Den selvejende institution N. Zahles Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den selvejende institution N. Zahles Skole"

Transkript

1 Den selvejende institution N. Zahles Skole Skolekoder: N. Zahles Seminarieskole N. Zahles Gymnasieskole N. Zahles Gymnasieskole CVR-nr Årsrapport for regnskabsår

2 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 3 Institutionsoplysninger 5 Ledelsesberetning inkl. hoved- og nøgletal 7 Anvendt regnskabspraksis 12 Resultatopgørelse 1. januar december 14 Balance 31. december 15 Pengestrømsopgørelse for 1. januar december 17 Noter til årsrapporten 18

3 Ledelsespåtegning Bestyrelse og daglig ledelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2011 for Den Selvejende Institution N. Zahles Skole. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om friskoler og private grundskoler m.v. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten efter vores opfattelse giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af institutionens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar til 31. december København, den 22. marts 2012 Daglig ledelse Anne Birgitte Klange Rektor Steen Dahl Skoleinspektør Kasper Esmann Økonomichef 1

4 Bestyrelsen erklærer samtidig på tro og love at opfylde habilitetsbetingelserne i 5, stk. 6 og 7, i lov om friskoler og private grundskoler m.v., og 4, stk. 3 og 4, i lov om private gymnasieskoler m.v. København, den 22. marts 2012 Bestyrelse Mogens Cranil Formand Anders Gadegaard Næstformand Rolf Malling Petersen Nicolai Ørsted Peter Holgersen Morten Kierkegaard Mette Morsing Leif Jürgensen Liselotte Mathiasen Claus Andersen Marianne Bennetzen 2

5 Den uafhængige revisors erklæringer Til bestyrelsen for N. Zahles Skole Vi har revideret årsregnskabet for N. Zahles Skole for regnskabsåret 1. januar 31. december Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet samt ledelsesberetningen udarbejdes efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og bekendtgørelse nr af 8. december 2008 om regnskab for frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v. (regnskabsbekendtgørelsen). Ledelsens ansvar for årsrregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Her ud over er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik samt bekendtgørelse nr af 8. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler og private skoler for gymniasielle uddannelser m.v. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for Den selvejende institution N. Zahles Skole udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af Den selvejende institution N. Zahles Skole interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. 3

6 Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Den selvejende institution N. Zahles Skole aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af Den selvejende institution N. Zahles Skole aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2011 i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 22. marts 2012 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Søren Christiansen statsaut. revisor 4

7 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger Institutionen Den selvejende institution N. Zahles Skole Nørre Voldgade København K. Telefon: Hjemmeside: CVR-nr Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: København Institutionens formål N. Zahles skoles formål er ud fra et kristent livssyn og på folkekirkens grund, at fortsætte og videreudvikle den af Natalie Zahle, grundlagte uddannelsesinstitution efter hver tids behov og på en sådan måde, at institutionen udgør en uddannelsesmæssig enhed. Institutionen består i dag af to afdelinger, N. Zahles Seminarieskole (bh. kl. 9. klasse) og N. Zahles Gymnasieskole bh. kl. 10. klasse, 1.g. 3.g.). Ud fra ovennævnte grundlag er faglig viden og kompetence højt prioriteret på begge afdelinger, men også "bløde værdier" og det sociale aspekt spiller en stor rolle i dagligdagen, så resultatet af uddannelsesforløbet er unge mennesker, der kan møde samfundets krav om høj faglighed og sociale kompetencer til at kunne håndtere de hurtigt skiftende forhold i samfundet. 5

8 Bestyrelse Mogens Cranil Formand Engbovej 50 E 2610 Rødovre Nicolai Ørsted Uraniavej 10, Frederiksberg C Mette Morsing Sortedam Dossering København N Claus Andersen Åvænget Tåstrup Anders Gadegaard Næstformand Fiolstræde København K Peter Holgersen Delfingade København K Leif Jürgensen Vermundsgade 6, 1. th København Ø Marianne Bennetzen Postboks København K Rolf Malling Petersen Jacobsmindevej Humlebæk Morten Kierkegaard Hindegade 3, 4. tv København K Liselotte Mathiasen Ehlersvej 4 F 2900 Hellerup Daglig ledelse Rektor, Anne Birgitte Klange Skoleleder, Steen Dahl Økonomichef, Kasper Esmann Revisor KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks Frederiksberg 6

