offentliggøres på en sådan måde, at oplysningerne hurtigt bliver tilgængelige i hele EU/EØS-området. Typisk sker dette via nyhedsservicebureauer e.l. som fx OMX s nyhedsdistributionsservice (GlobeNewswire). I relation til delårsrapporter kan virksomhederne vælge at udsende hele delårsrapporten eller udsende en meddelelse, hvori der henvises til delårsrapporten på selskabets hjemmeside. Samtidig med denne offentliggørelse skal meddelelsen eller delårsrapporten indsendes til Finanstilsynet 12. Virksomheder, der har noteret værdipapirer på OMX 13 eller GXG Official List Markets 14, skal samtidig med offentliggørelse i henhold til værdipapirhandelsloven, jf. ovenfor, indsende meddelelsen eller delårsrapporten til disse, jf. deres respektive regelsæt. Er der krav om at udarbejde kvartalsrapporter for børsnoterede virksomheder? Der er ikke i dag krav om, at børsnoterede virksomheder udarbejder kvartalsrapporter. Hvis virksomhederne vælger at udarbejde kvartalsrapporter, skal disse følge de samme bestemmelser som gælder for halvårsrapporterne. Hvis en virksomhed på anden vis redegør kvartalsvis for virksomhedens økonomiske udvikling, må en sådan redegørelse ikke betegnes som værende en kvartalsrapport, et kvartalsregnskab, en delårsrapport eller en kvartalsmeddelelse. En sådan redegørelse bør også udtrykkeligt anføre, at meddelelsen ikke opfylder de indholdsmæssige og tidsmæssige krav, der gælder ved offentliggørelse af delårsrapporter. Sådanne redegørelser skal ikke indsendes til Erhvervsstyrelsen. 12 Jf. værdipapirhandelslovens 27a, stk Jf. OMX s regler for udstedelse af aktier afsnit Jf. regelsæt for GXG Official List Markets (tidl. Dansk AMP) par Delårsrapportering Overblik over regler

17 Hvilke regler gælder for delårsrapporter udarbejdet for virksomheder, der er noteret på GXG Official List Markets (tidl. Dansk Autoriseret Markedsplads)? Virksomheder, der er noteret på GXG Official List Markets, er omfattet af delårsrapportbekendtgørelsen, herunder kravet om at udarbejde delårsrapporter for koncernen efter IAS 34. Hvilke regler gælder for virksomheder, der har obligationer noteret på OMX? Er der tale om en virksomhed omfattet af årsregnskabslovens regnskabsklasse D, der alene har gældsinstrumenter, fx obligationer, noteret på OMX, er virksomheden omfattet af årsregnskabslovens bestemmelser om delårsrapporter for virksomheder i regnskabsklasse D. Disse virksomheder er som hovedregel omfattet af delårsrapportbekendtgørelsen, men bekendtgørelsen indeholder en undtagelse, bl.a. hvor værdien af de udstedte enheder er på mindst euro 15. Se nærmere i bekendtgørelsens 1, stk Er der tale om en virksomhed, der er omfattet af årsregnskabslovens regnskabsklasse A, gælder i realiteten de samme krav som angivet for virksomheder, der er omfattet af regnskabsklasse D, men der er ikke krav om indsendelse af delårsrapporten til Erhvervsstyrelsen. 15 Ifølge Værdipapirhandelsloven er virksomheder, der alene udsteder gældsinstrumenter, hvor værdien af de udstedte enheder er på mindst euro ( euro, hvis gældsinstrumenterne er udstedt inden den 31. december 2010), undtaget fra pligten til at aflægge delårsrapport. Denne grænse på euro, der blev forhøjet fra euro ved ændring af Værdipapirhandelsloven den 19. december 2012, er ikke tilsvarende ændret i delårsrapportbekendtgørelsen, hvor grænsen fortsat er angivet til euro. Det er vores vurdering, at delårsrapportbekendtgørelsen ved en fejl ikke blev ændret tilsvarende. 17 Delårsrapportering Overblik over regler

18 Hvordan skal ledelsespåtegningen se ud på en delårsrapport, der er aflagt efter delårsrapportbekendtgørelsen og OMX s regelsæt? For delårsrapporter, der alene udarbejdes efter delårsrapportbekendtgørelsen og OMX s regelsæt, kan ledelsespåtegningen på en halvårsrapport se således ud: Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014 for Jens Jensen Holding A/S. Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med indregnings- og målingsbestemmelserne i International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at halvårsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for første halvår Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultater og den finansielle stilling som helhed samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet står overfor. 18 Delårsrapportering Overblik over regler

19 Hvordan skal ledelsespåtegningen se ud på en delårsrapport, der er aflagt efter IAS 34? For delårsrapporter, der udarbejdes efter IAS 34, delårsrapportbekendtgørelsen og OMX s regelsæt, kan ledelsespåtegningen på en halvårsrapport se således ud: Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014 for Jens Jensen Holding A/S. Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU og danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at halvårsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2014 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for første halvår Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultater og den finansielle stilling som helhed for de virksomheder, der er omfattet af koncernregnskabet samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Skal anvendt regnskabspraksis beskrives i delårsrapporten? Der er ikke krav om at gengive beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis, hvis denne er uændret i forhold til det senest aflagte årsregnskab. Hvis delårsregnskabet udarbejdes efter bestemmelserne i IAS 34, skal delårsregnskabet indeholde en erklæring om, at anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til seneste årsregnskab. For delårsregnskaber, der ikke er aflagt efter IAS 34, vil det være hensigtsmæssigt at medtage en tilsvarende erklæring, selvom dette ikke er et specifikt krav. Hvis der i delårsregnskabet er foretaget ændringer i anvendt regnskabspraksis, skal disse ændringer indarbejdes og beskrives i overensstemmelse med de almindelige regler for ændring i anvendt regnskabspraksis, jf. henholdsvis ÅRL 51 og IAS 8. Der er ikke specifikt krav om, at delårsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med den regnskabspraksis, som forventes at blive anvendt i det efterfølgende årsregnskab. Virksomhederne må konkret afveje fordele og ulemper ved at indarbejde ændringer i anvendt regnskabspraksis allerede i delårsrapporten, herunder fx hensynet til regnskabsbrugers behov for entydig 19 Delårsrapportering Overblik over regler

20 kommunikation af udmeldte forventninger og efterfølgende realiserede beløb og de vanskeligheder, der er forbundet med at beskrive den beløbsmæssige effekt på delårsbasis. Hvis virksomheden endnu ikke har aflagt sit første årsregnskab kan der i sagens natur ikke henvises til tidligere afgivet redegørelse for anvendt regnskabspraksis. Fondsrådet (nu: Det Finansielle Råd) har i en konkret afgørelse af 7. februar 2011 udtalt, at der i så fald i delårsrapporten skal redegøres for den anvendte regnskabspraksis, herunder om alle væsentlige indregningsmetoder og målingsgrundlag. Afgørelsen vedrører en finansiel virksomhed, men det er vores opfattelse, at det samme gælder for ikke-finansielle virksomheder. Delårsrapporter vs. andre former for redegørelser for virksomhedens økonomiske udvikling? Hvis en virksomhed vælger at offentliggøre kvartalsrapporter, skal disse følge delårsrapportbekendtgørelsen og OMX s regelsæt for delårsrapporter. Kvartalsrapporter skal indsendes til både OMX, Erhvervsstyrelsen og Finanstilsynet. Hvis en virksomhed offentliggør andre former for redegørelser for den økonomiske udvikling inden for et kvartal e.l., der ikke opfylder OMX s og delårsrapportbekendtgørelsens krav til halvårsrapporter, må denne afrapportering ikke benævnes en kvartalsrapport, et kvartalsregnskab, en delårsrapport eller en kvartalsmeddelelse. I givet fald har meddelelsen karakter af en almindelig selskabsmeddelelse, der ikke skal indsendes til Erhvervsstyrelsen, men alene til OMX og Finanstilsynet. 20 Delårsrapportering Overblik over regler

21 Bilag A Delårsrapportbekendtgørelse mv. NASDAQ OMX Copenhagens regelsæt IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber Frist for udarbejdelse Senest to måneder efter delårsperiodens udløb. Senest to måneder efter delårsperiodens udløb. Ingen krav. Forside Fulde navn, CVR-nummer og regnskabsperiode. Ingen krav. Ingen krav. Betegnelse: "Halvårsrapport" e.l. 16 Ledelsespåtegning Ja, jf. ÅRL 8-10 Ingen krav. Ej krav. Revisorerklæring Ja, hvis revideret eller gennemgået af statsautoriseret revisor. Hvis delårsrapport ikke er revideret eller gennemgået, skal dette fremgå af delårsrapporten. Ej specifikt krav det skal dog fremgå om delårsrapport er revideret, har været genstand for review eller er urevideret. Ej krav. Ledelsesberetning For moderselskab og eventuel koncern omfattende: Ingen krav. Ej krav. Omtale af udvikling i aktiviteter, resultat og egenkapital Særlige forhold, der har påvirket virksomhedens aktiviteter, resultat og egenkapital i perioden Beskrivelse af forventet udvikling Væsentlige risici og usikkerheder for den resterende del af regnskabsåret Oplysninger om transaktioner med nærtstående parter: Der er visse krav såfremt der oplyses om forventninger til fremtiden, herunder oplysning om forudsætninger eller betingelser der ligger til grund for forventningerne. 17 Koncern: Alle større transaktioner Ikke-koncern: Væsentlige transaktioner der ikke er indgået på markedsvilkår Hoved- og nøgletal Ej krav. Delårsrapport skal indledes med et resumé over selskabets hoved- og nøgletal, herunder men ikke begrænset til nettoomsætning og resultat pr. aktie. Ja, indtjening pr. aktie (EPS og DEPS) angivet i tilknytning til resultatopgørelse Jf. indsendelsesbekendtgørelsens 30, stk. 5, jf. 31, stk Jf. OMX s regler for udstedere af aktier afsnit Såfremt totalindkomsten præsenteres i én samlet totalindkomstopgørelse, skal indtjening pr. aktie (EPS og DEPS) angives i tilknytning til totalindkomstopgørelsen. 21 Delårsrapportering Overblik over regler

22 Delårsrapportbekendtgørelse mv. NASDAQ OMX Copenhagens regelsæt IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis Ej krav om beskrivelse medmindre der har været ændringer. Ingen krav. Ej krav, men erklæring om at regnskabspraksis er uændret ift. seneste årsrapport eller beskrivelse af ændringer. Der skal anvendes den samme regnskabspraksis som i seneste årsregnskab, medmindre der efterfølgende er foretaget ændringer. Ændring i anvendt regnskabspraksis behandles efter ÅRL 51 (tilbagevirkende kraft) eller bestemmelserne i IAS 8 m.fl., hvis IFRS anvendes som referenceramme i årsrapporten. - Regnskabspraksis skal svare til den i seneste årsregnskab anvendte, medmindre der efterfølgende er foretaget ændringer, som vil blive anvendt med virkning for det kommende årsregnskab. - Ændring i anvendt regnskabspraksis, bortset fra ændringer omfattet af særskilte overgangsregler, skal indarbejdes ved tilpasning af tidligere delårsperioder præsenteret i det omfang disse ændringer vil medføre tilpasning af sammenligningstal i årsregnskabet. Erklæring om at delårsrapport er aflagt i o.m. med IAS 34 Ja, hvis IAS 34 følges. Ingen krav. Ja Koncernregnskab Ja Ingen krav. Ja Moderselskabsregnskab Ej krav hvis koncernregnskab udarbejdes, men tilladt Ingen krav. Ej krav, men tilladt. Resultatopgørelse/ Totalindkomstopgørelse Ja, hvis IAS 34 ikke anvendes: Krav om resultatopgørelse i sammendrag der viser de mellemtotaler, som er indeholdt i virksomhedens seneste årsregnskab. 19 Ingen krav. Ja, i sammendraget form for periode og år til dato svarende til overskrifter og mellemtotaler i seneste årsregnskab. 17 Sammenligningstal Ja, for tilsvarende periode sidste år - Ja, for periode og år til dato for tilsvarende perioder sidste år. 20 Indtjening pr. aktie Nej - Ja i tilknytning til resultatopgørelse (EPS og DEPS) Yderligere regnskabsposter eller noter skal medtages, hvis udeladelse heraf ville gøre det sammendragne delårsregnskab misvisende. 20 Ved sæsonpræget virksomhed opfordrer IAS 34 til, at der gives økonomiske informationer for de 12 måneder, som slutter på en delårsrapports balancedag med sammenligningstal for tilsvarende forudgående 12 måneders periode. 22 Delårsrapportering Overblik over regler

23 Delårsrapportbekendtgørelse mv. NASDAQ OMX Copenhagens regelsæt IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber Balance Ja, hvis IAS 34 ikke anvendes: Krav om balance i sammendrag, der viser de hovedposter, som er indeholdt i virksomhedens seneste årsregnskab. 16 Ingen krav. Ja, i sammendraget form svarende til overskrifter og mellemtotaler i seneste årsregnskab. Sammenligningstal Ja, for seneste årsrapport. - Ja, for seneste årsrapport. Egenkapitalopgørelse Nej Ingen krav. Ja, i sammendraget form svarende til overskrifter og mellemtotaler i seneste årsregnskab. Sammenligningstal - - Ja, for tilsvarende periode sidste år. Pengestrømsopgørelse Nej Ingen krav. Ja, i sammendraget form svarende til mellemtotaler i seneste årsregnskab. Sammenligningstal - - Ja, for tilsvarende periode sidste år. Noter Ingen krav. Krav om sammenligningstal Ej specifikt krav. - Ja 21 Kommentarer til delårsperiodens aktiviteters afhængighed af sæson eller konjunktur Ej specifikt krav. -. Ja Usædvanlige poster, der har påvirket balance, resultatopgørelse, egenkapital eller pengestrømme Ændring i regnskabsmæssige skøn ift. tidligere delårs- og årsrapporter Ja, som del af ledelsesberetning. Ja, som del af ledelsesberetning hvis væsentlige beløb. - Ja - Ja Udstedelse, tilbagekøb og indløsning af obligationer og aktier Ej specifikt krav. - Ja Udbetalt udbytte Ej specifikt krav. - Ja, samlet eller pr. aktie fordelt på ordinære aktier og andre aktier. 21 Ikke specifikt krav ifølge IAS 34. Noterne understøtter imidlertid regnskabsopstillingerne for hvilke der er krav om sammenligningstal. Efter Deloitte s opfattelse bør sammenligningstal derfor gives i overensstemmelse med IAS 1.38, 38B og 41-43, 23 Delårsrapportering Overblik over regler

24 Delårsrapportbekendtgørelse mv. NASDAQ OMX Copenhagens regelsæt IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber Segmentoplysninger Ej specifikt krav. - Ja, hvis virksomheden er omfattet af IFRS 8, herunder omsætning til eksterne kunder, omsætning mellem segmenter, segmentresultat og samlede aktiver. 22 Begivenheder efter afslutning af delårsperioden Effekt af ændringer i virksomhedens sammensætning, herunder virksomhedssammenslutninger o.l. Ej specifikt krav. - Ja Ej specifikt krav. - Ja Virksomhedssammenslutninger Ej specifikt krav. - Ja, svarende til kravene i IFRS Ændringer i eventualaktiver og -forpligtelser efter seneste årsrapport (balancedag) Ej specifikt krav. - Ja Forklarende noter, der sikrer sammenlignelighed med seneste årsregnskab samt forståelse af beløbsmæssige ændringer og begivenheder, der er afspejlet i balancen og resultatopgørelsen Ja, hvis IAS 34 ikke anvendes. - Ja, hvis ikke oplysninger fremgår andet steds i delårsrapporten. 22 Hvis IFRS 8 anvendes i årsregnskabet, skal der herudover gives yderligere segmentoplysninger, jf. IAS 34.16A(g). 24 Delårsrapportering Overblik over regler

25 Bilag B På Finanstilsynets hjemmeside kan man løbende følge med i afsagte kendelser. Nedenstående opsummerer forhold, som er påtalt af Det Finansielle Råd (tidligere Fondsrådet) eller dets sekretariater (Erhvervsstyrelsen og Finanstilsynet) vedr. præsentation af delårsrapporter. Forhold Reference IAS 34 eksempelregnskab 2014 side Delårsregnskabet indeholder ikke en (sammendraget) totalindkomstopgørelse. IAS 34.8b Delårsregnskabet indeholder ikke en (sammendraget) opgørelse over egenkapitalbevægelser. IAS 34.8c 31 Manglende præsentation af sammendraget opgørelse af finansiel stilling og pengestrømsopgørelse i en delårsrapport IAS 34.8(a) og 34.8(d) samt 32 I en eller flere af delårsregnskabets elementer (fx totalindkomstopgørelse, opgørelse af finansiel stilling eller pengestrømsopgørelse) er ikke medtaget de samme overskrifter og subtotaler som i virksomhedens seneste koncernregnskab. Delårsregnskabet indeholder ikke præsentation af indtjening (EPS) og udvandet indtjening (DEPS) pr. aktie i selve resultatopgørelsen for delårsperioden. IAS IAS Manglende oplysning om transaktioner med nærtstående parter IAS 34.15B(j) 41 Der er ikke i delårsregnskabet givet oplysning om, hvorvidt der har været ændring i regnskabspraksis og beregningsmetoder i forhold til seneste koncernregnskab. IAS 34.16a (nu 16A(a)) 34 Manglende oplysninger og specifikationer om børsnoterede finansielle instrumenter i en investeringsforenings halvårsregnskab Det er i ledelsespåtegningen angivet, at delårsregnskabet er aflagt efter IFRS/IAS (fuld IFRS) på trods af, at delårsregnskabet er aflagt efter IAS 34. Hvis delårsrapporten er i overensstemmelse med IAS 34 skal det oplyses. Delårsregnskabet indeholder ikke en balance pr. slutningen af det foregående regnskabsår til sammenligning. Delårsregnskabet indeholder vedr. egenkapitalbevægelser ikke sammenligningstal for den tilsvarende år-til-dato-periode i det foregående regnskabsår. IAS 16A(j) IAS og 34 IAS 34.20a IAS 34.20c 31 Ledelsespåtegningen indeholder ikke en erklæring om, hvorvidt ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i virksomhedens og, hvis der er udarbejdet koncernregnskab, koncernens aktiviteter og økonomiske forhold m.v. samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som virksomheden henholdsvis koncernen står over for. Det skal oplyses, hvis delårs-/halvårsrapporten ikke er revideret eller reviewet af en statsautoriseret revisor. Delårsrapp. bekg. 10 Delårsrapp. bekg. 11, stk I/A 25 Delårsrapportering Overblik over regler

Delårsrapportering Overblik over regler mv. (april 2015)

Delårsrapportering Overblik over regler mv. (april 2015) Delårsrapportering Overblik over regler mv. (april 2015) Udgiver AuditBusinessSolutions Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Ansvarshavende redaktører Statsaut. revisor Henrik Z. Hansen Statsaut.

Læs mere

Delårsrapportering Overblik over regler mv. (marts 2013)

Delårsrapportering Overblik over regler mv. (marts 2013) Delårsrapportering Overblik over regler mv. (marts 2013) Udgiver REVREGN Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Ansvarshavende redaktører Statsaut. revisor Henrik Z. Hansen Statsaut. revisor

Læs mere

Delårsrapportering - Overblik over regler mv. (April 2016)

Delårsrapportering - Overblik over regler mv. (April 2016) Delårsrapportering - Overblik over regler mv. (April 2016) Udgiver AuditBusinessSolutions Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Ansvarshavende redaktører Henrik Z. Hansen Statsaut. revisor

Læs mere

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS UDKAST Bekendtgørelse for Grønland om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven

Læs mere

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen)

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen) BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-1425 Senere ændringer

Læs mere

IFRS Delårsrapport Delårsrapport 2017 Overblik over regler mv.

IFRS Delårsrapport Delårsrapport 2017 Overblik over regler mv. Delårsrapport 2017 Overblik over regler mv. Marts 2017 1 Deloitte Danmarks IFRS Centre of Excellence I Deloitte har vi eksperter med indgående kendskab til IFRS, og som med brancheindsigt forstår at stille

Læs mere

April 2015. IAS 34 Tjekliste til delårsrapport 2015

April 2015. IAS 34 Tjekliste til delårsrapport 2015 April 2015 IAS 34 Tjekliste til delårsrapport 2015 2 Tjekliste til delårsrapporter IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, angiver minimumskravene til indholdet af et delårsregnskab og principperne for

Læs mere

Er du og din virksomhed klar?

Er du og din virksomhed klar? Øvrige lovændringer gældende for 2007 Er du og din virksomhed klar? 12. juni 2007 ved partner og statsautoriseret revisor Martin Faarborg mfaarborg@deloitte.dk Agenda Transparensdirektivet, herunder delårsrapportbekendtgørelsen,

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 13/20100 Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Nye og ændrede IFRS/IAS standarder fra ultimo 2014

Nye og ændrede IFRS/IAS standarder fra ultimo 2014 Nye og ændrede IFRS/IAS standarder fra ultimo 2014 Af Allan Wøhlk Høgh og Jan Fedders Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Allan Wøhlk Høgh Telefon: 3945 3137 Mobil:

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændringer kan opdeles i områderne ændring i regnskabspraksis og ændring af regnskabsmæssige skøn. Herudover kan der være ændringer som følge af fejl.

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven

Vejledning til bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven 30. maj 2016 Sag 2016-3181 Vejledning til bekendtgørelse nr. 1849 af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven Indledning Erhvervsstyrelsen har

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

FORTROLIGT Bestyrelsen for GW Energi A/S c/o European Energy A/S Gyngemose Parkvej Søborg

FORTROLIGT Bestyrelsen for GW Energi A/S c/o European Energy A/S Gyngemose Parkvej Søborg FORTROLIGT Bestyrelsen for GW Energi A/S c/o European Energy A/S Gyngemose Parkvej 50 2860 Søborg Dato 21. december 2015 FleNie J. nr. 2015-4040 Regnskabskontrolsag vedrørende årsrapporten for regnskabsåret

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Ny IAS/IFRS om anlægsaktiver til salg og ophørte

Ny IAS/IFRS om anlægsaktiver til salg og ophørte Indhold: Standarden i hovedtræk Hvornår skal aktiver klassificeres som disponible for salg Regnskabsmæssig behandling af aktiver disponible for salg Hvornår skal betragtes som ophørt i resultatopgørelsen

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 8 september 2006 Indhold Fondsrådet Vejledning om konsekvenser af Fondsrådets afgørelser. IASB Standardpause. IFRIC Udkast til fortolkning relateret til indregning

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen

Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent 2017 v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen EMNER - FORTOLKNING NY ÅRL KLASSE B Oplysning om tilvalg fra højere klasse hvornår? Oplysning

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 12 2015. København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 12 2015. København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 12 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Anders Thomsen Kolding ApS

Anders Thomsen Kolding ApS Anders Thomsen Kolding ApS Hjortøvænget 2, Skærbæk, 7000 Fredericia CVR-nr. 27 30 69 69 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. november 2013 Som dirigent:...

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Tjekliste til årsrapporten 2016 for regnskabsklasse B Ajourført januar 2017

Tjekliste til årsrapporten 2016 for regnskabsklasse B Ajourført januar 2017 Tjekliste til årsrapporten 2016 for regnskabsklasse B Ajourført januar 2017 www.beierholm.dk Tjeklisten har til formål at give overblik over oplysningskrav og medvirke til overholdelse af disse i årsrapporter

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Deloittes kommentarer til halvårsrapporten for 2015 for pengeinstitutter

Deloittes kommentarer til halvårsrapporten for 2015 for pengeinstitutter Deloittes pengeinstitutgruppe Deloittes kommentarer til halvårsrapporten for 2015 for pengeinstitutter 1. januar 30. juni 2015 Revision. Skat. Consulting. Corporate Finance Deloittes kommentarer til halvårsrapport

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Konsekvenser for Venture Capital og Private Equity selskaber ved indregning og måling af kapitalandele i andre virksomheder Kontakt Niels Henrik B. Mikkelsen

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

47 Hensatte forpligtelser Ændringslovens 8,

47 Hensatte forpligtelser Ændringslovens 8, 18. oktober 2016 Sag 2016-3181 Vejledning om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven Indledning Erhvervsstyrelsen har udstedt en bekendtgørelse 1, der skal gøre det

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ESMAs fokusområder 2014

ESMAs fokusområder 2014 ESMAs fokusområder 2014 Det europæiske værdipapirtilsyn (ESMA) har udsendt en meddelelse (Public Statement), hvori der er redegjort for fokusområderne for de europæiske tilsynsmyndigheders regnskabskontrol

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 20. november 2014 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2014

Selskabsmeddelelse nr København, den 20. november 2014 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2014 Selskabsmeddelelse nr. 16 2014 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 20. november 2014 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk REKA Byudvikling ApS Reesens Vej 2 6800 Varde

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR MARTS Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR MARTS Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. MARTS 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099106 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. august 2014 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. august 2014 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014 Selskabsmeddelelse nr. 13 2014 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. august 2014 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 39 39 40 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/11 2014 Ole Kjeldsen Dirigent

Læs mere

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: LOV nr 516 af 17/06/2008 Lov om ændring af årsregnskabsloven 1) (Forhøjelse af beløbsgrænser for regnskabsklasser og ændring af revisors pligter i forbindelse med ledelsesberetningen m.v.) VI MARGRETHE

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/02 2017 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 33 87 18 80 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Nordic Mentor ApS Gistrupparken 38 9260 Gistrup

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013 c/o Peter Esbensen, A.F. Beyers Vej 20 C 2720 Vanløse CVR-nr. 34617066 Årsrapport for 2013 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Copenhagen Network A/S Cvr.nr

Copenhagen Network A/S Cvr.nr DELÅRSRAPPORT 2016 1. januar 2016 30. juni 2016 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) Tingskiftevej 5 DK-2900 Hellerup COPENHAGEN NETWORK A/S - Delårsrapport 1. januar 30.

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse.

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse. 23.12.2015 L 336/49 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2441 af 18. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere