April Delårsrapportering Overblik over regler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "April 2014. Delårsrapportering Overblik over regler"

Transkript

1 April 2014 Delårsrapportering Overblik over regler

2 Børsnoterede virksomheder er defineret som virksomheder, hvis kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer er optaget til notering eller handel på en fondsbørs, en autoriseret markedsplads eller et tilsvarende reguleret marked i et EU/ EØS-land. Børsnoterede virksomheder er således virksomheder, der har værdipapirer optaget til notering på OMX eller GXG Markets (tidl. Dansk Autoriseret Markedsplads). Virksomheder der har værdipapirer optaget til notering på First North, er ikke omfattet af definitionen. Udgiver REVREGN Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Ifølge delårsrapportbekendtgørelsen 1, der gælder for børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven, skal børsnoterede koncerner aflægge halvårsrapporter efter IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber. IAS 34 er ikke et krav for børsnoterede virksomheder, der ikke er koncerner. I stedet for skal delårsrapportbekendtgørelsens mere generelle bestemmelser anvendes som udgangspunkt for halvårsrapportens indhold. Hvis en børsnoteret koncern frivilligt vælger at udarbejde et halvårsregnskab for modervirksomheden, er det tilsvarende frivilligt om dette udarbejdes i overensstemmelse med IAS 34 eller delårsrapportbekendtgørelsens bestemmelser. Der er ikke krav om, at børsnoterede virksomheder skal aflægge kvartalsrapporter. Hvis en børsnoteret virksomhed frivilligt vælger at udarbejde kvartalsrapporter, gælder de samme regler for disse som for halvårsrapporter. En børsnoteret virksomhed, der ikke udarbejder kvartalsvise delårsrapporter, er forpligtet 2 til at offentliggøre en periodemeddelelse i løbet af 1. og 2. halvårsperiode af regnskabsåret, der dels redegør for væsentlige begivenheder og transaktioner, som har fundet sted siden den pågældende halvårsperiodes begyndelse, og dels giver en generel beskrivelse af udstederens finansielle stilling og resultater i den pågældende periode. Periodemeddelelsen skal udsendes i perioden fra tidligst ti uger efter begyndelsen af den pågældende halvårsperiode til senest seks uger inden udgangen af denne. For virksomheder med kalenderårsregnskaber vil det for 2014 sige henholdsvis i perioderne 12. marts 2014 til 19. maj 2014 og 9. september 2014 til 19. november Der er ikke krav om, at delårsrapporter revideres eller gennemgås (reviewes) af revisor. Det skal dog oplyses, hvis delårsrapporten ikke er revideret eller gennemgået. Oplysningen kan fx placeres i ledelsesberetningen eller i tilknytning til ledelsespåtegningen. Formål Dette notat har til formål at give en overordnet beskrivelse af det gældende regelsæt for udarbejdelse af delårsrapporter og periodemeddelelser. Notatet omhandler ikke delårsrapporter mv. for virksomheder, der er omfattet af Finanstilsynets regelsæt. Ansvarshavende redaktører Statsaut. revisor Henrik Z. Hansen Statsaut. revisor 1 Bekendtgørelse nr. 475 af 30. maj 2007 om udarbejdelse af delårsrapporter for børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven (Delårsrapportbekendtgørelsen). 2 Lovbekendtgørelse om værdipapirhandel mv. 27, stk Delårsrapportering Overblik over regler

3 Nye bestemmelser, der gælder for 2014 IASB har udsendt en række nye eller ændrede standarder og fortolkningsbidrag, som træder i kraft for kalenderårsregnskaber for 2014, og som derfor skal implementeres i delårsrapporter relateret til kalenderåret Vi har i dokumentet IFRS Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag beskrevet indholdet i de enkelte ændringer. Der kan opstilles følgende oversigt over ændringerne, og deres forventede effekt på delårsrapporter: Standard/ændring Mulig effekt på delårsrapporter Godkendt i EU? IFRS 10, Konsolidering/ koncernregnskaber IFRS 11, Fællesledede arrangementer IFRS 12, Oplysning om involvering i andre virksomheder Ændret IAS 32, Finansielle instrumenter: Præsentation (Modregning af finansielle aktiver og finansielle forpligtelser) Ændret IFRS 10, IFRS 12 og IAS 27, Koncernregnskaber, Fællesledede arrangementer og Separate regnskaber: Investeringsselskaber IFRIC 21, Afgifter (Levies) Ændret IAS 36, Værdiforringelse af aktiver: Oplysning om genindvindingsværdi for ikkefinansielle aktiver Ændret IAS 39, Finansielle instrumenter: Indregning og måling (Novation af derivater og fortsat regnskabsmæssig sikring) Ændret definition af kontrol kan medføre at flere, henholdsvis færre virksomheder skal konsolideres Investeringsvirksomheder skal ikke konsolidere dattervirksomheder men indregne og måle disse til dagsværdi Pro rata konsolidering af fællesledede virksomheder er ikke længere mulig Klassifikation af fællesledet arrangement i virksomhedsform skal i visse særlige tilfælde behandles som en fællesledet aktivitet Udvidelse af oplysningskrav vedrørende investeringer i dattervirksomheder, associerede virksomheder, fællesledede arrangementer og strukturerede virksomheder (SPE) i årsregnskabet, anses ikke at have særlig relevans for delårsrapporter, medmindre der er sket væsentlige ændringer i forhold til det senest aflagte årsregnskab Eventuel ændring i hvilke finansielle aktiver og finansielle forpligtelser der kan modregnes i balancen. Indregning af alle dattervirksomheder, associerede virksomheder, fællesledede virksomheder og andre investeringsaktiver til dagsværdi, hvis virksomheden opfylder kriterierne for investeringsselskaber. Konsolidering af dattervirksomheder er ikke tilladt for investeringsselskaber. Oplysninger i delårsrapporter, hvis virksomheden bliver, henholdsvis ophører med at være en investeringsvirksomhed Ændret tidspunkt for indregning samt måling af afgifter til offentlige virksomheder Ændrede oplysningskrav, hvis der er nedskrevet i delårsperioden, hvis genindvindingsværdien er opgjort på baggrund af dagsværdi fratrukket afhændelsesomkostninger. Med ændringen sikres, at ændring af modpart på afledte finansielle instrumenter ifm. implementering af EMIR direktivet ikke medfører ophør af sikringsforhold. Dermed har ændringen ingen direkte effekt på delårsrapporten. Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja 3 Delårsrapportering Overblik over regler

4 Virksomheder, der i anvendt regnskabspraksis i årsrapporten anfører, at den følger både IFRS, som godkendt af EU og IFRS som udsendt af IASB, implementerede de nye standarder vedr. konsolidering og kapitalinteresser i associerede og fælles ledede virksomheder (IFRS og IAS 27 28) i Desuden har nogle virksomheder formentlig førtidsimplementeret ændringen til IAS 36 i 2013, da denne ændring bl.a. fjernede et krav om oplysning af genindvindingsværdien for alle CGU er, hvortil der var henført goodwill eller immaterielle aktiver med ubestemmelig levetid, uanset om der var foretaget nedskrivning. Det pågældende oplysningskrav var ved en fejl blevet tilføjet til IAS 36 ifm. udsendelsen af IFRS 13, Dagsværdier. Regelsættet for aflæggelse af delårsrapporter Skemaet nedenfor indeholder en oversigt over det regelsæt, der gælder for aflæggelse af delårsrapporter fordelt på følgende kategorier af børsnoterede virksomheder: Virksomheder, der har udstedt børsnoterede aktier Virksomheder, der har udstedt børsnoterede obligationer Virksomheder, der har udstedt børsnoterede investeringsbeviser. Herudover har NASDAQ OMX Copenhagen (OMX) fastsat regler for udstedere af andre værdipapirer end aktier, obligationer og investeringsbeviser. Disse behandles ikke nærmere i dette notat. 4 Delårsrapportering Overblik over regler

5 Børsnoteret virksomhed (Aktier) Regelsæt og fortolkninger Børsnoteret virksomhed (Obligationer) Børsnoteret virksomhed (Investeringsbeviser) Årsregnskabsloven 134a, 148a, 159a 134a, 148a, 159a 134a, 148a, 159a Delårsrapportbekendtgørelsen 1-17 (Alle) 1-17 (Alle) (Alle) Indsendelsesbekendtgørelsen 1, 3-5 og 31 1, 3-5 og 31 1, 3-5 og 31 IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber Regler for notering på OMX Komitéen for god selskabsledelses anbefalinger for god selskabsledelse Ja 4 Ja 4 Ja 4 Regler for udstedere af aktier, Afsnit 3.2 Periodiske oplysningsforpligtelser Afsnit 5. Regnskabsaflæggelse (Finansiel rapportering) Regler for udstedere af obligationer, Afsnit Regnskaber og regnskabsmeddelelser 5 Ej omfattet Regler for udstedere af investeringsbeviser, Afsnit Delårsrapport Ej omfattet Anbefalinger & Nøgletal 2010 Frivilligt Frivilligt Frivilligt Værdipapirhandelsloven og tilhørende Bekendtgørelse nr af 13. december 2013 om udstederes oplysningsforpligtelser 27, stk. 7-8, 27a, 30, 83-83b og 93 27, stk. 7 og stk.11(5), 27a, 30, 83-83b og 93 27, stk. 7, 30, 83-83b og 93 De primære regelsæt for de ikke-finansielle børsnoterede virksomheders aflæggelse af delårsrapporter er: Årsregnskabsloven og delårsrapportbekendtgørelsen Værdipapirhandelsloven og bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber OMX s oplysningsforpligtelser, som er indeholdt i henholdsvis "Regler for udstedere af aktier", "Regler for udstedere af obligationer" og "Regler for udstedere af investeringsbeviser". Regelsættenes specifikke krav til delårsrapporternes indhold mv. for så vidt angår udstedere af aktier fremgår af bilag A. Forhold, som er påtalt af regn- 3 Børsnoterede virksomheder omfatter virksomheder, der har aktier, obligationer eller andre værdipapirer optaget til notering eller handel på NASDAQ OMX Copenhagen eller GXG Markets (tidl. Dansk Autoriseret Markedsplads). Dog er virksomheder, der alene udsteder børsnoterede gældsinstrumenter, hvor værdien af de udstedte enheder er på mindst euro ( euro, hvis gældsinstrumenterne er udstedt inden den 31. december 2010), undtaget fra pligten til at aflægge delårsrapport. Denne grænse på euro, der blev forhøjet fra euro ved ændring af Værdipapirhandelsloven den 19. december 2012, er ikke tilsvarende ændret i delårsrapportbekendtgørelsen. Det er vores vurdering, at delårsrapportbekendtgørelsen ved en fejl ikke blev ændret tilsvarende. 4 Børsnoterede koncerner skal aflægge delårsrapporter i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, mens det er frivilligt for moderselskaber og børsnoterede virksomheder, der ikke er koncerner. 5 For udstedere af realkreditobligationer gælder særlige bestemmelser, jf. reglernes afsnit Delårsrapportering Overblik over regler

6 skabskontrollen/det Finansielle Råd (tidligere Fondsrådet 6 ) vedr. præsentation af delårsrapporter, fremgår af bilag B. Delårsrapportbekendtgørelsens krav til delårsrapporter Delårsrapportbekendtgørelsen skelner mellem følgende typer af delårsrapporter: 1. Delårsrapporter for virksomheder, der udarbejder koncernregnskab 2. Delårsrapporter for virksomheder, der ikke udarbejder koncernregnskab. Ad. 1: Delårsrapporter for virksomheder, der udarbejder koncernregnskab Delårsrapporter for virksomheder, der udarbejder koncernregnskab, skal indeholde følgende: Et delårskoncernregnskab En ledelsesberetning for koncernen som helhed En ledelsespåtegning Erklæring fra revisor, hvis delårsregnskabet er revideret eller gennemgået (reviewet). Derudover kan delårsrapporten indeholde et delårsregnskab for modervirksomheden, hvis virksomheden frivilligt vælger at aflægge et sådant. 6 Fondsrådet og Det Finansielle Virksomhedsråd er pr. 1. januar 2013 sammenlagt og opgaverne videreføres i Det Finansielle Råd. Afgørelser vedrørende regnskabskontrollen træffes herefter af Erhvervsstyrelsen eller Finanstilsynet evt. efter forelæggelse for Det Finansielle Råd. 6 Delårsrapportering Overblik over regler

7 Delårsrapport for koncern Koncerndelårsregnskab iht. IAS 34 Ledelsesberetning for koncernen, inkl. oplysninger om større transaktioner med nærtstående parter Frivilligt Delårsregnskab for modervirksomheden iht. enten IAS 34 eller bekendtgørelsens krav Bekendtgørelsens krav Balance i sammendrag + sammenligningstal fra sidste årsregnskab Resultatopgørelse i sammendrag + sammenligningstal for samme periode sidste år Ledelsespåtegning Oplysning om revision eller review Delårskoncernregnskab Delårskoncernregnskabet skal udarbejdes efter IAS 34, som kræver, at et delårsregnskab som minimum indeholder følgende: En sammendraget balance En sammendraget totalindkomstopgørelse der, afhængig af den valgte præsentation i årsrapporten, skal bestå af enten i) en samlet sammendraget totalindkomstopgørelse eller ii) en særskilt sammendraget resultatopgørelse og en særskilt sammendraget totalindkomstopgørelse En sammendraget egenkapitalopgørelse En sammendraget pengestrømsopgørelse Udvalgte forklarende noter. De sammendragne opgørelser skal som minimum indeholde de overskrifter og mellemtotaler, der fremgik af virksomhedens seneste koncernregnskab 7. Der skal medtages yderligere poster, hvis deres udeladelse ville medføre, at delårsregnskabet bliver misvisende. Resultat pr. aktie og udvandet resultat pr. aktie skal præsenteres sammen med resultatopgørelsen (eller sammen med totalindkomstopgørelsen, hvis totalindkomsten præsenteres i én samlet totalindkomstopgørelse). Der skal oplyses om begivenheder og transaktioner, som er væsentlige for forståelsen af udviklingen i virksomhedens finansielle stilling og indtjening siden seneste årsafslutning. IAS 34 nævner følgende begivenheder og transaktioner, hvorom det er påkrævet at afgive oplysninger, hvis de er væsentlige: 7 Se Fondsrådets afgørelse af 6. januar 2011 om regnskabskontrol af en delårsrapport. 7 Delårsrapportering Overblik over regler

8 Nedskrivning af varebeholdninger til nettorealisationsværdi og tilbageførsel heraf Indregning af tab ved værdiforringelse af finansielle, materielle, immaterielle eller andre aktiver og tilbageførsel heraf Tilbageførsel af hensættelser til omstrukturering Køb og salg af materielle anlægsaktiver Købsforpligtelser vedr. materielle anlægsaktiver Afgørelse af retssager Korrektion af fejl vedrørende tidligere perioder Ændringer i virksomhedens aktiviteter eller økonomiske forhold, som påvirker dagsværdien af dens finansielle aktiver og finansielle forpligtelser, uanset om disse indregnes til dagsværdi eller amortiseret kostpris Misligholdelse af lån eller låneaftale, som ikke er udbedret før eller ved slutningen af regnskabsperioden Transaktioner med nærtstående parter Overførsler indenfor dagsværdihierarkiet anvendt ved måling af finansielle instrumenter Ændringer i klassifikationen af finansielle aktiver som følge af ændring i formålet med eller anvendelsen heraf Ændringer i eventualforpligtelser eller -aktiver. Oplistningen er ikke udtømmende. IAS 34 indeholder herudover krav om, at delårsregnskabet indeholder visse andre oplysninger. Følgende oplysninger, der normalt gives på år-til-datogrundlag, skal fremgå af noterne til delårsregnskabet, medmindre de er oplyst andet steds i delårsrapporten: Erklæring om, at der i delårsregnskabet er anvendt samme regnskabspraksis som i det seneste årsregnskab. Ved ændret regnskabspraksis skal ændringen beskrives, og effekten oplyses. Bemærk, at bestemmelsen i IAS 1 om medtagelse af en tredje balance pr. begyndelsen af sammenligningsåret i tilfælde af praksisændringer mv. ikke gælder for delårsregnskaber, medmindre delårsregnskabet aflægges som et fuldstændigt delårsregnskab, der indholdsmæssigt svarer til årsregnskabet. Kommentarer til hvorledes delårsperioden er påvirket af sæsonmæssige eller konjunkturmæssige forhold. Art og beløb vedr. usædvanlige poster i delårsperioden. Art og beløb vedr. ændringer i skønnede beløb i tidligere regnskabsperioder, eller i tidligere regnskabsår. Udstedelse, tilbagekøb og indløsning af gældsinstrumenter (fx obligationer) og aktier. 8 Delårsrapportering Overblik over regler

9 Udbetalt udbytte (samlet eller pr. aktie) for ordinære aktier og eventuelle andre aktier. Følgende segmentoplysninger, hvis disse iht. IFRS 8 også er krævet i virksomhedens årsregnskab: i. Omsætning med eksterne kunder ii. iii. iv. Omsætning mellem segmenter Segmentresultat (altid krævet) Segmentaktiver og segmentforpligtelser, hvis disse rapporteres regelmæssigt til den øverste operationelle ledelse (CODM), og der har været væsentlige ændringer heri ift. seneste årsregnskab, v. Beskrivelse af eventuelle ændringer i segmentopdeling eller grundlaget for måling af segmentresultatet ift. seneste årsregnskab vi. Afstemning af oplyste segmentresultater med det samlede resultat før skat og ophørte aktiviteter (hvis skat er fordelt i segmentoplysningerne, kan afstemning foretages til resultat for fortsættende aktiviteter efter skat), jf. bestemmelserne i IFRS 8. Begivenheder efter delårsperioden, som ikke er afspejlet i delårsregnskabet. Effekten af ændringer i virksomhedens sammensætning i delårsperioden, herunder overtagelse eller afhændelse af dattervirksomheder og langfristede aktiver, omstruktureringer samt ophørte aktiviteter. Hvis der har været virksomhedssammenslutninger, skal der gives de oplysninger, som kræves i afsnit i IFRS 3, Virksomhedssammenslutninger. Oplysninger om dagsværdi af finansielle instrumenter i henhold til IFRS 13, Dagsværdimåling, samt IFRS 7, Finansielle instrumenter, Oplysninger. Der er primært tale om oplysninger relateret til dagsværdihierarkiet. Oplysninger vedrørende ikke-konsoliderede dattervirksomheder i henhold til IFRS 12, Oplysning om involvering i andre virksomheder, hvis virksomheden i delårsperioden bliver eller ophører med at være et investeringsselskab i overensstemmelse med definitionen herpå i IFRS 10, Koncernregnskaber. Krav til oplysninger om dagsværdi af finansielle instrumenter der måles til dagsværdi er omfattende, og identiske med de krav der gælder for oplysninger herom i årsrapporten. De krævede oplysninger er især relateret til dagsværdihierarkiet og eventuelle overførsler mellem niveauer i dagsværdihierarkiet, samt særlige oplysninger om finansielle instrumenter, der indgår i niveau 3 i dagsværdihierarkiet. 9 Delårsrapportering Overblik over regler

10 Vær opmærksom på, at oplysningerne ovenfor både gælder delårsrapportperioden og år-til-dato. Dette kan betyde, at oplysninger givet i 1. kvartal om fx en virksomhedssammenslutning skal gentages i efterfølgende delårsrapporter, hvis virksomhedssammenslutningen er væsentlig for år-til-dato oplysningerne heri. Delårsregnskaber skal ifølge IAS 34 indeholde følgende aktuelle tal og sammenligningstal, afhængig af om virksomheden udarbejder kvartalsrapporter eller halvårsrapporter: Virksomhed, der alene udarbejder halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Aktuelle tal Sammenligningstal Totalindkomstopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Egenkapitalopgørelse Virksomhed, der udarbejder kvartalsrapporter pr. 31. marts 2014, 30. juni 2014 og 30. september 2014 Aktuelle tal Sammenligningstal 31. marts 2014 Totalindkomstopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Egenkapitalopgørelse juni 2014 Totalindkomstopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Egenkapitalopgørelse september 2014 Totalindkomstopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Egenkapitalopgørelse Totalindkomstopgørelsen præsenteres som i seneste årsregnskab, dvs. enten som én enkelt sammendraget totalindkomstopgørelse eller som en sammendraget separat resultatopgørelse og en sammendraget totalindkomstopgørelse. For yderligere omtale af kravene til delårsregnskaber, der aflægges efter IAS 34, henviser vi til Deloittes publikation "IAS 34 Delårsrapport 2014". Deloitte har desuden udarbejdet et e-learningmodul for IAS 34, der er tilgængeligt via 10 Delårsrapportering Overblik over regler

11 Ledelsesberetning Ledelsesberetningen skal i henhold til delårsrapportbekendtgørelsens 9 som minimum indeholde følgende: Omtale af udviklingen i koncernens aktiviteter, resultat og egenkapital Særlige forhold, der har påvirket koncernens eller virksomhedens aktiviteter, resultat og egenkapital i delårsperioden En beskrivelse af den forventede udvikling og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerheder for den resterende del af regnskabsåret Oplysninger om større transaktioner foretaget med nærtstående parter, som i væsentlig grad har påvirket koncernens finansielle stilling eller resultater i perioden, og eventuelle ændringer i de transaktioner foretaget med nærtstående parter, som blev oplyst i den seneste årsrapport, og som kunne have en væsentlig indvirkning på koncernens finansielle stilling eller resultater i den aktuelle delårsperiode. Frivilligt delårsregnskab for modervirksomhed Et frivilligt delårsregnskab for modervirksomheden kan enten udarbejdes efter IAS 34, jf. ovenfor, eller efter delårsrapportbekendtgørelsens krav. Vælges sidstnævnte, skal delårsregnskabet indeholde en sammendraget balance og en sammendraget resultatopgørelse 8, der indeholder de samme hovedposter og mellemtotaler, som fremgik af virksomhedens seneste årsregnskab. Der skal dog medtages yderligere poster, hvis delårsregnskabet ellers ville give et misvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat. Delårsrapportbekendtgørelsen kræver ligesom IAS 34 at virksomheden anvender den samme regnskabspraksis for indregning og måling som i det seneste årsregnskab. Hvis regnskabspraksis er ændret i delårsregnskabet, skal ændringen beskrives og begrundes, og den beløbsmæssige indvirkning skal oplyses, jf. henholdsvis ÅRL 51 og IAS 8. Et halvårsregnskab, der er udarbejdet for modervirksomheden efter delårsrapportbekendtgørelsens krav, skal indeholde følgende aktuelle tal og sammenligningstal: Halvårsregnskab for modervirksomhed, der aflægges efter delårsrapportbekendtgørelsens krav Aktuelle tal Sammenligningstal Resultatopgørelse Balance Delårsrapportbekendtgørelsen er ikke opdateret med hensyn til den nye terminologi i IAS 1 vedr. totalindkomstopgørelsen. I notatet anvendes delårsrapportbekendtgørelsens terminologi uagtet at der i nogle henseender reelt vil skulle vises en totalindkomstopgørelsen såfremt moderselskabets regnskab aflægges efter IFRS. 11 Delårsrapportering Overblik over regler

12 Der er ikke i delårsrapportbekendtgørelsen givet retningslinjer for, hvilke aktuelle tal og sammenligningstal der skal angives, hvis delårsrapporter udarbejdes på kvartalsbasis. Det er Deloittes holdning, at der bør indarbejdes aktuelle tal og sammenligningstal svarende til kravet i IAS 34, jf. ovenfor, for henholdsvis resultatopgørelse og balance. Ad. 2: Delårsrapporter for virksomheder, der ikke udarbejder koncernregnskab Delårsrapporter for virksomheder, der ikke udarbejder koncernregnskab, skal indeholde følgende: Et delårsregnskab En ledelsesberetning for virksomheden En ledelsespåtegning Erklæring fra revisor, hvis delårsregnskabet er revideret eller gennemgået (reviewet). Delårsregnskabet kan enten udarbejdes efter IAS 34, jf. beskrivelsen ovenfor i Ad 1, eller efter delårsrapportbekendtgørelsens krav. Denne valgmulighed gælder, uanset at årsregnskabet kræves aflagt efter IFRS. Hvis virksomheden alene aflægger delårsregnskabet efter delårsrapportbekendtgørelsen, skal delårsregnskabet indeholde følgende: En sammendraget resultatopgørelse (totalindkomstopgørelse) En sammendraget balance Forklarende noter Delårsrapport for ikke-koncern Delårsregnskab for virksomheden iht. IAS 34 eller bekendtgørelsens krav Ledelsesberetning for virksomheden, inkl. oplysninger om større transaktioner med nærtstående parter, som er væsentlige og ikke indgået på normale markedsvilkår Bekendtgørelsens krav Balance i sammendrag + sammenligningstal fra sidste årsregnskab Resultatopgørelse i sammendrag + sammenligningstal for samme periode sidste år Forklarende noter, der sikrer sammenlignelighed med årsregnskab samt forståelse af beløbsmæssige ændringer og begivenheder, der er afspejlet i balancen og resultatopgørelsen Ledelsespåtegning Oplysning om revision eller review De sammendragne opgørelser skal vise hver af de hovedposter og mellemtotaler, der var indeholdt i virksomhedens seneste årsregnskab. Der skal med- 12 Delårsrapportering Overblik over regler

13 tages yderligere poster i opgørelserne, hvis halvårsregnskabet ellers ville give et misvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat. Regnskabsposten "Nettoomsætning" er ofte helt afgørende for vurdering af en virksomheds aktivitetsomfang, indtjeningsevne mv. og OMX kræver for aktieudstedere, at nettoomsætningen oplyses i den indledende hoved- og nøgletalsoversigt. Delårsrapportbekendtgørelsen kræver, at delårsregnskabet indeholder forklarende noter. Disse skal indeholde følgende: Tilstrækkelige oplysninger til at sikre sammenlignelighed mellem delårsregnskabet og årsregnskabet Tilstrækkelige oplysninger og redegørelser til at sikre korrekt forståelse af eventuelle væsentlige beløbsmæssige ændringer og eventuelle begivenheder i den pågældende delårsperiode, som afspejles i balancen og resultatopgørelsen. Det fremgår af oplysningskravet, at der skal fokuseres på begivenheder og transaktioner, som er indtruffet i perioden fra aflæggelse af seneste årsregnskab. Oplysningskravene i IAS 34, jf. ovenfor, kan anvendes som inspiration i den forbindelse. Ledelsesberetningen skal som minimum indeholde følgende: Omtale af udviklingen i virksomhedens aktiviteter, resultat og egenkapital Særlige forhold, der har påvirket virksomhedens aktiviteter, resultat og egenkapital i delårsperioden En beskrivelse af den forventede udvikling og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerheder for den resterende del af regnskabsåret Oplysninger om større transaktioner, der er indgået med nærtstående parter, herunder beløb, karakteren af forholdet til den nærtstående part og andre oplysninger om transaktionerne, som er nødvendige for at forstå virksomhedens finansielle stilling, hvis transaktionerne er væsentlige og ikke er indgået på normale markedsvilkår. Det bør bemærkes, at der er forskel på kravene til oplysninger om transaktioner med nærtstående parter i henholdsvis delårsrapporter for koncerner og ikke-koncerner. For ikke-koncerner er der alene krav om at oplyse om væsentlige transaktioner med nærtstående parter, hvis de ikke er indgået på normale markedsvilkår. OMX s krav til delårsrapporter Regler for udstedere af aktier, obligationer og investeringsbeviser på OMX indeholder få generelle krav til delårsrapporternes indhold mv. 13 Delårsrapportering Overblik over regler

14 I henhold til bestemmelserne for udstedere af aktier skal delårsrapporter offentliggøres indenfor to måneder efter udløbet af regnskabsperioden og det skal oplyses, hvorvidt de er reviderede, har været genstand for review, eller om de er ureviderede. Et selskab, der ikke aflægger kvartalsrapporter, skal offentliggøre periodemeddelelser. Delårsrapporten skal indledes med et resume over selskabets hoved- og nøgletal, herunder bl.a. nettoomsætning og resultat pr. aktie samt oplysninger om eventuelle forventninger. I relation til sidstnævnte kan enten medtages de samlede forventninger, et sammendrag eller angivelse af, at forventningerne er indeholdt i delårsrapporten. Delårsrapportbekendtgørelsen kræver, at den forventede udvikling og de væsentligste risici og usikkerheder for den resterende del af regnskabsåret beskrives i delårsrapporten 9. I tilknytning hertil kræver OMX s regler at forventninger og andre udsagn om fremtiden angives under en separat overskrift på en fremtrædende plads. Er forventningerne ændret i forhold til tidligere skal den tidligere offentliggjorte forventning gentages. I bilag A til dette notat opsummeres kravene i henholdsvis delårsrapportbekendtgørelsen og OMX s regelsæt for virksomheder, der har aktier noteret på OMX. I bilaget er endvidere opsummeret kravene i IAS 34. OMX stiller ikke særlige krav til delårsrapporter for virksomheder, der alene har obligationer noteret, bortset fra at de skal overholde gældende regnskabslovgivning, de skal offentliggøres inden for to måneder efter regnskabsperiodens udløb og det skal oplyses, om de er reviderede, har været genstand for review, eller om de er ureviderede. Investeringsinstitutter, der har investeringsbeviser noteret på OMX, skal offentliggøre en delårsrapport for de første seks måneder af hvert regnskabsår. Derudover anbefales, at institutterne tillige offentliggør delårsrapporter for de første henholdsvis tre og ni måneder af hvert regnskabsår. Delårsrapporterne skal offentliggøres senest to måneder efter regnskabsperiodens udløb og der stilles særlige krav til indholdet af delårsrapporterne, jf. Skema B i "Regler for udstedere af investeringsbeviser". Skema B gælder dog ikke investeringsforeninger, specialforeninger og hedgeforeninger. Virksomheder, der er omfattet af årsregnskabslovens regnskabsklasse A, og som har obligationer eller investeringsbeviser noteret på OMX, er omfattet af delårsrapportbekendtgørelsens krav, jf. bekendtgørelsens 1, medmindre virksomheden alene har udstedt gældsinstrumenter, hvis pålydende værdi er på mindst EUR Jf. delårsrapportbekendtgørelsens 9, stk. 1 og nærmere omtale side Ifølge Værdipapirhandelsloven er virksomheder, der alene udsteder gældsinstrumenter, hvor værdien af de udstedte enheder er på mindst euro ( euro, hvis gældsinstrumenterne er udstedt inden den 31. december 2010), undtaget fra pligten til at aflægge delårsrapport. Denne grænse på euro, der blev forhøjet fra euro ved ændring af Værdipapirhandelsloven den 19. december 2012, er ikke tilsvarende ændret i delårsrapportbekendtgørelsen, hvor grænsen fortsat er angivet til euro. Det er vores vurdering, at delårsrapportbekendtgørelsen ved en fejl ikke blev ændret tilsvarende. 14 Delårsrapportering Overblik over regler

15 GXG Official List Markets krav til delårsrapporter GXG Markets (tidl. Dansk Autoriseret Markedsplads) regelsæt indeholder ikke yderligere krav til delårsrapporter. Delårsrapporter for virksomheder, der er noteret på GXG Markets, skal indsendes til offentliggørelse på markedspladsens hjemmeside senest samtidig med, at delårsrapporten offentliggøres andre steder. Periodemeddelelser (hvis der ikke aflægges kvartalsrapporter) Ifølge værdipapirhandelslovens 27, stk. 8 skal selskaber, der har udstedt børsnoterede aktier, offentliggøre periodemeddelelser, hvis ikke de offentliggør kvartalsrapporter. Periodemeddelelser har karakter af en selskabsmeddelelse og skal indeholde en redegørelse for væsentlige begivenheder og transaktioner, der har fundet sted i den pågældende periode, og deres indvirkning på henholdsvis selskabets og koncernens finansielle stilling. Meddelelsen skal også indeholde en generel beskrivelse af henholdsvis selskabets og koncernens finansielle stilling og resultat i den pågældende periode. Der er ikke krav om offentliggørelse af et regnskab, men det kan i den enkelte periodemeddelelse være nødvendigt, at der gives beløbsmæssige oplysninger i større eller mindre omfang for at give brugerne af meddelelserne tilstrækkelige oplysninger til at kunne vurdere den økonomiske udvikling i og den finansielle stilling pr. udgangen af en periode 11. Periodemeddelelser skal udsendes i henholdsvis 1. og 2. halvårsperiode af et regnskabsår i perioder, der ligger tidligst ti uger efter begyndelsen af den pågældende halvårsperiode og senest seks uger inden udgangen af denne. For virksomheder med kalenderårsregnskaber betyder det, at selskabet for 1. halvårsperiode skal offentliggøre meddelelsen fra ca. midten af marts til ca. midten af maj og for 2. halvårsperiode fra ca. midten af september til ca. midten af november. Vejledning mv. ved udarbejdelse af delårsrapporter Vi henviser til vores danske delårsrapporteksempel aflagt efter IAS 34 (IAS 34 Delårsrapport 2014). Det indeholder, udover eksemplet på en delårsrapport, en tjekliste med delårsrapportbekendtgørelsens, IAS 34's og OMX s krav til delårsrapporter. Endvidere kan vi henvise til Deloitte s e-learningmodul vedr. IAS 34, der er tilgængeligt via 11 Jf. vejledning (nr af 30. maj 2007) til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser. (Vejledningen er ikke opdateret ifm. udsendelsen af Bekg. nr af 13. december 2013 om udstederes oplysningsforpligtelser). 15 Delårsrapportering Overblik over regler

16 Ofte forekommende spørgsmål om aflæggelse af delårsrapporter Hvornår og til hvem skal delårsrapport indsendes? Delårsrapporter for ikke-finansielle virksomheder skal indsendes til Erhvervsstyrelsen uden ugrundet ophold, efter at delårsrapporten er udarbejdet (bestyrelsens godkendelse). Styrelsen skal modtage delårsrapporten senest to måneder efter regnskabsperiodens udløb. Efter værdipapirhandelslovens 27a, stk. 1 skal børsnoterede virksomheder sikre, at oplysninger om selskabernes forhold, herunder delårsrapporter, offentliggøres på en sådan måde, at oplysningerne hurtigt bliver tilgængelige i hele EU/EØS-området. Typisk sker dette via nyhedsservicebureauer e.l. som fx OMX s nyhedsdistributionsservice (GlobeNewswire). I relation til delårsrapporter kan virksomhederne vælge at udsende hele delårsrapporten eller udsende en meddelelse, hvori der henvises til delårsrapporten på selskabets hjemmeside. Samtidig med denne offentliggørelse skal meddelelsen eller delårsrapporten indsendes til Finanstilsynet 12. Virksomheder, der har noteret værdipapirer på OMX 13 eller GXG Official List Markets 14, skal samtidig med offentliggørelse i henhold til værdipapirhandelsloven, jf. ovenfor, indsende meddelelsen eller delårsrapporten til disse, jf. deres respektive regelsæt. Er der krav om at udarbejde kvartalsrapporter for børsnoterede virksomheder? Der er ikke i dag krav om, at børsnoterede virksomheder udarbejder kvartalsrapporter. Hvis virksomhederne vælger at udarbejde kvartalsrapporter, skal disse følge de samme bestemmelser som gælder for halvårsrapporterne. Hvis en virksomhed på anden vis redegør kvartalsvis for virksomhedens økonomiske udvikling, må en sådan redegørelse ikke betegnes som værende en kvartalsrapport, et kvartalsregnskab, en delårsrapport eller en kvartalsmeddelelse. En sådan redegørelse bør også udtrykkeligt anføre, at meddelelsen ikke opfylder de indholdsmæssige og tidsmæssige krav, der gælder ved offentliggørelse af delårsrapporter. Sådanne redegørelser skal ikke indsendes til Erhvervsstyrelsen. 12 Jf. værdipapirhandelslovens 27a, stk Jf. OMX s regler for udstedelse af aktier afsnit Jf. regelsæt for GXG Official List Markets (tidl. Dansk AMP) par Delårsrapportering Overblik over regler

17 Hvilke regler gælder for delårsrapporter udarbejdet for virksomheder, der er noteret på GXG Official List Markets (tidl. Dansk Autoriseret Markedsplads)? Virksomheder, der er noteret på GXG Official List Markets, er omfattet af delårsrapportbekendtgørelsen, herunder kravet om at udarbejde delårsrapporter for koncernen efter IAS 34. Hvilke regler gælder for virksomheder, der har obligationer noteret på OMX? Er der tale om en virksomhed omfattet af årsregnskabslovens regnskabsklasse D, der alene har gældsinstrumenter, fx obligationer, noteret på OMX, er virksomheden omfattet af årsregnskabslovens bestemmelser om delårsrapporter for virksomheder i regnskabsklasse D. Disse virksomheder er som hovedregel omfattet af delårsrapportbekendtgørelsen, men bekendtgørelsen indeholder en undtagelse, bl.a. hvor værdien af de udstedte enheder er på mindst euro 15. Se nærmere i bekendtgørelsens 1, stk Er der tale om en virksomhed, der er omfattet af årsregnskabslovens regnskabsklasse A, gælder i realiteten de samme krav som angivet for virksomheder, der er omfattet af regnskabsklasse D, men der er ikke krav om indsendelse af delårsrapporten til Erhvervsstyrelsen. 15 Ifølge Værdipapirhandelsloven er virksomheder, der alene udsteder gældsinstrumenter, hvor værdien af de udstedte enheder er på mindst euro ( euro, hvis gældsinstrumenterne er udstedt inden den 31. december 2010), undtaget fra pligten til at aflægge delårsrapport. Denne grænse på euro, der blev forhøjet fra euro ved ændring af Værdipapirhandelsloven den 19. december 2012, er ikke tilsvarende ændret i delårsrapportbekendtgørelsen, hvor grænsen fortsat er angivet til euro. Det er vores vurdering, at delårsrapportbekendtgørelsen ved en fejl ikke blev ændret tilsvarende. 17 Delårsrapportering Overblik over regler

18 Hvordan skal ledelsespåtegningen se ud på en delårsrapport, der er aflagt efter delårsrapportbekendtgørelsen og OMX s regelsæt? For delårsrapporter, der alene udarbejdes efter delårsrapportbekendtgørelsen og OMX s regelsæt, kan ledelsespåtegningen på en halvårsrapport se således ud: Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014 for Jens Jensen Holding A/S. Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med indregnings- og målingsbestemmelserne i International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at halvårsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for første halvår Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultater og den finansielle stilling som helhed samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet står overfor. 18 Delårsrapportering Overblik over regler

19 Hvordan skal ledelsespåtegningen se ud på en delårsrapport, der er aflagt efter IAS 34? For delårsrapporter, der udarbejdes efter IAS 34, delårsrapportbekendtgørelsen og OMX s regelsæt, kan ledelsespåtegningen på en halvårsrapport se således ud: Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014 for Jens Jensen Holding A/S. Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU og danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at halvårsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2014 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for første halvår Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultater og den finansielle stilling som helhed for de virksomheder, der er omfattet af koncernregnskabet samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Skal anvendt regnskabspraksis beskrives i delårsrapporten? Der er ikke krav om at gengive beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis, hvis denne er uændret i forhold til det senest aflagte årsregnskab. Hvis delårsregnskabet udarbejdes efter bestemmelserne i IAS 34, skal delårsregnskabet indeholde en erklæring om, at anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til seneste årsregnskab. For delårsregnskaber, der ikke er aflagt efter IAS 34, vil det være hensigtsmæssigt at medtage en tilsvarende erklæring, selvom dette ikke er et specifikt krav. Hvis der i delårsregnskabet er foretaget ændringer i anvendt regnskabspraksis, skal disse ændringer indarbejdes og beskrives i overensstemmelse med de almindelige regler for ændring i anvendt regnskabspraksis, jf. henholdsvis ÅRL 51 og IAS 8. Der er ikke specifikt krav om, at delårsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med den regnskabspraksis, som forventes at blive anvendt i det efterfølgende årsregnskab. Virksomhederne må konkret afveje fordele og ulemper ved at indarbejde ændringer i anvendt regnskabspraksis allerede i delårsrapporten, herunder fx hensynet til regnskabsbrugers behov for entydig 19 Delårsrapportering Overblik over regler

20 kommunikation af udmeldte forventninger og efterfølgende realiserede beløb og de vanskeligheder, der er forbundet med at beskrive den beløbsmæssige effekt på delårsbasis. Hvis virksomheden endnu ikke har aflagt sit første årsregnskab kan der i sagens natur ikke henvises til tidligere afgivet redegørelse for anvendt regnskabspraksis. Fondsrådet (nu: Det Finansielle Råd) har i en konkret afgørelse af 7. februar 2011 udtalt, at der i så fald i delårsrapporten skal redegøres for den anvendte regnskabspraksis, herunder om alle væsentlige indregningsmetoder og målingsgrundlag. Afgørelsen vedrører en finansiel virksomhed, men det er vores opfattelse, at det samme gælder for ikke-finansielle virksomheder. Delårsrapporter vs. andre former for redegørelser for virksomhedens økonomiske udvikling? Hvis en virksomhed vælger at offentliggøre kvartalsrapporter, skal disse følge delårsrapportbekendtgørelsen og OMX s regelsæt for delårsrapporter. Kvartalsrapporter skal indsendes til både OMX, Erhvervsstyrelsen og Finanstilsynet. Hvis en virksomhed offentliggør andre former for redegørelser for den økonomiske udvikling inden for et kvartal e.l., der ikke opfylder OMX s og delårsrapportbekendtgørelsens krav til halvårsrapporter, må denne afrapportering ikke benævnes en kvartalsrapport, et kvartalsregnskab, en delårsrapport eller en kvartalsmeddelelse. I givet fald har meddelelsen karakter af en almindelig selskabsmeddelelse, der ikke skal indsendes til Erhvervsstyrelsen, men alene til OMX og Finanstilsynet. 20 Delårsrapportering Overblik over regler

21 Bilag A Delårsrapportbekendtgørelse mv. NASDAQ OMX Copenhagens regelsæt IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber Frist for udarbejdelse Senest to måneder efter delårsperiodens udløb. Senest to måneder efter delårsperiodens udløb. Ingen krav. Forside Fulde navn, CVR-nummer og regnskabsperiode. Ingen krav. Ingen krav. Betegnelse: "Halvårsrapport" e.l. 16 Ledelsespåtegning Ja, jf. ÅRL 8-10 Ingen krav. Ej krav. Revisorerklæring Ja, hvis revideret eller gennemgået af statsautoriseret revisor. Hvis delårsrapport ikke er revideret eller gennemgået, skal dette fremgå af delårsrapporten. Ej specifikt krav det skal dog fremgå om delårsrapport er revideret, har været genstand for review eller er urevideret. Ej krav. Ledelsesberetning For moderselskab og eventuel koncern omfattende: Ingen krav. Ej krav. Omtale af udvikling i aktiviteter, resultat og egenkapital Særlige forhold, der har påvirket virksomhedens aktiviteter, resultat og egenkapital i perioden Beskrivelse af forventet udvikling Væsentlige risici og usikkerheder for den resterende del af regnskabsåret Oplysninger om transaktioner med nærtstående parter: Der er visse krav såfremt der oplyses om forventninger til fremtiden, herunder oplysning om forudsætninger eller betingelser der ligger til grund for forventningerne. 17 Koncern: Alle større transaktioner Ikke-koncern: Væsentlige transaktioner der ikke er indgået på markedsvilkår Hoved- og nøgletal Ej krav. Delårsrapport skal indledes med et resumé over selskabets hoved- og nøgletal, herunder men ikke begrænset til nettoomsætning og resultat pr. aktie. Ja, indtjening pr. aktie (EPS og DEPS) angivet i tilknytning til resultatopgørelse Jf. indsendelsesbekendtgørelsens 30, stk. 5, jf. 31, stk Jf. OMX s regler for udstedere af aktier afsnit Såfremt totalindkomsten præsenteres i én samlet totalindkomstopgørelse, skal indtjening pr. aktie (EPS og DEPS) angives i tilknytning til totalindkomstopgørelsen. 21 Delårsrapportering Overblik over regler

22 Delårsrapportbekendtgørelse mv. NASDAQ OMX Copenhagens regelsæt IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis Ej krav om beskrivelse medmindre der har været ændringer. Ingen krav. Ej krav, men erklæring om at regnskabspraksis er uændret ift. seneste årsrapport eller beskrivelse af ændringer. Der skal anvendes den samme regnskabspraksis som i seneste årsregnskab, medmindre der efterfølgende er foretaget ændringer. Ændring i anvendt regnskabspraksis behandles efter ÅRL 51 (tilbagevirkende kraft) eller bestemmelserne i IAS 8 m.fl., hvis IFRS anvendes som referenceramme i årsrapporten. - Regnskabspraksis skal svare til den i seneste årsregnskab anvendte, medmindre der efterfølgende er foretaget ændringer, som vil blive anvendt med virkning for det kommende årsregnskab. - Ændring i anvendt regnskabspraksis, bortset fra ændringer omfattet af særskilte overgangsregler, skal indarbejdes ved tilpasning af tidligere delårsperioder præsenteret i det omfang disse ændringer vil medføre tilpasning af sammenligningstal i årsregnskabet. Erklæring om at delårsrapport er aflagt i o.m. med IAS 34 Ja, hvis IAS 34 følges. Ingen krav. Ja Koncernregnskab Ja Ingen krav. Ja Moderselskabsregnskab Ej krav hvis koncernregnskab udarbejdes, men tilladt Ingen krav. Ej krav, men tilladt. Resultatopgørelse/ Totalindkomstopgørelse Ja, hvis IAS 34 ikke anvendes: Krav om resultatopgørelse i sammendrag der viser de mellemtotaler, som er indeholdt i virksomhedens seneste årsregnskab. 19 Ingen krav. Ja, i sammendraget form for periode og år til dato svarende til overskrifter og mellemtotaler i seneste årsregnskab. 17 Sammenligningstal Ja, for tilsvarende periode sidste år - Ja, for periode og år til dato for tilsvarende perioder sidste år. 20 Indtjening pr. aktie Nej - Ja i tilknytning til resultatopgørelse (EPS og DEPS) Yderligere regnskabsposter eller noter skal medtages, hvis udeladelse heraf ville gøre det sammendragne delårsregnskab misvisende. 20 Ved sæsonpræget virksomhed opfordrer IAS 34 til, at der gives økonomiske informationer for de 12 måneder, som slutter på en delårsrapports balancedag med sammenligningstal for tilsvarende forudgående 12 måneders periode. 22 Delårsrapportering Overblik over regler

23 Delårsrapportbekendtgørelse mv. NASDAQ OMX Copenhagens regelsæt IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber Balance Ja, hvis IAS 34 ikke anvendes: Krav om balance i sammendrag, der viser de hovedposter, som er indeholdt i virksomhedens seneste årsregnskab. 16 Ingen krav. Ja, i sammendraget form svarende til overskrifter og mellemtotaler i seneste årsregnskab. Sammenligningstal Ja, for seneste årsrapport. - Ja, for seneste årsrapport. Egenkapitalopgørelse Nej Ingen krav. Ja, i sammendraget form svarende til overskrifter og mellemtotaler i seneste årsregnskab. Sammenligningstal - - Ja, for tilsvarende periode sidste år. Pengestrømsopgørelse Nej Ingen krav. Ja, i sammendraget form svarende til mellemtotaler i seneste årsregnskab. Sammenligningstal - - Ja, for tilsvarende periode sidste år. Noter Ingen krav. Krav om sammenligningstal Ej specifikt krav. - Ja 21 Kommentarer til delårsperiodens aktiviteters afhængighed af sæson eller konjunktur Ej specifikt krav. -. Ja Usædvanlige poster, der har påvirket balance, resultatopgørelse, egenkapital eller pengestrømme Ændring i regnskabsmæssige skøn ift. tidligere delårs- og årsrapporter Ja, som del af ledelsesberetning. Ja, som del af ledelsesberetning hvis væsentlige beløb. - Ja - Ja Udstedelse, tilbagekøb og indløsning af obligationer og aktier Ej specifikt krav. - Ja Udbetalt udbytte Ej specifikt krav. - Ja, samlet eller pr. aktie fordelt på ordinære aktier og andre aktier. 21 Ikke specifikt krav ifølge IAS 34. Noterne understøtter imidlertid regnskabsopstillingerne for hvilke der er krav om sammenligningstal. Efter Deloitte s opfattelse bør sammenligningstal derfor gives i overensstemmelse med IAS 1.38, 38B og 41-43, 23 Delårsrapportering Overblik over regler

24 Delårsrapportbekendtgørelse mv. NASDAQ OMX Copenhagens regelsæt IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber Segmentoplysninger Ej specifikt krav. - Ja, hvis virksomheden er omfattet af IFRS 8, herunder omsætning til eksterne kunder, omsætning mellem segmenter, segmentresultat og samlede aktiver. 22 Begivenheder efter afslutning af delårsperioden Effekt af ændringer i virksomhedens sammensætning, herunder virksomhedssammenslutninger o.l. Ej specifikt krav. - Ja Ej specifikt krav. - Ja Virksomhedssammenslutninger Ej specifikt krav. - Ja, svarende til kravene i IFRS Ændringer i eventualaktiver og -forpligtelser efter seneste årsrapport (balancedag) Ej specifikt krav. - Ja Forklarende noter, der sikrer sammenlignelighed med seneste årsregnskab samt forståelse af beløbsmæssige ændringer og begivenheder, der er afspejlet i balancen og resultatopgørelsen Ja, hvis IAS 34 ikke anvendes. - Ja, hvis ikke oplysninger fremgår andet steds i delårsrapporten. 22 Hvis IFRS 8 anvendes i årsregnskabet, skal der herudover gives yderligere segmentoplysninger, jf. IAS 34.16A(g). 24 Delårsrapportering Overblik over regler

25 Bilag B På Finanstilsynets hjemmeside kan man løbende følge med i afsagte kendelser. Nedenstående opsummerer forhold, som er påtalt af Det Finansielle Råd (tidligere Fondsrådet) eller dets sekretariater (Erhvervsstyrelsen og Finanstilsynet) vedr. præsentation af delårsrapporter. Forhold Reference IAS 34 eksempelregnskab 2014 side Delårsregnskabet indeholder ikke en (sammendraget) totalindkomstopgørelse. IAS 34.8b Delårsregnskabet indeholder ikke en (sammendraget) opgørelse over egenkapitalbevægelser. IAS 34.8c 31 Manglende præsentation af sammendraget opgørelse af finansiel stilling og pengestrømsopgørelse i en delårsrapport IAS 34.8(a) og 34.8(d) samt 32 I en eller flere af delårsregnskabets elementer (fx totalindkomstopgørelse, opgørelse af finansiel stilling eller pengestrømsopgørelse) er ikke medtaget de samme overskrifter og subtotaler som i virksomhedens seneste koncernregnskab. Delårsregnskabet indeholder ikke præsentation af indtjening (EPS) og udvandet indtjening (DEPS) pr. aktie i selve resultatopgørelsen for delårsperioden. IAS IAS Manglende oplysning om transaktioner med nærtstående parter IAS 34.15B(j) 41 Der er ikke i delårsregnskabet givet oplysning om, hvorvidt der har været ændring i regnskabspraksis og beregningsmetoder i forhold til seneste koncernregnskab. IAS 34.16a (nu 16A(a)) 34 Manglende oplysninger og specifikationer om børsnoterede finansielle instrumenter i en investeringsforenings halvårsregnskab Det er i ledelsespåtegningen angivet, at delårsregnskabet er aflagt efter IFRS/IAS (fuld IFRS) på trods af, at delårsregnskabet er aflagt efter IAS 34. Hvis delårsrapporten er i overensstemmelse med IAS 34 skal det oplyses. Delårsregnskabet indeholder ikke en balance pr. slutningen af det foregående regnskabsår til sammenligning. Delårsregnskabet indeholder vedr. egenkapitalbevægelser ikke sammenligningstal for den tilsvarende år-til-dato-periode i det foregående regnskabsår. IAS 16A(j) IAS og 34 IAS 34.20a IAS 34.20c 31 Ledelsespåtegningen indeholder ikke en erklæring om, hvorvidt ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i virksomhedens og, hvis der er udarbejdet koncernregnskab, koncernens aktiviteter og økonomiske forhold m.v. samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som virksomheden henholdsvis koncernen står over for. Det skal oplyses, hvis delårs-/halvårsrapporten ikke er revideret eller reviewet af en statsautoriseret revisor. Delårsrapp. bekg. 10 Delårsrapp. bekg. 11, stk I/A 25 Delårsrapportering Overblik over regler

Delårsrapportering Overblik over regler mv. (april 2015)

Delårsrapportering Overblik over regler mv. (april 2015) Delårsrapportering Overblik over regler mv. (april 2015) Udgiver AuditBusinessSolutions Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Ansvarshavende redaktører Statsaut. revisor Henrik Z. Hansen Statsaut.

Læs mere

Delårsrapportering Overblik over regler mv. (marts 2013)

Delårsrapportering Overblik over regler mv. (marts 2013) Delårsrapportering Overblik over regler mv. (marts 2013) Udgiver REVREGN Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Ansvarshavende redaktører Statsaut. revisor Henrik Z. Hansen Statsaut. revisor

Læs mere

April 2015. IAS 34 Tjekliste til delårsrapport 2015

April 2015. IAS 34 Tjekliste til delårsrapport 2015 April 2015 IAS 34 Tjekliste til delårsrapport 2015 2 Tjekliste til delårsrapporter IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, angiver minimumskravene til indholdet af et delårsregnskab og principperne for

Læs mere

Er du og din virksomhed klar?

Er du og din virksomhed klar? Øvrige lovændringer gældende for 2007 Er du og din virksomhed klar? 12. juni 2007 ved partner og statsautoriseret revisor Martin Faarborg mfaarborg@deloitte.dk Agenda Transparensdirektivet, herunder delårsrapportbekendtgørelsen,

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Nye og ændrede IFRS/IAS standarder fra ultimo 2014

Nye og ændrede IFRS/IAS standarder fra ultimo 2014 Nye og ændrede IFRS/IAS standarder fra ultimo 2014 Af Allan Wøhlk Høgh og Jan Fedders Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Allan Wøhlk Høgh Telefon: 3945 3137 Mobil:

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Ny IAS/IFRS om anlægsaktiver til salg og ophørte

Ny IAS/IFRS om anlægsaktiver til salg og ophørte Indhold: Standarden i hovedtræk Hvornår skal aktiver klassificeres som disponible for salg Regnskabsmæssig behandling af aktiver disponible for salg Hvornår skal betragtes som ophørt i resultatopgørelsen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 8 september 2006 Indhold Fondsrådet Vejledning om konsekvenser af Fondsrådets afgørelser. IASB Standardpause. IFRIC Udkast til fortolkning relateret til indregning

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 12 2015. København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 12 2015. København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 12 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Deloittes kommentarer til halvårsrapporten for 2015 for pengeinstitutter

Deloittes kommentarer til halvårsrapporten for 2015 for pengeinstitutter Deloittes pengeinstitutgruppe Deloittes kommentarer til halvårsrapporten for 2015 for pengeinstitutter 1. januar 30. juni 2015 Revision. Skat. Consulting. Corporate Finance Deloittes kommentarer til halvårsrapport

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Konsekvenser for Venture Capital og Private Equity selskaber ved indregning og måling af kapitalandele i andre virksomheder Kontakt Niels Henrik B. Mikkelsen

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Information vedr. regnskabskontrollen med de børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven

Information vedr. regnskabskontrollen med de børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven 5. december 2013 /MiaSim /FleNie /StiWin Sag 2013-0035499 Information vedr. regnskabskontrollen med de børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven Erhvervsstyrelsen forestår regnskabskontrollen

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde I medfør af 131, stk. 6, 132, stk. 1, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Til bestyrelsen og direktionen 26. januar 2010

Til bestyrelsen og direktionen 26. januar 2010 Til bestyrelsen og direktionen 26. januar 2010 Ref. mma Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om aflæggelse af års- og halvårsrapport Finanstilsynet har i år valgt at udarbejde et orienteringsbrev, hvor

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2010

Delårsrapport 1. halvår 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 9-2010 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. L 312/8 Den Europæiske Unions Tidende 27.11.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1142/2009 af 26. november 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 3 Hoved-

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011. Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding as har i

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige

Nyheder inden for regnskabsmæssige Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 3 Februar 2008 Indhold IASB Ændringer til IAS 32 Økonomi- og Erhvervsministeriet Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt notat om brug af produktionsmetoden

Læs mere

Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret)

Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret) Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret) Erhvervsstyrelsen udsendte den 14. august 2012 en ny indsendelsesbekendtgørelse¹, som trådte i kraft den 20. august 2012. Bekendtgørelsen regulerer

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 30. oktober 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 30. oktober 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 30. oktober 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Tivoli, den 15. august 2010 Delårsrapport for

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Overgangsbekendtgørelsen

Overgangsbekendtgørelsen vedrørende Overgangsbekendtgørelsen Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet Væsentligt supplement 2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Investeringsselskabet SST A/S Årsrapport for 2012

Investeringsselskabet SST A/S Årsrapport for 2012 Investeringsselskabet SST A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 28 67 41 71 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/4 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007 Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Selskabsmeddelelse nr. 19 af 14. april 2015 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 19 af

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed UDKAST Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed I medfør af 148 a, 155, stk. 1-3, 155 a, 155 b, 157, stk. 1

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

for ejendomsvirksomheder

for ejendomsvirksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Konsekvenser for ejendomsvirksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Kasper Elkjær Nielsen Telefon: 8932 5588 Mobil: 2321

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Illustration af ændringer til IFRS-delårsrapporten 2015

Illustration af ændringer til IFRS-delårsrapporten 2015 Illustration af ændringer til IFRS-delårsrapporten 2015 Dette hæfte giver dig et overblik over, hvorledes nye IFRS-standarer mv. kan påvirke din IFRSdelårsrapport i 2015 Velkommen til vores IFRS-delårspublikation

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 IFRS 8 Driftssegmenter GRUNDPRINCIP 1. En virksomhed skal give oplysninger, der gør det muligt for brugere af dens årsregnskab at vurdere arten og

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 31. MARTS 2015. Selskabsmeddelelse 5 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 17

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 31. MARTS 2015. Selskabsmeddelelse 5 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 17 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 31. MARTS 2015 Selskabsmeddelelse 5 / 2015 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 17 Resumé Omsætningen udgjorde 231,1 mio.kr. i de første 3 måneder af 2015 mod 239,2

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Danske... Aktier 9 Globale... Aktier 11

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet den 5. november godkendt Koncernens delårsregnskab for perioden 1. januar 2008-30. september 2008. Koncernen

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere