Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15"

Transkript

1 Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Hjortshøj-Egå Kommune Parcelhusbebyggelse og børneinstitutioner mellem Skæring Havvej og Skæring Hedevej Del ophævet i henhold til lokalplan nr Se endvider lokalplan 244 og 279 (se kortet på næste side) Oktober 2012

2 Del aflyst i h.t. lp nr okt SKÆRING HEDEVEJ Gældende Byplanvedtægt nr. 15 Hjortshøj-Egå lokalplan nr. 244 SKÆRING HAVVEJ SOMMERSMINDEVEJ lokalplan nr. 279

3 PARTIEL BYPLANVEDTEGT NR. 15. ARHUS KOMMUNE STADSARKITEKTENS KONTOR BYFORNYELSESAFDELINGEN NOV 1973

4 ARHUS KOMMUNE Byplanvedtægt nr. 15 for HjortshØj-Egå I medfør af byplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 63 af 20. fe- bruar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Skæring by, Egå sogn, Arhus kommune Byplanvedtægtens område stk. 1. Området begrænses som vist på vedhæftede kortbilag og omfatter følgende matr.nr.e af Skæring by, Egå sogn : Del af 3a, del af 3, 3, 3O, del af 7a, 17', del af 17i, 17k, del af 17', 17m, 17', del af 17r, del af 17ak, del af 20a, 2OC, del af 21a, del af 22, b b 26, 32a, 40, 45, samt alle parceller, der efter den 1. juni 1972 udstykkes fra de ovennævnte ejen- domme. b i II. Delområde I udlægges til boligformål. Delområde II udlægges til institutionsformål Områdets anvendelse stk. 1. Delområde I må med nedennævnte undtagelser kun an- vendes til boligformål, og der må kun opføres åben og lav bebyggelse. Bebyggelsen må kun bestå af frit- liggende parcelhuse. Der m; inden for området ikke udøves nogen art af virksomhed, som ved røg, lugt, støj, trafikgener eller ved sit udseende eller på anden måde efter kommunalbestyrelsens skøn er til ulempe for de omboende.

5 stk. 2. På hver ejendom må kun opføres eller indrettes 6n bolig for 6n familie. stk. 3. Det er tilladt, at der på ejendommene drives sådan virksomhed, som almindeligvis udføres i beboelses- lejligheder eller beboelseshuse, når virksomheden drives af den, der bebor den pågældende bolig, og når virksomheden efter kommunalbestyrelsens skøn drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres (herunder ved skilt- ning og lign.), kvarterets præg af boligkvarter ikke brydes, eller virksomheden ikke fremkalder ulemper for de omboende, medfører stærk trafik, eller frem- kalder behov for parkeringsmuligheder, som ikke er til stede på den pågældende ejendom. Ejendommene må i Øvrigt ikke benyttes til nogen form for erhvervsvirksomhed. Medmindre virksomheden omfattes af stk. 1, må der således ikke på ejendom- mene indrettes bebyggelse til eller udøves handels- vognmands-, fabriks-, værksteds- eller oplagsvirk- somhed, ligesom der ikke må indrettes pensionater eller klublejligheder eller drives anden lignende'.. form for erhvervsmæssig udlejning. stk. 4. Inden for delområde II kan efter kommunalbestyrel- sens nærmere godkendelse opføres eller indrettes bebyggelse til kollektive anlæg såsom vuggestuer, børnehaver, selskabslokaler, hobbyrum og lignende. stk. 5. Inden for byplanvedtægtsområdet kan efter godken- delse fra magistratens 2. afd. opføres transformer- stationer og andre anlæg til kvarterets daglige for- 2 syning, når de ikke har mere end 30 m bebygget are- al og ikke gives en højde af mere end 2,5 m over terræn, og når de udformes i overensstemmelse med den Øvrige bebyggelse.

6 5 3. Vejforhold stk. 1. Der udlagges areal til ffllgende nye veje og stier med retning og beliggenhed som vist på vedhæftede kortbilag: Fordelingsvej Stamvej B-G Stamvej C-H Stamvej D-I Stamvej E-F Stamvej P-Q S tamve K-L j Stamvej M-O A-P-B-C-D-E i en bredde af 13,OO m De til stamvejene tilsluttede boligveje udlægges i 9,00 og 6,OO m bredde som angivet på vedhæftede kortbilag. Endvidere: Sti R-S Sti T-U Sti V-X Sti Y-Z Sti R-Ø Sti AA-AB i en bredde af 7,OO i en bredde af 7,OO i en bredde af 7,OO i en bredde af 7,OO i en bredde af 7,OO i en bredde af 10,OO m 'i. m m m m m Samt: Sti fra AB over udlagt friareal til Skæring Havvej i en bredde af 10,OO m. Sti fra AA mod Øst over udlagt friareal i en bredde af 10,OO m.

7 5 3, stk. 1 forts. Sti fra AB til Ø over udlagt friareal i en bredde af 10,OO m. X) stk. 2. Nye veje og stier udover de ovennævnte skal efter deres funktion i planen udlægges i samme bredde som ovenfor bestemt. Den endelige beliggenhed af disse veje og stier vil om fornødent blive fastlagt et i tillæg til nærvæ- rende byplanvedtægt. stk. 3. Til vejene A-B-C-D-E, C-H, D-I, E-F, K-L, M-O, B-G og P-Q må der ikke være direkte adgang for kørende, gående eller anden færdsel fra de tilgrænsende ejendomme. XX ) stk. 4. Ved vejtilslutninger skal hjørnerne af de tilstødende ejendomme afskæresom vist på vedhæftede kortbilag. Boligveje - stamveje: 5,OO m I Stamveje - fordelingsveje: 8,OO m *. x) Der vil efter reglerne i vejbestyrelsesloven blive fastlagt bestemmelser om fri oversigt ved tilslutningerne til den offentlige bivej Skæring Havvej og den omlagte Skæring Hedeve j. XX) Bestemmelser om adgangsbegrænsning til Skæring Havvej på strækningen A-M vil blive fastlagt efter reglerne i vejbestyrelsesloven. I de tilfælde ved stamvejene B-G og P-Q, hvor parceller ikke kan opnå adgang fra en boligvej, det er tilladt, at parcellerne får adgang fra en af de nævnte stamveje.

8 stk. 5. Der udlægges areal til niveaufri skæring mellem vej A-K-Y-M og stien fra AB og dennes fortsættelse mod syd ud over vedtægtsområdet. stk. 6.' Den eksisterende offentlige bivej Skæring Hedevej forudsættes omlagt som angivet på vedhæftede kort- bilag. Omlæggelsen vil finde sted i henhold til reglerne herom i vejlovgivningen. stk. 7. Langs fordelingsvej A-P-B-C-D-E på dennes Øst- og sydgrænse pålægges byggelinier beliggende 8,OO fra vejens Øst- og sydgrænse. Langs Skæring Havvej på strækningen A-M på dennes nordside pålægges byggelinier beliggende 8,OO vejens nordlige grænse. m m fra 5 4. Udstykninger stk. 1. Udstykninger inden for delområderne I og II må kun foretages efter de retninqslinier, der fremgår af vedhæftede kortbilag...., stk. 2. De på vedhæftede kortbilag med priksignatur viste arealer må ikke udstykkes til bebyggelse, men ud- lægges som friareal for byplanvedtægtsområdets be- boere. $j 5. Bebyqgelsens omfang og placering stk. 1. Udnyttelsesgraden må ikke overstige 0,20. stk. 2. Bygninger m5 kun opføres med indtil 6n etage med udnyttet tagetage. stk. 3. Beboelsesbygninger må ikke opføres nærmere skel end 2,50 m.

9 stk. 4. Garager, udhuse og lignende mindre bygninger må ik- ke opføres nærmere skel mod grønne områder, veje og stier end 1,OO m. stk. 5. Garager og carporte må ikke opføres nærmere skel mod adgangsveje end 5,OO m. stk. 6. Bygninger må inden for vedtægtsområdet kun opføres med gavl eller facade vinkelret på eller parallelt med den vej, som parcellen har adgang fra. I tvivlstilfælde afgøres bygningers orientering af bygningsmyndigheden. Bebyggelse på fællesarealerne må kun ske som enkelt bebyggelse eller til- og ombygning af eksisterende bebyggelse Bebyggelsens ydre fremtræden stk. 1. Ingen form for skiltning og reklamering på ejendom- mene må finde sted. I C stk. 2. Blanke eller reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes. stk. 3. Til udvendige bygningssider må ikke anvendes mate- rialer, som efter kommunalbestyrelsens skøn virker skmende. fj 7. Byplanvedtægtens overholdelse stk. 1. FØr noget byggeri påbegyndes eller en ejendoms hid- tidige anvendelse andres, skal der - medmindre kom- munalbestyrelsen ansøges om godkendelse i henhold til byggelovgivningen - forelægges kommunalbesty- relsen tegninger, der viser grunden og dens omgi- velser samt bygningernes beliggenhed på grunden og

10 7, stk 1 forts. deres stgrreise, form og indretning, ligesom den påtænkte anvendelse af bygningerne og grunden skal oplyses, således at kommunalbestyrelsen kan påse overensstemmelsen med byplanvedtægten Eksisterende bebyggelse stk. 1. Nærværende byplanvedtægt er ikke til hinder for bibeholdelse af den eksisterende lovlige bebyggelse eller for fortsættelse af den hidtil lovligt gjorte brug af en ejendom. Udvidelse ved om- eller tilbyg- ning eller ibrugtagen til anden anvendelse i strid med byplanvedtægtens bestemmelser må ikke finde sted. 5 9, Påtaleret stk. 1. Påtaleret ifolge nærværende byplanvedtægt har alene Arhus byråd Dispensationer fra og ændringer i byplanvedtægten stk. 1. Mindre betydende lempelser af bestemmelserne i nær- værende byplanvedtægt kan indrømmes af kommunalbe- styrelsen, såfremt karakteren af det kvarter, som byplanen at skabe eller fastholde, ikke der- ved andres. Ændringer i byplanvedtægten kan ske efter kommunal- bestyrelsens vedtagelse og med boligministeriets godkendelse efter reglerne om vedtagelse og godken- delse af nye byplaner.

11 Sdledes vedtaget af Arhus Byråd, den 7. september 1972 Foranstående byplanvedtægt godkendes i medfør af 5 1 i lov om byplaner (1ovbekendtgØrelse nr. 63 af 20. februar 1970).. Boligministeriet, den 4. okt P.M.V. E.B. Munck (sign.) eksp.sekr.

12

13 l 'J& L ARHUS I NOVEMBER 1973 I

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv Byplanvedtægt 12 Et område omkring Hørsholm Torv HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 12 for området omkring Hørsholm Torv I medfør al' byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup GLAMSBJERG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.47 Køng Gummerup målestok: i.4ooo For et område til rekreative formål mellem Byvejen og Hårby A. Teknisk forvaltning. November 199o. INDHOLDSFORTE~NELSE. Side 1. Lokalpianens

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af et ønske om at kunne udnytte Nørresundby Tømmerhandels ejendom til 2 stk.

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa 00 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002 ~li 0 Udvidelse Realskole af 0 pa Nyborg Private Enghavevej Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Lokaiplanens baggrund 6 Lokalpianens indhold 6 Forhold

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE.

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE. ALLERØD KOMMUNE Jægerhegnet 2-312 Lindehøj Drejøvej Skyttevej Røglevej Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE Lokalplan 2-312 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 BESTEMMELSER 4 1 LOKALPLANENS

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 84 - ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP k o m m u n e: INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Lokalplanens formål... 3 Lokalplanens indhold... 4 Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN LOKALPLAN 12-055 ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN O SLOTSPLADSEN AALBOR MIDTBY AALBOR KOMMUNE TEKNISK FORVALTNIN AUUST 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave Marts 2008

Læs mere

STRANDHAVEN Et kolonihaveområde bliver til lav, tæt boligområde

STRANDHAVEN Et kolonihaveområde bliver til lav, tæt boligområde STRANDHAVEN Et kolonihaveområde bliver til lav, tæt boligområde Kirsten Andersen Dansk Byplanlaboratorium Byplanhistoriske noter 36 STRANDHAVEN Et kolonihaveområde bliver til lav, tæt boligområde Kirsten

Læs mere

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 581 for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling Det gode liv Svendborg har som første danske kommune tilsluttet sig den internationale

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej 1. Energi Midt 2. Bent Mosgaard 3. Ellis Daniel Kristensen 4. Michael Høltermand 5. Pia Væver

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Byggegrunde på Hovvænget

Byggegrunde på Hovvænget GIV ET BUD Teknisk Forvaltning tek@skivekommune.dk Byggegrunde på Hovvænget i Hem Enestående mulighed for at sikre sig en billig byggegrund i Hem. Parcelhusgrunde, Hovvænget Hem. Skive Kommune udbyder

Læs mere

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2013 Offentliggjort som tillæg 30 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere