ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Side 1 af 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Side 1 af 12"

Transkript

1 ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Side 1 af 12 Disse almindelige forretningsbetingelser ( Betingelserne ) for kunder i Saxo Privatbank A/S ( Saxo Privatbank ) består af generelle forretningsbetingelser og særlige betingelser for 1) betalingstjenester, 2) fortrydelsesret samt 3) lån og kreditter. Betingelserne gælder for ethvert mellemværende mellem Saxo Privatbank og Dem, medmindre andet skriftligt er aftalt. Betingelserne suppleres af de øvrige aftaler, som De indgår med Saxo Privatbank. Aftalerne kan blandt andet bestå af indlånsaftaler, udlånsaftaler, kreditaftaler, pensionsaftaler og/eller derivathandelsaftaler. Betingelserne er altid tilgængelige på Saxo Privatbanks hjemmeside Generelle forretningsbetingelser 1. Definitioner I Betingelserne har nedenstående termer følgende betydning, medmindre andet fremgår af sammenhængen: Aftale eller Aftalerne betyder aftaler, som De indgår med Saxo Privatbank, herunder indlånsaftaler, udlånsaftaler, kreditaftaler, pensionsaftaler og/eller derivathandelsaftaler. Bankdag betyder dage, hvor Saxo Privatbank holder åbent, dvs. alle dage undtagen lørdage, søndage eller helligdage, herunder grundlovsdag, fredagen efter kristi himmelfartsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag. Basisvaluta betyder den valuta, som Deres konto er oprettet i. Børsdag betyder alle dage, hvor det relevante regulerede marked er åbent for handel. Corporate Action betyder aktiesplits/aktiesammenlægninger, sletning og ophør, fondskodeskift, indløsningstilbud, fortegningsretsemissioner, udstedelse af fondsaktier og nytegning, herunder konvertible obligationer med fortegningsret for eksisterende aktionærer og/eller obligationsejere, samt lignende hændelser og begivenheder. Erhvervskunder betyder kunder, der er juridiske personer eller virksomheder. Garantifonden betyder Garantifonden for indskydere og investorer. Global Webtrader og SaxoWebTrader betyder Saxo Privatbanks handelsplatform, hvor De blandt andet kan handle derivater, når De har indgået en derivathandelsaftale med Saxo Privatbank. Investorbeskyttelsesbekendtgørelsen betyder bekendtgørelse nr. 984 af 6. august 2013 om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel. NASDAQ OMX betyder NASDAQ OMX Nordic. Privatkunder betyder kunder, der er fysiske personer. Saxo Bank Koncernen omfatter alle enheder, herunder hovedkvarter, underafdelinger, datterselskaber, repræsentationskontorer og alle øvrige enheder som angivet på Saxo Bank A/S hjemmeside Systemet betyder Saxo Privatbanks til enhver tid værende netbank og handelssystem, herunder Saxo Privatbank Handel. Varigt medium betyder et instrument, der sætter brugeren i stand til at lagre information rettet til den pågældende på en måde, der giver brugeren mulighed for efterfølgende at tilgå informationen og foretage reproduktion af denne. Omfattet heraf er f.eks. papir samt s og lignende, der kan lagres på f.eks. cd-rom er/dvd er, USB-nøgler og harddiske. VP betyder VP Securities A/S. VP-konto betyder en konto i VP, som Saxo Privatbank opretter til Dem med Saxo Privatbank som kontoførende institut. 1.1 Etablering af et kundeforhold Når De bliver kunde i Saxo Privatbank, skal De oplyse navn, adresse og personnummer (CPR-nr.). Navn, adresse og CPR-nr. skal dokumenteres med kopi af billedlegitimation med fortrykt CPR-nr. udstedt af en offentlig myndighed. Virksomheder skal fremvise oplysninger om navn, adresse og CVR-nr. dokumenteret i form af en udskrift fra Erhvervsstyrelsen eller anden tilsvarende legitimation. I tillæg hertil kræves det efter hvidvaskloven, at alle virksomheder oplyser om virksomhedens ejer- og kontrolstruktur, ligesom fuldmagtshavere, tegningsberettigede og reelle ejere skal indlevere legitimationsoplysninger. 1.2 Erkendelse og accept af risiko De anerkender, accepterer og forstår, 1) at handel med værdipapirer og valuta kan være forbundet med betydelige risici, 2) at gevinst og tab i forbindelse med handel med værdipapirer og valuta afhænger af udsving i værdipapirets, det underliggende aktivs eller valutaens værdi, 3) at historiske afkast ikke uden videre kan benyttes til at danne forventninger om fremtidige afkast, og 4)at al handel med værdipapirer og valuta i Saxo Privatbank som følge heraf sker på Deres regning og risiko. Der henvises herudover til Saxo Privatbanks risikoadvarsel, der er tilgængelig på Saxo Privatbanks hjemmeside 2. Indhentelse og behandling af oplysninger om Dem 2.1 Indsamling og brug af personoplysninger Saxo Privatbank kan bruge oplysninger indhentet om Dem til udbud af finansielle ydelser af enhver art, herunder kunderådgivning, kundepleje, kundeadministration, kreditvurdering samt markedsføring. Saxo Privatbank kan i overensstemmelse med gældende lovgivning blandt andet kræve, at De oplyser om Deres kendskab til og erfaring med investering i værdipapirer. Deres beholdning af værdipapirer, foretagne handler m.v. registreres løbende hos Saxo Privatbank med henblik på at gøre oplysningerne tilgængelige for Dem samt at kunne opfylde lovgivningsmæssige krav, herunder Saxo Privatbanks indberetningsforpligtelse til SKAT. Ved oprettelse af en konto skal De oplyse om Deres tilknytningsforhold, herunder gennem ægteskab, samliv, koncernforhold eller på anden vis, til andre personer eller virksomheder, der er kunder i et selskab i Saxo Bank Koncernen. Hvis De efter etablering af kundeforhold med Saxo Privatbank

2 ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Side 2 af 12 får en sådan tilknytning eller et sådant forhold ophører, skal Saxo Privatbank orienteres omgående. Ved brug af betalingstjenester, herunder brug af kredit- og betalingskort, netbank m.v., indhentes oplysninger fra forretninger, pengeinstitutter og andre. Ligeledes indhentes der oplysninger ved brug af checks. Disse oplysninger indhentes alene for, at Saxo Privatbank kan gennemføre betalingen korrekt og udarbejde kontoudskrifter og lignende. Saxo Privatbank indhenter endvidere løbende oplysninger blandt andet fra CPR-registret (f.eks. med henblik på opdatering af adresseoplysninger) samt fra andre offentligt tilgængelige kilder og registre såsom kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre godkendt af Datatilsynet (herunder bl.a. fra Kreditvagten og Aktiv Kreditsikring). De kan altid ved henvendelse til Saxo Privatbank få oplysning om, hvorfra oplysninger indhentes. Saxo Privatbank benytter i overensstemmelse med gældende lovgivning Deres kontaktoplysninger til orientering om nye produkter, kampagner og lignende. 2.2 Tavshedspligt Medmindre andet følger af Betingelserne, må ingen part videregive oplysninger, der er tilknyttet den anden parts forretning, investeringer, finanser eller andre forhold af fortrolig karakter, som parten måtte komme i besiddelse af under udførelsen af sine forpligtelser eller på anden vis, og hver part skal gøre alle rimelige bestræbelser på at forhindre enhver sådan videregivelse. Dette gælder dog ikke, hvis parten er forpligtet hertil som følge af gældende lov eller af en lovgivende eller tilsynsførende myndighed eller af anden person, der ifølge loven er berettiget til at kræve videregivelse, eller for at sætte parten tilstrækkeligt i stand til at opfylde sine forpligtelser i henhold til Betingelserne. 2.3 Videregivelse af oplysninger For at kunne opfylde aftaler med Dem, f.eks. overførsel af beløb til andre, videregives de oplysninger om Dem, som er nødvendige for at identificere Dem og gennemføre aftalen. Oplysninger videregives til offentlige myndigheder i det omfang, lovgivningen kræver det, for eksempel til SKAT. Misligholder De Deres forpligtelser over for Saxo Privatbank, kan Saxo Privatbank indberette Dem til kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre i overensstemmelse med de regler, der gælder herfor. Sædvanlige oplysninger om Deres kundeforhold, f.eks. navn, adresse og CPR-/CVR-nr., kan videregives til andre virksomheder til brug for varetagelse af administrative opgaver. Sædvanlige oplysninger om Deres kundeforhold kan desuden til brug for rådgivning og markedsføring videregives til andre finansielle virksomheder. Modtageren af oplysninger er eller bliver også underlagt tavshedspligt. En oversigt over de virksomheder, som Saxo Privatbank samarbejder med, kan fås ved henvendelse i vores filialer. Herudover accepterer De, at Saxo Privatbank kan dele persondataene med mediebureauer og lignende, der på vegne af Saxo Privatbank udarbejder kundeanalyser til brug for Saxo Privatbanks salg og marketingaktiviteter med det formål at gennemføre due diligence og godkendelse af Deres ansøgning. 2.4 Videregivelse af oplysninger inden for Saxo Bank Koncernen Med Deres accept af disse Betingelser giver De Saxo Privatbank tilladelse til at videregive personlige oplysninger om Dem indgivet til eller indhentet af Saxo Privatbank til enhver juridisk enhed inden for Saxo Bank Koncernen. Enheder inden for Saxo Bank Koncernen kan videregive sådanne personlige oplysninger med henblik på overholdelse af regulering (herunder hvidvaskningsloven), ydelse af investeringsrådgivning, investeringsservices og andre services, som Saxo Privatbank yder, markedsføring og styring af kundeforholdet. Sådanne personlige oplysninger kan blive videregivet til enheder inden for Saxo Bank Koncernen i lande, hvis databeskyttelseslove ikke nødvendigvis giver samme grad af beskyttelse som efter dansk lovgivning. 2.5 Indsigt i Saxo Privatbanks behandling af personoplysninger De kan altid få oplysning om, hvilke oplysninger om Dem Saxo Privatbank behandler. Hvis De ønsker et skriftligt svar, kan Saxo Privatbank kræve et gebyr. 2.6 Fejl i Saxo Privatbanks oplysninger Hvis Saxo Privatbank bliver opmærksom på, at der er fejl i oplysninger om Dem, eller oplysningerne er vildledende, vil oplysningerne straks blive berigtiget eller slettet. Saxo Privatbank vil samtidig underrette datterselskaber og andre, hvortil der er videregivet forkerte eller vildledende oplysninger. 2.7 Indsigelse mod markedsføring De kan til enhver tid meddele Saxo Privatbank, at De ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra Saxo Privatbank. 2.8 Klage over Saxo Privatbanks behandling af oplysninger Hvis De er utilfreds med Saxo Privatbanks behandling af personoplysninger m.v., kan De klage til Saxo Privatbank eller til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K. 3. Kundekategori I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter (MiFID) og implementeringen heraf i Investorbeskyttelsesbekendtgørelsen kategoriserer Saxo Privatbank sine kunder som enten detailkunder, professionelle kunder eller godkendte modparter. Som foreskrevet i lovgivningen tillægger Saxo Privatbank kunder inden for hver kategori forskellige grader af beskyttelse. Detailkunder nyder den højeste beskyttelse, professionelle kunder og godkendte modparter anses som mere erfarne, velinformerede og sofistikerede med viden og erfaring til at vurdere potentielle risici, og de nyder derfor reduceret eller ingen beskyttelse. Saxo Privatbank giver sine kunder mulighed for at anmode om at skifte kategori og således øge eller reducere graden af beskyttelse. Såfremt De anmoder om en anden kategorisering (enten generelt eller på produktniveau), skal De opfylde visse kvantitative og kvalitative kriterier, der fremgår af Investorbeskyttelsesbekendtgørelsen. På baggrund af Deres anmodning foretager Saxo Privatbank en vurdering af Deres ekspertise, erfaring og viden for at opnå rimelig sikkerhed for, at De er kompetent til at tage egne investeringsbeslutninger og forstå de involverede risici. Hvis de ovennævnte kriterier ikke opfyldes, forbeholder Saxo Privatbank sig ret til ikke at ændre Deres kategori i henhold til anmodningen.

3 ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Side 3 af Renter 4.1 Rentevilkår Renten for de enkelte indlåns- og udlånskonti er variabel, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. At renten er variabel betyder, at Saxo Privatbank kan ændre rentesatsen. Rentesatsen afhænger af kontotype, ligesom rentesatsen for hele kontoen kan afhænge af kontoens til enhver tid værende saldo. De kan få oplysning om rentesatser, herunder rentespænd, for de enkelte typer af ind- og udlån via de prislister eller skilte, der er fremlagt i Saxo Privatbanks ekspeditionslokale, på Saxo Privatbanks hjemmeside eller på forespørgsel. 4.2 Ændring af variable rentesatser Saxo Privatbank kan altid ændre variable rentesatser, hvis ændringen er til fordel for Dem. Variable rentesatser på indlån kan nedsættes og variable rentesatser på udlån kan forhøjes, hvis 1) ind- eller udenlandske ændringer i penge- eller kreditpolitik har betydning for Saxo Privatbank, fordi det almindelige renteniveau påvirkes, 2) anden udvikling i det almindelige renteniveau, eksempelvis på penge- og obligationsmarkederne, er af betydning for Saxo Privatbank, 3) ændringer i skatter og afgifter har betydning for Saxo Privatbank, 4) de forhold, som individuelt blev lagt til grund ved fastsættelse af Deres rentevilkår, ændrer sig, eller 5) Saxo Privatbank ændrer sin generelle rente og prisfastsættelse af forretningsmæssige grunde, uden det har sammenhæng med udviklingen i det almindelige renteniveau. Forretningsmæssige grunde kan bl.a. være at opnå en mere hensigtsmæssig anvendelse af Saxo Privatbanks ressourcer eller kapacitet eller at øge indtjeningen. 4.3 Varsel og meddelelse om renteændringer Indlån Saxo Privatbank kan ændre variable rentesatser uden varsel, hvis ændringen er til Deres fordel, samt i de i punkt 4.2, nr. 1)- 3), angivne tilfælde. I de i punkt 4.2, nr. 4) og 5), angivne tilfælde vil renteændringer ske med én måneds varsel. De får enten oplysning om ændring af variable rentesatser ved brev, elektronisk eller ved annoncering i dagspressen efterfulgt af oplysning herom, når Saxo Privatbank udsender det første kontoudtog (eller kontooversigt) efter annonceringen Udlån De modtager underretning om renteændringer inden de træder i kraft. I de i punkt 4.2, nr. 4) og 5), angivne tilfælde vil De modtage underretning én måned før ændringen træder i kraft. Dog er Saxo Privatbank ikke forpligtet til at underrette Dem ved nedsættelse af rentesatser på kassekreditter. De får underretning om renteændringer ved brev eller elektronisk. I forbindelse med underretning om renteændringer får De samtidig meddelelse om størrelsen på fremtidige ydelser og om eventuelle ændringer i ydelsernes antal og hyppighed. For kassekreditter er Saxo Privatbank alene forpligtet til at give dem besked om stigning i renten. Ved refinansiering af udlån med variable rentesatser og med pant i fast ejendom, der ydes på baggrund af obligationsudstedelse (SDO-lån), kan ændringer i rentesatserne meddeles efter ændringens ikrafttræden. 4.4 Ret til opsigelse af indlånskonti ved renteændringer Hvis en variabel rentesats på en indlånskonto nedsættes, kan De i 14 dage efter renteændringen opsige kontoen og få udbetalt det indestående beløb straks uden hensyn til et aftalt opsigelsesvarsel og uden betaling af aftalt dekort. 5. Rentedato og rentetilskrivning Dette afsnit finder ikke anvendelse for Deres betalingskonti - se Betingelser for betalingstjenester. En betalingskonto er en konto oprettet med henblik på at gennemføre betalingstransaktioner. Eksempelvis vil Deres lønog budgetkonto være omfattet af begrebet. En bankdag er en dag, hvor betalerens eller betalingsmodtagerens relevante udbyder, der er involveret i gennemførelsen af en betalingstransaktion, holder åbent som påkrævet for gennemførelsen af en betalingstransaktion. Se definitionen i afsnit 1 for en beskrivelse af hvilke dage der er bankdage i Saxo Privatbank. Rentedatoen er den dag, hvor en indbetaling, udbetaling eller anden kontobevægelse får virkning for beregning af renter på en konto. Der gælder følgende: Når De indbetaler kontant, med check eller Dankort på en konto i Saxo Privatbank, er rentedatoen første bankdag efter indbetalingsdagen. Når De hæver fra en konto i Saxo Privatbank, er rentedatoen udbetalingsdagen. Når De modtager løn, offentlige ydelser m.v. er bogføringsdagen rentedato. Når De modtager andre overførsler fra en konto i et dansk pengeinstitut, er bogføringsdagen rentedato. 5.1 Tilskrivning af renter Saxo Privatbank tilskriver renter én gang årligt for indlån. Det sker ved at lægge de daglige renteberegninger sammen og indsætte det samlede beløb på Deres konto. Første bankdag efter tilskrivningen er rentedato. Saxo Privatbank tilskriver renter for udlån enten månedsvis, kvartalsvis eller halvårligt. Renteterminen fremgår af lånedokumentet. Rentetilskrivningen foregår ved at lægge de daglige renteberegninger sammen og hæve det samlede beløb på Deres konto. Første bankdag efter tilskrivning er rentedato. Tilskrivningen af renter fremgår af kontoudtog eller anden opgørelse. Saxo Privatbank kan bestemme, at rentebeløb under en vis størrelse ikke tilskrives kontoen. 6. Kurtage, gebyrer og andre omkostninger De er forpligtet til at betale den kurtage og de gebyrer, der fremgår af Saxo Privatbanks prisliste, til Saxo Privatbank.

4 ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Side 4 af 12 Prislisten er tilgængelig i Saxo Privatbanks ekspeditionslokale, på Saxo Privatbanks hjemmeside og udleveres til Dem på anmodning. Saxo Privatbank er berettiget til at ændre sådanne kurtager og gebyrer uden varsel, når ændringen er til Deres fordel, eller ændringen er begrundet i udefrakommende forhold, som Saxo Privatbank ikke har indflydelse på. Sådanne forhold er: 1) ændringer i forholdet med Saxo Privatbanks modparter, som påvirker Saxo Privatbanks omkostningsstrukturer, eller 2) ændringer i kurtager og gebyrer fra børser, clearingcentraler, informationsudbydere eller andre eksterne leverandører, som sendes videre til Dem af Saxo Privatbank. Saxo Privatbank er berettiget til at ændre kurtager og gebyrer med en måneds varsel, hvis: 1) markedsmæssige forhold, herunder blandt andet konkurrencemæssige forhold, giver grund til en ændring i Saxo Privatbanks betingelser, 2) Saxo Privatbank ønsker at ændre sin generelle kurtage- og gebyrstruktur og prisfastsættelse af forretningsmæssige grunde, eller 3) der er sket ændringer i Deres væsentlige forhold, som har været grundlag for individuelle betingelser tildelt Dem. Udover sådanne kurtager og gebyrer er De forpligtet til at betale al gældende moms og andre skatter, opbevarings- og leveringsgebyrer, gebyrer til børser og clearinghuse og alle andre gebyrer, som Saxo Privatbank er forpligtet til at afholde i forbindelse med en Aftale og/eller i forbindelse med kundeforholdet med Dem. Saxo Privatbank er derudover berettiget til at stille krav om, at følgende udgifter betales særskilt af Dem: 1) alle ekstraordinære omkostninger som følge af kundeforholdet, for eksempel telefon, telefax, kurer og postudgifter i tilfælde, hvor De udbeder Dem trykte kopier af handelsnotaer, kontoudtog osv., som Saxo Privatbank kunne have leveret i elektronisk form i medfør af punkt 11 nedenfor, 2) alle udgifter for Saxo Privatbank, som skyldes Deres manglende opfyldelse af forpligtelser, herunder et gebyr, der fastlægges af Saxo Privatbank i forbindelse med fremsendelse af rykkere, juridisk assistance m.v., 3) alle udgifter for Saxo Privatbank i forbindelse med besvarelse af forespørgsler fra offentlige myndigheder, herunder et gebyr, der fastlægges af Saxo Privatbank i forbindelse med fremsendelse af udskrifter og bilag og for udarbejdelse af kopier, 4) administrationsgebyrer i forbindelse med deponering af værdipapirer og eventuelle udgifter for Saxo Privatbank i forbindelse med et pant, hvis det er tilvejebragt, herunder eventuel betaling af forsikringspræmie, og 5) alle udgifter for Saxo Privatbank i forbindelse med revisors kommentarer/rapporter, hvis sådanne ønskes af Dem. Gebyrer opkræves enten som et fast beløb, svarende til de effektuerede betalinger, eller som procentdel eller timebetaling svarende til den udførte serviceydelse. Timebetalingen fremgår af prislisten. Beregningsmetoderne kan kombineres. Saxo Privatbank forbeholder sig ret til at indføre nye gebyrer. Saxo Privatbank er berettiget til at debitere kurtager, gebyrer, provisioner, renter m.v. hver for sig, månedsvis eller kvartalsvis. 7. Overtræksrente og rykkergebyrer m.v. Hvis Deres konto overtrækkes, kommer i restance eller udnyttes i strid med aftalen, kan Saxo Privatbank kræve overtræksrente/-provision eller morarente, gebyr for at udsende rykkerbreve, samt udgifter ved juridisk bistand til inkassation m.v. Størrelsen af rykkergebyret samt overtræksrenten fremgår af prislisten, der er tilgængelig på Saxo Privatbanks hjemmeside. Saxo Privatbank kan til enhver tid på misligholdte fordringer administrativt og regnskabsmæssigt vælge at standse rentetilskrivningen. En sådan undladelse af at tilskrive renter, der ikke beror på en aftale med Dem, kan ikke betragtes som et afkald fra Saxo Privatbank på at få forrentet sit krav og kræve dækning for senere påløbne omkostninger. Dette gælder uanset, om den anvendte bogføring bliver meddelt Dem ved kontoudtog eller lignende. 8. Indbetalinger og hævninger 8.1 Forbehold ved indbetalinger Alle indbetalinger på Deres konto, der ikke sker kontant, sker med forbehold af, at Saxo Privatbank modtager beløbet. Tilsvarende gælder for indbetaling ved checks trukket på konti i Saxo Privatbank. Forbeholdet gælder, selvom det ikke er nævnt i kvittering eller anden meddelelse om indbetalingen. Hvis en check f.eks. viser sig at være dækningsløs, hæver Saxo Privatbank beløbet på Deres konto igen. Hvis der hæves på Deres konto, får De besked fra Saxo Privatbank. Saxo Privatbank kan tilbageføre beløb, der er indsat på Deres konto ved en åbenbar fejl fra Saxo Privatbanks side, f.eks. hvis det samme beløb indsættes to gange. 8.2 Anvendelse af indbetalinger Enhver indbetaling på et lån eller kredit anvendes først til dækning af rente og provision. Det gælder uanset om De selv indbetaler, eller indbetalingerne stammer fra en kautionist eller pantsætter. Øvrige indbetalinger anvendes dernæst til betaling af afdrag. 8.3 Regulering af ydelsen Saxo Privatbank er berettiget - men ikke forpligtet - til at forhøje ydelsen i takt med stigende renteniveau, provision eller lignende. 8.4 Udskrifter Når De modtager papir- eller elektroniske kontoudskrifter, skal De straks kontrollere, om der er bevægelser på kontoen, som De ikke kan vedkende Dem. Er det tilfældet, skal De straks kontakte Saxo Privatbank. En udskrift fra Saxo Privatbanks registre skal til enhver tid betragtes som gyldigt bevis for gældens størrelse. 9. Opsigelse, modregning og ændring af vilkår 9.1 Ændring af aftalevilkårene Er der aftalt særlige vilkår med Dem, er disse angivet i aftalen med dem. Ved fastsættelse af vilkår for Deres engagement har Saxo Privatbank lagt vægt på det samlede forretningsomfang med Dem. Foretages der derfor ændringer i forretningsomfanget, som ikke er aftalt med Saxo Privatbank, forbeholder Saxo Privatbank sig ret til samtidig at ændre aftalevilkårene.

5 ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Side 5 af Opsigelse Kundeforholdet løber, indtil det opsiges. De er berettiget til straks at opsige kundeforholdet ved skriftligt varsel til Saxo Privatbank. Over for Privatkunder er Saxo Privatbank berettiget til at opsige kundeforholdet med to måneders varsel, og opsigelsen skal være sagligt begrundet. Over for Erhvervskunder er Saxo Privatbank berettiget til at opsige kundeforholdet med en måneds varsel. Disse varslingsperioder gælder kun, hvis ikke andet er aftalt. Saxo Privatbank varsler opsigelsen på et varigt medium. Opsigelse påvirker ikke allerede opståede rettigheder og forpligtelser. Ved opsigelse er De og Saxo Privatbank forpligtet til at færdiggøre alle de kontrakter, der er indgået eller er under afvikling, og vilkårene i Betingelserne er fortsat bindende i forbindelse med sådanne transaktioner. Saxo Privatbank er berettiget til at fratrække alle skyldige beløb inden overførsel af eventuelle kreditsaldi på en konto til Dem og er berettiget til at udskyde en sådan overførsel, indtil alle kontrakter mellem Saxo Privatbank og Dem er afsluttet. Desuden er Saxo Privatbank berettiget til at stille krav om, at De betaler eventuelle gebyrer, som er påløbet i forbindelse med overførsel af Deres investeringer. Når kundeforholdet ophører, kan Saxo Privatbank opsige garantiog kautionsforpligtelser, herunder forpligtelser i fremmed valuta, samt frigøre sig for andre forpligtelser, der måtte være indgået for Dem. De er forpligtet til at frigøre Saxo Privatbank for alle forpligtelser indgået på Deres vegne samt om nødvendigt at stille sikkerhed herfor. 9.3 Modregning Saxo Privatbank kan uden forudgående meddelelse til Dem modregne ethvert forfaldent tilgodehavende som Saxo Privatbank eller et andet selskab i Saxo Bank Koncernen har mod Dem i ethvert tilgodehavende, som De har eller får hos Saxo Privatbank, medmindre andet er aftalt med Saxo Privatbank. Saxo Privatbank modregner ikke i den del af Deres løn eller offentlige ydelser m.v., som er nødvendige til at dække Deres almindelige leveomkostninger. Saxo Privatbank modregner heller ikke i indestående på konti, der efter lovgivningen eller særlig aftale er sikret mod kreditorforfølgning. 10. Brug af Systemet Hvis Saxo Privatbank ikke kan komme i kontakt med Dem eller mangler kundedokumentation for fx identitet, bopæl, skatte-, fuldmagts- eller ejerforhold, forbeholder Saxo Privatbank sig retten til at spærre Deres konti og adgang til Systemet, indtil der henholdsvis er etableret kontakt til Dem eller den relevante dokumentation er indsendt. Er De en virksomhed og ændrer De status i henhold til et officielt virksomhedsregister, forbeholder Saxo Privatbank sig ligeledes retten til at spærre Deres konti og adgang til Systemet, indtil De har klarlagt baggrunden for statusskiftet over for Saxo Privatbank, herunder fx dokumenteret ejerskabsforhold og lignende Indsigelser Hvis De er Privatkunde og bliver opmærksom på, at en transaktion er uautoriseret eller fejlbehæftet, skal De snarest mulig og senest 13 måneder efter Saxo Privatbanks debitering eller kreditering af transaktionen gøre indsigelse herover. Ved vurderingen af, om De har henvendt Dem rettidigt, vil der blive lagt vægt på Deres pligt til løbende at gennemgå posteringer på Deres konto. Hvis De er Erhvervskunde og bliver opmærksom på, at en transaktion er uautoriseret eller fejlbehæftet, skal De snarest mulig og senest 1 måned efter Saxo Privatbanks debitering eller kreditering af transaktionen gøre indsigelse herover. Ved transaktioner i forbindelse med aftaler om køb af varer eller tjenesteydelser ved fjernsalg, f.eks. bestillinger over internettet, skal indsigelser dog fremsættes snarest muligt efter De er blevet bekendt med eller burde være blevet bekendt med, at debitering er sket uretmæssigt. Hvis De ikke gør indsigelse inden udløbet af ovennævnte frister, fortaber De retten til at gøre indsigelsen gældende over for Saxo Privatbank. I øvrigt henvises til de specifikke indsigelses- og ansvarsregler gældende for Saxo Privatbanks netbank og hæve-/kreditkort. Reglerne fremgår af henholdsvis de Generelle regler for selvbetjening og de gældende kortregler for de enkelte kort. Alle reglerne er tilgængelige på Saxo Privatbanks hjemmeside Regler gældende alene for Saxo Privatbank Handel Bestemmelserne i dette afsnit 10.2 gælder alene for systemet Saxo Privatbank Handel Login I forbindelse med oprettelsen af en konto og et depot modtager De et brugernavn samt adgangs- og handelspassword. Brugernavn samt adgangs- og handelspassword er personlige, og det er Deres eget ansvar at opbevare disse sikkert og forsvarligt, således at Saxo Privatbank Handel ikke udsættes for misbrug. De forpligter Dem til ikke at give andre adgang til Deres brugernavn samt adgangs- og handelspassword eller at nedskrive eller på anden måde opbevare Deres passwords således, at deres egenskaber som passwords eller deres sammenhæng med Saxo Privatbanks ydelser fremgår. Deres adgangs- og handelspassword må ikke være identiske. Der må ikke via Deres PC (eller anden terminal) etableres en fast opkaldsrutine, som indeholder de pågældende passwords. Det er Deres ansvar at fravælge den funktionalitet i en browser, som lagrer information om passwords og således giver Dem mulighed for at logge på Saxo Privatbank Handel uden at indtaste passwords. De anses for at have givet samtykke til en betalingstransaktion eller et køb eller salg af værdipapirer, når De i Saxo Privatbank Handel godkender transaktionen eller købet eller salget af værdipapiret ved at benytte knappen Indlæg ordre Spærring Brugernavn samt adgangs- og handelspassword skal benyttes ved Deres log-in på Saxo Privatbank Handel. Deres adgang til Saxo Privatbank Handel afskæres automatisk efter 3 fejlindtastninger af brugernavn og/eller adgangs- og handelspassword. Saxo Privatbank underretter Dem i overensstemmelse med punkt 11.1 nedenfor om spærringen og årsagerne hertil inden spærringen eller, hvis dette ikke er muligt, umiddelbart derefter, medmindre dette vil skade hensynet til sikkerheden. Bliver De opmærksom på uberettiget brug af Saxo Privatbank Handel, eller får De mistanke om, at tredjemand uberettiget har tilegnet sig brugernavn samt adgangs- og handelspassword, skal

6 ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Side 6 af 12 De snarest muligt underrette Saxo Privatbank herom for spærring af Saxo Privatbank Handel. Dette kan på Bankdage ske på tlf mellem kl og Underretning kan desuden altid ske ved at sende en til De kan herefter bestille et nyt brugernavn samt adgangs- og handelspassword. De kan i op til 18 måneder efter underretningen anmode Saxo Privatbank om dokumentation for Deres anmodning om spærring og tidspunktet herfor. Brugernavn samt adgangs- og handelspassword kan til enhver tid ændres af Saxo Privatbank. Ændring vil navnlig ske i tilfælde af mistanke om misbrug og vil uden unødigt ophold blive meddelt Dem. De har altid mulighed for at spærre Saxo Privatbank Handel ved at kontakte Saxo Privatbank. Dette kan ske telefonisk eller pr. som nævnt ovenfor. En spærring afskærer adgangen til Saxo Privatbank Handel. Åbne ordrer og positioner placeret i Saxo Privatbank Handel før spærringen vil ikke blive påvirket af spærringen, medmindre De direkte beder om det, og det er Deres ansvar at tage stilling til Deres positioner Tilbagekaldelse af ordrer En ordre i relation til en betalingstransaktion eller om køb/salg af værdipapirer anses for afgivet, når De i Saxo Privatbank Handel godkender transaktionen eller købet eller salget af værdipapiret ved at benytte knappen Indlæg ordre. Har De afgivet en ordre i relation til en betalingstransaktion eller om køb/salg af værdipapirer, som De efterfølgende fortryder, har De mulighed for at rette forespørgsel om at få slettet ordren, frem til det tidspunkt, hvor ordren er effektueret. De er bekendt med, at Saxo Privatbank ikke er forpligtet til at slette ordren. En forespørgsel om sletning af en ordre kan foretages via Saxo Privatbank Handel under Aktive Ordrer eller via telefonisk henvendelse til Saxo Privatbank. De kan ikke anse en ordre for slettet, før De har modtaget en bekræftelse heraf. Der henvises i øvrigt til Saxo Privatbanks særlige Betingelser for betalingstjenester, jf. nedenfor Saxo Privatbanks ansvar Ved en udbetaling fra Deres konto er Saxo Privatbank ansvarlig for direkte tab som følge af manglende eller mangelfuld gennemførelse af udbetalingen. Ved en indbetaling til Deres konto er Saxo Privatbank ansvarlig for direkte tab som følge af manglende eller mangelfuld gennemførelse af indbetalingen, når Saxo Privatbank har modtaget beløbet. Saxo Privatbank er ikke ansvarlig for indirekte tab Privatkunders ansvar Hvis Saxo Privatbank Handel bruges af Privatkunder, gælder følgende bestemmelser om Deres ansvar ved misbrug eller anden uberettiget anvendelse af Saxo Privatbank Handel: 1) De hæfter med op til kr. for tab som følge af tredjemands uberettigede brug af Saxo Privatbank Handel, når Deres brugernavn, adgangs- og handelspassword er blevet anvendt. 2) Kan Saxo Privatbank godtgøre at: - De eller nogen, som De har overladt brugernavn og/eller adgangs- og handelspassword til, ved groft uforsvarlig adfærd har gjort tredjemands uberettigede brug mulig, eller - De eller nogen, som De har overladt brugernavn og/eller adgangs- og handelspassword til, ikke har underrettet Saxo Privatbank snarest muligt efter, at De har fået kendskab til, at brugernavn, adgangs- og/eller handelspassword er kommet til tredjemands kendskab, eller - den uberettigede brug er foretaget af nogen, der af Dem har fået oplyst brugernavn og/eller adgangs- og handelspassword, uden at forholdet er omfattet af punkt 3) nedenfor, hæfter De med op til kr. for tab som følge af tredjemands uberettigede brug af Saxo Privatbank Handel. 3) De hæfter uden beløbsbegrænsning, hvis den uberettigede brug er foretaget af nogen, som De bevidst har overladt brugernavn, adgangs- og/eller handelspassword til under omstændigheder, hvor De indså eller burde have indset, at der var nærliggende risiko for misbrug som følge af videregivelsen. De er ikke ansvarlig for uberettiget brug af Saxo Privatbank Handel, der finder sted, efter at De har underrettet Saxo Privatbank Erhvervskunders ansvar Såfremt De er Erhvervskunde, accepterer De alene at benytte Saxo Privatbank Handel, herunder konti og depoter hos Saxo Privatbank, i erhvervsmæssigt øjemed. De er ansvarlig for ethvert misbrug, hvis Deres adgangs- og handelspassword har været brugt, herunder af tredjemand. De er ansvarlig for at sikre, at kun de personer, som er bemyndiget til at underskrive for Dem, handler gennem Saxo Privatbank. Såfremt bemyndigelsen blandt Deres medarbejdere ændres, skal Saxo Privatbank straks underrettes. Frem til det tidspunkt, hvor der gives meddelelse til Saxo Privatbank om, at adgangs- og handelspasswordet skal spærres, er Saxo Privatbank ikke ansvarlig for noget misbrug af konti og depoter, hvis Deres adgangs- og handelspassword har været benyttet. 11. Kommunikation De skal omgående underrette Saxo Privatbank skriftligt om fejl og mangler ved handelsnotaer, kontoudtog m.v., der er sendt til Dem elektronisk eller med almindelige post. Saxo Privatbank er ikke ansvarlig for tab, der kunne have været undgået, hvis underretning var sket omgående Kommunikation til kunder med Saxo Privatbank Handel Saxo Privatbank etablerer i forbindelse med kundeoprettelsen en elektronisk brevkasse på Deres vegne. Saxo Privatbank er berettiget til at sende al korrespondance til Dem til denne brevkasse eller til den adresse, som De har oplyst i forbindelse med kundeoprettelsen (som efterfølgende ændret af Dem). Elektroniske handelsnotaer vil ligge i Deres elektroniske brevkasse hurtigst muligt efter en handels gennemførelse, dog i forhold til detailkunder senest den første Bankdag efter gennemførelsen. Hvis De foretrækker at modtage handelsnotaer med almindelig brev, skal De skriftligt oplyse Saxo Privatbank herom. Gebyr herfor fremgår af den til enhver tid gældende prisliste, der er tilgængelig på Saxo Privatbanks hjemmeside Udskrifter og båndoptagelse af telefonsamtaler De accepterer, at udskrifter fra Systemet af konti og depoter udgør tilstrækkelig dokumentation for beløb på Deres konti og værdipapirer i depoter hos Saxo Privatbank. De accepterer, at udskrifter fra Systemet kan fremlægges under en retssag, og at disse skal tillægges samme bevisvægt som underskrevne dokumenter. De accepterer desuden, at det skal lægges til grund, at modtagelse har fundet sted på det

7 ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Side 7 af 12 tidspunkt, som Saxo Privatbanks mailsystem og Systemet har registreret henholdsvis modtagelsen eller afsendelsen, medmindre De beviser andet. De vil altid kunne se opdaterede konti og depoter på Systemet via internettet. Oplysning om indestående på konti og depoter kan fås gennem Systemet eller ved telefonisk henvendelse. Ved telefonisk henvendelse om depotoversigter og konti skal De være opmærksom på, at der kan være posteringer, der endnu ikke er indgået på kontoen og/eller depotet. De accepterer, at Saxo Privatbank kan optage al telefonisk kommunikation med Dem, samt at Saxo Privatbank opbevarer optagelsen i et af Saxo Privatbank fastlagt tidsrum. Optagelserne kan tjene som bevis for, hvad der er aftalt. 12. Interessekonflikter Saxo Privatbank, dennes forretningsforbindelser eller andre personer eller selskaber, der er tilknyttet Saxo Privatbank, kan have en interesse, et forhold eller et arrangement, der er af væsentlig betydning i forhold til enhver transaktion eller effektueret kontrakt. De henvises i den forbindelse til Saxo Privatbanks interessekonfliktpolitik, der er tilgængelig på Saxo Privatbanks hjemmeside Samarbejdspartnere De gøres opmærksom på, at Saxo Privatbank får provision fra nogle af de investeringsforeninger, som De kan handle gennem Systemet. Provisionen kan bestå af: 1) Formidlingsprovision for nytegning. 2) Beholdningsprovision af Deres samlede beholdning. 3) Performanceafhængig provision. Oplysning om Saxo Privatbanks provisioner er tilgængelig på Saxo Privatbanks hjemmeside Saxo Privatbank gør endvidere opmærksom på, at Saxo Privatbank i andre tilfælde får provision eller andet vederlag, når der henvises til eller sælges en samarbejdspartners produkter, eksempelvis ved formidling af realkreditlån og forsikringer eller ved henvisning til en ejendomsmægler. Oplysning om Saxo Privatbanks samarbejdspartnere er tilgængelig på Saxo Privatbanks hjemmeside Saxo Privatbanks ansvar Medmindre andet er anført i Betingelserne eller følger af ufravigelige regler, vil Saxo Privatbank i forbindelse med misbrug af Systemet kun være ansvarlig i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler for det tab, der kan henføres til fejl og forsømmelser hos Saxo Privatbank. Saxo Privatbank er ikke ansvarlig for drifts- eller følgetab af nogen art, herunder tidstab og tab af avance. Saxo Privatbank er ikke ansvarlig for tab som følge af: 1) Afbrydelser i adgangen til Systemet. 2) Forsinkelse, forvanskning eller manglende modtagelse af købs- eller salgsordrer. 3) Forvanskninger af data på grund af dårlig eller fejlbehæftede telefon- eller data forbindelser. 4) At indgangen til Saxo Privatbanks server er optaget, således at nye forespørgsler må foretages. 5) Fejl i datatransmissionsforbindelsen eller som følge af tredjemands indtrængen på Saxo Privatbanks server, på datatransmissionsforbindelsen eller i Deres computer. 6) Komplikationer i Deres computer. 7) Virusangreb. 8) Skattemæssige forhold, idet Saxo Privatbank ikke rådgiver om og ikke har indsigt i Deres skattemæssige forhold. 9) Tab eller skader på grund af manglende eller fejlagtig Corporate Actions i et værdipapir, såsom aktiesplits, fondskodeskift, sletning og ophør, indløsningstilbud, udstedelse af fondsaktier og nytegning m.v. 10) Tab eller skader på grund af eventuelle fejl eller mangler i kursinformation, analysemateriale, historisk kursinformation, oplysninger om indholdet af Deres depot og konto, bekræftelser af forskellig art og/eller andre tillægsydelser, som hidrører fra Dem. 15. Driftsforstyrrelser Saxo Privatbank vil via sin hjemmeside søge at informere om eventuelle forstyrrelser af Systemet, men Saxo Privatbank har ikke pligt til at give denne information eller ansvar for den afgivne information. 16. Force majeure Saxo Privatbank er ikke ansvarlig for skade, der skyldes lovforskrifter, myndighedsforanstaltninger eller lignende, indtruffet eller truende krig, oprør, borgerlige uroligheder, terrorisme, sabotage, naturkatastrofer, strejker, lockout, boykot og blokade, uanset om Saxo Privatbank selv er part i konflikten, herunder at konflikten kun rammer dele af Saxo Privatbanks funktioner, afbrydelse af elektricitets- eller strømforbindelser, eller andre forhold uden for Saxo Privatbanks kontrol. 17. Misligholdelse De anses for at være i misligholdelse i følgende tilfælde: 1) såfremt De undlader at foretage nogen betaling eller undlader at udføre nogen anden handling, der kræves ifølge Betingelserne, en Aftale eller af Saxo Privatbank efter dennes rimelige anmodning, 2) såfremt De undlader at fremsende beløb, der er nødvendige for, at Saxo Privatbank kan modtage levering i henhold til enhver Aftale på første forfaldsdato, 3) såfremt De undlader at tilvejebringe aktiver til levering eller aftage aktiver i henhold til enhver Aftale på den første forfaldsdato, 4) såfremt der indgives enhver anmeldelse for Dem ifølge konkursloven (lovbekendtgørelse nr. 217 af 15. marts 2011 med senere ændringer) eller enhver anden tilsvarende lov, som er gældende for Dem, eller, i tilfælde af et partnerskab, for en eller flere af partnerne, eller, i tilfælde af et selskab, at der udpeges en bobestyrer, kurator, administrator eller lignende, 5) såfremt der indgives en begæring om likvidation eller konkursbehandling over for Dem, 6) såfremt der udstedes et dekret eller tages beslutning om likvidation eller konkursbehandling af Dem (undtagen med henblik på sammenslutning eller rekonstruktion med forudgående skriftlig godkendelse fra Saxo Privatbank), 7) såfremt der foretages udpantning, udlæg eller andre retsskridt i relation til Deres ejendom og virkningerne heraf ikke fjernes, opfyldes eller betales inden for syv dage, 8) såfremt en sikkerhed, der er oprettet i form af et pant eller en behæftelse, kan realiseres over for Dem, og indehaveren af sådant pant eller behæftelse tager skridt til at realisere den stillede sikkerhed, 9) såfremt Deres (eller enhver af Deres datter, søster, koncern eller associerede selskabers) gæld umiddelbart forfalder til betaling, eller kan erklæres således forfalden til betaling forud for den anførte forfaldstid på grund af Deres (eller enhver af Deres datter, søster, koncern eller associerede selskabers) misligholdelse, eller De (eller enhver af

8 ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Side 8 af 12 Deres datter, søster, koncern eller associerede selskaber) undlader at indfri gæld på dennes forfaldsdato, 10) såfremt De undlader at opfylde forpligtelser i henhold til Betingelserne eller enhver Aftale, 11) såfremt enhver form for erklæring eller garanti, der er afgivet af Dem, er eller bliver ukorrekt, eller 12) såfremt Saxo Privatbank eller De af en kontrollerende myndighed anmodes om at lukke en Aftale (eller enhver del af en kontrakt). 18. Forskellige bestemmelser 18.1 Disponering og fuldmagt De kan kun disponere på de konti og depoter, til hvilke De er oprettet med adgang, eller til hvilke De har fået fuldmagt. Såfremt De ønsker at give fuldmagt til tredjemand til på Deres vegne at disponere og indgå aftaler hos Saxo Privatbank, sker dette på en separat fuldmagtsblanket. Ved fuldmagten bemyndiger De fuldmagtshaver til i alle forhold at disponere på samme måde, som var det Dem, der disponerede. Fuldmagten kan ikke begrænses. Såfremt behørigt brugernavn og/eller adgangs- og handelspassword er brugt, hæfter De for enhver disposition foretaget af bemyndigede personer på samme måde, som hvis De selv havde disponeret over konti og depoter Fælleskontohavers dødsfald I forbindelse med en medkontohavers eller fuldmagtsgivers død sender Saxo Privatbank konto- og depotudtog til Skifteretten. Saxo Privatbank sender tillige meddelelse til den efterlevende medkontohaver eller fuldmagtshaver om, at fælleskontoen er blevet spærret. Kontoen og depotet genåbnes ved medkontohaverens eller fuldmagtshaverens præsentation af en skifteretsattest over for Saxo Privatbank Kundegarantier og -erklæringer De garanterer og erklærer, at De ikke er underlagt nogen juridiske restriktioner eller underlagt nogen lov eller bestemmelse, der forhindrer Deres opfyldelse af Betingelserne eller nogen Aftale, De har indhentet alle nødvendige samtykker og har bemyndigelse til at agere under disse Betingelser (og såfremt De er Erhvervskunde, at De er tilstrækkeligt bemyndiget og har opnået den nødvendige selskabsretlige eller anden bemyndigelse i overensstemmelse med Deres organisatoriske og vedtægtsmæssige krav), investeringer og andre aktiver, der tilvejebringes af Dem til ethvert formål ifølge Betingelserne og/eller Aftalerne, til enhver tid er fri for nogen behæftelse, tilbageholdsret, pant eller byrde og ejes fuldstændigt af Dem, De overholder alle love, som De er underlagt, herunder uden begrænsning alle skattelove og -bestemmelser, valutabestemmelser og registreringskrav, og de oplysninger, De har meddelt Saxo Privatbank, er fuldstændige, nøjagtige og ikke-vildledende på alle væsentlige punkter. Ovennævnte garantier og erklæringer anses for at være gentaget, hver gang De i kundeforholdets løbetid giver Saxo Privatbank instruktioner og anvender Systemet Forretninger i udlandet Hvis Saxo Privatbank på Deres vegne skal udføre forretninger i udlandet, vælger Saxo Privatbank en forretningsforbindelse, medmindre andet er aftalt. Saxo Privatbank er uden ansvar for fejl, der begås af det benyttede pengeinstitut, samt for dettes kreditværdighed. Hvis De har depot af udenlandske værdipapirer gennem Saxo Privatbank, er Saxo Privatbank ansvarlig for den udenlandske forretningsforbindelses mulige fejl og for dennes kreditværdighed, medmindre De selv har valgt forretningsforbindelsen. Retsregler, sædvaner og forretningsbetingelser kan i udlandet være meget forskellige fra, hvad der gælder i Danmark. I det omfang Saxo Privatbank er underkastet udenlandske retsregler, sædvaner eller forretningsbetingelser, gælder de også for Dem Klager Hvis De har spørgsmål, bemærkninger m.v. til Deres kundeforhold i Saxo Privatbank, anmoder vi om, at De i første omgang henvender Dem til vores kundeservice eller Deres rådgiver. Mener De ikke, at henvendelsen til kundeservice eller Deres rådgiver har givet Dem et tilfredsstillende svar eller resultat, kan De sende en klage til Saxo Privatbanks klageansvarlige. De kan bede kundeservice eller Deres rådgiver om at blive henvist til den klageansvarlige, eller De kan få oplysninger om den klageansvarlige på Saxo Privatbanks hjemmeside eller forretningssted. Fører henvendelsen ikke til en tilfredsstillende løsning, kan De vælge at indbringe klagen for Pengeinstitutankenævnet, Amaliegade 8 B, 2., Postboks 9029, 1022 København K, tlf , Krav fra amerikanske myndigheder ved overførsler til udlandet Når De overfører penge til udlandet, skal De være opmærksom på, at der kan blive givet oplysninger til de amerikanske myndigheder. SWIFT som gennemfører betalingerne er blevet pålagt at udlevere oplysninger, hvis De fatter mistanke om finansiering af kriminalitet eller terrorisme, jf. amerikansk lovgivning Garantifonden for Indskydere og Investorer Som kunde i Saxo Privatbank er De gennem Garantifonden for Indskydere og Investorer i et vist omfang sikret mod tab, hvis Saxo Privatbank rammes af konkurs eller betalingsstandsning. Garantifonden dækker bl.a. navnenoterede indskud i pengeinstitutter med et beløb svarende til euro pr. indskyder. Pensionskonti og børneopsparinger dækkes uden beløbsgrænse. Garantifonden dækker også, hvis De som investor lider tab, fordi Saxo Privatbank ikke kan tilbagelevere de værdipapirer, som opbevares, administreres eller forvaltes af Saxo Privatbank. Der erstattes med op til euro pr. investor. Garantifonden for Indskydere og Investorer har udgivet en brochure, hvori De kan læse mere om i hvilket omfang, De er sikret. De kan rekvirere brochuren på

9 ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Side 9 af Tilsyn Saxo Privatbank er under tilsyn af Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Tlf , og registreret under FT-nr og CVR-nr Kontaktoplysninger Saxo Privatbank A/S Philip Heymans Allé Hellerup Kommunikation med Saxo Privatbank foregår på dansk Ændringer Saxo Privatbank er berettiget til at ændre Betingelserne (inklusive tillæg) til gunst for Dem uden varsel. Ændringer til ugunst for Dem kan til enhver tid ske med en måneds varsel over for Erhvervskunder og to måneders varsel over for Privatkunder. Saxo Privatbank varsler Dem om ændringer ved brev eller ved annoncering i dagspressen. De anses for at have accepteret ændringerne, såfremt De ikke inden datoen for ændringernes ikrafttræden har meddelt Saxo Privatbank, at De ikke kan godkende ændringerne. Saxo Privatbank er berettiget, men ikke forpligtet, til at anse en sådan meddelelse som en opsigelse. 19. Lovvalg og værneting Alle tvister angående overholdelsen eller fortolkningen af enhver aftale med Saxo Privatbank og/eller Betingelserne er underlagt dansk ret og føres om muligt ved Sø- og Handelsretten i København eller alternativt Københavns Byret. Betingelser for betalingstjenester 1. Indledning Dette afsnit vedrører Deres rettigheder og forpligtelser ved brug af Saxo Privatbanks betalingstjenester. Dette kan eksempelvis være ved: Kontanter indskudt på en betalingskonto. Kontanter hævet fra en betalingskonto. Gennemførelse af en betalingstransaktion til en betalingskonto, herunder gennemførelse af en kredittransaktion eller en korttransaktion. Pengeoverførsel. Centralt for dette tillæg er begreberne betalingstransaktion, betalingskonto, arbejdsdag og rentedatoen. 1.1 Betalingstransaktion Handlinger, der iværksættes af en betaler eller en betalingsmodtager med henblik på at indbetale, overføre eller hæve midler uden hensyn til eventuelle underliggende forpligtelser mellem betaleren og betalingsmodtageren. 1.2 Betalingskonto En betalingskonto er en konto oprettet med henblik på at gennemføre betalingstransaktioner. Eksempelvis vil Deres lønog budgetkonto være omfattet. 1.3 Arbejdsdag En arbejdsdag er en dag, hvor betalerens eller betalingsmodtagerens relevante udbyder, der er involveret i gennemførelsen af en betalingstransaktion, holder åbent som påkrævet for gennemførelsen af en betalingstransaktion. 1.4 Rentedatoen Den dag, hvor en indbetaling, udbetaling eller anden kontobevægelse får virkning for beregning af renter på Deres konto. 1.5 Særregler om betalingstjenester Udover dette tillæg om betalingstjenester gælder Saxo Privatbanks særlige vilkår for betalingstjenester. Dette kan f.eks. være Saxo Privatbanks Dankortregler eller netbankaftaler. 2. Udførelse af betalingstransaktioner For at Saxo Privatbank kan udføre betalingstransaktioner for Dem, skal De oplyse registreringsnr. og kontonr. tilhørende kontoen, hvor beløbet skal trækkes fra. Ved indenlandske overførsler skal De oplyse registreringsnr. og kontonr. tilhørende den kontohaver, hvor beløbet skal overføres til. Ved grænseoverskridende betalingstransaktioner skal De oplyse IBAN-nr. og Swiftkode. Ved betaling af fælles indbetalingskort skal De oplyse FIkreditornummer. Saxo Privatbank betragter en betalingsordre, der gennemføres i overensstemmelse med den entydige identifikationskode, som er angivet i betalingsordren, som korrekt gennemført. En forudsætning for, at Saxo Privatbank kan gennemføre Deres betalingsordrer er, at der er dækning for beløbet på den pågældende konto. 2.1 Betalingsordre De kan eksempelvis afgive betalingsordrer på følgende måder: Ved personlig henvendelse i Saxo Privatbank. Via Deres netbank. Via fremsendelse af brev til Saxo Privatbank. En betalingsordre anses for modtaget på den arbejdsdag, hvor Saxo Privatbank modtager betalingsordren. Betalingsordrer, der modtages tæt på slutningen af en arbejdsdag eller på en dag, der ikke er en arbejdsdag, anses for at være modtaget den følgende arbejdsdag og vil først blive ekspederet den kommende arbejdsdag. De kan få yderligere oplysninger om sidste frist for modtagelse af betalingsordrer, der skal ekspederes samme dag, ved henvendelse i Saxo Privatbank. 2.2 Tilbagekaldelse og afvisning af betalingsordrer Når Saxo Privatbank har modtaget Deres betalingsordre, kan den ikke tilbagekaldes. En betalingsordre, der først skal gennemføres på et senere tidspunkt, kan dog tilbagekaldes senest ved slutningen af arbejdsdagen før den aftalte dato. Såfremt betalingsordren er iværksat af eller via betalingsmodtageren efter at De har afgivet Deres betalingsordre eller meddelt Deres samtykke til gennemførelse af betalingstransaktionen til betalingsmodtageren, kræves dog betalingsmodtagerens samtykke til tilbagekaldelsen. Hvis De ønsker at tilbagekalde en betalingsordre, kan det ske via Deres netbank eller ved henvendelse til Saxo Privatbank. Saxo Privatbank forbeholder sig ret til at opkræve et gebyr for tilbagekaldelsen. Hvis Deres betalingsordre afvises på grund af faktuelle fejl, vil Saxo Privatbank underrette Dem herom, om begrundelsen for

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem BankNordik og Dem,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser PRIVATKUNDER Gældende fra den 01.01.2010 De almindelige forretningsbetingelser gælder ethvert mellemværende mellem andelskassen og dens kunder, medmindre andet udtrykkeligt

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser erhverv

Almindelige forretningsbetingelser erhverv Almindelige forretningsbetingelser Andelskassens almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Gældende fra 1. november 2009 De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER Gældende fra den 19. oktober 2015

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER Gældende fra den 19. oktober 2015 ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER Gældende fra den 19. oktober 2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Basisbank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er fx en lønkonto,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 1. november 2015. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med HVIDBJERG BANK, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med HVIDBJERG BANK gælder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 11. februar 2016. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Middelfart Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 19-10-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Middelfart Sparekasse, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Ballings almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 15-02-2016 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Balling, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for indlån og pensionsopsparing i Føroya Banks kontor i København

Almindelige forretningsbetingelser for indlån og pensionsopsparing i Føroya Banks kontor i København Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for indlån og pensionsopsparing i Føroya Banks kontor i København De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 1. november 2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Fynske Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Fynske Bank gælder der

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Side 1 af 5 Forretningsbetingelserne gælder for alle jeres forretninger med Andelskassen Fælleskassen, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Andelskassen Fælleskassen gælder der også

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder gældende pr. 01.01.2010.

Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder gældende pr. 01.01.2010. Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder gældende pr. 01.01.2010. De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem GrønlandsBANKEN og dig, medmindre der udtrykkeligt

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser. for erhvervskunder i

Almindelige forretningsbetingelser. for erhvervskunder i Almindelige forretningsbetingelser for erhvervskunder i Gældende fra september 2012 ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Lån & Spar Bank A/S's almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Lån & Spar Bank A/S, medmindre andet

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto. Bortset fra kontante

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med BankNordik, medmindre andet er aftalt. For de

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Den Jyske Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Rønde Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Rønde Sparekasse, medmindre andet er aftalt.

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder Gældende fra 1. juni 2015 w w w. dro n s p ar. d k Dronninglund Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBE- TINGELSER GÆLDENDE FRA DEN 01.07.2015

ALMINDELIGE FORRETNINGSBE- TINGELSER GÆLDENDE FRA DEN 01.07.2015 FORRETNINGSBE- TINGELSER GÆLDENDE FRA DEN 01.07.2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med pengeinstituttet, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med pengeinstituttet

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER I SAXO PRIVATBANK A/S

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER I SAXO PRIVATBANK A/S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER I SAXO PRIVATBANK A/S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER I SAXO PRIVATBANK A/S De almindelige forretningsbetingelser ( Betingelserne ) for kunder i Saxo Privatbank A/S

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Fyn A /S's almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Fyn A/S, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sønderhå - Hørsted Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sønderhå - Hørsted Sparekasse,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sønderhå - Hørsted Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 19-10-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sønderhå - Hørsted Sparekasse,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Djurslands almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Djursland, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Vendsyssels almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Vendsyssel, medmindre

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Side 1 af 13

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Side 1 af 13 ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Side 1 af 13 Disse almindelige forretningsbetingelser ( Betingelserne ) for kunder i Saxo Privatbank A/S ( Saxo Privatbank ) består af generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Netbanken er et system, hvor man fra en pc kan udføre transaktioner samt søge informationer om kontoforhold. Kommunikationen

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser forbrugere gældende pr. 01.01.2010.

Almindelige forretningsbetingelser forbrugere gældende pr. 01.01.2010. Almindelige forretningsbetingelser forbrugere gældende pr. 01.01.2010. De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem GrønlandsBANKEN og dig, medmindre der udtrykkeligt er

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Side 1 af 5 Gældende fra den 1. november 2015. Forretningsbetingelserne gælder for alle jeres forretninger med Fynske Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Fynske Bank gælder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Lån & Spar Banks almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Lån & Spar Bank, medmindre andet er aftalt.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med BankNordik, medmindre andet er aftalt. For de

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser. for privatkunder i

Almindelige forretningsbetingelser. for privatkunder i Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Gældende fra september 2012 ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Fanø Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Fanø Sparekasse, medmindre andet er aftalt.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Side 1 af 5 Gældende fra den 2. november 2015. Forretningsbetingelserne gælder for alle jeres forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Thys almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Thy, medmindre andet er aftalt.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank

Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank Gældende pr. 1. juni 2015 De almindelige forretningsbetingelser gælder i alle forhold mellem Nykredit Bank og dens privatkunder, medmindre

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Dragsholm Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Dragsholm Sparekasse, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Den Jyske Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Den Jyske Sparekasse, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Middelfart Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Middelfart Sparekasse, medmindre

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Ballings almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Balling, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sønderhå - Hørsted Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sønderhå - Hørsted Sparekasse,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Bredebros almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Bredebro, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Den lille Bikubes almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Den lille Bikube,

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 11-10-2016 Side 1 af 7 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Almindelige Forretningsbetingelser Privatkunder

Almindelige Forretningsbetingelser Privatkunder Almindelige Forretningsbetingelser - Privatkunder Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Coop Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Coop Bank gælder der

Læs mere

Privatkunder i Nykredit Bank

Privatkunder i Nykredit Bank Almindelige forretningsbetingelser for Gældende pr. 1. august 2015 Privatkunder i Nykredit Bank 0815 Nykredit Bank A/S CVR-nr. 10 51 96 08 København R5008 Propellant.dk De almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Dragsholm Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Dragsholm

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Djurslands almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Djursland, medmindre

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 12-09-2016 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Vendsyssels almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Vendsyssel, medmindre

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER Gældende pr. 1. juni 2015

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER Gældende pr. 1. juni 2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle jeres forretninger med Fynske Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Fynske Bank gælder der også specifikke aftaler, f.eks. aftale om værdipapirhandel,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010.

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank 1. Om forretningsbetingelserne Coop Banks almindelige forretningsbetingelser gælder for alle aftaler mellem dig og banken, medmindre der udtrykkeligt er aftalt

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 15-05-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Rønde Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Rønde Sparekasse, medmindre andet er aftalt.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Faaborg A /S's almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Sparekassen

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Nørre Nebel Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Nørre Nebel Sparekasse, medmindre

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank 1. Om forretningsbetingelserne Coop Banks almindelige forretningsbetingelser gælder for alle aftaler mellem dig og banken, medmindre der udtrykkeligt er aftalt

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Jutlander Bank A/S's almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Jutlander Bank A/S, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - privatkunder Almindelige forretningsbetingelser - privatkunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr. 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk 1. Om forretningsbetingelserne Bankens

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Fanø Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 15-02-2016 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Fanø Sparekasse, medmindre andet er aftalt.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr. 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk 1. Om forretningsbetingelserne Bankens

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Den lille Bikubes almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Den lille Bikube,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 15-02-2016 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med BankNordik, medmindre andet er aftalt. For de

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sønderhå - Hørsted Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 15-02-2016 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sønderhå - Hørsted Sparekasse,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Frøs Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 19-09-2016 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Frøs Sparekasse, medmindre andet er aftalt.

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder Gældende fra 19. september 2016 w w w. dro n s p ar. d k Dronninglund Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 19-09-2016 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med BankNordik, medmindre andet er aftalt. For de

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Vendsyssels almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 19-09-2016 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Vendsyssel, medmindre

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser. Gældende fra den

Almindelige forretningsbetingelser. Gældende fra den Almindelige forretningsbetingelser Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017 Side 2/9 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med pengeinstituttet, medmindre andet er aftalt. For de

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 19-09-2016 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser Erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser Erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser Erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser er det juridiske grundlag for det daglige forhold mellem Merkur, Den Almennyttige Andelskasse, herefter kaldet Merkur,

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER # et godt sted at være ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVAT Gældende fra den 01-01-2018 Frøs Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-01-2018 Forretningsbetingelserne

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Lån & Spar Bank A /S's almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-01-2018 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Lån & Spar Bank A/S, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - forbruger

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - forbruger De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Salling Bank A/S og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Forbrugere

Almindelige forretningsbetingelser - Forbrugere Side 1 af 8 De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Swedbank og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser privatkunder Almindelige forretningsbetingelser privatkunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr.: 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk Bankens almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Dragsholm Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 26-06-2017 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Dragsholm Sparekasse, medmindre andet

Læs mere

Almindelige Forretningsbetingelser - Erhverv

Almindelige Forretningsbetingelser - Erhverv 1. Om forretningsbetingelserne Disse Almindelige Forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem PFA Bank (Banken) og dens kunder (forbrugere), medmindre andet er udtrykkeligt aftalt mellem

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Fanø Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 26-06-2017 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Fanø Sparekasse, medmindre andet er aftalt.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER # et godt sted at være ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVAT Gældende fra den 26-06-2017 Frøs Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 26-06-2017 Forretningsbetingelserne

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser. Gældende fra den

Almindelige forretningsbetingelser. Gældende fra den Almindelige forretningsbetingelser Gældende fra den 15.02.2016 20.05.2016 Side 2/9 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med pengeinstituttet, medmindre andet er aftalt. For de

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser. Gældende fra den

Almindelige forretningsbetingelser. Gældende fra den Almindelige forretningsbetingelser Gældende fra den 30.06.2017 04.08.2017 Side 2/9 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med pengeinstituttet, medmindre andet er aftalt. For de

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - forbruger

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - forbruger De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Den Jyske Sparekasse og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere

De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Den Jyske Sparekasse og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med BankNordik, medmindre andet er aftalt. For de

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr. 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk 1. Om forretningsbetingelserne Bankens

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Rønde Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Rønde Sparekasse, medmindre andet er aftalt.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 6. juli 2017. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Vestjysk Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Vestjysk Bank gælder der

Læs mere

Generelle regler for selvbetjening

Generelle regler for selvbetjening Generelle regler for selvbetjening - Erhvervskunder Gældende fra den 1. januar 2018 Selvbetjenings anvendelsesmuligheder Du kan anvende selvbetjening til de funktioner, som fremgår af den separate selvbetjeningsaftale,

Læs mere