Den selvejende institution N. Zahles Skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den selvejende institution N. Zahles Skole"

Transkript

1 Den selvejende institution N. Zahles Skole Skolekoder: N. Zahles Seminarieskole N. Zahles Gymnasieskole N. Zahles Gymnasieskole CVR-nr Årsrapport for regnskabsår

2 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 3 Institutionsoplysninger 5 Ledelsesberetning inkl. hoved- og nøgletal 7 Anvendt regnskabspraksis 12 Resultatopgørelse 1. januar december 14 Balance 31. december 15 Pengestrømsopgørelse for 1. januar december 17 Noter til årsrapporten 18

3 Ledelsespåtegning Bestyrelse og daglig ledelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2011 for Den Selvejende Institution N. Zahles Skole. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om friskoler og private grundskoler m.v. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten efter vores opfattelse giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af institutionens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar til 31. december København, den 22. marts 2012 Daglig ledelse Anne Birgitte Klange Rektor Steen Dahl Skoleinspektør Kasper Esmann Økonomichef 1

4 Bestyrelsen erklærer samtidig på tro og love at opfylde habilitetsbetingelserne i 5, stk. 6 og 7, i lov om friskoler og private grundskoler m.v., og 4, stk. 3 og 4, i lov om private gymnasieskoler m.v. København, den 22. marts 2012 Bestyrelse Mogens Cranil Formand Anders Gadegaard Næstformand Rolf Malling Petersen Nicolai Ørsted Peter Holgersen Morten Kierkegaard Mette Morsing Leif Jürgensen Liselotte Mathiasen Claus Andersen Marianne Bennetzen 2

5 Den uafhængige revisors erklæringer Til bestyrelsen for N. Zahles Skole Vi har revideret årsregnskabet for N. Zahles Skole for regnskabsåret 1. januar 31. december Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet samt ledelsesberetningen udarbejdes efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og bekendtgørelse nr af 8. december 2008 om regnskab for frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v. (regnskabsbekendtgørelsen). Ledelsens ansvar for årsrregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Her ud over er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik samt bekendtgørelse nr af 8. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler og private skoler for gymniasielle uddannelser m.v. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for Den selvejende institution N. Zahles Skole udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af Den selvejende institution N. Zahles Skole interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. 3

6 Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Den selvejende institution N. Zahles Skole aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af Den selvejende institution N. Zahles Skole aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2011 i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 22. marts 2012 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Søren Christiansen statsaut. revisor 4

7 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger Institutionen Den selvejende institution N. Zahles Skole Nørre Voldgade København K. Telefon: Hjemmeside: CVR-nr Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: København Institutionens formål N. Zahles skoles formål er ud fra et kristent livssyn og på folkekirkens grund, at fortsætte og videreudvikle den af Natalie Zahle, grundlagte uddannelsesinstitution efter hver tids behov og på en sådan måde, at institutionen udgør en uddannelsesmæssig enhed. Institutionen består i dag af to afdelinger, N. Zahles Seminarieskole (bh. kl. 9. klasse) og N. Zahles Gymnasieskole bh. kl. 10. klasse, 1.g. 3.g.). Ud fra ovennævnte grundlag er faglig viden og kompetence højt prioriteret på begge afdelinger, men også "bløde værdier" og det sociale aspekt spiller en stor rolle i dagligdagen, så resultatet af uddannelsesforløbet er unge mennesker, der kan møde samfundets krav om høj faglighed og sociale kompetencer til at kunne håndtere de hurtigt skiftende forhold i samfundet. 5

8 Bestyrelse Mogens Cranil Formand Engbovej 50 E 2610 Rødovre Nicolai Ørsted Uraniavej 10, Frederiksberg C Mette Morsing Sortedam Dossering København N Claus Andersen Åvænget Tåstrup Anders Gadegaard Næstformand Fiolstræde København K Peter Holgersen Delfingade København K Leif Jürgensen Vermundsgade 6, 1. th København Ø Marianne Bennetzen Postboks København K Rolf Malling Petersen Jacobsmindevej Humlebæk Morten Kierkegaard Hindegade 3, 4. tv København K Liselotte Mathiasen Ehlersvej 4 F 2900 Hellerup Daglig ledelse Rektor, Anne Birgitte Klange Skoleleder, Steen Dahl Økonomichef, Kasper Esmann Revisor KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks Frederiksberg 6

9 Ledelsesberetning Den økonomiske udvikling Skolens drift i 2011 udviser et overskud på tkr. Der var forventet et overskud på tkr. ved budgetlægningen for 2011, så resultatet må betegnes som tilfredsstillende. Driftsresultatet er påvirket i positiv retning i forhold til budgettet som følge af, at gymnasiet optog en 1. g klasse mere end forventet samt gennemførte flere gymnasiale suppleringskurser end forventet, ligeledes har der været flere elever i skolefritidsordningen end budgetteret, mens antallet af grundskoleelever har været på niveau med budget. Lønudviklingen i 2011 har, når der korrigeres for det øgede aktivitetsniveau, ligget under det forventede. De finansielle indtægter ligger en del over det forventede. Vedligeholdelsesudgifter vedrørende skolens bygninger er en del over budget, hvilket overvejende skyldes, at der er afholdt ekstra vedligeholdelsesudgifter i forbindelse med de omfattende vandskader som følge af skybruddet over København sommeren Endvidere er der i forbindelse med ombygningen på gymnasiet gennemført en del ikke planlagte vedligeholdelsesarbejder. Ombygning af gymnasiet i Nørre Voldgade 5 forventes at være færdig 1. april Effektivitet, produktivitet og økonomistyring I relation til skolens effektivitet til at fastholde eleverne i uddannelsesforløbet viser nøgletallene fra 2007 til 2011, at udviklingen på grundskoleniveau er tilfredsstillende. I gymnasiet var udviklingen i antallet af elever i perioden stagnerende. I de sidste to regnskabsår har der imidlertid været en positiv udvikling i antallet af studerende, både i det almene gymnasium og på de gymnasiale suppleringskurser. I relation til skolens produktivitetsudvikling viser udviklingen en lille stigning i antal elever pr. lærerårsværk for grundskolen. Niveauet har dog været meget stabilt, idet udsvinget ligger på ca. 1% inden for de sidste 5 regnskabsår. Gymnasiet har derimod haft væsentlig stigning både fra 2009 til 2010 og fra 2010 til 2011 i antallet af elever pr. lærerårsværk. Det skyldes ovennævnte positive udvikling i antallet af studerende samt en opstramning af lærernes arbejdstidsaftale. Skolen følger udviklingen i økonomien tæt. Der udarbejdes således månedsvise økonomirapporter med tilhørende budgetafvigelser. Lønomkostningerne pr. årselev steg kraftigt fra 2006 til En mere afdæmpet lønudvikling samt generel kapacitetstilpasning har betydet, at skolen har fastholdt uændrede lønomkostninger pr. elev fra 2009 til Det totale omkostninger pr. elev er steget væsentligt fra 2010 til 2011, hvilket skyldes øgede vedligeholdelsesomkostninger af skolens bygninger. Endviderer fremgår det af indekstallene, at statstilskuddet pr. årselev er faldet fra 2010 til Udvikling i elevantallet Opgørelsen af elevgrundlaget pr. 5. september 2011 i grundskolen viste et fald på 5 elever i forhold til året før. Skolefritidsordningen havde en stigning på 26 elever i forhold til året før, hvilket skyldes start af skolefritidsordning på Det Kongelige Teater. 7

10 Ledelsesberetning Gymnasiet har pr. 1. august 2011 ti hold med i alt 273 elever på opgørelsesdagen den 5. september 2011, hvilket er 25 elever mere end sidste år. Ved opgørelse af elevtallet pr. 7. februar 2012 var der 263 elever. Envidere har der været en fald i elever på GSK kurser på 9% beregnet på antal årselever. Udviklingen i elevantallet har således været tilfredsstillende i alle skolens afdelinger. Udvikling i organisationen I alt har institutionen beskæftiget godt 3 fultidsansatte mindre i 2011 end i Det skyldes overvejende nedgang i antallet af ansatte på særlige vilkår, jf. nedenfor samt et skift fra ældre til yngre lærere som følge af naturlig afgang fra lærerkollegiet. Som led i skolens bidrag til det rummelige arbejdsmarked har ledelsen udarbejdet handlingsplan, der sikrer, at skolen lever op til Undervisningsministeriets bekendtgørelse om sociale klausuler. Som det fremgår af oversigten med hoved- og nøgletal, har der i 2011 været ansat medarbejdere på særlige vilkår svarende til 8,5 årsværk (12,4 årsværk i 2010). Det svarer til 4,5% af skolens arbejdsstyrke. Medarbejdere på særlige vilkår kan være medarbejdere, der direkte ansættes i skånejob, eller det kan være medarbejdere, der har arbejdet mange år på skolen på normale vilkår, som fastholdes i jobbet på nedsat tid eller lignende. Økonomiske forbindelser med andre institutioner N. Zahles Gymnasiskole har indgået aftale med det Det Kongelige Teater om varetagelse af den boglige undervisning af eleverne på balletskolen. Der er pt. 91 elever på balletskolen. I nøgletalsoversigten indgår eleverne i grundskoleelevantallet. Eleverne på balletskolen indgår i N. Zahles Gymnasieskoles tilskudsgrundlag, og som følge heraf reduceres Det Kongelige Teaters betaling for undervisningen med tilskuddet. Som noget nyt er der ved starten af skoleåret 2011/12 etableret skolefritidsordning på det Det Kongelige Teater. Der er pt. tilknyttet 28 elever til balletskolens skolefritidsordning. Eleverne indgår i N. Zahles Gymnasieskoles tilskudsgrundlag, og Det Kongelige Teaters betaling til N. Zahles Gymnasieskole reduceres tilsvarende. Forventninger til fremtiden Skolen forventer et tilfresstillende elevoptag på både grundskolerne og gymnasiet pr. 1. august Det forventes, at gymnasiet udvider med endnu en klasse, således at der ved starten af skoleåret 2012/13 vil være 11 klasser i gymnasiet. Der forventes uændret niveau i antallet af gymnasiale suppleringskurser. Udviklingen i det generelle omkostningsniveau, herunder i lønningerne, forventes at være afdæmpet. Skolen er derimod fortsat negativt påvirket af de faldende taksametertilskud, hvorfor der forventes et resultat på 2 mio. kr. for

11 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal tkr. tkr. tkr. tkr. tkr. Resultatopgørelse Indtægter i alt Heraf statstilskud Omkostninger vedrørende drift i alt Driftsresultat før finansielle og ekstraordinære poster Finansielle poster i alt Driftsresultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster i alt Årets resultat Balance Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver i alt Balancesum Egenkapital ultimo Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld i alt Pengestrømsopgørelse Driftens likviditetsvirkning i alt Investeringers likviditetsvirkning i alt Finansieringens likviditetsvirkning i alt Pengestrømme, netto Regnskabsmæssige nøgletal Overskudsgrad 2,44% 4,28% 3,43% 4,26% 2,11% Likviditetsgrad 76,75% 168,94% 153,70% 132,40% 122,32% Soliditetsgrad 49,93% 52,34% 48,57% 45,27% 48,19% Finansieringsgrad 24,97% 38,72% 41,19% 41,51% 36,20% Indekstal (2007= indeks 100) Lønomkostninger i alt pr. årselev 106,5 104,7 106,5 101,6 100,0 Omkostninger i alt pr. årselev 108,6 105,1 105,1 100,4 100,0 Statstilskud pr. årselev 108,6 109,2 108,8 103,4 100,0 9

12 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal Antal elever pr. 5. september Grundskolen Skolefritidsordning Gymnasiet GSK-kurser Antal årselever i regnskabsåret Grundskolen Gymnasiet GSK-kurser Grundskole og Gymnasium i alt Skolefritidsordningen Skolepenge pr. årselev Grundskolen 19,3 18,2 17,2 16,7 17,6 Gymnasiet 18,3 18,3 18,3 17,2 16,0 Skolefritidsordning 11,2 10,0 9,3 8,7 8,2 Årsværk Antal lærerårsværk grundskolen 105,8 106,9 105,5 103,6 102,3 Antal lærerårsværk gymnasiet 35,2 37,6 35,7 32,9 32,7 Antal årsværk skolefritidsordningen 16,3 14,0 14,9 14,6 14,6 Antal årsværk øvrigt personale 32,8 34,8 34,4 29,2 30,0 Antal årsværk i alt 190,1 193,3 190,5 180,3 179,6 Heraf ansat på særlige vilkår: Fleksjobordningen 8,5 12,4 12,5 10,2 8,8 I % af antal årsværk i alt 4,5% 6,4% 6,6% 5,7% 4,9% Ansatte med anden etnisk baggrund 11,9 11,9 12,3 12,0 13,4 I % af antal årsværk i alt 6,3% 6,2% 6,5% 6,7% 7,5% Årselever pr. lærerårsværk Grundskolen 11,1 11,0 11,0 11,1 11,2 Gymnasiet 9,4 8,8 7,9 8,2 8,1 10

13 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal tkr. tkr. tkr. tkr. tkr. Lønomkostninger Lærerlønomkostninger grundskolen Lærerlønomkostninger gymnasiet Lønomkostninger skolefritidsordningen Lønomkostninger øvrige medarbejdere Lønomkostninger i alt Lærerlønomkostninger pr. årselev: kr. kr. kr. kr. kr. Grundskolen Gymnasiet Øvrige medarbejdere Lønomkostninger i alt pr. årselev Undervisningsomk. eksl. løn pr. årselev Ejendomsomk. eksl. løn pr. årselev Administrationsomk. eksl. løn pr. årselev Omkostninger i alt pr. årselev Statstilskud pr. årselev Egendækning, jf. 7 i tilskudsbekendtg. tkr. tkr. tkr. tkr. tkr. Skolepenge (ekskl. SFO) Fripladstilskud Andre indtægter Renteindtægter Egendækning i alt Årselever eksl. GSK i alt Egendækning pr. årselev

14 Anvendt regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med lov om friskoler og private grundskoler m.v. jf. bekendtgørelse nr. 962 af 26. september 2008, herunder bekendtgørelse nr. 702 af 30. juni 2008 om tilskud til friskoler og private grundskoler m.v. samt bekendtgørelse nr af 8. december 2008 om regnskab for frie grundskoler og private skoler for gymnasiale udannelser m.v. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. I enkelte sammenligningstal er der foretaget ændret klassifikation. Ændringerne har ingen betydning for resultat og egenkapital. Resultatopgørelsen Statstilskud, skolepengebetaling og andre indtægter Tilskud til driftsaktiviteter er indtægtsført. I det omfang tilskuddene m.v. vedrører andre regnskabsperioder, er disse periodiseret. Udgifter Der foretages periodisering af afholdte omkostninger, i det omfang de vedrører andre regnskabsperioder. Balancen Ejendomme Ejendomme optages til anskaffelsespris med tillæg af opskrivninger og med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Ejendomme anskaffet før 1. april 1975 er optaget til offentlig vurdering pr. 1. april Afskrivning foretages lineært over ejendommens forventede brugstid. De forventede brugstider er: Ejendommens anskaffelsessum: Ombygninger og forbedringer: Grunde afskrives ikke 60 år år Inventar og EDB-udstyr Inventar og EDB-udstyr optages til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivning foretages lineært over aktivernes forventede brugstid på 3-5 år. Aktiver med en anskaffelsessum under kr. ekskl. moms pr. enhed udgiftsføres i anskaffelsesåret. I tilfælde af store samlede inventaranskaffelser aktiveres og afskrives disse, selv om de enkelte dele ligger under det beløb, der normalt udgiftsføres i anskaffelsesåret. 12

15 Anvendt regnskabspraksis Tilgodehavender Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Værdipapirer Værdipapirer værdiansættes til kursværdi på balancedagen. Realiserede kursgevinster og tab medtages i resultatopgørelsen. Urealiserede kursgevinster føres på opskrivningshenlæggelser og urealiserede tab føres i resultatopgørelsen. Gæld Prioritetsgæld værdiansættes til pantebrevsgælden. Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører og anden gæld, værdiansættes til nominel værdi. 13

16 Resultatopgørelse for 1. januar december INDTÆGTER Note tkr. Statstilskud Skolepenge (elevbetaling m.v.) Andre indtægter Indtægter i alt OMKOSTNINGER Undervisning Lønomkostninger Andre omkostninger vedrørende undervisning Andre omkostninger vedrørende skolefritidsordning Undervisning i alt Ejendomsdrift Lønomkostninger Andre omkostninger vedrørende ejendomsdrift Ejendomsdrift i alt Administration m.v. Lønomkostninger Andre omkostninger vedrørende administration m.v Administration m.v. i alt Omkostninger vedr. drift i alt Driftsresultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Finansielle poster i alt Årets resultat Resultatdisponering: Overføres til næste år

17 Balance 31. december Aktiver Note tkr. Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Ejendomme Inventar og udstyr Materielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

18 Balance 31. december Passiver Note tkr. Egenkapital Opskrivning Henlæggelse renteswap Egenkapital i øvrigt Egenkapital i alt Gæld Langfristet gæld 17 Kreditforeningslån Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet gæld Kortfristet gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Andre forpligtelser 20 16

19 Pengestrømsopgørelse tkr. Driftens likviditetsvirkning Årets resultat Diverse driftsmæsige korrektioner: Regnskabsmæssige afskrivninger Ændringer i: Tilgodehavender Forudbetalte udgifter Kortfristet gæld Forudbetalt statstilskud Driftens likviditetsvirkning i alt Investeringers likviditetsvirkning Bygninger Inventar netto Værdipapirer Investeringers likviditetsvirkning i alt Finansieringens likviditetsvirkning Afdrag på langfristet gæld Finansieringens likviditetsvirkning i alt Årets likviditetsvirkning fra driften, investeringer samt finansiering Likvider 1. januar Årets likviditetsvirkning fra driften, investering samt finansiering Likvider 31. december

20 Noter 1 Statstilskud tkr. Grundskolen Grundtilskud Fællestakst Undervisningstakst Bygningstilskud Skolefritidsordning Tilskud handicappede elever Dispositionsbegrænsning Grundskolen i alt Gymnasiet Driftstilskud Bygningstilskud Tilskud handicappede elever Tilskud brobygning Andre statstilskud Dispositionsbegrænsning Tilskud GSK-kurser Statstilskud i alt

21 Noter 2 Skolepenge tkr. Skolepenge gymnasiet, netto Fripladstilskud gymnasiet Skolepenge grundskolen, netto Fripladstilskud grundskolen Skolefritidsordning, netto Musikskolepenge Andre indtægter Refusion fra Det Kgl. Teater Lejeindtægter Øvrige indtægter

22 Noter 4 Lønomkostninger vedrørende undervisning tkr. Grundskolen Løn til ledelse og lærere Vikarløn Refusion kombinationsansættelser Refusion lærerkandidater Refusion fleksløn Refusion vikarpulje Dagpengerefusion Refusion fra barselsfond Gymnasiet Løn til ledelse og lærere Vikarløn Refusion kombinationsansættelser Refusion lærerkandidater Dagpengerefusion Refusion fra barselsfond Skolefritidsordning Lønudgifter inkl. ATP og pension Dagpengerefusion Refusion fra vikarpulje Refusion af fleksløn Refusion fra barselsfonden Løn, undervisning i alt

23 Noter tkr. 5 Andre omkostninger vedr. undervisning Bøger til elever, biblioteker m.v Fotokopiering og papir Licenser og copydanafgifter Anskaffelse af udstyr Vedligeholdelse af udstyr Møder og arrangementer Lejrskoler & ekskursioner Prøveudgifter Tjenesterejser Personaleuddannelse Psykologbistand Befordringsudgifter Frugtordning Tilskud kantinedrift Musikskole Frivillig undervisning Afskrivninger udstyr Lønomkostninger vedr. ejendomsdrift Servicemedarbejdere inkl. ATP m.v Rengøring inkl. ATP m.v Refusion fra vikarpuljen Refusion af fleksløn Dagpengerefusion Refusion fra barselsfonden Øvrige personaleudgifter

24 Noter Andre omkostninger vedr. ejendomsdrift tkr. Leje, idrætsfaciliteter Andre lejeudgifter Grundskyld Ejendomsforsikringer Murer og snedker Glarmester Blikkenslager Malerarbejder Elektriker Vinduespolering Låsesystem Andre værksteder Varme El Vand Kurser rengøringspersonale 0 27 Rengøringartikler Dagrenovation og gadefejning Arkitektrådgivning indvendig renovering mv Småanskaffelser 0 14 Afskrivninger bygninger Lønomkostninger vedr. administration m.v Sekretærer Administrationen og EDB-funktion Diverse medhjælp

25 Noter tkr. 9 Andre omkostninger vedr. administration m.v. Kontorhold, telefon, porto m.v Vedligeholdelse af udstyr Inventar og udstyr EDB-udgifter Revision Advokatudgifter Konsulenthonorarer Inkassoudgifter Møder og kurser Tjenesterejser Bestyrelsen Vagtselskab Fleksjobordning Statens lønsystem Forsikringer Kontingenter Tab debitorer Annoncer, brochurer, årsskrifter m.v Vedligeholdelse af hjemmeside Repræsentation Afskrivninger udstyr Renteindtægter Renter likvide midler m.v Renter værdipapirer Realiseret kursgevinst Renteomkostninger Renter kassekredit m.v Bangaranti byggeri Morarenter og gebyrer Renter realkreditlån Renter andre prioritetslån Betaling renteswap

26 Noter 12 Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Inventar og udstyr Anskaffelsessum pr. 1. januar Tilgang i årets løb Afgang i årets løb 0 0 Kostpris 31. december Opskrivninger 1. januar Årets opskrivninger 0 0 Opskrivninger 31. december Akkumulerede af- og nedskrivninger 1. januar Årets af- og nedskrivninger Tilbageførte af- og nedskrivninger 0 0 Akkumulerede af- og nedskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december

27 Noter 13 Tilgodehavender tkr. Vikartilskud Skolepenge m.v Tilgodehavende statstilskud Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Forudbetalte udgifter Forudbetalt løn Likvide beholdninger Kassebeholdning Bankbeholdning

28 Noter 16 Egenkapital tkr. Opskrivningshenlæggelse, bygninger Saldo 1. januar Årets henlæggelse 0 0 Saldo 31. december Opskrivningshenlæggelse, værdipapirer Saldo 1. januar Årets henlæggelse Saldo 31. december Henlæggelse, renteswap Saldo 1. januar Årets henlæggelse Saldo 31. december Egenkapital i øvrigt Saldo 1. januar Overført resultat Saldo 31. december Egenkapital i alt 31. december Langfristet gæld Lån med sikkerhed i fast ejendom Realkreditlån Banklån Langfristet gæld i alt Afdrag inden for et år (tkr.) Afdrag efter 5 år (tkr.)

Den Selvejende Institution Kolding Realskole

Den Selvejende Institution Kolding Realskole Den Selvejende Institution Kolding Realskole Årsrapport 2012 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Beretning 5 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Pengestrømsopgørelse 9 Skolens hovedtal

Læs mere

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 82 82 07 28 Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

Løgumkloster Friskole Markedsgade 35, 6240 Løgumkloster

Løgumkloster Friskole Markedsgade 35, 6240 Løgumkloster Løgumkloster Friskole Markedsgade 35, 6240 Løgumkloster Skolekode 521.011 Årsregnskab 2006 (18. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Side Skoleoplysninger 1 Årsberetning og bestyrelsens underskrifter 2-3 Den

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for CVR-nr

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for CVR-nr Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2013 CVR-nr. 32 20 52 24 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Årsregnskab: Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår)

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR 26 26 21 19 ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19 / 6 2013. Karsten Buchhave Dirigent 1

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2014

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2014 Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 20 52 24 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Årsregnskab: Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Den Grønne Friskole. Årsrapport. Strandlodsvej 40. 2300 København S. Skolekode 280553

Den Grønne Friskole. Årsrapport. Strandlodsvej 40. 2300 København S. Skolekode 280553 0 Den Grønne Friskole Strandlodsvej 40 2300 København S Årsrapport 2014 Skolekode 280553 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning

Læs mere

Den Selvejende Institution Kolding Realskole. Årsrapport 2013. CVR-nr. 82 96 81 13

Den Selvejende Institution Kolding Realskole. Årsrapport 2013. CVR-nr. 82 96 81 13 Den Selvejende Institution Årsrapport 2013 CVR-nr. 82 96 81 13 Desud onens Koldin Skolel Vi erkl om fri ringen Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 Beretning

Læs mere

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 (31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 Bjørnø Vandværk A.M.B.A. Bjørnø 7, 5600 Faaborg CVR-nr. 20 65 09 31 Årsrapport 01.01.2011-31.12.2011 13. regnskabsår (31-10-2012)

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015 0 0 Busses Skole Mosebuen 1 2820 Gentofte Årsrapport 2012 Skolekode 157.015 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning

Læs mere

DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg. CVR Nr. 84 24 47 59. ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2014-31.12.2014 27. regnskabsår

DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg. CVR Nr. 84 24 47 59. ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2014-31.12.2014 27. regnskabsår Mogens Knudsen, registreret revisionsselskab ApS Damgade 73, Telefon 74 42 15 89 Telefax 74 42 15 69 CVR nr. 44650819 Registreret revisor Mogens Knudsen, HD 2570 DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015 0 0 Busses Skole Mosebuen 1 2820 Gentofte Årsrapport 2013 Skolekode 157.015 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015 0 0 Busses Skole Mosebuen 1 2820 Gentofte Årsrapport 2014 Skolekode 157.015 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1

Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 2 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 3 Den uafhængige revisors påtegning Til bestyrelsen

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn registrerede revisorer FRR Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 CVR-nr. 32 20

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2011

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2011 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn Registrerede revisorer Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2011 CVR-nr. 32 20 52

Læs mere

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr. 29 71 17 47 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 0 0 Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 Årsrapport 2014/2015 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 26/11 2015 dirigent Indhold Påtegning og erklæringer Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks Frederiksberg

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks Frederiksberg KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Foreningen af Private Gymnasier og Studenterkurser

Læs mere

Årsrapport for året 2012

Årsrapport for året 2012 ø e r n e s / evision.. registreretrev 1.sionsaktieselskab DDS - Storstrømmen Landsdelsforening 14 6. regnskabsår Årsrapport for året 2012 Efterfølgende årsrapport med tilhørende noter er fremlagt og godkendt

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Bolignet Frugtvangen CVR-nr Årsrapport regnskabsår

Bolignet Frugtvangen CVR-nr Årsrapport regnskabsår Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Bolignet Frugtvangen CVR-nr. 18 02

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Den selvejende institution Hyttefadet CVR-nr

Den selvejende institution Hyttefadet CVR-nr Den selvejende institution Hyttefadet CVR-nr. 17 43 54 93 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015. dirigent Holstebro Hostrupsvej 4 7500

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2009

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2009 NAKSKOV GYMNASIUM OG HF Skolekode 367.008 Årsrapport 2009 (3. regnskabsår) RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Algade 76, 1, DK-4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2013 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER LEDELSESpATEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1-31/122014

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Kirkhoff & Tyrrestrup

Kirkhoff & Tyrrestrup Kirkhoff & Tyrrestrup Foreningen Hårbølle Havn Hårbølle Bro 10, 4792 Askeby CVR.nr. 19 59 03 80 Årsregnskab 2014 Nærværende årsregnskab er godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22 / 3 2015 Dirigent:

Læs mere

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100

Læs mere

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 -------------------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Læs mere

YXENBORG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

YXENBORG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den YXENBORG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Claus Gajhede Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Den Selvejende Institution Venø Havn. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014

Den Selvejende Institution Venø Havn. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Den Selvejende Institution Venø Havn CVR-nummer: 10 03 68 01 Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vi er tættere på dig INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring...

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Den Typografiske Begravelseskasse. under afvikling

Den Typografiske Begravelseskasse. under afvikling Den Typografiske Begravelseskasse under afvikling Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning og påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Vibyantenne. Årsrapport 2014

Vibyantenne. Årsrapport 2014 Vibyantenne Årsrapport 2014 Vibyantenne Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2006/07

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2006/07 Årsrapport 2006/07 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 1. juli 2006-30. juni 2007 5 Balance pr. 30. juni 2007 6

Læs mere

Løgumkloster Friskole

Løgumkloster Friskole Løgumkloster Friskole Markedsgade 35, 6240 Løgumkloster Skolekode 521.011 Årsrapport for 2009 21. regnskabsår Fremlagt på generalforsamling, den / 2010... dirigent Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2014 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 11 61 62 91 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Dansk Selskab for Virksomhedsledelse

Dansk Selskab for Virksomhedsledelse Dansk Selskab for Virksomhedsledelse CVR-nr. 54 76 36 11 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. september 2014 Dirigent:... Anders Torbøl Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

K/S Hjulmagervej 21. Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro. Årsrapport for

K/S Hjulmagervej 21. Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro. Årsrapport for K/S Hjulmagervej 21 Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro Årsrapport for 2015 CVR-nr. 29 20 83 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016. Henning

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46. Årsrapport 2008. 4. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46. Årsrapport 2008. 4. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2008 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2011 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Slagelse Lærerkreds CVR-nr. 85 58 95 12. Årsrapport 2014

Slagelse Lærerkreds CVR-nr. 85 58 95 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Slagelse Lærerkreds CVR-nr. 85 58 95 12 Årsrapport

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2015 29. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17.

Læs mere

Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup. Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015

Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup. Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015 www.primarevision.dk Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr. 31 83 98 74) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015 Godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling, afholdt den

Læs mere

FJORDHUSE I/S FJORDVÆNGET 4, 9370 HALS 29. APRIL JUNI 2016

FJORDHUSE I/S FJORDVÆNGET 4, 9370 HALS 29. APRIL JUNI 2016 Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 FJORDHUSE I/S FJORDVÆNGET 4, 9370 HALS ÅRSRAPPORT Års 29.

Læs mere

KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER. Frydendalsvej Frederiksberg

KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER. Frydendalsvej Frederiksberg KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER Frydendalsvej 20 1809 Frederiksberg ÅRSREGNSKAB FOR 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning Side 3 Revisionspåtegning - 4 Anvendt regnskabspraksis - 5 Resultatopgørelse

Læs mere

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Den selvejende institution Haslev Hallerne Sofiendalsvej 42, 4690 Haslev

Den selvejende institution Haslev Hallerne Sofiendalsvej 42, 4690 Haslev Den selvejende institution Haslev Hallerne Sofiendalsvej 42, 4690 Haslev CVR-nr. 54 21 19 10 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af RSM International - et verdensomspændende

Læs mere

K/S NEWCASTLE-UNDER-LYME

K/S NEWCASTLE-UNDER-LYME K/S NEWCASTLE-UNDER-LYME Hammersholt Erhvervspark 1-5 3400 Hillerød Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2016

Læs mere

Grambynet CVR-nr Årsrapport

Grambynet CVR-nr Årsrapport Grambynet CVR-nr. 17 98 69 45 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Påtegning generalforsamlingsvalgte

Læs mere

Den selvejende Institution "Parkhallen"

Den selvejende Institution Parkhallen Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Godkendt på bestyrelsesmødet, den 18. marts 2016 Som dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Den selvejende institution Rudolf Steiner Skolen i Gentofte Vidar Skolen Brogårdsvej 61 2820 Gentofte. Årsregnskab 2006

Den selvejende institution Rudolf Steiner Skolen i Gentofte Vidar Skolen Brogårdsvej 61 2820 Gentofte. Årsregnskab 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Den selvejende institution Rudolf

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Den Selvejende Institution Venø Havn. Årsrapport 1. januar 2015 til 31. december 2015

Den Selvejende Institution Venø Havn. Årsrapport 1. januar 2015 til 31. december 2015 Den Selvejende Institution Venø Havn CVR-nummer: 10 03 68 01 Årsrapport 1. januar 2015 til 31. december 2015 Vi er tættere på dig INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring...

Læs mere

Den Grønne Friskole. Årsrapport. Strandlodsvej København S. Skolekode

Den Grønne Friskole. Årsrapport. Strandlodsvej København S. Skolekode 0 Den Grønne Friskole Strandlodsvej 38 2300 København S Årsrapport 2015 Skolekode 280553 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning

Læs mere

Den Selvejende Institution Kolding Realskole. Årsrapport 2014. CVR-nr. 82 96 81 13

Den Selvejende Institution Kolding Realskole. Årsrapport 2014. CVR-nr. 82 96 81 13 Den Selvejende Institution Kolding Realskole Årsrapport 2014 CVR-nr. 82 96 81 13 Indhold Kolding Realskole Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 Generelle oplysninger

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a.

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. Svenstrup Vandværk A.m.b.a. Pilekrogen 21, 9230 Svenstrup CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013 Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet CVR nr. 20 88 41 77 Årsrapport 1. januar 31. december 2013 (16. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Beretning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt

Læs mere