Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter"

Transkript

1 Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version august 2006

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Regelgrundlag De selskabsretlige konsekvenser af Fondsrådets pålæg Generelt Virksomheden pålægges at rette fejl eller mangler i årsrapporten fremadrettet Virksomheden pålægges at offentliggøre supplerende/korrigerende information Virksomheden pålægges at offentliggøre en ny årsrapport De regnskabsmæssige konsekvenser af Fondsrådets pålæg Generelt Virksomheden pålægges at rette fejl eller mangler i årsrapporten fremadrettet Virksomheden pålægges at offentliggøre supplerende/korrigerende information Virksomheden pålægges at offentliggøre en ny årsrapport Konsekvensen af Fondsrådets pålæg afhænger af det anvendte regelsæt Virksomheder, der anvender IFRS Virksomheder, der anvender årsregnskabsloven Virksomheder, der anvender lov om finansiel virksomhed og lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsforeninger m.v Virkning for delårsrapporter Virksomheden kan indbringe Fondsrådets afgørelse for Erhvervsankenævnet Yderligere spørgsmål

3 1. Indledning I henhold til værdipapirhandelslovens 83, stk. 2, påser Fondsrådet, at børsnoterede virksomheder 1 overholder lovgivningens regler om finansiel information i års- og delårsrapporter. Hvis Fondsrådet konstaterer væsentlige fejl eller mangler i års- eller delårsrapporten, der har betydning for investorernes beslutningstagen, træffer Fondsrådet beslutning om en passende reaktion overfor virksomheden i forhold til overtrædelsen. Denne vejledning retter sig både mod de ikke-finansielle og de finansielle børsnoterede virksomheder, der er blevet pålagt at rette de konstaterede overtrædelser. Vejledningen indeholder Fondsrådets opfattelse af, hvorledes virksomheden bør forholde sig til rådets reaktion og det gældende lovgrundlag herfor. Det skal derfor præciseres, at der ikke med vejledningen introduceres nye regler på området. Vejledningen kan anvendes som opslagsværk, således at den børsnoterede virksomhed, der har fået et pålæg om en given reaktion, kan slå op i indholdsfortegnelsen og læse det/de relevante afsnit. Fondsrådet kan træffe en afgørelse, der indeholder en af følgende reaktionstyper: 1) virksomheden pålægges at rette fejl eller mangler fremadrettet, dvs. ved udarbejdelse af fremtidige års- eller delårsrapporter 2) virksomheden pålægges at offentliggøre supplerende/korrigerende information til en allerede offentliggjort års- eller delårsrapport, eller 3) virksomheden pålægges at udarbejde en ny års eller delårsrapport, Det er hensynet til investorerne, der afgør karakteren af Fondsrådets reaktion over for virksomheden. Udgangspunktet er, at investorerne skal have et korrekt beslutningsgrundlag. Det betyder, at såfremt en fejl er af mindre væsentlig karakter, kan et pålæg om at rette den i fremtidige års- eller delårsrapporter være tilstrækkeligt. Er der tale om væsentlige fejl eller mangler, vil Fondsrådet af hensyn til investorerne pålægge virksomheden at offentliggøre supplerende/korrigerende information eller evt. en helt ny års- eller delårsrapport. Fondsrådet er i kontrollen underlagt de almindelige forvaltningsretlige principper om proportionalitet, således at der altid skal vælges den reaktion, som er mindst indgribende over for virksomheden, og som samtidig sikrer hensynet til investorerne. Fondsrådets afgørelse vil altid indeholde en stillingtagen til, hvilke års- eller delårsrapporter, der skal rettes. Virksomheden vil derfor som udgangspunkt ikke skulle rette i offentliggjorte års- eller delårsrapporter eller offentliggøre supplerende/korrigerende information til disse, medmindre det direkte fremgår af Fondsrådets afgørelse. Fondsrådets afgørelse vil endvidere indeholde en beskrivelse af, hvad der skal offentliggøres og eventuelt hvornår og hvordan dette skal ske. I øvrigt har virksomhedens ledelse altid en selvstændig oplysningspligt i henhold til værdipapirhandelslovens 27. Dette har betydning, hvis virksomhedens ledelse i forbindelse med Fondsrådets gennemførelse af regnskabskontrollen bliver opmærksom på betydelige ændringer i allerede offentliggjort information. Dette kunne f.eks. være, at virksomheden bliver opmærksom 1 Ved børsnoterede virksomheder forstås virksomheder, hvis kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer er optaget til notering eller handel på en fondsbørs, en autoriseret markedsplads eller et tilsvarende reguleret marked i et EU/EØS-land. 3

4 på, at selskabet ikke har givet korrekte eller fyldestgørende oplysninger til investorerne m.v. En udsteder skal i henhold til værdipapirhandelslovens 27, stk. 1, hurtigst muligt offentliggøre intern viden, jf. værdipapirhandelslovens 34, stk. 2, såfremt denne viden direkte vedrører udstederens virksomhed. Udstederen er forpligtet til at offentliggøre sådan viden umiddelbart efter, at de pågældende forhold foreligger eller den pågældende begivenhed er indtrådt, selv om forholdet eller begivenheden endnu ikke er formaliseret. Betydelige ændringer i allerede offentliggjort intern viden skal offentliggøres umiddelbart efter, at disse ændringer er indtrådt, og gennem den samme kanal, som blev anvendt ved offentliggørelsen af den oprindelige information. Virksomheden kan altid vælge at offentliggøre mere information, end Fondsrådet pålægger den. Hvis Fondsrådet pålægger en virksomhed at rette et forhold fremadrettet, kan virksomhedens ledelse naturligvis selv vælge straks at offentliggøre supplerende/korrigerende information om forholdet. Flere steder i vejledningen anføres det, hvad virksomhederne bør gøre. Dette er udtryk for, hvad der i mange tilfælde kan opfattes som god skik. Begrebet bør har dog alene relevans, hvis Fondsrådet ikke i det konkrete tilfælde har besluttet, at virksomheden skal offentliggøre bestemt information m.v. Vejledningen tager udgangspunkt i Fondsrådets reaktioner ved kontrol af årsrapporter. Reglerne finder imidlertid også anvendelse på fejl eller mangler i delårsrapporter. Vejledningen afsluttes derfor med et kort afsnit, der specifikt omhandler reglerne for delårsrapporter. Vejledningens anvisninger på, hvordan fejl rettes, kan også anvendes af virksomheder, som selv har konstateret, at den tidligere offentliggjorte regnskabsinformation var fejlbehæftet, og som ønsker at rette op på dette forhold. Det skal dog bemærkes, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, for så vidt angår virksomheder omfattet af årsregnskabsloven, kun i særlige tilfælde kan tillade, at en virksomhed får offentliggjort en ny årsrapport, jf. indsendelsesbekendtgørelsens 13. Der er ingen begrænsninger i mulighederne for at offentliggøre supplerende/korrigerende information. 4

5 2. Regelgrundlag Fra 1. januar 2005 skal de børsnoterede virksomheder aflægge koncernregnskab efter de internationale regnskabsstandarder (IFRS). De børsnoterede virksomheder kan derimod vælge, om de vil aflægge årsregnskabet (modervirksomhedens regnskab) efter IFRS eller de danske regnskabsregler. For de ikke-finansielle børsnoterede virksomheder bortfalder denne valgfrihed fra og med Herefter vil også årsregnskabet for de ikke-finansielle børsnoterede virksomheder skulle udarbejdes efter IFRS. De finansielle virksomheder kan derimod også efter 2009 vælge at aflægge årsregnskabet efter danske regler. Børsnoterede virksomheder, der ikke er koncerner og derfor ikke udarbejder koncernregnskab, kan selv vælge, om de i årsregnskabet følger IFRS eller de danske regler. For de ikke-finansielle børsnoterede virksomheder, der ikke er koncerner, bortfalder denne valgfrihed også fra og med 2009, hvorefter IFRS skal følges. Valgfriheden mellem IFRS og danske regler bibeholdes derimod for finansielle virksomheder. De danske regnskabsregler for de ikke-finansielle virksomheder findes i årsregnskabsloven med tilhørende bekendtgørelser. For de finansielle virksomheder findes bestemmelserne i lov om finansiel virksomhed og lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsforeninger m.v. med tilhørende bekendtgørelser. De danske regnskabsvejledninger, som er udarbejdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, er ikke en del af lovkravene til regnskaberne. Fondsrådet kontrollerer således ikke overholdelsen af de danske regnskabsvejledninger. For de finansielle virksomheder er bestemmelserne i de danske regnskabsvejledninger dog i stor udstrækning indarbejdet i regnskabsbekendtgørelserne. Fondsrådets kontrol af de børsnoterede virksomheder omfatter års- og delårsrapporter, uanset om de er aflagt efter IFRS eller de danske regler. Vejledningen beskriver således konsekvenserne af et pålæg fra Fondsrådet vedrørende en overtrædelse af såvel IFRS som de danske regnskabsregler. Herudover indeholder vejledningen en omtale af de selskabsretlige konsekvenser af et pålæg fra Fondsrådet. 5

6 3. De selskabsretlige konsekvenser af Fondsrådets pålæg 3.1 Generelt Ifølge årsregnskabslovens 8, 184 i lov om finansiel virksomhed og 56 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsforeninger m.v. er det ledelsen, der udarbejder virksomhedens årsrapport. Det er således ledelsen, der har ansvaret for, at årsrapporten opfylder lovgivningens krav. Dette afsnit fokuserer alene på de selskabsretlige konsekvenser for aktieselskaber, idet de udgør langt hovedparten af de børsnoterede virksomheder. Årsrapporten skal ifølge aktieselskabslovens 69 forelægges og godkendes på virksomhedens ordinære generalforsamling. Herefter er virksomhedens ledelse ansvarlig for, at årsrapporten indsendes til offentliggørelse i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. For finansielle virksomheder gælder, at årsrapporten skal indsendes til Finanstilsynet i 3 eksemplarer, jf. 195, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. Finanstilsynet videresender det ene af disse eksemplarer til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som offentliggør årsrapporten Virksomheden pålægges at rette fejl eller mangler i årsrapporten fremadrettet Hvis virksomheden pålægges at rette en række forhold fremadrettet, betyder det, at virksomheden i den kommende års- og delårsrapport skal rette de forhold, som Fondsrådet har krævet rettet. Det er op til virksomhedens bestyrelse at vurdere, om det er nødvendigt på den næste generalforsamling at informere aktionærerne om, at årsrapporten er ændret på Fondsrådets foranledning Virksomheden pålægges at offentliggøre supplerende/korrigerende information Hvis virksomheden pålægges at offentliggøre supplerende/korrigerende information til den allerede offentliggjorte årsrapport, betyder det, at der skal offentliggøres yderligere oplysninger, typisk i form af en fondsbørsmeddelelse. Den supplerende/korrigerende information bør offentliggøres sammen med den tidligere offentliggjorte årsrapport alle de steder, hvor årsrapporten i øvrigt er gjort tilgængelig, herunder på virksomhedens hjemmeside m.v. Den supplerende/korrigerende information er ikke en integreret del af den allerede offentliggjorte årsrapport, men et tillæg hertil. Om den betragtes som en integreret del eller ej har betydning for, hvilke oplysninger, der skal gives i de efterfølgende års- og delårsrapporter. Virksomheden skal således i overensstemmelse med reglerne i IAS 8/de danske regnskabsregler, rette fejlene (med tilbagevirkende kraft, hvis relevant) i den næstkommende års- og delårsrapport. Herved vil forholdet altid blive oplyst til og behandlet på en generalforsamling. Da den supplerende/korrigerende information ikke er en integreret del af årsrapporten, er der ikke i aktieselskabsloven et krav om, at generalforsamlingen skal indkaldes med henblik på at godkende tillægget til årsrapporten. Virksomhedens bestyrelse har imidlertid pligt til at vurdere, om den supplerende/korrigerende information er af en sådan karakter, at den bør forelægges generalforsamlingen. Bestyrelsens vurdering skal afhænge af, hvilken supplerende/korrigerende 6

7 information, som virksomheden er blevet pålagt at offentliggøre, samt hvilken betydning, den supplerende/korrigerende information vil have for generalforsamlingens samlede vurdering af årsrapporten Virksomheden pålægges at offentliggøre en ny årsrapport Hvis Fondsrådet træffer en afgørelse, der pålægger virksomheden at udarbejde en ny årsrapport, erstattes den tidligere offentliggjorte årsrapport af den ny årsrapport. Den tidligere offentliggjorte 1. udgave af årsrapporten anses dermed for omgjort. Det betyder selskabsretligt, at aktionærerne skal indkaldes til en ny generalforsamling med henblik på at godkende den ny årsrapport. 2 Den nye årsrapport skal offentliggøres på samme måde, og de samme steder, som den tidligere offentliggjorte årsrapport. Fondsrådets pålæg om offentliggørelse af en ny årsrapport, der eventuelt fører til en ændring af resultatet og egenkapitalen, har normalt ingen konsekvenser for en eventuel tidligere udlodning, der er foretaget på den ordinære generalforsamling på grundlag af den vedtagne årsrapport. Dette følger af aktieselskabslovens almindelige regler 113, hvorefter et udbetalt udbytte kun skal tilbagebetales, såfremt udbetalingen er sket i strid med loven, og aktionæren indså eller burde have indset, at udbetalingen var ulovlig. Selskabets ledelse skal dog til enhver tid iagttage aktieselskabslovens 54 stk. 3, hvorefter bestyrelsen skal tage stilling til, om selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt i forhold til selskabets drift. Hvis Fondsrådets afgørelse viser, at virksomheden har en dårligere finansiel stilling end tidligere antaget, bør bestyrelsen derfor vurdere, om der er behov for en styrkelse af kapitalberedskabet. Såfremt selskabets bestyrelse på baggrund af den ny årsrapport beslutter, at der ud over udlodningen på den ordinære generalforsamling, skal ske udlodning af yderligere udbytte, vil dette skulle ske i overensstemmelse med aktieselskabslovens regler i 109a om ekstraordinært udbytte. 2 Hvis den nye årsrapport ikke bliver godkendt på den nye generalforsamling, må Fondsrådet overveje, hvilke reaktionsmuligheder, som Fondsrådet vil tage i brug, da virksomheden i et sådant tilfælde ikke følger Fondsrådets pålæg. Fondsrådet vil have mulighed for at suspendere handlen med virksomhedens aktier eller vil kunne afnotere virksomheden fra det regulerede marked. Hertil kommer at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og Finanstilsynet vil kunne træffe andre foranstaltninger som følge af, at virksomheden ikke har udarbejdet en årsrapport i overensstemmelse med lovgivningen. 7

8 4. De regnskabsmæssige konsekvenser af Fondsrådets pålæg 4.1 Generelt De regnskabsretlige konsekvenser af Fondsrådets pålæg afhænger af reaktionstypen og det anvendte regelsæt. Kontrollen kan resultere i, at der konstateres fejl eller mangler i årsrapporten. Fejl eller mangler kan f.eks. bestå i, at anvendt regnskabspraksis er i strid med reglerne, at der er sket forkert anvendelse af den angivne regnskabspraksis, at der er anvendt fejlskøn, at der er regnefejl eller, at der i øvrigt mangler oplysninger. Fejl i årsrapporten kan medføre, at Fondsrådet pålægger virksomheden at rette en række forhold fremadrettet, pålægger virksomheden at offentliggøre supplerende/korrigerende information eller pålægger virksomheden at udarbejde og offentliggøre en ny årsrapport, jf. ovenfor. Virksomheden vil alene blive påbudt at ændre eller supplere allerede offentliggjort finansiel information, hvis dette vurderes at have betydning for investorernes beslutningstagen. Vejledningen forudsætter, at ledelsen er enig i Fondsrådets afgørelse. Ledelsen har dog altid, såfremt den er uenig i den af Fondsrådet trufne afgørelse, mulighed for at oplyse om denne uenighed i årsrapporten eller den supplerende/korrigerede information, således at det står klart, at korrektionen er sket på foranledning af Fondsrådet. 3 Det bør generelt oplyses, at offentliggørelse af en ny årsrapport eller af supplerende/korrigerende information er sket som følge af pålæg fra Fondsrådet, uafhængigt af, om ledelsen er enig i Fondsrådets afgørelse eller ej Virksomheden pålægges at rette fejl eller mangler i årsrapporten fremadrettet Hvis Fondsrådets pålægger virksomheden at rette fejl eller mangler fremadrettet, skal virksomheden i den kommende års- eller delårsrapport rette de pågældende fejl eller mangler. Under iagttagelse af regnskabsreglernes krav til ledelsesberetningen skal ledelsen altid vurdere, hvorvidt der i den kommende års- eller delårsrapport skal gives information om pålægget Virksomheden pålægges at offentliggøre supplerende/korrigerende information Hvis virksomheden pålægges at offentliggøre supplerende/korrigerende information til den allerede offentliggjorte årsrapport, betyder det, at der i tillæg til den allerede offentliggjorte og godkendte årsrapport skal offentliggøres yderligere information. Virksomheden vil få et pålæg om afgivelse af supplerende/korrigerende information, når offentliggørelse af supplerende/korrigerende information er tilstrækkelig til at give investorerne det rette grundlag at træffe beslutninger ud fra. Det kan f.eks. være i de tilfælde hvor virksomhedens indregning eller måling af en eller flere regnskabsposter ikke er foretaget i 3 Jf. lovforslag L214 fremsat den 31. marts 2004 vedr. forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivendes virksomheder aflæggelse af årsregnskab (årsregnskabsloven) m.fl. love. 8

9 overensstemmelse med reglerne. Da den tidligere finansielle information ikke er aflagt i overensstemmelse med reglerne, og der er tale om en væsentlig fejl, vil det ikke være tilstrækkeligt, at virksomheden retter fejlen fremadrettet. En fremadrettet rettelse, som først afspejles i f.eks. næste årsrapport, vil ikke hjælpe investorer, som handler her og nu. Investorerne har derfor brug for supplerende/korrigerende information hurtigst muligt. Hvis virksomheden er blevet pålagt at offentliggøre supplerende/korrigerende information til en årsrapport, indebærer dette, at virksomhedens ledelse skal afgive en ledelsespåtegning, som omfatter den supplerende/korrigerende information. I ledelsespåtegningen bør ledelsen give udtryk for, hvorvidt den supplerende/korrigerende information er i overensstemmelse med Fondsrådets pålæg. I tilknytning hertil kan ledelsen give udtryk for en eventuel uenighed med Fondsrådets pålæg. Den supplerende/korrigerende information skal revideres af virksomhedens revisor, og revisors erklæring skal alene omfatte den supplerende/korrigerende information. Den supplerende/korrigerende information betragtes ikke som en integreret del af den allerede offentliggjorte årsrapport, men som et tillæg hertil. Tillægget skal kunne anvendes af investorerne på lige linje med årsrapporten. Derfor er det væsentligt, at kvaliteten er på samme niveau som en revideret årsrapport. Det er på denne baggrund, at den supplerende/korrigerende information skal forsynes med en erklæring fra revisor. Revisor vil i sin erklæring skulle erklære, hvorvidt den supplerende/korrigerende information er i overensstemmelse med Fondsrådets pålæg. Hvis dette ikke er tilfældet, vil revisor skulle tage forbehold i sin erklæring i overensstemmelse de gældende regler for dette i erklæringsbekendtgørelsen. Revisors erklæring vedrørende supplerende/korrigerende information bør være med samme grad af sikkerhed som en revisionspåtegning, dvs. med høj grad af sikkerhed, da den supplerende/korrigerende information er et tillæg til årsrapporten, hvor revisionspåtegningen er afgivet med høj grad af sikkerhed. Hvis der siden offentliggørelsen af årsrapporten er sket væsentlige efterfølgende begivenheder vil disse begivenheder allerede være offentliggjort af virksomheden i henhold til oplysningspligten i værdipapirhandelslovens 27. Virksomheden skal samtidig rette fejlen (med tilbagevirkende kraft, hvis relevant) i de kommende års- og delårsrapporter. Herved vil de konstaterede fejl eller mangler altid blive oplyst til og behandlet på en generalforsamling. Virksomheden bør omtale forholdet i den førstkommende års-/delårsrapport, således at regnskabsbrugerne er opmærksomme på, at der er offentliggjort supplerende/korrigerende information til den seneste års-/delårsrapport. Omtalen bør beskrive baggrunden for den supplerende/korrigerende information og den regnskabsmæssige virkning af fejlen eller mangelen. Den supplerende/korrigerende information skal indsendes til offentliggørelse hos Københavns Fondsbørs. For ikke-finansielle virksomheder skal den supplerende/korrigerende information desuden indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. I praksis offentliggør Erhvervs- og 9

10 Selskabsstyrelsen den supplerende/korrigerende information i forlængelse af den oprindelige offentliggjorte årsrapport. For finansielle virksomheder gælder, at den supplerende/korrigerende information desuden skal indsendes til Finanstilsynet i 3 eksemplarer, jf. 195, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. Finanstilsynet videresender det ene af disse eksemplarer til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som offentliggør den supplerende/korrigerende information Virksomheden pålægges at offentliggøre en ny årsrapport Pålæg om offentliggørelse af en ny årsrapport vil alene forekomme, hvor fejlene eller manglerne er så omfattende, at det er nødvendigt at offentliggøre en helt ny årsrapport for at sikre, at investorerne har det rette grundlag at træffe deres beslutninger på. Dette vil som hovedregel alene ske, hvor: fejlene påvirker det retvisende billede af årsrapporten som helhed fejlene har væsentlig indvirkning på regnskabets informationsværdi, herunder hvis regnskabet indeholder et betydeligt antal fejl eller mangler, som tilsammen vurderes at have betydning for investorernes beslutningstagen eller rettelse af fejlene vil have betydning for så mange regnskabsposter, at offentliggørelse af supplerende/korrigerende information ikke vil kunne give regnskabsbrugerne et klart og overskueligt billede af forholdets indvirkning på årsrapporten Hvis virksomheden pålægges at udarbejde og offentliggøre en ny årsrapport, erstatter 4 den nye årsrapport den oprindelige. Den ny årsrapport skal derfor indsendes til offentliggørelse hos Københavns Fondsbørs. For ikke-finansielle virksomheder skal den nye årsrapport desuden indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. For finansielle virksomheder gælder, at den nye årsrapport desuden skal indsendes til Finanstilsynet i 3 eksemplarer, jf. 195, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. Finanstilsynet videresender det ene af disse eksemplarer til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som offentliggør den nye årsrapport. Offentliggørelse af en ny årsrapport indebærer blandt andet krav om, at dansk regnskabslovgivnings og revisorlovgivnings herunder erklæringsbekendtgørelsen almindelige regler skal følges, således at den nye årsrapport skal forsynes med en ledelsespåtegning og en revisionspåtegning. Da der er tale om en ny årsrapport, vil ledelsen og revisor skulle tage højde for eventuelle begivenheder efter balancedagen, også begivenheder, der er indtruffet mellem offentliggørelse af den årsrapport, som Fondsrådet har givet pålæg om at ændre, og den nye årsrapport, der offentliggøres som følge af pålægget fra Fondsrådet. I praksis vil det derfor normalt alene være ændringerne samt visse andre forhold, som f.eks. begivenheder efter balancedagen, der reelt skal revideres på ny. Der bør i ledelsesberetningen til den nye årsrapport oplyses om, at der eksisterer 2 udgaver af årsrapporten, og at den tidligere årsrapport var behæftet med væsentlige fejl og derfor ikke kan anvendes. Samtidig bør der af hensyn til investorerne redegøres for indholdet af ændringen. Hvis ledelsen er uenig i Fondsrådets afgørelse, kan dette anføres og begrundes. 4 I praksis offentliggør Erhvervs- og Selskabsstyrelsen begge årsrapporter, således at den oprindelige offentliggjorte årsrapport bliver offentligt tilgængelig sammen med den nye årsrapport, jf. indsendelsesbekendtgørelsen 13, stk

11 Det bemærkes, at kravene til ledelsesberetningen gælder for alle børsnoterede virksomheder, uanset om disse aflægger årsrapport efter IFRS eller det danske regelsæt Konsekvensen af Fondsrådets pålæg afhænger af det anvendte regelsæt Udover karakteren af Fondsrådets pålæg afhænger konsekvensen af, hvilket regelsæt regnskabet er aflagt efter. I det følgende beskrives konsekvenserne for hvert af de tre lovgrundlag: IFRS, årsregnskabsloven og lov om finansiel virksomhed. Konsekvensen for lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsforeninger er ikke særskilt beskrevet, idet konsekvenserne svarer til lov om finansiel virksomhed Virksomheder, der anvender IFRS Hvis Fondsrådet pålægger virksomheden at offentliggøre en ny årsrapport eller at offentliggøre supplerende/korrigerende information, skal de forhold, som virksomheden har fået pålæg om at korrigere, rettes i henholdsvis den nye årsrapport eller i den supplerende/korrigerende information. I den forbindelse skal IAS 8, der ikke direkte omfatter supplerende korrigerende information, anvendes analogt. Hvis fejlen er væsentlig og vedrører tidligere år, fremgår det af IAS 8, at fejlen skal rettes tilbage i tid. For ikke-væsentlige fejl kan virksomheden indregne fejlen i det år, hvor forholdet konstateres. Ved korrektion med tilbagevirkende kraft rettes fejlen ved, at: 1. tilpasse sammenligningstal for det eller de præsenterede tidligere regnskabsår, hvor fejlen forekommer eller 2. tilpasse primosaldi for aktiver, forpligtelser og egenkapital for det første præsenterede tidligere regnskabsår, hvis fejlen er opstået før det første præsenterede regnskabsår. Ved korrektion af væsentlige fejl vedrørende tidligere regnskabsår skal virksomheden give følgende oplysninger i henholdsvis den nye årsrapport eller den supplerende/korrigerende information: (a) (b) (c) arten af fejl vedrørende tidligere regnskabsår, for hvert af de præsenterede tidligere regnskabsår, i det omfang det er praktisk muligt, den beløbsmæssige størrelse af korrektionen: i. for hver af årsregnskabets poster, som påvirkes af korrektionen, og ii. for indtjening og udvandet indtjening pr. aktie, hvis IAS 33 finder anvendelse på virksomheden, den beløbsmæssige størrelse af korrektionen ved begyndelsen af det første 5 Kravene til ledelsesberetningen fremgår for ikke-finansielle virksomheder af årsregnskabslovens og 107 og for finansielle virksomheder af henholdsvis 131 i bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl., 128 i bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser og 60 i bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. 11

12 (d) præsenterede tidligere regnskabsår, og såfremt tilpasning med tilbagevirkende kraft er praktisk umulig for et tidligere regnskabsår, skal de omstændigheder, der førte til dette forhold, samt en beskrivelse af hvordan og fra hvornår fejlen er rettet, oplyses. Denne information skal ikke nødvendigvis gentages i årsrapporterne for de efterfølgende regnskabsår. Kravet om tilpasning tilbage i tid gælder ikke, når det er praktisk umuligt at opgøre enten virkningerne vedrørende et bestemt regnskabsår eller den samlede virkning af fejlen. Overholdelsen af et krav er praktisk umuligt, når virksomheden efter at have foretaget alt, hvad der med rimelighed kan forventes, stadig ikke kan overholde kravet. Det er praktisk umuligt at foretage en tilpasning med tilbagevirkende kraft for at rette en fejl, hvis: (a) (b) (c) virkningen af tilpasning med tilbagevirkende kraft ikke kan opgøres, tilpasning med tilbagevirkende kraft kræver et skøn over, hvad ledelsens hensigt ville have været i det pågældende regnskabsår, eller tilpasning med tilbagevirkende kraft kræver væsentlige skøn over beløb, og det er umuligt at skelne objektivt mellem information om disse skøn, som: i. dokumenterer omstændigheder, som eksisterede på det/de tidspunkter(er) hvor beløbet skal indregnes, måles eller oplyses, og ii. ville have været tilgængelig, da årsregnskabet for det tidligere regnskabsår blev godkendt til offentliggørelse, iii. og anden information Hvis det er praktisk umuligt at afgøre virkningerne af en fejl i et bestemt regnskabsår, skal virksomheden tilpasse primosaldi af aktiver, forpligtelser og egenkapital for det første regnskabsår, hvor det er praktisk muligt at foretage tilpasning (hvilket kan være det aktuelle regnskabsår), jf. IAS 8. Hvis det er praktisk umuligt at afgøre den samlede virkning af en fejl på alle tidligere regnskabsår, skal virksomheden rette fejlen fremadrettet ved at tilpasse sammenligningstal fra den tidligste dato, hvor det er praktisk muligt. Hvis Fondsrådet pålægger virksomheden at offentliggøre supplerende/korrigerende information, skal den supplerende/korrigerende information ikke betragtes som en integreret del af den allerede offentliggjorte årsrapport, men som et supplement hertil. Dette indebærer, at effekten af fejlkorrektionen tillige skal indarbejdes i årsrapporten for den næste periode. Hvis det første, der udsendes efter offentliggørelsen, er en delårsrapport, skal fejlen tillige behandles heri. Heri skal fejlen rettes ved tilpasning med tilbagevirkende kraft, som beskrevet ovenfor. Hvis Fondsrådet har pålagt virksomheden at rette en række fejl fremadrettet, indebærer det, at fejlen skal rettes i den kommende års- eller delårsrapport. 12

13 Fejlen vil i den kommende års- eller delårsrapport normalt også vedrøre tidligere år, nemlig det år, som blev kontrolleret af Fondsrådet, og som dannede grundlag for afgørelsen om korrektion i det kommende år. De overordnede forhold, som virksomheder, der aflægger koncernregnskab og evt. årsregnskab efter IFRS, skal være opmærksomme på ved pålæg fra Fondsrådet, er opsummeret i nedenstående skema: Pålæg om udarbejdelse af ny årsrapport Retningslinier for hvordan virksomheden bør behandle fejlen Fejlen skal rettes i den nye årsrapport. Hvis fejlen også vedrører tidligere år og er væsentlig, skal fejlen behandles efter IAS 8. Det indebærer, at den skal rettes ved tilpasning med tilbagevirkende kraft dvs. tilpasning af sammenligningstal og primosaldi for aktiver, forpligtelser og egenkapital. Krav om revisionspåtegning/ erklæring fra revisor Afholdelse af ny generalforsamling Ja Ja Ingen Krav til information i kommende års- og delårsrapporter Oplysning om, at der er tale om en ny årsrapport, som erstatter den tidligere, baggrunden herfor, herunder at Fondsrådet har påbudt virksomheden at udarbejde den nye årsrapport, samt yderligere information efter ledelsens konkrete vurdering, jf. kravene til ledelsesberetningen. Information om korrektion af en væsentlig fejl vedrørende tidligere regnskabsår skal gives i overensstemmelse med IAS 8. Pålæg om at udarbejde supplerende/k orrigerende information til en allerede offentliggjort årsrapport Fejlen skal rettes i den supplerende/korrigerende information. Hvis fejlen også vedrører tidligere år og er væsentlig skal fejlen efter IAS 8 rettes ved tilpasning med tilbagevirkende kraft dvs. Ja Efter bestyrelsens konkrete vurdering De væsentlige fejl skal efter IAS 8, rettes ved tilpasning med tilbagevirkende kraft dvs. tilpasning af sammenligningstal og primosaldi for aktiver, forpligtelser og egenkapital. Oplysning om at virksomheden 13

14 tilpasning af sammenligningstal og primosaldi for aktiver, forpligtelser og egenkapital. Information om korrektion af en væsentlig fejl vedrørende tidligere regnskabsår skal gives i overensstemmelse med IAS 8. i årets løb er blevet pålagt at offentliggøre supplerende/korrigerende information til den forrige årsrapport samt yderligere information efter ledelsens konkrete vurdering, jf. kravene til ledelsesberetningen. Pålæg om at rette fejl eller mangler fremadrettet anvendes kun hvor fejlen ikke er væsentlig Fejlen rettes først i den førstkommende års- eller delårsrapport. N/A N/A Oplysning om at virksomheden i årets løb er blevet pålagt at rette en række forhold fremadrettet samt yderligere information efter ledelsens konkrete vurdering, jf. kravene til ledelsesberetningen Virksomheder, der anvender årsregnskabsloven Hvis Fondsrådet har pålagt virksomheden at offentliggøre en ny årsrapport eller at offentliggøre supplerende/korrigerende information, skal fejlene eller manglerne rettes i den nye årsrapport eller i den supplerende/korrigerende information. I den forbindelse skal årsregnskabslovens 54 anvendes analogt. Det betyder, at indholdet af ændringerne skal forklares i den nye årsrapport eller i den supplerende/korrigerende information, ligesom den beløbsmæssige indvirkning på aktiver, passiver, den finansielle stilling og resultatet, så vidt muligt skal oplyses. Hvis fejlene tillige vedrører tidligere år, skal bestemmelserne i årsregnskabslovens 13, 51, 52, 54 og 95 anvendes. Hvis der således er tale om ændring af anvendt regnskabspraksis i forhold til tidligere år eller rettelse af fundamentale fejl 6 : 1. skal den akkumulerede virkning af ændringen ved regnskabsårets begyndelse indregnes direkte i egenkapitalen, og 2. sammenligningstal og hoved- og nøgletal skal tilpasses, så informationen fremtræder, som om den nye regnskabspraksis altid har været anvendt, hhv., fejlen ikke var begået. Hvis der er tale om rettelse af ikke-fundamentale fejl eller ændringer af regnskabsmæssige skøn, skal ændringen behandles på samme måde som den oprindelige postering. Det betyder bl.a., at ændringer af tidligere fejl, der har haft betydning for resultatopgørelsen, også skal indgå i resultatopgørelsen. Der skal således ikke ske tilpasning af sammenligningstal. Informationen i forbindelse med ændringen skal fremgå af den nye årsrapport eller den supplerende/korrigerende information. Herved bliver regnskabslæseren oplyst om alle de virkninger, som rettelsen af fejlen medfører. 6 En fejl karakteriseres som fundamental, hvis årsrapporten vedrørende tidligere år var urigtig i en sådan grad, at den ikke gav et retvisende billede. 14

15 Den supplerende/korrigerende information betragtes ikke som en integreret del af den allerede offentliggjorte årsrapport, men som et tillæg hertil. Dette får betydning i de års- og delårsrapporter, som offentliggøres efter den årsrapport, hvori Fondsrådet konstaterede fejlen. Her skal fejlen nemlig behandles i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler i 13, 51, 52, 54 og 95, jf. ovenfor. Hvis det første, der udsendes efter offentliggørelsen, er en delårsrapport, skal fejlen tillige behandles heri, medmindre fejlen ikke vedrører poster, som indgår i delårsrapporten. I modsætning hertil får fejlen ikke indflydelse på de års- og delårsrapporter, der kommer efter offentliggørelsen af den nye årsrapport, ud over en oplysning om, at sidste års årsrapport er blevet omgjort, jf. kommentaren ovenfor. Hvis virksomheden er blevet pålagt at rette en række forhold fremadrettet, skal forholdene i den kommende års- eller delårsrapport behandles efter årsregnskabslovens regler i 13, 51, 52, 54 og 95. De overordnede forhold som virksomheder, der aflægger årsregnskaber efter årsregnskabsloven, skal være opmærksomme på ved pålæg fra Fondsrådet, er opsummeret i nedenstående skema: Pålæg om udarbejdelse af ny årsrapport Retningslinier for hvordan virksomheden bør behandle fejlen Fejlen skal rettes i den nye årsrapport og ændringen skal vises i overensstemmelse med kravene i årsregnskabslovens 54. Krav om revisionspåtegning/ erklæring fra revisor Afholdelse af ny generalforsamling Ja Ja Ingen Krav til information i kommende års- og delårsrapporter Hvis fejlen også vedrører tidligere år skal fejlen behandles efter årsregnskabslovens regler i 13, 51, 52, 54 og 95. Oplysning om, at der er tale om en ny årsrapport, som erstatter den tidligere, baggrunden herfor, herunder at Fondsrådet har påbudt virksomheden at udarbejde den nye årsrapport, samt yderligere information efter ledelsens konkrete vurdering, jf. kravene til ledelsesberetningen. Fejlen skal rettes i den supplerende/korrigerende information og ændringen skal vises i Pålæg om at udarbejde supplerende/k Ja Efter bestyrelsens konkrete Fejlen skal behandles efter årsregnskabslovens regler i 13, 51, 52, 54 og

16 orrigerende information til en allerede offentliggjort årsrapport overensstemmelse med kravene i årsregnskabslovens 54. Hvis fejlen også vedrører tidligere år skal fejlen behandles efter årsregnskabslovens regler i 13, 51, 52, 54 og 95. vurdering Oplysning om at virksomheden i årets løb er blevet pålagt at offentliggøre supplerende/korrigerende information til den forrige årsrapport samt yderligere information efter ledelsens konkrete vurdering, jf. kravene til ledelsesberetningen.. Pålæg om at rette en række forhold fremadrettet anvendes kun hvor fejlen ikke er væsentlig Fejlen rettes først i den førstkommende års- eller delårsrapport. N/A N/A Fejlen skal behandles efter årsregnskabslovens regler i 13, 51, 52, 54 og 95. Oplysning om at virksomheden i årets løb er blevet pålagt at rette en række forhold fremadrettet samt yderligere information efter ledelsens konkrete vurdering, jf. kravene til ledelsesberetningen Virksomheder, der anvender lov om finansiel virksomhed og lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsforeninger m.v. Hvis Fondsrådet har pålagt virksomheden at offentliggøre en ny årsrapport eller at offentliggøre supplerende/korrigerende information, skal fejlene eller manglerne rettes i den nye årsrapport eller i den supplerende/korrigerende information. I den forbindelse skal ændringerne forklares i den nye årsrapport eller i den supplerende/korrigerende information, idet virksomheden skal oplyse arten af fejlen samt den beløbsmæssige virkning på og korrektion af poster i balance og resultatopgørelse. 7 Hvis fejlen er væsentlig og tillige vedrører tidligere år, skal alle berørte poster, herunder sammenligningstal, noteoplysninger og femårsoversigter udarbejdes, som om fejlen ikke var begået. Kravet om tilpasning tilbage i tid gælder ikke, når det er praktisk umuligt at rette poster fra tidligere regnskabsår. Der bør i så fald oplyses om, at det har været praktisk umuligt at foretage rettelserne. 7 Regelgrundlaget for korrektion af fejl fremgår for finansielle virksomheder af henholdsvis 82 og 85, stk. 7, i bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl., 86 og 89, stk. 8, i bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser og 38 og 41, stk. 6, i bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. 16

17 Når det er praktisk umuligt at rette poster fra tidligere regnskabsår, skal virksomheden tilpasse primosaldi af aktiver, forpligtelser og egenkapital for det første regnskabsår, hvor det er praktisk muligt at foretage tilpasning og øvrige poster konsekvensrettes i forhold hertil. Kravet om, at der skal ske en korrektion tilbage i tid, gælder alene for væsentlige fejl. For ikkevæsentlige fejl kan virksomheden indregne fejlen i resultatopgørelsen i det år, hvor forholdet konstateres. Hvis Fondsrådet har pålagt virksomheden at offentliggøre supplerende/korrigerende information, skal den supplerende/korrigerende information ikke betragtes som en integreret del af den allerede offentliggjorte årsrapport, men som et supplement hertil. Dette indebærer, at fejlen tillige skal behandles i årsrapporten for den næste periode. Hvis det første, der udsendes efter offentliggørelsen, er en delårsrapport, skal fejlen tillige behandles heri. Heri skal fejlen rettes ved tilpasning med tilbagevirkende kraft, som beskrevet ovenfor. Hvis Fondsrådet har pålagt virksomheden at rette en række forhold fremadrettet, indebærer det, at fejlen skal rettes i kommende årsrapporter eller delårsrapporter. Her vil der derfor automatisk være tale om korrektion af fejl i tidligere årsrapporter eller delårsrapporter, hvorfor fejlen skal rettes med tilbagevirkende kraft, som beskrevet ovenfor, hvis der er tale om en væsentlig fejl. De overordnede forhold, som virksomheder, der aflægger årsregnskaber efter lov om finansiel virksomhed og lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsforeninger m.v., skal være opmærksomme på ved pålæg fra Fondsrådet, er opsummeret i nedenstående skema: Pålæg om udarbejdelse af ny årsrapport Retningslinier for hvordan virksomheden bør behandle fejlen Fejlen skal rettes i den nye årsrapport. Hvis fejlen også vedrører tidligere år og er væsentlig, skal fejlen behandles efter regelgrundlaget gengivet i fodnote 7. Krav om revisionspåtegning/ erklæring fra revisor Afholdelse af ny generalforsamling Ja Ja Ingen Krav til information i kommende års- og delårsrapporter Det indebærer, at den skal rettes ved tilpasning med tilbagevirkende kraft dvs. tilpasning af sammenligningstal og primosaldi for aktiver, forpligtelser og egenkapital. Der skal gives information om korrektion af en væsentlig fejl vedrørende tidligere regnskabsår. Informationen skal gives i 17

18 overensstemmelse med bestemmelserne anført i fodnote 7. Oplysning om, at der er tale om en ny årsrapport, som erstatter den tidligere, baggrunden herfor, herunder at Fondsrådet har påbudt virksomheden at udarbejde den nye årsrapport, samt yderligere information efter ledelsens konkrete vurdering, jf. kravene til ledelsesberetningen. Pålæg om at udarbejde supplerende/k orrigerende information til en allerede offentliggjort årsrapport Fejlen skal rettes i den supplerende/korrigerende information. Hvis fejlen også vedrører tidligere år og er væsentlig skal fejlen behandles efter bestemmelserne gengivet i fodnote 7. Det indebærer, at den skal rettes ved tilpasning med tilbagevirkende kraft dvs. tilpasning af sammenligningstal og primosaldi for aktiver, forpligtelser og egenkapital. Der skal gives information om korrektion af en væsentlig fejl vedrørende tidligere regnskabsår. Informationen skal gives i overensstemmelse med bestemmelserne gengivet i fodnote 7. Ja Efter bestyrelsens konkrete vurdering De væsentlige fejl skal behandles efter bestemmelserne anført i fodnote 7, dvs. tilpasning med tilbagevirkende kraft. Information om at virksomheden i årets løb er blevet pålagt at offentliggøre supplerende/korrigerende information til den forrige årsrapport samt yderligere information efter ledelsens konkrete vurdering, jf. kravene til ledelsesberetningen. Pålæg om at rette fejl eller mangler fremadrettet anvendes kun hvor fejlen ikke er væsentlig Fejlen rettes først i den førstkommende års- eller delårsrapport. N/A N/A Information om at virksomheden i årets løb er blevet pålagt at rette en række forhold fremadrettet samt yderligere information efter ledelsens konkrete vurdering, jf. kravene til ledelsesberetningen. 18

19 5. Virkning for delårsrapporter Fondsrådets kontrol omfatter såvel årsrapporter som delårsrapporter. De børsnoterede virksomheder kan derfor få pålæg fra Fondsrådet om, at: 1) udarbejde en ny delårsrapport, 2) offentliggøre supplerende/korrigerende information til en allerede offentliggjort delårsrapport, eller 3) rette fejl eller mangler fremadrettet I relation til den information i hhv. noter og ledelsesberetning, som virksomheden bør give i den forbindelse, kan de beskrevne regler for ændring til årsrapporter anvendes analogt. Virksomheder, der aflægger delårsrapport efter IFRS, skal tillige iagttage bestemmelserne i IAS 34, såfremt virksomheden har valgt at anvende denne i delårsrapporten. Herudover gælder det specielt for ikke-finansielle virksomheder, at også bestemmelserne i delårsrapportbekendtgørelsen 8 skal iagttages. Finansielle virksomheder vil skulle iagttage IFRS-bekendtgørelsens 9 finansielle virksomheder) om halvårsrapporter. bestemmelser (for Der er ikke i aktieselskabsloven et krav om, at delårsrapporter skal godkendes på en generalforsamling. Den konstaterede fejl kan dog være så væsentlig, eller have haft betydning for generalforsamlingens tidligere beslutninger, at der er behov for at indkalde generalforsamlingen for at orientere om forholdet. Det bemærkes endvidere, at der ikke for hverken finansielle eller ikke-finansielle virksomheder er krav om revision eller gennemgang (review) af delårsrapporter. Hvis virksomheden vælger at få virksomhedens revisorer til at revidere delårsrapporten eller foretage gennemgang (review) heraf, skal revisorernes erklæring indgå i delårsrapporten. For ikke-finansielle virksomheder gælder, at hvis en delårsrapport ikke er revideret eller gennemgået af virksomhedens revisorer, skal der gives information herom i delårsrapporten 10. Hvis den delårsrapport, virksomheden er blevet pålagt at omgøre ved en ny delårsrapport, var revideret eller gennemgået af revisor, så skal den nye delårsrapport også revideres eller gennemgås af revisor. En særlig situation opstår, når en virksomhed er pålagt ændringer i sin årsrapport, og virksomheden skal udarbejde delårsrapport inden næste årsrapport. Her vil virksomheden skulle tilrette den kommende delårsrapport i forhold til pålægget om ændringer i årsrapporten. Hvis der f.eks. er tale om pålæg om ændring af anvendt regnskabspraksis, vil delårsrapporten skulle tilpasses i forhold til den fremtidige regnskabspraksis. Det har ingen betydning, om pålægget i forhold til årsrapporten omfatter udarbejdelse af ny årsrapport, offentliggørelse af supplerende/korrigerende informationer eller alene ændringer fremover. 8 Bekendtgørelse nr af 14. december 2004 om udarbejdelse af delårsrapporter for børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven 9 Bekendtgørelse nr. 937 af 7. oktober Et tilsvarende krav forventes fastsat for de finansielle virksomheder med virkning fra 1. januar

20 6. Virksomheden kan indbringe Fondsrådets afgørelse for Erhvervsankenævnet Ledelsen for den børsnoterede virksomhed kan indbringe Fondsrådets afgørelse for Erhvervsankenævnet. I så fald skal afgørelsen indbringes senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Anken til Erhvervsankenævnet har som hovedregel ikke opsættende virkning. Erhvervsankenævnet kan dog i særlige tilfælde bestemme, at en anke skal have opsættende virkning. Hovedreglen er derfor, at virksomheden skal foretage de ændringer, der følger af Fondsrådets afgørelse. Såfremt ledelsen er uenig i afgørelsen og har indbragt den for Erhvervsankenævnet, kan ledelsen i tilknytning til den foretagne ændring f.eks. anføre, at afgørelsen er anket og beskrive, hvori uenigheden med Fondsrådet består samt konsekvenserne heraf. 7. Yderligere spørgsmål Hvis vejledningen ikke indeholder svaret på et konkret spørgsmål, kan ét af Fondsrådets sekretariater kontaktes. Sekretariatet for finansielle virksomheder, som er under tilsyn, er Finanstilsynet, som har følgende adresse: Finanstilsynet Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C Telefon: Telefax: E-post: For andre virksomheder er sekretariatet Erhvervs- og Selskabsstyrelsens, som har følgende adresse: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade København V Telefon: Telefax: E-post: 20

FONDSRÅDET. Høringsnotat vedrørende udkast til vejledning om virkningen af. afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

FONDSRÅDET. Høringsnotat vedrørende udkast til vejledning om virkningen af. afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter FONDSRÅDET Dato 23. august 2006 J.nr. 2006-0007127 Høringsnotat vedrørende udkast til vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i årsog delårsrapporter 1. Indledning

Læs mere

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS UDKAST Bekendtgørelse for Grønland om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 8 september 2006 Indhold Fondsrådet Vejledning om konsekvenser af Fondsrådets afgørelser. IASB Standardpause. IFRIC Udkast til fortolkning relateret til indregning

Læs mere

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen)

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen) BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-1425 Senere ændringer

Læs mere

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændringer kan opdeles i områderne ændring i regnskabspraksis og ændring af regnskabsmæssige skøn. Herudover kan der være ændringer som følge af fejl.

Læs mere

Afgørelse vedrørende Andelskassen Fælleskassens

Afgørelse vedrørende Andelskassen Fælleskassens Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 1870 Frederiksberg C Att. Bestyrelsen og direktionen 31. maj 2017 Afgørelse vedrørende Andelskassen Fælleskassens årsrapport for 2015 1. Afgørelse Finanstilsynet

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

FORTROLIGT Bestyrelsen for GW Energi A/S c/o European Energy A/S Gyngemose Parkvej Søborg

FORTROLIGT Bestyrelsen for GW Energi A/S c/o European Energy A/S Gyngemose Parkvej Søborg FORTROLIGT Bestyrelsen for GW Energi A/S c/o European Energy A/S Gyngemose Parkvej 50 2860 Søborg Dato 21. december 2015 FleNie J. nr. 2015-4040 Regnskabskontrolsag vedrørende årsrapporten for regnskabsåret

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Finanstilsynet har foretaget kontrol af Investeringsforeningen Alternativ Invests årsrapport for 2008.

Finanstilsynet har foretaget kontrol af Investeringsforeningen Alternativ Invests årsrapport for 2008. FONDSRÅDET Bestyrelsen for Investeringsforeningen Alternativ Invest og direktionen for Forvaltningsselskabet SEBinvest A/S Landemærket 10 1119 København K 18. januar 2010 Ref. bi J.nr. 6445-0318; F11165

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen for 2. december 2008 Investeringsforeningen Etik Invest Ref. FJ

Bestyrelsen og direktionen for 2. december 2008 Investeringsforeningen Etik Invest Ref. FJ FONDSRÅDET Bestyrelsen og direktionen for 2. december 2008 Investeringsforeningen Etik Invest Ref. FJ J.nr. 6445-0208 Kontrol af Investeringsforeningen Etik Invests årsrapport 2007 Indledning Finanstilsynet

Læs mere

Til bestyrelsen og direktionen 26. januar 2010

Til bestyrelsen og direktionen 26. januar 2010 Til bestyrelsen og direktionen 26. januar 2010 Ref. mma Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om aflæggelse af års- og halvårsrapport Finanstilsynet har i år valgt at udarbejde et orienteringsbrev, hvor

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Bestyrelsen og direktionen for PFA Pension Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 21. april 2015 Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Indledning I Økonomisk Ugebrev nr. 34 2014 fremgik

Læs mere

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv.

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv. I det følgende gengives med tilladelse fra Revision & Regnskabsvæsen indholdet af en artikel, som er offentliggjort i Revision & Regnskabsvæsen nr. 9, 2009, s. 31 ff. Af chefkonsulent Grethe Krogh Jensen,

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Enkelte bestemmelser indeholder indholdsmæssige ændringer. Disse bestemmelser nævnes i det følgende.

Enkelte bestemmelser indeholder indholdsmæssige ændringer. Disse bestemmelser nævnes i det følgende. Erhvervsstyrelsen, 18. marts 2014 Grethe Krogh Jensen J.nr. 2014-0037032 Bestemmelser med indholdsmæssige ændringer i udkast til Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v.

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod Den 23. april 2010 blev der i sag nr. 56/2008-S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Jens Lars Riise og statsautoriseret revisor Peter Wilhelm Øckenholt Larsen afsagt sålydende K

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser 1. Indledning Finanstilsynet har med hjemmel i 27, stk. 7, 30 og 93, stk. 3 og 5, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

A/S Vinderup Bank fik udkast til afgørelse i partshøring den 7. september 2009. Banken har ved brev af 15. september 2009 kommenteret på udkastet.

A/S Vinderup Bank fik udkast til afgørelse i partshøring den 7. september 2009. Banken har ved brev af 15. september 2009 kommenteret på udkastet. FONDSRÅDET Bestyrelsen og direktionen for A/S Vinderup Bank Søndergade 30 7830 Vinderup 19. oktober 2009 Ref. IH J.nr.6245-0501 Kontrol af A/S Vinderup Banks årsrapport for 2008 Indledning Finanstilsynet

Læs mere

RESUMÉ. Fondsrådets regnskabskontrol

RESUMÉ. Fondsrådets regnskabskontrol RESUMÉ Fondsrådets regnskabskontrol Indledning Pr. 1. januar 2005 er der iværksat en regnskabskontrol med børsnoterede virksomheders års- og delårsrapporter. Regnskabskontrollen er iværksat i medfør af

Læs mere

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B.

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B. 1 Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012 Finanstilsynet mod Statsautoriseret revisor A og Statsautoriseret revisor B afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. september 2012 har Finanstilsynet

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed UDKAST Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed I medfør af 148 a, 155, stk. 1-3, 155 a, 155 b, 157, stk. 1

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen) BEK nr 799 af 28/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016885

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 26. januar 2012

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 26. januar 2012 Lovtidende A 2012 Udgivet den 26. januar 2012 24. januar 2012. Nr. 52. Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde I medfør af 131, stk. 6, 132, stk. 1, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret)

Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret) Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret) Erhvervsstyrelsen udsendte den 14. august 2012 en ny indsendelsesbekendtgørelse¹, som trådte i kraft den 20. august 2012. Bekendtgørelsen regulerer

Læs mere

Er du og din virksomhed klar?

Er du og din virksomhed klar? Øvrige lovændringer gældende for 2007 Er du og din virksomhed klar? 12. juni 2007 ved partner og statsautoriseret revisor Martin Faarborg mfaarborg@deloitte.dk Agenda Transparensdirektivet, herunder delårsrapportbekendtgørelsen,

Læs mere

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: LOV nr 516 af 17/06/2008 Lov om ændring af årsregnskabsloven 1) (Forhøjelse af beløbsgrænser for regnskabsklasser og ændring af revisors pligter i forbindelse med ledelsesberetningen m.v.) VI MARGRETHE

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Claus Pedersen Biler ApS. Rørkærvej Vordingborg. CVR-nr

Claus Pedersen Biler ApS. Rørkærvej Vordingborg. CVR-nr erhvervs- og selskabsstyrelsen Claus Pedersen Biler ApS Rørkærvej 36 4760 Vordingborg CVR-nr. 33370830 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/6-2012 Opstillet

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

Ger Ge da rd og a o g Vic Vi to t r o r B. B. St S r t an ra d n s d Fo s F n o d n År Årsr s a r p a p p or po t t CVR-nr:

Ger Ge da rd og a o g Vic Vi to t r o r B. B. St S r t an ra d n s d Fo s F n o d n År Årsr s a r p a p p or po t t CVR-nr: Gerda og Victor B. Strands Fond Årsrapport 2013 CVR-nr: 56 85 10 11 2 Indhold Fondsoplysninger 4 Ledelsens beretning 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 8 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

BEK nr 1385 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017

BEK nr 1385 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 BEK nr 1385 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2007-0014843

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 33 87 18 80 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion:

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion: Den 9. december 2013 blev der i sag nr. 100/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. august 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Side 2 Kapitalafgang Reglerne om kapitalafgang er ændret indenfor følgendeområder: Præcisering af ledelsens ansvar ved kapitalafgang Vurderingsberetning

Læs mere

Ændring i 2016 af bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension

Ændring i 2016 af bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension Finanstilsynet 22. marts 2016 FIRA J.nr. 1982-0003 FIRA/fp Ændring i 2016 af bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension Ændringen omfatter følgende elementer: 1) Ophævelse

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

Køkken, Bad og Garderobe Roskilde IVS

Køkken, Bad og Garderobe Roskilde IVS ÅRSRAPPORT 2014/2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11 2015 Jon Lorentsfeldt Dirigent CVR-nr. 35 64 08 86 Årsrapport 2014/2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvalgte forhold ved revision af årsregnskaber for 2016 for finansielle virksomheder

Udvalgte forhold ved revision af årsregnskaber for 2016 for finansielle virksomheder 20. januar 2017 Udvalgte forhold ved revision af årsregnskaber for 2016 for finansielle virksomheder Til inspiration og vejledning af FSR - danske revisorers medlemmer har FINU (FSR danske revisorers Finansielle

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Steen Niels Kristensen. afsagt sålydende

Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Steen Niels Kristensen. afsagt sålydende Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015 Revisortilsynet mod Registreret revisor Steen Niels Kristensen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 11. august 2015 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Bangs Have Selskabet af 1911 APS v/ib Frederiksen Sdr. Boulevard Maribo. CVR-nr

Bangs Have Selskabet af 1911 APS v/ib Frederiksen Sdr. Boulevard Maribo. CVR-nr Sdr. Boulevard 38 4930 Maribo CVR-nr. 24041018 ÅRSRAPPORT for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015 104. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning mv.

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 39 39 40 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/11 2014 Ole Kjeldsen Dirigent

Læs mere

Anders Thomsen Kolding ApS

Anders Thomsen Kolding ApS Anders Thomsen Kolding ApS Hjortøvænget 2, Skærbæk, 7000 Fredericia CVR-nr. 27 30 69 69 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. november 2013 Som dirigent:...

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Modeller for gruppevise nedskrivninger beskriver sammenhængen mellem forhold (forklarende faktorer) og efterfølgende tab på udlån.

Modeller for gruppevise nedskrivninger beskriver sammenhængen mellem forhold (forklarende faktorer) og efterfølgende tab på udlån. Til bestyrelsen og direktionen 17. december 2008 Ref. LOE/BIJ J.nr. 10122-0002 Orienteringsskrivelse fra Finanstilsynet i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2008 1. Gruppevise nedskrivninger I Finanstilsynets

Læs mere

FIMATIC ApS CVR-nr Nørredamsvej Fredensborg. Årsrapport 2015

FIMATIC ApS CVR-nr Nørredamsvej Fredensborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk FIMATIC ApS CVR-nr. 36066628 Nørredamsvej

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

April 2014. Delårsrapportering Overblik over regler

April 2014. Delårsrapportering Overblik over regler April 2014 Delårsrapportering Overblik over regler Børsnoterede virksomheder er defineret som virksomheder, hvis kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer er optaget til notering eller

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Boligafdeling i almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016 Ravnsøvej 52 8240 Risskov CVR-nr: 29 31 50 00 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 (11. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. februar 2017 Dirigent, Claus Loldrup Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Henrik Steffensen, Lykke Skødt, Jan-Christian Nilsen & Jan Fedders. Årsrapporten

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Henrik Steffensen, Lykke Skødt, Jan-Christian Nilsen & Jan Fedders. Årsrapporten Henrik Steffensen, Lykke Skødt, Jan-Christian Nilsen & Jan Fedders Årsrapporten Kommentarer til årsregnskabsloven 7. udgave Henrik Steffensen, Lykke Skødt, Jan-Christian Nilsen & Jan Fedders Årsrapporten

Læs mere

Empact ApS. CVR-nr Årsrapport Opstillet uden revision eller review

Empact ApS. CVR-nr Årsrapport Opstillet uden revision eller review CVR-nr. 34 47 25 48 Årsrapport 2012 Opstillet uden revision eller review Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/07 2013 Mads Thimmer Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro CVR-nr. 33 95 47 51 Årsrapport 1. januar -

Læs mere

Uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri Føroyar årsregnskabsloven. Uppskot til L nr. 108 af 7. februar 2007

Uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri Føroyar årsregnskabsloven. Uppskot til L nr. 108 af 7. februar 2007 Skjal 3 Vmr: j. nr. 200700440 Dagf.: 5. november 2007 Uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri Føroyar årsregnskabsloven Uppskot til L nr. 108 af 7. februar 2007 2006-07 - L 20 (oversigt):

Læs mere

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099106 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Viveros Vang ApS CVR-nr

Viveros Vang ApS CVR-nr CVR-nr. 31 16 30 99 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Mark Jøker Vang Christensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

REVU s udtalelse om ISA 700. Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål

REVU s udtalelse om ISA 700. Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål REVU s udtalelse om ISA 700 Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål Revisionsudtalelsen er opdateret som følge af: ændringer til revisorloven

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk REKA Byudvikling ApS Reesens Vej 2 6800 Varde

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Speciallæge Aarslev Holding ApS

Speciallæge Aarslev Holding ApS Speciallæge Aarslev Holding ApS Børglumvej 68, 7400 Herning CVR-nr. 34 90 19 96 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Opstillet uden revision eller review Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt

Læs mere