Sagsnummer 2011/ September Udbudsmateriale for. Aarsballe By Rønne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagsnummer 2011/005593 September 2013. Udbudsmateriale for. Aarsballe By 14-16 3700 Rønne"

Transkript

1 Sagsnummer 2011/ September 2013 Udbudsmateriale for Aarsballe By Rønne

2 Side 2 af 182

3 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Aarsballe By 14-16, 3700 Rønne Spændende erhvervsejendom med ca. 5 ha. dyrkbar jord beliggende ved Aarsballe udbydes til salg. Ejendommen er beliggende op ad naturen ved Almindingen, og der er 12 km til Rønne. Driftsbygningerne er pæne, velholdte og anvendelige til flere formål bl.a. håndværksvirksomhed, garage/værksted og depot/opmagasinering: Bygning 20: Værkstedsbygning/garageanlæg på 602 m 2 opført i 1952 består af et stort åbent rum med godt lysindfald, 3 dobbeltporte i facaden og en stor port i enden af bygningen. Bygning 21: Bunkers/våbenmagasin på 150 m 2 opført i Bygning 22: Stavsdal Krudthus depotbygning på 180 m 2 med loftsrum på 88 m 2. Bygningen er opført i 1842, hvor den blev anvendt til central opbevaring af våben og ammunition. Indrettet som et stort rum med trappe til stort loftsrum. Port foran og bagved. Bygning 23: Depotbygning på 75 m 2 med loftsrum på 54 m 2. Bygningen er opført i 1900, og er indrettet med 2 depotrum og trappe til stort loftsrum. Bygning 26: Depotbygning på 298 m 2 opført i 1912 består af et stort åbent og isoleret rum ingen vinduer, dør i side og port i enden. Side 3 af 182

4 Bygning 28: Depotbygning på 130 m 2 med loftsrum på 117 m 2. Bygningen er opført i 1940, og er indrettet med 2 depotrum og trappe til stort loftsrum. Bygning 29: Vagtbygning på 31 m 2 opført i Træbeklædt bygning indrettet med to kontorer og toilet. Til ejendommen hører en bolig på 116 m 2 opført i 1959 i gule mursten. Boligen er indrettet med bryggers, fyrrum, viktualierum, mellemgang til ældre køkken, god og lys stue med udgang til terrasse og have. Desuden er der værelsesafdeling med fordelingsgang, ældre badeværelse med badekar, to værelser samt soveværelse. Værelser og stue har lyst parketgulv. Herudover er der ældre carport og ældre udhus. Det samlede grundareal udgør 7,163 ha. Heraf er der ca. 5 ha. dyrkbar jord, hvortil der medfølger 5 alm. betalingsrettigheder. Ejendommen udbydes af Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste i. h. t. statens regler for salg af ejendomme i offentligt udbud. Besigtigelse af ejendommen kan foretages: - Torsdag den 10. oktober 2013 kl Henvendelse til Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Stella Toftelund Larsen på telefon: eller Tilbud uden forbehold eller betingelser skal afgives på vedlagte tilbudsblanket i en lukket kuvert mærket Tilbud vedrørende Aarsballe By 14-16, 3700 Rønne således at tilbuddet er Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste i hænde på adressen Arsenalvej 55, 9800 Hjørring senest onsdag d. 23. oktober 2013 kl Samme dag kl vil der for de bydende være mulighed for at overvære åbningen af tilbuddene. Side 4 af 182

5 Depot Stausdal Aarsballe By 14-16, 3700 Rønne j.nr. 2011/ Driftsbygninger: Bygning 20 Depotbygning/værksted (Ingen bevaringsstatus) Bygning 26 Depotbygning (Bevaringsværdi: 2) Bygning 20 Depotbygning/værksted (bagside) Bygning 26 Stort anvendeligt rum med god loftshøjde og port i enden Bygning 20 Godt og anvendeligt rum Bygning 26 Indgravering i gavl Side 5 af 182

6 Depot Stausdal Aarsballe By 14-16, 3700 Rønne j.nr. 2011/ Driftsbygninger: Bygning 22 Depotbygning foto taget 29. maj 2013 (Bevaringsværdi: 1) Bygning 22 Depotbygning (bagside) Bygning 22 Underetage Bygning 22 Indgravering i gavl Bygning 22 Loftsrum Bygning 22 foto taget 15. april 2013 Side 6 af 182

7 Depot Stausdal Aarsballe By 14-16, 3700 Rønne j.nr. 2011/ Driftsbygninger: Bygning 23 Depotbygning (Bevaringsværdi: 5) Bygning 28 Depotbygning (Bevaringsværdi: 5) Bygning 23 Underetage Bygning 28 Underetage Bygning 23 Loftsrum Bygning 28 Loftsrum Side 7 af 182

8 Depot Stausdal Aarsballe By 14-16, 3700 Rønne j.nr. 2011/ Driftsbygninger: Bygning 29 Vagtbygning (Bevaringsværdi: 5) Bygning 21 Tidligere våbenmagasin (Ingen bevaringsstatus) Bygning 29 Det ene af to kontorer Vendeplads Bygning 29 Toilet Dyrkbar jord Side 8 af 182

9 Depot Stausdal Aarsballe By 14-16, 3700 Rønne j.nr. 2011/ Bolig: Bygning 34 Bolig set fra have (Ingen bevaringsstatus) Bygning 34 Soveværelse Bygning 34 Bolig set fra indkørsel Bygning 34 Stue Bygning 34 Køkken Bygning 34 Badeværelse Side 9 af 182

10 Side 10 af 182

11 BILAGSFORTEGNELSE for udbud af ejendommen matr. nr. 174, 175ap og 175nn Klemensker, beliggende Aarsballe By 14-16, 3700 Rønne. Bilag 1 Finansministeriets cirkulære nr. 7 af 25. januar 2010 om salg af statens faste ejendomme s. 13 Bilag 2 Særlige salgsvilkår s. 17 Bilag 3 Oversigts- og Matrikelkort s. 21 Bilag 4 Tingbogsattest og tinglyste servitutter s. 31 Bilag 5 BBR-ejermeddelelse s. 53 Bilag 6 Ejendoms- og brugsplan s. 59 Bilag 7 Ejendomsvurdering og skatteattest s. 87 Bilag 8 Resume af ejendomsdatarapport s. 93 Bilag 9 Byggeteknisk gennemgang, miljøhistorisk redegørelse og energimærke s. 105 Bilag 10 Planforhold og oplysninger om bygningsbevaringsstatus s. 145 Bilag 11 Eksempel på skøde s. 179 Bilag 12 Tilbudsblanket s. 181 Side 11 af 182

12 Side 12 af 182

13 Sagsnummer 2011/ Udbudsmateriale for Aarsballe By Rønne Bilag 1 Finansministeriets cirkulære nr. 7 af 25. januar 2010 om salg af statens faste ejendomme. Side 13 af 182

14 Cirkulære nr. 7 af 25/01/2010 om salg af statens faste ejendomme Offentligt udbud 1. Salg af fast ejendom fra staten skal ske i overensstemmelse med reglerne i budgetvejledningen om ejendomssalg. Når det af budgetvejledningen følger, at et salg først kan ske efter at der har været foretaget offentligt udbud, skal udbuddet foretages efter reglerne i dette cirkulære. Stk. 2. Ved salg af fast ejendom fra staten til private, skal institutionen sikre overholdelse af de i lovgivningen fastsatte regler om salg af fast ejendom. Salg af statens faste ejendomme er omfattet af bestemmelserne i lov om omsætning af fast ejendom og bestemmelser, der er fastsat i medfør af loven, i det omfang salg sker til forbrugere, jf. lovens 1, stk. 5. Ifølge bekendtgørelse om undtagelse af salg af statens faste ejendomme fra visse bestemmelser i lov om omsætning af fast ejendom, finder 1, stk. 4, 2. pkt., i loven ikke anvendelse på salg af statens faste ejendomme, når salget foregår uden medvirken af en ejendomsformidler. Tilbudsblanket og annoncering 2. For ejendomme, der agtes afhændet, udfærdiger institutionen en tilbudsblanket med oplysninger om ejendommen og handelsvilkårene. Hvis salg af ejendommen i medfør af budgetvejledningens regler om salg af statens faste ejendomme skal forelægges bevillingsmyndighederne, inden tilbud kan accepteres, skal dette udtrykkeligt angives i tilbudsblanketten. En vejledende tilbudsblanket er optaget som bilag til cirkulæret. 3. Ejendommen annonceres som hovedregel til salg både i trykte og elektroniske udgaver af lokal og landsdækkende dagspresse eller i øvrigt i det omfang, der efter institutionens skøn findes hensigtsmæssigt. Stk. 2. I annoncerne anføres, at tilbud normalt bør afgives på særlige tilbudsblanketter, der kan rekvireres hos institutionen. Fristen for indgivelse af tilbud samt tid og sted for åbningen af tilbud angives i annoncerne. Endvidere angives ejendommens skønnede kontantpris baseret på en konkret vurdering, der er indhentet fra en eller to ejendomsformidlere, medmindre institutionen skønner, at denne oplysning kan være til hinder for, at der opnås den højest mulige købesum. Endvidere angives oplysninger om ejendommens beliggenhed og størrelse, herunder grundareal og boligareal. Der kan endvidere bl.a. angives eksempler på brutto- og nettoudgift samt finansiering. Stk. 3. Institutionen kan bestemme, at salg og annoncering forestås af en ejendomsmægler eller en anden, der efter lov om omsætning af fast ejendom er berettiget til at udøve ejendomsformidlingsvirksomhed. 4. Ved fremsendelsen af tilbudsblanketter skal institutionen vedlægge et eksemplar af dette cirkulære. Afgivelse af tilbud 5. Tilbud indsendes efter institutionens ønske elektronisk eller pr. post i lukket kuvert mærket»tilbud på matr.nr.....«. Institutionen anviser fremgangsmåde ved elektronisk tilbudsafgivelse. Stk. 2. De bydende har adgang til at overvære åbningen af tilbuddene og få oplysning om størrelsen af tilbuddene. Vurdering af tilbuddene 6. Senest 4 uger efter åbningen af tilbuddene meddeler institutionen hver tilbudsgiver, om institutionen agter at videreføre salgsforhandlingerne på grundlag af de indkomne tilbud, eller om institutionen forkaster alle de indkomne tilbud. I sidstnævnte tilfælde vælger institutionen herefter, om man vil annoncere på ny eller stille afhændelsen i bero. Stk. 2. Vælger institutionen at videreføre salgsforhandlingerne med nogle af tilbudsgiverne, meddeles der samtidig de øvrige tilbudsgivere afslag på deres tilbud. Overbud 7. Vælger institutionen at videreføre salgsforhandlingerne, kan institutionen give de fem højestbydende meddelelse om 1) størrelsen af de fem højeste bud, 2) et tidspunkt, da de fem højestbydende senest skal indgive supplerende tilbud, og 3) et tidspunkt, da de supplerende tilbud åbnes. Stk. 2. Inden tidspunktet for indgivelse af supplerende tilbud kan institutionen optage forhandling med de fem højestbydende med henblik på at sikre højest mulige bud. Stk. 3. For de fem højestbydende er der adgang til at afgive supplerende tilbud. For afgivelsen af supplerende tilbud gælder reglerne i 5 og 6. Side 14 af 182

15 Sikkerhed m.v. 8. Institutionen skal påse, at det af udbudsmaterialet fremgår, at tilbudsgiverne er bundet af deres bud, indtil der er stillet sikkerhed, jf. stk. 3. Dette gælder ikke, hvis tilbuddet er forkastet eller afslået i medfør af 6, stk. 1 eller 2, eller hvis reglerne i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. om fortrydelsesret finder anvendelse, jf. 14. Stk. 2. Det skal af udbudsmaterialet fremgå, at den tilbudsgiver, hvis bud indstilles til accept, er bundet af sit bud, indtil accept foreligger. Stk. 3. Det skal af udbudsmaterialet fremgå, at den tilbudsgiver, hvis bud indstilles til accept, inden en uge efter, at institutionen har meddelt, at man vil acceptere eller indstille buddet til accept, skal stille sikkerhed for 10 pct. af købesummen. Sikkerheden kan bestå i kontant deponering, deponering af værdipapirer, bank- eller sparekassebog, eller anfordringsgaranti stillet af anerkendt bank, sparekasse eller forsikringsselskab. Stk. 4. Hvis tilbuddet ikke accepteres, refunderer institutionen tilbudsgiveren eventuelt afholdte udgifter til etablering af sikkerheden. Accept af tilbud 9. Det skal af udbudsmaterialet fremgå, hvilket tildelingskriterium der lægges til grund. Salg skal som udgangspunkt ske til højestbydende, eventuelt efter gennemført overbudsrunde. Stk. 2. Institutionen kan acceptere det højeste tilbud uden forelæggelse for bevillingsmyndighederne, hvis handelsvilkårene er godkendt af SKAT, jf. stk. 3, og hvis salgssummen omregnet til kontantsum ikke overstiger 5 mill. kr. For statslige ejendomsvirksomheder, Forsvarsministeriet og Skov- og Naturstyrelsen er beløbsgrænsen 60 mill.kr. Stk. 3. Kan handelsvilkårene ikke godkendes af SKAT, skal institutionen søge at opnå et fordelagtigere tilbud gennem anvendelse af ejendomsmægler eller anden person, der efter 8 i lov om omsætning af fast ejendom er berettiget til at udøve ejendomsformidlingsvirksomhed, eller der kan ske salg efter forudgående tilslutning fra bevillingsmyndighederne, jf. 12. Krav mod staten 10. Institutionen skal påse, at det af udbudsmaterialet fremgår, at ingen tilbudsgiver kan rejse noget krav mod staten, hvis institutionen opgiver at videreføre salgsforhandlingerne, eller hvis institutionens indstilling om ejendomssalg ikke tiltrædes, jf. dog 8, stk. 4. Undtagelser 11. Cirkulæret gælder ikke for overdragelse af ejendomme fra en statsinstitution til en anden statsinstitution. Herom er der fastsat særlige regler i budgetvejledningen. Stk. 2. Cirkulæret gælder heller ikke ved indskud af ejendomme i Statens Ejendomsselskab A/S. 12. Hvor vægtige grunde i øvrigt taler for, at offentligt udbud ikke finder sted, fremsættes anmodning herom af vedkommende ministerium over for Finansministeriet. Dette kan ske samtidig med, at Finansministeriet anmodes om tilslutning til forelæggelse af aktstykke for Finansudvalget. Finansministeriet tager herefter stilling til, om sagen kan forelægges Finansudvalget. Hvor dette findes tilstrækkeligt velbegrundet, skal det udtrykkeligt anføres i aktstykkets punkt b, at der ikke har været foretaget offentligt udbud. 13. I særlige tilfælde vil cirkulærets procedurebestemmelser kunne fraviges. Ændringerne skal da tydeligt fremgå af udbudsmaterialet. Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. 14. Opmærksomheden henledes på reglerne i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. om tilbagekaldelsesadgang og fortrydelsesret, når en ejendom hovedsagelig er bestemt for beboelse for køberen. 15. Reglerne i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. om tilstandsrapport og tilbud om ejerskifteforsikring kan anvendes af institutionen. Ikrafttræden m.v. 16. Cirkulæret træder i kraft den 1. februar 2010 og har virkning for ejendomssalg, der iværksættes fra og med denne dato. Stk. 2. Samtidig ophæves cirkulære nr. 158 af 13. december 2002 om salg af statens faste ejendomme. Finansministeriet, den 25. januar 2010 Claus Hjort Frederiksen / Mogens Pedersen Side 15 af 182

16 Side 16 af 182

17 Sagsnummer 2011/ Udbudsmateriale for Aarsballe By Rønne Bilag 2 Særlige salgsvilkår. Side 17 af 182

18 Særlige salgsvilkår for Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjenestes afhændelse af ejendommen matr.nr. 174, 175ap og 175nn Klemensker, beliggende Aarsballe By 14-16, 3700 Rønne. 1. Generelt: Ejendommen udbydes offentligt til salg på de i Finansministeriets cirkulære nr. 7 af 25. januar 2010 om salg af statens faste ejendomme anførte generelle vilkår. Dette cirkulære er vedlagt som bilag 1. Herudover udbydes ejendommen på nærværende særlige vilkår, som tilbudsgiver ved afgivelse af tilbud skal acceptere. 2. Beskrivelse af ejendommen: Nærværende udbud omfatter ejendommen matr.nr. 174, 175ap, 175nn Klemensker med et grundareal, der ifølge tinglysningsrids, udgør m², med de på ejendommen beliggende bygninger. Boligarealet er registreret til 116 m², og driftsbygninger har et registreret, bebygget areal på m Ejendommens data: Matrikel-/oversigtskort og kort over evt. opdeling af jord og bygninger vedlægges som bilag 3. Tingbogsattest og tinglyste servitutter for ejendommen vedlægges som bilag 4. BBR-ejermeddelelse vedlægges som bilag 5. Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjenestes ejendoms- og brugsplan vedlægges som bilag 6. Ejendoms- og brugsplanen er ikke ajourført. Der tages derfor forbehold for bygningsmæssige ændringer og arealstørrelser. Ejendomsvurdering og skatteattest for ejendommen vedlægges som bilag 7. Ejendomsdatarapport vedlægges som bilag 8. Miljøhistorisk redegørelse, byggeteknisk rapport og energimærke vedlægges som bilag 9. Planforhold vedlægges som bilag Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste oplyser at: Ejendommens kontantpris er af ekstern ejendomsmægler skønnet til kr ,00. Heraf er den dyrkbare jord skønnet til en handelspris på kr ,00. Der medfølger 5 alm. betalingsrettigheder til den dyrkbare jord, som overdrages til køber af jorden. Jorden overdrages som den forefindes på overdragelsestidspunktet. Køber kan ikke kræve jorden pløjet eller tilsået. På ejendommen findes fredskov, jf. bilag 3. På matr.nr. 175ap er der tinglyst m2 fredskov, på matr.nr. 175nn er der tinglyst m2 fredskov i alt 0,4 ha. tinglyst fredskov. På ejendommen findes flere bygninger, som er bevaringsværdige, jf. bilag 10. Køber opfordres til at sætte sig ind i evt. byrder og rettigheder herom. Regionskommunen er ansvarlig myndighed. Ejendommens bolig har været ubeboet i en længere periode. Staten er selvforsikret, hvorfor der ikke er tegnet forsikring af nogen art. Ansvaret for at ejendommen kan forsikres, er tilbudsgiver/købers. Det påhviler således tilbudsgiver/køber at tegne forsikring fra overtagelsesdagen. Side 18 af 182

19 Ejendommen vil, efter afhændelse, blive selvstændig vurderet af skattemyndighederne og dermed få en selvstændig ejendomsvurdering. Køber må påregne at betale ejendomsskat efter gældende regler. Accept af tilbud vedrørende salg kan kræve bevillingsmæssig godkendelse, herunder tilslutning fra Folketingets Finansudvalg. Tilbudsgiver må derfor påregne en vis acceptfrist. 5. Overtagelse: Ejendommen overtages af tilbudsgiver den første i måneden efter de bevilgende myndigheder har godkendt salget. Fra overtagelsesdagen henligger ejendommen for tilbudsgivers regning og risiko. Tilbudsgiver/køber overtager således samtlige drifts- og vedligeholdelsesudgifter fra det øjeblik ejendommen overdrages til tilbudsgiver/køber, herunder betaling af skatter og afgifter m.v. Med overtagelsesdagen som skæringsdato udarbejdes sædvanlig refusionsopgørelse, hvis saldo berigtiges kontant. 6. Købesummen: Købesummen skal erlægges kontant senest på overtagelsesdagen. 7. Ansvarsfraskrivelse: Ejendommen overdrages uden ansvar for Forsvarsministeriet, således at tilbudsgiver/køber skal acceptere, at der ikke kan gøres mangelsindsigelse af nogen art gældende, hverken i form af erstatning, forholdsmæssigt afslag eller ved at hæve handlen. Forsvarsministeriets ansvarsfraskrivelse omfatter mangler, uanset om sådanne er synlige eller af skjult karakter, herunder bl.a. også eventuelle mangler af enhver art vedrørende ejendommens bundforhold samt forurening af grunden. Ejendommen sælges som en erhvervsejendom, og der er derfor ikke mulighed for at udarbejde tilstandsrapport og ejerskifteforsikring i henhold til Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. Det påhviler tilbudsgiver/køber for egen regning og risiko at udarbejde eventuelle supplerende undersøgelser. 8. Øvrige vilkår: Ejendommen overdrages i den stand som den er og forefindes og som beset af tilbudsgiver/køber med de på grunden værende bygninger og anlæg med grund-, mur- og nagelfast tilbehør, herunder alle slags ledninger for så vidt de har tilhørt sælger, hegn, træer og andre beplantninger samt alt ejendommen rette tilliggende og tilhørende. Ejendommen overdrages fri for pantehæftelser og gæld, med de samme rettigheder og forpligtigelser, hvormed ejendommen har tilhørt Forsvarsministeriet, herunder tinglyste byrder og servitutter. I det omfang det er muligt, indtræder tilbudsgiver/køber i Forsvarsministeriets rettigheder og forpligtigelser overfor ejendommens forsyningsselskaber m.v. Tilbudsgiver/køber afholder alle omkostningerne til berigtigelse af handlen, herunder eventuelle udgifter til stempel og tinglysning af skøde. Tilbudsgiver/køber udarbejder skøde og refusionsopgørelse. Tilbudsgiver/køber er forpligtiget til at udarbejde skødet som anført i bilag 12. Sælger har ikke mulighed for at aflevere originale bygningstegninger. Kopi af de tegninger, som Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste måtte være i besiddelse af, kan rekvireres mod betaling. Køber anviser det trykkeri, hvortil sælger for købers regning skal lade originaltegninger reproducere. Bygningstegninger afleveres til Rigsarkivet 6 måneder efter afhændelsen. Anmodning om kopi af tegninger skal derfor være sælger i hænde senest 6 måneder efter overdragelsen. Med hensyn til de i bilag 1 anførte generelle vilkår skal Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste særligt fremhæve at; - den tilbudsgiver, hvis tilbud indstilles til accept, skal inden en uge efter, at institutionen har meddelt, at man vil indstille til accept stille sikkerhed for 10 % af købesummen, Side 19 af 182

20 - tilbudsgiverne er bundet af deres tilbud, indtil der er stillet sikkerhed, - den tilbudsgiver, hvis bud indstilles til accept er bundet af sit bud indtil accept forligger, - ingen tilbudsgiver kan rejse noget krav mod staten, hvis institutionen opgiver at videreføre salgsforhandlingerne, eller hvis institutionens indstilling om ejendomssalg ikke tiltrædes. 9. Tilbud: Tilbud afgives på den som bilag 12 vedlagte tilbudsblanket og sendes eller overbringes i en lukket kuvert mærket Tilbud vedr. Aarsballe By 14-16, 3700 Rønne til Forsvarets Bygningsog Etablissementstjeneste, Arsenalvej 55, 9800 Hjørring. Tilbud uden forbehold eller betingelser skal være Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste i hænde senest onsdag d. 23. oktober 2013 kl Åbning af tilbuddene finder sted samme dag kl , hvor der er adgang for tilbudsgivere til at overvære tilbudsåbningen. Side 20 af 182

21 Sagsnummer 2011/ Udbudsmateriale for Aarsballe By Rønne Bilag 3 Oversigts- og Matrikelkort. Side 21 af 182

22 Titel: Bilag: Dato: 21/05/2013 Udfrt af: Stella Toftelund Larsen Mlforhold: 1:4000 Klassifikation: Ingen m?rkning Side 22 af 182

23 Titel: Bilag: Dato: 21/05/2013 Udfrt af: Stella Toftelund Larsen Mlforhold: 1:4000 Klassifikation: Ingen m?rkning Side 23 af 182

24 Titel: Fredskov Bilag: Dato: 21/05/2013 Udfrt af: Stella Toftelund Larsen Mlforhold: 1:4000 Klassifikation: Ingen m?rkning Side 24 af 182

25 Titel: Bilag: Beskyttet stendige Dato: 11/06/2013 Udfrt af: Stella Toftelund Larsen Mlforhold: 1:4000 Klassifikation: Ingen m?rkning Side 25 af 182

26 Titel: Skovbyggelinje Bilag: Dato: 21/05/2013 Udfrt af: Stella Toftelund Larsen Mlforhold: 1:4000 Klassifikation: Ingen m?rkning Side 26 af 182

27 Titel: Område med drikkevandsinteresser Bilag: Dato: 21/05/2013 Udfrt af: Stella Toftelund Larsen Mlforhold: 1:4000 Klassifikation: Ingen m?rkning Side 27 af 182

28 Titel: SFL og braklagte arealer Bilag: Dato: 21/05/2013 Udfrt af: Stella Toftelund Larsen Mlforhold: 1:4000 Klassifikation: Ingen m?rkning Side 28 af 182

29 Titel: Ammoniakbufferzone Bilag: Dato: 21/05/2013 Udfrt af: Stella Toftelund Larsen Mlforhold: 1:4000 Klassifikation: Ingen m?rkning Side 29 af 182

30 Titel: Sårbare Natura 2000 områder Bilag: Dato: 21/05/2013 Udfrt af: Stella Toftelund Larsen Mlforhold: 1:4000 Klassifikation: Ingen m?rkning Side 30 af 182

31 Sagsnummer 2011/ Udbudsmateriale for Aarsballe By Rønne Bilag 4 Tingbogsattest. Tinglyste servitutter. Side 31 af 182

32 TINGBOGSATTEST Udskrevet: :48:47 EJENDOM: Adresse: Aarsballe By Rønne Samlet areal: m2 Heraf vej: 0 m2 Appr.dato: Landsejerlav: Klemensker Matrikelnummer: 0174 Areal: m2 Heraf vej: 0 m2 Retskreds: 0033 NOTERINGER: Dato: Navn Stausdal ADKOMSTER DOKUMENT: Dokument type: Skøde Dato/løbenummer: OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja ADKOMSTHAVERE: Navn: Forsvarets bygningstjeneste Ejerandel: 1 / 1 KØBESUM: Kontant købssum: Købesum i alt: 0 DKK 0 DKK HÆFTELSER Der findes ingen hæftelser på ejendommen Side 32 af :48:48 Side 1 af 3

33 SERVITUTTER DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 1 Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Filnavn: Ja 33_G-R_44 BEBYGGELSE: Byggelinie ANDET: Andet TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om byggelinier mv DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 2 Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Filnavn: Ja 33_I-R_189 FÆRDSEL: Adgangsforhold ANDET: Andet Side 33 af :48:48 Side 2 af 3

34 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om adgangsbegrænsning mv KORREKT DATO: ØVRIGE OPLYSNINGER EJENDOMSVURDERING: Ejendomsværdi: DKK Grundværdi: DKK Vurderingsdato: Kommunekode: 0400 Ejendomsnummer (BBR-nr.): INDSKANNET AKT: Filnavn: 33_L-R_609 Side 34 af :48:48 Side 3 af 3

35 TINGBOGSATTEST Udskrevet: :49:21 EJENDOM: Adresse: Aarsballe By Rønne Samlet areal: m2 Heraf vej: 0 m2 Appr.dato: Landsejerlav: Klemensker Matrikelnummer: 0175ap Areal: 7342 m2 Heraf vej: 0 m2 Retskreds: 0033 Appr.dato: Landsejerlav: Klemensker Matrikelnummer: 0175nn Areal: m2 Heraf vej: 0 m2 Retskreds: 0033 HOVEDNOTERING: Hovednotering: Samlet ejendom NOTERINGER: Dato: Fredskov 1800 m2 fsv ang 175 ap og 2200 m2 fsv ang 175 nn Dato: Navn Stausdal ADKOMSTER DOKUMENT: Dokument type: Skøde Dato/løbenummer: OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Side 35 af :49:21 Side 1 af 3

36 ADKOMSTHAVERE: Navn: Forsvarets bygningstjeneste Ejerandel: 1 / 1 KØBESUM: Kontant købssum: Købesum i alt: 0 DKK 0 DKK HÆFTELSER Der findes ingen hæftelser på ejendommen SERVITUTTER DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 1 Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Filnavn: Ja 33_G-R_44 BEBYGGELSE: Byggelinie ANDET: Andet TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om byggelinier mv DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 2 Dokument type: Anden Servitut Side 36 af :49:21 Side 2 af 3

37 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Filnavn: Ja 33_I-R_189 FÆRDSEL: Adgangsforhold ANDET: Andet TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om adgangsbegrænsning mv KORREKT DATO: ØVRIGE OPLYSNINGER EJENDOMSVURDERING: Ejendomsværdi: DKK Grundværdi: DKK Vurderingsdato: Kommunekode: 0400 Ejendomsnummer (BBR-nr.): INDSKANNET AKT: Filnavn: 33_L-R_609 Side 37 af :49:21 Side 3 af 3

38 Side 38 af 182

39 Side 39 af 182

40 Side 40 af 182

41 Side 41 af 182

42 Side 42 af 182

43 Side 43 af 182

44 Side 44 af 182

45 Side 45 af 182

46 Side 46 af 182

47 Side 47 af 182

48 Side 48 af 182

49 Side 49 af 182

50 Side 50 af 182

51 Side 51 af 182

52 Side 52 af 182

53 Sagsnummer 2011/ Udbudsmateriale for Aarsballe By Rønne Bilag 5 BBR-ejermeddelelse. Side 53 af 182

54 Side 54 af 182

55 Side 55 af 182

56 Side 56 af 182

57 Side 57 af 182

58 Side 58 af 182

59 Sagsnummer 2011/ Udbudsmateriale for Aarsballe By Rønne Bilag 6 Ejendoms- og brugsplan. Side 59 af 182

60 Side 60 af 182

61 Side 61 af 182

62 Side 62 af 182

63 Side 63 af 182

64 Side 64 af 182

65 Side 65 af 182

66 Side 66 af 182

67 Side 67 af 182

68 Side 68 af 182

69 Side 69 af 182

70 Side 70 af 182

71 Side 71 af 182

72 Side 72 af 182

73 Side 73 af 182

74 Side 74 af 182

75 Side 75 af 182

76 Side 76 af 182

77 Side 77 af 182

78 Side 78 af 182

79 Side 79 af 182

80 Side 80 af 182

81 Side 81 af 182

82 Side 82 af 182

83 Side 83 af 182

84 Side 84 af 182

85 Side 85 af 182

86 Side 86 af 182

87 Sagsnummer 2011/ Udbudsmateriale for Aarsballe By Rønne Bilag 7 Ejendomsvurdering og skatteattest. Side 87 af 182

88 Afsender: SKAT Ejendomsvurdering Rundforbivej Nærum Modtager/ejer 400 Ejendomsvurdering Henvisningsnummer Ejendommens registernummer KLEMENSKER 174 m.fl. Matr. nr. Vurderet areal m² Ejendommens beliggenhed Aarsballe By 014,Aarsballe SKATs tlf.nr.: Udskrevet / Oplysninger til brug for forsendelsen Bunke 03 C Vmt 6 Ejendommen er ved den almindelige vurdering pr. 1. oktober 2012 vurderet sådan: Benyttelse 10 - Statsejendom (bebygget og ikke-landbrug) Ejendomsværdi kr Grundværdi kr Grundværdi, fritaget efter kr KMD OGJM udg Derfor får du denne ejendomsvurdering Ejendomsvurderingen er SKATs skøn over bl.a. din ejendomsværdi og grundværdi. Den kan bl.a. have betydning for, hvor meget du skal betale i ejendomsværdiskat og ejendomsskat. Du kan læse mere om ejendomsvurderingen på skat.dk - Virksomhed - Erhvervsejendomme - Ejendomsvurdering. Du får denne vurdering, hvis du har ejet ejendommen i løbet af også selvom du ikke længere ejer ejendommen. Er du enig eller uenig? Hvis du er enig i vurderingen, skal du ikke gøre noget. Er du uenig i vurderingen, kan du klage. I klagen skal du skrive, hvorfor, du mener, vurderingen er forkert. Du skal sende klagen senest 3 måneder fra modtagelsen af denne skrivelse til adressen øverst i dette brev eller elektronisk via skat.dk/kontakt - til SKAT. Hvis vi er enige i klagen, vil du få en ny vurdering. Hvis vi ikke er enige, sender vi klagen videre til vurderingsankenævnet. Oplysninger om, hvorvidt en nyopført ejerbolig er færdigbygget. Side 88 af 182 Sådan har vi vurderet ejendommen Vi har vurderet ejendommen til, hvad den kontante handelsvær- di var den 1. oktober Handelsværdien har vi fastsat ud fra: Hvad ejendomme i området er blevet solgt til. Hvad der er registreret i kommunens Bygnings- og Boligregister (BBR). Oplysninger om, hvilken benyttelse vi har skønnet. Vi har vurderet grunden, som om den var ubebygget, og grundværdien har vi fastsat på baggrund af oplysninger om, hvor stor grunden er, og hvad den må bruges til. Hvis der er fejl i oplysningerne Det er dig som ejendommens ejer, der er ansvarlig for, at oplysningerne i BBR er korrekte. Hvis der er fejl i oplysningerne, skal du kontakte kommunen. Vurderingen kan være påvirket af særlige forhold, der kun gælder for din ejendom. Hvis vi ikke allerede har taget hensyn til forholdene, skal du kontakte os. Er ejendommen ændret siden sidste vurdering? Hvis der er sket ændringer på ejendommen, har vi lavet de nødværdiskat og ejendomsskat vendige omberegninger, som bruges, når vi beregner ejendoms- (grundskyld). Mere information Du kan se alle vurderinger på fra den l. marts 2013 kl Har du spørgsmål til ejendomsvurderingen, kan du ringe på telefon Telefonen er åben til og med den 1. juli Herefter kan du ringe på telefon Reglerne om, hvordan man fastsætter ejendomsværdi, grundværdi og benyttelse, står i vurderingslovens 6, jf. 9, stk. 1, 13, stk. 1, samt 33, stk. 1. For landbrugs- og skovejendomme står det i 14 og 15. Reglerne om, hvordan ejendommen skal vurderes, hvis der er sket ændringer på den, står i vurderingslovens 33, stk Side 1 af 2

89 SPECIFIKATIONER Grundværdi Beløb Kvadratmeterpris 2000 m² à 39 kr kr Kvadratmeterpris m² à 1 kr kr Skovens grundværdi 4000 m² kr Grundværdi i alt kr Grundværdi afrundet kr Bygningsoplysninger Beløb Bygningsnr. 001 Anvendelse Anden bygn. til institution mv. Bebygget areal 602 Opførelsesår 1952 Bygningsnr. 002 Anvendelse Anden bygn. til institution mv. Bebygget areal 150 Opførelsesår 1952 Bygningsnr. 003 Anvendelse Anden bygn. til institution mv. Bebygget areal 180 Opførelsesår 1842 Bygningsnr. 004 Anvendelse Anden bygn. til institution mv. Bebygget areal 298 Opførelsesår 1912 Bygningsnr. 005 Anvendelse Anden bygn. til institution mv. Bebygget areal 31 Opførelsesår 1940 Bygningsnr. 006 Anvendelse Anden bygn. til institution mv. Bebygget areal 75 Opførelsesår 1900 Bygningsnr. 007 Anvendelse Anden bygn. til institution mv. Bebygget areal 130 Opførelsesår 1940 Bygningsnr. 008 Anvendelse Fritliggende enfamilieshus Bebygget areal 116 Opførelsesår 1959 Bygningsnr. 009 Anvendelse Carport Bebygget areal 33 Opførelsesår 1970 Ejendomsværdi Beløb Ejendomsværdi I alt Ejendomsværdi afrundet kr kr kr KMD OGJM udg Side 89 af 182

Sagsnummer 2014/002759 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002759 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002759 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby Side 2 af 144 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 48, Nørresundby

Læs mere

Sagsnummer 2014/002757 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002757 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002757 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby Side 2 af 140 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 46, Nørresundby

Læs mere

Sagsnummer 2014/002756 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002756 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002756 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby Side 2 af 138 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 45, Nørresundby

Læs mere

Sagsnummer 2011/007167 Oktober 2013. Udbudsmateriale for. Grabows Vej 16 7800 Skive

Sagsnummer 2011/007167 Oktober 2013. Udbudsmateriale for. Grabows Vej 16 7800 Skive Sagsnummer 2011/007167 Oktober 2013 Udbudsmateriale for Grabows Vej 16 7800 Skive Side 2 af 158 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Grabows Vej 16 7800 Skive Godt

Læs mere

Sagsnummer 2011/007163 Januar 2014. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 8 7800 Skive

Sagsnummer 2011/007163 Januar 2014. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 8 7800 Skive Sagsnummer 2011/007163 Januar 2014 Udbudsmateriale For Grabows Vej 8 7800 Skive Side 2 af 160 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Grabows Vej 8 7800 Skive Velbeliggende

Læs mere

Resumé. Skolevej 53 6430 Nordborg. Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408. Rapport købt 26/9 2013

Resumé. Skolevej 53 6430 Nordborg. Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408. Rapport købt 26/9 2013 Resumé Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet

Læs mere

For ejendommen Esrumvej 251, 3000 Helsingør

For ejendommen Esrumvej 251, 3000 Helsingør For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 1g Teglstrup Hegn, Hellebæk Grundareal...2792 m² Ejendomsnummer:...251530 Kommune:... HELSINGØR KOMMUNE Ejerforhold:...Staten Enhedens samlede areal:...

Læs mere

Sagsnummer 2014/002755 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 44 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002755 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 44 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002755 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 44 9400 Nørresundby Side 2 af 126 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 44, Nørresundby

Læs mere

Sagsnummer 2014/002758 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 47 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002758 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 47 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002758 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 47 9400 Nørresundby Side 2 af 130 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 47, Nørresundby

Læs mere

For ejendommen Frederikshavnsvej 1, 9870 Sindal

For ejendommen Frederikshavnsvej 1, 9870 Sindal For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...034017 Kommune:...Hjørring Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende Antal matrikelnumre:... 5 Antal bygninger:... 4

Læs mere

For ejendommen P A Wedels Vej 2, ST, 5881 Skårup Fyn

For ejendommen P A Wedels Vej 2, ST, 5881 Skårup Fyn For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...073287 Kommune:...SVENDBORG KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende Enhedens samlede areal:... 372 m² Anvendelse:...

Læs mere

Sagsnummer 2012/006831. Udbudsmateriale for. Brødeskovvej 27 3400 Hillerød

Sagsnummer 2012/006831. Udbudsmateriale for. Brødeskovvej 27 3400 Hillerød Sagsnummer 2012/006831 Udbudsmateriale for Brødeskovvej 27 3400 Hillerød Side 2 af 130 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Brødeskovvej 27, 3400 Hillerød Velindrettet

Læs mere

Udbudsmateriale For Vestergade 21, 4030 Tune. Sagsnummer 2011/001724

Udbudsmateriale For Vestergade 21, 4030 Tune. Sagsnummer 2011/001724 Udbudsmateriale For Vestergade 21, 4030 Tune Sagsnummer 2011/001724 Side 2 af 172 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Vestergade 21, Tune Velbeliggende ejendom i attraktivt

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Glarmestervej 9, 6800 Varde Tvangsauktion: Torsdag 18-06-2015 kl. 09:00 Retten i Esbjerg, Retssal 13, 1. sal,

Læs mere

Sagsnummer 2011/0001726. Udbudsmateriale for. Park Allé 131 2605 Brøndby

Sagsnummer 2011/0001726. Udbudsmateriale for. Park Allé 131 2605 Brøndby Sagsnummer 2011/0001726 Udbudsmateriale for Park Allé 131 2605 Brøndby Side 2 af 80 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Park Allé 131, 2605 Brøndby Boligen er skønt

Læs mere

Sagsnummer 2011/005113. Udbudsmateriale For Skovbrynet 5, 9900 Frederikshavn

Sagsnummer 2011/005113. Udbudsmateriale For Skovbrynet 5, 9900 Frederikshavn Sagsnummer 2011/005113 Udbudsmateriale For Skovbrynet 5, 9900 Frederikshavn Side 2 af 88 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Skovbrynet 5, 9900 Frederikshavn God og

Læs mere

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Hjulmand Kaptain

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Hjulmand Kaptain Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening Hjulmand Kaptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse

Læs mere

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Kaptain

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Kaptain Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening Kaptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse af den

Læs mere

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. mane Kaptain

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. mane Kaptain Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening mane Kaptain 588-173885 EMO/bda 25.08.2014 K a plain SALGSOPSTILLING NIELS BOHRS VEJ 26, 9990 SKAGEN fifl "' J 1 1 ir^s\ 1 '< >M/M I1J- ** Advokatfirma

Læs mere

Marts 2013 Sagsnummer 2010/005809. Udbudsmateriale for. 2 boliger og 1 garageanlæg Knud Hjortøsvej 2, 4 og 7 4760 Vordingborg

Marts 2013 Sagsnummer 2010/005809. Udbudsmateriale for. 2 boliger og 1 garageanlæg Knud Hjortøsvej 2, 4 og 7 4760 Vordingborg Marts 2013 Sagsnummer 2010/005809 Udbudsmateriale for 2 boliger og 1 garageanlæg Knud Hjortøsvej 2, 4 og 7 4760 Vordingborg Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tidligere

Læs mere

Sagsnummer 2012/001416. Udbudsmateriale For. Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn

Sagsnummer 2012/001416. Udbudsmateriale For. Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn Sagsnummer 2012/001416 Udbudsmateriale For Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn Side 2 af 120 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn

Læs mere

Sagsnummer 2012/005060 Juli 2012. Udbudsmateriale For. Korsdalsvej 88 2610 Rødovre

Sagsnummer 2012/005060 Juli 2012. Udbudsmateriale For. Korsdalsvej 88 2610 Rødovre Sagsnummer 2012/005060 Juli 2012 Udbudsmateriale For Korsdalsvej 88 2610 Rødovre Side 2 af 155 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Fritliggende parcelhus Korsdalsvej

Læs mere

Sagsnummer 2009/008399 august 2011. Udbudsmateriale For. Hammer Odde Fyr 2 3770 Allinge Bornholm

Sagsnummer 2009/008399 august 2011. Udbudsmateriale For. Hammer Odde Fyr 2 3770 Allinge Bornholm Sagsnummer 2009/008399 august 2011 Udbudsmateriale For Hammer Odde Fyr 2 3770 Allinge Bornholm Side 2 af 131 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tidligere Fyrpasserbolig

Læs mere

Sagsnummer 2011/007161. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 4 7800 Skive

Sagsnummer 2011/007161. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 4 7800 Skive Sagsnummer 2011/007161 Udbudsmateriale For Grabows Vej 4 7800 Skive Side 2 af 138 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Grabows Vej 4 7800 Skive Velbeliggende gulstensvilla

Læs mere

Sagsnummer 2010/005219 august 2011. Udbudsmateriale For. Korsdalsvej 82 2610 Rødovre

Sagsnummer 2010/005219 august 2011. Udbudsmateriale For. Korsdalsvej 82 2610 Rødovre Sagsnummer 2010/005219 august 2011 Udbudsmateriale For Korsdalsvej 82 2610 Rødovre Side 2 af 109 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Fritliggende parcelhus Korsdalsvej

Læs mere

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. jptain

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. jptain Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening af jptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse af den

Læs mere

2012 Sagsnummer 2011/004590. Udbudsmateriale for. Smedehuset Grønningen 2 1270 København K

2012 Sagsnummer 2011/004590. Udbudsmateriale for. Smedehuset Grønningen 2 1270 København K 2012 Sagsnummer 2011/004590 Udbudsmateriale for Smedehuset Grønningen 2 1270 København K Side 2 af 129 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tidligere tjeneste-/lejebolig

Læs mere

Sagsnummer 2013/005457 September 2013. Udbudsmateriale for. Søndre Ringvej 19 5771 Stenstrup

Sagsnummer 2013/005457 September 2013. Udbudsmateriale for. Søndre Ringvej 19 5771 Stenstrup Sagsnummer 2013/005457 September 2013 Udbudsmateriale for Søndre Ringvej 19 5771 Stenstrup Side 2 af 74 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Søndre Ringvej 19 5771

Læs mere

Sagsnummer 2014/004575 August 2014. Udbudsmateriale for. Strandmarksvejen 2 3730 Nexø

Sagsnummer 2014/004575 August 2014. Udbudsmateriale for. Strandmarksvejen 2 3730 Nexø Sagsnummer 2014/004575 August 2014 Udbudsmateriale for Strandmarksvejen 2 3730 Nexø Side 2 af 290 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Strandmarksvejen 2, 3730 Nexø

Læs mere

Sagsnummer 2010/005222 august 2011. Udbudsmateriale For. Avedøre Tværvej 60-66 2650 Hvidovre

Sagsnummer 2010/005222 august 2011. Udbudsmateriale For. Avedøre Tværvej 60-66 2650 Hvidovre Sagsnummer 2010/005222 august 2011 Udbudsmateriale For Avedøre Tværvej 60-66 2650 Hvidovre Side 2 af 259 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Investering/ projekt Avedøre

Læs mere