9 Ledelsesberetning Den økonomiske udvikling Skolens drift i 2011 udviser et overskud på tkr. Der var forventet et overskud på tkr. ved budgetlægningen for 2011, så resultatet må betegnes som tilfredsstillende. Driftsresultatet er påvirket i positiv retning i forhold til budgettet som følge af, at gymnasiet optog en 1. g klasse mere end forventet samt gennemførte flere gymnasiale suppleringskurser end forventet, ligeledes har der været flere elever i skolefritidsordningen end budgetteret, mens antallet af grundskoleelever har været på niveau med budget. Lønudviklingen i 2011 har, når der korrigeres for det øgede aktivitetsniveau, ligget under det forventede. De finansielle indtægter ligger en del over det forventede. Vedligeholdelsesudgifter vedrørende skolens bygninger er en del over budget, hvilket overvejende skyldes, at der er afholdt ekstra vedligeholdelsesudgifter i forbindelse med de omfattende vandskader som følge af skybruddet over København sommeren Endvidere er der i forbindelse med ombygningen på gymnasiet gennemført en del ikke planlagte vedligeholdelsesarbejder. Ombygning af gymnasiet i Nørre Voldgade 5 forventes at være færdig 1. april Effektivitet, produktivitet og økonomistyring I relation til skolens effektivitet til at fastholde eleverne i uddannelsesforløbet viser nøgletallene fra 2007 til 2011, at udviklingen på grundskoleniveau er tilfredsstillende. I gymnasiet var udviklingen i antallet af elever i perioden stagnerende. I de sidste to regnskabsår har der imidlertid været en positiv udvikling i antallet af studerende, både i det almene gymnasium og på de gymnasiale suppleringskurser. I relation til skolens produktivitetsudvikling viser udviklingen en lille stigning i antal elever pr. lærerårsværk for grundskolen. Niveauet har dog været meget stabilt, idet udsvinget ligger på ca. 1% inden for de sidste 5 regnskabsår. Gymnasiet har derimod haft væsentlig stigning både fra 2009 til 2010 og fra 2010 til 2011 i antallet af elever pr. lærerårsværk. Det skyldes ovennævnte positive udvikling i antallet af studerende samt en opstramning af lærernes arbejdstidsaftale. Skolen følger udviklingen i økonomien tæt. Der udarbejdes således månedsvise økonomirapporter med tilhørende budgetafvigelser. Lønomkostningerne pr. årselev steg kraftigt fra 2006 til En mere afdæmpet lønudvikling samt generel kapacitetstilpasning har betydet, at skolen har fastholdt uændrede lønomkostninger pr. elev fra 2009 til Det totale omkostninger pr. elev er steget væsentligt fra 2010 til 2011, hvilket skyldes øgede vedligeholdelsesomkostninger af skolens bygninger. Endviderer fremgår det af indekstallene, at statstilskuddet pr. årselev er faldet fra 2010 til Udvikling i elevantallet Opgørelsen af elevgrundlaget pr. 5. september 2011 i grundskolen viste et fald på 5 elever i forhold til året før. Skolefritidsordningen havde en stigning på 26 elever i forhold til året før, hvilket skyldes start af skolefritidsordning på Det Kongelige Teater. 7

10 Ledelsesberetning Gymnasiet har pr. 1. august 2011 ti hold med i alt 273 elever på opgørelsesdagen den 5. september 2011, hvilket er 25 elever mere end sidste år. Ved opgørelse af elevtallet pr. 7. februar 2012 var der 263 elever. Envidere har der været en fald i elever på GSK kurser på 9% beregnet på antal årselever. Udviklingen i elevantallet har således været tilfredsstillende i alle skolens afdelinger. Udvikling i organisationen I alt har institutionen beskæftiget godt 3 fultidsansatte mindre i 2011 end i Det skyldes overvejende nedgang i antallet af ansatte på særlige vilkår, jf. nedenfor samt et skift fra ældre til yngre lærere som følge af naturlig afgang fra lærerkollegiet. Som led i skolens bidrag til det rummelige arbejdsmarked har ledelsen udarbejdet handlingsplan, der sikrer, at skolen lever op til Undervisningsministeriets bekendtgørelse om sociale klausuler. Som det fremgår af oversigten med hoved- og nøgletal, har der i 2011 været ansat medarbejdere på særlige vilkår svarende til 8,5 årsværk (12,4 årsværk i 2010). Det svarer til 4,5% af skolens arbejdsstyrke. Medarbejdere på særlige vilkår kan være medarbejdere, der direkte ansættes i skånejob, eller det kan være medarbejdere, der har arbejdet mange år på skolen på normale vilkår, som fastholdes i jobbet på nedsat tid eller lignende. Økonomiske forbindelser med andre institutioner N. Zahles Gymnasiskole har indgået aftale med det Det Kongelige Teater om varetagelse af den boglige undervisning af eleverne på balletskolen. Der er pt. 91 elever på balletskolen. I nøgletalsoversigten indgår eleverne i grundskoleelevantallet. Eleverne på balletskolen indgår i N. Zahles Gymnasieskoles tilskudsgrundlag, og som følge heraf reduceres Det Kongelige Teaters betaling for undervisningen med tilskuddet. Som noget nyt er der ved starten af skoleåret 2011/12 etableret skolefritidsordning på det Det Kongelige Teater. Der er pt. tilknyttet 28 elever til balletskolens skolefritidsordning. Eleverne indgår i N. Zahles Gymnasieskoles tilskudsgrundlag, og Det Kongelige Teaters betaling til N. Zahles Gymnasieskole reduceres tilsvarende. Forventninger til fremtiden Skolen forventer et tilfresstillende elevoptag på både grundskolerne og gymnasiet pr. 1. august Det forventes, at gymnasiet udvider med endnu en klasse, således at der ved starten af skoleåret 2012/13 vil være 11 klasser i gymnasiet. Der forventes uændret niveau i antallet af gymnasiale suppleringskurser. Udviklingen i det generelle omkostningsniveau, herunder i lønningerne, forventes at være afdæmpet. Skolen er derimod fortsat negativt påvirket af de faldende taksametertilskud, hvorfor der forventes et resultat på 2 mio. kr. for

11 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal tkr. tkr. tkr. tkr. tkr. Resultatopgørelse Indtægter i alt Heraf statstilskud Omkostninger vedrørende drift i alt Driftsresultat før finansielle og ekstraordinære poster Finansielle poster i alt Driftsresultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster i alt Årets resultat Balance Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver i alt Balancesum Egenkapital ultimo Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld i alt Pengestrømsopgørelse Driftens likviditetsvirkning i alt Investeringers likviditetsvirkning i alt Finansieringens likviditetsvirkning i alt Pengestrømme, netto Regnskabsmæssige nøgletal Overskudsgrad 2,44% 4,28% 3,43% 4,26% 2,11% Likviditetsgrad 76,75% 168,94% 153,70% 132,40% 122,32% Soliditetsgrad 49,93% 52,34% 48,57% 45,27% 48,19% Finansieringsgrad 24,97% 38,72% 41,19% 41,51% 36,20% Indekstal (2007= indeks 100) Lønomkostninger i alt pr. årselev 106,5 104,7 106,5 101,6 100,0 Omkostninger i alt pr. årselev 108,6 105,1 105,1 100,4 100,0 Statstilskud pr. årselev 108,6 109,2 108,8 103,4 100,0 9

12 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal Antal elever pr. 5. september Grundskolen Skolefritidsordning Gymnasiet GSK-kurser Antal årselever i regnskabsåret Grundskolen Gymnasiet GSK-kurser Grundskole og Gymnasium i alt Skolefritidsordningen Skolepenge pr. årselev Grundskolen 19,3 18,2 17,2 16,7 17,6 Gymnasiet 18,3 18,3 18,3 17,2 16,0 Skolefritidsordning 11,2 10,0 9,3 8,7 8,2 Årsværk Antal lærerårsværk grundskolen 105,8 106,9 105,5 103,6 102,3 Antal lærerårsværk gymnasiet 35,2 37,6 35,7 32,9 32,7 Antal årsværk skolefritidsordningen 16,3 14,0 14,9 14,6 14,6 Antal årsværk øvrigt personale 32,8 34,8 34,4 29,2 30,0 Antal årsværk i alt 190,1 193,3 190,5 180,3 179,6 Heraf ansat på særlige vilkår: Fleksjobordningen 8,5 12,4 12,5 10,2 8,8 I % af antal årsværk i alt 4,5% 6,4% 6,6% 5,7% 4,9% Ansatte med anden etnisk baggrund 11,9 11,9 12,3 12,0 13,4 I % af antal årsværk i alt 6,3% 6,2% 6,5% 6,7% 7,5% Årselever pr. lærerårsværk Grundskolen 11,1 11,0 11,0 11,1 11,2 Gymnasiet 9,4 8,8 7,9 8,2 8,1 10

13 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal tkr. tkr. tkr. tkr. tkr. Lønomkostninger Lærerlønomkostninger grundskolen Lærerlønomkostninger gymnasiet Lønomkostninger skolefritidsordningen Lønomkostninger øvrige medarbejdere Lønomkostninger i alt Lærerlønomkostninger pr. årselev: kr. kr. kr. kr. kr. Grundskolen Gymnasiet Øvrige medarbejdere Lønomkostninger i alt pr. årselev Undervisningsomk. eksl. løn pr. årselev Ejendomsomk. eksl. løn pr. årselev Administrationsomk. eksl. løn pr. årselev Omkostninger i alt pr. årselev Statstilskud pr. årselev Egendækning, jf. 7 i tilskudsbekendtg. tkr. tkr. tkr. tkr. tkr. Skolepenge (ekskl. SFO) Fripladstilskud Andre indtægter Renteindtægter Egendækning i alt Årselever eksl. GSK i alt Egendækning pr. årselev

14 Anvendt regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med lov om friskoler og private grundskoler m.v. jf. bekendtgørelse nr. 962 af 26. september 2008, herunder bekendtgørelse nr. 702 af 30. juni 2008 om tilskud til friskoler og private grundskoler m.v. samt bekendtgørelse nr af 8. december 2008 om regnskab for frie grundskoler og private skoler for gymnasiale udannelser m.v. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. I enkelte sammenligningstal er der foretaget ændret klassifikation. Ændringerne har ingen betydning for resultat og egenkapital. Resultatopgørelsen Statstilskud, skolepengebetaling og andre indtægter Tilskud til driftsaktiviteter er indtægtsført. I det omfang tilskuddene m.v. vedrører andre regnskabsperioder, er disse periodiseret. Udgifter Der foretages periodisering af afholdte omkostninger, i det omfang de vedrører andre regnskabsperioder. Balancen Ejendomme Ejendomme optages til anskaffelsespris med tillæg af opskrivninger og med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Ejendomme anskaffet før 1. april 1975 er optaget til offentlig vurdering pr. 1. april Afskrivning foretages lineært over ejendommens forventede brugstid. De forventede brugstider er: Ejendommens anskaffelsessum: Ombygninger og forbedringer: Grunde afskrives ikke 60 år år Inventar og EDB-udstyr Inventar og EDB-udstyr optages til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivning foretages lineært over aktivernes forventede brugstid på 3-5 år. Aktiver med en anskaffelsessum under kr. ekskl. moms pr. enhed udgiftsføres i anskaffelsesåret. I tilfælde af store samlede inventaranskaffelser aktiveres og afskrives disse, selv om de enkelte dele ligger under det beløb, der normalt udgiftsføres i anskaffelsesåret. 12

15 Anvendt regnskabspraksis Tilgodehavender Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Værdipapirer Værdipapirer værdiansættes til kursværdi på balancedagen. Realiserede kursgevinster og tab medtages i resultatopgørelsen. Urealiserede kursgevinster føres på opskrivningshenlæggelser og urealiserede tab føres i resultatopgørelsen. Gæld Prioritetsgæld værdiansættes til pantebrevsgælden. Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører og anden gæld, værdiansættes til nominel værdi. 13

16 Resultatopgørelse for 1. januar december INDTÆGTER Note tkr. Statstilskud Skolepenge (elevbetaling m.v.) Andre indtægter Indtægter i alt OMKOSTNINGER Undervisning Lønomkostninger Andre omkostninger vedrørende undervisning Andre omkostninger vedrørende skolefritidsordning Undervisning i alt Ejendomsdrift Lønomkostninger Andre omkostninger vedrørende ejendomsdrift Ejendomsdrift i alt Administration m.v. Lønomkostninger Andre omkostninger vedrørende administration m.v Administration m.v. i alt Omkostninger vedr. drift i alt Driftsresultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Finansielle poster i alt Årets resultat Resultatdisponering: Overføres til næste år

17 Balance 31. december Aktiver Note tkr. Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Ejendomme Inventar og udstyr Materielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

18 Balance 31. december Passiver Note tkr. Egenkapital Opskrivning Henlæggelse renteswap Egenkapital i øvrigt Egenkapital i alt Gæld Langfristet gæld 17 Kreditforeningslån Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet gæld Kortfristet gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Andre forpligtelser 20 16

19 Pengestrømsopgørelse tkr. Driftens likviditetsvirkning Årets resultat Diverse driftsmæsige korrektioner: Regnskabsmæssige afskrivninger Ændringer i: Tilgodehavender Forudbetalte udgifter Kortfristet gæld Forudbetalt statstilskud Driftens likviditetsvirkning i alt Investeringers likviditetsvirkning Bygninger Inventar netto Værdipapirer Investeringers likviditetsvirkning i alt Finansieringens likviditetsvirkning Afdrag på langfristet gæld Finansieringens likviditetsvirkning i alt Årets likviditetsvirkning fra driften, investeringer samt finansiering Likvider 1. januar Årets likviditetsvirkning fra driften, investering samt finansiering Likvider 31. december

20 Noter 1 Statstilskud tkr. Grundskolen Grundtilskud Fællestakst Undervisningstakst Bygningstilskud Skolefritidsordning Tilskud handicappede elever Dispositionsbegrænsning Grundskolen i alt Gymnasiet Driftstilskud Bygningstilskud Tilskud handicappede elever Tilskud brobygning Andre statstilskud Dispositionsbegrænsning Tilskud GSK-kurser Statstilskud i alt

21 Noter 2 Skolepenge tkr. Skolepenge gymnasiet, netto Fripladstilskud gymnasiet Skolepenge grundskolen, netto Fripladstilskud grundskolen Skolefritidsordning, netto Musikskolepenge Andre indtægter Refusion fra Det Kgl. Teater Lejeindtægter Øvrige indtægter

22 Noter 4 Lønomkostninger vedrørende undervisning tkr. Grundskolen Løn til ledelse og lærere Vikarløn Refusion kombinationsansættelser Refusion lærerkandidater Refusion fleksløn Refusion vikarpulje Dagpengerefusion Refusion fra barselsfond Gymnasiet Løn til ledelse og lærere Vikarløn Refusion kombinationsansættelser Refusion lærerkandidater Dagpengerefusion Refusion fra barselsfond Skolefritidsordning Lønudgifter inkl. ATP og pension Dagpengerefusion Refusion fra vikarpulje Refusion af fleksløn Refusion fra barselsfonden Løn, undervisning i alt

23 Noter tkr. 5 Andre omkostninger vedr. undervisning Bøger til elever, biblioteker m.v Fotokopiering og papir Licenser og copydanafgifter Anskaffelse af udstyr Vedligeholdelse af udstyr Møder og arrangementer Lejrskoler & ekskursioner Prøveudgifter Tjenesterejser Personaleuddannelse Psykologbistand Befordringsudgifter Frugtordning Tilskud kantinedrift Musikskole Frivillig undervisning Afskrivninger udstyr Lønomkostninger vedr. ejendomsdrift Servicemedarbejdere inkl. ATP m.v Rengøring inkl. ATP m.v Refusion fra vikarpuljen Refusion af fleksløn Dagpengerefusion Refusion fra barselsfonden Øvrige personaleudgifter

24 Noter Andre omkostninger vedr. ejendomsdrift tkr. Leje, idrætsfaciliteter Andre lejeudgifter Grundskyld Ejendomsforsikringer Murer og snedker Glarmester Blikkenslager Malerarbejder Elektriker Vinduespolering Låsesystem Andre værksteder Varme El Vand Kurser rengøringspersonale 0 27 Rengøringartikler Dagrenovation og gadefejning Arkitektrådgivning indvendig renovering mv Småanskaffelser 0 14 Afskrivninger bygninger Lønomkostninger vedr. administration m.v Sekretærer Administrationen og EDB-funktion Diverse medhjælp

25 Noter tkr. 9 Andre omkostninger vedr. administration m.v. Kontorhold, telefon, porto m.v Vedligeholdelse af udstyr Inventar og udstyr EDB-udgifter Revision Advokatudgifter Konsulenthonorarer Inkassoudgifter Møder og kurser Tjenesterejser Bestyrelsen Vagtselskab Fleksjobordning Statens lønsystem Forsikringer Kontingenter Tab debitorer Annoncer, brochurer, årsskrifter m.v Vedligeholdelse af hjemmeside Repræsentation Afskrivninger udstyr Renteindtægter Renter likvide midler m.v Renter værdipapirer Realiseret kursgevinst Renteomkostninger Renter kassekredit m.v Bangaranti byggeri Morarenter og gebyrer Renter realkreditlån Renter andre prioritetslån Betaling renteswap

26 Noter 12 Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Inventar og udstyr Anskaffelsessum pr. 1. januar Tilgang i årets løb Afgang i årets løb 0 0 Kostpris 31. december Opskrivninger 1. januar Årets opskrivninger 0 0 Opskrivninger 31. december Akkumulerede af- og nedskrivninger 1. januar Årets af- og nedskrivninger Tilbageførte af- og nedskrivninger 0 0 Akkumulerede af- og nedskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december

27 Noter 13 Tilgodehavender tkr. Vikartilskud Skolepenge m.v Tilgodehavende statstilskud Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Forudbetalte udgifter Forudbetalt løn Likvide beholdninger Kassebeholdning Bankbeholdning

28 Noter 16 Egenkapital tkr. Opskrivningshenlæggelse, bygninger Saldo 1. januar Årets henlæggelse 0 0 Saldo 31. december Opskrivningshenlæggelse, værdipapirer Saldo 1. januar Årets henlæggelse Saldo 31. december Henlæggelse, renteswap Saldo 1. januar Årets henlæggelse Saldo 31. december Egenkapital i øvrigt Saldo 1. januar Overført resultat Saldo 31. december Egenkapital i alt 31. december Langfristet gæld Lån med sikkerhed i fast ejendom Realkreditlån Banklån Langfristet gæld i alt Afdrag inden for et år (tkr.) Afdrag efter 5 år (tkr.)

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022 Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013 Skolekode 219022 Indholdsfortegnelse Side Generelle oplysninger om skolen Påtegninger Ledelsespåtegning og habilitetserklæring 2 Den

Læs mere

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 101.092 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010 FORLEV FRISKOLE Skolekode 325.007 Årsrapport 2010 (146. regnskabsår) Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr. 43622811

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011. 1. januar 31. december 2011. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum

ÅRSRAPPORT 2011. 1. januar 31. december 2011. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum ÅRSRAPPORT 2011 1. januar 31. december 2011 Den selvejende institution Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum Skolekode 207007 Skolekode 207004 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsespåtegning og

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2012 8. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Ådalens Privatskole S/I Skovvej 15-19 2635 Ishøj. Årsrapport for 2013. (32. regnskabsår)

Ådalens Privatskole S/I Skovvej 15-19 2635 Ishøj. Årsrapport for 2013. (32. regnskabsår) Ådalens Privatskole S/I Skovvej 15-19 2635 Ishøj Årsrapport for 2013 (32. regnskabsår) Skolekode 183.008 Indholdsfortegnelse Side Generelle oplysninger om skolen 1-2 Ledelsespåtegning og tro og love erklæring

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2011 7. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46. Årsrapport 2008. 4. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46. Årsrapport 2008. 4. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2008 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2009 5. regnskabsår TREKRONER REVISION A/S Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009. 1. januar 31. december 2009. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum

ÅRSRAPPORT 2009. 1. januar 31. december 2009. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum ÅRSRAPPORT 2009 1. januar 31. december 2009 Den selvejende institution Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum Skolekode 207007 Skolekode 207004 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsespåtegning og

Læs mere

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 173.014 1

Læs mere

Midtsjællands Efterskole

Midtsjællands Efterskole Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere København Gribskovvej

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446 Årsrapport 2013 9. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28 99 13

Læs mere

Den Selvejende Institution Kolding Realskole. Årsrapport 2013. CVR-nr. 82 96 81 13

Den Selvejende Institution Kolding Realskole. Årsrapport 2013. CVR-nr. 82 96 81 13 Den Selvejende Institution Årsrapport 2013 CVR-nr. 82 96 81 13 Desud onens Koldin Skolel Vi erkl om fri ringen Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 Beretning

Læs mere

Midtsjællands Efterskole

Midtsjællands Efterskole Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere København Gribskovvej

Læs mere

SKT. JOSEFS SKOLE ÅRSRAPPORT

SKT. JOSEFS SKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 SKT. JOSEFS SKOLE ÅRSRAPPORT 2011 SKOLEKODE 265.019

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT 2010 SKOLEKODE 827.300 1

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Skolekode 665-350 CVR-nr. 10 07 45 92 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE COLLEGE ÅRSREGNSKAB

RANUM EFTERSKOLE COLLEGE ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE COLLEGE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 827.300

Læs mere

Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013

Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013 Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013 CVR-nr. 29 55 40 21 Gymnasievej 1 3660 Stenløse PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup

Læs mere

Skolekode 727-013. Odder lille Friskole. Regnskab

Skolekode 727-013. Odder lille Friskole. Regnskab Regnskab 2006 Indholdsfortegnelse: Årsberetning 2 Hoved- og nøgletal 3 Regnskabspåtegninger 4 Anvendt Regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Pengestrømsanalyse 9 Noter til Resultatopgørelsen

Læs mere

ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE ASMILDKLOSTERVEJ 1, 8800 VIBORG ÅRSRAPPORT FOR 2013

ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE ASMILDKLOSTERVEJ 1, 8800 VIBORG ÅRSRAPPORT FOR 2013 Tlf: 96 26 38 00 herning@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Birk Centerpark 30 DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE ASMILDKLOSTERVEJ 1, 8800 VIBORG

Læs mere

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 3 Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning inkl. hoved- og nøgletal

Læs mere

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54

Læs mere

Virum Gymnasium. Årsrapport 2008

Virum Gymnasium. Årsrapport 2008 Deloitte S1a1sau!oriseret Revisionsaktiesb CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Virum Gymnasium CVR-nr. 29553831 Årsrapport

Læs mere

Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole

Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole CVR-nr. 29 55 43 58 Årsrapport for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret selskab, CVR-nr. 33 31 Milnersvej 43, Postboks 268, 3400 Hillerød T: 4825 3500, F:

Læs mere

Statsautoriseret. P)/ - ((Ü)( d 11), '1'1-,r1(0) 1 (Å Ik(0) Tf virfi)n 72 7672 LeP)11-fivflE. SkG1lelked1 665-$50. il 92. ÅllosIr2"..

Statsautoriseret. P)/ - ((Ü)( d 11), '1'1-,r1(0) 1 (Å Ik(0) Tf virfi)n 72 7672 LeP)11-fivflE. SkG1lelked1 665-$50. il 92. ÅllosIr2.. VESTJYSK Statsautoriseret 2E'll'Q---,Nd»11J[kt,iloy()w,N.skoiLeg»ui Nwrel )stjy11161 IIII CO-1 P)/ - ((Ü)( d 11), '1'1-,r1(0) 1 (Å Ik(0) Tf virfi)n 72 7672 LeP)11-fivflE SkG1lelked1 665-$50 il 92 ÅllosIr2"..

Læs mere

Den selvejende Institution EUC Sjælland. Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013

Den selvejende Institution EUC Sjælland. Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013 Den selvejende Institution EUC Sjælland Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen 4 Årets faglige

Læs mere