Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter"

Transkript

1 Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version august 2006

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Regelgrundlag De selskabsretlige konsekvenser af Fondsrådets pålæg Generelt Virksomheden pålægges at rette fejl eller mangler i årsrapporten fremadrettet Virksomheden pålægges at offentliggøre supplerende/korrigerende information Virksomheden pålægges at offentliggøre en ny årsrapport De regnskabsmæssige konsekvenser af Fondsrådets pålæg Generelt Virksomheden pålægges at rette fejl eller mangler i årsrapporten fremadrettet Virksomheden pålægges at offentliggøre supplerende/korrigerende information Virksomheden pålægges at offentliggøre en ny årsrapport Konsekvensen af Fondsrådets pålæg afhænger af det anvendte regelsæt Virksomheder, der anvender IFRS Virksomheder, der anvender årsregnskabsloven Virksomheder, der anvender lov om finansiel virksomhed og lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsforeninger m.v Virkning for delårsrapporter Virksomheden kan indbringe Fondsrådets afgørelse for Erhvervsankenævnet Yderligere spørgsmål

3 1. Indledning I henhold til værdipapirhandelslovens 83, stk. 2, påser Fondsrådet, at børsnoterede virksomheder 1 overholder lovgivningens regler om finansiel information i års- og delårsrapporter. Hvis Fondsrådet konstaterer væsentlige fejl eller mangler i års- eller delårsrapporten, der har betydning for investorernes beslutningstagen, træffer Fondsrådet beslutning om en passende reaktion overfor virksomheden i forhold til overtrædelsen. Denne vejledning retter sig både mod de ikke-finansielle og de finansielle børsnoterede virksomheder, der er blevet pålagt at rette de konstaterede overtrædelser. Vejledningen indeholder Fondsrådets opfattelse af, hvorledes virksomheden bør forholde sig til rådets reaktion og det gældende lovgrundlag herfor. Det skal derfor præciseres, at der ikke med vejledningen introduceres nye regler på området. Vejledningen kan anvendes som opslagsværk, således at den børsnoterede virksomhed, der har fået et pålæg om en given reaktion, kan slå op i indholdsfortegnelsen og læse det/de relevante afsnit. Fondsrådet kan træffe en afgørelse, der indeholder en af følgende reaktionstyper: 1) virksomheden pålægges at rette fejl eller mangler fremadrettet, dvs. ved udarbejdelse af fremtidige års- eller delårsrapporter 2) virksomheden pålægges at offentliggøre supplerende/korrigerende information til en allerede offentliggjort års- eller delårsrapport, eller 3) virksomheden pålægges at udarbejde en ny års eller delårsrapport, Det er hensynet til investorerne, der afgør karakteren af Fondsrådets reaktion over for virksomheden. Udgangspunktet er, at investorerne skal have et korrekt beslutningsgrundlag. Det betyder, at såfremt en fejl er af mindre væsentlig karakter, kan et pålæg om at rette den i fremtidige års- eller delårsrapporter være tilstrækkeligt. Er der tale om væsentlige fejl eller mangler, vil Fondsrådet af hensyn til investorerne pålægge virksomheden at offentliggøre supplerende/korrigerende information eller evt. en helt ny års- eller delårsrapport. Fondsrådet er i kontrollen underlagt de almindelige forvaltningsretlige principper om proportionalitet, således at der altid skal vælges den reaktion, som er mindst indgribende over for virksomheden, og som samtidig sikrer hensynet til investorerne. Fondsrådets afgørelse vil altid indeholde en stillingtagen til, hvilke års- eller delårsrapporter, der skal rettes. Virksomheden vil derfor som udgangspunkt ikke skulle rette i offentliggjorte års- eller delårsrapporter eller offentliggøre supplerende/korrigerende information til disse, medmindre det direkte fremgår af Fondsrådets afgørelse. Fondsrådets afgørelse vil endvidere indeholde en beskrivelse af, hvad der skal offentliggøres og eventuelt hvornår og hvordan dette skal ske. I øvrigt har virksomhedens ledelse altid en selvstændig oplysningspligt i henhold til værdipapirhandelslovens 27. Dette har betydning, hvis virksomhedens ledelse i forbindelse med Fondsrådets gennemførelse af regnskabskontrollen bliver opmærksom på betydelige ændringer i allerede offentliggjort information. Dette kunne f.eks. være, at virksomheden bliver opmærksom 1 Ved børsnoterede virksomheder forstås virksomheder, hvis kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer er optaget til notering eller handel på en fondsbørs, en autoriseret markedsplads eller et tilsvarende reguleret marked i et EU/EØS-land. 3

4 på, at selskabet ikke har givet korrekte eller fyldestgørende oplysninger til investorerne m.v. En udsteder skal i henhold til værdipapirhandelslovens 27, stk. 1, hurtigst muligt offentliggøre intern viden, jf. værdipapirhandelslovens 34, stk. 2, såfremt denne viden direkte vedrører udstederens virksomhed. Udstederen er forpligtet til at offentliggøre sådan viden umiddelbart efter, at de pågældende forhold foreligger eller den pågældende begivenhed er indtrådt, selv om forholdet eller begivenheden endnu ikke er formaliseret. Betydelige ændringer i allerede offentliggjort intern viden skal offentliggøres umiddelbart efter, at disse ændringer er indtrådt, og gennem den samme kanal, som blev anvendt ved offentliggørelsen af den oprindelige information. Virksomheden kan altid vælge at offentliggøre mere information, end Fondsrådet pålægger den. Hvis Fondsrådet pålægger en virksomhed at rette et forhold fremadrettet, kan virksomhedens ledelse naturligvis selv vælge straks at offentliggøre supplerende/korrigerende information om forholdet. Flere steder i vejledningen anføres det, hvad virksomhederne bør gøre. Dette er udtryk for, hvad der i mange tilfælde kan opfattes som god skik. Begrebet bør har dog alene relevans, hvis Fondsrådet ikke i det konkrete tilfælde har besluttet, at virksomheden skal offentliggøre bestemt information m.v. Vejledningen tager udgangspunkt i Fondsrådets reaktioner ved kontrol af årsrapporter. Reglerne finder imidlertid også anvendelse på fejl eller mangler i delårsrapporter. Vejledningen afsluttes derfor med et kort afsnit, der specifikt omhandler reglerne for delårsrapporter. Vejledningens anvisninger på, hvordan fejl rettes, kan også anvendes af virksomheder, som selv har konstateret, at den tidligere offentliggjorte regnskabsinformation var fejlbehæftet, og som ønsker at rette op på dette forhold. Det skal dog bemærkes, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, for så vidt angår virksomheder omfattet af årsregnskabsloven, kun i særlige tilfælde kan tillade, at en virksomhed får offentliggjort en ny årsrapport, jf. indsendelsesbekendtgørelsens 13. Der er ingen begrænsninger i mulighederne for at offentliggøre supplerende/korrigerende information. 4

5 2. Regelgrundlag Fra 1. januar 2005 skal de børsnoterede virksomheder aflægge koncernregnskab efter de internationale regnskabsstandarder (IFRS). De børsnoterede virksomheder kan derimod vælge, om de vil aflægge årsregnskabet (modervirksomhedens regnskab) efter IFRS eller de danske regnskabsregler. For de ikke-finansielle børsnoterede virksomheder bortfalder denne valgfrihed fra og med Herefter vil også årsregnskabet for de ikke-finansielle børsnoterede virksomheder skulle udarbejdes efter IFRS. De finansielle virksomheder kan derimod også efter 2009 vælge at aflægge årsregnskabet efter danske regler. Børsnoterede virksomheder, der ikke er koncerner og derfor ikke udarbejder koncernregnskab, kan selv vælge, om de i årsregnskabet følger IFRS eller de danske regler. For de ikke-finansielle børsnoterede virksomheder, der ikke er koncerner, bortfalder denne valgfrihed også fra og med 2009, hvorefter IFRS skal følges. Valgfriheden mellem IFRS og danske regler bibeholdes derimod for finansielle virksomheder. De danske regnskabsregler for de ikke-finansielle virksomheder findes i årsregnskabsloven med tilhørende bekendtgørelser. For de finansielle virksomheder findes bestemmelserne i lov om finansiel virksomhed og lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsforeninger m.v. med tilhørende bekendtgørelser. De danske regnskabsvejledninger, som er udarbejdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, er ikke en del af lovkravene til regnskaberne. Fondsrådet kontrollerer således ikke overholdelsen af de danske regnskabsvejledninger. For de finansielle virksomheder er bestemmelserne i de danske regnskabsvejledninger dog i stor udstrækning indarbejdet i regnskabsbekendtgørelserne. Fondsrådets kontrol af de børsnoterede virksomheder omfatter års- og delårsrapporter, uanset om de er aflagt efter IFRS eller de danske regler. Vejledningen beskriver således konsekvenserne af et pålæg fra Fondsrådet vedrørende en overtrædelse af såvel IFRS som de danske regnskabsregler. Herudover indeholder vejledningen en omtale af de selskabsretlige konsekvenser af et pålæg fra Fondsrådet. 5

6 3. De selskabsretlige konsekvenser af Fondsrådets pålæg 3.1 Generelt Ifølge årsregnskabslovens 8, 184 i lov om finansiel virksomhed og 56 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsforeninger m.v. er det ledelsen, der udarbejder virksomhedens årsrapport. Det er således ledelsen, der har ansvaret for, at årsrapporten opfylder lovgivningens krav. Dette afsnit fokuserer alene på de selskabsretlige konsekvenser for aktieselskaber, idet de udgør langt hovedparten af de børsnoterede virksomheder. Årsrapporten skal ifølge aktieselskabslovens 69 forelægges og godkendes på virksomhedens ordinære generalforsamling. Herefter er virksomhedens ledelse ansvarlig for, at årsrapporten indsendes til offentliggørelse i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. For finansielle virksomheder gælder, at årsrapporten skal indsendes til Finanstilsynet i 3 eksemplarer, jf. 195, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. Finanstilsynet videresender det ene af disse eksemplarer til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som offentliggør årsrapporten Virksomheden pålægges at rette fejl eller mangler i årsrapporten fremadrettet Hvis virksomheden pålægges at rette en række forhold fremadrettet, betyder det, at virksomheden i den kommende års- og delårsrapport skal rette de forhold, som Fondsrådet har krævet rettet. Det er op til virksomhedens bestyrelse at vurdere, om det er nødvendigt på den næste generalforsamling at informere aktionærerne om, at årsrapporten er ændret på Fondsrådets foranledning Virksomheden pålægges at offentliggøre supplerende/korrigerende information Hvis virksomheden pålægges at offentliggøre supplerende/korrigerende information til den allerede offentliggjorte årsrapport, betyder det, at der skal offentliggøres yderligere oplysninger, typisk i form af en fondsbørsmeddelelse. Den supplerende/korrigerende information bør offentliggøres sammen med den tidligere offentliggjorte årsrapport alle de steder, hvor årsrapporten i øvrigt er gjort tilgængelig, herunder på virksomhedens hjemmeside m.v. Den supplerende/korrigerende information er ikke en integreret del af den allerede offentliggjorte årsrapport, men et tillæg hertil. Om den betragtes som en integreret del eller ej har betydning for, hvilke oplysninger, der skal gives i de efterfølgende års- og delårsrapporter. Virksomheden skal således i overensstemmelse med reglerne i IAS 8/de danske regnskabsregler, rette fejlene (med tilbagevirkende kraft, hvis relevant) i den næstkommende års- og delårsrapport. Herved vil forholdet altid blive oplyst til og behandlet på en generalforsamling. Da den supplerende/korrigerende information ikke er en integreret del af årsrapporten, er der ikke i aktieselskabsloven et krav om, at generalforsamlingen skal indkaldes med henblik på at godkende tillægget til årsrapporten. Virksomhedens bestyrelse har imidlertid pligt til at vurdere, om den supplerende/korrigerende information er af en sådan karakter, at den bør forelægges generalforsamlingen. Bestyrelsens vurdering skal afhænge af, hvilken supplerende/korrigerende 6

7 information, som virksomheden er blevet pålagt at offentliggøre, samt hvilken betydning, den supplerende/korrigerende information vil have for generalforsamlingens samlede vurdering af årsrapporten Virksomheden pålægges at offentliggøre en ny årsrapport Hvis Fondsrådet træffer en afgørelse, der pålægger virksomheden at udarbejde en ny årsrapport, erstattes den tidligere offentliggjorte årsrapport af den ny årsrapport. Den tidligere offentliggjorte 1. udgave af årsrapporten anses dermed for omgjort. Det betyder selskabsretligt, at aktionærerne skal indkaldes til en ny generalforsamling med henblik på at godkende den ny årsrapport. 2 Den nye årsrapport skal offentliggøres på samme måde, og de samme steder, som den tidligere offentliggjorte årsrapport. Fondsrådets pålæg om offentliggørelse af en ny årsrapport, der eventuelt fører til en ændring af resultatet og egenkapitalen, har normalt ingen konsekvenser for en eventuel tidligere udlodning, der er foretaget på den ordinære generalforsamling på grundlag af den vedtagne årsrapport. Dette følger af aktieselskabslovens almindelige regler 113, hvorefter et udbetalt udbytte kun skal tilbagebetales, såfremt udbetalingen er sket i strid med loven, og aktionæren indså eller burde have indset, at udbetalingen var ulovlig. Selskabets ledelse skal dog til enhver tid iagttage aktieselskabslovens 54 stk. 3, hvorefter bestyrelsen skal tage stilling til, om selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt i forhold til selskabets drift. Hvis Fondsrådets afgørelse viser, at virksomheden har en dårligere finansiel stilling end tidligere antaget, bør bestyrelsen derfor vurdere, om der er behov for en styrkelse af kapitalberedskabet. Såfremt selskabets bestyrelse på baggrund af den ny årsrapport beslutter, at der ud over udlodningen på den ordinære generalforsamling, skal ske udlodning af yderligere udbytte, vil dette skulle ske i overensstemmelse med aktieselskabslovens regler i 109a om ekstraordinært udbytte. 2 Hvis den nye årsrapport ikke bliver godkendt på den nye generalforsamling, må Fondsrådet overveje, hvilke reaktionsmuligheder, som Fondsrådet vil tage i brug, da virksomheden i et sådant tilfælde ikke følger Fondsrådets pålæg. Fondsrådet vil have mulighed for at suspendere handlen med virksomhedens aktier eller vil kunne afnotere virksomheden fra det regulerede marked. Hertil kommer at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og Finanstilsynet vil kunne træffe andre foranstaltninger som følge af, at virksomheden ikke har udarbejdet en årsrapport i overensstemmelse med lovgivningen. 7

8 4. De regnskabsmæssige konsekvenser af Fondsrådets pålæg 4.1 Generelt De regnskabsretlige konsekvenser af Fondsrådets pålæg afhænger af reaktionstypen og det anvendte regelsæt. Kontrollen kan resultere i, at der konstateres fejl eller mangler i årsrapporten. Fejl eller mangler kan f.eks. bestå i, at anvendt regnskabspraksis er i strid med reglerne, at der er sket forkert anvendelse af den angivne regnskabspraksis, at der er anvendt fejlskøn, at der er regnefejl eller, at der i øvrigt mangler oplysninger. Fejl i årsrapporten kan medføre, at Fondsrådet pålægger virksomheden at rette en række forhold fremadrettet, pålægger virksomheden at offentliggøre supplerende/korrigerende information eller pålægger virksomheden at udarbejde og offentliggøre en ny årsrapport, jf. ovenfor. Virksomheden vil alene blive påbudt at ændre eller supplere allerede offentliggjort finansiel information, hvis dette vurderes at have betydning for investorernes beslutningstagen. Vejledningen forudsætter, at ledelsen er enig i Fondsrådets afgørelse. Ledelsen har dog altid, såfremt den er uenig i den af Fondsrådet trufne afgørelse, mulighed for at oplyse om denne uenighed i årsrapporten eller den supplerende/korrigerede information, således at det står klart, at korrektionen er sket på foranledning af Fondsrådet. 3 Det bør generelt oplyses, at offentliggørelse af en ny årsrapport eller af supplerende/korrigerende information er sket som følge af pålæg fra Fondsrådet, uafhængigt af, om ledelsen er enig i Fondsrådets afgørelse eller ej Virksomheden pålægges at rette fejl eller mangler i årsrapporten fremadrettet Hvis Fondsrådets pålægger virksomheden at rette fejl eller mangler fremadrettet, skal virksomheden i den kommende års- eller delårsrapport rette de pågældende fejl eller mangler. Under iagttagelse af regnskabsreglernes krav til ledelsesberetningen skal ledelsen altid vurdere, hvorvidt der i den kommende års- eller delårsrapport skal gives information om pålægget Virksomheden pålægges at offentliggøre supplerende/korrigerende information Hvis virksomheden pålægges at offentliggøre supplerende/korrigerende information til den allerede offentliggjorte årsrapport, betyder det, at der i tillæg til den allerede offentliggjorte og godkendte årsrapport skal offentliggøres yderligere information. Virksomheden vil få et pålæg om afgivelse af supplerende/korrigerende information, når offentliggørelse af supplerende/korrigerende information er tilstrækkelig til at give investorerne det rette grundlag at træffe beslutninger ud fra. Det kan f.eks. være i de tilfælde hvor virksomhedens indregning eller måling af en eller flere regnskabsposter ikke er foretaget i 3 Jf. lovforslag L214 fremsat den 31. marts 2004 vedr. forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivendes virksomheder aflæggelse af årsregnskab (årsregnskabsloven) m.fl. love. 8

9 overensstemmelse med reglerne. Da den tidligere finansielle information ikke er aflagt i overensstemmelse med reglerne, og der er tale om en væsentlig fejl, vil det ikke være tilstrækkeligt, at virksomheden retter fejlen fremadrettet. En fremadrettet rettelse, som først afspejles i f.eks. næste årsrapport, vil ikke hjælpe investorer, som handler her og nu. Investorerne har derfor brug for supplerende/korrigerende information hurtigst muligt. Hvis virksomheden er blevet pålagt at offentliggøre supplerende/korrigerende information til en årsrapport, indebærer dette, at virksomhedens ledelse skal afgive en ledelsespåtegning, som omfatter den supplerende/korrigerende information. I ledelsespåtegningen bør ledelsen give udtryk for, hvorvidt den supplerende/korrigerende information er i overensstemmelse med Fondsrådets pålæg. I tilknytning hertil kan ledelsen give udtryk for en eventuel uenighed med Fondsrådets pålæg. Den supplerende/korrigerende information skal revideres af virksomhedens revisor, og revisors erklæring skal alene omfatte den supplerende/korrigerende information. Den supplerende/korrigerende information betragtes ikke som en integreret del af den allerede offentliggjorte årsrapport, men som et tillæg hertil. Tillægget skal kunne anvendes af investorerne på lige linje med årsrapporten. Derfor er det væsentligt, at kvaliteten er på samme niveau som en revideret årsrapport. Det er på denne baggrund, at den supplerende/korrigerende information skal forsynes med en erklæring fra revisor. Revisor vil i sin erklæring skulle erklære, hvorvidt den supplerende/korrigerende information er i overensstemmelse med Fondsrådets pålæg. Hvis dette ikke er tilfældet, vil revisor skulle tage forbehold i sin erklæring i overensstemmelse de gældende regler for dette i erklæringsbekendtgørelsen. Revisors erklæring vedrørende supplerende/korrigerende information bør være med samme grad af sikkerhed som en revisionspåtegning, dvs. med høj grad af sikkerhed, da den supplerende/korrigerende information er et tillæg til årsrapporten, hvor revisionspåtegningen er afgivet med høj grad af sikkerhed. Hvis der siden offentliggørelsen af årsrapporten er sket væsentlige efterfølgende begivenheder vil disse begivenheder allerede være offentliggjort af virksomheden i henhold til oplysningspligten i værdipapirhandelslovens 27. Virksomheden skal samtidig rette fejlen (med tilbagevirkende kraft, hvis relevant) i de kommende års- og delårsrapporter. Herved vil de konstaterede fejl eller mangler altid blive oplyst til og behandlet på en generalforsamling. Virksomheden bør omtale forholdet i den førstkommende års-/delårsrapport, således at regnskabsbrugerne er opmærksomme på, at der er offentliggjort supplerende/korrigerende information til den seneste års-/delårsrapport. Omtalen bør beskrive baggrunden for den supplerende/korrigerende information og den regnskabsmæssige virkning af fejlen eller mangelen. Den supplerende/korrigerende information skal indsendes til offentliggørelse hos Københavns Fondsbørs. For ikke-finansielle virksomheder skal den supplerende/korrigerende information desuden indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. I praksis offentliggør Erhvervs- og 9

10 Selskabsstyrelsen den supplerende/korrigerende information i forlængelse af den oprindelige offentliggjorte årsrapport. For finansielle virksomheder gælder, at den supplerende/korrigerende information desuden skal indsendes til Finanstilsynet i 3 eksemplarer, jf. 195, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. Finanstilsynet videresender det ene af disse eksemplarer til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som offentliggør den supplerende/korrigerende information Virksomheden pålægges at offentliggøre en ny årsrapport Pålæg om offentliggørelse af en ny årsrapport vil alene forekomme, hvor fejlene eller manglerne er så omfattende, at det er nødvendigt at offentliggøre en helt ny årsrapport for at sikre, at investorerne har det rette grundlag at træffe deres beslutninger på. Dette vil som hovedregel alene ske, hvor: fejlene påvirker det retvisende billede af årsrapporten som helhed fejlene har væsentlig indvirkning på regnskabets informationsværdi, herunder hvis regnskabet indeholder et betydeligt antal fejl eller mangler, som tilsammen vurderes at have betydning for investorernes beslutningstagen eller rettelse af fejlene vil have betydning for så mange regnskabsposter, at offentliggørelse af supplerende/korrigerende information ikke vil kunne give regnskabsbrugerne et klart og overskueligt billede af forholdets indvirkning på årsrapporten Hvis virksomheden pålægges at udarbejde og offentliggøre en ny årsrapport, erstatter 4 den nye årsrapport den oprindelige. Den ny årsrapport skal derfor indsendes til offentliggørelse hos Københavns Fondsbørs. For ikke-finansielle virksomheder skal den nye årsrapport desuden indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. For finansielle virksomheder gælder, at den nye årsrapport desuden skal indsendes til Finanstilsynet i 3 eksemplarer, jf. 195, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. Finanstilsynet videresender det ene af disse eksemplarer til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som offentliggør den nye årsrapport. Offentliggørelse af en ny årsrapport indebærer blandt andet krav om, at dansk regnskabslovgivnings og revisorlovgivnings herunder erklæringsbekendtgørelsen almindelige regler skal følges, således at den nye årsrapport skal forsynes med en ledelsespåtegning og en revisionspåtegning. Da der er tale om en ny årsrapport, vil ledelsen og revisor skulle tage højde for eventuelle begivenheder efter balancedagen, også begivenheder, der er indtruffet mellem offentliggørelse af den årsrapport, som Fondsrådet har givet pålæg om at ændre, og den nye årsrapport, der offentliggøres som følge af pålægget fra Fondsrådet. I praksis vil det derfor normalt alene være ændringerne samt visse andre forhold, som f.eks. begivenheder efter balancedagen, der reelt skal revideres på ny. Der bør i ledelsesberetningen til den nye årsrapport oplyses om, at der eksisterer 2 udgaver af årsrapporten, og at den tidligere årsrapport var behæftet med væsentlige fejl og derfor ikke kan anvendes. Samtidig bør der af hensyn til investorerne redegøres for indholdet af ændringen. Hvis ledelsen er uenig i Fondsrådets afgørelse, kan dette anføres og begrundes. 4 I praksis offentliggør Erhvervs- og Selskabsstyrelsen begge årsrapporter, således at den oprindelige offentliggjorte årsrapport bliver offentligt tilgængelig sammen med den nye årsrapport, jf. indsendelsesbekendtgørelsen 13, stk

11 Det bemærkes, at kravene til ledelsesberetningen gælder for alle børsnoterede virksomheder, uanset om disse aflægger årsrapport efter IFRS eller det danske regelsæt Konsekvensen af Fondsrådets pålæg afhænger af det anvendte regelsæt Udover karakteren af Fondsrådets pålæg afhænger konsekvensen af, hvilket regelsæt regnskabet er aflagt efter. I det følgende beskrives konsekvenserne for hvert af de tre lovgrundlag: IFRS, årsregnskabsloven og lov om finansiel virksomhed. Konsekvensen for lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsforeninger er ikke særskilt beskrevet, idet konsekvenserne svarer til lov om finansiel virksomhed Virksomheder, der anvender IFRS Hvis Fondsrådet pålægger virksomheden at offentliggøre en ny årsrapport eller at offentliggøre supplerende/korrigerende information, skal de forhold, som virksomheden har fået pålæg om at korrigere, rettes i henholdsvis den nye årsrapport eller i den supplerende/korrigerende information. I den forbindelse skal IAS 8, der ikke direkte omfatter supplerende korrigerende information, anvendes analogt. Hvis fejlen er væsentlig og vedrører tidligere år, fremgår det af IAS 8, at fejlen skal rettes tilbage i tid. For ikke-væsentlige fejl kan virksomheden indregne fejlen i det år, hvor forholdet konstateres. Ved korrektion med tilbagevirkende kraft rettes fejlen ved, at: 1. tilpasse sammenligningstal for det eller de præsenterede tidligere regnskabsår, hvor fejlen forekommer eller 2. tilpasse primosaldi for aktiver, forpligtelser og egenkapital for det første præsenterede tidligere regnskabsår, hvis fejlen er opstået før det første præsenterede regnskabsår. Ved korrektion af væsentlige fejl vedrørende tidligere regnskabsår skal virksomheden give følgende oplysninger i henholdsvis den nye årsrapport eller den supplerende/korrigerende information: (a) (b) (c) arten af fejl vedrørende tidligere regnskabsår, for hvert af de præsenterede tidligere regnskabsår, i det omfang det er praktisk muligt, den beløbsmæssige størrelse af korrektionen: i. for hver af årsregnskabets poster, som påvirkes af korrektionen, og ii. for indtjening og udvandet indtjening pr. aktie, hvis IAS 33 finder anvendelse på virksomheden, den beløbsmæssige størrelse af korrektionen ved begyndelsen af det første 5 Kravene til ledelsesberetningen fremgår for ikke-finansielle virksomheder af årsregnskabslovens og 107 og for finansielle virksomheder af henholdsvis 131 i bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl., 128 i bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser og 60 i bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. 11

12 (d) præsenterede tidligere regnskabsår, og såfremt tilpasning med tilbagevirkende kraft er praktisk umulig for et tidligere regnskabsår, skal de omstændigheder, der førte til dette forhold, samt en beskrivelse af hvordan og fra hvornår fejlen er rettet, oplyses. Denne information skal ikke nødvendigvis gentages i årsrapporterne for de efterfølgende regnskabsår. Kravet om tilpasning tilbage i tid gælder ikke, når det er praktisk umuligt at opgøre enten virkningerne vedrørende et bestemt regnskabsår eller den samlede virkning af fejlen. Overholdelsen af et krav er praktisk umuligt, når virksomheden efter at have foretaget alt, hvad der med rimelighed kan forventes, stadig ikke kan overholde kravet. Det er praktisk umuligt at foretage en tilpasning med tilbagevirkende kraft for at rette en fejl, hvis: (a) (b) (c) virkningen af tilpasning med tilbagevirkende kraft ikke kan opgøres, tilpasning med tilbagevirkende kraft kræver et skøn over, hvad ledelsens hensigt ville have været i det pågældende regnskabsår, eller tilpasning med tilbagevirkende kraft kræver væsentlige skøn over beløb, og det er umuligt at skelne objektivt mellem information om disse skøn, som: i. dokumenterer omstændigheder, som eksisterede på det/de tidspunkter(er) hvor beløbet skal indregnes, måles eller oplyses, og ii. ville have været tilgængelig, da årsregnskabet for det tidligere regnskabsår blev godkendt til offentliggørelse, iii. og anden information Hvis det er praktisk umuligt at afgøre virkningerne af en fejl i et bestemt regnskabsår, skal virksomheden tilpasse primosaldi af aktiver, forpligtelser og egenkapital for det første regnskabsår, hvor det er praktisk muligt at foretage tilpasning (hvilket kan være det aktuelle regnskabsår), jf. IAS 8. Hvis det er praktisk umuligt at afgøre den samlede virkning af en fejl på alle tidligere regnskabsår, skal virksomheden rette fejlen fremadrettet ved at tilpasse sammenligningstal fra den tidligste dato, hvor det er praktisk muligt. Hvis Fondsrådet pålægger virksomheden at offentliggøre supplerende/korrigerende information, skal den supplerende/korrigerende information ikke betragtes som en integreret del af den allerede offentliggjorte årsrapport, men som et supplement hertil. Dette indebærer, at effekten af fejlkorrektionen tillige skal indarbejdes i årsrapporten for den næste periode. Hvis det første, der udsendes efter offentliggørelsen, er en delårsrapport, skal fejlen tillige behandles heri. Heri skal fejlen rettes ved tilpasning med tilbagevirkende kraft, som beskrevet ovenfor. Hvis Fondsrådet har pålagt virksomheden at rette en række fejl fremadrettet, indebærer det, at fejlen skal rettes i den kommende års- eller delårsrapport. 12

13 Fejlen vil i den kommende års- eller delårsrapport normalt også vedrøre tidligere år, nemlig det år, som blev kontrolleret af Fondsrådet, og som dannede grundlag for afgørelsen om korrektion i det kommende år. De overordnede forhold, som virksomheder, der aflægger koncernregnskab og evt. årsregnskab efter IFRS, skal være opmærksomme på ved pålæg fra Fondsrådet, er opsummeret i nedenstående skema: Pålæg om udarbejdelse af ny årsrapport Retningslinier for hvordan virksomheden bør behandle fejlen Fejlen skal rettes i den nye årsrapport. Hvis fejlen også vedrører tidligere år og er væsentlig, skal fejlen behandles efter IAS 8. Det indebærer, at den skal rettes ved tilpasning med tilbagevirkende kraft dvs. tilpasning af sammenligningstal og primosaldi for aktiver, forpligtelser og egenkapital. Krav om revisionspåtegning/ erklæring fra revisor Afholdelse af ny generalforsamling Ja Ja Ingen Krav til information i kommende års- og delårsrapporter Oplysning om, at der er tale om en ny årsrapport, som erstatter den tidligere, baggrunden herfor, herunder at Fondsrådet har påbudt virksomheden at udarbejde den nye årsrapport, samt yderligere information efter ledelsens konkrete vurdering, jf. kravene til ledelsesberetningen. Information om korrektion af en væsentlig fejl vedrørende tidligere regnskabsår skal gives i overensstemmelse med IAS 8. Pålæg om at udarbejde supplerende/k orrigerende information til en allerede offentliggjort årsrapport Fejlen skal rettes i den supplerende/korrigerende information. Hvis fejlen også vedrører tidligere år og er væsentlig skal fejlen efter IAS 8 rettes ved tilpasning med tilbagevirkende kraft dvs. Ja Efter bestyrelsens konkrete vurdering De væsentlige fejl skal efter IAS 8, rettes ved tilpasning med tilbagevirkende kraft dvs. tilpasning af sammenligningstal og primosaldi for aktiver, forpligtelser og egenkapital. Oplysning om at virksomheden 13

14 tilpasning af sammenligningstal og primosaldi for aktiver, forpligtelser og egenkapital. Information om korrektion af en væsentlig fejl vedrørende tidligere regnskabsår skal gives i overensstemmelse med IAS 8. i årets løb er blevet pålagt at offentliggøre supplerende/korrigerende information til den forrige årsrapport samt yderligere information efter ledelsens konkrete vurdering, jf. kravene til ledelsesberetningen. Pålæg om at rette fejl eller mangler fremadrettet anvendes kun hvor fejlen ikke er væsentlig Fejlen rettes først i den førstkommende års- eller delårsrapport. N/A N/A Oplysning om at virksomheden i årets løb er blevet pålagt at rette en række forhold fremadrettet samt yderligere information efter ledelsens konkrete vurdering, jf. kravene til ledelsesberetningen Virksomheder, der anvender årsregnskabsloven Hvis Fondsrådet har pålagt virksomheden at offentliggøre en ny årsrapport eller at offentliggøre supplerende/korrigerende information, skal fejlene eller manglerne rettes i den nye årsrapport eller i den supplerende/korrigerende information. I den forbindelse skal årsregnskabslovens 54 anvendes analogt. Det betyder, at indholdet af ændringerne skal forklares i den nye årsrapport eller i den supplerende/korrigerende information, ligesom den beløbsmæssige indvirkning på aktiver, passiver, den finansielle stilling og resultatet, så vidt muligt skal oplyses. Hvis fejlene tillige vedrører tidligere år, skal bestemmelserne i årsregnskabslovens 13, 51, 52, 54 og 95 anvendes. Hvis der således er tale om ændring af anvendt regnskabspraksis i forhold til tidligere år eller rettelse af fundamentale fejl 6 : 1. skal den akkumulerede virkning af ændringen ved regnskabsårets begyndelse indregnes direkte i egenkapitalen, og 2. sammenligningstal og hoved- og nøgletal skal tilpasses, så informationen fremtræder, som om den nye regnskabspraksis altid har været anvendt, hhv., fejlen ikke var begået. Hvis der er tale om rettelse af ikke-fundamentale fejl eller ændringer af regnskabsmæssige skøn, skal ændringen behandles på samme måde som den oprindelige postering. Det betyder bl.a., at ændringer af tidligere fejl, der har haft betydning for resultatopgørelsen, også skal indgå i resultatopgørelsen. Der skal således ikke ske tilpasning af sammenligningstal. Informationen i forbindelse med ændringen skal fremgå af den nye årsrapport eller den supplerende/korrigerende information. Herved bliver regnskabslæseren oplyst om alle de virkninger, som rettelsen af fejlen medfører. 6 En fejl karakteriseres som fundamental, hvis årsrapporten vedrørende tidligere år var urigtig i en sådan grad, at den ikke gav et retvisende billede. 14

15 Den supplerende/korrigerende information betragtes ikke som en integreret del af den allerede offentliggjorte årsrapport, men som et tillæg hertil. Dette får betydning i de års- og delårsrapporter, som offentliggøres efter den årsrapport, hvori Fondsrådet konstaterede fejlen. Her skal fejlen nemlig behandles i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler i 13, 51, 52, 54 og 95, jf. ovenfor. Hvis det første, der udsendes efter offentliggørelsen, er en delårsrapport, skal fejlen tillige behandles heri, medmindre fejlen ikke vedrører poster, som indgår i delårsrapporten. I modsætning hertil får fejlen ikke indflydelse på de års- og delårsrapporter, der kommer efter offentliggørelsen af den nye årsrapport, ud over en oplysning om, at sidste års årsrapport er blevet omgjort, jf. kommentaren ovenfor. Hvis virksomheden er blevet pålagt at rette en række forhold fremadrettet, skal forholdene i den kommende års- eller delårsrapport behandles efter årsregnskabslovens regler i 13, 51, 52, 54 og 95. De overordnede forhold som virksomheder, der aflægger årsregnskaber efter årsregnskabsloven, skal være opmærksomme på ved pålæg fra Fondsrådet, er opsummeret i nedenstående skema: Pålæg om udarbejdelse af ny årsrapport Retningslinier for hvordan virksomheden bør behandle fejlen Fejlen skal rettes i den nye årsrapport og ændringen skal vises i overensstemmelse med kravene i årsregnskabslovens 54. Krav om revisionspåtegning/ erklæring fra revisor Afholdelse af ny generalforsamling Ja Ja Ingen Krav til information i kommende års- og delårsrapporter Hvis fejlen også vedrører tidligere år skal fejlen behandles efter årsregnskabslovens regler i 13, 51, 52, 54 og 95. Oplysning om, at der er tale om en ny årsrapport, som erstatter den tidligere, baggrunden herfor, herunder at Fondsrådet har påbudt virksomheden at udarbejde den nye årsrapport, samt yderligere information efter ledelsens konkrete vurdering, jf. kravene til ledelsesberetningen. Fejlen skal rettes i den supplerende/korrigerende information og ændringen skal vises i Pålæg om at udarbejde supplerende/k Ja Efter bestyrelsens konkrete Fejlen skal behandles efter årsregnskabslovens regler i 13, 51, 52, 54 og

16 orrigerende information til en allerede offentliggjort årsrapport overensstemmelse med kravene i årsregnskabslovens 54. Hvis fejlen også vedrører tidligere år skal fejlen behandles efter årsregnskabslovens regler i 13, 51, 52, 54 og 95. vurdering Oplysning om at virksomheden i årets løb er blevet pålagt at offentliggøre supplerende/korrigerende information til den forrige årsrapport samt yderligere information efter ledelsens konkrete vurdering, jf. kravene til ledelsesberetningen.. Pålæg om at rette en række forhold fremadrettet anvendes kun hvor fejlen ikke er væsentlig Fejlen rettes først i den førstkommende års- eller delårsrapport. N/A N/A Fejlen skal behandles efter årsregnskabslovens regler i 13, 51, 52, 54 og 95. Oplysning om at virksomheden i årets løb er blevet pålagt at rette en række forhold fremadrettet samt yderligere information efter ledelsens konkrete vurdering, jf. kravene til ledelsesberetningen Virksomheder, der anvender lov om finansiel virksomhed og lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsforeninger m.v. Hvis Fondsrådet har pålagt virksomheden at offentliggøre en ny årsrapport eller at offentliggøre supplerende/korrigerende information, skal fejlene eller manglerne rettes i den nye årsrapport eller i den supplerende/korrigerende information. I den forbindelse skal ændringerne forklares i den nye årsrapport eller i den supplerende/korrigerende information, idet virksomheden skal oplyse arten af fejlen samt den beløbsmæssige virkning på og korrektion af poster i balance og resultatopgørelse. 7 Hvis fejlen er væsentlig og tillige vedrører tidligere år, skal alle berørte poster, herunder sammenligningstal, noteoplysninger og femårsoversigter udarbejdes, som om fejlen ikke var begået. Kravet om tilpasning tilbage i tid gælder ikke, når det er praktisk umuligt at rette poster fra tidligere regnskabsår. Der bør i så fald oplyses om, at det har været praktisk umuligt at foretage rettelserne. 7 Regelgrundlaget for korrektion af fejl fremgår for finansielle virksomheder af henholdsvis 82 og 85, stk. 7, i bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl., 86 og 89, stk. 8, i bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser og 38 og 41, stk. 6, i bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. 16

17 Når det er praktisk umuligt at rette poster fra tidligere regnskabsår, skal virksomheden tilpasse primosaldi af aktiver, forpligtelser og egenkapital for det første regnskabsår, hvor det er praktisk muligt at foretage tilpasning og øvrige poster konsekvensrettes i forhold hertil. Kravet om, at der skal ske en korrektion tilbage i tid, gælder alene for væsentlige fejl. For ikkevæsentlige fejl kan virksomheden indregne fejlen i resultatopgørelsen i det år, hvor forholdet konstateres. Hvis Fondsrådet har pålagt virksomheden at offentliggøre supplerende/korrigerende information, skal den supplerende/korrigerende information ikke betragtes som en integreret del af den allerede offentliggjorte årsrapport, men som et supplement hertil. Dette indebærer, at fejlen tillige skal behandles i årsrapporten for den næste periode. Hvis det første, der udsendes efter offentliggørelsen, er en delårsrapport, skal fejlen tillige behandles heri. Heri skal fejlen rettes ved tilpasning med tilbagevirkende kraft, som beskrevet ovenfor. Hvis Fondsrådet har pålagt virksomheden at rette en række forhold fremadrettet, indebærer det, at fejlen skal rettes i kommende årsrapporter eller delårsrapporter. Her vil der derfor automatisk være tale om korrektion af fejl i tidligere årsrapporter eller delårsrapporter, hvorfor fejlen skal rettes med tilbagevirkende kraft, som beskrevet ovenfor, hvis der er tale om en væsentlig fejl. De overordnede forhold, som virksomheder, der aflægger årsregnskaber efter lov om finansiel virksomhed og lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsforeninger m.v., skal være opmærksomme på ved pålæg fra Fondsrådet, er opsummeret i nedenstående skema: Pålæg om udarbejdelse af ny årsrapport Retningslinier for hvordan virksomheden bør behandle fejlen Fejlen skal rettes i den nye årsrapport. Hvis fejlen også vedrører tidligere år og er væsentlig, skal fejlen behandles efter regelgrundlaget gengivet i fodnote 7. Krav om revisionspåtegning/ erklæring fra revisor Afholdelse af ny generalforsamling Ja Ja Ingen Krav til information i kommende års- og delårsrapporter Det indebærer, at den skal rettes ved tilpasning med tilbagevirkende kraft dvs. tilpasning af sammenligningstal og primosaldi for aktiver, forpligtelser og egenkapital. Der skal gives information om korrektion af en væsentlig fejl vedrørende tidligere regnskabsår. Informationen skal gives i 17

18 overensstemmelse med bestemmelserne anført i fodnote 7. Oplysning om, at der er tale om en ny årsrapport, som erstatter den tidligere, baggrunden herfor, herunder at Fondsrådet har påbudt virksomheden at udarbejde den nye årsrapport, samt yderligere information efter ledelsens konkrete vurdering, jf. kravene til ledelsesberetningen. Pålæg om at udarbejde supplerende/k orrigerende information til en allerede offentliggjort årsrapport Fejlen skal rettes i den supplerende/korrigerende information. Hvis fejlen også vedrører tidligere år og er væsentlig skal fejlen behandles efter bestemmelserne gengivet i fodnote 7. Det indebærer, at den skal rettes ved tilpasning med tilbagevirkende kraft dvs. tilpasning af sammenligningstal og primosaldi for aktiver, forpligtelser og egenkapital. Der skal gives information om korrektion af en væsentlig fejl vedrørende tidligere regnskabsår. Informationen skal gives i overensstemmelse med bestemmelserne gengivet i fodnote 7. Ja Efter bestyrelsens konkrete vurdering De væsentlige fejl skal behandles efter bestemmelserne anført i fodnote 7, dvs. tilpasning med tilbagevirkende kraft. Information om at virksomheden i årets løb er blevet pålagt at offentliggøre supplerende/korrigerende information til den forrige årsrapport samt yderligere information efter ledelsens konkrete vurdering, jf. kravene til ledelsesberetningen. Pålæg om at rette fejl eller mangler fremadrettet anvendes kun hvor fejlen ikke er væsentlig Fejlen rettes først i den førstkommende års- eller delårsrapport. N/A N/A Information om at virksomheden i årets løb er blevet pålagt at rette en række forhold fremadrettet samt yderligere information efter ledelsens konkrete vurdering, jf. kravene til ledelsesberetningen. 18

19 5. Virkning for delårsrapporter Fondsrådets kontrol omfatter såvel årsrapporter som delårsrapporter. De børsnoterede virksomheder kan derfor få pålæg fra Fondsrådet om, at: 1) udarbejde en ny delårsrapport, 2) offentliggøre supplerende/korrigerende information til en allerede offentliggjort delårsrapport, eller 3) rette fejl eller mangler fremadrettet I relation til den information i hhv. noter og ledelsesberetning, som virksomheden bør give i den forbindelse, kan de beskrevne regler for ændring til årsrapporter anvendes analogt. Virksomheder, der aflægger delårsrapport efter IFRS, skal tillige iagttage bestemmelserne i IAS 34, såfremt virksomheden har valgt at anvende denne i delårsrapporten. Herudover gælder det specielt for ikke-finansielle virksomheder, at også bestemmelserne i delårsrapportbekendtgørelsen 8 skal iagttages. Finansielle virksomheder vil skulle iagttage IFRS-bekendtgørelsens 9 finansielle virksomheder) om halvårsrapporter. bestemmelser (for Der er ikke i aktieselskabsloven et krav om, at delårsrapporter skal godkendes på en generalforsamling. Den konstaterede fejl kan dog være så væsentlig, eller have haft betydning for generalforsamlingens tidligere beslutninger, at der er behov for at indkalde generalforsamlingen for at orientere om forholdet. Det bemærkes endvidere, at der ikke for hverken finansielle eller ikke-finansielle virksomheder er krav om revision eller gennemgang (review) af delårsrapporter. Hvis virksomheden vælger at få virksomhedens revisorer til at revidere delårsrapporten eller foretage gennemgang (review) heraf, skal revisorernes erklæring indgå i delårsrapporten. For ikke-finansielle virksomheder gælder, at hvis en delårsrapport ikke er revideret eller gennemgået af virksomhedens revisorer, skal der gives information herom i delårsrapporten 10. Hvis den delårsrapport, virksomheden er blevet pålagt at omgøre ved en ny delårsrapport, var revideret eller gennemgået af revisor, så skal den nye delårsrapport også revideres eller gennemgås af revisor. En særlig situation opstår, når en virksomhed er pålagt ændringer i sin årsrapport, og virksomheden skal udarbejde delårsrapport inden næste årsrapport. Her vil virksomheden skulle tilrette den kommende delårsrapport i forhold til pålægget om ændringer i årsrapporten. Hvis der f.eks. er tale om pålæg om ændring af anvendt regnskabspraksis, vil delårsrapporten skulle tilpasses i forhold til den fremtidige regnskabspraksis. Det har ingen betydning, om pålægget i forhold til årsrapporten omfatter udarbejdelse af ny årsrapport, offentliggørelse af supplerende/korrigerende informationer eller alene ændringer fremover. 8 Bekendtgørelse nr af 14. december 2004 om udarbejdelse af delårsrapporter for børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven 9 Bekendtgørelse nr. 937 af 7. oktober Et tilsvarende krav forventes fastsat for de finansielle virksomheder med virkning fra 1. januar

20 6. Virksomheden kan indbringe Fondsrådets afgørelse for Erhvervsankenævnet Ledelsen for den børsnoterede virksomhed kan indbringe Fondsrådets afgørelse for Erhvervsankenævnet. I så fald skal afgørelsen indbringes senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Anken til Erhvervsankenævnet har som hovedregel ikke opsættende virkning. Erhvervsankenævnet kan dog i særlige tilfælde bestemme, at en anke skal have opsættende virkning. Hovedreglen er derfor, at virksomheden skal foretage de ændringer, der følger af Fondsrådets afgørelse. Såfremt ledelsen er uenig i afgørelsen og har indbragt den for Erhvervsankenævnet, kan ledelsen i tilknytning til den foretagne ændring f.eks. anføre, at afgørelsen er anket og beskrive, hvori uenigheden med Fondsrådet består samt konsekvenserne heraf. 7. Yderligere spørgsmål Hvis vejledningen ikke indeholder svaret på et konkret spørgsmål, kan ét af Fondsrådets sekretariater kontaktes. Sekretariatet for finansielle virksomheder, som er under tilsyn, er Finanstilsynet, som har følgende adresse: Finanstilsynet Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C Telefon: Telefax: E-post: For andre virksomheder er sekretariatet Erhvervs- og Selskabsstyrelsens, som har følgende adresse: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade København V Telefon: Telefax: E-post: 20

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 8 september 2006 Indhold Fondsrådet Vejledning om konsekvenser af Fondsrådets afgørelser. IASB Standardpause. IFRIC Udkast til fortolkning relateret til indregning

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod Den 23. april 2010 blev der i sag nr. 56/2008-S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Jens Lars Riise og statsautoriseret revisor Peter Wilhelm Øckenholt Larsen afsagt sålydende K

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen for 2. december 2008 Investeringsforeningen Etik Invest Ref. FJ

Bestyrelsen og direktionen for 2. december 2008 Investeringsforeningen Etik Invest Ref. FJ FONDSRÅDET Bestyrelsen og direktionen for 2. december 2008 Investeringsforeningen Etik Invest Ref. FJ J.nr. 6445-0208 Kontrol af Investeringsforeningen Etik Invests årsrapport 2007 Indledning Finanstilsynet

Læs mere

Er du og din virksomhed klar?

Er du og din virksomhed klar? Øvrige lovændringer gældende for 2007 Er du og din virksomhed klar? 12. juni 2007 ved partner og statsautoriseret revisor Martin Faarborg mfaarborg@deloitte.dk Agenda Transparensdirektivet, herunder delårsrapportbekendtgørelsen,

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed UDKAST Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed I medfør af 148 a, 155, stk. 1-3, 155 a, 155 b, 157, stk. 1

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 26. januar 2012

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 26. januar 2012 Lovtidende A 2012 Udgivet den 26. januar 2012 24. januar 2012. Nr. 52. Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Bestyrelsen og direktionen for PFA Pension Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 21. april 2015 Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Indledning I Økonomisk Ugebrev nr. 34 2014 fremgik

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret)

Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret) Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret) Erhvervsstyrelsen udsendte den 14. august 2012 en ny indsendelsesbekendtgørelse¹, som trådte i kraft den 20. august 2012. Bekendtgørelsen regulerer

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Stsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Hedgeforeningen HP Revisionsprotokoll

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-5247

Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-5247 Erhvervsstyrelsen, den 29. april 2015 Grethe Krogh Jensen UDKAST Bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Overgangsbekendtgørelsen

Overgangsbekendtgørelsen vedrørende Overgangsbekendtgørelsen Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet Væsentligt supplement 2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

BIG 4 A/S. Supplerende/korrigerende regnskabsinformation til Årsrapport 2008

BIG 4 A/S. Supplerende/korrigerende regnskabsinformation til Årsrapport 2008 BIG 4 A/S Supplerende/korrigerende regnskabsinformation til Årsrapport 2008 BIG 4 A/S Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Supplerende/korrigerede regnskabsinformation

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Årsregnskabsloven og andelsboligforeninger

Årsregnskabsloven og andelsboligforeninger 3. september 2009 /jcn Sag 2009-20.142 Årsregnskabsloven og andelsboligforeninger Beskrivelse af den generelle problemstilling Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget spørgsmål vedrørende andelsboligforeningers

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen for Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikring. Kontrol af Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikrings årsrapport

Bestyrelsen og direktionen for Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikring. Kontrol af Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikrings årsrapport Bestyrelsen og direktionen for Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikring 17.december 2009 Ref. IH/ FT nr. 50544 J.nr. 6645-0595 Kontrol af Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikrings årsrapport

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN CODAN A/S Regler for behandling af intern viden m.m. 1. PERSONKREDS OMFATTET AF REGLERNE 1.1 Disse regler er fastsat i medfør af Lov om Værdipapirhandel, jfr. lovbekendtgørelse nr. 1269 af 19. december

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1.

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Til bestyrelsen og direktionen Att.:

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Til bestyrelsen og direktionen Att.: Til bestyrelsen og direktionen Att.: 22. december 2011 Ref. TH J.nr. Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2011 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres først om de

Læs mere

Indsendelsesbekendtgørelse i høring mere digitalisering

Indsendelsesbekendtgørelse i høring mere digitalisering Indsendelsesbekendtgørelse i høring mere digitalisering Erhvervsstyrelsen har sendt en ny bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation

Læs mere

Finanstilsynets holdning er i overensstemmelse med indholdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers revisionsvejledning nr. 11.

Finanstilsynets holdning er i overensstemmelse med indholdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers revisionsvejledning nr. 11. Kendelse af 23. april 1998. 97-95.528. Kommanditselskab, som indgik i en finansiel koncern, skulle aflægge separat regnskab undergivet revision. Bank- og sparekasselovens 37 a. (Morten Iversen, Connie

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Afgørelse om delvis regnskabskontrol af Danica Pensions årsrapport for 2014

Afgørelse om delvis regnskabskontrol af Danica Pensions årsrapport for 2014 Bestyrelsen og direktionen for Danica Pension A/S Finanstilsynet 14. september 2015 Ref. HHE J.nr.6645-0502 Afgørelse om delvis regnskabskontrol af Danica Pensions årsrapport for 2014 I forlængelse af

Læs mere

Afgørelse om delvis regnskabskontrol af Forsikringsselskabet

Afgørelse om delvis regnskabskontrol af Forsikringsselskabet Bestyrelsen og direktionen for Forsikringsselskabet Danica, Skadesforsikringsaktieselskab af 1999 Finanstilsynet 14. september 2015 Ref. HHE J.nr.6645-0471 Afgørelse om delvis regnskabskontrol af Forsikringsselskabet

Læs mere

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring:

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 161/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Uffe Søgaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Alternativet. Årsrapport 2013/2014

Alternativet. Årsrapport 2013/2014 Under Elmene 9, 4. tv. 2300 København S Cvr. nr. 35 28 48 93 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

KiteBoarding Danmark & Kitetouren

KiteBoarding Danmark & Kitetouren KiteBoarding Danmark & Kitetouren Årsrapport 2009 Se erklæring om assistance med regnskabsopstilling Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Østre Stationsvej 1 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 11 66 11 Telefax 63 11 66 12 www.deloitte.dk Den selvejende institution Kværndrup

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00. Frederiksberg, den 7. marts 2012 Kære Investor Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes hos CorpNordic Denmark A/S, Harbour House, Sundkrogsgade

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme 3. april 2009 /jcn og lfo Sag Notat om måling (værdiansættelse) af ejendomme Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Oversigt over: Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Erhvervsstyrelsen, december 201 Version 1.3 Erhvervsstyrelsen, december 201, Version 1.3 Side 1 Forord Dette dokument

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. CVR nr. 20436875. Fusionsregnskab pr. l. januar 2006. mellem

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. CVR nr. 20436875. Fusionsregnskab pr. l. januar 2006. mellem Bilag til fælles fusionsredegørelse for Afdeling 7 - Globale Aktier og Afdeling 13 - Globale Aktier Pension Investeringsforeningen Alm. Brand Invest CVR nr. 20436875 Fusionsregnskab pr. l. januar 2006

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er et statsligt aktieselskab... 5 3. Selskabsretlige bestemmelser... 7 3.1. Hvervet

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc Ringsted Forsyning A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens underskrifter i Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Foreningsoplysninger Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Sagsfremstilling. Årsrapporten for 2008 for Selskabet, er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. juli 2009.

Sagsfremstilling. Årsrapporten for 2008 for Selskabet, er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. juli 2009. Beierholm Statsautoriseret revisionsaktieselskab Att.: Statsautoriseret revisor Søren Rasborg og statsautoriseret revisor Morten Normann Alsted Gribskovvej 2 2100 København Ø 3. september 2010 /ave Indledning

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for insideres handel med selskabets værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør af Aktieselskabslovens 53 (bilag 1), Lov om Værdipapirhandel 28

Læs mere

Faxe Kommune Holding A/S

Faxe Kommune Holding A/S Faxe Kommune Holding A/S Industrivej 2, 4683 Rønnede xx xx xx xx Vurderingsberetning til brug for selskabsstiftelse ved apportindskud Åbningsbalance pr. 1. december 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen.

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen afsagt sålydende Kendelse Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Dragsholm Golf Club. Årsrapport for 2014. Golfsvinget 1 4540 Fårevejle. Cvr.nr. 27 16 86 63. (12. regnskabsår)

Dragsholm Golf Club. Årsrapport for 2014. Golfsvinget 1 4540 Fårevejle. Cvr.nr. 27 16 86 63. (12. regnskabsår) Dragsholm Golf Club Golfsvinget 1 4540 Fårevejle Cvr.nr. 27 16 86 63 Årsrapport for 2014 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 29. marts 2015.

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 Foreningen Bastard Festival CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4

Læs mere

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse nr. 827 af 10. november 1999 Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, og 93, stk. 4,

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere